Onderwijs- en Examenregeling. Medisch Ondersteunende Opleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en Examenregeling. Medisch Ondersteunende Opleidingen"

Transcriptie

1 Onderwijs- en Examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen September 2014

2 Onderwijs- en examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) VUmc Amstel Academie De Boelelaan HV Amsterdam September

3 Onderwijs- en Examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen Inhoudsopgave Paragraaf 1 Onderwijs- en Examenregeling MOO... 5 Artikel 1.1 Toepassingsgebied van de Onderwijs- en Examenregeling... 5 Artikel 1.2 Begripsbepalingen... 5 Paragraaf 2 Professioneel gedrag... 8 Artikel 2.1 Professioneel gedrag... 8 Paragraaf 3 Toelating tot de opleiding... 9 Artikel 3.1 Toelatingseisen... 9 Artikel 3.2 Inschrijfprocedure... 9 Paragraaf 4 Duur en samenstelling van de opleiding...10 Artikel 4.1 Duur van de opleiding...10 Artikel 4.2 Onderbreking opleiding...10 Paragraaf 5 Toetsen van de opleiding...11 Artikel 5.1 Aantallen, tijdvakken, frequentie...11 Artikel 5.2 Beoordeling en toekenning...11 Artikel 5.3 Specifieke bepalingen toetsen...11 Artikel 5.4 Goede gang van zaken bij toetsen...12 Artikel 5.5 Vaststelling en bekendmaking van de uitslag...12 Artikel 5.6 Inzagerecht...12 Artikel 5.7 Nabespreking toetsen...13 Artikel 5.8 Bezwaar en beroep...13 Artikel 5.9 Geldigheidsduur...14 Paragraaf 6 Aanwezigheidsplicht...15 Artikel 6.1 Aanwezigheidsplicht...15 Paragraaf 7 Vrijstellingen...15 Artikel 7.1 Vrijstellingen...15 Paragraaf 8 Studiebegeleiding...16 Artikel 8.1 Studievoortgangadministratie...16 Artikel 8.2 Studiebegeleiding...16 Artikel 8.3 Aanpassingen voor een student in specifieke omstandigheden...16 Paragraaf 9 Beleidsdocumenten...16 Artikel 9.1 Onderwijsbeleidsdocumenten...16 OER MOO VUmc Amstel Academie 3

4 Onderwijs- en examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) Paragraaf 10 Overgangs- en slotbepalingen Artikel 10.1 Strijdigheid met de regeling Artikel 10.2 Wijziging regeling Artikel 10.3 Bekendmaking Artikel 10.4 Verzoek Artikel 10.5 Onvoorziene gevallen Artikel 10.6 Inwerkingtreding

5 Paragraaf 1 Onderwijs- en Examenregeling MOO Artikel 1.1 Toepassingsgebied van de Onderwijs- en Examenregeling 1. Deze Onderwijs- en Examenregeling (OER) is van toepassing op het theoretisch onderwijs en de theoretische examens van alle opleidingen die vallen onder de Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) VUmc Amstel Academie. 2. Indien bij artikelen onderscheid gemaakt dient te worden tussen de opleidingen wordt/ worden de opleiding(en) met name genoemd. Indien een artikel geldt voor alle opleidingen wordt de term: de opleiding gehanteerd. 3. Deze OER is van toepassing op een ieder die de opleiding in het studiejaar volgt, ongeacht het moment waarop hij de opleiding is begonnen. Voor zover nodig zijn overgangsregelingen van kracht. Deze worden dan als bijlage toegevoegd. Artikel 1.2 Begripsbepalingen 1. In tabel 1 worden de in deze OER gebruikte begrippen nader toegelicht. Tabel 1 Begripsbepalingen Beroep Bezwaar Competenties Contactpersoon van de praktijkinstelling CZO Directeur VUmc Amstel Academie Directie van de praktijkinstelling Eerder verworven competentie(s) (EVC s) Examen Examencommissie (EC) Externe examencommissie Examinator Fraude Een student kan beroep aantekenen tegen het besluit van de examencommissie bij de externe examencommissie VUmc Amstel Academie Een student kan bezwaar maken (bezwaarschrift) tegen elke beslissing die in het kader van de opleiding jegens hem wordt genomen, al of niet op grond van de voorschriften van het opleidingsreglement en de studiegids voor zover de student rechtstreeks in zijn belang is getroffen Een competentie of bekwaamheid betreft het vermogen om op basis van aanwezige kennis, vaardigheden en houdingen adequaat te handelen in authentieke beroepssituaties en het vermogen om keuzes en beslissingen die tijdens dat handelen gemaakt worden te kunnen verantwoorden en er op te kunnen reflecteren De functionaris die namens de praktijkinstelling de contacten verzorgd tussen de instelling en VUmc Amstel Academie College Zorg Opleidingen De functionaris die onder eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur VUmc algemene leiding geeft aan VUmc Amstel Academie De directie van het ziekenhuis waarmee de student een leerovereenkomst / leerarbeidsovereenkomst / arbeidsovereenkomst is aangegaan en waar deze in het kader van de opleiding één of meerdere praktijkleerperioden volgt Het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die zijn verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs zijn bekrachtigd Zie Toetsen De EC is een onafhankelijk orgaan dat toeziet op de kwaliteit van toetsing, examinering en EVC-beleid binnen een cluster van opleidingen van VUmc Amstel Academie. De EC valt onder verantwoordelijkheid van de directeur De student kan bij de externe examencommissie in beroep tegen besluiten van de examencommissie. De externe examencommissie bestaat uit een voorzitter, onafhankelijke manager opleidingen en drie leden uit bij VUmc Amstel Academie aangesloten instellingen die onderwijs in hun portefeuille voeren. (In het opleidingsreglement wordt de externe examencommissie de bezwarencommissie genoemd) Functionaris die wordt aangewezen als verantwoordelijke voor de toets en het vaststellen van de uitslag. Alle opleiders van VUmc Amstel Academie kunnen worden benoemd als examinator Afkijken en spieken in elke vorm, op papier, digitaal of elektronisch, alsmede het gebruik van niet toegestane hulpmiddelen, (non)verbale communicatie met medestudenten die informatie-uitwisseling tot doel heeft tijdens het afnemen van de toets. Fraude wordt aangemerkt als niet-professioneel gedrag OER MOO VUmc Amstel Academie 5

6 Onderwijs- en examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) Incident niet-professioneel gedrag (INPG) Studiehandleiding/TLP Manager opleidingen MOO Mentor MOO OER Onderwijsgevende Ongeoorloofd verzuim Opleider Opleiding Opleidingsreglement Plagiaat Praktijkinstelling Procedure Melding incident nietprofessioneel gedrag Regisseur Roosterdagen RR RvB Student Studiegids Toetsen Verantwoordelijke functionaris Verzoek Onder INPG wordt verstaan: discriminerende, beledigende, kwetsende of anderszins negatieve opmerkingen, dan wel onbeschofte of verregaand onbeleefde uitingen, dan wel hardhandigheid, dan wel geen of te weinig respect, fatsoen of hygiëne, dan wel verbreking van de geheimhoudingsplicht, dan wel bedrieglijk handelen, valsheid in geschrifte, plagiaat, fraude, bewuste misleiding en dergelijke, dan wel grensoverschrijdend gedrag inclusief seksuele intimidatie, dan wel het handelen jegens een derde tegen de wens van die persoon in Geheel van de inhoudelijk samenhangende theoretische onderwijsactiviteiten welke wordt afgesloten met een of meer toetsen De functionaris die onder eindverantwoordelijkheid van de directeur belast is met de dagelijkse leiding van de Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO). In het opleidingsreglement wordt deze persoon hoofd genoemd Zie opleider Medisch Ondersteunende Opleidingen Onderwijs- en Examenregeling De functionaris die vanwege specifieke kennis betrokken is bij het onderwijs Indien de student lessen verzuimt zonder de opleider daar vooraf van in kennis te stellen en/of zonder een naar het oordeel van de opleider geldige reden Functionaris van de medisch ondersteunende opleidingen of verpleegkundige vervolgopleidingen die belast is met de dagelijkse voortgang van een opleiding aan VUmc Amstel Academie Het geheel van activiteiten gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden, inzicht en beroepshouding zoals vereist voor het behalen van de betreffende eindtermen Het geheel aan bepalingen dat de verantwoordelijkheden en taken, alsmede de gang van zaken tijdens de opleiding en de rechten en plichten van de opleider en de student met betrekking tot de opleiding regelt Plagiaat is het overnemen van (delen van) andermans werk zonder juiste bronvermelding. Hierdoor doet de pleger het voorkomen als ware het eigen werk. Plagiaat wordt aangemerkt als niet professioneel gedrag. Als blijkt dat de aangeleverde opdracht uit meer dan 15% letterlijk geciteerde teksten bestaat (zonder de juiste bronvermelding) wordt dit als plagiaat aangemerkt. Plagiaat wordt aangemerkt als niet-professioneel gedrag De zorginstelling waarmee de student een leerovereenkomst / leerarbeidsovereenkomst / arbeidsovereenkomst is aangegaan en waar deze in het kader van de opleiding één of meerdere praktijkleerperioden volgt Een stappenplan dat gevolgd moet worden bij een melding van een incident niet-professioneel gedrag. De procedure is als bijlage toegevoegd aan de Regels en Richtlijnen (RR) Zie opleider Dagen waarop de student volgens het dienstrooster (=werktijdregeling zoals vermeld in de cao universitair medische centra, respectievelijk de cao ziekenhuiswezen) geacht wordt te werken Regels en Richtlijnen De Raad van Bestuur van VUmc Degene die aan de opleiding deelneemt Het document dat de student informatie verschaft over de inhoud, organisatie en uitvoering van de opleiding en het opleidingsinstituut Alle afsluitende summatieve toetsen en opdrachten De functionaris die onder eindverantwoordelijkheid van de directie van de praktijkinstelling, waarmee de student een leerovereenkomst / leerarbeidsovereenkomst / arbeidsovereenkomst is aangegaan, belast is met de dagelijkse leiding van de praktijkafdeling Betreft een schriftelijke aanvraag van een student aan manager opleidingen voor een individuele maatregel / aanpassing ten opzichte van de OER 6

7 Vrijstelling VUmc Amstel Academie Ziekenhuis De ontheffing van de verplichting om binnen een opleiding of een deel ervan: de lesactiviteiten te volgen en/of de daarbij behorende toets af te leggen en/of een praktijktraject van bepaalde omvang te doorlopen, op grond van een eerder behaald diploma of certificaat De nieuwe afspraken worden door de opleider vastgelegd voor de student en diens praktijk Opleidingscentrum, onderdeel VU medisch centrum, gevestigd te Amsterdam Praktijkinstelling waar het praktijkdeel van de opleiding plaatsvindt OER MOO VUmc Amstel Academie 7

8 Onderwijs- en examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) Paragraaf 2 Professioneel gedrag Artikel 2.1 Professioneel gedrag 1. Studenten van een van de opleidingen MOO dienen zich in het kader van hun opleiding te gedragen zoals het een goede student betaamt. Dit geldt voor de opleiding als geheel en in het bijzonder in geval van onderwijsonderdelen waarbij handelingen en/of vaardigheden dienen te worden verricht of uitgevoerd aan of bij personen (medestudenten, simulatiepatiënten, patiënten). 2. Onder onbetamelijk gedrag wordt in dit verband onder meer verstaan: discriminerende, beledigende, kwetsende of anderszins negatieve opmerkingen, dan wel onbeschofte of verregaand onbeleefde uitingen, dan wel hardhandigheid, dan wel geen of te weinig respect, fatsoen of hygiëne, dan wel verbreking van de geheimhoudingsplicht, dan wel bedrieglijk handelen, valsheid in geschrifte, fraude, plagiaat, bewuste misleiding en dergelijke, dan wel grensoverschrijdend gedrag inclusief seksuele intimidatie, dan wel het handelen jegens een derde tegen de wens van die persoon in. 3. Iedere vorm van onbetamelijk gedrag, als genoemd in lid 2, is niet-professioneel gedrag, en leidt tot een melding van een incident niet-professioneel gedrag. 4. Indien op enig moment tijdens de opleiding het professioneel gedrag van de student door een docent of een niet-direct betrokkene bij het onderwijs als onvoldoende wordt aangemerkt om te functioneren in het onderwijs met inbegrip van de patiëntenzorg, dan wordt dit gemeld en afgehandeld conform de Procedure melding incident niet-professioneel gedrag (zie Regels en Richtlijnen van het studiejaar waarop deze OER betrekking heeft). 8

9 Paragraaf 3 Toelating tot de opleiding Artikel 3.1 Toelatingseisen Tabel 1 Alle Medisch Ondersteunende Opleidingen Opleiding operatieassistent Opleiding anesthesiemedewerker Opleiding radiodiagnostisch laborant Opleiding klinisch chemisch analist Toelatingseisen Tot de opleiding wordt toegelaten diegene die in het bezit is van het diploma havo (bij voorkeur met exacte vakken in het profiel) of het diploma mbo-4 of gelijkstelling heeft aan de vereiste toelatingseisen Opleiding Sedatie praktijkspecialist 1 Tot de opleiding wordt toegelaten diegene die in het bezit is van het CZO-diploma anesthesiemedewerker Opleiding operatieassistent tweede deskundigheidsniveau Opleiding assistent radiodiagnostisch laborant Post MBO scholing OK-vaardigheden Top-opleiding MRI-laborant Tot de opleiding wordt toegelaten diegene die in het bezit is van het diploma mbo-3 of vmbo-tl Tot de opleiding wordt toegelaten diegene die in het bezit is van het diploma mbo-3 of mbo-4 Tot de opleiding wordt toegelaten diegene die in het bezit is van het mbo-3- dan wel mbo-4-diploma Artikel 3.2 Inschrijfprocedure 1. Het betreffende ziekenhuis is verantwoordelijk voor de sollicitatie- en inschrijfprocedure voor de opleiding. 2. Uiterlijk drie maanden voor de start van de opleiding moet de student ingeschreven zijn en dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in bezit te zijn van VUmc Amstel Academie. 1 De opleiding tot sedatie praktijkspecialist valt onder een landelijke regeling. De artikelen van toepassing zijnde op deze OER zijn voor de sedatie praktijkspecialist opgenomen in het addendum OER MOO VUmc Amstel Academie 9

10 Onderwijs- en examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) Paragraaf 4 Duur en samenstelling van de opleiding Artikel 4.1 Duur van de opleiding Opleiding operatieassistent Opleiding anesthesiemedewerker Opleiding operatieassistent tweededeskundigheidsniveau Post MBO-scholing OKvaardigheden Opleiding sedatie praktijkspecialist Opleiding radiodiagnostisch laborant Opleiding klinisch chemisch analist Opleiding assistent radiodiagnostisch laborant Het minimale dienstverband is 28.8 uur ten behoeve van de opleiding per week De duur van de opleiding is afhankelijk van de door de student behaalde resultaten en wordt bepaald door de praktijkinstelling Het CZO stelt dat de maximale duur voor de opleiding Operatieassistent en Opleiding Anesthesiemedewerker niet meer mag bedragen dan vier jaar Voor de opleiding operatieassistent tweededeskundigheidsniveau geldt een maximale opleidingsduur van drie jaar Om het praktijkgedeelte te kunnen afsluiten moet de cursist minimaal 100 uur gewerkt hebben op het operatiekamercomplex, bij een minimum aantal ingrepen bekwaam zijn bevonden (zie studiegids) en een proeve van bekwaamheid hebben afgelegd Afhankelijk van de frequentie van het uitvoeren van werkzaamheden met de specialist op de (poliklinische) operatiekamers of behandelkamer geldt een opleidingsduur van een tot anderhalf jaar Het minimale dienstverband is 16 uur per week De duur van de opleiding is afhankelijk van de door de student behaalde resultaten in theorie en praktijk De maximale opleidingsduur bedraagt twee jaar Het minimale dienstverband is 32 uur ten behoeve van de opleiding per week De duur van de opleiding is afhankelijk van de door de student behaalde resultaten en wordt bepaald door de praktijkinstelling Het minimale dienstverband is 32 uur ten behoeve van de opleiding per week Maximale opleidingsduur is drie jaar Top-opleiding MRI-laborant De Top-opleiding MRI-laborant duurt tien maanden Artikel 4.2 Onderbreking opleiding 1. De regels met betrekking tot de onderbreking van de opleiding die geldend zijn, zijn opgenomen in hoofdstuk Verzuim en Verlof van het opleidingsreglement en in de studiegids. De nadere uitwerking staat beschreven in de RR. 2. Landelijke regels gaan altijd boven interne regels. 10

11 Paragraaf 5 Toetsen van de opleiding Artikel 5.1 Aantallen, tijdvakken, frequentie 1. Van de gelegenheid tot het afleggen van (schriftelijke) toetsen wordt een overzicht gepubliceerd op het jaarrooster van de betreffende opleiding. 2. Het aantal en de volgorde van toetsen per opleiding is beschreven in de studiegids van de betreffende opleiding. 3. Indien een student door overmacht een overmachtssituatie wordt gedefinieerd door de manager opleidingen MOO een toets heeft gemist, behoudt de student het recht op twee gelegenheden om de toets af te leggen. Artikel 5.2 Beoordeling en toekenning 1. Onvoldoende toetsen kunnen niet door andere, voldoende toetsen gecompenseerd worden. 2. Een summatieve waardering van een toets bestaat uit het beoordelen of de student expliciet voldoende kennis heeft ten aanzien van de vooropgestelde leerdoelen. 3. Een summatieve toetsing levert een formele beoordeling op in de waarde onvoldoende / voldoende of onvoldoende / voldoende / goed of een cijfer. 4. Een summatieve toets moet minimaal met een voldoende (groter of gelijk aan 5,5) afgesloten worden. 5. Bij een onvoldoende heeft de student, onder voorwaarden als gesteld in de studiegids, recht op een herkansing (conform artikel 11 opleidingsreglement). 6. Bij een onvoldoende toetsresultaat en een onvoldoende voor de daarop volgende herkansing is er sprake van een situatie als beschreven in artikel 11 en 15 van het opleidingsreglement. 7. De manager opleidingen MOO kan in bijzondere gevallen toestaan dat wordt afgeweken van het aantal malen dat toetsen kunnen worden afgelegd. Artikel 5.3 Specifieke bepalingen toetsen 1. Bij alle mondelinge toetsen wordt niet meer dan één persoon tegelijk getoetst, tenzij de manager opleidingen MOO anders heeft bepaald met inachtneming van hetgeen in de RR is bepaald. 2. Bij het afnemen van een mondelinge toets is een tweede docent aanwezig en wordt een video- of audio-opname gemaakt, tenzij de manager opleidingen MOO anders heeft bepaald. 3. Alle toetsen waarbij gebruikgemaakt wordt van patiëntgegevens zijn geanonimiseerd. 4. Bij schriftelijke toetsen wordt vooraf bekendgemaakt welke hulpbronnen en materialen toegestaan zijn bij de toetsafname. 5. Voor de summatieve mondelinge toets of casuspresentatie geldt een specifieke regeling voor alle opleidingen opgenomen in de studiegids. 6. De mondelinge toets kan slechts doorgang vinden indien de student heeft voldaan aan de inlevertermijnen en de vorm- en procedurevereisten zoals vermeld in de studiehandleiding/tlp van de betreffende opleiding. OER MOO VUmc Amstel Academie 11

12 Onderwijs- en examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) Artikel 5.4 Goede gang van zaken bij toetsen 1. De manager opleidingen MOO stelt regels vast voor de goede gang van zaken tijdens de (deel)toetsen van de opleiding en voor de in dat verband te nemen maatregelen (zie RR behorende bij de OER). 2. De manager opleidingen MOO kan maatregelen nemen jegens een student in het geval fraude door die student is vastgesteld zoals opgenomen in de RR van het studiejaar waarop deze OER betrekking heeft. Artikel 5.5 Vaststelling en bekendmaking van de uitslag 1. De wijze van beoordeling dient dermate transparant te zijn dat de student inziet hoe de uitslag tot stand gekomen is. 2. De manager opleidingen MOO stelt in de RR nadere regels vast voor de beoordeling. 3. Indien een toets uit verschillende onderdelen bestaat, wordt in principe geen beoordeling aan de toets toegekend voordat alle onderdelen getoetst zijn. Eventuele uitzonderingen worden vermeld in de studiegids van de betreffende opleiding. 4. De uitslag van een casusbespreking wordt binnen 15 werkdagen na de dag van afname aan de student bekendgemaakt. 5. De uitslag van een schriftelijke toets wordt binnen 15 werkdagen door de opleider aan de student bekendgemaakt. 6. De beoordeling van een (stage-/leer- /reflectie-)verslag vindt plaats binnen 20 werkdagen na de officiële inleverdatum. 7. Herkansing van een toets vindt conform het jaarrooster plaats met uitzondering van de casuspresentatie. Artikel 5.6 Inzagerecht 1. Tot twee weken na het bekend worden van het cijfer kan de student een gemaakte toets inzien. Het doel van het inzien van toetsen is het voorbereiden op de herkansing. 2. De student neemt contact op met de mentor (opleider) of regisseur van de TLP en vraagt hem inzage van de door hem afgelegde toets(en). 3. De mentor koppelt de vraag voor een afspraak terug aan de Frontoffice. 4. De afspraak tot inzage wordt door de Frontoffice aan de student bevestigd ( bericht) dag/tijdstip Het bericht wordt in c.c. verstuurd aan de mentor, de groepsdocent en de praktijkopleider. 5. De student heeft alleen mogelijkheid tot inzage van de door hem gemaakte toets(en). 6. Toetsen die beoordeeld zijn met een voldoende resultaat mogen worden ingezien als alle studenten aan de toetsen van betreffende theorieleerperiode hebben deelgenomen en deze hebben afgesloten. 7. Tijdens het inkijken van de toets zijn de opgaven en een overzicht van de ideaalantwoorden beschikbaar. 8. In geen enkel geval staat de beoordeling van de gemaakte toets of de daarvoor gehanteerde cesuur ter discussie. 12

13 9. De student mag over de inzagemogelijkheid geen schriftelijk verslag maken of daarvan een verslag op andere wijze (een informatie- of geluidsdrager, smartphone en dergelijke) vastleggen. 10. De student kan schriftelijk bezwaar maken tegen een waardering voor een door hem afgelegde toets. Het bezwaarschrift moet ingediend worden bij de secretaris van de examencommissie. Artikel 5.7 Nabespreking toetsen 1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondelinge en casustoets kan op verzoek van de student dan wel op initiatief van de beoordelaar, een nabespreking plaatsvinden tussen de beoordelaar en de student. Desgevraagd wordt de gegeven beoordeling gemotiveerd. 2. In tabel 2 is aangegeven op welke wijze het nabespreken van schriftelijke toetsen per opleiding is geregeld. Tabel 2 Opleiding operatieassistent Opleiding anesthesiemedewerker Opleiding operatieassistent tweededeskundigheidsniveau Post mbo-scholing OK-vaardigheden Opleiding klinisch chemisch analist Topopleiding MRI-laborant Opleiding Sedatie praktijkspecialist Opleiding radiodiagnostisch laborant Opleiding assistent radiodiagnostisch laborant De student kan via de mentor een verzoek indienen tot nabespreking van de gemaakte toets tot maximaal 20 werkdagen na de bekendmaking van de uitslag De student kan via de coördinator van de opleiding een verzoek indienen tot nabespreking van de gemaakte toets tot maximaal 20 werkdagen na de bekendmaking van de uitslag Studenten kunnen tot maximaal 20 werkdagen na de bekendmaking van de uitslag contact opnemen met de coördinator om de toets na te bespreken. In geval studenten nadien nog vragen hebben, kunnen zij per vragen stellen aan de externe docent De gemaakte toetsen worden nabesproken volgens de jaarplanning van de betreffende groep Indien de student aantoont buiten zijn schuld verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid geboden tot nabespreking Artikel 5.8 Bezwaar en beroep 1. Een student kan bezwaar maken (bezwaarschrift) tegen elke beslissing die in het kader van de opleiding jegens hem wordt genomen, al of niet op grond van de voorschriften van het opleidingsreglement en de studiegids voor zover de student rechtstreeks in zijn belang is getroffen. Het betreft hierbij de opleidingsonderdelen die onder verantwoordelijkheid vallen van VUmc Amstel Academie. De procedure is opgenomen in de RR. 2. Indien een student het oneens is met een beslissing genomen door de examencommissie, kan hij binnen drie dagen na het bekendmaken van het besluit van de examencommissie in beroep tegen de beslissing bij de externe examencommissie. De procedure is opgenomen in de RR. OER MOO VUmc Amstel Academie 13

14 Onderwijs- en examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) Artikel 5.9 Geldigheidsduur 1. De geldigheidsduur van behaalde toetsen is twaalf maanden vanaf het moment dat de toets is behaald, tenzij het CZO anders bepaalt. 2. Deze maatregel onder lid 1 van dit artikel geldt ook voor een vrijstelling verleend voor een toets. De datum van verlenen van de vrijstelling is bepalend voor de geldigheidsduur. 3. De EC heeft de bevoegdheid de geldigheidsduur van toetsen en examens te verlengen op verzoek van een student. De EC kan de student hierbij aanvullende eisen opleggen. 14

15 Paragraaf 6 Aanwezigheidsplicht Artikel 6.1 Aanwezigheidsplicht 1. Voor alle onderwijsactiviteiten geldt een aanwezigheidsplicht. 2. Verzuim van lessen anders dan door ziekte of verlof is niet toegestaan. 3. Verzuim dient altijd door de student gemeld te worden bij de opleider en bij de praktijkinstelling. 4. Niet-gemeld verzuim is ongeoorloofd verzuim. In een dergelijke situatie kan de manager opleidingen MOO sancties opleggen. 5. Regels voor verzuim en onderbreking zijn vastgelegd in het opleidingsreglement VUmc Amstel Academie (artikel 13). 6. Het aantal dagen dat de opleiding verzuimd dan wel onderbroken mag worden, staat vermeld in de studiegidsen van de betreffende opleidingen. 7. Voor het opnemen van bijzonder verlof tijdens een theorieweek is vooraf schriftelijke toestemming van de praktijkinstelling en overleg met de opleider noodzakelijk. 8. Eventuele gevolgen van verzuim met toestemming van de opleider zijn te allen tijde voor rekening van de student. 9. De student is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste onderwijsactiviteiten. Paragraaf 7 Vrijstellingen Artikel 7.1 Vrijstellingen 1. De manager opleidingen MOO kan, op verzoek van de student en/of de praktijkinstelling, vrijstelling verlenen van een theoriedeel van de opleiding. 2. De procedures voor de vrijstellingen en eerder verworven competenties zijn beschreven in het opleidingsreglement en de RR. OER MOO VUmc Amstel Academie 15

16 Onderwijs- en examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) Paragraaf 8 Studiebegeleiding Artikel 8.1 Studievoortgangadministratie 1. VUmc Amstel Academie draagt zorg voor registratie van de studieresultaten. 2. De student en de praktijkinstelling hebben recht op een periodieke informatie over behaalde resultaten. Artikel 8.2 Studiebegeleiding 1. VUmc Amstel Academie draagt zorg voor de studiebegeleiding van de studenten die voor de opleiding zijn ingeschreven. 2. De opleider / mentor / regisseur van de student houdt afzonderlijke dossiers bij van de studenten die een beroep op hem hebben gedaan. 3. De student heeft inzage in het in lid 2 genoemde, op zijn naam gestelde dossier. Artikel 8.3 Aanpassingen voor een student in specifieke omstandigheden 1. De manager opleidingen MOO kan voor een student, op zijn verzoek vanwege een lichamelijke-/zintuigelijke functiebeperking, een zwangerschap en/of zorg voor eigen kinderen dan wel het verlenen van mantelzorg een aangepast onderwijs- en toetsrooster vaststellen. 2. Ingeval van een andere dan de in het eerste lid genoemde situaties wordt een adhoc-regeling getroffen door de manager opleidingen MOO. 3. Indien er sprake is van dyslexie moet een verklaring worden overlegd die is afgegeven door een deskundige. Deze deskundige dient BIG- of NIP-geregistreerd te zijn. 4. Op verzoeken over aanpassingen die de examinering betreffen beslist de manager opleidingen MOO. Opleiding Radiodiagnostisch laborant Uitzondering op lid 4 van deze paragraaf betreffen de landelijke examens die vallen onder regie van het College Zorg Opleidingen. Paragraaf 9 Beleidsdocumenten Artikel 9.1 Onderwijsbeleidsdocumenten 1. VUmc Amstel Academie beschikt over een toetsbeleid dat op hoofdlijnen is uitgewerkt in de RR. 2. VUmc Amstel Academie stelt onder verantwoordelijkheid van de directeur VUmc Amstel Academie jaarlijks de RR op waarin de uitvoeringsregelingen zijn beschreven. 16

17 Paragraaf 10 Overgangs- en slotbepalingen Artikel 10.1 Strijdigheid met de regeling 1. Indien een studiegids en/of overige interne regelingen die het studieprogramma en/of het examenprogramma raken in strijd zijn met deze OER, gaat het bepaalde in deze OER voor. 2. Bij opleidingen die een landelijk reglement hebben, gelden de regels van het landelijk reglement boven alle andere reglementen. Artikel 10.2 Wijziging regeling 1. Een wijziging in deze OER heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs zouden worden geschaad. Artikel 10.3 Bekendmaking 1. VUmc Amstel Academie draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze OER en RR alsmede van elke wijziging van deze stukken. Artikel 10.4 Verzoek 2. Een student kan bij de manager opleidingen MOO een schriftelijk verzoek doen tot aanpassing van de bepalingen in de OER op basis van persoonlijke omstandigheden. Het betreft hierbij de opleidingsonderdelen die onder verantwoordelijkheid van de manager opleidingen MOO vallen. 3. Een verzoek aan de manager opleidingen MOO om een beslissing over een af te leggen toets te nemen op grond van deze OER wordt door de student, uiterlijk 28 werkdagen voor de datum waarop betreffende toets wordt afgelegd, ingediend. 4. De manager opleidingen MOO kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de student, afwijken van hetgeen in deze OER is bepaald, wanneer toepassing leidt tot onevenredige benadeling of onbillijkheid van zwaarwegende aard. 5. Het besluit als genoemd in lid 3 van art.10.4 van de manager opleidingen MOO dient schriftelijk en gemotiveerd te zijn. 6. De procedure voor het indienen van een verzoekschrift is opgenomen in de RR. Artikel 10.5 Onvoorziene gevallen 1. In gevallen waarin deze OER niet voorziet, beslist de directeur van VUmc Amstel Academie. Het besluit wordt schriftelijk en gemotiveerd uitgevoerd. Artikel 10.6 Inwerkingtreding De OER 2014 treedt in werking op 01 september 2014 en is geldig tot en met 31 augustus OER MOO VUmc Amstel Academie 17

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2012-2013. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2012-2013. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie Studiejaar 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde DEEL A Algemeen deel 2 Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 1 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie Studiejaar 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Protestantse Theologische Universiteit 1 Deel A: facultair

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Facility Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Hotel en Facility Management: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Blad 1/76 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: Toelating, instroom, doorstroom 7 Hoofdstuk 3: De opleiding 10 Hoofdstuk 4: Examens

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015- Bacheloropleiding Vormgeving Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door de

Nadere informatie

Bacheloropleiding People and Business Management

Bacheloropleiding People and Business Management Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding People and Business Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht: ja, onder voorbehoud Advies verwerkt van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015 Faculteit Gedrags-, Management- en Maatschappijwetenschappen De decaan van de faculteit, gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2014 2015 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie