Onderwijs- en Examenregeling. Medisch Ondersteunende Opleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en Examenregeling. Medisch Ondersteunende Opleidingen"

Transcriptie

1 Onderwijs- en Examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen September 2014

2 Onderwijs- en examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) VUmc Amstel Academie De Boelelaan HV Amsterdam September

3 Onderwijs- en Examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen Inhoudsopgave Paragraaf 1 Onderwijs- en Examenregeling MOO... 5 Artikel 1.1 Toepassingsgebied van de Onderwijs- en Examenregeling... 5 Artikel 1.2 Begripsbepalingen... 5 Paragraaf 2 Professioneel gedrag... 8 Artikel 2.1 Professioneel gedrag... 8 Paragraaf 3 Toelating tot de opleiding... 9 Artikel 3.1 Toelatingseisen... 9 Artikel 3.2 Inschrijfprocedure... 9 Paragraaf 4 Duur en samenstelling van de opleiding...10 Artikel 4.1 Duur van de opleiding...10 Artikel 4.2 Onderbreking opleiding...10 Paragraaf 5 Toetsen van de opleiding...11 Artikel 5.1 Aantallen, tijdvakken, frequentie...11 Artikel 5.2 Beoordeling en toekenning...11 Artikel 5.3 Specifieke bepalingen toetsen...11 Artikel 5.4 Goede gang van zaken bij toetsen...12 Artikel 5.5 Vaststelling en bekendmaking van de uitslag...12 Artikel 5.6 Inzagerecht...12 Artikel 5.7 Nabespreking toetsen...13 Artikel 5.8 Bezwaar en beroep...13 Artikel 5.9 Geldigheidsduur...14 Paragraaf 6 Aanwezigheidsplicht...15 Artikel 6.1 Aanwezigheidsplicht...15 Paragraaf 7 Vrijstellingen...15 Artikel 7.1 Vrijstellingen...15 Paragraaf 8 Studiebegeleiding...16 Artikel 8.1 Studievoortgangadministratie...16 Artikel 8.2 Studiebegeleiding...16 Artikel 8.3 Aanpassingen voor een student in specifieke omstandigheden...16 Paragraaf 9 Beleidsdocumenten...16 Artikel 9.1 Onderwijsbeleidsdocumenten...16 OER MOO VUmc Amstel Academie 3

4 Onderwijs- en examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) Paragraaf 10 Overgangs- en slotbepalingen Artikel 10.1 Strijdigheid met de regeling Artikel 10.2 Wijziging regeling Artikel 10.3 Bekendmaking Artikel 10.4 Verzoek Artikel 10.5 Onvoorziene gevallen Artikel 10.6 Inwerkingtreding

5 Paragraaf 1 Onderwijs- en Examenregeling MOO Artikel 1.1 Toepassingsgebied van de Onderwijs- en Examenregeling 1. Deze Onderwijs- en Examenregeling (OER) is van toepassing op het theoretisch onderwijs en de theoretische examens van alle opleidingen die vallen onder de Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) VUmc Amstel Academie. 2. Indien bij artikelen onderscheid gemaakt dient te worden tussen de opleidingen wordt/ worden de opleiding(en) met name genoemd. Indien een artikel geldt voor alle opleidingen wordt de term: de opleiding gehanteerd. 3. Deze OER is van toepassing op een ieder die de opleiding in het studiejaar volgt, ongeacht het moment waarop hij de opleiding is begonnen. Voor zover nodig zijn overgangsregelingen van kracht. Deze worden dan als bijlage toegevoegd. Artikel 1.2 Begripsbepalingen 1. In tabel 1 worden de in deze OER gebruikte begrippen nader toegelicht. Tabel 1 Begripsbepalingen Beroep Bezwaar Competenties Contactpersoon van de praktijkinstelling CZO Directeur VUmc Amstel Academie Directie van de praktijkinstelling Eerder verworven competentie(s) (EVC s) Examen Examencommissie (EC) Externe examencommissie Examinator Fraude Een student kan beroep aantekenen tegen het besluit van de examencommissie bij de externe examencommissie VUmc Amstel Academie Een student kan bezwaar maken (bezwaarschrift) tegen elke beslissing die in het kader van de opleiding jegens hem wordt genomen, al of niet op grond van de voorschriften van het opleidingsreglement en de studiegids voor zover de student rechtstreeks in zijn belang is getroffen Een competentie of bekwaamheid betreft het vermogen om op basis van aanwezige kennis, vaardigheden en houdingen adequaat te handelen in authentieke beroepssituaties en het vermogen om keuzes en beslissingen die tijdens dat handelen gemaakt worden te kunnen verantwoorden en er op te kunnen reflecteren De functionaris die namens de praktijkinstelling de contacten verzorgd tussen de instelling en VUmc Amstel Academie College Zorg Opleidingen De functionaris die onder eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur VUmc algemene leiding geeft aan VUmc Amstel Academie De directie van het ziekenhuis waarmee de student een leerovereenkomst / leerarbeidsovereenkomst / arbeidsovereenkomst is aangegaan en waar deze in het kader van de opleiding één of meerdere praktijkleerperioden volgt Het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die zijn verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs zijn bekrachtigd Zie Toetsen De EC is een onafhankelijk orgaan dat toeziet op de kwaliteit van toetsing, examinering en EVC-beleid binnen een cluster van opleidingen van VUmc Amstel Academie. De EC valt onder verantwoordelijkheid van de directeur De student kan bij de externe examencommissie in beroep tegen besluiten van de examencommissie. De externe examencommissie bestaat uit een voorzitter, onafhankelijke manager opleidingen en drie leden uit bij VUmc Amstel Academie aangesloten instellingen die onderwijs in hun portefeuille voeren. (In het opleidingsreglement wordt de externe examencommissie de bezwarencommissie genoemd) Functionaris die wordt aangewezen als verantwoordelijke voor de toets en het vaststellen van de uitslag. Alle opleiders van VUmc Amstel Academie kunnen worden benoemd als examinator Afkijken en spieken in elke vorm, op papier, digitaal of elektronisch, alsmede het gebruik van niet toegestane hulpmiddelen, (non)verbale communicatie met medestudenten die informatie-uitwisseling tot doel heeft tijdens het afnemen van de toets. Fraude wordt aangemerkt als niet-professioneel gedrag OER MOO VUmc Amstel Academie 5

6 Onderwijs- en examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) Incident niet-professioneel gedrag (INPG) Studiehandleiding/TLP Manager opleidingen MOO Mentor MOO OER Onderwijsgevende Ongeoorloofd verzuim Opleider Opleiding Opleidingsreglement Plagiaat Praktijkinstelling Procedure Melding incident nietprofessioneel gedrag Regisseur Roosterdagen RR RvB Student Studiegids Toetsen Verantwoordelijke functionaris Verzoek Onder INPG wordt verstaan: discriminerende, beledigende, kwetsende of anderszins negatieve opmerkingen, dan wel onbeschofte of verregaand onbeleefde uitingen, dan wel hardhandigheid, dan wel geen of te weinig respect, fatsoen of hygiëne, dan wel verbreking van de geheimhoudingsplicht, dan wel bedrieglijk handelen, valsheid in geschrifte, plagiaat, fraude, bewuste misleiding en dergelijke, dan wel grensoverschrijdend gedrag inclusief seksuele intimidatie, dan wel het handelen jegens een derde tegen de wens van die persoon in Geheel van de inhoudelijk samenhangende theoretische onderwijsactiviteiten welke wordt afgesloten met een of meer toetsen De functionaris die onder eindverantwoordelijkheid van de directeur belast is met de dagelijkse leiding van de Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO). In het opleidingsreglement wordt deze persoon hoofd genoemd Zie opleider Medisch Ondersteunende Opleidingen Onderwijs- en Examenregeling De functionaris die vanwege specifieke kennis betrokken is bij het onderwijs Indien de student lessen verzuimt zonder de opleider daar vooraf van in kennis te stellen en/of zonder een naar het oordeel van de opleider geldige reden Functionaris van de medisch ondersteunende opleidingen of verpleegkundige vervolgopleidingen die belast is met de dagelijkse voortgang van een opleiding aan VUmc Amstel Academie Het geheel van activiteiten gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden, inzicht en beroepshouding zoals vereist voor het behalen van de betreffende eindtermen Het geheel aan bepalingen dat de verantwoordelijkheden en taken, alsmede de gang van zaken tijdens de opleiding en de rechten en plichten van de opleider en de student met betrekking tot de opleiding regelt Plagiaat is het overnemen van (delen van) andermans werk zonder juiste bronvermelding. Hierdoor doet de pleger het voorkomen als ware het eigen werk. Plagiaat wordt aangemerkt als niet professioneel gedrag. Als blijkt dat de aangeleverde opdracht uit meer dan 15% letterlijk geciteerde teksten bestaat (zonder de juiste bronvermelding) wordt dit als plagiaat aangemerkt. Plagiaat wordt aangemerkt als niet-professioneel gedrag De zorginstelling waarmee de student een leerovereenkomst / leerarbeidsovereenkomst / arbeidsovereenkomst is aangegaan en waar deze in het kader van de opleiding één of meerdere praktijkleerperioden volgt Een stappenplan dat gevolgd moet worden bij een melding van een incident niet-professioneel gedrag. De procedure is als bijlage toegevoegd aan de Regels en Richtlijnen (RR) Zie opleider Dagen waarop de student volgens het dienstrooster (=werktijdregeling zoals vermeld in de cao universitair medische centra, respectievelijk de cao ziekenhuiswezen) geacht wordt te werken Regels en Richtlijnen De Raad van Bestuur van VUmc Degene die aan de opleiding deelneemt Het document dat de student informatie verschaft over de inhoud, organisatie en uitvoering van de opleiding en het opleidingsinstituut Alle afsluitende summatieve toetsen en opdrachten De functionaris die onder eindverantwoordelijkheid van de directie van de praktijkinstelling, waarmee de student een leerovereenkomst / leerarbeidsovereenkomst / arbeidsovereenkomst is aangegaan, belast is met de dagelijkse leiding van de praktijkafdeling Betreft een schriftelijke aanvraag van een student aan manager opleidingen voor een individuele maatregel / aanpassing ten opzichte van de OER 6

7 Vrijstelling VUmc Amstel Academie Ziekenhuis De ontheffing van de verplichting om binnen een opleiding of een deel ervan: de lesactiviteiten te volgen en/of de daarbij behorende toets af te leggen en/of een praktijktraject van bepaalde omvang te doorlopen, op grond van een eerder behaald diploma of certificaat De nieuwe afspraken worden door de opleider vastgelegd voor de student en diens praktijk Opleidingscentrum, onderdeel VU medisch centrum, gevestigd te Amsterdam Praktijkinstelling waar het praktijkdeel van de opleiding plaatsvindt OER MOO VUmc Amstel Academie 7

8 Onderwijs- en examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) Paragraaf 2 Professioneel gedrag Artikel 2.1 Professioneel gedrag 1. Studenten van een van de opleidingen MOO dienen zich in het kader van hun opleiding te gedragen zoals het een goede student betaamt. Dit geldt voor de opleiding als geheel en in het bijzonder in geval van onderwijsonderdelen waarbij handelingen en/of vaardigheden dienen te worden verricht of uitgevoerd aan of bij personen (medestudenten, simulatiepatiënten, patiënten). 2. Onder onbetamelijk gedrag wordt in dit verband onder meer verstaan: discriminerende, beledigende, kwetsende of anderszins negatieve opmerkingen, dan wel onbeschofte of verregaand onbeleefde uitingen, dan wel hardhandigheid, dan wel geen of te weinig respect, fatsoen of hygiëne, dan wel verbreking van de geheimhoudingsplicht, dan wel bedrieglijk handelen, valsheid in geschrifte, fraude, plagiaat, bewuste misleiding en dergelijke, dan wel grensoverschrijdend gedrag inclusief seksuele intimidatie, dan wel het handelen jegens een derde tegen de wens van die persoon in. 3. Iedere vorm van onbetamelijk gedrag, als genoemd in lid 2, is niet-professioneel gedrag, en leidt tot een melding van een incident niet-professioneel gedrag. 4. Indien op enig moment tijdens de opleiding het professioneel gedrag van de student door een docent of een niet-direct betrokkene bij het onderwijs als onvoldoende wordt aangemerkt om te functioneren in het onderwijs met inbegrip van de patiëntenzorg, dan wordt dit gemeld en afgehandeld conform de Procedure melding incident niet-professioneel gedrag (zie Regels en Richtlijnen van het studiejaar waarop deze OER betrekking heeft). 8

9 Paragraaf 3 Toelating tot de opleiding Artikel 3.1 Toelatingseisen Tabel 1 Alle Medisch Ondersteunende Opleidingen Opleiding operatieassistent Opleiding anesthesiemedewerker Opleiding radiodiagnostisch laborant Opleiding klinisch chemisch analist Toelatingseisen Tot de opleiding wordt toegelaten diegene die in het bezit is van het diploma havo (bij voorkeur met exacte vakken in het profiel) of het diploma mbo-4 of gelijkstelling heeft aan de vereiste toelatingseisen Opleiding Sedatie praktijkspecialist 1 Tot de opleiding wordt toegelaten diegene die in het bezit is van het CZO-diploma anesthesiemedewerker Opleiding operatieassistent tweede deskundigheidsniveau Opleiding assistent radiodiagnostisch laborant Post MBO scholing OK-vaardigheden Top-opleiding MRI-laborant Tot de opleiding wordt toegelaten diegene die in het bezit is van het diploma mbo-3 of vmbo-tl Tot de opleiding wordt toegelaten diegene die in het bezit is van het diploma mbo-3 of mbo-4 Tot de opleiding wordt toegelaten diegene die in het bezit is van het mbo-3- dan wel mbo-4-diploma Artikel 3.2 Inschrijfprocedure 1. Het betreffende ziekenhuis is verantwoordelijk voor de sollicitatie- en inschrijfprocedure voor de opleiding. 2. Uiterlijk drie maanden voor de start van de opleiding moet de student ingeschreven zijn en dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in bezit te zijn van VUmc Amstel Academie. 1 De opleiding tot sedatie praktijkspecialist valt onder een landelijke regeling. De artikelen van toepassing zijnde op deze OER zijn voor de sedatie praktijkspecialist opgenomen in het addendum OER MOO VUmc Amstel Academie 9

10 Onderwijs- en examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) Paragraaf 4 Duur en samenstelling van de opleiding Artikel 4.1 Duur van de opleiding Opleiding operatieassistent Opleiding anesthesiemedewerker Opleiding operatieassistent tweededeskundigheidsniveau Post MBO-scholing OKvaardigheden Opleiding sedatie praktijkspecialist Opleiding radiodiagnostisch laborant Opleiding klinisch chemisch analist Opleiding assistent radiodiagnostisch laborant Het minimale dienstverband is 28.8 uur ten behoeve van de opleiding per week De duur van de opleiding is afhankelijk van de door de student behaalde resultaten en wordt bepaald door de praktijkinstelling Het CZO stelt dat de maximale duur voor de opleiding Operatieassistent en Opleiding Anesthesiemedewerker niet meer mag bedragen dan vier jaar Voor de opleiding operatieassistent tweededeskundigheidsniveau geldt een maximale opleidingsduur van drie jaar Om het praktijkgedeelte te kunnen afsluiten moet de cursist minimaal 100 uur gewerkt hebben op het operatiekamercomplex, bij een minimum aantal ingrepen bekwaam zijn bevonden (zie studiegids) en een proeve van bekwaamheid hebben afgelegd Afhankelijk van de frequentie van het uitvoeren van werkzaamheden met de specialist op de (poliklinische) operatiekamers of behandelkamer geldt een opleidingsduur van een tot anderhalf jaar Het minimale dienstverband is 16 uur per week De duur van de opleiding is afhankelijk van de door de student behaalde resultaten in theorie en praktijk De maximale opleidingsduur bedraagt twee jaar Het minimale dienstverband is 32 uur ten behoeve van de opleiding per week De duur van de opleiding is afhankelijk van de door de student behaalde resultaten en wordt bepaald door de praktijkinstelling Het minimale dienstverband is 32 uur ten behoeve van de opleiding per week Maximale opleidingsduur is drie jaar Top-opleiding MRI-laborant De Top-opleiding MRI-laborant duurt tien maanden Artikel 4.2 Onderbreking opleiding 1. De regels met betrekking tot de onderbreking van de opleiding die geldend zijn, zijn opgenomen in hoofdstuk Verzuim en Verlof van het opleidingsreglement en in de studiegids. De nadere uitwerking staat beschreven in de RR. 2. Landelijke regels gaan altijd boven interne regels. 10

11 Paragraaf 5 Toetsen van de opleiding Artikel 5.1 Aantallen, tijdvakken, frequentie 1. Van de gelegenheid tot het afleggen van (schriftelijke) toetsen wordt een overzicht gepubliceerd op het jaarrooster van de betreffende opleiding. 2. Het aantal en de volgorde van toetsen per opleiding is beschreven in de studiegids van de betreffende opleiding. 3. Indien een student door overmacht een overmachtssituatie wordt gedefinieerd door de manager opleidingen MOO een toets heeft gemist, behoudt de student het recht op twee gelegenheden om de toets af te leggen. Artikel 5.2 Beoordeling en toekenning 1. Onvoldoende toetsen kunnen niet door andere, voldoende toetsen gecompenseerd worden. 2. Een summatieve waardering van een toets bestaat uit het beoordelen of de student expliciet voldoende kennis heeft ten aanzien van de vooropgestelde leerdoelen. 3. Een summatieve toetsing levert een formele beoordeling op in de waarde onvoldoende / voldoende of onvoldoende / voldoende / goed of een cijfer. 4. Een summatieve toets moet minimaal met een voldoende (groter of gelijk aan 5,5) afgesloten worden. 5. Bij een onvoldoende heeft de student, onder voorwaarden als gesteld in de studiegids, recht op een herkansing (conform artikel 11 opleidingsreglement). 6. Bij een onvoldoende toetsresultaat en een onvoldoende voor de daarop volgende herkansing is er sprake van een situatie als beschreven in artikel 11 en 15 van het opleidingsreglement. 7. De manager opleidingen MOO kan in bijzondere gevallen toestaan dat wordt afgeweken van het aantal malen dat toetsen kunnen worden afgelegd. Artikel 5.3 Specifieke bepalingen toetsen 1. Bij alle mondelinge toetsen wordt niet meer dan één persoon tegelijk getoetst, tenzij de manager opleidingen MOO anders heeft bepaald met inachtneming van hetgeen in de RR is bepaald. 2. Bij het afnemen van een mondelinge toets is een tweede docent aanwezig en wordt een video- of audio-opname gemaakt, tenzij de manager opleidingen MOO anders heeft bepaald. 3. Alle toetsen waarbij gebruikgemaakt wordt van patiëntgegevens zijn geanonimiseerd. 4. Bij schriftelijke toetsen wordt vooraf bekendgemaakt welke hulpbronnen en materialen toegestaan zijn bij de toetsafname. 5. Voor de summatieve mondelinge toets of casuspresentatie geldt een specifieke regeling voor alle opleidingen opgenomen in de studiegids. 6. De mondelinge toets kan slechts doorgang vinden indien de student heeft voldaan aan de inlevertermijnen en de vorm- en procedurevereisten zoals vermeld in de studiehandleiding/tlp van de betreffende opleiding. OER MOO VUmc Amstel Academie 11

12 Onderwijs- en examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) Artikel 5.4 Goede gang van zaken bij toetsen 1. De manager opleidingen MOO stelt regels vast voor de goede gang van zaken tijdens de (deel)toetsen van de opleiding en voor de in dat verband te nemen maatregelen (zie RR behorende bij de OER). 2. De manager opleidingen MOO kan maatregelen nemen jegens een student in het geval fraude door die student is vastgesteld zoals opgenomen in de RR van het studiejaar waarop deze OER betrekking heeft. Artikel 5.5 Vaststelling en bekendmaking van de uitslag 1. De wijze van beoordeling dient dermate transparant te zijn dat de student inziet hoe de uitslag tot stand gekomen is. 2. De manager opleidingen MOO stelt in de RR nadere regels vast voor de beoordeling. 3. Indien een toets uit verschillende onderdelen bestaat, wordt in principe geen beoordeling aan de toets toegekend voordat alle onderdelen getoetst zijn. Eventuele uitzonderingen worden vermeld in de studiegids van de betreffende opleiding. 4. De uitslag van een casusbespreking wordt binnen 15 werkdagen na de dag van afname aan de student bekendgemaakt. 5. De uitslag van een schriftelijke toets wordt binnen 15 werkdagen door de opleider aan de student bekendgemaakt. 6. De beoordeling van een (stage-/leer- /reflectie-)verslag vindt plaats binnen 20 werkdagen na de officiële inleverdatum. 7. Herkansing van een toets vindt conform het jaarrooster plaats met uitzondering van de casuspresentatie. Artikel 5.6 Inzagerecht 1. Tot twee weken na het bekend worden van het cijfer kan de student een gemaakte toets inzien. Het doel van het inzien van toetsen is het voorbereiden op de herkansing. 2. De student neemt contact op met de mentor (opleider) of regisseur van de TLP en vraagt hem inzage van de door hem afgelegde toets(en). 3. De mentor koppelt de vraag voor een afspraak terug aan de Frontoffice. 4. De afspraak tot inzage wordt door de Frontoffice aan de student bevestigd ( bericht) dag/tijdstip Het bericht wordt in c.c. verstuurd aan de mentor, de groepsdocent en de praktijkopleider. 5. De student heeft alleen mogelijkheid tot inzage van de door hem gemaakte toets(en). 6. Toetsen die beoordeeld zijn met een voldoende resultaat mogen worden ingezien als alle studenten aan de toetsen van betreffende theorieleerperiode hebben deelgenomen en deze hebben afgesloten. 7. Tijdens het inkijken van de toets zijn de opgaven en een overzicht van de ideaalantwoorden beschikbaar. 8. In geen enkel geval staat de beoordeling van de gemaakte toets of de daarvoor gehanteerde cesuur ter discussie. 12

13 9. De student mag over de inzagemogelijkheid geen schriftelijk verslag maken of daarvan een verslag op andere wijze (een informatie- of geluidsdrager, smartphone en dergelijke) vastleggen. 10. De student kan schriftelijk bezwaar maken tegen een waardering voor een door hem afgelegde toets. Het bezwaarschrift moet ingediend worden bij de secretaris van de examencommissie. Artikel 5.7 Nabespreking toetsen 1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondelinge en casustoets kan op verzoek van de student dan wel op initiatief van de beoordelaar, een nabespreking plaatsvinden tussen de beoordelaar en de student. Desgevraagd wordt de gegeven beoordeling gemotiveerd. 2. In tabel 2 is aangegeven op welke wijze het nabespreken van schriftelijke toetsen per opleiding is geregeld. Tabel 2 Opleiding operatieassistent Opleiding anesthesiemedewerker Opleiding operatieassistent tweededeskundigheidsniveau Post mbo-scholing OK-vaardigheden Opleiding klinisch chemisch analist Topopleiding MRI-laborant Opleiding Sedatie praktijkspecialist Opleiding radiodiagnostisch laborant Opleiding assistent radiodiagnostisch laborant De student kan via de mentor een verzoek indienen tot nabespreking van de gemaakte toets tot maximaal 20 werkdagen na de bekendmaking van de uitslag De student kan via de coördinator van de opleiding een verzoek indienen tot nabespreking van de gemaakte toets tot maximaal 20 werkdagen na de bekendmaking van de uitslag Studenten kunnen tot maximaal 20 werkdagen na de bekendmaking van de uitslag contact opnemen met de coördinator om de toets na te bespreken. In geval studenten nadien nog vragen hebben, kunnen zij per vragen stellen aan de externe docent De gemaakte toetsen worden nabesproken volgens de jaarplanning van de betreffende groep Indien de student aantoont buiten zijn schuld verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid geboden tot nabespreking Artikel 5.8 Bezwaar en beroep 1. Een student kan bezwaar maken (bezwaarschrift) tegen elke beslissing die in het kader van de opleiding jegens hem wordt genomen, al of niet op grond van de voorschriften van het opleidingsreglement en de studiegids voor zover de student rechtstreeks in zijn belang is getroffen. Het betreft hierbij de opleidingsonderdelen die onder verantwoordelijkheid vallen van VUmc Amstel Academie. De procedure is opgenomen in de RR. 2. Indien een student het oneens is met een beslissing genomen door de examencommissie, kan hij binnen drie dagen na het bekendmaken van het besluit van de examencommissie in beroep tegen de beslissing bij de externe examencommissie. De procedure is opgenomen in de RR. OER MOO VUmc Amstel Academie 13

14 Onderwijs- en examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) Artikel 5.9 Geldigheidsduur 1. De geldigheidsduur van behaalde toetsen is twaalf maanden vanaf het moment dat de toets is behaald, tenzij het CZO anders bepaalt. 2. Deze maatregel onder lid 1 van dit artikel geldt ook voor een vrijstelling verleend voor een toets. De datum van verlenen van de vrijstelling is bepalend voor de geldigheidsduur. 3. De EC heeft de bevoegdheid de geldigheidsduur van toetsen en examens te verlengen op verzoek van een student. De EC kan de student hierbij aanvullende eisen opleggen. 14

15 Paragraaf 6 Aanwezigheidsplicht Artikel 6.1 Aanwezigheidsplicht 1. Voor alle onderwijsactiviteiten geldt een aanwezigheidsplicht. 2. Verzuim van lessen anders dan door ziekte of verlof is niet toegestaan. 3. Verzuim dient altijd door de student gemeld te worden bij de opleider en bij de praktijkinstelling. 4. Niet-gemeld verzuim is ongeoorloofd verzuim. In een dergelijke situatie kan de manager opleidingen MOO sancties opleggen. 5. Regels voor verzuim en onderbreking zijn vastgelegd in het opleidingsreglement VUmc Amstel Academie (artikel 13). 6. Het aantal dagen dat de opleiding verzuimd dan wel onderbroken mag worden, staat vermeld in de studiegidsen van de betreffende opleidingen. 7. Voor het opnemen van bijzonder verlof tijdens een theorieweek is vooraf schriftelijke toestemming van de praktijkinstelling en overleg met de opleider noodzakelijk. 8. Eventuele gevolgen van verzuim met toestemming van de opleider zijn te allen tijde voor rekening van de student. 9. De student is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste onderwijsactiviteiten. Paragraaf 7 Vrijstellingen Artikel 7.1 Vrijstellingen 1. De manager opleidingen MOO kan, op verzoek van de student en/of de praktijkinstelling, vrijstelling verlenen van een theoriedeel van de opleiding. 2. De procedures voor de vrijstellingen en eerder verworven competenties zijn beschreven in het opleidingsreglement en de RR. OER MOO VUmc Amstel Academie 15

16 Onderwijs- en examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) Paragraaf 8 Studiebegeleiding Artikel 8.1 Studievoortgangadministratie 1. VUmc Amstel Academie draagt zorg voor registratie van de studieresultaten. 2. De student en de praktijkinstelling hebben recht op een periodieke informatie over behaalde resultaten. Artikel 8.2 Studiebegeleiding 1. VUmc Amstel Academie draagt zorg voor de studiebegeleiding van de studenten die voor de opleiding zijn ingeschreven. 2. De opleider / mentor / regisseur van de student houdt afzonderlijke dossiers bij van de studenten die een beroep op hem hebben gedaan. 3. De student heeft inzage in het in lid 2 genoemde, op zijn naam gestelde dossier. Artikel 8.3 Aanpassingen voor een student in specifieke omstandigheden 1. De manager opleidingen MOO kan voor een student, op zijn verzoek vanwege een lichamelijke-/zintuigelijke functiebeperking, een zwangerschap en/of zorg voor eigen kinderen dan wel het verlenen van mantelzorg een aangepast onderwijs- en toetsrooster vaststellen. 2. Ingeval van een andere dan de in het eerste lid genoemde situaties wordt een adhoc-regeling getroffen door de manager opleidingen MOO. 3. Indien er sprake is van dyslexie moet een verklaring worden overlegd die is afgegeven door een deskundige. Deze deskundige dient BIG- of NIP-geregistreerd te zijn. 4. Op verzoeken over aanpassingen die de examinering betreffen beslist de manager opleidingen MOO. Opleiding Radiodiagnostisch laborant Uitzondering op lid 4 van deze paragraaf betreffen de landelijke examens die vallen onder regie van het College Zorg Opleidingen. Paragraaf 9 Beleidsdocumenten Artikel 9.1 Onderwijsbeleidsdocumenten 1. VUmc Amstel Academie beschikt over een toetsbeleid dat op hoofdlijnen is uitgewerkt in de RR. 2. VUmc Amstel Academie stelt onder verantwoordelijkheid van de directeur VUmc Amstel Academie jaarlijks de RR op waarin de uitvoeringsregelingen zijn beschreven. 16

17 Paragraaf 10 Overgangs- en slotbepalingen Artikel 10.1 Strijdigheid met de regeling 1. Indien een studiegids en/of overige interne regelingen die het studieprogramma en/of het examenprogramma raken in strijd zijn met deze OER, gaat het bepaalde in deze OER voor. 2. Bij opleidingen die een landelijk reglement hebben, gelden de regels van het landelijk reglement boven alle andere reglementen. Artikel 10.2 Wijziging regeling 1. Een wijziging in deze OER heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs zouden worden geschaad. Artikel 10.3 Bekendmaking 1. VUmc Amstel Academie draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze OER en RR alsmede van elke wijziging van deze stukken. Artikel 10.4 Verzoek 2. Een student kan bij de manager opleidingen MOO een schriftelijk verzoek doen tot aanpassing van de bepalingen in de OER op basis van persoonlijke omstandigheden. Het betreft hierbij de opleidingsonderdelen die onder verantwoordelijkheid van de manager opleidingen MOO vallen. 3. Een verzoek aan de manager opleidingen MOO om een beslissing over een af te leggen toets te nemen op grond van deze OER wordt door de student, uiterlijk 28 werkdagen voor de datum waarop betreffende toets wordt afgelegd, ingediend. 4. De manager opleidingen MOO kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de student, afwijken van hetgeen in deze OER is bepaald, wanneer toepassing leidt tot onevenredige benadeling of onbillijkheid van zwaarwegende aard. 5. Het besluit als genoemd in lid 3 van art.10.4 van de manager opleidingen MOO dient schriftelijk en gemotiveerd te zijn. 6. De procedure voor het indienen van een verzoekschrift is opgenomen in de RR. Artikel 10.5 Onvoorziene gevallen 1. In gevallen waarin deze OER niet voorziet, beslist de directeur van VUmc Amstel Academie. Het besluit wordt schriftelijk en gemotiveerd uitgevoerd. Artikel 10.6 Inwerkingtreding De OER 2014 treedt in werking op 01 september 2014 en is geldig tot en met 31 augustus OER MOO VUmc Amstel Academie 17

Onderwijs- en Examenregeling. Verpleegkundige Vervolgopleidingen

Onderwijs- en Examenregeling. Verpleegkundige Vervolgopleidingen Onderwijs- en Examenregeling Verpleegkundige Vervolgopleidingen September 2014 Onderwijs- en examenregeling Verpleegkundige Vervolgopleidingen (VVO) VUmc Amstel Academie De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen. Toetsing en Examinering. VUmc Amstel Academie

Regels en Richtlijnen. Toetsing en Examinering. VUmc Amstel Academie Regels en Richtlijnen Toetsing en Examinering VUmc Amstel Academie September 2014 Regels en Richtlijnen, Toetsing en Examinering VUmc Amstel Academie De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam www.amstelacademie.nl

Nadere informatie

Opleidingsreglement. VUmc Amstel Academie

Opleidingsreglement. VUmc Amstel Academie Opleidingsreglement VUmc Amstel Academie September 2014 2 Opleidingsreglement Opleidingsreglement VUmc Amstel Academie De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam www.amstelacademie.nl September 2014 3 4 Opleidingsreglement

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant Examenreglement Inservice Opleiding Radiologisch Laborant Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Wettelijk kader 5 Artikel 2 Algemene bepalingen 5 Artikel 3 Het examen 6 Artikel 4

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Fraude

IFV Uitvoeringsregeling Fraude IFV Uitvoeringsregeling Fraude Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV op 10 september 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 3 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Examenreglement. Opleidingen tot Radiodiagnostisch en Radiotherapeutisch Laborant Inservice

Examenreglement. Opleidingen tot Radiodiagnostisch en Radiotherapeutisch Laborant Inservice Examenreglement Opleidingen tot Radiodiagnostisch en Radiotherapeutisch Laborant Inservice Datum vastgesteld Utrecht 15 mei 2017 Versie 1.1 Vastgesteld door K. Boonstra Aantal pagina s 4 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting De Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs Bestuur Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht Studiejaar 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Verordening op de praktijkstage

Verordening op de praktijkstage Verordening op de praktijkstage Vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 11 december 2006, afgekondigd in de Staatscourant van 17 januari 2007, nummer 12, nadien gewijzigd. De ledenvergadering

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie OER MSc psychologie 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2005-2006 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid regeling Art. 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Examenreglement Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam : het

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven:

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven: Reglement erkenning opleidingsinstituten Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Nederlandse Reanimatie Raad Bestuur van de Nederlandse Reanimatie Raad te Den Haag. b. Opleidingsinstituut

Nadere informatie

In aanvulling op de begripsomschrijvingen van de Algemene voorwaarden Inholland Academy wordt in deze regeling verstaan onder:

In aanvulling op de begripsomschrijvingen van de Algemene voorwaarden Inholland Academy wordt in deze regeling verstaan onder: Algemene examenbepalingen Inholland Academy A. ALGEMEEN Artikel 1 Reikwijdte 1.1 Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van opleidingen en onderwijsactiviteiten van Inholland Academy

Nadere informatie

Examenreglement MBO-SGB

Examenreglement MBO-SGB Examenreglement 2015-2016 MBO-SGB Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht onderwijs. Voor een verklaring van de begrippen zie bijlage 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Toetsingsreglement Swalef Academie

Toetsingsreglement Swalef Academie September 2016 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit toetsingsreglement geeft de procedures weer met betrekking tot de organisatie en uitvoering van toetsen bij de Swalef Academie. 2. Het toetsingsreglement

Nadere informatie

Opleidingsprogramma en examenregeling voor de opleiding tot C-brevet houder M/V Sportparachutespringen

Opleidingsprogramma en examenregeling voor de opleiding tot C-brevet houder M/V Sportparachutespringen INHOUDSOPGAVE bladzijde I. Opleidingsprogramma 1. Opleidingsdoelen 2 2. Lessenverdeling cursus 2 3. Cursusomvang 2 4. Toelatingseisen 2 5. De inhoud van de opleiding 2 5.1. Theoretische vorming 2 5.1.1.

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Medische Wetenschappen Regels en Richtlijnen van de Examencommissie voor examinatoren van de bachelor- en masteropleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde Opleiding

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER Bachelor IO 2007-2008 1 Bachelor programma Industrieel Ontwerpen 2007-2008

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015 College De Meer 1 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 1. INLEIDING In het schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. 2. PERIODECIJFER, TOETSWEEKCIJFER

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie