Milieuraad Keerbergen 8 juni 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieuraad Keerbergen 8 juni 2011"

Transcriptie

1 Milieuraad Keerbergen 8 juni 2011 Aanwezig: Guido Baert, Philip Baken, Jean Pierre Bovele, Yves Busschaert, Bart Denayer (voorzitter), André De Vlieger, Kristien Grauwels, Paul Theunissen, Freddy Van den Broeck, Annemie Van der Hoeven, Henri Van Hest, Louis van Hoof, Yvonne Verschueren, Luk Verstraeten, Leen Van Craen. Verontschuldigd: Willy Geens, Evi Hens, Bas Luyten, Lydia Van Camp. Agenda: 1. Verslag vorige vergadering 16 maart Nieuwe leden 3. Amfibiemigratie in Keerbergen 4. Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen 5. Milieubarometer 6. Lokaal milieu- en natuurbeleid ikv reorganisatie Vlaamse Overheid 7. Risico op heidebranden in Keerbergen 8. Varia Verslag. 1. Verslag vorige vergadering 16 maart 2011 Geen opmerkingen. Besluit: goedkeuring 2. Nieuwe leden De nieuwe leden André De Vlieger en Yves Busschaert hebben zich per mail voorgesteld en zullen deelnemen aan de milieuraad als stemgerechtigd lid onder de hoedanigheid van compostmeester in de geleding natuur- en milieuvereniging. Henri Van Hest zetelt niet meer als onafhankelijke, maar eveneens als compostmeester in de geleding natuur- en milieuvereniging. Besluit: André en Yves worden aanvaard als nieuw stemgerechtigd lid in de milieuraad. 3. Amfibiemigratie in Keerbergen Sonja Deneve en Jean Marie Vanhove, beiden lid van Natuurpunt, zetten zich actief in voor de bescherming van de amfibieën in Keerbergen. Sonja geeft een boeiende toelichting over de overzetacties die in het voorjaar hebben plaats gevonden. Het aantal verkeerslachtoffers in Keerbergen bereikt een kritisch niveau en vormt een bedreiging voor de populaties. Straten waar amfibieën migreren en waar overzetacties werden georganiseerd om verkeerslachtoffers te reduceren zijn : Vijfstraten, Mereldreef, A. Cleynhenslaan, Heidestraat, Raambeekvallei.

2 Philip verbaast zich dat er toch nog zoveel amfibieën in Keerbergen zijn, gezien het aantal verkeerslachtoffers en vermits er de laatste 20 jaar in Keerbergen slechts minimale maatregelen hiervoor genomen werden. De kwaliteit van de Keerbergse poelen is zeer goed en dit maakt dat de populatie zich toch in stand heeft kunnen houden. Structurele maatregelen ter hoogte van oversteekplaatsen zijn : het plaatsen van schermen (tijdelijk tijdens trekperiode of definitief), het aanleggen van amfibietunnels, het plaatsen van senbsibilisatieborden tijdens trekperiode, snelheidsbeperkingen (max. 30 km/h), bereikbaarheid van straten beperken tot inwoners. Annemie voegt toe dat ook de kinderen op school zeer enthousiast zijn met dergelijke overzetacties en over de amfibieën in het algemeen. De scholen zullen zeker aandacht schenken aan het onderwerp en willen zich ook actief hiervoor inzetten. Besluit: De MAR spreekt zijn bewondering uit voor de gemotiveerde initiatieven van Natuurpunt en wil stimuleren dat zo veel als mogelijk steun wordt gegeven aan dergelijke activiteiten die positief zijn voor de Keerbergse amfibiepopulaties. Advies: De MAR adviseert aan het gemeentebestuur om de nodige structurele maatregelen te nemen om verkeerslachtoffers bij migrerende amfibieën te verminderen en zo mogelijk te vermijden. Bij de herinrichting van straten kunnen gepaste maatregelen op knelpuntlocaties geïntegreerd worden (principe werk met werk ). Ook moet er voldoende aandacht besteed worden aan de leefgebieden (zomer- en winterhabitats ; poelen) en moeten de poelen in een goede staat van instandhouding gehouden of ontwikkeld worden. 4. Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen Het gemeentebestuur oppert het idee om de gemeentelijke gebouwen te voorzien van fotovoltaïsche zonnecellen. Hiervoor werden een firma, in samenwerking met een natuurvereniging, een privéfirma en Eandis uitgenodigd om een projectvoorstel en offerte in te dienen. Het gemeentebestuur heeft over de voorstellen adviezen ingewonnen. De standpunten over het uitvoeren van zonne-energie projecten blijken nogal divers te zijn. De schepen vraagt hierover advies aan de MAR. Het BREAM-attest beoordeelt de duurzaamheid van het aanpassen van gebouwen en van projecten, maar zal weinig indicaties geven over de drie voorgestelde offertes in Keerbergen. Twee kritische aandachtspunten komen uit de diverse standpunten naar voor : 1. Is het opwekken van energie met zonnepanelen een duurzaam initiatief? 2. Is het investeren in zonnepanelen nog maatschappelijk te verantwoorden (gelet op subsidiëring, kwestie groene stroom certificaten en energiekost voor verbruiker)? De voorzitter doet een rondvraag om de standpunten van de MAR hierover te kennen. Algemeen staat de MAR positief tegenover projecten rond zonne-energie (en rond alternatieve groene energieprojecten in het algemeen). Volgende opmerkingen werden gemaakt: - na jaren van sensibiliseren en trage marktgroei is er momenteel een positief kantelmoment in de richting van alternatieve energie (zeker na de kernramp in Fukushima dat de risico s van kernenergie heeft scherper gesteld). Omdat alternatieve energie nodig als een onderdeel van de te realiseren energiemix is de MAR het volmondig eens om nog meer projecten rond alternatieve energie te realiseren. - zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen zijn een investering in de energievoorziening voor overheidsgebouwen. Er zijn verschillende projectformules om aan de investering op zich tegemoet

3 te komen (verhuring van gemeentelijke dakoppervlakken (winsten voor projecthouder) vs. investering in eigen beheer (inkomsten voor gemeente). - de Vlaamse overheid voorziet de wettelijke mogelijkheid van groenestroomcertificaten voor alternatieve energieproducenten. De MAR ziet geen bezwaar dat ook een gemeente inspeelt op deze wettelijke mogelijkheid. - eventuele inkomsten van de stroomcertificaten kunnen sociaal herverdeeld worden (de MAR wenst dit louter te formuleren maar wenst hierover geen uitspraak te doen omdat dit deel uitmaakt van politieke besluitvorming). - voor grote gebouwen worden onderhoudscontracten afgesloten. In deze onderhoudscontracten kunnen desgewenst ook zonnepanelen worden opgenomen. - de gemeente heeft jaren gesensibiliseerd voor alternatieve energie, en heeft zelf ook een voorbeeldfunctie te vervullen. De gemeente geeft reeds invulling aan de voorbeeldfunctie met enkele alternatieve energietoepassingen. Zo zal de nieuwe kleuterschool uitgerust worden met zonnepanelen, een warmtepomp en een warmte recupererende ventilatie. De MAR acht het nog steeds aangewezen dat de gemeentelijke overheid alternatieve en duurzame energieprojecten blijft realiseren als positief en stimulerend signaal. - over de duurzaamheid van zonnepanelen wenst de MAR geen uitspreken te doen en geen vergelijkingen te maken met andere energiebronnen (omdat exacte en vergelijkbare cijfers ontbreken). De MAR suggereert wel om op gemeentelijke gebouwen zonnecellen te plaatsen met het hoogste energierendement. Advies: De MAR adviseert het gemeentebestuur om een positief en stimulerend beleid te blijven voeren om hernieuwbare energietoepassingen te integreren in gemeentelijke projecten en gebouwen. Na jaren van sensibilisering is er een kantelmoment en een gunstig momentum om projecten rond alternatieve energieopwekking of energiebesparing te realiseren. Hiermee kan de voorbeeldfunctie maximaal worden uitgeoefend. 5. Milieubarometer De duurzaamheidsambtenaar stelt de milieubarometer voor aan de MAR. De milieubarometer is een meetinstrument om de milieutoestand van de gemeente te meten, te analyseren en op te volgen. De milieubarometer is ook een communicatie-instrument om de milieutoestand van de gemeente aan de burgers te verduidelijken. Onder het thema energie wordt vastgesteld dat de zonneboiler nog weinig ingang heeft gevonden. Bijkomende sensibilisatie voor zonneboilers wordt wenselijk geacht. Besluit: De MAR stelt vast dat de milieutoestand in Keerbergen langzaam verbetert. Om belangstelling op te wekken en te sensibiliseren in een bredere context adviseert de Mar om de milieubarometer te communiceren via de gemeentelijke website. De MAR suggereert om bij de jaarlijkse bespreking van de milieubarometer eveneens thematische aanbevelingen voor het beleid te formuleren waarmee de milieubarometerscore in Keerbergen kan worden verbeterd. 6. Lokaal milieu- en natuurbeleid in het kader van de reorganisatie van de Vlaamse Overheid. Op 8 april 2011 keurde de Vlaamse regering het witboek Interne staatshervorming goed. In dit witboek vermeldt de actie D 38 subsidies in leefmilieu en natuur de stopzetting van de samenwerkingsovereenkomst (SWO). Het budget van 25 miljoen euro wordt met prioriteit herverdeeld naar het aanleggen van de gemeentelijke riolering en naar gewestelijke handhaving.

4 De gemeenten zijn officieel nog niet in kennis gesteld over het stopzetten van de SWO. Het onderwerp werd bijgevolg nog niet op de agenda van de gemeenteraad geagendeerd. De huidige SWO loopt nog tot en met Het is niet onmogelijk dat in tussentijd nieuwe voorstellen van samenwerkingen worden ontwikkeld. De MAR wenst hierop niet vooruit te lopen en kan bijgevolg hierover nog geen uitspraken doen. De MAR herinnert eraan dat ze een tweetal jaren terug een positief advies gegeven heeft over het tewerkstellen van een milieuambtenaar en een duurzaamheidsambtenaar. Dit advies is nog steeds geldig. Besluit: De reorganisatie van de Vlaamse Overheid en de samenwerking met de lokale besturen worden verder opgevolgd. 7. Brandrisico in de heidegebieden. Paul T. geeft een toelichting over de risico s voor brandgevaar in de Keerbergse heidegebieden bij aanhoudende droogte. Hij stelt vast dat hierover naar het grote publiek geen informatieverschaffing bestaat. Teneinde effectieve brand in de heidegebieden en veiligheidsrisico s naar aanpalende eigenaars te vermijden, vraagt hij dat de gemeente een adequaat actieplan uitwerkt zodat in droogteperiode gepaste maatregelen (kunnen) genomen worden in potentieel brandgevoelige natuurgebieden in Keerbergen. In het recente verleden werd door Natuurpunt een klein brandje in Pommelsven in de kiem gesmoord. Op Kruisheide werden tijdens de voorbije droge periode enkele jongeren gewezen op het gevaar van roken in het natuurgebied. Het zou minstens wenselijk zijn dat vanuit de overheid gesensibiliseerd wordt voor de brandrisico s in de heidegebieden tijdens droge perioden. Er wordt een korte toelichting gegeven hoe de brandpreventieplannen in Limburgse heidegebieden zijn opgebouwd. Uitgangspunt om de risicofaseringen (rood = sensibiliseren ; rood/rood = verhoogde waakzaamheid en gebieden afsluiten voor recreatie) in het brandpreventieplan uit te voeren is de droogte-index die volgens een gestandaardiseerde methode door de meteowing van het leger wordt bepaald. De Mar suggereert dat de gemeentelijke overheid meelift met de hogere overheden bij het instellen van fases in een brandpreventieplan voor Keerbergse heidegebieden. In het brandpreventieplan kan aangegeven worden hoe de gemeente kan sensibiliseren over droogte en brandrisico s in heidegebieden, waar er zich brandkranen, watertappunten in de nabijheid van heidegebieden en eventueel sleutels van poorten bevinden. Een deelplan kan aangeven welke toegangen naar de gebieden dienen afgesloten te worden bij extreme droogte. Het kan belangrijk zijn om naast de heidegebieden ook na te gaan of er nog andere droogtegevoelige gebieden aanwezig zijn in Keerbergen (vb. boscomplex Piervensbos). Besluit: De MAR adviseert aan het gemeentebestuur om een beknopt preventieplan rond brandgevoelige natuur gebieden op te maken en de inwoners te sensibiliseren over de risico s en de maatregelen die in functie van droogte en brandrisico moeten genomen worden.

5 8. Varia. * Kennisgeving over de samenaankoop van elektriciteit en gas. Binnen de actie Samenstroom wordt een grootschalige oproep gedaan om deel te nemen aan een samenaankoop van elektriciteit en gas. De aanbesteding start vanaf 1 juli en iedereen kan zich inschrijven om deel te nemen. Opgemaakt te Keerbergen op 17 juni Bart Denayer Voorzitter milieuadviesraad Keerbergen Verslaggever: Leen Van Craen

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

De kracht van je gemeente V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE

De kracht van je gemeente V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE Het klimaat verandert. Willen we de klimaatopwarming beperkten tot 2 C en een onomkeerbare klimaatverandering vermijden, dan moet onze CO2 uitstoot drastisch dalen. Hiervoor

Nadere informatie

brochure Duurzaam energiebeheer Duurzaam van 9 to 5 VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_energiebeheer.

brochure Duurzaam energiebeheer Duurzaam van 9 to 5 VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_energiebeheer. brochure VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_energiebeheer.htm Duurzaam energiebeheer Image*After Duurzaam van 9 to 5 Een samenwerking van met de steun van 1 Deze brochure is een

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR PLAATS: raadzaal gemeentehuis, Chr. Pallemansstraat

Nadere informatie

Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem. Advies. Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie

Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem. Advies. Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem Advies Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie Inhoud 1. Krachtlijnen van het advies... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

Milieuraad 24 maart 2014

Milieuraad 24 maart 2014 Milieuraad 24 maart 2014 Aanwezig, stemgerechtigd: S. Windey, P. Sillis, A. Wauters, K. Laureys, P. Moeseke, A. Van Osselaer, Y. Stassyns, P. Van Geyte, W. Vermeir, M. De Bonte, L. Colman, W. Wuytack,

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C154 WON13 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 24 februari 2011 2 Commissievergadering nr. C154 WON13 (2010-2011)

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2006-2007 Nr. 16 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 22 JUNI 2007 OCHTENDVERGADERING INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING...................................................

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Beter adviseren, achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier XI: Organiseren van een open milieuraad Inleiding 1. Achtergrond 1.1. Link met de Samenwerkingsovereenkomst 1.2. Wat is een open

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

Burgers centraal in alle begroting programma s

Burgers centraal in alle begroting programma s ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2010 Burgers centraal in alle begroting programma s BOBbes wil graag de burgers centraal stellen in alle begroting programma s in de algemene beschouwingen. Vooral voor meer garanties

Nadere informatie

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING LOKAAL MILIEU-, NATUUR- EN ENERGIEBELEID IN DE GEMEENTE BEVEREN: IDEEËN, BELEIDSVOORSTELLEN EN -PRIORITEITEN VANWEGE DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LEEFMILIEU EN NATUUR VOOR DE PERIODE 2013-2018 GROENBOEK

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energie-U

Ondernemingsplan Energie-U Ondernemingsplan Energie-U Versie 12-02-2012 Utrecht, 12 februari 2012 Energie-U is een lokaal duurzaam energiebedrijf voor en door Utrechters, bewoners en bedrijven. De missie van Energie-U is om voor

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2006-2010

Milieubeleidsplan 2006-2010 Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Drogenbos Milieubeleidsplan 2006-2010 Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeente Drogenbos Haviland, Intercommunale Grote Baan 222 Brusselsesteenweg 617 1620 DROGENBOS 1731

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Evaluatie Utrechtse Energie

Evaluatie Utrechtse Energie Evaluatie Utrechtse Energie Robin Berg, LomboXnet Samenvatting De zonne-revolutie gaat zo ie zo plaatsvinden op vele plekken op de wereld tegelijkertijd. Zorg dat je als stad klaar bent om die zonne-revolutie

Nadere informatie

Handelingen. Commissievergadering. Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie VOORLOPIGE VERSIE. zittingsjaar 2012-2013.

Handelingen. Commissievergadering. Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie VOORLOPIGE VERSIE. zittingsjaar 2012-2013. vergadering C211 WON18 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 23 mei 2013 VOORLOPIGE VERSIE Niet citeren zonder de bron te vermelden

Nadere informatie

Energieplan 03 juli 2013

Energieplan 03 juli 2013 ACTIEPLAN ENERGIE Met dit nieuwe plan, wil de gemeente de positieve elementen van het vorige energieplan versterken en de minder aangepaste maatregelen afschaffen. Deze aanpassingen zijn nodig om een antwoord

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Jaarverslag FRDO 2013

Jaarverslag FRDO 2013 Jaarverslag FRDO 2013 FRDO Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 57 Pagina 2 van 57 FRDO Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Woord vooraf... 4 2. Doelen en samenstelling... 6 3. Activiteiten... 8 3.1. Beleidsadvisering...

Nadere informatie

Criteria voor duurzaam inkopen van Gas

Criteria voor duurzaam inkopen van Gas Criteria voor duurzaam inkopen van Gas Versie: 1.2 Datum: oktober 2011 Colofon Dit criteriadocument voor het duurzaam inkopen van Gas is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Nadere informatie