Nieuwsbrief voor de ouders. september oktober - november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief voor de ouders. september oktober - november 2014"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief voor de ouders september oktober - november

2 Geachte ouder(s) U leest de eerste Nieuwsbrief van Via de Nieuwsbrief geven we u algemene informatie over het schoolleven. Tegelijk vindt u er belangrijke data, info over de proefwerkperiodes of over afwezigheden. U leest er over excursies en uitwisselingen, over vrije dagen en u vindt er de lijst van de personeelsleden. De Nieuwsbrief vindt u ook digitaal op de webstek U kunt altijd een papieren versie van deze Nieuwsbrief aanvragen aan de balie. 2

3 Inhoud 1 Vanwege de directeur 6 2 Nieuws voor iedereen Planningsagenda Resultaten: Cijfers online + DW-rapport Inhaal- en herkansingsdw Oudercontacten op 22 en 24 oktober De oudervereniging Veranderen van studierichting (vijfdes) Middagmaal Afwezigheden van leerlingen Verkeerssituatie en parkeren rond het college Rekentoestellen: Garantiebewijs Betaalkaart (Leerlingenkaart) Schooltoelage Aperitiefconcerten Activiteiten voor oud-leerlingen Digitaal DW-rooster Student Fashion Night Verloren voorwerpen Nieuws voor de eerste graad Begeleid Zelfstandig Leren in de eerste graad Bezinningsdag en sleuteldagen in de eerstes Verdiepingsdag met inleefmoment in de tweedes Collegedag eerstes Collegedag tweedes Excursie aardrijkskunde tweedes 23 4 Nieuws voor de tweede graad RSV-dagen voor de derdes 24 3

4 4.2 Pedagogische excursie derdes Bezinningsdagen voor de vierdes Pedagogische excursie vierdes 25 5 Nieuws voor de derde graad Onderzoeksvaardigheden (OV) Probleemgestuurd onderwijs (PGO) Begeleiding studiekeuze zesdes Franstalige uitwisselingen Toegangsexamen voor geneeskunde en tandheelkunde 29 6 Leerlingenbegeleiding Kern Leerlingenbegeleiding Ondersteunende maatregelen voor leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen Zorgbreedte: Begeleide studie en studiebegeleiding Actie Pestvrije School CLB Brugge(n) Vaccinatie baarmoederhalskanker 40 7 Schoolsport Interscholencompetities (S.V.S.) Vrijdagavondsport Middagsport Vrij sport Interklassencompetitie minivoetbal SNS-pas 42 8 Pastoraal en solidariteit op school Solidair met India Pastoraal op school Eucharistie voor overledenen: 4 november 46 4

5 9 Parascolaire activiteiten in Tijdens schooljaar Uitwisselingen Tijdens de vakantie Kalender schooljaar Vakanties Vrije dagen Infonamiddag Proefwerkperiodes Data bijkomende proeven Data oudercontacten en infoavonden Lijst van de personeelsleden 60 5

6 1 Vanwege de directeur Rode loper Is het jullie niet opgevallen? Net bij het begin van het schooljaar heet de verkeersdienst van de stad Brugge de fietspaden rondom de school herschilderd in fel rode kleur. Het lijkt wel een rode loper voor elk lid van onze scholengroep. De fietspaden markeren was een oude vraag vanwege ons oudercomité. Na veel overleg zijn ze er gekomen, en zijn ze beter dan we ons hadden kunnen voorstellen. Onze straat is nu een trage straat en niet meer een sluipweg naar de Torhoutsesteenweg. Toch betekent dit gelukkig toeval ook meer. Het is een symbool van gastvrijheid. Wij gooiden de rode loper uit voor onze eerstejaars op Kick-Off. Sinds de eerste dag heerst er een open en hartelijke sfeer op onze school. Bovendien mogen we erop prat gaan dat die leerlingen van ons zo fijn besnaard zijn. Je krijgt stralende blikken en een eerlijke groet als je ze passeert. Dat is ware gastvrijheid. Gastvrijheid is steeds wederzijds: wij ontvangen hen in ons domein, in ons enthousiasme, in onze idealen, ja, in onze genegenheid. Maar de gast verandert steeds ook de gastheer of vrouw. Hun jeugdig enthousiasme zet sommige regels naar hun hand. Hun onstuimige leeftijd laat hen soms eens uitschuiven naar links of rechts, maar hun hart blijft wat het is: verwachtingsvol, hengelend naar erkenning. In het onderwijs kun je niet oud worden! De leerlingen brengen je hun cultuur en hun keuzes aan. Wij kunnen ze alleen toerusten om met tijd onze mooie wereld van ons over te nemen. Wij zijn er dus voor mekaar en hebben mekaar nodig om onszelf te kunnen worden. Wat hebben wij leerkrachten geluk zulke schitterende jongeren in ons school te mogen ontvangen. Je zou een rode loper voor hen uitrollen! Koen Seynaeve 6

7 2 Nieuws voor iedereen 2.1 Planningsagenda Onze school werkt met een eigen planningsagenda. Deze agenda is georganiseerd per jaar of per graad en op de maat gesneden van uw zoon of dochter. De agenda heeft twee functies. De eerste en meest vertrouwde functie is die van communicatiekanaal. Alle berichtgeving naar en van ouders moet in principe in de agenda terug te vinden zijn. Daarom willen we ook met aandrang vragen de agenda elke week na te kijken en te ondertekenen. De tweede functie van de agenda is meer ingrijpend: de agenda integreert het leren leren en het leren plannen aan de hand van allerhande tips, fiches en werkmomenten. Op geregelde tijdstippen zijn ook reflectiemomenten in de agenda opgenomen: maandelijks bij het overzicht van de resultaten, na het DW- rapport en na elke examenperiode. De aanpak verschilt van graad tot graad, maar hoewel de taal aangepast is aan de leeftijd van uw zoon of dochter, is de inhoud uiteraard dezelfde. We willen u als ouder graag betrekken in het gebruik van de agenda door u te vragen de verschillende onderdelen ook eens door te nemen. Zo weet u waar uw zoon of dochter wekelijks mee bezig is. Alle kanttekeningen die u eventueel zou hebben bij vorm, inhoud of aanpak ontvangen we heel graag. Het is de bedoeling dat uw zoon of dochter in het zesjarige curriculum aan onze school geleidelijk en steeds kritischer en zelfstandiger leert plannen, reflecteren, noteren en dat hij of zij daarbij de nodige feedback krijgt van zijn of haar leerkrachten. Maar ook u kunt, als ouder, dat langzame proces mee helpen ondersteunen door uw interesse, meer nog door te praten met uw kind over het leerproces. De verschillende items uit de agenda bieden vast en zeker de nodige discussiestof. Alvast hartelijk dank bij voorbaat! 7

8 2.2 Resultaten: Cijfers online + DW-rapporten Via Schoolonline kunt u de cijfers van uw zoon/dochter raadplegen. De cijfers die u ziet zijn zowel DW- als examenpunten. Bij het begin van de examenperiode kunt u de cijfers niet meer raadplegen. Dit blijft zo tot na de rapportuitdeling. De cijfers die u ziet, kunnen natuurlijk nog gewijzigd worden en vormen slechts een momentopname voor een bepaald vak. Mocht u problemen ervaren met het inloggen of als u uw gebruikersnaam en wachtwoord vergeten bent, kunt u het beste contact opnemen met onze ICT-collega's via Via de schoolagenda kunt u ook ingelicht worden over de behaalde studieresultaten en -vorderingen. Wij vragen dan ook met aandrang deze wekelijks in te kijken en te ondertekenen. De schoolagenda blijft immers nog altijd het eerste communicatiemiddel tussen de school en de ouders. Daarnaast wordt in de loop van elk trimester/semester een DW-rapport meegegeven dat een overzicht geeft van de tot op dat ogenblik behaalde resultaten. Dit gebeurt in het eerste trimester op dinsdag 21 oktober Inhaal- en herkansingsdw In onze snel evoluerende wereld tekenen zich ook binnen het onderwijsgebeuren nieuwe ontwikkelingen af. Niet alleen de hoeveelheid kennis waarover wij beschikken groeit razendsnel, ook de snelheid waarmee die op ons afkomt, stijgt enorm. Voor een school heeft dit grote gevolgen. Aan leerlingen steeds meer kennis bijbrengen, is uitgesloten. In plaats van veel te weten, zullen we dus eerder moeten weten waar de informatie te zoeken en hoe er mee om te gaan. De school krijgt dan ook de opdracht de eindtermen voor leren leren na te streven. In dit kader willen we even dieper ingaan op een aspect van de evaluatie, nl. de overhoringen (DW s genoemd) tijdens het trimester. 8

9 Het is een voortdurende zorg van directie en leerkrachten om leerlingen te ondersteunen bij het leren. Het is een even belangrijke zorg om regelmatig te controleren of de opgelegde leertaken wel naar behoren worden uitgevoerd. Vandaar de noodzaak aan regelmatige overhoringen (DW s). In een leerlinggericht leerklimaat is het haast vanzelfsprekend dat de leerlingen maximaal de kans krijgen te bewijzen dat ze de meegegeven kennis ook echt verworven hebben. Als een leerling om een geldige reden afwezig was, krijgt hij/zij de kans een overhoring in te halen. In overleg tussen leerkracht en leerling(e) wordt dan een datum afgesproken. Deze INHAAL-DW S worden altijd afgelegd op tussen de middag (om u.) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Afspraak aan de balie. In dezelfde bezorgdheid voor de leerling(e) en zijn/haar leerhouding kadert een HERKANSINGS-DW. Dit is een tweede-kans-dw, waardoor wij de leermotivatie van de leerling(e) hopen te verhogen. Het is voor de motivatie van leerlingen immers heel belangrijk dat er in de school een klimaat hangt waarbij "leren" (de leerling(e) krijgt het gevoel vooruitgang te boeken) belangrijker is dan "presteren" (de leerling(e) wil vooral goede punten scoren). Het uitgangspunt blijft evenwel, zowel voor de leerkracht als voor de leerling(e), om zoveel mogelijk tekorten te voorkomen. Indien een leerling(e) toch een tweede-kans-dw nodig heeft, dan kan dit er enkel komen op vraag van de leerling(e) zelf. Elke leerkracht beslist dan of hij/zij hierop ingaat. Dit gebeurt immers niet automatisch: de leerling(e) moet de nieuwe kans nu eenmaal verdienen en het kan nooit de bedoeling zijn toe te laten dat leerlingen gaan speculeren. Daaraan willen wij geenszins meewerken. Deze herkansings-dw s worden ook afgelegd op hetzelfde tijdstip als de inhaaldw's. In uitzonderlijke gevallen en in samenspraak met de directie of de kern leerlingenbegeleiding kan een leerling(e) worden verplicht tot een herkansings-dw. Het betreft hier gevallen waarbij alle voorgaande pogingen en maatregelen om tot grotere leermotivatie te komen, hebben gefaald. Elk DW neemt maximum 50 minuten in beslag (= duur van één lesuur). 9

10 We hopen met deze aanpak leerlingen verder te stimuleren om hun leertaken ter harte te nemen. Alleen een volgehouden inspanning leidt naar succes. Dat wensen wij al onze leerlingen van harte toe. Voor een inhaaldw en een herkansingsdw brengt de leerling zelf het nodige materiaal mee: schrijfgerei, papier, rekentoestel, atlas De leerling komt om u. naar de balie en gaat dan met de begeleidende leerkracht naar een lokaal waar dit DW wordt afgelegd. 2.4 Oudercontact op 23 oktober 2014 Op maandag 20 oktober zitten alle leerkrachten samen voor de eerste begeleidende klassenraden. (De leerlingen hebben dan dus een vrije dag.) Ook krijgen de leerlingen een DW-rapport met een overzicht van hun resultaten tot dan toe op dinsdag 21 oktober. We vinden het belangrijk u als ouders de gelegenheid te geven de eerste helft van het eerste trimester met de klassenleraar te bespreken. Daartoe organiseren we een oudercontact op donderdag 23 oktober. De klassenleraars zullen dan vanaf uur beschikbaar zijn in hun eigen klaslokaal. Via de hoofdingang kunt u naar de klas van uw zoon/dochter gaan. U kunt ook, vanaf uur, gebruik maken van de speelplaatsen als parkeerruimte. U zal op voorhand een afspraak kunnen maken met de klassenleraar van uw zoon/dochter. Informatie hierover volgt nog per brief. (Ter gelegenheid van dit oudercontact zullen we de gevonden voorwerpen van het voorbije schooljaar tentoonstellen aan de balie.) 10

11 2.5 De oudervereniging Onze school heeft ook een oudervereniging. Deze vereniging, die een viertal keer per jaar vergadert, is een belangrijke schakel in het contact tussen de ouders en de school. Het is voor ons belangrijk te weten hoe ouders de school van hun kinderen ervaren en hoe onze werking kritisch wordt gevolgd. De samenspraak via deze vereniging is voor de school erg nuttig en wij raden het lidmaatschap aan, zodat wij u langs deze weg meer in de diepte kunnen informeren. Voor inlichtingen kunt u steeds terecht bij de voorzitters: Gerda De Schepper-Weymiens, Korte Ridderstraat1, 8000 Brugge Karin Vander Perre, Begonialaan 18, 8210 Zedelgem Veranderen van studierichting (vijfdes) Een gepaste studierichting kiezen is niet altijd eenvoudig. Daarom is het best begrijpelijk dat leerlingen in de loop van het schooljaar nog van richting willen veranderen. Vooral in het vijfde jaar wordt het voor de organisatie van de school en voor de goede sfeer in de klas moeilijk als er op te veel verschillende momenten leerlingen van richting veranderen. Daarom stellen wij als regel dat leerlingen enkel en alleen van studierichting kunnen veranderen na bespreking en advies van de klassenraad en/of directie én na contact en bespreking met de ouders. Voor het vijfde jaar geldt bovendien dat een leerling(e) slechts kan veranderen van studierichting op de volgende data : maandag 29 september 2014 maandag 3 november

12 2.7 Middagmaal Het college laat niet toe dat de leerlingen s middags in publieke eetgelegenheden eten. Leerlingen eten dus 's middags ofwel op school, ofwel thuis! Thuis kan hier evenwel ook betekenen: bij een familielid of een kennis van wie de naam en het adres bij de directie bekend is. Onder de verantwoordelijkheid van de ouders kunnen enkel leerlingen van het ZESDE jaar hierop een uitzondering krijgen. Dit betekent ook meteen dat in dit geval de schoolverzekering niet kan ingeroepen worden bij een mogelijk ongeval. Wie ingeschreven staat als leerling(e) die op school eet, wordt ook op zijn/haar aanwezigheid gecontroleerd. Afwijkingen van het afgesproken systeem kunnen enkel als die vooraf gemeld zijn door de ouders via een mededeling in de agenda. Het middag aanbod voor onze leerlingen ziet er als volgt uit: - Anselma (eerste graad): eigen lunchpakket of een belegd broodje (te bestellen via - Eetzaal: uitgebreid aanbod voor alle leerlingen (warme maaltijd/saladbar/broodjes ) of een belegd broodje (tweede graad) (te bestellen via - Cafetaria: eigen aanbod voor de derde graad of een belegd broodje (te bestellen via 2.8 Afwezigheden van leerlingen Bij een afwezigheid omwille van ziekte verwachten we dat een ouder de school voor 8.30 u. telefonisch verwittigt ( ) en dat de leerling de dag van terugkomst op school een afwezigheidsbriefje of een doktersbriefje aan de balie afgeeft. 12

13 Afwezigheidsbriefjes vindt u achteraan in de schoolagenda van uw dochter/zoon. Een afwezigheidsbriefje mag u maximaal vier keer per schooljaar gebruiken voor een afwezigheid van maximaal drie kalenderdagen. In alle andere gevallen is een doktersbriefje verplicht. Ook voor een afwezigheid in een week net vóór of net na een vakantie is altijd een doktersbriefje verplicht. Tijdens een proefwerkperiode is een doktersbriefje voor elke afwezigheid, ook voor 1 dag, verplicht. Bij een te voorziene afwezigheid omwille van een doktersbezoek of een bezoek aan de orthodontist verwachten we dat de leerling dit vooraf aan de balie meldt en een afsprakenbriefje of een door de ouder geschreven briefje aan de balie afgeeft. Voor elke andere afwezigheid moet er toestemming gevraagd worden aan de directie. 2.9 Verkeerssituatie en parkeren rond het college De poorten beletten het autoverkeer op het terrein, maar laten de fietsers toe. Het parkeren van fietsen aan de voorgevel van het nieuwe gebouw is verboden. Er zijn een viertal plaatsen voor bezoekers voorzien. De leerkrachten kunnen ook hun fietsen kwijt ter hoogte van de garages, maar op de esplanade staat geen enkele fiets. Auto s parkeren op de parking in de Magdalenastraat. Dit mag niet op het fietspad of op de esplanade. Ook op de parking bij de Magdalenazaal en in de Magdalenastraat is er ruimte. (Parkeerschijf in de Magdalenastraat!) 13

14 2.10 Rekentoestellen: Garantiebewijs Wanneer het rekentoestel defect raakt, kan er aanspraak gemaakt worden op de garantie (3 jaar). Daarom moeten de ouders zelf het bewijs van aankoop bewaren Betaalkaart (Leerlingenkaart) De betaalkaart is nu al enkele jaren in gebruik. Leerlingen gebruiken deze kaart voor betalingen in de eetzalen en bij de aanwezigheidscontrole. Leerlingen die s morgens of s middags te laat komen, plaatsen de kaart eventjes op de kaartlezer aan de rode balie en gaan dan bij de baliemedewerker langs om de reden van hun telaatkomen op te geven. Die kunnen dan met enkele muisklikken een briefje uitprinten. Dit briefje dient als bewijs voor de lesgever dat de leerling zich gemeld heeft. De tekst op het briefje moet de leerling(e) in zijn/haar agenda noteren en ondertekend door de ouders de dag nadien aan de opvoeders voorleggen. Ook s middags wordt de aanwezigheid geregistreerd met de kaart. Op die manier kunnen de leerlingen die onwettig afwezig waren door de opvoeders aangesproken worden. Indien er vervangingen zijn, moeten de leerlingen naar de ARK waar ze vervangstudie krijgen. Om hun aanwezigheid te controleren, maken we ook gebruik van de betaalkaart. De leerlingen plaatsen elk hun kaart gedurende een paar seconden op de betaalterminal om zo hun aanwezigheid te registreren. De leerkracht die toezicht houdt, kent niet noodzakelijk alle leerlingen, en deze manier van inchecken vergemakkelijkt de controle. Als leerlingen in de eetzalen of in het cafetaria (voor vijfdes en zesdes) iets kopen, moeten ze met hun kaart betalen. Dit wordt dan geregistreerd, zowel op de kaart als door het systeem. Bij verlies/defect van de kaart kan de school dus altijd het laatste bedrag op de kaart 14

15 opzoeken. Elke actie met de kaart wordt geregistreerd in het systeem (invoeren kaart, betalen, opladen, kaart verwijderen ) Om de leerlingen, ouders en personeelsleden de mogelijkheid te bieden een overzicht van de betalingen te bekomen, heeft de school op de intranetwebsite een pagina voorzien waarop de gebruiker dit overzicht kan opvragen. Om dit overzicht te bekomen, voer je volgende stappen uit: Surf naar Klik op Intranet (rechtsboven) Log in met de schoolgegevens van de leerling Je komt op het intranet terecht. Klik hier op Betaalkaart om het overzicht te bekomen. Momenteel kun je alle opwaarderingen (opladen) zien, alsook alle betalingen. Het toestel waarop de betaling gebeurde, is ook vermeld. De namen van de toestellen spreken voor zich: Kassa Anselma : dit is de kassa in de Anselma (lunchpakket) Kassa Refter en Kassa Refter 2: dit zijn de twee kassa s in de eetzaal Kassa Cafetaria: de kassa in de cafetaria (enkel vijfdes en zesdes, of leerlingen die tussen de middag sporten) Leerlingen moeten elke schooldag hun betaalkaart bij zich hebben. Wie zijn kaart verloor, neemt meteen contact op met de heer M. Verbeke om een nieuwe kaart te laten aanmaken. Wie geen kaart kan voorleggen, is niet in orde en zal hiervoor een passende sanctie krijgen Schooltoelage De schooltoelagen zijn de laatste tijd een belangrijker onderwerp geworden. Ze worden ook als indicator genomen voor de zogenaamde leerlingenkenmerken. De informatie is te vinden op de webstek Men kan er nagaan of men in aanmerking komt voor een studietoelage. 15

16 2.13 Aperitiefconcerten Haec Olim Musicalia, een deelvereniging van de oudleerlingenvereniging, organiseert jaarlijks twee aperitiefconcerten. Op elk aperitiefconcert proberen we een talentvolle leerling (of leerlingen) voor te stellen, een oud-leerling die op hoog niveau blijft musiceren en een oud-leerling die professioneel met muziek bezig is. Het eerste aperitiefconcert vindt plaats op zondag 23 november We maken er de combinatie van beeldhouwkunst, schilderkunst en muziek. Welkom om 11 uur in de Agora! Een tweede concert vindt plaats op zondag 15 maart Deze concerten zijn bedoeld voor onze leerlingen en hun ouders, voor oud-leerlingen en sympathisanten Activiteiten voor oud-leerlingen De oud-leerlingen krijgen binnenkort een uitnodiging voor een aantal bijeenkomsten. De studerende oud-leerlingen worden uitgenodigd op 14 november vanaf uur. De formule is eenvoudig: wat bijpraten over de stap naar of de vorderingen in het hoger onderwijs. Op 8 november ontvangen wij de jubilerende oud-leerlingen van alle retorica's die eindigen op een 4: 2004, 1994, 1984, 1974 enz. Het programma begint met een eucharistieviering in de kapel, gevolgd door een mooie receptie. Wie intekent kan aansluiten voor een verzorgde maaltijd. 16

17 Op zondag 25 januari 2015 reikt de oud-leerlingenbond de Haec Olimprijs 2015 uit aan een verdienstelijke oud-leerling in het domein van de culturele wereld. De plechtigheid wordt gevolgd door een receptie. Wie lid wordt van de oud-leerlingenbond krijgt reductie op tal van culturele activiteiten van de school. De prijs voor het lidmaatschap is 10 euro. Informatie over de oud-leerlingenwerking krijgt u bij oud-adjunctdirecteur Willy Verbanck: of bij algemeen directeur Koen Seynaeve: 2.15 Digitaal DW-rooster De DW-roosters zijn digitaal beschikbaar, zodat iedereen leerlingen én hun ouders, directie en leerkrachten van thuis uit de DW-regeling kan volgen. Op deze roosters staan de opgegeven taken (opdrachten) vermeld, met datum van opgave. Op die manier is heel het DW- en takensysteem transparant. In de eerste graad wordt het rooster elke week aangevuld, voor de tweede en de derde graad worden de roosters ten laatste de tweede week na het definitieve lessenrooster gefixeerd. Eventueel verplaatste DW s (door ziekte van de leerkracht, een les die onverwacht wegvalt ) zullen in een ander kleur zijn aangeduid STUDENT FASHION NIGHT 2014 (NIEUW!) Student Fashion Night 2014 is een gloednieuw evenement waarin humor, acteren, dans, muziek, sport en uiteraard mode centraal staan. De organisatie is volledig in handen van zesdejaars uit de economische klassen. 17

18 Dit totaalspektakel gaat door op zaterdag 15 november 2014 om 20u in het auditorium van onze school en loopt in samenwerking met Peak Performance, Villa Maria, Deleye, Men at work, Score, Butik en Edisac. 36 leerlingen uit de vierdes, vijfdes én zesdes worden op Student Fashion Night 2014 gestyled in de nieuwste outfits uit de wintercollectie van onze partners. Met elk hun eigen talenten en uitstraling brengen ze u een wervelende show! Nieuwsgierig? Boek nu uw zetel op 5 euro voor fashion show en drinks Leerlingen, leerkrachten, familie en vrienden zijn welkom! 2.17 Verloren voorwerpen Gevonden voorwerpen uit het voorbije schooljaar kan u zien aan de balie op donderdag 23 oktober 2014, tijdens het oudercontact. 18

19 3 Nieuws voor de eerste graad 3.1 Begeleid Zelfstandig Leren (BZL) in de eerste graad Al meerdere jaren benadrukt de overheid vanuit pedagogisch oogpunt het toenemend belang van zelfstandigheidsdidactiek. Dit is een belangrijke aanvulling bij het klassikaal lesgeven en draagt bij tot de autonome motivatie van de leerling. De leerling maakt immers de grootste leerwinst als hij zijn leren voor een stuk zelf in hand kan nemen. De mate van het zelfsturend leren is uiteraard afhankelijk van de psychologische groei van de leerling. In dit kader kennen we op onze school voor de eerste graad het leerproject: Begeleid Zelfstandig Leren, kortweg BZL. In het eerste jaar willen we deze leervaardigheid heel systematisch bijbrengen door wekelijks één lesuur BZL Nederlands en één lesuur BZL wiskunde in een speciaal daartoe ingerichte ruimte, nl. het OLC (=open leercentrum) aan te bieden. In deze lessen beogen we allereerst de aanbreng van enkele belangrijke studiehoudingen (attitudes). Zo vinden we het belangrijk dat de leerlingen gemotiveerd werken, de opdrachten nauwgezet leren lezen en uitvoeren, dat ze hun fouten goed verbeteren en dat ze leren uit hun fouten. Op een attituderapport, dat bij het trimesterrapport gevoegd wordt, staat vermeld welke attitudes al min of meer bereikt zijn en waaraan nog te werken valt. Zo kunnen ouders de evolutie van hun zoon/dochter opvolgen. In het tweede jaar komt er een vak bij nl. Frans. Wekelijks krijgen de leerlingen een les BZL Nederlands in het OLC (open leercentrum) en een les BZL wiskunde in eigen klas. Op regelmatige basis zullen ook BZL lessen Frans aangeboden worden. Op een attituderapport zullen de leerlingen voor de drie vakken afzonderlijk feedback krijgen. Het project BZL in de eerste graad kadert in de visie van levenslang leren en staat niet los van het leren leren in de andere graden. Het 19

20 betekent de start van een heel curriculum met als doel uw zoon/dochter op het einde van het zesde jaar als een zelfstandige en leerbekwame leerder naar het hoger onderwijs te laten vertrekken. 3.2 Bezinningsdag en sleuteldagen in de eerstes Op 16 september trokken de leerlingen van de eerstes - per klas - op sleutelbezinning naar Merkenveld of Hoogveld (Loppem). De klassenleraars begeleidden hun eigen klas, en soms ook de andere klassen. Een aantal vakleerkrachten namen ook een deel van de dag op zich. Op het programma stonden o.a. een klasmoment, een bijbelverhaal, verdieping en verdere kennismaking. Via een aantal werkvormen willen we de leerlingen een verdiepende dag laten beleven, in een groene omgeving. ur ronden we de dag samen af. Het programma Leefsleutels wil aan leerlingen de kans bieden zich te oefenen in sociale vaardigheden. De thema s die in het eerste jaar behandeld worden zijn puberteit, zelfvertrouwen en gevoelens. In de loop van het schooljaar zijn er een aantal sleutelmomenten : de eerste sleuteldag is reeds achter de rug (16 september), de twee andere sleuteldagen volgen in het tweede en derde trimester. Elke sleuteldag ziet er anders uit, afhankelijk van het thema. We proberen telkens zoveel mogelijk verschillende werkvormen te gebruiken. Het eerste thema puberteit wil leerlingen laten ervaren dat ze volop aan het veranderen zijn. Heel vaak beseffen ze niet dat ze niet alleen 20

21 lichamelijk groeien, maar dat er ook heel wat verandert in hun manier van denken en handelen. Daarom zetten we samen een aantal stappen op weg naar goede afspraken in de klas. We benadrukken ook het belang van positieve opmerkingen. Zo zien ze bijvoorbeeld in een rollenspel dat je erg gevoelig bent voor de reacties van anderen na een voetbalmatch of na een toneelprestatie. Een mooi moment is altijd de trukendoos: iedereen laat drie dingen zien die iets nieuws, iets meer en vaak iets heel persoonlijks over zichzelf vertellen. Leerlingen voelen aan dat anders of "minder gekend" niet minder goed betekent Op zo n sleuteldag krijgen leerlingen een aantal sleutels aangereikt om op school, maar ook thuis te gebruiken. Verdere concrete afspraken voor deze sleuteldagen worden in de schoolagenda genoteerd. 3.3 Verdiepingsdag met inleefmoment in de tweedes Alle klassen van de tweedes hebben op donderdag 23 april 2015 een verdiepingsdag. Die dag is er voor de leerlingen een inleefmoment bij kinderen uit het bijzonder onderwijs of bij dementerende bejaarden. Dit inleefmoment kadert in het thema omgaan met wie anders is. We vinden het belangrijk om de leefwereld van de leerlingen uit de tweedes breder te houden dan hun eigen jongerenwereldje, daarom creëren we de mogelijkheid in contact te komen met mensen/kinderen die in een totaal andere leefwereld leven. Doorheen het schooljaar wordt af en toe in P-uren stilgestaan bij dit onderwerp. Dit doen we aan de hand van een discoforum en we nodigen ook Daniëlle Huse uit, de directrice van Villa Rozenrood, om te komen spreken over haar vakantiehuis voor zeer ernstig zieke kinderen. U zult hier meer over vernemen via een brief en via de schoolagenda van uw zoon of dochter. 21

22 3.4 Collegedag eerstes Op vrijdag 26 september is er voor onze eerstejaars de jaarlijkse sportdag (collegedag). In navolging van onze eerste leefsleuteldag krijgen de leerlingen verder de kans om elkaar in een losse sfeer beter te leren kennen. De collegedag start met een speurtocht in Sint-Andries. In kleine groepjes (met een aantal leerlingen van de eigen klas) verkennen ze in een speurtocht de streek via landelijke wegen. Onderweg houden ze halt bij verschillende leerkrachten bij wie ze leuke opdrachten uitvoeren. Tegen het einde van de tocht moeten ze een aantal quizvragen oplossen. 's Middags worden we verwend met een lekkere barbecue. In de namiddag is er een groot doorschuifspel. Klasdoorbrekend worden er dan groepen gevormd. Onze klassieke collegedag kan jaarlijks op heel wat bijval rekenen van laaiend enthousiaste eerstejaars. Om 8.30 u. verzamelen de leerlingen op de parking aan de sporthal van de Koude Keuken (Zandstraat 284, Sint-Andries). Wie met de fiets komt, zorgt voor een goed fietsslot. Om u. is de dag afgelopen. De leerlingen vertrekken dan van de Koude Keuken naar huis. Er is na de collegedag geen avondstudie. Zeker meebrengen: regenkledij, reservekledij, balpen, wat kleingeld voor een extra drankje. Zeker aantrekken: sportieve kledij die tegen een stootje kan en goede schoenen voor de speurtocht in de voormiddag. 22

23 3.5 Collegedag tweedes Op vrijdag 26 september vindt de sportdag voor de tweedes plaats in het Domein Ryckevelde in Sijsele. Het programma ziet er als volgt uit: -Fietstocht naar Ryckevelde -Bosspel, Oriëntatieloop en Groepsspelen -Fietstocht terug naar het college Alle praktische informatie wordt aan de leerlingen in klas meegedeeld. De sportdag eindigt zoals een gewone lesdag om 16.20u. Meebrengen op de sportdag: Een fiets die volledig in orde is, een fluohesje (verplicht!), sportieve kledij die vuil mag worden (lange broek voor het bosspel!), picknick, eventueel reservekledij en regenkledij. 3.6 Excursie aardrijkskunde tweedes In het kader van de lessen aardrijkskunde organiseerden de leerkrachten voor onze leerlingen uit de tweedes een didactische excursie naar Zeebrugge, Dudzele en Damme. De leerlingen maakten op 16 september een rondrit in de haven van Zeebrugge en ze brachten een bezoek aan Damme en aan een landbouwbedrijf in Dudzele. 23

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem Schoolreglement 1 september 2012 ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem tel. 03 355 15 00 fax 03 353 94 72 annuntia@annuntia.be www.annuntia.be Welkom in onze school! Beste ouders

Nadere informatie

Gebruik van het sanitair... 16 Gebruik van de ziekenkamer... 16 Te laat komen... 17 Inhaaltoetsen... 18 Middagpasje... 19 Middagactiviteiten,

Gebruik van het sanitair... 16 Gebruik van de ziekenkamer... 16 Te laat komen... 17 Inhaaltoetsen... 18 Middagpasje... 19 Middagactiviteiten, Inhoudsopgave Vooraf... 5 Inleiding... 6 Deel I. Engagementsverklaring tussen de ouders en het Maria-Boodschaplyceum... 6 1. Wederzijdse afspraken met betrekking tot het oudercontact... 6 1.1 Infoavonden...

Nadere informatie

Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs

Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs Schooljaar 2014-2015 Opvoedingsproject Schoolreglement Wettelijke bepalingen Bijlagen : - engagementsverklaring - jaarkalender - namen en adressen -

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

Schoolreglement 2010 2011 1

Schoolreglement 2010 2011 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 INLEIDING.4 DEEL I PEDAGOGISCHE PROJECT... 5 DEEL II REGLEMENT... 6 1 INSCHRIJVING... 6 1.1 Eerste inschrijving... 6 1.2 Voorrang... 6 1.3 Herinschrijving... 6 1.4 Inschrijving

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 5 2 Engagementsverklaring 6 Deel II Reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 9 2 Onze

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM Slabbaardstraat Noord 90 Tel. 051 30 63 08 Schoolstraat 1/2 Tel. 051 31 26 63 8870 Izegem Fax 051 31 63 18 Website: www.zonnebloemschool.be E-mail: info@zonnebloemschool.be OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudstafel schoolbrochure 1. Algemene informatie 1.1 welkom 1.2 wie is wie op onze school - schoolbestuur - directies VIKT - scholengemeenschap - klassenraad - oudervereniging - schoolraad - LOC - inspectie

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T vzw KSO Tielt-Ruiselede Katholieke secundaire scholengemeenschap Molenland STEENSTRAAT 42 8700 TIELT Tel 051 42 75 10 Fax 051 40 83 32 E-mail: str.tielt@molenland.be S C H O O L R E G L E M E N T Schooljaar

Nadere informatie

Woord van de directeur

Woord van de directeur Woord van de directeur Geachte ouders, beste leerling, vrienden van de school Zo n twee jaar geleden heeft U een keuze gemaakt voor het secundair onderwijs. Vandaag staat U opnieuw voor een belangrijke

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Sint-Petrusschool Rupelmondestraat 42 9150 Bazel Vestigingsplaats 2: Pastoor Pungsstraat 4 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Nadere informatie

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE. 2 Inhoudsopgave blz. 2 Woord vooraf blz. 5 Stichting Uniek blz. 6 1. De school blz. 9 1.2 directie blz. 9 1.3 managementteam blz. 9 1.4 namen teamleden

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren Sint-Lodewijk BuSO Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren GIDS voor de LEERLINGEN 2015/2016 inhoud Welkom 1 Historiek 5 2 Het opvoedingsproject

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014

Schooljaar 2013-2014 Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. (naar A.A. Terruwe)

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie