Nieuwsbrief voor de ouders. september oktober - november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief voor de ouders. september oktober - november 2014"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief voor de ouders september oktober - november

2 Geachte ouder(s) U leest de eerste Nieuwsbrief van Via de Nieuwsbrief geven we u algemene informatie over het schoolleven. Tegelijk vindt u er belangrijke data, info over de proefwerkperiodes of over afwezigheden. U leest er over excursies en uitwisselingen, over vrije dagen en u vindt er de lijst van de personeelsleden. De Nieuwsbrief vindt u ook digitaal op de webstek U kunt altijd een papieren versie van deze Nieuwsbrief aanvragen aan de balie. 2

3 Inhoud 1 Vanwege de directeur 6 2 Nieuws voor iedereen Planningsagenda Resultaten: Cijfers online + DW-rapport Inhaal- en herkansingsdw Oudercontacten op 22 en 24 oktober De oudervereniging Veranderen van studierichting (vijfdes) Middagmaal Afwezigheden van leerlingen Verkeerssituatie en parkeren rond het college Rekentoestellen: Garantiebewijs Betaalkaart (Leerlingenkaart) Schooltoelage Aperitiefconcerten Activiteiten voor oud-leerlingen Digitaal DW-rooster Student Fashion Night Verloren voorwerpen Nieuws voor de eerste graad Begeleid Zelfstandig Leren in de eerste graad Bezinningsdag en sleuteldagen in de eerstes Verdiepingsdag met inleefmoment in de tweedes Collegedag eerstes Collegedag tweedes Excursie aardrijkskunde tweedes 23 4 Nieuws voor de tweede graad RSV-dagen voor de derdes 24 3

4 4.2 Pedagogische excursie derdes Bezinningsdagen voor de vierdes Pedagogische excursie vierdes 25 5 Nieuws voor de derde graad Onderzoeksvaardigheden (OV) Probleemgestuurd onderwijs (PGO) Begeleiding studiekeuze zesdes Franstalige uitwisselingen Toegangsexamen voor geneeskunde en tandheelkunde 29 6 Leerlingenbegeleiding Kern Leerlingenbegeleiding Ondersteunende maatregelen voor leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen Zorgbreedte: Begeleide studie en studiebegeleiding Actie Pestvrije School CLB Brugge(n) Vaccinatie baarmoederhalskanker 40 7 Schoolsport Interscholencompetities (S.V.S.) Vrijdagavondsport Middagsport Vrij sport Interklassencompetitie minivoetbal SNS-pas 42 8 Pastoraal en solidariteit op school Solidair met India Pastoraal op school Eucharistie voor overledenen: 4 november 46 4

5 9 Parascolaire activiteiten in Tijdens schooljaar Uitwisselingen Tijdens de vakantie Kalender schooljaar Vakanties Vrije dagen Infonamiddag Proefwerkperiodes Data bijkomende proeven Data oudercontacten en infoavonden Lijst van de personeelsleden 60 5

6 1 Vanwege de directeur Rode loper Is het jullie niet opgevallen? Net bij het begin van het schooljaar heet de verkeersdienst van de stad Brugge de fietspaden rondom de school herschilderd in fel rode kleur. Het lijkt wel een rode loper voor elk lid van onze scholengroep. De fietspaden markeren was een oude vraag vanwege ons oudercomité. Na veel overleg zijn ze er gekomen, en zijn ze beter dan we ons hadden kunnen voorstellen. Onze straat is nu een trage straat en niet meer een sluipweg naar de Torhoutsesteenweg. Toch betekent dit gelukkig toeval ook meer. Het is een symbool van gastvrijheid. Wij gooiden de rode loper uit voor onze eerstejaars op Kick-Off. Sinds de eerste dag heerst er een open en hartelijke sfeer op onze school. Bovendien mogen we erop prat gaan dat die leerlingen van ons zo fijn besnaard zijn. Je krijgt stralende blikken en een eerlijke groet als je ze passeert. Dat is ware gastvrijheid. Gastvrijheid is steeds wederzijds: wij ontvangen hen in ons domein, in ons enthousiasme, in onze idealen, ja, in onze genegenheid. Maar de gast verandert steeds ook de gastheer of vrouw. Hun jeugdig enthousiasme zet sommige regels naar hun hand. Hun onstuimige leeftijd laat hen soms eens uitschuiven naar links of rechts, maar hun hart blijft wat het is: verwachtingsvol, hengelend naar erkenning. In het onderwijs kun je niet oud worden! De leerlingen brengen je hun cultuur en hun keuzes aan. Wij kunnen ze alleen toerusten om met tijd onze mooie wereld van ons over te nemen. Wij zijn er dus voor mekaar en hebben mekaar nodig om onszelf te kunnen worden. Wat hebben wij leerkrachten geluk zulke schitterende jongeren in ons school te mogen ontvangen. Je zou een rode loper voor hen uitrollen! Koen Seynaeve 6

7 2 Nieuws voor iedereen 2.1 Planningsagenda Onze school werkt met een eigen planningsagenda. Deze agenda is georganiseerd per jaar of per graad en op de maat gesneden van uw zoon of dochter. De agenda heeft twee functies. De eerste en meest vertrouwde functie is die van communicatiekanaal. Alle berichtgeving naar en van ouders moet in principe in de agenda terug te vinden zijn. Daarom willen we ook met aandrang vragen de agenda elke week na te kijken en te ondertekenen. De tweede functie van de agenda is meer ingrijpend: de agenda integreert het leren leren en het leren plannen aan de hand van allerhande tips, fiches en werkmomenten. Op geregelde tijdstippen zijn ook reflectiemomenten in de agenda opgenomen: maandelijks bij het overzicht van de resultaten, na het DW- rapport en na elke examenperiode. De aanpak verschilt van graad tot graad, maar hoewel de taal aangepast is aan de leeftijd van uw zoon of dochter, is de inhoud uiteraard dezelfde. We willen u als ouder graag betrekken in het gebruik van de agenda door u te vragen de verschillende onderdelen ook eens door te nemen. Zo weet u waar uw zoon of dochter wekelijks mee bezig is. Alle kanttekeningen die u eventueel zou hebben bij vorm, inhoud of aanpak ontvangen we heel graag. Het is de bedoeling dat uw zoon of dochter in het zesjarige curriculum aan onze school geleidelijk en steeds kritischer en zelfstandiger leert plannen, reflecteren, noteren en dat hij of zij daarbij de nodige feedback krijgt van zijn of haar leerkrachten. Maar ook u kunt, als ouder, dat langzame proces mee helpen ondersteunen door uw interesse, meer nog door te praten met uw kind over het leerproces. De verschillende items uit de agenda bieden vast en zeker de nodige discussiestof. Alvast hartelijk dank bij voorbaat! 7

8 2.2 Resultaten: Cijfers online + DW-rapporten Via Schoolonline kunt u de cijfers van uw zoon/dochter raadplegen. De cijfers die u ziet zijn zowel DW- als examenpunten. Bij het begin van de examenperiode kunt u de cijfers niet meer raadplegen. Dit blijft zo tot na de rapportuitdeling. De cijfers die u ziet, kunnen natuurlijk nog gewijzigd worden en vormen slechts een momentopname voor een bepaald vak. Mocht u problemen ervaren met het inloggen of als u uw gebruikersnaam en wachtwoord vergeten bent, kunt u het beste contact opnemen met onze ICT-collega's via Via de schoolagenda kunt u ook ingelicht worden over de behaalde studieresultaten en -vorderingen. Wij vragen dan ook met aandrang deze wekelijks in te kijken en te ondertekenen. De schoolagenda blijft immers nog altijd het eerste communicatiemiddel tussen de school en de ouders. Daarnaast wordt in de loop van elk trimester/semester een DW-rapport meegegeven dat een overzicht geeft van de tot op dat ogenblik behaalde resultaten. Dit gebeurt in het eerste trimester op dinsdag 21 oktober Inhaal- en herkansingsdw In onze snel evoluerende wereld tekenen zich ook binnen het onderwijsgebeuren nieuwe ontwikkelingen af. Niet alleen de hoeveelheid kennis waarover wij beschikken groeit razendsnel, ook de snelheid waarmee die op ons afkomt, stijgt enorm. Voor een school heeft dit grote gevolgen. Aan leerlingen steeds meer kennis bijbrengen, is uitgesloten. In plaats van veel te weten, zullen we dus eerder moeten weten waar de informatie te zoeken en hoe er mee om te gaan. De school krijgt dan ook de opdracht de eindtermen voor leren leren na te streven. In dit kader willen we even dieper ingaan op een aspect van de evaluatie, nl. de overhoringen (DW s genoemd) tijdens het trimester. 8

9 Het is een voortdurende zorg van directie en leerkrachten om leerlingen te ondersteunen bij het leren. Het is een even belangrijke zorg om regelmatig te controleren of de opgelegde leertaken wel naar behoren worden uitgevoerd. Vandaar de noodzaak aan regelmatige overhoringen (DW s). In een leerlinggericht leerklimaat is het haast vanzelfsprekend dat de leerlingen maximaal de kans krijgen te bewijzen dat ze de meegegeven kennis ook echt verworven hebben. Als een leerling om een geldige reden afwezig was, krijgt hij/zij de kans een overhoring in te halen. In overleg tussen leerkracht en leerling(e) wordt dan een datum afgesproken. Deze INHAAL-DW S worden altijd afgelegd op tussen de middag (om u.) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Afspraak aan de balie. In dezelfde bezorgdheid voor de leerling(e) en zijn/haar leerhouding kadert een HERKANSINGS-DW. Dit is een tweede-kans-dw, waardoor wij de leermotivatie van de leerling(e) hopen te verhogen. Het is voor de motivatie van leerlingen immers heel belangrijk dat er in de school een klimaat hangt waarbij "leren" (de leerling(e) krijgt het gevoel vooruitgang te boeken) belangrijker is dan "presteren" (de leerling(e) wil vooral goede punten scoren). Het uitgangspunt blijft evenwel, zowel voor de leerkracht als voor de leerling(e), om zoveel mogelijk tekorten te voorkomen. Indien een leerling(e) toch een tweede-kans-dw nodig heeft, dan kan dit er enkel komen op vraag van de leerling(e) zelf. Elke leerkracht beslist dan of hij/zij hierop ingaat. Dit gebeurt immers niet automatisch: de leerling(e) moet de nieuwe kans nu eenmaal verdienen en het kan nooit de bedoeling zijn toe te laten dat leerlingen gaan speculeren. Daaraan willen wij geenszins meewerken. Deze herkansings-dw s worden ook afgelegd op hetzelfde tijdstip als de inhaaldw's. In uitzonderlijke gevallen en in samenspraak met de directie of de kern leerlingenbegeleiding kan een leerling(e) worden verplicht tot een herkansings-dw. Het betreft hier gevallen waarbij alle voorgaande pogingen en maatregelen om tot grotere leermotivatie te komen, hebben gefaald. Elk DW neemt maximum 50 minuten in beslag (= duur van één lesuur). 9

10 We hopen met deze aanpak leerlingen verder te stimuleren om hun leertaken ter harte te nemen. Alleen een volgehouden inspanning leidt naar succes. Dat wensen wij al onze leerlingen van harte toe. Voor een inhaaldw en een herkansingsdw brengt de leerling zelf het nodige materiaal mee: schrijfgerei, papier, rekentoestel, atlas De leerling komt om u. naar de balie en gaat dan met de begeleidende leerkracht naar een lokaal waar dit DW wordt afgelegd. 2.4 Oudercontact op 23 oktober 2014 Op maandag 20 oktober zitten alle leerkrachten samen voor de eerste begeleidende klassenraden. (De leerlingen hebben dan dus een vrije dag.) Ook krijgen de leerlingen een DW-rapport met een overzicht van hun resultaten tot dan toe op dinsdag 21 oktober. We vinden het belangrijk u als ouders de gelegenheid te geven de eerste helft van het eerste trimester met de klassenleraar te bespreken. Daartoe organiseren we een oudercontact op donderdag 23 oktober. De klassenleraars zullen dan vanaf uur beschikbaar zijn in hun eigen klaslokaal. Via de hoofdingang kunt u naar de klas van uw zoon/dochter gaan. U kunt ook, vanaf uur, gebruik maken van de speelplaatsen als parkeerruimte. U zal op voorhand een afspraak kunnen maken met de klassenleraar van uw zoon/dochter. Informatie hierover volgt nog per brief. (Ter gelegenheid van dit oudercontact zullen we de gevonden voorwerpen van het voorbije schooljaar tentoonstellen aan de balie.) 10

11 2.5 De oudervereniging Onze school heeft ook een oudervereniging. Deze vereniging, die een viertal keer per jaar vergadert, is een belangrijke schakel in het contact tussen de ouders en de school. Het is voor ons belangrijk te weten hoe ouders de school van hun kinderen ervaren en hoe onze werking kritisch wordt gevolgd. De samenspraak via deze vereniging is voor de school erg nuttig en wij raden het lidmaatschap aan, zodat wij u langs deze weg meer in de diepte kunnen informeren. Voor inlichtingen kunt u steeds terecht bij de voorzitters: Gerda De Schepper-Weymiens, Korte Ridderstraat1, 8000 Brugge Karin Vander Perre, Begonialaan 18, 8210 Zedelgem Veranderen van studierichting (vijfdes) Een gepaste studierichting kiezen is niet altijd eenvoudig. Daarom is het best begrijpelijk dat leerlingen in de loop van het schooljaar nog van richting willen veranderen. Vooral in het vijfde jaar wordt het voor de organisatie van de school en voor de goede sfeer in de klas moeilijk als er op te veel verschillende momenten leerlingen van richting veranderen. Daarom stellen wij als regel dat leerlingen enkel en alleen van studierichting kunnen veranderen na bespreking en advies van de klassenraad en/of directie én na contact en bespreking met de ouders. Voor het vijfde jaar geldt bovendien dat een leerling(e) slechts kan veranderen van studierichting op de volgende data : maandag 29 september 2014 maandag 3 november

12 2.7 Middagmaal Het college laat niet toe dat de leerlingen s middags in publieke eetgelegenheden eten. Leerlingen eten dus 's middags ofwel op school, ofwel thuis! Thuis kan hier evenwel ook betekenen: bij een familielid of een kennis van wie de naam en het adres bij de directie bekend is. Onder de verantwoordelijkheid van de ouders kunnen enkel leerlingen van het ZESDE jaar hierop een uitzondering krijgen. Dit betekent ook meteen dat in dit geval de schoolverzekering niet kan ingeroepen worden bij een mogelijk ongeval. Wie ingeschreven staat als leerling(e) die op school eet, wordt ook op zijn/haar aanwezigheid gecontroleerd. Afwijkingen van het afgesproken systeem kunnen enkel als die vooraf gemeld zijn door de ouders via een mededeling in de agenda. Het middag aanbod voor onze leerlingen ziet er als volgt uit: - Anselma (eerste graad): eigen lunchpakket of een belegd broodje (te bestellen via - Eetzaal: uitgebreid aanbod voor alle leerlingen (warme maaltijd/saladbar/broodjes ) of een belegd broodje (tweede graad) (te bestellen via - Cafetaria: eigen aanbod voor de derde graad of een belegd broodje (te bestellen via 2.8 Afwezigheden van leerlingen Bij een afwezigheid omwille van ziekte verwachten we dat een ouder de school voor 8.30 u. telefonisch verwittigt ( ) en dat de leerling de dag van terugkomst op school een afwezigheidsbriefje of een doktersbriefje aan de balie afgeeft. 12

13 Afwezigheidsbriefjes vindt u achteraan in de schoolagenda van uw dochter/zoon. Een afwezigheidsbriefje mag u maximaal vier keer per schooljaar gebruiken voor een afwezigheid van maximaal drie kalenderdagen. In alle andere gevallen is een doktersbriefje verplicht. Ook voor een afwezigheid in een week net vóór of net na een vakantie is altijd een doktersbriefje verplicht. Tijdens een proefwerkperiode is een doktersbriefje voor elke afwezigheid, ook voor 1 dag, verplicht. Bij een te voorziene afwezigheid omwille van een doktersbezoek of een bezoek aan de orthodontist verwachten we dat de leerling dit vooraf aan de balie meldt en een afsprakenbriefje of een door de ouder geschreven briefje aan de balie afgeeft. Voor elke andere afwezigheid moet er toestemming gevraagd worden aan de directie. 2.9 Verkeerssituatie en parkeren rond het college De poorten beletten het autoverkeer op het terrein, maar laten de fietsers toe. Het parkeren van fietsen aan de voorgevel van het nieuwe gebouw is verboden. Er zijn een viertal plaatsen voor bezoekers voorzien. De leerkrachten kunnen ook hun fietsen kwijt ter hoogte van de garages, maar op de esplanade staat geen enkele fiets. Auto s parkeren op de parking in de Magdalenastraat. Dit mag niet op het fietspad of op de esplanade. Ook op de parking bij de Magdalenazaal en in de Magdalenastraat is er ruimte. (Parkeerschijf in de Magdalenastraat!) 13

14 2.10 Rekentoestellen: Garantiebewijs Wanneer het rekentoestel defect raakt, kan er aanspraak gemaakt worden op de garantie (3 jaar). Daarom moeten de ouders zelf het bewijs van aankoop bewaren Betaalkaart (Leerlingenkaart) De betaalkaart is nu al enkele jaren in gebruik. Leerlingen gebruiken deze kaart voor betalingen in de eetzalen en bij de aanwezigheidscontrole. Leerlingen die s morgens of s middags te laat komen, plaatsen de kaart eventjes op de kaartlezer aan de rode balie en gaan dan bij de baliemedewerker langs om de reden van hun telaatkomen op te geven. Die kunnen dan met enkele muisklikken een briefje uitprinten. Dit briefje dient als bewijs voor de lesgever dat de leerling zich gemeld heeft. De tekst op het briefje moet de leerling(e) in zijn/haar agenda noteren en ondertekend door de ouders de dag nadien aan de opvoeders voorleggen. Ook s middags wordt de aanwezigheid geregistreerd met de kaart. Op die manier kunnen de leerlingen die onwettig afwezig waren door de opvoeders aangesproken worden. Indien er vervangingen zijn, moeten de leerlingen naar de ARK waar ze vervangstudie krijgen. Om hun aanwezigheid te controleren, maken we ook gebruik van de betaalkaart. De leerlingen plaatsen elk hun kaart gedurende een paar seconden op de betaalterminal om zo hun aanwezigheid te registreren. De leerkracht die toezicht houdt, kent niet noodzakelijk alle leerlingen, en deze manier van inchecken vergemakkelijkt de controle. Als leerlingen in de eetzalen of in het cafetaria (voor vijfdes en zesdes) iets kopen, moeten ze met hun kaart betalen. Dit wordt dan geregistreerd, zowel op de kaart als door het systeem. Bij verlies/defect van de kaart kan de school dus altijd het laatste bedrag op de kaart 14

15 opzoeken. Elke actie met de kaart wordt geregistreerd in het systeem (invoeren kaart, betalen, opladen, kaart verwijderen ) Om de leerlingen, ouders en personeelsleden de mogelijkheid te bieden een overzicht van de betalingen te bekomen, heeft de school op de intranetwebsite een pagina voorzien waarop de gebruiker dit overzicht kan opvragen. Om dit overzicht te bekomen, voer je volgende stappen uit: Surf naar Klik op Intranet (rechtsboven) Log in met de schoolgegevens van de leerling Je komt op het intranet terecht. Klik hier op Betaalkaart om het overzicht te bekomen. Momenteel kun je alle opwaarderingen (opladen) zien, alsook alle betalingen. Het toestel waarop de betaling gebeurde, is ook vermeld. De namen van de toestellen spreken voor zich: Kassa Anselma : dit is de kassa in de Anselma (lunchpakket) Kassa Refter en Kassa Refter 2: dit zijn de twee kassa s in de eetzaal Kassa Cafetaria: de kassa in de cafetaria (enkel vijfdes en zesdes, of leerlingen die tussen de middag sporten) Leerlingen moeten elke schooldag hun betaalkaart bij zich hebben. Wie zijn kaart verloor, neemt meteen contact op met de heer M. Verbeke om een nieuwe kaart te laten aanmaken. Wie geen kaart kan voorleggen, is niet in orde en zal hiervoor een passende sanctie krijgen Schooltoelage De schooltoelagen zijn de laatste tijd een belangrijker onderwerp geworden. Ze worden ook als indicator genomen voor de zogenaamde leerlingenkenmerken. De informatie is te vinden op de webstek Men kan er nagaan of men in aanmerking komt voor een studietoelage. 15

16 2.13 Aperitiefconcerten Haec Olim Musicalia, een deelvereniging van de oudleerlingenvereniging, organiseert jaarlijks twee aperitiefconcerten. Op elk aperitiefconcert proberen we een talentvolle leerling (of leerlingen) voor te stellen, een oud-leerling die op hoog niveau blijft musiceren en een oud-leerling die professioneel met muziek bezig is. Het eerste aperitiefconcert vindt plaats op zondag 23 november We maken er de combinatie van beeldhouwkunst, schilderkunst en muziek. Welkom om 11 uur in de Agora! Een tweede concert vindt plaats op zondag 15 maart Deze concerten zijn bedoeld voor onze leerlingen en hun ouders, voor oud-leerlingen en sympathisanten Activiteiten voor oud-leerlingen De oud-leerlingen krijgen binnenkort een uitnodiging voor een aantal bijeenkomsten. De studerende oud-leerlingen worden uitgenodigd op 14 november vanaf uur. De formule is eenvoudig: wat bijpraten over de stap naar of de vorderingen in het hoger onderwijs. Op 8 november ontvangen wij de jubilerende oud-leerlingen van alle retorica's die eindigen op een 4: 2004, 1994, 1984, 1974 enz. Het programma begint met een eucharistieviering in de kapel, gevolgd door een mooie receptie. Wie intekent kan aansluiten voor een verzorgde maaltijd. 16

17 Op zondag 25 januari 2015 reikt de oud-leerlingenbond de Haec Olimprijs 2015 uit aan een verdienstelijke oud-leerling in het domein van de culturele wereld. De plechtigheid wordt gevolgd door een receptie. Wie lid wordt van de oud-leerlingenbond krijgt reductie op tal van culturele activiteiten van de school. De prijs voor het lidmaatschap is 10 euro. Informatie over de oud-leerlingenwerking krijgt u bij oud-adjunctdirecteur Willy Verbanck: of bij algemeen directeur Koen Seynaeve: 2.15 Digitaal DW-rooster De DW-roosters zijn digitaal beschikbaar, zodat iedereen leerlingen én hun ouders, directie en leerkrachten van thuis uit de DW-regeling kan volgen. Op deze roosters staan de opgegeven taken (opdrachten) vermeld, met datum van opgave. Op die manier is heel het DW- en takensysteem transparant. In de eerste graad wordt het rooster elke week aangevuld, voor de tweede en de derde graad worden de roosters ten laatste de tweede week na het definitieve lessenrooster gefixeerd. Eventueel verplaatste DW s (door ziekte van de leerkracht, een les die onverwacht wegvalt ) zullen in een ander kleur zijn aangeduid STUDENT FASHION NIGHT 2014 (NIEUW!) Student Fashion Night 2014 is een gloednieuw evenement waarin humor, acteren, dans, muziek, sport en uiteraard mode centraal staan. De organisatie is volledig in handen van zesdejaars uit de economische klassen. 17

18 Dit totaalspektakel gaat door op zaterdag 15 november 2014 om 20u in het auditorium van onze school en loopt in samenwerking met Peak Performance, Villa Maria, Deleye, Men at work, Score, Butik en Edisac. 36 leerlingen uit de vierdes, vijfdes én zesdes worden op Student Fashion Night 2014 gestyled in de nieuwste outfits uit de wintercollectie van onze partners. Met elk hun eigen talenten en uitstraling brengen ze u een wervelende show! Nieuwsgierig? Boek nu uw zetel op 5 euro voor fashion show en drinks Leerlingen, leerkrachten, familie en vrienden zijn welkom! 2.17 Verloren voorwerpen Gevonden voorwerpen uit het voorbije schooljaar kan u zien aan de balie op donderdag 23 oktober 2014, tijdens het oudercontact. 18

19 3 Nieuws voor de eerste graad 3.1 Begeleid Zelfstandig Leren (BZL) in de eerste graad Al meerdere jaren benadrukt de overheid vanuit pedagogisch oogpunt het toenemend belang van zelfstandigheidsdidactiek. Dit is een belangrijke aanvulling bij het klassikaal lesgeven en draagt bij tot de autonome motivatie van de leerling. De leerling maakt immers de grootste leerwinst als hij zijn leren voor een stuk zelf in hand kan nemen. De mate van het zelfsturend leren is uiteraard afhankelijk van de psychologische groei van de leerling. In dit kader kennen we op onze school voor de eerste graad het leerproject: Begeleid Zelfstandig Leren, kortweg BZL. In het eerste jaar willen we deze leervaardigheid heel systematisch bijbrengen door wekelijks één lesuur BZL Nederlands en één lesuur BZL wiskunde in een speciaal daartoe ingerichte ruimte, nl. het OLC (=open leercentrum) aan te bieden. In deze lessen beogen we allereerst de aanbreng van enkele belangrijke studiehoudingen (attitudes). Zo vinden we het belangrijk dat de leerlingen gemotiveerd werken, de opdrachten nauwgezet leren lezen en uitvoeren, dat ze hun fouten goed verbeteren en dat ze leren uit hun fouten. Op een attituderapport, dat bij het trimesterrapport gevoegd wordt, staat vermeld welke attitudes al min of meer bereikt zijn en waaraan nog te werken valt. Zo kunnen ouders de evolutie van hun zoon/dochter opvolgen. In het tweede jaar komt er een vak bij nl. Frans. Wekelijks krijgen de leerlingen een les BZL Nederlands in het OLC (open leercentrum) en een les BZL wiskunde in eigen klas. Op regelmatige basis zullen ook BZL lessen Frans aangeboden worden. Op een attituderapport zullen de leerlingen voor de drie vakken afzonderlijk feedback krijgen. Het project BZL in de eerste graad kadert in de visie van levenslang leren en staat niet los van het leren leren in de andere graden. Het 19

20 betekent de start van een heel curriculum met als doel uw zoon/dochter op het einde van het zesde jaar als een zelfstandige en leerbekwame leerder naar het hoger onderwijs te laten vertrekken. 3.2 Bezinningsdag en sleuteldagen in de eerstes Op 16 september trokken de leerlingen van de eerstes - per klas - op sleutelbezinning naar Merkenveld of Hoogveld (Loppem). De klassenleraars begeleidden hun eigen klas, en soms ook de andere klassen. Een aantal vakleerkrachten namen ook een deel van de dag op zich. Op het programma stonden o.a. een klasmoment, een bijbelverhaal, verdieping en verdere kennismaking. Via een aantal werkvormen willen we de leerlingen een verdiepende dag laten beleven, in een groene omgeving. ur ronden we de dag samen af. Het programma Leefsleutels wil aan leerlingen de kans bieden zich te oefenen in sociale vaardigheden. De thema s die in het eerste jaar behandeld worden zijn puberteit, zelfvertrouwen en gevoelens. In de loop van het schooljaar zijn er een aantal sleutelmomenten : de eerste sleuteldag is reeds achter de rug (16 september), de twee andere sleuteldagen volgen in het tweede en derde trimester. Elke sleuteldag ziet er anders uit, afhankelijk van het thema. We proberen telkens zoveel mogelijk verschillende werkvormen te gebruiken. Het eerste thema puberteit wil leerlingen laten ervaren dat ze volop aan het veranderen zijn. Heel vaak beseffen ze niet dat ze niet alleen 20

21 lichamelijk groeien, maar dat er ook heel wat verandert in hun manier van denken en handelen. Daarom zetten we samen een aantal stappen op weg naar goede afspraken in de klas. We benadrukken ook het belang van positieve opmerkingen. Zo zien ze bijvoorbeeld in een rollenspel dat je erg gevoelig bent voor de reacties van anderen na een voetbalmatch of na een toneelprestatie. Een mooi moment is altijd de trukendoos: iedereen laat drie dingen zien die iets nieuws, iets meer en vaak iets heel persoonlijks over zichzelf vertellen. Leerlingen voelen aan dat anders of "minder gekend" niet minder goed betekent Op zo n sleuteldag krijgen leerlingen een aantal sleutels aangereikt om op school, maar ook thuis te gebruiken. Verdere concrete afspraken voor deze sleuteldagen worden in de schoolagenda genoteerd. 3.3 Verdiepingsdag met inleefmoment in de tweedes Alle klassen van de tweedes hebben op donderdag 23 april 2015 een verdiepingsdag. Die dag is er voor de leerlingen een inleefmoment bij kinderen uit het bijzonder onderwijs of bij dementerende bejaarden. Dit inleefmoment kadert in het thema omgaan met wie anders is. We vinden het belangrijk om de leefwereld van de leerlingen uit de tweedes breder te houden dan hun eigen jongerenwereldje, daarom creëren we de mogelijkheid in contact te komen met mensen/kinderen die in een totaal andere leefwereld leven. Doorheen het schooljaar wordt af en toe in P-uren stilgestaan bij dit onderwerp. Dit doen we aan de hand van een discoforum en we nodigen ook Daniëlle Huse uit, de directrice van Villa Rozenrood, om te komen spreken over haar vakantiehuis voor zeer ernstig zieke kinderen. U zult hier meer over vernemen via een brief en via de schoolagenda van uw zoon of dochter. 21

22 3.4 Collegedag eerstes Op vrijdag 26 september is er voor onze eerstejaars de jaarlijkse sportdag (collegedag). In navolging van onze eerste leefsleuteldag krijgen de leerlingen verder de kans om elkaar in een losse sfeer beter te leren kennen. De collegedag start met een speurtocht in Sint-Andries. In kleine groepjes (met een aantal leerlingen van de eigen klas) verkennen ze in een speurtocht de streek via landelijke wegen. Onderweg houden ze halt bij verschillende leerkrachten bij wie ze leuke opdrachten uitvoeren. Tegen het einde van de tocht moeten ze een aantal quizvragen oplossen. 's Middags worden we verwend met een lekkere barbecue. In de namiddag is er een groot doorschuifspel. Klasdoorbrekend worden er dan groepen gevormd. Onze klassieke collegedag kan jaarlijks op heel wat bijval rekenen van laaiend enthousiaste eerstejaars. Om 8.30 u. verzamelen de leerlingen op de parking aan de sporthal van de Koude Keuken (Zandstraat 284, Sint-Andries). Wie met de fiets komt, zorgt voor een goed fietsslot. Om u. is de dag afgelopen. De leerlingen vertrekken dan van de Koude Keuken naar huis. Er is na de collegedag geen avondstudie. Zeker meebrengen: regenkledij, reservekledij, balpen, wat kleingeld voor een extra drankje. Zeker aantrekken: sportieve kledij die tegen een stootje kan en goede schoenen voor de speurtocht in de voormiddag. 22

23 3.5 Collegedag tweedes Op vrijdag 26 september vindt de sportdag voor de tweedes plaats in het Domein Ryckevelde in Sijsele. Het programma ziet er als volgt uit: -Fietstocht naar Ryckevelde -Bosspel, Oriëntatieloop en Groepsspelen -Fietstocht terug naar het college Alle praktische informatie wordt aan de leerlingen in klas meegedeeld. De sportdag eindigt zoals een gewone lesdag om 16.20u. Meebrengen op de sportdag: Een fiets die volledig in orde is, een fluohesje (verplicht!), sportieve kledij die vuil mag worden (lange broek voor het bosspel!), picknick, eventueel reservekledij en regenkledij. 3.6 Excursie aardrijkskunde tweedes In het kader van de lessen aardrijkskunde organiseerden de leerkrachten voor onze leerlingen uit de tweedes een didactische excursie naar Zeebrugge, Dudzele en Damme. De leerlingen maakten op 16 september een rondrit in de haven van Zeebrugge en ze brachten een bezoek aan Damme en aan een landbouwbedrijf in Dudzele. 23

Geachte ouder(s) U hebt de eerste Nieuwsbrief van 2013-2014 in handen.

Geachte ouder(s) U hebt de eerste Nieuwsbrief van 2013-2014 in handen. Geachte ouder(s) U hebt de eerste Nieuwsbrief van 2013-2014 in handen. Via de Nieuwsbrief geven we u algemene informatie over het schoolleven. Tegelijk vindt u er belangrijke data, info over de proefwerkperiodes

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de ouders. september oktober november 2015

Nieuwsbrief voor de ouders. september oktober november 2015 Nieuwsbrief voor de ouders september oktober november 2015 1 Geachte ouder(s) U leest de eerste Nieuwsbrief van schooljaar 2015-2016. Via de Nieuwsbrief geven we u algemene informatie over het schoolleven.

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Dilbeek, 1 maart 2013. Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad

Dilbeek, 1 maart 2013. Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad Dilbeek, 1 maart 2013 Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad Geachte heer/mevrouw Beste leerling Graag willen we u informeren over de organisatie van de laatste weken van dit trimester.

Nadere informatie

Praktische informatie m.b.t. het schooljaar 2015-2016

Praktische informatie m.b.t. het schooljaar 2015-2016 Praktische informatie m.b.t. het schooljaar 2015-2016 1 Vakantiewerken Toetsen op vakantiewerken worden door ex-vijfdejaars (schooljaar 2014-15) afgelegd op maandag 1 september van 8.25 tot 10.05 uur in

Nadere informatie

INFO SCHOOLJAAR 2014-2015

INFO SCHOOLJAAR 2014-2015 INFO SCHOOLJAAR 2014-2015 MIDDENSCHOOL BRUGGE CENTRUM GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap H. LOSSCHAERTSTRAAT 5A 8000 BRUGGE Tel.: 050/33.09.64 Fax: 050/34.74.80 E-mail: ms.bruggecentrum@g-o.be Geachte

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de ouders. september oktober november 2017

Nieuwsbrief voor de ouders. september oktober november 2017 Nieuwsbrief voor de ouders september oktober november 2017 1 Geachte ouder(s) U leest de eerste Nieuwsbrief van schooljaar 2017-2018. Via de Nieuwsbrief geven we u algemene informatie over het schoolleven.

Nadere informatie

Regeling einde eerste trimester 2013 2014 voor het zesde jaar

Regeling einde eerste trimester 2013 2014 voor het zesde jaar Dilbeek, 21 november 2013 Geachte heer/mevrouw Beste leerling Regeling einde eerste trimester 2013 2014 voor het zesde jaar Graag willen we u informeren over de organisatie van de laatste weken van dit

Nadere informatie

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Addendum bij schoolreglement 1 september 2013 1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Op schooldagen is de school van 8.00 tot 17.00 uur of tot het einde van de avondstudie

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de ouders. september oktober november 2016

Nieuwsbrief voor de ouders. september oktober november 2016 Nieuwsbrief voor de ouders september oktober november 2016 1 Geachte ouder(s) U leest de eerste Nieuwsbrief van schooljaar 2016-2017. Via de Nieuwsbrief geven we u algemene informatie over het schoolleven.

Nadere informatie

Welkom p. 2. Voor leerlingen en ouders p. 3

Welkom p. 2. Voor leerlingen en ouders p. 3 Wat lees je hier? Welkom p. 2 Voor leerlingen en ouders p. 3 - Wat doe je de eerste schooldagen? p. 3 - Hoe ziet je dagindeling eruit vanaf 2 september? p. 3 - Je dagelijkse to do-lijstje p. 4 - Wat kun

Nadere informatie

INFO SCHOOLJAAR 2015-2016

INFO SCHOOLJAAR 2015-2016 INFO SCHOOLJAAR 2015-2016 MIDDENSCHOOL BRUGGE CENTRUM GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Hugo Losschaertstraat 5A 8000 BRUGGE Tel. 050 33 09 64 Fax 050 34 74 80 E-mail ms.bruggecentrum@g-o.be 1 Geachte

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

SINT-PIETERSINSTITUUT

SINT-PIETERSINSTITUUT vzw Katholiek Onderwijs Regio Turnhout SINT-PIETERSINSTITUUT Jubileumlaan 1-2300 TURNHOUT tel. 014 63 99 11 - fax 014 63 99 12 info@sint-pietersinstituut.be - www.sint-pietersinstituut.be Turnhout, 23

Nadere informatie

H u i s w e r k b e l e i d

H u i s w e r k b e l e i d H u i s w e r k b e l e i d Voor maken. sommige een Voor kinderen aantal anderen kinderen een is complexe het levert huiswerk huiswerk taak echter waarbij geen een zij problemen bron een beroep van op,

Nadere informatie

Noteer meteen in uw agenda

Noteer meteen in uw agenda Nieuwsbrief N I E U W S B R I E F 2 V I E R D E J A A R 2 3 S E P T E M B E R 2 0 1 6 M I S S I E Geïnspireerd door de fig van Don Bosco biedt onze school kwaliteitsvol onderwijs in een groene omgeving.

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de ouders. maart - april - mei 2015

Nieuwsbrief voor de ouders. maart - april - mei 2015 Nieuwsbrief voor de ouders maart - april - mei 2015 1 Geachte ouder(s) Dit is onze derde Nieuwsbrief van het schooljaar. Hierin vindt u algemene informatie over het schoolleven, maar ook specifieke info

Nadere informatie

Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze laatste periode.

Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze laatste periode. Organisatie einde schooljaar tweede leerjaar B Beste ouder(s) Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze laatste periode. We starten

Nadere informatie

Praktische informatie schooljaar

Praktische informatie schooljaar Praktische informatie schooljaar 2016-2017 1 Vakantiewerken Toetsen op vakantiewerken worden door ex-vijfdejaars (schooljaar 2015-16) afgelegd op donderdag 1 september van 8.25 tot 10.05 uur in de Elizabethrefter

Nadere informatie

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken.

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. 2012-09-03 Derde graad Geachte ouders Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. We hebben er voor gekozen

Nadere informatie

SCHOLENGROEP MIDDENSCHOOL SINT-REMBERT LICHTERVELDE

SCHOLENGROEP MIDDENSCHOOL SINT-REMBERT LICHTERVELDE SCHOLENGROEP MIDDENSCHOOL SINT-REMBERT LICHTERVELDE Lichtervelde, 16 augustus 2017 Geachte ouder(s) Beste leerling van het eerste jaar Nu de vakantie al ruim over de helft is, moeten we toch al even denken

Nadere informatie

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij uw inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken.

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij uw inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. Tweede graad 2012-09-03 Geachte ouders Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij uw inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. We hebben er voor gekozen

Nadere informatie

Schikkingen einde derde trimester voor de 1ste graad

Schikkingen einde derde trimester voor de 1ste graad Dilbeek, 29 mei 2015 Schikkingen einde derde trimester 2014-2015 voor de 1ste graad Geachte heer/mevrouw Beste leerling Graag willen we u informeren over de organisatie van de laatste weken van dit schooljaar.

Nadere informatie

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Waarom vinden wij huistaken zinvol? Wanneer krijgen ouders toelichting bij het huistaakbeleid?

Nadere informatie

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben je weer de jongste. Je moet alles nog ontdekken. Dat

Nadere informatie

December 2014 Tweede graad Verzorging-voeding Sociale en technische wetenschappen

December 2014 Tweede graad Verzorging-voeding Sociale en technische wetenschappen December 2014 Tweede graad Verzorging-voeding Sociale en technische wetenschappen Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT We sluiten deze maand het eerste trimester af. Vanaf nu laten we de leerlingen zich concentreren

Nadere informatie

Welkom. Voorstelling. 2 e jaar Moderne wetenschappen 2 e jaar Latijn

Welkom. Voorstelling. 2 e jaar Moderne wetenschappen 2 e jaar Latijn Welkom Voorstelling 2 e jaar Moderne wetenschappen 2 e jaar Latijn Agenda Planningsagenda Digitale agenda: zie Smartschool Lessenrooster Rapport Latijnse HERFST KERST TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TOTAAL rapport

Nadere informatie

BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD

BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD Schooljaar 2013-2014 Gegevens GON-begeleider Leidraad voor ouders Vanuit het BuSO Ten Dries wordt GON-begeleiding aangeboden aan adolescenten

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25

Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25 Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25 vti@sint-rembert.be www.sint-rembert.be/vti/ Addendum bij het algemeen schoolreglement van de Scholengroep Sint-Rembert 1 september 2015

Nadere informatie

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Ouderinfo bestemd voor leerlingen van de 1 ste graad Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Beste ouder(s), beste leerling In deze ouderinfo bundelen we enkele mededelingen

Nadere informatie

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten?

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Zit je met een vraag over school? Of wil je weten wat je rechten

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de ouders

Nieuwsbrief voor de ouders België - Belgique P.B. - B.P. 8000 Brugge 1-2de Afd. BC 2127 Driemaandelijks tijdschrift maart april - mei 2014 Afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de Afd. Erkenningsnummer : P309465 V.U. : K. Seynaeve, Magdalenastraat

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Pesten en plagen. 3 Aanpak van de school. 3.1 Preventieve maatregelen

1 Inleiding. 2 Pesten en plagen. 3 Aanpak van de school. 3.1 Preventieve maatregelen 1 Inleiding Pesten is een veelvoorkomend gedrag bij kinderen. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen zich goed voelt op onze school, willen we het pesten preventief en concreet aanpakken. Daarom

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF #2. In deze uitgave. Nieuwsbrief Broeders Humaniora november 2016

NIEUWSBRIEF #2. In deze uitgave. Nieuwsbrief Broeders Humaniora november 2016 NIEUWSBRIEF #2 Nieuwsbrief Broeders Humaniora november 2016 In deze uitgave De directie aan het woord Proefwerken, hoe werkt dat? Euro student award Wiskunde - B - dag Verbeke Foundation Ondertussen...

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

Brochure infoavond 2015-2016

Brochure infoavond 2015-2016 VRIJ ONDERWIJS DUFFEL Vestigingen van De Basis Lager Onderwijs Stationsstraat 4 2570 Duffel 015/ 30 38 38 Brochure infoavond 2015-2016 5 de leerjaar 5A Juf Silvie Wellens SilvieWellens@debasisduffel.be

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

HUISWERKBELEID VAN t NIEUWLAND: Sint-Michiel, Regina Pacis en Heilig hart.

HUISWERKBELEID VAN t NIEUWLAND: Sint-Michiel, Regina Pacis en Heilig hart. HUISWERKBELEID VAN t NIEUWLAND: Sint-Michiel, Regina Pacis en Heilig hart. Huiswerk is nog steeds een belangrijk onderdeel van het onderwijs en van het leren leren van kinderen. Huiswerk ligt dus in het

Nadere informatie

LEERLINGENBEGELEIDING IN HET SINT-JANSCOLLEGE

LEERLINGENBEGELEIDING IN HET SINT-JANSCOLLEGE Sint-Janscollege Meldert Aalmoezeniers van de Arbeid LEERLINGENBEGELEIDING IN HET SINT-JANSCOLLEGE Leerlingenbegeleiding begint eigenlijk al vóór de leerling bij ons op school toekomt. Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

SAMEN SCHOOL MAKEN. Huiswerkbeleid van VIA Basisschool Onze-Lieve-Vrouw

SAMEN SCHOOL MAKEN. Huiswerkbeleid van VIA Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Huiswerk is SAMEN SCHOOL MAKEN Huiswerkbeleid van VIA Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Huiswerk is het uitvoeren van opdrachten buiten klasverband. Goed huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs Folder_DEF.indd 1 1 4/12/13 00:09 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

aanstekelijk onderwijs

aanstekelijk onderwijs aanstekelijk onderwijs Als coöperatieve school werken leerlingen, hun ouders en het schoolteam democratisch samen. We geven leerlingen inspraak over hun leertraject en betrekken hen bij het hele schoolproject.

Nadere informatie

Juni 2015 Tweede graad

Juni 2015 Tweede graad Juni 2015 Tweede graad Verzorging-voeding Sociale en technische wetenschappen Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT In een laatste inspraakvergadering op dinsdag 2 juni evalueren we samen met de leerlingen de

Nadere informatie

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs datum: 23 februari 2010 Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs Verslag ouderbevraging Sint-Lievenscollege 1. Huiswerkbeleid in de lagere school (evolutie sinds vorige bevraging) / veiligheid

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Spes Nostra. leeft. bruist coacht luistert beweegt inspireert. leert. Heidi Denys Pieter Dhuyvetter Frederik Tack. Zie je t zitten in t Spes?

Spes Nostra. leeft. bruist coacht luistert beweegt inspireert. leert. Heidi Denys Pieter Dhuyvetter Frederik Tack. Zie je t zitten in t Spes? HEULE Spes Nostra Spes Nostra Zie je t zitten in t Spes? leeft leert bruist coacht luistert beweegt inspireert Volgens mijn broer is het hier bère! Het directieteam heet je welkom! Heidi Denys Pieter Dhuyvetter

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden verbiedt, zoeken de kinderen andere manieren en andere

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze 1AT 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Schoolagenda 10.10u Speeltijd 3de lesuur Bezinning 4de lesuur Afspraken 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Zoekspel 7de lesuur Zoekspel 14.35u Speeltijd 8ste lesuur

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

Achteraan vindt u een apart blad waarop u telkens uw keuze kan aanduiden. Daarnaast vragen we u ook om de bijgevoegde leerlingenfiche in te vullen.

Achteraan vindt u een apart blad waarop u telkens uw keuze kan aanduiden. Daarnaast vragen we u ook om de bijgevoegde leerlingenfiche in te vullen. Tweede graad 2013-09-02 Geachte ouders Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de start van het schooljaar op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. We hebben

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners 1 Inhoudsopgave 1. GEZAMENLIJKE VISIE 3 2. TOEGANKELIJKHEID 4 3. DOMEINEN 5 3.1. PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 5 3.2. LEREN

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief komt het tweede deel van het tweede trimester eraan.

Met deze nieuwsbrief komt het tweede deel van het tweede trimester eraan. Nieuwsbrief N I E U W S B R I E F 5 Z E S D E J A A R 1 7 F E B R U A R I 2 0 1 7 I N D E Z E N I E U W S B R I E F : Nieuwsbrief Agenda Bijlagen Regeling einde trimester Studiekeuzeproces 1 2 Solidariteitsactie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde

Nadere informatie

FMG - Wingerd. Zorgomkadering

FMG - Wingerd. Zorgomkadering FMG - Wingerd Zorgomkadering Situering en doelstellingen Visie leerlingenbegeleiding Zorgcontinuüm Zorg op school Aanspreekpunten Een ouder aan het woord FMS en Wingerd Onderdeel van de Campus FMG 1 e

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015. 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie)

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015. 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie) ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie) Zaterdag 4 april 2015 Datum Tijdstip Doelgroep Activiteit Lokaal-locatie Zondag 5 april 2015 05.00 u. Betrokken

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

COLLEGE - INFO Nieuwsbrief voor ouders

COLLEGE - INFO Nieuwsbrief voor ouders COLLEGE - INFO Nieuwsbrief voor ouders CONTACT Driemaandelijks tijdschrift van de Campus Klein Seminarie - Roeselare 59ste jaargang, nr. 2, december 2014 v.u. Kristiaan Pouseele Zuidstraat 27, 8800 Roeselare

Nadere informatie

Juni 2015 Derde graad

Juni 2015 Derde graad Juni 2015 Derde graad Verzorging Organisatiehulp Jeugd en gehandicaptenzorg Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT In een laatste inspraakvergadering op dinsdag 2 juni evalueren we samen met de leerlingen de

Nadere informatie

NIEUWE INVULLING IN DE EERSTE GRAAD www.sintjozefhumaniora.be HALLO Je zit nu in het zesde leerjaar en binnenkort kies je een nieuwe school. Misschien is onze school wel precies wat je zoekt. Daarom stellen

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Maandag, 1 september 2014 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK JANUARI 2015 Vaststellingen Sterke punten Werkpunten Acties 1 De bevraging. In januari werd u, ouders, gevraagd deel te nemen aan een digitaal tevredenheidsonderzoek in

Nadere informatie

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd 1P 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Zoekspel 10.10u Speeltijd 3de lesuur Zoekspel 4de lesuur Zoekspel 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Bezinning kapel 7de lesuur Bundel / schoolagenda 14.35u Speeltijd

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Kiem

Vrije Basisschool De Kiem Vrije Basisschool De Kiem Pensionaatstraat 23, 8755 Ruiselede o tel 051 68 94 31 fax 051 72 25 99 dekiem.ruiselede@3span.be www.dekiemruiselede.be o Schoolbestuur: Scholengemeenschap Driespan: V.Z.W. Comité

Nadere informatie

Brigitte heet iedereen welkom en vraagt naar een eerste reactie op het ontvangen van de uitnodiging:

Brigitte heet iedereen welkom en vraagt naar een eerste reactie op het ontvangen van de uitnodiging: VBS De Schatkist Westmeerbeek 23 mei 2013 Verslag ouderpanel Aanwezigen: Tine Spaepen, Bart Ceulemans, Joke Verduyckt, Sandy Serneels, Cindy De Veuster, Tina Van Cleynenbreugel, Nancy Clé, Daisy Vannuffelen

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar 2 Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt

Nadere informatie

HUISWERKBELEID in MAATJES

HUISWERKBELEID in MAATJES HUISWERKBELEID in MAATJES Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces wat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen de school en de ouders. Via ons huiswerkbeleid willen we spanningen en conflicten

Nadere informatie

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure Dagbegeleiding Het Klavier kennismakingsbrochure April 2015 Voor wie? De dagbegeleiding is er voor kinderen/jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezinnen. Wanneer het dagelijks leven in jullie gezin op

Nadere informatie

INFO SCHOOLJAAR

INFO SCHOOLJAAR ! INFO SCHOOLJAAR 2016-2017 MIDDENSCHOOL BRUGGE CENTRUM GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Hugo Losschaertstraat 5A 8000 BRUGGE Tel. 050 33 09 64 Fax 050 34 74 80 E-mail ms.bruggecentrum@g-o.be Geachte

Nadere informatie

EEN SCHOOLEIGEN HUISWERKBELEID

EEN SCHOOLEIGEN HUISWERKBELEID Stationstraat 22, 8700 Tielt 051/406263 051/409943 hetspoor@kbo-tielt.be www.kbo-tielt.be/hetspoor EEN SCHOOLEIGEN HUISWERKBELEID (geïnspireerd op Huiswerk in de basisschool, van Ameye en Vanspauwen) Vooraf

Nadere informatie

Mededelingen aan de leerlingen en hun ouders november 2015

Mededelingen aan de leerlingen en hun ouders november 2015 Zottegem, 16 november 2015 Mededelingen aan de leerlingen en hun ouders november 2015 Beste ouder Voor de kerstvakantie begint, hebben onze leerlingen nog een zware periode met eindproeven voor de boeg.

Nadere informatie

Schooljaar 2016 2017

Schooljaar 2016 2017 Schooljaar 2016 2017 TER INFORMATIE aan alle ouders Bestelling boeken p. 2 Afhalen schoolmateriaal p. 3, 4 Alle ouders moeten naar de verkoopdagen komen om het materiaal ( ) voor hun zoon of dochter af

Nadere informatie

De leerlingen kennen de afspraken i.v.m. hun aanwezigheid op school tijdens schriftelijke examens en studie-uren.

De leerlingen kennen de afspraken i.v.m. hun aanwezigheid op school tijdens schriftelijke examens en studie-uren. 30 mei 2017 Organisatie einde schooljaar eerste leerjaar A Beste ouder(s) Beste leerling Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze

Nadere informatie

infobrochure methodeonderwijs De Lotus

infobrochure methodeonderwijs De Lotus infobrochure methodeonderwijs De Lotus Mosselerlaan 62 3600 GENK 089 35 16 21 directie.middenschool@gocampusgenk.be Inhoudsopgave Inleiding Zelfgestuurd leren Kernteam Kringgesprek Coöperatieve werkvormen

Nadere informatie

JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN

JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN SEPTEMBER = geen pedagogische uitstappen Maandag 1 september : alle leerkrachten zijn op school. 08.20 u Hervatten lessen, klassikale opvang van de leerlingen, verwerken

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Project Leerzorg. Achtergrond

Hoofdstuk 2. Project Leerzorg. Achtergrond Hoofdstuk Project Leerzorg Achtergrond 3 . Project Leerzorg - Achtergrond ONTSTAAN Het Project Leerzorg werd ingediend in antwoord op de oproep tot voorstellen voor netoverschrijdende en multidisciplinaire

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Keerbergen Loopbaanbegeleiding

Koninklijk Atheneum Keerbergen Loopbaanbegeleiding Koninklijk Atheneum Keerbergen Loopbaanbegeleiding 1 Inhoudsopgave 1. SCHOOLVISIE 3 2. LEERLIJN SOHO TWEEDE GRAAD 3 3. LEERLIJN SOHO DERDE GRAAD 5 4. BEGELEIDING GEDURENDE HET SCHOOLJAAR 8 4.1. OVERSTAP

Nadere informatie

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. To be or not to be. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. To be or not to be. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER Jongeren krijgen op school, op de werkplek, in de klas met allerlei regels en afspraken te maken. Zijn de afspraken en regels duidelijk genoeg voor hen? Wat vinden

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober.

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. ONZE AGENDA : 1 oktober Medisch onderzoek L3 (op school) NM: zwemmen (L2 en L3)

Nadere informatie

Om pestgedrag te voorkomen, kiest ons schoolteam ervoor om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat pestgedrag weinig kans maakt.

Om pestgedrag te voorkomen, kiest ons schoolteam ervoor om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat pestgedrag weinig kans maakt. Plagen is vooral een spel en het gebeurt vaak tussen vrienden. Het spel gaat om te kijken of je creatief kan reageren en dat waardeer je. Pesten is herhaaldelijk uitoefenen van lichamelijke en/of geestelijke

Nadere informatie

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder?

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder? Klas-in-zicht Wat? Een negatieve groepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar overeenkomen, een vertroebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, moeilijk les kunnen geven door storend gedrag zijn

Nadere informatie

Eerst en vooral. heet ik jullie. van harte. Welkom. in het. leerjaar

Eerst en vooral. heet ik jullie. van harte. Welkom. in het. leerjaar Eerst en vooral heet ik jullie van harte Welkom in het leerjaar 1. Welkom Ik ben juf Sarah en ik kijk er enorm naar uit om dit schooljaar samen met jullie kinderen heel wat nieuwe dingen te leren. In de

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad Techniek-wetenschappen,

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

VISIETEKST. Pesten op school

VISIETEKST. Pesten op school Wat wil je worden? vroeg de juf t was in de derde klas Ik keek haar aan en wist het niet Ik dacht dat ik al iets was. Toon Hermans VISIETEKST Pesten op school Pesten komt helaas op iedere school voor.

Nadere informatie

1 AFHALEN WERK- EN/OF LEERBOEKEN

1 AFHALEN WERK- EN/OF LEERBOEKEN Mellestraat 1 8501 Heule www.snh.be info@snh.be 1 ste graad 056 35 39 53 2/3 de graad 056 35 39 54 Heule, 30 juni 2017 Start van schooljaar 2017-2018 voor de leerlingen van de 2/3 de graad Beste ouder

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2014

Nieuwsbrief april 2014 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief april 2014 INHOUD Paasvakantie P 1 Fietsparcours, loopfietsen P 2 Oudercomité P

Nadere informatie

Huistakenbeleid. 1. Visie op huistaken/lessen. 2. Concrete afspraken binnen de school. Samengesteld door WG Leren Leren, in samenwerking met het team.

Huistakenbeleid. 1. Visie op huistaken/lessen. 2. Concrete afspraken binnen de school. Samengesteld door WG Leren Leren, in samenwerking met het team. Huistakenbeleid Samengesteld door WG Leren Leren, in samenwerking met het team. 1. Visie op huistaken/lessen Wij streven naar een zinvol huiswerkbeleid. Dit wordt op een kwaliteitsvolle en didactisch verantwoorde

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders ACTIVITEITENKALENDER voor ouders Einde schooljaar 2014 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 e-mail: sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be Beste ouders, We zijn alweer

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie