Onderwerp. Wegwerken achterstallig onderhoud oever Stroom Esch vijver door aanpassen oever en directe omgeving.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp. Wegwerken achterstallig onderhoud oever Stroom Esch vijver door aanpassen oever en directe omgeving."

Transcriptie

1 B en W voorstel Onderwerp 14INT03338 Wegwerken achterstallig onderhoud oever Stroom Esch vijver door aanpassen oever en directe omgeving. Samenvatting voorstel In het aan uw college voorgestelde Plan van Aanpak Kapitaalgoederen kwam het achterstallig onderhoud aan de Stroom Esch vijver als hoogste uit de prioritering. Inmiddels is er in samenspraak met het waterschap Vechtstromen (voorheen Regge S Dinkel) en de wijkvereniging Stroom Esch een nieuw plan opgesteld voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud. De werkzaamheden worden gecombineerd met baggerwerkzaamheden. Middels dit voorstel wordt u'cóllege gevraagd hiervoor eenmalig een krediet beschikbaar te stellen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de oever en de directe omgeving. Ontwerpbesluit - kennis te nemen van het voorgestelde plan voor wegwerken van achterstallig onderhoud door herinrichting van het oeverprofiel en de directe omgeving volgens de inrichtingstekening "Herinrichting Stroom Esch vijver te Borne", werknummer 13T19, d.d kennis te nemen van twee oplossingsvarianten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. - de raad voor te stellen in te stemmen met oplossingsvariant 1 en hiervoor een krediet van C ,00 beschikbaar te stellen en deze lasten te dekken uit de reserve Beleidsontwikkeling. Openbaar ja akkoord ť bespreken afwijzen burgemeester Weiten wethouder Kotteman wethouder Mulder i. wethouderü^t \}'B^T^ÏĴ. \ ö BESLUIT ^Conform í\ D Aangepast akkoord* I/ d.d. ~L -ťį - 7tWv/ \ j ļ 1 ū Aangehouden D Afwijzen d.d. Opmerkingen van college RheinepleiM 7622 DG Postbus 2Ũ AE Borne Telefoon fax

2 Programma 1. Mooi Borne 2. Borne werkt Portefeuillehouder M.J.R. Kotteman Opgesteld door (tel.) B. Nijhuis (617) Afdeling 1 productgroep Grondgebied 1 Beheer Paraaf steller Paraaf manager Paraaf portefeuillehouder Paraaf secretaris Ĩ/JA Afstemming intern Wim van Schooten, Stef van Wanrooij, Dick Lammertink en José Peters Medezeggenschap Nee Pagina 2

3 1 Inleiding In 2011 is de Nota Kapitaalgoederen opgesteld. In 2012 is vervolgens het "Plan van Aanpak , Nota Kapitaalgoederen" opgesteld om gedeeltelijk uitvoering te geven aan de Nota. De meest noodzakelijk uit te voeren maatregelen voor de periode zijn daarbij afgestemd op de beschikbare middelen. Het achterstallig onderhoud van de oever van de Stroom Esch vijver kwam daarbij als hoogste prioriteit uit het Plan van Aanpak. Zoals het plan beschrijft is in 2013 gewerkt aan de plannen voor aanpassing van de oeverzone, en zal voor 2014 een investering moeten worden gedaan om uitvoering te kunnen geven aan de plannen. Samen met het waterschap Vechtstromen en de klankbordgroep Stroom Esch (deels wijkraad) is uitvoering gegeven aan het opstellen van een duurzaam plan voor de herinrichting van de vijver. Belangrijke uitgangspunten zijn een veilige, open en natuurvriendelijke inrichting. Waarbij ook de nodige aandacht is uitgegaan naar het behoud van de bestaande architectuur en recreatieve mogelijkheden die de vijver en zijn omgeving biedt (trimmen, wandelen, Nieuwjaarsduik, etc). In het ontwerpplan zijn ook het herstel van de fontein en het verbeteren van de openbare verlichting meegenomen. 2 Beoogd resultaat Het opheffen van risico's vanwege het achterstallig onderhoud en het weer op orde brengen van de onderhoudstoestand. 3 Argumenten 3.1 De huidige oeverconstructie zorgt voor gevaariijke situaties, de technische levensduur van de oever is verstreken. 3.2 Vervanging van de oever is noodzakelijk om de daarmee gepaard gaande risico's te verwijderen. 3.3 De overdracht van het stedelijk water naar het waterschap biedt kansen om gezamenlijk op te trekken en een deel van de kosten te spreiden. Het waterschap Vechtstromen verleent een bijdrage van ,00 voorde aanleg van een natuurvriendelijke oever. 4 Kanttekeningen 4.1 Het aanpassen van de oeverzone heeft ook gevolgen voor de directe omgeving (groenzone). In het voorstel is daarom ook de heňnrichting van de directe omgeving meegenomen. 4.2 In het voorstel zijn twee varianten opgenomen: een hoogwaardige- en basisvariant. De hoogwaardige variant gaat uit van een hoogwaardige, onderhoudsvriendelijke, halfverharding met opsluiting. De basisvariant is uitgewerkt met een standaard halfverharding zonder opsluiting. Dit betekent hogere kosten in beheer en onderhoud, maar ook een verkorte vervangingscyclus. Pagina 3

4 5 Kosten, baten en dekking De totaaikosten voor beide varianten zijn onderstaand inzichtelijk gemaakt. Wij adviseren u een krediet beschikbaar te stellen voor de hoogwaardige variant daar deze duurzaam en onderhoudsvriendelijker is dan de basisvariant. Het krediet van kan in één keer worden afgeschreven en kan gedekt worden uit de reserve Beleidsontwikkeling. Na deze onttrekking is de huidige stand van de reserve Beleidsontwikkeling 6 5 miljoen. Variant 1: hoogwaardig Vańant 2: basis Inrichting eiland en groenzone , ,00 Inrichting oeverzone , ,00 Herstellen heuvel , ,00 AF bijdrage waterschap Vechtstromen , ,00 Totaal ,00 C ,00 De genoemde bedragen zijn exclusief de vastgestelde investering voor de baggerwerkzaamheden conform het gemeentelijk rioleringsplan Personeel en organisatie Niet van toepassing. 7 Vervolg na besluitvorming college Na besluitvorming in het college wordt voorgesteld te starten met de besteksvoorbereiding voor de aanbesteding. 8 Communicatie Het hele voorbereidingsproces is in nauwe samenspraak met het Waterschap en de klankbordgroep Stroom Esch (deels wijkraad) uitgevoerd. Wensen en opmerkingen van onder andere de klankbordgroep, met betrekking tot de Nieuwjaarsduik en schaatsmogelijkheden, zijn meegenomen. 9 Bijlage(n) Inrichtingstekening "Herinrichting Stroom Esch vijver te Borne", werknummer 13T19, d.d Bijlage: Concept begrotingswijziging Onderwerp: Achterstallig onderhoud oever Stroom Eschvijver Begrotingsjaar: 2014 Datum raadsbesluit: Getoetst op BTW: Ja, is BTW-compensabe! Pagina 4

5 KP/Order Kostensoort l/s Omschrijving K 8 I Bijdrage waterschap Vechtstromen I Éénmalige afschrijving oever Stroom Eschvijver I Éénmalige afschrijving oever Stroom Eschvijver -"79 CCO I Éénmalige afschrijving oever Stroom Eschvijver I Krediet Oever Stroom Eschvijver tlv reserve Beleidsontwikkeling RV I Krediet Oever Stroom Eschvijver tlv reserve Beleidsontwikkeling Totaal baten en lasten 0 Pagina 5

6 Bijlage: Concept begrotingswijziging Onderwerp: Achterstallig onderhoud oever Stroom Eschvijver Begrotingsjaar: 2014 Datum raadsbesluit: Getoetst op BTW: Ja, is BTW-compensabel KP/Order Kostensoort l/s Omschrijving K I Krediet Oever Stroom Eschvijver K 8 I Bijdrage waterschap Vechtstromen s Afschr.lst. Oever Stroom Eschvijver (30 jr) s Rentelst. Oever Stroom Eschvijver (4Vo) s Kapitaallasten Oever Stroom Eschvijver s Kapitaailasten Oever Stroom Eschvijver ^ s Dekking kaplst. Oever Stroom Eschvijver uit res. NB kredieten RV s Dekking kaplst. Oever Stroom Eschvijver uit res. NB kredieten RV Overheveling van res. Beleidsontwikkeling naar res. NB kredieten I Overhevelinq van res. Beleidsontwikkeling naar res. NB kredieten RV I Overheveling van res. Beleidsontwikkeling naar res. NB kredieten I Overheveling van res. Beleidsontwikkeling naar res. NB kredieten Totaal baten en lasten Pagina 5

7 Raadsbesluit Nummer 14INT00134 de raad van de gemeente Borne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ; besluit: - kennis te nemen van het voorgestelde plan voor wegwerken van achterstallig onderhoud door herinrichting van het oeverprofiel en de directe omgeving volgens de inrichtingstekening "Herininrichting Stroom Esch vijver te Borne". - kennis te nemen van twee oplossingsvarianten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. - in te stemmen met oplossingsvariant 1 en hiervoor een krediet van C ,00 beschikbaar te stellen en de kapitaallasten ad ,00 van 2015 te dekken uit de reserve beleidsontwikkeling. Vastgesteld in de openbare vergadering van De voorzitter, De griffier, Rheineplein DG Postbus AE Borne Telefoon fax

Vervangingsinvesteringen ICT

Vervangingsinvesteringen ICT G M N T B R N B en W voorstel 12INT01468 nderwerp Vervangingsinvesteringen ICT Samenvatting voorstel Uit de post vervangingsinvesteringen C 18.595 onttrekken ten behoeve van reguliere vervangingen ICT

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0453 B.15.0453 Landgraaf, 10 maart 2015 ONDERWERP: Overname opstallen en zakelijke rechten Landgraaf Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de gewijzigde programmering voor Nieuwveense Landen fase 1

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 13 11ini01642

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 13 11ini01642 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 13 11ini01642 1. Onderwerp: Speelruimtebeleid 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde, hoeveel behandeltijd is naar schatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Voorlopig ontwerp en duurzaamheid gemeentelijke kantoren

Nota van B&W. Onderwerp Voorlopig ontwerp en duurzaamheid gemeentelijke kantoren Nota van B&W Onderwerp Voorlopig ontwerp en duurzaamheid gemeentelijke kantoren Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. R. de Nieuwe Telefoon 5113178 E-mail: rdenieuwe@haarlem.nl FD/ Reg.nr. FD/GS 2007/25

Nadere informatie

~atwijl{ Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel. : de heer P. Zegers. : wethouder M.W.Ch. Udo. :Ja

~atwijl{ Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel. : de heer P. Zegers. : wethouder M.W.Ch. Udo. :Ja Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : ~Oll..- 5'63'2... Status : Openbaar I Ter besluitvorming Datum : 8 maart 2012 Afdeling : Openbare Werken \,:rraa~e"j Raad: :Ja medewer ~st)er:

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet MT VERGADERING D.D. : 17 december 2013 NUMMER : WM/MIW/HG/8034 OPSTELLER : J.M.U. Geerse, 0522-276864 FUNCTIE : Beleidsadviseur waterketen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

icie /^ groningen 6-1 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010

icie /^ groningen 6-1 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010 icie /^ groningen 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010 Zaaknr 237914 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de herinrichting van de kruisingen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering agendapunt 4.10 nummer 12INT00825 voorstel 1. Kennis te nemen van de memo onderzoek en aanpassing van noodstroomvoorziening 2. Kennis te nemen van het advies voor praktische

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 8 oktober 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Leeswijzer... 7 2. Visie... 9 3. srichtlijnen 2012... 11 4. Financiële positie... 13 4.1 Boven 2% - lijst... 13 4.2

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen van financiele middelen voor de inrichting van de ICT-functie van Loket W

Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen van financiele middelen voor de inrichting van de ICT-functie van Loket W gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer SS Inboeknummer osuoooxp6 Beslisdatum Blkw S maart soos Dossiernummer 210.217 Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein enlijst B&W Smallingerland - week 41-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 3 oktober 2013 BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein Belanghebbende heeft verzocht om vergoeding van planschade en schade als

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-014 Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Gevraagde beslissing De Transitienota

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team PC Financiering nieuwbouw stadhuiskwartier 1- Notagegevens Notanummer 632051 Datum 21-9-2011 Programma: Portefeuillehouder Weth. Ahne

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Lijst van belangrijkste investeringen

Bijlagen: 1. Lijst van belangrijkste investeringen 's) OJ l o LLJ LU 2.* * "c: ' gemeente Datum: 16 december 2006 Nummer raadsnoteq (j (j f) O O Ondererp: Krediet renovaties zembaden. NOTA VOOR DE RAAD Portefeuillehouder: Boers Bijlagen: 1. Lijst van belangrijkste

Nadere informatie

Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6.

Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6. Voorstel aan de raad Nummer: B11-13378 Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6.3 Financiën Steller: D. Steert

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie