Vergroening > sociale cohesie >..

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergroening > sociale cohesie >.."

Transcriptie

1 Vergroening > sociale cohesie >.. De lessen van drie jaar Groen Dichterbij & de rol van NME-centra Rachelle Eerhart Programmaleider IVN Groen Dichterbij

2 VRAAG om te beginnen Wat is Groen Dichterbij voor jullie?

3 WHY NME & Groene buurtprojecten? Groene buurtprojecten Op allerlei manieren en om allerlei redenen gaan mensen samen aan de slag met natuur in de eigen leefomgeving. Zij leggen groen aan of nemen een stukje groen in beheer. De plek staat centraal. Op al deze plekken vindt impliciet en/of expliciet natuurbeleving en/of educatie plaats. Hoe ziet dat eruit? Buurtmoestuinen, zorgtuinen, groene schoolpleinen met buurtfunctie, wijkparkjes, groene bedrijventerreinen, adoptiegroen, buurtrestaurants met moestuin, etc etc.

4 WHY NME & Stadslandbouw? Wat is stadslandbouw? Mensen gaan op nieuwe manieren voedsel produceren in de stad. Alle activiteiten die erop gericht zijn de afstand tussen consumenten en lokale/regionale producenten van voedsel te verkleinen. Er is een (imperfect) onderscheid te maken tussen: Ondernemende/professionele stadslandbouw Sociale stadslandbouw Hoe ziet dat eruit? Buurtmoestuinen, Voedselcooperaties, Productie van voedsel in kantoorgebouwen en op braakliggende terreinen, Stadsboerderijen met meer functies, Streekmarkten, festivals, etc, Zorgstadslandbouw, Tuinen bij voedselbanken, Lokale voedselpakketten, etc. Ook: nieuwe lokale netwerken als Eetbaar Rotterdam, Stadslandbouw Dordrecht/Zeist/Arnhem, De Eetbare Stad Groningen, Platform Haarlem Groener, etc.

5 Groene buurtprojecten categorieën De beweging van groene buurtprojecten & sociale stadslandbouw is heel divers en daarom maken we binnen Groen Dichterbij de volgende categorisering. De categorieën zijn niet exclusief en kunnen in elkaar overlopen of in de tijd overgaan. Ze vragen om een verschillende aanpak vanuit bv gemeenten. 1.Buurtinitiatieven het initiatief komt vanuit de buurt. Brede-Schouder-Burgers nemen het initiatief en werken samen met professionele organisaties. Vb: Spoortuin 2.Participatie/Wijkactivatie het initiatief komt van een professionele organisatie (gemeente, woningbouw, welzijn, etc.), men wil bewoners betrekken bij het groene buurtproject. Vb Het Groene Woud 3.Sociale ondernemers het initiatief komt vanuit een sociale ondernemer die, vaak in kwetsbare wijken, een groen buurtproject-concept neerzet en hier geld voor zoekt. Vb Hotspot Hutspot

6 Wat heeft Groen Dichterbij gedaan voor deze beweging in de samenleving? De ondersteuning voor groene buurtprojecten valt uiteen in twee onderdelen, die ook weer niet exclusief zijn: Integrale projectondersteuning Ondersteuning van trekkers van groene buurtprojecten in de hoop & verwachting dat zij er een succes van maken. Denk aan ondersteuning op het gebied van: financiering, binden & boeien van vrijwilligers, aansprakelijkheid en juridische zaken, interne organisatie, communicatie, omgaan met de gemeente, etc. Inspiratie op thema Wij kunnen trekkers niet vertellen wat ze moeten doen. We kunnen hen wel inspireren om met bepaalde thema s aan de slag te gaan d.m.v communicatie & programmering. Denk aan: natuureducatie, ecologisch tuinieren, betrekken van kwetsbare groepen/dagbesteding/zorg, permacultuur, speelnatuur, duurzaamheid, etc.

7 Waar staan we begin 2015? De afgelopen drie jaar hebben we het volgende opgebouwd: Een netwerk van 24 iconen, ruim 750 groene buurtprojecten; 10 Intermediairs, 8 Vrienden & 20 lokale netwerken; landelijke, provinciale & lokale overheden Grote naamsbekendheid in de wereld van groene buurtprojecten Uitgebreide ervaring met community building & kennisdeling middels organisatie van zo n 30 regiobijeenkomsten & 3 landelijke evenementen. Een uitgebreide digitale kennisbank, incl. factsheets & de publicatie Hoe Groen Goed Doet Een vernieuwde website, Twitter-volgers, Facebook-likes, 2800 nieuwsbriefabonnees Een koppeling met de site van Buurtlink.nl is aanstaande. Groeiende erkenning van onze waarde in het professionele veld.

8 Groen Dichterbij in beeld

9 Groen Dichterbij In de drie jaar na 2014 wil IVN, samen met SME Advies Groen Dichterbij (met partners) verder uitbouwen. We willen de beweging van mensen en organisaties die samen aan de slag gaan met het vergroenen, of in beheer nemen van natuur in hun directe leefomgeving nog beter ondersteunen. Hierbij is de globale aanpak: 1. We bieden met ontmoetingen, bijeenkomsten en een uitgebreide online strategie een platform zodat bestaande plekken elkaar kunnen vinden en nieuwe plekken geïnspireerd aan de slag gaan; 2. We verrijken het platform met kennis en ondersteuning op divers vlak; 3. We bieden (betaalde) producten aan om te versnellen.

10 Groene buurtprojecten wat gebeurt daar?

11 Systeemopbouw/herstel op de Plek? Initiatieven verschillen, maar allemaal zijn ze gebonden aan een plek. Op die plek zijn mensen, zetten ze hun lichaam in om dingen te doen, leren ze elkaar kennen, etc. En op veel van die plekken gaat het over veel maatschappelijke thema s tegelijkertijd. Is het op de plek waar mensen zijn waar de complexiteit van de maatschappelij hanteerbaar wordt? Waar kringlopen (fysiek & sociaal) zo lokaal mogelijk gesloten worden? Waar een nieuw-geweven sociaal web veerkracht geeft aan de gemeenschap? Vb: Transition Towns

12 Plek voorbeeld 1 In een Generatietuin tuinieren ouderen en kinderen samen. Maar, op deze plek wordt door het ontstenen van de bodem ook gewerkt aan klimaatadaptatie. Op landelijk niveau zijn die thema s belegd in zeer verschillende ministeries!

13 Plek voorbeeld 2 In een permacultuur-tuin komen natuur en landbouw bij elkaar. Op grote schaal is dat vaak moeilijk.

14 Plek voorbeeld 3 Sommige groene buurtprojecten liggen op braakliggende grond die bestemd is voor bijvoorbeeld woningbouw. Hoe verhoudt de waarde die Grondzaken hieraan toekent zich tot de waarde op het gebied van welzijn, gezondheid, educatie, voedsel, etc.? Dit is het project Tuin aan de Maas in Rotterdam. Op de foto zie je de tuin en het grote verkoopbord.

15 Een tegenreactie? Op deze plekken: - Leren mensen elkaar weer kennen - Gaan ze aan de slag met hun lichaam - Is iets kunnen maken weer belangrijk - Leren ze weer waar hun voedsel vandaan komt, hoe het groeit - Komen jong en oud bij elkaar - Gebeurt zorg tussen de dingen door - Komen laagopgeleid en hoogopgeleid bij elkaar - Komen autochtoon en allochtoon bij elkaar - Worden spullen hergebruikt - Worden kringlopen lokaal gesloten Een tegenreactie op maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia? Is het zo dat mensen een behoefte hebben aan verbinding met hun plek? Dat we (net als de natuur) sociale en fysieke kringlopen het liefst zo lokaal mogelijk sluiten? Geeft dat levenskwaliteit?

16 Lokaal: een nieuwe rol voor ambtenaren? Als je de stadslandbouw-beweging op deze manier duidt: Op de plek komen maatschappelijke thema s & beleidsvelden bij elkaar, & Dit is een tegenreactie op allerlei ontwikkelingen in de afgelopen decennia die de afstand tussen ons en onze plek vergrootten. Wat zegt dit dan over de rol van publieke professionals?

17 NME & NME-organisatie In groene buurtprojecten & stadslandbouw-initiatieven vindt bijna automatisch natuur- en milieueducatie plaats. Dit betekent niet automatisch dat NME-organisaties er ook direct een rol in (moeten) spelen. Hieronder wordt een onderscheid gemaakt tussen NME in brede zin & NMEorganisaties.

18 Waarom is ook stadslandbouw NME? Stadslandbouw gaat over voedsel & over systemen Voeding is één van onze meest intieme connecties met natuur en met de ecosystemen waar we van afhankelijk zijn Voeding is gekoppeld aan veel andere duurzaamheidsvraagstukken Het voedselsysteem is een geweldige manier om te leren systeemdenken Kunnen systeemdenken is een belangrijke voorwaarde voor bewustwording over duurzaamheid

19 Wat kunnen NME-organisaties met stadslandbouw & groene buurtprojecten? Naast de inhoudelijke WHY is stadslandbouw ook een thema dat overheden uitnodigt om integraler te gaan werken. Het gaat namelijk over (bijna) alles. Het is dus bij uitstek een thema dat NME-centra kansen biedt om relevant te worden voor andere beleidsterreinen. EN om te laten zien wat voor geweldig bestaand kapitaal NME-organisaties de nieuwe maatschappelijke energie te bieden hebben!

20 Activiteiten NME-organisaties & Groene Buurtprojecten/Stadslandbouw (voorbeelden) Educatie in stadslandbouw-projecten Stadslandbouw-ambtenaar als makelaar tussen projecten en gemeente Uitwisselbijeenkomst voor initiatieven uit de gemeente Organisatie van streekmarkten, festivals, etc. Spil in het lokale stadslandbouw-netwerk Tentoonstellingen over voeding Meewerken aan voedselstrategie Projecten om stad & platteland te verbinden Procesbegeleiding in stadslandbouw-projecten Buurttuinen & schooltuinen Multifunctionele stadsboerderij

21 NME-organisatie & verschillende rollen In het document Rollen NME-centra op het thema stadslandbouw worden de volgende rollen onderscheiden: 1.Sociaal ondernemen: De Stadsboerderij van de Toekomst 2.Meedoen: NME als belangrijk onderdeel van het gemeentelijke netwerk van groene initiatieven 3.Samenwerking: Voedsel/groen als middel om projectpartners in andere beleidsvelden te vinden 4.Verbrede educatie: Ook andere doelgroepen dan PO 5.Educatie gericht op PO (traditionele taken NME)

22 Een stappenplan waarom? Aan de slag gaan met stadslandbouw, of het uitbreiden van activiteiten op het gebied van stadslandbouw vraagt om een aanpak waarbij observatie en analyse belangrijk zijn. Vandaar: een stappenplan!

23 Stap 0: Zelfkennis Bedenk met het team waarom je wil veranderen, waarom je andere dingen wil gaan doen.

24 Stap 1a: Wat speelt er? (burgers) Verken waar burgers, organisaties en ondernemers in de gemeente al mee bezig zijn op het gebied van stadslandbouw. - Wat zijn er voor projecten gaande? - Uit wat voor samenwerkingsverbanden bestaan die? - Wat zijn de successen en de problemen? - Wat voor doelgroepen zijn betrokken? - Wat zijn de behoeften?

25 Stap 1b: Wat speelt er? (gemeente) Wat doet de gemeente al in brede zin op het thema stadslandbouw? -Is er beleid rechtstreeks gericht op stadslandbouw? -Is er beleid dat over deelaspecten van stadslandbouw gaat? Bv: promotie van gezonde voeding, ondersteuning groene buurtprojecten, problematiek leegstaande kantoorpanden & braakliggende terreinen, etc -Wat voor gemeentelijke actoren zijn al betrokken? -Zijn er middelen beschikbaar? -

26 Stap 2: Maatschappelijke thema s Beschrijf hoe er in jullie gemeente dmv stadslandbouw aan verschillende maatschappelijke thema s gewerkt wordt. Denk aan: sociale cohesie, gezondheid, wijkeconomie, participatie, vastgoed, etc.

27 Stap 3: Wat doe je zelf al? Beschrijf wat jullie als NME zelf al doen op het gebied van voedsel. - Wat zijn de activiteiten? - Wat voor middelen heb je beschikbaar? Denk aan: personeel, gebouwen, leskisten, gereedschap, etc. - Wat zijn de doelgroepen? - Wat zijn de partners? - Wat zijn de financiers?

28 Stap 4a: Jullie rol (bestaand) Denk na over hoe jullie bestaande activiteiten ook breder relevant gemaakt kunnen worden om stadslandbouw in jullie gemeente te versterken.

29 Stap 4b: Jullie rol (nieuw) Welke activiteiten zou NME nieuw kunnen oppakken die aanvullend zijn op wat er al gebeurt in de gemeente, die goed aansluiten bij wat de gemeente wil & die passen bij wat de medewerkers kunnen.

30 Vervolg In maart organiseren we vanuit het NME Platform & IVN Groen Dichterbij een training over deze materie. Interesse? Laat je contactgegevens achter via

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland

Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Een verkennend onderzoek van bestuurlijke instrumenten om de ontwikkeling van Speelnatuur te stimuleren in gemeenten in

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Dat. 3 0 JAN 2014 ontv.:

Dat. 3 0 JAN 2014 ontv.: Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Niewind, A. (Anja) donderdag 30 januari 2014 12:58 Nanuru, MH (Anna) Bruggenkamp, SSM (Silvia) Rapporten Rapport financiering van burgerproductie.pdf; Rapport

Nadere informatie

De social enterprise als businesspartner van de gemeente

De social enterprise als businesspartner van de gemeente De social enterprise als businesspartner van de gemeente Mark Hillen Stefan Panhuijsen Willemijn Verloop Inhoudsopgave De waarde van sociaal ondernemerschap 4 Aanbeveling 1: Wees contructief passief 6

Nadere informatie

Provincie kiest voor natuur,

Provincie kiest voor natuur, Noordstra, lepie Van: Verzonden: Onderwerp: IVN Gelderland [gelderland ivn.nl] woensdag 12september2012 13:54 IVN-nieuws no. 8-2012 Inshtuut voor natuur educ,tie & duurzairnheid IVN Gelderland 12109 In

Nadere informatie

Netwerk Bewonersgedrag & duurzaam bouwen/wonen

Netwerk Bewonersgedrag & duurzaam bouwen/wonen Netwerk Bewonersgedrag & duurzaam bouwen/wonen behoeftenonderzoek Dit rapport is opgesteld door SME Advies in opdracht van Stichting Duurzaam Huis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

bouwstenen voor het toekomstverhaal van de stad

bouwstenen voor het toekomstverhaal van de stad IMPRESSIE THEMABIJEENKOMST eetbaar groen 30 maart '15 pag. 1 Impressie themabijeenkomst Eetbaar Groen Over buurt- en volkstuinen, plantsoenen met eetbaar groen, moestuinen, bijenlinten, eetbare bomen,

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

Quick scan Aard, omvang en impact van maatschappelijk initiatief In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Quick scan Aard, omvang en impact van maatschappelijk initiatief In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Quick scan Aard, omvang en impact van maatschappelijk initiatief In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Quick scan aard, omvang en impact van maatschappelijk initiatief.

Nadere informatie

KrachtMeting Movisie. StuurKracht

KrachtMeting Movisie. StuurKracht KrachtMeting Movisie Zet per stelling een kruisje bij het antwoord dat het meest op uw organisatie van toepassing is. Tel per krachtenveld de uitslag op en kijk wat de uitslag betekent! Tel vervolgens

Nadere informatie

!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!!

!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!! katalysator voor duurzaam samen wonen Bidbook 2014 communitymakelaar Contactpersoon : Ronald Luiten Mobiel : 06 413 500 59 e- mail : ronaldluiten@communitymakelaar.nl internet : www.communitymakelaar.nl

Nadere informatie

Innovatie, retrofit en toekomstwaarde Concurrerende gebiedsontwikkeling door duurzaamheid Linda van Hilten, Jurgen van der Heijden (AT Osborne)

Innovatie, retrofit en toekomstwaarde Concurrerende gebiedsontwikkeling door duurzaamheid Linda van Hilten, Jurgen van der Heijden (AT Osborne) (Gepubliceerd als: Jurgen van der Heijden, Linda van Hilten (2015), Innovatie, retrofit en toekomstwaarde, Concurrerende gebiedsontwikkeling door duurzaamheid, p. 67-74 in: Geiske Bouma, Elke Vanempten

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) November 2013

Nadere informatie

Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel.

Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel. Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel. Strategische visie en Meerjarenplan Natuur en Milieu Overijssel 2013-2023 Uitvoeringsplan 2013-2016 Zwolle, december

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Visiedocument SamenThuis 2012-2015

Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Stimuleren van Sociale cohesie in een kleurrijk Hofwijk! Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Eigen gebouw... 3 1.3 Pilotfase... 3 1.4 Vrijwilligers...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer De Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Voorwaarde is dat

Nadere informatie

DJ100 toekomst meet-up Vrijdag 24 januari te Amsterdam

DJ100 toekomst meet-up Vrijdag 24 januari te Amsterdam DJ100 toekomst meet-up Vrijdag 24 januari te Amsterdam Terugblik eerste editie: Algemene opmerkingen: Leuk, goed georganiseerd. In de aanloop goed gecommuniceerd. Mooi evenement. Benieuwd naar hoe verder.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie