Verhalen over intergemeentelijke samenwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verhalen over intergemeentelijke samenwerking"

Transcriptie

1 Leren van samenwerkende gemeenten Verhalen over intergemeentelijke samenwerking Samenwerking bepaalt bij gemeenten meer en meer de bestuurlijke agenda en ambtelijke werkpraktijk. Geen enkele gemeente kan haar opgaven alleen het hoofd bieden, dus zoeken ze elkaar op om de krachten te bundelen.

2 Colofon Deze publicatie is een co-productie van Twynstra Gudde adviesgroep Overheid & Organisatie en Twynstra Gudde Interim Management. Tekst Joost van der Kolk Samenstelling en interviews Sharon Blair-Zuijderhoff Peter de Regt Joost van der Kolk Mark van Leemput Met medewerking van Marcel van Bijnen, secretaris en algemeen directeur Drechtsteden Jan van Ginkel, gemeentesecretaris Schiedam en voormalig kwartiermaker en directeur Werkorganisatie De Waard Ger Peters, secretaris K5-samenwerking Gert-Jan Metselaar, secretaris Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Marc van der Veer, gemeentesecretaris Voorschoten en directeur Werkorganisatie Duivenvoorde Wilma Atsma, gemeentesecretaris Wassenaar en directeur Werkorganisatie Duivenvoorde Rein Schurink, gemeentesecretaris Amstelveen Andries Heidema, burgemeester gemeente Deventer en voorzitter Regio Stedendriehoek Vormgeving Twynstra Gudde Studio Aangepaste versie, februari Leren van samenwerkende gemeenten

3 Inhoudsopgave Colofon 2 Inleiding 5 1. Amstelveen-Aalsmeer 8 2. Werkorganisatie De Waard Drechtsteden Werkorganisatie Duivenvoorde Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard K5-samenwerking Regio Stedendriehoek Geleerde lessen Samenwerken met Twynstra Gudde 40 Addendum I: Intergemeentelijke samenwerking in de praktijk 44 Addendum II: Kijkglas voor samenwerking 50 Leren van samenwerkende gemeenten 3

4 4 Leren van samenwerkende gemeenten

5 Inleiding Geen enkele persoon of organisatie, hoe invloedrijk of groot ook, kan de complexe vraagstukken van deze tijd alleen oplossen. Maatschappelijke opgaven zijn hardnekkig, complex en beperken zich niet tot beleidsdomeinen of bestuurlijke grenzen. Samenwerking is nodig om in onze razendsnelle netwerksamenleving dingen voor elkaar te krijgen. Dit geldt zeker voor gemeenten, die als lokale ogen, oren, handen en voeten van het Nederlandse openbaar bestuur, het dichtst bij de burger staan. In deze publicatie kijken enkele gemeentelijke sleutelfiguren naar hun samenwerking en delen hun ervaringen en inzichten. Intergemeentelijke samenwerking Deze publicatie richt zich op samenwerkingsverbanden - tussen gemeenten, niet op samenwerking met maatschappelijke of private partijen. - en niet op gemeentelijke herindelingen, want het opheffen en instellen van gemeenten is wat anders dan intergemeentelijke samenwerking. - die vrijwillig tot stand zijn gekomen, niet op verplichte samenwerking, zoals regionale omgevingsdiensten en veiligheidsregio s. - die onderling verschillen in ontwikkelstadium, omvang en organisatievorm. Samenwerking tussen gemeenten, vanaf nu intergemeentelijke samenwerking, is er in diverse soorten en maten. Samenwerkingsvormen kunnen met behulp van diverse criteria geordend en onderscheiden worden, zoals in volgende kader. In addendum I wordt uitgebreider ingegaan op de verschillende organisatie- en juridische vormen van intergemeentelijke samenwerking. Leren van samenwerkende gemeenten 5

6 Onderscheidende criteria bij intergemeentelijke samenwerking Type taak Aantal taken Besturingsniveau Organisatievorm Juridische vorm Initiatief Beleid, uitvoering of bedrijfsvoering Eén, meerdere of alle Strategisch, tactisch of operationeel Nieuw of bestaand Eén of meerdere Centraal of decentraal Privaatrechtelijk (NV, BV, stichting) of publiekrechtelijk (Wgr) Vrijwillig of verplicht Werkwijze: zeven cases en vijf dimensies voor samenwerking Deze publicatie behandelt de volgende zeven samenwerkingsverbanden: - Aalsmeer-Amstelveen - Werkorganisatie De Waard - Drechtsteden - Werkorganisatie Duivenvoorde - Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard - K5-samenwerking - Regio Stedendriehoek. De informatie over deze cases komt voort uit documentenstudies en interviews met sleutelfiguren in de betreffende samenwerkingsverbanden, zoals bestuurders, gemeentesecretarissen en directeuren van samenwerkingsorganisaties. Per case is naar succesfactoren en aandachtspunten gezocht door te kijken door het Kijkglas voor samenwerking van Kaats & Opheij (2012). Dit kijkglas kent vijf dimensies die als randvoorwaarden en, indien juist en passend ingevuld, als succesfactoren voor duurzame samenwerking kunnen worden gezien: - er is een gedeelde ambitie - er wordt recht gedaan aan de belangen van de samenwerkende partners - er is sprake van een constructieve relatie op persoonlijk niveau - de samenwerking kent een professionele organisatie - er is sprake van een betekenisgevend proces. In addendum II wordt uitgebreider ingegaan op de verschillende dimensies van het Kijkglas voor samenwerking. 6 Leren van samenwerkende gemeenten

7 Op de goede weg samen? De goede stappen, de goede volgorde, win-winproces, in dialoog Wat is de gedeelde ambitie van de partners? Waar gaan ze samen écht voor? Betekenisgevend proces Is het netwerk professioneel georganiseerd? Governance, besluitvorming, vorm Professionele organisatie Gedeelde ambitie Constructieve relatie Recht doen aan belangen Wat zijn de belangen van ieder van de partners? Op zoek naar mutual gains! Constructieve groepsdynamica? Leiderschap, vertrouwen, bovenstroom/onderstroom Figuur 1. Kijkglas voor samenwerking (Kaats & Opheij, 2012) Leeswijzer In de hoofdstukken 1 tot en met 7 worden de cases beschreven en komen de sleutelfiguren aan het woord. Hoofdstuk 8 bevat een beschouwing met rode draden, succesfactoren en aandachtspunten uit de behandelde cases. Tot slot geven we weer hoe Twynstra Gudde met gemeenten samenwerkt aan hun samenwerkingsvraagstukken. Om de publicatie compact en leesbaar te houden, maar toch zo volledig mogelijk te laten zijn, zijn uitgebreidere toelichtingen als addendum opgenomen: - addendum I: de organisatorische en juridische vormen van intergemeentelijke samenwerking. - addendum II: een samenvatting van de elementen van het gehanteerde kijkglas. Leren van samenwerkende gemeenten 7

8 1. Amstelveen-Aalsmeer Gemeenten Aalsmeer en Amstelveen Taken Alle (nagenoeg) Organisatievorm Gezamenlijke ambtelijke werkorganisatie, met Amstelveen als centrumgemeente Fase Operationeel sinds 1 januari 2013 De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen zijn in 2010 gestart met een verkenning om de krachten te bundelen. In eerste instantie was Uithoorn nog betrokken, maar in 2011 is besloten om in ieder geval als twee gemeenten de ambtelijke organisaties te integreren. De constructie is te vergelijken met Ten Boer-Groningen of Losser-Enschede, waar een grote gemeente taken uitvoert voor een kleinere. Ten Boer is echter vier keer zo klein als Aalsmeer en Groningen tweemaal groter dan Amstelveen. Waar Enschede een selectie aan taken voor Losser uitvoert, voert Amstelveen alle taken uit voor Aalsmeer. Als gemeentesecretaris van Amstelveen was Rein Schurink intensief betrokken bij de totstandkoming van de samenwerking en nu is hij directeur van de geïntegreerde ambtelijke organisatie. De bouw van de samenwerking is tot zijn tevredenheid verlopen: de organisatie stond er binnen de afgesproken termijn en het resultaat mag er zijn. Ambitie De gezamenlijke ambitie die de twee gemeenten met elkaar verbond was het creëren van een ambtelijke organisatie die inhoudelijk en financieel gezond zou zijn. Deze ambitie werd gedeeld en gedragen door sleutelspelers, naar binnen en naar buiten. Een belangrijk streven was ook om de bestuurlijke drukte te verminderen en dus naast bestaande gemeen- 8 Leren van samenwerkende gemeenten

9 schappelijke regelingen (o.a. veiligheidsregio, RUD, gemeentebelastingen) geen nieuwe verbanden op deeldomeinen en/ of met nieuwe partners aan te gaan. Alles getweeën, in één keer. Belangen De ambitie was gedeeld maar de onderliggende belangen waren zeer verschillend. Aalsmeer zou het financieel nog wel even uit kunnen houden, maar trok het qua inhoudelijke expertise en capaciteit niet meer. Amstelveen had primair een financieel belang om de kosten te drukken. Voor bepaalde taken was daarom schaal nodig, met name voor veiligheid, toezicht en handhaving. Daarnaast hebben Aalsmeer en Amstelveen, hoewel ze aan elkaar grenzen, elk een ander ruimtelijk, demografisch en economisch profiel, dat door de betrokkenen niet als concurrerend maar als complementair werd beschouwd. De gemeenten waren transparant over hun eigen belangen en de onderlinge verschillen. Voor Rein Schurink was het daarbij van cruciaal belang dat onderhandelingen niet op de vierkante millimeter gevoerd werden: Overschat de onderlinge verschillen tussen gemeenten niet voor wat betreft de aard van de werkzaamheden. Die zijn voor 80% hetzelfde. Relatie Een belangrijke randvoorwaarde voor samenwerking is volgens Rein het investeren in onderlinge persoonlijke relaties. Dit geldt voor bestuurders die met elkaar de koers bepalen en beslissingen moeten nemen. Dat de samenwerking zo vlot tot stand is gekomen, is onder meer toe te schrijven aan het vertrouwen tussen de colleges die er bestuurlijk voor gingen staan, ondanks dat er tussentijds sleutelfiguren vertrokken. Evenzo zijn goede relaties op de werkvloer essentieel. Het zijn uiteindelijk de medewerkers die het werk samen verzetten. Het proces voorzag daarin door het organiseren van informele ontmoetingen en activiteiten, om te voorkomen dat men elkaar op 1 januari pas voor het eerst zou zien. Onderhandelingen moet je niet op de vierkante millimeter voeren. Proces In 2010 gaven beide gemeenten, samen met Uithoorn, de opdracht om de mogelijkheden voor regionale samenwerking te onderzoeken. De uitkomsten daarvan waren voor Uithoorn aanleiding om een bestuurskrachtonderzoek te laten doen. Aalsmeer wilde daar niet op wachten en Leren van samenwerkende gemeenten 9

10 startte met Amstelveen het traject van ambtelijke samenvoeging. Dit is in een relatief korte tijd, een planning van twee jaar, gerealiseerd. Deze periode was voor Rein lang genoeg om bestuurlijk en ambtelijk aan elkaar te wennen, maar snel genoeg om de druk erop te houden. Het is net een schoolplein, typeert Rein het bestuurlijke proces van onderhandelen en afstemmen. Er is gezocht naar maximale transparantie en harmonisatie. Maar voor de uitvoering en bedrijfsvoering waren de Amstelveense systemen leidend omdat die als centrumgemeente zou gaan fungeren. Een gevoelig onderwerp was bijvoorbeeld het exploiteren van bedrijventerreinen, waarover de afspraak is gemaakt om acquisities altijd te melden bij beide gemeentebesturen. Beide gemeenten moeten er vol voor gaan. Als een van de partners twijfelt, wordt het proces vele malen moeilijker. Randvoorwaarde voor het fusietraject was de brede betrokkenheid van medewerkers. Hierdoor ging de nieuw te vormen werkorganisatie leven. Er waren aanvankelijk wat geluiden over de ambtelijke fusie als overname, maar de algemene teneur was positief en nieuwsgierig naar het nieuwe. Een belangrijke procesmatige succesfactor voor Rein was het vieren van cruciale mijlpalen en besluiten met alle medewerkers. Organisatie Om de bestuurlijke drukte binnen de samenwerking te beperken, is gekozen voor een centrumgemeente-constructie, waarbij de ambtelijke organisatie van Aalsmeer met haar taken en personeel werd ondergebracht bij de gemeente Amstelveen. De gemeente Aalsmeer heeft met Amstelveen een dienstverleningsovereenkomst (DVO) van drie jaar afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de te leveren producten en diensten, en de kosten en de kwaliteit daarvan. De gemeente Aalsmeer blijft als bestuurlijke entiteit bestaan, met de eigen gemeenteraad met een griffier, en het eigen college van B en W met de gemeentesecretaris en drie adviseurs eromheen. Ook is er in Aalsmeer een volwaardige eigen fysieke publieksbalie aanwezig om de face to face-dienstverlening dichtbij te houden. Voor de samenvoeging van de ambtelijke organisaties is een structurele jaarlijkse bezuiniging van 2,8 miljoen ingeboekt; de eenmalige transitie- en frictiekosten bedroegen 5,5 miljoen. 10 Leren van samenwerkende gemeenten

11 Succesfactoren Rein noemt enkele succesfactoren voor het samenwerkingsproces: - Als bestuurders zich hard maken voor de samenwerking zijn zij de echte motoren die voortgang en snelheid bevorderen. - Overschat de verschillen tussen organisaties van gemeenten niet qua taken, werkzaamheden en competenties. Grofweg verschilt dat maar 20%. - Investeer veel in persoonlijke relaties, op bestuurlijk niveau en juist ook op de werkvloer. Vier eens een feestje, vier je successen. Rein Schurink Secretaris gemeente Amstelveen Leren van samenwerkende gemeenten 11

12 2. Werkorganisatie De Waard Gemeenten Taken Vorm Fase Voormalige gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland Alle Gezamenlijke ambtelijke werkorganisatie, binnen een gemeenschappelijke regeling Opgeheven, was opmaat naar herindeling Werkorganisatie De Waard is in 2009 door drie gemeenten in de Alblasserwaard in eerste instantie opgericht om herindeling te voorkomen. Het was (na de BEL-combinatie) de tweede gerealiseerde ambtelijke fusie van Nederland. De drie ambtelijke organisaties werden integraal samengevoegd tot één werkorganisatie voor drie gemeenten die bestuurlijk autonoom bleven. Inmiddels zijn de drie gemeenten samengevoegd tot de nieuwe gemeente Molenwaard en is de samenwerking derhalve opgeheven. Toch zijn er goede lessen te trekken uit deze vernieuwende praktijkcasus. Jan van Ginkel was kwartiermaker en later algemeen directeur van de werkorganisatie. Tegelijkertijd was hij benoemd tot gemeentesecretaris van de drie betrokken gemeenten. Hij had daardoor een centrale en bepalende rol tussen de gemeentebesturen en de geïntegreerde ambtelijke organisatie. Hij had kennis van alle belangen, standpunten en posities. Tegen zijn bestuurders zei hij: Ik ben voor 100% jullie secretaris, maar voor ieder van jullie maar 1/3 deel. Ambitie Aanleiding voor het intensiveren van de samenwerking was niet zozeer een gedeelde ambitie, maar eerder een reactie op druk uit de omgeving. Enerzijds 12 Leren van samenwerkende gemeenten

13 was er latente druk aanwezig vanuit de provincie, die er bij kleine gemeenten op aandrong om te gaan herindelen. Anderzijds kwamen er uit de samenleving meer eisen ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening en efficiëntie. De gemeenten konden elkaar vinden in gebiedskenmerken en in de identiteit van de gemeenschappen in de Alblasserwaard. Deze impulsen voor samenwerking werden vertaald naar ambitie, visie en aanpak, vastgelegd in het startdocument Dienstbaarheid en Daadkracht. Belangen De drie gemeenten hadden een gezamenlijk belang in de noodzaak van bezuinigingen. Ze hadden elkaar nodig. Maar ze verschilden onderling in hoeveel pijn dat deed. Eén gemeente had echt geen geld meer. Een andere gemeente had met name de innerlijke motivatie: samen worden we beter. De derde gemeente wilde niet zoveel, had de zaakjes redelijk op orde en voelde nog geen directe pijn. Tussen de gemeenten ontstond een groot belangenspel. Het eigenbelang werd vaak vooropgesteld. Jan zag dat met name de raden zicht tot het laatste moment inzetten voor de eigen gemeenschap. De belangrijkste knelpunten daarbij waren de snelheid van het proces, de beschikbare financiële middelen en de huisvesting van de nieuwe geïntegreerde organisatie. Overschat de onderlinge verschillen tussen gemeenten niet. Relatie Besturen en organiseren is mensenwerk, met grote en kleinzielige belangen, angsten, liefdes en emoties. Jan zag in de samenwerking verschillen-de typen personen en bestuursstijlen. Zo handelde een burgemeester als leider vanuit zijn rol van burgervader, een wethouder had van nature een sterke persoonlijkheid, en een bescheiden wethouder pleegde met een uitstekend gevoel voor timing beslissende interventies. Daarin was er waardering voor elkaar en werden de verschillende kwaliteiten erkend. Toen de samenwerking operationeel werd, zaten de drie colleges van B en W bij elkaar op dezelfde gang. Ze zagen elkaar veel, waardoor altijd naar harmonie werd gezocht, omdat ze zich na onenigheid of conflictsituaties niet kon- Leren van samenwerkende gemeenten 13

14 den terugtrekken in hun eigen gemeentehuis. Jan probeerde actief vertrouwen te bouwen door dienstbaar te zijn, oprecht doelen na te streven en authentiek te blijven. Dat er uiteindelijk is gekozen voor herindeling, is het resultaat van persoonlijke interactie en vertrouwen tussen bestuurders. Jan: Verschillen verdwijnen en overeenkomsten worden gezien. En: Als je wilt herindelen moet je het er vooral niet over hebben. Eerst ambtelijk samenwerken, dan volgt herindeling vanzelf. Proces Kenmerkend voor het proces is dat er ambtelijk altijd draagvlak is geweest voor samenwerking en dat de ambtelijke top steeds voorop heeft gelopen. Bestuurlijk was het een onderhandelingsproces, tot het einde. Het was een kwestie van punten scoren, gunnen en zelf incasseren. Er waren steeds wisselende coalities. Lastige deals vonden achter gesloten deuren plaats en naar buiten toe als eenheid gecommuniceerd. De initiële insteek was om herindeling te voorkomen. Toen de wethouders eenmaal letterlijk bij elkaar zaten werd herindeling al snel een concrete stip op de horizon, wat weer een heel onderhandelingsspel op zich werd. De strategie van Jan was om successen gezamenlijk en op hetzelfde moment naar buiten te brengen en deze niet afzonderlijk op elkaar te laten volgen. Organisatie Het samenwerkingsmodel van Werkorganisatie De Waard was één ambtelijke organisatie die voor drie gemeenten, met een eigen college en raad, werkte. Jan was algemeen directeur en tevens gemeentesecretaris van de drie gemeenten. De organisatie en de colleges zaten bij elkaar in tijdelijke huisvesting. Dat de huidige gemeente Molenwaard vooroploopt in digitale en flexibele dienstverlening is het gevolg van de ontwikkeling die bij de oprichting van De Waard is ingezet. Financieel hadden de gemeenten een simpele verrekenmethode: %. Voor Jan was het de belangrijkste opgave om een organisatie te bouwen die altijd tijd heeft voor de bestuurders. Je moet altijd ja kunnen zeggen en vervolgens intern prioritering en versnelling organiseren. Hoewel het totaal aantal inwoners nog steeds klein is, is de stap van naar inwoners een significante zichtbare kwaliteitssprong geweest. Opschaling helpt daarbij: je hebt meer massa om pieken te kunnen opvangen en je kunt beter differentiëren in schalen. 14 Leren van samenwerkende gemeenten

15 Succesfactoren Als Jan terugkijkt op zijn tijd in De Waard, dan heeft hij het volgende geleerd: - Samenwerkingsprocessen zijn niet-lineair, intersubjectief, complex en chaotisch. - Dat vraagt om leiderschap: als een oplossing ver weg lijkt moet je niet weglopen, maar juist in die spanning durven stappen. - Leiderschap is soms niet te delen. Het overdragen of verdelen wordt niet altijd geaccepteerd. - Het is de kunst om spanning over zo min mogelijk mensen te verdelen. - Belangrijkste driehoek: belangen, macht en relaties. Jan van Ginkel Is: Secretaris gemeente Schiedam Was: Secretaris gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland en algemeen directeur Werkorganisatie De Waard Leren van samenwerkende gemeenten 15

16 3. Drechtsteden Gemeenten Taken Organisatievorm Fase Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht - Beleidsvelden economie, arbeidsmarkt en onderwijs, ruimtelijke ordening, sociaal en bedrijfsvoering - Uitvoeringsorganisaties voor ruimtelijke ordening, sociale zaken, bedrijfsvoering, belastingen en onderzoek Bestuurlijke afstemming en meerdere ambtelijke werkorganisaties binnen één gemeenschappelijke regeling Operationeel Drechtsteden is een samenwerkingsverband dat dateert uit de jaren 70 van de vorige eeuw. In 1995 werd de basis gelegd voor de huidige vorm, die in 2006 is verankerd in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) met meerdere organisaties/onderdelen. De samenwerking richt zich enerzijds op het ontwikkelen van gezamenlijk beleid voor bovenlokale opgaven (economie, arbeidsmarkt, samenleving) en anderzijds op ambtelijke krachtenbundeling op uitvoeringstaken (sociale dienst, ingenieursbureau, etc). Als algemeen directeur van de GRD is Marcel van Bijnen de linking pin tussen zes samenwerkende gemeenten en de uitvoerende samenwerkingsorganisatie. Voor hem zit de toegevoegde waarde van de samenwerking in executiekracht. Door bestuurlijke afstemming en ambtelijke uitvoering van elkaar te scheiden, is het mogelijk om een kostenbewuste organisatie te bouwen die de gewenste kwaliteit aan producten en diensten levert. Een risico van die scheiding is 16 Leren van samenwerkende gemeenten

17 dat de samenwerkingsorganisatie zich kan vervreemden van de gemeenten. Drechtraad, Drechtstedenbestuur en een secretarissenoverleg brengen de gemeentelijke sleutelfiguren in positie. Voor sleutelfiguren binnen de samenwerkingsorganisatie is politiek-bestuurlijke sensitiviteit dan ook een broodnodige kerncompetentie. Ambitie De samenbindende factor van de Drechtsteden ziet Marcel in de sterke geografische binding door gemeenschappelijke gebiedskenmerken en economische activiteit in de regio: water, havens, dicht bij Rotterdam, industrie, logistiek. De zes gemeenten hebben hierdoor een gezamenlijke historie die al ver teruggaat. Hierdoor vinden zij elkaar in een gedeelde ambitie: ontwikkeling van de economie en een aangename leefomgeving in de regio. Belangen De Drechtsteden-gemeenten werken samen vanuit de overtuiging dat het lokale belang gebaat is bij het dienen van het regionale belang. Grensoverschrijdende opgaven treffen alle regiogemeenten. Een gezamenlijke aanpak is in het belang van alle zes gemeenten. Het consequent kiezen voor dezelfde samenwerkingspartners maakt het commitment aan elkaar en aan de samenwerking zeer groot en diepgaand, waardoor opportunistisch gedrag voorkomen wordt. De onderlinge diversiteit maakt ook dat op sociaal-economisch vlak de grote stedelijke en kleinere landelijke gemeenten elkaars kwaliteiten kunnen benutten. In de praktijk ziet Marcel binnen de samenwerking dat de onderlinge verschillen niet erg groot zijn, zeker niet waar het uitvoeringstaken betreft. Samenwerken is samen winnen en samen verliezen. Relatie Voor Marcel is de kracht van de GRD dat samenwerken een levendig werkwoord en een basishouding voor bestuurders en managers op persoonlijk niveau is. De samenwerking is met succes opgetuigd omdat bestuurders onderling goede relaties hadden en voor de samenwerking gingen staan. Binnen de samenwerking wordt ook continu in die relatie geïnvesteerd door elkaar op te blijven zoeken. Zo gaat Marcel regelmatig langs bij de afzonderlijke gemeenteraden om ze te informeren, maar ook om zelf te horen wat er op lokaal niveau speelt. Leren van samenwerkende gemeenten 17

18 Proces De samenwerking in de Drechtsteden is een proces met historie. De samenwerking heeft daardoor de tijd gehad zich te ontwikkelen tot de organisatie met executiekracht die ze nu is. Hoewel Dordrecht duidelijk de grootste van de zes gemeenten is, is de samenwerking altijd op basis van gelijkwaardigheid geweest. Belangrijk element daarbij is volgens Marcel: Successen vieren en zichtbaar maken. Het is niet voor niets dat Drechtsteden in Nederland (en dus in dit boekje) vaak wordt aangehaald als succesvoorbeeld. Een mooi symbool voor de samenwerking is de maandelijkse Drechtstedendinsdag, waarop bestuurders, politici en partners elkaar ontmoeten en ontwikkelingen in de regio centraal staan. Doordat in de Drechtsteden de samenwerking niet wordt gezien als statisch gegeven, blijven de sleutelfiguren betrokken en willen ze betrokken zijn bij het proces van doorontwikkeling van de samenwerking. De evaluatie door de commissie Scholten II heeft dat bevestigd en er een nieuwe impuls aan gegeven. Organisatie De GRD kan gezien worden als een gemeentelijke organisatie op regionaal niveau. Ze heeft verschillende organisaties of dochters onder zich: - Sociale Dienst Drechtsteden - Ingenieursbureau Drechtsteden - Onderzoekcentrum Drechtsteden - Gemeentebelastingen Drechtseden - Servicecentrum Drechtsteden (voor bedrijfsvoeringstaken) - Bureau Drechtsteden (coördinatie van de samenwerking). Al deze dochters hebben een eigen directeur of directie die verantwoordelijk is voor de eigen inhoud en output. De GRD heeft in Marcel een algemeen directeur van de gehele samenwerking. Het dagelijks bestuur van de GRD is het Drechtsteden-bestuur, waarin collegeleden van de zes gemeenten zitting hebben. Ook heeft de GRD een eigen Drechtraad, waarin elke fractie van alle zes gemeenteraden vertegenwoordigd is. Naast deze samenwerkingsorganisatie bestaan de zes gemeentelijke organisaties, met elk eigen colleges, gemeenteraden, gemeentesecretarissen, afdelingen en huisvesting. Marcel is te spreken over het functioneren van de samenwerking en de geleverde producten en diensten. Maar daarmee is het voor hem niet klaar. Hij is samen met bestuurders, leidinggevenden en managers continu bezig met doorontwikkelen, slimmer organiseren en efficiënter werken. 18 Leren van samenwerkende gemeenten

19 Succesfactoren Samenvattend ziet Marcel de volgende succesfactoren voor de samenwerking in de Drechtsteden: - Een hoge mate van gedeelde ambities door het specifieke karakter en de geschiedenis van de regio. - Consequent kiezen voor dezelfde samenwerkingspartners, zodat het commitment groeit en opportunistisch gedrag wordt voorkomen. - Verbindend leiderschap en een trekkersrol door bestuurders. - Samenwerking ontwikkelt zich op natuurlijke wijze van klein naar groot. - Samenwerking gebaseerd op gelijkwaardigheid versterkt het onderlinge vertrouwen. - Het tamelijk autonome en commerciële karakter van de organisatie maakt executiekracht mogelijk. Marcel van Bijnen Secretaris en algemeen directeur Drechtsteden Leren van samenwerkende gemeenten 19

20 4. Werkorganisatie Duivenvoorde Gemeenten Taken Vorm Fase Voorschoten en Wassenaar Alle Gezamenlijke ambtelijke werkorganisatie binnen een gemeenschappelijke regeling Operationeel Werkorganisatie Duivenvoorde is op 1 januari 2013 van start gegaan om de gemeentebesturen van Voorschoten en Wassenaar ambtelijk te ondersteunen. De oriëntatie op elkaar ontstond na de vraag van de gemeente Leiden aan Voorschoten om te participeren in het Servicepunt71, een shared service center voor bedrijfsvoeringstaken voor de Leidse regio. Voorschoten besloot hier niet op in te gaan en is zich gaan oriënteren op Wassenaar. Marc van der Veer en Wilma Atsma zijn gemeentesecretaris van respectievelijk Voorschoten en Wassenaar. Wilma was secretaris van Voorschoten en is opgevolgd door Marc toen zij secretaris van Wassenaar werd. Samen vormen zij de directie van de samengevoegde ambtelijke organisatie. In hun ogen is de totstandkoming snel en succesvol verlopen. In september 2010 hebben de gemeentebesturen negen bestuursopdrachten gegeven om samenwerking te verkennen en indien opportuun te bouwen. Vanaf 1 januari 2012 worden bedrijfsvoeringstaken vanuit één afdeling uitgevoerd. Om aan de taakstellingen (Voorschoten: 2,2 miljoen, Wassenaar: 10%) uitvoering te geven stelden de beide secretarissen de voorwaarde van volledige ambtelijke integratie. Deze is binnen jaar, samen met een extern aangetrokken programmamanager, gerealiseerd. 20 Leren van samenwerkende gemeenten

21 Om samen te werken moet je wel een beetje verliefd op elkaar zijn. Ambitie De gemeenten hadden een duidelijke gezamenlijke ambitie voor de samenwerking: de eigen autonomie behouden om als groene buffer te fungeren, te midden van de toenemende verstedelijking om hen heen. Om niet geannexeerd te worden door Den Haag of Leiden is krachtenbundeling nodig. De samenwerkingsorganisatie voorziet daarin en ondersteunt de ambitie: betere dienstverlening tegen lagere apparaatkosten. Zowel de gemeentebesturen als het management hebben zich daaraan gecommitteerd. Met als insteek om deze samenwerking in een keer goed van de grond te krijgen, was het uitgangspunt alles samen, tenzij. Belangen Er was een groot besef van afhankelijkheid naar elkaar toe. Hoewel de gemeenten in verschillende regio s liggen, beseften ze dat ze tot elkaar veroordeeld waren om hun ambitie van groene bufferzone in stedelijk gebied waar te maken. Dit kregen ze eigenstandig niet voor elkaar. De organisaties waren kwetsbaar en waren niet goed in control van de opgaven die op hen afkwamen. De onderlinge verschillen zaten met name in de manier waarop beide organisaties ingericht waren, wat gevolgen had voor het ambtelijke fusieproces. Voorschoten had beleid en uitvoering gescheiden, had nog een eigen afvalbedrijf en kende een begrotingstekort. Wassenaar was financieel gezond en kende een sectorenmodel, met de afvaldienst buiten de deur. Deze verschillen speelden in de bouw van samenwerking een beperkte rol omdat het fusieproces gericht was op een nieuwe organisatie en niet op een vermenging van de twee gemeentelijke organisaties. Relatie De motoren van de samenwerking waren volgens Marc en Wilma de twee tandems van burgemeester en gemeentesecretaris uit elke gemeente. Zij stonden persoonlijk voor de noodzaak en de richting van de verandering. De burgemeesters hadden met name een rol in het politiek-bestuurlijke masseerwerk in hun college en raad. Marc en Wilma gingen hun organisaties voor in de verandering. Zij konden het op persoonlijk vlak goed met elkaar vinden, wat het maken van afspraken en het zetten van stappen gemakkelijk maakte. Er was geen sprake van onderlinge competitie of hanengedrag. Als er eenmaal afspra- Leren van samenwerkende gemeenten 21

22 ken en uitgangspunten lagen, dan was daar geen discussie meer over. Organisatie Omdat de gezamenlijke werkorganisatie alle gemeentelijke taken uitvoert, is deze ingericht als een gewone gemeentelijke organisatie. Beide gemeentesecretarissen vormen de directie die zeven afdelingen aanstuurt en twee colleges bedient. De twee colleges zijn voltallig vertegenwoordigd in het algemeen bestuur, met een afvaardiging van een burgemeester en wethouder uit elke gemeente in het dagelijks bestuur. Nu de structuur staat is de opgave voor beide secretarissen c.q. directeuren om hun organisatie en medewerkers te kantelen naar een procesgerichte werkwijze om hun gemeentebesturen optimaal te kunnen bedienen. Proces Bij het verstrekken van de negen bestuursopdrachten om samenwerking te verkennen was ambtelijke fusie nog niet het einddoel. Dit is in de verkenning, de bestuurlijke afstemming en de verdere uitwerking zo gegroeid. Deze uitgebreide voorbereiding kwam de uiteindelijke integratie van de organisaties ten goede, waardoor die binnen een jaar kon plaatsvinden. Wilma en Marc gaven samen leiding aan het veranderproces en werden daarbij ondersteund door een externe projectleider. Als secretarissen van beide gemeenten en tegelijk directie van de nieuwe werkorganisatie vervulden zij een sleutelpositie tussen de bestuurlijke opdrachtgever en de ambtelijke uitvoering. Zij beschrijven het fusieproces als organisch. De nieuwe organisatie werd incrementeel ontworpen en gebouwd, met hoge betrokkenheid van de medewerkers. De ambtenaren, voor wie de gevolgen het grootst waren, liepen voorop in de integratie, door direct te werken met een gezamenlijk intranet, gezamenlijke trainingen en detachering over en weer. Voor de formele betrokkenheid van medewerkers werd een gezamenlijke ondernemingsraad ingesteld. Ook werd een klankbordgroep met raadsleden ingericht om de twee raden, die door de nieuwe werkorganisatie bediend zou worden, betrokken te houden. De grootste opgave in de totstandkoming van de werkorganisatie was het vinden van een balans tussen de inrichting van een nieuwe organisatie en het veranderproces voor mensen. Dit kwam onder meer tot uiting in de benoeming van het nieuwe management. De leidinggevenden uit beide gemeenten gingen op voor het invullen van de managementposities in de nieuwe organisatie, wat zorgde voor een zekere concurrentie en bijbehorende onzekerheden. 22 Leren van samenwerkende gemeenten

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Definitieve versie CASUSBOEK TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Dit casusboek bevat beknopte beschrijving van praktijkvoorbeelden van ambtelijke samenwerking tussen gemeenten. Voor het opstellen

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Loslaten en uitdagen

Loslaten en uitdagen Loslaten en uitdagen Decentralisatie van taken naar gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bestuur & Management Consultants april 2008 mevrouw dr. C.C. Verhoeff drs. R. Wever Projectnummer: 106234

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN Drechtsteden, 15 december 2006 Door de Netwerkdirectie Drechtsteden+ aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden INHOUD Blz. SAMENVATTING...

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WADDENEILANDEN: MET BEHOUD VAN IDENTITEIT SAMEN STERK!

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WADDENEILANDEN: MET BEHOUD VAN IDENTITEIT SAMEN STERK! INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WADDENEILANDEN: MET BEHOUD VAN IDENTITEIT SAMEN STERK! EINDRAPPORT Utrecht, 17 september 2007 Ing. H.J.R. van der Werff B.J.P. Kokx Drs. M.M. ter Hedde MMC Mr. drs. L.C.L.

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT

DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT DEELRAPPORT 1: BESTUURSPLAN Utrecht, 25 augustus 2005

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp Focus 2014 Strategische Agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Januari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...... 2 2. Hoofdopgaven bestuursperiode

Nadere informatie

R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden

R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 is de roep om overzicht en inzicht in de Drechtstedenactiviteiten groot. In de Perspectiefnota 2002-2006 die in oktober 2002 verschijnt, zijn alle projecten benoemd

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Rapportage 'De puntjes op de i: versterking van betrokkenheid van lokale besturen'

Rapportage 'De puntjes op de i: versterking van betrokkenheid van lokale besturen' Rapportage 'De puntjes op de i: versterking van betrokkenheid van lokale besturen' Bestuur Regio Utrecht (BRU) Bestuur & Management Consultants april 2008 M. van der Horst mevrouw drs. J.M.J. Schoone Projectnummer:

Nadere informatie

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden www.servicecentrumdrechtsteden.nl 4 oktober 2011 Realisatieplan voor de doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden, resultaatgerichte dienstverlener - Inhoudsopgave

Nadere informatie

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF april 2013 SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF Over de publieke sector tijdens de regeerperiode 2012 2016 en de bijdragen van BMC intergemeentelijke samenwerking duurzame schoolontwikkeling zorg dichtbij woonmarkt/vastgoed

Nadere informatie

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016 Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen Onderwerp: Agenda Datum: 22 mei 2015 13.30-16.30 uur Raadszaal Teylingen 01 Opening en vaststelling agenda 02 Vaststellen besluitenlijst van 13 februari 2015

Nadere informatie

Samenwerking beproefd

Samenwerking beproefd Samenwerking beproefd A.F.A. Korsten B.L. Becker T. van Kraaij 1 Samenwerking beproefd Innovatieve organisatievormen bij samenwerking tussen gemeenten A.F.A. Korsten B.L. Becker T. van Kraaij Open Universiteit

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE De toekomst van de jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden

Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden Utrecht, mei 2012 Gv169/document2 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Lessen Welzijn

Nadere informatie