Verslag Verantwoord Beleggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Verantwoord Beleggen"

Transcriptie

1 Verslag Verantwoord Beleggen

2

3 APG Verslag Verantwoord Beleggen 2009

4 Inhoud Inleiding 5 Implementatie van ESG in alle beleggingscategorieën 6 Verantwoord beleggen 8 Het Global Compact als minimumstandaard 12 Richtlijnen 16 Beleggen in duurzame oplossingen 17 Opkomende ESG-aandachtsgebieden 20 Klimaatverandering 22 Uitsluitingen 23 Goed ondernemingsbestuur 24 Voornemens 28 Bijlage 1: de heatmap Bijlage 2: het duurzaamheids- en governanceteam Bijlage 3: geraadpleegde niet-gouvernementele organisaties Bijlage 4: stemmingen in aandeelhoudersvergaderingen Bijlage 5: uitgesloten bedrijven Bijlage 6: Rapportage United Nations Principles for Responsible Investment 4

5 Inleiding Vraagstukken ten aanzien van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur zijn nauw verbonden met de financiële prestaties van beleggingen. Daarnaast is APG sterk gemotiveerd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het beleggingsbeleid van APG richt zich dus namens haar opdrachtgevers naar belangrijke richtlijnen op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Voor deze begrippen wordt hierna de Engelse afkorting ESG gebruikt: environment, social, governance. die direct aan de aanpak van belangrijke maatschap pelijke en milieuvraagstukken bijdragen, onder andere in biobrandstoffen, wind- en zonne-energie, energieefficiëntie, microfinanciering en gezondheidszorg in Afrika. Ten aanzien van goed ondernemingsbestuur heeft APG veel aandacht besteed aan onder meer de beloning en deskundigheid van bestuurders. Naar aanleiding van de klimaattop in Kopenhagen hebben APG en andere institutionele beleggers met extra veel energie wereldleiders gewezen op het belang van een stringent klimaatakkoord. Voor beleggingen kan klimaatverandering ingrijpende gevolgen in de vorm van kansen en risico s hebben. APG heeft zich daarom namens haar opdrachtgevers hard gemaakt voor een daadkrachtig overheidshandelen op dit gebied. Dat de top van Kopenhagen niet het resultaat opleverde waarop we hadden gehoopt laat onverlet dat dit onderwerp belangrijk blijft voor APG. Mensenrechten, kinder arbeid, milieu en maatschappelijke consequenties van de mijnbouw, en de exploitatie van teer zanden zijn voorbeelden van andere ESG-issues waar APG in 2009 aandacht aan besteedde. APG heeft zich ook op deze punten met veel energie ingezet om ondernemingen tot verantwoordelijk gedrag te bewegen. Hiernaast zijn er talloze nieuwe beleggingen gedaan APG Verslag Verantwoord Beleggen

6 Implementatie van ESG in alle beleggingscategorieën Het beleid voor verantwoord beleggen van APG omvat alle beleggingscategorieën en wordt in de hele portefeuille geïmplementeerd. Iedere categorie vereist een specifieke aanpak. Ten aanzien van de verschillende beleggingscategorieën zijn de werkzaamheden van het duurzaamheids- en governanceteam van APG in 2009 de volgende geweest. (In de hoofdstukken hierna worden deze activiteiten meer uitgebreid beschreven.) Beursgenoteerde aandelen Om portfoliomanagers beter inzicht in de ESG-aspecten bij beursgenoteerde bedrijven te geven, zijn twee instrumenten ingevoerd. In de heatmap zien de portfolio managers voor ieder bedrijf de score op duurzaamheid en corporate governance. In bijlage 1 is een voorbeeld opgenomen. De issue matrix geeft de portfoliomanagers een overzicht van relevante duurzaamheidsaspecten per sector. Daarnaast heeft APG de hele portefeuille op ondernemin gen gescreend die het Global Compact van de VN niet naleven. APG heeft de dialoog met deze bedrijven voortgezet. Daarnaast heeft APG ook andere bedrijven over ESG-risico s en kansen aangesproken. In totaal betrof dit 78 ondernemingen in APG heeft verder het stembeleid geformaliseerd en openbaar gemaakt en bij ongeveer vergaderingen wereldwijd gestemd. De lijst met uitsluitingen is geactualiseerd. Er is één nieuw aandelenmandaat aan een externe beheerder gegund. Deze beheerder kon aantonen dat ESG in het beleggingsproces is verankerd en dat de analisten leren hoe ze de Principles for Responsible Investment van de VN moeten toepassen. Vastrentende waarden Het duurzaamheids en governanceteam van APG en de portfoliomanagers vastrentende waarden zijn begonnen belangrijke maatschappelijke en milieuvraagstukken per sector te onderzoeken en de relatieve ESG-prestaties van ondernemingen in de portefeuille in kaart te brengen. APG is samen met het World Resources Institute een onderzoek gestart naar de gevolgen voor Amerikaanse bedrijfsobligaties van wet- en regelgeving op het gebied van klimaatverandering. APG heeft ook de volledige bedrijfsobligatieportefeuille op ondernemingen gescreend die het Global Compact van de VN niet naleven. Er is één nieuw vastrentend mandaat aan een externe beheerder gegund. De beheerder kon aantonen dat ESG in het beleggingsproces wordt geïntegreerd. Vastgoed APG heeft het initiatief genomen tot een omvangrijk programma om de prestaties van vastgoed ten aanzien van maatschappelijke en milieuvraagstukken te verbeteren. De eerste stap was met een unieke wereldwijde enquête naar de milieuprestaties van meer dan 200 beursgenoteerde vastgoedbedrijven en niet-beursgeno teerde vastgoedfondsen. APG organiseerde in november 2009 een lunchseminar voor alle grote fondsmanagers en beursgenoteerde vastgoedbedrijven in Nederland. Met grote vastgoedbedrijven is een gesprek gestart, waarin APG concrete aanbevelingen voor verbetering van milieuprestaties heeft gedaan. Infrastructuur APG analyseerde in 2009 de maatschappelijke en milieuvraagstukken van alle nieuwe infrastructuurbeleggingen. Waar nodig eiste APG van de externe beheerder nieuw beleid en regelmatige verslaglegging over de uitvoering van dat beleid. De meest voorkomende onderwerpen waren klimaatverandering, milieubeheer in het algemeen en veiligheid en gezondheid. APG deed binnen de bestaande infrastructuurfondsen een aantal nieuwe beleggingen met een hoge duurzaamheidswaarde. Enkele voorbeelden daarvan zijn investeringen in windparken, waterkrachtcentrales, zonne-energie en energiebesparings technologieën. 6

7 Grondstoffen, inclusief bosbouw en landbouwgrond Van alle nieuwe beleggingen in grondstoffen analyseerde APG de maatschappelijke en milieuvraagstukken op diverse onderwerpen. Voorbeelden zijn het effect van landbouw op biodiversiteit, de gevolgen voor lokale gemeenschappen, effecten op de gemeenschap van de teelt van gewassen voor brandstoffen, het gevaar dat die gewassen de plaats van de voedselproductie innemen, en de certificering van productiesystemen. APG verlangde van een belegging in de produktie van biobrandstoffen dat hier bij de standaarden van de Roundtable on Sustainable Biofuels worden onderschreven en nageleefd. 1 Bij een landbouwconcern in Argentinië maakte APG de belegging afhankelijk van de inzet voor de Roundtable on Responsible Soy. 2 APG hand haafde het beleid dat alle bosbouwbeleggingen moeten zijn gecertificeerd (FSC of SFI). Het beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van private equity-partner AlpInvest is in nauw overleg met APG opgesteld. AlpInvest heeft zich in 2009 vooral gericht op de integratie van ESG-factoren in de processen voor nieuwe beleggingen. Daarnaast kregen de medewerkers instructies over de nieuwe procedures. APG en AlpInvest hebben regelmatig overleg over de implementatie van het beleid. APG zat samen met AlpInvest in een werkgroep van de Principles for Responsible Investment van de VN om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van richtlijnen voor de integratie van ESG-factoren in investeringen in private equity. APG deed één nieuwe belegging in microfinanciering, voor 30 miljoen dollar, en investeerde 12,5 miljoen euro in een fonds dat zich voor een betere gezondheidszorg in Afrika gaat inzetten (zie pagina 17). Hedgefunds Waar relevant analyseerde APG de maatschappelijke en milieuvraagstukken van nieuwe beleggingen. De beheerder van een fonds in energieprojecten in ontwikkelingslanden kreeg de opdracht het beleid te enten op de richtlijnen voor maatschappelijke en milieuprestaties van de International Finance Corporation. Ook heeft APG regelmatig rapportage over de implementatie van dat beleid gevraagd. Private equity, inclusief microfinanciering APG Verslag Verantwoord Beleggen

8 Verantwoord beleggen APG heeft in 2009 voor haar opdrachtgevers meer dan 200 miljard euro wereldwijd in uiteenlopende vermogenscategorieën belegd. ESG is daarbij al sinds enkele jaren een belangrijk issue. Het beleid voor verantwoord beleggen heeft tot doel: 1 het voor risico gecorrigeerde financiële rendement voor haar opdrachtgevers te verbe teren, 2 blijk te geven van maatschappelijke verantwoordelijkheid, 3 bij te dragen aan de waar borging van de integriteit van de financiële markten. APG is ervan overtuigd veel te kunnen bereiken door als aandeelhouder bedrijven te blijven uitdagen om hun duurzaamheid prestaties te verbeteren. Engagement kan op de lange termijn tot verandering leiden. Gefundeerd op zeven pijlers Om hieraan invulling te geven is het APG-beleid voor verantwoord beleggen namens haar opdrachtgevers op zeven pijlers gefundeerd: 1 Verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van het beleggingsproces van APG. 2 APG gaat de dialoog aan met ondernemingen om duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te realiseren. 3 APG verwacht van ondernemingen dat zij handelen met respect voor de uitgangspunten van de VN Global Compact en verkoopt zijn belangen als dialoog niet leidt tot verbetering. Ook belegt APG niet in producten die verboden zijn volgens de Nederlandse wet of internationale regelgeving. 4 APG gebruikt actief zijn rechten als aandeelhouder. 5 APG maakt zich nationaal en internationaal sterk voor betrouwbare regelgeving om duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te verankeren. 6 APG is actief op zoek naar aantrekkelijke beleggingen die duurzaamheid bevorderen. 7 APG draagt het verantwoord beleggingsbeleid actief uit om zo duurzaamheid en corporate governance te bevorderen. Internationale normen Als basis voor het verantwoord beleggingsbeleid hanteert APG internationale normen voor duurzaamheid en goed bestuur. Deze normen zijn: het United Nations Global Compact, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, het International Corporate Governance Network Statement on Global Corporate Governance Principles, de OECD Principles of Corporate Governance. Het duurzaamheids- en governanceteam Bij APG houdt zich een team van acht mensen met ESGvraagstukken bezig. Zo hebben we een full-time ESG specialist in ons kantoor in Hong Kong die de Aziatische context begrijpt en dicht op de bedrijven zit. In Nederland hebben we een duurzaamheidsspecialist die zich alleen met vastgoed bezig houdt en daarmee al zichtbare verandering in de sector op gang brengt. Verder hebben we een mensenrechten specialiste die met bedrijven op indringende wijze praat over moeilijke onderwerpen zoals ondernemen in Birma en Sudan. Het team wordt gecompleteerd met experts op gebied van goed ondernemerschap en duurzaamheidsaspecten. Dit duurzaamheids- en governanceteam werkt onder toezicht van een stuurgroep. De chief investment officer is voorzitter van deze stuurgroep en de verantwoordelijke managers van de verschillende afdelingen hebben er zitting in. Het duurzaamheids- en governanceteam werkt nauw samen met de portfolio managers, de specialisten van de juridische afdeling, account managers en de communicatieafdeling van APG. Het team volgt de ontwikkelingen in het publieke debat en in wet- en regelgeving en analyseert de duurzaamheid van voorgenomen beleggingen. Samen met de portefeuillemanagers beoordeelt het team per sector en per beleggings categorie de belangrijkste ESG-vraagstukken. In bijlage 2 is meer informatie over het team te vinden. 8

9 Intern en extern beheer APG beheert circa 80 procent van het vermogen van haar opdrachtgevers intern en besteedt de rest uit aan externe beheerders. Deze worden vooral voor gespecialiseerde beleggingsstrategieën ingezet. Waar relevant wordt in de overeenkomst met deze beheerders vereist dat zij de uitgangspunten van APG voor verantwoord beleggen overnemen. Liquide beleggingen De werkwijze bij liquide beleggingen is als volgt. 3 Bij liquide beleggingen beslissen de portfoliomanagers over de beleggingen. Regelmatig overleggen de portfoliomanagers en het ESG-team om met behulp van de heatmap en de issuematrix een beter inzicht in kansen en risico s te krijgen. De portfoliomanagers en de ESG-specialisten spreken samen de prioriteiten af voor verder onderzoek. De ESG-specialisten betrekken de portfoliomanagers bij de voorbereiding op de dialoog met bedrijven. Ook in gesprekken met het management van bedrijven in het kantoor van APG schuiven de ESG-specialisten vaak aan. De volledige aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuilles worden jaarlijks op ondernemingen doorgelicht die het Global Compact van de VN niet naleven of die anderszins bij controverses betrokken zijn. Waar nodig worden de desbetreffende ondernemingen direct aangesproken. Illiquide beleggingen Voor illiquide beleggingen 4 stelt de portfoliomanager een beleggingsvoorstel op en legt dit voor aan een commissie van senior managers, onder het voorzitterschap van de Chief Investment Officer. Sinds 1 januari 2009 moet zo n beleggingsvoorstel een analyse van relevante ESG-vraagstukken bevatten. De ESG-specialisten zijn direct betrokken bij de voorbereiding van alle beleggings voorstellen waarbij ESG relevant is. Zij analyseren de maatschappelijke en milieugevolgen van de voorgestelde beleggingen en zien erop toe dat het ESG-beleid wordt toegepast. Van externe partijen verlangt APG dat ze passend beleid kunnen aantonen en regelmatig aan APG verslag over de prestaties uitbrengen. Het kan voorkomen dat er volgens de ESG-specialisten geen maatschappelijke of milieukwesties spelen, bijvoorbeeld bij beleggingen in muziekrechten of bepaalde financiële producten. Best in class APG belegt niet systematisch uitsluitend in onder nemingen met de hoogste score op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur ( best in class ). APG acht die benadering niet geschikt voor de aard en omvang van de portefeuille. APG bewaakt de ESG-score van de beursgenoteerde aandelen en vastrentende waarden in de portefeuille en onderzoekt en voert gesprekken met belangrijke ondernemingen die een lage rating hebben. Informatiebronnen Om ESG optimaal in de beleggingsbeslissingen te integreren, heeft APG toegang tot een groot aantal informatiebronnen. In 2009 waren dat de gespecialiseerde onderzoeks instituten Riskmetrics, Sustainalytics, Governance Metrics International en Asset4 en verder effectenhuizen, denktanken en academische instellingen (bijvoorbeeld het World Resources Institute), jaarverslagen en jaarvergaderingen, Bloomberg, het Carbon Disclosure Project, adviseurs en diverse niet-gouvernementele organisaties. In bijlage 3 is aangegeven welke niet-gouvernementele organisaties zijn geraadpleegd en welke onderwerpen daarbij aan de orde zijn geweest. 3 Liquide beleggingen, bijvoorbeeld aandelen in beursgenoteerde ondernemingen en de meeste bedrijfsobligaties, kunnen gemakkelijk op de belangrijkste beurzen worden aangekocht en verkocht. 4 Illiquide beleggingen, bijvoorbeeld niet-beursgenoteerd vastgoed, infrastructuur, sommige grondstoffen (bosbouw, landbouwgrond en mijnbouw), hedgefunds, private equity en extern beheerde aandelen- en vastrentende fondsen, zijn niet gemakkelijk verhandelbaar. APG Verslag Verantwoord Beleggen

10 APG Verantwoord Beleggen 2009 APG PIJLERS VOOR VERANTWOORD BELEGGEN CANADA Shell INTEGRATIE Verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van het beleggingsproces van APG. Canadian Oil Sands Canadian Natural Resources Hammerson VERENIGDE STATEN Niagara Mills Hydro Solar Power Partners Merck IN DIALOOG VERENIGD KONINKRIJK BP Nexen APG Asset Management US Inc. New York Wal-Mart APG gaat de dialoog aan met ondernemingen om duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te realiseren. UITSLUITING SCHENDING VN GLOBAL COMPACT EN WAPENS Cadbury APG verwacht van ondernemingen dat zij handelen met respect voor het VN Global Compact en verkoopt zijn belangen als dialoog niet leidt tot verbetering. APG belegt niet in producten die verboden zijn volgens de Nederlandse wet of internationale regelgeving. Nestlé BRAZILIË Biogreen Oil ACTIEF ALS AANDEELHOUDER APG gebruikt actief zijn rechten als aandeelhouder. ARGENTINIË Agrarisch bedrijf BETROUWBARE REGELGEVING APG maakt zich nationaal en internationaal sterk voor betrouwbare regelgeving om duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te verankeren. SELECTIE VAN APG FOCUSPUNTEN INVESTEREN IN DUURZAAMHEID APG is actief op zoek naar aantrekkelijke beleggingen die duurzaamheid bevorderen en draagt het verantwoord beleggingsbeleid actief uit om zo duurzaamheid en corporate governance te bevorderen. 10 NOORD-AMERIKA Canada: bij oliebedrijven aangedrongen op milieuverbeteringen bij exploitatie teerzanden Verenigde Staten: nieuwe beleggingen in schone energie; schadeclaim bij farmaceut Merck; in dialoog met Wal-Mart over werknemersrechten ZUID-AMERIKA Brazilië: belegging in een biobrandstofbedrijf dat volgens de criteria van de Roundtable on Sustainable Biofuels werkt Argentinië: bij een nieuwe investering in een agrarisch bedrijf hebben we toetreding tot Roundtable for Sustainable Soy geëist

11 WERELDWIJD ZWEDEN Castellum VASTGOEDENQUÊTE STEMMEN Wereldwijde enquête naar de milieuprestaties van meer dan 200 bedrijven en fondsen Aandeelhoudersvergaderingen waar APG een stem heeft uitgebracht NOORD- EN ZUIDAMERIKA 1238 EUROPA 875 AZIË 837 AUSTRALIË 239 RUSLAND Norilsk Nickel DENEMARKEN DUITSLAND Klimaattop Windpark Spremberg Kopenhagen Corio NEDERLAND Drax FRANKRIJK UnibailRodamco APG Amsterdam APG Heerlen CHINA LUXEMBURG SPANJE ZUID-KOREA Longyuan ProLogis European Properties Hankook Tire Waterkrachtconcern Zonne-energie project BIRMA INDIA Daewoo International Arcelor Mittal Petrochina Vedanta Resources KOGAS POSCO GHANA Olam International ADM SOEDAN CNPC Waterkrachtconcern Sinopec ONGC APG Asset Management Asia Hong Kong Ramky Enviro Engineers Petronas Hershey s IVOORKUST INDONESIË International Fund For Health in Africa Freeport-McMoRan Barrick Gold Grassroots Microfinance Fund PAPOEA-NIEUW GUINEA AUSTRALIË Infigen International Power EUROPA Verenigd Koninkrijk: analyse van de gevolgen van CO2-prijzen Nederland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk: in dialoog met vastgoedbedrijven om milieuprestaties te verbeteren Nederland: aangedrongen op matiging van het beloningsbeleid Rusland: met mijnbouwbedrijf in dialoog gegaan over duurzaamheid Zweden: lid van de benoemingscommissie bij groot vastgoedbedrijf Luxemburg: bij vastgoedbedrijf aangedrongen op verbetering van aandeelhoudersrechten Denemarken: gepleit voor een sterk internationaal klimaatakkoord Duitsland: belegging in windenergie Spanje: belegging in zonne-energieparken in Andalusië AFRIKA Ivoorkust, Ghana: in dialoog met cacaobedrijven over het uitbannen van kinderarbeid Soedan: gesprekken met oliebedrijven over het respecteren van mensenrechten Meerdere landen: investeringen in de gezondheidszorg en microfinanciering AZIË India: met mijnbouwbedrijven in gesprek over mensenrechten Birma: gesprekken over het voorkomen van dwangarbeid Indonesië, Papoea-Nieuw Guinea: in dialoog met mijnbouwbedrijven over lozen van afval in rivier India, China: investering in waterkracht, windenergie en afvalbeheer Zuid-Korea: bij bandenfabrikant gepleit voor verbeteren veiligheid AUSTRALIË Belegging in toonaangevend windenergiebedrijf; analyse van de gevolgen van CO2prijzen APG Verslag Verantwoord Beleggen

12 Het Global Compact als minimumstandaard In het Global Compact van de VN zijn de belangrijkste VN-standaarden ten aanzien van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie samengevat. APG wenst niet in bedrijven te beleggen die in strijd met de uitgangspunten van dit Global Compact handelen. Waar aanwijzingen bestaan dat ondernemingen zich aan schendingen van deze principes schuldig maken, gaat APG met deze bedrijven de dialoog aan. APG kan ondernemingen uitsluiten die in strijd met het Global Compact blijven handelen en er geen blijk van geven hun praktijken aan te willen passen. APG heeft vooralsnog geen bedrijven op deze gronden uitgesloten. Sustainalytics/Jantzi, een gerenommeerd internationaal onderzoeksbureau op het gebied van verantwoord beleggen, onderzoekt voor APG welke bedrijven schijnbaar in strijd met de principes van het Global Compact opereren. De meeste van die bedrijven ontplooien activiteiten in Birma of Soedan en zitten veelal in olie, energie of mijnbouw. In deze landen met grote olie- en gasreserves is het lastig om te opereren zonder bij ernstige mensenrechtenschendingen betrokken te raken. Net als in voorgaande jaren heeft APG ook in 2009 een deel van de engagementactiviteiten op ondernemingen gericht die in deze landen zaken doen. Daarnaast staat er op de lijst van Sustainalytics/Jantzi nog een tiental onderne min gen dat onverantwoord met hun afval omgaat, slecht voor hun werknemers zorgt of zich aan corruptie schuldig maakt. Ook met deze bedrijven is APG in gesprek. In beginsel neemt APG ongeveer twee jaar de tijd om een bedrijf de kans te geven zich substantieel te verbeteren. De ervaring leert dat het opbouwen van een vertrouwens relatie, waarin veranderingen mogelijk zijn, een lange adem vergt. In 2010 zal de dialoog met een aantal onder nemingen worden afgerond en zal de balans worden opgemaakt. Ook met bedrijven die niet op deze lijst i.v.m. schendingen van het Global Compact staan, hebben in 2009 engage mentactiviteiten plaatsgevonden om het risico-rende mentsprofiel van de onderneming of de impact op mens en milieu te verbeteren. Bedrijven in Birma Total APG bezocht in 2008 de activiteiten in Birma (Myanmar) van het Franse oliebedrijf Total. Tijdens dit bezoek werd duidelijk dat Total zich lokaal voor betere mensenrechten inzet, evenals voor onder meer de bouw van scholen, wegenaanleg en gezondheidszorg. In 2009 zocht Total samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) om haar ontwikkelingsprojecten verder te verbeteren en projecten beter op de belangen van de lokale bevolking af te stemmen.total reageert alert op misdragingen van legereenheden in het werkgebied en stelt in voorkomende situaties incidenten bij het militaire regime aan de orde. Total bood haar werknemers in 2009 een mensenrechtentraining aan en heeft het voornemen deze jaarlijks te herhalen. In 2009 kwam Total op verschillende manieren tegemoet aan de aanbevelingen van APG om ook op nationaal niveau mensenrechtenkwesties bij het regime aan de orde te stellen. De onderneming organiseerde bijvoorbeeld een training voor overheidsambtenaren over internationaal recht en mensenrechten en heeft aangekondigd dat zij deze training jaarlijks zal aanbieden. Daarnaast toonde Total zich in 2009, in gesprekken met het regime en ook openbaar, bezorgd over het proces tegen oppositieleidster Aung San Suu Kyi. Tot slot drong de onderneming bij andere buitenlandse energiebedrijven aan om in Birma met respect voor mensenrechten te opereren. We blijven de ontwikkelingen volgen maar zien momenteel geen aanleiding om onze positie te heroverwegen. Daewoo International In 2008 had APG twee ontmoetingen met het management van het Zuid-Koreaanse Daewoo International in Seoul. APG is bezorgd over de wijze waarop een gasveld wordt ontgonnen in het westen van Birma. APG wil van de onderneming horen hoe zij ervoor zorgt niet betrokken te raken bij mensenrechtenschendingen door het militaire regime. In Rangoon werden gesprekken met het lokaal management gevoerd. In 2009 vond opnieuw een gesprek 12

13 in Seoul plaats. Het management heeft aan een aantal aanbevelingen van APG gehoor gegeven. Het implementeerde een gedragscode en verbeterde de externe communicatie hierover. Voorts zei het management de zorgen van APG te delen over mensenrechtenschendingen bij de geplande aanleg van een gaspijpleiding door een Chinese partij. Helaas is nog niet voldaan aan het verzoek van APG om in het contract met deze Chinese onderneming harde garanties op te nemen. APG sprak hierover ook met het Zuid-Koreaans KOGAS, dat partner is in dit gasproject. Immers ook van consortium partners verwachten wij een proactieve houding om ervoor te zorgen dat het gasproject en de pijpleiding op een verantwoordelijke wijze worden uitgevoerd. In 2010 zal APG het gesprek over dit gaspijpleidingproject met Daewoo International en haar partners in het consortium uitbreiden. Mocht de dialoog in 2010 niet leiden tot verbeteringen dan zal APG haar positie in de ondernemingen heroverwegen. SBM Offshore SBM Offshore maakt installaties voor de opslag van olie en gas. In een gesprek met het management van dit bedrijf in maart 2009 heeft APG geïnformeerd naar de maatregelen van SBM Offshore om te voorkomen dat de onderneming bij mensenrechtenschendingen door het Birmese militaire regime betrokken raakt. De onderneming is een gedragscode gaan hanteren en weegt mensenrechten thema s mee in de besluitvorming over nieuwe contracten. SBM Offshore heeft verder aangegeven dat het leasecontract met het Maleisische bedrijf Petronas niet zal worden verlengd en heeft inzicht gegeven in de resultaten van audits van toeleveranciers in Birma. In deze audits wordt onder meer op vakbondsvrijheid gecontroleerd. Bedrijven in Soedan APG en andere institutionele beleggers hebben gesprekken gevoerd met de oliebedrijven CNPC en Sinopec (uit China), ONGC (uit India) en Petronas (uit Maleisië). Deze gesprekken gingen over de werkwijzen van deze ondernemingen in Soedan. Olie is in dit door armoede en conflicten getergde land een belangrijke bron van inkomsten. Echter berichten over de rol van regeringsmilities in de burgeroorlog in Darfur roepen vragen op of de regering haar prioriteiten bij de ontwikkeling van de bevolking legt. En of het aanstaande referendum over de onafhankelijkheid van Zuid Soedan definitief een einde maakt aan het tijdperk van de conflicten in het zuiden, waar de oliebedrijven actief zijn, is de vraag. APG wil van de oliebedrijven weten hoe zij in Soedan op een verantwoorde manier kunnen ondernemen zonder betrokken te raken bij schendingen van mensenrechten. Denk hierbij aan de manier waarop operaties worden beveiligd of de lokale bevolking wordt gecompenseerd voor verlies aan land. Naast dat we van bedrijven ook in deze situatie verwachten dat ze veilige arbeidsomstandigheden garanderen, vragen we hen om de invloed van hun activiteiten op het milieu en de lokale gemeenschappen goed in kaart te brengen. In voorbereiding op een reis naar Soedan gaf APG een expert de opdracht het effect van de activiteiten van deze bedrijven op de lokale bevolking in kaart brengen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zal APG het gesprek met deze ondernemingen voortzetten. Bedrijven in de mijnbouw Freeport-McMoRan Freeport-McMoRan loost al jaren mijnafval in een rivier in het Indonesische Grasberg. APG heeft in april 2008 eerste activiteiten op dit gebied ondernomen en in 2009 gesprekken hierover gevoerd in Phoenix (VS), Wilmington (VS) en Londen. Samen met vier Zweedse staats pensioen fondsen en het pensioenfonds van New York City diende APG in juni 2009 tijdens de jaarvergadering een aandeelhoudersresolutie in. Daarin werd voorgesteld een milieuspecialist als commissaris te benoemen. Hoewel ruim dertig procent van de aandeelhouders voor de resolutie stemde, wat uitzonderlijk hoog is voor dergelijke resoluties, heeft het management van Freeport het voorstel niet overgenomen. Toch is tijdens constructieve gesprekken met het manage- APG Verslag Verantwoord Beleggen

14 ment voortgang geboekt. Freeport staat open voor discussie en heeft inmiddels nieuwe informatie over problemen en oplossingen verschaft. Het consortium van investeerders heeft besloten om de resolutie op de jaarvergadering van 2010 opnieuw in te dienen. APG zal Grasberg in 2010 bezoeken, afhankelijk van de veiligheidsomstandigheden in Papoea. Vedanta Resources Vedanta Resources wordt bekritiseerd vanwege een mijnbouwproject in Orissa (India). De lokale bevolking vreest de gevolgen voor haar levenswijze van de ontginning van de mijn. APG had in 2008 een gesprek hierover met Vedanta in Londen en drong er toen op aan de engagementactiviteiten met de lokale bevolking te versterken en de externe communicatie hierover te verbeteren. In een gesprek in 2009 in India werd Vedanta gevraagd, zonder resultaat overigens, in te gaan op de bemiddeling door het OESO-richtlijnencontactpunt met de niet-gouvernementele organisaties die het bedrijf bekritiseren. Wel had Vedanta belangstelling voor de suggesties ten aanzien van communicatie en transparantie. APG blijft zo veel mogelijk gelegenheden aangrijpen om het management op de belangen van de lokale bevolking in Orissa te wijzen. In 2010 zullen we de balans opmaken over de vraag of Vedanta op een verantwoorde wijze haar activiteiten in India kan ontplooien. Arcelor Mittal en Posco bijzonder over de afvoer van mijnafval in een rivier. APG steunde een aandeelhoudersresolutie waarin werd opgeroepen een en ander door derden te laten onderzoeken. APG is inmiddels met Barrick in gesprek over de verhoudingen met de lokale bevolking en over meer openheid in rapportage en strategie. Voorts pleit APG voor een betere informatievoorziening over de diverse opties voor het lossen van mijnafval bij Porgera en de milieueffecten daarvan. Op aandringen van APG heeft Barrick de verantwoordelijkheden uitgebreid van de bestuurscommissie Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid. Bedrijven en arbeidsomstandigheden Wal-Mart APG en de supermarktketen Wal-Mart zijn sinds 2008 in gesprek over de klachten en rechtszaken over arbeidsomstandigheden. In 2009 bleek dat het bedrijf de werknemerstevredenheid heeft gemeten. APG heeft Wal-Mart verzocht de resultaten daarvan en de wijze waarop de arbeidsomstandigheden worden verbeterd, openbaar te maken. De communicatie door het bedrijf is inmiddels verbeterd. Bovendien heeft Wal-Mart in 2009 lopende rechtszaken geschikt en maatregelen genomen om overwerk beter te reguleren. In 2010 staat een vervolg gesprek gepland om te evalueren hoe onze aanbevelingen zijn opgevolgd en wat de resultaten zijn van de stappen zijn die Wal-Mart in 2008 aankondigde. APG sprak met Arcelor Mittal en Posco over hun mijnbouw activiteiten in Orissa. APG moedigt deze bedrijven aan om met elkaar samen te werken met het oog op de belangen van de bevolking bij alle mijnbouwactiviteiten in het gebied. Barrick Gold Het Canadese goudmijnbedrijf Barrick Gold kreeg kritiek te verduren over de schade van de Porgera-mijn (Papoea- Nieuw Guinea) voor milieu en gezondheid en in het Nestlé APG heeft in 2009 het gesprek met chocoladeproducenten over kinderarbeid in de cacaoproductie voortgezet. APG heeft de desbetreffende producenten gevraagd om duidelijk te maken hoe zij kinderarbeid in hun productieketen willen voorkomen en welke resultaten zij daarbij boeken. APG zou willen dat deze producenten meer controle op hun toeleveranciers uitoefenen, om de aanvoer te kunnen garanderen van cacao die onder verantwoorde omstandigheden is geproduceerd. Sommige bedrijven hebben inmiddels de externe communicatie uitgebreid en 14

ABP Verslag Verantwoord Beleggen

ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2008 ABP Verslag Verantwoord Beleggen ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2008 2 ABP Inhoudsopgave Voorwoord 5 Beleid Verantwoord Beleggen 6 Visie 6 Het ABP Beleid Verantwoord Beleggen 6 Beleidsimplementatie

Nadere informatie

ABP Verslag Verantwoord Beleggen

ABP Verslag Verantwoord Beleggen ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2010 Milieu-, sociale en governance- (ESG-) factoren integreren in het beleggingsproces. In dialoog treden met ondernemingen waarin ABP belegt, om zo verbetering van duurzaamheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 5. 2. Kengetallen in 2012 7. 3. Het verantwoord beleggen 8. 4. De uitvoering van het 12 verantwoord beleggenbeleid

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 5. 2. Kengetallen in 2012 7. 3. Het verantwoord beleggen 8. 4. De uitvoering van het 12 verantwoord beleggenbeleid Verslag verantwoord beleggen 2012 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. Kengetallen in 2012 7 3. Het verantwoord beleggen 8 beleid van SPW 3.1 Doel van verantwoord beleggen 8 3.2 De pijlers van het verantwoord

Nadere informatie

APG Verslag Verantwoord Beleggen

APG Verslag Verantwoord Beleggen 2008 APG Verslag Verantwoord Beleggen 2008 APG Verslag Verantwoord Beleggen APG Verslag Verantwoord Beleggen 2008 Inhoud Ambities vertalen in verantwoord beleggen 3 Duurzaam beleggen steeds actueler 4

Nadere informatie

Verslag verantwoord beleggen 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Verslag verantwoord beleggen 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Verslag verantwoord beleggen 2011 Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2 Voorwoord In 2011 was er veel onrust op de financiële markten en moest gereageerd worden op het afnemende vertrouwen

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Verslag Verantwoord Beleggen ABP

Verslag Verantwoord Beleggen ABP Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen ABP 2011 Vanuit de deelnemer bekeken 1 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011 2 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen

Nadere informatie

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 >> > ABP Verslag verantwoord beleggen 2013 1 > 4. Woord vooraf 6. 2013 in getallen 8. Beleid voor verantwoord beleggen 10. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur

Nadere informatie

Verslag Verantwoord Beleggen 2014 bpfbouw

Verslag Verantwoord Beleggen 2014 bpfbouw Verslag Verantwoord Beleggen 2014 bpfbouw bpfbouw.nl Voorwoord De keuze om verantwoord te beleggen, is een principiële. Wij willen dat bedrijven zich fatsoenlijk gedragen. Niet alleen in Nederland maar

Nadere informatie

VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014

VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014 VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014 VOORWOORD Vernieuwen om voorop te blijven lopen Aandacht voor mens, milieu en de manier waarop ondernemingen bestuurlijk zijn georganiseerd, speelt al jarenlang een

Nadere informatie

Ver ant woord Beleggen Jaarverslag 2009

Ver ant woord Beleggen Jaarverslag 2009 VER ANT WOORD BELEGGEN Jaarverslag 2009 Ver ant woord Beleggen Jaarverslag 2009 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 1. Profiel 6 1.1 PGGM N.V. is een uitvoeringsorganisatie 7 1.2 Onze activiteiten

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Samenvatting 8 Uitvoering activiteiten verantwoord beleggen 10 Voorbeelden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag verantwoord beleggen SPW 2014. Voorwoord. 1. Verantwoord beleggen in cijfers. 2. Beleid voor verantwoord beleggen

Inhoudsopgave. Verslag verantwoord beleggen SPW 2014. Voorwoord. 1. Verantwoord beleggen in cijfers. 2. Beleid voor verantwoord beleggen Verslag verantwoord beleggen SPW 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Verantwoord beleggen in cijfers 4 2. Beleid voor verantwoord beleggen 5 3. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur als onderdeel van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Beleid voor verantwoord beleggen 6. 3. Uitvoeringsbeleid richting ondernemingen 18. 4. Uitsluitingen van bedrijven en landen 31

Inhoudsopgave. 1. Beleid voor verantwoord beleggen 6. 3. Uitvoeringsbeleid richting ondernemingen 18. 4. Uitsluitingen van bedrijven en landen 31 2013 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 2013 in kengetallen 5 1. Beleid voor verantwoord beleggen 6 1.1 Doel van verantwoord beleggen 6 1.2 Uitgangspunten van ons beleid verantwoord beleggen 6 1.2.1 De ESG-factoren

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen APG

Verantwoord Beleggen APG Verantwoord Beleggen APG Jaarverslag www.apg.nl/verantwoordbeleggen 2013 Voorwoord Ervoor zorgen dat 4,5 miljoen Nederlanders een goed pensioen ontvangen. Dat is de opdracht die wij uitvoeren voor onze

Nadere informatie

Verantwoord beleggen 2008

Verantwoord beleggen 2008 Jaarverslag Verantwoord beleggen 2008 Pensioenfonds PNO Media Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Pensioenfonds PNO Media 6 1.1 Hét pensioenfonds voor de sector media 7 2. Verantwoord beleggingsbeleid 10 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 4 1. Verantwoord beleggen de VN principes voor verantwoord beleggen en de tien leidende beginselen van de Mn Fondsen

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13

2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13 2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord beleggen 4 4. Hoogtepunten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Nadere informatie

verslag verantwoord BeLeggen 2013 Mee in verandering 1

verslag verantwoord BeLeggen 2013 Mee in verandering 1 VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Mee in verandering 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kengetallen 2013 7 1. Beleid voor verantwoord beleggen 9 2. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur als onderdeel van de

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag verantwoord beleggen 2009

Jaarverslag verantwoord beleggen 2009 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag verantwoord beleggen 2009 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag verantwoord beleggen 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1 Beleggingsjaar positief verlopen

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 10 Collectief engagement 17 Corporate Governance 18 Bijlagen

Nadere informatie

bpfbouw Maatschappelijk verantwoord beleggen

bpfbouw Maatschappelijk verantwoord beleggen bpfbouw Maatschappelijk verantwoord beleggen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen? 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen? 6 4 Hoe willen wij maatschappelijk

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

2013 Q1 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-05 13

2013 Q1 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-05 13 2013 Q1 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-05 13 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord Beleggen 4 4. Hoogtepunten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Nadere informatie