Evaluatie e- learning modulen en dienstverlening GGZ Ecademy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie e- learning modulen en dienstverlening GGZ Ecademy"

Transcriptie

1 E- learning GGZ Ecademy 1 / 21 Evaluatie e- learning modulen en dienstverlening GGZ Ecademy 2014 Januari 2015 Mary van den Wijngaart Rob Witte

2 E- learning GGZ Ecademy 2 / 21 Voorwoord Voor een actueel zorgaanbod is blijven investeren in kennis en leren van GGz medewerkers van groot belang. Vernieuwingen dienen zich continu aan, het veld is in beweging. Zo krijgen GGz medewerkers te maken met de herziene visie op dwang en drangmaatregelen, de toename van het belang van eigen regie bij de cliënt, vernieuwd beleid bij huiselijk geweld, focus op de nieuwe mogelijkheden van internet en web applicaties en de recente hervormingen in onder meer de jeugd GGz en de bekostiging van het langverblijf. Belangrijke ontwikkelingen die om bij- en nascholing vragen. De ervaring in het veld leerde dat het met name voor de mbo en hbo geschoolde medewerkers lastig was om bij te blijven. Redenen hiervoor zitten onder meer in de druk op de werkvloer, maar zeker ook in het scholingsaanbod en de wijze waarop het aanbod was vormgegeven. Meer dan 30 GGz instellingen hebben de handen ineen geslagen en besloten samen te werken in de coöperatie GGZ Ecademy. De richting die gekozen is past bij het nieuwe leren: e- learning. Samen dragen ze bij aan de ontwikkeling van nieuw online leeraanbod en kennisdeling. Het doel is een actueel aanbod waarbij oog is voor de werkdruk en eigen regie van de medewerker. De e- learning modulen kunnen namelijk overal en in eigen tempo gevolgd worden. In 2015 breiden de GGz instellingen die samen de coöperatieve vereniging GGZ Ecademy dragen het aanbod uit met blended leertrajecten en HBO+ leeraanbod. Om inzicht te krijgen in de ervaringen, tevredenheid en het gebruik van de producten en diensten van GGZ Ecademy is voor het tweede jaar op rij onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek laat zien dat er een toename in het aantal leden is, een verbetering in de implementatie ten opzichte van vorig jaar en we hebben indicatie van een toename in gebruik van de modulen. Ook scoren de modulen gemiddeld een ruime 7. Hieruit kunnen we concluderen dat de doelen gehaald worden: er is actueel e- learning aanbod dat daadwerkelijk gebruikt wordt en positief beoordeeld door GGz medewerkers. Continue monitoring van gebruik, tevredenheid en implementatiestatus van het aanbod van GGZ Ecademy blijft ook in de komende jaren van groot belang. We weten immers dat beschikbaarheid van innovatieve producten niet zondermeer leidt tot blijvende implementatie. Ook willen we nog meer en specifieker weten hoe het met het gebruik van de producten en diensten van GGZ Ecademy staat. Daarbij kan onderzoek waarbij een centrale rol is weggelegd voor de gebruikers van het aanbod van GGZ Ecademy (de lidinstellingen!) een belangrijke aanvullende bijdrage leveren aan de geplande nieuwe ontwikkelingen en het up- to- date houden van het bestaand aanbod. Kortom, voorliggende rapportage geeft belangrijke informatie over de huidige status van het baanbrekende werk van GGZ Ecademy. Wij hebben het onderzoek met genoegen begeleid en samen blijven we met onderzoek investeren in de toekomst van GGZ Ecademy. Januari 2015 Dr. Diana Roeg en Prof. dr. Inge Bongers Wetenschappelijke begeleiding van het onderzoek vanuit GGzE onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie, partner in de Academische Werkplaats Geestdrift van Tilburg University, Tranzo

3 E- learning GGZ Ecademy 3 / 21 Inhoudsopgave 1. Inleiding Doel en onderzoeksvragen Onderzoeksactiviteiten Leeswijzer Behoeften aan e- learning Behoefte leren in het algemeen Online als leermethode Implementatie e- learning Organisatorische implementatie e- learning Technische implementatie Ervaringen diensten GGZ Ecademy Gebruik en evaluatie e- learning modulen Gebruik e- learning modulen Evaluatie e- learning modulen Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Bijlage 1 E- learning modulen GGZ Ecademy Bijlage 2 Vragenlijst organisatorische implementatie Bijlage 3 Achtergrondkenmerken respondenten evaluatie modulen... 21

4 E- learning GGZ Ecademy 4 / Inleiding GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van ruim 30 instellingen 1 uit de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, beschermd wonen en forensische psychiatrie. GGZ Ecademy is opgericht om de ontwikkeling en implementatie van e- learning samen op te pakken en in eigen hand te nemen. Doel van GGZ Ecademy is te voorzien in een kwalitatief goed, actueel en betaalbaar opleidingsaanbod voor het bevorderen van de kennis en vaardigheden in de GGZ sector. De activiteiten van GGZ Ecademy richten zich op e- learning modulen, blended leertrajecten (start in 2015), toetsing, ondersteuning bij implementatie en kennisdeling. Voor wat betreft de e- learning modulen zorgt GGZ Ecademy voor de ontwikkeling en indien nodig voor actualisering van de modulen en voor distributie, beheer en onderhoud. Voor alsnog richten de modulen zich op de doelgroep van mbo en hbo opgeleide zorgprofessionals die werkzaam zijn bij de lidinstellingen. Ieder lidinstelling kan zelf bepalen welke modulen zij afneemt en voor welk deel van haar professionals. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de modulen van GGZ Ecademy (d.d. november 2014). 1.1 Doel en onderzoeksvragen Er vindt een onderzoek plaats naar de ervaringen met de dienstverlening en e- learning modulen van GGZ Ecademy. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in (i) de behoefte aan e- learning, (ii) de implementatie van e- learning bij de lidinstellingen, (iii) de ondersteuning van GGZ Ecademy en (iv) het gebruik en de kwaliteit van de modulen van GGZ Ecademy. Ten aanzien van de implementatie maken we een onderscheid in de organisatorische en de technische implementatie. De organisatorische implementatie betreft de invoering van e- learning in het algemeen en de plek die e- learning heeft als opleidingsmethodiek binnen de lidinstellingen. De technische implementatie heeft betrekking op het kunnen laten draaien van de e- learning modulen binnen de afzonderlijke lidinstellingen. Het onderzoek is uitgevoerd door Lokaal Centraal Expertgroep Maatschappelijke Vraagstukken. En wordt begeleid door de onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie van GGzE. We onderscheiden de volgende onderzoeksvragen: a) Is er bekendheid met en behoefte aan e- learning bij medewerkers binnen de GGZ? b) Hoe verloopt de implementatie organisatorisch en technisch - van e- learning bij de lidinstellingen van GGZ Ecademy? c) Wat zijn de ervaringen met de activiteiten en ondersteuning van GGZ Ecademy? d) Wat is het gebruik van de e- learning modulen van GGZ Ecademy door de medewerkers van de lidinstellingen? e) Hoe worden de modulen van de GGZ Ecademy beoordeeld door cursisten? 1.2 Onderzoeksactiviteiten Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn de volgende onderzoeksactiviteiten verricht: 1 Het aantal instellingen kan variëren doordat lidinstellingen op ieder moment kunnen uit- en instromen. Ten tijde van het onderzoek (november december 2014) waren 35 instellingen lid van GGZ Ecademy. Vier hiervan zeer recent.

5 E- learning GGZ Ecademy 5 / 21 Behoeftenonderzoek Voor het verkrijgen van een beeld van de behoefte aan e- learning onder medewerkers binnen de GGZ (onderzoeksvraag a) maken we gebruik van de resultaten van de Online Trainingen Monitor Dit onderzoek is uitgevoerd door Markteffect BV in opdracht van GoodHabitz 2. De monitor brengt de behoefte aan leren in het algemeen en aan online trainingen in kaart. Het onderzoek is uitgevoerd onder respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een afgeronde vmbo-, mbo-, havo-, vwo-, hbo- of wo- opleiding. De resultaten zijn representatief voor een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking. Aan het onderzoek heeft ook een aantal medewerkers uit de GGZ meegedaan. Dit aantal is echter te klein om representatief te zijn voor de gehele populatie van GGZ professionals. Uit een voorlopige analyse blijkt overigens dat de resultaten specifiek van de GGZ- medewerkers niet afwijken van het landelijk beeld. Om deze redenen beschrijven we in deze rapportage uitsluitend de landelijke resultaten die betrekking hebben op de Nederlandse beroepsbevolking in het algemeen. Implementatie e- learning Zoals gezegd heeft de implementatie enerzijds betrekking op de organisatorische invoering van e- learning in het algemeen bij de lidinstellingen van GGZ Ecademy. En anderzijds op de technische implementatie van de e- learning modulen van GGZ Ecademy binnen de lidinstellingen (onderzoeksvraag b). Om meer zicht te krijgen op de organisatorische implementatie is er een korte vragenlijst ontwikkeld over de wijze waarop e- learning is ingevoerd in de diverse organisaties. Het betreft enkele vragen die onder meer ingaan op implementatiefase e- learning, stimuleren e- learning door leidinggevenden, centraal beleid voor e- learning en wijze waarop e- learning wordt ingezet. De vragenlijst is opgenomen in bijlage 2. De vragenlijst is uitgezet bij een bijeenkomst van de klankbordgroep waarin de lidinstellingen zijn vertegenwoordig (d.d. 26 november 2014). De leden van de klankbordgroep hebben de vragen ter plekke beantwoord en de lijst weer meegegeven aan een medewerker van GGZ Ecademy. De vragenlijst is door 25 leden ingevuld 3. De technische implementatie is gemonitord door een medewerker van GGZ Ecademy. Deze persoon heeft in de periode april juli lidinstellingen 4 bezocht om in een vraaggesprek na te gaan wat hun ervaringen zijn met de technische kant van het verhaal: het kunnen laten draaien van de e- learning modulen binnen hun eigen instelling. De vragen hebben onder meer betrekking op het leermanagementsysteem, infrastructuur, versiebeheer, problemen en interne helpdesk. Ook zijn vragen aan bod gekomen die meer ingaan op de organisatorische implementatie zoals draagvlak voor e- learning, faciliteiten vanuit de organisatie en fase implementatie. De antwoorden op de vragen zijn door de betreffende medewerker samengevat en opgenomen in een Excel- bestand. De onderzoekers hebben deze bevindingen verwerkt. Verder is zowel in de vragenlijst over de organisatorische implementatie als tijdens het vraaggesprek over de technische implementatie aandacht besteed aan de ervaringen van de lidinstellingen met de ondersteuning en dienstverlening van GGZ Ecademy (onderzoeksvraag c). 2 Linda en Mark leren liever online! De leerbehoeften van de Nederlandse consument onder de loep. 2014, Eindhoven: GoodHabitz. 3 In totaal bestaat de klankbordgroep uit 35 leden van de lidinstellingen. Op de bijeenkomst van 26 november waren 27 leden aanwezig. 4 Op dat moment (2e kwartaal 2014) waren er 31 instellingen lid van GGZ Ecademy. Drie instellingen wilden geen gesprek omdat zij geen tijd hadden of geen interesse hadden omdat zij toen - niet of nauwelijks gestart zijn met e- learning.

6 E- learning GGZ Ecademy 6 / 21 Gebruiksonderzoek Om een beeld te krijgen van het gebruik van de e- learning modulen van GGZ Ecademy (onderzoeksvraag d) is aan de lidinstellingen gevraagd hierover enkele data aan te leveren. Deze data heeft betrekking op het aantal medewerkers dat een of meerdere modulen heeft afgerond, het aantal modulen dat iemand heeft afgerond en van iedere module hoe vaak deze is afgerond. De peildatum voor de data is 1 januari t/m 31 oktober In november 2014 zijn 35 instellingen lid van GGZ Ecademy. Hiervan zijn vier lidinstellingen zeer recent lid. Zij hebben nog geen modulen geïmplementeerd. Aan hen is dan ook het verzoek om data aan te leveren niet neergelegd. Daarnaast heeft GGZ Ecademy zelf de data aangeleverd van 11 instellingen die in 2014 het beheer van hun leermanagementsysteem bij hen (grotendeels) belegd hebben. De lidinstellingen die het leermanagementsysteem (deels) in eigen beheer hebben, hebben een mail ontvangen (d.d ) met daarin het verzoek de benodigde data ter beschikking te stellen. Bij de mail zat een toelichting op het verzoek, een instructie wat betreft het selecteren van de data in Ilias en een Excel- bestand waarmee de data kan worden aangeleverd. Om de respons te bevorderen zijn de instellingen in de week daarna gebeld. Vervolgens is nog een reminder ( ) verstuurd aan 8 instellingen. Vijf hiervan zijn nog na gebeld. Uiteindelijk hebben we van 15 lidinstellingen de data ontvangen. Hiervan heeft één instellingen helaas niet de juiste data op de juiste wijze aangeleverd. Gelet op de deadline van het onderzoek was het niet meer mogelijk om deze instelling alsnog te benaderen voor het correct aanleveren van de data. Op deze wijze kunnen we de data van 25 lidinstellingen daadwerkelijk benutten voor het in kaart brengen van het gebruik van de e- learning modulen van GGZ Ecademy. De data van de verschillende lidinstellingen zijn opgenomen in een Excel- bestand en vervolgens geanalyseerd om zo een beeld te krijgen van het aantal unieke cursisten en het aantal keer dat een module is gevolgd, in totaal en door een individuele cursist. Evaluatie modulen De e- learning modulen van GGZ Ecademy zijn uitgerust met een evaluatietool. Na afloop van een module krijgt iedere cursist een online vragenlijst te zien die ingaat op de module die is gevolgd. Deze gegevens zijn gebruikt om de ervaringen van de cursisten met de e- learning modulen in kaart te brengen en na te gaan hoe de modulen worden beoordeeld (onderzoeksvraag e). De evaluatie van de e- learning modulen van GGZ Ecademy is gebaseerd op ingevulde vragenlijsten in de periode 1 januari 2014 t/m 5 november In bijlage 3, tabel A zijn de achtergrondkenmerken van de respondenten opgenomen. Zij zijn voornamelijk vrouw (76%), met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar en hebben een hbo niveau 5 (36%) of mbo niveau 4 (25%) opleiding gevolgd. De respondenten vervullen vooral een verpleegkundige functie en hebben gemiddeld 13 jaar ervaring in de GGZ. 1.3 Leeswijzer De verschillende onderdelen zijn geanalyseerd en verwerkt in de onderhavige rapportage. Hoofdstuk 2 behandelt de behoefte aan leren in het algemeen via online leermethoden. In hoofdstuk 3 gaan we in op de implementatie van e- learning en de modulen van GGZ Ecademy binnen de diverse lidinstellingen. Bovendien besteden we hierin ook aandacht aan de ondersteuning die GGZ Ecademy haar lidinstellingen biedt. Hoofdstuk 4 beschrijft het gebruik en de evaluatie van de diverse e- learning modulen van GGZ Ecademy. Tot slot, presenteren we in hoofdstuk 5 de belangrijkste bevindingen van het onderzoek en formuleren we enkele aandachtspunten.

7 E- learning GGZ Ecademy 7 / Behoeften aan e- learning Zoals gezegd maken we voor het in beeld brengen van de behoefte aan e- learning onder medewerkers van de GGZ gebruik van de resultaten van Online Trainingen Monitor 2014 van GoodHabitz (2014). Deze resultaten hebben betrekking op de leerbehoeften van een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking. 2.1 Behoefte leren in het algemeen Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders (80%) het (zeer) belangrijk vinden om te leren. Men wil graag leren om zo vaardigheden te ontwikkelen en kennis op te doen. Met name de jongere generatie (25 45 jaar) wil blijven werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Zij vinden leren in het algemeen vaker belangrijk dan mensen van jaar. De verantwoordelijkheid voor de persoonlijke ontwikkeling en leertrajecten wordt vooral bij zichzelf gelegd. Het merendeel van de respondenten leert in eigen tijd; uitsluitend (32%) of in combinatie met leren onder werktijd (44%). Slecht een klein deel (6%) leert uitsluitend in de baas zijn tijd en 18 procent leert helemaal niet. Wel is men van mening dat de werkgever de financiering van een leertraject deels (32%) of geheel (32%) voor rekening mag nemen. 2.2 Online als leermethode Aan de respondenten is gevraagd hoe zij in het verleden geleerd hebben, wat ze nu de prettigste leermethode vinden en waar volgens hen de toekomst ligt. Er is sprake van een duidelijk verschuiving in leermethoden te zien. Voorheen bestond de top 3 uit klassikaal leren (87%), in de praktijk (65%) en boeken (65%). Anno 2014 is de top 3: in de praktijk, online en klassikaal. En voor de toekomst is de verwachting dat men leert via de praktijk (50%), online (50%) en blended leertrajecten (35%). Klassikaal onderwijs komt dan niet meer voor in de top 3 en maakt haast een vrije val van 87 procent (verleden) naar 25 procent (toekomst). Daar staat tegenover dat online methoden sterk aan populariteit winnen. Bovendien geeft bijna een derde van de respondenten aan interesse te hebben in een abonnement voor het onbeperkt kunnen volgen van werkgerelateerde online trainingen. Dit geldt vooral voor het wat jongere deel van de beroepsbevolking van 25 tot 35 jaar. Wanneer gevraagd wordt naar de eerste gedachte die opkomt bij het horen van online trainingen komen vooral associaties naar voren zoals: eigen tijd indelen, eigen tempo, zelfdiscipline en makkelijk. Onpersoonlijke wordt ook regelmatig genoemd. Redenen om een online training te volgen zijn met name: interessant, ontwikkeling, kennis, persoonlijke ontwikkeling en makkelijk. Kortom, Er bestaat onder de Nederlandse beroepsbevolking van 25 t/m 55 jaar met minimaal een vmbo- opleiding een duidelijke behoefte aan e- learning en deze behoefte groeit. Vooral vanwege de flexibiliteit die e- learning biedt. Deze trend wordt bevestigd door de resultaten van een behoeftepeiling in 2013 onder 202 medewerkers van 5 lidinstellingen van GGZ Ecademy. Ook hierin komt een duidelijke behoefte aan bij- en nascholing (89%) naar voren. Cursussen en trainingen hebben nog een sterke voorkeur als leermethode. Toch kiest al bijna de helft het liefst voor e- learning. Dit komt overeen met het beeld van de Online Trainingen Monitor.

8 E- learning GGZ Ecademy 8 / Implementatie e- learning 3.1 Organisatorische implementatie e- learning Op basis van de vraaggesprekken over de technische implementatie bij de lidinstellingen is een inschatting gemaakt van de fase waarin zij zich in het tweede kwartaal van bevinden als het gaat om de invoering van e- learning binnen de eigen organisatie (tabel 1). We zien dat een enkele organisatie nog in de startfase zit waarin men zich oriënteert op e- learning. Het merendeel is bezig met het aanbieden van modulen. Hetzij vanuit een pilotsituatie (39%), hetzij vanuit een groeifase (42%). Ongeveer 1 op de 6 lidinstellingen vormt een koploper en bevindt zich in een fase van consolidatie. Tabel 1 Implementatiefase (n=28) Fase 1 - startfase: oriënteren, mensen enthousiasmeren, systeem inrichten Fase 2 - pilotfase: modulen worden aangeboden ter kennismaking, randvoorwaarden nog niet duidelijk Fase 3 - groeifase: diverse modulen worden actief ingezet, randvoorwaarden beginnen duidelijk te worden, aantallen nemen toe Fase 4 - consolidatiefase: e- learning wordt breed ingezet in het complexe opleidingsaanbod % Ook aan de leden van de klankbordgroep (n=25) is gevraagd waar hun eigen organisatie staat als het gaat om de implementatie van e- learning (tabel 2). Ook daarin zien we dat de meeste lidinstellingen bezig zijn met het actief aanbieden van e- learning modulen. Het vaakst is e- learning beschikbaar voor alle medewerkers (44%) en wordt het gebruikt door een groot deel van de medewerkers (36%). Tabel 2 - Waar staat uw organisatie mbt implementatie van e- learning* (n=25) - Wij doen helemaal niets met e- learning - Wij zijn voorbereidingen aan het treffen - Er draait een pilot - Wij bieden modulen ter kennismaking aan - E- learning is beschikbaar voor een selecte groep medewerkers - E- learning is beschikbaar voor alle medewerkers - E- learning wordt daadwerkelijk gebruikt door early adapters - E- learning wordt gebruikt door een groot deel medewerkers * Meerdere antwoorden waren mogelijk. Hierdoor telt het percentage hoger op dan 100%. % Uit de vraaggesprekken over de technische implementatie blijkt dat er bij ongeveer de helft van de GGZ- instellingen voldoende draagvlak is voor e- learning. E- learning staat op de agenda, er is voldoende budget en tijd beschikbaar en/of het belang van e- learning is doorgesijpeld in alle lagen van de organisatie. Eveneens bij ongeveer de helft moet er echter nog wel veel gebeuren om e- learning echt ingebed te krijgen in de organisatie. Op bestuurlijk niveau is er dan wel draagvlak maar stokt het bij de uitvoering, e- learning kent geen prioriteit, leidinggevenden hebben koudwatervrees en/of de middelen zijn ontoereikend. Bij veel instellingen is het systeem geheel ingericht en nu moeten de medewerkers er echt mee aan de slag. Dit vraagt onder meer om een PR- campagne waarbij specifiek aandacht is voor medewerkers met weerstand en/of beperkte computervaardigheden. Bij veel instellingen ontbreekt echter de tijd of capaciteit om dit goed op poten te zetten. Bij bijna de helft van de lidinstellingen is er, volgens de leden van de klankbordgroep, op centraal niveau specifiek beleid opgesteld met betrekking tot e- learning. Bij een derde is een dergelijk beleid

9 E- learning GGZ Ecademy 9 / 21 in ontwikkeling en een op de vijf heeft geen beleid opgesteld. De vraaggesprekken over de technische implementatie laten zien dat de gedachten over toetsen, accreditatiepunten en certificaten in relatie tot e- learning nog niet zijn uitgekristalliseerd. Op zich is er interesse maar over het hoe en wat enkele uitzonderingen daargelaten is nog niet nagedacht. Daar is men ook nog niet aan toe. Er is een divers beeld ten aanzien van het actief stimuleren van e- learning door de direct leidinggevende. Een derde van de klankbordgroep leden geeft aan dat e- learning in de eigen organisatie actief wordt gestimuleerd door de direct leidinggevenden, bij bijna 40 procent is dan niet het geval en 30 procent is het niet eens en niet oneens met de vraag. Een mogelijkheid om e- learning te stimuleren is het vergoeden van de tijd die werknemers kwijt zijn met e- learning. Dan blijkt uit de vraaggesprekken over de technische implementatie dat instellingen hier eveneens heel divers mee omgaan. De meesten (37%) vergoeden de tijd niet, bij een kwart wordt het op de afdeling of met de leidinggevende geregeld, een op de vijf instellingen vergoedt de tijd van verplichte modulen en een deel (16%) moet nog bepalen welk beleid zij daar op gaan voeren. E- learning kan op diverse wijzen worden ingezet en benut. Uit de vragenlijst onder de klankbordgroep blijkt dat in de (overgrote) meerderheid van de lidinstellingen e- learning wordt aangeboden aan alle medewerkers, kunnen medewerkers thuis de modulen volgen en zijn een of meerdere modulen ingebed in blended trajecten (tabel 3). Rond de 40 procent van de lidinstellingen heeft het ingebed in het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers en/of is een communicatieplan opgesteld. Tabel 3 - Hoe wordt e- learning ingezet* (n=25) - Iedereen kan e- learning volgen - E- learning is verplicht gesteld voor bepaalde doelgroepen - Een/meerdere modulen zijn ingebed in blended trajecten - E- learning maakt onderdeel uit van het inwerkprogramma - Er is een communicatieplan opgesteld - Medewerkers kunnen thuis/buiten werktijd modulen volgen - Het trainingsaanbod bestaat grotendeels uit e- learning/blended trajecten - In de gesprekken met medewerkers worden afspraken gemaakt over e- learning - Anders, nl: e- learning moet thuis worden gevolgd * Meerdere antwoorden waren mogelijk. Hierdoor telt het percentage hoger op dan 100%. % Verder blijkt uit de vraaggesprekken over de technische implementatie dat instellingen blij zijn dat ze inmiddels verschillende e- learning modulen geïmplementeerd hebben. Over bijvoorbeeld andere online leermethoden moet men nu even niet over nadenken. Er worden wel zaken genoemd zoals e- colleges, webinars, social learning, en chatfunctie. Maar dit is toekomstmuziek. Voor de een is dat overigens dichterbij in de tijd dan voor de ander. 3.2 Technische implementatie Het meest gebruikte leermanagementsysteem is Ilias, versie Procent van de lidinstellingen heeft dit systeem. Hiervan heeft 55 procent het systeem in eigen beheer en bij 45 procent wordt het systeem beheerd vanuit de GGZ Ecademy. Nagenoeg alle lidinstellingen zijn tevreden over de ondersteuning die zij krijgen van de leverancier van het leermanagementsysteem. Indien er kritiek is, heeft dit betrekking op de slechte service, de lange responsetijden en onvoldoende communicatie. Een kwart van de instellingen heeft plannen om over te stappen op een ander systeem. Het aantal gebruikers dat is aangesloten op het leermanagementsysteem varieert sterk tussen de instellingen en loopt uiteen van Dit heeft te maken met het feit dat medio 2014 enkele lidinstellingen

10 E- learning GGZ Ecademy 10 / 21 pas gestart zijn. Daarnaast maken veel instellingen voor al hun medewerkers een account aan waarmee zij kunnen inloggen op het leermanagementsysteem. Hoeveel medewerkers dit vervolgens daadwerkelijk doen en een actieve gebruiker zijn van het leermanagementsysteem is onbekend. Bij driekwart van de instellingen is de infrastructuur binnen de instelling niet geschikt voor e- learning met multimediale bestanden. Het gaat hierbij zowel om kleine als om grote instellingen. Men ervaart problemen met het geluid en het afspelen van video s, er is sprake van een te kleine bandbreedte en het systeem is traag. Soms worden er speciale werkplekken ingericht voor e- learning. In het algemeen kunnen de medewerkers van de lidinstellingen thuis leren en vanuit huis direct inloggen op het leermanagementsysteem. Bij 14 procent is dat mogelijk voor een deel van de medewerkers. In sommige e- learning modulen zitten links naar websites. Bij vrijwel alle instellingen is het internet onbeperkt toegankelijk. Sommigen hebben specifieke websites geblokkeerd. Bij thuiswerken hebben medewerkers hier geen last van. Nagenoeg alle instellingen hebben een helpdesk ingericht voor vragen over e- learning en het leermanagementsysteem. Bij een ruime meerderheid is dit belegd bij de opleidingsafdeling en bij een minderheid bij de ICT- afdeling. Het aantal vragen dat binnenkomt wisselt sterk maar ligt zo tussen de per week. De vragen richten zich instructie (hoe moet ik het doen?), inlogproblemen en ICT problemen. 3.3 Ervaringen diensten GGZ Ecademy Uit de vragenlijst onder de klankbordgroep blijkt dat de lidinstellingen tevreden zijn over de dienstverlening en ondersteuning van GGZ Ecademy (grafiek 4). Vooral de modulen worden goed beoordeeld: 88 procent beoordeelt de inhoudelijke kwaliteit als goed en 82 procent vindt dat de modulen goed aansluiten bij de leerbehoeften. Verder is ongeveer twee derde van de lidinstellingen tevreden over de wijze waarop GGZ Ecademy reageert op opmerkingen en terugkoppeling biedt, en over de mate waarin GGZ Ecademy kennisdeling faciliteert. Een aandachtspunt vormt de ondersteuning die GGZ Ecademy biedt bij het verder brengen van e- learning in de organisatie. 48 Procent vindt dit voldoende. Grafiek 4 Ervaringen diensten GGZ Ecademy (n=25) Modulen sluiten goed aan bij leerbehoeqen Inhoudelijke kwaliteit modulen is goed Geeq voldoende informare om module te implementeren Reageert goed op opmerkingen en voldoende terugkoppeling Faciliteert voldoende kennisdeling Ondersteunt voldoende bij verder brengen e- learning 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal eens eens niet eens/niet oneens oneens helemaal oneens weet niet/nvt

11 E- learning GGZ Ecademy 11 / 21 Uit de vraaggesprekken over de technische implementatie komt ook een positief beeld naar voren wat betreft de ondersteuning van GGZ Ecademy. Aandachtspunten die worden genoemd wat betreft het verbeteren dan wel uitbreiden van het dienstenpakket van GGZ Ecademy, zijn: Ondersteuning bij het vergroten van het gebruik van e- learning; Bevorderen kennisuitwisseling, zowel vanuit GGZ Ecademy als tussen de lidinstellingen en zowel op praktisch als op strategisch niveau; Ondersteuning bieden bij PR- campagnes door (aanpasbaar) materiaal te ontwikkelen en best practices te delen; Uitbreiden service rondom accreditatie; Tijdsdruk verminderen: periodes voor acceptatie zijn vaak kort; Meer functionaliteit aanbieden in leeromgeving GGZ Ecademy voor lidinstellingen die zich geen eigen leermanagementsysteem kunnen veroorloven; Verbeteren acceptatieprocedure voor blauwdrukken en modulen: duidelijkere instructies geven en terugkoppeling; Ondersteunen bij ontwikkelen van blended trajecten. Kortom, Veel instellingen bevinden zich in een fase waarin de implementatie van e- learning modulen is voltooid. Het systeem is ingericht, men kan e- learning modulen aanbieden en medewerkers kunnen er gebruik van maken. En dat gebeurt ook. Nu is het zaak om groei en/of consolidatie te realiseren. Het inbedden en bestendigen van e- learning in het algemeen binnen de organisatie is nog tamelijk beperkt. Hierdoor wordt e- learning ook (nog) niet ten volle benut. Daar zijn wel gedachten over en men wil daar de komende tijd aan werken. De toekomst zal uitmaken hoeveel hiervan gerealiseerd kan worden. We zien een duidelijke ontwikkeling ten opzichte van Begin 2013 zat 20 procent van de lidinstellingen in de startfase. In het tweede kwartaal van 2014 is dat nog maar 3 procent. Lidinstellingen zijn doorgegroeid naar de pilotfase en/of groeifase (81% ten opzichte van 68% in 2013). Enkelen naar de consolidatiefase. Bovendien had in procent geen beleid ontwikkeld gericht op e- learning. In 2014 is dat teruggelopen naar circa 20 procent. De technische implementatie lijkt geen onoverkomelijke problemen op te leveren. Wel is de interne infrastructuur onvoldoende toegerust voor multimediale toepassingen. De lidinstellingen zijn net als in tevreden over de modulen, activiteiten en dienstverlening van GGZ Ecademy.

12 E- learning GGZ Ecademy 12 / Gebruik en evaluatie e- learning modulen 4.1 Gebruik e- learning modulen Tabel 5 laat zien dat in 2014 er e- learning modulen zijn afgerond van GGZ Ecademy door medewerkers van 25 lidinstellingen in de periode 1 januari t/m 31 oktober Van het totaal aantal gevolgde modulen is de module Werken met meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met 40 procent veruit de meest gevolgde module. Deze wordt op afstand gevolgd door de modulen Omgaan met geneesmiddelen, Ouder(s)ondersteuning en Psychofarmaca met ieder tussen de 6 en 8 procent. De rest van de modulen nemen ieder 5 procent of minder van het totale gebruik aan e- learning modulen voor rekening. Dit is mede een gevolg van het feit dat enkele modulen pas in 2014 beschikbaar zijn gekomen. Tabel 5 Gebruik modulen GGZ Ecademy aantallen % - BHV Dubbele diagnose Dwang en drang FACT Herstelbenadering Herstelondersteunend werken Infectieziekten in de GGZ 30 0,3 - Inleiding op cognitieve gedragstherapie Interculturele zorg in de GGZ 66 0,6 - Motiverende gespreksvoering Motiverende gespreksvoering Motiverende gespreksvoering ,4 - Motiverende gespreksvoering ,4 - Omgaan met geneesmiddelen Ouder(s)ondersteuning Psychofarmaca Psychopathologie Somatiek Somatiek en verslaving Suicidepreventie Verslaving, middelen en gokken 59 0,5 - Werken met meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Woonbegeleiding en psychopathologie 88 0,8 Totaal Bovenstaande e- learning modulen van GGZ Ecademy zijn gevolgd door medewerkers. De meeste cursisten volgden één module (70%). Circa 20 procent heeft 2 modulen afgerond en 10 procent heeft 3 of meer e- learning modulen van GGZ Ecademy gemaakt. 4.2 Evaluatie e- learning modulen Het evaluatieformulier is ingevuld door medewerkers afkomstig van 31 lidinstellingen. Hiervan heeft 35 procent voor het eerst ooit een e- learning module of online cursus gevolgd. De rest is reeds bekend met de leermethode, al dan niet aangeboden via GGZ Ecademy. De modulen die respondenten het vaakst hebben gevolgd zijn: werken met meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (23%) en psychofarmaca (13%) (zie ook tabel B, bijlage 3). In het algemeen worden de e- learning modulen van GGZ Ecademy goed beoordeeld. De respondenten kennen een gemiddeld rapportcijfer toe van 7,3 voor de diverse gevolgde e- learning

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving De relatie tussen leesvaardigheid en de ervaringen die een kind thuis opdoet is in eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond: ouders hebben een grote invloed

Nadere informatie

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd Inleiding Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor jeugd tot 18 jaar. Tegelijk bieden huisartsenpraktijken ook zorg aan jeugdigen.

Nadere informatie

Voorwoord en hoofdconclusies

Voorwoord en hoofdconclusies Voorwoord en hoofdconclusies Dit is een jaarlijks terugkerend onderzoek door Springest in samenwerking met NIDAP. Omdat er dit jaar bijna 4.000 mensen zijn ondervraagd analyseren we de resultaten niet

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Yes We Can Fellow onderzoek

Yes We Can Fellow onderzoek Yes We Can Fellow onderzoek Resultaten 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 Respons... 3 Eigenschappen responsegroep... 3 Enkelvoudige of meervoudige problematiek... 4 Zorg voorafgaand aan opname... 4 Situatie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmonitor Onderzoek uitgevoerd door a-advies Mei 2017

Klanttevredenheidsmonitor Onderzoek uitgevoerd door a-advies Mei 2017 Klanttevredenheidsmonitor 2017 Onderzoek uitgevoerd door a-advies Mei 2017 Onderzoek Vragenlijst uitgezet onder actieve gebruikers van de OFED Kennisbank in 2016 Uitnodiging verstuurd via nieuwsbrief die

Nadere informatie

Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling

Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling Van de twaalfhonderd beroepskrachten die reageerden op een enquête van het Tijdschrift Kindermishandeling vermoedde liefst 83 procent

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Hoe wordt e- learning gebruikt?

Hoe wordt e- learning gebruikt? Hoe wordt e- learning gebruikt? Van: Wilfred Rubens Datum: 14 september 2013 Deze rapportage gaat in op de vraag hoe e- learning wordt toegepast door de respondenten van de MOOC E- learning en binnen de

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

RAPPORTAGE EVALUATIE NETWERKTRAINING SUCCESVOL NAAR WERK

RAPPORTAGE EVALUATIE NETWERKTRAINING SUCCESVOL NAAR WERK RAPPORTAGE EVALUATIE NETWERKTRAINING SUCCESVOL NAAR WERK INHOUDSOPGAVE + INLEIDING 4 + MANAGEMENT SUMMARY 5 + RESULTATEN 8 + BIJLAGEN + Bijlage A. Onderzoeksverantwoording 19 + Bijlage B. Steekproefsamenstelling

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant B. van Bruggen Amsterdam, maart 2006 517/Amsterdam, maart 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company In oktober 2012 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International, met ondersteuning van

Nadere informatie

Hoe kies je een Learning Managment System (LMS)

Hoe kies je een Learning Managment System (LMS) Kaya Sagrado 24 Willemstad, Curaçao Willemstad, maart 2013 Hoe kies je een Learning Managment System (LMS) Er zijn vele Learning Management Systems en er komen steeds nieuwe bij. Geen overwogen keuze kan

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Functioneel beheer in Nederland

Functioneel beheer in Nederland Functioneel beheer in Nederland Achtergrond Op initiatief van Marjet Smits (ad Matres), Martijn Buurman (Functioneel-beheerder.com) en Günther Nijmeijer (inmezzo) is eind 2012 de eerste verkiezing voor

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Jaarrapportage werk.nl. Publieksversie

Jaarrapportage werk.nl. Publieksversie Jaarrapportage werk.nl 2014 Publieksversie 2 Samenvatting Werkzoekenden en werkgevers maken ook in 2014 weer meer gebruik van de online dienstverlening van UWV die onder meer op werk.nl en in de Werkmap

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

Cliëntervaringen in beeld

Cliëntervaringen in beeld Cliëntervaringen in beeld Jaarrapportage contactpersonen de Herbergier 2011 dr. C.P. van Linschoten drs. M. Cardol drs. W. Betten februari 2012 ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV Inhoudsopgave 1. INLEIDING

Nadere informatie

Docentevaluaties: zó geef je studenten een stem

Docentevaluaties: zó geef je studenten een stem Docentevaluaties: zó geef je studenten een stem Docentevaluaties worden gebruikt om studenten feedback te laten geven op de kwaliteit van de docenten. In dit artikel wordt ingegaan op de randvoorwaarden

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011 Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze oktober 2011 Hoog percentage studie uitvallers Uit cijfers van de HBO-raad blijkt dat gemiddeld 15,8% van de HBO studenten afvalt

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Aanleiding In het meerjarenbeleidsplan van 2005-2010 Op weg naar nog eens 100 jaar stonden vijf kerndoelen centraal, waaronder een passend vrijwilligersbeleid. Een goed vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD

UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD 1 Inleiding Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor jeugd tot 18 jaar. Tegelijk bieden huisartsenpraktijken ook zorg aan

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

Jongerenenenquête SJeM

Jongerenenenquête SJeM Stichting Jeugdbelangen Malden Jongerenwerk gemeente Heumen / SWG Jongerenenenquête SJeM Onderzoeksrapport 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Verantwoording methode... 3 2.1. Onderzoeksinstrument...

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Evaluatie FysiohuisTraining

Evaluatie FysiohuisTraining Evaluatie FysiohuisTraining 2014 INLEIDING Sinds 2013 is er binnen het Fysiohuis de mogelijkheid voor oud-patiënten en andere geïnteresseerden onder begeleiding van een fysiotherapeut te trainen. Het doel

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015 Resultaten onderzoek Kinderen en geld Februari 2015 Resultaten onderzoek kinderen en geld 2015 2 Inleiding De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert ieder jaar in De week van het geld gastlessen

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Rapport Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum

Nadere informatie

HRD Trends Financiële Dienstverlening. Hoe is het leren georganiseerd in de meest mobiele sector van Nederland?

HRD Trends Financiële Dienstverlening. Hoe is het leren georganiseerd in de meest mobiele sector van Nederland? HRD Trends 2017 Financiële Dienstverlening Hoe is het leren georganiseerd in de meest mobiele sector van Nederland? Voorwoord en hoofdconclusies Dit is een jaarlijks terugkerend onderzoek door Springest

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 Agenda Welkom en doel van de bijeenkomst MedewerkerMonitor: deelnemers en respons Uitkomsten: scores totaal en indicatoren Uitkomsten:

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Evaluatie Tabakswet Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 19 OKTOBER 17 NOVEMBER 2015

RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 19 OKTOBER 17 NOVEMBER 2015 RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 9 OKTOBER 7 NOVEMBER 05 Samenvatting De belangrijkste resultaten: De grootste groep trainers is lange tijd (>0 jaar) actief. Trainers met een hoger trainersniveau zijn bovendien

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk. november december 2007

Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk. november december 2007 Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk november december 2007 Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk November - december 2007 Opdrachtgever: Sardes Utrecht, februari 2008 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Mark Paardekooper 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verantwoording.... 4 Respons... 4 Opzet enquête.... 4 Data...

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010) worden gebruikt.

Nadere informatie

Monitor voortgang Wmo

Monitor voortgang Wmo Monitor voortgang Wmo Uitkomsten zesde meting, zomer 2015 Amersfoort, 31 augustus 2015 Contactpersoon: Hester van den Bergh Kenmerk: KV/hrbh/iawg/168364/2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids-

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie