Tegen de Stroom in.. Focus op kunst en cultuur in Oss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tegen de Stroom in.. Focus op kunst en cultuur in Oss"

Transcriptie

1 Tegen de Stroom in.. Focus op kunst en cultuur in Oss 7 januari Opdracht De gemeente Oss heeft in de Programmabegroting besloten tot ingrijpende bezuinigingen in de kunst- en cultuursector van de gemeente. Daarbij is het accent alleen gelegd bij de professionele instellingen voor kunst en cultuur en blijft het amateurcircuit buiten schot. Het gaat om een totale bezuiniging van ,- op het cultuurbudget, waarvan ,- voor Museum Jan Cunen, voor Muzelinck en ,- voor de gezamenlijke instellingen. De opdracht van de gemeente gaat naast de bezuiniging uit van: - meer of nauwere samenwerking tussen de kunst- en cultuurinstellingen binnen de gemeente Oss; - meer verbondenheid met de Osse samenleving; - het behoud van de educatieve waarden van kunst en cultuur voor de jeugd. En hoewel het geld gelabeld is voor een paar instellingen, is het al snel duidelijk dat de bezuiniging het gehele kunst- en cultuurveld aangaat. Door de omvang van de bezuinigingen dreigen kernfuncties te worden geraakt en dat beïnvloedt iedereen in het veld. Bovendien zijn de kerntaken van een deel van de instellingen sterk aan verandering onderhevig, onder andere ingegeven door de economische crisis. Consequentie van de gemeentelijke randvoorwaarden bij de bezuinigingen is dat er ook bínnen sommige instellingen stevig gereorganiseerd zal moeten worden. En er zal gezocht moeten worden naar andere inkomstenbronnen, het hoeft niet alleen kostenreductie te zijn. Feitelijk is het kunst- en cultuurveld door de omstandigheden genoodzaakt om met elkaar de doelstellingen en de ambities opnieuw te formuleren. Die handschoen is met verve opgepakt. De gezamenlijke directies van de professionele kunst- en cultuurinstituties in Oss voelen zich verantwoordelijk om een compleet, gevarieerd en aantrekkelijk aanbod op het gebied van kunst en cultuur in Oss te waarborgen, ondanks de forse bezuinigingen en effecten van de economische crisis die op de sector afkomen. Deze positieve en strijdbare houding komt voort uit de overtuiging dat kunst en cultuur van wezenlijke betekenis is in het dagelijkse leven van mensen. Maar ook waar het gaat om de aantrekkelijkheid van de stad en de gemeente om er te wonen, te bezoeken of om er bedrijvigheid uit te oefenen. Tegen de stroom in: focus op kunst en cultuur in Oss. 2. Proces Door de omvang van de bezuinigingen drong een aantal vragen zich op: Wat kunnen we samen doen om er voor te zorgen dat we er sterker uitkomen? Wat kunnen we doen om de vitale functies van kunst en cultuur zo goed mogelijk te behouden? Wat bindt ons eigenlijk? Wat zijn onze culturele wortels? Welke ambities willen en durven we met elkaar nog te formuleren? Hoe kunnen we meer onderscheidend worden in de regio? Onder begeleiding van de gemeente hebben de directies van de professionele culturele instellingen met elkaar een projectgroep gevormd. En vervolgens is de projectgroep aan de slag gegaan om naar antwoorden te zoeken. 1

2 Die zoektocht is een kort, maar intensief proces geworden. Er zijn veel betrokkenen geconsulteerd: burgers, professionals, actieve kunst- en cultuurliefhebbers, onderwijsmensen, jongeren, experts en tal van andere mensen die zich op de een of andere manier verbonden voelen met kunst en cultuur in Oss. Er zijn twee breed ingestoken werkconferenties gehouden, het burgerpanel is geraadpleegd, er zijn expertmeetings geweest, er hebben vele individuele gesprekken plaats gevonden en er is veel onderling overlegd. Verslagen van deze bijeenkomsten zijn in bijlage 1 opgenomen, de resultaten van het burgerpanel in bijlage 2 en de visie van de oud-museum directeuren op de toekomst van Museum Jan Cunen in bijlage 3. In dit proces zijn drie stappen te onderscheiden: 1. Wat zijn onze belangrijke culturele wortels? Wat hoort bij Oss en waar kunnen we op voortbouwen? 2. Hoe staan onze instellingen er voor in deze tijd? Wat typeert ze, hoe werken ze in de praktijk? 3. Waar liggen voor hen aangrijpingspunten om in de toekomst gezamenlijk het aanbod vorm te geven? Als duidelijk is wat onze belangrijke culturele wortels zijn, waar we nu staan en waar we gezamenlijk heen willen, dan hebben we een streefbeeld. De opgave is dan om gezamenlijk te werken om dat streefbeeld stap voor stap in te kleuren. Dat is het idee achter deze drie stappen. Met het benoemen en het inkleuren van dit streefbeeld zeggen we iets over wat we willen gaan doen op het gebied van kunst en cultuur in Oss. Daarmee is nog niets gezegd over het hoe. Hoe dit streefbeeld vertaalt kan worden naar concrete structuren en organisatievormen is de uitdaging voor fase 2 van dit proces. In de eerste helft van 2014 wordt hier invulling aangegeven. 3. Streefbeeld De instellingen zijn op zoek naar kansen om meer gezamenlijk activiteiten en programma s te ontwikkelen. De omschrijving van de (culturele) identiteit en het daaruit voortvloeiende verhaal van Oss kan dan tot meer samenwerking leiden tussen de instellingen onderling en met de plaatselijke stakeholders: het onderwijs, het verenigingsleven, de amateurkunst, het bedrijfsleven etc. Hierdoor ontstaat een meerwaarde voor de instellingen zelf en voor de Osse inwoners in het bijzonder. Hieronder wordt een toelichting gegeven op dit streefbeeld, deze Osse culturele identiteit en de mogelijkheden die dit fundament biedt om enerzijds die verankering te realiseren en tegelijkertijd de rol van cultuur in een vitale gemeente te realiseren. Bij het formuleren van het streefbeeld is gebleken dat de culturele toekomst van Oss op dit moment slechts een schets kan zijn. Een aantal culturele instellingen in Oss bevindt zich in transitiefase. Muzelinck neemt momenteel maatregelen om de bezuinigingen uit het verleden en de toekomst het hoofd te bieden, waarbij ook het teruglopende leerlingenaantal een factor is. Muzelinck en Gemeente zoeken gezamenlijk een oplossing voor de huurconstructie van het pand Groene Engel en museum Jan Cunen en Stadsarchief zoeken naar een nieuwe positionering met 2

3 input van anderen. Er is gezocht naar thema s die geschikt zijn voor verdere samenwerking. Verdere analyse zal nodig zijn om te bepalen of samenwerking op deze thema s inderdaad zal leiden tot bredere belangstelling en een efficiencyslag. Lokale verankering We hebben er voor gekozen om meer verbondenheid van instellingen met de samenleving te zoeken in onder andere onze gezamenlijke culturele identiteit. Die identiteit van de gemeente vormt het fundament van de relatie tussen de samenleving, Oss, en haar culturele instellingen. Dit hebben we lokale verankering genoemd. Hieronder wordt een toelichting gegeven op deze culturele identiteit en de kansen voor lokale verankering door de professionele instellingen. A. Culturele identiteit Wat zijn nu belangrijke momenten geweest in de geschiedenis van Oss, als het gaat over cultuur en cultuurbeleving? Welke momenten hebben zich in de genen en het collectief geheugen van Oss vastgezet? Daar zijn natuurlijk vele antwoorden op mogelijk. Met vertegenwoordigers van de professionele instellingen, amateurkunst, kunsteducatie, onderwijs, bedrijfsleven, verenigingsleven en jongeren is in een werkconferentie gesproken over deze culturele identiteit. Met de uitkomsten van deze werkconferentie is oud-hoogleraar Gerard Rooijakkers samen met een werkgroep Osse verhalenschrijvers aan de slag gegaan met het formuleren van deze culturele wortels. Gerard Rooijakkers is een autoriteit op het gebied van culturele identiteit en de totstandkoming daarvan, hij beveelt het volgende aan: Om focus en samenhang te creëren benoemen we drie overkoepelende stadsidentiteiten (wat waren en zijn we) en openen we een vierde als ambitie voor de toekomst (wat willen we worden). 1 Oss als prehistorisch vorstenrijk 2 Oss als stad en kernen in het Maasland ( ) 3 Oss als industriestad in relatie tot haar ommeland ( ) 4... Osse ambitie voor de toekomst op basis van een zelfbewustzijn tegen de stroom in: de te verleggen stenen in Maas en Maasland. De biografie van Oss door de eeuwen heen laat zich beschrijven als een waarbij de bevolking altijd een sterke neiging heeft gehad om zijn eigen zaakjes te willen regelen. Dat was zo in de tijd van het Vorstengraf, de Merovingische vorsten, de industrialisatie en in zekere zin ook ten tijde van de Osse bende. Eigenlijk geldt dat tot op de dag van vandaag. Het verhaal over de culturele wortels en de manier waarop dat gebruikt wordt in de identiteitsvorming van de stad en de gemeente, is verder uitgewerkt in een essay van Gerard Rooijakkers en in bijlage 4 toegevoegd. Dit essay kan voor verhalenvertellers van Oss en de Osse amateursector als basis dienen voor een concrete, nadere invulling van de lokale verankering van kunst en cultuur en een bijdrage leveren aan een vitale gemeente. De professionele instellingen kunnen op basis van dit verhaal gezamenlijke programma s ontwikkelen. Programma s die sturing geven aan een deel van de programmering, die met geschiedenis en aard van de gemeente zijn 3

4 verbonden en die een verdere ontwikkeling van de gemeente vanuit haar eigen geschiedenis kunnen stimuleren. 'Culturele identiteit' is geen statisch begrip, maar is voortdurend in ontwikkeling. De gemeente Oss is aan verandering onderhevig doordat de bevolking van samenstelling verandert en er allerlei processen gaande zijn op het gebied van landschappelijke situaties, sociale omstandigheden, economische ontwikkelingen en culturele aanpassingen. Het is juist de kunstsector die daarop reflecteert en op die manier bijdraagt aan de dynamiek van de culturele identiteit. De historische verworvenheden en vaste culturele waarden van Oss vormen de basis voor een toekomstbeeld dat we met z'n allen in Oss vorm gaan geven. B. Professionele instellingen Oss heeft de volgende professionele voorzieningen voor kunst en cultuur: een museum, een stadsarchief, een theater, een cultuurpodium, een centrum voor de kunsten en een bibliotheek. Hieronder volgt een korte typering per instelling. Een uitgebreidere toelichting op deze instellingen, de huidige samenhang van hun programma s met de Osse thema s en samenwerkingspartners en hun toekomstvisie is in bijlage 5 opgenomen. Museum Jan Cunen Museum Jan Cunen presenteert en beheert een collectie die bestaat uit 19e eeuwse en moderne en hedendaagse kunst. Ook heeft het Museum Jan Cunen een belangrijke educatieve functie. Jaarlijks komen er ongeveer bezoekers. Het museum is gehuisvest in Villa Constance, een markant en beeldbepalend gebouw. Museum Jan Cunen maakt onderdeel uit van de gemeente Oss en is daarmee een gemeentelijke instelling. Het Stadsarchief is in de organisatorische eenheid van het museum opgenomen. Stadsarchief Het deel van het stadsarchief dat niet bij de provincie is ondergebracht wordt door het Stadsarchief beheerd en voor het publiek toegankelijk gemaakt. Ook heeft het stadsarchief een educatieve functie. Er komen jaarlijks rond de bezoekers. Het archief is gehuisvest in een markant gebouw aan de Peperstraat in Oss (gehuurd van commerciële partij), dat enige jaren geleden geschikt gemaakt is voor het archief. Theater De Lievekamp Theater De Lievekamp biedt een podium voor zowel de Osse amateurkunst als het professionele aanbod en trekt jaarlijks een kleine bezoekers. Het theater biedt een breed programma van opera tot toneel en van popmuziek tot cabaret- voor een brede doelgroep en volgt daarbij actief nieuwe vormen van podiumkunsten met het oog op opname in de programmering. Daarnaast biedt het theater ruimte voor de zakelijke markt. Theater De Lievekamp is een zelfstandige stichting en is eigenaar van het gebouw aan de Raadhuislaan waar ook Muzelinck en Bibliotheek gehuisvest zijn. De Groene Engel 4

5 De Groene Engel is een cultuurpodium en organiseert onder meer concerten, films, (amateur)voorstellingen en debatten. De Groene Engel trekt jaarlijks een kleine bezoekers en is onderdeel van Muzelinck. De Groene Engel is gehuisvest in een monumentaal pand dat van de gemeente wordt gehuurd en is de huiskamer van Oss. De Groene engel werkt nauw samen met primair en secundair onderwijs. Muzelinck Stichting Muzelinck, Centrum voor de Kunsten van Oss, Maasdonk, Bernheze en Cuijk bevordert de kunst- en cultuurparticipatie, maatschappelijke deelname en gemeenschapsvorming met o.a. cultuur educatieve programma s op scholen en instellingen, in buurten, wijken en de stad. Vanuit Muzelinck worden manifestaties als Fantastival, Week van de amateurkunst en Oss Zingt georganiseerd. Muzelinck draagt tevens zorg voor een breed aanbod aan lessen en cursussen aan (verenigde) amateurkunstenaars op het gebied van alle kunsten. Muzelinck vormt samen met cultuurpodium De Groene Engel een organisatorische eenheid. Bibliotheek De Openbare Bibliotheek Oss is de centrale bibliotheek van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. Dit omvat de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss, Uden en Veghel. De bibliotheek telt leden in Oss en in haar gehele werkgebied. Haar hoofdtaak is bevordering van lezen, leren en informeren. De activiteiten van de bibliotheek bestaan uit distributie (analoog en digitaal), leesbevorderingsactiviteiten, ontsluiten van bronnen en kennis, ondersteunen bij studie en een leven lang leren Op dit moment ligt de nadruk op het tot stand brengen van 100 schoolbibliotheken. Lokale verankering instellingen De professionele instellingen voor kunst en cultuur in Oss houden in hun programma s nadrukkelijk rekening met de lokale situatie. In het verlengde van de plaatselijke activiteiten en reputatie van de culturele instellingen hebben zij ook een regionale en landelijke (voorbeeld) functie. De programmaoverzichten van de afzonderlijke instellingen laten zien dat er al veel activiteiten een relatie hebben met de culturele identiteit van Oss. De professionele instellingen komen tegemoet aan wat er in de samenleving leeft en nemen eigen initiatieven om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Ook is zichtbaar geworden dat er kansen zijn voor de instellingen om meer gezamenlijk activiteiten en programma s te ontwikkelen. De omschrijving van de (culturele) identiteit en het daaruit voortvloeiende verhaal van Oss kan dan tot meer samenwerking leiden tussen de instellingen onderling en met de plaatselijke stakeholders: het onderwijs, het verenigingsleven, de amateurkunst, het bedrijfsleven etc. Hierdoor ontstaat een meerwaarde voor de instellingen zelf en voor de Osse inwoners in het bijzonder. Samenwerking Het idee is dus om de culturele identiteit te benoemen en dat als basis te gebruiken om intensiever met elkaar samen te werken. Door meer samen te werken ontstaat ook meer samenhang in het 5

6 aanbod en kan de beleving van de culturele identiteit verder versterkt worden. Dát leidt er toe dat meer Ossenaren zich kunnen herkennen in het culturele aanbod. Maar het leidt ook tot minder kosten door slimmer te combineren en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Het streefbeeld voor kunst en cultuur in Oss houdt dus om te beginnen in dat de professionele instellingen meer en intensiever gaan samenwerken. Zij doen dat in de eerste plaats vanuit hun inhoudelijke programma s, in de tweede plaats op het gebied van communicatie en marketing en in de derde plaats door het delen van faciliteiten en backoffice. A. Inhoudelijke programma s Door samen te werken op de inhoudelijke programma s kan meer samenhang in het aanbod gecreëerd worden. Dit kan bijvoorbeeld vormgegeven worden door een structureel programma overleg. In een netwerk zou hierbij ook de aansluiting met de amateursector en bedrijfsleven gerealiseerd kunnen worden. Dit wordt hieronder toegelicht. Structureel programma overleg Instellingen willen op basis van inhoud en op basis van de culturele identiteit samenhang creëren in hun programma s. In een periodiek inhoudelijk overleg op het niveau van directies en programmeurs kan hieraan invulling worden gegeven. Het doel van het overleg is om inhoudelijk verbindingen te leggen, afstemming te organiseren en het aanbod te bespreken. Vanuit de culturele identiteit en het verhaal van Oss wordt een aantal gezamenlijke activiteiten ontwikkeld. Daarbij zoekt dit netwerk aansluiting met amateurkunst, verenigingsleven, kunsteducatie en onderwijs, bedrijfsleven, jongeren en andere maatschappelijke sectoren. Vanuit dit netwerk kunnen nieuwe initiatieven ontstaan voor gezamenlijke evenementen en bestaande evenementen als Fantastival en stadsmusicals verder uitgebreid worden. Het programmaoverleg kent een voorzitter (directeur van een van de instellingen); het voorzitterschap rouleert jaarlijks. Over de verdere vorm wordt verder nagedacht in de tweede fase. B. Marketing, communicatie en relatiemanagement Uitgangspunt voor marketing en communicatie is dat de culturele sector in Oss zich als herkenbaar geheel presenteert. Door de gezamenlijkheid kunnen professionele instellingen meerwaarde creëren. De volgende onderwerpen werken zij nader uit: Gezamenlijk communicatie- en marketingplan In vervolg op de inhoudelijke planvorming stellen de instellingen een gezamenlijk communicatieen marketingplan op en stemmen publiciteit op elkaar af. Iedere instelling hanteert een daarmee samenhangend eigen communicatiebeleid. Gegevensuitwisseling 6

7 De instellingen wisselen gegevens uit, maken gebruik van elkaars netwerken en delen de resultaten van publieks- en marktonderzoek voor zover de privacywetgeving dat toe laat. Hieruit vloeit relatiebeheer voort waarbij de instellingen hun expertise delen. Gezamenlijke website Er wordt een gezamenlijke website ontwikkeld die door iedereen kan worden geraadpleegd en waar de culturele activiteiten van Oss overzichtelijk zijn gerangschikt en inhoudelijk worden toegelicht. Andere sociale media kunnen als satellieten van die website centraal worden beheerd. Gezamenlijke open dag Een eerste gezamenlijke presentatie van de instellingen en hun programma s is voorzien tijdens een open dag op 25 mei Deze culturele open dag kan de opmaat zijn voor een jaarlijks evenement. Publieksacties en promoties Met de lokale tv zender D-tv zal gezocht worden naar een hechtere samenwerking die moet leiden tot meer aandacht voor kunst en cultuur bij de zender. Gezamenlijke fundraising Naast de individuele sponsorprogramma s van de instellingen zal worden onderzocht of extra financieringsmogelijkheden in gezamenlijkheid kunnen worden gevonden: - Via het programmeringsoverleg: Dit netwerk kan leiden tot nieuwe partnerships en (wellicht) nieuwe financieringsmogelijkheden. - Via bouwen aan cultuur, een model dat is ontwikkeld door Theater De Lievekamp om de betrokkenheid van Ossenaren bij het theater vergroten, dit kan als model worden gebruikte voor de gehele culturele sector. Over de uiteindelijke vorm hiervan moet verder worden nagedacht. - Via een culturele business club: de culturele instellingen in Oss willen onderzoeken of het oprichten van een Culturele Business Club haalbaar is om de wisselwerking met het bedrijfsleven te intensiveren en het rendement te vergroten. C. Faciliteiten en backoffices Waar mogelijk worden functies samengevoegd: - De instellingen onderzoeken waar synergie kan worden gerealiseerd (programmering, bestuursvorm, horeca, techniek, gebouwenbeheer, marketing). Bijvoorbeeld: tussen de Groene Engel en Lievekamp. - Het stadsarchief maakt deel uit van de gemeentelijke afdeling Museum Jan Cunen. Bij de verzelfstandiging kan naar een aantal opties gekeken worden: onder andere het handhaven van deze combinatie of het samengaan van het stadsarchief met de Bibliotheek. Dit dient nader onderzocht te worden. Gastvrijheid en gebruikersvriendelijkheid staan voorop: - De instellingen Muzelinck, Bibliotheek en De Lievekamp vormen een organisatorische alliantie vooral voor de functies van de receptie en de horeca. Zij onderzoeken of de balie/receptiefunctie van hun gezamenlijke huisvesting kan worden samengevoegd, zodat 7

8 functioneler kan worden gewerkt en op deze manier een betere uitstraling van het culturele cluster aan de Raadhuislaan kan worden ontwikkeld. - Alle instellingen attenderen bezoekers op elkaars aanbod. Ten aanzien van de huisvesting en presentatie wordt de volgende focus nagestreefd: - De eigen gebouwen blijven de locatie voor het basisprogramma van iedere instelling, maar vormen tevens een uitvalsbasis voor activiteiten die elders in de gemeente of eventueel daarbuiten worden gerealiseerd. - De zichtbaarheid van kunst en cultuur in Oss wordt vergroot door minder traditioneel te presenteren door vaker te kiezen voor buitenpodia, scholen, bedrijven, zorginstellingen, verenigingsgebouwen, kantoren, industriële complexen, buurthuizen, vervoersmiddelen enzovoort. Het kan dus ook zijn dat in de bibliotheek tentoonstellingen door het museum worden gehouden of dat er achtergronddocumentatie wordt verzorgd door de bibliotheek bij exposities in het museum. Alle culturele instellingen stellen zich op als activiteitencentra die actieve deelname aan hun programma s stimuleren en praktisch mogelijk maken. Educatie Bij educatie moet goed in acht worden genomen dat podia en presentatie-instellingen een andere rol vervullen dan activiteitencentra. Bij de één vloeit educatie voort uit inhoudelijke programmering en bij de ander is het de kerntaak. Dat levert uiteenlopende benaderingswijzen op, die verschillende prioriteiten stellen. A. Doorontwikkeling OKVO Het netwerk dat de professionele culturele instellingen nu al vormen in de kunsteducatie onder de noemer OKVO wordt in overleg met het basisonderwijs, het voorgezet onderwijs, het middelbaar en hoger onderwijs doorontwikkeld. Er wordt gekeken of voor het OKVO programma een pendant voor het Voortgezet Onderwijs kan worden ontwikkeld. B. Onderzoek naar aanbod versus vraag op het gebied van cultuureducatie Er wordt nagegaan in hoeverre meer volwassenen actiever bij educatie programma s kunnen worden betrokken. De educatieve activiteiten richten zich er meer op dat deelnemers en vooral ook jongeren actief en inhoudelijk kunnen bijdragen aan de programma s. C. Nieuwe vormen van cultuureducatie - De instellingen kunnen gezamenlijk een aanbod ontwikkelen voor kinderen tijdens de schoolvakanties. - Er bestaan in Oss talloze eenvoudige succesvolle vormen van cultuureducatie, die het onderzoeken op branche brede haalbaarheid waard zijn. Bijvoorbeeld Read2me, de voorleeswedstrijd voor middelbare scholieren van de bibliotheek en de theaterkanjers van de Lievekamp. 8

9 4. Vervolg Met dit manifest, met dit streefbeeld is een basis gelegd voor een nog meer gedeelde toekomst van de professionele culturele instellingen in Oss. Daarmee creëren ze nieuwe perspectieven met elkaar, zodat de gemeente en vooral de inwoners kunnen blijven profiteren van een actueel kunsten cultuuraanbod. Kunst en cultuur zijn immers onmisbare ingrediënten voor een levendige, aantrekkelijke en vitale gemeente. In fase 2 gaat de wil om nog meer en intensiever samen te werken omgezet worden in voorstellen voor structuur-en organisatieaanpassingen. Daar moet de daad bij het woord gevoegd worden, voor zover de instellingen al zelf niet hiermee aan de slag zijn gegaan. De bezuinigingen zullen immers vertaald moeten worden. In de Voorjaarsnota van 2014 zullen de hoofdlijnen hiervan zichtbaar worden. Vervolgstappen: - Fase 2: uitwerken in structuren en organisaties (voorjaar 2014) - Fase 3: implementatieplan (najaar 2014) Bijlagen 1. Verslagen bijeenkomsten (werkconferentie culturele identiteit, expert meeting en brede cultuurbijeenkomst) 2. Resultaten burgerpanel 3. Visie oud-museum directeuren 4. Culturele identiteit: Essay Gerard Rooijakkers en verhalen hierbij van Osse schrijvers 5. Toekomstbeelden per instelling 9

Tegen de Stroom in.. Focus op kunst en cultuur in Oss

Tegen de Stroom in.. Focus op kunst en cultuur in Oss Tegen de Stroom in.. Focus op kunst en cultuur in Oss 4 februari 2014 1. Opdracht De gemeente Oss heeft in de Programmabegroting 2014-2017 besloten tot ingrijpende bezuinigingen in de kunst- en cultuursector

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Kadernota ter voorbereiding op de nieuwe Cultuurnota

Kadernota ter voorbereiding op de nieuwe Cultuurnota Kadernota ter voorbereiding op de nieuwe Cultuurnota Inleiding Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan de kwaliteit van ons bestaan, aan de kwaliteit van het leven van individuen en daarmee ook aan de

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

STATENFRACTIE DRENTHE

STATENFRACTIE DRENTHE STATENFRACTIE DRENTHE De verbeelding van Drenthe Cultuurnota Drenthe 2017-2020 Rudolf Bosch Vergadering Provinciale Staten 28 september 2016 Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen ter wereld; en

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg Van Forum tot Universum Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg 3 Leidschendam, de molens in Stompwijk. Even verderop tref je Museum Swaensteyn, theater Ludens, het Veur theater en een eindeloos

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit Project Popmuziek 2005-2006 2006 Omschrijving van de activiteit Een feestelijke start, lezingen, films, voorstellingen, een uitgebreid aanbod aan het primair en voortgezet onderwijs, Arend en Marije op

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Versterken coöperatieve impact

Versterken coöperatieve impact Versterken coöperatieve impact Wat gaan we doen om samen een dam op te werpen tegen de gevolgen van dementie? ledenbijeenkomst dinsdag 7 februari 2017 9.30 uur Welkom en introductie (Mijke Nouwen) 9.40

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

2. Heeft het museum momenteel nog personeel om voor de belangen van het museum op te komen?

2. Heeft het museum momenteel nog personeel om voor de belangen van het museum op te komen? Gemeente Hoogeveen R - MEI 2015 DATUM 30 april 2015 ONDERWERP Beantwoording schriftelijke vragen museum ONS NUMMER Postadres Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen Bezoekadres Raadhuisplein 24 7901 BW Hoogeveen

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam Vrijdag 25 mei 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Operadagen Rotterdam (het gesproken woord telt) Directeur Guy Coolen, (burgemeester Ahmed Aboutaleb)

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Notitie VERANDERAGENDA voor een duurzaam cultureel OSS

Notitie VERANDERAGENDA voor een duurzaam cultureel OSS Notitie VERANDERAGENDA voor een duurzaam cultureel OSS De grote schok van de voorjaarsnota voor GroenLinksOss is dat in slechts een paar alinea s een grote slag wordt toegebracht aan de leefbaarheid van

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek minder bezoekers, meer leden De bibliotheek in Hengelo registreerde in 2007 totaal 351.829 bezoekers. Dit is een daling van 8.568

Nadere informatie

Vrijwilligersnetwerkbijeenkomst Sociaal en Ondernemen Waalwijk d.d. 22 maart De belangrijkste uitkomsten per thematafel:

Vrijwilligersnetwerkbijeenkomst Sociaal en Ondernemen Waalwijk d.d. 22 maart De belangrijkste uitkomsten per thematafel: Vrijwilligersnetwerkbijeenkomst Sociaal en Ondernemen Waalwijk d.d. 22 maart 2016 De belangrijkste uitkomsten per thematafel: 1. Samenwerken (samen met anderen ondernemen (zie foto bijlage 1) 1. Veel organisaties

Nadere informatie

Notitie Opzet Netwerk Slavernijverleden

Notitie Opzet Netwerk Slavernijverleden Notitie Opzet Netwerk Slavernijverleden Inleiding De gemeente Amsterdam heeft aangegeven de verworvenheden van haar inzet voor het jaar 2013, de viering van 150-jaar afschaffing van de slavernij door Nederland

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda BELEIDSPLAN 2011 2014 augustus 2011 Inleiding De stichting Firma van Drie is hèt podium voor kunstenaars in Gouda en omgeving. De stichting, afgekort De Firma, is opgericht

Nadere informatie

Concept Kader cultuur Gemeente Hoogeveen

Concept Kader cultuur Gemeente Hoogeveen Concept Kader cultuur Gemeente Hoogeveen Augustus 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Ontwikkelingen en visie 1.1 Ontwikkelingen rijk, provincie en lokaal 1.2 Cultuur in samenhang met andere beleidsterreinen

Nadere informatie

Parels voor de Kunst. Netwerk Programma Ouderen. Projectplan (kort)

Parels voor de Kunst. Netwerk Programma Ouderen. Projectplan (kort) Parels voor de Kunst Netwerk Programma Ouderen Projectplan (kort) Korte introductie Parels voor de Kunst Parels voor de Kunst is een samenwerkingsproject voor en door ouderen (60+). Muzehof Centrum voor

Nadere informatie

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Netwerkprogramma 2017-2018 Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Verkorte versie november 2016 1 Inhoud Inleiding 3 Wat is het Gelders Bibliotheeknetwerk? 4 Waarom een netwerkprogrammma?

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen

Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1000 leden.

Nadere informatie

HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER

HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER Tien visies voor cultureel ondernemerschap in kleine en middelgrote musea Introductie Cultureel ondernemerschap: er is ondertussen al veel over

Nadere informatie

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST November 2016 Inleiding Stadsdeel Zuidoost is uniek. Het hoort bij Amsterdam, maar het is ook een stad apart, waar de inwoners zich zeer betrokken

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

De messen geslepen. De cultuurvisie in Oss aangescherpt. Oss, mei 2014, versie 13/5

De messen geslepen. De cultuurvisie in Oss aangescherpt. Oss, mei 2014, versie 13/5 De messen geslepen De cultuurvisie in Oss aangescherpt Oss, mei 2014, versie 13/5 De messen geslepen door Mari Nelissen samen met Gio van Creij (Bibliotheek Oss) en Lex van Hulten (Muzelinck en Groene

Nadere informatie

Ontwikkeling en ontspanning

Ontwikkeling en ontspanning 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek: aantal leden daalt maar uitleningen per lid stijgt Eind 2004 is het aantal mensen dat lid is van de bibliotheek gedaald van 24.977

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

GEZAMENLIJK PROGRAMMEREN. A-team Leefbaarheid en voorzieningen Provincie GELDERLAND 18 april 2013 Jolanda Bekker

GEZAMENLIJK PROGRAMMEREN. A-team Leefbaarheid en voorzieningen Provincie GELDERLAND 18 april 2013 Jolanda Bekker GEZAMENLIJK PROGRAMMEREN A-team Leefbaarheid en voorzieningen Provincie GELDERLAND 18 april 2013 Jolanda Bekker Wie zijn wij? Introductie op Gezamenlijk Programmeren Plan van Aanpak voor Gezamenlijk Programmeren

Nadere informatie

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 1 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota 2007-2010; Coalitieakkoord;

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR Inhoud 1. Inleiding...2 2. Missie...2 3. Onderzoeksthema s...2 4. en een doorkijk naar 2017...3 a. Quick scan gemeentelijke sturing op de binnenstedelijke economie...3 b. Effecten

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector ERZ afdeling oerz telefoon 0182588441 voorstelnummer steller tjan onderwerp Optima Forma project verzelfstandiging Stedelijke Musea Gouda

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Uitvoeringskalender Cultuurvisie

Uitvoeringskalender Cultuurvisie Uitvoeringskalender Cultuurvisie 2017-2019 Inleiding In juni 2017 is de nieuwe Cultuurvisie 2017 Perspectief op 2025 vastgesteld door de raad. Deze visie bevat in drie thema s en acht speerpunten de richting

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie