Nr. 50 december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. 50 december 2013"

Transcriptie

1 PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 50 december 2013 Nieuwe pensioenovereenkomst een feit NUMMER 50 Jelmer Altena (Analytisch lab) 20 jaar PensioenPraat Ab Drenth

2 Voorwoord Nr. 50 december 2013 Secretariaat bestuur Postbus AC Bergen op Zoom Administratie TKP Pensioen Postbus AM Groningen Pensioendesk Tel. (050) Redactie Carla Ligtenberg, Jan-Leen Boot, Lau de Smet, Clemens Heijne, Peter van Tilburg (DR-lid), Gemma Bekendam (TKP) Lezerspanel Christine Blommerde, Hedwig Meesters, Roos Proto, Marcel Melsen, Donald van Sintemaartensdijk Fotografie Albert Joosen Vormgeving Dixxyo concept & mediadesign PensioenPraat is bestemd voor alle deelnemers en gepensioneerden. Aan de inhoud van dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend is het pensioenreglement. Klachten Heeft u een klacht over de pensioenregeling of de dienstverlening? Op vindt u een klachtenformulier. Omwentelingen in 2014 Met deze 50ste editie ronden we een periode af van 20 jaar Pensioenpraat. Niet alleen is dit een historische jubileumeditie, dit nummer behandelt ook het ongetwijfeld belangrijkste onderwerp dat de toekomst van uw pensioen zal bepalen. Precies een jaar geleden heeft SABIC Innovative Plastics (SABIC-IP) de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds opgezegd. In deze PensioenPraat gaan we verder in op de bijzonderheden hiervan en op wat dit voor u betekent. Sinds de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst heeft SABIC-IP een aantal belangrijke stappen gezet. In eerste instantie werden in april van dit jaar de grote lijnen van de nieuwe regeling en de uitvoering ervan, voorgesteld aan de sociale partners en aan het bestuur van het fonds. We hebben toen vernomen dat het doel is om te komen tot één regeling en één pensioenfonds voor alle werknemers en deelnemers in Nederland. In juni volgden verdere besprekingen waarbij hoofdzakelijk de financiële aspecten van de voorstellen werden besproken. In november 2013 bereikten de werkgever en de vakbonden een akkoord over de nieuwe CAO waarin ook de nieuwe pensioenregeling is meegenomen. Vervolgens heeft de werkgever uw pensioenbestuur verzocht om mee te werken aan een collectieve waardeoverdracht, die ervoor moet zorgen dat de toekomstige uitbetaling van uw pensioen op een voldoende zekere en veilige manier kan plaats vinden in het nieuwe pensioenfonds. Ik wens alle deelnemers en hun families, voor 2014 veel geluk toe en spreek de hoop uit dat alle omwentelingen die staan te gebeuren tot het best mogelijke pensioen mogen leiden voor ons allemaal! Vriendelijk groet, Frank Mortier In het artikel Nieuwe pensioenovereenkomst een feit leest u meer over voorgaande. Uiteraard vindt u in deze PensioenPraat ook een terugblik op 50 edities PensioenPraat van de afgelopen 20 jaar. PensioenPraat 2

3 Roan Snoeijers (EMT) Nieuwe pensioenovereenkomst een feit De werkgever heeft de afgelopen maanden onderhandeld met de vakbonden om tot een akkoord te komen over de nieuwe pensioenregeling. Om dit akkoord te kunnen bereiken is tussentijds aan een aantal verkenners gevraagd om een advies te schrijven. Dit advies is positief ontvangen bij de werkgever en vakbonden en inmiddels ligt er een akkoord. De nieuwe pensioenovereenkomst is een CDC-regeling met een vaste premie van 25,5% van de loonsom die wordt ondergebracht bij een nieuw pensioenfonds mogelijk genaamd Stichting Pensioenfonds SABIC Nederland. Daarnaast verstrekt SABIC een eenmalige bijdrage van e 100 miljoen om de samenvoeging van de regelingen en fondsen te versoepelen. Hieronder gaan we in op de verschillende aspecten van deze regeling/overeenkomst. CDC-regeling De nieuwe pensioenregeling is een Collectieve Defined Contribution (CDC) regeling. Dit houdt in dat de premie van de werkgever wordt gefixeerd en dat de uitkomst afhankelijk is van de beleggingsrendementen van het pensioenfonds. De tot en met 2013 geldende regeling was een Defined Benefit (DB) regeling. Pensioenpremie De hoogte en de verdeling tussen werkgever en werknemers van de pensioenpremie worden door de betrokken cao-partijen bij SABIC IP BV en SABIC Limburg BV gezamenlijk vastgesteld. Voor de komende vijf jaar bedraagt deze pensioenpremie 25,5% van de loonsom. Hierna wordt opnieuw onderhandeld over de hoogte van de pensioenpremie. Voor het pensioenfonds wordt naast de feitelijke pensioenpremie ook een zogeheten kostendekkende pensioenpremie berekend. Dit is de jaarlijkse pensioenpremie die benodigd is om de rechten van de actieve deelnemers op te bouwen. Als de feitelijke premie hoger is dan de kostendekkende premie, kan het meerdere door het bestuur van het pensioenfonds worden aangewend voor indexaties. Als de feitelijke premie lager is, wordt de opbouw van de actieven gereduceerd. De reguliere kosten van het beheer en uitvoering van de pensioenregeling komen voor rekening van het pensioenfonds en is onderdeel van de kostendekkende premie. t 100 miljoen SABIC verstrekt eenmalig een bijdrage van e 100 miljoen om de samenvoeging van Lees verder op pagina 4 PensioenPraat 3

4 Vervolg van pagina 3 de regelingen en fondsen te versoepelen. e 20 miljoen zal worden gebruikt voor een overgangsregeling voor de actieve deelnemers van Pensioenfonds SABIC-IP. De resterende e 80 miljoen zal worden gebruikt om enerzijds de dekkingsgraden van de pensioenfondsen SABIC-IP en SABIC te harmoniseren en anderzijds om de dekkingsgraad van het gezamenlijke fonds te verhogen. Indexatiebeleid Het indexatiebeleid voor de actieven zal worden gebaseerd op de loonontwikkeling van de cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen voor Particuliere bedrijven (CBS tabel). Nieuwe pensioenfonds Het nieuwe pensioenfonds zal mogelijk Stichting Pensioenfonds SABIC Nederland gaan heten. Het Limburgse pensioenfonds zal hiervoor als vehikel worden gebruikt, echter de bestuursleden, de governance, de partijen waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed zal worden herzien. Bijvoorbeeld moet de bestuursstructuur van het nieuwe pensioenfonds voldoen aan de nieuwe wetgeving De Wet versterking bestuur Pensioenfondsen per 1 juli Per die datum zullen de aangepaste bestuursmodellen in werking treden én operationeel zijn. Daarnaast moet het bestuursmodel ook recht doen aan de positie van alle betrokken partijen. De overgang van beide pensioenfondsen naar Stichting Pensioenfonds SABIC Nederland is een complex en kostbaar proces. In de overgangsperiode worden de organen van Stichting Pensioenfonds SABIC Nederland ingericht en er wordt met het bestuur een nieuwe uitvoeringsovereenkomst overeengekomen. De kosten van de overgang komen voor rekening van de werkgever. Overgang SABIC-IP heeft ons verzocht de pensioenrechten van de deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden over te dragen naar het nieuwe pensioenfonds. Het bestuur van het pensioenfonds is zich nog aan het beraden op welke wijze dat zal geschieden. De voorkeur van de werkgever is om aan alle deelnemers hun akkoord te vragen voor de overdracht. Door de overdracht zullen alle pensioenregelingen worden beëindigd en ingebracht in het ouderdomspensioen. Mitsen De verkenners hebben een aantal mitsen geformuleerd. Deze zijn: De geest van de verkennersadviezen moet leidend zijn in de overeenkomst. De arbitrage met het pensioenfonds mag niet van invloed zijn op de integratie van de regelingen. De regeling moet passen binnen de fiscale wetgeving. De collectieve waardeoverdracht van de bestaande rechten moet plaatsvinden. Jurgen Beukelaar (LXV) PensioenPraat 4

5 Ronald Akkermans (SPS Technology) Visie Bestuur Hoewel het bestuur van Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics formeel niet om zijn mening is gevraagd omtrent het advies van de verkenners aan de sociale partners, heeft het bestuur deze wel kenbaar gemaakt aan de werkgever en vakbonden. De opmerkingen zijn: CDC-regeling Het is te begrijpen dat de werkgever naar een CDC-regeling wil waarbij de kosten gemaximeerd zijn en het risico bij de werknemer wordt gelegd. Pensioenpremie Er wordt geadviseerd dat het meerdere van de pensioenpremie, dat uitsteekt boven het niveau van de kostendekkende premie, ter beschikking komt van het bestuur van het pensioenfonds. Het is het bestuur van het pensioenfonds niet duidelijk wat de gevolgen zijn als de premie op lange termijn niet toereikend is. Wordt de premiehoogte in dat geval terugverwezen naar het cao-overleg? Geldt dit alleen na de periode van vijf jaar? t 100 miljoen Het oorspronkelijke voorstel van de werkgever was om e 100 miljoen te storten in het nieuw op te richten pensioenfonds van SABIC Nederland. Deze storting was ter compensatie van drie zaken: a. De versobering van de pensioenregeling voor de SABIC-IP werknemers. b. De kans op dekkingstekort neemt sterk toe. De pensioengelden van zowel de actieve als niet actieve deelnemers aan Pensioenfonds SABIC-IP lopen meer risico gezien het CDC karakter van het pensioenfonds. c. Voor de deelnemers aan SPF neemt het risico ook toe omdat het totale fonds rijper wordt. Tot nu toe heeft de werkgever het bedrag van e 100 miljoen nooit gespecificeerd. Nu wordt vanuit de e 100 miljoen een bedrag van e 20 miljoen gealloceerd aan de actieve deelnemers van SABIC-IP. Daarnaast wordt vanuit de resterende e 80 miljoen de dekkingsgraad van SPF opgetrokken tot het niveau van Pensioenfonds SABIC-IP. Het bestuur van het pensioenfonds zou het voorstel graag doorgerekend willen zien met behulp van een ALM-studie, zodat wij de gevolgen voor de gemiddelde indexaties, kansen op dekkingstekort enz. kunnen beoordelen en toelichten aan onze deelnemers. Het bestuur van het pensioenfonds kan nog niet overzien wat de mogelijke fiscale consequenties zijn van het ophogen van de aanspraken van de actieve deelnemers op basis van de voornoemde punten. Lees verder op pagina 6 PensioenPraat 5

6 Vervolg van pagina 5 Indexatiebeleid De gepensioneerden van Pensioenfonds SABIC-IP hebben momenteel recht op een voorwaardelijke indexatie die gefinancierd wordt uit de pensioenpremie. Uit een ALM studie van het bestuur van het pensioenfonds blijkt dat zij er in de toekomst sterk op achteruit gaan, omdat de indexatie niet meer gefinancierd zal worden uit de premie. Het bestuur van het pensioenfonds heeft de werkgever aangeraden om met vertegenwoordigers van de gepensioneerden, in dit geval de Vereniging van Gepensioneerden in overleg te treden. Nieuwe pensioenfonds Gedurende de transitieperiode zal SPF functioneren als vehikel voor het nieuwe Stichting Pensioenfonds SABIC Nederland. Het bestuur van het pensioenfonds zal er bij de werkgever op aandringen dat gedurende de transitieperiode de belangen van alle deelnemers, en vanuit alle geledingen, worden behartigd door een nieuw te vormen pensioenfondsbestuur. Overgang In het advies staat beschreven dat er een collectieve waardeoverdracht gaat plaatsvinden per 1 januari Dit is gezien de wettelijke termijnen niet haalbaar en het bestuur van het pensioenfonds verwacht eerder een collectieve waardeoverdracht in de loop van Er wordt geadviseerd om alle tijdelijke en kleine regelingen bij SABIC-IP om te zetten in rechten en aanspraken in het regulier ouderdomspensioen. Daaronder vallen ook de GEFLEX en GESAVE regelingen, die zijn ondergebracht bij Delta Lloyd. Omdat Delta Lloyd met ingang van 1 december 2013 de overeenkomst met Pensioenfonds SABIC-IP heeft opgezegd, zien wij ons genoodzaakt deze gelden over te hevelen naar een andere pensioenuitvoerder. Dit proces is al in gang gezet en kan niet meer worden gestopt. In het advies is een voorstel opgenomen om elke deelnemer die recht heeft op een voortgezette pensioenopbouw van 2 jaar en 9 manden te compenseren met e Het bestuur van het pensioenfonds vraagt zich af hoe het bedrag van e per actieve deelnemer tot stand is gekomen. Deze compensatie is één vast bedrag terwijl waar de werknemers recht op hebben onder andere afhankelijk is van hun salaris. De vraag is in hoeverre dit vaste bedrag recht doet aan de regeling. Daarnaast begrijpt het bestuur van het pensioenfonds dat deze aanpassing zal moeten worden uitgevoerd voor 1 januari Een correcte en zorgvuldige uitvoe- Arbitrage Het fondsbestuur heeft een verschil van mening met de werkgever omtrent de afwikkeling van de uitvoeringsovereenkomst. Het bestuur van het pensioenfonds stelt zich op het standpunt dat er een additionele verplichting bij de werkgever ligt na afloop van het contract als het vermogen van het pensioenfonds nog onder het Vereist Eigen Vermogen ligt. Het Vereist Eigen Vermogen is bij ons pensioenfonds bereikt bij een dekkingsgraad van 124,7%. Het Minimale Vereiste Eigen Vermogen bedraagt 104,4% en de daadwerkelijke dekkingsgraad bedroeg eind oktober 116,7%. De werkgever is het niet eens met het bestuur van het pensioenfonds en daarom hebben zij gezamenlijk besloten om de ring hiervan vereist daarom een spoedig overleg over de details van deze regeling. Mocht de overgang naar het nieuwe pensioenfonds onverhoopt niet lukken per 1 januari 2014, dan is het bestuur van het pensioenfonds altijd bereid om een pensioenregeling in het nieuwe jaar uit te voeren. zaak voor te leggen aan een arbitragecommissie. Arbitrage wordt vaak gebruikt om snel en effectief een deskundige uitspraak te krijgen over het meningsverschil. Arbitrage is een mogelijkheid om buiten de rechter om tot een uitspraak te komen over een of meerdere geschilpunten. Deze procedure is kort maar krachtig en geeft een bindend uitsluitsel over de geschilpunten. Beide partijen benoemen elk onafhankelijk een deskundige jurist. Samen benoemen deze twee juristen een derde. Met zijn drieën zijn ze de arbitragecommissie en komen tot een bindende uitspraak. De verwachting is dat er een uitspraak komt voor het eind van het kalenderjaar. PensioenPraat 6

7 Bestuurssamenstelling Theo Dekkers is per 21 oktober 2013 teruggetreden als bestuurder van het pensioenfonds. De reden voor zijn besluit is een verschil van inzicht met de andere leden van het bestuur over de arbitrageprocedure tussen SABIC Innovative Plastics BV en het pensioenfonds. Het bestuur van het pensioenfonds betreurt het dat Theo tot dit besluit is gekomen. Door het ontslag van Theo en omdat er nog een vacature van werkgeverzijde openstond heeft het bestuur besloten om het aantal bestuursleden te verminderen tot zes. De vermindering van het aantal bestuursleden heeft er tevens toe geleid dat het dagelijks bestuur voortaan uit twee bestuursleden bestaat, namelijk uit Frank Mortier (voorzitter) en Willem Grin (vice-voorzitter). De vacatures in de overige commissies die zijn ontstaan door het aftreden van Theo zijn inmiddels opgevuld. Bestuursbureau Per 1 september is Veronique van den Eeden gestart bij het bestuursbureau. Veronique is jurist en ondersteunt directeur Clemens Heijne in zijn dagelijkse werkzaamheden. Met de komst van Veronique is het bestuursbureau vijf dagen per week bemand. Het huidge bestuur: van links naar rechts Frank Mortier, Lau de Smet, Veronique van den Eeden (bestuursbureau), Clemens Heijne (bestuursbureau), Hedwig Peters, Jos van Gisbergen, Jan-Leen Boot en Willem Grin. PensioenPraat 7

8 Aanleiding om stil te staan bij deze twee mijlpalen 20 jaar PensioenPraat én uitg Zoeken naar de start van PensioenPraat is eenvoudig: een brief van bestuurslid Jan Boesveld van 24 augustus 1993 pleit voor de start van deze vorm van informatie aan alle deelnemers. Hij noemt de naam al en eindigt met PensioenPraat Metterdaad. Zo gezegd zo gedaan en op 1 december 1993 werd PensioenPraat nummer 1 voorgesteld. Uit nummer 1 blijkt dat er deelnemers zijn waarvan actief. Er is 180 miljoen gulden in bezit en er wordt 13 miljoen gulden premie door de werkgever ingelegd dat jaar. Het fonds heeft 11 aangesloten ondernemingen en de mooiste opmerking in deze PensioenPraat is: bewaar de uitgaven van PensioenPraat, er staat steeds belangrijke informatie in. Deze melding is gebleven tot uitgave 30. Daarna kwam de melding dat Pensioen- Praat terug te vinden is op de website. Ondertussen staan ze vanaf PensioenPraat 20 op de website en zodra we de eerste 20 erop hebben gezet kunt u de door u ongetwijfeld bewaarde exemplaren bij het oud papier doen, tenzij u een verzamelaar bent natuurlijk. We hebben een goede fles wijn over voor diegene die de eerste 20 exemplaren komt laten zien. In het algemeen valt op: We zijn nu 6 voorzitters, en 6 pensioenbureauleiders verder (waarvan 4 directeuren). Jan Boesveld is het langstzittende bestuurslid geweest (30 jaar). E.G. van der Spek is de langstzittende voorzitter geweest (15 jaar). Tot PensioenPraat 7 was alles zwart wit maar wel glanspapier, daarna mat papier en de steunkleur groen. PensioenPraat 17 kreeg een nieuw logo op mat papier en nog steeds een groene steunkleur. Vanaf nummer 26 verscheen Pensioen- Praat volledig in kleur en kregen we een website. In deze uitgave plaatsten we ook het oprichtingsverhaal van het fonds met foto (zie afbeelding). De brief van bestuurslid Jan Boesveld van 24 augustus 1993 waarin hij pleit voor de start van PensioenPraat. De allereerste PensioenPraat verscheen in december PensioenPraat 19 van juni PensioenPraat 8

9 ave nummer 50 Er verschenen in de afgelopen 20 jaar 7 extra edities: Maart 1996 over 25 jaar pensioenfonds speciale edities over de nieuwe pensioenregeling met middelloonregeling en regeling voor Plastics deelnemers. December 2005 over de nieuwe pensioenregeling terug naar 65 jaar. Juli 2007 over de verkoop van Plastics aan SABIC, afscheiding van 28 GE ondernemingen. Oktober 2008 over de gevolgen van de financiële crisis. Opvallende uitgaves waren: PensioenPraat 14: uitbesteding van de administratie aan AZL (daarvoor deden we het zelf). PensioenPraat 16: we hebben nu 22 aangesloten ondernemingen. PensioenPraat 22: een Engelse samenvatting achterin. Vanaf PensioenPraat 31 kwam dat op de website. PensioenPraat 28: we hebben nu 29 aangesloten ondernemingen. TKP wordt administrateur. PensioenPraat 33: nieuw logo en nieuw design van de website. PensioenPraat 38: einde Engelse samenvattingen. PensioenPraat 39: afscheid Jan Aerts die 12 jaar de hoofdartikelen van Pensioen- Praat verzorgde. PensioenPraat 47: bijlage over het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst. Bijzonder detail Bij het opmaken van de 50ste PensioenPraat (in 20 jaar tijd) kwam de redactie er achter dat er twee mensen zijn die al vanaf de eerste PensioenPraat tot en met de vijftigste hun vaste medewerking verlenen. Dit zijn Joost van Mosselveld en Albert Joosen. Bij de eerste PensioenPraat werkte Joost nog als grafisch vormgever bij de drukkerij van de GEP, zoals het bedrijf destijds in de volksmond werd genoemd. Toen hij later voor zichzelf begon is hij al die jaren verbonden gebleven met onze PensioenPraat. Als vormgever van het blad zorgt hij er ook voor dat het gedrukt wordt. Albert Joosen was ook bij de eerste PensioenPraat al onze huisfotograaf, ook als zelfstandig ondernemer. Nog steeds gebruiken we zijn foto s voor onze PensioenPraat. PensioenPraat 26 van november Bravo! PensioenPraat 33 van april PensioenPraat 9

10 Nu ondergebracht bij Robeco GEFLEX en GESAVE Onlangs hebben degenen die een GESAVE en/of GEFLEX regeling hebben thuis een brief ontvangen. Vanaf december 2013 zijn deze regelingen niet meer ondergebracht bij Delta Lloyd, maar bij Robeco. Bij alle veranderingen waar het pensioenfonds voor staat heeft Delta Lloyd besloten vanaf 1 december 2013 geen pensioenspaarproduct meer aan te bieden. Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics was om die reden genoodzaakt een andere uitvoerder te zoeken. Gezien het feit dat het merendeel van de beleggingen voorheen in Robecofondsen werd belegd en Robeco een uitstekend vrijwillig spaarproduct kent, lag het voor de hand Robeco als uitvoerder te kiezen. Het karakter van de GESAVE en/of GEFLEX regeling is een individuele bijspaarregeling. Dit betekent dat de beleggingsresultaten nog steeds ten gunste/laste komen van uw pensioenkapitaal. Iedere deelnemer krijgt een individuele online pensioenrekening bij Robeco. Het huidige saldo dat u heeft bij Delta Lloyd wordt in december naar Robeco overgeboekt. Het eindsaldo bij Delta Lloyd komt overeen met het beginsaldo bij Robeco. Bij Robeco worden de pensioenpremies standaard belegd volgens het Life Cycle principe. De gelden worden in de diverse Robecofondsen belegd. Bij Delta Lloyd bestond het beleggen volgens het Life Cycle principe uit het beleggen in één (Robeco) Life Cycle fonds. Na de overgang naar Robeco kunt u er ook voor kiezen om zelf een beleggingsmix samen te stellen Eigen Beheer. Bij het beleggen in Eigen Beheer kunt u kiezen uit een groot fondsassortiment. Op de website van het Robeco-Flexioen is terug te vinden in welke fondsen u kunt beleggen. Het voordeel van de individuele online pensioenrekening is dat u altijd inzicht heeft in uw beleggingen. De individuele online pensioenrekening is anders dan de regeling van voor 1 december Het voordeel van Robeco is dat zij voornamelijk communiceert via en internet. Bij beleggingen dient er adequaat gereageerd te worden. Communicatie via en internet past daarbij. Na de overgang naar Robeco ontvangen de deelnemers per post de inloggegevens. Met deze inloggegevens kunt u inloggen op de website. Meer informatie over de producten vindt u op de website van Robeco: PensioenPraat 10

11 Geen vijftigjarigen bijeenkomsten in 2013 Dit jaar heeft het bestuur besloten geen bijeenkomsten voor vijftigjarigen te organiseren. We deden dit jaarlijks om de vijftigjarigen erop te wijzen dat het tijd is om naar het eigen opgebouwde pensioen te kijken onder het motto nu kunt u er wellicht nog wat aan doen. Als u alle veranderingen rond onze pensioenregeling gevolgd hebt zal het duidelijk zijn dat er zoveel veranderingen op komst zijn dat inzicht in de huidige persoonlijke pensioenopbouw uit de verschillende regelingen en mogelijkheden bijna niet mogelijk is. Als de regeling helemaal is uitgekristalliseerd en in kannen en kruiken is, komen we er met een inhaalactie graag op terug. Zoals wij het nu lezen in het pensioenakkoord komt er één regeling met één bedrag opgebouwd pensioen waarin alle oude regelingen zijn ondergebracht. Nieuw Financieel Toetsingskader Vanaf 1 januari 2015 gaat een nieuw Financieel Toetsingskader (FTK) in. De keuze tussen een nominaal en een reëel contract is van de baan. Het nieuwe FTK schrijft voor dat pensioenfondsen minimumgaranties moeten afgeven over het te verwachten pensioen, en tegelijkertijd moeten streven naar indexatie om het pensioen in lijn te houden met de prijsstijgingen. In die zin verandert er niet zoveel aan de huidige situatie bij veel pensioenfondsen. Wat wél gaat veranderen is dat eventuele pensioenkortingen over een langere periode mogen worden uitgesmeerd. Op dit moment geldt dat fondsen met een te lage dekkingsgraad die binnen drie jaar moeten herstellen, waardoor diverse pensioenfondsen zich de afgelopen periode genoodzaakt zagen om de pensioenen te verlagen. Een andere belangrijke aanpassing is dat pensioenfondsen hun premie niet meer op basis van de marktrente hoeven te berekenen, maar dat ze mogen uitgaan van een tienjaars gemiddelde van de rente. Daarmee moet worden voorkomen dat de hoogte van de pensioenpremie van jaar tot jaar sterk fluctueert. PensioenPraat 11

12 Met pensioen, maar niet achter de geraniums Zingen is geweldig! Aan het woord is Ab Drenth, al jaren een van de bassen van hét Concertkoor, de Oratoriumvereniging uit Bergen op Zoom. Toen wij hem de vraag stelden om mee te werken aan een interview voor Pensioenpraat, zei hij: Wat kun je nu schrijven over meezingen in een koor? Zelf vindt hij het heel gewoon, zonder dat hij overigens ooit heeft leren noten lezen. Ja, wel in de 6e klas van de lagere school, maar toen zongen wij nog do-re-mi, lacht Ab. Anno 2013 oefent hij thuis met cd s om zijn partijen in te studeren, wel zo makkelijk. Sinds 1977 zingt Ab en hij is destijds overgehaald door een klant van hem die een enthousiast zanger was. Hoe vreemd kan een dubbeltje rollen! Concertgebouw Geweldig trots is hij dat zijn koor diverse malen op uitnodiging mocht komen zingen in het Concertgebouw in Amsterdam. De organisatoren waren verbijsterd over het enthousiasme dat het koor uitstraalde. Maar bij het Concertgebouw is het niet gebleven, want het koor zong ook in Kiev en zelfs in New York! Ab is lyrisch over dirigent Alex Vermeulen. Hij heeft een prachtig credo, vertelt hij: Iedereen kan meezingen in het koor, als ik er maar geen last van heb! Alex is samen met Han Timmerman de drijvende kracht achter het koor. PensioenPraat 12

13 Ab Drenth Ab Drenth: Zingen in een koor is veel meer dan alleen maar zingen op een uitvoering! Maar ook Ab speelt een aardige rol achter de schermen mee, als zogenaamde kooraanjager! Het is een redelijk verantwoordelijke rol. Alle zaken rondom het concert moeten soepel verlopen, daarom regelt de kooraanjager zowat alles: hij zorgt dat iedereen op de juiste plaatsen komt te zitten, begeleidt het opkomen van de artiesten, zorgt dat het podium zangklaar is en hij overlegt met de musici wanneer er gestemd is. Eigenlijk is hij een overall concertmeester. Technisch opperhoofd Zeker zo belangrijk zijn de zaken die geregeld moeten worden naast het zingen. Ab is (uiteraard) lid van de 4-koppige bar-commissie. Hij houdt als technisch opperhoofd alles in de smiezen. Zo heeft hij een grote transportkist in elkaar gezet waar hun eigen winkel in vervoerd kan worden. In de winkel worden cd s en dergelijke van het koor verkocht. aankomt. Soms is dat passen en meten en uitkijken geblazen, zoals bij het jaarlijkse concert (augustus) in de haven van St. Annaland. Door deze bijbaantjes is Ab kind aan huis bij het Facilitair Bedrijf in Bergen op Zoom, waar bijvoorbeeld hun winkel, kleden, muziekstandaards, verlichting en tafels zijn opgeslagen. Want alles moet mee als er ergens gezongen wordt. En zingen dat kunnen ze! Nieuwsgierig? Bent u inmiddels benieuwd geworden en wilt u het koor ook wel een keertje horen zingen, dan kunt u op 22 december om uur terecht in schouwburg De Maagd. Het Concertkoor voert dan hier het Weihnachtsoratorium van Bach uit. U bent van harte welkom! Zie ook Ab komt in januari 1977 in dienst als Sales Engineer voor Nederland. Vervolgens gaat hij door naar de afdeling Technical Marketing als Application Engineer waar hij de afdeling Application Development and Testing opricht. Op deze afdeling bekleedt hij verschillende functies, tot hij in 1994 als Technical Project Leader Engineering aan de slag gaat op de afdeling Technology. Als hij in 1997 de kans krijgt om terug te gaan naar Automotive Marketing grijpt hij deze kans met beide handen aan. Hij blijft op deze afdeling tot hij in 2000 Global Manager Industrialization Marketing wordt. Vanaf april 2003 gaat Ab met pensioen, maar zit hij niet achter de geraniums! Passen en meten Daarnaast is hij lid van de Vleugelclub. Deze club zorgt ervoor dat de vleugel onbeschadigd op de plaats van bestemming PensioenPraat 13

14 Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief Als u vragen heeft aan het pensioenfonds, dan stuurt u een of pakt u de telefoon. Willen wij u informeren, dan gaat dat meestal per brief of via onze website. Prima manieren om elkaar op de hoogte te houden. Maar ook erg traditioneel. Daarom hebben we onze dienstverlening verder uitgebreid met een digitale nieuwsbrief. In de digitale nieuwsbrief komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals de financiële situatie van het pensioenfonds, maar ook wat het voor uw pensioen betekent als u kinderen krijgt of gaat trouwen. Daarnaast komen actualiteiten over de pensioenregeling aan de orde. De nieuwsbrief komt voorlopig twee keer per jaar uit. De eerste is in februari 2013 verstuurd. Hoe meldt u zich aan voor de nieuwsbrief? Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden via Hier vindt u een link naar het digitale aanmeldformulier. U kunt hier uw gegevens achterlaten, zodat wij u de nieuwsbrief per kunnen toesturen. Daar hebben we apart uw toestemming voor nodig. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft en u zich in de komende weken aanmeldt, zodat u de volgende nieuwsbrief niet mist. Gaat u verhuizen? Als u binnen Nederland verhuist, is het niet nodig een adreswijziging door te geven. Deze ontvangen wij automatisch via de Gemeentelijke Basisadministratie. Een verhuizing naar en in het buitenland moet u wel zelf aan de administratie van het pensioenfonds doorgeven. Dit is ook belangrijk als u uit dienst treedt en uw pensioenrechten bij ons fonds achterlaat. Wij willen u immers wel kunnen bereiken rond uw pensioendatum om uw pensioen te kunnen uitkeren. Niko Svoranicmi PensioenPraat 14

15 Feit of fabel? Als ik mijn hele leven bij één werkgever heb gewerkt kan ik nooit een pensioengat hebben. Fabel. Als het opbouwpercentage lager is dan 1,75% per jaar komt u na veertig dienstjaren niet aan 70% van uw laatstverdiende salaris. Stel dat het opbouwpercentage 1,50% is. Dan heeft u een pensioenopbouw van 60% (40 jaar x Heeft u een tip? Leest u iedere uitgave van PensioenPraat en mist u informatie over een bepaald onderwerp? Of heeft u een idee voor een leuk of interessant verhaal? Stuur dan uw tip naar ons op! U kunt een sturen naar 1,50%) van uw salaris opgebouwd. Daarnaast kunnen onvoorziene omstandigheden, zoals tijdelijk stoppen met werken, minder gaan werken of een echtscheiding, een gat in uw pensioen slaan. onder vermelding van Tip voor de redactie, of u stuurt een brief naar: Redactie PensioenPraat SABIC-IP Postbus AM Groningen PensioenPraat teruglezen op de website Wilt u nog eens een PensioenPraat opnieuw lezen of bent u op zoek naar een bepaald arti-kel? Kijk dan op de website. Op de website van het pensioenfonds vindt u de PensioenPraten van de afgelopen jaren terug. Ook staat daar een overzicht van de belangrijkste artikelen die in PensioenPraat hebben gestaan. Kijk hiervoor op onder Publicaties. Het bestuur van uw pensioenfonds wenst u prettige feestdagen. PensioenPraat 15

16 Bestuur van het pensioenfonds Frank Mortier - voorzitter Lau de Smet - secretaris Jos van Gisbergen - plv secretaris Hedwig Peters Willem Grin - plv voorzitter Jan-Leen Boot Directeur Clemens Heijne Medewerker bestuursbureau Veronique van den Eeden Deelnemersraad Paul Eijsbouts - voorzitter Jan van Es - secretaris Peter van Tilburg Arnold van Valen Ben Jonker Ed Schlarmann Olaf Tant Huib van den Durpel Vacature Verantwoordingsorgaan Peter Broers - voorzitter Jan van Es - secretaris Joop Tillema Huib van den Durpel Bernard Klazema Jeroen Castelijn Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers namens de werkgever, de werknemers en de gepensioneerden. Het orgaan beoordeelt het door het bestuur gevoerde beleid, de gemaakte beleidskeuzes en de naleving van de principes van Goed Pensioenfonds Bestuur. Nuttige links over pensioenen Wilt u meer informatie over pensioenen? Kijk dan eens op de volgende websites. De website is een onafhankelijke, niet commerciële informatiebron. Er staat een groot aantal organisaties achter. Zij doen dit, omdat ze vinden dat de Nederlander meer moet nadenken over zijn pensioen. Als u een probleem heeft met uw pensioen kunt u dit voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen. Kijk eerst op In contact met de Pensioendesk Als u contact opneemt met de Pensioendesk per telefoon of , is het handig als u uw pensioennummer bij de hand heeft. Met behulp van het pensioennummer kunnen zij uw gegevens makkelijker opzoeken. U vindt het pensioennummer op de brieven die u ontvangt van Pensioenfonds SABIC-IP onder Ons kenmerk. Pensioendesk Correspondentieadres Postbus 501, 9700 AM Groningen Bezoekadres Europaweg 27, 9723 AS Groningen Telefoon Pensioendesk (050) adres Pensioendesk Het postadres is: Ombudsman Pensioenen Postbus 93560, 2009 AN Den Haag Telefoon (070) Op vindt u meer nuttige links. De medewerkers van de Pensioendesk merken nu vaak dat het personeelsnummer genoemd wordt. Dit nummer is niet in de pensioenadministratie opgenomen en kan dus niet gebruikt worden om uw gegevens te controleren. Internetadres Helpdesk Robeco (Geflex/Gesave) Stuur een naar of bel (2,76 cent per minuut, met een starttarief van 9,4 cent, plus uw gebruikelijke belkosten). PensioenPraat 16

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN BERGEN OP ZOOM, 29 NOVEMBER 2013

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN BERGEN OP ZOOM, 29 NOVEMBER 2013 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN BERGEN OP ZOOM, 29 NOVEMBER 2013 INHOUD 1. Bestuur en directie 2. Ontwikkelingen 2013 Ontwikkelingen dekkingsgraad Ontwikkelingen beleggingsresultaat Ontwikkelingen deelnemersbestand

Nadere informatie

COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT. November 2014

COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT. November 2014 COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT November 2014 PROGRAMMA VANDAAG Inleiding SABIC Presentatie Collectieve Waarde Overdracht PF SIP Samenvatting en afronding SABIC No. 1 INLEIDING SABIC WELKOM De bedoeling

Nadere informatie

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP Vereniging Gepensioneerden 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING 5 juni 2014 WELKOM Vereniging Gepensioneerden AGENDA 1. Opening door de voorzitter 1.1 Vaststellen agenda 2. Pensioenfonds door Frank Mortier, voorzitter

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nieuwe pensioenregeling en pensioenuitvoerder

Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nieuwe pensioenregeling en pensioenuitvoerder PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 49 September 2013 Nieuwe pensioenregeling en pensioenuitvoerder André Langbroek (LXV) Clemens Heijne Debbie Hameetman Roeland

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015 Stichting Pensioenfonds SPF Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015 Programma 1. Pensioenbewustzijn 2. SPF 2014 3. SPF 2015 4. Rondvraag 2 Pensioenbewustzijn via collectieve communicatie Website:

Nadere informatie

Agenda: 12.45 14.00 Lunch 14.00 15.00 Presentatie nieuwe ontwikkelingen. 15.00 16.30 Plant tour 16.30 18.00 Gezellig samenzijn 18.

Agenda: 12.45 14.00 Lunch 14.00 15.00 Presentatie nieuwe ontwikkelingen. 15.00 16.30 Plant tour 16.30 18.00 Gezellig samenzijn 18. Vereniging Gepensioneerden Agenda: 09.30 10.00 Ontvangst 10.00 10.15 Welkom vanuit de organisatie Olaf Tant 10.15 11.00 Business Update Jeroen Castelijn 11.00 11.15 Break en fotomoment 11.15 12.45 Update

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik?

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik? Stroomdiagram (pensioen)regelingen Welke pensioenrechten heb ik? Doorloop eerst dit schema om vast te stellen of er bijzondere omstandigheden van toepassing zijn in uw geval. Klik daarna op de onderstreepte

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding In deze brochure over waardeoverdracht staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan het Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) algemene informatie

Nadere informatie

Nadenken over pensioen

Nadenken over pensioen Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative PLastics Nadenken over pensioen December 2011 INHOUD Inleiding Levensloop Geflex Gesave Pensioenregelingen Stroomdiagram UPO Scheiding Keuzemogelijkheden: hoog-laag,

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express 4 Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Pensioenen overdragen 10 Gevolgen waarde overdracht 13 Waardeoverdracht bij indiensttreding Waarde overdracht

Nadere informatie

Pensioen. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw

Pensioen. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Pensioen Een nieuwe baan Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Een nieuwe baan... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 2. Wanneer is waardeoverdracht gunstig?... 6 3. Moet ik betalen voor waardeoverdracht?...

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Pensioenen Oktober 2015

Pensioenen Oktober 2015 Pensioenen Oktober 2015 Agenda Waarom deze bijeenkomst? Waarom Pensioenfonds PGB? Pensioenregelingen 2016 Volgende stappen Vragen 2 Waarom deze bijeenkomst? Informeren over veranderingen op pensioengebied

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012 Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers April 2012 Agenda Kenmerken SPNG Aanleiding Uitgangspunten en ondernomen stappen Wijzigingen in de regeling en premie Intermezzo: de pensioendriehoek Stappen

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een andere baan Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wat betekent het voor uw pensioen als u een nieuwe

Nadere informatie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Inhoudsopgave Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie van Delta Lloyd Waarom Collectief Defined Contribution? 5 Wat is het? 5 De kracht van

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Hartelijk welkom bij ABP 4 Wanneer ontvangt u ABP-pensioen? 7 Check 1: Woont u ongehuwd samen? 10 Check 2: Hebt u al pensioen opgebouwd?

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

PensioenPraat. Vaarwel 2012, welkom 2013. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr. 47 December 2012

PensioenPraat. Vaarwel 2012, welkom 2013. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr. 47 December 2012 PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 47 December 2012 Vaarwel 2012, welkom 2013 Marco Schenkelberg Afscheid van Frederik Grever Ron van der Wal Kennismaking Hedwig

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een NIEUWE baan Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Een nieuwe baan 3 2. Wat betekent een nieuwe baan voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW 3 2.2. U heeft al

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 28 november 2015 Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF Q&A PENSIOEN Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF November 2014 Op basis van de voorlichtingsbijeenkomsten van SABIC, SPF en Pensioenfonds SABIC IP eind november 2014

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Bergen op Zoom Raamsdonksveer Eric Dorn, voorzitter SPF Guido Croonen, plv. voorzitter SPF 0 Agenda Inhoud Pensioenregeling SPF Structuur SPF Pensioenuitvoerder DPS Communicatiemiddelen

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2017

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2017 Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2017 1 Programma Agenda 1. Organisatie SPF 2. Pensioenregeling SPF (animatie) 3. SPF 2016 4. SPF 2017 Q1 (recente ontwikkelingen) 5. Slotopmerkingen en rondvraag 2

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina ABP ExtraPensioen meer voor later Inhoudsopgave pagina Is uw pensioen straks voldoende? 4 Betrouwbare aanvulling 6 Als uw situatie verandert 8 Eerder stoppen en extra pensioen? 10 Belastingvoordeel 11

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina

Inhoudsopgave. Pagina Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Hartelijk welkom bij ABP 3 Uw ABP-pensioen 6 Woont u ongehuwd samen? 9 Hebt u al pensioen opgebouwd? 10 Hoeveel pensioen krijgt u straks?

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Agenda Welkom Notulen vergadering 2 november Performance SPLB Het pensioengebouw en juridisch advies Financiën Communicatie en LinkedIn groep

Nadere informatie

datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte

datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte Hartelijk welkom bij PGB, het pensioenfonds voor werknemers in de informatie- en mediasector

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

PensioenPraat. Wat denkt ú bij het woord pensioen? Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr.

PensioenPraat. Wat denkt ú bij het woord pensioen? Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr. PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 42 April 2011 Wat denkt ú bij het woord pensioen? Prijswinnaar Ben Jonker De Beleggingscommissie Work out! Nr. 42 APRIL 2011

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder De Pensioenwet Na jarenlange discussie is de Pensioenwet

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heb ik straks genoeg geld? INHOUDSOPGAVE 1 Heb ik straks genoeg geld? 2 De pensioenplanner 6 Altijd het juiste antwoord

Nieuwsbrief. Heb ik straks genoeg geld? INHOUDSOPGAVE 1 Heb ik straks genoeg geld? 2 De pensioenplanner 6 Altijd het juiste antwoord Nieuwsbrief MEI 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Heb ik straks genoeg geld? 2 De pensioenplanner 6 Altijd het juiste antwoord Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel mensen hebben geen idee.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina

Inhoudsopgave. Pagina Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Hartelijk welkom bij ABP 4 Uw ABP-pensioen 7 Woont u ongehuwd samen? 10 Hebt u al pensioen opgebouwd? 11 Hoeveel pensioen krijgt u straks?

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 008 40 04 Onderwerp brief aan uw werknemers inzake VPL-regeling

Nadere informatie

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Hartelijk welkom bij ABP 4 Wanneer ontvangt u ABP-pensioen? 7 Check 1: Woont u ongehuwd samen? 10 Check 2: Hebt u al pensioen opgebouwd?

Nadere informatie

Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen

Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 34 September 2008 Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen Stand van zaken over de overgang naar SABIC (3) Wijziging

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 In deze nieuwsbrief Voorwoord Toeslagverlening 1.1.2015 Inhaaltoeslagverlening Pensioenpremie 2015 De informatie in dit document

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

PensioenPraat. Stand van zaken aangaande de overgang naar SABIC. Laatste nieuws

PensioenPraat. Stand van zaken aangaande de overgang naar SABIC. Laatste nieuws PensioenPraat www.pensioenfondssabic-ip.nl Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics 32 Nr. 32 - DECEMBER 2007 Secretariaat bestuur Postbus 117 4600 AC Bergen op Zoom Administratie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V.

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS 1 De ondergetekenden: Stichting Pensioenfonds Sagittarius, gevestigd te Bussum aan de Brediusweg 57A, hierna te noemen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen.

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

PensioenPraat. Ontwikkelingen rondom het pensioenfonds. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr.

PensioenPraat. Ontwikkelingen rondom het pensioenfonds. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr. PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 48 April 2013 Ontwikkelingen rondom het pensioenfonds Dennis van Wijk en Arjan Geertse Afscheid van Arthur Smit Frank Mortier

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Pensioennieuws December 2014 Nummer 17 Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Het Baksteenpensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand.

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand. Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand Waardeoverdracht 1 Inhoud pagina - Waardeoverdracht: wel doen of niet doen? 3 - De financiële

Nadere informatie