Nr. 50 december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. 50 december 2013"

Transcriptie

1 PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 50 december 2013 Nieuwe pensioenovereenkomst een feit NUMMER 50 Jelmer Altena (Analytisch lab) 20 jaar PensioenPraat Ab Drenth

2 Voorwoord Nr. 50 december 2013 Secretariaat bestuur Postbus AC Bergen op Zoom Administratie TKP Pensioen Postbus AM Groningen Pensioendesk Tel. (050) Redactie Carla Ligtenberg, Jan-Leen Boot, Lau de Smet, Clemens Heijne, Peter van Tilburg (DR-lid), Gemma Bekendam (TKP) Lezerspanel Christine Blommerde, Hedwig Meesters, Roos Proto, Marcel Melsen, Donald van Sintemaartensdijk Fotografie Albert Joosen Vormgeving Dixxyo concept & mediadesign PensioenPraat is bestemd voor alle deelnemers en gepensioneerden. Aan de inhoud van dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend is het pensioenreglement. Klachten Heeft u een klacht over de pensioenregeling of de dienstverlening? Op vindt u een klachtenformulier. Omwentelingen in 2014 Met deze 50ste editie ronden we een periode af van 20 jaar Pensioenpraat. Niet alleen is dit een historische jubileumeditie, dit nummer behandelt ook het ongetwijfeld belangrijkste onderwerp dat de toekomst van uw pensioen zal bepalen. Precies een jaar geleden heeft SABIC Innovative Plastics (SABIC-IP) de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds opgezegd. In deze PensioenPraat gaan we verder in op de bijzonderheden hiervan en op wat dit voor u betekent. Sinds de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst heeft SABIC-IP een aantal belangrijke stappen gezet. In eerste instantie werden in april van dit jaar de grote lijnen van de nieuwe regeling en de uitvoering ervan, voorgesteld aan de sociale partners en aan het bestuur van het fonds. We hebben toen vernomen dat het doel is om te komen tot één regeling en één pensioenfonds voor alle werknemers en deelnemers in Nederland. In juni volgden verdere besprekingen waarbij hoofdzakelijk de financiële aspecten van de voorstellen werden besproken. In november 2013 bereikten de werkgever en de vakbonden een akkoord over de nieuwe CAO waarin ook de nieuwe pensioenregeling is meegenomen. Vervolgens heeft de werkgever uw pensioenbestuur verzocht om mee te werken aan een collectieve waardeoverdracht, die ervoor moet zorgen dat de toekomstige uitbetaling van uw pensioen op een voldoende zekere en veilige manier kan plaats vinden in het nieuwe pensioenfonds. Ik wens alle deelnemers en hun families, voor 2014 veel geluk toe en spreek de hoop uit dat alle omwentelingen die staan te gebeuren tot het best mogelijke pensioen mogen leiden voor ons allemaal! Vriendelijk groet, Frank Mortier In het artikel Nieuwe pensioenovereenkomst een feit leest u meer over voorgaande. Uiteraard vindt u in deze PensioenPraat ook een terugblik op 50 edities PensioenPraat van de afgelopen 20 jaar. PensioenPraat 2

3 Roan Snoeijers (EMT) Nieuwe pensioenovereenkomst een feit De werkgever heeft de afgelopen maanden onderhandeld met de vakbonden om tot een akkoord te komen over de nieuwe pensioenregeling. Om dit akkoord te kunnen bereiken is tussentijds aan een aantal verkenners gevraagd om een advies te schrijven. Dit advies is positief ontvangen bij de werkgever en vakbonden en inmiddels ligt er een akkoord. De nieuwe pensioenovereenkomst is een CDC-regeling met een vaste premie van 25,5% van de loonsom die wordt ondergebracht bij een nieuw pensioenfonds mogelijk genaamd Stichting Pensioenfonds SABIC Nederland. Daarnaast verstrekt SABIC een eenmalige bijdrage van e 100 miljoen om de samenvoeging van de regelingen en fondsen te versoepelen. Hieronder gaan we in op de verschillende aspecten van deze regeling/overeenkomst. CDC-regeling De nieuwe pensioenregeling is een Collectieve Defined Contribution (CDC) regeling. Dit houdt in dat de premie van de werkgever wordt gefixeerd en dat de uitkomst afhankelijk is van de beleggingsrendementen van het pensioenfonds. De tot en met 2013 geldende regeling was een Defined Benefit (DB) regeling. Pensioenpremie De hoogte en de verdeling tussen werkgever en werknemers van de pensioenpremie worden door de betrokken cao-partijen bij SABIC IP BV en SABIC Limburg BV gezamenlijk vastgesteld. Voor de komende vijf jaar bedraagt deze pensioenpremie 25,5% van de loonsom. Hierna wordt opnieuw onderhandeld over de hoogte van de pensioenpremie. Voor het pensioenfonds wordt naast de feitelijke pensioenpremie ook een zogeheten kostendekkende pensioenpremie berekend. Dit is de jaarlijkse pensioenpremie die benodigd is om de rechten van de actieve deelnemers op te bouwen. Als de feitelijke premie hoger is dan de kostendekkende premie, kan het meerdere door het bestuur van het pensioenfonds worden aangewend voor indexaties. Als de feitelijke premie lager is, wordt de opbouw van de actieven gereduceerd. De reguliere kosten van het beheer en uitvoering van de pensioenregeling komen voor rekening van het pensioenfonds en is onderdeel van de kostendekkende premie. t 100 miljoen SABIC verstrekt eenmalig een bijdrage van e 100 miljoen om de samenvoeging van Lees verder op pagina 4 PensioenPraat 3

4 Vervolg van pagina 3 de regelingen en fondsen te versoepelen. e 20 miljoen zal worden gebruikt voor een overgangsregeling voor de actieve deelnemers van Pensioenfonds SABIC-IP. De resterende e 80 miljoen zal worden gebruikt om enerzijds de dekkingsgraden van de pensioenfondsen SABIC-IP en SABIC te harmoniseren en anderzijds om de dekkingsgraad van het gezamenlijke fonds te verhogen. Indexatiebeleid Het indexatiebeleid voor de actieven zal worden gebaseerd op de loonontwikkeling van de cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen voor Particuliere bedrijven (CBS tabel). Nieuwe pensioenfonds Het nieuwe pensioenfonds zal mogelijk Stichting Pensioenfonds SABIC Nederland gaan heten. Het Limburgse pensioenfonds zal hiervoor als vehikel worden gebruikt, echter de bestuursleden, de governance, de partijen waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed zal worden herzien. Bijvoorbeeld moet de bestuursstructuur van het nieuwe pensioenfonds voldoen aan de nieuwe wetgeving De Wet versterking bestuur Pensioenfondsen per 1 juli Per die datum zullen de aangepaste bestuursmodellen in werking treden én operationeel zijn. Daarnaast moet het bestuursmodel ook recht doen aan de positie van alle betrokken partijen. De overgang van beide pensioenfondsen naar Stichting Pensioenfonds SABIC Nederland is een complex en kostbaar proces. In de overgangsperiode worden de organen van Stichting Pensioenfonds SABIC Nederland ingericht en er wordt met het bestuur een nieuwe uitvoeringsovereenkomst overeengekomen. De kosten van de overgang komen voor rekening van de werkgever. Overgang SABIC-IP heeft ons verzocht de pensioenrechten van de deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden over te dragen naar het nieuwe pensioenfonds. Het bestuur van het pensioenfonds is zich nog aan het beraden op welke wijze dat zal geschieden. De voorkeur van de werkgever is om aan alle deelnemers hun akkoord te vragen voor de overdracht. Door de overdracht zullen alle pensioenregelingen worden beëindigd en ingebracht in het ouderdomspensioen. Mitsen De verkenners hebben een aantal mitsen geformuleerd. Deze zijn: De geest van de verkennersadviezen moet leidend zijn in de overeenkomst. De arbitrage met het pensioenfonds mag niet van invloed zijn op de integratie van de regelingen. De regeling moet passen binnen de fiscale wetgeving. De collectieve waardeoverdracht van de bestaande rechten moet plaatsvinden. Jurgen Beukelaar (LXV) PensioenPraat 4

5 Ronald Akkermans (SPS Technology) Visie Bestuur Hoewel het bestuur van Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics formeel niet om zijn mening is gevraagd omtrent het advies van de verkenners aan de sociale partners, heeft het bestuur deze wel kenbaar gemaakt aan de werkgever en vakbonden. De opmerkingen zijn: CDC-regeling Het is te begrijpen dat de werkgever naar een CDC-regeling wil waarbij de kosten gemaximeerd zijn en het risico bij de werknemer wordt gelegd. Pensioenpremie Er wordt geadviseerd dat het meerdere van de pensioenpremie, dat uitsteekt boven het niveau van de kostendekkende premie, ter beschikking komt van het bestuur van het pensioenfonds. Het is het bestuur van het pensioenfonds niet duidelijk wat de gevolgen zijn als de premie op lange termijn niet toereikend is. Wordt de premiehoogte in dat geval terugverwezen naar het cao-overleg? Geldt dit alleen na de periode van vijf jaar? t 100 miljoen Het oorspronkelijke voorstel van de werkgever was om e 100 miljoen te storten in het nieuw op te richten pensioenfonds van SABIC Nederland. Deze storting was ter compensatie van drie zaken: a. De versobering van de pensioenregeling voor de SABIC-IP werknemers. b. De kans op dekkingstekort neemt sterk toe. De pensioengelden van zowel de actieve als niet actieve deelnemers aan Pensioenfonds SABIC-IP lopen meer risico gezien het CDC karakter van het pensioenfonds. c. Voor de deelnemers aan SPF neemt het risico ook toe omdat het totale fonds rijper wordt. Tot nu toe heeft de werkgever het bedrag van e 100 miljoen nooit gespecificeerd. Nu wordt vanuit de e 100 miljoen een bedrag van e 20 miljoen gealloceerd aan de actieve deelnemers van SABIC-IP. Daarnaast wordt vanuit de resterende e 80 miljoen de dekkingsgraad van SPF opgetrokken tot het niveau van Pensioenfonds SABIC-IP. Het bestuur van het pensioenfonds zou het voorstel graag doorgerekend willen zien met behulp van een ALM-studie, zodat wij de gevolgen voor de gemiddelde indexaties, kansen op dekkingstekort enz. kunnen beoordelen en toelichten aan onze deelnemers. Het bestuur van het pensioenfonds kan nog niet overzien wat de mogelijke fiscale consequenties zijn van het ophogen van de aanspraken van de actieve deelnemers op basis van de voornoemde punten. Lees verder op pagina 6 PensioenPraat 5

6 Vervolg van pagina 5 Indexatiebeleid De gepensioneerden van Pensioenfonds SABIC-IP hebben momenteel recht op een voorwaardelijke indexatie die gefinancierd wordt uit de pensioenpremie. Uit een ALM studie van het bestuur van het pensioenfonds blijkt dat zij er in de toekomst sterk op achteruit gaan, omdat de indexatie niet meer gefinancierd zal worden uit de premie. Het bestuur van het pensioenfonds heeft de werkgever aangeraden om met vertegenwoordigers van de gepensioneerden, in dit geval de Vereniging van Gepensioneerden in overleg te treden. Nieuwe pensioenfonds Gedurende de transitieperiode zal SPF functioneren als vehikel voor het nieuwe Stichting Pensioenfonds SABIC Nederland. Het bestuur van het pensioenfonds zal er bij de werkgever op aandringen dat gedurende de transitieperiode de belangen van alle deelnemers, en vanuit alle geledingen, worden behartigd door een nieuw te vormen pensioenfondsbestuur. Overgang In het advies staat beschreven dat er een collectieve waardeoverdracht gaat plaatsvinden per 1 januari Dit is gezien de wettelijke termijnen niet haalbaar en het bestuur van het pensioenfonds verwacht eerder een collectieve waardeoverdracht in de loop van Er wordt geadviseerd om alle tijdelijke en kleine regelingen bij SABIC-IP om te zetten in rechten en aanspraken in het regulier ouderdomspensioen. Daaronder vallen ook de GEFLEX en GESAVE regelingen, die zijn ondergebracht bij Delta Lloyd. Omdat Delta Lloyd met ingang van 1 december 2013 de overeenkomst met Pensioenfonds SABIC-IP heeft opgezegd, zien wij ons genoodzaakt deze gelden over te hevelen naar een andere pensioenuitvoerder. Dit proces is al in gang gezet en kan niet meer worden gestopt. In het advies is een voorstel opgenomen om elke deelnemer die recht heeft op een voortgezette pensioenopbouw van 2 jaar en 9 manden te compenseren met e Het bestuur van het pensioenfonds vraagt zich af hoe het bedrag van e per actieve deelnemer tot stand is gekomen. Deze compensatie is één vast bedrag terwijl waar de werknemers recht op hebben onder andere afhankelijk is van hun salaris. De vraag is in hoeverre dit vaste bedrag recht doet aan de regeling. Daarnaast begrijpt het bestuur van het pensioenfonds dat deze aanpassing zal moeten worden uitgevoerd voor 1 januari Een correcte en zorgvuldige uitvoe- Arbitrage Het fondsbestuur heeft een verschil van mening met de werkgever omtrent de afwikkeling van de uitvoeringsovereenkomst. Het bestuur van het pensioenfonds stelt zich op het standpunt dat er een additionele verplichting bij de werkgever ligt na afloop van het contract als het vermogen van het pensioenfonds nog onder het Vereist Eigen Vermogen ligt. Het Vereist Eigen Vermogen is bij ons pensioenfonds bereikt bij een dekkingsgraad van 124,7%. Het Minimale Vereiste Eigen Vermogen bedraagt 104,4% en de daadwerkelijke dekkingsgraad bedroeg eind oktober 116,7%. De werkgever is het niet eens met het bestuur van het pensioenfonds en daarom hebben zij gezamenlijk besloten om de ring hiervan vereist daarom een spoedig overleg over de details van deze regeling. Mocht de overgang naar het nieuwe pensioenfonds onverhoopt niet lukken per 1 januari 2014, dan is het bestuur van het pensioenfonds altijd bereid om een pensioenregeling in het nieuwe jaar uit te voeren. zaak voor te leggen aan een arbitragecommissie. Arbitrage wordt vaak gebruikt om snel en effectief een deskundige uitspraak te krijgen over het meningsverschil. Arbitrage is een mogelijkheid om buiten de rechter om tot een uitspraak te komen over een of meerdere geschilpunten. Deze procedure is kort maar krachtig en geeft een bindend uitsluitsel over de geschilpunten. Beide partijen benoemen elk onafhankelijk een deskundige jurist. Samen benoemen deze twee juristen een derde. Met zijn drieën zijn ze de arbitragecommissie en komen tot een bindende uitspraak. De verwachting is dat er een uitspraak komt voor het eind van het kalenderjaar. PensioenPraat 6

7 Bestuurssamenstelling Theo Dekkers is per 21 oktober 2013 teruggetreden als bestuurder van het pensioenfonds. De reden voor zijn besluit is een verschil van inzicht met de andere leden van het bestuur over de arbitrageprocedure tussen SABIC Innovative Plastics BV en het pensioenfonds. Het bestuur van het pensioenfonds betreurt het dat Theo tot dit besluit is gekomen. Door het ontslag van Theo en omdat er nog een vacature van werkgeverzijde openstond heeft het bestuur besloten om het aantal bestuursleden te verminderen tot zes. De vermindering van het aantal bestuursleden heeft er tevens toe geleid dat het dagelijks bestuur voortaan uit twee bestuursleden bestaat, namelijk uit Frank Mortier (voorzitter) en Willem Grin (vice-voorzitter). De vacatures in de overige commissies die zijn ontstaan door het aftreden van Theo zijn inmiddels opgevuld. Bestuursbureau Per 1 september is Veronique van den Eeden gestart bij het bestuursbureau. Veronique is jurist en ondersteunt directeur Clemens Heijne in zijn dagelijkse werkzaamheden. Met de komst van Veronique is het bestuursbureau vijf dagen per week bemand. Het huidge bestuur: van links naar rechts Frank Mortier, Lau de Smet, Veronique van den Eeden (bestuursbureau), Clemens Heijne (bestuursbureau), Hedwig Peters, Jos van Gisbergen, Jan-Leen Boot en Willem Grin. PensioenPraat 7

8 Aanleiding om stil te staan bij deze twee mijlpalen 20 jaar PensioenPraat én uitg Zoeken naar de start van PensioenPraat is eenvoudig: een brief van bestuurslid Jan Boesveld van 24 augustus 1993 pleit voor de start van deze vorm van informatie aan alle deelnemers. Hij noemt de naam al en eindigt met PensioenPraat Metterdaad. Zo gezegd zo gedaan en op 1 december 1993 werd PensioenPraat nummer 1 voorgesteld. Uit nummer 1 blijkt dat er deelnemers zijn waarvan actief. Er is 180 miljoen gulden in bezit en er wordt 13 miljoen gulden premie door de werkgever ingelegd dat jaar. Het fonds heeft 11 aangesloten ondernemingen en de mooiste opmerking in deze PensioenPraat is: bewaar de uitgaven van PensioenPraat, er staat steeds belangrijke informatie in. Deze melding is gebleven tot uitgave 30. Daarna kwam de melding dat Pensioen- Praat terug te vinden is op de website. Ondertussen staan ze vanaf PensioenPraat 20 op de website en zodra we de eerste 20 erop hebben gezet kunt u de door u ongetwijfeld bewaarde exemplaren bij het oud papier doen, tenzij u een verzamelaar bent natuurlijk. We hebben een goede fles wijn over voor diegene die de eerste 20 exemplaren komt laten zien. In het algemeen valt op: We zijn nu 6 voorzitters, en 6 pensioenbureauleiders verder (waarvan 4 directeuren). Jan Boesveld is het langstzittende bestuurslid geweest (30 jaar). E.G. van der Spek is de langstzittende voorzitter geweest (15 jaar). Tot PensioenPraat 7 was alles zwart wit maar wel glanspapier, daarna mat papier en de steunkleur groen. PensioenPraat 17 kreeg een nieuw logo op mat papier en nog steeds een groene steunkleur. Vanaf nummer 26 verscheen Pensioen- Praat volledig in kleur en kregen we een website. In deze uitgave plaatsten we ook het oprichtingsverhaal van het fonds met foto (zie afbeelding). De brief van bestuurslid Jan Boesveld van 24 augustus 1993 waarin hij pleit voor de start van PensioenPraat. De allereerste PensioenPraat verscheen in december PensioenPraat 19 van juni PensioenPraat 8

9 ave nummer 50 Er verschenen in de afgelopen 20 jaar 7 extra edities: Maart 1996 over 25 jaar pensioenfonds speciale edities over de nieuwe pensioenregeling met middelloonregeling en regeling voor Plastics deelnemers. December 2005 over de nieuwe pensioenregeling terug naar 65 jaar. Juli 2007 over de verkoop van Plastics aan SABIC, afscheiding van 28 GE ondernemingen. Oktober 2008 over de gevolgen van de financiële crisis. Opvallende uitgaves waren: PensioenPraat 14: uitbesteding van de administratie aan AZL (daarvoor deden we het zelf). PensioenPraat 16: we hebben nu 22 aangesloten ondernemingen. PensioenPraat 22: een Engelse samenvatting achterin. Vanaf PensioenPraat 31 kwam dat op de website. PensioenPraat 28: we hebben nu 29 aangesloten ondernemingen. TKP wordt administrateur. PensioenPraat 33: nieuw logo en nieuw design van de website. PensioenPraat 38: einde Engelse samenvattingen. PensioenPraat 39: afscheid Jan Aerts die 12 jaar de hoofdartikelen van Pensioen- Praat verzorgde. PensioenPraat 47: bijlage over het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst. Bijzonder detail Bij het opmaken van de 50ste PensioenPraat (in 20 jaar tijd) kwam de redactie er achter dat er twee mensen zijn die al vanaf de eerste PensioenPraat tot en met de vijftigste hun vaste medewerking verlenen. Dit zijn Joost van Mosselveld en Albert Joosen. Bij de eerste PensioenPraat werkte Joost nog als grafisch vormgever bij de drukkerij van de GEP, zoals het bedrijf destijds in de volksmond werd genoemd. Toen hij later voor zichzelf begon is hij al die jaren verbonden gebleven met onze PensioenPraat. Als vormgever van het blad zorgt hij er ook voor dat het gedrukt wordt. Albert Joosen was ook bij de eerste PensioenPraat al onze huisfotograaf, ook als zelfstandig ondernemer. Nog steeds gebruiken we zijn foto s voor onze PensioenPraat. PensioenPraat 26 van november Bravo! PensioenPraat 33 van april PensioenPraat 9

10 Nu ondergebracht bij Robeco GEFLEX en GESAVE Onlangs hebben degenen die een GESAVE en/of GEFLEX regeling hebben thuis een brief ontvangen. Vanaf december 2013 zijn deze regelingen niet meer ondergebracht bij Delta Lloyd, maar bij Robeco. Bij alle veranderingen waar het pensioenfonds voor staat heeft Delta Lloyd besloten vanaf 1 december 2013 geen pensioenspaarproduct meer aan te bieden. Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics was om die reden genoodzaakt een andere uitvoerder te zoeken. Gezien het feit dat het merendeel van de beleggingen voorheen in Robecofondsen werd belegd en Robeco een uitstekend vrijwillig spaarproduct kent, lag het voor de hand Robeco als uitvoerder te kiezen. Het karakter van de GESAVE en/of GEFLEX regeling is een individuele bijspaarregeling. Dit betekent dat de beleggingsresultaten nog steeds ten gunste/laste komen van uw pensioenkapitaal. Iedere deelnemer krijgt een individuele online pensioenrekening bij Robeco. Het huidige saldo dat u heeft bij Delta Lloyd wordt in december naar Robeco overgeboekt. Het eindsaldo bij Delta Lloyd komt overeen met het beginsaldo bij Robeco. Bij Robeco worden de pensioenpremies standaard belegd volgens het Life Cycle principe. De gelden worden in de diverse Robecofondsen belegd. Bij Delta Lloyd bestond het beleggen volgens het Life Cycle principe uit het beleggen in één (Robeco) Life Cycle fonds. Na de overgang naar Robeco kunt u er ook voor kiezen om zelf een beleggingsmix samen te stellen Eigen Beheer. Bij het beleggen in Eigen Beheer kunt u kiezen uit een groot fondsassortiment. Op de website van het Robeco-Flexioen is terug te vinden in welke fondsen u kunt beleggen. Het voordeel van de individuele online pensioenrekening is dat u altijd inzicht heeft in uw beleggingen. De individuele online pensioenrekening is anders dan de regeling van voor 1 december Het voordeel van Robeco is dat zij voornamelijk communiceert via en internet. Bij beleggingen dient er adequaat gereageerd te worden. Communicatie via en internet past daarbij. Na de overgang naar Robeco ontvangen de deelnemers per post de inloggegevens. Met deze inloggegevens kunt u inloggen op de website. Meer informatie over de producten vindt u op de website van Robeco: PensioenPraat 10

11 Geen vijftigjarigen bijeenkomsten in 2013 Dit jaar heeft het bestuur besloten geen bijeenkomsten voor vijftigjarigen te organiseren. We deden dit jaarlijks om de vijftigjarigen erop te wijzen dat het tijd is om naar het eigen opgebouwde pensioen te kijken onder het motto nu kunt u er wellicht nog wat aan doen. Als u alle veranderingen rond onze pensioenregeling gevolgd hebt zal het duidelijk zijn dat er zoveel veranderingen op komst zijn dat inzicht in de huidige persoonlijke pensioenopbouw uit de verschillende regelingen en mogelijkheden bijna niet mogelijk is. Als de regeling helemaal is uitgekristalliseerd en in kannen en kruiken is, komen we er met een inhaalactie graag op terug. Zoals wij het nu lezen in het pensioenakkoord komt er één regeling met één bedrag opgebouwd pensioen waarin alle oude regelingen zijn ondergebracht. Nieuw Financieel Toetsingskader Vanaf 1 januari 2015 gaat een nieuw Financieel Toetsingskader (FTK) in. De keuze tussen een nominaal en een reëel contract is van de baan. Het nieuwe FTK schrijft voor dat pensioenfondsen minimumgaranties moeten afgeven over het te verwachten pensioen, en tegelijkertijd moeten streven naar indexatie om het pensioen in lijn te houden met de prijsstijgingen. In die zin verandert er niet zoveel aan de huidige situatie bij veel pensioenfondsen. Wat wél gaat veranderen is dat eventuele pensioenkortingen over een langere periode mogen worden uitgesmeerd. Op dit moment geldt dat fondsen met een te lage dekkingsgraad die binnen drie jaar moeten herstellen, waardoor diverse pensioenfondsen zich de afgelopen periode genoodzaakt zagen om de pensioenen te verlagen. Een andere belangrijke aanpassing is dat pensioenfondsen hun premie niet meer op basis van de marktrente hoeven te berekenen, maar dat ze mogen uitgaan van een tienjaars gemiddelde van de rente. Daarmee moet worden voorkomen dat de hoogte van de pensioenpremie van jaar tot jaar sterk fluctueert. PensioenPraat 11

12 Met pensioen, maar niet achter de geraniums Zingen is geweldig! Aan het woord is Ab Drenth, al jaren een van de bassen van hét Concertkoor, de Oratoriumvereniging uit Bergen op Zoom. Toen wij hem de vraag stelden om mee te werken aan een interview voor Pensioenpraat, zei hij: Wat kun je nu schrijven over meezingen in een koor? Zelf vindt hij het heel gewoon, zonder dat hij overigens ooit heeft leren noten lezen. Ja, wel in de 6e klas van de lagere school, maar toen zongen wij nog do-re-mi, lacht Ab. Anno 2013 oefent hij thuis met cd s om zijn partijen in te studeren, wel zo makkelijk. Sinds 1977 zingt Ab en hij is destijds overgehaald door een klant van hem die een enthousiast zanger was. Hoe vreemd kan een dubbeltje rollen! Concertgebouw Geweldig trots is hij dat zijn koor diverse malen op uitnodiging mocht komen zingen in het Concertgebouw in Amsterdam. De organisatoren waren verbijsterd over het enthousiasme dat het koor uitstraalde. Maar bij het Concertgebouw is het niet gebleven, want het koor zong ook in Kiev en zelfs in New York! Ab is lyrisch over dirigent Alex Vermeulen. Hij heeft een prachtig credo, vertelt hij: Iedereen kan meezingen in het koor, als ik er maar geen last van heb! Alex is samen met Han Timmerman de drijvende kracht achter het koor. PensioenPraat 12

13 Ab Drenth Ab Drenth: Zingen in een koor is veel meer dan alleen maar zingen op een uitvoering! Maar ook Ab speelt een aardige rol achter de schermen mee, als zogenaamde kooraanjager! Het is een redelijk verantwoordelijke rol. Alle zaken rondom het concert moeten soepel verlopen, daarom regelt de kooraanjager zowat alles: hij zorgt dat iedereen op de juiste plaatsen komt te zitten, begeleidt het opkomen van de artiesten, zorgt dat het podium zangklaar is en hij overlegt met de musici wanneer er gestemd is. Eigenlijk is hij een overall concertmeester. Technisch opperhoofd Zeker zo belangrijk zijn de zaken die geregeld moeten worden naast het zingen. Ab is (uiteraard) lid van de 4-koppige bar-commissie. Hij houdt als technisch opperhoofd alles in de smiezen. Zo heeft hij een grote transportkist in elkaar gezet waar hun eigen winkel in vervoerd kan worden. In de winkel worden cd s en dergelijke van het koor verkocht. aankomt. Soms is dat passen en meten en uitkijken geblazen, zoals bij het jaarlijkse concert (augustus) in de haven van St. Annaland. Door deze bijbaantjes is Ab kind aan huis bij het Facilitair Bedrijf in Bergen op Zoom, waar bijvoorbeeld hun winkel, kleden, muziekstandaards, verlichting en tafels zijn opgeslagen. Want alles moet mee als er ergens gezongen wordt. En zingen dat kunnen ze! Nieuwsgierig? Bent u inmiddels benieuwd geworden en wilt u het koor ook wel een keertje horen zingen, dan kunt u op 22 december om uur terecht in schouwburg De Maagd. Het Concertkoor voert dan hier het Weihnachtsoratorium van Bach uit. U bent van harte welkom! Zie ook Ab komt in januari 1977 in dienst als Sales Engineer voor Nederland. Vervolgens gaat hij door naar de afdeling Technical Marketing als Application Engineer waar hij de afdeling Application Development and Testing opricht. Op deze afdeling bekleedt hij verschillende functies, tot hij in 1994 als Technical Project Leader Engineering aan de slag gaat op de afdeling Technology. Als hij in 1997 de kans krijgt om terug te gaan naar Automotive Marketing grijpt hij deze kans met beide handen aan. Hij blijft op deze afdeling tot hij in 2000 Global Manager Industrialization Marketing wordt. Vanaf april 2003 gaat Ab met pensioen, maar zit hij niet achter de geraniums! Passen en meten Daarnaast is hij lid van de Vleugelclub. Deze club zorgt ervoor dat de vleugel onbeschadigd op de plaats van bestemming PensioenPraat 13

14 Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief Als u vragen heeft aan het pensioenfonds, dan stuurt u een of pakt u de telefoon. Willen wij u informeren, dan gaat dat meestal per brief of via onze website. Prima manieren om elkaar op de hoogte te houden. Maar ook erg traditioneel. Daarom hebben we onze dienstverlening verder uitgebreid met een digitale nieuwsbrief. In de digitale nieuwsbrief komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals de financiële situatie van het pensioenfonds, maar ook wat het voor uw pensioen betekent als u kinderen krijgt of gaat trouwen. Daarnaast komen actualiteiten over de pensioenregeling aan de orde. De nieuwsbrief komt voorlopig twee keer per jaar uit. De eerste is in februari 2013 verstuurd. Hoe meldt u zich aan voor de nieuwsbrief? Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden via Hier vindt u een link naar het digitale aanmeldformulier. U kunt hier uw gegevens achterlaten, zodat wij u de nieuwsbrief per kunnen toesturen. Daar hebben we apart uw toestemming voor nodig. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft en u zich in de komende weken aanmeldt, zodat u de volgende nieuwsbrief niet mist. Gaat u verhuizen? Als u binnen Nederland verhuist, is het niet nodig een adreswijziging door te geven. Deze ontvangen wij automatisch via de Gemeentelijke Basisadministratie. Een verhuizing naar en in het buitenland moet u wel zelf aan de administratie van het pensioenfonds doorgeven. Dit is ook belangrijk als u uit dienst treedt en uw pensioenrechten bij ons fonds achterlaat. Wij willen u immers wel kunnen bereiken rond uw pensioendatum om uw pensioen te kunnen uitkeren. Niko Svoranicmi PensioenPraat 14

15 Feit of fabel? Als ik mijn hele leven bij één werkgever heb gewerkt kan ik nooit een pensioengat hebben. Fabel. Als het opbouwpercentage lager is dan 1,75% per jaar komt u na veertig dienstjaren niet aan 70% van uw laatstverdiende salaris. Stel dat het opbouwpercentage 1,50% is. Dan heeft u een pensioenopbouw van 60% (40 jaar x Heeft u een tip? Leest u iedere uitgave van PensioenPraat en mist u informatie over een bepaald onderwerp? Of heeft u een idee voor een leuk of interessant verhaal? Stuur dan uw tip naar ons op! U kunt een sturen naar 1,50%) van uw salaris opgebouwd. Daarnaast kunnen onvoorziene omstandigheden, zoals tijdelijk stoppen met werken, minder gaan werken of een echtscheiding, een gat in uw pensioen slaan. onder vermelding van Tip voor de redactie, of u stuurt een brief naar: Redactie PensioenPraat SABIC-IP Postbus AM Groningen PensioenPraat teruglezen op de website Wilt u nog eens een PensioenPraat opnieuw lezen of bent u op zoek naar een bepaald arti-kel? Kijk dan op de website. Op de website van het pensioenfonds vindt u de PensioenPraten van de afgelopen jaren terug. Ook staat daar een overzicht van de belangrijkste artikelen die in PensioenPraat hebben gestaan. Kijk hiervoor op onder Publicaties. Het bestuur van uw pensioenfonds wenst u prettige feestdagen. PensioenPraat 15

PensioenPraat. Wat denkt ú bij het woord pensioen? Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr.

PensioenPraat. Wat denkt ú bij het woord pensioen? Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr. PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 42 April 2011 Wat denkt ú bij het woord pensioen? Prijswinnaar Ben Jonker De Beleggingscommissie Work out! Nr. 42 APRIL 2011

Nadere informatie

PensioenPraat. Het pensioen is een zaak van ons allemaal. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr.

PensioenPraat. Het pensioen is een zaak van ons allemaal. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr. PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 40 Oktober 2010 Het pensioen is een zaak van ons allemaal Even voorstellen: Theo Dekkers Waarom belegt een pensioenfonds?

Nadere informatie

Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen

Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 34 September 2008 Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen Stand van zaken over de overgang naar SABIC (3) Wijziging

Nadere informatie

PensioenPraat. Viering 40-jarig jubileum leerzaam. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr.

PensioenPraat. Viering 40-jarig jubileum leerzaam. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr. PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 43 September 2011 Viering 40-jarig jubileum leerzaam Debbie Hameetman opnieuw in bestuur benoemd Young SABIC Professionals

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Het PWRI is er voor ons Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Voorwoord 7 2. Karakteristieken van het PWRI 9 3. Wat is en doet het PWRI 13 4. Ontwikkelingen in 2013 19

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Datum rapport 18-06-2015 Nummer/versie Definitief Auteur TKP Pensioen B.V. Telefoon 050-5224051 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012 Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Juni 2013 Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen Positief resultaat over 2012 Veel onzekerheid over wat overheid met pensioenen wil Verantwoording

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Pensioenverlaging definitief

Pensioenverlaging definitief 1 nr 11 - Januari 2014 Inhoudsopgave 1 Pensioenverlaging definitief 2 Pensioenverlaging per 1 april 2014 3 Nieuw bestuursmodel 4 Beleggingsrendementen 2013 5 Wijzigingen in beleggingen 6 Wie het weet mag

Nadere informatie

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 13 mei 2014 DUURZAAM en DOORDACHT OVER RENDEMENT EN (DUURZAAM) BELeGGEN Bent u er ook bij op vrijdag 12 september? NOTEER IN UW AGENDA EN KIJK

Nadere informatie

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Alles wat u altijd wilde vragen... Een collega interviewt een bestuurslid Pensioenstelsel op de schop? Hoe ziet uw pensioen er

Nadere informatie

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig. Voor mij is belangrijk wat er voor mijn kinderen geregeld is

Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig. Voor mij is belangrijk wat er voor mijn kinderen geregeld is extra Voor de deelnemers van Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Pensioenslim magazine 12 Bewaarexemplaar!! Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig Voor mij is belangrijk wat er

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN?

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? Pensioenkrant Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 9251, 1006 AG Amsterdam, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? DEELNEMERS VRAGEN BESTUUR OM OPHELDERING Dekkingsgraden

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij G B F G R A F I S C H E B E D R IJ F S F O N D S E N juni 2009 NIEUWS Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan IN DIT NUMMER:

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis!

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! OVER MORGEN januari 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! voorwoord

Nadere informatie