Basisschool de Fonkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisschool de Fonkeling"

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN Basisschool de Fonkeling

2 1. INLEIDING SKBO maakt in 2010 de omslag alle planvorming en verantwoording uit te zetten in kalenderjaren. Voor het schoolplan betekent dit, dat de periode die dit omvat loopt van 1 januari 2012 tot 31 december 2015, een periode van 4 jaar. Dit sluit aan bij de cyclus van management and control (Macon-cyclus), waarin scholen resultaatverplichtingen formuleren, die voor kalenderjaren zijn vastgesteld. Deze resultaatverplichtingen betreffen de gebieden: - Onderwijs - Personeel - Kwaliteitszorg - Financiën Het ligt voor de hand de inhoud van het schoolplan te relateren aan deze vier gebieden, waarbij uitgegaan wordt van afspraken die alle scholen binnen de stichting aangaan, maar wel in de uitwerking een schoolspecifieke inhoud kennen. Hiermee wordt ook aangesloten bij wat wordt beschreven in de WPO, artikel 12. Het schoolplan onderscheidt een bovenschools gedeelte en een schoolspecifiek gedeelte. De opbouw is, waar mogelijk, identiek. De bovenschoolse inhoud is op alle scholen gelijk, de schoolspecifieke delen vanzelfsprekend niet. We maken de keuze het schoolplan kort en kernachtig te houden: het geeft in grote lijnen de ontwikkelrichting van de school weer. Waar mogelijk wordt verwezen naar bestaande beleidsdocumenten. Inhoud en verantwoording van ontwikkelingen zijn terug te vinden in jaarverslagen en jaarplannen, welke samengevat worden in het Managementcontract met de individuele scholen. We denken hiermee op een efficiënte manier voldoende recht te doen aan datgene wat binnen de scholen gebeurt en tegelijkertijd te voldoen aan de gestelde wettelijke eisen. In dit schoolplan staat informatie over beide vormen van onderwijs die basisschool De Fonkeling aanbiedt. In c.q. onder de rode tekstbalk(en) staat de informatie m.b.t. de Eerste Stroming en in c.q. onder de blauwe tekstbalk(en) staat de informatie die betrekking heeft op de Tweede Stroming. Daar waar in dit schoolplan gesproken wordt over leerkracht(en) worden zowel leerkracht(en) als coach(es) bedoeld. Bij de verschillende beleidsvoornemens wordt gesproken over: Plan: : Check: : Plannen van de bewuste activiteiten Uitvoeren van de bewuste activiteiten Evalueren en eventueel bijstellen Definitief implementeren S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 2

3 2. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Inhoudsopgave Gegevens bevoegd gezag Onderwijs Visie - Beleidsvoornemens 3.2 Personeel Visie - Beleidsvoornemens 3.3 Kwaliteitszorg Visie - Beleidsvoornemens 3.4 Financiën Visie - Beleidsvoornemens 4. Basisschool De Fonkeling, Schoolgegevens & kenmerken Onderwijs - Visie Aanbod Zorg en begeleiding Beleidsvoornemens Personeel & Organisatie - Visie Beleidsvoornemens Kwaliteitszorg - Visie Beleidsvoornemens Financiën - Visie Beleidsvoornemens Verwijzingen Instemming medezeggenschapsraad en Vaststelling bevoegd gezag S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 3

4 3. GEGEVENS BEVOEGD GEZAG: Stichting Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss (SKBO) Administratienummer: Brin: Adres: Postadres: AF76 Nieuwe Hescheweg 11, 5342 EB Oss Postbus 661, 5342 EB Oss Telefoon: Mail: Website: Algemeen Directeur: Mw. Drs. Edith van Montfort Aangesloten basisscholen 03TC Pius X 05IM Daltonschool In Balans 06XU Nicolaasschool 09PE De Teugelaar 10HV De Fonkeling 10YG Het Molenveld 10ZN De Zonnevogel 11QU De Polderhof (Daltononderwijs) 12BO John F. Kennedy 12KS De Korenaer 20KF Montessorischool Elzeneind 20KR Sterrebos 20KT De Blinkerd S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 4

5 3.1 ONDERWIJS SKBO staat voor onderwijs van goede kwaliteit, onderwijs waarbij al ons handelen op de ontwikkeling van het kind gericht is. SKBO staat voor onderwijs met deze kenmerken: Samen leren Samen werken en kennis ontwikkelen, met oog voor diversiteit en ieders eigenheid Kind centraal Proces- en resultaatgericht, met hoge verwachtingen, passend bij ieders behoeften en talenten Beweging Op basis van groei en beweging, met een open vizier voor veranderingen Omgeving In samenhang met de omgeving, met verantwoording, transparantie, reflectie SKBO biedt onderwijs met een stevige basis, waar kinderen voorbereid worden op een goede toekomst. OPBRENGSTGERICHTHEID BELEIDSVOORNEMENS We denken en werken binnen SKBO op alle niveaus opbrengstgericht. (Opbrengstgericht besturen, opbrengstgericht leidinggeven en opbrengstgericht werken) Onder op opbrengstgerichtheid verstaan we het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het streven naar maximale opbrengsten. Bij opbrengsten gaat het dan om: cognitieve resultaten van leerlingen sociaal-emotionele resultaten tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs. Intern toezicht wordt zowel operationeel als instrumenteel gerealiseerd. Hieronder verstaan we: uitvoeren van interne audits op de scholen (operationeel) en het gebruik van MMS, KVL en/of Cito (instrumentele). PASSEND ONDERWIJS Er wordt binnen SKBO (in samenwerking met het SWV) een dekkend zorgaanbod voor alle kinderen gerealiseerd. Alle scholen binnen SKBO hebben de zorg ingericht conform de eisen die de ontwikkeling van passend onderwijs aan ons stelt. OVERIG De visie op onderwijs binnen SKBO wordt steeds herkenbaarder in het handelen van alle geledingen. SKBO groeit door naar een gemeenschap waarin kennisdeling en kennis maken met elkaar vanzelfsprekend is. SKBO onderzoekt de gedachte om in iedere wijk een integraal kindcentrum te realiseren. SKBO scholen werken in de voor- en vroegschoolse fase aan de optimale taalontwikkeling van de kinderen (VVE). S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 5

6 3.2 PERSONEEL & ORGANISATIE ORGANISATIE SKBO werkt aan een sterke onderwijsorganisatie, waarin de kwaliteit van het onderwijs de hoogste prioriteit heeft. De ontwikkeling en begeleiding van kinderen en de herkenbaarheid van de scholen staat daarbij voorop. Onze kerntaak is het realiseren van kwalitatief goed onderwijs in onze dertien scholen. SKBO is een katholieke stichting. We nemen kinderen en professionals serieus. Samenwerkend leren, verantwoordelijkheid en autonomie is herkenbaar in wijze van werken en organiseren binnen onze stichting. Gezien onze kerntaak vormt het managen van het primaire proces het leren van de leerlingen in onze groepen, scholen - uitgangspunt. PERSONEEL Om de hoogwaardige kwaliteit van onderwijs te waarborgen staat SKBO voor een personeelsbeleid waarbij het onderhouden van de bekwaamheid van professionals prioriteit heeft. We werken binnen SKBO samen in en aan een omgeving waarin: iedereen het beste uit zichzelf en de kinderen haalt iedereen zijn handelen in verband brengt met opbrengsten, resultaten we samen eigenaar zijn van de kwaliteit op de beleidsterreinen onderwijs, personeel en organisatie, kwaliteitszorg en financiën S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 6

7 BELEIDSVOORNEMENS ORGANISATIE Het in de wet Goed onderwijs Goed bestuur vastgelegde principe van de scheiding van bestuur en intern toezicht is door SKBO geconcretiseerd en vastgelegd in statuten en reglementen voor RvT, CvB (inclusief managementstatuut SKBO) en GMR. De kern van de inrichting van de organisatie is dat beleid en bestuur in handen is van de professionals en dat de Raad van Toezicht toeziet op het doelmatig functioneren van de organisatie. Deze nieuwe inrichting van de organisatie heeft consequenties voor alle geledingen: Alle geledingen investeren in professionele organisatie en cultuur Alle geledingen leggen verantwoording af (ook in het kader van horizontaal verantwoorden) SKBO kent haar samenwerkingspartners en weet hoe ze het contact met hen onderhoudt. PERSONEEL IPB wordt scherper toegesneden op de visie / missie van SKBO. IPB wordt geactualiseerd. Er wordt blijvend ingezet op het in beeld brengen en door ontwikkelen van de kwaliteiten van onze professionals in alle geledingen. Er wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke eisen, conform de CAO PO. De bekwaamheidseisen van de Onderwijscoöperatie 1 en Calibris 2 en NSA 3 respectievelijk voor OP, OOP en directie zijn leidend voor de professionele ontwikkeling; ontwikkelafspraken worden vastgelegd in de gesprekscyclus. De invoering van de functiemix vindt plaats binnen de vastgestelde kaders; dit betekent dat SKBO de afgesproken streefpercentages volgt: Jaar LA LB LC LB op Brinnummer % 8% 0 6% % % 16% 0 12% % % 24% 0 18% % % 32% (35%) 1 % 24% LB X factor 3 bij niet realiseren LC % (54%) 40% (46%) 2 % 30% LB X factor 3 bij niet realiseren LC Voorheen Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) Kenniscentrum voor leren in de praktijk voor Zorg, Welzijn en sport Nederlandse Schoolleiders Academie S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 7

8 3.3 KWALITEITSZORG SKBO als sterke onderwijsorganisatie staat voor kwaliteit op onze dertien scholen en voor het maatschappelijk belang van het onderwijs in de regio. SKBO geeft concreet inhoud aan deze verantwoordelijkheid door zich te richten op vooraf afgesproken, zichtbare resultaten. Dit is het hart van kwaliteitsbeleid. De essentie van kwaliteitszorg is dan ook voor ons: Dat er systematische en cyclische aandacht is voor kwaliteit op basis van heldere kwalitatieve en kwantitatieve gegevens; Dat het primaire proces, de onderwijskwaliteit in professionele cultuur, de focus is; Dat de verantwoordelijkheid primair bij iedereen in de school ligt; Dat het de interne en externe verantwoording dient. IN- EN EXTERNE VERANTWOORDING BELEIDSVOORNEMENS Opbrengstgericht werken wordt op alle lagen in de organisatie in samenhang, operationeel en expliciet, zichtbaar in heldere kwalitatieve en kwantitatieve gegevens: Management en control cyclus volledig herkenbaar in aansturen en verantwoorden (koppeling aan gesprekscyclus en bekwaamheidsdossier); MMS volledig online operationeel (leeropbrengsten, inhoudelijke specialisaties, medewerker-, ouder-, kind tevredenheid). Handboek KWZ wordt op stichting- en schoolniveau opgesteld en operationeel gemaakt: PDCA-cyclus is op alle lagen ingericht; Collegiale visitatie en interne audit worden structureel georganiseerd. SKBO OP DE KAART SKBO wordt weer een sterk merk: Dat wat onze scholen bindt (zoals gezamenlijke waarden en kwaliteitseisen) en onderscheid (zoals inhoudelijke specialisaties, zorgprofielen) is helder voor ouders, de gemeente, samenwerkingspartners; We investeren op kernachtige heldere taal, beelden, websites voor onze herkenbaarheid. S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 8

9 3.4 FINANCIËN & FACILITY Primair volgt het geld het realiseren van onderwijs; de kinderen gaan hiervoor naar geschikte scholen en hebben de beschikking over de juiste materialen. Het financieel beleid is er dan ook op gericht de beschikbare middelen zo dicht bij de kinderen in te zetten zodat aan de school en stichtingsdoelen wordt voldaan en de continuïteit van SKBO op de lange termijn gewaarborgd blijft. Het opbouwen van algemene reserve is onontbeerlijk om zo naast continuïteit de meer beleidsrijke ambities waar te kunnen maken. FINANCIËN BELEIDSVOORNEMENS SKBO is financieel gezond, bouwt jaarlijks een reserve op 1% 4 en investeert op basis van beleidsrijke keuzes in de kwaliteit van onderwijs: Onderweg naar Meerjaren begroting, Meerjaren formatieplan per school Van gezamenlijke regels voor beleidsrijke investering (budget voor inhoudelijke specialisaties) naar invulling op businessunit niveau Er wordt gewerkt richting budget verantwoordelijkheid dicht bij de uitvoering van onderwijs: Budget verantwoordelijkheid bij beleidsgroepen en inhoudelijke experts in de school; Budget verantwoordelijkheid bij Bouwcoördinatoren. Er wordt beleid op alternatieve geldstromen opgesteld en operationeel gemaakt, centraal inkoop beleid wordt verder gerealiseerd: Bredere partnerschappen ten gunste van centrale inkoop worden gerealiseerd, contractbeheer wordt belegd; Visie op sponsoring, (alternatieve) subsidies, inzet ouderbijdrage wordt expliciet. BEDRIJFSVOERING & FACILITY De financiële- en personele administratie wordt (in samenhang) goed belegd. De meerjaren investering- en onderhoudsplanning worden conform planning uitgevoerd aansluitend bij nog in te voeren regelgeving ten aanzien van onderhoud schoolgebouwen. ICT De infrastructuur (hardware) wordt alle scholen volledig op orde gebracht, systeembeheer wordt goed geregeld. Meta Management Systeem (MMS) wordt voor iedereen online toegankelijk. cument Management Systeem (DMS) wordt voor iedereen online toegankelijk. Er wordt binnen SharePoint een digitale tool ingericht voor het in beeld brengen van kwaliteiten van medewerkers SKBO. De mogelijkheden binnen SharePoint voor kinderen worden expliciet en er wordt volledige samenhang tussen SKBO- en schoolwebsites gerealiseerd. Er wordt een visie op ELO geformuleerd en operationeel gemaakt, kennisdeling op het gebied van ICT binnen en buiten SKBO wordt in heldere structuren belegd: Er worden keuzes gemaakt in ELO en software; ELO wordt in het primaire proces geïntegreerd. 4 Hiertoe hanteert SKBO ratio s ten aanzien van de verhouding Personele Materiële last en financiële kengetallen (solvabiliteit etc.) S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 9

10 4. BASISSCHOOL DE FONKELING SCHOOLGEGEVENS: Naam: Basisschool De Fonkeling Administratienummer: Brinnummer: 10HV Adres hoofdlocatie: Knolgroenveld 1, 5351 LB Berghem Adres schoolwoningen: Landbouwlaan 154, 5351 MA Berghem Postadres: Knolgroenveld LB Berghem Telefoon: Mail: Website: Directeur: Dhr. István Turi MME S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 10

11 KENMERKEN VAN DE SCHO0OL (situatie per ) Onderwijsconcept Eerste Stroming Samen op weg naar je eigen toekomst Tweede Stroming Samen leren is motiveren Teamsamenstelling 1,0 fte directeur 2,0 fte IB 2,0 fte bouwcoördinator 0,1652 fte ICT 1,0 fte vakleerkracht bewegingsonderwijs 3,9399 fte OOP 24,7212 fte leerkrachten Eerste Stroming 9,1221 fte coaches Tweede Stroming 43,9484 fte Totaal Samenstelling managementteam 1,0 fte directeur 2,0 fte bouwcoördinator Onderwijsondersteunende functies 2,6500 fte OOP en taken 0,4219 fte administratie 0,8680 fte conciërge Kenmerken leerling-populatie Leerlingengewicht: 0,00 : 705 leerlingen 0,30 : 55 1,20 : 2 Verwacht aantal leerlingen 2011 t/m 2015 Kenmerken huisvesting Samenwerkende partners Horizonschool Zuiderlicht Betekent voor basisschool De Fonkeling: Jaartal Aantal leerlingen Hoofdgebouw: 23 groepen Schoolwoningen: 9 groepen (4 vrije ruimten) Centrum Diagnostiek en Begeleiding GGZ Schoolmaatschappelijk werk Centrum Jeugd en Gezin O.S.G. Gemeente Oss Horizonschool Zuiderlicht St. Buitenschoolse Net St. Peuterspeelzalen Oss KDV De Schaepskooi Thuiszorg Pantein St. Vivaan rpsraad Berghem Basisbibliotheek Maasland Muzelinck OKVO Sport expertise centrum Parochie VVN Hoogwaardig onderwijs Onderwijsprofessionals Regels en afspraken Identiteit Zorg voor kinderen Ouders Netwerken in de maatschappij S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 11

12 4.1 ONDERWIJS VISIE / MISSIE Hoogwaardig onderwijs Ieder kind is uniek en heeft recht op adequate begeleiding en aandacht. We vinden dat elk kind zich naar eigen aanleg en in eigen tempo moet kunnen ontwikkelen. We bieden, binnen de grenzen van onze mogelijkheden en rekening houdend met de kerndoelen, in een uitdagende leeromgeving een gedifferentieerd onderwijsaanbod aan. Deze differentiatie is terug te vinden in de verschillende manieren en niveaus waarop geleerd kan worden en ook in de twee verschillende stromingen die basisschool De Fonkeling biedt. Eerste Stroming Samen op weg naar je eigen toekomst - Relatie, competentie en autonomie - Zelfstandig werken (van takenbord naar weektaak) - Structureel Coöperatief Leren - Handelings- en opbrengstgericht werken - Verschillende niveaugroepen - Werken met methodes als leidraad - Breed basisaanbod voor ieder kind - Jaarklassenonderwijs Tweede Stroming Samen leren is motiveren - Relatie, competentie en autonomie (Stevens) - Kinderen formuleren in overleg met de coach hun leerdoelen (natuurlijke behoefte) - Werken met een werkplan - Structureel Coöperatief Leren - Keuzevrijheid - Atelieronderwijs - Thematisch onderwijs IPC - Leer- en ontwikkelingsmateriaal zelf samengesteld en uitgekozen; methodes als bronnenboek - Ouderbetrokkenheid (inloop, verzorgen van aanbod) De uitdagende leeromgeving krijgt vorm door moderne methodes en ontwikkelingsmaterialen, ict-middelen, een gestructureerde organisatie met enthousiaste leerkrachten en coaches en een gezellig en efficiënt ingericht lokaal. De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn de basisvaardigheden. Speerpunten voor de komende jaren zijn: - spelling, woord en werkwoorden - technisch en begrijpend lezen - woordenschat - automatisering rekenen Deze speerpunten staan uitgewerkt in een taal- en rekenbeleidsplan. S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 12

13 Regels en afspraken or middel van duidelijke regels en afspraken (schoolregels, klassenregels en veiligheidsplan) zorgen wij ervoor dat ieder kind zich veilig en vertrouwd voelt op De Fonkeling. Belangrijke pijlers in onze school zijn zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking en saamhorigheid. Identiteit We zijn een bijzondere school gebaseerd op de Katholieke geloofsovertuiging. Op grond van deze levensbeschouwing geven wij de religie een plaats in ons onderwijs. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de huidige multiculturele samenleving. Binnen de wereldoriënterende vakken komt dit aan bod, maar ook binnen de projecten die in het kader van levensbeschouwelijke vorming behandeld worden. Ouders We zien ouders als partners, school en ouders hebben een gezamenlijk belang: de optimale ontwikkeling van het kind. In een samenwerkende relatie kunnen leerkracht en ouders elkaar versterken. De school zorgt voor goed kwalitatief onderwijs en geeft heldere en adequate informatie met betrekking tot de leervorderingen, zowel in kennis en vaardigheden als in sociale competenties. Netwerken in de maatschappij Vanuit de maatschappij komen er steeds meer ontwikkelingen de school binnen. Als school spelen wij hier zo goed mogelijk op in. Basisschool De Fonkeling is gehuisvest in Horizonschool Zuiderlicht. De Horizonschool biedt vele kansen en mogelijkheden die het onderwijs ten goede komen. Zo kunnen leerlingen en leerkrachten/coaches bijvoorbeeld gebruik maken van de mediatheek en van expressieruimtes. Stichting Het Buitenschoolse Net staat garant voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang en organiseert verschillende Horizonschoolactiviteiten. Dit ontwikkelingsgericht aanbod wordt recreatief, educatief en in de belevingswereld van het kind aangeboden. Er kan gebruik gemaakt worden van de faciliteiten die de andere partners beschikbaar stellen en zeker voor de toekomst liggen er concrete doelen tot samenwerking vastgelegd in het meerjarenactiviteitenplan Horizonschool Zuiderlicht. S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 13

14 AANBOD Eerste Stroming Vakgebied Methode versie Voorgenomen vervanging in: Groepen ½ Taal Schatkist/Kleuterplein Wat zeg je? Rekenen Alles Telt Motoriek Schrijfdans Bewegingsonderwijs Planmatig bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs in 2001 het speellokaal Ontwikkelingsmaterialen Creatieve vakken Sociaal-emotionele ontwikkeling (1 t/m 8) Godsdienstige vorming Moet je doen Muziek, Tekenen, Handvaardigheid, Dans Kinderen en hun sociale talenten Projecten uit Hellig Hart 2002/ Groepen 3 t/m 8 Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen Voortgezet lezen Estafette Begrijpend lezen Overal tekst Rekenen en Wiskunde Alles telt Schrijven Pennenstreken Taal Taalverhaal Taal Spelling Taalverhaal Spelling Wereldoriëntatie Creatieve vakken Aardrijkskunde: Een wereld van verschil Geschiedenis: Bij de tijd Natuur/techniek: NAUT Verkeer: Wijzer door het verkeer (en diverse projecten) Moet je doen Muziek, Tekenen, Handvaardigheid Kinderen en hun sociale talenten Sociaal-emotionele 2014 ontwikkeling (1 t/m 8) Engels Bubbels Godsdienstige vorming Projecten uit Hellig Hart Bewegingsonderwijs Planmatig 2015 bewegingsonderwijs S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 14

15 Tweede Stroming Methodes (zie o.a. Eerste Stroming) voor taal/spelling, technisch & begrijpend lezen, schrijven en rekenen worden gebruikt als bronnenboek. Naast de methode als bronnenboek, zullen ook nieuwe media een belangrijke plaats innemen. Verder is IPC (International Primary Curriculum) een belangrijke leidraad voor de dagelijkse onderwijspraktijk. IPC is een vooruitstrevend curriculum waarbij effectief leren centraal staat en waarbij zowel kennis, als vaardigheden en inzicht aan de orde komen. Voor de zaak- en creatieve vakken zijn alle kerndoelen verweven in een thematisch aanbod. Deze thema s zijn dusdanig van aard, dat er tegemoet gekomen wordt aan de diverse leerstijlen van kinderen. ZORG EN BEGELEIDING Vanuit het door het samenwerkingsverband vastgestelde zorgplan, heeft de school hier haar eigen specifieke invulling aan gegeven. Inhoudelijk verwijzen wij u hier naar het door de school vastgestelde zorgplan. BELEIDSVOORNEMENS Bovengemiddelde opbrengsten binnen twee onderwijssystemen van passend onderwijs Onderwijsproces Prestatieindicatoren Rekenen Nieuwe rekenmethode (rekenplan) Plan Aanschaf Implementatie Check Integratie automatiseren van rekenonderwijs (rekenplan) Plan Check Taal Woordenschat Check Spelling woord inspectienorm behalen d.m.v. methode + aanvulling (taalplan) Plan / S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 15

16 Onderwijsproces Prestatieindicatoren Spelling werkwoord inspectienorm behalen d.m.v. methode + aanvulling (taalplan) Plan / Begrijpend lezen Inspectienorm behalen d.m.v. methode + aanvulling (taalplan) Plan Implementatie methode / Analyse Cito Technisch lezen Lees-dossier/ Lees-protocol Gr 3 / Unit 1 Check Groep 1/2 Gr 4 / Unit 2 Check Groep 3 en Unit 1 Gr 5 t/m 8 en Unit 3 Check Gr 4 / Unit 2 Check Gr 5 t/m 8 en Unit 3 Atelieronderwijs Kerndoelen volgens inspectie verwerken in reken-, taalen leesatelier / / Kerndoelen volgens inspectie verwerken in creatief atelier / / Tweetalig onderwijs Engels Plan Check IPC orontwikkeling IPC vanuit de visie tot een doorlopend plan van 8 jaar Plan / Plan / Plan / Plan / / S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 16

17 Leren leren Onderwijsproces Prestatieindicatoren Plan / Plan / SCL orontwikkel ing rode draad SCL Check Huidige situatie Plan Verdieping Meervoudige Intelligentie Check ICT Criteria waaraan kinderen moeten voldoen binnen de verschillende units (vergroten van o.a. motivatie, kritische werkhouding, zelfstandigheid, nieuwsgierigheid) Gebruiksaanwijzing aanwezige software om het onderwijs met maximaal rendement te ondersteunen orontwikkeling mediatheekgebruik Gebruiksvriendelijke website Plan Plan Plan Check Digitale werkomgeving (ELO) Plan S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 17

18 Passend onderwijs Prestatieindicatoren Zorgplan (Tweede Stroming) Zorgprofiel Plan Check Werkwijze meerbegaafde leerlingen Ontwikkelings perspectief va. groep 6 Inzet LGF (1HP alle betrokkenen) Check Plan Plan Check GOP + groepsfoto (overdracht) SoVa-training S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 18

19 4.2 PERSONEEL VISIE Onderwijsprofessionals De maatschappij en daarmee het onderwijs verandert voortdurend. Nieuwe ontwikkelingen worden kritisch gevolgd. We stellen hoge eisen aan professionalisering van de leerkrachten. Ieder teamlid werkt met een cyclus van contracteren en beoordelen. Ook heeft ieder teamlid een bekwaamheidsdossier. Daarnaast ontwikkelen de leerkrachten zich door leren van elkaar en collegiale consultatie. Het team van leerkrachten kan ook een beroep doen op specialisten die ingezet kunnen worden op basis van hun deskundigheid (bijvoorbeeld vakleerkracht voor bewegingsonderwijs en een intern begeleider). Eerste Stroming - Leerkracht is naast kennisoverdrager ook begeleider van het leerproces en de zelfstandigheid van leerlingen - 3 vaste ouderavonden (groep 8 heeft 2 ouderavonden) - Verantwoordelijk voor eigen klas en eigen parallel en uitdragen van de visie - Maakt deel uit van een lerende organisatie Tweede Stroming - Leerkracht is coach - Coach voert driehoekgesprekken samen met ouder(s) en kind na school - Coacht bij het zelf leren en ontdekken - Eindverantwoordelijk voor eigen thuisgroep en samen verantwoordelijk voor de unit en uitdragen van de visie - Coach is 6-8 weken lang verantwoordelijk voor een bepaald atelier - Maakt deel uit van een lerende organisatie S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 19

20 BELEIDSVOORNEMENS Personeelsleden die trots zijn op hun school en organisatie PLG * Prestatieindicatoren orontwikkel ing PLGmatrix (oa teamleren, intervisie, klassenconsultatie, delen van kennis) Bekwaamheidsdossier Ziekteverzuim (sturen op kengetal) Plan Aanpassen beleid normjaartaak Plan Begeleidingsplan personeel Check/ Contracteringen resultaatgesprekken / / CAO Functiemix * PLG: professionele leergemeenschap S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 20

21 4.3 KWALITEITSZORG VISIE Zorg voor leerlingen De belangrijkste leidraad bij de invulling van ons onderwijs zijn de leer- en ontwikkelingslijnen. Er worden duidelijke doelen gesteld, met op vaste momenten een evaluatie, waardoor het inzicht wordt vergroot. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem, hierin zijn ook de Citotoetsen opgenomen. Het aanbod hiervan is SKBO-breed vastgelegd in het Zorgplan. ssiervorming van de leerlingen vindt plaats in een digitaal administratieprogramma. Kinderen met cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en fysieke beperkingen worden door ons begeleid, binnen onze mogelijkheden. Dit door gebruik te maken van andere leerstijlen en aanpassingen in het standaard leerstofaanbod. Eerste Stroming - Observatiesysteem Kijk! kleuters - Methodegebonden toetsen - Cito-toetsen per leerjaar - Entreetoets in groep 6 en 7 - Eindtoets in groep 8 - Begin van het schooljaar een Groepsontwikkelingsplan (GOP) opstellen - ABC- gedrags en werkhoudingslijsten - Dyslexieprotocol - Veiligheidsplan Tweede Stroming - Observatiesysteem Kijk! (Opbouwend vanaf Unit 1) - Methodegebonden toetsen als oefenmateriaal (analysemethode) - Cito-toetsen passend bij de didactische leeftijd - Entree- en Eindtoets in unit 3 - Begin van het schooljaar een Groepsontwikkelingsplan (GOP) opstellen - ABC- gedrags en werkhoudingslijsten - Dyslexieprotocol - Veiligheidsplan S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 21

22 BELEIDSVOORNEMENS Planmatig werken binnen een veilige professionele omgeving met een duidelijke interne en externe communicatie PLG Prestatieindicatoren Observatiesysteem KIJK! Plan Groep 1/2 en Unit 1 Groep 1/2 en Unit 1 Plan Unit 2 Check Groep 1/2 en Unit 1 Unit 2 Groep 1/2 en Unit 1 Check Unit 2 Plan Unit 3 Analyse gegevens uit observatiesysteem en verwerken/toe passen in onderwijsproces. Groep 1/2 en Unit 1 Groep 1/2 Unit 1 en 2 Groep 1/2 Unit 1, 2 en 3 Analyse gegevens uit LOVS/ Cito en verwerken/toe passen in onder-wijsproces (obv didactische leeftijd) / / ABC gedragsen werkhoudingslijsten Plan P/D/C/A cyclisch uitvoeren (beleidsvoornemens, jaarplan, jaarverslagfor matie-plan e.d.) S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 22

23 PLG Communicatie Prestatieindicatoren Communicatieplan (interne en externe communicatie, horizonparticipanten e.d.) orontwikkeling Horizonscholen tot een integrale aanpak Afspraken doorgroeimogelijkheden VO (Tweede Stroming) Plan Plan Plan Welbevinden Gedrags-code Plan Veiligheidsplan (ARBO) KVL (tevredenheidonderzoek) Plan / Plan S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 23

24 4.4 FINANCIËN VISIE De Fonkeling heeft een sluitende begroting Het budget voor extern onderzoek wordt besteed, verantwoord binnen vastgestelde normen. We stellen een meerjarenbegrotingsplan op waar opbouw van algemene reserve en planning van onderhoudsvoorziening expliciet onderdeel van uitmaakt. BELEIDSVOORNEMENS Vanuit basis op orde bouwen aan een financieel kansrijke school Middelen Prestatieindicatoren Financiën Begroting met MIR*, budget onderzoekskos ten Plan / / Plan / / Plan / / Plan / / * MIR: Meerjaren Investeringsraming: Een opzet voor meerdere jaren waarin de vervanging van methoden, meubilair en duurzame apparatuur is aangegeven. S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 24

25 Middelen Faciliteiten Prestatieindicatoren Gebouw + inrichting aanpassen aan visie Eerste en Tweede Stroming Plan Centrale inkoop (houden aan gemeenschappelijke afspraken SKBO met verantwoordelijkheidsgevoel voor iedereen in de organisatie) / / / / Schoonmaak (in overleg blijven met externen om zo maximaal rendement te behalen) / / / / S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 25

Managementcontract 2015 Daltonschool De Polderhof

Managementcontract 2015 Daltonschool De Polderhof Managementcontract 2015 Daltonschool De Polderhof In 2014 hebben we de vijfjaarlijkse daltonvisitatie en het vierjaarlijkse inspectiebezoek gehad. Beide officiële bezoeken hebben ons enerzijds laten zien

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Lees/leer in de naam van de Heer die je heeft geschapen (de Koran) Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs I Q R A Brinnummer 27 PC Administratienummer 40389 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan 47 8016 AX Zwolle www.dearkzwolle.nl 0 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Missie Vivente:... 2 1.2 Visie Vivente:... 2 1.3 Missie en visie

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN!

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! Inhouds opgave Strategisch Beleidsplan 2013 2016 Samenvatting Voorwoord pag.2 pag.3 Hoofdstuk I pag.5 De scholen en stichting Spaarnesant 1.1 Visie en

Nadere informatie

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Algemeen Gegevens stichting Stichting SKOD Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela Bezoekadres:

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 Inhoud 1 inleiding 4 1.1 kader en doel 4 1.2 schoolbeschrijving 4 1.2.1 bestuurlijke structuur 4 1.2.2 geschiedenis 5 1.2.3 huisvesting 5 1.2.4 groepering en leerlingaantal 6 1.2.5

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Kwaliteit. Betrokkenheid. Ambitie. Beleidsplan

Kwaliteit. Betrokkenheid. Ambitie. Beleidsplan Kwaliteit Betrokkenheid Ambitie Beleidsplan 2011-2015 1 Ark_cover.indd 1 11-10-11 10:47 elout_cover.indd 1 11-10-11 10:44 barbaraschool_cover.indd 1 11-10-11 11:18 JdD_cover.indd 1 11-10-11 11:14 koggeschip_cover.indd

Nadere informatie