Basisschool de Fonkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisschool de Fonkeling"

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN Basisschool de Fonkeling

2 1. INLEIDING SKBO maakt in 2010 de omslag alle planvorming en verantwoording uit te zetten in kalenderjaren. Voor het schoolplan betekent dit, dat de periode die dit omvat loopt van 1 januari 2012 tot 31 december 2015, een periode van 4 jaar. Dit sluit aan bij de cyclus van management and control (Macon-cyclus), waarin scholen resultaatverplichtingen formuleren, die voor kalenderjaren zijn vastgesteld. Deze resultaatverplichtingen betreffen de gebieden: - Onderwijs - Personeel - Kwaliteitszorg - Financiën Het ligt voor de hand de inhoud van het schoolplan te relateren aan deze vier gebieden, waarbij uitgegaan wordt van afspraken die alle scholen binnen de stichting aangaan, maar wel in de uitwerking een schoolspecifieke inhoud kennen. Hiermee wordt ook aangesloten bij wat wordt beschreven in de WPO, artikel 12. Het schoolplan onderscheidt een bovenschools gedeelte en een schoolspecifiek gedeelte. De opbouw is, waar mogelijk, identiek. De bovenschoolse inhoud is op alle scholen gelijk, de schoolspecifieke delen vanzelfsprekend niet. We maken de keuze het schoolplan kort en kernachtig te houden: het geeft in grote lijnen de ontwikkelrichting van de school weer. Waar mogelijk wordt verwezen naar bestaande beleidsdocumenten. Inhoud en verantwoording van ontwikkelingen zijn terug te vinden in jaarverslagen en jaarplannen, welke samengevat worden in het Managementcontract met de individuele scholen. We denken hiermee op een efficiënte manier voldoende recht te doen aan datgene wat binnen de scholen gebeurt en tegelijkertijd te voldoen aan de gestelde wettelijke eisen. In dit schoolplan staat informatie over beide vormen van onderwijs die basisschool De Fonkeling aanbiedt. In c.q. onder de rode tekstbalk(en) staat de informatie m.b.t. de Eerste Stroming en in c.q. onder de blauwe tekstbalk(en) staat de informatie die betrekking heeft op de Tweede Stroming. Daar waar in dit schoolplan gesproken wordt over leerkracht(en) worden zowel leerkracht(en) als coach(es) bedoeld. Bij de verschillende beleidsvoornemens wordt gesproken over: Plan: : Check: : Plannen van de bewuste activiteiten Uitvoeren van de bewuste activiteiten Evalueren en eventueel bijstellen Definitief implementeren S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 2

3 2. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Inhoudsopgave Gegevens bevoegd gezag Onderwijs Visie - Beleidsvoornemens 3.2 Personeel Visie - Beleidsvoornemens 3.3 Kwaliteitszorg Visie - Beleidsvoornemens 3.4 Financiën Visie - Beleidsvoornemens 4. Basisschool De Fonkeling, Schoolgegevens & kenmerken Onderwijs - Visie Aanbod Zorg en begeleiding Beleidsvoornemens Personeel & Organisatie - Visie Beleidsvoornemens Kwaliteitszorg - Visie Beleidsvoornemens Financiën - Visie Beleidsvoornemens Verwijzingen Instemming medezeggenschapsraad en Vaststelling bevoegd gezag S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 3

4 3. GEGEVENS BEVOEGD GEZAG: Stichting Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss (SKBO) Administratienummer: Brin: Adres: Postadres: AF76 Nieuwe Hescheweg 11, 5342 EB Oss Postbus 661, 5342 EB Oss Telefoon: Mail: Website: Algemeen Directeur: Mw. Drs. Edith van Montfort Aangesloten basisscholen 03TC Pius X 05IM Daltonschool In Balans 06XU Nicolaasschool 09PE De Teugelaar 10HV De Fonkeling 10YG Het Molenveld 10ZN De Zonnevogel 11QU De Polderhof (Daltononderwijs) 12BO John F. Kennedy 12KS De Korenaer 20KF Montessorischool Elzeneind 20KR Sterrebos 20KT De Blinkerd S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 4

5 3.1 ONDERWIJS SKBO staat voor onderwijs van goede kwaliteit, onderwijs waarbij al ons handelen op de ontwikkeling van het kind gericht is. SKBO staat voor onderwijs met deze kenmerken: Samen leren Samen werken en kennis ontwikkelen, met oog voor diversiteit en ieders eigenheid Kind centraal Proces- en resultaatgericht, met hoge verwachtingen, passend bij ieders behoeften en talenten Beweging Op basis van groei en beweging, met een open vizier voor veranderingen Omgeving In samenhang met de omgeving, met verantwoording, transparantie, reflectie SKBO biedt onderwijs met een stevige basis, waar kinderen voorbereid worden op een goede toekomst. OPBRENGSTGERICHTHEID BELEIDSVOORNEMENS We denken en werken binnen SKBO op alle niveaus opbrengstgericht. (Opbrengstgericht besturen, opbrengstgericht leidinggeven en opbrengstgericht werken) Onder op opbrengstgerichtheid verstaan we het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het streven naar maximale opbrengsten. Bij opbrengsten gaat het dan om: cognitieve resultaten van leerlingen sociaal-emotionele resultaten tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs. Intern toezicht wordt zowel operationeel als instrumenteel gerealiseerd. Hieronder verstaan we: uitvoeren van interne audits op de scholen (operationeel) en het gebruik van MMS, KVL en/of Cito (instrumentele). PASSEND ONDERWIJS Er wordt binnen SKBO (in samenwerking met het SWV) een dekkend zorgaanbod voor alle kinderen gerealiseerd. Alle scholen binnen SKBO hebben de zorg ingericht conform de eisen die de ontwikkeling van passend onderwijs aan ons stelt. OVERIG De visie op onderwijs binnen SKBO wordt steeds herkenbaarder in het handelen van alle geledingen. SKBO groeit door naar een gemeenschap waarin kennisdeling en kennis maken met elkaar vanzelfsprekend is. SKBO onderzoekt de gedachte om in iedere wijk een integraal kindcentrum te realiseren. SKBO scholen werken in de voor- en vroegschoolse fase aan de optimale taalontwikkeling van de kinderen (VVE). S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 5

6 3.2 PERSONEEL & ORGANISATIE ORGANISATIE SKBO werkt aan een sterke onderwijsorganisatie, waarin de kwaliteit van het onderwijs de hoogste prioriteit heeft. De ontwikkeling en begeleiding van kinderen en de herkenbaarheid van de scholen staat daarbij voorop. Onze kerntaak is het realiseren van kwalitatief goed onderwijs in onze dertien scholen. SKBO is een katholieke stichting. We nemen kinderen en professionals serieus. Samenwerkend leren, verantwoordelijkheid en autonomie is herkenbaar in wijze van werken en organiseren binnen onze stichting. Gezien onze kerntaak vormt het managen van het primaire proces het leren van de leerlingen in onze groepen, scholen - uitgangspunt. PERSONEEL Om de hoogwaardige kwaliteit van onderwijs te waarborgen staat SKBO voor een personeelsbeleid waarbij het onderhouden van de bekwaamheid van professionals prioriteit heeft. We werken binnen SKBO samen in en aan een omgeving waarin: iedereen het beste uit zichzelf en de kinderen haalt iedereen zijn handelen in verband brengt met opbrengsten, resultaten we samen eigenaar zijn van de kwaliteit op de beleidsterreinen onderwijs, personeel en organisatie, kwaliteitszorg en financiën S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 6

7 BELEIDSVOORNEMENS ORGANISATIE Het in de wet Goed onderwijs Goed bestuur vastgelegde principe van de scheiding van bestuur en intern toezicht is door SKBO geconcretiseerd en vastgelegd in statuten en reglementen voor RvT, CvB (inclusief managementstatuut SKBO) en GMR. De kern van de inrichting van de organisatie is dat beleid en bestuur in handen is van de professionals en dat de Raad van Toezicht toeziet op het doelmatig functioneren van de organisatie. Deze nieuwe inrichting van de organisatie heeft consequenties voor alle geledingen: Alle geledingen investeren in professionele organisatie en cultuur Alle geledingen leggen verantwoording af (ook in het kader van horizontaal verantwoorden) SKBO kent haar samenwerkingspartners en weet hoe ze het contact met hen onderhoudt. PERSONEEL IPB wordt scherper toegesneden op de visie / missie van SKBO. IPB wordt geactualiseerd. Er wordt blijvend ingezet op het in beeld brengen en door ontwikkelen van de kwaliteiten van onze professionals in alle geledingen. Er wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke eisen, conform de CAO PO. De bekwaamheidseisen van de Onderwijscoöperatie 1 en Calibris 2 en NSA 3 respectievelijk voor OP, OOP en directie zijn leidend voor de professionele ontwikkeling; ontwikkelafspraken worden vastgelegd in de gesprekscyclus. De invoering van de functiemix vindt plaats binnen de vastgestelde kaders; dit betekent dat SKBO de afgesproken streefpercentages volgt: Jaar LA LB LC LB op Brinnummer % 8% 0 6% % % 16% 0 12% % % 24% 0 18% % % 32% (35%) 1 % 24% LB X factor 3 bij niet realiseren LC % (54%) 40% (46%) 2 % 30% LB X factor 3 bij niet realiseren LC Voorheen Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) Kenniscentrum voor leren in de praktijk voor Zorg, Welzijn en sport Nederlandse Schoolleiders Academie S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 7

8 3.3 KWALITEITSZORG SKBO als sterke onderwijsorganisatie staat voor kwaliteit op onze dertien scholen en voor het maatschappelijk belang van het onderwijs in de regio. SKBO geeft concreet inhoud aan deze verantwoordelijkheid door zich te richten op vooraf afgesproken, zichtbare resultaten. Dit is het hart van kwaliteitsbeleid. De essentie van kwaliteitszorg is dan ook voor ons: Dat er systematische en cyclische aandacht is voor kwaliteit op basis van heldere kwalitatieve en kwantitatieve gegevens; Dat het primaire proces, de onderwijskwaliteit in professionele cultuur, de focus is; Dat de verantwoordelijkheid primair bij iedereen in de school ligt; Dat het de interne en externe verantwoording dient. IN- EN EXTERNE VERANTWOORDING BELEIDSVOORNEMENS Opbrengstgericht werken wordt op alle lagen in de organisatie in samenhang, operationeel en expliciet, zichtbaar in heldere kwalitatieve en kwantitatieve gegevens: Management en control cyclus volledig herkenbaar in aansturen en verantwoorden (koppeling aan gesprekscyclus en bekwaamheidsdossier); MMS volledig online operationeel (leeropbrengsten, inhoudelijke specialisaties, medewerker-, ouder-, kind tevredenheid). Handboek KWZ wordt op stichting- en schoolniveau opgesteld en operationeel gemaakt: PDCA-cyclus is op alle lagen ingericht; Collegiale visitatie en interne audit worden structureel georganiseerd. SKBO OP DE KAART SKBO wordt weer een sterk merk: Dat wat onze scholen bindt (zoals gezamenlijke waarden en kwaliteitseisen) en onderscheid (zoals inhoudelijke specialisaties, zorgprofielen) is helder voor ouders, de gemeente, samenwerkingspartners; We investeren op kernachtige heldere taal, beelden, websites voor onze herkenbaarheid. S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 8

9 3.4 FINANCIËN & FACILITY Primair volgt het geld het realiseren van onderwijs; de kinderen gaan hiervoor naar geschikte scholen en hebben de beschikking over de juiste materialen. Het financieel beleid is er dan ook op gericht de beschikbare middelen zo dicht bij de kinderen in te zetten zodat aan de school en stichtingsdoelen wordt voldaan en de continuïteit van SKBO op de lange termijn gewaarborgd blijft. Het opbouwen van algemene reserve is onontbeerlijk om zo naast continuïteit de meer beleidsrijke ambities waar te kunnen maken. FINANCIËN BELEIDSVOORNEMENS SKBO is financieel gezond, bouwt jaarlijks een reserve op 1% 4 en investeert op basis van beleidsrijke keuzes in de kwaliteit van onderwijs: Onderweg naar Meerjaren begroting, Meerjaren formatieplan per school Van gezamenlijke regels voor beleidsrijke investering (budget voor inhoudelijke specialisaties) naar invulling op businessunit niveau Er wordt gewerkt richting budget verantwoordelijkheid dicht bij de uitvoering van onderwijs: Budget verantwoordelijkheid bij beleidsgroepen en inhoudelijke experts in de school; Budget verantwoordelijkheid bij Bouwcoördinatoren. Er wordt beleid op alternatieve geldstromen opgesteld en operationeel gemaakt, centraal inkoop beleid wordt verder gerealiseerd: Bredere partnerschappen ten gunste van centrale inkoop worden gerealiseerd, contractbeheer wordt belegd; Visie op sponsoring, (alternatieve) subsidies, inzet ouderbijdrage wordt expliciet. BEDRIJFSVOERING & FACILITY De financiële- en personele administratie wordt (in samenhang) goed belegd. De meerjaren investering- en onderhoudsplanning worden conform planning uitgevoerd aansluitend bij nog in te voeren regelgeving ten aanzien van onderhoud schoolgebouwen. ICT De infrastructuur (hardware) wordt alle scholen volledig op orde gebracht, systeembeheer wordt goed geregeld. Meta Management Systeem (MMS) wordt voor iedereen online toegankelijk. cument Management Systeem (DMS) wordt voor iedereen online toegankelijk. Er wordt binnen SharePoint een digitale tool ingericht voor het in beeld brengen van kwaliteiten van medewerkers SKBO. De mogelijkheden binnen SharePoint voor kinderen worden expliciet en er wordt volledige samenhang tussen SKBO- en schoolwebsites gerealiseerd. Er wordt een visie op ELO geformuleerd en operationeel gemaakt, kennisdeling op het gebied van ICT binnen en buiten SKBO wordt in heldere structuren belegd: Er worden keuzes gemaakt in ELO en software; ELO wordt in het primaire proces geïntegreerd. 4 Hiertoe hanteert SKBO ratio s ten aanzien van de verhouding Personele Materiële last en financiële kengetallen (solvabiliteit etc.) S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 9

10 4. BASISSCHOOL DE FONKELING SCHOOLGEGEVENS: Naam: Basisschool De Fonkeling Administratienummer: Brinnummer: 10HV Adres hoofdlocatie: Knolgroenveld 1, 5351 LB Berghem Adres schoolwoningen: Landbouwlaan 154, 5351 MA Berghem Postadres: Knolgroenveld LB Berghem Telefoon: Mail: Website: Directeur: Dhr. István Turi MME S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 10

11 KENMERKEN VAN DE SCHO0OL (situatie per ) Onderwijsconcept Eerste Stroming Samen op weg naar je eigen toekomst Tweede Stroming Samen leren is motiveren Teamsamenstelling 1,0 fte directeur 2,0 fte IB 2,0 fte bouwcoördinator 0,1652 fte ICT 1,0 fte vakleerkracht bewegingsonderwijs 3,9399 fte OOP 24,7212 fte leerkrachten Eerste Stroming 9,1221 fte coaches Tweede Stroming 43,9484 fte Totaal Samenstelling managementteam 1,0 fte directeur 2,0 fte bouwcoördinator Onderwijsondersteunende functies 2,6500 fte OOP en taken 0,4219 fte administratie 0,8680 fte conciërge Kenmerken leerling-populatie Leerlingengewicht: 0,00 : 705 leerlingen 0,30 : 55 1,20 : 2 Verwacht aantal leerlingen 2011 t/m 2015 Kenmerken huisvesting Samenwerkende partners Horizonschool Zuiderlicht Betekent voor basisschool De Fonkeling: Jaartal Aantal leerlingen Hoofdgebouw: 23 groepen Schoolwoningen: 9 groepen (4 vrije ruimten) Centrum Diagnostiek en Begeleiding GGZ Schoolmaatschappelijk werk Centrum Jeugd en Gezin O.S.G. Gemeente Oss Horizonschool Zuiderlicht St. Buitenschoolse Net St. Peuterspeelzalen Oss KDV De Schaepskooi Thuiszorg Pantein St. Vivaan rpsraad Berghem Basisbibliotheek Maasland Muzelinck OKVO Sport expertise centrum Parochie VVN Hoogwaardig onderwijs Onderwijsprofessionals Regels en afspraken Identiteit Zorg voor kinderen Ouders Netwerken in de maatschappij S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 11

12 4.1 ONDERWIJS VISIE / MISSIE Hoogwaardig onderwijs Ieder kind is uniek en heeft recht op adequate begeleiding en aandacht. We vinden dat elk kind zich naar eigen aanleg en in eigen tempo moet kunnen ontwikkelen. We bieden, binnen de grenzen van onze mogelijkheden en rekening houdend met de kerndoelen, in een uitdagende leeromgeving een gedifferentieerd onderwijsaanbod aan. Deze differentiatie is terug te vinden in de verschillende manieren en niveaus waarop geleerd kan worden en ook in de twee verschillende stromingen die basisschool De Fonkeling biedt. Eerste Stroming Samen op weg naar je eigen toekomst - Relatie, competentie en autonomie - Zelfstandig werken (van takenbord naar weektaak) - Structureel Coöperatief Leren - Handelings- en opbrengstgericht werken - Verschillende niveaugroepen - Werken met methodes als leidraad - Breed basisaanbod voor ieder kind - Jaarklassenonderwijs Tweede Stroming Samen leren is motiveren - Relatie, competentie en autonomie (Stevens) - Kinderen formuleren in overleg met de coach hun leerdoelen (natuurlijke behoefte) - Werken met een werkplan - Structureel Coöperatief Leren - Keuzevrijheid - Atelieronderwijs - Thematisch onderwijs IPC - Leer- en ontwikkelingsmateriaal zelf samengesteld en uitgekozen; methodes als bronnenboek - Ouderbetrokkenheid (inloop, verzorgen van aanbod) De uitdagende leeromgeving krijgt vorm door moderne methodes en ontwikkelingsmaterialen, ict-middelen, een gestructureerde organisatie met enthousiaste leerkrachten en coaches en een gezellig en efficiënt ingericht lokaal. De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn de basisvaardigheden. Speerpunten voor de komende jaren zijn: - spelling, woord en werkwoorden - technisch en begrijpend lezen - woordenschat - automatisering rekenen Deze speerpunten staan uitgewerkt in een taal- en rekenbeleidsplan. S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 12

13 Regels en afspraken or middel van duidelijke regels en afspraken (schoolregels, klassenregels en veiligheidsplan) zorgen wij ervoor dat ieder kind zich veilig en vertrouwd voelt op De Fonkeling. Belangrijke pijlers in onze school zijn zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking en saamhorigheid. Identiteit We zijn een bijzondere school gebaseerd op de Katholieke geloofsovertuiging. Op grond van deze levensbeschouwing geven wij de religie een plaats in ons onderwijs. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de huidige multiculturele samenleving. Binnen de wereldoriënterende vakken komt dit aan bod, maar ook binnen de projecten die in het kader van levensbeschouwelijke vorming behandeld worden. Ouders We zien ouders als partners, school en ouders hebben een gezamenlijk belang: de optimale ontwikkeling van het kind. In een samenwerkende relatie kunnen leerkracht en ouders elkaar versterken. De school zorgt voor goed kwalitatief onderwijs en geeft heldere en adequate informatie met betrekking tot de leervorderingen, zowel in kennis en vaardigheden als in sociale competenties. Netwerken in de maatschappij Vanuit de maatschappij komen er steeds meer ontwikkelingen de school binnen. Als school spelen wij hier zo goed mogelijk op in. Basisschool De Fonkeling is gehuisvest in Horizonschool Zuiderlicht. De Horizonschool biedt vele kansen en mogelijkheden die het onderwijs ten goede komen. Zo kunnen leerlingen en leerkrachten/coaches bijvoorbeeld gebruik maken van de mediatheek en van expressieruimtes. Stichting Het Buitenschoolse Net staat garant voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang en organiseert verschillende Horizonschoolactiviteiten. Dit ontwikkelingsgericht aanbod wordt recreatief, educatief en in de belevingswereld van het kind aangeboden. Er kan gebruik gemaakt worden van de faciliteiten die de andere partners beschikbaar stellen en zeker voor de toekomst liggen er concrete doelen tot samenwerking vastgelegd in het meerjarenactiviteitenplan Horizonschool Zuiderlicht. S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 13

14 AANBOD Eerste Stroming Vakgebied Methode versie Voorgenomen vervanging in: Groepen ½ Taal Schatkist/Kleuterplein Wat zeg je? Rekenen Alles Telt Motoriek Schrijfdans Bewegingsonderwijs Planmatig bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs in 2001 het speellokaal Ontwikkelingsmaterialen Creatieve vakken Sociaal-emotionele ontwikkeling (1 t/m 8) Godsdienstige vorming Moet je doen Muziek, Tekenen, Handvaardigheid, Dans Kinderen en hun sociale talenten Projecten uit Hellig Hart 2002/ Groepen 3 t/m 8 Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen Voortgezet lezen Estafette Begrijpend lezen Overal tekst Rekenen en Wiskunde Alles telt Schrijven Pennenstreken Taal Taalverhaal Taal Spelling Taalverhaal Spelling Wereldoriëntatie Creatieve vakken Aardrijkskunde: Een wereld van verschil Geschiedenis: Bij de tijd Natuur/techniek: NAUT Verkeer: Wijzer door het verkeer (en diverse projecten) Moet je doen Muziek, Tekenen, Handvaardigheid Kinderen en hun sociale talenten Sociaal-emotionele 2014 ontwikkeling (1 t/m 8) Engels Bubbels Godsdienstige vorming Projecten uit Hellig Hart Bewegingsonderwijs Planmatig 2015 bewegingsonderwijs S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 14

15 Tweede Stroming Methodes (zie o.a. Eerste Stroming) voor taal/spelling, technisch & begrijpend lezen, schrijven en rekenen worden gebruikt als bronnenboek. Naast de methode als bronnenboek, zullen ook nieuwe media een belangrijke plaats innemen. Verder is IPC (International Primary Curriculum) een belangrijke leidraad voor de dagelijkse onderwijspraktijk. IPC is een vooruitstrevend curriculum waarbij effectief leren centraal staat en waarbij zowel kennis, als vaardigheden en inzicht aan de orde komen. Voor de zaak- en creatieve vakken zijn alle kerndoelen verweven in een thematisch aanbod. Deze thema s zijn dusdanig van aard, dat er tegemoet gekomen wordt aan de diverse leerstijlen van kinderen. ZORG EN BEGELEIDING Vanuit het door het samenwerkingsverband vastgestelde zorgplan, heeft de school hier haar eigen specifieke invulling aan gegeven. Inhoudelijk verwijzen wij u hier naar het door de school vastgestelde zorgplan. BELEIDSVOORNEMENS Bovengemiddelde opbrengsten binnen twee onderwijssystemen van passend onderwijs Onderwijsproces Prestatieindicatoren Rekenen Nieuwe rekenmethode (rekenplan) Plan Aanschaf Implementatie Check Integratie automatiseren van rekenonderwijs (rekenplan) Plan Check Taal Woordenschat Check Spelling woord inspectienorm behalen d.m.v. methode + aanvulling (taalplan) Plan / S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 15

16 Onderwijsproces Prestatieindicatoren Spelling werkwoord inspectienorm behalen d.m.v. methode + aanvulling (taalplan) Plan / Begrijpend lezen Inspectienorm behalen d.m.v. methode + aanvulling (taalplan) Plan Implementatie methode / Analyse Cito Technisch lezen Lees-dossier/ Lees-protocol Gr 3 / Unit 1 Check Groep 1/2 Gr 4 / Unit 2 Check Groep 3 en Unit 1 Gr 5 t/m 8 en Unit 3 Check Gr 4 / Unit 2 Check Gr 5 t/m 8 en Unit 3 Atelieronderwijs Kerndoelen volgens inspectie verwerken in reken-, taalen leesatelier / / Kerndoelen volgens inspectie verwerken in creatief atelier / / Tweetalig onderwijs Engels Plan Check IPC orontwikkeling IPC vanuit de visie tot een doorlopend plan van 8 jaar Plan / Plan / Plan / Plan / / S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 16

17 Leren leren Onderwijsproces Prestatieindicatoren Plan / Plan / SCL orontwikkel ing rode draad SCL Check Huidige situatie Plan Verdieping Meervoudige Intelligentie Check ICT Criteria waaraan kinderen moeten voldoen binnen de verschillende units (vergroten van o.a. motivatie, kritische werkhouding, zelfstandigheid, nieuwsgierigheid) Gebruiksaanwijzing aanwezige software om het onderwijs met maximaal rendement te ondersteunen orontwikkeling mediatheekgebruik Gebruiksvriendelijke website Plan Plan Plan Check Digitale werkomgeving (ELO) Plan S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 17

18 Passend onderwijs Prestatieindicatoren Zorgplan (Tweede Stroming) Zorgprofiel Plan Check Werkwijze meerbegaafde leerlingen Ontwikkelings perspectief va. groep 6 Inzet LGF (1HP alle betrokkenen) Check Plan Plan Check GOP + groepsfoto (overdracht) SoVa-training S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 18

19 4.2 PERSONEEL VISIE Onderwijsprofessionals De maatschappij en daarmee het onderwijs verandert voortdurend. Nieuwe ontwikkelingen worden kritisch gevolgd. We stellen hoge eisen aan professionalisering van de leerkrachten. Ieder teamlid werkt met een cyclus van contracteren en beoordelen. Ook heeft ieder teamlid een bekwaamheidsdossier. Daarnaast ontwikkelen de leerkrachten zich door leren van elkaar en collegiale consultatie. Het team van leerkrachten kan ook een beroep doen op specialisten die ingezet kunnen worden op basis van hun deskundigheid (bijvoorbeeld vakleerkracht voor bewegingsonderwijs en een intern begeleider). Eerste Stroming - Leerkracht is naast kennisoverdrager ook begeleider van het leerproces en de zelfstandigheid van leerlingen - 3 vaste ouderavonden (groep 8 heeft 2 ouderavonden) - Verantwoordelijk voor eigen klas en eigen parallel en uitdragen van de visie - Maakt deel uit van een lerende organisatie Tweede Stroming - Leerkracht is coach - Coach voert driehoekgesprekken samen met ouder(s) en kind na school - Coacht bij het zelf leren en ontdekken - Eindverantwoordelijk voor eigen thuisgroep en samen verantwoordelijk voor de unit en uitdragen van de visie - Coach is 6-8 weken lang verantwoordelijk voor een bepaald atelier - Maakt deel uit van een lerende organisatie S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 19

20 BELEIDSVOORNEMENS Personeelsleden die trots zijn op hun school en organisatie PLG * Prestatieindicatoren orontwikkel ing PLGmatrix (oa teamleren, intervisie, klassenconsultatie, delen van kennis) Bekwaamheidsdossier Ziekteverzuim (sturen op kengetal) Plan Aanpassen beleid normjaartaak Plan Begeleidingsplan personeel Check/ Contracteringen resultaatgesprekken / / CAO Functiemix * PLG: professionele leergemeenschap S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 20

21 4.3 KWALITEITSZORG VISIE Zorg voor leerlingen De belangrijkste leidraad bij de invulling van ons onderwijs zijn de leer- en ontwikkelingslijnen. Er worden duidelijke doelen gesteld, met op vaste momenten een evaluatie, waardoor het inzicht wordt vergroot. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem, hierin zijn ook de Citotoetsen opgenomen. Het aanbod hiervan is SKBO-breed vastgelegd in het Zorgplan. ssiervorming van de leerlingen vindt plaats in een digitaal administratieprogramma. Kinderen met cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en fysieke beperkingen worden door ons begeleid, binnen onze mogelijkheden. Dit door gebruik te maken van andere leerstijlen en aanpassingen in het standaard leerstofaanbod. Eerste Stroming - Observatiesysteem Kijk! kleuters - Methodegebonden toetsen - Cito-toetsen per leerjaar - Entreetoets in groep 6 en 7 - Eindtoets in groep 8 - Begin van het schooljaar een Groepsontwikkelingsplan (GOP) opstellen - ABC- gedrags en werkhoudingslijsten - Dyslexieprotocol - Veiligheidsplan Tweede Stroming - Observatiesysteem Kijk! (Opbouwend vanaf Unit 1) - Methodegebonden toetsen als oefenmateriaal (analysemethode) - Cito-toetsen passend bij de didactische leeftijd - Entree- en Eindtoets in unit 3 - Begin van het schooljaar een Groepsontwikkelingsplan (GOP) opstellen - ABC- gedrags en werkhoudingslijsten - Dyslexieprotocol - Veiligheidsplan S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 21

22 BELEIDSVOORNEMENS Planmatig werken binnen een veilige professionele omgeving met een duidelijke interne en externe communicatie PLG Prestatieindicatoren Observatiesysteem KIJK! Plan Groep 1/2 en Unit 1 Groep 1/2 en Unit 1 Plan Unit 2 Check Groep 1/2 en Unit 1 Unit 2 Groep 1/2 en Unit 1 Check Unit 2 Plan Unit 3 Analyse gegevens uit observatiesysteem en verwerken/toe passen in onderwijsproces. Groep 1/2 en Unit 1 Groep 1/2 Unit 1 en 2 Groep 1/2 Unit 1, 2 en 3 Analyse gegevens uit LOVS/ Cito en verwerken/toe passen in onder-wijsproces (obv didactische leeftijd) / / ABC gedragsen werkhoudingslijsten Plan P/D/C/A cyclisch uitvoeren (beleidsvoornemens, jaarplan, jaarverslagfor matie-plan e.d.) S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 22

23 PLG Communicatie Prestatieindicatoren Communicatieplan (interne en externe communicatie, horizonparticipanten e.d.) orontwikkeling Horizonscholen tot een integrale aanpak Afspraken doorgroeimogelijkheden VO (Tweede Stroming) Plan Plan Plan Welbevinden Gedrags-code Plan Veiligheidsplan (ARBO) KVL (tevredenheidonderzoek) Plan / Plan S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 23

24 4.4 FINANCIËN VISIE De Fonkeling heeft een sluitende begroting Het budget voor extern onderzoek wordt besteed, verantwoord binnen vastgestelde normen. We stellen een meerjarenbegrotingsplan op waar opbouw van algemene reserve en planning van onderhoudsvoorziening expliciet onderdeel van uitmaakt. BELEIDSVOORNEMENS Vanuit basis op orde bouwen aan een financieel kansrijke school Middelen Prestatieindicatoren Financiën Begroting met MIR*, budget onderzoekskos ten Plan / / Plan / / Plan / / Plan / / * MIR: Meerjaren Investeringsraming: Een opzet voor meerdere jaren waarin de vervanging van methoden, meubilair en duurzame apparatuur is aangegeven. S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 24

25 Middelen Faciliteiten Prestatieindicatoren Gebouw + inrichting aanpassen aan visie Eerste en Tweede Stroming Plan Centrale inkoop (houden aan gemeenschappelijke afspraken SKBO met verantwoordelijkheidsgevoel voor iedereen in de organisatie) / / / / Schoonmaak (in overleg blijven met externen om zo maximaal rendement te behalen) / / / / S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e F o n k e l i n g Pagina 25

Basisschool de Fonkeling

Basisschool de Fonkeling 01-01 31-12 SCHOOLPLAN 2012-2015 Basisschool de Fonkeling 1. INLEIDING SKBO maakt in 2010 de omslag alle planvorming en verantwoording uit te zetten in kalenderjaren. Voor het schoolplan betekent dit,

Nadere informatie

BASISSCHOOL De Blinkerd S c h o o l p l a n 2 0 1 1-2 0 1 5 Pagina 1

BASISSCHOOL De Blinkerd S c h o o l p l a n 2 0 1 1-2 0 1 5 Pagina 1 SCHOOLPLAN 2011-2015. BASISSCHOOL De Blinkerd S c h o o l p l a n 2 0 1 1-2 0 1 5 Pagina 1 1. INLEIDING. SKBO maakt in 2010 de omslag alle planvorming en verantwoording uit te zetten in kalenderjaren.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2015. 01-01 31-12. S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1

SCHOOLPLAN 2012-2015. 01-01 31-12. S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1 01-01 31-12 SCHOOLPLAN 2012-2015. S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1 1. INLEIDING. SKBO maakt in 2010 de omslag alle planvorming en verantwoording uit te zetten in kalenderjaren. Voor het schoolplan

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2015.

SCHOOLPLAN 2012-2015. 01-01 31-12 SCHOOLPLAN 2012-2015. BASISSCHOOL Sterrebos S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 1. INLEIDING. SKBO maakt in 2010 de omslag alle planvorming en verantwoording uit te zetten in kalenderjaren.

Nadere informatie

Schoolplan Basisschool Pius X 2011-2015

Schoolplan Basisschool Pius X 2011-2015 Schoolplan Basisschool Pius X 2011-2015 S c h o o l p l a n 2 0 1 1-2 0 1 5 Pagina 1 1. INLEIDING. SKBO maakt in 2010 de omslag alle planvorming en verantwoording uit te zetten in kalenderjaren. Voor het

Nadere informatie

S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e K o r e n a e r 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1

S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e K o r e n a e r 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1 01-01 31-12 2 SCHOOLPLAN 2012-2015. BASISSCHOOL DE KORENAER S c h o o l p l a n B a s i s s c h o o l D e K o r e n a e r 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1 1. INLEIDING. SKBO maakt in 2010 de omslag alle planvorming

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2015 01-01 31-12. S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1

SCHOOLPLAN 2012-2015 01-01 31-12. S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1 01-01 31-12 SCHOOLPLAN 2012-2015 S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1 Schoolplan 2012-2015 1. INLEIDING SKBO maakt in 2010 de omslag alle planvorming en verantwoording uit te zetten in kalenderjaren.

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Lesmethoden in onze school

Lesmethoden in onze school Bijlage 1. Lesmethoden in onze school Gebruikte lesmethoden: Invoeringsjaar Toelichting / motivering Rekenen / wiskunde 1/2:Piramide 1 t/m 8 Wizwijs Nederlandse taal 1/2:Piramide 4 t/m 8 Taal Actief 4

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Domein Onderwijs Doelstelling: In het schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen op onze school binnen het onderwijsaanbod, eigentijds, passend onderwijs ondersteund

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk) Jaarplan - Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1 Optimaliseren Passend Onderwijs 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2016 2017 Naam school Adres Postcode o.d.b.s. Theo Thijssen HB Hulsmanstraat k8b 9663 TP Telefoon 0597 646004 Brinnummer E-mail 10BG obstheothijssen@hotmail.com Website Directeur Bevoegd

Nadere informatie

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Werken aan kwaliteitsverbetering: versterken van opbrengstgericht werken bestuur en management

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG SKBO en Stichting OOG Per januari 2018 vormen SKBO en stichting OOG één organisatie. Zij gaan een fusie aan en bundelen hun krachten.

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 SKO De Zwerm 1 Inhoud Inhoud 2 Voorwoord van de Voorzitter 3 1. De Missie van De Zwerm 4 2. De visie

Nadere informatie

Telefoon: Fax:

Telefoon: Fax: Rekenverbeterplan 2011-2012 Huidige positie Dit schooljaar, 2011-2012 starten we met een nieuwe rekenmethode, de nieuwe versie van Wereld in getallen. De opgedane kennis van OEKT wordt dit schooljaar verder

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Openbare Basisschool XXX. Schoolgegevens: OBS XXX. Brinnummer: Directie: Adres hoofdvestiging: Contact school: Bevoegd gezag:

Schoolplan 2011-2015. Openbare Basisschool XXX. Schoolgegevens: OBS XXX. Brinnummer: Directie: Adres hoofdvestiging: Contact school: Bevoegd gezag: Openbare Basisschool XXX Schoolplan 2011-2015 Schoolgegevens: OBS XXX Brinnummer: Directie: Adres hoofdvestiging: Contact school: Bevoegd gezag: Stichting Leerplein055 Apeldoorn Adres bevoegd gezag: Postbus

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen:

De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen: Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Opsterland BESTUURSFILOSOFIE 1. Inleiding De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen: Spoor 1: Voor het schooljaar 2006-2007

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Inzoomen op het onderwijs

Inzoomen op het onderwijs Inzoomen op het onderwijs U bent van harte uitgenodigd voor de onderwijsavond op 17 november Op deze avond wordt ingezoomd op het onderwijs dat het team voor ogen heeft voor de nieuwe school. - Locatie:

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Minister Calsschool

Strategisch beleidsplan Minister Calsschool Strategisch beleidsplan Minister Calsschool 2013-2015 Een school voor vrije vogels, voor kleine en voor grote waar iedereen een eigen plekje heeft en om de ander geeft. Min Calsschool strategisch plan

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan 2015

Onderwijskundig Jaarplan 2015 Onderwijskundig Jaarplan Jaar 2014 School Heilig Hartschool Schoolleider Mariëtte Reimert Datum 03-11-2014 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeter-doelen voor het

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider!

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! WereldKidz 33 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, 4.500 leerlingen en 475 medewerkers vormen samen WereldKidz. Een organisatie met

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplannen Resultaat 1. Identiteit Alle scholen van de SKOSS hebben in de schoolgids beschreven hoe zij uitdrukking geven aan de katholiek identiteit. In de komende

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015 School SBO de Vonder Schoolleider Barbara Schram Datum Januari 2015 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeterdoelen voor het jaar

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' School : basisschool 'Armhoefse Akker' Plaats : Tilburg BRIN-nummer : 07ND Onderzoeksnummer : 91834 Datum schoolbezoek : 10 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Feb. Maart 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P D S A P D S A 8. P D S A 9. P D S A P D S A P D S A P

Feb. Maart 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P D S A P D S A 8. P D S A 9. P D S A P D S A P D S A P Jaarplan voor schooljaar Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1. P D S A 2. P D S A P D S A 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P

Nadere informatie

voor SKBO en Stichting OOG

voor SKBO en Stichting OOG Directeur Financien, Facilitair en Beheer voor SKBO en Stichting OOG SKBO en Stichting OOG Per januari 2018 vormen SKBO en stichting OOG één organisatie. Zij gaan een fusie aan en bundelen hun krachten.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie