SCHOOLPLAN S c h o o l p l a n Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLPLAN 2012-2015. 01-01 31-12. S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1"

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN S c h o o l p l a n Pagina 1

2 1. INLEIDING. SKBO maakt in 2010 de omslag alle planvorming en verantwoording uit te zetten in kalenderjaren. Voor het schoolplan betekent dit, dat de periode die dit omvat loopt van 1 januari 2012 tot 31 december 2015, een periode van 4 jaar. Dit sluit aan bij de cyclus van management and control (Macon-cyclus), waarin scholen resultaatverplichtingen formuleren, die voor kalenderjaren zijn vastgesteld. Deze resultaatverplichtingen betreffen de gebieden: - Kwaliteitszorg. - Onderwijs - Personeel - Financiën Het ligt voor de hand de inhouden van het schoolplan te relateren aan deze vier gebieden, waarbij uitgegaan wordt van afspraken die alle scholen binnen de stichting aangaan, maar wel in de uitwerking een schoolspecifieke inhoud kennen. Hiermee wordt ook aangesloten bij hetgeen wordt beschreven in de WPO, artikel 12. Het schoolplan onderscheidt een bovenschools gedeelte en een schoolspecifiek gedeelte. De opbouw is, waar mogelijk, identiek. De bovenschoolse inhouden zijn op alle scholen gelijk, de schoolspecifieke delen vanzelfsprekend niet. We maken de keuze het schoolplan kort en kernachtig te houden: Het geeft in grote lijnen de ontwikkelrichting van de school weer. Waar mogelijk wordt verwezen naar bestaande beleidsdocumenten. Inhouden en verantwoording van ontwikkelingen zijn terug te vinden in jaarverslagen en jaarplannen, welke samengevat worden in het Managementcontract met de individuele scholen. We denken hiermee op een efficiënte manier voldoende recht te doen aan datgene wat binnen de scholen gebeurt en tegelijkertijd te voldoen aan de gestelde wettelijke eisen. S c h o o l p l a n Pagina 2

3 MISSIE Kinderen hebben recht op goed onderwijs. SKBO realiseert het best mogelijke onderwijs voor kinderen op dertien katholieke basisscholen in de gemeente Oss. Dat doen we Samen. Het Kind is daarbij uitgangspunt van ons handelen. Daarom zijn we steeds in Beweging met een open blik naar de Omgeving. VISIE Als katholieke stichting biedt SKBO (heterogene) groepen ruimte om te leren. We vinden het essentieel dat leerlingen zich binnen een veilige omgeving als individu kunnen ontwikkelen. We tonen respect voor verschillen tussen mensen en de keuzes die ze maken, nemen hen serieus. De vertrouwensrelatie tussen onze medewerkers, kinderen en ouders is daarbij van groot belang. In onze manier van werken en organiseren zijn principes van samenwerkend leren, verantwoordelijkheid en autonomie herkenbaar. We werken opbrengst- en handelingsgericht. De aansturing en begeleiding van onze medewerkers en leerlingen is erop gericht keuzes te maken en elk van hen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Daar waar we kinderen stimuleren en ondersteunen hun ambities te ontdekken en waar te maken zijn wij aan hen, aan hun ouders/verzorgers en aan elkaar verplicht onze ambities helder te maken en te verantwoorden. SKBO werkt consistent aan een sterke onderwijsorganisatie, waarin de kwaliteit van het onderwijs binnen de zich onderscheidende scholen de hoogste prioriteit heeft. Daarom vormt het managen van het primaire proces ons uitgangspunt. STRATEGIE Samen Alle dertien scholen zijn samen eigenaar van de kwaliteit op de vier beleidsterreinen. We leren van en werken met elkaar. Met collega besturen in het samenwerkingsverband (SPOM) nemen we de gezamenlijke pedagogische verantwoordelijkheid om kinderen thuisnabij naar school te laten gaan. Kind In het onderwijszorgprofiel en zorgplan maken we duidelijk welke zorg op welke school geboden wordt om ieder kind zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen te bieden. Beweging De veranderende (maatschappelijke) context stimuleert ons om daarop te anticiperen en maakt ons innovatief bij het bevoorwaarden van de ontwikkeling van kinderen. Omgeving Onze onderwijsverantwoordelijkheid ligt in de wijken van Oss. Op ondernemende wijze werken we samen met collega besturen, organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen en de gemeente Oss in het realiseren van een integraal helder aanbod voor kinderen in de wijk. SKBO maakt meerjarig strategisch beleid op de beleidsterreinen onderwijs, personeel & organisatie, kwaliteitszorg, financiën & facility. Dit beleid vormt de basis van een managementcontract dat, in samenspraak met alle geledingen, jaarlijks wordt opgesteld. Dat doen we opbrengstgericht. S c h o o l p l a n Pagina 3

4 Bestuur School Groep Opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht leidinggeven Opbrengstgericht werken Leerling Resultaten Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. Het is een werkwijze waarbij de resultaten van leerlingen op alle niveaus van de organisatie worden benut om beslissingen te nemen over het onderwijs en de school. Op het niveau van het bestuur worden op bovenschools niveau beslissingen genomen over strategie, middelen, resultaatafspraken en kwaliteitszorg. Op het niveau van de school nemen directeuren beslissingen over schoolontwikkeling, organisatie, de inzet van middelen, personeel en kwaliteitszorg. Op het niveau van de groep worden door professionals dagelijks beslissingen genomen over de inrichting en vormgeving van het onderwijs met als doel de resultaten te verbeteren. In 2011 werkten we aan de Basis op Orde. Via de inhoudelijke ambities in beeld in 2012, gaan we naar Zorg voor elkaar in Om vervolgens in 2014 ons meer te onderscheiden via onze diversiteit aan onderwijsconcepten en inhoudelijke specialisaties: Kwaliteit door eenheid in verscheidenheid. In 2015 maken we pas op de plaats om onze visie op onderwijs, school, zorg en opvang in 2020 vast te stellen. S c h o o l p l a n Pagina 4

5 2. INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 2 Inhoudsopgave. 3 SKBO Gegevens Bevoegd Gezag. 3.1 Kwaliteitszorg. - Visie - Beleidsvoornemens 3.2 Onderwijs. - Visie - beleidsvoornemens 3.3 Personeel. - Visie - Beleidsvoornemens 3.4 Financieel. - Visie - Beleidsvoornemens. 4 John F. Kennedyschool Schoolgegevens Kenmerken van de school. 4.1 Kwaliteitszorg - Visie - Beleidsvoornemens Onderwijs. - Visie / missie. - Aanbod. - Zorg en begeleiding. - Beleidsvoornemens Personeel. - Visie - Beleidsvoornemens Financieel - Visie - Beleidsvoornemens Aanvullingen 6 Verwijzingen. 7 Instemming Medezeggenschapsraad Vaststelling Bevoegd Gezag. S c h o o l p l a n Pagina 5

6 3. GEGEVENS BEVOEGD GEZAG: Stichting Administratienummer: Brin: Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss (SKBO) AF76 Adres: Nieuwe Hescheweg EB Oss Postadres: Postbus AR Oss Telefoon: Mail: Website: Algemeen directeur: Mw. Drs. Edith van Montfort. Aangesloten Basisscholen: 03 TC Pius X 05IM Daltonschool In Balans 06XU Nicolaas 09PE De Teugelaar 10HV De Fonkeling 10YG Het Molenveld 10ZN De Zonnevogel 11QU De Polderhof, Daltononderwijs 12BO John F. Kennedy 12KS De Korenaer 20KF Montessorischool Elzeneind 20KR Sterrebos 20KT De Blinkerd. S c h o o l p l a n Pagina 6

7 3.1 KWALITEITSZORG. KWALITEITSZORG SKBO als sterke onderwijsorganisatie staat voor kwaliteit op onze dertien scholen en voor het maatschappelijk belang van het onderwijs in de regio. SKBO geeft concreet inhoud aan deze verantwoordelijkheid door zich te richten op vooraf afgesproken, zichtbare resultaten. Dit is het hart van kwaliteitsbeleid. De essentie van kwaliteitszorg is dan ook voor ons: Dat er systematische en cyclische aandacht is voor kwaliteit op basis van heldere kwalitatieve en kwantitatieve gegevens; Dat het primaire proces, de onderwijskwaliteit in professionele cultuur, de focus is; Dat de verantwoordelijkheid primair bij iedereen in de school ligt; Dat het de interne en externe verantwoording dient. BELEIDSVOORNEMENS IN- EN EXTERNE VERANTWOORDING Opbrengstgericht werken wordt op alle lagen in de organisatie in samenhang operationeel en expliciet zichtbaar in heldere kwalitatieve en kwantitatieve gegevens: Management en controlcyclus volledig herkenbaar in aansturen en verantwoorden (koppeling aan gesprekscyclus en bekwaamheidsdossier); MMS volledig online operationeel (leeropbrengsten, inhoudelijke specialisaties, medewerker-, ouder-, kind tevredenheid). Handboek KWZ wordt op stichting- en schoolniveau opgesteld en operationeel gemaakt: PDCA-cyclus is op alle lagen ingericht; Collegiale visitatie en interne audit worden structureel georganiseerd. SKBO OP DE KAART SKBO wordt weer een sterk merk: Dat wat onze scholen bindt (zoals gezamenlijke waarden en kwaliteitseisen) en onderscheid (zoals inhoudelijke specialisaties, zorgprofielen) is helder voor ouders, de gemeente, samenwerkingspartners; We investeren op kernachtige heldere taal, beelden, websites voor onze herkenbaarheid. 3.2 ONDERWIJS. Onderwijs SKBO staat voor onderwijs van goede kwaliteit, onderwijs waarbij al ons handelen op de ontwikkeling van het kind gericht is. SKBO staat voor onderwijs met deze kenmerken: Samen leren samen werken en kennis ontwikkelen, met oog voor diversiteit en ieders eigenheid Kind centraal proces- en resultaatgericht, met hoge verwachtingen, passend bij ieders behoeften en talenten Beweging op basis van groei en beweging, met een open vizier voor veranderingen S c h o o l p l a n Pagina 7

8 Omgeving in samenhang met de omgeving, met verantwoording, transparantie, reflectie SKBO biedt onderwijs met een stevige basis, waar kinderen voorbereid worden op een goede toekomst. BELEIDSVOORNEMENS OPBRENGSTGERICHTHEID We denken en werken binnen SKBO op alle niveaus opbrengstgericht. (Opbrengstgericht besturen, opbrengstgericht leidinggeven en opbrengstgericht werken) Onder op opbrengstgerichtheid verstaan we het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het streven naar maximale opbrengsten. Bij opbrengsten gaat het dan om: cognitieve resultaten van leerlingen sociaal-emotionele resultaten tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs. Intern toezicht wordt zowel operationeel als instrumenteel gerealiseerd. Hieronder verstaan we: uitvoeren van interne audits op de scholen (operationeel) en het gebruik van MMS, KVL en/of Cito (instrumentele). PASSEND ONDERWIJS Er wordt binnen SKBO (in samenwerking met het SWV) een dekkend zorgaanbod voor alle kinderen gerealiseerd. Alle scholen binnen SKBO hebben de zorg ingericht conform de eisen die de ontwikkeling van passend onderwijs aan ons stelt. OVERIG De visie op onderwijs binnen SKBO wordt steeds herkenbaarder in het handelen van alle geledingen. SKBO groeit door naar een gemeenschap waarin kennisdeling en kennis maken met elkaar vanzelfsprekend is. SKBO onderzoekt de gedachte om in iedere wijk een integraal kindcentrum te realiseren. SKBO scholen werken in de voor- en vroegschoolse fase aan de optimale taalontwikkeling van de kinderen (VVE). 3.3 PERSONEEL ORGANISATIE SKBO werkt aan een sterke onderwijsorganisatie, waarin de kwaliteit van het onderwijs de hoogste prioriteit heeft. De ontwikkeling en begeleiding van kinderen en de herkenbaarheid van de scholen staat daarbij voorop. Onze kerntaak is het realiseren van kwalitatief goed onderwijs in onze dertien scholen. SKBO is een katholieke stichting. We nemen kinderen en professionals serieus. Samenwerkend leren, verantwoordelijkheid en autonomie is herkenbaar in wijze van werken en organiseren binnen onze stichting. Gezien onze kerntaak vormt het managen van het primaire proces het leren van de leerlingen in onze groepen, scholen - uitgangspunt. S c h o o l p l a n Pagina 8

9 PERSONEEL Om de hoogwaardige kwaliteit van onderwijs te waarborgen staat SKBO voor een personeelsbeleid waarbij het onderhouden van de bekwaamheid van professionals prioriteit heeft. We werken binnen SKBO samen in en aan een omgeving waarin: iedereen het beste uit zichzelf en de kinderen haalt iedereen zijn handelen in verband brengt met opbrengsten, resultaten we samen eigenaar zijn van de kwaliteit op de beleidsterreinen onderwijs, personeel en organisatie, kwaliteitszorg en financiën BELEIDSVOORNEMENS ORGANISATIE Het in de wet Goed onderwijs Goed bestuur vastgelegde principe van de scheiding van bestuur en intern toezicht is door SKBO geconcretiseerd en vastgelegd in statuten en reglementen voor RvT, CvB (inclusief managementstatuut SKBO) en GMR. De kern van de inrichting van de organisatie is dat beleid en bestuur in handen is van de professionals en dat de Raad van Toezicht toeziet op het doelmatig functioneren van de organisatie. Deze nieuwe inrichting van de organisatie heeft consequenties voor alle geledingen: Alle geledingen investeren in professionele organisatie en cultuur Alle geledingen leggen verantwoording af (ook in het kader van horizontaal verantwoorden) SKBO kent haar samenwerkingspartners en weet hoe ze het contact met hen onderhoudt. PERSONEEL IPB wordt scherper toegesneden op de visie / missie van SKBO. IPB wordt geactualiseerd. Er wordt blijvend ingezet op het in beeld brengen en door ontwikkelen van de kwaliteiten van onze professionals in alle geledingen. Er wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke eisen, conform de CAO PO. De bekwaamheidseisen van de Onderwijscoöperatie 1 en Calibris 2 en NSA 3 respectievelijk voor OP, OOP en directie zijn leidend voor de professionele ontwikkeling; ontwikkelafspraken worden vastgelegd in de gesprekscyclus. De invoering van de functiemix vindt plaats binnen de vastgestelde kaders; dit betekent dat SKBO de afgesproken streefpercentages volgt: jaar LA LB LC LB op Brinnummer % 8% 0 % 6% % 16% 0 % 12% % 24% 0 % 18% % 32% (35%) 1 % 24% LB X factor 3 bij niet realiseren LC % (54%) 40% (46%) 2 % 30% LB X factor 3 bij niet realiseren LC 1 Voorheen Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) 2 Kenniscentrum voor leren in de praktijk voor Zorg, Welzijn en sport 3 Nederlandse Schoolleiders Academie S c h o o l p l a n Pagina 9

10 3.4 FINANCIEN FINANCIËN & FACILITY Primair volgt het geld het realiseren van onderwijs; de kinderen gaan hiervoor naar geschikte scholen en hebben de beschikking over de juiste materialen. Het financieel beleid is er dan ook op gericht de beschikbare middelen zo dicht bij de kinderen in te zetten zodat aan de school en stichtingsdoelen wordt voldaan en de continuïteit van SKBO op de lange termijn gewaarborgd blijft.het opbouwen van algemene reserve is onontbeerlijk om zo naast continuïteit de meer beleidsrijke ambities waar te kunnen maken. BELEIDSVOORNEMENS FINANCIËN SKBO is financieel gezond, bouwt jaarlijks een reserve op 1% 4 en investeert op basis van beleidsrijke keuzes in de kwaliteit van onderwijs: Onderweg naar Meerjaren begroting, Meerjaren formatieplan per school Van gezamenlijke regels voor beleidsrijke investering (budget voor inhoudelijke specialisaties) naar invulling op businessunit niveau Er wordt gewerkt richting budget verantwoordelijkheid dicht bij de uitvoering van onderwijs: Budget verantwoordelijkheid bij beleidsgroepen en inhoudelijke experts in de school; Budget verantwoordelijkheid bij Bouwcoördinatoren. Er wordt beleid op alternatieve geldstromen opgesteld en operationeel gemaakt, centraal inkoop beleid wordt verder gerealiseerd: Bredere partnerschappen ten gunste van centrale inkoop worden gerealiseerd, contractbeheer wordt belegd; Visie op sponsoring, (alternatieve) subsidies, inzet ouderbijdrage wordt expliciet. BEDRIJFSVOERING & FACILITY De financiële- en personele administratie wordt (in samenhang) goed belegd. De meerjaren investering- en onderhoudsplanning worden conform planning uitgevoerd aansluitend bij nog in te voeren regelgeving ten aanzien van onderhoud schoolgebouwen. ICT De infrastructuur (hardware) wordt alle scholen volledig op orde gebracht, systeembeheer wordt goed geregeld. Meta Management Systeem (MMS) wordt voor iedereen online toegankelijk. Document Management Systeem (DMS) wordt voor iedereen online toegankelijk. Er wordt binnen SharePoint een digitale tool ingericht voor het in beeld brengen van kwaliteiten van medewerkers SKBO. De mogelijkheden binnen SharePoint voor kinderen worden expliciet en er wordt volledige samenhang tussen SKBO- en schoolwebsites gerealiseerd. Er wordt een visie op ELO geformuleerd en operationeel gemaakt, kennisdeling op het gebied van ICT binnen en buiten SKBO wordt in heldere structuren belegd: Er worden keuzes gemaakt in ELO en software; ELO wordt in het primaire proces geïntegreerd. 4 Hiertoe hanteert SKBO ratio s ten aanzien van de verhouding Personele Materiële last en financiële kengetallen (solvabiliteit etc.) S c h o o l p l a n Pagina 10

11 4. BASISSCHOOL Schoolgegevens: Schoolnaam: Administratienummer: Adres: Postadres: John F. Kennedyschool ; brinnummer 12BO De Vlasakkers BC Oss Postbus AJ Oss Telefoon: Mail: Website: Directeur: F.J. van Loon ( tot ) KENMERKEN VAN DE SCHOOL. (situatie per ) Team samenstelling: Op onze school werken 16 mensen: één directeur, één intern begeleider, één remedial teacher, elf leerkrachten, één administratief medewerkster en één conciërge. Elk jaar zijn op onze school stagiaires aanwezig. Taakverdeling: Directeur: is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school, zowel organisatorisch als onderwijsinhoudelijk. Groepsleerkracht: de onderwijsgevende die verantwoordelijk is voor een groep. Interne begeleider: een leerkracht, benoemd in de functie Interne begeleider, die belast is met de begeleiding van leerkrachten ten aanzien van zorg voor leerlingen met specifieke behoeften. Remedial teacher: een leerkracht belast met het geven van specifieke hulp aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Administratief medewerk(st)er: is belast met het uitvoeren van diverse administratieve werkzaamheden ten behoeve van de schoolorganisatie Conciërge: de medewerker die belast is met taken zoals het aannemen van telefoontjes, verzorgen van kopieerwerk en allerlei werkzaamheden die het reilen en zeilen op school optimaler doen verlopen Stagiair: student die leraar basisonderwijs, klassen- of onderwijsassistent wil worden S c h o o l p l a n Pagina 11

12 Samenstelling managementteam Directeur: Intern begeleidster: Onderbouwcoördinator Bovenbouw coördinator Onderwijsondersteunende functies / taken O.O.P ICT Conciërge F.J. van Loon B. Tauriello M. van de Coolwijk A. Avezaat A. Coolen M. van Hest, H. van Heijster en M. van de Coolwijk A. Spierings Kenmerken leerling-populatie Onze leerlingen vertegenwoordigen alle lagen van de bevolking. Binnen ons toeleveringsgebied hebben we een diversiteit van woningen; van goedkope huurwoningen tot koopwoningen in de hogere klasse. De leerlingen vormen een afspiegeling van de wijk. De demografische ontwikkeling is echter van dien aard dat we meer leerlingen krijgen uit een hogere gewichtsklasse, mede door de wijksituatie, weinig koopwoningen, veel sociale huurwoningen. Gezien de ontwikkeling in de wijk zullen we een langzaam dalend aantal leerlingen zien. De wijk is aan het vergrijzen, waardoor de aanwas afneemt. In de toekomst zullen we ons meer moeten profileren en dit naar buiten uitdragen om het leerlingaantal op peil te houden. Onze school telde op 1 oktober leerlingen. De gewichtsverdeling ziet er als volg uit: 131 leerlingen 0, 17 leerlingen 0,3 en 12 leerlingen 1,2. Op dit moment is sprake van een lichte leerlingen daling. Kenmerken huisvesting De John F. Kennedyschool is een wijkschool. Op een goede locatie binnen de wijk bevinden wij ons in een relatief nieuw gebouw. Leerlingen uit de wijk komen veelal naar onze school. Door dit gegeven hebben we niet veel hoeven doen aan PR, iets wat nu opgepikt moet worden vanwege het dalend leerlingen aantal. Naast de leerlingen uit de wijk willen we ook ruimte bieden aan leerlingen wier ouders een bewuste keuze maken voor onze school. Wij hebben veel expertise opgebouwd op het gebied van taal, lezen en zorg. In ons aannamebeleid geven we daaraan uiting door voor leerlingen van buiten het directe toeleveringsgebied criteria te stellen voor toelating. Wij zijn een school waar leerlingen met verschillende achtergronden, geloven, overtuigingen en culturen elkaar ontmoeten. Vanuit dit ontmoeten proberen wij van en met elkaar te leren, waarbij het respect S c h o o l p l a n Pagina 12

13 hebben voor jezelf en de ander centraal staat. Dit betekent dat wij regelmatig stilstaan bij de wijze waarop dat respect zichtbaar is voor leerlingen, voor leerkrachten en voor ouders. Wij proberen elkaar te helpen, elkaar te steunen en weerbaar te maken. Vanuit dit uitgangspunt willen wij een optimale leersituatie creëren voor de leerlingen. Dit trachten wij te bereiken door ons onderwijs af te stemmen op de leerlingen en zo voor hen een ononderbroken ontwikkelingsproces te realiseren van groep 1 t/m 8. Wij willen een school zijn waar met plezier gewerkt en geleerd wordt. Samenwerkende partners Psyplus (diagnostiek) Schoolmaatschappelijk werk Centrum Jeugd en Gezin O.S.G. Gemeente Oss ROC de Leijgraaf Pabo 4.1 KWALITEITSZORG. VISIE Ons onderwijs is proces- en resultaatgericht, met hoge verwachtingen, passend bij ieders behoeften en talenten BELEIDSVOORNEMENS Vanaf oktober 2010 zijn we na een turbulente periode op stichtingsniveau gestart onder de slogan de basis op orde en wordt er met man en macht op school- en bovenschools niveau gewerkt om leerlingen dat onderwijs te bieden waar ze recht op hebben: goed onderwijs met kwalitatief goed personeel. De ambitie van onze school is het denken in termen van kwaliteit, hoge verwachtingen hebben en eisen stellen. Deze attitude moet de grondslag zijn van al het handelen van alle werknemers binnen de school. Kwaliteit stuurt al het handelen, waarbij steeds de kenmerken van de P-D-C-A-cirkel op al die niveaus herkenbaar zijn: S c h o o l p l a n Pagina 13

14 Bij het vormgeven aan kwaliteitsbeleid speelt ook een aantal instrumenten een essentiële rol. We noemen hier: - De K.M.P.O. als zelfevaluatie-instrument - De inspectieverslagen als externe analyse - Evaluaties van eerdere planvorming - Analyse van opbrengsten vanuit het Cito-lvs en Cito-eindtoets. Deze instrumenten hebben een structurele plaats in de cyclus van kwaliteitszorg. Door de analyses vanuit deze genoemde instrumenten is de school tot de planvorming voor de komende vier jaar gekomen zoals samengevat in de volgende hoofdstukken. 4.2 ONDERWIJS. VISIE / MISSIE: Onze missie luidt ondernemend de toekomst in met onderwijs op maat, met zorg. De John F. Kennedyschool biedt het kind heel veel ontplooiingskansen voor een optimale ontwikkeling en realiseert onderwijs in een sfeer, waarbij in de begeleiding van kinderen rekening wordt gehouden met het kind als persoon. Op grond van de uitkomsten van de zelfevaluatie, de evaluaties van de vorige planperiode en de verslagen van de inspectiebezoeken, komt de school (in relatie met de geformuleerde visie) tot de volgende onderwijsinhoudelijke beleidsvoornemens, in volgorde van prioriteit: 1. Implementatie van het taalbeleidsplan ( ) Argumentatie: Uit analyses van de cito toetsen blijkt dat er op dit gebeid nog winst te boeken is, met name op het gebied van woordenschat en spelling. 2. Het volgen van de basiscursus zo leren kinderen lezen en spellen (2012) Argumentatie: Door professionalisering van het team willen we niet alleen kwalitatief beter werken, maar ook de leeropbrengsten verhogen. 3. Invoering van de zorgprofielen (2012) S c h o o l p l a n Pagina 14

15 Argumentatie: Met het samenwerkingsverband is afgesproken dat elke school medio 2012 het zorgprofiel gereed heeft. Met dit profiel willen we een nog duidelijker beeld geven van onze school. 4. Voorbereiden op een andere vorm van management ( ) Argumentatie: Per augustus 2012 vertrekt onze huidige directie. Binnen het team leeft de wens om de wtf van 1,000 te verminderen en de vrijgekomen gelden naar de leerlingen te laten gaan. De vraag doet zich voor hoe het management ( samenwerking directie, bouwcoördinatoren en intern begeleider) na augustus 2012 ingericht moet gaan worden. 5. Verhogen van opbrengsten (gedurende de gehele plan periode) Argumentatie : Op stichtingsniveau is afgesproken dat we opbrengst gericht gaan werken. Daarnaast is uit de toets resultaten van ons leerlingvolgsysteem de conclusie getrokken dat we op een aantal toetsen onder de inspectienorm scoren. Hierin zal verandering moeten komen. Dit zal gebeuren met het nieuwe groepsontwikkelings plan en de praktische uitvoering hiervan d.m.v. de groepsplannen taal, lezen en rekenen. AANBOD: vakgebied methode versie Wordt vervangen in: Groepen 1-2 Taal Piramide Taalflat 1 e versie Rekenen Rekenflat 2018 Overigen Groepen 3 t/m 8 Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen Maan versie Voortgezet lezen Estafette 2017 Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL Nvt Rek. en Wiskunde Rekenrijk 2016 Schrijven Pennestreken 2015 Motoriek Eigen methode Nvt Taalverwerving Zin in Taal 2017 Spelling Zin in Spelling 2017 Woordenschat Zin in Taal 2017 Wereldoriëntatie Wereld van Verschil ( aardr.) Speurtocht (geschiedenis) Natuniek (bio/natuur en techniek) S c h o o l p l a n Pagina 15

16 Creatieve vakken Geen Nvt Sociaal-emotionele Kinderen en hun sociale 2016 ontwikkeling (1 t/m 8) talenten ZORG EN BEGELEIDING. De zorg aan onze leerlingen betreft de totale ontwikkeling: Ontwikkeling op didactisch en pedagogisch niveau. Gericht op zowel minder als meer begaafde leerlingen. Motorisch, cognitief (verstandelijk) sociaal/emotioneel. Daarnaast kan vanuit de thuissituatie ook een hulpvraag zijn bijvoorbeeld over de opvoeding of m.b.t. een ingrijpende gebeurtenis. Ten aanzien van de leerlingenzorg staat de kwaliteit van - groepsontwikkelingsplan; - groepsplan; - ontwikkelperspectief; - handelingsplan. Centraal. zal er gewerkt worden om deze plannen zoveel mogelijk te optimaliseren. BELEIDSVOORNEMENS Elk halfjaar zullen bovengenoemde plannen geëvalueerd worden met leerkracht en intern begeleider en wanneer dit het groepsontwikkelingsplan betreft, met de directie. Ons doel is om met behulp van de plancyclus onze leerresultaten te verhogen tot boven de inspectienormen. Ons huidig Zorgplan, zie Schoolgids, zal in de komende jaren aangepast worden naar de dan geldende inzichten. Duidelijk is wel dat de relatie groepsontwikkelingsplan en groepsplan een cyclus is van beleid, uitvoering en evaluatie. In deze cyclus zal het onderwijszorgprofiel, het ontwikkelperspectief en het individueel handelingsplan ingebed moeten gaan worden. Ook op onze school zitten leerlingen met een rugzakje. Dit betekent een extra budget om deze kinderen die zorg te bieden die ze nodig hebben, om in het reguliere basisonderwijs te kunnen blijven. Dit budget wordt vooralsnog bovenschools ingezet voor een beperkt aantal uren voor een LGF-leerkracht en voor materialen. Er zijn vier clusters (in grote lijnen): Cluster 1: Visueel gehandicapte kinderen. Cluster 2: Kinderen met gehoor, spraak/taalproblemen. Cluster 3: Zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen en kinderen met een lichamelijke handicap. Cluster 4: Kinderen met ernstige gedrags/ontwikkelingsproblemen en psychiatrische problemen. Deze kinderen kunnen na indicatie: S c h o o l p l a n Pagina 16

17 Geplaatst worden binnen het Speciaal Onderwijs, conform de criteria van het indicatie centrum. Met extra faciliteiten in het reguliere onderwijs blijven (het zgn. rugzakje ). Er zijn ook beperkingen voor plaatsing op de basisschool: De aard en de zwaarte van de handicap: e.e.a. is afhankelijk van de mogelijkheden en onmogelijkheden van onze school. 4.3 PERSONEEL. VISIE Onze kerntaak is het realiseren van kwalitatief goed onderwijs op onze school. Samenwerkend leren, verantwoordelijkheid en autonomie is herkenbaar in wijze van werken en organiseren binnen onze school. BELEIDSVOORNEMENS Met ingang van 2011 zijn op onze school de functioneringsgesprekken vervangen door contracten. Elk leerkracht neemt voor een periode van een jaar een aantal specifiek taken op zich, waarvan er twee gericht zijn op de persoonlijke/professionele ontwikkeling en één op schoolontwikkeling gericht. Doelstelling van deze werkwijze is om leerkrachten zeer serieus te nemen in hun professie en hun daarin te laten groeien: de kwaliteit van ons onderwijs wordt bepaald door de professional voor de klas!! In het kader van de professionele ontwikkeling is afgesproken dat elke leerkracht in 2012 het bekwaamheidsdossier in orde heeft. 4.4 FINANCIEN. VISIE Het opbouwen van een reserve is onontbeerlijk om naast continuïteit de noodzakelijke methoden en spelmaterialen te kunnen vangen. BELEIDSVOORNEMENS S c h o o l p l a n Pagina 17

18 Als gevolg van het dalend leerlingen aantal kennen we een leegstand van één lokaal. Met twee organisatie zijn we in gesprek om te komen tot voor- en naschoolse opvang. We hopen dit in 2013 te realiseren. Als gevolg van het financieel probleem van de stichting in 2009 en 2010 zijn onze reserveringsgelden en voorzieningen verdwenen en dienen we nieuwe reserves op te bouwen. Het is deze reden dat we ons pas in 2013 een eerste nieuwe investering kunnen veroorloven 5. AANVULLINGEN geen 6. VERWIJZINGEN. document versie vindplaats Wordt geactualiseerd in: Zorgplan Schoolgids I.C.T. beleidsplan 2009 Website 2013 ARBO-beleidsplan 2010 website Integraal in Veiligheidsplan Veiligheidsplan 2011 Website 2015 I.P.B Scholingsplan geen nvt 2012 S c h o o l p l a n Pagina 18

19 7. INSTEMMING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN VASTSTELLING BEVOEGD GEZAG De medezeggenschapsraad van Basisschool John F. Kennedyschool heeft haar instemming verleend aan het schoolplan Datum: 19 december 2011 Voorzitter Secretaris Naam M. Schenk Naam: G. leijen Het bevoegd gezag van de school heeft het schoolplan vastgesteld. Datum: Namens het bevoegd gezag: Mw. Drs. Edith van Montfort. Algemeen directeur S c h o o l p l a n Pagina 19

Managementcontract 2015 Daltonschool De Polderhof

Managementcontract 2015 Daltonschool De Polderhof Managementcontract 2015 Daltonschool De Polderhof In 2014 hebben we de vijfjaarlijkse daltonvisitatie en het vierjaarlijkse inspectiebezoek gehad. Beide officiële bezoeken hebben ons enerzijds laten zien

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan 47 8016 AX Zwolle www.dearkzwolle.nl 0 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Missie Vivente:... 2 1.2 Visie Vivente:... 2 1.3 Missie en visie

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Status: Definitief 1 Overzicht besluitvormingstraject 16 januari 2014 ter bespreking in Bestuursvergadering 1 februari 2014: ter instemming

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO >

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2011-2015 (Schoolplan) < Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Directeur: < Kees Ilmer (sectordirecteur) > Versiedatum: Status:

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2018

BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Stichting Primo Schiedam Beleidsplan 2014-2018 In de afgelopen periode

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN!

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! Inhouds opgave Strategisch Beleidsplan 2013 2016 Samenvatting Voorwoord pag.2 pag.3 Hoofdstuk I pag.5 De scholen en stichting Spaarnesant 1.1 Visie en

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Kwaliteit. Betrokkenheid. Ambitie. Beleidsplan

Kwaliteit. Betrokkenheid. Ambitie. Beleidsplan Kwaliteit Betrokkenheid Ambitie Beleidsplan 2011-2015 1 Ark_cover.indd 1 11-10-11 10:47 elout_cover.indd 1 11-10-11 10:44 barbaraschool_cover.indd 1 11-10-11 11:18 JdD_cover.indd 1 11-10-11 11:14 koggeschip_cover.indd

Nadere informatie