UWV op weg naar een uitgestoken hand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UWV op weg naar 2017. een uitgestoken hand"

Transcriptie

1 UWV op weg naar 2017 een uitgestoken hand

2 Deze publicatie UWV op weg naar 2017: een uitgestoken hand is een uitwerking van onze missie & visie zoals we die kennen: Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te be vor deren. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen. Dit koersdocument refereert aan onze ROEP-waarden: respect (voor burgers, partners, eigenaar en opdrachtgevers), openheid ( een uitgestoken hand, transparant, duidelijk en open naar elkaar), eigen verantwoordelijkheid (zelfredzaamheid voor burgers en UWV ers) en professioneel (behoud van kwaliteit en onze professionele standaard). Rekening houdend met wat er zich in onze omgeving afspeelt, inzicht in onze kracht en onze aandachtspunten, is deze publicatie een richtlijn voor onze organisatie op weg naar De veranderingen op het terrein van Werk en Inkomen gaan snel en zijn ingrijpend. Taken en bevoegdheden verschuiven van landelijk naar decentraal niveau, terwijl budgetten onder druk staan. Hoe gaat UWV zijn maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden onder deze veranderende omstandigheden waarmaken? 2

3 UWV op weg naar 2017: een uitgestoken hand UWV heeft een maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid. Dat zal de komende jaren ook zo blijven. Tegelijkertijd zien we dat onze omgeving sterk in beweging is. Om onze publieke taak goed te kunnen blijven uitvoeren, hebben we behoefte aan een toekomstbeeld. Een beeld dat gestoeld is op onze kracht, rekening houdt met alle ontwikkelingen om ons heen, ingaat op de wensen van onze stakeholders i, zorgt voor een goede verhouding met onze eigenaar i, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En het verschil maakt voor mensen door werken te bevorderen. Het biedt houvast voor onze medewerkers in een veranderende omgeving en geeft richting aan de ontwikkeling van onze dienstverlening. Wat gebeurt er in onze omgeving? Zelfredzaamheid De overheid zet in op meer zelfredzaamheid i van burgers. Dat betekent dat de dienstverlening van de overheid verandert: er wordt van burgers verwacht dat ze meer/ vaker hun zaken zelf regelen en zelf de regie nemen en dus niet voor alles een beroep doen op publieke dienstverlening. Tegelijkertijd wordt de burger assertiever en veeleisender. De eisen die burgers stellen aan onze dienstverlening worden hoger, omdat ze elders zien hoe het ook kan. De rol van de overheid en publieke organisaties is niet meer vanzelfsprekend. Digitalisering De digitalisering i van onze samenleving zet door. We zien snellere communicatie en de vraag van de burger naar meer keuzevrijheid in de wijze waarop interactie met de overheid plaatsvindt. De burger wil kunnen communiceren op de wijze en het tijdstip van zijn of haar voorkeur. Publieke dienstverlening moet aansluiten op deze tendens. Bezuinigingen De overheid bezuinigt significant. Voor alle publieke uitvoerders zijn minder budgetten beschikbaar. Het is denkbaar dat de huidige bezuinigingen i geen eindpunt zijn. Budgettaire restricties zijn permanent onderwerp van gesprek. Structurele verandering arbeidsmarkt De arbeidsmarkt zal de komende jaren verder veranderen. De omvang en opbouw van de beroepsbevolking wijzigen als gevolg van de vergrijzing en ontgroening. De arbeidsmigratie, met name vanuit Oost-Europa, neemt in omvang toe. Daarnaast verandert de structuur; het aantal vaste dienstverbanden neemt af en we zien een groeiend aantal tijdelijke dienstverbanden, flexcontracten en zzp ers. Wat gebeurt er in onze omgeving? De overheid zet in op meer zelfredzaamheid van burgers. i Ga met je muis over de kernwoorden en lees de uitleg 3

4 Verdere verschuiving in publieke taken en decentralisatie Er vinden decentralisaties i van taken plaats van de centrale overheid naar gemeenten, waaronder taken in het veld van Werk en Inkomen. Daarnaast wordt een verdere verschuiving verwacht van de publieke naar de private sector. Voor de WGA en de ZW kunnen meer werkgevers zich privaat gaan verzekeren. Onze kracht Dienstverlening en resultaten Ieder jaar spreken we met onze eigenaar i, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, af welke prestaties we gaan leveren. We slagen er jaarlijks in deze prestatieafspraken te realiseren. Bij de uitvoering van ons werk spreken de grote aantallen tot de verbeelding. UWV is betrouwbaar als het gaat om tijdig beslissen en tijdig betalen van de uitkeringen van bijna 1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden (WW 98 %, ZW 92 %, WIA 91 %, Wajong 95 %. Bron: Jaarverslag UWV 2013). We voeren jaarlijks 23,3 miljoen betaaltransacties en 1,018 miljoen toekenningen uit. De rechtmatigheid van onze dienstverlening is circa 99%. De sociaal-medische beoordelingen per jaar worden professioneel en geprotocolleerd uitgevoerd en zijn daarmee transparant en uniform. UWV beschikt over unieke arbeidsmarktinformatie, een landelijke infrastructuur en cv s en vacatures voor alle opleidingsniveaus. We verbinden onze verschillende vormen van kerndienstverlening (WERKbedrijf, Uitkeren, SMZ en Gegevensdiensten) op basis van de gegevens die we registreren in de Polisadministratie. Hierin worden de inkomensgegevens opgeslagen van in het totaal 13 miljoen mensen. Deze Polisadministratie stelt ons in staat om onze uitvoering geautomatiseerd en daardoor efficiënt te laten verlopen en onze ketenpartners te voorzien van dataleveringen in het sociaal domein. Onze dienstverlening is waar mogelijk digitaal (30 van 40 miljoen contacten zijn digitaal) en waar nodig telefonisch (84 % van de vragen in 1 keer goed afgehandeld en COPC gecertificeerd) en face-to-face. UWV is in staat wetswijzigingen tijdig en effectief te implementeren. We kunnen improviseren als het moet. De bedrijfsvoering van UWV is op orde, maar vraagt een alerte houding: we moeten in conditie blijven. Schaalgrootte, infrastructuur en kennis UWV is een stabiele en efficiënte uitvoerder van omvangrijke gestandaardiseerde processen. Onze uitvoeringskosten als percentage van de totale programmakosten zijn in zes jaar gedaald van 10 procent naar 6,5 procent. Onze kracht Onze stakeholders geven aan de professionaliteit, de betrokkenheid en de inzet van UWV medewerkers als zeer positief te ervaren. i Ga met je muis over de kernwoorden en lees de uitleg 4

5 UWV beschikt over regionale kantoren met een landelijke dekking, heeft een uitgebreid netwerk (ketenpartners, gemeenten, werkgevers, werkgevers- en werknemers organisaties, cliëntenraden en regio s) en participeert in diverse samenwerkingsverbanden. Met onze belangrijkste stakeholders onderhouden we structureel contact. We zijn daarmee een effectieve samenwerkingspartner i. UWV beschikt over unieke en veelgevraagde kennis over het veld van Werk en Inkomen en wordt gewaardeerd vanwege de bereidheid om die kennis te delen. Inzet en loyaliteit medewerkers Onze stakeholders geven aan de professionaliteit, de betrokkenheid en de inzet van UWV medewerkers als zeer positief te ervaren. UWV medewerkers zijn loyaal en verbinden zich lang aan de organisatie. Juist in tijden van veel beleidsveranderingen en een krimpend personeelsbestand draagt dit in belangrijke mate bij aan het functioneren van de organisatie. Onze aandachtspunten Verandervermogen i Het tempo van beleidswijzigingen is vanaf het ontstaan van UWV hoog en zal hoog blijven. De implementatie van deze stroom van beleidswijzigingen vergt veel van de capaciteit van de organisatie. Noodzakelijk onderhoud en verbetering van bestaande processen komt daardoor in het gedrang. Kwetsbare ICT Onze ICT-systemen zijn op sommige onderdelen, als gevolg van gewijzigde beleidskeuzes, nog niet stabiel genoeg. Dit is een risico in het licht van de omslag naar verdere digitalisering en leidt tot klachten, denk aan werk.nl. Dat willen we verbeteren. Interne organisatie Onze organisatie zal krimpen in de komende jaren, waarbij het tempo sterk wordt bepaald door de economische ontwikkelingen. UWV is een anti-cyclische organisatie; wanneer er sprake is van laagconjunctuur wordt er meer gebruik gemaakt van onze dienstverlening, waardoor er meer personeel nodig is. Onze organisatie is opgebouwd in divisies en directies. We zijn sterk op de individuele onderdelen van onze dienstverlening, maar de mogelijkheden en de kracht van het geheel willen we versterken. In onze werkwijze ligt soms nog teveel nadruk op het proces ( doen we het goed ) in plaats van het resultaat ( bereiken we ons doel ). Ons gezicht naar buiten is nog te weinig één UWV. We willen leren om meer van buiten naar binnen te denken én te doen. Onze aandachtspunten Ons gezicht naar buiten is nog te weinig één UWV. i Ga met je muis over de kernwoorden en lees de uitleg 5

6 Governance Onze dienstverlening-/ bedrijfsprocessen gaan dwars door onze organisatie-structuur heen. Dit heeft voordelen maar maakt ons ook kwetsbaar in veranderingen. Intern vraagt deze afhankelijkheid een heldere sturingslijn, naar buiten vraagt het aandacht voor één herkenbaar gezicht. Medewerkers Het personeelsbestand van UWV verandert. UWV heeft de afgelopen jaren van veel medewerkers afscheid moeten nemen en zal dat in de komende jaren ook doen. En daarnaast hebben we te maken met een vergrijsd personeelsbestand. Het borgen van de kennis die daarmee mogelijk verloren gaat, vergt aandacht. UWV blijft voortdurend investeren in medewerkers. Ons toekomstbeeld 1. Professioneel en zakelijk De wetgeving en de wijze van dienstverlening zijn gebaseerd op politieke keuzes van de wetgever. UWV gaat daar professioneel en zakelijk i mee om. Het is onze taak de uitvoering professioneel, simpel en kostenefficiënt te doen. We gaan daarbij uit van het gegeven dat burgers zelfredzamer i moeten zijn. We spreken burgers daarop aan en zijn transparant over wat zij van UWV mogen verwachten. Ze hebben geen keuzemogelijkheid, maar zijn aangewezen op de dienstverlening van UWV. Omdat ze geen keuzemogelijkheid hebben, spreken we in het vervolg niet meer van klanten. Als we doelen op alle mensen die gebruik (kunnen) maken van onze dienstverlening, spreken we van burgers. Waar mogelijk duiden we aan om welke groep(en) het specifiek gaat. Bijvoorbeeld werkzoekenden, WW ers, Wajongers, verzekerden, mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, werkgevers. We blijven onze publieke taken uitvoeren. Hoe we dat doen, is afhankelijk van het budget dat we daarvoor krijgen. Als we minder geld krijgen, moeten we scherpe keuzes maken: inhoud volgt geld i. Hierbij blijven de kwaliteit en onze professionele standaard natuurlijk ons uitgangspunt. De prioriteit ligt bij de dienstverlening aan burgers op het gebied van Werk en inkomen, in lijn met de SUWI-wet. Als bij krimpende budgetten de dienstverlening op peil kan blijven door de organisatie minder arbeidsintensief te maken zal daarvoor gekozen worden. 2. SZW is en blijft eigenaar van UWV UWV wil ruimte om andere opdrachtgevers i gebruik te kunnen laten maken van zijn expertise en infrastructuur. We zullen daarover altijd overleg met en instemming van SZW zoeken. UWV vervult graag de rol van loyale uitvoerder en kritische gesprekspartner richting SZW. Met respect Ons toekomstbeeld In deze periode van grote transformaties in het sociale domein wil UWV een sterke partij zijn én blijven. i Ga met je muis over de kernwoorden en lees de uitleg 6

7 voor elkaars rol, dus nooit beleidsverantwoordelijk of beleidsbepalend. Wel initiërend, meedenkend en vooral concretiserend, met name als het de uitvoeringsaspecten betreft. Kritisch op de gevolgen voor onze uitvoering en de burgers die onze diensten afnemen. Dit altijd vanuit een gezamenlijk belang. 3. Een uitgestoken hand We zien dat er veranderingen optreden in het veld van Werk en Inkomen (en ook in aanpalende beleidsterreinen zoals zorg). UWV kan en wil deze veranderingen faciliteren door middel van samenwerking en ondersteuning met uitgestoken hand i. Wij willen onze partners i graag van dienst zijn en zoeken de mogelijkheden op. We zijn hierin transparant. Voor het bedienen van de decentrale partners i formuleren we UWV-kaders. Deze kaders bieden houvast voor onze regio s en zijn herkenbaar voor onze partners. We willen onze diensten goed neerzetten. 4. Werken voor meerdere opdrachtgevers UWV is uitvoerder in het veld van Werk en Inkomen. Dat betekent dat we geen opdrachten aannemen van buiten dat veld. Wél kan de uitvoering onder de vlag van decentrale/private opdrachtgevers plaats vinden, waar UWV op de achtergrond de dienstverlening verzorgt. De uitvoering geschiedt simpel en efficiënt. Hiervoor is het nodig dat we weten wat we kunnen, wat dat kost en hoe we dat afrekenen. Wij weten dat onze partners ons in verschillende rollen zien opereren. Zij vragen niet om ons te beperken tot één rol, maar willen wel rolduidelijkheid bij ons optreden als opdrachtnemer, partner, publieke uitvoerder of beoordelaar. 5. Digitalisering als kans UWV zet stevig in op verbetering, uitbreiding en innovatie van de digitale dienstverlening. We realiseren ons terdege dat niet alle burgers het digitale kanaal omarmen. Dat betekent dat we moeten blijven communiceren over onze inzet. En dat we in het proces aandacht hebben voor onze medewerkers; want door verdergaande digitalisering kunnen reguliere gebruikers uit de voeten met de online dienstverlening, en zien zij relatief meer mensen met problemen of complexe situaties. De digitalisering biedt grote kansen i voor onze dienstverlening. We kunnen hierdoor meer volume aan en sneller verbeteren. En het biedt ons de mogelijkheid om dienstverlening aan te bieden die past bij de wensen van de burgers die gebruik maken van onze dienstverlening. We brengen binnen de beschikbare mogelijkheden gradaties in zelfredzaamheid aan en monitoren wanneer iemand hulp nodig heeft. We focussen ons op die mensen die de regie i Ga met je muis over de kernwoorden en lees de uitleg 7

8 echt zelf niet kunnen nemen. Zodat we efficiënt en effectief zijn, ook in de face-to-face dienstverlening. We versterken onze informatie- en gegevensrol met als einddoel dat wij de authentieke bron zijn van deze gegevens (Basisadministratie Lonen, Uitkeringen en Arbeidsverhoudingen). We gaan ons meer met derden i verbinden door onze gegevens toegankelijker te maken door middel van standaardisatie van leveringen en verbetering en ontwikkeling van portals, zodat onze gegevensafnemers efficiënter en goedkoper kunnen werken. 6. Rol in de (verbinding van centrale en decentrale) uitvoering van Werk en Inkomen UWV wil na de realisatie van de decentralisaties een blijvende rol vervullen in de verbinding tussen centraal en decentraal i. Bijvoorbeeld voor de korte termijn maken we ons sterk voor de meest kwetsbaren ten behoeve van de continuïteit voor een warme overdracht. Voor de langere termijn maken wij ons hard voor het combineren van de centrale (rechtsgelijk, uniform en efficiënt door schaalvoordelen) en decentrale voordelen (dichtbij de burger, lokale eigen uitstraling en synergievoordelen). De financiële ruimte vanuit onze opdrachtgevers is randvoorwaardelijk in het handelen van UWV. UWV wordt hiervoor door de opdrachtgevers gevraagd vanuit kracht. We gaan voor het verhogen van de gunfactor van UWV in de regio en bij onze partners. 7. Wij blijven één krachtig UWV i In deze periode van grote transformaties in het sociale domein wil UWV een sterke partij zijn én blijven. Omdat er in Nederland juist nu een uitgesproken behoefte is aan een betrouwbare organiserende kracht. Onze rol en positionering in 2017 i Als we in 2017 naar onze omgeving kijken, dan zien we graag dat: De decentralisatie en transformatie van het beleidsveld van Werk en Inkomen een succes is gebleken, waarbij ongewenste versnippering is voorkomen; De rechthebbende, zelfredzame burger begrijpt wat hij/ zij van ons kan verwachten en wat we doen positief waardeert; UWV een centrale uitvoerder is in het veld van Werk en Inkomen, ook als de beleidsverantwoordelijkheid decentraal ligt en onder de noemer van decentrale opdrachtgevers plaatsvindt; UWV met uitgestoken hand een verbindingsrol speelt tussen centraal en decentraal, waarbij wij graag de partner zijn waar gemeenten en arbeidsmarktregio s, maar ook Onze rol en positionering in 2017 UWV heeft het vertrouwen van gemeenten, sociale partners en andere opdrachtgevers. i Ga met je muis over de kernwoorden en lees de uitleg 8

9 werkgevers- en werknemersorganisaties graag mee samenwerken. UWV is hierin niet beleidsbepalend, maar coördineert en concretiseert, samen met zijn partners. Als wij in 2017 in de spiegel kijken, dan zien we graag dat: UWV als onderdeel van de Rijksoverheid publiek stevig verankerd is. UWV het vertrouwen heeft van gemeenten, sociale partners en andere opdrachtgevers. UWV een krachtige en hoogwaardige uitvoerder is. In de jaarplannen van de divisies wordt concreet gemaakt hoe, op weg naar 2017, er stapsgewijs invulling wordt gegeven aan de rol en positionering zoals hierboven benoemd. 9

10 Uitleg kernwoorden Stakeholders Organisaties en/of personen die een belang hebben bij de activiteiten en dienstverlening van UWV en hierop impact kunnen hebben. Eigenaar Het kabinet kiest ervoor in zijn rol als eigenaar van de infrastructuur van Werk en Inkomen de rollen anders te beleggen. Het opdrachtgeverschap komt voor een gedeelte op andere plekken te liggen: decentralisatie naar gemeenten en arbeidsmarktregio s. Daarnaast vinden vanuit de beweging naar een compacte overheid veranderingen plaats. Voorbeelden hiervan zijn de concentraties van bedrijfsvoering (de Rijks SSO s: shared service organisaties), de insourcing door het rijk, en het nadenken over ZBO s en hun status. SZW maakt zich als eigenaar hard voor een stabiel UWV. Zelfredzaamheid Het kabinet zet in op de participatiemaatschappij, waarbij afstand wordt genomen van de verzorgingsstaat. Het kabinetsbeleid en daarmee het beleid van UWV legt sterker de nadruk op de burger die zelf verantwoordelijk is, zelf regie neemt en zich hiervoor minder richt op de overheid. Digitalisering Het Rijk heeft de ambitie dat in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal kunnen communiceren met de overheid. Daarbij geldt dat voor bepaalde meer kwetsbare groepen naast digitaal en telefonisch contact, ook persoonlijk contact mogelijk moet blijven. Digitalisering is ingezet vanuit bezuinigingen, maar we zien digitalisering vooral ook als kans. Onze internetdienstverlening wordt steeds interactiever; wij zetten steeds vaker digitale instrumenten als online trainingen, webinars, apps, chat, mail en sociale media in. (bron p. 15 jaarplan 2014). 95% van de WW-aanvragen wordt al digitaal gedaan. Bezuinigingen De taakstellingen van opeenvolgende kabinetten noodzaken ons om in 2014 en de jaren daarna onze dienstverlening, onze werkprocessen en onze uitvoeringsorganisatie ingrijpend verder aan te passen. Verdere digitalisering van de dienstverlening en automatisering van de werkprocessen, vereenvoudiging van regelgeving en versobering van de uitvoering moeten invulling geven aan een forse structurele reductie van de uitvoeringskosten. In 2014 zal UWV voor 129 miljoen bezuinigen. In de periode bezuinigen we in totaal circa 490 miljoen; in 2018 omvat de (structurele) begroting van UWV daardoor Uitleg kernwoorden

11 circa 1,3 miljard. Bij dit alles staan wij voor de opgave om beleidsmaatregelen van het vorige en huidige kabinet én voornemens uit het Sociaal Akkoord uit te voeren. Decentralisaties Naast de jeugdzorg en de WMO kiest het kabinet ook op het terrein van de sociale zekerheid, voor decentralisatie van taken naar gemeenten. Gemeenten zijn volgens de visie van het Rijk de bestuurslaag die dit het beste dichtbij burgers kan organiseren. Samenwerkingspartner Door onze samenwerking met andere dienstverleners zowel op landelijk als regionaal niveau te versterken, kunnen we meer betekenen voor burgers. We zoeken steeds vaker contact met onze relaties in het politieke en maatschappelijke domein. Met het oog op de forse bezuinigingen en de daarmee samenhangende beleidswijzigingen passen we onze dienstverlening de komende jaren aan. We vinden het cruciaal om daarvoor met alle betrokken partijen nauw contact te houden. We intensiveren daarom de banden met de voor UWV belangrijkste bestuurlijke en beleidsmatige stakeholders. Dit zijn onder meer gemeenten, werkgeversen werknemersorganisaties, de uitzendbranche, de reintegratiebranche, VNG en Divosa, de SVB, de Belastingdienst, de Vaste Kamercommissie SZW, de cliëntenraden en de Nationale ombudsman. Met al deze stakeholders houden we structureel contact. We vinden het belangrijk dat onze stakeholders goed op de hoogte zijn van onze activiteiten. Verandervermogen UWV voert achterstallig ICT-onderhoud uit. Daarnaast werken we aan de stabiliteit van ons ICT-complex. Dat is extra nodig vanwege de (versnelde) overgang op online dienstverlening, waarvoor veel technische aanpassingen aan de dienstverlening moeten worden gedaan. Daarnaast zijn er veel aanpassingen nodig vanwege de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. De (versnelde) invoering van de wet Werk en Zekerheid bijvoorbeeld zal in 2014 gedurende 4 kwartalen volledig beslag leggen op de releasecapaciteit van het Werkloosheidswet Ontslagwerkloosheid (WWO)- systeem. De capaciteit die in de organisatie aanwezig is om al deze aanpassingen te realiseren en de technische mogelijkheden hiertoe zijn beperkt. Dit leidt tot een overvolle veranderagenda, er is nauwelijks absorptievermogen om nog meer aanpassingen i.v.m. nieuwe taakstellingen en nieuwe wet- en regelgeving op een goede, tijdige en gecontroleerde wijze door te voeren. Uitleg kernwoorden

12 Professioneel en zakelijk De wetgeving en de uitvoering zijn gebaseerd op politieke keuzes van de wetgever. Aan eenmaal genomen besluiten geeft UWV op loyale wijze en op de best mogelijke manier uitvoering, met volle inzet van de aanwezige kennis en expertise. UWV ondersteunt burgers door hen diensten op het gebied van Werk en Inkomen te bieden. UWV heeft daarbij als professionele partij begrip voor de behoeften van burgers, levert waar nodig diensten die hen kunnen ondersteunen, maar bewaart wel de juiste afstand door hen op hun eigen verantwoordelijkheid te blijven wijzen. UWV zal vragen of problemen van burgers niet overnemen. UWV treedt zakelijk op door toe te zien dat gemaakte afspraken ook worden nagekomen. Als dat niet gebeurt, kan UWV de burger die van onze dienstverlening gebruik maakt daarop aanspreken. Inhoud volgt geld UWV staat voor de opgave om binnen de gestelde kaders publieke taken op een professionele en kwalitatief hoogwaardige manier uit te voeren. Wanneer er minder geld beschikbaar is, moet UWV keuzes maken. Bijvoorbeeld om de dienstverlening verregaand te digitaliseren, en om de basisdienstverlening voor iedereen beschikbaar te stellen, maar de intensieve dienstverlening te reserveren voor bepaalde groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer het budget voor UWV krimpt zullen bepaalde vormen van dienstverlening aan burgers mogelijk kunnen vervallen of verminderd worden. Onze budgetten zullen de inhoud en omvang van onze dienstverlening mede bepalen. Andere opdrachtgevers UWV heeft veel kennis en expertise in huis en wil, mede met oog op de decentralisaties, de mogelijkheid hebben om deze kennis en expertise ook te bieden aan andere opdrachtgevers zoals gemeenten, verzekeraars en regionale werkbedrijven. Uitgestoken hand Omdat samenwerking met partners de komende jaren steeds belangrijker wordt, zet UWV in op een open, op samenwerking gerichte houding naar de partners. We hebben elkaar nodig om de beste resultaten te behalen voor de burgers die van ons afhankelijk zijn. De uitgestoken hand verbeeldt deze opstelling. Partners Als uitvoeringsorganisatie werkt UWV samen met andere publieke en private partijen, onze partners. Dit kunnen overheden, ZBO s, belangenbehartigers, vakbonden, werkgevers- en werknemersorganisaties zijn. Met de Uitleg kernwoorden

13 decentralisaties zullen deze partners van nog groter belang worden. Decentrale partners Van de decentralisaties die het kabinet de komende jaren voor ogen heeft is het de Participatiewet die de grootste impact op UWV heeft. In de 35 arbeidsmarktregio s gaan decentrale partners samen werkbedrijven inrichten. Onder de decentrale partners wordt verstaan: werkgevers- en werknemersorganisaties, VNG/ afzonderlijke gemeenten en UWV. Kansen Met online dienstverlening kan de burger op het tijdstip en vanaf de locatie die hem het beste uitkomt online een uitkering aanvragen of in zijn / haar werkmap kijken naar vacatures, cursusmogelijkheden etc. Dankzij de online dienstverlening en de automatisering van werkprocessen kan UWV meer werk verrichten met minder mensen, en is het mogelijk de enorme toevloed aan WWuitkeringen te verwerken en binnen 4 weken een eerste betaling te doen. Doordat het merendeel van de werkzoekenden alleen gebruik maakt van online dienstverlening, houden we capaciteit over om persoonlijke aandacht te schenken aan de mensen die dat het meest nodig hebben. Bijvoorbeeld om mensen te leren om te gaan met de online dienstverlening. En om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het vinden van werk. Derden Denk hierbij aan partijen zoals de Belastingdienst (vooringevulde Belastingformulier), SVB, gemeenten, CBS, pensioenfondsen, DUO en CBS. Verbinding tussen centraal en decentraal Veel publieke taken verschuiven van de landelijke overheid naar de gemeenten. Voorwaarde voor een succesvolle verschuiving is dat de uitvoering efficiënt en effectief wordt georganiseerd, op basis van duidelijke afspraken. Decentrale uitvoering kan voordelen hebben als het gaat om dienstverlening die dichtbij is, klantvriendelijk en met een herkenbare, lokale uitstraling. UWV kan daar de sterke kanten van een centrale uitvoering aan toevoegen: landelijke rechtsgelijkheid, een uniforme uitvoering en schaalvoordelen die zorgen voor lagere kosten. Deze verbindende rol spelen we nu al, en willen we ook in de toekomst blijven spelen. We blijven één krachtig UWV Alle divisies en directies en hun dienstverlening tezamen maken één UWV en treden als zodanig naar buiten. Uitleg kernwoorden

14 Onze rol en positionering in 2017 Dit toekomstbeeld biedt ons de mogelijkheid om vooruit te kijken en is tegelijkertijd dichtbij genoeg om er naar te kunnen handelen. Uitleg kernwoorden

Strenger handhaven. Ook kwetsbare groepen aan het werk LEES VERDER >> Voorwaarden en risico s voor onze dienstverlening LEES VERDER >>

Strenger handhaven. Ook kwetsbare groepen aan het werk LEES VERDER >> Voorwaarden en risico s voor onze dienstverlening LEES VERDER >> UWV 2013 Focus Veel tegelijk We staan aan het begin van een jaar waarin we veel moeten doen, en veel tegelijk. Voor 2013 zijn de sleutelbegrippen versobering, vereenvoudiging en digitalisering. Uiteraard

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2 VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017 FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair Conceptversie 2 Maart 2014 DEZE PDF IS INTERACTIEF: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of artikel van uw keuze.

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst

Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst Gemeenten van de Toekomst 28 mei 2014 Franz Lisztplantsoen 200, Utrecht Mei 2014 Pagina Voorwoord Van transitie naar transformatie Gemeenten staan

Nadere informatie

UWV Viermaandenverslag 2015

UWV Viermaandenverslag 2015 UWV Viermaandenverslag 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Kerncijfers 3 1. Volumeontwikkelingen 5 1.1. Uitkeringsverstrekking 5 1.2. Sociaal-medische beoordelingen 6 1.3. Uitstroom naar werk 7 1.4. Arbeidsjuridische

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013 Eindrapport Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein 12 november 2013 Rekenkamercommissie Medemblik Opmeer 1 Voorwoord Waarom is dit rapport van belang, wat is de toegevoegde

Nadere informatie

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Visie & opgaven rond Werken naar Vermogen, Begeleiding&Dagbesteding en Jeugdzorg Zaanstad, maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 De opgave 3 1.2 De aanpak 3 1.3 De rol van de gemeente in het sociaal domein 3 1.4 Kern van de bestuursopdracht 3 1.5

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie