UWV op weg naar een uitgestoken hand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UWV op weg naar 2017. een uitgestoken hand"

Transcriptie

1 UWV op weg naar 2017 een uitgestoken hand

2 Deze publicatie UWV op weg naar 2017: een uitgestoken hand is een uitwerking van onze missie & visie zoals we die kennen: Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te be vor deren. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen. Dit koersdocument refereert aan onze ROEP-waarden: respect (voor burgers, partners, eigenaar en opdrachtgevers), openheid ( een uitgestoken hand, transparant, duidelijk en open naar elkaar), eigen verantwoordelijkheid (zelfredzaamheid voor burgers en UWV ers) en professioneel (behoud van kwaliteit en onze professionele standaard). Rekening houdend met wat er zich in onze omgeving afspeelt, inzicht in onze kracht en onze aandachtspunten, is deze publicatie een richtlijn voor onze organisatie op weg naar De veranderingen op het terrein van Werk en Inkomen gaan snel en zijn ingrijpend. Taken en bevoegdheden verschuiven van landelijk naar decentraal niveau, terwijl budgetten onder druk staan. Hoe gaat UWV zijn maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden onder deze veranderende omstandigheden waarmaken? 2

3 UWV op weg naar 2017: een uitgestoken hand UWV heeft een maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid. Dat zal de komende jaren ook zo blijven. Tegelijkertijd zien we dat onze omgeving sterk in beweging is. Om onze publieke taak goed te kunnen blijven uitvoeren, hebben we behoefte aan een toekomstbeeld. Een beeld dat gestoeld is op onze kracht, rekening houdt met alle ontwikkelingen om ons heen, ingaat op de wensen van onze stakeholders i, zorgt voor een goede verhouding met onze eigenaar i, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En het verschil maakt voor mensen door werken te bevorderen. Het biedt houvast voor onze medewerkers in een veranderende omgeving en geeft richting aan de ontwikkeling van onze dienstverlening. Wat gebeurt er in onze omgeving? Zelfredzaamheid De overheid zet in op meer zelfredzaamheid i van burgers. Dat betekent dat de dienstverlening van de overheid verandert: er wordt van burgers verwacht dat ze meer/ vaker hun zaken zelf regelen en zelf de regie nemen en dus niet voor alles een beroep doen op publieke dienstverlening. Tegelijkertijd wordt de burger assertiever en veeleisender. De eisen die burgers stellen aan onze dienstverlening worden hoger, omdat ze elders zien hoe het ook kan. De rol van de overheid en publieke organisaties is niet meer vanzelfsprekend. Digitalisering De digitalisering i van onze samenleving zet door. We zien snellere communicatie en de vraag van de burger naar meer keuzevrijheid in de wijze waarop interactie met de overheid plaatsvindt. De burger wil kunnen communiceren op de wijze en het tijdstip van zijn of haar voorkeur. Publieke dienstverlening moet aansluiten op deze tendens. Bezuinigingen De overheid bezuinigt significant. Voor alle publieke uitvoerders zijn minder budgetten beschikbaar. Het is denkbaar dat de huidige bezuinigingen i geen eindpunt zijn. Budgettaire restricties zijn permanent onderwerp van gesprek. Structurele verandering arbeidsmarkt De arbeidsmarkt zal de komende jaren verder veranderen. De omvang en opbouw van de beroepsbevolking wijzigen als gevolg van de vergrijzing en ontgroening. De arbeidsmigratie, met name vanuit Oost-Europa, neemt in omvang toe. Daarnaast verandert de structuur; het aantal vaste dienstverbanden neemt af en we zien een groeiend aantal tijdelijke dienstverbanden, flexcontracten en zzp ers. Wat gebeurt er in onze omgeving? De overheid zet in op meer zelfredzaamheid van burgers. i Ga met je muis over de kernwoorden en lees de uitleg 3

4 Verdere verschuiving in publieke taken en decentralisatie Er vinden decentralisaties i van taken plaats van de centrale overheid naar gemeenten, waaronder taken in het veld van Werk en Inkomen. Daarnaast wordt een verdere verschuiving verwacht van de publieke naar de private sector. Voor de WGA en de ZW kunnen meer werkgevers zich privaat gaan verzekeren. Onze kracht Dienstverlening en resultaten Ieder jaar spreken we met onze eigenaar i, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, af welke prestaties we gaan leveren. We slagen er jaarlijks in deze prestatieafspraken te realiseren. Bij de uitvoering van ons werk spreken de grote aantallen tot de verbeelding. UWV is betrouwbaar als het gaat om tijdig beslissen en tijdig betalen van de uitkeringen van bijna 1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden (WW 98 %, ZW 92 %, WIA 91 %, Wajong 95 %. Bron: Jaarverslag UWV 2013). We voeren jaarlijks 23,3 miljoen betaaltransacties en 1,018 miljoen toekenningen uit. De rechtmatigheid van onze dienstverlening is circa 99%. De sociaal-medische beoordelingen per jaar worden professioneel en geprotocolleerd uitgevoerd en zijn daarmee transparant en uniform. UWV beschikt over unieke arbeidsmarktinformatie, een landelijke infrastructuur en cv s en vacatures voor alle opleidingsniveaus. We verbinden onze verschillende vormen van kerndienstverlening (WERKbedrijf, Uitkeren, SMZ en Gegevensdiensten) op basis van de gegevens die we registreren in de Polisadministratie. Hierin worden de inkomensgegevens opgeslagen van in het totaal 13 miljoen mensen. Deze Polisadministratie stelt ons in staat om onze uitvoering geautomatiseerd en daardoor efficiënt te laten verlopen en onze ketenpartners te voorzien van dataleveringen in het sociaal domein. Onze dienstverlening is waar mogelijk digitaal (30 van 40 miljoen contacten zijn digitaal) en waar nodig telefonisch (84 % van de vragen in 1 keer goed afgehandeld en COPC gecertificeerd) en face-to-face. UWV is in staat wetswijzigingen tijdig en effectief te implementeren. We kunnen improviseren als het moet. De bedrijfsvoering van UWV is op orde, maar vraagt een alerte houding: we moeten in conditie blijven. Schaalgrootte, infrastructuur en kennis UWV is een stabiele en efficiënte uitvoerder van omvangrijke gestandaardiseerde processen. Onze uitvoeringskosten als percentage van de totale programmakosten zijn in zes jaar gedaald van 10 procent naar 6,5 procent. Onze kracht Onze stakeholders geven aan de professionaliteit, de betrokkenheid en de inzet van UWV medewerkers als zeer positief te ervaren. i Ga met je muis over de kernwoorden en lees de uitleg 4

5 UWV beschikt over regionale kantoren met een landelijke dekking, heeft een uitgebreid netwerk (ketenpartners, gemeenten, werkgevers, werkgevers- en werknemers organisaties, cliëntenraden en regio s) en participeert in diverse samenwerkingsverbanden. Met onze belangrijkste stakeholders onderhouden we structureel contact. We zijn daarmee een effectieve samenwerkingspartner i. UWV beschikt over unieke en veelgevraagde kennis over het veld van Werk en Inkomen en wordt gewaardeerd vanwege de bereidheid om die kennis te delen. Inzet en loyaliteit medewerkers Onze stakeholders geven aan de professionaliteit, de betrokkenheid en de inzet van UWV medewerkers als zeer positief te ervaren. UWV medewerkers zijn loyaal en verbinden zich lang aan de organisatie. Juist in tijden van veel beleidsveranderingen en een krimpend personeelsbestand draagt dit in belangrijke mate bij aan het functioneren van de organisatie. Onze aandachtspunten Verandervermogen i Het tempo van beleidswijzigingen is vanaf het ontstaan van UWV hoog en zal hoog blijven. De implementatie van deze stroom van beleidswijzigingen vergt veel van de capaciteit van de organisatie. Noodzakelijk onderhoud en verbetering van bestaande processen komt daardoor in het gedrang. Kwetsbare ICT Onze ICT-systemen zijn op sommige onderdelen, als gevolg van gewijzigde beleidskeuzes, nog niet stabiel genoeg. Dit is een risico in het licht van de omslag naar verdere digitalisering en leidt tot klachten, denk aan werk.nl. Dat willen we verbeteren. Interne organisatie Onze organisatie zal krimpen in de komende jaren, waarbij het tempo sterk wordt bepaald door de economische ontwikkelingen. UWV is een anti-cyclische organisatie; wanneer er sprake is van laagconjunctuur wordt er meer gebruik gemaakt van onze dienstverlening, waardoor er meer personeel nodig is. Onze organisatie is opgebouwd in divisies en directies. We zijn sterk op de individuele onderdelen van onze dienstverlening, maar de mogelijkheden en de kracht van het geheel willen we versterken. In onze werkwijze ligt soms nog teveel nadruk op het proces ( doen we het goed ) in plaats van het resultaat ( bereiken we ons doel ). Ons gezicht naar buiten is nog te weinig één UWV. We willen leren om meer van buiten naar binnen te denken én te doen. Onze aandachtspunten Ons gezicht naar buiten is nog te weinig één UWV. i Ga met je muis over de kernwoorden en lees de uitleg 5

6 Governance Onze dienstverlening-/ bedrijfsprocessen gaan dwars door onze organisatie-structuur heen. Dit heeft voordelen maar maakt ons ook kwetsbaar in veranderingen. Intern vraagt deze afhankelijkheid een heldere sturingslijn, naar buiten vraagt het aandacht voor één herkenbaar gezicht. Medewerkers Het personeelsbestand van UWV verandert. UWV heeft de afgelopen jaren van veel medewerkers afscheid moeten nemen en zal dat in de komende jaren ook doen. En daarnaast hebben we te maken met een vergrijsd personeelsbestand. Het borgen van de kennis die daarmee mogelijk verloren gaat, vergt aandacht. UWV blijft voortdurend investeren in medewerkers. Ons toekomstbeeld 1. Professioneel en zakelijk De wetgeving en de wijze van dienstverlening zijn gebaseerd op politieke keuzes van de wetgever. UWV gaat daar professioneel en zakelijk i mee om. Het is onze taak de uitvoering professioneel, simpel en kostenefficiënt te doen. We gaan daarbij uit van het gegeven dat burgers zelfredzamer i moeten zijn. We spreken burgers daarop aan en zijn transparant over wat zij van UWV mogen verwachten. Ze hebben geen keuzemogelijkheid, maar zijn aangewezen op de dienstverlening van UWV. Omdat ze geen keuzemogelijkheid hebben, spreken we in het vervolg niet meer van klanten. Als we doelen op alle mensen die gebruik (kunnen) maken van onze dienstverlening, spreken we van burgers. Waar mogelijk duiden we aan om welke groep(en) het specifiek gaat. Bijvoorbeeld werkzoekenden, WW ers, Wajongers, verzekerden, mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, werkgevers. We blijven onze publieke taken uitvoeren. Hoe we dat doen, is afhankelijk van het budget dat we daarvoor krijgen. Als we minder geld krijgen, moeten we scherpe keuzes maken: inhoud volgt geld i. Hierbij blijven de kwaliteit en onze professionele standaard natuurlijk ons uitgangspunt. De prioriteit ligt bij de dienstverlening aan burgers op het gebied van Werk en inkomen, in lijn met de SUWI-wet. Als bij krimpende budgetten de dienstverlening op peil kan blijven door de organisatie minder arbeidsintensief te maken zal daarvoor gekozen worden. 2. SZW is en blijft eigenaar van UWV UWV wil ruimte om andere opdrachtgevers i gebruik te kunnen laten maken van zijn expertise en infrastructuur. We zullen daarover altijd overleg met en instemming van SZW zoeken. UWV vervult graag de rol van loyale uitvoerder en kritische gesprekspartner richting SZW. Met respect Ons toekomstbeeld In deze periode van grote transformaties in het sociale domein wil UWV een sterke partij zijn én blijven. i Ga met je muis over de kernwoorden en lees de uitleg 6

7 voor elkaars rol, dus nooit beleidsverantwoordelijk of beleidsbepalend. Wel initiërend, meedenkend en vooral concretiserend, met name als het de uitvoeringsaspecten betreft. Kritisch op de gevolgen voor onze uitvoering en de burgers die onze diensten afnemen. Dit altijd vanuit een gezamenlijk belang. 3. Een uitgestoken hand We zien dat er veranderingen optreden in het veld van Werk en Inkomen (en ook in aanpalende beleidsterreinen zoals zorg). UWV kan en wil deze veranderingen faciliteren door middel van samenwerking en ondersteuning met uitgestoken hand i. Wij willen onze partners i graag van dienst zijn en zoeken de mogelijkheden op. We zijn hierin transparant. Voor het bedienen van de decentrale partners i formuleren we UWV-kaders. Deze kaders bieden houvast voor onze regio s en zijn herkenbaar voor onze partners. We willen onze diensten goed neerzetten. 4. Werken voor meerdere opdrachtgevers UWV is uitvoerder in het veld van Werk en Inkomen. Dat betekent dat we geen opdrachten aannemen van buiten dat veld. Wél kan de uitvoering onder de vlag van decentrale/private opdrachtgevers plaats vinden, waar UWV op de achtergrond de dienstverlening verzorgt. De uitvoering geschiedt simpel en efficiënt. Hiervoor is het nodig dat we weten wat we kunnen, wat dat kost en hoe we dat afrekenen. Wij weten dat onze partners ons in verschillende rollen zien opereren. Zij vragen niet om ons te beperken tot één rol, maar willen wel rolduidelijkheid bij ons optreden als opdrachtnemer, partner, publieke uitvoerder of beoordelaar. 5. Digitalisering als kans UWV zet stevig in op verbetering, uitbreiding en innovatie van de digitale dienstverlening. We realiseren ons terdege dat niet alle burgers het digitale kanaal omarmen. Dat betekent dat we moeten blijven communiceren over onze inzet. En dat we in het proces aandacht hebben voor onze medewerkers; want door verdergaande digitalisering kunnen reguliere gebruikers uit de voeten met de online dienstverlening, en zien zij relatief meer mensen met problemen of complexe situaties. De digitalisering biedt grote kansen i voor onze dienstverlening. We kunnen hierdoor meer volume aan en sneller verbeteren. En het biedt ons de mogelijkheid om dienstverlening aan te bieden die past bij de wensen van de burgers die gebruik maken van onze dienstverlening. We brengen binnen de beschikbare mogelijkheden gradaties in zelfredzaamheid aan en monitoren wanneer iemand hulp nodig heeft. We focussen ons op die mensen die de regie i Ga met je muis over de kernwoorden en lees de uitleg 7

8 echt zelf niet kunnen nemen. Zodat we efficiënt en effectief zijn, ook in de face-to-face dienstverlening. We versterken onze informatie- en gegevensrol met als einddoel dat wij de authentieke bron zijn van deze gegevens (Basisadministratie Lonen, Uitkeringen en Arbeidsverhoudingen). We gaan ons meer met derden i verbinden door onze gegevens toegankelijker te maken door middel van standaardisatie van leveringen en verbetering en ontwikkeling van portals, zodat onze gegevensafnemers efficiënter en goedkoper kunnen werken. 6. Rol in de (verbinding van centrale en decentrale) uitvoering van Werk en Inkomen UWV wil na de realisatie van de decentralisaties een blijvende rol vervullen in de verbinding tussen centraal en decentraal i. Bijvoorbeeld voor de korte termijn maken we ons sterk voor de meest kwetsbaren ten behoeve van de continuïteit voor een warme overdracht. Voor de langere termijn maken wij ons hard voor het combineren van de centrale (rechtsgelijk, uniform en efficiënt door schaalvoordelen) en decentrale voordelen (dichtbij de burger, lokale eigen uitstraling en synergievoordelen). De financiële ruimte vanuit onze opdrachtgevers is randvoorwaardelijk in het handelen van UWV. UWV wordt hiervoor door de opdrachtgevers gevraagd vanuit kracht. We gaan voor het verhogen van de gunfactor van UWV in de regio en bij onze partners. 7. Wij blijven één krachtig UWV i In deze periode van grote transformaties in het sociale domein wil UWV een sterke partij zijn én blijven. Omdat er in Nederland juist nu een uitgesproken behoefte is aan een betrouwbare organiserende kracht. Onze rol en positionering in 2017 i Als we in 2017 naar onze omgeving kijken, dan zien we graag dat: De decentralisatie en transformatie van het beleidsveld van Werk en Inkomen een succes is gebleken, waarbij ongewenste versnippering is voorkomen; De rechthebbende, zelfredzame burger begrijpt wat hij/ zij van ons kan verwachten en wat we doen positief waardeert; UWV een centrale uitvoerder is in het veld van Werk en Inkomen, ook als de beleidsverantwoordelijkheid decentraal ligt en onder de noemer van decentrale opdrachtgevers plaatsvindt; UWV met uitgestoken hand een verbindingsrol speelt tussen centraal en decentraal, waarbij wij graag de partner zijn waar gemeenten en arbeidsmarktregio s, maar ook Onze rol en positionering in 2017 UWV heeft het vertrouwen van gemeenten, sociale partners en andere opdrachtgevers. i Ga met je muis over de kernwoorden en lees de uitleg 8

9 werkgevers- en werknemersorganisaties graag mee samenwerken. UWV is hierin niet beleidsbepalend, maar coördineert en concretiseert, samen met zijn partners. Als wij in 2017 in de spiegel kijken, dan zien we graag dat: UWV als onderdeel van de Rijksoverheid publiek stevig verankerd is. UWV het vertrouwen heeft van gemeenten, sociale partners en andere opdrachtgevers. UWV een krachtige en hoogwaardige uitvoerder is. In de jaarplannen van de divisies wordt concreet gemaakt hoe, op weg naar 2017, er stapsgewijs invulling wordt gegeven aan de rol en positionering zoals hierboven benoemd. 9

10 Uitleg kernwoorden Stakeholders Organisaties en/of personen die een belang hebben bij de activiteiten en dienstverlening van UWV en hierop impact kunnen hebben. Eigenaar Het kabinet kiest ervoor in zijn rol als eigenaar van de infrastructuur van Werk en Inkomen de rollen anders te beleggen. Het opdrachtgeverschap komt voor een gedeelte op andere plekken te liggen: decentralisatie naar gemeenten en arbeidsmarktregio s. Daarnaast vinden vanuit de beweging naar een compacte overheid veranderingen plaats. Voorbeelden hiervan zijn de concentraties van bedrijfsvoering (de Rijks SSO s: shared service organisaties), de insourcing door het rijk, en het nadenken over ZBO s en hun status. SZW maakt zich als eigenaar hard voor een stabiel UWV. Zelfredzaamheid Het kabinet zet in op de participatiemaatschappij, waarbij afstand wordt genomen van de verzorgingsstaat. Het kabinetsbeleid en daarmee het beleid van UWV legt sterker de nadruk op de burger die zelf verantwoordelijk is, zelf regie neemt en zich hiervoor minder richt op de overheid. Digitalisering Het Rijk heeft de ambitie dat in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal kunnen communiceren met de overheid. Daarbij geldt dat voor bepaalde meer kwetsbare groepen naast digitaal en telefonisch contact, ook persoonlijk contact mogelijk moet blijven. Digitalisering is ingezet vanuit bezuinigingen, maar we zien digitalisering vooral ook als kans. Onze internetdienstverlening wordt steeds interactiever; wij zetten steeds vaker digitale instrumenten als online trainingen, webinars, apps, chat, mail en sociale media in. (bron p. 15 jaarplan 2014). 95% van de WW-aanvragen wordt al digitaal gedaan. Bezuinigingen De taakstellingen van opeenvolgende kabinetten noodzaken ons om in 2014 en de jaren daarna onze dienstverlening, onze werkprocessen en onze uitvoeringsorganisatie ingrijpend verder aan te passen. Verdere digitalisering van de dienstverlening en automatisering van de werkprocessen, vereenvoudiging van regelgeving en versobering van de uitvoering moeten invulling geven aan een forse structurele reductie van de uitvoeringskosten. In 2014 zal UWV voor 129 miljoen bezuinigen. In de periode bezuinigen we in totaal circa 490 miljoen; in 2018 omvat de (structurele) begroting van UWV daardoor Uitleg kernwoorden

11 circa 1,3 miljard. Bij dit alles staan wij voor de opgave om beleidsmaatregelen van het vorige en huidige kabinet én voornemens uit het Sociaal Akkoord uit te voeren. Decentralisaties Naast de jeugdzorg en de WMO kiest het kabinet ook op het terrein van de sociale zekerheid, voor decentralisatie van taken naar gemeenten. Gemeenten zijn volgens de visie van het Rijk de bestuurslaag die dit het beste dichtbij burgers kan organiseren. Samenwerkingspartner Door onze samenwerking met andere dienstverleners zowel op landelijk als regionaal niveau te versterken, kunnen we meer betekenen voor burgers. We zoeken steeds vaker contact met onze relaties in het politieke en maatschappelijke domein. Met het oog op de forse bezuinigingen en de daarmee samenhangende beleidswijzigingen passen we onze dienstverlening de komende jaren aan. We vinden het cruciaal om daarvoor met alle betrokken partijen nauw contact te houden. We intensiveren daarom de banden met de voor UWV belangrijkste bestuurlijke en beleidsmatige stakeholders. Dit zijn onder meer gemeenten, werkgeversen werknemersorganisaties, de uitzendbranche, de reintegratiebranche, VNG en Divosa, de SVB, de Belastingdienst, de Vaste Kamercommissie SZW, de cliëntenraden en de Nationale ombudsman. Met al deze stakeholders houden we structureel contact. We vinden het belangrijk dat onze stakeholders goed op de hoogte zijn van onze activiteiten. Verandervermogen UWV voert achterstallig ICT-onderhoud uit. Daarnaast werken we aan de stabiliteit van ons ICT-complex. Dat is extra nodig vanwege de (versnelde) overgang op online dienstverlening, waarvoor veel technische aanpassingen aan de dienstverlening moeten worden gedaan. Daarnaast zijn er veel aanpassingen nodig vanwege de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. De (versnelde) invoering van de wet Werk en Zekerheid bijvoorbeeld zal in 2014 gedurende 4 kwartalen volledig beslag leggen op de releasecapaciteit van het Werkloosheidswet Ontslagwerkloosheid (WWO)- systeem. De capaciteit die in de organisatie aanwezig is om al deze aanpassingen te realiseren en de technische mogelijkheden hiertoe zijn beperkt. Dit leidt tot een overvolle veranderagenda, er is nauwelijks absorptievermogen om nog meer aanpassingen i.v.m. nieuwe taakstellingen en nieuwe wet- en regelgeving op een goede, tijdige en gecontroleerde wijze door te voeren. Uitleg kernwoorden

12 Professioneel en zakelijk De wetgeving en de uitvoering zijn gebaseerd op politieke keuzes van de wetgever. Aan eenmaal genomen besluiten geeft UWV op loyale wijze en op de best mogelijke manier uitvoering, met volle inzet van de aanwezige kennis en expertise. UWV ondersteunt burgers door hen diensten op het gebied van Werk en Inkomen te bieden. UWV heeft daarbij als professionele partij begrip voor de behoeften van burgers, levert waar nodig diensten die hen kunnen ondersteunen, maar bewaart wel de juiste afstand door hen op hun eigen verantwoordelijkheid te blijven wijzen. UWV zal vragen of problemen van burgers niet overnemen. UWV treedt zakelijk op door toe te zien dat gemaakte afspraken ook worden nagekomen. Als dat niet gebeurt, kan UWV de burger die van onze dienstverlening gebruik maakt daarop aanspreken. Inhoud volgt geld UWV staat voor de opgave om binnen de gestelde kaders publieke taken op een professionele en kwalitatief hoogwaardige manier uit te voeren. Wanneer er minder geld beschikbaar is, moet UWV keuzes maken. Bijvoorbeeld om de dienstverlening verregaand te digitaliseren, en om de basisdienstverlening voor iedereen beschikbaar te stellen, maar de intensieve dienstverlening te reserveren voor bepaalde groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer het budget voor UWV krimpt zullen bepaalde vormen van dienstverlening aan burgers mogelijk kunnen vervallen of verminderd worden. Onze budgetten zullen de inhoud en omvang van onze dienstverlening mede bepalen. Andere opdrachtgevers UWV heeft veel kennis en expertise in huis en wil, mede met oog op de decentralisaties, de mogelijkheid hebben om deze kennis en expertise ook te bieden aan andere opdrachtgevers zoals gemeenten, verzekeraars en regionale werkbedrijven. Uitgestoken hand Omdat samenwerking met partners de komende jaren steeds belangrijker wordt, zet UWV in op een open, op samenwerking gerichte houding naar de partners. We hebben elkaar nodig om de beste resultaten te behalen voor de burgers die van ons afhankelijk zijn. De uitgestoken hand verbeeldt deze opstelling. Partners Als uitvoeringsorganisatie werkt UWV samen met andere publieke en private partijen, onze partners. Dit kunnen overheden, ZBO s, belangenbehartigers, vakbonden, werkgevers- en werknemersorganisaties zijn. Met de Uitleg kernwoorden

13 decentralisaties zullen deze partners van nog groter belang worden. Decentrale partners Van de decentralisaties die het kabinet de komende jaren voor ogen heeft is het de Participatiewet die de grootste impact op UWV heeft. In de 35 arbeidsmarktregio s gaan decentrale partners samen werkbedrijven inrichten. Onder de decentrale partners wordt verstaan: werkgevers- en werknemersorganisaties, VNG/ afzonderlijke gemeenten en UWV. Kansen Met online dienstverlening kan de burger op het tijdstip en vanaf de locatie die hem het beste uitkomt online een uitkering aanvragen of in zijn / haar werkmap kijken naar vacatures, cursusmogelijkheden etc. Dankzij de online dienstverlening en de automatisering van werkprocessen kan UWV meer werk verrichten met minder mensen, en is het mogelijk de enorme toevloed aan WWuitkeringen te verwerken en binnen 4 weken een eerste betaling te doen. Doordat het merendeel van de werkzoekenden alleen gebruik maakt van online dienstverlening, houden we capaciteit over om persoonlijke aandacht te schenken aan de mensen die dat het meest nodig hebben. Bijvoorbeeld om mensen te leren om te gaan met de online dienstverlening. En om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het vinden van werk. Derden Denk hierbij aan partijen zoals de Belastingdienst (vooringevulde Belastingformulier), SVB, gemeenten, CBS, pensioenfondsen, DUO en CBS. Verbinding tussen centraal en decentraal Veel publieke taken verschuiven van de landelijke overheid naar de gemeenten. Voorwaarde voor een succesvolle verschuiving is dat de uitvoering efficiënt en effectief wordt georganiseerd, op basis van duidelijke afspraken. Decentrale uitvoering kan voordelen hebben als het gaat om dienstverlening die dichtbij is, klantvriendelijk en met een herkenbare, lokale uitstraling. UWV kan daar de sterke kanten van een centrale uitvoering aan toevoegen: landelijke rechtsgelijkheid, een uniforme uitvoering en schaalvoordelen die zorgen voor lagere kosten. Deze verbindende rol spelen we nu al, en willen we ook in de toekomst blijven spelen. We blijven één krachtig UWV Alle divisies en directies en hun dienstverlening tezamen maken één UWV en treden als zodanig naar buiten. Uitleg kernwoorden

14 Onze rol en positionering in 2017 Dit toekomstbeeld biedt ons de mogelijkheid om vooruit te kijken en is tegelijkertijd dichtbij genoeg om er naar te kunnen handelen. Uitleg kernwoorden

Uitdagende weg. We zoeken de samenwerking met onze partners, met uitgestoken hand

Uitdagende weg. We zoeken de samenwerking met onze partners, met uitgestoken hand UWV FOCUS 2014 Uitdagende weg Er ligt een uitdagende weg voor ons. We opereren in een dynamische omgeving. De samenleving digitaliseert in hoog tempo en de arbeidsmarkt verandert ingrijpend. Burgers zijn

Nadere informatie

UWV in vogelvlucht. Marianne Lentz / Suzan Breunissen April 2015

UWV in vogelvlucht. Marianne Lentz / Suzan Breunissen April 2015 Marianne Lentz / Suzan Breunissen April 2015 Inhoudsopgave Wat is UWV Wat doet UWV De klanten van UWV UWV en omgeving 3 Wat is UWV 4 UWV historie in een notendop Vóór 2002 1 januari 2002 1 januari 2009

Nadere informatie

Strenger handhaven. Ook kwetsbare groepen aan het werk LEES VERDER >> Voorwaarden en risico s voor onze dienstverlening LEES VERDER >>

Strenger handhaven. Ook kwetsbare groepen aan het werk LEES VERDER >> Voorwaarden en risico s voor onze dienstverlening LEES VERDER >> UWV 2013 Focus Veel tegelijk We staan aan het begin van een jaar waarin we veel moeten doen, en veel tegelijk. Voor 2013 zijn de sleutelbegrippen versobering, vereenvoudiging en digitalisering. Uiteraard

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV 12 Implementatie van Principal Toolbox bij UWV Even voorstellen Wat doet UWV UWV in vogelvlucht Projectmatig werken bij UWV Keuze voor Principal Toolbox Aanpak implementatie Hoe gebruiken we de Principal

Nadere informatie

Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen

Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Een toelichting op de ontwikkeling van de tevredenheid over de dienstverlening van UWV van onze werkzoekende klanten Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Datum 2 van 10 Inhoud

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Stand van zaken implementatie Participatiewet

Stand van zaken implementatie Participatiewet Stand van zaken implementatie Participatiewet Cedris volgt de implementatie van de Participatiewet, via een monitor die regelmatig wordt uitgezet bij de 90 aangesloten sociale werkbedrijven. Wat is de

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 7

Samenvatting. Pagina 7 Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Stand van zaken Participatiewet. Sjoerd Potters

Stand van zaken Participatiewet. Sjoerd Potters Stand van zaken Participatiewet Sjoerd Potters Allereerst: de overheidsuitgaven (1/2) De uitdaging is om de uitgaven te beheersen. Grootste uitgaven zijn zorg (77,8 miljard) en sociale zekerheid (78,6

Nadere informatie

Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet. Sjoerd Potters

Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet. Sjoerd Potters Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet Sjoerd Potters Allereerst: de overheidsuitgaven De uitdaging is om de uitgaven te beheersen. Grootste uitgaven zijn de sociale zekerheid (77,6 miljard) en de

Nadere informatie

Workshops Arbeidsmarktbeleid

Workshops Arbeidsmarktbeleid bij de invoering van de Participatiewet Workshops Arbeidsmarktbeleid November 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Programma Workshop Introductie Ontwikkelingen / achtergrond arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering UWV applicaties Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden André Toornent Paul Woltering Nieuwegein, 16 april 2015 Wettelijk kader (SUWI) Doordat alle werkzoekenden

Nadere informatie

Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012

Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 1.2.2.51 Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012 tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2012, nr. 6355, d.d. 21.5.2012, wetten.overheid.nl datum inwerkingtreding

Nadere informatie

Agenda. UWV Gegevensdiensten Dienstverlening Samenwerking Loonaangifteketen BLAU. 30 november, Accountmanagement Gegevensdiensten, Peter Greve.

Agenda. UWV Gegevensdiensten Dienstverlening Samenwerking Loonaangifteketen BLAU. 30 november, Accountmanagement Gegevensdiensten, Peter Greve. GegevensdienstenUWV Agenda UWV Gegevensdiensten Dienstverlening Samenwerking Loonaangifteketen BLAU 30 november, Accountmanagement Gegevensdiensten, Peter Greve. Organisatiestructuur UWV Concern: Raad

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen

Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Een toelichting op de ontwikkeling van de tevredenheid over de dienstverlening van UWV van onze werkzoekende klanten Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Datum Status Concept

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan: decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer,

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan: decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer, STICHTING VAN DE ARBEID Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Aan: decentrale cao-partijen T 070. 3 499 577 F 070. 3 499 796 E info@stvda.ni www.stvda.ni Den Haag : 17 april 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per 1-1-2015 VNG, VWS, SZW, BZK (en OCW voor passend onderwijs) Regionale bijeenkomsten transities sociaal domein Rogier den Uyl/ Frans

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

D e n H a a g 12 juni 2012

D e n H a a g 12 juni 2012 Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 12/10.937/12-017/MF/Gau

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. staatssecretaris H. van Hoof Postbus LV Den Haag (070) SEZ/U

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. staatssecretaris H. van Hoof Postbus LV Den Haag (070) SEZ/U Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. staatssecretaris H. van Hoof Postbus 90801 2509 LV Den Haag doorkiesnummer (070) 373 8285 onderwerp Reactie op het evaluatierapport WET SUWI uw kenmerk

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 29738 Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I komt te luiden:

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Opzet presentatie wat is het UWV Portaal, waarom aansluiten belangrijk is, hoe u kunt aansluiten op het portaal en welke stappen u daarvoor moet ondernemen.

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Stroomopwaarts. Bedrijfsvoering in het sociale domein. Generiek of specifiek?

Stroomopwaarts. Bedrijfsvoering in het sociale domein. Generiek of specifiek? Stroomopwaarts Bedrijfsvoering in het sociale domein Generiek of specifiek? opbouw Introductie Wat is Stroomopwaarts Visie op bedrijfsvoeringsvraagstukken Desiree Curfs 12 jaar onderwijs (van docent tot

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Internet jaarrapportage werk.nl 2013

Internet jaarrapportage werk.nl 2013 werk.nl 2 van 10 Samenvatting In stond de online dienstverlening van UWV veel in de belangstelling. Werkzoekenden en werkgevers maken steeds meer gebruik van de online dienstverlening van UWV die onder

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014

Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014 Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014 Publieksversie 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Trendcijfers werk.nl... 4 1. Klanttevredenheid werkzoekenden en werkgevers... 5 1.1 Werkzoekenden... 5 1.2 Werkgevers...

Nadere informatie

Waar staat CGM. Presentatie Commissie Inwoners en bestuur 21 Juni Uw ambitie is onze Zorg

Waar staat CGM. Presentatie Commissie Inwoners en bestuur 21 Juni Uw ambitie is onze Zorg Waar staat CGM Presentatie Commissie Inwoners en bestuur 21 Juni 2016 Missie Missie : Uw Ambitie is onze zorg! Wij ondersteunen onze gemeentebesturen in hun streven naar een vitale en zelfredzame samenleving.

Nadere informatie

Van de uitvoeringskosten op artikel 11 heeft 87,8% betrekking op UWV en 11,9% op de SVB.

Van de uitvoeringskosten op artikel 11 heeft 87,8% betrekking op UWV en 11,9% op de SVB. Technische verkenning besparingsopties artikel 11 Inleiding Op grond van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) dient in elke beleidsdoorlichting een verkenning te worden gemaakt van de beleidsopties

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Adviesnota voor: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB) Onderwerp: Vaststellen plan van aanpak participatiewet

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Inclusieve arbeidsmarkt -> regie over loopbaan

Inclusieve arbeidsmarkt -> regie over loopbaan Inclusieve arbeidsmarkt -> regie over loopbaan -> loopbaan in de regio Willem Jelle Berg Nijmegen, 14 november 2014 1. Sociaal Akkoord Vandaag 2. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 3. Gevolgen voor het

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

UWV GegevensDiensten, de gegevensspecialist

UWV GegevensDiensten, de gegevensspecialist UWV GegevensDiensten, de gegevensspecialist Inhoud Een korte introductie Een korte introductie 1 1. UWV GegevensDiensten, gegevensspecialist voor Werk en Inkomen 3 2. Op naar het hergebruik van gegevens

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Jaarrapportage werk.nl. Publieksversie

Jaarrapportage werk.nl. Publieksversie Jaarrapportage werk.nl 2014 Publieksversie 2 Samenvatting Werkzoekenden en werkgevers maken ook in 2014 weer meer gebruik van de online dienstverlening van UWV die onder meer op werk.nl en in de Werkmap

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Flevoland In augustus 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland nauwlijks. De stijging van de uitkeringen

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1 Tussen droom en daad Rudy Bonnet projectleider 1 Wensen deelnemers Vraagstelling: welke knelpunten ervaart u bij de huidige PGB s? Op welke manier kan het beter (qua organisatie, indicatiestelling, verantwoording,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016)

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Het Bestuur van de VNG stelt u een collectieve aanpak voor om de administratie in het sociaal domein te vereenvoudigen. De vereenvoudiging

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, mei 2016 Aantal WW-uitkeringen gedaald In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland en IJmond is het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Abvakabo FNV Dhr. B. de Haas Postbus 3010 2700 KT ZOETERMEER doorkiesnummer 070 373 8393 betreft inzet cao-overleg uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300485 bijlage(n) datum 05

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 536 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer Onderwerp: Opstellen businessplan regionale samenwerking Sociale Zaken

RAADSVOORSTEL Agendanummer Onderwerp: Opstellen businessplan regionale samenwerking Sociale Zaken Verseonkenmerk: 262437 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 Raadsvergadering van 3 februari 2011 Onderwerp: Opstellen businessplan regionale samenwerking Sociale Zaken Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking De regering houdt op dit moment een internetconsultatie over de Goedkeuringsen Uitvoeringswet bij ratificatie

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel Lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid van gemeenten vanuit cliëntenoptiek Rob de Krieger Cliëntenraden meer betrokken bij beoordeling lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 9 5.037 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Expose Involve Commit

Expose Involve Commit Transparant maken van kandidaten Actielijn 2 thema Transparantie van arbeidsmarkt Expose Involve Commit Aanleiding Sinds 1 januari 2015 heeft iedere arbeidsmarktregio een regionaal Werkbedrijf. Deze Werkbedrijven

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie