NieuwsbriefPensioen. Hoofdlijnen van het financiële plaatje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NieuwsbriefPensioen. Hoofdlijnen van het financiële plaatje"

Transcriptie

1 NR 27 oktober 2014 NieuwsbriefPensioen In deze uitgave o.a.: Hoofdlijnen van het financiële plaatje DEPF neemt Hypotheekfonds op in de beleggingsmix Aflossing van de wacht Hoe staat het met de wijzigingen in de wet-en regelgeving voor 2015 Heb jij het goed voor elkaar? Kom langs bij onze Pensioen3daagse! Ervaringen, vragen en antwoorden rondom de 67-pensioenregeling Hoofdlijnen van het financiële plaatje Eerste 6 maanden van 2014 DEPF heeft in september een halfjaarverslag over de eerste 6 maanden van 2014 uitgebracht. Deze kan je vinden op onze website onder Publicaties/Jaarverslagen. Deelnemers die zich hebben geabonneerd op onze digitale nieuwsbrief, 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% Dekkingsgraad Minimum grens toeslag Vereist vermogen (solvabiliteit) hebben in de uitgave van september een digitale nieuwsbrief met een rechtstreekse link ontvangen. Als je jezelf ook wilt opgeven voor de digitale nieuwsbrief, kan dat simpel via de homepage van genoemde website (zie knop onder het snelmenu). Je mag ook je privé adres opgeven als dat gemakkelijker voor je is. Dekkingsgraad februari september 2014 Feb 13 Mrt 13 Apr 13 Mei 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Dec 13 Jan 14 Feb 14 Mrt 14 Apr 14 Mei 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Minimum vereist vermogen Minimum grens volledige toeslag Lange termijn herstelplan Beleidsdekkingsgraad Derde kwartaal van 2014 Inmiddels hebben we ook de kerncijfers over het derde kwartaal van 2014 beschikbaar. DEPF heeft in dit kwartaal een negatief resultaat van 14 miljoen behaald, wat met name in de maand september is ontstaan. De dekkingsgraad daalde daarmee in dit kwartaal van 114,4% naar 112,7%. Dit is lager dan het vereist eigen vermogen (minimaal benodigde buffer op basis van wettelijke eisen), zodat DEPF helaas weer een reservetekort heeft. Welke bedragen staan er op de balans per 30 september 2014? Door een verder dalende rente is de waarde van onze pensioenverplichtingen in het derde kwartaal met bijna 5% (ofwel een bedrag van 63 miljoen) gestegen naar miljoen. Onze beleggingen rendeerden in diezelfde periode ruim 3%; dit was dus niet voldoende om de gestegen verplichtingen bij te kunnen houden. De - 1 -

2 waarde van onze beleggingen (exclusief de Toeslagreserve actieven) bedroeg per 30 september ongeveer miljoen. Door deze ontwikkelingen daalde de Algemene Reserve van 187 miljoen aan het begin - naar 174 miljoen aan het einde van het derde kwartaal. De waarde van de Toeslagreserve Actieven bleef dit kwartaal vrijwel ongewijzigd op ruim 53 miljoen. Vanaf 2015 wordt ten behoeve van beleidsbeslissingen een beleidsdekkingsgraad vastgesteld. Deze wordt bepaald als het gemiddelde van de laatste 12 maand-dekkingsgraden. We nemen deze vanaf 30 september alvast op in onze grafiek. In de bekende grafiek met de ontwikkeling van de dekkingsgraad hebben we illustratief alvast deze beleidsdekkingsgraad van DEPF opgenomen. Douwe Egberts Pensioenfonds neemt Hypothekenfonds op in de beleggingsmix De rente op Staatsleningen is zeer laag en het ziet er ook niet naar uit dat hier de komende jaren verandering in zal komen. Als reactie op deze situatie heeft het bestuur besloten de beleggingsmix per 1 oktober 2014 aan te passen. Binnen de totale beleggingsmix wordt het deel in Staatsleningen waarbij we in de 5 landen Frankrijk, Duitsland, Nederland, Belgie en Oostenrijk beleggen - verlaagd van 32,5% naar 27,5%. De renteswaps blijven daarbij wel in tact, zodat het renterisico op de balans voor ongeveer 50% afgedekt blijft. DEPF gaat 5% van het vermogen in Nederlandse Hypotheken beleggen. Dit komt overeen met een bedrag van 75 miljoen. Op deze manier wordt naar verwachting meer rendement gemaakt, terwijl het extra financiele risico zeer beperkt is aangezien de richtlijnen voor deze hypotheken behoorlijk streng zijn. Het merendeel van deze hypotheken is verstrekt met een garantie van de overheid (NHG-garantie). Omdat het lastig is beleggingen in Nederlandse hypotheken snel liquide te maken, heeft het bestuur besloten het deel van de beleggingsmix in deze categorie tot 5% te beperken. De implementatie van deze nieuwe beleggingscategorie wordt in november 2014 afgerond. DEPF maakt daarbij gebruik van het Dutch Mortgage Fund van Aegon Asset Management. Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op Het opnemen van hypotheken in de beleggingsmix betekent dus niet dat DEPF zelf hypotheken gaat uitgeven en je kunt dus niet rechtstreeks bij DEPF een hypotheek afsluiten

3 Emmeke Spoorenberg volgt Roel Burema op in bestuur DEPF Aflossing van de wacht Het is inmiddels goed gebruik dat we in deze nieuwsbrief afscheid nemen van gaande bestuursleden van het pensioenfonds met een korte terugblik. Nieuwe bestuursleden verwelkomen we met een korte introductie. Deze keer slaan we twee vliegen in één klap. Afscheid nemen we van Roel Burema (66), die meer dan veertig jaar voor Douwe Egberts heeft gewerkt en meer dan twintig jaar in verschillende hoedanigheden voor het pensioenfonds actief is geweest. Tegelijkertijd heten we Emmeke Spoorenberg (41) welkom. Zij werkt inmiddels veertien jaar voor DEMB, en is als Plant Change Agent altijd gefocust op verbeteren en het optimaal inzetten van mensen en processen. Zij is Roels opvolger in het bestuur en heeft vanaf begin 2014 het voorzitterschap van de communicatiecommissie van hem overgenomen. Eerst vragen we aan Roel of Emmeke bij een ander pensioenfonds binnenkomt dan hijzelf twintig jaar geleden. Emmeke Spoorenberg Speelbal Ja, dat weet ik wel zeker, aldus Roel Burema. Toen ik gevraagd werd, ruim twintig jaar geleden, wilde ik me ook buiten mijn eigenlijke werk inzetten voor het personeel in algemene zin. Daarom heb ik ja gezegd. Ik kan me voorstellen dat Emmeke om dezelfde redenen toetreedt tot het bestuur van het pensioenfonds. Maar ik had het rustig destijds. Er was een vaste rentevoet, de beleggingsresultaten waren goed en er was min of meer een gegarandeerde pensioenuitkering. We vergaderden drie, vier keer per jaar en verder gebeurde er weinig. Het kabbelde tot ieders tevredenheid voort. Het gaf je alle tijd om je de materie Roel Burema eigen te maken, bijvoorbeeld zaken te leren over beleggingen. Dat is nu wel anders. Ze kan je dat zelf beter vertellen, maar Emmeke stapt een hectische wereld binnen. Ik heb een omslag gezien in het jaar Toen werd de vaste rentevoet losgelaten. Het is waar dat die vaste rentevoet niet meer houdbaar was voor accurate waardebepaling, maar in mijn ogen heeft die landelijk doorgevoerde wijziging rampzalig uitgepakt. Emmeke vult aan: Roel heeft gelijk dat er rond pensioenen inderdaad hectiek heerst. Ik loop nu een jaar mee en het was voor mij een nieuwe wereld. Het kost inderdaad veel tijd, ook vaak in de avonduren. Maar pensioen is ook een actueel en maatschappelijk thema waarover volop wordt gedebatteerd. Daarbij liggen veel zaken overigens buiten de invloedssfeer van het pensioenfonds. Wat dat betreft zijn we een beetje een speelbal van de economische ontwikkelingen en overheidsmaatregelen. Daar hebben we als fonds niet altijd invloed op, maar willen we wel steeds op voorbereid zijn. Communicatie Emmeke volgt Roel ook op als voorzitter van de communicatiecommissie. Wat is hun affiniteit met communicatie? Roel: Toen pensioen nog niet zo actueel was, bestond er minder behoefte aan communicatie. Maar na

4 veranderde dat. Pensioen kwam in het middelpunt van de actualiteit te staan en goede communicatie werd belangrijker. Het op een andere pragmatische manier uitleggen van pensioen heeft altijd mijn belangstelling gehad. Je moet zorgen dat een uitleg begrijpelijk is en niet te technisch wordt. Emmeke: Ook dat ben ik met Roel eens. Pensioen is een mooie en belangrijke voorziening voor veel mensen. Dat moet je goed blijven uitleggen, want er bestaan veel verkeerde beelden en misverstanden over. Vanuit mijn functie in het bedrijf houd ik me bezig met veranderingen. Ook die moet je altijd goed uitleggen, want als je dat niet doet, ondervind je meer weerstand. Ik vind communicatie erg interessant en vandaar dat ik ook graag zitting nam in de communicatiecommissie van het pensioenfonds. Toekomst Gevraagd naar de toekomst van het pensioenfonds bekijkt Roel die natuurlijk vooral met de kennis van het verleden. Als ik eerlijk ben, zie ik de toekomst toch wel een beetje somber in. Mijn eigen pensioen zal bijvoorbeeld alleen maar minder waard worden omdat ik lang geen zicht zal hebben op volledige indexatie. Nu kan ik dat persoonlijk wel hebben, maar voor veel andere mensen zou dat best een probleem kunnen worden. Bovendien staat het paritaire bestuursmodel onder druk omdat het steeds moeilijker zal worden om geschikte kandidaten te vinden om zitting te nemen in het bestuur. Het bestuurslidmaatschap kost steeds meer tijd en ik denk dat de toezichthouder liever een professioneel bestuur zou zien. Ik sta echter helemaal achter het idee van een bestuur met vertegenwoordigers uit alle geledingen van het pensioenfonds. Volgens mij is de betrokkenheid dan groter en is er bij de achterban ook meer draagvlak voor een bestuur met mensen uit hun eigen omgeving. En we hebben genoeg voorbeelden uit het recente verleden waaruit blijkt dat een professioneel bestuur het niet per definitie beter doet. Emmeke: Pensioen is nu eenmaal ingewikkelde materie en het is wel goed dat er eisen worden gesteld aan bestuurders. Ik heb zelf ook een tamelijk uitvoerig toelatingsproces moeten doorlopen en dat was geen wassen neus. De komende jaren zullen niet gemakkelijk worden. De economie trekt wel wat aan, maar niet genoeg. Bovendien neemt het vertrouwen in het pensioenstelsel af. Die trend moeten we als pensioenwereld zien te keren. Daar speelt communicatie een cruciale rol in en dat wordt waarschijnlijk steeds meer met digitale middelen. Ten slotte Roel: In de pensioenwereld kan tegenwoordig het plaatje er binnen een paar jaar heel anders uitzien, dus voorspellen is moeilijk. Ik heb goede jaren meegemaakt in het bestuur van DEPF en ik heb het werk met veel plezier gedaan. Gelukkig zijn we het als bestuur altijd eens kunnen worden zonder dat er strijd of belangentegenstellingen ontstonden. De sfeer is altijd goed geweest. En dat moet ook zo blijven, want de uitdagingen zijn talrijk. Emmeke: Er is gelukkig een goed bestuursbureau dat ons bij alles ondersteuning biedt. En na een jaar meedraaien is mijn indruk van het bestuur dat het een professionele club is waarin een goede sfeer heerst. Iedereen kan zijn zegje doen en er zijn geen kampen. Wat ik leuk vind, is dat ik in Joure al regelmatig door medewerkers van de fabriek over pensioenzaken wordt aangesproken. De interesse is er dus wel degelijk

5 Hoe staat het met de wijzigingen in de wet- en regelgeving voor 2015? Al enige tijd is de (voorgenomen) wet- en regelgeving rondom AOW en pensioen in beweging. Ook voor 2015 wordt een aantal wijzigingen in de wet- en regelgeving rondom pensioen voorzien, maar nog lang niet alles is duidelijk. De huidige stand van zaken is als volgt. 1. Fiscale aanpassingen Maximaal opbouwpercentage: Per 1 januari 2015 gaat het fiscaal maximaal toegestane opbouwpercentage voor middelloon-regelingen met pensioenrichtleeftijd 67 jaar omlaag van 2,15% naar 1,875%. Maximaal pensioengevend loon: Per 1 januari 2015 wordt het jaarsalaris waarover je pensioen mag opbouwen, beperkt tot ,-. Op 4 september is een CAO onderhandelingsresultaat tussen KDE en de werknemersorganisaties bereikt. Daarmee blijft onze regeling vanaf 2015 aan de fiscale eisen voldoen. De gevolgen hiervan zijn dat je vanaf 2015 minder pensioen opbouwt door verlaging van het genoemde opbouwpercentage (van 2,15% naar 1,875%). Als je pensioensalaris hoger is dan , dan verschuift de pensioenopbouw over het gedeelte tussen en maximaal van de beschikbare premieregeling (BPR) naar de middelloonregeling. 2. Pensioencommunicatie wordt moderner De wettelijke eisen en mogelijkheden op het gebied van Pensioencommunicatie worden gemoderniseerd. Het doel hiervan is dat deelnemers compleet inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven na pensionering en indien nodig tijdig actie kunnen ondernemen als het toekomstige huishoudboekje niet sluitend is. Ook komen er meer mogelijkheden voor digitale informa- tieverstrekking. Het wetsvoorstel is begin september bij de Tweede Kamer ingediend en zal naar verwachting op 1 januari 2015 ingaan. 3. De spelregels voor pensioenfondsen: FTK Daarnaast is al lange tijd veel te doen over de financiële spelregels die pensioenfondsen moeten hanteren. Dit heet het Financieel Toetsingskader (FTK). Eind juni is een herzien wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Hierin wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen twee kaders (nominaal en reeel), maar het bestaande kader zal worden aangepast. Doel is om meer stabiliteit in het pensioensysteem te krijgen en tegelijk een toekomstbestendig en evenwichtig (generatieproof) beleid te voeren. Dit betreft allerlei terreinen zoals de rekenrente, de middeling van de dekkingsgraad, de methode voor vaststelling van het vereiste vermogen, de wijze waarop herstelplannen en rechtenkortingen werken en - last but not least - de condities voor toeslagverlening. Op diverse punten is helaas op dit moment nog geen volledige duidelijkheid in de regelgeving en lopen nog de nodige (politieke) interpretaties en discussies. Algemene verwachting is dat pensioenfondsen per 1 januari 2015 aan het nieuwe FTK zullen moeten voldoen, waarbij voor enkele technische onderdelen een langere termijn gaat gelden. DEPF maakt daarom inmiddels wel diverse proefberekeningen en door de CAO partijen is een Werkgroep pensioenen in het leven geroepen die in oktober/november een aantal keren bij elkaar komt. Als de complete set van spelregels vanaf 2015 voor DEPF duidelijk is, zullen we een Informatiebulletin uitbrengen en indien gewenst ook presentaties verzorgen

6 Heb jij het goed voor elkaar? Kom langs bij onze Pensioen3daagse! is een initiatief van het Ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid, het onderwijs, voorlichtings- en consumentenorganisaties samenwerken. Zij zetten zich ervoor in om het financiële inzicht van de Nederlanders te vergroten, zodat consumenten beter in staat zijn om financiële beslissingen te nemen. Met dit doel voor ogen organiseert Wijzer in Geldzaken jaarlijks een Pensioen3daagse. DEPF doet mee aan de Pensioen3daagse die op 28, 29 en 30 oktober zal worden gehouden onder het thema Heb jij het goed voor elkaar?. De focus ligt niet alleen op de hoogte van het pensioen, maar ook op de life events die van invloed kunnen zijn op het pensioen. Wat moet je doen als je van baan verandert? Wat moet je regelen op het gebied van pensioen als je gaat trouwen of juist uit elkaar gaat? Hoe laat je jouw nabestaanden achter, mocht je onverhoopt vroegtijdig komen te overlijden? DEPF vindt het belangrijk dat haar deelnemers een goede inschatting kunnen maken hoe zij er financieel voor zullen staan als de pensioenleeftijd bereikt wordt. Om dat mogelijk te maken wordt op dit moment een tool ontwikkeld waarbij niet alleen naar de verwachte inkomsten na pensionering gekeken wordt, maar ook naar de uitgaven. Dit heet het Pensioendashboard oktober 2014 en maakt onderdeel uit van een groter project: het Digitaal pensioenfonds, waarin iedere deelnemer een eigen Mijn-omgeving krijgt. Begin 2015 zal dit voor DEPF worden gerealiseerd, maar we geven tijdens de Pensioen- 3daagse al een sneak preview. Sessie: Heb jij het goed voor elkaar? Datum Waar Tijdstip Sessie Nummer Joure Utrecht Webcast 28 oktober Douwe Egberts zaal 28 oktober oktober 2014 Utrecht oktober 2014 Zaal A/B oktober 2014 Via ontvang je inbelgegevens voor de 30 oktober 2014 Webcast Aanmelding: de medewerkers van wie een adres bekend is ontvangen medio oktober een bericht. Via een reply onder vermelding van je naam en het nummer van de sessie kan je snel je deelname bevestigen. Als je geen DEMB adres hebt, kan je je ook aanmelden op of telefonisch bij het Bestuursbureau via Als je je aanmeldt voor een Webcast (nummer 5 of 6) ontvang je vooraf de inbelgegevens. We hopen dat veel medewerkers de gelegenheid aangrijpen om hun pensioenbewustzijn te vergroten! - 6 -

7 Ervaringen, vragen en antwoorden rondom de 67- pensioenregeling Zoals bekend is de pensioenrichtleeftijd in onze regeling vanaf 2014 gesteld op 67 jaar. In het Informatiebulletin, dat eind 2013 is gepubliceerd, hebben we uitgebreid toegelicht hoe deze pensioenregeling er uitziet (ga hiervoor naar en klik op nieuwsbrieven). De regeling is geimplementeerd en de eerste nieuwe pensioeningangen hebben inmiddels plaatsgevonden. We willen een aantal vragen en antwoorden die hierbij naar voren komen graag met je delen. Ik ben al een tijd geleden uit dienst getreden en ik bouw geen pensioen meer op, is de nieuwe pensioenregeling ook voor mij van toepassing? Antwoord: De nieuwe pensioenregeling geldt vanaf 1 januari Als je voor deze datum uit dienst bent gegaan dan is de nieuwe pensioenregeling voor jou niet van toepassing. Als je voor 2014 arbeidsongeschikt was bouw je nog wel pensioen op, maar dan geldt de 65-regeling. Op het laatste uniform pensioenoverzicht (UPO) 2014 dat ik in juni 2014 ontving staat geen ouderdomspensioen meer met ingangsdatum op 65 jaar. Waarom niet? Antwoord: De pensioenaanspraken die je eind 2013 bij het pensioenfonds had opgebouwd in de oude regeling (65 jaar) zijn standaard omgerekend naar de nieuwe regeling (67 jaar). De omrekening is gebeurd op basis van wettelijke regels, waarbij geen waarde verloren is gegaan. Het UPO 2014 gaat daarom uit van de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 67 jaar en niet meer van 65 jaar. Op het UPO 2014 dat ik heb ontvangen staat geen vroegpensioen meer vermeld. Klopt dat wel? Antwoord: Ja dat klopt, bij het omzetten van de pensioenaanspraken op basis van de oude regeling naar de nieuwe regeling per 1 januari 2014, is het vroegpensioen van alle actieve deelnemers omgezet in ouderdomspensioen dat ingaat op 67 jaar. Het vroegpensioen wordt daarom niet meer apart vermeld op de UPO, maar maakt nu onderdeel uit van het ouderdomspensioen. Ik wil helemaal niet doorwerken tot 67 jaar, kan ik het pensioen ook eerder in laten gaan? Antwoord: Dat kan, de pensioenregeling biedt de mogelijkheid om je pensioen vanaf 60 jaar in te laten gaan. Maar houd er wel rekening mee dat hoe eerder je het pensioen laat ingaan hoe lager de uitkering wordt. Er is dan minder pensioen opgebouwd en dat wordt dan ook over een langere periode uitgesmeerd. Bovendien krijg je dan nog geen AOW uitkering naast je pensioenuitkering. De AOW uitkering ontvang je pas vanaf de AOW ingangsdatum, die afhankelijk is van je geboortemaand. De volgende drie vragen liggen op het scheidsvlak van einde loopbaan en ingang pensioen. Deze vragen gaan over de levensloopregeling van de onderneming, die niet door het pensioenfonds wordt uitgevoerd. De antwoorden, namens de onderneming, nemen we echter volledigheidshalve toch op. Ik heb jarenlang voor een levensloopsaldo gespaard om een periode van onbetaald verlof op te kunnen nemen voorafgaand aan mijn pensioen. Kan ik het levensloopsaldo nog steeds fiscaal gunstig aanwenden om eerder te stoppen met werken? Antwoord: Bij het opnemen van het levensloopsaldo om een periode van - 7 -

8 verlof voorafgaand aan pensioen te financieren wordt tot en met 2021 ook de opgebouwde levensloopverlofkorting verrekend. Zo geniet je alsnog het fiscale voordeel. De korting die wordt verrekend bedraagt echter nooit meer dan de loonheffing die wordt ingehouden op het opgenomen tegoed. Ik heb met mijn leidinggevende afgesproken dat ik in 2015 gebruik ga maken van de mogelijkheid tot deeltijdpensionering. Mag ik gedurende deeltijdpensioen mijn inkomen aanvullen vanuit mijn levensloopsaldo? Antwoord: Nee, het is niet mogelijk om levensloopverlof en deeltijdpensioen te combineren. Het is alléén mogelijk om een periode van voltijds levensloopverlof op te nemen voorafgaand aan de voltijdspensioendatum, waarbij tijdens het levensloopverlof een minimaal uitkeringsniveau geldt van 70% van je inkomen voorafgaand aan verlof. Ik wil eerst een paar jaar met deeltijdpensioen en daarna de levensloop in laten gaan, kan dat? Antwoord: Nee, het is helaas niet toegestaan om eerst gebruik te maken van deeltijdpensioen en daarna levensloopverlof op te nemen. Deeltijdpensioen is alleen mogelijk direct voorafgaand aan de ingang van het voltijdspensioen. Daarnaast is het is alléén mogelijk om een periode van levensloopverlof op te nemen voorafgaand aan de voltijdspensioendatum. Dit is ook zo in het pensioenreglement vastgelegd. Flyer VGDE Op verzoek van de Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts (VGDE) sturen wij een flyer van deze gepensioneerdenvereniging mee. Deze is bijgesloten bij deze Nieuwsbrief. Voor opgave graag rechtstreeks contact opnemen met de VGDE. Gegevens BPR tijdelijk niet zichtbaar op Mijnpensioenoverzicht De website wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. Na inloggen met je persoonlijke DigiD zie je naast het AOW bedrag ook hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook is zichtbaar wat nabestaanden krijgen bij overlijden. Ben je deelnemer van de beschikbare premieregeling (BPR) en heb je onlangs jouw gegevens online geraadpleegd? Dan is het je waarschijnlijk opgevallen dat geen gegevens meer vanuit de BPR zijn vermeld. Dit heeft een technische reden en is een gevolg van de wisseling van uitvoerder van de BPR. De laatste opgave van DEPF betrof de stand per 1 januari 2013 en de eerste opgave van ABN AMRO Pensioenen betreft de stand per 31 december ABN AMRO heeft hierover een bericht op haar portal opgenomen. DEPF zal uiteraard wel een factor A over 2013 toesturen. De factor A geeft de pensioenaangroei weer en deze heb je nodig als je eventueel in de privésfeer de fiscale ruimte voor een storting in een lijfrentepolis wilt bepalen. De gegevens over pensioenaanspraken worden weer inzichtelijk op Mijnpensioenoverzicht, nadat u van de nieuwe uitvoerder ABN AMRO Pensioenen een UPO met de stand per 31 december 2014 heeft ontvangen. Dat zal medio 2015 het geval zijn. colofon Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds Postbus CA UTRECHT De Nieuwsbrief Pensioen is een kwartaaluitgave van Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds. Auteurs: Elvin van den Hoek, Bart van der Kwast en Michiel Kok (TKP). Redactie: Emmeke Spoorenberg, Melisa Seyhan, Elvin van den Hoek, Bart van der Kwast en Annemieke Nijland. Oplage: Reageren? Graag per naar of Vragen van administratieve aard? Graag per naar of

NieuwsbriefPensioen. Financiële positie per 31 december 2014 en de beleggingsresultaten van 2014

NieuwsbriefPensioen. Financiële positie per 31 december 2014 en de beleggingsresultaten van 2014 NR 28 februari 2015 NieuwsbriefPensioen In deze uitgave o.a.: Impact van nieuwe financiële spelregels op de dekkingsgraad per 1 januari 2015 Voorlopige financiële cijfers 2014 Jubileum Toeslagbesluit 1

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Aanpassingen Basis-pensioenregeling C&T per 1 januari 2014

Aanpassingen Basis-pensioenregeling C&T per 1 januari 2014 Aanpassingen Basis-pensioenregeling C&T per 1 januari 2014 Presentatie, aanvullend op het gezamenlijke Informatiebulletin van KDE en DEPF November 2013 L.G. van den Hoek 1 Pensioen aanpassen: wie doet

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #13 augustus 15 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen 3/4

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Overzicht Nederlands pensioenstelsel

Overzicht Nederlands pensioenstelsel 1 Inhoud Overzicht NL pensioenstelsel: 3 pijlers Samenhang 1e - en 2e pijler Hoe werkt het middelloonsysteem De 67-regeling van DEPF Rekenvoorbeeld DEPF pensioenregeling Digitaal pensioenfonds: MijnPensioen

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd.

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd. 8 januari 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je standaard uitbetaald zodra je 67 jaar wordt. Je kunt

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 4 en 5 maart 2015 Pensioen in het kort Wie beslist er over je pensioen? Pensioenovereenkomst Arbeidscontract CAO werkgever werknemers Uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Gevolgen voor jouw pensioen bij PPF APG Henk Bruins Actuarieel adviseur PPF APG Informatiebijeenkomsten 28-30 oktober Agenda 1. Witteveen 2: versobering toekomstige pensioenopbouw

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 2 juli 2015 1 Agenda Opening 2014 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk nftk Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers POPULAIR JAARVERSLAG 2014 Financiële situatie Beleggingen De organisatie Veranderingen Communicatie 2014 in cijfers 2 Pensioenfonds UWV heeft in 2014 veel aandacht besteed aan de toekomst van het pensioenfonds,

Nadere informatie

NieuwsbriefPensioen. Dekkingsgraad per 31 december 2012: ruim 106% algemene reserve in beeld. Dit is helaas dus nog niet aan de orde.

NieuwsbriefPensioen. Dekkingsgraad per 31 december 2012: ruim 106% algemene reserve in beeld. Dit is helaas dus nog niet aan de orde. 22 NR Februari 2013 NieuwsbriefPensioen In deze uitgave o.a.: Toeslagen per 1 januari 2013 Afscheid van bestuursvoorzitter Catharien van Mierlo Nieuw! De digitale nieuwsbrief van Douwe Egberts Pensioenfonds

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

PensioenNieuws Voor deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws Voor deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws Voor deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds TenCate december 2015 Aandacht voor de pensioenveranderingen in 2015 Er is per 2015 veel veranderd met het pensioen in Nederland.

Nadere informatie

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6 Pensioen blad voor werknemers december 2014 Ons pensioen gaat opnieuw veranderen 2 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen 4 Wijziging pensioenreglement: ook voor arbeidsongeschikte deelnemers 4 Overlijden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 18 november 2014 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening 2013 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Nieuwsbrief MIJN HEINZ PENSIOEN

Nieuwsbrief MIJN HEINZ PENSIOEN Nieuwsbrief MIJN HEINZ PENSIOEN Dit is een uitgave van de Stichting Pensioenfonds Heinz. Met in deze uitgave: Dit is de 10e nieuwsbrief sinds 2006. Communicatie over pensioen wordt steeds belangrijker.

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Deelnemersvergadering

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersvergadering Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Algemene pensioenontwikkelingen Pauze 4. Ontwikkelingen Stichting Pensioenfonds Xerox 5. Vragen 6. Sluiting 2 Agenda

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

Speciale uitgave. Toelichting bij de wijzigingen in de pensioenregelingen en de regels van het pensioenfonds per 1 januari 2015

Speciale uitgave. Toelichting bij de wijzigingen in de pensioenregelingen en de regels van het pensioenfonds per 1 januari 2015 Jouw pensioen wijzigt April 2015 Speciale uitgave Toelichting bij de wijzigingen in de pensioenregelingen en de regels van het pensioenfonds per 1 januari 2015 Gezamenlijk informatiebulletin van onderneming

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort - Regeling per 1 januari 2015-1 2 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen / Marianne Meijer-Zaalberg

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen / Marianne Meijer-Zaalberg 17 december 2014 Pensioen Flash Onderwerpen van deze Pensioenflash: Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader aangenomen Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd ingediend Wetsvoorstel pensioencommunicatie

Nadere informatie

PENSIOENNIEUWS. Pensioenfonds Avebe

PENSIOENNIEUWS. Pensioenfonds Avebe PENSIOENNIEUWS Pensioenfonds Avebe Kort & Bondig Ieder jaar bouwt u maximaal 1,875% van uw pensioengrondslag aan pensioen op. In 2015 hebt u dit maximum opgebouwd. Voor 2016 moeten we helaas een lagere

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Aanpassing Diensten-pensioen per 1 januari 2014. HR Nederland

Aanpassing Diensten-pensioen per 1 januari 2014. HR Nederland Aanpassing Diensten-pensioen per 1 januari 2014 HR Nederland Najaar 2013 Wat verandert er op 1 januari 2014? Alle deelnemers in het Diensten-pensioen gaan vanaf 01/01/2014 deelnemen in de C&T-regeling,

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw,

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw, Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015 Geachte heer, mevrouw, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Thales Nederland. Per 1 januari 2015 heeft Pensioenfonds Thales een nieuwe pensioenregeling.

Nadere informatie

Nieuws over uw pensioen

Nieuws over uw pensioen BpfTEX Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Nieuws over uw pensioen Juni 2010 Bas de Lege, secretaris BPF Tex en Jan Edu Kelder, voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort Voor medewerkers Diensten en ex-laurentis - Informatie voor medewerkers Diensten en ex-laurentis - die op 31 december 2013 in dienst waren en per 1 januari 2014 aansluiten

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding

Waardeoverdracht. bij indiensttreding Waardeoverdracht bij indiensttreding 1 2 Inhoud 1. Een nieuwe baan! 4 2. Wat is waardeoverdracht? 5 3. Wat kunt u overdragen? 7 4. Waardeoverdracht: wel of niet doen? 8 6. Zo vraagt u waardeoverdracht

Nadere informatie

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pensioen Ontwikkeling financiële positie PSLN in de laatste maanden van 2010

Nieuwsbrief Pensioen Ontwikkeling financiële positie PSLN in de laatste maanden van 2010 Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Nr 14. 7. November januari 20112008 Nieuwsbrief Pensioen Ontwikkeling financiële positie PSLN in de laatste maanden van 2010 PSLN startte het jaar 2010 met een

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

drankenzo... Pensioenfonds Dranken Nummer 11 februari 2016 www.pensioenfondsdranken.nl Vrijwillige voortzetting uitgebreid Mijnpensioenoverzicht.

drankenzo... Pensioenfonds Dranken Nummer 11 februari 2016 www.pensioenfondsdranken.nl Vrijwillige voortzetting uitgebreid Mijnpensioenoverzicht. Pensioenfonds Dranken Nummer 11 februari 2016 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Bpf dranken wordt Pensioenfonds Dranken Mijnpensioenoverzicht.nl vernieuwd

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Pensioen in zicht Informatiesessie 57+ Stichting Pensioenfonds AVEBE

Pensioen in zicht Informatiesessie 57+ Stichting Pensioenfonds AVEBE Pensioen in zicht Informatiesessie 57+ Stichting Pensioenfonds AVEBE Agenda 1. Opening 2. Pensioenontwikkelingen 3. Plan uw pensioen - welke keuzes kan ik maken voor mijn pensionering? 4. Hoe gebruik ik

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Let op! De pensioenregeling is in 2015 aangepast. Lees meer over de huidige regeling en vorige regelingen.

Let op! De pensioenregeling is in 2015 aangepast. Lees meer over de huidige regeling en vorige regelingen. 3 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald vanaf de 1e dag van de maand na uw 67e verjaardag

Nadere informatie

Fusie tussen SBMN en SNPF geen einddoel

Fusie tussen SBMN en SNPF geen einddoel SNPF Nieuwsbrief K Fusie tussen SBMN en SNPF geen einddoel K Drie veel gestelde vragen K Het UPO komt eraan K Terugblik gepensioneerdenbijeenkomst K Wat als u er een tijdje tussenuit wilt? K Opvolging

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Het fonds bereidt zich voor op de toekomst

Het fonds bereidt zich voor op de toekomst Verkort Jaarverslag 2015 Het fonds bereidt zich voor op de toekomst Het verslagjaar werd wederom gekenmerkt door verschillende nieuwe wettelijke maatregelen. Hiermee onderscheidt 2015 zich overigens niet

Nadere informatie

omlaag korting op pensioenen in 2014?

omlaag korting op pensioenen in 2014? grijs december Nº11 grijs 1 voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.11 december 65, AOW en 3 4 opbouwpercentage pensioen omlaag 6 nieuwe pensioenregeling korting op pensioenen in 2014? Als het

Nadere informatie

Uw pensioen in 2011. Informatiebulletin van uw pensioenfonds. Betaaldata 2011

Uw pensioen in 2011. Informatiebulletin van uw pensioenfonds. Betaaldata 2011 nr 16 - Januari 2011 Informatiebulletin van uw pensioenfonds Uw pensioen in 2011 Pensioenen stonden het afgelopen jaar in het middelpunt van de belangstelling. Helaas was al die aandacht niet altijd even

Nadere informatie

PENSIOEN, WAT KUN JE ER MEE DOEN??

PENSIOEN, WAT KUN JE ER MEE DOEN?? PENSIOEN, WAT KUN JE ER MEE DOEN?? Agenda Algemeen UPO (uniform pensioen overzicht) Planner / Website Vragen 3 Pensioendriehoek Website Pensioenfonds Huidige situatie Stijgende levensverwachting Financiële

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie