NieuwsbriefPensioen. Hoofdlijnen van het financiële plaatje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NieuwsbriefPensioen. Hoofdlijnen van het financiële plaatje"

Transcriptie

1 NR 27 oktober 2014 NieuwsbriefPensioen In deze uitgave o.a.: Hoofdlijnen van het financiële plaatje DEPF neemt Hypotheekfonds op in de beleggingsmix Aflossing van de wacht Hoe staat het met de wijzigingen in de wet-en regelgeving voor 2015 Heb jij het goed voor elkaar? Kom langs bij onze Pensioen3daagse! Ervaringen, vragen en antwoorden rondom de 67-pensioenregeling Hoofdlijnen van het financiële plaatje Eerste 6 maanden van 2014 DEPF heeft in september een halfjaarverslag over de eerste 6 maanden van 2014 uitgebracht. Deze kan je vinden op onze website onder Publicaties/Jaarverslagen. Deelnemers die zich hebben geabonneerd op onze digitale nieuwsbrief, 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% Dekkingsgraad Minimum grens toeslag Vereist vermogen (solvabiliteit) hebben in de uitgave van september een digitale nieuwsbrief met een rechtstreekse link ontvangen. Als je jezelf ook wilt opgeven voor de digitale nieuwsbrief, kan dat simpel via de homepage van genoemde website (zie knop onder het snelmenu). Je mag ook je privé adres opgeven als dat gemakkelijker voor je is. Dekkingsgraad februari september 2014 Feb 13 Mrt 13 Apr 13 Mei 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Dec 13 Jan 14 Feb 14 Mrt 14 Apr 14 Mei 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Minimum vereist vermogen Minimum grens volledige toeslag Lange termijn herstelplan Beleidsdekkingsgraad Derde kwartaal van 2014 Inmiddels hebben we ook de kerncijfers over het derde kwartaal van 2014 beschikbaar. DEPF heeft in dit kwartaal een negatief resultaat van 14 miljoen behaald, wat met name in de maand september is ontstaan. De dekkingsgraad daalde daarmee in dit kwartaal van 114,4% naar 112,7%. Dit is lager dan het vereist eigen vermogen (minimaal benodigde buffer op basis van wettelijke eisen), zodat DEPF helaas weer een reservetekort heeft. Welke bedragen staan er op de balans per 30 september 2014? Door een verder dalende rente is de waarde van onze pensioenverplichtingen in het derde kwartaal met bijna 5% (ofwel een bedrag van 63 miljoen) gestegen naar miljoen. Onze beleggingen rendeerden in diezelfde periode ruim 3%; dit was dus niet voldoende om de gestegen verplichtingen bij te kunnen houden. De - 1 -

2 waarde van onze beleggingen (exclusief de Toeslagreserve actieven) bedroeg per 30 september ongeveer miljoen. Door deze ontwikkelingen daalde de Algemene Reserve van 187 miljoen aan het begin - naar 174 miljoen aan het einde van het derde kwartaal. De waarde van de Toeslagreserve Actieven bleef dit kwartaal vrijwel ongewijzigd op ruim 53 miljoen. Vanaf 2015 wordt ten behoeve van beleidsbeslissingen een beleidsdekkingsgraad vastgesteld. Deze wordt bepaald als het gemiddelde van de laatste 12 maand-dekkingsgraden. We nemen deze vanaf 30 september alvast op in onze grafiek. In de bekende grafiek met de ontwikkeling van de dekkingsgraad hebben we illustratief alvast deze beleidsdekkingsgraad van DEPF opgenomen. Douwe Egberts Pensioenfonds neemt Hypothekenfonds op in de beleggingsmix De rente op Staatsleningen is zeer laag en het ziet er ook niet naar uit dat hier de komende jaren verandering in zal komen. Als reactie op deze situatie heeft het bestuur besloten de beleggingsmix per 1 oktober 2014 aan te passen. Binnen de totale beleggingsmix wordt het deel in Staatsleningen waarbij we in de 5 landen Frankrijk, Duitsland, Nederland, Belgie en Oostenrijk beleggen - verlaagd van 32,5% naar 27,5%. De renteswaps blijven daarbij wel in tact, zodat het renterisico op de balans voor ongeveer 50% afgedekt blijft. DEPF gaat 5% van het vermogen in Nederlandse Hypotheken beleggen. Dit komt overeen met een bedrag van 75 miljoen. Op deze manier wordt naar verwachting meer rendement gemaakt, terwijl het extra financiele risico zeer beperkt is aangezien de richtlijnen voor deze hypotheken behoorlijk streng zijn. Het merendeel van deze hypotheken is verstrekt met een garantie van de overheid (NHG-garantie). Omdat het lastig is beleggingen in Nederlandse hypotheken snel liquide te maken, heeft het bestuur besloten het deel van de beleggingsmix in deze categorie tot 5% te beperken. De implementatie van deze nieuwe beleggingscategorie wordt in november 2014 afgerond. DEPF maakt daarbij gebruik van het Dutch Mortgage Fund van Aegon Asset Management. Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op Het opnemen van hypotheken in de beleggingsmix betekent dus niet dat DEPF zelf hypotheken gaat uitgeven en je kunt dus niet rechtstreeks bij DEPF een hypotheek afsluiten

3 Emmeke Spoorenberg volgt Roel Burema op in bestuur DEPF Aflossing van de wacht Het is inmiddels goed gebruik dat we in deze nieuwsbrief afscheid nemen van gaande bestuursleden van het pensioenfonds met een korte terugblik. Nieuwe bestuursleden verwelkomen we met een korte introductie. Deze keer slaan we twee vliegen in één klap. Afscheid nemen we van Roel Burema (66), die meer dan veertig jaar voor Douwe Egberts heeft gewerkt en meer dan twintig jaar in verschillende hoedanigheden voor het pensioenfonds actief is geweest. Tegelijkertijd heten we Emmeke Spoorenberg (41) welkom. Zij werkt inmiddels veertien jaar voor DEMB, en is als Plant Change Agent altijd gefocust op verbeteren en het optimaal inzetten van mensen en processen. Zij is Roels opvolger in het bestuur en heeft vanaf begin 2014 het voorzitterschap van de communicatiecommissie van hem overgenomen. Eerst vragen we aan Roel of Emmeke bij een ander pensioenfonds binnenkomt dan hijzelf twintig jaar geleden. Emmeke Spoorenberg Speelbal Ja, dat weet ik wel zeker, aldus Roel Burema. Toen ik gevraagd werd, ruim twintig jaar geleden, wilde ik me ook buiten mijn eigenlijke werk inzetten voor het personeel in algemene zin. Daarom heb ik ja gezegd. Ik kan me voorstellen dat Emmeke om dezelfde redenen toetreedt tot het bestuur van het pensioenfonds. Maar ik had het rustig destijds. Er was een vaste rentevoet, de beleggingsresultaten waren goed en er was min of meer een gegarandeerde pensioenuitkering. We vergaderden drie, vier keer per jaar en verder gebeurde er weinig. Het kabbelde tot ieders tevredenheid voort. Het gaf je alle tijd om je de materie Roel Burema eigen te maken, bijvoorbeeld zaken te leren over beleggingen. Dat is nu wel anders. Ze kan je dat zelf beter vertellen, maar Emmeke stapt een hectische wereld binnen. Ik heb een omslag gezien in het jaar Toen werd de vaste rentevoet losgelaten. Het is waar dat die vaste rentevoet niet meer houdbaar was voor accurate waardebepaling, maar in mijn ogen heeft die landelijk doorgevoerde wijziging rampzalig uitgepakt. Emmeke vult aan: Roel heeft gelijk dat er rond pensioenen inderdaad hectiek heerst. Ik loop nu een jaar mee en het was voor mij een nieuwe wereld. Het kost inderdaad veel tijd, ook vaak in de avonduren. Maar pensioen is ook een actueel en maatschappelijk thema waarover volop wordt gedebatteerd. Daarbij liggen veel zaken overigens buiten de invloedssfeer van het pensioenfonds. Wat dat betreft zijn we een beetje een speelbal van de economische ontwikkelingen en overheidsmaatregelen. Daar hebben we als fonds niet altijd invloed op, maar willen we wel steeds op voorbereid zijn. Communicatie Emmeke volgt Roel ook op als voorzitter van de communicatiecommissie. Wat is hun affiniteit met communicatie? Roel: Toen pensioen nog niet zo actueel was, bestond er minder behoefte aan communicatie. Maar na

4 veranderde dat. Pensioen kwam in het middelpunt van de actualiteit te staan en goede communicatie werd belangrijker. Het op een andere pragmatische manier uitleggen van pensioen heeft altijd mijn belangstelling gehad. Je moet zorgen dat een uitleg begrijpelijk is en niet te technisch wordt. Emmeke: Ook dat ben ik met Roel eens. Pensioen is een mooie en belangrijke voorziening voor veel mensen. Dat moet je goed blijven uitleggen, want er bestaan veel verkeerde beelden en misverstanden over. Vanuit mijn functie in het bedrijf houd ik me bezig met veranderingen. Ook die moet je altijd goed uitleggen, want als je dat niet doet, ondervind je meer weerstand. Ik vind communicatie erg interessant en vandaar dat ik ook graag zitting nam in de communicatiecommissie van het pensioenfonds. Toekomst Gevraagd naar de toekomst van het pensioenfonds bekijkt Roel die natuurlijk vooral met de kennis van het verleden. Als ik eerlijk ben, zie ik de toekomst toch wel een beetje somber in. Mijn eigen pensioen zal bijvoorbeeld alleen maar minder waard worden omdat ik lang geen zicht zal hebben op volledige indexatie. Nu kan ik dat persoonlijk wel hebben, maar voor veel andere mensen zou dat best een probleem kunnen worden. Bovendien staat het paritaire bestuursmodel onder druk omdat het steeds moeilijker zal worden om geschikte kandidaten te vinden om zitting te nemen in het bestuur. Het bestuurslidmaatschap kost steeds meer tijd en ik denk dat de toezichthouder liever een professioneel bestuur zou zien. Ik sta echter helemaal achter het idee van een bestuur met vertegenwoordigers uit alle geledingen van het pensioenfonds. Volgens mij is de betrokkenheid dan groter en is er bij de achterban ook meer draagvlak voor een bestuur met mensen uit hun eigen omgeving. En we hebben genoeg voorbeelden uit het recente verleden waaruit blijkt dat een professioneel bestuur het niet per definitie beter doet. Emmeke: Pensioen is nu eenmaal ingewikkelde materie en het is wel goed dat er eisen worden gesteld aan bestuurders. Ik heb zelf ook een tamelijk uitvoerig toelatingsproces moeten doorlopen en dat was geen wassen neus. De komende jaren zullen niet gemakkelijk worden. De economie trekt wel wat aan, maar niet genoeg. Bovendien neemt het vertrouwen in het pensioenstelsel af. Die trend moeten we als pensioenwereld zien te keren. Daar speelt communicatie een cruciale rol in en dat wordt waarschijnlijk steeds meer met digitale middelen. Ten slotte Roel: In de pensioenwereld kan tegenwoordig het plaatje er binnen een paar jaar heel anders uitzien, dus voorspellen is moeilijk. Ik heb goede jaren meegemaakt in het bestuur van DEPF en ik heb het werk met veel plezier gedaan. Gelukkig zijn we het als bestuur altijd eens kunnen worden zonder dat er strijd of belangentegenstellingen ontstonden. De sfeer is altijd goed geweest. En dat moet ook zo blijven, want de uitdagingen zijn talrijk. Emmeke: Er is gelukkig een goed bestuursbureau dat ons bij alles ondersteuning biedt. En na een jaar meedraaien is mijn indruk van het bestuur dat het een professionele club is waarin een goede sfeer heerst. Iedereen kan zijn zegje doen en er zijn geen kampen. Wat ik leuk vind, is dat ik in Joure al regelmatig door medewerkers van de fabriek over pensioenzaken wordt aangesproken. De interesse is er dus wel degelijk

5 Hoe staat het met de wijzigingen in de wet- en regelgeving voor 2015? Al enige tijd is de (voorgenomen) wet- en regelgeving rondom AOW en pensioen in beweging. Ook voor 2015 wordt een aantal wijzigingen in de wet- en regelgeving rondom pensioen voorzien, maar nog lang niet alles is duidelijk. De huidige stand van zaken is als volgt. 1. Fiscale aanpassingen Maximaal opbouwpercentage: Per 1 januari 2015 gaat het fiscaal maximaal toegestane opbouwpercentage voor middelloon-regelingen met pensioenrichtleeftijd 67 jaar omlaag van 2,15% naar 1,875%. Maximaal pensioengevend loon: Per 1 januari 2015 wordt het jaarsalaris waarover je pensioen mag opbouwen, beperkt tot ,-. Op 4 september is een CAO onderhandelingsresultaat tussen KDE en de werknemersorganisaties bereikt. Daarmee blijft onze regeling vanaf 2015 aan de fiscale eisen voldoen. De gevolgen hiervan zijn dat je vanaf 2015 minder pensioen opbouwt door verlaging van het genoemde opbouwpercentage (van 2,15% naar 1,875%). Als je pensioensalaris hoger is dan , dan verschuift de pensioenopbouw over het gedeelte tussen en maximaal van de beschikbare premieregeling (BPR) naar de middelloonregeling. 2. Pensioencommunicatie wordt moderner De wettelijke eisen en mogelijkheden op het gebied van Pensioencommunicatie worden gemoderniseerd. Het doel hiervan is dat deelnemers compleet inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven na pensionering en indien nodig tijdig actie kunnen ondernemen als het toekomstige huishoudboekje niet sluitend is. Ook komen er meer mogelijkheden voor digitale informa- tieverstrekking. Het wetsvoorstel is begin september bij de Tweede Kamer ingediend en zal naar verwachting op 1 januari 2015 ingaan. 3. De spelregels voor pensioenfondsen: FTK Daarnaast is al lange tijd veel te doen over de financiële spelregels die pensioenfondsen moeten hanteren. Dit heet het Financieel Toetsingskader (FTK). Eind juni is een herzien wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Hierin wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen twee kaders (nominaal en reeel), maar het bestaande kader zal worden aangepast. Doel is om meer stabiliteit in het pensioensysteem te krijgen en tegelijk een toekomstbestendig en evenwichtig (generatieproof) beleid te voeren. Dit betreft allerlei terreinen zoals de rekenrente, de middeling van de dekkingsgraad, de methode voor vaststelling van het vereiste vermogen, de wijze waarop herstelplannen en rechtenkortingen werken en - last but not least - de condities voor toeslagverlening. Op diverse punten is helaas op dit moment nog geen volledige duidelijkheid in de regelgeving en lopen nog de nodige (politieke) interpretaties en discussies. Algemene verwachting is dat pensioenfondsen per 1 januari 2015 aan het nieuwe FTK zullen moeten voldoen, waarbij voor enkele technische onderdelen een langere termijn gaat gelden. DEPF maakt daarom inmiddels wel diverse proefberekeningen en door de CAO partijen is een Werkgroep pensioenen in het leven geroepen die in oktober/november een aantal keren bij elkaar komt. Als de complete set van spelregels vanaf 2015 voor DEPF duidelijk is, zullen we een Informatiebulletin uitbrengen en indien gewenst ook presentaties verzorgen

6 Heb jij het goed voor elkaar? Kom langs bij onze Pensioen3daagse! is een initiatief van het Ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid, het onderwijs, voorlichtings- en consumentenorganisaties samenwerken. Zij zetten zich ervoor in om het financiële inzicht van de Nederlanders te vergroten, zodat consumenten beter in staat zijn om financiële beslissingen te nemen. Met dit doel voor ogen organiseert Wijzer in Geldzaken jaarlijks een Pensioen3daagse. DEPF doet mee aan de Pensioen3daagse die op 28, 29 en 30 oktober zal worden gehouden onder het thema Heb jij het goed voor elkaar?. De focus ligt niet alleen op de hoogte van het pensioen, maar ook op de life events die van invloed kunnen zijn op het pensioen. Wat moet je doen als je van baan verandert? Wat moet je regelen op het gebied van pensioen als je gaat trouwen of juist uit elkaar gaat? Hoe laat je jouw nabestaanden achter, mocht je onverhoopt vroegtijdig komen te overlijden? DEPF vindt het belangrijk dat haar deelnemers een goede inschatting kunnen maken hoe zij er financieel voor zullen staan als de pensioenleeftijd bereikt wordt. Om dat mogelijk te maken wordt op dit moment een tool ontwikkeld waarbij niet alleen naar de verwachte inkomsten na pensionering gekeken wordt, maar ook naar de uitgaven. Dit heet het Pensioendashboard oktober 2014 en maakt onderdeel uit van een groter project: het Digitaal pensioenfonds, waarin iedere deelnemer een eigen Mijn-omgeving krijgt. Begin 2015 zal dit voor DEPF worden gerealiseerd, maar we geven tijdens de Pensioen- 3daagse al een sneak preview. Sessie: Heb jij het goed voor elkaar? Datum Waar Tijdstip Sessie Nummer Joure Utrecht Webcast 28 oktober Douwe Egberts zaal 28 oktober oktober 2014 Utrecht oktober 2014 Zaal A/B oktober 2014 Via ontvang je inbelgegevens voor de 30 oktober 2014 Webcast Aanmelding: de medewerkers van wie een adres bekend is ontvangen medio oktober een bericht. Via een reply onder vermelding van je naam en het nummer van de sessie kan je snel je deelname bevestigen. Als je geen DEMB adres hebt, kan je je ook aanmelden op of telefonisch bij het Bestuursbureau via Als je je aanmeldt voor een Webcast (nummer 5 of 6) ontvang je vooraf de inbelgegevens. We hopen dat veel medewerkers de gelegenheid aangrijpen om hun pensioenbewustzijn te vergroten! - 6 -

7 Ervaringen, vragen en antwoorden rondom de 67- pensioenregeling Zoals bekend is de pensioenrichtleeftijd in onze regeling vanaf 2014 gesteld op 67 jaar. In het Informatiebulletin, dat eind 2013 is gepubliceerd, hebben we uitgebreid toegelicht hoe deze pensioenregeling er uitziet (ga hiervoor naar en klik op nieuwsbrieven). De regeling is geimplementeerd en de eerste nieuwe pensioeningangen hebben inmiddels plaatsgevonden. We willen een aantal vragen en antwoorden die hierbij naar voren komen graag met je delen. Ik ben al een tijd geleden uit dienst getreden en ik bouw geen pensioen meer op, is de nieuwe pensioenregeling ook voor mij van toepassing? Antwoord: De nieuwe pensioenregeling geldt vanaf 1 januari Als je voor deze datum uit dienst bent gegaan dan is de nieuwe pensioenregeling voor jou niet van toepassing. Als je voor 2014 arbeidsongeschikt was bouw je nog wel pensioen op, maar dan geldt de 65-regeling. Op het laatste uniform pensioenoverzicht (UPO) 2014 dat ik in juni 2014 ontving staat geen ouderdomspensioen meer met ingangsdatum op 65 jaar. Waarom niet? Antwoord: De pensioenaanspraken die je eind 2013 bij het pensioenfonds had opgebouwd in de oude regeling (65 jaar) zijn standaard omgerekend naar de nieuwe regeling (67 jaar). De omrekening is gebeurd op basis van wettelijke regels, waarbij geen waarde verloren is gegaan. Het UPO 2014 gaat daarom uit van de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 67 jaar en niet meer van 65 jaar. Op het UPO 2014 dat ik heb ontvangen staat geen vroegpensioen meer vermeld. Klopt dat wel? Antwoord: Ja dat klopt, bij het omzetten van de pensioenaanspraken op basis van de oude regeling naar de nieuwe regeling per 1 januari 2014, is het vroegpensioen van alle actieve deelnemers omgezet in ouderdomspensioen dat ingaat op 67 jaar. Het vroegpensioen wordt daarom niet meer apart vermeld op de UPO, maar maakt nu onderdeel uit van het ouderdomspensioen. Ik wil helemaal niet doorwerken tot 67 jaar, kan ik het pensioen ook eerder in laten gaan? Antwoord: Dat kan, de pensioenregeling biedt de mogelijkheid om je pensioen vanaf 60 jaar in te laten gaan. Maar houd er wel rekening mee dat hoe eerder je het pensioen laat ingaan hoe lager de uitkering wordt. Er is dan minder pensioen opgebouwd en dat wordt dan ook over een langere periode uitgesmeerd. Bovendien krijg je dan nog geen AOW uitkering naast je pensioenuitkering. De AOW uitkering ontvang je pas vanaf de AOW ingangsdatum, die afhankelijk is van je geboortemaand. De volgende drie vragen liggen op het scheidsvlak van einde loopbaan en ingang pensioen. Deze vragen gaan over de levensloopregeling van de onderneming, die niet door het pensioenfonds wordt uitgevoerd. De antwoorden, namens de onderneming, nemen we echter volledigheidshalve toch op. Ik heb jarenlang voor een levensloopsaldo gespaard om een periode van onbetaald verlof op te kunnen nemen voorafgaand aan mijn pensioen. Kan ik het levensloopsaldo nog steeds fiscaal gunstig aanwenden om eerder te stoppen met werken? Antwoord: Bij het opnemen van het levensloopsaldo om een periode van - 7 -

8 verlof voorafgaand aan pensioen te financieren wordt tot en met 2021 ook de opgebouwde levensloopverlofkorting verrekend. Zo geniet je alsnog het fiscale voordeel. De korting die wordt verrekend bedraagt echter nooit meer dan de loonheffing die wordt ingehouden op het opgenomen tegoed. Ik heb met mijn leidinggevende afgesproken dat ik in 2015 gebruik ga maken van de mogelijkheid tot deeltijdpensionering. Mag ik gedurende deeltijdpensioen mijn inkomen aanvullen vanuit mijn levensloopsaldo? Antwoord: Nee, het is niet mogelijk om levensloopverlof en deeltijdpensioen te combineren. Het is alléén mogelijk om een periode van voltijds levensloopverlof op te nemen voorafgaand aan de voltijdspensioendatum, waarbij tijdens het levensloopverlof een minimaal uitkeringsniveau geldt van 70% van je inkomen voorafgaand aan verlof. Ik wil eerst een paar jaar met deeltijdpensioen en daarna de levensloop in laten gaan, kan dat? Antwoord: Nee, het is helaas niet toegestaan om eerst gebruik te maken van deeltijdpensioen en daarna levensloopverlof op te nemen. Deeltijdpensioen is alleen mogelijk direct voorafgaand aan de ingang van het voltijdspensioen. Daarnaast is het is alléén mogelijk om een periode van levensloopverlof op te nemen voorafgaand aan de voltijdspensioendatum. Dit is ook zo in het pensioenreglement vastgelegd. Flyer VGDE Op verzoek van de Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts (VGDE) sturen wij een flyer van deze gepensioneerdenvereniging mee. Deze is bijgesloten bij deze Nieuwsbrief. Voor opgave graag rechtstreeks contact opnemen met de VGDE. Gegevens BPR tijdelijk niet zichtbaar op Mijnpensioenoverzicht De website wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. Na inloggen met je persoonlijke DigiD zie je naast het AOW bedrag ook hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook is zichtbaar wat nabestaanden krijgen bij overlijden. Ben je deelnemer van de beschikbare premieregeling (BPR) en heb je onlangs jouw gegevens online geraadpleegd? Dan is het je waarschijnlijk opgevallen dat geen gegevens meer vanuit de BPR zijn vermeld. Dit heeft een technische reden en is een gevolg van de wisseling van uitvoerder van de BPR. De laatste opgave van DEPF betrof de stand per 1 januari 2013 en de eerste opgave van ABN AMRO Pensioenen betreft de stand per 31 december ABN AMRO heeft hierover een bericht op haar portal opgenomen. DEPF zal uiteraard wel een factor A over 2013 toesturen. De factor A geeft de pensioenaangroei weer en deze heb je nodig als je eventueel in de privésfeer de fiscale ruimte voor een storting in een lijfrentepolis wilt bepalen. De gegevens over pensioenaanspraken worden weer inzichtelijk op Mijnpensioenoverzicht, nadat u van de nieuwe uitvoerder ABN AMRO Pensioenen een UPO met de stand per 31 december 2014 heeft ontvangen. Dat zal medio 2015 het geval zijn. colofon Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds Postbus CA UTRECHT De Nieuwsbrief Pensioen is een kwartaaluitgave van Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds. Auteurs: Elvin van den Hoek, Bart van der Kwast en Michiel Kok (TKP). Redactie: Emmeke Spoorenberg, Melisa Seyhan, Elvin van den Hoek, Bart van der Kwast en Annemieke Nijland. Oplage: Reageren? Graag per naar of Vragen van administratieve aard? Graag per naar of

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland. kunnen bijhouden. Maar per saldo is het. het nakomen van de verplichtingen ten

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland. kunnen bijhouden. Maar per saldo is het. het nakomen van de verplichtingen ten Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Nr 19. mei 2012 Nr 7. November 2008 Nieuwsbrief Pensioen Financiële positie pensioenfonds positie onder per druk 31 maart 2012 De Pen berichtgeving sioen fonds

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het bestuursbureau

Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het bestuursbureau De PensioenNieuwsbrief is voor iedereen die pensioen opbouwt of heeft opgebouwd bij de Stichting Pensioenfonds Gasunie De onderwerpen in deze uitgave van de Nieuwsbrief: Vooraf van het Bestuur Wijzigingen

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 13 mei 2014 DUURZAAM en DOORDACHT OVER RENDEMENT EN (DUURZAAM) BELeGGEN Bent u er ook bij op vrijdag 12 september? NOTEER IN UW AGENDA EN KIJK

Nadere informatie

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis!

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! OVER MORGEN januari 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! voorwoord

Nadere informatie

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn 1 Naam: Alex Wallaart Privé: Vriendin en twee kinderen (4 en 6) Baan: Manager Country Security & Compliance Genoeg pensioen: Dat is onzeker, je bent zelf verantwoordelijk voor de extraatjes. Blij met:

Nadere informatie

OVER MORGEN JUlI Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

OVER MORGEN JUlI Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN JUlI 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Nieuw bestuur, nieuwe gezichten Nieuwe regels voor pensioenfondsen in zicht Een typische vrijdagavond is er voor

Nadere informatie

Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig. Voor mij is belangrijk wat er voor mijn kinderen geregeld is

Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig. Voor mij is belangrijk wat er voor mijn kinderen geregeld is extra Voor de deelnemers van Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Pensioenslim magazine 12 Bewaarexemplaar!! Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig Voor mij is belangrijk wat er

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort - Regeling per 1 januari 2015-1 2 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens

Nadere informatie

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Alles wat u altijd wilde vragen... Een collega interviewt een bestuurslid Pensioenstelsel op de schop? Hoe ziet uw pensioen er

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012 Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Juni 2013 Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen Positief resultaat over 2012 Veel onzekerheid over wat overheid met pensioenen wil Verantwoording

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 11 maart 2012 Dit is de grote challenge! Hoe bestuur en verantwoordingsorgaan elkaar in evenwicht houden Een goed rendement en toch een dalende

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform

Nadere informatie

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Het PWRI is er voor ons Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Voorwoord 7 2. Karakteristieken van het PWRI 9 3. Wat is en doet het PWRI 13 4. Ontwikkelingen in 2013 19

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN?

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? Pensioenkrant Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 9251, 1006 AG Amsterdam, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? DEELNEMERS VRAGEN BESTUUR OM OPHELDERING Dekkingsgraden

Nadere informatie

2013 g versla t Jaar Verkor

2013 g versla t Jaar Verkor 2013 Verkort Jaarverslag Voorwoord Hierbij bieden we je 1 een verkort jaarverslag aan. Je vindt hierin een beknopt overzicht van het reilen en zeilen van ons pensioenfonds in het jaar 2013. Het jaar 2013

Nadere informatie

Pensioenverlaging definitief

Pensioenverlaging definitief 1 nr 11 - Januari 2014 Inhoudsopgave 1 Pensioenverlaging definitief 2 Pensioenverlaging per 1 april 2014 3 Nieuw bestuursmodel 4 Beleggingsrendementen 2013 5 Wijzigingen in beleggingen 6 Wie het weet mag

Nadere informatie

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren!

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren! Nummer 2 april 2011 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Pensioen Diversen Pensioen Beleggingen Solidariteit? Oók Pensioen geen Nieuwe Verantwoord voor

Nadere informatie