Stroomkring en richtingspijlen voor spanning en stroom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stroomkring en richtingspijlen voor spanning en stroom"

Transcriptie

1 Katern voor scholing, her- en bijscholing 6 inhoud Stroomkring en richtingspijlen voor spanning en stroom 3 Spanningsdelers en gelijkstroom - netwerken 6 Fotowedstrijd zo moet het niet Basiskennis Een uitgave van Intech Elektro & ICT en OTIB maart 2007 Stroomkring en richtingspijlen voor spanning en stroom We besteden hier aandacht aan de berekening van elektrische schakelingen. Verklaard wordt, beginnend met de grondstroomkring, wat we verstaan onder richtingspijlen voor spanning en stroom en hoe je die kunt toepassen. Getoond wordt, hoe je de serie- en parallelschakeling van weerstanden kunt berekenen. Tot slot wordt nog ingegaan op de beide, naar Gustav Robert Kirchhoff genoemde wetten van Kirchhoff, de stroomwet voor een knooppunt en de spanningswet voor een maas. Cursusaanbod Bij elektrische netwerken gaat het om schakelingen die weerstanden en spanningsbronnen bevatten. Het eenvoudigste elektrische netwerk is de zogenoemde grondstroomkring, die bestaat enkel uit een ideale spanningsbron ) en een belastingsweerstand (afbeelding ). Richtingspijlen voor spanning en stroom In afbeelding staan pijlen voor de spanning en de stroom I, de zogenoemde richtingspijlen voor spanning en stroom. Je moet er hierbij opletten dat deze pijlen willekeurig kunnen worden geplaatst. Ze zeggen niets over de werkelijke richting van spanning en spanningsbron I Q A B klem R klem. Grondstroomkring die bestaat uit een spanningsbron, belastingsweerstand, richtingspijl voor spanning en stroom. belastingsweerstand stroom, maar leggen slechts vast in welke richting positief wordt gerekend. Komt in een schakeling door een berekening een negatieve getalswaarde, bijvoorbeeld voor een stroom, dan betekent dit alleen dat de stroom in de omgekeerde richting gaat, dus tegengesteld aan de pijl. Willen we aan een schakeling rekenen, dan moeten we voor elke tak een pijl voor de stroom invoeren, en ook aan de spanningsbronnen moet een richtingspijl voor de spanning worden toegekend. In afbeelding volgt de stroom I uit de Wet van Ohm, te weten: I = R Geleidende verbindingen in een schakeling worden door een lijn voorgesteld. Een punt symboliseert dat verschillende leidingen elektrisch zijn verbonden. We spreken dan van een knooppunt (afbeelding 2). Serieschakeling van weerstanden Een serieschakeling van weerstanden wordt bij een onvertakte stroomkring door een enkele vervangingsweerstand weergegeven ) Een ideale spanningsbron levert een constante spanning die onafhankelijk is van de belastingsstroom. Werkelijke spanningsbronnen, waarbij de spanning afhankelijk is van de belasting, worden in een van de volgende edities van Impuls behandeld. 6

2 stroomkring en richtingspijlen voor spanning en stroom 2. Knooppunt met vier aftak- I I I 3 I 4 kingen. R tot = + + R 3 I knooppunt R 3 3. Serieschakeling van weerstanden en vervangingsschakeling. (afbeelding 3). Deze heeft als weerstand de som van de afzonderlijke weerstanden. Voor de schakeling in afbeelding 3 geldt: R tot = + + R 3 Bij toepassing van de vervangingsweerstand R tot vloeit dezelfde stroom I als bij de drie afzonderlijke weerstanden. Over het algemeen geldt dus voor een serieschakeling: R tot = + + R 3 + Parallelschakeling van weerstanden Ook bij de parallelschakeling van weerstanden behoort een vervangingsweerstand. Voor de schakeling conform afbeelding 4 geldt: R tot = R R2 R3 R4 En over het algemeen: R tot = () + R2 + R Overigens is bij de parallelschakeling de vervangingsweerstand altijd kleiner dan de kleinste van de afzonderlijke weerstanden. Bij de serieschakeling is de vervangende weerstand altijd groter dan de grootste afzonderlijke weerstand. Staan er slechts twee weerstanden parallel, dan krijg je door vergelijking () om te werken: R 3 R 4 R tot = R + Rekenen met geleidingen Als je bij een parallelschakeling de zogenoemde geleiding (omgekeerde van de weerstand) neemt, is de totale geleiding gemakkelijk te berekenen. Dan geldt: G tot = G + G 2 + G We hoeven dus de geleidingen alleen maar op te tellen. Knooppuntswet van Kirchhoff De knooppuntswet van Kirchhoff zegt: Alle naar een knooppunt vloeiende stromen zijn samen nul. Laten we hiervoor eens kijken naar het knooppunt in afbeelding 2. Omdat de beide stromen I 3 en I 4, preciezer aangeduid de stroompijlen, niet naar het knooppunt wijzen, maar juist ervan af, moeten we deze beide stromen van een negatief teken voorzien, zodat voor afbeelding 2 geldt: I + I 3 I 4 = 0 Kijken we vervolgens naar het voorbeeld in afbeelding 5, dan luidt de vergelijking: I I 3 I 4 + I 5 = 0 (2) Bij een knooppunt kunnen nooit aan alle deelstromen willekeurige waarden worden toegekend, omdat door de knooppuntswet R tot 4. Parallelschakeling van weerstanden en overeenkomstige vervangingsschakeling. van Kirchhoff de ene stroom altijd uit de andere kan worden berekend, met andere woorden daaruit volgt. Laten we aannemen dat bij de stromen in afbeelding 5 de volgende waarden worden gemeten: I = 3A; = 4A; I 3 = 2A; I 4 = 5A. Voor I 5 volgt met vergelijking (2): I 5 = + I 3 + I 4 I I 5 = 4A 2A+5A 3A I 5 = 4A I 4 I 3 I 5 I 5. Knooppunt met vijf aftakkingen en richtingspijlen voor de stroom. Spanningswet voor mazen van Kirchhoff De spanningswet van Kirchhoff luidt: In een willekeurige maas (van een netwerk) is de som van de deelspanningen, die in dezelfde richting wijzen, nul. We moeten dus bijvoorbeeld alle deelspanningen in een elektrische schakeling, die in de maas met de klok mee lopen, positief tellen. Is een deelspanning tegen de klok in georiënteerd, dan moet deze met een negatief teken worden aangeduid. Een maas is ge - definieerd als een willekeurige, gesloten weg, dat wil zeggen het einde van de maas komt met het begin overeen. Als voorbeeld nemen we de schakeling in afbeelding 6. Deze heeft twee spanningsbronnen, Q en Q 2. Verder zijn er in de schakeling nog vijf weerstanden en drie 6 2

3 stroomkring en richtingspijlen voor spanning en stroom spanningsdelers en gelijkstroomnetwerken R M 2 I 4 I 3 I 4 Q 2 4 R 4 M3 Q 2 5 R 5 M2 5 I 5 M5 M Vertakte stroomkring met richtingspijlen voor stroom en spanning. 7. Vertakte stroomkring met richtingspijlen en mazen. knooppunten. Belangrijk: de richtingpijlen voor de stromen worden eerst vastgelegd, en wel wil lekeurig. Vervolgens tekenen we de rich tings pijlen voor de deelspanningen, en wel bij de weerstanden steeds in dezelfde richting als de stromen. Er kunnen nu meerdere maasvergelijkingen worden opgesteld, omdat er immers willekeurige, gesloten wegen kunnen worden gekozen (zie daarvoor ook afbeelding 7): M: = 0 M2: = 0 M3: = 0 M4: = 0 M5: = 0 We vatten nog een keer samen hoe we bij de opstelling van deze maasvergelijkingen M tot M5 te werk zijn gegaan: de mazen worden altijd met de klok mee doorlopen; tegen de klok in aangegeven spanningen hebben we negatief meegeteld, met andere woorden in de vergelijking voorzien van een minteken. Spanningsdelers en gelijkstroomnetwerken Hoe werkt de spanningsdeler en hoe kom je op de wiskundige betrekkingen die de regels voor spanningsdelers vormen? Verder wordt uitgelegd hoe met de Wet van Ohm en met de Wet van Kirchhoff een gelijkstroomnetwerk kan worden berekend. Q I I L = 0 In Stroomkring en richtingspijlen voor spanning en stroom zijn de wetten van Kirchhoff behandeld en is uitgelegd hoe je met richtingspijlen moet omgaan. Met deze regels en met de Wet van Ohm kunnen we eenvoudige gelijkstroomnetwerken onderzoeken. Regels voor spanningsdelers De spanningsdeler in afbeelding bestaat uit de beide in serie geschakelde weerstanden en en de ideale spanningsbron Q met de bronspanning. De spanning 2 wordt over de weerstand genomen. Let erop dat de uitgang van de spanningsdeler niet belast is, met andere woorden de belastingsstroom bedraagt I L = 0 A. Je kunt je nu afvragen hoe de uitgangsspanning 2 afhankelijk is van de ingangsspanning en van de weerstanden en. Als eerste bepalen we met de Wet van Ohm de stroom I: 2 (). Spanningsdeler. Als tweede stap bepalen we de spanningsval over de weerstand, ook met de Wet van Ohm. Dat geeft met de vergelijking (): 6 3

4 spanningsdelers en gelijkstroomnetwerken Na omwerking van de vergelijking volgt: Bij vergelijking (2) gaat het om de zogenoemde spanningsdelerregel. Deze regel zegt: Bij een spanningsdeler verhoudt zich de deelspanning tot de totale spanning als de deelweerstand tot de totale weerstand. Voor (spanning over weerstand ) kan met vergelijking () worden berekend: (2) Instellen van een deelspanning Als we voor zowel de deelspanning 2 als de stroom I een bepaalde waarde willen krijgen, dan geldt dat beide weerstanden en moeten worden ingesteld. Kijken we hiervoor naar een voorbeeld, waarbij gegeven is: = 8 V, I = 0 ma, 2 = 2 V En waarbij wordt gevraagd:, De oplossing: omzetten van vergelijking () geeft dan: (4) Na omwerking van vergelijking (3) komen we op: (3) Vergelijking (4) is de eerste vergelijking, die moet worden opgelost. (We hebben twee vergelijkingen nodig, want er zijn twee onbekenden, namelijk en ). Daarom nemen we vergelijking (2) die luidt: (5) Daarmee verhouden de deelspanningen en 2 zich als volgt tot elkaar: We kunnen nu vergelijking (4) in vergelijking (5) invullen en dat levert op: (6) Bekijken we hierbij een voorbeeld, waarbij gegeven is: = 2 V, = 8 Ω, = 4 Ω En waarbij wordt gevraagd: I,, 2 Dan is de oplossing met: vergelijking (): Dit geeft met vergelijking (6) en de gegeven waarden: Door omwerken van vergelijking (4) volgt voor vergelijking (3): Proef op de som: vergelijking (2): De som van de deelspanningen en 2 geeft de totaalspanning weer, met andere woorden de spanning van de bron. Dat is uiteindelijk de consequentie van de maaswet van Kirchhoff, die luidt: Zo is 2 ook als volgt te berekenen: Berekeningen aan een gelijkstroomnetwerk In afbeelding 2 wordt een gelijkstroomnetwerk getoond met de spanningsbron Q, de drie weerstanden, en R 3 en ook een aan de klemmen aangesloten belastingsweerstand R L. Gevraagd worden de stromen I, en I 3 en de spanning L, die over de klemmen komt te staan. We zetten vervolgens twee maasvergelijkingen op: (7) 6 4

5 spanningsdelers en gelijkstroomnetwerken (8) I R 3 I 3 In de vergelijkingen (7) en (8) zijn drie onbekenden, namelijk I, en I 3. it de wiskunde weten we dat er altijd zoveel vergelijkingen nodig zijn, als er onbekenden zijn. Met andere woorden, er ontbreekt nog een vergelijking. Hiervoor gebruiken we de knooppuntswet van Kirchhoff: Q L R L (9) Nu moeten we de drie onbekenden door een juiste substitutie bepalen. Hiervoor zetten we in vergelijking (8) in plaats van de stroom I 3 I 3 = I en krijgen dan voor vergelijking (8): (0) 2. Eenvoudig gelijkstroomnetwerk met twee mazen voor het opstellen van de maasvergelijkingen. = 2 V, = 4 Ω, = 6 Ω, R 3 = 2 Ω, R L = 5 Ω En waarbij wordt gevraagd: I,, I 3, L Dan is hierbij de oplossing met: vergelijking (2): Als we nu de vergelijkingen (7) en (0) bekijken, dan zijn er nog maar twee onbekenden, namelijk I en en daarmee zijn we al een flink stuk verder. it vergelijking (0) volgt: () vergelijking (3): Nu zetten we de vergelijking () in (7) en elimineren daardoor ook nog : vergelijking (4): vergelijking (5): (2) Vergelijking () geeft dan : (3) En met vergelijking (9) kunnen we I 3 berekenen: (4) Voor l kunnen we invullen: (5) We kijken naar een rekenvoorbeeld, waarbij gegeven is: 6 5

6 fotowedstrijd cursusaanbod Fotowedstrijd Zo moet het niet! Onder het motto Zo moet het niet gaat Intech Elektro en ICT op zoek naar foto s van slecht of foutief uitgevoerde installaties. Inzenders van wie de foto s worden geplaatst in Intech kunnen rekenen op een technisch handboek van Isso ter waarde van maar liefst 245 euro. Het handboek bestaat uit twee delen en bevat ruim.400 pagina s aan technische kennis. Vermeldt u alstublieft kort en bondig welke fouten te zien zijn op de foto en uiteraard ook uw naam en adres. Prijswinnaar van deze maand Ger Hermsen van Kwakkernaat Elektro tech niek Kabeltelevisie uit Nijmegen is deze maand de winnaar van de fotowedstrijd. Dat studentenhuizen vaak niet uitblinken qua veiligheid is een publiek geheim. De fotoserie laat zien dat het in dit geval echt bar en boos is. Hermsen ontvangt het handboek Installatietechniek van Isso. Van harte gefeliciteerd namens de redactie! Onder: Er zit een gat in de ruit. Dat is handig! Hoeven we geen gat te boren, kunnen we de leiding er zo doorheen steken. Dit scheelt tijd en bespaart de nodige energie! Mail of stuur uw foto s naar: Redactie Intech Elektro en ICT Zo moet het niet Postbus AD Zoetermeer We dachten in eerste instantie dat deze bruine leiding zou fungeren als aardleiding die dan zou worden gekoppeld met de aardelektrode in de kelder. De leiding loopt van de eerste verdieping, waar zich de schakel- en verdeelinrichting bevindt, naar het trapgat in de kelder. Een logische gedachtegang toch? Niemand zal toch bedenken dat dit een faseleiding is? En jawel hoor! Dit is echt een faseleiding, nog wel vanaf de hoofdzekering van het GEB! Trouwens, ook een handig draadje als je van de trap valt, dan kun je je daaraan vasthouden als schrikreactie. Cursusaanbod Er zijn veel cursussen op het terrein van gelijkstroomnetwerken en elektrische schakelingen. Ga voor meer info naar Bedrijfsinstallaties Voor wie? Onderhoudsfunctionaris, installateur, electrotechnicus en medewerkers technische dienst Waar? Basiskennis elektrotechniek Voor wie? Elektromonteur, vmbo opleidingsniveau en medewerkers van elektrotechnische (installatie)bedrijven Waar? gen.nl, NEN340/NEN-EN 500 opfris laagspanningsinstallaties Voor wie? Monteur, vakbekwaam persoon, bevoegd persoon en technicus Waar? Onderhoud, storingen en metingen aan sterkstroominstallaties Voor wie? Monteur op monteur sterkstroom installatiesniveau Waar? NEN 00 voor monteurs Voor wie? itvoerende monteurs Waar? Hoogspanning Voor wie? Servicemonteurs, engineers, installatieverantwoordelijken en inspecteurs Waar? NEN 340/NEN-EN 500 Inspectie laagspanningsinstallaties Voor wie? Leidinggevende, hoofd technische dienst, inspecteur laagspanning en installatieverantwoordelijke Waar? Elektrisch schakelen Voor wie? Werktuigbouwkundigen, operators, machinisten, sales engineers en onderhoudstechnicus Waar? Elektrisch schakelen, gevorderd Voor wie? Servicetechnicus, technicus, servicemonteur en onderhoudsmonteur Waar? 6 6

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007 Jacco Dekkers April 11, 2007 1 De elektronische componenten In dit hoofdstuk beschrijven we de toepassing van een populaire bouwblok: de operationele versterker (opamp). Het elektrische symbool van de

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten Katern voor scholing, her- en bijscholing 63 inhoud 1 BIM: tekenen wordt modelleren 4 Otib-nieuws 4 Cursussen Een uitgave van Intech Elektro & ICT en otib juni 2012 BIM: tekenen wordt modelleren Bij de

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

Gebruik van Elektriciteit. Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO

Gebruik van Elektriciteit. Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO Gebruik van Elektriciteit Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO 1 DOMOTICA Over deze lessenserie Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. We richten ons daarbij ook op het huis

Nadere informatie

Elektriciteit en Automatisering in huis

Elektriciteit en Automatisering in huis Elektriciteit en Automatisering in huis KLAS 4 HAVO ELEKTRICITEIT EN AUTOMATISERING IN HUIS Over deze lessenserie Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. Bij de elektriciteitsleer

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 2. Programmeren met herhaling en keuze. Introductie. Leerkern. Leereenheid 2 Programmeren met herhaling en keuze

Inhoud hoofdstuk 2. Programmeren met herhaling en keuze. Introductie. Leerkern. Leereenheid 2 Programmeren met herhaling en keuze Inhoud hoofdstuk 2 Programmeren met herhaling en keuze Introductie Leerkern 1 Algoritmen 2 Variabelen en toekenning 2.1 Variabelen en waarden 2.2 Toekenningen en uitdrukkingen 2.3 Variabelen in JavaLogo

Nadere informatie

MAGNETISME. 1 Magneten 2 Magnetische veldlijnen 3 Elektromagneten 4 Inductiespanning 5 Inductiestroom 6 Transformatoren

MAGNETISME. 1 Magneten 2 Magnetische veldlijnen 3 Elektromagneten 4 Inductiespanning 5 Inductiestroom 6 Transformatoren MAGNETISME 1 Magneten 2 Magnetische veldlijnen 3 Elektromagneten 4 Inductiespanning 5 Inductiestroom 6 Transformatoren 1 Magneten Magneten Magneten hebben de eigenschap dat ze drie stoffen kunnen aantrekken,

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen 1: Inleiding Na in het voorgaande hoofdstuk het gedrag van de transistor zelf beschreven te hebben, zullen we

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Kansrekening voor de tweede graad. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Kansrekening voor de tweede graad. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Werktekst voor de leerling Prof. dr. Herman Callaert Hans Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vancaudenberg 1. Kans als relatieve frequentie...1 1.1. Van realiteit naar

Nadere informatie

De basiselementen van Markov-ketens zijn:

De basiselementen van Markov-ketens zijn: Contact Dit document is samengesteld door onderwijsbureau Bijles en Training. Wij zijn DE expert op het gebied van bijlessen en trainingen in de exacte vakken, van VMBO tot universiteit. Zowel voor individuele

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 9. 1 Inleiding 13

Inhoud. Voorwoord 9. 1 Inleiding 13 Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 13 2 De essentie van PROA: ongevraagd, gevraagd, sluitend en juist 19 2.1 PROA: ongevraagd en gevraagd advies 19 2.2 De sluitende PROA: een logische redenering 21 2.3 De

Nadere informatie

BKC. Basiskennis Calculatie. Aanvulling

BKC. Basiskennis Calculatie. Aanvulling BKC Basiskennis Calculatie Aanvulling Deze aanvulling hoort bij BKC - Basiskennis calculatie, ISBN 978-90-415-0635-1. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk, december 2012 2012, Educatief bv,

Nadere informatie

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO-Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Eenfasige wisselspanning NHODSTAFEL nhoudstafel nleiding 4 Doelstellingen 5 1 Soorten elektrische stroom 6 1.1 Gelijkstroom 6 1. Wisselstroom 8 1.3 Stroom- en spanningsverloop

Nadere informatie

Officieel orgaan van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw

Officieel orgaan van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw Officieel orgaan van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw Bewerking, redactie en layout: Gust Mariëns, ON7GZ Vlaamse RadioAmateurs, V.R.A.,vzw, 0-0 Decibel en toepassingen -/86- V.R.A. - Vlaamse RadioAmateurs

Nadere informatie

De Flux in Trafo's & Baluns (en verzadiging)

De Flux in Trafo's & Baluns (en verzadiging) De Flux in Trafo's & Baluns (en verzadiging) Inleiding Uit verschillende QSO's op 80 is mij gebleken dat er veel misverstanden bestaan over trafo's. Daarmee bedoel ik niet in de eerste plaats voedingstrafo's

Nadere informatie

Je kunt een Data Flow Diagram (DFD) gebruiken om gegevensstromen op een grafische wijze weer te geven.

Je kunt een Data Flow Diagram (DFD) gebruiken om gegevensstromen op een grafische wijze weer te geven. HOOFDSTUK 2 Module 2 - Schematechnieken en databases 2.1 Inleiding Wat is een? Je kunt een (DFD) gebruiken om gegevensstromen op een grafische wijze weer te geven. Een DFD geeft een beperkte weergave van

Nadere informatie

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Inhoud De schakeling Een blokspanning van 15 V opwekken De wisselspanning omhoog transformeren Analyse van de maximale stroom door de primaire

Nadere informatie

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 11 De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Cursusplanner Een bijzondere training Onze dienstverlening Nova met

Nadere informatie

De kortste weg naar uw (spaar)doel

De kortste weg naar uw (spaar)doel De kortste weg naar uw (spaar)doel Veel van de leuke dingen in het leven hebben een ding met elkaar gemeen: ze kosten geld. En hoe groter uw persoonlijke wensenlijst, hoe meer geld u nodig heeft. Optimaal

Nadere informatie

Snel van start met Pinterest?

Snel van start met Pinterest? Handleiding Snel van start met Pinterest? Een foto zegt meer dan duizend woorden. Het klinkt als een cliché, maar klopt wel. Bij Pinterest draait het allemaal om deze foto s. Met dit platform verzamel

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Objectgeoriënteerd ontwerpen. Introductie 17. Leerkern 18. Samenvatting 50. Zelftoets 51. Terugkoppeling 52

Inhoud leereenheid 1. Objectgeoriënteerd ontwerpen. Introductie 17. Leerkern 18. Samenvatting 50. Zelftoets 51. Terugkoppeling 52 Inhoud leereenheid 1 Objectgeoriënteerd ontwerpen Introductie 17 Leerkern 18 1 Objectgeoriënteerd ontwerpen 18 1.1 Softwareontwikkeling 18 1.2 Wat is een goed programma? 24 1.3 Objectkeuze 28 2 UML-diagrammen

Nadere informatie

In veel gevallen is het nodig om specifieke materiaalconstanten te kennen. Een voor de hand liggende en gemakkelijke bron hiervoor is Wikipedia.

In veel gevallen is het nodig om specifieke materiaalconstanten te kennen. Een voor de hand liggende en gemakkelijke bron hiervoor is Wikipedia. Algemeen Anders dan bij eerdere practica moet er bij deze experimenten meer uitgevoerd worden dan alleen een gedetailleerde lijst met opdrachten. Gebruik een deel van de tijd om de lijst 'minimale opdracht'

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

IT-security in de industrie: gezond verstand en de juiste oplossingen

IT-security in de industrie: gezond verstand en de juiste oplossingen Katern voor scholing, her- en bijscholing 69 inhoud 1 IT-security in de industrie: gezond verstand en de juiste oplossingen Otib-nieuws Cursussen Fotowedstrijd Een uitgave van Intech Elektro en ICT en

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc. Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Over spanning en vermogen Meterkast Zekeringen

Over spanning en vermogen Meterkast Zekeringen Kluswijzer Elektra Zelf werken met elektriciteit hoeft geen probleem te zijn. Deze Kluswijzer geeft uitleg over de basisprincipes van elektriciteit binnen en buiten en beschrijft stap-voor-stap een aantal

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2004-I

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2004-I Bevolkingsgroei Begin jaren negentig verscheen in NRC Handelsblad een artikel over de bevolkingsgroei en de gevolgen van deze groei. Bij dit artikel werden onder andere de onderstaande figuren 1A, 1B,

Nadere informatie