Samenvatting. Weerstand, magnetoweerstand en multilaagjes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting. Weerstand, magnetoweerstand en multilaagjes"

Transcriptie

1 Samenvatting In de wereld om ons heen manifesteert materie zich in voornamelijk drie toestands-fasen, te weten: de gasvormige, vloeibare en vaste fase. In de gasvormige fase zijn de deeltjes, waaruit het fysisch systeem bestaat, het meest mobiel. In de vloeibare fase is de mobiliteit al een stuk minder en in de vaste fase is de mobiliteit gereduceerd tot een minimum. De tak van de natuurkunde die zich bezighoudt met de laatst genoemde fase heet de vaste-stof fysica. De klasse van de vaste stoffen kunnen bijvoorbeeld worden opgesplitst in twee sub-klassen: de klasse van metalen (elektrisch geleidend) en de klasse van nietmetalen (niet-elektrisch geleidend). Metalen kunnen weer onderverdeeld worden op grond van hun magnetische eigenschappen. De typen die we gebruiken zijn ferro-magnetische metalen en niet-magnetische metalen. Ferro-magnetische metalen zijn metalen die van nature magnetisch zijn. De hierbij behorende magnetisatie (de grootheid verbonden aan magnetisme) heeft zowel een grootte als een richting die veranderd kan worden door toepassing van een extern magnetisch veld. In niet-magnetische metalen is de magnetisatie gelijk aan nul. Fysische systemen vallen grofweg uiteen in drie schalen van grootte: de macroscopische, de microscopische en de mesoscopische schaal. De eerste schaal omvat de wereld zoals we die kennen van onze alledaagse waarneming. Ruwweg alles wat met het blote oog waarneembaar is, kunnen we rekenen tot deze schaal. De allerkleinste systemen vallen binnen het bereik van de microscopische schaal. Dit is het domein van afzonderlijke atomen, ionen, elektronen etc., of kleine clusters van deze deeltjes. De schaal die tussen macroscopisch en microscopisch in zit, is de mesoscopische schaal. Systemen die te klein zijn om macroscopisch genoemd te kunnen worden en te groot zijn voor een microscopische analyse rekenenen we tot deze schaal. Weerstand, magnetoweerstand en multilaagjes Als er een elektrische spanning wordt aangebracht over een metallisch systeem zal de grootte van de stroom afhangen van de grootte van de aangelegde spanning en de elektrische weerstand van het systeem. Hoe groter de spanning en hoe kleiner de weerstand des te groter de stroom. In metallische systemen komen bijna altijd onzuiverheden en rooster-defecten voor. Dit zijn niet alleen onvermijdelijke gevolgen van imperfecte manieren van produktie maar kunnen ook opzettelijk worden aangebracht, mocht dit voordelig zijn. De elektrische weerstand van een metallisch systeem wordt veroorzaakt doordat geleidings-elektronen (die samen de stroom vormen) botsen tegen, of beter, verstrooien

2 178 Samenvatting aan, onzuiverheden in het systeem. De grootte van de weerstand neemt toe met de mate van onzuiverheid. Een andere bron van elektrische weerstand wordt gegenereerd door inwerking van een extern magnetisch veld. Dit type wordt magnetoweerstand genoemd en wordt gedefinieerd als het verschil in weerstand (of geleiding) van het systeem voor en na het inschakelen van het magnetisch veld. Dit type weerstand kan dus, anders dan het eerstgenoemde type, zowel positief als negatief zijn. Een direct effect van het magnetisch veld is het teweegbrengen van een extra (Lorentz) afbuiging in de banen van geleidings-elektronen. Dit wordt anisotropische magnetoweerstand genoemd omdat dit type afhankelijk is van de hoek tussen de stroomrichting en de richting van het magnetisch veld. Een andere functie van het externe magnetisch veld, zoals reeds genoemd, is het reoriënteren van de magnetisatie richtingen in ferro-magneten. De moderne structuren die in staat zijn om magnetoweerstanden te behalen die de anisotropische magnetoweerstand ruimschoots overtreffen bestaan uit een veeltal dunne laagjes, met elk laagje verschillend in fysische eigenschappen van zijn buurlaagjes. Deze structuren worden multilaagjes genoemd. De elektronen die de stroom vormen hebben naast lading ook een zogenaamde spin, of intrinsiek impulsmoment. Elektronen hebben slechts twee spin-toestanden: spin-up en spin-down. In ferro-magnetische metalen is de verstrooiing spin-toestands-afhankelijk, d.w.z. de weerstand die geleidings-elektronen ondervinden in deze metalen is anders voor spin-up dan voor spin-down elektronen. Dit komt omdat de geleidingsband, het denkbeeldige energie-gebied waarin de geleidings-elektronen verblijven, van elektronen anders is voor spin-up dan voor spin-down in de zin dat de ene band een grotere mate van verstrooiing aan onzuiverheden toelaat dan de andere. Het idee van multilaagjes is dat de scheidingsvlakken ( interfaces ) tussen ferro-magnetische laagjes met andere laagjes een tweede bron is van spin-afhankelijke verstrooiing mits de spin van de geleidings-elektronen behouden blijft in het doorkruisen van het systeem (de laagjes worden daarom heel dun gekozen). Als één van de twee geleidingsbanden erg lijkt op de geleidingsband van de naburige laagjes zal de weerstand van dit spin-kanaal veel lager zijn dan die van de andere spin-richting waarvan de banden onderling niet goed aansluiten. De tweede interfacebijdrage aan magnetoweerstand treedt op ten gevolge van uitwisseling van atomen aan de interfaces (atomaire diffusie). Thesis doel en model Het hoofd-doel van deze thesis was om de invloed van onregelmatigheden op de magnetoweerstand te beschrijven van systemen met tenminste één ferro-magnetisch laagje. Verder waren we met name geïnteresseerd in de magnetoweerstand opgewekt in multilaagjes en de invloed van onzuiverheden met name in de buurt van de interfaces. Het model dat we gebruikten is uniform, d.w.z. één overkoepelend model voor alle typen magnetoweerstanden die we hebben behandeld. Aan de basis van het model staan de Schrödinger vergelijking en de Landauer formule. De eerstgenoemde is een kwantummechanische bewegingsvergelijking voor de geleidings-elektronen. Het magnetoweerstandsysteem wordt hierin gemodelleerd door een onregelmatig spin-afhankelijk potentiaal-veld waaraan de elektronen verstrooien. Deze elektronen worden voorgesteld als inkomende

3 179 golven die na verstrooiing gedeeltelijk worden doorgelaten (transmissie) en gedeeltelijk worden geblokkeerd (reflectie) afhankelijk van de precieze structuur van het potentiaal veld. De geleiding van het systeem is eenvoudigweg proportioneel met de mate van transmissie volgens de Landauer formule. De invloed van het magnetisch veld laat zich gelden als een verandering in de structuur van het spin-afhankelijke potentiaal veld. Dit veroorzaakt een verandering in transmissie en dus geleiding waaruit de magnetoweerstand volgt. Magnetische domain walls Het eerste type magnetoweestand dat we hebben behandeld zijn systemen met alleen een ferro-magnetisch karakter. Het systeem is opgedeeld in twee gebieden, elk met een magnetisatie precies tegengesteld aan die van het andere gebied. De transitie-zone tussen de gebieden waarin de magnetisatie geleidelijk ompoolt, wordt een domain wall genoemd. Onze interesse ging uit naar de invloed op de magnetoweerstand van spinonafhankelijke onzuiverheden in de buurt van de domain wall. Het effect van een magnetisch veld het gelijkrichten van de magnetisaties. De domain walls worden opgeheven. Door aanwezigheid van onzuiverheden en de eindige dikte van de domain wall treedt er schending van spin-behoud op in de gereflecteerde golven na een treffen met de wall. Dit veroorzaakt een reductie in reflectie en dus toename in transmissie. Oftewel de weerstand in een domain wall systeem is lager dan hetzelfde systeem zonder wall. Dit leidt tot een positieve magnetoweerstand. Naast de invloed van onzuiverheden in de buurt van de domain wall hebben we ook de invloed van de dikte van de wall en de invloed van een homogeen elektrisch veld onderzocht. We vonden dat de magnetoweerstand toeneemt met de mate van onzuiverheid en afneemt met de dikte van de wall. De invloed op de magnetoweerstand van het elektrisch veld bleek spin-afhankelijk. Giant-magnetoresistance (GMR) GMR systemen bestaan uit laagjes met een alternerend niet-magnetisch en ferromagnetisch karakter. In afwezigheid van een magnetisch veld zijn de magnetisatie richtingen van twee opeenvolgende ferro-magnetische laagjes tegenovergesteld. Deze toestand (anti-ferro-magnetische mode) geeft de hoogste weerstand. De functie van een magnetisch veld is nu de magnetisaties gelijk te richten. Dit geeft de toestand (ferro-magnetische mode) met een lagere weerstand. Het verschil tussen deze weerstanden leidt dan tot een (negatieve) magnetoweerstand. Er zijn twee manieren om de netto stroom door GMR systemen te leiden, de stroom parallel aan de vlakken der laagjes of loodrecht daarop. Zoals genoemd zijn er twee spin-afhankelijke mechanismen verantwoordelijk voor GMR: bulk-defect verstrooiing en interface verstrooiing. Het laatst genoemde effect draagt het meest bij aan de magnetoweertand van GMR systemen waarbij de stroom loodrecht staat op de laagjes. In deze omstandigheden zijn we het meest geïnteresseerd. We hebben GMR systemen ( stroom-loodrecht ) die geconstrueerd zijn uit de twee meest bestudeerde koppels compositie materialen, ijzer-chroom en kobalt-koper, getracht te beschrijven. We weten van experimenten dat in ijzer-chroom systemen de interface-onzuiverheden een magnetoweerstand verhogende werking hebben en in kobalt-koper systemen de magne-

4 180 Samenvatting toweerstand wordt verlaagd. Dit tegengesteld gedrag wordt beschreven in het model van deze thesis door de gediffundeerde ferro-magnetische atomen te voorzien van een paramagnetisch karakter. We hebben tevens het effect op de magnetoweerstand van kleine willekeurige dikte fluctuaties in de ferro-magnetische laagjes onderzocht voor beide compositie koppels. Eerder theoretisch werk beweert dat dit een exponentiële toename van de magnetoweerstand geeft met het aantal laagjes in het systeem. Als laatste onderzochten we het gedrag van de magnetoweerstand als functie van de hoek θ tussen de magnetisaties van opeenvolgende ferro-magnetische laagjes die in het voorgaande steeds 0 o (ferro-magnetische mode) of 180 o (anti-ferro-magnetische mode) was. Experimenteel werk laat steeds een lineaire afhankelijkheid zien in de magnetoweerstand met de cosinus van θ. Eerder theoretisch werk suggereert dat er alleen afwijkingen van lineariteit optreden als de magnetoweerstand hoofdzakelijk wordt opgewekt door interface-verstrooiing. Onze voornaamste vindingen zijn: het verschil in kobalt-koper en ijzer-chroom GMR systemen met betrekking tot hun tegenovergestelde reactie op interface-onzuiverheden schijnt verklaarbaar te zijn met het model van de paramagnetische onzuiverheden. De vermeende exponentiële toename van de magnetoweerstand in geval van de willekeurige dikte fluctuaties van de laagjes blijft uit voor ijzer-chroom systemen. Het hoekgedrag blijkt niet-lineair te zijn als de magnetoweerstand inderdaad wordt bepaald door interface-verstrooiing. We vinden tevens dat de niet-lineariteit toeneemt met de mate van onzuiverheid en het aantal laagjes in het systeem. Tunneling-magnetoresistance (TMR) TMR multilaagjes ontstaan, als we naast de gebruikelijke ferro-magnetische en nietmagnetische laagjes, laagjes van een isolerend karakter introduceren. Dit soort systemen, in geleiding ernstig gereduceerd t.o.v. GMR systemen, vertonen zowel GMR eigenschappen als eigenschappen van het meest elementaire tunnel systeem dat opgebouwd is uit twee ferro-magnetische laagjes gescheiden van elkaar door een elektrisch isolatielaagje. De eerst genoemde systemen dopen we daarom hybride structuren. De (onzuiverheids- )mechanismen verantwoordelijk voor het optreden van TMR zijn analoog aan die van GMR. De rol van onzuiverheden heeft nog maar weinig aandacht gekregen in TMR systemen, zeker in hybride systemen. Dit was de reden om hybride systemen te onderzoeken op de invloed van onzuiverheden. De experimentele literatuur berichtte tot nu toe dat onzuiverheden een reducerende werking hebben op de magnetoweerstand. We weten echter van GMR systemen dat onzuiverheden wel degelijk een magnetoweerstands-verhogende werking kunnen hebben en hoopten een dergelijk effect te kunnen reproduceren voor hybride systemen. Ten tweede waren we geïnteresseerd in het effect van variatie in de dikte van de laagjes op de magnetoweerstand. Voorgaande theoretische verhandelingen suggereren een oscillerend gedrag in magnetoweerstand als functie van de dikte in de laagjes. De rol van onzuiverheden en dikte variatie in de laagjes werd bekeken voor een viertal hybride structuren. Tevens werd de afhankelijkheid van de magnetoweerstand op de hoek (θ) tussen de magnetisaties van opeenvolgende ferro-magnetische laagjes voor het meest eenvoudige hybride structuur behandeld. De voornaamste bevindingen zijn een bevestiging van het oscillerend karakter in magnetoweestand met de dikte van de ferro-magnetische laagjes voor sommige hybride structuren. Andere hybride structu-

5 181 ren vertonen een meer piekend gedrag in magnetoweerstand. Wat betreft de invloed van onzuiverheden, sommige hybride structuren lieten inderdaad een afname in magnetoweerstand met de mate van onzuiverheid toe. Andere hybride structuren lieten een minder eenduidig gedrag zien.

Samenvatting. Introductie

Samenvatting. Introductie Samenvatting Introductie Wanneer er een spanning wordt aangelegd over een metaal, gaat er een stroom lopen. Deze stroom bestaat uit elektronen, elementaire deeltjes met fundamentele lading e = 1.6 10 16

Nadere informatie

Elektrische en magnetische velden

Elektrische en magnetische velden Elektrische en magnetische velden ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN 5 VWO versie 0.2 1 Elektrische en magnetische velden Elektriciteit en magnetisme beheersen ons leven. Een wereld zonder TV s, computers

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

De kleinste bouwstenen en hun krachten

De kleinste bouwstenen en hun krachten Inhoud De kleinste bouwstenen en hun krachten...2 Het Standaardmodel...2 Fundamentele deeltjes: Fermionen...3 Fundamentele krachten: Bosonen...4 Opgave: B c -meson...5 Het Higgs-mechanisme...6 Deeltjesversneller...9

Nadere informatie

3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0.

3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0. 3. THEORIE VAN HET VLIEGEN 3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0.4 Het gewicht 7 3.1 AËRODYNAMICA-I: LUCHT

Nadere informatie

Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje

Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje Lezing bij de afsluiting van het studiejaar 2012-2013 van HOVO Universiteit Leiden op 13 mei 2013 Door prof. dr. Jos Engelen Universiteit van Amsterdam/NIKHEF

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

Algemene Natuurkunde II

Algemene Natuurkunde II Algemene Natuurkunde II professor P. Van Duppen Inge Verbeek 2006-2007 Inhoudsopgave IV Elektriciteit en Magnetisme 1 23 Elektrische velden en de wet van Coulomb 3 23.1 Eigenschappen van elektrische ladingen............................

Nadere informatie

Inleiding tot de Theoretische Stromingsleer

Inleiding tot de Theoretische Stromingsleer Inleiding tot de Theoretische Stromingsleer Ch.G. van Weert Instituut voor Theoretische Fysica alckenierstraat 65 1018 XE Amsterdam COLLEGEJAAR 1990/1991 Literatuur A.L. Fetter en J.D. Walecka, Theoretical

Nadere informatie

GRONDSLAGEN VOOR EEN NOMENCLATUUR DER DEFORMATIES

GRONDSLAGEN VOOR EEN NOMENCLATUUR DER DEFORMATIES GRONDSLAGEN VOOR EEN NOMENCLATUUR DER DEFORMATIES DOOR J. M. BURGERS, R. N. J. SAAL en C. B. BIEZENO VERHANDELINGEN DER NEDERLANDSCHE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. AFDEELING NATUURKUNDE EERSTE SECTIE. DEEL

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Verhandelingen over modellen van actoren in ruilnetwerken en sociale dilemma s 1. Inleiding Een belangrijke taak van de economie en de sociologie is om fenomenen op het

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

73 SAMENVATTING In dit proefschrift wordt een empirische toetsing van de machtafstandstheorie (Mulder, 1972, 1977) beschreven. In grote lijnen stelt deze theorie dat mensen macht prettig vinden, en dat

Nadere informatie

J.W. van Holten. Kosmologie een geschiedenis van licht en donker

J.W. van Holten. Kosmologie een geschiedenis van licht en donker J.W. van Holten Kosmologie een geschiedenis van licht en donker Kosmologie een geschiedenis van licht en donker J.W. van Holten Colophon Nikhef Nationaal instituut voor subatomaire fysica National Institute

Nadere informatie

Blue Energy. Thijs van der Zaan Martijn Klein. Fase 3 Profielwerkstuk. Profielwerkstuk V6 NLT

Blue Energy. Thijs van der Zaan Martijn Klein. Fase 3 Profielwerkstuk. Profielwerkstuk V6 NLT Blue Energy Thijs van der Zaan Martijn Klein Profielwerkstuk V6 NLT Fase 3 Profielwerkstuk Wat is het optimale vermogen van onze RED-cel? Profielwerkstuk VWO 6 Martijn Klein Thijs van der Zaan 2012 Begeleidt

Nadere informatie

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007 Jacco Dekkers April 11, 2007 1 De elektronische componenten In dit hoofdstuk beschrijven we de toepassing van een populaire bouwblok: de operationele versterker (opamp). Het elektrische symbool van de

Nadere informatie

Theorie GC. http://www.nano2.nl/theoriegc.pdf versie: 050515 2005 Frans Killian

Theorie GC. http://www.nano2.nl/theoriegc.pdf versie: 050515 2005 Frans Killian Theorie GC http://www.nano2.nl/theoriegc.pdf versie: 050515 2005 Frans Killian INHOUD blz. 1 Chromatografie 2 2 Vloeistofchromatografie 2 3 Gaschromatografie 2 4 De opbouw van de gaschromatograaf 3 5 De

Nadere informatie

Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven

Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven Auteur : Jouri Van Landeghem versie 0;91 1 Copyright (c) 2008 Jouri Van Landeghem. Toestemming wordt verleend tot het kopiëren, verspreiden

Nadere informatie

Samenvatting Dit proefschrift gaat over Monte Carlo simulatie van polymeersystemen. Polymeren zijn grote moleculen die opgebouwd zijn uit kleinere chemische eenheden die monomeren genoemd worden. Bekende

Nadere informatie

In veel gevallen is het nodig om specifieke materiaalconstanten te kennen. Een voor de hand liggende en gemakkelijke bron hiervoor is Wikipedia.

In veel gevallen is het nodig om specifieke materiaalconstanten te kennen. Een voor de hand liggende en gemakkelijke bron hiervoor is Wikipedia. Algemeen Anders dan bij eerdere practica moet er bij deze experimenten meer uitgevoerd worden dan alleen een gedetailleerde lijst met opdrachten. Gebruik een deel van de tijd om de lijst 'minimale opdracht'

Nadere informatie

6.9 DETECTIE VAN PRODUCTVREEMDE BESTANDDELEN. J.H. van Helvoirt, L.B.J. van Boxtel & R. van Dijk TNO Voeding Zeist

6.9 DETECTIE VAN PRODUCTVREEMDE BESTANDDELEN. J.H. van Helvoirt, L.B.J. van Boxtel & R. van Dijk TNO Voeding Zeist 6 KWALITEITSZORG 6.9 DETECTIE VAN PRODUCTVREEMDE BESTANDDELEN Auteur : J.H. van Helvoirt, L.B.J. van Boxtel & R. van Dijk TNO Voeding Zeist juni 2002 blad 1 van 23 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 METAALDETECTIE...

Nadere informatie

ballon of membraan? Waarom valt de ballon met butaangas het snelst en loopt deze ook het snelst leeg? Verklaring

ballon of membraan? Waarom valt de ballon met butaangas het snelst en loopt deze ook het snelst leeg? Verklaring ballon of membraan? Je zult vast en zeker al vaak ballonnen opgeblazen hebben met lucht. Ook ballonnen waarin helium zit, zul je ongetwijfeld al vaker hebben gezien. Maar wat gebeurt er als je een ballon

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Dit proefschrift bestaat uit vier empirische studies van financiële aspecten van in India gevestigde conglomeraten (business groups). In deze studies wordt vanuit verschillende

Nadere informatie

Samenvatting. Kwantum-statistische effecten in ultrakoude gassen van metastabiel helium. Kwantumfysica en het golf-deeltje dualisme

Samenvatting. Kwantum-statistische effecten in ultrakoude gassen van metastabiel helium. Kwantumfysica en het golf-deeltje dualisme Samenvatting Kwantum-statistische effecten in ultrakoude gassen van metastabiel helium Kwantumfysica en het golf-deeltje dualisme Eén van de meest fascinerende inzichten uit de kwantumfysica is zonder

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

5 Stromingsleer. 5.1 Inleiding

5 Stromingsleer. 5.1 Inleiding 190 5 Stromingsleer 5.1 Inleiding In hoofdstuk 1 zijn balansen geïntroduceerd; deze bleken daar, en ook later in de volgende hoofdstukken, uitermate handig bij het oplossen van allerlei transportproblemen.

Nadere informatie

Instabiliteiten en turbulentie in stroming van polymeren. Prof. Dr. Ir. W. van Saarloos Hoogleraar Universiteit Leiden

Instabiliteiten en turbulentie in stroming van polymeren. Prof. Dr. Ir. W. van Saarloos Hoogleraar Universiteit Leiden Instabiliteiten en turbulentie in stroming van polymeren Prof. Dr. Ir. W. van Saarloos Hoogleraar Universiteit Leiden Inleiding: spontane patroonvorming Hoe ontstaan de ribbels op het strand ten gevolge

Nadere informatie

Start van de moderne fysica

Start van de moderne fysica Documentatiemap Start van de moderne fysica Christian Maes extra documentatie bij de vertaling van de publicaties van Albert Einstein uit 1905 door Frans A. Cerulus christian.maes@fys.kuleuven.be frans.cerulus@fys.kuleuven.be

Nadere informatie

Onderzoek naar regelingen uit het sociaal plan De invloed van regelingen uit het sociaal plan op het zoeken en vinden van werk

Onderzoek naar regelingen uit het sociaal plan De invloed van regelingen uit het sociaal plan op het zoeken en vinden van werk Onderzoek naar regelingen uit het sociaal plan De invloed van regelingen uit het sociaal plan op het zoeken en vinden van werk Myrthe Lourens Masterscriptie Strategisch Human Resource Management juli 2013

Nadere informatie

Telecommunicatie 6H 1

Telecommunicatie 6H 1 Telecommunicatie 6H 1 1 TRANSMISSIELIJNEN 1.1 Inleiding De verbinding tussen een informatiebron en een ontvanger wordt gevormd door de transmissieweg. Het soort transmissieweg dat in een bepaald geval

Nadere informatie