Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Rijnlaan HZ Helmond Tel.nr

2 Voorwoord Beste ouders, Voor u ligt de schoolgids van Openbare Basisschool De Stroom. Elke school is anders, niet alleen in grootte of gebouw, maar ook in manier van werken, sfeer en organisatie. Deze gids geeft u een beschrijving van de school, de inhouden en de werkwijze, de mensen én een heleboel praktische zaken en afspraken die het leren en werken op de school ondersteunen. Deze schoolgids geeft aan, waar onze school voor staat, zodat ouders weten wat ze van de school mogen verwachten en op welke manier zij bij het onderwijs voor hun kind betrokken kunnen blijven. De gids zegt veel, maar niet alles over onze school. De beste indruk kunt u krijgen door onze school te bezoeken, de sfeer te proeven en kennis te maken met onze medewerkers. Wij nodigen u dan ook van harte uit om een kijkje te komen nemen op onze school. In onze gids spreken wij steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg voor onze kinderen hebben. Met vriendelijk groet, Team en directie van Openbare Basisschool De Stroom 1

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1.Openbare Basisschool De Stroom Openbaar onderwijs De Stroom : een openbare school De identiteit van het openbaar onderwijs Plaatsingsbeleid openbaar onderwijs Aanmelding van nieuwe leerlingen op onze school Situering van de school Schoolgebouw Speelplaats Bereikbaarheid Waar de school voor staat Missie en visie Wet Primair Onderwijs Verschillen Zelfstandig worden Het open klimaat van de school Veiligheid Veiligheid en arbeidsomstandigheden Actief burgerschap Gescheiden ouders Medicijnverstrekking en medisch handelen op school Toelating, schorsing en verwijdering van kinderen De organisatie van de school De organisatie van de school Onderbouw Middenbouw- en bovenbouw Groepssamenstelling Planning De activiteiten voor de kinderen Planning Kring Werken Takenwerk Methodes Huiswerk Expressie en talentenmiddagen Podiumuur Speciale activiteiten Kunstmenu Buitenschoolse activiteiten voor kinderen JIBB Avondvierdaagse 17 2

4 4. De ondersteuning voor kinderen Sfeer Eigen ontwikkeling Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Observatie en toetsen Rapporten Klassenmap Entreetoets Cito-eindtoets en schooladvies Leerlingbespreking en groepsbespreking Zorgverbreding en leerlingbegeleiding Procedure leerlingenbegeleiding Externe leerlingbegeleiding Het zorgteam Zorg voor jeugd Hulp onder schooltijd door derden Criteria voor het doorstromen naar een volgende groep Passend onderwijs Passend onderwijs op onze school Meer- en hoogbegaafdheid Uitstroom naar het voortgezet onderwijs Jeugdgezondheidszorg Het Centrum voor Jeugd en Gezin De leraren Team Intern begeleider ICT-coördinator Cultuur-coördinator Techniek-coördinator Lees-coördinator Administratie Conciërge BHV-ers Vervanging bij ziekte van een leerkracht Taken Scholing Contactpersoon Stagiaires De ouders Betrokken Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Activiteitenkalender Nieuwsbrief De InformatieStroom Prikborden Informatieavond Website Inloopochtend & inloopavond. 34 3

5 6.3 Informatie en overleg met ouders over de leervorderingen van het kind Gesprekken Huisbezoek Inspraak De Ouderraad (OR) De vrijwillige ouderbijdrage De Medezeggenschapsraad (MR) GMR Activiteiten door ouders gericht op alle kinderen Werkgroepen Hulp Klussen Luizenprotocol Overblijven en buitenschoolse opvang Overblijfreglement Coördinator overblijven Buitenschoolse Opvang Extra informatie voor ouders Stichting Leergeld Helmond Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) Verzekering Sponsoring Klachtenregeling primair onderwijs Stappenplan Formele klachtenroute De ontwikkeling van het onderwijs in de school Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school Schoolplan Schoolverbeterplan Zorg voor de relatie school en haar omgeving School- en vakantietijden Schooltijden Afwezigheid Vakantietijden Vakantieregeling Vakantierooster Studiedagen Leerplicht en verlof Namen en adressen

6 1. Openbare Basisschool De Stroom 1.1 Openbaar onderwijs De Stroom : een openbare school U ontmoet dagelijks verschillende mensen. Mensen met soms dezelfde en soms met andere gewoonten. Of met een andere achtergrond. Met eigen waarden en normen. Mensen die een (ander) geloof hebben. U behandelt hen met respect. En u verwacht dat ook van hen. U werkt samen. U zit op dezelfde club. U komt elkaar tegen in de winkel. Kortom, u leeft samen. Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen en doet daar iets mee. Door samen met leerlingen die verschillen aan de orde te stellen, krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen. Over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er mét, ván en óver elkaar. Met respect voor de ander. Als voorbereiding op hun deelname aan de samenleving. Waarin zij zichzelf moeten kunnen redden. Mét en tússen andere mensen. Net als u. De openbare school is de samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. Het is een afspiegeling van de echte samenleving. We leiden op tot begrip, tot respect voor de mening van anderen. Tot verdraagzaamheid. In onze openbare school heeft elk kind en elke ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. We schenken aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Er is dus geen voorkeur voor een bepaalde richting. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Niet a-p-a-r-t maar samen. Openbare Basisschool De Stroom is toegankelijk voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Levensbeschouwelijke of politieke overtuiging spelen bij de toelating geen rol. Wij vinden het een goede zaak dat er kinderen met zeer uiteenlopende achtergronden naar onze school komen. Ongeacht sekse, leeftijd, geloof, ras of levensovertuiging proberen we de kinderen verder te helpen. De school schept ruimte voor en geeft aandacht aan de verschillende godsdiensten, levensvisies en culturen. Er wordt hierover regelmatig gepraat en gewerkt met de kinderen. Ze leren daardoor omgaan met kinderen die misschien anders denken dan zijzelf en leren daar begrip voor te hebben. We proberen vooroordelen om te buigen in respect en begrip. Op deze manier brengen we het motto van de openbare basisscholen in Helmond, samen leren, samen leven, elke dag weer in de praktijk! De identiteit van het openbaar onderwijs Uw kind gaat naar een openbare basisschool. Wat betekent dat: Openbaar Onderwijs? Openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk onderwijs; ontmoetingsonderwijs, met ruimte en aandacht voor verschillen; de samenleving in het klein; meer dan het overdragen van kennis en vaardigheden; de plaats waar men actief inspeelt op de veelzijdigheid die onze samenleving kenmerkt; het onderwijs dat een bijdrage wil leveren aan integratie; onderwijs dat democratisch burgerschap stimuleert. 5

7 Openbaar onderwijs gaat uit van 6 kernwaarden: Iedere leerling welkom Iedere leerling welkom betekent dat kenmerken als afkomst, levensovertuiging, seksuele geaardheid en etniciteit nooit een rol spelen bij het al dan niet toelaten van een kind. Wederzijds respect Openbare scholen zijn een afspiegeling van de maatschappij. Dit betekent dat ouders, leerlingen en personeel respectvol omgaan met elkaars opvattingen en levensbeschouwelijke overtuigingen. Waarden en normen Wederzijds respect wordt vormgegeven door specifieke aandacht voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en normen. Van en voor de samenleving Openbare scholen staan midden in de samenleving en maken werk van hun verantwoordelijkheid naar de omgeving. Zij stimuleren een actieve participatie en betrokkenheid van ouders en kinderen en bevorderen actief burgerschap. Levensbeschouwing en godsdienst Vanuit het standpunt dat levensbeschouwing deel uitmaakt van onze cultuur is er binnen het openbaar onderwijs plaats voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming. Openbare scholen staan open voor overleg met ouders over de wijze waarop dit plaats kan vinden Plaatsingsbeleid openbaar onderwijs Leerplicht De Wet op het Primair Onderwijs bepaalt dat een kind leerplichtig is vanaf de leeftijd van 5 jaar. Kinderen mogen naar school vanaf 4 jaar. Plaatsing vóór de 4 e verjaardag is niet mogelijk. Wel kan in overleg met de school afgesproken worden dat het kind vanaf dat het drie jaar en tien maanden oud is een aantal dagdelen komt wennen. 6

8 1.1.4 Aanmelding van nieuwe leerlingen op onze school De openbare basisscholen zijn algemeen toegankelijk, zodat in principe alle kinderen kunnen worden aangemeld. Voordat u als ouders besluit uw 4-jarige, dan wel uw kind dat van een andere school komt, op onze school te plaatsen, vinden wij het vanzelfsprekend, dat u een bewuste afweging heeft gemaakt op grond van de informatie over de school. Het is immers heel belangrijk, dat uw gedachten en verwachtingen over de opvoeding van uw kind overeenkomen met de visie van de school. U kunt met deze oriëntatie al vroegtijdig starten. Behalve door middel van schriftelijke informatie bent u altijd van harte welkom vrijblijvend een kijkje te komen nemen in de school en kennis te maken met de praktijk van elke dag. U kunt hiervoor altijd een afspraak maken met de directie, of u kunt gebruik maken van de inloopochtenden. Deze staan vermeld op onze site. Indien u uw kind graag wilt aanmelden bij ons op school maakt u een afspraak met de directeur, bij voorkeur onder schooltijd en indien mogelijk in het bijzijn van uw kind. De aanmeld- en inschrijfprocedure is dan als volgt: -Bij uw eerste afspraak maakt u (en eventueel het kind) kennis met de directeur of met de intern begeleider. Deze leidt u rond door de school. U krijgt dan een indruk van de sfeer, kunt zien hoe we werken en tegelijkertijd uw vragen daarover stellen. -Degene die u rondleidt en waarmee u het gesprek voert zal u vragen naar de vroege ontwikkeling van uw kind, naar eventuele ervaringen met de voorschool, de peuterspeelzaal. -Aan het einde van deze kennismakingsronde ontvangt u van ons de schoolgids en de activiteitenkalender. -De gegevens van uw kind worden genoteerd op een voorlopig registratieformulier. -Vanaf de leeftijd van drie jaar kan overgegaan worden tot inschrijving. U krijgt dan een uitnodiging om de formele inschrijving in te vullen, als ook de bijlage bij het inschrijfformulier. In deze bijlage wordt u gevraagd gegevens over de vroege ontwikkeling van uw kind in te vullen. Ook dient bij de inschrijving de benodigde documenten overhandigd te worden. -U ontvangt na inschrijving een schriftelijke bevestiging van school. -Als uw kind ca. drie jaar en tien maanden is, wordt u (eventueel met het kind) uitgenodigd door een van de leerkrachten voor een intakegesprek. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over het instromen en krijgt u een informatiepakketje met praktische zaken mee naar huis. Indien van toepassing is hierbij ook de pedagogisch medewerker van de peuterspeelzaal aanwezig. -Vanaf de vierde verjaardag mag uw kind elke dag naar school komen. Voor de kinderen die bij aanmelding ouder zijn dan vier jaar, en al elders op school zitten, wordt de overstap geregeld in overleg met de directeur en de school van herkomst. Bij inschrijving dienen de volgende documenten overhandigd te worden: Paspoort of identiteitsbewijs van de ouder(s) Een kopie van het officiële document van de belastingdienst waarop het Burgerservicenummer van uw kind staat vermeld, een kopie van de identiteitskaart/paspoort van uw kind, of een uittreksel uit het bevolkingsregister waarop het Burgerservicenummer staat vermeld. Een kind met specifieke ondersteuningsbehoeften Tijdens bovenvermeld kennismakingsgesprek wordt de ouders gevraagd naar de vroege ontwikkeling van het kind. Ouders worden geacht alle belangrijke en relevante informatie te verstrekken die de school nodig heeft om zicht te krijgen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind. Ouders hebben hier het beste zicht op omdat er wellicht reeds contacten waren met b.v.(jeugd-)zorginstelling, consultatiebureau, ziekenhuis, e.d. Samen met u brengt de intern begeleider van school in kaart wat er nodig is op school om aan deze specifieke ondersteuningsbehoefte van uw kind tegemoet te kunnen komen. Dit kan bestaan uit extra aandacht en tijd voor leren, of bijv. specifieke materialen. Misschien heeft de leerkracht speciale kennis nodig of dienen aanpassingen aan de omgeving gemaakt te worden. Externe instanties waarmee het kind al bekend is kunnen, met toestemming van de ouders de informatie compleet maken. 7

9 Het kan voorkomen dat de school niet de mogelijkheden heeft om aan de ondersteuningsbehoefte van het kind te voldoen. In dergelijke gevallen zal de directie met de ouders overleggen binnen welke onderwijsinstellingen er wel plaatsingsmogelijkheden zijn. Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht en hebben scholen zorgplicht. Dat betekent voor elk kind een passende plek in het onderwijs. Wanneer een kind op onze school is ingeschreven zal de school in overleg met ouders een passende plek voor het kind gaan arrangeren. Aanmelden van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte Aanmelden is mogelijk met inachtneming van de wettelijke procedures en termijnen. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn deze procedures en termijnen vastgelegd in het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Helmond Peelland. 1. Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. 2. Zij doen dit minimaal 10 weken van te voren. 3. Wanneer er sprake zou kunnen zijn van extra ondersteuning onderzoekt de school of en welke extra ondersteuning nodig is (vanaf de leeftijd van 3 jaar). 4. Wanneer na onderzoek blijkt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft gaat de zorgplicht in. 5. De school onderzoekt o.b.v. afspraken in het samenwerkingsverband, of zij de extra ondersteuning kan bieden en laat binnen 6 10 weken weten of het kind kan worden geplaatst. 6. Kan de school de noodzakelijke ondersteuning niet bieden, dan komt de school, in overleg met de ouders, met een voorstel voor een andere school/instelling. 7. De school begeleidt dit plaatsingstraject. Verhuizing Bij aanmelding door verhuizing gelden de volgende afspraken: Wanneer het een leerling betreft met specifieke ondersteuningsbehoefte volgen wij de procedure van aanmelden (zie hierboven) De school van herkomst verstrekt een Onderwijskundig Rapport van de leerling met alle relevante gegevens. Er wordt een afspraak gemaakt over de datum waarop het kind zal instromen. 1.2 Situering van de school Openbare Basisschool De Stroom is gesticht in 1986 in een nieuwbouwwijk in Brouwhuis. De school ligt aan de Rijnlaan, grenst aan het speelveld bij het IJsselplein en ligt achter peuterspeelzaal Ieniemienie en wijkgebouw De Zonnesteen Schoolgebouw In 1987 was het schoolgebouw gereed, zodat we vanaf dat moment konden beschikken over een goed en functioneel gebouw dat is ontwikkeld met dezelfde visie op onderwijs als beschreven in 2.1 (Missie en visie). In rustige tinten zijn de lokalen gegroepeerd rond een kleurrijke centrale hal. De onderbouw heeft een eigen ingang, een eigen buitenspeelplaats en een speelzaal, die dagelijks door de kleuters (én regelmatig ook door de peuters van peuterspeelzaal Ieniemienie) worden gebruikt. Ook beschikt deze bouw over een extra werkruimte. De leerlingen van de midden- en bovenbouw van onze school gaan allemaal door de ingang aan de zijkant van het schoolgebouw naar binnen. Ook bij de lokalen van de middenbouw op de begane grond, is extra werkruimte beschikbaar, die uitnodigt om regelmatig met open deuren te werken. Op de verdieping van onze school zijn, naast de lokalen voor de bovenbouwgroepen, verschillende ruimtes beschikbaar voor het werken met kleine groepen. Alle bouwen beschikken over eigen sanitaire voorzieningen. 8

10 In alle ruimtes zijn aansluitingen gemaakt op het centraal netwerk, zodat alle computers met elkaar in verbinding staan en nóg functioneler gebruikt kunnen worden. Sinds schooljaar beschikt de school over WIFI. Vanaf oktober 2014 komt er een Bibliotheek op School in ons gebouw. Het lokaal naast het kleuterlokaal zal hiervoor gebruikt gaan worden. Bij de uitgang aan de zijkant van het schoolgebouw is onze gymzaal gesitueerd, die ook in de avonduren gebruikt/ verhuurd wordt. Een afsluitbare fietsenstalling maakt het gebouw compleet Speelplaats OBS De Stroom heeft ruime speelmogelijkheden rond de school. Dit uit zich in - over het algemeen - heel prettig verlopende pauzes. De kleuters hebben hun eigen speelplaats met speelmateriaal zoals karren, fietsen en steppen. Natuurlijk ontbreekt ook de zandbak niet. Beide speelplaatsen zijn in 2010 in een compleet nieuw jasje gestoken! De groepen 3 t/m 8 hebben een ruime speelplaats voorzien van verschillende speelmogelijkheden. Onze speelplaatsen kunnen volledig worden afgesloten. Ook mogen wij het speelveld van de gemeente gebruiken met daarop de glijbaan en een schommel. Poorten De poorten zijn s morgens open. Na aanvang van de lessen blijven alleen de hoofdpoort en de poort naar het speelveld open. Deze dient u te gebruiken als u tijdens de lessen de school bezoekt. Als de school uitgaat, zijn alle poorten weer open. Komt u onder schooltijd de school binnen? Gebruikt u dan bij voorkeur de hoofdingang. Vrijdagmiddag Op vrijdagmiddag zijn alleen de groepen 5 tot en met 8 op school aanwezig. Om deze reden is de hoofdingang én de ingang bij de kleuters dan gesloten. Wij vragen u vriendelijk om op vrijdagmiddag de deur bij de gymzaal te gebruiken. De leerkracht van groep 5-6 zal u dan te woord staan Bereikbaarheid De school biedt dit jaar plaats aan ongeveer 115 kinderen, die nagenoeg allemaal in de wijk Brouwhuis wonen. In de komende jaren zullen we aan de beschikbare ruimte zeker voldoende hebben. De school is goed bereikbaar voor alle wijkbewoners. De kinderen die dichtbij de school wonen, komen lopend naar school. Voor de kinderen, die met de fiets komen, is de wijk voorzien van redelijk veilige schoolroutes. 9

11 2. Waar de school voor staat 2.1 Missie en visie Dagelijks ontmoeten kinderen en volwassenen met verschillende achtergronden elkaar, ook binnen de muren van de school. Er wordt op onze school geen onderscheid gemaakt naar religie of levensovertuiging. We laten kinderen juist - op een onbevooroordeelde wijze - bewust kennismaken met elkaars godsdienst en levensovertuiging. In een veilige en geborgen omgeving willen we de aan ons toevertrouwde kinderen kennis en vaardigheden bijbrengen, echter méér dan alleen rekenen en taal. Het ontwikkelen van creativiteit, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfstandigheid vinden we eveneens belangrijk. Iedereen is verschillend in aanleg, interesse, tempo en ontwikkeling. Om recht te doen aan die verschillen tussen kinderen biedt de school een onderwijsaanbod waarbinnen kinderen uitgedaagd worden en de kans krijgen om hun eigen talenten te ontplooien. In onze groepen brengen wij niveauverschillen aan. Dit kan betekenen dat leerlingen minder, méér of andere leerstof wordt aangeboden. Hierdoor proberen wij aan de leerlingen zorg op maat te bieden. Het ontwikkelen van de zelfstandigheid, initiatieven leren nemen, neemt door de hele school een belangrijke plaats in. Het vergroten van de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid staan ook centraal in de verschillende vormen van takenwerk in alle groepen. Een aantal activiteiten in de groep is er op gericht samen met anderen te leren, elkaar te helpen. Werken in groepjes, maatjeswerk, maar ook het werken rondom thema s en de samenkomst tijdens onze podiumuurtjes, die we een aantal keer per jaar organiseren, zijn daarom wezenlijke kenmerken van onze school. De school is een plaats waar de aan onze zorg toevertrouwde kinderen zich veilig en geborgen voelen, een plek waar we samen leren én samen leven. Alleen dan kunnen kinderen zichzelf zijn, zich ontplooien, zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen. Samen met de kinderen maken we afspraken over gedrag in de klas en op school. Op onze school wordt pestgedrag dan ook niet getolereerd. De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen vormt structureel een onderdeel van het werken in alle groepen. Hierdoor wordt communicatie op basis van begrip en respect en het hanteren van de geldende normen en waarden tot onze stijl van leven. De Stroom wil staan voor openheid naar elkaar. Leerkrachten, ouders en kinderen zijn samen verantwoordelijk voor een schoolklimaat waarin sfeer, respect en veiligheid, rust en structuur duidelijk herkenbaar zijn. Een schoolklimaat, waarin het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Een verdere uitwerking van onze missie en visie vindt u in het schoolplan van onze school. 2.2 Wet Primair Onderwijs (WPO) Net als in elke andere basisschool werken we op OBS De Stroom volgens de richtlijnen die staan in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). In die wet staat heel uitgebreid beschreven welke doelen voor de kinderen belangrijk zijn, in welke ontwikkelingsgebieden en vakken ze lessen krijgen, en welke vaardigheden en kennis ze minimaal moeten bereiken. 2.3 Verschillen In ons werken gaan we ervan uit, dat elk kind een uniek wezen is, dat zich van anderen onderscheidt in aanleg, interesse, tempo en ontwikkeling. Juist deze verschillen zijn voor ons onderwijs een wezenlijk uitgangspunt. Voor elk kind is het belangrijk zelfvertrouwen te krijgen en zelfverzekerd te kunnen zijn. Door samen met anderen te spelen, werken en leren wordt het kind steeds geprikkeld nieuwe dingen te leren. 10

12 2.4 Zelfstandig worden We proberen kinderen zoveel mogelijk zelfstandig te maken, initiatieven te leren nemen, verantwoordelijkheid te laten dragen, en zoveel mogelijk te leren in een groep. Dit gebeurt op allerlei manieren binnen de klas en daarbuiten. Het vergroten en ontwikkelen van de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van het kind staat ook centraal in de verschillende vormen van takenwerk in alle groepen. De leerkracht geeft aan, legt uit, helpt en stuurt hierbij en daarom is een persoonlijk contact met de kinderen erg belangrijk. 2.5 Het open klimaat van de school Veiligheid In een omgeving, waarin het kind en de ouders/verzorgers zich veilig voelen en iedereen actief en betrokken is, moet het onderwijs van elke dag in een rustige en ontspannen sfeer verlopen. Daarom bieden we de kinderen een duidelijk dagritme en duidelijke gedragsregels in de groep en in de school. Het pedagogisch klimaat, het respect voor elkaar, omgaan met elkaar en onze omgeving vinden we voor iedereen belangrijk. OBS De Stroom wil staan voor openheid naar elkaar. We werken dan ook geregeld met de deuren open ; in contact met elkaar terwijl we spelen, werken en leren Veiligheid en arbeidsomstandigheden De school moet leerlingen, ouders en onderwijspersoneel een plek bieden waar ze veilig zijn en waar ze zich veilig voelen. Veiligheid is meer dan de afwezigheid van geweld. Het is ook meer dan veilige speeltoestellen en een brandalarm de fysieke veiligheid. In een veilig schoolklimaat worden veiligheidsrisico s geminimaliseerd en incidenten zoveel mogelijk voorkomen. Omringende voorzieningen als maatschappelijk werk, jeugdzorg en justitie worden indien nodig bij de afstemming betrokken. Binnen Stichting Openbare Basisscholen Helmond is een arbobeleid en een schoolveiligheidsplan vastgesteld voor de gehele stichting. In het veiligheidsbeleid wordt onder andere verwezen naar een aantal protocollen. De protocollen zullen een bijdrage leveren aan een veilig en stimulerend werk- en studieklimaat binnen de school. Collegialiteit, respect, aandacht voor de ander en zorg voor de schoolomgeving behoren tot de normale omgangsvormen. Op ongewenst gedrag zal alert gereageerd worden. Dit vraagt een actieve bijdrage van iedereen die bij de school betrokken is. Per school is een preventiemedewerker aanwezig die -samen met de directeur- verantwoordelijk is voor het uitzetten en bewaken van het totale veiligheidsbeleid. Hij of zij is een duidelijk aanspreekpunt in de school voor leerlingen, teamleden, ouders en externe partijen. De taak van de veiligheidscoördinator is ondergebracht bij juffrouw Riky, de preventiemedewerker van onze school Actief burgerschap OBS De Stroom wil een effectieve school zijn, die de kansen op een succesvolle deelname aan onze maatschappij vergroot voor alle kinderen. Het onderwijs is erop gericht dat aan ieder kind de mogelijkheid geboden wordt om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat het als volwassene een positieve bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van een multiculturele maatschappij. We gaan er daarbij vanuit dat de leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving en zijn er mede op gericht dat zij kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. De school doet dan ook actief mee aan het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. Daarbij vinden wij een aantal zaken belangrijk: Ontwikkelen van kennis, vaardigheden en talenten; Betrokken zijn bij elkaar en de wereld om ons heen; Openstaan voor de mening en de keuze van een ander; Respect hebben voor elkaar; Conflicten leren oplossen (vergroting vaardigheden bij leerlingen, leerkrachten en ouders); 11

13 Voorkomen van fysiek en verbaal geweld; Ontwikkelen van verantwoordelijkheid bij de kinderen; Aandacht voor het groepsklimaat: zorgen voor goede relaties binnen de groep, respect en waardering voor verschillen Gescheiden ouders Tenzij anders vastgesteld door de rechtbank en aantoonbaar, hebben scholen informatieplicht naar beide ouders. Beide ouders hebben evenveel recht op informatie. Het betreft hierbij dan de schoolgids, uitnodigingen voor informatie- en ouderavonden, school- en toetsresultaten, verwijzing naar vervolgonderwijs. Alle informatie gaat via de kinderen mee naar huis. Wanneer de ouders van een kind gescheiden leven, gaat de informatie naar de ouder waar het kind bij woont. Het is de plicht van de verzorgende ouder om de andere ouder op de hoogte te stellen van belangrijke zaken die het kind betreffen, dus ook alle verslagen te verstrekken over de schoolontwikkeling van het kind. Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren, dan kan de niet verzorgende ouder de school verzoeken om informatie te geven omtrent de schoolontwikkeling van het kind. De verzorgende ouder wordt hiervan door de school op de hoogte gesteld. Indien de verzorgende ouder hierop bezwaar heeft, is dat voor de school geen reden om de informatie niet te verstrekken. Voor de school staat het belang van het kind voorop. Wanneer beide ouders over het kind willen komen praten, maar dit niet in gezamenlijkheid willen doen, is de school verplicht twee oudergesprekken te arrangeren. In het geval er afspraken zijn gemaakt tussen school en ouders omtrent het ophalen van kinderen, dient de leerkracht hierop alert te zijn en toe te zien op deze afspraken Medicijnverstrekking en medisch handelen op school Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is. Denk aan hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. De schoolleiding krijgt daarnaast regelmatig het verzoek van ouders om hun kinderen de door de arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Met het verrichten van dergelijke handelingen aanvaardt de schoolleiding een aantal verantwoordelijkheden. Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat wij in dergelijke situaties zorgvuldig handelen. Daarom heeft de GGD middels een protocol scholen een handreiking gegeven over hoe in deze situaties te handelen. Stichting Openbare Basisscholen Helmond hanteert dit protocol voor alle scholen binnen de stichting. Wat betekent dit protocol voor u? Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt of bijvoorbeeld door een insect gebeten wordt. Als deze situatie zich voordoet, zal de leerkracht een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een eenvoudige pijnstiller of dat u en/of een arts geconsulteerd moet worden. Mocht uw kind medicijnen behoeven, een bepaalde allergie hebben dan wel dat er medische handelingen moeten worden verricht, dan dient u dit te allen tijde kenbaar te maken aan de directie van de school. We willen namelijk schriftelijk heel zorgvuldig vastleggen om welke medicijnen het gaat, hoe vaak ze moeten worden toegediend, op welke wijze en wanneer dit moet gebeuren. Als het gaat om medische handelingen zoals het meten van de bloedsuikerspiegel (door middel van een vingerprikje) of het geven van pufjes, dan kan dat eventueel door de school worden gedaan als daar vooraf schriftelijk toestemming voor is verleend door de ouders. De voorbehouden medische handelingen die moeten worden verricht, zoals het geven van injecties aan kinderen met diabetes of een allergie, zullen niet door de school worden gedaan. Deze handelingen blijven voorbehouden aan de ouders of een arts. In noodsituaties zal en kan de school uiteraard naar beste weten handelen. Het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen is op school in te zien. Ouders dienen te allen tijde aan school de (gewijzigde) medische gegevens kenbaar te maken van het kind. Middels de daarvoor bestemde formulieren (op school verkrijgbaar) zal deze informatie zorgvuldig worden vastgelegd. 12

14 2.5.6 Toelating, schorsing en verwijdering van kinderen Toelating Kinderen kunnen op school worden toegelaten, als ze door hun ouders/verzorgers zijn aangemeld. Het inschrijven gebeurt door de directie, na een gesprek met de ouders/verzorgers. Bij inschrijving moet door de ouders een inschrijvingsformulier ondertekend worden, waarin staat dat zij aan de school alle informatie versterkt hebben die nodig is voor een goede onderwijskundige en pedagogische begeleiding van het kind. We streven naar veilige scholen voor leerlingen, leerkrachten en ouders volgens de uitgangspunten van het openbaar onderwijs en onze eigen uitgangspunten. Respect staat daarbij hoog in ons vaandel. Schorsing en verwijdering zijn dan ook thema s, die alleen aan de orde komen als de veiligheid in het geding is. Een schorsing en een time-out zijn tijdelijke maatregelen. De leerling wordt dan één of meerdere dagen de toegang tot de school ontzegd. De directeur kan met een time-out de leerling, onder bepaalde voorwaarden, voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzeggen. Schorsing Schorsing is een ernstige maatregel en wordt genomen door de directie na overleg met het bestuur. Een zodanige maatregel vindt pas plaats nadat ouders hierover schriftelijk zijn ingelicht. Een leerling kan met opgave van redenen ten hoogste één week worden geschorst. Wanneer een schorsing langer duurt dan één dag wordt de onderwijsinspectie hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Verwijdering In het uiterste geval kan het bestuur van de school over gaan tot verwijdering van de leerling. Deze maatregel kan pas plaatsvinden nadat de school er in is geslaagd dat het kind op een andere school wordt toegelaten Verwijdering is de zwaarste maatregel en deze is definitief. De volgende redenen kunnen hiervoor worden aangevoerd: Voortdurend storend, agressief gedrag van het kind, waardoor de voortgang van het onderwijs wordt verstoord. Bedreigend of agressief gedrag van de ouders van het kind, waarbij herhaling niet is uitgesloten en waardoor gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel of de leerlingen of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs. De aanwezigheid van het kind vereist een onevenredig groot deel van de schoolorganisatie. Op de school is een volledig protocol Schorsing en Verwijdering van leerlingen op aanvraag beschikbaar. 13

15 3. De organisatie van de school 3.1 De organisatie van de school De school is verdeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw Onderbouw In de onderbouw (groep 1-2) ligt het accent op spelen en ervaringsgericht leren van een groot aantal basisvaardigheden dat het fundament legt voor het abstracte leren in de jaren daarna. We werken hierbij vanuit het principe van spelend leren. Tijdens spel dat bewust door ons gekozen en aangereikt wordt, wordt een aantal zaken geoefend en geleerd. De kinderen krijgen de leerstof aangeboden in de vorm van thema s. De groep waarmee we in het begin van het schooljaar starten, wordt later in het schooljaar groter, omdat er geregeld nieuwe kinderen instromen. In deze groep hebben we dit schooljaar extra ondersteuning (leerkracht groep 1-2) voor een aantal uren op woensdag en donderdag. Vanuit de Voor- en Vroegschoolse Educatie is er inmiddels een goede samenwerking met de voorschool in onze wijk ontstaan. Samenwerking met Spring kinderopvang Spring kinderopvang heeft verschillende locaties in de nabijheid van De Stroom. Zo vinden we in wijkcentrum De Zonnesteen, gelegen naast de school, peuterspeelzaal Ieniemienie. Hier spelen kinderen onder deskundige begeleiding wekelijks enkele dagdelen met leeftijdsgenootjes. De peuterspeelzaal heeft verschillende soorten spel- en ontwikkelingsmateriaal tot haar beschikking om spelenderwijs de ervaringswereld van de peuter uit te breiden. Vaardigheden die de overgang naar de basisschool straks aanzienlijk soepeler laten verlopen. In de buurt van de school vindt u ook kinderdagverblijf Okapi. Hier wordt dagopvang aangeboden aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De kinderen worden gedurende de dag opgevangen in een veilige en vertrouwde omgeving door professionele pedagogisch medewerkers. De dagindeling van de baby s en peuters is afgestemd op hun leef-, eeten slaapritme. Okapi biedt een uitdagend activiteitenprogramma afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Kinderdagverblijf Okapi en peuterspeelzaal Ieniemienie werken met basisschool de Stroom nauw samen om de doorgaande lijn realiseren. Wat bedoelen we met een doorgaande lijn? Wanneer kinderen instromen in groep 1 hebben zij al een hele ontwikkeling doorgemaakt. Thuis, op een kinderdagverblijf of op een peuterspeelzaal. Als basisschool willen we aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het activiteitenaanbod afstemmen op deze ontwikkeling. Bij doorgaande lijnen gaat het om een ononderbroken ontwikkelingsgang van kinderen. Het gaat in dit geval om een doorgaande lijn van voorschoolse educatie (in peuterspeelzaal of kinderdagverblijf) naar vroegschoolse educatie (in groep 1 en 2). Hoe bundelen we de krachten? Afstemming van thema s op de werkvloer tussen pedagogisch medewerkers en leerkrachten; Gemeenschappelijk gebruik van speelplaats en speelzaal; Gezamenlijke activiteiten met kinderen en eventueel informatiebijeenkomsten voor ouders en medewerkers: We hanteren sinds dit schooljaar hetzelfde kindvolgsysteem namelijk KIJK!. Bovenstaande staat beschreven in het VVE (voor- en vroegschoolse educatie)-locatieplan dat ter inzage bij ons op school aanwezig is. Wij zijn erg blij met deze samenwerking, we houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen via De InformatieStroom. 14

16 3.1.2 Middenbouw- en bovenbouw In de middenbouw ligt de nadruk op het aanleren van de basisvaardigheden in taal, lezen, schrijven en rekenen. We werken hierbij methodisch. De kinderen krijgen instructie en opdrachten rond nieuw te leren vaardigheden en gaan dan naar eigen mogelijkheden en tempo oefenen. In de bovenbouw worden deze vaardigheden verder uitgebouwd en komt ook het kennisaspect steeds sterker naar voren. Met name allerlei onderwerpen over de wereld om ons heen komen steeds meer centraal te staan. Zelfstandig werken heeft ook een belangrijke plek in het lesprogramma en sluit aan bij de vaardigheden die kinderen in de leerjaren daarvoor hebben geleerd Groepssamenstelling De kinderen van de groepen 1 en 2 zitten bij elkaar in een heterogene (=samengestelde) groep. In het schooljaar is er daarnaast een heterogene groep 3-4 en 5-6, daarnaast hebben we een homogene groep 7 en groep Planning Met de planning wordt datgene waar de school voor staat in de praktijk van alledag gerealiseerd. De leerkracht van de groep is de schakel tussen het werk in de groep en het onderwijs op schoolniveau. Om het werken binnen de school goed te bewaken is er daarom structureel overleg en een goede taakverdeling nodig binnen het team. Dit regelmatig overleg vindt plaats in (afwisselend) werk- en teamvergaderingen en studiedagen. 15

17 3.2 De activiteiten voor de kinderen Planning In alle groepen ligt een planning waarop te zien is hoe we onze doelen en werkwijze in dagprogramma s, weekroosters en een jaarplanning hebben omgezet. Deze planning zorgt ervoor dat alle ontwikkelingsgebieden structureel en in een goede afwisseling bij de kinderen aan bod komen. Natuurlijk zijn de activiteiten in de groepen aangepast aan de leeftijd van de kinderen en de gestelde jaardoelen Kring Regelmatig begint de dag met een kringactiviteit. Natuurlijk worden in de kring ervaringen uitgewisseld, thema s gestart, verhalen verteld, spelletjes gedaan, liedjes gezongen en onderwerpen besproken. Maar de kring wordt ook vaak gebruikt om instructie te geven, werk te bespreken, een verjaardag te vieren of fruit op te eten Werken In de werklessen werken de kinderen aan de opdrachten. In de onderbouw verdelen de kinderen zich over de hoeken in het lokaal, waarin ze aan de slag gaan met allerlei ontwikkelingsmaterialen die passen bij hun leeftijd. Met het takenbord wordt ook een begin gemaakt met het zelfstandig leren taken uit te voeren. In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen na de instructie vaak een (klassikale) werkopdracht. Deze opdrachten verwerken de kinderen zelfstandig en in een eigen tempo. Kinderen die hiermee vlug klaar zijn, gaan verder met vervolgopdrachten, waarbij ze vaak een keuze mogen maken uit een aantal mogelijkheden. Kinderen die meer tijd nodig hebben, krijgen zo nodig extra hulp van de leerkracht of van andere kinderen Takenwerk Daarnaast werken de kinderen gedurende een aantal uren per week aan (hoofdzakelijk reken- en taal- )weektaken, die door de leerkracht worden samengesteld. Terwijl het merendeel van de groep hier zelfstandig aan werkt, is er voor andere kinderen tijd voor een extra instructie van de leerkracht of feedback op gemaakte taken Methodes Voor de diverse vakgebieden maakt de school gebruik van methodes die allemaal voldoen aan de, door de minister vastgestelde, kerndoelen Huiswerk In de bovenbouw krijgen kinderen huiswerk. Het doel hiervan is het leren omgaan met huiswerkopdrachten en het leren plannen. Zo kan de tijdens de lessen aangeboden kennis verwerkt worden en vaardigheden worden geoefend. In de klas wordt kinderen geleerd hoe ze om moeten gaan met het plannen. Ook is er aandacht voor een juiste werkhouding. Dit als voorbereiding op het voortgezet onderwijs, waar kinderen immers ook huiswerk hebben en er daar een juiste aanpak van hen verwacht wordt. In groep 6 is er incidenteel huiswerk, in de groepen 7 en 8 is er gedurende het gehele schooljaar huiswerk. Kinderen in de onderbouw krijgen in principe geen huiswerk. Wél kan het voorkomen dat hen gevraagd wordt b.v. iets mee te brengen of te verzamelen over een thema. Vanaf de middenbouw wordt er gewerkt met thema-, nieuws- en boekenkringen die ook thuis worden voorbereid. Vaak zal uw hulp hierbij nog goed van pas komen Expressie en talentenmiddagen Binnen bovengenoemde activiteiten zijn ook expressieactiviteiten zoals tekenen, knutselen, schilderen en drama opgenomen. Daarnaast zijn er de lessen muziek, kunstzinnige vorming en gymnastiek. Gedurende het schooljaar wordt ook een aantal talentenmiddagen gepland waarin technische, creatieve, sportieve en muzikale activiteiten worden opgenomen die onze leerlingen in staat stellen kennis te maken met nieuwe, onbekende technieken en/of activiteiten en hun verborgen talenten en interesses te ontdekken. (Workshops in vorige schooljaren waren bijv. gebarentaal, massage, judo, zumba-dance, djembé, badminton, fotografie, websites bouwen, koken, kunst, werken met muziek en muziekinstrumenten). 16

18 3.2.8 Podiumuur In de podiumuren, verspreid over het gehele schooljaar, laten de kinderen op verschillende manieren aan elkaar zien aan welke onderwerpen ze hebben gewerkt de afgelopen periode. De ouders worden via onze wekelijkse nieuwsbrief De InformatieStroom uitgenodigd om bij de podiumuurtjes aanwezig te zijn. De podiumuren bieden een sfeervolle en verrassende kijk op de dagelijkse creativiteit en schoolpraktijk van kinderen en leerkrachten. De data staan vermeld in de kalender Speciale activiteiten In de jaarplanning zijn ook speciale activiteiten voor alle kinderen opgenomen. We denken hierbij aan de thema s rond de feestdagen, de sport- en spelactiviteiten, schoolkamp, de culturele bezoeken aan theater en musea Kunstmenu Op onze school wordt ook een Kunstmenu verzorgd. Dit betekent dat er voor elke groep, elk jaar, een programma is waarin de kinderen kennismaken met kunst en voorstellingen bezoeken. Onze cultuurcoördinator, juffrouw Marlies, stuurt dit aan. Het geheel van deze activiteiten en de manier van werken maken OBS De Stroom tot een actieve school: een school waarin alle betrokkenen uitgenodigd worden een eigen inbreng te hebben, naar dingen uit te kijken, gezelligheid te vinden en héél veel te leren Buitenschoolse activiteiten voor kinderen Een actieve school heeft voor kinderen ook buiten de schoolzaken regelmatig wat te bieden. Daarom neemt OBS De Stroom gedurende het schooljaar deel aan verschillende activiteiten, die buiten het lesprogramma om door kinderen gekozen kunnen worden. Hieronder geven we een aantal voorbeelden JIBB (Jeugd In Beweging Brengen) Al enkele jaren krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 van onze school om de drie weken sportclinics in de gymzaal. De doelstelling hiervan is om kinderen met verschillende sporten kennis te laten maken en enthousiast te maken voor verschillende vormen van bewegen. Ook na schooltijd biedt JIBB regelmatig activiteiten aan. Dit betekent dat kinderen vrijwillig kunnen deelnemen aan activiteiten op sportief gebied onder de deskundige leiding van vakdocenten Avondvierdaagse Ook bij de jaarlijkse Avondvierdaagse is een grote groep kinderen vanuit onze school actief. Deze activiteit wordt gecoördineerd door onze ouderraad en begeleid door actieve en betrokken ouders. 17

19 4. De ondersteuning voor kinderen 4.1 Sfeer In het onderwijs op OBS De Stroom neemt de ondersteuning voor kinderen een belangrijke plaats in. Op de eerste plaats geldt dat voor de manier waarop we kinderen willen benaderen, met hen willen omgaan, en hen begeleiden en beoordelen: Elk kind wil graag leren, als het zich veilig voelt, het gevoel heeft dat het lukt en positief wordt gewaardeerd door anderen. Een persoonlijke band met de leerkracht, een goede sfeer in de groep en de eigen mogelijkheden van het kind als uitgangspunt voor verder leren hebben we in ons dagelijks werken opgenomen. 4.2 Eigen ontwikkeling De ontwikkeling als totale persoon is de kern van onze begeleiding van het kind. Het onderwijs proberen we zoveel mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden in aanleg en tempo van het kind. Daarom is er ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, voor het leren zelfstandig te werken en voor samenwerking met anderen. Bij de instructie, bij het geven van opdrachten en bij het beoordelen van het werk proberen we steeds ruimte te geven aan de verschillen tussen de kinderen. In dit hoofdstuk leest u verder hoe wij de ondersteuning voor kinderen op OBS De Stroom geregeld hebben. 4.3 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Observatie en toetsen Vanaf het moment dat een kind op OBS De Stroom komt, wordt zijn/haar ontwikkeling gevolgd door de desbetreffende leerkracht(en). Gedurende het eerste jaar bestaat dit voornamelijk uit observaties en later ook uit het afnemen van methode gebonden toetsen en de gestandaardiseerde Cito-toetsen. Deze gegevens worden genoteerd en verzameld door de leerkrachten. De uitslagen van de Cito-toetsen worden met behulp van de computer in het Leerling en onderwijs volgsysteem (LOVS) opgeslagen. Ook heeft elk kind een digitaal leerling-dossier, waarin belangrijke gegevens worden opgeslagen. Op deze manier proberen we alle kinderen zo goed mogelijk te volgen om tijdig te kunnen handelen, als er problemen gesignaleerd worden. Voor de observaties gebruiken alle leerkrachten dezelfde aandachtspunten, verspreid over alle ontwikkelingsgebieden. Zo worden de vorderingen van de kinderen, maar ook de betrokkenheid, de inzet, de houding etc. in elke periode afgezet tegen de te verwachten ontwikkelingen. We hechten dan ook veel belang aan het regelmatig meten van de resultaten van kinderen, van het onderwijs in een bepaalde groep in een bepaalde periode en van de school als geheel. Opbrengst- en resultaatgericht werken heeft inmiddels zijn weg gevonden op De Stroom! Wat ertoe geleid heeft dat onze school de resultaten en opbrengsten van ons onderwijs heeft zien toenemen Rapporten De hierboven genoemde zaken vormen de basis voor het rapport dat tweemaal per jaar, in januari en juni, door de leerkracht wordt gemaakt, gebaseerd op de bereikte resultaten en getoonde ontwikkeling. Dit rapport wordt door de leerkracht(en) en ouders samen besproken gedurende een facultatief 15- minutengesprek. U maakt dan zelf de keuze of u wel of geen gebruik maakt van de gespreksmogelijkheid. Naast deze rapportgesprekken willen we met u in november graag de voortgang en in maart ook het toetsverslag (=de opbrengsten uit de verschillende (Cito) toetsen) bespreken. Ouders en leerkracht wisselen ervaringen en indrukken uit en maken zo nodig afspraken voor een volgende periode. Voor deze beide gesprekken verwachten wij álle ouders. Tegelijk met het tweede rapport ontvangt u het tweede toetsverslag. 18

20 4.3.3 Klassenmap Voor de ouders/verzorgers zijn de gegevens over de vorderingen van hun kind toegankelijk tijdens een gesprek met de leerkracht(en). Het digitale toetsoverzicht staat tijdens dit gesprek ter beschikking Entreetoets Aan het einde van groep 7 wordt de Entreetoets afgenomen. De uitslag van deze toets geeft ons enerzijds meer zicht op het niveau waarop een kind functioneert binnen de verschillende vakgebieden en anderzijds is het voor ons een evaluatiemoment m.b.t. de resultaten van ons onderwijs Cito-eindtoets en schooladvies In januari wordt het schooladvies vastgesteld en met de ouders en het kind besproken. Dit advies is gebaseerd op de observaties en gegevens over het functioneren en de resultaten van het kind gedurende de gehele schoolloopbaan. Het leerlingendossier speelt hierbij een belangrijke rol. Het schooladvies wordt opgesteld door de leerkracht van groep 8 in nauw overleg met de intern begeleider, de groepsleerkracht van groep 7 en de directeur. In dit kader bespreekt de leerkracht van groep 7 al in deze jaargroep met de ouders in welke richting er gedacht moet worden m.b.t. het voortgezet onderwijs (preadvies). Om voor het kind en de ouders een bewuste schoolkeuze mogelijk te maken, wordt daarnaast in groep 8 een uitgebreid thema over het voortgezet onderwijs gedraaid, waarin alle informatie aan de kinderen en de ouders wordt doorgegeven, scholen voor voortgezet onderwijs worden bezocht en besproken en er wordt nagedacht over de eigen keuzemogelijkheden. In april wordt de Cito-eindtoets afgenomen. Het schooladvies en de uitslag van deze toets worden doorgegeven aan de school waar het kind zich heeft aangemeld. Ook wordt het Digitale Onderwijskundig Rapport opgesteld en ter inzage gesteld aan de school voor Voortgezet Onderwijs. Na aanmelding, en in de jaren daarna, is er contact tussen de scholen voor voortgezet onderwijs en OBS De Stroom. Op deze manier blijven we de ontwikkeling van onze kinderen volgen Leerlingenbespreking en groepsbespreking De vorderingen van de kinderen worden ook in het team regelmatig besproken. In de groeps- en leerlingbespreking komen de vorderingen van de kinderen regelmatig ter sprake. De leerkrachten en de intern begeleider spreken hier af voor welke kinderen extra hulp nodig is en hoe deze extra ondersteuning in de klas geregeld gaat worden middels een groeps- of individueel handelingsplan dat regelmatig geëvalueerd en bijgesteld wordt. Bij overgang naar een volgende groep worden de leerlingen doorgesproken met de ontvangende leerkracht en ook de IB-er. Soms lopen handelingsplannen door naar een volgend leerjaar. Hiermee is de voortgang van de begeleiding van leerlingen gewaarborgd. Groepsbespreking Twee keer per jaar wordt elke groep besproken met de intern begeleider. Hiervoor wordt een groepsoverzicht gemaakt van de betreffende LOVS-toetsen waarop de niveaus aangegeven worden, waarbij de leerkracht zich de volgende vragen stelt: Welk beeld vertoont de groep? Correspondeert dit beeld met de leerkrachtgegevens? Correspondeert dit beeld met de methodische toetsgegevens? Zo nee? Wat kan de reden zijn? De toetsgegevens worden vergeleken met de vorige toetsgegevens: Welke overeenkomsten zijn er? Welke verschillen? Welke conclusies trekken we hieruit? 19

Schoolgids 2015-2016. obs De Stroom. Rijnlaan 103 5704HZ Helmond Tel.nr. 0492-592727 www.obsdestroom.nl

Schoolgids 2015-2016. obs De Stroom. Rijnlaan 103 5704HZ Helmond Tel.nr. 0492-592727 www.obsdestroom.nl Schoolgids 2015-2016 obs De Stroom Rijnlaan 103 5704HZ Helmond Tel.nr. 0492-592727 www.obsdestroom.nl Voorwoord Geachte ouder, verzorger en andere geïnteresseerde, Voor u ligt de schoolgids van obs De

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag.

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Op de Wilgenhoek hanteren we: I. Werkwijze ongewenst gedrag - Wilgenhoek II. Protocol Schorsing en verwijdering bij ernstig ongewenst gedrag Spaarnesant I. Werkwijze

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Inleiding Een gedragscode? Is het iets nieuws? Moet dat zonodig? Iets nieuws: nee, eigenlijk niet. Wij hanteren al lang bepaalde afspraken die te maken hebben met onze

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Inschrijfformulier basisschool de Bareel

Inschrijfformulier basisschool de Bareel Inschrijfformulier basisschool de Bareel Achternaam Roepnaam Geslacht M / V Voorna(a)m(e)n BSN nummer Kopie document bijvoegen! Geboortedatum Postcode Woonplaats Land Telefoon Mobiel: Geheim Ja/Nee Nationaliteit

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3. Samenvattend oordeel 11 Bijlage

Nadere informatie

3. Verantwoordelijkheden De verantwoordelijkheden zijn beschreven in de werkwijze hieronder.

3. Verantwoordelijkheden De verantwoordelijkheden zijn beschreven in de werkwijze hieronder. 1.1. Plaatsingen Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Werkwijze 5. Planning 6. Bijbehorende documenten, formulieren en procedures 1. Inleiding Met de procedure plaatsingen geven

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

VRIJE INITIATIEFSCHOOL TALANDER VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

VRIJE INITIATIEFSCHOOL TALANDER VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK VRIJE INITIATIEFSCHOOL TALANDER VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE Zutphen INHOUD Uitkomst onderzoek Vrije Initiatiefschool Talander te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK VIVERE DEMOCRATISCH ONDERWIJS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ROTTERDAM

UITKOMST ONDERZOEK VIVERE DEMOCRATISCH ONDERWIJS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ROTTERDAM UITKOMST ONDERZOEK VIVERE DEMOCRATISCH ONDERWIJS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ROTTERDAM INHOUD Uitkomst onderzoek Vivere Democratisch onderwijs te Rotterdam 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik Inleiding Protocol medicijnverstrekking Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

HAPPY KIDS BASISSCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

HAPPY KIDS BASISSCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK HAPPY KIDS BASISSCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek HAPPY KIDS basisschool te Utrecht 3 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 Samenvattend

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN. 29 mei 2013 instemming MR

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN. 29 mei 2013 instemming MR Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN 1 Inhoudsopgave Inleiding Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

LOS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LOS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LOS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE DEURNE INHOUD Uitkomst onderzoek LOS te Deurne 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 11 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST ONDERZOEK SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM Definitief 31 juli 2017-5102620 INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Sanyu te Haarlem 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3. Samenvattend

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 24-9-2014 Directeuren MT GMR GMR 3-12-2014 GMR 3-12-2014 (advies) College van Bestuur CvB 3-2-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo Protocol Schorsing

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Omgang- en gedragsprotocol De Parkenschool

Omgang- en gedragsprotocol De Parkenschool Omgang- en gedragsprotocol De Parkenschool Inleiding Voor u ligt het omgangsprotocol van onze school. Hierin staat hoe we vinden dat we met elkaar om moeten gaan. De Parkenschool is een school waar leerkrachten,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

Protocol Schorsing en Verwijderen

Protocol Schorsing en Verwijderen Protocol Schorsing en Verwijderen Inleiding Soms ontstaan er op school situaties die lijken uit te draaien op schorsing en/of verwijdering van leerlingen. Om diverse redenen zijn scholen erg terughoudend

Nadere informatie

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid INLEIDING Wat is ouderbetrokkenheid? Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat ouders meeleven met het wel en wee van hun

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Ook krijgt de school steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of te verstrekken.

Ook krijgt de school steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of te verstrekken. Protocol Medisch handelen & medicijnverstrekking Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Een kind wordt ziek op school... 2 3. Het verstrekken van medicijnen... 3 4. (Reguliere) medische

Nadere informatie

Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen, augustus 2015

Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen, augustus 2015 Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen,augustus 2015 Protocol Gescheiden ouders Dit protocol beschrijft de afspraken die De Stromen hanteert in de situatie van gescheiden ouders. De verantwoordelijkheden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. "Prinses Margriet"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Prinses Margriet RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. "Prinses Margriet" Plaats : West-Terschelling BRIN nummer : 18KO C1 Onderzoeksnummer : 287310 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN ouderbetrokkenheid Pagina 1 De identiteit van de school Obs de Bouwsteen is een openbare basisschool. Een school met ruimte en respect voor alle levensbeschouwingen.

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

KSU Aanmeldingsformulier

KSU Aanmeldingsformulier Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht 030-2885371 Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2871925 info.gertrudis@ksu-utrecht.nl KSU Aanmeldingsformulier GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam : Voornamen : Roepnaam

Nadere informatie

Meerwerf basisschool. De Dijk. www.meerwerf.nl. Sportief en ondernemend

Meerwerf basisschool. De Dijk. www.meerwerf.nl. Sportief en ondernemend Meerwerf basisschool De Dijk www.meerwerf.nl Sportief en ondernemend GGezond en een goede mentaliteit Op De Dijk vormen gedegen taal- en rekenonderwijs de basis in iedere klas. We maken elke dag tijd vrij

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1.1 Protocol- medicijnverstrekking op school Met school wordt bedoeld: teamleden van de school, inclusief directeur. Met ouders wordt bedoeld:

Nadere informatie

LOS VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS

LOS VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LOS VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS TE DEURNE INHOUD Uitkomst onderzoek LOS te Deurne 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 11 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen M.M. Oosterbaan Oktober 2013 1 Inhoudsopgave: 0. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 1. Het kind wordt ziek op school 2. Het verstrekken

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling

Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling van een leerling Het is duidelijk dat we heldere en simpele afspraken moeten maken over dit thema. Niet om het schorsen van leerlingen te promoten maar om duidelijkheid te scheppen aan alle partijen en

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie