Samen voor een stroomgebied op orde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen voor een stroomgebied op orde"

Transcriptie

1 nieuwsbrief nummer 1 Samen voor een stroomgebied op orde Het gebiedsproces Baakse Beek- Veengoot is een bijzondere. Het waterschap Rijn en IJssel draagt hierbij namelijk niet alleen de zorg voor de zogeheten wateropgave, maar heeft ook de regie over het gehele proces. Dijkgraaf Henk van Brink: We hebben natuurlijk vaker gebiedsprocessen gestart. Gebruikelijk is dat je als deskundigen een plan maakt waarmee je het gebied in gaat. De betrokkenen kunnen dan reageren en wij stellen het plan nog wat bij. In het gebied van de Baakse Beek doen we het anders: daar betrekken we vanaf het begin organisaties en bewoners. Op basis van enkele uitgangspunten en opgaven formuleert het gebied een toekomstvisie en ambities voor hun thema. We zijn in 2009 eerst het gebied ingegaan om goed te luisteren naar wat belanghebbenden te melden hebben. Zij zijn het die wat we noemen de bouwstenen opstellen. Samen met hen stellen we daarna een breed gedragen en realiseerbaar plan op: de zogeheten integrale gebiedsagenda. De provincie Gelderland is formeel de opdrachtgever voor het gebiedsproces. Gedeputeerde Harry Keereweer. Normaal gesproken trekt de provincie zo n proces. Het mooie is hier dat het waterschap de regie heeft over het hele proces: de doelen voor water, maar ook voor natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en de leefbaarheid. Daardoor kan er integraal worden gewerkt en heeft het gebied een belangrijke inbreng. Het instellen van een regiegroep staat symbool voor de samenwerking en het realiseren van de integrale opgave. Organisaties als gemeenten, terreinbeheerders, landgoedeigenaren, het waterschap zijn hierin vertegenwoordigd. In deze nieuwsbrief komen zij aan bod, evenals de trekkers van de bouwstenen, die de verschillende inhoudelijke thema s van de uitvoeringsagenda vormgeven. Daarnaast geeft programmamanager Jurjen Moorman zijn visie op het proces in Baakse Beek-Veengoot en krijgt u een beeld van enkele al lopende projecten. Veel leesplezier en inspiratie. Peter Schrijver, voorzitter regiegroep Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over de nieuwe ontwikkelingen in het gebied Baakse Beek-Veengoot, het zogeheten gebiedsproces. Onder het motto Samen voor een stroomgebied op orde werken wij er met bewoners, ondernemers en andere belanghebbende partijen hard aan om van Baakse Beek-Veengoot een nog mooier, vitaal en leefbaar gebied te maken. Met deze nieuwsbrief stellen wij u de komende jaren regelmatig op de hoogte van wat er speelt. In deze nieuwsbrief: Samen voor een stroomgebied op orde Interview met Peter Schrijver Regiegroep is klaar voor de start Bouwstenen voor de uitvoeringsagenda De verbeterdoelen op een rijtje De belangrijkste elementen van de bouwstenen tot nu toe Interview met Jurjen Moorman Twee sporen Beekherstel Waterhuishouding De Wiersse Uw inbreng 1

2 Peter Schrijver, voorzitter regiegroep: Alle betrokken partijen denken mee In het gebied Baakse Beek-Veengoot liggen veel kansen voor verbeteringen. Het gaat onder andere om het verbeteren van het waterbeheer en de landbouwstructuur, de ontwikkeling van nieuwe natuur en het aanpakken van verdroging op de landgoederen. Die ambities komen straks bijeen in de uitvoeringsagenda. Als regiegroep maken we ons sterk voor de integrale opgave. Peter Schrijver Voorzitter Peter Schijver van de regiegroep Baakse Beek-Veengoot beseft dat in dit gebied de komende jaren veel werk is te verrichten. Het beleid ligt weliswaar op hoofdlijnen vast maar samen met het gebied maken we keuzes over wat, waar, hoe en wanneer precies. Het mooie is dat alle betrokken partijen meedenken en met ideeën komen. Ik ben heel blij dat alle partijen constructief om de tafel zitten. Ik vind het belangrijk dat op basis van vrijwilligheid wordt gepraat. Dat betekent overigens geen vrijblijvendheid: iedereen is doordrongen van het feit dat er een aantal beleidsdoelstellingen is en dat we die beter gezamenlijk kunnen realiseren dan ieder voor zich. Bovendien kunnen we door met elkaar in gesprek te gaan het beleid koppelen aan onze eigen wensen en die van de bewoners in het gebied. Bouwstenen De regiegroep is op 13 oktober officieel geïnstalleerd. De komende periode gaan wij ons buigen over de grondstrategie en de zogeheten bouwstenen. We hebben grond nodig om de basis te leggen voor de uitvoering. Kansen die zich nu al voordoen willen wij zeker benutten. Hierover hebben we persoonlijk contact met geïnteresseerden. Vrijwilligheid en ieders visie op de toekomst staat centraal. Het baart ons zorgen dat de provincie heeft besloten om een aankooppauze voor grond af te kondigen. Co-creatie Op de vraag wat er tot nu is gebeurd en hoe nu verder, antwoordt Schrijver: Dit jaar hebben al veel partijen bijgedragen aan het opstellen van de bouwstenen voor onder meer natuur, landbouw, water en leefbaarheid. Die gaan we nu bestuderen en onze mening daarover vormen. Ik verwacht dat dan in beeld komt waar gebieden zijn waar de opgave relatief eenvoudig is en waar de belangen gelijk zijn. Er zullen zeker ook gebieden zijn waar het wat ingewikkelder ligt. Daar gaan we heel goed opnieuw met betrokken partijen op lokaal niveau in gesprek. Daarbij komen ook de bewoners nadrukkelijker in beeld. Dat wordt de fase van wat we co-creatie noemen. Uiteindelijk moeten we de bouwstenen naast De regiegroep vergadert in het hoodfkantoor van Waterschap Rijn en IJssel elkaar leggen en een integrale uitvoeringsagenda opstellen. Dat wordt een spannend en interessant proces, waar de betrokken partijen, commissies en bewoners uit het gebied opnieuw worden betrokken. Hun inbreng is van groot belang. Adviseren Het streven is om eind 2010 de uitvoeringsagenda zodanig gereed te hebben dat de regiegroep de betrokken bestuurders van het waterschap, de provincie, gemeenten en organisaties kan adviseren. Daarna is het aan de besturen om op de gebruikelijke manier te besluiten over de onderdelen van de uitvoeringsagenda. Regiegroep is klaar voor de start De regiegroep voor Baakse Beek-Veengoot is 13 oktober officieel geïnstalleerd. Op 18 december had de eerste vergadering plaats. Mooi om te zien dat iedereen, ondanks de drukke agenda s in deze periode, aanwezig was. Deze eerste vergadering stond vooral in het teken van het delen van informatie zoals het programmaplan, de stand van zaken van de bouwstenen en de communicatiestrategie, Hiermee is op hoofdlijnen het gemeenschappelijke vertrekpunt gemarkeerd. Hier geven de leden kort aan waar zij staan en welk motto zij het gebiedsproces willen meegeven. André Baars wethouder Bronckhorst, vertegenwoordigt de gemeenten Bronckhorst en Lochem. Er is voor de Graafschap een landschapontwikkelingsplan opgesteld. We zijn klaar om projecten uit dat LOP op te starten die ook passen in de integrale opgave van de Baakse Beek. Motto: Zorg dat je aansluit bij wat al loopt en in gang is gezet. Zo blijft het voor de burger duidelijk Agnes Gunnewijk voorzitter afdeling Berkelland van LTO-Noord. We hebben een positieve start gemaakt met de ontwikkelingen voor Baakse Beek-Veengoot. Een goede verkaveling en een goede structuur zijn belangrijk voor de landbouw in het gebied. Motto: Communiceer met het gebied Martin Kaal hoofd bureau Achterhoek Liemers, provincie Gelderland. Wij faciliteren dit proces en hebben daardoor een bijzondere rol. Er lopen achttien gebiedsprocessen in deze regio. We zitten middenin de streek en vinden elkaar gemakkelijk. Motto: We gaan constructief ergens naar toewerken Peter Schut bestuurslid afdeling Bronkchorst e.o. van LTO-Noord. Landbouw speelt een grote rol in het gebied. We hebben al vaker inbreng gegeven. We moeten er samen uitkomen. Motto: Houd het nuchter, gebruik je boerenverstand Werner de Wilde bestuurslid Gelders Particulier Grondbezit (GPG), vertegenwoordigt circa 160 landgoederen. Landgoederen hebben een belangrijke functie in deze streek. Het zijn bakens van natuur, cultuurhistorie en recreatie. Dat willen we behouden en versterken. Motto: Kom met elkaar tot goede gesprekken en zorg voor terugkoppeling Peter Schrijver heemraad Waterschap Rijn en IJssel, voorzitter. Ik vind het een voorrecht om voorzitter van deze regiegroep te zijn en zo mijn bijdrage aan de integrale opgave te leveren. Motto: Samen realiseer je mooiere ontwikkelingen in het gebied dan allemaal alleen Rudi Gerard directeur uitvoering waterschap Rijn en IJssel. Het is uniek dat het waterschap dit proces trekt. We moeten het met elkaar maken. Motto: Toon lef met oog voor andermans belangen Leon Hahn districtshoofd Staatsbosbeheer, vertegenwoordigt ook Natuurmonumenten en Het Gelders Landschap. In de natuurgebieden hebben we vooral problemen met de waterhuishouding. Om die op te lossen, hebben we andere partijen in de streek nodig. Motto: Samenwerken: de optelsom is meer dan de afzonderlijke delen Fons Hulshof wethouder gemeente Oost-Gelre, vertegenwoordiger gemeenten Berkelland, Oost- Gelre, Aalten en Oude IJsselstreek. In de meeste gemeenten heeft de landbouw het primaat. Er moet ook voldoende ruimte zijn voor natuur en recreatie. We mogen het belang van de consument niet uit het oog verliezen. Motto: We werken samen aan een duurzame omgeving Leo Scharenborg voorzitter recreatieschap Achterhoek-Liemers en voorzitter programmateam vrijetijdseconomie Regio Achterhoek. Het gaat ons vooral om de beleving van inwoners en gasten bij het gebied. De focus ligt op natuurlijk, culinair en verblijf. Er zit nog veel potentie; we willen de kwaliteiten nog beter vermarkten. Motto: Geniet! Biedt mensen gastvrijheid en mooie plaatjes Henk Wubbels heemraad Waterschap Rijn en IJssel, plaatsvervangend voorzitter. Dit project heeft het in zich om een forse meerwaarde te betekenen voor veel ontwikkelingen door ze met elkaar te verbinden. Dat verbinden mag geen optelsom zijn maar moet een vermenigvuldiging worden. Motto: willen is kunnen 2 3

3 Bouwstenen voor de uitvoeringsagenda De verbeterdoelen op een rijtje De belangrijkste elementen van de bouwstenen tot nu toe Om tot een goede integrale afweging te komen, is het belangrijk dat betrokken partijen hun ambities, toekomstvisie en belangen op het niveau van het hele stroomgebied kenbaar maken. Dit staat beschreven in wat wij de bouwstenen noemen. Daaraan is voor een aantal thema s door verschillende partijen hard gewerkt. Uitvoeringsagenda Bouwstenen zijn nu nog visies en ambities en geen concrete of vastgestelde plannen. Ook zijn echt individuele wensen nog niet geïnventariseerd. In 2010 worden de bouwstenen geanalyseerd en naast elkaar gelegd zodat de basis voor de uitvoeringsagenda ontstaat. Die afweging gebeurt eerst door een team van onafhankelijk deskundigen. Dan worden de verkregen inzichten weer samen met de betrokken partijen in het gebied besproken en verder uitgewerkt. Pas voor de uiteindelijke uitvoeringsagenda worden bestuurlijke keuzes en een integrale afweging gemaakt door alle betrokken bestuurders. Voorbereiding Natuurlijk zijn we niet vanaf nul gestart. In de afgelopen jaren is er voor dit gebied door verschillende partijen al een groot aantal visies, documenten, rapporten opgesteld. Die maken onderdeel uit van de bouwstenen: in zijn geheel en soms is een aantal onderdelen nader uitgewerkt. Individuele wensen Met heel veel organisaties, commissies, medewerkers van gemeenten, verenigingen en actieve netwerken van bewoners is contact geweest. Dit is pas een eerste stap in het organiseren van participatie van organisaties en bewoners. Naarmate we dichter bij het uitwerken van opgaven in bepaalde gebieden komen, zal er werkelijk sprake zijn van co-creatie met de betrokken burgers op lokaal niveau. In dit stadium komen ook individuele wensen aan de orde. Als het goed is hoort u van ons, maar als u een bijdrage wilt leveren, nodigen wij u van harte uit contact met de programmamanager op te nemen of met degenen die de kar trekken voor de bouwstenen. Zij worden op de pagina s 5 t/m 8 voorgesteld. Kijk voor meer informatie ook op de website: Het gebiedsproces voor Baakse Beek Veengoot heeft het motto Een stroomgebied op orde meegekregen. In het gebied liggen kansen voor het verbeteren van de waterhuishouding, landbouw, natuur, cultuurhistorie, recreatie en leefbaarheidsprojecten. Het beleid voor deze verbeteringen staat voor een gedeelte vast op hoofdlijnen. Dit stellen we niet meer ter discussie maar samen met het gebied maken we keuzes over de nadere invulling, het tempo, de plek, de planning. Kortom: hoe, wat, waar, wanneer precies. Daarbij worden ook de ambities van de streek betrokken en waar mogelijk meegenomen. De belangrijkste beoogde verbeteringen op een rijtje: versterken van de landbouwstructuur water langer vasthouden verbeteren van de waterkwaliteit aanpak van verdroging op de landgoederen ontwikkelen en realiseren van een ecologische verbindingszone versterken van het landschap aandacht voor cultuurhistorie bevorderen en faciliteren van recreatie versterken van de natuurbeleving bevorderen van de leefbaarheid Als gezegd is er door veel partijen, organisaties en personen aan het opstellen van de bouwstenen voor de verschillende thema s gewerkt. Binnenkort zal die informatie op de site ww.baaksebeek.nl te vinden zijn en op de sites van de betrokken organisaties. Waar van toepassing kunt u ook de originele documenten lezen. In deze nieuwsbrief per thema een samenvatting om u een eerste idee te geven. Bouwsteen Landbouw LTO Noord Projecten heeft de landbouwopgave geïnventariseerd en beschreven in een zogeheten investeringsagenda, in samenwerking met DLG. het waterschap en een groot aantal agrariërs. Eind oktober is dit proces afgerond. Kern van het document is dat bij de verdere (her) inrichting van het gebied rekening wordt gehouden met de vestigingsfactoren die de boeren nodig hebben om goed te kunnen blijven ondernemen. Het gaat o.a. om verbeterde verkaveling, een grondwaterpeil dat is afgestemd op agrarisch gebruik in aaneengesloten gebieden en toegankelijke landbouwwegen. Daarnaast willen de agrariërs ruimte voor innovatief ondernemerschap en nieuwe economische activiteiten. Op zeven deelgebiedbijeenkomsten hebben in totaal 350 agrariërs hun waardevolle inbreng geleverd voor noodzakelijke investeringen in het ge- bied. Daarnaast heeft een klankbordgroep een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de investeringsagenda landbouw. Alle 1100 agrarische ondernemers met een bedrijf in het gebied zijn geïnformeerd over het proces en konden hun inbreng leveren. Zij hebben ook een soort samenvatting van de investeringsagenda ontvangen. Deze agenda is een visie voor het hele stroomgebied. Individuele wensen van ondernemers zijn nog niet volledig in beeld. Suggesties zijn welkom Ook hier is van belang dat als u nog niet betrokken bent in het proces, het niet wil zeggen dat dat niet meer kan. Uw suggesties zijn altijd van harte welkom. Radbouw Vorage: Het gebiedsproces Baakse Beek-Veengoot is voor de landbouwondernemers een geweldige kans om aan verbeteringen van hun bedrijfstak te werken en zo de toekomst vorm te geven. De meer dan duizend ondernemers in de agrobusiness zijn een factor van belang, economisch maar ook voor de vorming en het beheer van het landschap. Het is daarom goed dat zij een actieve inbreng hebben in dit proces. Radboud Vorage, projectleider bij Projecten LTO Noord, / , 4 5

4 Bouwsteen Water Bouwsteen Natuur Uitgangspunt voor de integrale uitvoeringsagenda is het vastgestelde beleid. Met name voor de wateropgave gaat het voor een groot deel over het realiseren van doelen zoals die beschreven zijn in het waterbeheerplan van het waterschap, het provinciale waterhuishoudingplan, de kaderrichtlijn Water, Natuurbeheerplan Gelderland, de TOP lijst van verdroogde gebieden en de routekaart van het waterschap die richting geeft aan de realisering van de wateropgave binnen het werkgebied van het waterschap. Door een team van deskundigen van waterschap en ander organisaties worden in het kader van de bouwsteen water het vastgestelde beleid vertaald naar een concrete inrichtingsopgave. Beschikbare gegevens worden verzameld, besproken en verder uitgewerkt. Belangrijke onderdelen hiervan zijn: realiseren van een veerkrachtig watersysteem: vasthouden, bergen, afvoeren uitvoeren van maatregelen Kaderrichtlijn Water realiseren van de Specifiek Ecologische Doelstellingen voor beken realiseren van de natte ecologische verbindingszones aanpak van de verdroging in de TOP gebieden beperken van wateroverlast / opheffen van verdroging lozen van rioleringswater op het waterlopenstelsel Dynamiek Naast deze opgaven heeft het waterschap ook ambities die onderdeel kunnen uitmaken van de integrale opgave zoals bij voorbeeld het wijzigen van profielen van waterlopen, zodat meer dynamiek ontstaat, een hogere ecologische doelstelling bereikt kan worden en een moderner onderhoudsregiem toegepast kan worden. Het watersysteem van de Baakse Beek-Veengoot heeft een aantal kunstwerken waarvan de levensduur voorbij is en waarvan bekeken wordt in hoeverre revisie dan wel vernieuwing noodzakelijks is voor de hele upgrading van het watersysteem. Nevendoelen Het waterschap hecht er in het algemeen aan om ook andere doelen zoals recreatief medegebruik en herstel van cultuurhistorische elementen mee te nemen in de wateropgave. Bij het samenvoegen van alle bouwstenen komen deze doelen in beeld. In 2009 is al een flink begin gemaakt met de bouwsteen water. Daartoe zijn o.a. de routekaart opgesteld en is gewerkt aan het opstellen van 3 GGOR s. Begin 2010 wordt dit afgemaakt en met de andere onderdelen samengevoegd tot een document. Gerard Horst, projectleider waterschap: In de wateropgave is het een uitdaging om te sturen op doelen en opgaven die passend zijn voor alle belangen Gerard Horst, projectleider water bij Waterschap Rijn en IJssel, , De provincie Gelderland heeft samen met deskundigen van de natuur-en milieu organisaties de basis gelegd voor de natuuropgave. Belangrijk onderdeel van deze bouwsteen is het robuuster maken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) tussen de Veluwe en Duitsland. Er wordt gebruikt gemaakt van verkenningen die in 2006 en 2008 (+ Arcadis 2002) voor de EHS zijn opgesteld. Op dit moment is al het een en ander aan natuur gerealiseerd, zoals langs de spoorlijn en een deel van de verbindingszone Veengoot. Bij Lievelde en Zieuwent zijn diverse terreinen ingericht. Daarnaast is veel agrarisch natuurbeheer in het landgoederengebied. Verbeteringen Er zijn echter ook nog verbeteringen nodig. Zo is bijvoorbeeld de verbinding voor bos en open gebied nog niet effectief genoeg en de aansluiting van de IJssel op de landgoederen en het landgoederen -middengebied nog onvoldoende. Nieuwe natuur Waar de komende jaren vooral op wordt ingezet is herstelde sponswerking door vasthouden van water in bodem en watergangen. De bouwsteen bevat voorstellen voor een aantal gebieden dat met name geschikt is voor nieuwe natuur, sponswerking, de opvang van water of combinaties daarvan. Kwelgebieden kunnen worden hersteld en ambitie is om meer water te bergen en vast te houden, zowel benedenstrooms als op lage delen van landgoederen. Willem Drok: Ik zie echt een perspectief om wat nu nog soms kwaliteit onder de oppervlakte is tot iets moois uit te laten uitgroeien. Ik merk dat heel veel mensen dit herkennen. Willem Drok, coördinator natuur bureau Achterhoek en Liemers, , Bouwsteen Recreatie/toerisme Met vertegenwoordigers van enkele gemeenten, Recreatieschap Achterhoek en Liemers, en het Achterhoeks Bureau voor Toerisme zijn na oriënterende gesprekken afspraken gemaakt om in beeld te brengen welke opgave er ligt op het gebied van recreatie en toerisme. Dit levert een eerste beeld op van de grotere regionale projecten die voor een deel spelen in het gebied. Met de doelen en uitvoering van die projecten kan straks in de uitvoeringsagenda rekening gehouden worden. Het is belangrijk om te weten wat er loopt om optimale afstemming te waarborgen. Gebiedskennis De toeristische ondernemers en belangrijke netwerken in het gebied worden nog op een passende manier benaderd voor inbreng van hun deskundigheid en gebiedskennis als het gaat om kansen voor toerisme en recreatie. Jan ten Have: Als recreatieschap werken we vooral Achterhoek breed aan projecten als bijvoorbeeld het fietsknoopuntensysteem die over de hele streek spelen. Een van de onderwerpen is voor ons recreatief medegebruik. In dit soort gebiedsprocessen is afstemming van belang waardoor ook nieuwe kansen benut kunnen worden Jan ten Have, recreatieschap Achterhoek en Liemers, Edwin Kok: Achterhoeks Bureau voor Toerisme, tel

5 Bouwsteen Cultuurhistorie De bureaus Vista en Lantschap hebben de opdracht voor het opstellen van een bouwsteen cultuurhistorie voor het gebied bovenstrooms van Ruurlo. Zij voerden de studie uit om antwoord te krijgen op de volgende vragen: Welke cultuurhistorisch waardevolle patronen en elementen zijn aanwezig Welke aanknopingspunten bieden deze patronen en elementen voor het vormgeven van de ruimtelijke opgaven in het gebied, zoals herstel van de sponswerking, tot stand brengen van de EHS, inrichting van landbouwontwikkelingsgebieden, etc. Deze studie is een aanvulling op de ontwerpstudie waterbeheer en cultuurhistorie uit 2006 voor de landgoe- derenzone in het benedenstroomse deel van de Baakse Beek. Zo ontstaat een totaalbeeld van de cultuurhistorie over het hele stroomgebied. Eerst zijn de beschikbare gegevens in kaart gebracht met inbreng van de gemeenten, lokale organisaties en verenigingen. Naast oude kaarten, historische studies etc. is ook de informatie uit de gemeentelijke landschapsontwikkelingsplannen (LOP s) verwerkt. Deze zijn immers uitgebreid met de bevolking besproken en recent op- en/of vastgesteld en aansluiting daarop is van belang. Bouwsteen Leefbaarheid Alle dorpsbelangenorganisaties hebben via een brief korte informatie over het proces gekregen en zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Doel van die bijeenkomst was hen te informeren en van hen te horen wat zij van belang vinden als het gaat om het thema leefbaarheid in de uitvoeringsagenda, hoe zij betrokken willen worden in het proces en hoe wij de bewoners van de kleine kernen zo goed mogelijk kunnen informeren en betrekken bij de thema s die voor hen relevant zijn. Als algemene aandachtspunten bij leefbaarheid werden genoemd: voorzieningen, veiligheid en geborgenheid, recreatief vertoeven in de kernen en wonen en werken. Men gaf aan dat het van belang is de mens centraal te stellen en met betrokkenen samen het gebied in te richten. Klaas Jan Wardenaar, van Vista landscape and urban design: Het stroomgebied van de Baakse Beek-Veengoot is echt een fantastisch gebied. Het bevat werkelijk alle denkbare interessante cultuurhistorie: de oude landgoederenzone uit de periode dertiende tot achttiende eeuw en het bovenstroomse gebied, waar in de negentiende en twintigste eeuw heel veel met het landschap is gebeurd. De cultuurhistorie van het gebied blijkt vele en diverse aanknopingspunten te bieden door waardevolle patronen en elementen. Deze kunnen uitstekend als bindende factor worden gehanteerd bij de gebiedsontwikkeling. Er zijn in 2009 twee kennisateliers en een kansenatelier gehouden met deskundigen uit het gebied, vertegenwoordigers van gemeenten en locale cultuurhistorische verenigingen. Klaas Jan Wardenaar, bureau Vista, tel Het advies om de dorpsplannen te raadplegen zullen wij zeker opvolgen. De dorpsbelangenorganisaties willen graag op de hoogte gehouden worden en als het gaat om concrete zaken in een bepaald gebied of kern willen zij zeker een actieve rol spelen. Zij gaven ook aan een rol te kunnen spelen in de communicatie naar de burgers met hun communicatiemiddelen als sites, nieuwsbrieven, Kleine Kernen Koerier en momenten als jaarvergadering en ledenvergaderingen. Alfred Wopereis, Marienvelds Belang, Ik vind het belangrijk dat zaken die in het dorpsplannen staan meegenomen worden. Daar zijn mensen heel druk mee geweest. Nu is de projectgroep bijvoorbeeld bezig met de kuierpaden in samenwerking met het waterschap. Programmamanager Jurjen Moorman: Kansen benutten door samenwerken en integrale aanpak Als programmamanager voor Baakse Beek-Veengoot is Jurjen Moorman een belangrijke schakel in het gebied. Hij is bovendien voor iedereen aanspreekpunt. Wie een vraag, idee of suggestie heeft over zaken die in Baakse Beek-Veengoot spelen, kan me bellen of mailen. Ik heb het overzicht en ken de mensen en de netwerken. Zo kan ik ervoor zorgen dat elke opmerking of tip op de juiste plek terecht komt. Een aantal mensen kent hij zeker al van zijn vorige functie als manager van Plattelandshuis Achterhoek- Liemers. Dat heb ik tien jaar gedaan. Het werd tijd voor een nieuwe boeiende klus. Zijn eerste verantwoordelijkheid is dat het zogeheten gebiedsproces Baakse Beek-Veengoot zorgvuldig verloopt. Dat betekent dat de uitvoeringsagenda voor het gebied er komt in nauwe samenwerking met de gebiedspartijen. Samen met het programmateam en veel betrokken medewerkers van de partnerorganisaties zorg ik ervoor dat de regiegroep zijn werk kan doen. Daarnaast sta ik voor een goede samenwerking en een integrale aanpak; de kern van dit proces. Jurjen Moorman Win-Win Een andere belangrijke taak is om er voor te zorgen dat het waterschap gronden kan verwerven. Met grond doe je wonderen, zonder grond blijft het donderen, zeggen we wel eens. Je kunt landbouw, natuur en water alleen nieuwe kansen bieden als je grondposities hebt. We hebben daarvoor een strategieplan, zodat we aankoopkansen kunnen afwegen. Het is de Dienst Landelijk Gebied die gaat onderhandelen en de aankoop uitvoert. Dit alles gaat in nauwe samenwerking met de vijf kavelruilcommissies die in het gebied actief zijn. Vanzelfsprekend is het persoonlijke gesprek met degene die het betreft de sleutel tot succes en een werkelijke win-win situatie. Kansen benutten Uitgangspunt is dat in Baakse Beek- Veengoot de komende jaren zoveel mogelijk kansen worden benut. Als het maar even kan maken we werk met werk. Stel dat het waterschap een stuk van de beek wil laten meanderen of het water langer wil vasthouden. Het zou ideaal zijn als dat wordt gecombineerd met bijvoorbeeld een bruggetje, zodat een fiets- of wandelroute kan worden aangelegd. En dat als er grond vrijkomt voor nieuwe natuur, een agrariër in dat gebied zijn kavelstructuur kan verbeteren, een landgoedeigenaar een aantal lanen kan opknappen en er ook nog cultuurhistorische elementen worden hersteld. Je moet dan wel weten van elkaar dat je die wensen hebt. Daarin is een belangrijke rol voor de regiegroep en mijzelf als programmanager weggelegd. 8 9

6 Twee sporen: Denken en doen Verbetering waterhuishouding op De Wiersse Met velen die deze Nieuwsbrief lezen is al contact geweest en zij zijn al goed op de hoogte. Nog even voor de duidelijkheid en voor degenen met wie wij nog niet hebben gesproken: het project of proces Baakse Beek kent twee sporen die naast elkaar lopen: 1. het maken van de uitvoeringsagenda: de basis voor de uitvoering op lange termijn 2. het voorbereiden en uitvoeren van projecten Eind 2010 moet de basis voor de uitvoeringsagenda klaar zijn maar dat wil niet zeggen dat we tot die tijd wachten met de uitvoering. In het gebied worden nu al ongeveer 30 projecten voorbereid en uitgevoerd door het Waterschap, terreinbeherende organisaties en diverse initiatiefnemers als stichtingen, gemeenten of particulieren. Deze projecten zijn een eigen verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers maar door elkaar te informeren en zaken af te stemmen kan meer worden bereikt en kan de integrale opgave ook werkelijk worden gerealiseerd. Projecten Waterschap Rijn & IJssel voert twee beekherstelprojecten uit ten noorden van Zieuwent (Veengoot-Zanddijk) en ten zuiden van Mariënvelde (Baakse Beek-Kunnerij) Beide projecten hebben tot doel de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te realiseren (vier hectare verwerving en vijftien hectare ingericht) en verdroging te bestrijden (zeventien hectare en drie kilometer beektraject). In juli dit jaar was een inloopbijeenkomst voor omwonenden. De voorbereiding van uitvoeringswerkzaamheden op landgoed De Wiersse (zie pagina 11) is ook begonnen. Het waterschap is tevens betrokken bij herstelprojecten van bedrijventerrein Lindebrook, landgoed De Voshutten, Wientjesvoort zuid, natuurontwikkeling Walgemoet (landgoed Zelle) en een initiatief bij Barlo. Met het landgoed t Zelle loopt een pilot om tot meerjarige afspraken te komen voor de uitvoering. De wijziging van het bestemmingsplan voor natuurontwikkeling op het Walgemoet ligt ter inzage. In het stroomgebied van de Baakse Beek-Veengoot lopen processen voor het vaststellen het zogeheten gewenst Grond-en Oppervlaktewater Regime (GGOR). Staatsbosbeheer is in 2008 begonnen met de uitvoering van milieuherstel op het landgoed Hagenbeek (28 hectare), Halse Heide (acht hectare), Leeg n Koningstool (zes hectare). Deze projecten zijn afgerond. Milieuherstel voor Koolmansdijk (zeventien hectare) is in voorbereiding. Voor het TOP-lijstgebied Baakse Beek Vorden is Het Gelders Landschap begonnen met het opstellen van een inrichtingsplan. De wijziging van het bestemmingsplan ligt ter inzage. Voor een aangrenzend gebied van circa vijftien hectare ontwikkelt t Onderholt in samenwerking met het Burgerweeshuis een plan voor particuliere natuurrealisatie. Natuurmonumenten voert in het kader van het gebiedscontract met de provincie Gelderland een aantal projecten uit, waaronder op het landgoed Hackfort. Door diverse initiatiefnemers worden projecten uitgevoerd die nu al een bijdrage leveren aan het realiseren van het uiteindelijke doel een stroomgebied op orde. Het gaat daarbij om projecten voor recreatie (fiets en wandelroutes) en landschapsherstel, projecten op landgoederen en ook op het gebied van landbouw (kavelruil, bedrijfsadvies, milieu-investeringen, verbreding). Waterschap Rijn en IJssel is druk doende om samen met de eigenaar van landgoed De Wiersse bij Vorden de waterhuishouding en de waterkwaliteit te verbeteren. Het landgoed geniet internationale bekendheid om haar tuin en landschapspark. De Baakse Beek loopt er dwars doorheen. Behalve de Baakse Beek omvat De Wiersse ook twee vijvers, een binnen- en een buitengracht. Wij hebben in dat water veel last van kroos, vertelt eigenaar Peter Gatacre. Het probleem van het kroos is niet zo gemakkelijk op te lossen, maar we zijn met het waterschap in gesprek over maatregelen die we - vooruitlopend op maatregelen voor een langere toekomst - al snel kunnen nemen. Op de lange termijn moet de sponswerking worden hersteld en willen gedurende het hele jaar voldoende watertoevoer hebben. Het waterschap wil graag een vispassage aanleggen in de Baakse Beek, evenals een extra stuw die voor betere waterverdeling moet zorgen in de strijd tegen de verdroging van het landgoed. Medewerker integraal waterbeheer Arie Koster: Al eerder hebben we de waterhuishouding op De Wiersse aangepast, maar deze maatregelen hadden onvoldoende effect tegen de verdroging. Daarom zijn we nu opnieuw in gesprek om tot verbeteringen te komen. Water is essentieel voor het aanzien van de tuin, stelt Gatacre. Dat heeft te maken met de cultuurhistorie van dit eeuwenoude landgoed en met het landschap en de flora en fauna. Er zijn twee bruggen over de Baakse Beek en hoe die beek eruit ziet, is voor ons heel belangrijk. Koster zegt dat het waterschap zeker het belang inziet van de esthetische kant van de geplande maatregelen. Het is op zo n mooi landgoed niet alleen een technisch verhaal. We zijn het erover eens dat we snel een aantal maatregelen willen nemen. De kunst is om er samen een plan van te maken waar beide partijen achter kunnen staan. Binnen een half jaar willen we een concreet plan klaar hebben. Beekherstel Op dit moment voert het waterschap twee beekherstelprojecten uit bij Mariënvelde en Zieuwent: de projecten Baakse Beek-Kunnerij en Veengoot- Zanddijk. De beek heeft op die plekken nu nog een strak profiel en is voornamelijk gericht op waterafvoer. Interessant bij de Baakse Beek is de koppeling met een particulier initiatief voor de ontwikkeling van een landgoed. Door de handen ineen te slaan kunnen meerdere doelen worden bereikt en werk met werk gemaakt. Dit is volledig in lijn met wat ook de essentie is van het integrale proces van de Baakse Beek is, vertelt projectleider Sander Klarenbeek van het waterschap. Het doel is om meer variatie aan te brengen, de beken anders vorm te geven en het watersysteem robuuster te maken, dat wil zeggen dat ze bij perioden van regen en droogte beter de pieken en dalen in de wateraan- voer kunnen opvangen. Daarnaast krijgen flora en fauna meer ruimte, onder andere door natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Klarenbeek: Dit is alvast een eerste stap in het hele traject en draagt een steentje bij aan het uiteindelijke doel: een stroomgebied op orde. De ontwerpen zijn in juli gepresenteerd tijdens een drukbezochte inloopmiddag en enthousiast ontvangen door bewoners uit de omgeving

7 Uw inbreng: Hoe blijft u op de hoogte en met wie kunt u contact opnemen Dit jaar hebben veel vertegenwoordigers van belanghebbende partijen, deskundigen en actieve netwerken in het gebied meegedacht en hun kennis van het gebied ingebracht. Dit in het kader van de zogenaamde bouwstenen. Er is een groot aantal informatieavonden en persoonlijke gesprekken geweest. Misschien bent u daar via uw netwerk of op een of andere manier al bij betrokken geweest of heeft u al informatie ontvangen. Digitale Nieuwsbrief In de toekomst willen we met digitale nieuwsbrieven gaan werken. Dit kan voor alle geïnteresseerden, voor specifieke doelgroepen of over speciale onderwerpen. De nieuwe wetgeving vraagt dat mensen zich daar zelf voor opgeven. Dat kan via de website. Vragen en suggesties Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties is de programmamanager de aangewezen persoon: Jurjen Moorman Communicatie Als u een vraag heeft over bijeenkomsten die georganiseerd worden of als u wilt dat wij uw netwerk, leden of achterban informeren door presentaties of speciale nieuwsbrieven, bespreekt de communicatiemedewerker dat graag met u: Anne Marie de Ronde Hier vindt u informatie over het proces en de projecten die uitgevoerd of voorbereid worden. Via de site kunt u ons ook bereiken en reageren. 12 Bijeenkomsten Gaandeweg het proces zullen er zeker weer momenten zijn dat het goed is om u te informeren of met u van gedachten te wisselen. Wij nemen het initiatief maar als u vindt dat dat nodig is, laat het ons vooral weten. Deze Nieuwsbrief Deze papieren nieuwsbrief verschijnt op momenten dat er weer iets nieuws te melden is. Hiervoor kunt u zich ook opgeven via de site. Als u wilt dat uw leden, bezoekers of anderen de nieuwsbrief ontvangen, dan zullen we daar graag voor zorgen. Neem contact op met Anne Marie de Ronde. Werkateliers In de loop van 2010 gaan we inzoomen op deelgebieden en maken we een verdiepingsslag op sommige onderwerpen. In werkateliers worden zaken verder uitgewerkt. Via alle mogelijke kanalen zullen we bekende maken waar die werkateliers gehouden zullen worden. Als u een bijdrage wilt leveren en niets van ons hoort neemt u dan alstublieft contact met ons op. Wij stellen de inbreng van uw deskundigheid, gebiedskennis en persoonlijke betrokkenheid zeer op prijs.

REGIOBIJEENKOMST OOST

REGIOBIJEENKOMST OOST REGIOBIJEENKOMST OOST PROGRAMMA BAAKSE BEEK VEENGOOT JURJEN MOORMAN 25 MAART 2011 PROLOOG AB besluit (13-09-2007): visie stroomgebied vastgesteld als startnotitie GS besluit (18-03-2008): prioritair PMJP

Nadere informatie

IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief

IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief Nieuwsbrief IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het Integraal Gebiedsprogramma (IGP) Laarakkerse Waterleiding. In deze brief vindt u informatie over een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie NIEUWSBRIEF Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen Oktober 2014 Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland gaan op een andere manier samenwerken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES De provincies willen waardevolle landbouwgebieden en natuurterreinen verder ontwikkelen. Staring Advies kan eigenaren van agrarische bedrijven en

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

Notitie nadere uitwerking ambitie waterberging Herinrichting Aaltense Goor - Zwarte Veen

Notitie nadere uitwerking ambitie waterberging Herinrichting Aaltense Goor - Zwarte Veen Notitie nadere uitwerking ambitie waterberging Herinrichting Aaltense Goor - Zwarte Veen opgesteld: Waterschap Rijn en IJssel datum: 12 april 2012 versie: 01 status: Definitief Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

zorg voor ons landschap

zorg voor ons landschap Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal www.landschapsbeheergelderland.nl zorg voor ons landschap Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG): Stichting met ideële doelstelling. Missie: Zorg voor een vitaal, beleefbaar

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017 December 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie Bijlage 4b Communicatie en participatie INHOUD 1 Op weg naar een Definitief Ontwerp voor Kerckebosch... 3 2 Informeren en betrekken... 3 3 Participatie... 4 Communicatie en participatie 2 Op weg naar een

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

Jaar in beeld Wat deed SCAN in 2014 voor de collectieven?

Jaar in beeld Wat deed SCAN in 2014 voor de collectieven? Jaar in beeld Wat deed SCAN in 2014 voor de collectieven? 2014: het was voor SCAN een vruchtbaar jaar vol dynamiek en resultaat. Er is veel werk verzet, zowel voor als achter de schermen. De professionalisering

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN in de periode 2014-2015 (versie 3 mei 2014) situatie per 31-12-2013 SAMEN STERKER Werkgroep

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 44

Provinciaal blad 2012, 44 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 44 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug (Instellingsbesluit

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

Informatiebulletin Veessen-Wapenveld

Informatiebulletin Veessen-Wapenveld Informatiebulletin Veessen-Wapenveld Nr 3 Maart 2008 Tussen Veessen en Wapenveld ligt vanaf 2015 een hoogwatergeul. Dat is ingrijpend voor u als bewoner of agrariër in het gebied, en voor het landschap.

Nadere informatie

Gebiedsavond Bodegraven-Noord

Gebiedsavond Bodegraven-Noord Gebiedsavond Bodegraven-Noord Programma 20.00 u Welkom door Jan Leendert van den Heuvel 20.10u Presentatie over schetsontwerp voor Bodegraven-Noord 20.30u Korte pauze, vragen inventariseren 20.45u Tafelgesprekken

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie.

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 5575 12 oktober 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339 tot instelling van de AVP-gebiedscommissie

Nadere informatie

Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN!

Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN! Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN! Waardevol Water? Doen! Woensdagavond 18 november organiseerde het hoogheemraadschap van Rijnland in de Stadsgehoorzaal in Leiden de avond Waardevol Water over het Waterbeheerplan

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:??????

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Koning Willem Alexanderkanaal Een beleefroute voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Tekst: Bert Dijenborgh - Foto s: Dianne Dijenborgh 12 Drenthe MagazinE 1216-DM31_ ALEXANDERKANAAL.indd

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Herstel natte natuurparels De Utrecht. Informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers

Herstel natte natuurparels De Utrecht. Informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers Herstel natte natuurparels De Utrecht Informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers Doel van de informatiebijeenkomst Alle agrariërs in de natte natuurparel en/of in de beschermingszone informeren

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Informatiebijeenkomst gemeenteraad Marum 20 mei 2015 Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier Agenda 1. Opening 2. Voorstellen gasten

Nadere informatie

Concept natuurbeheerplan 2016 bijna gereed

Concept natuurbeheerplan 2016 bijna gereed November 2014 Nieuwsbrief 6 De ontwikkeling van agrarische collectieven is volop aan de gang in Gelderland en Overijssel. Dat raakt de agrarische natuurverenigingen. Via deze nieuwsbrief geeft Natuurlijk

Nadere informatie

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk Waterplan Land van Cuijk 1 Inhoud Waterplan land van Cuijk: 1. Waarom het 2. Wat is het 3. Totstandkoming 4. Communicatie over 5. Uitvoeringsprogramma 6. Vragen 2 1 Raad gemeente Heeft u nog iets te kiezen?

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg

Nota inspraak en overleg Nota inspraak en overleg Voorontwerp bestemmingsplan KRW Modderbeek Maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Status nota inspraak en overleg 1.3 Reacties vooroverleg 1.4 Ingekomen

Nadere informatie

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Deze folder gaat over het herstellen van natte natuurparels in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012

Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012 Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012 Johannes Kramer welkom en opening bijeenkomst Als gebiedsgedeputeerde van Noordoost Fryslân wil ik u, mede namens

Nadere informatie

Zaaknummer: Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1 toekomst recreatieterrein Slingeland

Zaaknummer: Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1 toekomst recreatieterrein Slingeland Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer: 560498 Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1

Nadere informatie

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder ing. P. Schrijver Vergadering : 5 juli 2016 Agendapunt : 9. Bijlagen : 1. Ligging projectgebied 2. Inrichtingskaartje NB: i.v.m. omvang

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010. Andre Nooteboom (heemraad)

Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010. Andre Nooteboom (heemraad) Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010 Andre Nooteboom (heemraad) Doelstellingen avond Elkaar meenemen in oprichtingsproces VBC-Veluwe Zorgen voor draagvlak en enthousiasme Kennis en informatie overdracht

Nadere informatie

: *14IT026339* Aanvraag uitvoeringskrediet maatregelen in het Markdal

: *14IT026339* Aanvraag uitvoeringskrediet maatregelen in het Markdal Behandelend ambtenaar: P.A.M. Janssen Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman Portefeuillehouder: J. van der Aa Ambtenaar aanwezig bij het DT: Ja Zaaknr. : 14.ZK08934/14.B0287 Kenmerk : 14IT026339 Barcode :

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal Onderwerp Status : Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal : Ontwerpbesluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 3 december

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen.

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. Plan Van Aanpak Gebiedsontwikkeling Westerzeedijk 24 april 2017) Besluitvorming: Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. 1) Aanleiding Het

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Koops, A.F. (Tonia) Kenmerk Vergaderdatum 14 januari 2016

Voorstel aan de raad. Koops, A.F. (Tonia) Kenmerk Vergaderdatum 14 januari 2016 Voorstel aan de raad Opgesteld door Milieu en Mobiliteit Koops, A.F. (Tonia) Kenmerk 15.511512 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 14 januari 2016 Geheim Nee Vaststelling Ontwikkelingskader

Nadere informatie

10.1 10.0. Naar een nieuw 9.90. Schoonebeekerdiep 9.80 9.70. Denk mee, schets mee 9.60 9.50 9.40 9.30 9.20 9.10 9.00

10.1 10.0. Naar een nieuw 9.90. Schoonebeekerdiep 9.80 9.70. Denk mee, schets mee 9.60 9.50 9.40 9.30 9.20 9.10 9.00 Naar een nieuw Schoonebeekerdiep Denk mee, schets mee Waterschap Velt en Vecht wil graag een natuurlijker Schoonebeekerdiep dat meer water kan opvangen. Langs de beek blijft landbouw de belangrijkste bestemming.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5

Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5 Nieuwsbrief van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (GR AV) Bekijk deze e-mail in uw browser Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5 AV werkt grenzeloos verder in 2017! Na

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Raamovereenkomst Plattelandsontwikkeling Drenthe

Raamovereenkomst Plattelandsontwikkeling Drenthe Raamovereenkomst Plattelandsontwikkeling Drenthe Ondertekenden, Natuur en Milieu Federatie Drenthe, bij deze vertegenwoordigd door R. Hoekstra, hierna te noemen als NMFD Staatsbosbeheer, bij deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Inspraakrapport ontwerp -beleidslijn gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied

Inspraakrapport ontwerp -beleidslijn gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied Inspraakrapport ontwerp -beleidslijn gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied Inspraakrapport Vastgesteld door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden op 17 maart 2015 Verantwoording

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Projectnota Vastgesteld door GS op: 17 maart 2015 Vastgesteld door het DB op: 23 juni 2015

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Projectnota Vastgesteld door GS op: 17 maart 2015 Vastgesteld door het DB op: 23 juni 2015 Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Projectnota Vastgesteld door GS op: 17 maart 2015 Vastgesteld door het DB op: 23 juni 2015 Projectnota Zuidelijk Westerkwartier 17-03-2015 1 Inhoud 1.! Inleiding...

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

werkatelier Kansen Drents-Friese flank

werkatelier Kansen Drents-Friese flank werkatelier Kansen Drents-Friese flank 20 april 2011 Bron: Drents Friese Wold, Atelier Mooi Drenthe Inhoud Het concept werkatelier 3 Werkatelier Kansen Drents-Friese flank 3 Programma 3 Presentaties 4

Nadere informatie

Ruimte voor water. in het rivierengebied

Ruimte voor water. in het rivierengebied Ruimte voor water in het rivierengebied Het rivierengebied bestaat bij de gratie van de grote rivieren met daarlangs de zich eindeloos voortslingerende dijken. Daartussen vruchtbare klei, groene weilanden

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Aanpak en resultaten samenwerking

Aanpak en resultaten samenwerking Aanpak en resultaten samenwerking Louisa Remesal mei 2016 SUCCESVOLLE PROJECTEN Al jaren werken gemeenten en waterschap samen met de omgeving om projecten te realiseren. Lochem Gemeentehuis aan de Berkel

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Terugkoppeling 2 e ronde WaterWerkplaatsen voor professionals. 16 februari 2017

Terugkoppeling 2 e ronde WaterWerkplaatsen voor professionals. 16 februari 2017 Terugkoppeling 2 e ronde WaterWerkplaatsen voor professionals 16 februari 2017 Programma 1. Welkom en toelichting op programma 2. WaterWerkplaatsen 3. Presentatie van de adviezen Bodem Water in bebouwd

Nadere informatie

Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Programma

Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Programma Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Informatieavond, 9 december 2014 De Aanleg, Deurze 1 Programma 1. Welkom (Hendrik Oosterveld) 2. Doel van de avond

Nadere informatie

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente 2e ontwerpatelier locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug 5 locatiesin beeld Proces Principes waterwinning Bestaande

Nadere informatie

KERNGEGEVENS Dienst Landelijk Gebied (DLG) onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuw landgoed en maakt het ontwerp

KERNGEGEVENS Dienst Landelijk Gebied (DLG) onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuw landgoed en maakt het ontwerp KERNGEGEVENS Dienst Landelijk Gebied (DLG) onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuw landgoed en maakt het ontwerp Opdrachtgever Bureau Beheer Landbouwgronden DLG/BBL werkt samen met Gemeente Buren, Provincie

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

Klimmen Ransdaal. www.openclubklimmenransdaal.nl KLIMMEN RANSDAAL

Klimmen Ransdaal. www.openclubklimmenransdaal.nl KLIMMEN RANSDAAL Klimmen Ransdaal www.openclubklimmenransdaal.nl KLIMMEN RANSDAAL Intentieverklaring Tijdschema 19:30 uur welkomswoord 19:35 uur uitleg programma van vandaag 19:45 uur - welke vragen heeft u? - welke opmerkingen

Nadere informatie

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Waterveiligheid en Watersysteem 14 juni 2016 INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder ing. P. Schrijver Vergadering : 21 juni 2016 Agendapunt : Bijlagen

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast Augustus 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

MEMO. Bijlage 5 Reacties GC ZWK

MEMO. Bijlage 5 Reacties GC ZWK Bijlage 5 Reacties GC ZWK 18042017 MEMO Aan: Van: Gebiedscommissie ZWK Ernstjan Cornelius Datum: 11 april 2017 Onderwerp: covernotitie reacties nav inloopbijeenkomsten maart en april 2017 De inloopbijeenkomsten

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Kadernota Vrije Tijd Beja Burema Tim Verhoef (Cultuur en Recreatie)

Nadere informatie

Het herverkavelingsproces

Het herverkavelingsproces Herverkaveling Het herverkavelingsproces Om het landelijk gebied ook in de toekomst vitaal te houden, worden gebieden opnieuw ingericht. Hoe de nieuwe inrichting van een gebied er uit moet zien, staat

Nadere informatie

Onze gemeenschappelijke ambitie:

Onze gemeenschappelijke ambitie: 1 Concept-versie versnellingsafspraken vanuit de provinciale opgaven voor de regio Hart van Brabant d.d. 15 november Document ten behoeve van dialoog tussen het College van Gedeputeerde Staten van Noord

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten. onderzoeken mogelijkheid Uitkijkpunt, versterken relatie Dijk - Waal

Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten. onderzoeken mogelijkheid Uitkijkpunt, versterken relatie Dijk - Waal Ideeën en kansen Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten Zoekzone TOP en informatiecentrum Mogelijkheden landschapsversterking bijv. oude strang terugbrengen Behouden en versterken leefgebied

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

www.landschapsbeheergelderland.nl Twitter: @SLGelderland Startavond Klompenpad Beekbergen Stichting Landschapsbeheer Gelderland Programma Uitleg klompenpaden (wat, waarom, hoe) Ervaringen Gerard Nijhof

Nadere informatie

Welkom. Evaluatie natuurontwikkeling en waterberging Geeserstroom. maandag 26 september 2016

Welkom. Evaluatie natuurontwikkeling en waterberging Geeserstroom. maandag 26 september 2016 Welkom Evaluatie natuurontwikkeling en waterberging Geeserstroom maandag 26 september 2016 Programma 20.00 uur: 20.10 uur: 20.15 uur: 20.50 uur: 21.00 uur 21.30 uur: 21.45 uur: Welkom door Wolter Piek

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom 1 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Samenvatting 1.1 Werkgroep Openbare ruimte 1.2 Werkgroep Woningen 2. Plan van Aanpak Burgerparticipatie 2.1 Informeren belanghebbenden

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 22 november 2010) Nummer Onderwerp Kreekherstel Strypse Wetering

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 22 november 2010) Nummer Onderwerp Kreekherstel Strypse Wetering van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 22 november 2010) Nummer 2420 Onderwerp Kreekherstel Strypse Wetering Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Zeeland in stroomversnelling. Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht

Zeeland in stroomversnelling. Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht Zeeland in stroomversnelling Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht Wat is er gebeurd sinds 2 juni? Het advies van de Commissie Balkenende

Nadere informatie

Ruimte voor de Regge op Landgoed Het Laar. Stef Fortkamp, waterschap Vechtstromen Marcel Eekhout, Parklaan landschapsarchitecten

Ruimte voor de Regge op Landgoed Het Laar. Stef Fortkamp, waterschap Vechtstromen Marcel Eekhout, Parklaan landschapsarchitecten Ruimte voor de Regge op Landgoed Het Laar Stef Fortkamp, waterschap Vechtstromen Marcel Eekhout, Parklaan landschapsarchitecten Ommen Situatie Ommen Vecht Regge Het Laar Ommen Zuid Aanleiding Project Hoofdwaterkering

Nadere informatie

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit Projectplan gaat over het aanpassen van de Heelsumse beek vanaf de N225 tot aan de

Nadere informatie

Deel 1: algemene aspecten (door Harry van Buggenum)

Deel 1: algemene aspecten (door Harry van Buggenum) 20 JAAR BEEKHERSTEL door Waterschap Roer en Overmaas Met vallen, opstaan en weer doorgaan.. # Succesfactoren # Faalfactoren Deel 1: algemene aspecten (door Harry van Buggenum) Harry van Buggenum & Rob

Nadere informatie

Groen Ontwikkelprogramma Natuurnetwerk

Groen Ontwikkelprogramma Natuurnetwerk Groen Ontwikkelprogramma Natuurnetwerk (ambitiedocument) Streeknetwerk LandStad De Baronie 1. Het Natuurnetwerk Nederland In het Natuurpact voor de ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland (2013)

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN. Bestemmingsplan Agrarische Enclave. Uitnodiging

BESTEMMINGSPLAN. Bestemmingsplan Agrarische Enclave. Uitnodiging BESTEMMINGSPLAN Bestemmingsplan Agrarische Enclave De gemeente Apeldoorn werkt aan de actualisering van bestemmingsplannen. Sommige bestemmingsplannen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Voorstel Kennisnemen van de stand van zaken projecten medegebruik waterkeringen.

ALGEMENE VERGADERING. Voorstel Kennisnemen van de stand van zaken projecten medegebruik waterkeringen. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 januari 2013 SWS/ PWB STUKDATUM NAAM STELLER 29 november 2012 R. van Wolfswinkel ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 10 Voorstel Kennisnemen van de stand van zaken projecten

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Samen werkt beter. De partners. Samenwerken aan toekomstbestendige ontwikkeling met een balans tussen economie en ecologie

Samen werkt beter. De partners. Samenwerken aan toekomstbestendige ontwikkeling met een balans tussen economie en ecologie De partners De 15 partners van zijn: Landschap Overijssel, LTO Noord, Natuur en Milieu Overijssel, Natuurlijk Platteland Oost, Natuurmonumenten, Overijssels Particulier Grondbezit (OPG), provincie Overijssel,

Nadere informatie

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA = 1 = BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA Registratienummer: 13UIT11428 (behoort bij nummer: 13INT03360 )- Uitvoeringsschema (Bijlage bij ontwerp omgevingsvisie Hellendoorn. Beleidsveld Project Thema s / beleidskader

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

A. INTERACTIEF PLANPROCES

A. INTERACTIEF PLANPROCES Communicatie Structuurvisie De Wolden A. INTERACTIEF PLANPROCES De gemeente De Wolden is gestart met het opstellen van een Structuurvisie voor het hele grondgebied van de gemeente. Het college en de raad

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Raad van de gemeente Den Helder Postbus 36 1 780 AA DEN HELDER GEMEENTE DEN HELDER HtèEKOW&'J q lllfjl?315 Stuknummer: AM5.03476 Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Rivierverruiming Uiterwaarden Neder-Rijn

Rivierverruiming Uiterwaarden Neder-Rijn Nieuwsbrief Jaargang 1 Nummer 1 Maart 2010 Rivierverruiming Uiterwaarden Neder-Rijn Beste bewoner, Alstublieft. We bieden u de eerste nieuwsbrief aan over rivierverruiming in de uiterwaarden van de Neder-Rijn.

Nadere informatie