BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1"

Transcriptie

1 Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR

2 Inhoud 1. Instroom pag Wat zegt de inspectie/wet? pag Wat vinden wij belangrijk? pag Bijlagen - 05 Aanmeldingsformulier febr 2015 pag Brief ontvangst aanmelding febr 2015 pag. 11 SCHOOLJAAR

3 1. Instroom Kinderen, die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, mogen naar de basisschool. In principe is dit op de dag van hun 4e verjaardag. Dat moment is niet altijd een gunstig instroommoment. Vandaar dat er vooraf altijd een intakegesprek heeft plaatsgevonden waarbij de gewenste startdatum wordt afgesproken. Handelwijze aanmeldingsprocedure (febr. 2015) I.v.m. passend onderwijs wordt de aanmeldingsprocedure aangepast. Het is zaak om vroegtijdig in beeld te krijgen of komende leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Stappen 1. Ouders vullen het (voor)aanmeldingsformulier in en leveren dat in op school. 2. De administratie voert de aanmeldingen in. 3. De administratie (Lina) zet de leerling op de lijst aanmeldingen. 4. De administratie stuurt een brief van goede ontvangst en met de procedure naar de ouders. 5. De directie en IB screenen de aanmeldingen en kijken of er kinderen zijn aangemeld, waarbij het wenselijk is dat IB de intake doet. Dat is bij de kinderen waar bij het vermoeden is dat er een stevige ondersteuning nodig zal zijn. In dat geval nodigt IB ouders uit voor een intakegesprek dicht bij de dag waarop de leerling 3 jaar wordt of als de leerling al drie jaar is, direct na ontvangst van het (voor)aanmeldingsformulier. 6. De coördinator instroom (Wendy) organiseert intakegesprekken voor alle aangemelde leerlingen. De coördinator hanteert daarbij de lijst aanmeldingen en vult de lijst steeds in. * Voor kinderen die in de maanden augustus tot en met december op school komen, zijn de gesprekken in maart, april, mei. Voor de kinderen die in de maanden januari tot en met juli op school komen zijn de gesprekken in september en oktober. Indien ouders eerder een gesprek willen, dan nemen de ouders contact op met de school voor een afspraak. Als de school eerder een gesprek wil, neemt de school contact op met de ouders. 7. Na het eerste gesprek wordt de (voor)aanmelding automatisch een aanmelding en gaat de zorgplicht van de school in. 8. De leerkracht of IB-er die het intakegesprek heeft gedaan overlegt direct daarna met de directie of er ondersteuningsbehoefte is. Op basis daarvan neemt de directie (eventueel in overleg met IB) het besluit over directe aanname of over een verder traject van onderzoek. 9. De ouders krijgen een brief waarin staat dat het kind is toegelaten tot de school. 10. Daarna volgt de indeling in een groep. De onderbouwleerkrachten maken een verdeling van de kinderen. In geval van speciale zorg is de IB-er betrokken. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met de groepsgrootte, verdeling jongens en meisjes, leerlingen met extra aandacht voor gedrag/leerprestaties en indien van toepassing, de ontwikkeling van het betreffende kind. De leerkracht bij wie het kind is ingedeeld, neemt telefonisch contact op met de ouders over de indeling en kennismakingsochtend(en). 11. De datum inschrijving is de eerste schooldag van het kind. Wat wordt er tijdens het 1e intake gesprek besproken: 1. Het intake formulier. 2. Uitleg over de ouderverklaring. SCHOOLJAAR

4 Alleen voor de ouders voor wie het nodig is dat ze de verklaring invullen. Deze roept veel vragen op bij ouders. Daarom is het fijn om ouders de verklaring te laten invullen bij de leerkracht. De leerkracht zorgt ervoor dat de ouderverklaring wordt ingevuld dicht bij de eerste schooldag. (ongeveer bij 10% van de kinderen nodig) 3. Eventuele ondersteuningsbehoefte. N.B. - Ouderverklaring Ouders voor wie dat nodig is vullen alsnog een ouderverklaring in bij het op school komen na 1 januari Dat geldt alleen voor ouders die geen hogere opleiding hebben. Overleg eventueel met de directie van de school over de kinderen die er al zitten. De leerkracht zorgt dat de formulieren worden ingevuld. Voor de instroom van nieuwe leerlingen gelden een aantal afspraken: Als het schooljaar nog 4 weken heeft te gaan, worden er géén nieuwe 4-jarige kinderen meer aangenomen. Er zijn allerlei schoolse activiteiten die het ritme en de structuur niet meer hebben zoals gebruikelijk is. Zij kunnen in overleg met de peuterwerk/kinderopvang voor de laatste 4 weken daar blijven. Als het schooljaar begint mogen de kinderen die vóór 1 oktober vier jaar zijn geworden starten. Een kleuter, die 4 jaar wordt, heeft rond zijn of haar verjaardag veel indrukken te verwerken. Het jarig zijn, afscheid nemen op peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en voor het eerst naar school komen kunnen erg vermoeiend zijn voor het kind. Vandaar dat de eerste week wordt gestart met halve dagen naar school. Soms adviseert de leerkracht in samenspraak met de ouder om voor een langere periode halve dagen te komen. Al met al vinden wij het van belang: - dat uw kind zich welkom voelt - dat uw kind graag naar school komt - dat uw kind zich veilig en geborgen voelt - dat uw kind plezier beleeft op school - dat uw kind aankan wat in de groep wordt geboden 2. Wat zegt de inspectie/wet? De wet Primair Onderwijs stelt dat de kalenderleeftijd van een kind niet langer bepalend is voor de overgang naar een volgende groep. De school is wettelijk verplicht het onderwijs zo in te richten dat de leerling in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneengesloten jaren de school kan doorlopen. De school heeft de ruimte om een eigen afweging te maken voor wel of geen kleutergroepverlenging*. De school wordt wel nadrukkelijk gevraagd naar argumenten op basis waarvan de beslissing rondom kleutergroepverlenging wordt genomen. De inspectie spreekt bij kleuters niet over doubleren of blijven zitten, maar van kleutergroepverlenging, als er geen sprake is van doorstromen. SCHOOLJAAR

5 *Kleutergroepverlenging: deze leerlingen zijn op de teldatum van 1 oktober in groep drie 7 jaar of ouder en doen groep 3 voor de eerste keer. 3. Wat vinden wij belangrijk? De tijd die kleuters in groep 1 en 2 doorbrengen kan sterk verschillen. Wanneer kies je ervoor een leerling versneld naar groep 3 te laten gaan en wanneer kies je voor de gebruikelijke kleuterperiode? Bij de beslissing of een kind wel of niet doorstroomt naar een volgende groep wordt altijd zorgvuldig gekeken naar de ontwikkeling van de leerling. Een ononderbroken leerproces is hierbij ons uitgangspunt en niet de kalenderleeftijd. Het ontwikkelingsproces en het welbevinden van kinderen mag niet verstoord worden. Het tijdstip dat kinderen naar groep 2 of groep 3 gaan is afhankelijk van de totale ontwikkeling van het individuele kind. Middels het registratiesysteem KIJK wordt bekeken of het kind op ontwikkelingsniveau zit. De leerkracht noteert haar observaties en bevindingen bij de betreffende ontwikkelingslijnen. Ieder kind heeft een portfolio waarin de ontwikkeling van het kind wordt weergegeven. Bij de afweging kijken we naar de volgende aspecten van de ontwikkeling: Sociaal-emotionele ontwikkeling: zelfbeeld, relatie met andere kinderen en volwassenen. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid Werkhouding en concentratie/betrokkenheid Spelgedrag Taal- spraakontwikkeling Motorische ontwikkeling Visuele en auditieve waarneming Lichaamsoriëntatie Ruimtelijke oriëntatie Tijdsoriëntatie Ontwikkeling m.b.t. de beginnende geletterdheid Ontwikkeling m.b.t. de beginnende gecijferdheid Ontwikkeling m.b.t. logisch denken Door het regelmatig voeren van oudergesprekken wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind. Naast bovenstaande gegevens, kijken we naar de toets resultaten en de mening van de ouders, bij het besluit van het wel of niet doorstromen naar de volgende groep. Bij het nemen van een besluit zijn de groepsleerkracht(en), de IB-er, de ouders en indien nodig de directie betrokken. De school heeft de eindverantwoordelijkheid en neemt de eindbeslissing. Op deze manier kunnen wij voorkomen dat leerlingen uitvallen in groep 3 en 4 en/of hoger, onzeker of faalangstig worden en hun plezier in leren verliezen. SCHOOLJAAR

6 Bijlage 05 Aanmeldingsformulier febr 2015 Datum:... Aanmelding voor groep:... Inschrijfdatum:... Heeft u of gaat u uw kind ook aanmelden op een andere school? O Nee O Ja Zet hiernaast de naam namen van de school (scholen), waarop uw kind is/wordt aangemeld. Vink de school van uw voorkeur aan. (Voor)aanmeldingsformulier Met dit formulier maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op basisschool De Samenstroom. Na een gesprek op school wordt de aanmelding definitief. U krijgt daarvoor een uitnodiging. De school plant het gesprek ten minste 3 maanden voordat uw kind echt op school komt. Zie de toelichting aan het einde van dit formulier. De inschrijfdatum is de eerste schooldag van uw kind. De school vult de datum in overleg met u in. O Basisschool De Samenstroom O O Gegevens leerling Achternaam: Tussenvoegsels voluit:.... Roepnaam: Voornamen: Geboortedatum: Jongen/Meisje: Adres: Postcode+Woonplaats: Mobiel vader/moeder/verzorger.. Burgerservicenummer:... Kopie van origineel bewijsstuk mee inleveren. (u mag op school een kopie laten maken) Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: In Nederland sinds: Godsdienst: Telefoon: Geheim ja/nee* adres:... Huisarts: Thuistaal: Mobiel vader/moeder/verzorger. Noodadres bij onbereikbaarheid ouders: Naam: Relatie tot de leerling:..... Adres: : plaats: Tel:... Mob:.... Andere kinderen in het gezin (naam en geboortedatum) SCHOOLJAAR

7 Aanvullende gegevens leerling Vermoedt u dat uw kind op de basisschool extra ondersteuning nodig heeft. O Nee O Ja in verband met Indien ja: Extra ondersteuning kan mogelijke bestaan uit O Extra tijd O Begeleiding van een instantie van buiten de school O Extra middelen O Aanpassingen van de ruimte De school zal de extra ondersteuningsbehoefte bespreken in het eerste gesprek. Opmerkingen / bijzonderheden i.v.m. ogen, oren of motoriek Nee / Ja*, namelijk: Is uw kind onder behandeling geweest bij specialist, GGZ of logopedist? Nee / Ja*, namelijk: Zijn er tot nu toe bijzonderheden geweest in de geestelijke en/of lichamelijke ontwikkeling van uw kind? Nee / Ja*, namelijk: Is uw kind allergisch? Nee / Ja*, namelijk voor:.. Gebruikt uw kind medicijnen? Nee / Ja*, nl:. SCHOOLJAAR

8 Zat uw kind binnen een periode van 6 maanden voorafgaande aan de eerste schooldag op onze school op een peuterspeelzaal / kinderdagverblijf? Ja / nee* Indien ja: Naam peuterspeelzaal / kinderdagverblijf:. Adres:... Postcode en plaats:. Zat uw kind binnen een periode van 6 maanden voorafgaande aan de eerste schooldag op onze school op een andere school of instelling voor onderwijs? Ja / nee* Indien ja: Naam van de school: Adres: Postcode+plaats: Soort school:.... Welke groepen heeft uw kind daar doorlopen?.... Gegevens vader/moeder/verzorger/voogd (1)* anders nl:.. Voorna(a)m(en): Tussenvoegsels: Achternaam: Geslacht: Man / vrouw* adres: Postcode+woonplaats: Geboortedatum: Geboorteland: Nationaliteit: Burgerlijke staat: Hoogst genoten opleiding: Cursussen tellen niet mee beroep: Telefoon werk:... Gegevens vader/moeder/verzorger/voogd (2)* anders nl:.. Voorna(a)m(en): Tussenvoegsels: Achternaam: Geslacht: Man / vrouw* adres: Postcode+woonplaats: Geboortedatum: Geboorteland: Nationaliteit: Burgerlijke staat: Hoogst genoten opleiding: Cursussen tellen niet mee beroep: Telefoon werk: Aanvullende gegevens over de leerling of het gezin die van belang zijn voor een goede start op school SCHOOLJAAR

9 Aanvullende gegevens i.v.m bijzondere bekostiging Is er sprake van een schipperskind; zigeunerkind; circus/kermiskind, asielzoekerskind; kind uit blijf-van-mijn-lijfhuis, eerste opvang vreemdelingen of cumi-leerling (leerling met een niet- Nederlandse culturele achtergrond): ja / nee (doorstrepen) Overige bepalingen De school krijgt informatie over de leerling van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf of van de vorige school. Basisschool De Samenstroom vraagt die instellingen ook actief om informatie over de leerling. De informatie dient ervoor om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Bij het gebruiken van gegevens van u en van uw kind houdt Basisschool De Samenstroom zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vaak is het handig als ouders een groepslijst hebben met de namen, adressen en telefoonnummers van de kinderen. Daarom geven we elk jaar in elke groep zo n lijst met de kinderen mee. Onze school werkt in het kader van leesbevordering samen met Bibliotheek De Lage Beemden. We geven de naam, het adres en de geboortedatum van uw kind door. Uw kind krijgt dan een gratis abonnement op de bibliotheek. Basisschool De Samenstroom geeft nooit, zonder uw toestemming, gegevens van leerlingen door aan niet aan school gerelateerde personen of instanties. De Basisschool De Samenstroom verklaart dat foto s of video gemaakt door de school, alleen vertoond worden in schoolverband en/of schoolpublicaties. De Basisschool De Samenstroom bewaakt dat de website van de school alleen algemene en positieve opnamen van de school en haar gebruikers bevat. De Basisschool De Samenstroom zorgt ervoor dat internet- en gebruik geschiedt onder begeleiding en strikte regels, bedoeld om de kinderwereld te beschermen. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart u als ouder(s) en / of verzorgers, ook heel zorgvuldig, in de geest van bovenstaande regels, om te zullen gaan met gegevens of materiaal van de gebruikers van de school. Het controleteam hoofdluis controleert na schoolvakanties alle kinderen op hoofdluis. Het team bestaat uit een aantal ouders. De controle is onder schooltijd. Indien u voor uw kind nadere regels m.b.t. de privacy wilt laten gelden, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de directeur van de school. Ondergetekende verklaart dat hij/zij dit aanmeldingsformulier geheel naar waarheid heeft ingevuld. Ondergetekende verklaart zich ook akkoord met het bovenstaande beleid. Vader/moeder/verzorger/voogd (1)* Gemert, datum:. Vader/moeder/verzorger/voogd (2)* Gemert, datum:. Handtekening:... Handtekening:.. SCHOOLJAAR

10 Toelichting aanmeldingsprocedure Gesprek Ten minste drie maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, nodigt de school u uit voor een gesprek. In dat gesprek bespreekt de school met u de ontwikkeling van uw kind. Na het gesprek is de aanmelding definitief. De meeste kinderen zullen zonder verdere bespreking/onderzoek worden toegelaten. Komt de school met u tot de conclusie dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan zullen we samen onderzoeken welke ondersteuning voor uw kind nodig is. Kan de school die ondersteuning bieden, dan wordt uw kind toegelaten. Als de school de nodige ondersteuning niet kan bieden, dan zal de school u helpen bij het vinden van een school waar specifieke deskundigheid is voor optimale begeleiding van uw kind. Vanaf de definitieve aanmelding is er een termijn van 6 weken om de juiste plaats te vinden. Indien nodig kan die termijn 4 weken worden verlengd. Ouderverklaring De ouderverklaring is nodig, omdat de bekostiging van de school gebaseerd is op het opleidingsniveau van de ouders. Voor een deel van de ouders is het invullen van de ouderverklaring niet nodig. Indien nodig vraagt de school u om de ouderverklaring in te vullen. De verklaring moet worden ingevuld kort voor of precies op de eerste schooldag van uw kind. Het invullen van de ouderverklaring roept vaak vragen op. Daarom is het prettig om dat samen met de leerkracht van uw kind te doen. Handig, nu direct doen! Schrijf u op de website van de school in voor de nieuwsbrief van de school. U ontvangt dan alle nieuwsbrieven (Informantjes) van de school op uw adres. Ga naar tinformantje SCHOOLJAAR

11 Bijlage 05 Brief ontvangst aanmelding febr 2015 Aan de ouders/verzorgers van Gemert,.. Geachte ouders/verzorgers, De school heeft de vooraanmelding van uw kind in goede orde ontvangen. Uw kind mag als het 4 jaar wordt naar de basisschool. Hoe gaat het nu verder? Gesprek U krijgt een uitnodiging voor een gesprek. Op de datum van het gesprek wordt de vooraanmelding automatisch een definitieve aanmelding. De school plant de gesprekken. Voor kinderen die in de maanden augustus tot en met december op school komen, zijn de gesprekken in september en oktober. Voor de kinderen die in de maanden januari tot en met juli op school komen zijn de gesprekken in maart, april en mei. Indien ouders eerder een gesprek willen, dan nemen de ouders contact op met de school voor een afspraak. Als de school eerder een gesprek wil, neemt de school contact op met de ouders. In het gesprek bespreken ouders en school de ontwikkeling en de ondersteuningsbehoefte van uw kind. De meeste kinderen die op school zijn aangemeld, worden na dit gesprek direct toegelaten. Soms zal het nodig zijn om de ondersteuningsbehoefte verder te onderzoeken. Als de school en de ouders samen denken dat de school voldoende ondersteuning kan bieden, zal de school het kind toelaten op school. Als uit gesprekken en onderzoek blijkt dat uw kind een uitgebreidere ondersteuningsbehoefte heeft dan de school kan bieden, dan zal de school u helpen bij het vinden van een school met de specifieke deskundigheid die voor uw kind nodig is. Daarvoor staat een termijn van 6 weken die eventueel met 4 weken verlengd kan worden. Indeling in een groep Na de gesprekken gaan de leerkrachten de kinderen indelen in de groepen. De leerkracht bij wie uw kind is ingedeeld, neemt contact met u op over de indeling in de groep en spreekt met u af op welke dag uw kind voor het eerst naar school komt. Kinderen die direct na de zomervakantie op school komen, hebben in de laatste schoolweek een kennismaking op school, donderdag 21 juli 2015 van uur. Dan komen alle kinderen van de groep zoals die in het schooljaar start op school, SCHOOLJAAR

12 in het juiste lokaal en met de juiste leerkracht. Het gaat om de kinderen die tot en met september 4 jaar worden. Zie de jaarkalender van de school. Kinderen die instromen in oktober t.e.m. juni mogen gebruik maken van enkele ochtenden om kennis te maken op school. De leerkracht spreekt met u de dagen af. Belangrijke data Informatieavond 17 maart 2016 Deze avond is speciaal bedoeld voor ouders die nog niet bekend zijn met de school. Ouders krijgen informatie over de school en de werkwijze. Open dag 20 maart uur Deze dag krijgen ouders, opa s, oma s en belangstellenden de gelegenheid om de school te bekijken. Advies Abonneer u op de digitale nieuwsbrief van het kindcentrum. Op Kindcentrum/ t Informantje staat een link om in te schrijven. Bevestig uw aanmelding na ontvangst van de aanmeldings . Wij danken u voor uw vertrouwen in De Samenstroom. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de directie van de school. telefoon: school Directeur: Dhr. Erik Verhoeven (privé ) adj.-dir: Mw. Agnes van de Laar (privé ) Met vriendelijke groeten, mede namens het gehele team, Dhr. Erik Verhoeven SCHOOLJAAR

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s) / verzorger(s) van. vragen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Basisschool t Vossenhol, Groesbeek Samen Reizen en Ontdekken Het uitgangspunt is dat elk kind uniek is met een eigenheid aan ontplooiingsmogelijkheden en een individueel talentenbezit.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

De overgang van groep 2 naar groep 3

De overgang van groep 2 naar groep 3 De overgang van groep 2 naar groep 3 Jenaplanschool Wittevrouwen Utrecht Mei 2009 1 Inleiding In dit beleidsstuk beschrijven wij hoe we de overgang van groep 2 naar groep 3 vaststellen. Overgang en overgangsbeleid

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2015-2016 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s)

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN _ Hoofdstuk 1 Inleiding _ Hoofdstuk 2 Uitgangspunten obs Kloosterveen _ Hoofdstuk 3 Stappenplan

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks)

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks) Schoolgids 2014-2015 van Kbs Petrus en Paulus Voorwoord De schoolgids van KBS Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden.

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN 2015 37 e jaargang augustus 2015 1 openbare dalton basisschool Het Valkhof, Roden schoolgids 2015 2 Geachte ouders, Met genoegen presenteren wij

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Schoolgids 2015-2016 Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Inhoudsopgave Nr. Onderwerp Blz. 1. Voorwoord... 1 2. Waar onze school voor staat... 2 Het gebouw... 2 Visie

Nadere informatie