Gids en schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gids en schoolgids 2015-2016"

Transcriptie

1 Predikant Swildensstraat VA Gemert tel website: Gids en schoolgids Foto s Yvon van de Wassenberg 1

2 Telefoon Algemeen nummer tel: Directie vooral onderwijs tel: Dhr. E. Verhoeven tel: mob: Mw. A. van de Laar tel: mob.: Directie vooral 0-4 jaar Mw. S. Pennings tel. Fides: mob:

3 Inhoud 0.1 Voorwoord Het jaarboekje met kalender Kindcentrum de Samenstroom Gegevens over het kindcentrum 7 Adresgegevens Van school naar kindcentrum Missie Van 0-13 jaar in één Kindcentrum Kindvolgsysteem KIJK Activiteiten met een vast karakter Activiteiten met een minder vast karakter: Overkoepelend bestuur ZICHT Primair Onderwijs Fides kinderopvang Pedagogische lijn Uitgangspunten Het kindcentrum in de omgeving Pestprotocol Praktisch zaken in het kindcentrum Ouderbulletin t Informantje Verkeersplan Verjaardagen en traktaties Gevonden voorwerpen Mobieltjes Beleid m.b.t. sponsoring Privacy beleid Internet protocol Dagopvang 0-4 jr. en Peuterwerk 2,3-4 jr Dagopvang Openingstijden dagopvang Praktische zaken VSO, TSO en BSO Voorschoolse opvang VSO Tussen Schoolse Opvang TSO Buiten Schoolse Opvang BSO Onderwijs Identiteit Missie De school als organisatie Aantal leerlingen Veranderingen in de schoolpopulatie De samenstelling van het team

4 4.3.4 Klassikaal systeem en onderwijs op maat Zelfstandig werken Indeling in groepen Het leerstofaanbod Kennis en vaardigheden Overzicht van de gebruikte methodes Lezen Woordenschat Rekenen Verkeersonderwijs Expressieactiviteiten Basisontwikkeling Sociaal-emotionele ontwikkeling Marietje Kessels Huiswerk Organisatie van het onderwijs Schooltijden Aanmelden Aanname Aannamebeleid en groepsgrootte Informatieavond Plaatsing in een groep, instroom en doorstroom Leerplicht en verzuim Ziekte en verlof Schorsing en Verwijdering Stagiaires Schoolkamp Ondersteuning en begeleiding Beoordelen leervorderingen Sociaal-emotionele ontwikkeling Rapporten Leerlingendossiers Interne begeleiding Hulp van externe instanties Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief Remedial teaching / behandelingen buiten de school Meerbegaafdheid Zorg voor kinderen met specifieke zorgbehoeften Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO Schoolondersteuningsprofiel Hoofdlijnen uit ons school ondersteuningsprofiel Verwijzing Richting Voortgezet Onderwijs Centrum Jeugd en Gezin GGD Zorg voor Jeugd Ouders Het belang van een goed contact Ouderavonden en oudergesprekken; gesprekkencyclus

5 kennismakingsgesprek informatieavond voortgangsgesprek evaluatiegesprek Oudervereniging Ouderbijdrage Hoofdluis controleteam Medezeggenschapsraad (MR) Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(gmr) Verzekeringen Klachtenregeling Interne vertrouwenspersonen Externe vertrouwenspersoon Kwaliteitszorg, resultaten en ontwikkelingen Het schoolplan Bevoegd zijn en bekwaam blijven Trendanalyses CITO-eindtoets Uitstroomgegevens Inspectierapport Tevredenheidspeiling Praktische zaken op school Eten en drinken Gym Materialen Verjaardag leerkrachten en ouders

6 0.1 Voorwoord Beste ouders, Voor u ligt de gids van Kindcentrum de Samenstroom. Het kindcentrum biedt kinderopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang onder één dak. Over al deze onderdelen vindt u informatie in deze gids. De kindcentrumgids bevat algemene informatie. De gids wordt elk jaar aangepast aan de actuele situatie. Veranderingen van beleid, structuur en organisatie zijn erin opgenomen. In deze gids staat hoe we werken met de kinderen, wat wij daarbij belangrijk vinden en op welke manier we kinderen begeleiden die speciale zorg nodig hebben. De gids staat op de website van het kindcentrum. Als u graag een papieren gids heeft, dan kunt u deze bij de conciërge van het kindcentrum ophalen. 0.2 Het jaarboekje met kalender Bij deze kindcentrumgids hoort een jaarlijkse bijlage: het jaarboekje met kalender. In deze bijlage staat de praktische informatie die elk jaar anders is. U vindt in het jaarboekje de namen van de directie, leerkrachten en de pedagogisch medewerkers. Hierin staan de groepenindeling met de leerkrachten, de gymtijden, vakanties en vrije dagen. Het jaarverslag over het kalenderjaar 2014 en de vooruitblik voor het schooljaar staan ook in het jaarboekje. In het boekje staan ook de gegevens over peuterwerk, kinderopvang, voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. Het tweede deel bestaat uit de jaarkalender waarin gegevens over activiteiten per dag staan vermeld. Alle ouders krijgen op het eind van het schooljaar het jaarboekje met daarin de gegevens voor het komende schooljaar. Wij staan open voor suggesties en opmerkingen van u als ouders of van andere lezers. Geef uw reactie door aan de directie van ons kindcentrum of aan een pedagogisch medewerker, leerkracht, een lid van de medezeggenschapsraad of oudervereniging. Bij het maken van een nieuwe kindcentrumgids kunnen we dan gebruik maken van uw opmerkingen of aanbevelingen. Alle actuele informatie over ons kindcentrum is ook terug te vinden op onze website: Wij raden u aan regelmatig deze website te bezoeken. Deze gids en schoolgids zijn gemaakt door de directie van het kindcentrum. Alle zaken worden nog besproken in de teams en medezeggenschapsraad. Mogelijk komen er nog aanpassingen. Via het Informantje houdt het kindcentrum de ouders op de hoogte van de ontwikkelingen. Met vriendelijke groet, Team De Samenstroom 6

7 0.1 Kindcentrum de Samenstroom 1.1 Gegevens over het kindcentrum Adresgegevens Adres: Predikant Swildensstraat 35 Postc. Plaats: 5421 VA Gemert Telefoon: Informatie: Directie: Dhr. Erik Verhoeven, dir. vooral onderwijs Mw. Agnes van de Laar, adj.-dir. vooral onderwijs Mw. Sandra Pennings, clustermanager, vooral 0-4 jaar Van school naar kindcentrum Kindcentrum De Samenstroom komt voort uit de voormalige Michaëlschool, gelegen aan de Pastoor Attendorenstraat, de voormalige Ds. Swildensschool, gelegen aan de Valeriusstraat, en de stichting Fides met peuterspeelzaal Hanneke en Janneke en kinderopvang. De Michaëlschool was een katholieke school. Na jaren van teruggang is de school de afgelopen jaren snel gegroeid. De Ds. Swildensschool was een protestants-christelijke school. De laatste jaren had de school te kampen met een teruglopend leerlingenaantal. Het bestuur van de stichting Zicht heeft in 2013 het besluit genomen de twee scholen te laten fuseren met ingang van 1 augustus In het schooljaar is al overgegaan tot een nauwe samenwerking tussen de twee scholen. Leerkrachten van de Ds. Swildensschool waren werkzaam op de Michaëlschool en twee groepen 8 van de Michaëlschool waren gehuisvest in het gebouw van de Ds. Swildensschool. Het besluit om een kindcentrum op te richten waarin ook de dagopvang, peuterspeelzaal en BSO van Fides vertegenwoordigd zouden zijn, was al eerder genomen. De BSO was al aanwezig op de Michaëlschool en peuterspeelzaal Hanneke en Janneke lag tegenover de school. De kinderen van De Samenstroom komen vooral uit de wijken rondom het kindcentrum. De wijk Doonheide zorgt nog steeds voor een toestroom van leerlingen. In toenemende mate komen ook kinderen uit straten die verder van het kindcentrum (KC) liggen Missie In de naam De Samenstroom zit de missie van het kindcentrum: Samen werken aan ontwikkeling. Alles rondom het kind stroomt samen in één gebouw. Jonge en oudere kinderen samen. Medewerkers en ouders samen. Kinderen en medewerkers samen. Zo zorgen we er samen voor dat het pedagogisch klimaat goed is. Zodat alle kinderen op De Samenstroom zich veilig en prettig voelen en zich volop kunnen 7

8 ontwikkelen en kunnen leren. Het kindcentrum investeert hiervoor ook in scholing van leerkrachten en pedagogisch medewerkers, in nieuwe methodes, in goede voorzieningen en in goede contacten met de ouders. Het kindcentrum vindt het belangrijk dat kinderen ontdekken waar ze goed in zijn en wil kinderen mogelijkheden bieden om de sterke kanten verder te ontwikkelen Van 0-13 jaar in één Kindcentrum Kindcentrum de Samenstroom bestaat uit een dagopvanggroep van 0 tot 4 jarigen, twee groepen peuterwerk, TSO, BSO en onderwijs. Zo kunnen de kinderen binnen hetzelfde gebouw doorstromen. De school, kinderopvang en peuterwerk zorgen er samen voor dat die overgang zo soepel mogelijk verloopt. Ouders kunnen met kinderen van 0 tot 13 jaar op één locatie terecht. Er wordt opvang geboden van 7.00 u. tot u. De aula is de centrale ontmoetingsruimte. Alle kinderen, ouders en teamleden ontmoeten elkaar daar. Naast de aula bevindt zich het speellokaal. Dat heeft een wand die bij grote activiteiten helemaal open kan, zodat aula en speellokaal dan één geheel zijn. De lokalen liggen in twee verdiepingen rondom de aula. De looproutes vormen één geheel met de aula. Vaak moeten kinderen samenwerken of even een taak afmaken. Daarvoor is dan wel een rustige werkplek nodig. Daarom zijn er op de verdieping tussen de lokalen geschikte werkruimtes. In die werkruimtes staan ook de computers van de groepen Kindvolgsysteem KIJK De opvang en het onderwijs op de Samenstroom leggen een breed fundament voor de verdere persoonsontwikkeling en schoolloopbaan van alle kinderen. De ontwikkeling hoort ononderbroken te verlopen. Goed volgen van de ontwikkeling van alle kinderen is daarbij een voorwaarde. Het stimuleren van het leren en ontwikkelen van een kind en dat proces sturen is de belangrijkste taak van de pedagogisch medewerker en de leerkracht. Eventuele zorgen kunnen daardoor bijtijds gesignaleerd en aangepakt worden. Daarom hebben wij op De Samenstroom het Kindvolgsysteem KIJK! in de kinderopvang, peuterspeelzaal en in de onderbouw in gebruik. Het systeem kijk volgt de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar Activiteiten met een vast karakter Jaarlijks terugkerende activiteiten: Soms organiseert de Samenstroom alleen, soms organiseren ouders en KC samen een activiteit. Hieronder staat een opsomming. In het jaarboekje met jaarkalender vindt u deze activiteiten terug met de juiste datum Activiteiten met een minder vast karakter: Door het jaar heen zijn er voor verschillende groepen of voor de hele Samenstroom, activiteiten die buiten het KC om plaatsvinden. Maar die activiteiten horen er voor ons wel echt bij. Zo gaan de groepen 1 t/m 8 in het voorjaar of in de periode vóór de zomervakantie op schoolreis. In het kader van de programma s en thema s in de klas worden door alle groepen activiteiten georganiseerd: herfstwandelingen, voorjaarswandelingen, bezoek aan de bibliotheek, naar de speeltuin of het speelpark, de boerderij, het kasteel, de Heemkamer, Prehistorisch Openluchtmuseum, Roefeldag, Oorlog- en Verzetsmuseum in Overloon enzovoorts. 8

9 Activiteit algemene september september ouderavond gr. 1-2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 x x x x x x x december sinterklaas x x x x x x x x december kerstviering x x x x x x x x februari eerste rapport x x x x x februari febr. / maart Dagopvang Peuterwerk adviesgesprekken V.O. carnaval x x x x x x x x maart open dag x x x x x x x x maart april aanmelden nieuwe leerlingen centrale eindtoets mei / juni sportdag x x x x x x x juni schoolkamp x juni / juli tweede rapport x x x x x juni / juli eindejaarsspel x x x x x x x x x juni / juli afscheidsrevue door gr. 8 x x x x x x x juni / juli afscheid groep 8 x 1.2 Overkoepelend bestuur ZICHT Primair Onderwijs Onze school valt onder het bevoegd gezag van Zicht Primair Onderwijs. Zicht PO verzorgt basisonderwijs op twaalf reguliere scholen en één school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Gemert-Bakel en Boekel. Eén school is een interconfessionele school. De overige scholen hebben de rooms-katholieke identiteit. Alle scholen hebben elk hun eigen karakter en sfeer. Verder is onze school meer en meer op weg naar een kindcentrum voor kinderen van 0-13 jaar. Dit gaat de komende jaren ook bestuurlijke consequenties hebben, doordat de stichting Zicht steeds nauwer samenwerkt met de stichting Fides voor kinderopvang en peuterwerk. Uiteindelijk hebben wij als stip aan de horizon één bestuurlijke organisatie voor kind diensten, opvang, peuterwerk en onderwijs. Het college van bestuur wordt gevormd door Dhr. Peter A.G.M. van de Sande, voorzitter. 9

10 Bezoekadres: Postadres: Valeriusstraat 33 Postbus TR Gemert 5420 AA Gemert tel De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen: Dhr. J. Bloemers, voorzitter Dhr. W. Veldman, secretaris/penningmeester Dhr. J. van den Crommenacker, lid Dhr. P. Verbruggen, lid Bestuursbeleid De bestuurlijke organisatie stelt onder andere beleidsrichtlijnen op die bestemd zijn voor schooldirecties. Het gaat dan om het vastleggen van voorwaarden waarbinnen een school kan opereren, bijvoorbeeld het financieel beleid en het formatiebeleid. Er zijn ook zaken die bestuurlijk worden georganiseerd of besluiten die van direct belang zijn voor ouders. Genoemd beleid wordt ontwikkeld en vastgesteld in samenwerking met het managementteam van Zicht, zijnde de 13 directeuren van de scholen. Dit gebeurt uiteraard in overleg met en na advisering/instemming van de GMR Fides kinderopvang Fides kinderopvang is een organisatie voor kinderopvang, peuterwerk, Tussen Schoolse Opvang (TSO) en Buitenschoolse Opvang (BSO). Fides is actief in de gemeenten Gemert- Bakel, Boekel en Laarbeek. Bestuur: Dhr. Joseph Spierings, voorzitter Mw. Ellen Nelissen, lid Adres: Valeriusstraat VA Gemert Telefoon: Informatie: 1.3 Pedagogische lijn Uitgangspunten Kinderen zijn het belangrijkst. Bij alle besluiten die genomen worden, staat het belang van het kind voorop. Alle medewerkers van het kindcentrum werken professioneel samen om voor elk kind een passende en leerrijke omgeving te creëren. Medewerkers van het kindcentrum geven kinderen het gevoel dat ze gezien worden. Kinderen kunnen zich in het kindcentrum naar vermogen ontwikkelen. Het kindcentrum wil voldoende uitdaging bieden zodat kinderen zin hebben om naar ons toe te komen en succeservaringen kunnen opdoen. Er wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden zoals communiceren en respectvol omgaan met jezelf en de ander. Alle kinderen hebben het recht om zich veilig te voelen. We hebben duidelijke regels en afspraken over gedrag. 10

11 Plezier en gezelligheid zijn belangrijk in het kindcentrum. Samenwerken en zelfstandigheid worden bevorderd. Het kindcentrum wil samenwerken met ouders en ouders helpen bij een goede opvoeding Het kindcentrum in de omgeving Het kindcentrum heeft een maatschappelijke functie. Het kindcentrum zorgt ervoor dat de kinderen een basis leggen voor ontwikkeling tot evenwichtige volwassenen die zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol.het kindcentrum zorgt er ook voor dat kinderen kennis hebben van de multiculturele samenleving en hier een zinvolle bijdrage aan kunnen leveren. De samenleving doet regelmatig een beroep op scholen en kindcentra om een maatschappelijk probleem te helpen oplossen. De Samenstroom neemt die verantwoordelijkheid en zal duidelijke keuzes maken uit de onderwerpen die door de samenleving aan ons worden aangeboden. 11

12 1.3.3 Pestprotocol Binnen de Samenstroom wordt gehandeld volgens het protocol dat bij de kinderen en het team bekend is. Het zijn enkele korte, duidelijke regels die regelmatig met de kinderen besproken worden. Pesten is niet leuk Gedragsregels 1. Wij gaan op een LEUKE manier met elkaar om en luisteren naar elkaar. 2. Doe NIETS bij een ander wat hij / zij niet prettig vindt, dus niet slaan, uitlachen, roddelen of iemand buitensluiten. 3. Is er ruzie, probeer deze dan SAMEN op te lossen door te praten. Na het uitpraten kunnen we ook weer vergeven en vergeten. 4. ALLE leerlingen zijn verantwoordelijk voor een goede sfeer, gebeurt er iets, of zie je iets gebeuren wat je niet prettig of gevaarlijk vindt, dan meld je dit bij de meester of juf. 5. Als je iets meldt bij de meester of juf dan is dat GEEN klikken. Pesten: 1. Pesten is iets ANDERS dan plagen. 2. Gepest worden is niet leuk. Je kunt er heel ONGELUKKIG van worden. 3. Gepest worden is NOOIT je eigen schuld. Het kan iedereen overkomen. 4. Pesten kun je meestal niet in je EENTJE stoppen. 5. Word je gepest, praat er dan thuis ook over, je moet het NIET GEHEIM houden. Als er pestgedrag gemeld wordt: 1. De meester of juf heeft een GESPREK met alle kinderen die er bij betrokken zijn. 2. Samen proberen we tot een OPLOSSING te komen. Hier worden afspraken over gemaakt. 3. Helpt dat niet en blijft het pesten doorgaan dan wordt de pester GESTRAFT en worden de ouders van de betrokken kinderen ingeschakeld. Doorgaans is bovenstaande manier van handelen voldoende om een sfeer van geborgenheid te creëren, waarin plagerijen, ruzietjes en onenigheid snel worden opgelost. Toch kan een situatie ontstaan, waarin pesterijen hardnekkig blijven bestaan. Wanneer zo'n situatie wordt gesignaleerd door kinderen, een leerkracht of pedagogisch medewerker, door de ouders van het slachtoffer of anderen is het belangrijk om een goed plan te maken. In zo n plan krijgen de volgende punten aandacht: De leerkracht of pedagogisch medewerker zal altijd duidelijk stelling nemen tegen het pesten. Het pesten moet onmiddellijk stoppen. Het team neemt direct maatregelen. Het slachtoffer van het pesten, mag nooit het slachtoffer worden van de maatregelen tegen het pesten. Het slachtoffer krijgt hulp. Dat kan hulp zijn van de leerkracht of pedagogisch medewerker, van andere kinderen, van de interne begeleider of van de directie van de school. De daders krijgen straf en krijgen hulp om hun gedrag te verbeteren. De ouders van de betrokken kinderen worden betrokken bij het zoeken naar oplossingen. Het KC (directie, teamlid of interne begeleider) maakt samen met de kinderen en hun ouders een plan om het pesten te stoppen en om tot betere relaties te komen. 12

13 Als dat niet op korte termijn lukt zal de school hulp van derden inschakelen. In het plan worden doelen geformuleerd en worden de gewenste resultaten van gedragsverbetering beschreven. Er wordt een tijdpad gemaakt. Er komt een opsomming van acties die door betrokkenen worden ondernomen. Er wordt direct een communicatiesysteem gemaakt. Er wordt een evaluatiedatum gepland. Indien nodig neemt het KC maatregelen om de sfeer in de groep te verbeteren. 1.4 Praktisch zaken in het kindcentrum Ouderbulletin t Informantje t Informantje is een informatiebulletin dat door het KC ongeveer om de twee schoolweken via verstuurd wordt aan alle ouders. Het bevat actuele informatie en wijzigingen / aanpassingen van de kindcentrumgids of het jaarboekje. De data van versturen staan in de jaarkalender. Er kunnen ook extra Informantjes worden verstuurd wanneer speciale berichtgeving aan de ouders nodig is. Ouders en belangstellenden kunnen zich via de site van het kindcentrum inschrijven om het digitaal Informantje te ontvangen. t Informantje/inschrijven Verkeersplan Fietsen Wij adviseren ouders om hun kinderen zoveel mogelijk te voet naar het kindcentrum te laten gaan. Wanneer kinderen zo ver weg wonen dat dat niet kan, mogen ze met de fiets komen. Onze fietsenstalling is beperkt en wij zijn niet aansprakelijk voor schade of diefstal. Brengen en halen van kinderen Let op De school ligt in een 30 km zone. In de Sportlaan geldt een stopverbod. U mag er met de auto niet stoppen om een kind in of uit te laten stappen. Veiligheid hangt veel samen met het verkeersgedrag van de ouders die kinderen komen halen en brengen. Indien nodig zal de school de politie vragen om handhavend op te treden. Met de auto brengen en halen U gebruikt eventueel de kiss and ridestrook schuin vóór de school. U mag daar niet parkeren. Wel een kind laten uitstappen. U mag daar niet met de auto wachten op uw kind. 13

14 U parkeert bij voorkeur op de grote parkeerplaatsen dicht bij de school aan de Predikant Swildensstraat of aan de Pastoor Attendorenstraat. Eventueel helpt u uw kind met oversteken of u brengt uw kind naar de speelplaats achter de school. U haalt uw kind op bij de wachtzones op de speelplaats achter de school. Met de fiets brengen en halen Kinderen die met de fiets komen, weten waar ze hun fiets moeten neerzetten. Ouders gebruiken de oprit naar de sporthal en ze wachten in de wachtzones op de speelplaats. A.u.b. niet vóór de poortjes van de speelplaats gaan staan. Op die manier kan iedereen via de poortjes de speelplaats verlaten. We leren kinderen niet te fietsen op de speelplaats. We verwachten dat ouders het goede voorbeeld geven. Overig Leerkrachten van de groepen 1 en 2 brengen de kinderen naar de wachtzones op de speelplaats en kijken even of de kinderen hun ouders kunnen vinden. Oudere kinderen komen zelf naar buiten. Ze gaan zelf hun ouders opzoeken of gaan zelf naar huis. Geeft u deze informatie a.u.b. ook door aan opa s en oma s en anderen die uw kind komen brengen of halen. Ouders van de kinderen van de groepen 4 (die in de units zitten) kunnen indien gewenst ook aan de voorkant van de school gaan staan Verjaardagen en traktaties Een verjaardag is voor een kind echt af, als die ook in het kindcentrum wordt gevierd. Dat doen we dan ook. Kinderen willen daarbij graag trakteren. Wilt u de traktatie a.u.b. beperken tot een kleinigheidje, geen snoep. In veel snoepgoed, frisdranken en ijs zitten geur-, kleur-, smaak- en andere stoffen, die vaak erg slecht zijn. Gelukkig gaan steeds meer mensen bewuster hiermee om. Trakteren is niet; proberen om het meeste, mooiste, lekkerste, origineelste en / of duurste uit te delen. Voor leuke ideeën over een gezonde traktatie staat een voorbeeldmap bij de conciërge. Loopt u gerust eens binnen om deze te bekijken Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen worden centraal verzameld. Bij de conciërge staat hiervoor een doos. Wij bewaren de gevonden voorwerpen twee weken. Ouders en kinderen kunnen steeds spullen ophalen die gevonden zijn. Wat overblijft wordt gebruikt of verwijderd Mobieltjes De kinderen mogen in het kindcentrum geen mobiele telefoons gebruiken. Dit is vooral bedoeld om ongewenst gedrag hiermee (b.v. foto s maken) te voorkomen. Kinderen mogen altijd met de normale telefoon bellen als dat nodig en / of gewenst is. In uitzonderingsgevallen vinden ouders het nodig om hun kind een mobieltje mee te geven voor onderweg of omdat ze na schooltijd ergens heen moeten. Dan geldt de volgende gedragsregel: Kinderen geven hun mobieltje direct bij het binnenkomen aan de leerkracht of pedagogisch medewerker in bewaring. Na schooltijd of BSO vragen ze het terug. 14

15 Wanneer kinderen doelbewust hun mobieltje wel meebrengen, maar niet afgeven, dan heeft het kindcentrum de gedragsregel dat het mobieltje enige dagen op de Samenstroom blijft. Dus: De medewerkers zullen de kinderen altijd helpen, maar..geen mobieltje Beleid m.b.t. sponsoring De Samenstroom staat sponsoring toe onder bepaalde voorwaarden : - Het moet organisatorisch mogelijk zijn. Tot sponsoring van nieuwe projecten kan alleen worden overgegaan in overleg met bestuur, directie en medezeggenschapsraad. - De continuïteit van gesponsorde projecten moet gewaarborgd zijn. - Er mogen geen verplichtingen ontstaan waaraan het kindcentrum niet kan of wil voldoen. - Er mag passieve, onopvallende reclame tegenoverstaan, b.v. in de vorm van een advertentie. - Er mag geen reclame worden gemaakt voor zaken die de geestelijke en / of lichamelijke gezondheid schaden. Sponsors kunnen worden gezocht voor: inrichting van het gebouw en de omgeving, medefinanciering van drukwerk, buitenschoolse activiteiten, aanschaffen van extra materialen en voor activiteiten voor een goed doel Privacy beleid Het kindcentrum beschikt over veel vertrouwelijke informatie over kinderen en hun ouders. We willen ervoor zorgen dat die informatie ook vertrouwelijk blijft. Daarom houden we ons aan de onderstaande regels: De Samenstroom geeft nooit, zonder uw toestemming, gegevens van leerlingen door aan niet aan het KC gerelateerde personen of instanties. De Samenstroom verklaart dat foto s of video gemaakt door het KC, alleen vertoond worden in KC-verband en / of in KC-publicaties. De Samenstroom bewaakt dat de website van het KC alleen algemene en positieve opnamen van het KC en haar gebruikers bevat. De Samenstroom zorgt ervoor dat internet- en gebruik geschiedt onder begeleiding en strikte regels, bedoeld om de kinderwereld te beschermen. Zie het onderstaande internet protocol. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaren ouder(s) en / of verzorger(s), ook heel zorgvuldig, in de geest van bovenstaande regels, om te zullen gaan met gegevens of materiaal van de gebruikers van het KC. Indien u voor uw kind nadere regels met betrekking tot de privacy wilt laten gelden, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de directie van het KC. Ouders die een kind aanmelden op het KC, verklaren daarmee ook dat ze zich zullen houden aan deze privacy regels. 15

16 1.4.8 Internet protocol Je mag alleen internetten als je daarvoor toestemming krijgt van de leerkracht of pedagogisch medewerker. Daarbij gelden de volgende afspraken: Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet zoals: je achternaam, adres en telefoonnummer. Doe dit ook niet met het (werk)adres van je ouders of van school zonder toestemming van je leerkracht/pedagogisch medewerker. Je spreekt dus ook nooit met iemand af die je online op Internet hebt. Verstuur nooit een foto of iets anders van jezelf per zonder toestemming. Bij gebruik van een zoekmachine gebruik je normale woorden (zoektermen). Je zoekt geen woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, seks, geweld of discriminatie. Bij twijfel overleg je met je leerkracht/ pedagogisch medewerker. Kom je per ongeluk op een foute site of ergens waar je je onprettig bij voelt, zeg het gewoon tegen je leerkracht/ pedagogisch medewerker. Dit kan gebeuren. Wij gaan op een positieve manier om met Internet en . Wij gebruiken het dus niet om anderen te pesten. Op vragen om te downloaden is het antwoord altijd nee, ook bij muziek of plaatjes. Je mag dus geen bestanden downloaden. Als je twijfelt overleg je met je leerkracht/ pedagogisch medewerker. Op school bekijken wij geen filmpjes op internet zonder toestemming van de leerkracht/ pedagogisch medewerker. Chatten is op school altijd verboden. We gebruiken mailprogramma s op de goede manier. Je hebt respect voor iemands privacy. Je hebt dus niets te zoeken in bestanden of gegevens die niet van jou zijn. De Samenstroom registreert alle sites die geopend worden. Doelbewust verkeerd gebruik van de computer heeft tot gevolg, dat: Je een maand lang geen gebruik meer mag maken van een computer. Jouw adres en gebruikersnaam verwijderd zullen worden. Je ouders zullen hierover worden ingelicht. 16

17 2. Dagopvang 0-4 jr. en Peuterwerk 2,3-4 jr Dagopvang Kinderdagopvang wordt aangeboden aan kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar. Peuterwerk wordt aangeboden aan kinderen vanaf 2,3 jaar tot 4 jaar. Onze pedagogisch medewerkers zijn professionele beroepskrachten die er zorg voor dragen dat kinderen zich veilig en geborgen voelen en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Dit doen zij in een eigen ruimte waarbij de inrichting een belangrijk onderdeel is van de ontwikkeling. Op dit moment werken vier vaste pedagogisch medewerkers op de dagopvanggroep. Op de peuterwerkgroepen werken twee medewerkers op maandag/donderdag en twee medewerkers op dinsdag/ vrijdag. Binnen peuterwerk wordt op woensdagochtend ook nog een derde dagdeel aangeboden aan kinderen die daarvoor in aanmerking komen. Het maximale aantal kinderen in de dagopvanggroep is 15. Wij houden vast aan de rijksnorm leidster- kindratio die gebaseerd is op de verdeling baby s, dreumesen en peuters op de groep. Het maximale aantal kinderen binnen peuterwerk is 14. Hierbij is de norm 1 pedagogisch medewerker op 7 kinderen Openingstijden dagopvang Standaardopeningstijden voor hele dag dagopvang: uur. Halve dagopvang is mogelijk van uur of uur. Korte dag uur. Verlengde opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur en aan het einde van de dag tot uur. Binnen de dagopvang is keuze voor 40-, 48- of 52-wekenopvang. Ook is flexibele opvang mogelijk. Zie voor uitgebreide informatie de tarievenwijzer op de site van Fides Kinderopvang. Openingstijden peuterwerk: uur ochtend dagdeel uur middag dagdeel Peuterwerk wordt aangeboden in schoolweken, deze lopen gelijk met onderwijs Praktische zaken Aanmelden Kinderen kunnen worden aangemeld middels een inschrijfformulier via de site van Fides Kinderopvang te downloaden of middels een formulier dat binnen het kindcentrum te verkrijgen is. Info- inschrijfavond Er vindt een gezamenlijke avond plaats met onderwijs. Afmelden Ziekte of ander verzuim kan telefonisch worden gemeld bij de betreffende groep. 17

18 Bereikbaarheid Dagopvang is tel. bereikbaar onder nr mailadres Peuterwerk is tel. bereikbaar onder nr mailadres Stagiaires De stagiaires die binnen de opvang een stageplaats krijgen zijn over het algemeen afkomstig van een MBO opleiding binnen een van de ROC s in onze regio. Ook aanvragen van HBO stagiaires pedagogiek en psychologie worden positief ontvangen. Alle stagiaires worden begeleid door gecertificeerde werkbegeleiders Oudergesprekken Aan het begin en het einde van een dag of dagdeel wordt tijd genomen om een overdracht te doen. Het is belangrijk om een goed contact te onderhouden met de ouders. Onderdeel van het oudercontact is een persoonlijk 15 min. gesprek om de resultaten van de ontwikkeling en het welbevinden van een kind te bespreken. Kwaliteitszorg Binnen de opvang wordt de kwaliteit bewaakt. De GGD inspectie en interne kwaliteitszorg middels audits dragen bij aan de zorg voor deze kwaliteit. Bekwaam blijven De pedagogisch medewerkers worden regelmatig bijgeschoold op het gebied van VVE en een divers cursusaanbod geeft de medewerkers gelegenheid om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Pedagogische hoofddoelen Binnen beide vormen van opvang wordt aandacht besteed aan vijf pedagogische hoofddoelen o De zorg voor fysieke en emotionele veiligheid o Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijk competenties o Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties o Waarden en normen, cultuur o Samenwerken met ouders Een uitgebreide omschrijving van bovenstaande doelen is terug te lezen in het pedagogisch werkplan. Dit plan kunt u op de locatie inzien of desgewenst een exemplaar ontvangen. VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie, is een onderdeel van het dagelijks programma. Er wordt gewerkt met het programma Puk en ko in wisselende thema s waarbij de ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Er wordt veel aandacht besteed aan taal. LOC Lokale Oudercommissie. De LOC wordt gevormd door ouders uit dagopvang, peuterwerk en bso. De commissie heeft een adviserende rol binnen de uitvoerende en pedagogische kwaliteit, het voedingsbeleid, klachtenregeling, openingstijden en wijzigingen tarieven. Externe partners Er wordt samengewerkt met GGD, Zorg voor Jeugd, Consultatiebureau en de Bibliotheek. 18

19 19

20 3. VSO, TSO en BSO Voorschoolse opvang VSO Voorschoolse opvang wordt aangeboden vanaf 7.00 uur s morgens en kan afgenomen worden per ½ uur. Verlengde opvang aan het einde van de dag is mogelijk tot uur Tussen Schoolse Opvang TSO De namen van de coördinator en overblijfkrachten vindt u in het jaarboekje met jaarkalender. Alle informatie over de tussen schoolse opvang is verkrijgbaar op school en bij de coördinator TSO. De kosten voor tussen schoolse opvang door Fides Kinderopvang voor het schooljaar zijn vastgesteld op 2,35 per dag. De kosten voor incidentele opvang (strippenkaart) zullen voor het schooljaar ,75 per strip bedragen. Wanneer structureel gebruik wordt gemaakt van TSO kan een machtiging tot automatische incasso worden ingevuld en bedragen de kosten 2,25 per keer Buiten Schoolse Opvang BSO Buitenschoolse opvang wordt aangeboden aan kinderen die onderwijs volgen van groep 1 t/m groep 8.De tijden sluiten aan bij het einde van het lesprogramma van uur. Ook buiten schooltijd wordt opvang geboden zoals op studiedagen, vrije dagen en in schoolvakanties. De tijden voor opvang zijn dan uur en in vakanties van uur. Uitgebreide informatie over de verschillende vormen en pakketten van opvang wordt gegeven via de site van Fides Kinderopvang. Ook middels een persoonlijk gesprek kan informatie worden verstrekt. Binnen het kindcentrum zijn twee groepen BSO. 1 groep voor de kinderen van 4 t/m 7 jaar en 1 groep vanaf 7 jaar. Er wordt gewerkt met een activiteitenprogramma. Er werken vaste pedagogisch medewerkers op de groepen met name Silvia Maandag en Karin van de Bogaard. Karin is binnen het kindcentrum ook onderwijsassistent. Het team wordt na de vakantie uitgebreid met een medewerker die in combinatie met dagopvang gaat werken. 20

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Pestprotocol Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat

Nadere informatie

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni Pestprotocol Algemeen Het klimaat en de sfeer van de school zijn van grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs.

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

I.K.C. De Verrekijker Ell

I.K.C. De Verrekijker Ell I.K.C. De Verrekijker Ell Basisschool, Peuterspeelzaal, Kinderopvang & Bibliotheek onder één dak DE VERREKIJKER is volop in ontwikkeling en daar zijn wij heel trots op! Dit willen we graag met ú delen.

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Nederweert, 25 februari 2015. Geachte ouders/verzorgers, Fijn, dat u uw zoon/dochter op Basisschool De Tweesprong wilt aanmelden.

Nederweert, 25 februari 2015. Geachte ouders/verzorgers, Fijn, dat u uw zoon/dochter op Basisschool De Tweesprong wilt aanmelden. Nederweert, 25 februari. Geachte ouders/verzorgers, Fijn, dat u uw zoon/dochter op Basisschool De Tweesprong wilt aanmelden. Vriendelijk verzoeken wij u om bijgevoegd formulier zo volledig mogelijk ingevuld

Nadere informatie

Anti-pestbeleid KW-school

Anti-pestbeleid KW-school Anti-pestbeleid KW-school Uitgangspunt: Wij willen een school zijn, waar kinderen samen spelen, samen leren, samenwerken en waar ieder kind zich veilig voelt. Dat betekent dat pestgedrag bij ons op school

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink Internetprotocol op ods t Gijmink Ods t Gijmink Lindelaan 70b 7471 KD Goor 1 INTERNET OP SCHOOL De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Protocol Pedagogisch klimaat

Protocol Pedagogisch klimaat Protocol Pedagogisch klimaat Kernwaarde Leerkrachtgedrag Leerlinggedrag Gedrag ouders Betrokken - Houdt zich aan gemaakte afspraken. - Zorgt voor een duidelijke terugkoppeling naar de ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Het Mozaïek-kinderprotocol tegen pesten (voor kinderen van groep 3 t/m 8)

Het Mozaïek-kinderprotocol tegen pesten (voor kinderen van groep 3 t/m 8) Het Mozaïek-kinderprotocol tegen pesten (voor kinderen van groep 3 t/m 8) 1. Wat is pesten: Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons op Het Mozaïek. Het is een probleem dat wij niet willen

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat Het ontmoetingspunt voor groot en klein Locatie Zwijsenstraat Kindcentrum De Kiezel, Mgr Zwijsenstraat 85, 5683 HB Best 0499-714214, www.kindcentrumdekiezel.nl Welkom op de kindcentrum De Kiezel. Samen

Nadere informatie

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Versie nov. 2012 Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Inhoud 1. Instroom pag. 3 2. Wat zegt de inspectie/wet? pag. 4 3. Wat vinden wij belangrijk? pag. 5 4. Bijlagen - 05 Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

,, DE EEVLIET. (Toerdeloo Poortvliet) Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers,

,, DE EEVLIET. (Toerdeloo Poortvliet) Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers, OPENBARE BASISSCHOOL,, DE EEVLIET POORTVLIET Informatieboekje TSO Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt het informatieboekje tussenschoolse opvang (TSO) voor het schooljaar 2010/2011 Hierin kunt u alle

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEERLING

AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEERLING AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEERLING GEGEVENS LEERLING: Achternaam kind: Voornamen kind: Roepnaam kind: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer thuis: Geheim; ja/nee* Geslacht: jongen/meisje * Nationaliteit:

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden Inleiding: Hoe gaan we om met pesten en agressief gedrag? Wij beseffen dat het klimaat van de school grote invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat

Nadere informatie

Pestprotocol SWS de Wending

Pestprotocol SWS de Wending Pestprotocol SWS de Wending Dit protocol is onderdeel van het Aves-protocol sociale en fysieke veiligheid Waarom een pestprotocol? SWS De Wending wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden,

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting Spring Venlo Basisschool De Zuistroom Groeneveldschool EEN DAG BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG Spring Venlo verzorgt op een aantal basisscholen in de regio de tussenschoolse

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Pestprotocol Prakticon

Pestprotocol Prakticon Pestprotocol Prakticon Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2010 1 Gedragsprotocol de Boomgaard Pesten in school, hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

Peuter Vriendjes informatiefolder 2012/2013

Peuter Vriendjes informatiefolder 2012/2013 Organisatie Peuterspeelzaal "Peuter Vriendjes" is een stichting zonder winstoogmerk en maakt deel uit van Kinderkwartier IJsselstein. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur wordt bijgestaan

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

extra extra - OM TE BEWAREN extra - extra

extra extra - OM TE BEWAREN extra - extra 25 augustus 2014 Met deze extra editie van de Tandemberichten willen we u nogmaals op de hoogte brengen van een aantal belangrijke regels en afspraken op school. Handig alles op een rijtje dus! (Voor verdere

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Protocol. Pestprotocol

Protocol. Pestprotocol Pestprotocol Algemeen Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk.

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk. Antipest protocol Inleiding Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen op zorgvuldige manier met andere leerlingen omgaan, op zorgvuldige manier met materialen omgaan en dat zij zich binnen

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Kindcentrum De Samenstroom Eerste Hulp Bij Stages

Kindcentrum De Samenstroom Eerste Hulp Bij Stages Kindcentrum De Samenstroom Eerste Hulp Bij Stages KC De Samenstroom Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert Basisschool T 0492-361419 Inhoud Beste stagiaire,... 3 Wat verwachten wij van een stagiaire?...

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Prinses Marijke

Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Dit pestprotocol heeft als doel: Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het team van

Nadere informatie

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael: Geopend 7.00 uur 18.30 uur 52 weken, vijf dagen per week open (feestdagen dicht) Korte lijnen (één

Nadere informatie

GEDRAGSCODE NICOLAASSCHOOL TE ZANDVOORT

GEDRAGSCODE NICOLAASSCHOOL TE ZANDVOORT GEDRAGSCODE NICOLAASSCHOOL TE ZANDVOORT Achtergrond en doelstellingen Zoals in de visie op onderwijs van de Nicolaasschool staat aangegeven, vinden we het heel belangrijk om op school een pedagogisch klimaat

Nadere informatie

Pestprotocol de Esdoorn

Pestprotocol de Esdoorn Pestprotocol de Esdoorn Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen November 2009 Door regels en

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting BSO Bernisse Inleiding Stichting BSO Bernisse (onderdeel van Stichting Kinderopvang de Bonte vlinder) heeft met diverse basisscholen afspraken gemaakt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

Pestprotocol De Leemstee. Inleiding

Pestprotocol De Leemstee. Inleiding Pestprotocol De Leemstee Inleiding Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te scheppen. Een veilig klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pesten vormt een bedreiging

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. TSO ICBO de Kwikstaart

INFORMATIEBROCHURE. TSO ICBO de Kwikstaart INFORMATIEBROCHURE TSO ICBO de Kwikstaart Informatie over de TUSSENSCHOOLSE OPVANG een samenwerking tussen de Stichting Interconfessioneel Basis Onderwijs te Uithoorn en Aalsmeer, juni 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie