Gids en schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gids en schoolgids 2015-2016"

Transcriptie

1 Predikant Swildensstraat VA Gemert tel website: Gids en schoolgids Foto s Yvon van de Wassenberg 1

2 Telefoon Algemeen nummer tel: Directie vooral onderwijs tel: Dhr. E. Verhoeven tel: mob: Mw. A. van de Laar tel: mob.: Directie vooral 0-4 jaar Mw. S. Pennings tel. Fides: mob:

3 Inhoud 0.1 Voorwoord Het jaarboekje met kalender Kindcentrum de Samenstroom Gegevens over het kindcentrum 7 Adresgegevens Van school naar kindcentrum Missie Van 0-13 jaar in één Kindcentrum Kindvolgsysteem KIJK Activiteiten met een vast karakter Activiteiten met een minder vast karakter: Overkoepelend bestuur ZICHT Primair Onderwijs Fides kinderopvang Pedagogische lijn Uitgangspunten Het kindcentrum in de omgeving Pestprotocol Praktisch zaken in het kindcentrum Ouderbulletin t Informantje Verkeersplan Verjaardagen en traktaties Gevonden voorwerpen Mobieltjes Beleid m.b.t. sponsoring Privacy beleid Internet protocol Dagopvang 0-4 jr. en Peuterwerk 2,3-4 jr Dagopvang Openingstijden dagopvang Praktische zaken VSO, TSO en BSO Voorschoolse opvang VSO Tussen Schoolse Opvang TSO Buiten Schoolse Opvang BSO Onderwijs Identiteit Missie De school als organisatie Aantal leerlingen Veranderingen in de schoolpopulatie De samenstelling van het team

4 4.3.4 Klassikaal systeem en onderwijs op maat Zelfstandig werken Indeling in groepen Het leerstofaanbod Kennis en vaardigheden Overzicht van de gebruikte methodes Lezen Woordenschat Rekenen Verkeersonderwijs Expressieactiviteiten Basisontwikkeling Sociaal-emotionele ontwikkeling Marietje Kessels Huiswerk Organisatie van het onderwijs Schooltijden Aanmelden Aanname Aannamebeleid en groepsgrootte Informatieavond Plaatsing in een groep, instroom en doorstroom Leerplicht en verzuim Ziekte en verlof Schorsing en Verwijdering Stagiaires Schoolkamp Ondersteuning en begeleiding Beoordelen leervorderingen Sociaal-emotionele ontwikkeling Rapporten Leerlingendossiers Interne begeleiding Hulp van externe instanties Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief Remedial teaching / behandelingen buiten de school Meerbegaafdheid Zorg voor kinderen met specifieke zorgbehoeften Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO Schoolondersteuningsprofiel Hoofdlijnen uit ons school ondersteuningsprofiel Verwijzing Richting Voortgezet Onderwijs Centrum Jeugd en Gezin GGD Zorg voor Jeugd Ouders Het belang van een goed contact Ouderavonden en oudergesprekken; gesprekkencyclus

5 kennismakingsgesprek informatieavond voortgangsgesprek evaluatiegesprek Oudervereniging Ouderbijdrage Hoofdluis controleteam Medezeggenschapsraad (MR) Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(gmr) Verzekeringen Klachtenregeling Interne vertrouwenspersonen Externe vertrouwenspersoon Kwaliteitszorg, resultaten en ontwikkelingen Het schoolplan Bevoegd zijn en bekwaam blijven Trendanalyses CITO-eindtoets Uitstroomgegevens Inspectierapport Tevredenheidspeiling Praktische zaken op school Eten en drinken Gym Materialen Verjaardag leerkrachten en ouders

6 0.1 Voorwoord Beste ouders, Voor u ligt de gids van Kindcentrum de Samenstroom. Het kindcentrum biedt kinderopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang onder één dak. Over al deze onderdelen vindt u informatie in deze gids. De kindcentrumgids bevat algemene informatie. De gids wordt elk jaar aangepast aan de actuele situatie. Veranderingen van beleid, structuur en organisatie zijn erin opgenomen. In deze gids staat hoe we werken met de kinderen, wat wij daarbij belangrijk vinden en op welke manier we kinderen begeleiden die speciale zorg nodig hebben. De gids staat op de website van het kindcentrum. Als u graag een papieren gids heeft, dan kunt u deze bij de conciërge van het kindcentrum ophalen. 0.2 Het jaarboekje met kalender Bij deze kindcentrumgids hoort een jaarlijkse bijlage: het jaarboekje met kalender. In deze bijlage staat de praktische informatie die elk jaar anders is. U vindt in het jaarboekje de namen van de directie, leerkrachten en de pedagogisch medewerkers. Hierin staan de groepenindeling met de leerkrachten, de gymtijden, vakanties en vrije dagen. Het jaarverslag over het kalenderjaar 2014 en de vooruitblik voor het schooljaar staan ook in het jaarboekje. In het boekje staan ook de gegevens over peuterwerk, kinderopvang, voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. Het tweede deel bestaat uit de jaarkalender waarin gegevens over activiteiten per dag staan vermeld. Alle ouders krijgen op het eind van het schooljaar het jaarboekje met daarin de gegevens voor het komende schooljaar. Wij staan open voor suggesties en opmerkingen van u als ouders of van andere lezers. Geef uw reactie door aan de directie van ons kindcentrum of aan een pedagogisch medewerker, leerkracht, een lid van de medezeggenschapsraad of oudervereniging. Bij het maken van een nieuwe kindcentrumgids kunnen we dan gebruik maken van uw opmerkingen of aanbevelingen. Alle actuele informatie over ons kindcentrum is ook terug te vinden op onze website: Wij raden u aan regelmatig deze website te bezoeken. Deze gids en schoolgids zijn gemaakt door de directie van het kindcentrum. Alle zaken worden nog besproken in de teams en medezeggenschapsraad. Mogelijk komen er nog aanpassingen. Via het Informantje houdt het kindcentrum de ouders op de hoogte van de ontwikkelingen. Met vriendelijke groet, Team De Samenstroom 6

7 0.1 Kindcentrum de Samenstroom 1.1 Gegevens over het kindcentrum Adresgegevens Adres: Predikant Swildensstraat 35 Postc. Plaats: 5421 VA Gemert Telefoon: Informatie: Directie: Dhr. Erik Verhoeven, dir. vooral onderwijs Mw. Agnes van de Laar, adj.-dir. vooral onderwijs Mw. Sandra Pennings, clustermanager, vooral 0-4 jaar Van school naar kindcentrum Kindcentrum De Samenstroom komt voort uit de voormalige Michaëlschool, gelegen aan de Pastoor Attendorenstraat, de voormalige Ds. Swildensschool, gelegen aan de Valeriusstraat, en de stichting Fides met peuterspeelzaal Hanneke en Janneke en kinderopvang. De Michaëlschool was een katholieke school. Na jaren van teruggang is de school de afgelopen jaren snel gegroeid. De Ds. Swildensschool was een protestants-christelijke school. De laatste jaren had de school te kampen met een teruglopend leerlingenaantal. Het bestuur van de stichting Zicht heeft in 2013 het besluit genomen de twee scholen te laten fuseren met ingang van 1 augustus In het schooljaar is al overgegaan tot een nauwe samenwerking tussen de twee scholen. Leerkrachten van de Ds. Swildensschool waren werkzaam op de Michaëlschool en twee groepen 8 van de Michaëlschool waren gehuisvest in het gebouw van de Ds. Swildensschool. Het besluit om een kindcentrum op te richten waarin ook de dagopvang, peuterspeelzaal en BSO van Fides vertegenwoordigd zouden zijn, was al eerder genomen. De BSO was al aanwezig op de Michaëlschool en peuterspeelzaal Hanneke en Janneke lag tegenover de school. De kinderen van De Samenstroom komen vooral uit de wijken rondom het kindcentrum. De wijk Doonheide zorgt nog steeds voor een toestroom van leerlingen. In toenemende mate komen ook kinderen uit straten die verder van het kindcentrum (KC) liggen Missie In de naam De Samenstroom zit de missie van het kindcentrum: Samen werken aan ontwikkeling. Alles rondom het kind stroomt samen in één gebouw. Jonge en oudere kinderen samen. Medewerkers en ouders samen. Kinderen en medewerkers samen. Zo zorgen we er samen voor dat het pedagogisch klimaat goed is. Zodat alle kinderen op De Samenstroom zich veilig en prettig voelen en zich volop kunnen 7

8 ontwikkelen en kunnen leren. Het kindcentrum investeert hiervoor ook in scholing van leerkrachten en pedagogisch medewerkers, in nieuwe methodes, in goede voorzieningen en in goede contacten met de ouders. Het kindcentrum vindt het belangrijk dat kinderen ontdekken waar ze goed in zijn en wil kinderen mogelijkheden bieden om de sterke kanten verder te ontwikkelen Van 0-13 jaar in één Kindcentrum Kindcentrum de Samenstroom bestaat uit een dagopvanggroep van 0 tot 4 jarigen, twee groepen peuterwerk, TSO, BSO en onderwijs. Zo kunnen de kinderen binnen hetzelfde gebouw doorstromen. De school, kinderopvang en peuterwerk zorgen er samen voor dat die overgang zo soepel mogelijk verloopt. Ouders kunnen met kinderen van 0 tot 13 jaar op één locatie terecht. Er wordt opvang geboden van 7.00 u. tot u. De aula is de centrale ontmoetingsruimte. Alle kinderen, ouders en teamleden ontmoeten elkaar daar. Naast de aula bevindt zich het speellokaal. Dat heeft een wand die bij grote activiteiten helemaal open kan, zodat aula en speellokaal dan één geheel zijn. De lokalen liggen in twee verdiepingen rondom de aula. De looproutes vormen één geheel met de aula. Vaak moeten kinderen samenwerken of even een taak afmaken. Daarvoor is dan wel een rustige werkplek nodig. Daarom zijn er op de verdieping tussen de lokalen geschikte werkruimtes. In die werkruimtes staan ook de computers van de groepen Kindvolgsysteem KIJK De opvang en het onderwijs op de Samenstroom leggen een breed fundament voor de verdere persoonsontwikkeling en schoolloopbaan van alle kinderen. De ontwikkeling hoort ononderbroken te verlopen. Goed volgen van de ontwikkeling van alle kinderen is daarbij een voorwaarde. Het stimuleren van het leren en ontwikkelen van een kind en dat proces sturen is de belangrijkste taak van de pedagogisch medewerker en de leerkracht. Eventuele zorgen kunnen daardoor bijtijds gesignaleerd en aangepakt worden. Daarom hebben wij op De Samenstroom het Kindvolgsysteem KIJK! in de kinderopvang, peuterspeelzaal en in de onderbouw in gebruik. Het systeem kijk volgt de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar Activiteiten met een vast karakter Jaarlijks terugkerende activiteiten: Soms organiseert de Samenstroom alleen, soms organiseren ouders en KC samen een activiteit. Hieronder staat een opsomming. In het jaarboekje met jaarkalender vindt u deze activiteiten terug met de juiste datum Activiteiten met een minder vast karakter: Door het jaar heen zijn er voor verschillende groepen of voor de hele Samenstroom, activiteiten die buiten het KC om plaatsvinden. Maar die activiteiten horen er voor ons wel echt bij. Zo gaan de groepen 1 t/m 8 in het voorjaar of in de periode vóór de zomervakantie op schoolreis. In het kader van de programma s en thema s in de klas worden door alle groepen activiteiten georganiseerd: herfstwandelingen, voorjaarswandelingen, bezoek aan de bibliotheek, naar de speeltuin of het speelpark, de boerderij, het kasteel, de Heemkamer, Prehistorisch Openluchtmuseum, Roefeldag, Oorlog- en Verzetsmuseum in Overloon enzovoorts. 8

9 Activiteit algemene september september ouderavond gr. 1-2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 x x x x x x x december sinterklaas x x x x x x x x december kerstviering x x x x x x x x februari eerste rapport x x x x x februari febr. / maart Dagopvang Peuterwerk adviesgesprekken V.O. carnaval x x x x x x x x maart open dag x x x x x x x x maart april aanmelden nieuwe leerlingen centrale eindtoets mei / juni sportdag x x x x x x x juni schoolkamp x juni / juli tweede rapport x x x x x juni / juli eindejaarsspel x x x x x x x x x juni / juli afscheidsrevue door gr. 8 x x x x x x x juni / juli afscheid groep 8 x 1.2 Overkoepelend bestuur ZICHT Primair Onderwijs Onze school valt onder het bevoegd gezag van Zicht Primair Onderwijs. Zicht PO verzorgt basisonderwijs op twaalf reguliere scholen en één school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Gemert-Bakel en Boekel. Eén school is een interconfessionele school. De overige scholen hebben de rooms-katholieke identiteit. Alle scholen hebben elk hun eigen karakter en sfeer. Verder is onze school meer en meer op weg naar een kindcentrum voor kinderen van 0-13 jaar. Dit gaat de komende jaren ook bestuurlijke consequenties hebben, doordat de stichting Zicht steeds nauwer samenwerkt met de stichting Fides voor kinderopvang en peuterwerk. Uiteindelijk hebben wij als stip aan de horizon één bestuurlijke organisatie voor kind diensten, opvang, peuterwerk en onderwijs. Het college van bestuur wordt gevormd door Dhr. Peter A.G.M. van de Sande, voorzitter. 9

10 Bezoekadres: Postadres: Valeriusstraat 33 Postbus TR Gemert 5420 AA Gemert tel De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen: Dhr. J. Bloemers, voorzitter Dhr. W. Veldman, secretaris/penningmeester Dhr. J. van den Crommenacker, lid Dhr. P. Verbruggen, lid Bestuursbeleid De bestuurlijke organisatie stelt onder andere beleidsrichtlijnen op die bestemd zijn voor schooldirecties. Het gaat dan om het vastleggen van voorwaarden waarbinnen een school kan opereren, bijvoorbeeld het financieel beleid en het formatiebeleid. Er zijn ook zaken die bestuurlijk worden georganiseerd of besluiten die van direct belang zijn voor ouders. Genoemd beleid wordt ontwikkeld en vastgesteld in samenwerking met het managementteam van Zicht, zijnde de 13 directeuren van de scholen. Dit gebeurt uiteraard in overleg met en na advisering/instemming van de GMR Fides kinderopvang Fides kinderopvang is een organisatie voor kinderopvang, peuterwerk, Tussen Schoolse Opvang (TSO) en Buitenschoolse Opvang (BSO). Fides is actief in de gemeenten Gemert- Bakel, Boekel en Laarbeek. Bestuur: Dhr. Joseph Spierings, voorzitter Mw. Ellen Nelissen, lid Adres: Valeriusstraat VA Gemert Telefoon: Informatie: 1.3 Pedagogische lijn Uitgangspunten Kinderen zijn het belangrijkst. Bij alle besluiten die genomen worden, staat het belang van het kind voorop. Alle medewerkers van het kindcentrum werken professioneel samen om voor elk kind een passende en leerrijke omgeving te creëren. Medewerkers van het kindcentrum geven kinderen het gevoel dat ze gezien worden. Kinderen kunnen zich in het kindcentrum naar vermogen ontwikkelen. Het kindcentrum wil voldoende uitdaging bieden zodat kinderen zin hebben om naar ons toe te komen en succeservaringen kunnen opdoen. Er wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden zoals communiceren en respectvol omgaan met jezelf en de ander. Alle kinderen hebben het recht om zich veilig te voelen. We hebben duidelijke regels en afspraken over gedrag. 10

11 Plezier en gezelligheid zijn belangrijk in het kindcentrum. Samenwerken en zelfstandigheid worden bevorderd. Het kindcentrum wil samenwerken met ouders en ouders helpen bij een goede opvoeding Het kindcentrum in de omgeving Het kindcentrum heeft een maatschappelijke functie. Het kindcentrum zorgt ervoor dat de kinderen een basis leggen voor ontwikkeling tot evenwichtige volwassenen die zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol.het kindcentrum zorgt er ook voor dat kinderen kennis hebben van de multiculturele samenleving en hier een zinvolle bijdrage aan kunnen leveren. De samenleving doet regelmatig een beroep op scholen en kindcentra om een maatschappelijk probleem te helpen oplossen. De Samenstroom neemt die verantwoordelijkheid en zal duidelijke keuzes maken uit de onderwerpen die door de samenleving aan ons worden aangeboden. 11

12 1.3.3 Pestprotocol Binnen de Samenstroom wordt gehandeld volgens het protocol dat bij de kinderen en het team bekend is. Het zijn enkele korte, duidelijke regels die regelmatig met de kinderen besproken worden. Pesten is niet leuk Gedragsregels 1. Wij gaan op een LEUKE manier met elkaar om en luisteren naar elkaar. 2. Doe NIETS bij een ander wat hij / zij niet prettig vindt, dus niet slaan, uitlachen, roddelen of iemand buitensluiten. 3. Is er ruzie, probeer deze dan SAMEN op te lossen door te praten. Na het uitpraten kunnen we ook weer vergeven en vergeten. 4. ALLE leerlingen zijn verantwoordelijk voor een goede sfeer, gebeurt er iets, of zie je iets gebeuren wat je niet prettig of gevaarlijk vindt, dan meld je dit bij de meester of juf. 5. Als je iets meldt bij de meester of juf dan is dat GEEN klikken. Pesten: 1. Pesten is iets ANDERS dan plagen. 2. Gepest worden is niet leuk. Je kunt er heel ONGELUKKIG van worden. 3. Gepest worden is NOOIT je eigen schuld. Het kan iedereen overkomen. 4. Pesten kun je meestal niet in je EENTJE stoppen. 5. Word je gepest, praat er dan thuis ook over, je moet het NIET GEHEIM houden. Als er pestgedrag gemeld wordt: 1. De meester of juf heeft een GESPREK met alle kinderen die er bij betrokken zijn. 2. Samen proberen we tot een OPLOSSING te komen. Hier worden afspraken over gemaakt. 3. Helpt dat niet en blijft het pesten doorgaan dan wordt de pester GESTRAFT en worden de ouders van de betrokken kinderen ingeschakeld. Doorgaans is bovenstaande manier van handelen voldoende om een sfeer van geborgenheid te creëren, waarin plagerijen, ruzietjes en onenigheid snel worden opgelost. Toch kan een situatie ontstaan, waarin pesterijen hardnekkig blijven bestaan. Wanneer zo'n situatie wordt gesignaleerd door kinderen, een leerkracht of pedagogisch medewerker, door de ouders van het slachtoffer of anderen is het belangrijk om een goed plan te maken. In zo n plan krijgen de volgende punten aandacht: De leerkracht of pedagogisch medewerker zal altijd duidelijk stelling nemen tegen het pesten. Het pesten moet onmiddellijk stoppen. Het team neemt direct maatregelen. Het slachtoffer van het pesten, mag nooit het slachtoffer worden van de maatregelen tegen het pesten. Het slachtoffer krijgt hulp. Dat kan hulp zijn van de leerkracht of pedagogisch medewerker, van andere kinderen, van de interne begeleider of van de directie van de school. De daders krijgen straf en krijgen hulp om hun gedrag te verbeteren. De ouders van de betrokken kinderen worden betrokken bij het zoeken naar oplossingen. Het KC (directie, teamlid of interne begeleider) maakt samen met de kinderen en hun ouders een plan om het pesten te stoppen en om tot betere relaties te komen. 12

13 Als dat niet op korte termijn lukt zal de school hulp van derden inschakelen. In het plan worden doelen geformuleerd en worden de gewenste resultaten van gedragsverbetering beschreven. Er wordt een tijdpad gemaakt. Er komt een opsomming van acties die door betrokkenen worden ondernomen. Er wordt direct een communicatiesysteem gemaakt. Er wordt een evaluatiedatum gepland. Indien nodig neemt het KC maatregelen om de sfeer in de groep te verbeteren. 1.4 Praktisch zaken in het kindcentrum Ouderbulletin t Informantje t Informantje is een informatiebulletin dat door het KC ongeveer om de twee schoolweken via verstuurd wordt aan alle ouders. Het bevat actuele informatie en wijzigingen / aanpassingen van de kindcentrumgids of het jaarboekje. De data van versturen staan in de jaarkalender. Er kunnen ook extra Informantjes worden verstuurd wanneer speciale berichtgeving aan de ouders nodig is. Ouders en belangstellenden kunnen zich via de site van het kindcentrum inschrijven om het digitaal Informantje te ontvangen. t Informantje/inschrijven Verkeersplan Fietsen Wij adviseren ouders om hun kinderen zoveel mogelijk te voet naar het kindcentrum te laten gaan. Wanneer kinderen zo ver weg wonen dat dat niet kan, mogen ze met de fiets komen. Onze fietsenstalling is beperkt en wij zijn niet aansprakelijk voor schade of diefstal. Brengen en halen van kinderen Let op De school ligt in een 30 km zone. In de Sportlaan geldt een stopverbod. U mag er met de auto niet stoppen om een kind in of uit te laten stappen. Veiligheid hangt veel samen met het verkeersgedrag van de ouders die kinderen komen halen en brengen. Indien nodig zal de school de politie vragen om handhavend op te treden. Met de auto brengen en halen U gebruikt eventueel de kiss and ridestrook schuin vóór de school. U mag daar niet parkeren. Wel een kind laten uitstappen. U mag daar niet met de auto wachten op uw kind. 13

14 U parkeert bij voorkeur op de grote parkeerplaatsen dicht bij de school aan de Predikant Swildensstraat of aan de Pastoor Attendorenstraat. Eventueel helpt u uw kind met oversteken of u brengt uw kind naar de speelplaats achter de school. U haalt uw kind op bij de wachtzones op de speelplaats achter de school. Met de fiets brengen en halen Kinderen die met de fiets komen, weten waar ze hun fiets moeten neerzetten. Ouders gebruiken de oprit naar de sporthal en ze wachten in de wachtzones op de speelplaats. A.u.b. niet vóór de poortjes van de speelplaats gaan staan. Op die manier kan iedereen via de poortjes de speelplaats verlaten. We leren kinderen niet te fietsen op de speelplaats. We verwachten dat ouders het goede voorbeeld geven. Overig Leerkrachten van de groepen 1 en 2 brengen de kinderen naar de wachtzones op de speelplaats en kijken even of de kinderen hun ouders kunnen vinden. Oudere kinderen komen zelf naar buiten. Ze gaan zelf hun ouders opzoeken of gaan zelf naar huis. Geeft u deze informatie a.u.b. ook door aan opa s en oma s en anderen die uw kind komen brengen of halen. Ouders van de kinderen van de groepen 4 (die in de units zitten) kunnen indien gewenst ook aan de voorkant van de school gaan staan Verjaardagen en traktaties Een verjaardag is voor een kind echt af, als die ook in het kindcentrum wordt gevierd. Dat doen we dan ook. Kinderen willen daarbij graag trakteren. Wilt u de traktatie a.u.b. beperken tot een kleinigheidje, geen snoep. In veel snoepgoed, frisdranken en ijs zitten geur-, kleur-, smaak- en andere stoffen, die vaak erg slecht zijn. Gelukkig gaan steeds meer mensen bewuster hiermee om. Trakteren is niet; proberen om het meeste, mooiste, lekkerste, origineelste en / of duurste uit te delen. Voor leuke ideeën over een gezonde traktatie staat een voorbeeldmap bij de conciërge. Loopt u gerust eens binnen om deze te bekijken Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen worden centraal verzameld. Bij de conciërge staat hiervoor een doos. Wij bewaren de gevonden voorwerpen twee weken. Ouders en kinderen kunnen steeds spullen ophalen die gevonden zijn. Wat overblijft wordt gebruikt of verwijderd Mobieltjes De kinderen mogen in het kindcentrum geen mobiele telefoons gebruiken. Dit is vooral bedoeld om ongewenst gedrag hiermee (b.v. foto s maken) te voorkomen. Kinderen mogen altijd met de normale telefoon bellen als dat nodig en / of gewenst is. In uitzonderingsgevallen vinden ouders het nodig om hun kind een mobieltje mee te geven voor onderweg of omdat ze na schooltijd ergens heen moeten. Dan geldt de volgende gedragsregel: Kinderen geven hun mobieltje direct bij het binnenkomen aan de leerkracht of pedagogisch medewerker in bewaring. Na schooltijd of BSO vragen ze het terug. 14

15 Wanneer kinderen doelbewust hun mobieltje wel meebrengen, maar niet afgeven, dan heeft het kindcentrum de gedragsregel dat het mobieltje enige dagen op de Samenstroom blijft. Dus: De medewerkers zullen de kinderen altijd helpen, maar..geen mobieltje Beleid m.b.t. sponsoring De Samenstroom staat sponsoring toe onder bepaalde voorwaarden : - Het moet organisatorisch mogelijk zijn. Tot sponsoring van nieuwe projecten kan alleen worden overgegaan in overleg met bestuur, directie en medezeggenschapsraad. - De continuïteit van gesponsorde projecten moet gewaarborgd zijn. - Er mogen geen verplichtingen ontstaan waaraan het kindcentrum niet kan of wil voldoen. - Er mag passieve, onopvallende reclame tegenoverstaan, b.v. in de vorm van een advertentie. - Er mag geen reclame worden gemaakt voor zaken die de geestelijke en / of lichamelijke gezondheid schaden. Sponsors kunnen worden gezocht voor: inrichting van het gebouw en de omgeving, medefinanciering van drukwerk, buitenschoolse activiteiten, aanschaffen van extra materialen en voor activiteiten voor een goed doel Privacy beleid Het kindcentrum beschikt over veel vertrouwelijke informatie over kinderen en hun ouders. We willen ervoor zorgen dat die informatie ook vertrouwelijk blijft. Daarom houden we ons aan de onderstaande regels: De Samenstroom geeft nooit, zonder uw toestemming, gegevens van leerlingen door aan niet aan het KC gerelateerde personen of instanties. De Samenstroom verklaart dat foto s of video gemaakt door het KC, alleen vertoond worden in KC-verband en / of in KC-publicaties. De Samenstroom bewaakt dat de website van het KC alleen algemene en positieve opnamen van het KC en haar gebruikers bevat. De Samenstroom zorgt ervoor dat internet- en gebruik geschiedt onder begeleiding en strikte regels, bedoeld om de kinderwereld te beschermen. Zie het onderstaande internet protocol. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaren ouder(s) en / of verzorger(s), ook heel zorgvuldig, in de geest van bovenstaande regels, om te zullen gaan met gegevens of materiaal van de gebruikers van het KC. Indien u voor uw kind nadere regels met betrekking tot de privacy wilt laten gelden, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de directie van het KC. Ouders die een kind aanmelden op het KC, verklaren daarmee ook dat ze zich zullen houden aan deze privacy regels. 15

16 1.4.8 Internet protocol Je mag alleen internetten als je daarvoor toestemming krijgt van de leerkracht of pedagogisch medewerker. Daarbij gelden de volgende afspraken: Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet zoals: je achternaam, adres en telefoonnummer. Doe dit ook niet met het (werk)adres van je ouders of van school zonder toestemming van je leerkracht/pedagogisch medewerker. Je spreekt dus ook nooit met iemand af die je online op Internet hebt. Verstuur nooit een foto of iets anders van jezelf per zonder toestemming. Bij gebruik van een zoekmachine gebruik je normale woorden (zoektermen). Je zoekt geen woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, seks, geweld of discriminatie. Bij twijfel overleg je met je leerkracht/ pedagogisch medewerker. Kom je per ongeluk op een foute site of ergens waar je je onprettig bij voelt, zeg het gewoon tegen je leerkracht/ pedagogisch medewerker. Dit kan gebeuren. Wij gaan op een positieve manier om met Internet en . Wij gebruiken het dus niet om anderen te pesten. Op vragen om te downloaden is het antwoord altijd nee, ook bij muziek of plaatjes. Je mag dus geen bestanden downloaden. Als je twijfelt overleg je met je leerkracht/ pedagogisch medewerker. Op school bekijken wij geen filmpjes op internet zonder toestemming van de leerkracht/ pedagogisch medewerker. Chatten is op school altijd verboden. We gebruiken mailprogramma s op de goede manier. Je hebt respect voor iemands privacy. Je hebt dus niets te zoeken in bestanden of gegevens die niet van jou zijn. De Samenstroom registreert alle sites die geopend worden. Doelbewust verkeerd gebruik van de computer heeft tot gevolg, dat: Je een maand lang geen gebruik meer mag maken van een computer. Jouw adres en gebruikersnaam verwijderd zullen worden. Je ouders zullen hierover worden ingelicht. 16

17 2. Dagopvang 0-4 jr. en Peuterwerk 2,3-4 jr Dagopvang Kinderdagopvang wordt aangeboden aan kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar. Peuterwerk wordt aangeboden aan kinderen vanaf 2,3 jaar tot 4 jaar. Onze pedagogisch medewerkers zijn professionele beroepskrachten die er zorg voor dragen dat kinderen zich veilig en geborgen voelen en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Dit doen zij in een eigen ruimte waarbij de inrichting een belangrijk onderdeel is van de ontwikkeling. Op dit moment werken vier vaste pedagogisch medewerkers op de dagopvanggroep. Op de peuterwerkgroepen werken twee medewerkers op maandag/donderdag en twee medewerkers op dinsdag/ vrijdag. Binnen peuterwerk wordt op woensdagochtend ook nog een derde dagdeel aangeboden aan kinderen die daarvoor in aanmerking komen. Het maximale aantal kinderen in de dagopvanggroep is 15. Wij houden vast aan de rijksnorm leidster- kindratio die gebaseerd is op de verdeling baby s, dreumesen en peuters op de groep. Het maximale aantal kinderen binnen peuterwerk is 14. Hierbij is de norm 1 pedagogisch medewerker op 7 kinderen Openingstijden dagopvang Standaardopeningstijden voor hele dag dagopvang: uur. Halve dagopvang is mogelijk van uur of uur. Korte dag uur. Verlengde opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur en aan het einde van de dag tot uur. Binnen de dagopvang is keuze voor 40-, 48- of 52-wekenopvang. Ook is flexibele opvang mogelijk. Zie voor uitgebreide informatie de tarievenwijzer op de site van Fides Kinderopvang. Openingstijden peuterwerk: uur ochtend dagdeel uur middag dagdeel Peuterwerk wordt aangeboden in schoolweken, deze lopen gelijk met onderwijs Praktische zaken Aanmelden Kinderen kunnen worden aangemeld middels een inschrijfformulier via de site van Fides Kinderopvang te downloaden of middels een formulier dat binnen het kindcentrum te verkrijgen is. Info- inschrijfavond Er vindt een gezamenlijke avond plaats met onderwijs. Afmelden Ziekte of ander verzuim kan telefonisch worden gemeld bij de betreffende groep. 17

18 Bereikbaarheid Dagopvang is tel. bereikbaar onder nr mailadres Peuterwerk is tel. bereikbaar onder nr mailadres Stagiaires De stagiaires die binnen de opvang een stageplaats krijgen zijn over het algemeen afkomstig van een MBO opleiding binnen een van de ROC s in onze regio. Ook aanvragen van HBO stagiaires pedagogiek en psychologie worden positief ontvangen. Alle stagiaires worden begeleid door gecertificeerde werkbegeleiders Oudergesprekken Aan het begin en het einde van een dag of dagdeel wordt tijd genomen om een overdracht te doen. Het is belangrijk om een goed contact te onderhouden met de ouders. Onderdeel van het oudercontact is een persoonlijk 15 min. gesprek om de resultaten van de ontwikkeling en het welbevinden van een kind te bespreken. Kwaliteitszorg Binnen de opvang wordt de kwaliteit bewaakt. De GGD inspectie en interne kwaliteitszorg middels audits dragen bij aan de zorg voor deze kwaliteit. Bekwaam blijven De pedagogisch medewerkers worden regelmatig bijgeschoold op het gebied van VVE en een divers cursusaanbod geeft de medewerkers gelegenheid om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Pedagogische hoofddoelen Binnen beide vormen van opvang wordt aandacht besteed aan vijf pedagogische hoofddoelen o De zorg voor fysieke en emotionele veiligheid o Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijk competenties o Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties o Waarden en normen, cultuur o Samenwerken met ouders Een uitgebreide omschrijving van bovenstaande doelen is terug te lezen in het pedagogisch werkplan. Dit plan kunt u op de locatie inzien of desgewenst een exemplaar ontvangen. VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie, is een onderdeel van het dagelijks programma. Er wordt gewerkt met het programma Puk en ko in wisselende thema s waarbij de ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Er wordt veel aandacht besteed aan taal. LOC Lokale Oudercommissie. De LOC wordt gevormd door ouders uit dagopvang, peuterwerk en bso. De commissie heeft een adviserende rol binnen de uitvoerende en pedagogische kwaliteit, het voedingsbeleid, klachtenregeling, openingstijden en wijzigingen tarieven. Externe partners Er wordt samengewerkt met GGD, Zorg voor Jeugd, Consultatiebureau en de Bibliotheek. 18

19 19

20 3. VSO, TSO en BSO Voorschoolse opvang VSO Voorschoolse opvang wordt aangeboden vanaf 7.00 uur s morgens en kan afgenomen worden per ½ uur. Verlengde opvang aan het einde van de dag is mogelijk tot uur Tussen Schoolse Opvang TSO De namen van de coördinator en overblijfkrachten vindt u in het jaarboekje met jaarkalender. Alle informatie over de tussen schoolse opvang is verkrijgbaar op school en bij de coördinator TSO. De kosten voor tussen schoolse opvang door Fides Kinderopvang voor het schooljaar zijn vastgesteld op 2,35 per dag. De kosten voor incidentele opvang (strippenkaart) zullen voor het schooljaar ,75 per strip bedragen. Wanneer structureel gebruik wordt gemaakt van TSO kan een machtiging tot automatische incasso worden ingevuld en bedragen de kosten 2,25 per keer Buiten Schoolse Opvang BSO Buitenschoolse opvang wordt aangeboden aan kinderen die onderwijs volgen van groep 1 t/m groep 8.De tijden sluiten aan bij het einde van het lesprogramma van uur. Ook buiten schooltijd wordt opvang geboden zoals op studiedagen, vrije dagen en in schoolvakanties. De tijden voor opvang zijn dan uur en in vakanties van uur. Uitgebreide informatie over de verschillende vormen en pakketten van opvang wordt gegeven via de site van Fides Kinderopvang. Ook middels een persoonlijk gesprek kan informatie worden verstrekt. Binnen het kindcentrum zijn twee groepen BSO. 1 groep voor de kinderen van 4 t/m 7 jaar en 1 groep vanaf 7 jaar. Er wordt gewerkt met een activiteitenprogramma. Er werken vaste pedagogisch medewerkers op de groepen met name Silvia Maandag en Karin van de Bogaard. Karin is binnen het kindcentrum ook onderwijsassistent. Het team wordt na de vakantie uitgebreid met een medewerker die in combinatie met dagopvang gaat werken. 20

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school: 3 1.1 ONZE SCHOOLVERENIGING:3 1.2 HET BESTUUR:3 1.3 BOVENSCHOOLS MANAGEMENT:3 1.4 GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL DE SCHUILPLAATS :4 1.5 SCHOOLGEGEVENS:4 1.6 WAAR STAAT

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten.

Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten. Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten. Ons motto:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks)

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks) Schoolgids 2014-2015 van Kbs Petrus en Paulus Voorwoord De schoolgids van KBS Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden.

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014

Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014 Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014 locatieleider: L. de Roo meerschoolse directeur: J. Ligthart bezoekadres: Adenstraat 29, 3067 MN Rotterdam postadres: Postbus 84071, 3009 CB Rotterdam telefoon:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015 2014-2015 verbreedt je horizon 1 Inhoud Onze visie op onderwijs... 8 Missie van onze school... 8 Visie van onze school... 8 Visie op levensbeschouwing... 8 Visie op sociaalpedagogisch klimaat... 8 Visie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie