Predikant Swildensstraat VA Gemert tel website:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 e-mail: directie@kcsamenstroom.nl website: www.kcsamenstroom.nl"

Transcriptie

1 . Predikant Swildensstraat VA Gemert tel website: Jaarboekje en kalender aug aug Bijlage bij de gids van het kindcentrum Telefoon Algemeen nummer tel: Directie vooral onderwijs tel: Dhr. E. Verhoeven tel: mob: Mw. A. van de Laar tel: mob.: Directie vooral 0-4 jaar Mw. S. Pennings tel. Fides: mob:

2 2

3 Inhoud: Beste ouders/verzorgers,... 4 Bereikbaarheid... 4 Jaarverslag over het kalenderjaar Vooruitblik schooljaar aug aug Van 0-4 jaar... 5 Van 4-12 onderwijs... 6 School: Personele bezetting en taken... 7 Schooltijden... 8 Vakanties, vrije dagen, uren van de school... 8 De oudervereniging... 8 Controleteam hoofdluis... 8 Medezeggenschapsraad... 9 Tussenschoolse opvang TSO... 9 Buitenschoolse opvang BSO... 9 Rooster gymnastiek Als de school begint Vieringen 10 Jarig en traktatie Jaarkalender

4 Beste ouders/verzorgers, Het kindcentrum heeft dit jaarboekje gemaakt met daarin alle gegevens voor de periode van augustus 2015 tot augustus 2016 (het schooljaar). Het is een bijlage bij de kindcentrumgids waarin de algemene gang van zaken en de algemene gegevens zijn opgenomen. In dit jaarboekje staan de jaarlijks veranderende gegevens en een kalender van activiteiten. Heeft u graag de kindcentrumgids voor dit jaar, dan kunt u er in het kindcentrum een ophalen of downloaden van de website van het kindcentrum. ( ) Op het eind van dit schooljaar verschijnt op de website ook weer een jaarboekje, maar dan met de gegevens over het komende schooljaar. Ook het jaarboekje kan worden opgehaald in het kindcentrum of worden gedownload. Omdat het Kindcentrum is ontstaan uit de fusie van de Michaëlschool met de Ds. Swildensschool en uit het samengaan met Fides peuterwerk en kinderdagopvang, vindt u hier gegevens over de verschillende instellingen. Bereikbaarheid Wanneer u berichten heeft voor het kindcentrum, kunt u met het kindcentrum contact opnemen. Is er niemand aanwezig en u heeft een bericht dat niet kan wachten totdat het kindcentrum weer open is, dan kunt u contact opnemen met de directie van het kindcentrum. Kindcentrum De Samenstroom Algemeen nummer tel: Directie Dhr. E. Verhoeven tel: mob: Mw. A. van de Laar tel: mob.: Mw. S. Pennings tel. Fides: mob: Jaarverslagen over het kalenderjaar 2015 KC de Samenstroom Omdat het jaarverslag over het kalenderjaar 2015 wordt gepubliceerd in de jaarkalender van het schooljaar kiezen we ervoor ook informatie te geven over de eerste helft van Leerlingen Het aantal leerlingen op KC de Samenstroom is gegroeid. Aantal leerlingen teldatum 1 oktober De verwachting is dat het aantal leerlingen van basisschool De Samenstroom nog enkele jaren zal groeien. Na het schooljaar gaat het aantal leerlingen mogelijk minder worden. De school groeide stevig door veel nieuwe leerlingen uit de wijken rondom de school. De school groeide extra doordat veel ouders van de Ds. Swildensschool hun kind hebben aangemeld op de Michaëlschool. Er kwamen drie groepen leerlingen meer in augustus Door die groei werd het gebouw van de school te klein. Enkele groepen werden gehuisvest in leeggekomen lokalen van de Ds. Swildensschool. Zo ontstond een dependance met drie groepen 8, twee van de Michaëlschool en een van de Ds. Swildensschool

5 Team Nieuw Juffrouw Anne-Mieke de Veer Vervangers Juffrouw Marianne Reijnders Juffrouw Lenneke Vogels Resultaten Cito-eindtoets In 2013, 2014 en 2015 waren de resultaten op de cito-eindtoets voldoende voor de inspectie. De uitslag was ook steeds boven het landelijk gemiddelde. De school heeft daarmee een belangrijk doel bereikt. Tussenresultaten De school heeft tevens een voldoende voor de tussenresultaten. De resultaten voor rekenen zijn verschillende jaren op rij duidelijk gestegen en liggen nu boven het landelijk gemiddelde. Voor technisch en begrijpend lezen zijn de resultaten voldoende. Onderwijsontwikkeling De onderwijsontwikkeling op school wordt aangestuurd door de schoolkenniskring. Daarin zitten de directeur, de coördinatoren van de bouw, een IB-er en de voorzitters van de werkgroepen Passend onderwijs In 2014 is er gestart met Passend Onderwijs met een nieuw samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs, Helmond-Peelland Alle scholen hebben m.b.v. van het Q3 instrument hun ondersteuningsprofielen bij/aangepast, ook KC De Samenstroom. VVE Op het gebied van VVE zijn plannen verder uitgewerkt en krijgen binnen het kindcentrum De Samenstroom steeds meer vorm. Langzaamaan ontstaat er daardoor een doorgaande lijn voor kinderen van 0-13 jaar. Technisch lezen Het leesverbeterplan is uitgevoerd in de groepen 3 en 4. werken snel één team worden met één visie, zodat alle kinderen maximale kansen krijgen. Van 0-4 jaar Kindcentrum De integratie van de verschillende teams is al in het vorige schooljaar goed opgestart. Nu alles in één gebouw bij elkaar gevoegd is, zullen alle mensen als één team opereren en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor alle kinderen in het kindcentrum. Kinderopvang Er zijn momenteel 2 groepen kinderopvang aanwezig binnen het kindcentrum. Peuterwerk Er zijn nu 2 peutergroepen en de meeste plaatsen zijn bezet. VSO (VoorSchoolse Opvang) Het kindcentrum wil alle mogelijkheden voor ouders en kinderen bieden. Daarom start ook de voorschoolse opvang. TSO (TussenSchoolse Opvang) De verwachting is dat geleidelijk meer kinderen gebruik zullen maken van TSO. De TSO zal voornamelijk gebruik maken van de groepslokalen. BSO (BuitenSchoolse Opvang) Veel kinderen maken gebruik van de BSO. Vooruitblik schooljaar aug aug Het gebouw De teams van Fides en van de school hebben met de kinderen en ouders lange tijd gestreefd naar een nieuwe huisvesting. Het gebouw is nu 1 jaar in gebruik : veel licht, goed sanitair, frisse lucht. Er zijn veel overzichtelijke ruimtes. Het gebouw is heel transparant. De aula is het hart van de school, waarin kinderen, ouders en teamleden elkaar ontmoeten. Het doel is dat de mensen die in het gebouw 5

6 Van 4-12 jaar; onderwijs Leerlingen Dit schooljaar zijn er op 1 oktober 2015 ca. 428 leerlingen, verdeeld over 18 groepen. Na 1 oktober zullen er ongeveer kinderen bijkomen die in de loop van het schooljaar 4 jaar worden. Er blijven waarschijnlijk meer anderstalige kinderen op school komen. Team Het team van de school werkt aan verdere professionele ontwikkeling om het werk op school goed te kunnen uitvoeren. Verschillende leerkrachten volgen een uitgebreide opleiding. Vasthouden van wat bereikt is Er zijn veel ontwikkelingen geweest in de afgelopen jaren. Het is belangrijk om die ontwikkelingen levendig te houden en ervoor te zorgen dat nieuwe manieren van werken goed in gebruik blijven. Dat betekent blijvende aandacht voor opbrengstgericht werken, voor onze manier van lesgeven en het volgen van de leerresultaten van de groepen. Speerpunten van schoolontwikkeling Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Nu alle kinderen van 0-13 jaar op één locatie zijn gehuisvest, wordt het gemakkelijker om pedagogisch en didactisch zaken op elkaar af te stemmen of gewoon samen te doen. Meerbegaafdheid Verschillende collega s hebben de scholing Meerbegaafdheid achter de rug en het beleidsplan is klaar. Dat beleidsplan wordt nu geïmplementeerd binnen de school. Educatief partnerschap School en ouders werken samen aan opvoeding en onderwijs. Het is zaak om goed af te stemmen wat de school en wat de ouders doen. Daarvoor is goed overleg nodig en is de inbreng van ouders erg gewenst. Komend schooljaar is dit een van de speerpunten in de schoolontwikkeling, met name de gesprekkencyclus gaan we anders inrichten binnen school. ICT De school zal geleidelijk aan meer gebruik maken van de mogelijkheden van ICT als middel. Afgelopen schooljaar is er in de groepen 4 geëxperimenteerd met het gebruik van Snappet tablets. Na evaluatie van het traject kijken we of en hoe we eventueel in andere groepen de tablets gaan gebruiken. Startende leerkrachten De beginnende leerkracht brengt kennis en kunde mee van de opleiding. Vaak is het onderwijs een koude douche. Soms haken getalenteerde, jonge leerkrachten daardoor af. De Samenstroom wil werken aan een inwerkprogramma voor beginnende leraren, zodat ze plezier in het werk houden en kunnen leren van de ervaring die op school aanwezig is. De school wil graag uitgroeien tot een gecertificeerde opleidingsschool, door nauw samen te werken met Hogeschool De Kempel. Er is een protocol opgesteld om een doorgaande lijn te creëren van een continue ontwikkeling van stagiaire, via startende leerkracht naar vakbekwame leerkracht Passend onderwijs De basisondersteuning willen we stapsgewijs binnen De Samenstroom vergroten. Met name de extra ondersteuning willen we beter in beeld gaan krijgen en daar gericht beleid op gaan ontwikkelen. Pedagogisch tact Een van de speerpunten komend schooljaar is de teamscholing Pedagogisch Tact, begeleid vanuit NIVOZ. Het traject is erop gericht dat een leraar leert het goede te doen op het juiste moment, ook gekeken vanuit de ogen van het kind. Door te reflecteren op je leerkrachtgedrag en te kijken naar wat voor leraar jezelf kunt en wil zijn, ontstaat er wederzijds begrip tussen leraar en kind en dat komt de ontwikkeling van het kind ten goede. Schoolmodel Komend schooljaar start er een onderzoek naar welk schoolmodel het beste kan inspelen op de werktijden van ouders in een sterk veranderende samenleving. Dit zal in nauwe samenspraak met team en ouders gaan plaatsvinden. De wegen naar het doel Schoolkenniskring Bestaat uit directie, IB-er, bouwcoördinatoren en op afroep voorzitters van de leerwerkgroep. In de schoolkenniskring wordt kennis en kunde uitgewisseld. In de schoolkenniskring wordt beleid ontwikkeld en worden de ontwikkelingen in de school op de voet gevolgd. Wat gaat er goed en waar is nog extra aandacht nodig. 6

7 Mensen nemen het gedachtegoed van de schoolkenniskring mee naar hun geleding (bouwoverleg) en brengen mee wat op de werkvloer wordt ervaren. De schoolkenniskring vergadert 5x per schooljaar. Deelname aan projecten De school doet mee aan projecten van de overheid of van Hogeschool De Kempel, omdat dat vaak voordelen biedt. Project Vierslagleren Biedt mogelijkheden voor een startende en ervaren leerkracht om een opleiding te volgen. De school krijgt meer deskundigheid in huis. Binnen het Vierslagleren ligt het speerpunt bij het vormgeven van educatief partnerschap in al zijn facetten. Project Samen opleiden Meerdere basisscholen nemen deel aan dit project met als doel ontwikkelingen in gang te zetten en daarbij volop gebruik te kunnen maken van kennis en ervaring van andere scholen. Formatie Groep 1A Wendy Kanters Ylona Gerrits Groep 1B Maartje van der Zijden Djinny IJskes Groep 1C Djinny IJskes Gertie Vos Ma. Di. Wo. Do. Vr. Ma. t.e.m. Vr. 4 x Do Ma Di, 10x Do Wo 31x Do Vr Groep 2A Helle Verschuren Djinny IJskes Groep 2B Nelly van Oijen Djinny IJskes Groep 2C Hennie Krol Marianne Reijnders Groep 3A Marjan Winkelmolen Yvon van de Wassenberg Groep 3B Yvon v.d. Wassenberg Margaret Jansen Groep 4A Anne-Mieke de Veer Groep 4B Marianne van den Crommenacker Henk Veneberg Groep 5A Marit Tijdeman Henk Veneberg Groep 5B Judith Peters Manon Emonds Groep 6A Susan Willems Nathalie Streefkerk Groep 6B Marieke Vissers Groep 7A Nicole Lemmens Groep 7B Danny van de Goor Yvonne Hoekx Groep 8A Caroline Vogels Manon Emonds Groep 8B Robert Snel Henk Veneberg Directeur Erik Verhoeven adjunct-directeur Agnes van de Laar Ma. t.e.m. Vr. 6 x Do Ma Di Wo Do Vr 21x Do Ma. Di. Wo. Do Vr Ma Di Do en Vr Wo Ma. Di. Wo. Do. Vr. Ma t/m Vr Ma Di Wo 8x Do 33x Do Vr Ma. Di. 19x Wo Do. Vr. 22 x Wo. Ma. Di. Wo Do. Vr. Ma Di Wo Do Vr Ma. t.e.m. Vr. Ma. t.e.m. Vr. Ma Di 26 Wo 15 Wo Do Vr Ma Di Do Vr Wo Di Wo Do Vr Ma 7

8 Interne begeleiding en remedial teaching Bianca van Hamersveld Jolanda Donkers Gertie Vos Onderwijsassistente Karin van den Bogaard Administratie ICT Lina Dusevisiute Hanneke Crooijmans Conciërge Eli Emonds Schoonmaak Gonny van Vugt Marie-Thérèse Miango Vrijwilligers Rinie van de Wassenberg en Ton Emonds Schooltijden ochtend pauze middag ma di wo vrij do vr weektotaal 24,5 uur Vakanties, vrije dagen, uren van de school vrij weektotaal 24,5 52 x weektotaal 1274 Totaal uren 1278 Studiedag 24 september 5,5 Herfstvakantie 26 t.e.m.30 okt 24,5 Studiedag 11 december 4 Kerstviering op do. avond -2 Vrij op 19 december 4 Kerstvakantie 21 dec. t.e.m. 1 jan. 49 Studiedag 20 januari 4 Carnavalsvakantie 8 t.e.m. 12 februari 24,5 Paasmaandag 28 maart 5,5 Studiedag 8 april 4 Meivakantie 25 april t.e.m. 6 mei 49 Pinkstermaandag 16 mei 5,5 Studiedag 24 mei 5,5 Studiedag 13 juni 5,5 25 juli t.e.m. 2 sep. 147 Totaal vakantie en vrije dagen 335,5 Totaal lesuren 942,5 De oudervereniging Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit: Efka Vile voorzitter Angela Bloemers secretaris Pauline van Lankveld penningmeester Chantal Rovers Heidi Raaijmakers Sandra Hazenveld Jenny De Wit Martine Krijnders Ellen Geurts Elke Dekkers Carla Jacobs Controleteam hoofdluis Op school is een controleteam hoofdluis actief. Zij controleren na de vakanties de kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis en neten. Vinden ze die, dan krijgen de ouders van die kinderen bericht. We rekenen erop dat ouders hun kind dan behandelen. De data van controles vindt u in de kalender. 8

9 Tussenschoolse opvang TSO De stichting Fides organiseert de TussenSchoolse Opvang op school. Kinderen kunnen overblijven op maandag, dinsdag, en donderdag. Er is een overblijfreglement van de stichting Fides op school verkrijgbaar. Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht of adviesrecht over veel belangrijke zaken op school. De medezeggenschapsraad bestaat komend schooljaar uit de onderstaande personen: Namens de ouders Rob Nijhof (voorzitter) Ivo van Erp Jannie Bosscher Sandra van Dijk Namens het team Marjan Winkelmolen (secretaris) Jolanda Donkers Gertie Vos Danny van de Goor Enkele punten: Coördinator: Mw. Heidi Kelleher Telefoonnummer: U kunt bellen tussen 8.30 en 9.00 uur of tussen en uur, maar ook sms en, appen of een bericht inspreken via de voic . U kunt veranderingen ook doorgeven via het volgende adres vanaf : Bij bijzondere omstandigheden kunt u ook met de school contact opnemen. Wisselingen in het overblijfteam, maken we steeds via het Informantje bekend. U kunt aanmelden voor de TussenSchoolse Opvang met het TSO- opgaveformulier. Dat formulieren haalt u op school en levert het daar weer in. De kosten voor TSO bedragen 2,25 per keer voor kinderen die op vaste tijden gebruik maken van de TSO. Betalingen van deze kosten kunnen geschieden door middel van automatische incasso. Voor kinderen die incidenteel gebruik maken van de TSO zijn de kosten 2,55 per keer. U kunt hiervoor een strippenkaart kopen bij de coördinator. De strippenkaart bevat 5 of 10 strippen. Veranderingen in het overblijven geeft u door aan de coördinator. Bij de TussenSchoolse Opvang krijgen de kinderen thee, melk, appelsap of ranja. Er is een aanbod van spel en sportactiviteiten. Fides zorgt voor toezicht op veiligheid en hygiëne. Buitenschoolse opvang BSO Binnen het gebouw van de school is een BSO gevestigd. Buitenschoolse Opvang is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar). Ze kunnen er na schooltijd, op roostervrije dagen en/of tijdens de schoolvakanties terecht. Buitenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van kinderen. De openingstijden van de BSO zijn afgestemd op de schooltijden. 9

10 Op school kunt u een informatiefolder ophalen over de BSO. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Fides Kinderopvang om een afspraak te maken voor een informatiegesprek. Voor meer informatie kunt u ook de website van Fides bezoeken: Rooster gymnastiek in sporthal Molenbroek Dinsdag groepen 5A en 5B groepen 6A en 6B groepen 8A en 8B groepen 4A, 4B en 7A groepen 3A, 3B en 7B Donderdag groepen 4A en 4B groepen 3A en 3B groepen 5A en 5B groepen 6A, 6B en 8A groepen 7A, 7B en 8B Als de school begint Alle kinderen moeten op tijd op school zijn. De kleuters gaan (met hun ouders) naar de speelplaats. Vanaf 8.20 uur mogen ze (eventueel met hun ouders) naar binnen. De ouders hebben even de gelegenheid om een boodschap aan de leerkracht door te geven en om hun kind op gang te helpen. De ouders gaan uiterlijk om 8.30 uur uit het lokaal. Dan wil de leerkracht graag aan de slag met de kinderen. De kinderen van groep 3 t.e.m. 8 komen vanaf 8.20 uur naar binnen. Ouders die een boodschap aan de leerkracht willen doorgeven, zorgen ervoor dat ze dat vóór 8.30 uur gedaan hebben. Om 8.30 wil de leerkracht graag met de groep beginnen. In groep 3 is af en toe een inloopmoment, de data staan in de jaarkalender. De kinderen van de groepen 1 t.e.m. 8 mogen niet eerder dan 10 minuten voor schooltijd aanwezig zijn. Op de speelplaats is toezicht vanaf 10 minuten voordat de school begint. Bij regenweer mogen de kinderen eerder naar binnen. Honden zien we liever niet op de speelplaats. In de drukte is een ongelukje zo gebeurd. Loslopende honden mogen helemaal niet op de speelplaats. Vieringen We kijken met een positief gevoel terug op de vieringen van afgelopen schooljaar. Het samenzijn met de hele school in de aula vonden wij telkens weer een prachtig moment. Kinderen zien schitteren op het podium en zien genieten in de zaal, daar doen we het voor. Komend schooljaar gaan we hier dan ook zeker mee door. In de kalender hebben wij de vieringen met daarbij de optredende groepen meteen voor u vastgelegd. Voor u als ouder betekent dit dat u van harte welkom bent als uw kind aan de beurt is om op te treden. Vanaf 11.10u zal Eli de deur van het trappenhuis voor u open maken en kunt u vervolgens een plekje zoeken op de 1 e verdieping, achter de railing. De trappen en doorgangen dienen zoveel mogelijk vrij gehouden te worden i.v.m. de veiligheid. Jarig en traktatie De kinderen mogen wanneer ze jarig zijn trakteren in de klas. De leerkracht deelt gewoon mee met de kinderen. Houdt dit zo gezond mogelijk. Liever geen snoep en geen chips. In groep 1, 2 en 3 mogen ouders in de groep aanwezig zijn bij het vieren van de verjaardag van hun kind. Jaarkalender Maak er twee gaatjes in en hang hem thuis op. 10

11 KC : PW : KDO: School: Hele kindcentrum Peuterwerk KinderDagOpvang Basisschool MA 10 augustus MA 17 augustus MA 24 augustus DI 11 augustus DI 18 augustus DI 25 augustus WO 12 augustus WO 19 augustus WO 26 augustus DO 13 augustus DO 20 augustus DO 27 augustus VR 14 augustus VR 21 augustus VR 28 augustus MA 31 augustus School: Eerste schooldag TSO: Verkoop strippenkaart en uur DI 1 september School: Inloopkwartier groepen 3 WO 2 september KC: Informantje 1 School: Het controleteam hoofdluis controleert alle leerlingen DO 3 september School: Inloopkwartier groepen 3 School: uur teamvergadering School : uur: voorbereiding nieuwe schooljaar VR 4 september School : Ouders ontvangen mail over oudergesprekken komende periode 11

12 MA 7 september DI 8 september WO 9 september DO 10 september VR 11 september TSO: Verkoop strippenkaart en uur School: Inloopkwartier groepen 3 School: Juffrouw Agnes is jarig School: Inloopkwartier groepen 3 KC : PW, KDO en groepen 1 en 2 Ouderavond 0-7 jarigen uur 37 MA 14 september DI 15 september WO 16 september KC: Informantje 2 School : Algemene ouderavond uur DO 17 september VR 18 september 38 12

13 MA 21 september DI 22 september WO 23 september DO 24 september VR 25 september was juffrouw Ylona jarig schoolkenniskring School : Groepen 1 en 2 Gezelschapsspelletjes spelen met ouders uur School : STUDIEDAG Kinderen zijn vrij School: uur vergadering oudervereniging School : Viering om 11.15u: Groepen 1a, 1c, 2c, 4a, 4b en 8a treden op. MA 28 september DI 29 september WO 30 september DO 1 oktober VR 2 oktober 40 School : Bouwvergadering School : MR vergadering KC: Informantje 3 School: Inloopochtend tot 10:15 uur groepen 1A,1B,1C Meneer Erik is jarig School:19.00 uur ouderavond voor ouders van kinderen die op school komen na 1 oktober 15 School: Inloopochtend tot 10:15 uur groepen 2A, 2B en 2C 13

14 MA 5 oktober School: Deze week gesprekken met ouders van leerlingen die na de zomervakantie zijn gestart. DI 6 oktober KC : Opening kinderboekenweek Raar maar waar WO 7 oktober DO 8 oktober VR 9 oktober School: Boekenkring groepen 1 en 2 met groepen 8 41 MA 12 oktober DI 13oktober WO 14 oktober DO 15 oktober VR 16 oktober 42 TSO: Verkoop strippenkaart en uur Juffrouw Yvon is jarig K.C.: Kledinginzameling van Reshare tot 9.00 uur School: Inloopochtend tot 10:00 uur groepen 1A,1B en 1C KC: Informantje 4 School: Inloopochtend tot 10:00 uur groepen 2A,2B en 2C School: Meneer Henk is jarig Sluiting kinderboekenweek 14

15 43 MA 19 oktober Schoolfotograaf DI 20 oktober WO 21 oktober DO 22 oktober VR 23 oktober School : Viering om 11.15u: Groepen 1b, 2a, 3a, 5a en 8b treden op. MA 26 oktober DI 27 oktober WO 28 oktober DO 29 oktober VR 30 oktober 44 Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie MA 2 november DI 3 november WO 4 november KC: Informantje 5 School: Het controleteam hoofdluis controleert alle leerlingen DO 5 november VR 6 november School : Juffrouw Helle is jarig 45 School : STUDIEMIDDAG 15

16 MA 9 november DI 10 november WO 11 november DO 12 november VR 13 november TSO: Verkoop strippenkaart en uur School: Boekenkring groepen 1-2 met groepen 8 School; juffrouw Marjan is jarig 46 School : Ouders ontvangen mail over oudergesprekken komende periode 16

17 MA 16 november DI 17 november WO 18 november DO 19 november VR 20 november schoolkenniskring KC: Informantje 6 School: Nacontrole hoofdluis School: uur gezelschapsspelletjes groepen 1 en 2 met ouders 47 MA 23 november DI 24 november WO 25 november DO 26 november VR 27 november 48 School: 21 november Juffrouw Maartje is jarig. School : Teamvergadering MR vergadering School: uur vergadering oudervereniging School: juffrouw Gertie is jarig School : Viering om 11.15u: Groepen 1c, 2b, 3b, 5b en 7a treden op. 17

18 MA 30 november DI 1 december WO 2 december DO 3 december VR 4 december School : Bouwvergadering KC: Informantje 7 PW : Sinterklaasfeest Hele KC : Sinterklaasfeest 49 MA 7 december TSO: Verkoop strippenkaart en uur DI 8 december WO 9 december DO 10 december VR 11 december School : STUDIEDAG Kinderen zijn vrij 50 18

19 MA 14 december DI 15 december WO 16 december KC: Informantje 8 DO 17 december PW en school : kerstviering VR 18 december PW : Kerstviering School : kinderen zijn vrij 51 MA 21 december DI 22 december WO 23 december DO 24 december VR 25 december kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie MA 28 december kerstvakantie DI 29 december kerstvakantie WO 30 december kerstvakantie DO 31 december kerstvakantie School: Mw. Lina Ducevisiute is jarig VR 1 januari kerstvakantie 19

20 1 MA 4 januari DI 5 januari WO 6 januari School : Groepen 1 en 2 Gezelschapsspelletjes spelen met ouders uur DO 7 januari VR 8 januari MA 11 januari DI 12 januari WO 13 januari DO 14 januari VR 15 januari 2 TSO: Verkoop strippenkaart en uur School: meneer Robert is jarig. KC: Informantje 9 MA 18 januari DI 19 januari WO 20 januari DO 21 januari VR 22 januari 3 School : Infoavond groepen 3 over voortgezet technisch lezen uur schoolkenniskring School: Boekenkring groepen 1 en 2 met groepen 8 20

21 4 MA 25 januari PW : voorleesontbijt DI 26 januari School : MR vergadering PW : voorleesontbijt WO 27 januari KC: Informantje 10 School : STUDIEDAG Kinderen zijn vrij DO 28 januari School : Bouwvergadering School: uur vergadering oudervereniging PW : voorleesontbijt VR 29 januari School : Viering om 11.15u: Groepen 2a, 2c, 4a, 6a en 7b treden op. PW : voorleesontbijt MA 1 februari DI 2 februari WO 3 februari DO 4 februari VR 5 februari Bekendmaking prins, prinses en nar van de Samenstroom School : Juffrouw Margaret is jarig School : Mw. Eli Emonds is jarig PW : Carnavalsviering School : Juffrouw Djinny is jarig Hele KC : Carnavalsviering 5 21

22 MA 8 februari DI 9 februari WO 10 februari DO 11 februari VR 12 februari 6 voorjaarsvakantie Juffrouw Nelly is jarig voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie 14 februari: Juffrouw Wendy is jarig MA 15 februari DI 16 februari WO 17 februari DO 18 februari VR 19 februari 7 TSO: Verkoop strippenkaart en uur School: Meneer Danny is jarig KC: Informantje 11 School : Teamvergadering 8 MA 22 februari School : rapporten mee groep 3 t/m 7 School : Ouders ontvangen mail over oudergesprekken komende periode School : bezoek boerenbondsmuseum groepen uur DI 23 februari WO 24 februari DO 25 februari VR 26 februari School : Viering om 11.15u: Groepen 1a, 2b, 3a, 4b en 6b treden op. 22

23 MA 29 februari DI 1 maart WO 2 maart DO 3 maart VR 4 maart 9 KC: Informantje 12 MA 7 maart DI 8 maart WO 9 maart DO 10 maart VR 11 maart 10 TSO: Verkoop strippenkaart en uur School: Advies-gesprekken groepen 8. School: Adviesgesprekken groepen 8. School: Juffrouw Hennie is jarig School: Boekenkring groepen 1 en 2 met groepen 8 School: Juffrouw Jolanda is jarig MA 14 maart DI 15 maart WO 16 maart DO 17 maart VR 18 maart 11 School : Teamvergadering KC: Informantje 13 KC: uur informatieavond voor ouders van nieuwe leerlingen voor de school en nieuwe kinderen voor opvang of peuterwerk. Tevens gelegenheid om aan te melden. KC: Let op a.s. zondag Open Dag 20 maart Open Dag: uur 23

24 MA 21 maart DI 22 maart WO 23 maart DO 24 maart VR 25 maart 12 schoolkenniskring School: Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen uur School : Paasspelletjes groepen 2 School : MR vergadering KC: Kledinginzameling Reshare tot 9.00 uur School : Paasspelletjes groepen 1 PW : Paasviering School : Viering om 11.15u: Groepen 1b, 2c, 3b, 5a en 8a treden op. PW : Paasviering MA 28 maart DI 29 maart WO 30 maart DO 31 maart VR 1 april 13 Pasen School: 27 maart: Juffrouw Caroline is jarig. KC: Informantje 14 STUDIEMIDDAG Zicht PO School : Bouwvergadering 24

25 MA 4 april DI 5 april WO 6 april DO 7 april School : groepen 6 bezoeken het Rijksmuseum VR 8 april School : STUDIEDAG Kinderen zijn vrij 14 MA 11 april DI 12 april WO 13 april DO 14 april VR 15 april 15 School : Ouders ontvangen mail over oudergesprekken komende periode KC: Informantje 15 School : Excursie groepen 8 Overloon School : Viering om 11.15u: Groepen 1c, 3a, 4b, 5b en 8b treden op. 25

26 MA 18 april DI 19 april WO 20 april DO 21 april VR 22 april TSO: Verkoop strippenkaart en uur School : Eindtoets groepen 8 School : Eindtoets groepen 8 School : Teamvergadering School : Eindtoets groepen 8 School : Koningsspelen 16 MA 25 april DI 26 april WO 27 april DO 28 april VR 29 april 17 meivakantie School: juffrouw Nathalie is jarig meivakantie meivakantie Koningsdag meivakantie meivakantie MA 2 mei DI 3 mei WO 4 mei DO 5 mei VR 6 mei 18 meivakantie meivakantie meivakantie meivakantie Hemelvaartsdag meivakantie 8 mei School: juffrouw Bianca is jarig 26

27 19 MA 9 mei DI 10 mei WO 11mei KC : informantje 16 DO 12 mei VR 13 mei 14 mei School : juffrouw Marit is jarig 15 mei School: juffrouw Judith is jarig 20 MA 16 mei PINKSTEREN DI 17 mei School : MR vergadering Schoolkenniskring WO 18 mei School: Het controleteam hoofdluis controleert alle leerlingen DO 19 mei VR 20 mei School: 11:45 12:30 uur gezelschapsspelletjes groepen 1 en 2 met ouders School : Leerkrachten van de groepen 6 vieren hun verjaardag MA 23 mei DI 24 mei WO 25 mei DO 26 mei VR 27 mei 21 TSO: Verkoop strippenkaart en uur School STUDIEDAG : Kinderen zijn vrij KC: Informantje 17 Mw. Gonny van Vught is jarig School : Viering om 11.15u: Groepen 1a, 2a, 3b, 6a en 7a treden op. School: Juffrouw Nicole is jarig 22 MA 30 mei 28 mei School: juffrouw Susan is jarig DI 31 mei School : Bouwvergadering WO 1 juni DO 2 juni School : Roefeldag groepen 8 VR 3 juni 27

28 MA 6 juni DI 7 juni WO 8 juni DO 9 juni VR 10 juni 23 TSO: Verkoop strippenkaart en uur KC: Informantje 18 School: Juffrouw Karin is jarig School: Juffrouw Yvonne is jarig School : juffendag groepen 3 MA 13 juni School STUDIEDAG : Kinderen zijn vrij DI 14 juni School : project dode hoek groepen 7 WO 15 juni DO 16 juni VR 17 juni School: Boekenkring groepen 1 en 2 met groepen

29 MA 20 juni DI 21 juni WO 22 juni DO 23 juni VR 24juni 25 KC: Informantje 19 School: 11:45 12:30 uur gezelschapsspelletjes groepen 1 en 2 met ouders School : Viering om 11.15u: Groepen 1b, 2b, 4a, 6b en 7b treden op. School: 25 juni : Juffrouw Marieke is jarig MA 27 juni DI 28 juni WO 29 juni DO 30 juni VR 1 juli School : MR vergadering School: Mw. Marie Thérèse Miango is jarig 26 29

30 MA 4 juli DI 5 juli WO 6 juli DO 7 juli VR 8 juli 27 School: Groepen 8 schoolkamp School: juffrouw Marianne jarig School : Ouders ontvangen mail over oudergesprekken komende periode School: Groepen 8 schoolkamp School: Groepen 8 schoolkamp School: Groepen 8 schoolkamp School : Schoolreis groepen 1 t/m 7 School: Groepen 8 schoolkamp MA 11juli DI 12 juli WO 13juli DO 14juli VR 15 juli 28 TSO: Verkoop strippenkaart en uur School: Tweede rapport groepen 3 t/m 7, portfolio s van de groepen 1 en 2 mee naar huis. PW : Uitstapje PW : Uitstapje KC : Informantje 20 PW : Uitstapje PW : Uitstapje Jaarafsluiting met ouders u. 30

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Infokalender Schooljaar 2013-2014

Infokalender Schooljaar 2013-2014 OBS De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden Tel: 076-5938218 info@obsdewindhoek.nl www.obsdewindhoek.nl www.facebook.com/obsdewindhoek www.twitter.com/obsdewindhoek Infokalender Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Kbs De LINIEDOORN SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Baliëndijk 78 4816 GG Breda 076-5872838 www.liniedoorn.nl kbsdeliniedoorn_info@inos.nl KALENDER SCHOOLJAAR 24-25 AUGUSTUS 24 MA DI WO DO week 31 week 32

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Beste Ouders / Verzorgers, Voor u ligt de jaarkalender 2015-2016 van SBO het Avontuur. Deze kalender is tevens het eerste

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Beste ouders van de Liduinaschool,

Beste ouders van de Liduinaschool, Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Jaarboek 2013 2014. openbare basisschool

Jaarboek 2013 2014. openbare basisschool Jaarboek 2013 2014 openbare basisschool Jaarboek 2013 2014 Schoolgids Dit Jaarboek is een aanvulling op de Schoolgids. In de Schoolgids staan onder meer de doelstellingen en uitgangspunten van onze

Nadere informatie

We hopen dat u onze infokalender met plezier leest. Wanneer u vragen, opmerkingen of suggesties heeft horen we deze graag!

We hopen dat u onze infokalender met plezier leest. Wanneer u vragen, opmerkingen of suggesties heeft horen we deze graag! EEN WOORD VOORAF Dit is de infokalender van de 15e montessorischool van de Maas en Waal. Deze kalender is bedoeld om ouders die al een kind op school hebben te informeren over onze school. De uitgebreide

Nadere informatie

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl Voorwoord Geachte ouders, verzorgers, Dit is de kalender en informatiegids voor schooljaar 2011-2012. Veel activiteiten hebben we al gepland. Het kan echter zijn dat in de loop van het schooljaar nog wat

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie.

Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie. Hoofdgebouw: Dependance: Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45 2719HE 2719LC Zoetermeer Zoetermeer Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821 e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 0 Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 Gegevens van de school 4 1.2 Situering van de school 4 1.3 Schoolgrootte 4 1.4 Het Bestuur 4 1.5 Weer Samen

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar 2015 2016

Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar 2015 2016 Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar 2015 2016 Adres : Hoflaan 113 3062 JE Rotterdam Telefoonnummer : 010-2430140 Website : www.nprs.nl E-mail : directie@nprs.nl Directie Directeur : Dhr. C.A.

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 directie@kleffensschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Aanmelden... 4 Afscheid groep 8...

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie