Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 1 februari 2005 om uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 1 februari 2005 om uur"

Transcriptie

1 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 1 februari 2005 om uur Aanwezig 33 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg (PvdA), J.A.W. van Diepen-Hoogewerf (D 66), L.J. van Diest (GroenLinks), J.F.M. Kamphuis (Hoorns Belang), H. Kaplan (PvdA) en L.J.A. Wiebes-van den Brink (VVD) en de heren H.G. Bakker (GroenLinks), J.A. de Boer (GroenLinks), H. den Boer (VOCH), P. Brandsen (PvdA), S. Broersma (PvdA), P.J. Bruijns (PvdA), S.W.M. Commandeur (VVD), E.J. Fillet (Hoorns Belang), W. van Hilten (VVD), G. Kamsteeg (PvdA), J.W.A. Kukler (GroenLinks), C.A. van der Maat (VOCH), A. van der Meer (OuderenUnie), S. van der Meer (CDA), H. van Lunteren (VVD), J. van Ossenbruggen (VVD), E.S. Ottens (PvdA), M. Pijl (CDA), L.W.H.M. Pinxten (D 66), R. Roozeboom (Hoorns Belang), C. Schaap (CDA), J.M. Scholte (OuderenUnie), A.J. Stam (VOCH), J. van der Tuin (CDA), E.P. Wagemaker (PvdA) en R.J.R.Witteveen (PvdA). Voorzitter Burgemeester dr. G.O. van Veldhuizen Griffier Mevrouw drs. J.F. Kamminga Wethouders Mevrouw C.G. van Weel-Niesten De heren J.H. van Es, mr. F.H. Hansen, A. Helling en R.L.H.C.M. Tonnaer Gemeentesecretaris De heer J.A.M. Bakker 1. Opening en mededelingen. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij heeft geen berichten van verhindering ontvangen. 2. Vaststelling van de raadsagenda van 1 februari De voorzitter concludeert dat agendapunten 9, 14, 15, 22, 24, aan de A-stukken zullen worden toegevoegd en dat er bij agendapunten 11, 13, 17, 19, 26, 28 en 29 stemverklaringen zullen worden afgelegd. Tenslotte concludeert hij dat de motie van de fracties van D 66, Hoorns Belang, de VOCH, GroenLinks, de OuderenUnie en de VVD als agendapunt 36 aan de agenda zal worden toegevoegd. De raadsagenda wordt met inachtneming van bovengenoemde wijzigingen vastgesteld. 3. Spreekrecht burgers. Mevrouw Van der Werf, ouderlid van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Duiventil, spreekt in over agendapunt 31 (Voorstel inzake het beschikbaar stellen van een krediet van ,- voor het realiseren van twee lokalen bij de oecumenische basisschool De Duiventil in de Kersenboogerd). 4. Vragen raadsleden. De heer De Boer van GroenLinks stelt vragen over de zuurgraad van het slootwater in de omgeving van de Dorpsstraat. 1

2 5. Voorstel inzake de benoeming van diverse leden in verschillende commissies. In de raadscommissie Mens en Bedrijf wordt namens het CDA benoemd: als lid de heer J. van der Tuin, als plaatsvervangend lid de heer M. Pijl in plaats van de heer J. van der Tuin. In de raadscommissie Mens en Bedrijf wordt namens de OuderenUnie benoemd: als lid de heer A. van der Meer, als plaatsvervangend lid de heer N. Oudheusden in plaats van de heer A. van der Meer. In de raadscommissie Stadsontwikkeling en Leefomgeving wordt namens de OuderenUnie benoemd: als lid de heer N. Oudheusden in plaats van de heer A. van der Meer, als plaatsvervangend lid de heer A. van der Meer. 6. Vaststelling van de notulen van de openbare raadsvergadering van 14 december Het verslag wordt conform vastgesteld. 7. a. Eerste lijst van ingekomen stukken. De eerste lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. b. Tweede lijst van ingekomen stukken. De tweede lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. A-stukken 8. Voorstel inzake het nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 WRO inzake het bouwplan appartementencomplex op de locatie Dorpsstraat 143 te Zwaag. Het voorstel, te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan Zwaag-Dorpsstraat 1983 wordt voorbereid voor het perceel Dorpsstraat 143 te Zwaag, welk perceel op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart nader is aangegeven en te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na de openbare bekendmaking, wordt afgewezen. 9. Voorstel inzake het vaststellen van het bestemmingsplan Risdam Het voorstel, de ingediende zienswijze ontvankelijk te verklaren; de zienswijze van de heer Bleij deels gegrond te verklaren en het bouwvlak van de nieuwe kavel ten zuiden van het perceel Keern 213 te vergroten met daarin de maten 14/18 als zijnde de frontbreedte en de totale frontbreedte; de door de heer en mevrouw Dekker ingediende zienswijze te honoreren en aan artikel 10 (Woondoeleinden 8) toe te voegen dat geen balkons aan de woningen mogen worden aangebracht; de overige zienswijzen niet te honoreren en de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bestemmingsplan Risdam 2004 vast te stellen met inachtneming van de wijzigingen zoals die zijn opgenomen in het bij dit voorstel gevoegde ontwerpbesluit, wordt aangenomen. 10. Voorstel inzake het vaststellen van het procedurevoorstel jurering fietsbrug Keern. Het voorstel in te stemmen met het niet nader uitwerken van een publieke jurering voor de fietsbrug Keern-Provincialeweg en het verder uitzetten van de oorspronkelijke procedure waarbij een door een vakjury gekozen brug aan ons wordt voorgelegd, wordt aangenomen met de aantekening dat de fractie van Hoorns Belang tegenstemt. 11. Voorstel inzake het vaststellen van : - Evaluatie Convenant Wonen en Prestatiecontract 2004 (gemeente/intermaris). - Prestatiecontract (gemeente/intermaris). 2

3 Het voorstel akkoord te gaan met de vaststelling en ondertekening van het Convenant Wonen 2005 en in te stemmen met het door het college van Burgemeester en Wethouders ondertekenen van het Prestatiecontract wordt aangenomen, 12. Voorstel inzake het beschikbaar stellen van kredieten voor de klimaatbeheersing in het Westfries Museum: Het voorstel, om het oorspronkelijke resterende krediet van ,- voor de klimaatbeheersing in het Westfries Museum opnieuw beschikbaar te stellen en een aanvullend krediet van ,- voor de klimaatbeheersing in het Westfries Museum beschikbaar te stellen, wordt aangenomen met de aantekening dat de fractie van de VOCH tegenstemt. 13. Voorstel inzake het vaststellen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 WRO inzake het bouwplan woongemeenschap voor Vietnamese ouderen + 36 zorgappartementen op het ADOSterrein Lingeweg. Het voorstel, te verklaren dat een herziening van de eerste uitwerking van het bestemmingsplan Kersenboogerd wordt voorbereid voor het terrein waar thans de korfbalvelden van sportvereniging ADOS aan de Lingeweg zijn gelegen welk terrein op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart nader is aangegeven en te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de openbare bekendmaking, wordt aangenomen. 14. Voorstel inzake het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van ,- exclusief BTW ten behoeve van het opruimen van de puinberg in het gebied De Blauwe Berg. Het voorstel, akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van ,- exclusief BTW ten behoeve van het opruimen van de puinberg in het gebied De Blauwe Berg en de kosten ten laste te brengen van de exploitatie Blauwe Berg, wordt aangenomen. 15. Voorstel inzake het intrekken van de Eerste wijziging van de Procedureverordening Planschadevergoeding. Het voorstel, om de Eerste wijziging van de Procedureverordening Planschadevergoeding in te trekken en dit besluit in werking te laten treden met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking met een terugwerkende kracht tot 13 november 2002, wordt aangenomen met de aantekening dat de fractie van de OuderenUnie tegenstemt. 16. Voorstel inzake viering van 650 jaar stad Hoorn. Het voorstel, uit te spreken dat de gemeente Hoorn het 650-jarig bestaan van de stad wil vieren, de in dit voorstel geformuleerde uitgangspunten en doelstellingen vast te stellen, particulieren een stichting te laten oprichten en met deze stichting een subsidierelatie aan te gaan, voor de viering van 650 jaar stad Hoorn een taakstellend budget van maximaal ,- ( 5,- per inwoner) beschikbaar te stellen en te dekken uit de Algemene Reserve, wordt aangenomen met de aantekening dat de fracties van de OuderenUnie en GroenLinks tegenstemmen. 17. Voorstel inzake boeking van de kosten van het afstoten van de gebouwen van het voormalige Prisma van het Atlascollege. Het voorstel, om de boekwaarde en de sloopkosten, ad ,-, van de gebouwen van de voormalige locatie Prisma van het Atlas College ten laste te brengen van de Algemene Reserve en de ontstane vrijval van kapitaalslasten ad ,- en van de verzekeringspremie ad ,- te verwerken in de Voorjaarsnota 2005, wordt aangenomen. 18. Voorstel inzake het beschikbaar stellen van een krediet van ,- ten behoeve van de voorbereiding van de rotonde Blauwe Berg/Provincialeweg. 3

4 Het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen van ,- ten behoeve van de voorbereiding en dit ten laste te brengen van het budget bijzondere investeringen wordt aangenomen met de aantekening dat de fracties van Hoorns Belang en de VOCH tegenstemmen. 19. Voorstel inzake het beschikbaar stellen van een krediet van ,- inzake de donatie van de gemeente Hoorn aan de inzamelactie 555 ten behoeve van hulp aan de slachtoffers van de ramp in Azië. Het voorstel ten behoeve van de inzamelingsactie van de Samenwerkende Hulporganisaties een krediet beschikbaar te stellen van ,-, ten laste te brengen van de Algemene Reserve en deze uitgave te verwerken in de Rekening 2004 wordt aangenomen met de aantekening dat de heer Van Lunteren (VVD) en de fractie van D 66 tegenstemmen. 20. Voorstel inzake wijziging beleidsregel NVP (Nota Verkeer en Parkeren) met betrekking tot de Draafsingel). Het voorstel inzake de wijziging beleidsregel NVP wordt als volgt aangenomen met de aantekening dat de fractie van GroenLinks tegenstemt: A. Met betrekking tot punt 2 van de beleidsregel: vast te stellen de gewijzigde inventarisatie en analyse van te verbeteren punten in de wegencategorisering van de Draafsingel, zoals beschreven in hoofdstuk 11 (aanbevelingen en vervolgstappen) van de notitie Wijziging beleidsregel NVP met betrekking tot de Draafsingel. B. Met betrekking tot punt 6a van de beleidsregel: vast te stellen dat de Draafsingel gecategoriseerd wordt als erftoegangsweg type A (verkeersgebied, 50 km/u). Te bepalen dat deze wijziging van de beleidsregel wordt bekend gemaakt: door opname in het Gemeenteblad en vervolgens door het bij de afdeling Communicatie gedurende zes weken op werkdagen tussen en uur voor een ieder ter inzage legging van dit besluit. Daarnaast de wijziging van de beleidsregel onderhands bekend te maken aan degenen die in het kader van deze procedure hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt (lijst uit notitie Wijziging beleidsregel NVP met betrekking tot de Draafsingel ). B-stukken 21. Voorstel inzake het vaststellen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 WRO inzake bouwplan Draafsingel (voormalig terrein NHD). Het voorstel, te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan Hoorn Zuid-Oost 1968 en het Globaal bestemmingsplan binnenstad wordt voorbereid voor de percelen Draafsingel 57 en 59 (terrein voormalige drukkerij) en een gedeelte van het perceel Draafsingel 61 (Sportinstituut Frits van der Werff), welk gebied op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart nader is aangegeven en te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de openbare bekendmaking, wordt aangenomen. 22. Voorstel inzake het vaststellen van de Inspraakprocedure bestemmingsplan Grote Waal. Het voorstel vast te stellen de Inspraakprocedure bestemmingsplan Grote Waal 2005 wordt als volgt aangenomen: - Burgemeester en wethouders leggen het voorontwerp van het bestemmingsplan gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het stadhuis; - Voorafgaand aan de ter inzagelegging wordt daarvan in het Westfries Weekblad kennis gegeven. Tevens wordt het plan op de website van de gemeente Hoorn geplaatst. - Een ieder kan zijn mening over het voorontwerp van het bestemmingsplan naar keuze schriftelijk, mondeling of per naar voren brengen; - Van hetgeen overeenkomstig het vorige lid mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt; - Ter afronding van de inspraak wordt een eindverslag gemaakt. Het concept van het eindverslag zal met de insprekers worden besproken in een openbare vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en Leefomgeving. 4

5 23. Voorstel inzake het beschikbaar stellen van een krediet van ,- ten behoeve van restauratie van de kap van Pakhuisstraat 1 te Hoorn. Het voorstel om een krediet van ,- beschikbaar te stellen voor de renovatie van de kap aan Pakhuisstraat 1 en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve wordt aangenomen. 24. Voorstel inzake het beschikbaar stellen van een krediet van ,- aan Intermaris voor aanpassingen nabij het gebouw Koopvaarder. Het voorstel, aan Intermaris een bijdrage beschikbaar te stellen van ,- voor de bouw van een bouwwerk nabij de Koopvaarder met op de begane grond ruimte voor 60 bergingen waarin individuele opstelplaatsen voor boosters en daarboven ruimte voor één grote algemene voorziening en de verbouwing van de vier oorspronkelijk algemene ruimten tot vier woningen voor ouderen, wordt aangenomen. Tevens wordt vastgesteld dat deze bijdrage zal worden gedekt uit een bijdrage van ,- uit de vrijvallende middelen van het BWS en een bijdrage van ,- uit de WVGgelden. 25. Voorstel inzake het vaststellen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 WRO inzake bouwplan acht woningen Achterstraat te Hoorn. Het voorstel, te verklaren dat een herziening van het Globaal bestemmingsplan Binnenstad wordt voorbereid voor het gebied tussen de Achterstraat nummers 17 en 41, welk gebied op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart nader is aangegeven en te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de openbare bekendmaking, wordt aangenomen. 26. Voorstel inzake het beschikbaar stellen van een krediet van ,- voor de vervanging van de elektrische installatie en de aanschaf van een systeem voor de verkoop van elektriciteit aan de bezoekers van de gemeentelijke haven. Het voorstel, een krediet beschikbaar te stellen van ,- voor de vervanging van de elektrische installatie en het bijbehorende systeem ten behoeve van de verkoop van elektriciteit aan de bezoekers van de gemeentelijke haven, wordt aangenomen. 27. Voorstel inzake het beschikbaar stellen van een: a. Krediet van ,- voor de bouw van het SUWI-bedrijfsverzamelgebouw. b. Voorbereidingskrediet van ,- voor de inrichting. Het voorstel om een krediet van ,- beschikbaar te stellen voor de bouw van het SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw en een voorbereidingskrediet van ,- voor de inrichting wordt aangenomen. 28. Voorstel inzake het beschikbaar stellen van een krediet van ,- ten behoeve van de voorbereiding van de herinrichting Nieuwstraat en Kerkplein westzijde. Het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen van ,- ten behoeve van de voorbereiding van de herinrichting en dit ten laste te brengen van de Reserve Hoornkerngezond wordt aangenomen 29. Voorstellen inzake: - Machtiging aan B&W met betrekking tot overeenkomst inzake rekening courantkrediet voor het jaar 2005 met de ABN-Amro Bank N.V. - Aanvaarden vaste geldleningen in het jaar Machtiging aan B&W inzake het uitzetten van kasgeld Machtiging aan B&W inzake het aangaan van kortlopende geldleningen in het jaar Het voorstel, om met de ABN-Amro Bank N.V., kantoor Hoorn, overeen te komen dat het maximum in rekening-courant voor het jaar 2005 tot wederopzegging toe, wordt vastgesteld op ,- onder door Burgemeester en Wethouders met de bank overeen te komen voorwaarden, wordt aangenomen. 5

6 30. Voorstel inzake het bezwaarschrift van de heer Douma voor een verzoek om een vergoeding van planschade ex artikel 49 WRO inzake locatie Gravenstraat ongegrond te verklaren. Het voorstel om het door de heer J.A. Klaver namens de heer W. Douma ingediende bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond te verklaren wordt aangenomen. 31. Voorstel inzake het beschikbaar stellen van een krediet van ,- voor het realiseren van twee lokalen bij de oecumenische basisschool De Duiventil in de Kersenboogerd). Het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen van ,- voor het realiseren van twee lokalen bij de oecumenische basisschool De Duiventil in de Kersenboogerd wordt aangenomen. 32. Voorstel inzake vaststelling van begrotingswijzigingen. Het voorstel inzake de vaststelling van begrotingswijzigingen wordt conform vastgesteld. C-stukken 33. Voorstel inzake een initiatiefvoorstel van de VVD betreffende het herinvoeren van de Kunst- en Cultuurprijs. De voorzitter concludeert dat er in de raad geen meerderheid is die het initiatiefvoorstel ondersteunt, dat daardoor het initiatiefvoorstel niet in de commissie besproken zal worden en dat het college ook geen voorstel ter zake hoeft op te stellen. 34. Voorstel inzake een initiatiefvoorstel van het CDA betreffende Sociaal raadslieden in Hoorn. De voorzitter concludeert dat het initiatiefvoorstel van het CDA betreffende Sociaal raadslieden is aangenomen in Hoorn in procedure kan worden gebracht. 35. Voorstel inzake een initiatiefvoorstel van de fracties PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, VOCH, OuderenUnie en D 66 betreffende debat Europese Grondwet. De voorzitter concludeert dat het initiatiefvoorstel van de fracties van de PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, VOCH, OuderenUnie en D 66 betreffende debat Europese Grondwet is aangenomen. 36. Motie van de fracties van D 66, Hoorns Belang, VOCH, GroenLinks, OuderenUnie en VVD inzake winterterrassen. De voorzitter concludeert dat een meerderheid van de raad de motie ondersteunt met dien verstande dat de fractie van de PvdA zich onthoudt van stemming en het CDA tegen de motie is. 6

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Aanwezig 26 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur.

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Aanwezig 27 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66), M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA),

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 4 oktober 2005 om uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 4 oktober 2005 om uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 4 oktober 2005 om 20.00 uur Aanwezig 28 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), J.A.W. van Diepen-Hoogewerf

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om uur. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om 20.00 uur. Aanwezig 29 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), E. de Groot

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 mei 2007 om uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 mei 2007 om uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 mei 2007 om 20.00 uur Aanwezig 32 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66 - gedeeltelijk), M.J.S. van Berkum-Schouten

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 6 oktober 2004

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 6 oktober 2004 GRIFFIE 1 Verslag BM d.d. 6 oktober 2004 CONCEPT Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 6 oktober 2004 Aanwezig De dames H. Kaplan (PvdA); J.F.M. Kamphuis

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 maart 2005 om 20.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 maart 2005 om 20.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 maart 2005 om 20.00 uur Aanwezig 28 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), J.A.W. van Diepen-Hoogewerf

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 maart 2013

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 maart 2013 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 maart 2013 Agendapunt 5 2013-24 Aanwezig: J. Nielen (CDA), A. Weijers (CDA), J. Hendriks (CDA), R. Poel (PvdA), S. Derks (PvdA), A. van Diemen-Vereijken (GroenLinks),

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 1 oktober 2003

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 1 oktober 2003 GRIFFIE 1 Verslag BM d.d. 1 oktober 2003 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 1 oktober 2003 Aanwezig P.J. Bruins (PvdA); J. van der Tuin, S. van der

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 7 oktober 2003 om uur.

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 7 oktober 2003 om uur. Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 7 oktober 2003 om 20.00 uur. Aanwezig 29 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

28 oktober 2004 SROB/04/095

28 oktober 2004 SROB/04/095 RAADSVERGADERING Gemeente Eergen op Zoom Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp 28 oktober 2004 SROB/04/095 Voorstel tot het benoemen van Adviesbureau Van der Poel als planschadebeoordelingscommissie

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 Aanwezige raadsleden: de heer H. Frima (VVD), de heer P.R.A. Terpstra

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2008 OM UUR IN HET BELFORT TE SLUIS.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2008 OM UUR IN HET BELFORT TE SLUIS. 5 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2008 OM 19.30 UUR IN HET BELFORT TE SLUIS. 10 Aanwezigen 15 20 25 Raadsleden: Wethouders: Voorzitter:

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 5 november 2003, aanvang 20:20 uur

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 5 november 2003, aanvang 20:20 uur GRIFFIE 1 Verslag BM d.d. 5 november 2003 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 5 november 2003, aanvang 20:20 uur Aanwezig P.J. Bruijns, E.S. Ottens

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING 08 MEI 2007

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING 08 MEI 2007 No. 19 VASTGESTELD BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK, BURGEMEESTER D. JENSE, WETHOUDER J.

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Ruimte Aansluitend vindt een besloten vergadering plaats (vaststellen notulen) Spreekrecht voor inwoners: Inwoners kunnen maximaal 5 minuten tijdens de commissievergadering het woord

Nadere informatie

Koggenland. II1II III III B H WilHUI lill lilll111 III D13.001636 BESLUITENLIJST RAAD. L. Sipkes (voorzitter), P.M.

Koggenland. II1II III III B H WilHUI lill lilll111 III D13.001636 BESLUITENLIJST RAAD. L. Sipkes (voorzitter), P.M. ENLIJST RAAD Koggenland II1II III III B H WilHUI lill lilll111 III D13.001636 DATUM 11/02/2013 AANWEZIG L. Sipkes (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) CDA: N.C.Knijn, N.CJ. Bijman, M.H. de Boer, M.C.A.

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 5 juni 2003

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 5 juni 2003 GRIFFIE 1 Verslag BM d.d. 5 juni 2003 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 5 juni 2003 Aanwezig P.J. Bruins, E.P. Wagemaker (PvdA); S. van der Meer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 11 oktober 2016.

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 11 oktober 2016. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 11 oktober 2016. Aanwezig: Arnoud Rodenburg (burgemeester) Hans Horlings (wethouder) Govert van Oord (wethouder) Annemiek de

Nadere informatie

Van 11 maart 2014 openbaar

Van 11 maart 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 25 februari 2014. Akkoord. BW-006926 2 Onderwerp Subsidie aanvraag voor traject financiering Gilde Praktijk Opleidingen. I Voor het jaar 2013 maximaal 18

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen op donderdag 13 april 2017 Aanwezig Voorzitter: Griffier: Leden: mw. mr. M.D. de Boer-Beerta R.J.J. Notermans mw. K.E.A. van Bommel, CDA J.G.G. Cremers,

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 24 augustus 2017 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer K. uit de Bosch,

Nadere informatie

Openbaar. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011

Openbaar. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011 Openbaar Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011 Aanwezig: W. Meulman, burgemeester D.T. Prinsse, J. Janssen, R.C.J. de Vent, wethouders A. van der Wilt, loco-secretaris.

Nadere informatie

Koggenland BESLUITENLIJST RAAD * - D14.003920. R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier)

Koggenland BESLUITENLIJST RAAD * - D14.003920. R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) ENLIJST RAAD * - Koggenland D14.003920 DATUM 26/05/2014 R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) AANWEZIG CDA: N.C.J. Bijman, A.A.J. Tessel, J.A. Vlaar (wnd. vz.), R. Nooij, M.C.A. Sjerps; WD:

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W vergadering

Besluitenlijst B&W vergadering Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014 Aanwezig: De heer A.H.M. Verhoeven (burgemeester) De heer P.H.G. Verlinden (wethouder) De heer P.J.M. Vogels (wethouder) De heer R.G.M. Thomassen

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29 GEMEENTE ALBLASSERDAM Notulen van de vergadering van burgemeester en s van 29 juli 2008 nummer 29 A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, secretaris Afwezig: L.M. Huizer - burgemeester 1. Vaststellen:

Nadere informatie

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING 18 JANUARI 2005

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING 18 JANUARI 2005 No. 03 VASTGESTELD BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: E.R. TRIEMSTRA, VOORZITTER J. BOLTE, WETHOUDER W.A. MATEMAN,

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 31 januari 2006 om 20.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 31 januari 2006 om 20.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 31 januari 2006 om 20.00 uur Aanwezig 28 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), J.A.W. van Diepen-Hoogewerf,

Nadere informatie

vastgesteld Besluitenlijst

vastgesteld Besluitenlijst No. 51 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK, BURGEMEESTER D. JENSE, WETHOUDER J. BOLTE, WETHOUDER

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 13 april 2004 nr. 16. Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 13 april 2004 nr. 16. Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van 13 april 2004 nr. 16 Nr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummers , ,

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummers , , 1 B&W-vergadering van 31 januari 2017 Zaaknummer : 1404532 Aanwezig : burgemeester de heer J. Nieuwenburg wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder de heer B.A. Tap wethouder de heer S.R. Bashara secretaris

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 1 maart 2005 nr. 9. Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 1 maart 2005 nr. 9. Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van 1 maart 2005 nr. 9 Nr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016 Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016 Plaats Aanvangstijd Aanwezig Afwezig: Collegeleden Voorzitter Griffier Opgesteld door : Raadzaal : 20.00 uur : CDA: mevrouw J. Rexwinkel en de

Nadere informatie

spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen.

spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen. Vergadering Gemeenteraad 25-09-2008 Plaats: Raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 20:00 Voorzitter: W.C. Doorn - van der Houwen De raadsvergadering is openbaar inzage stukken

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Gemeenteraad Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbarevergadering van de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, op donderdag 6 oktober 2011 om 19.30 uur in de raadzaal van hetcultuurhuis

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2012

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2012 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2012 Aanwezig: J. Nielen (CDA), M. Sahinturk (CDA), A. Weijers (CDA), J. Hendriks (CDA), R. Poel (PvdA), S. Derks (PvdA), A. van Diemen-Vereijken (GroenLinks),

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- R

Voorstel Gemeenteraad VII- R Voorstel Gemeenteraad VII- R Onderwerp Portefeuillehouder Raadsadviescommissie Ondergrond van de Toekomst Presidium Programma Raadsgriffie Aangeboden aan Raad Stuknummer (invulling door Griffie) Corsanummer

Nadere informatie

Aanwezig : mr. R.G. Westerlaken-Loos G.J. Spelt, wethouder M.Sc J.R.C. van Everdingen, wethouder H. Capel, gemeentesecretaris

Aanwezig : mr. R.G. Westerlaken-Loos G.J. Spelt, wethouder M.Sc J.R.C. van Everdingen, wethouder H. Capel, gemeentesecretaris GEMEENTE LOPIK Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. Aanwezig : mr. R.G. Westerlaken-Loos G.J. Spelt, wethouder M.Sc J.R.C. van Everdingen, wethouder H. Capel,

Nadere informatie

Verleende omgevingsvergunning Burgemeester J. Zijpweg 17A, Venhuizen (OV989/41755)

Verleende omgevingsvergunning Burgemeester J. Zijpweg 17A, Venhuizen (OV989/41755) Nr. 30766 205 Verleende omgevingsvergunning Burgemeester J. Zijpweg 7A, Venhuizen (OV989/4755) Het college van burgemeester en wethouders heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College vergadering van 04/02/2014. Aanwezig: Nummer: 14IN000722

Openbare Besluitenlijst College vergadering van 04/02/2014. Aanwezig: Nummer: 14IN000722 Openbare Besluitenlijst College vergadering van 04/02/2014 Aanwezig: Nummer: 14IN000722 Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Willems, J.W.

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 11 augustus 2009 nr. 33. AC Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 11 augustus 2009 nr. 33. AC Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 11 augustus 2009 nr. 33 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluiten

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 10 mei 2005 om uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 10 mei 2005 om uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 10 mei 2005 om 20.00 uur Aanwezig 28 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

1. Plangebied Het plangebied van het voorbereidingsbesluit omvat de Trafolocatie ten zuidwesten van het station Leiden Centraal.

1. Plangebied Het plangebied van het voorbereidingsbesluit omvat de Trafolocatie ten zuidwesten van het station Leiden Centraal. Nr. : 06.0006. Dnst. : BOWO Voorbereidingsbesluit Trafolocatie. Leiden, 24 januari 2006. 2006. Wij stellen uw raad voor om het voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 18 september 2007 nr. 38

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 18 september 2007 nr. 38 O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 18 september 2007 nr. 38 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1.

Nadere informatie

VASTGESTELD OPENBAAR VERSLAG VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN STEENWIJKERLAND

VASTGESTELD OPENBAAR VERSLAG VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN STEENWIJKERLAND VASTGESTELD OPENBAAR VERSLAG VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN STEENWIJKERLAND d.d. 7 maart 2017 NUMMER : AANWEZIG: E. Dedden, loco-burgemeester J.W. Brus, wethouder J.M.P. Wagteveld, wethouder

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003 GRIFFIE 1 Verslag WV d.d. 27 augustus 2003 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003 Aanwezig S. Broersma, mw. H. Kaplan, R.J.R.

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 25 mei 2004 nr. 22. Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 25 mei 2004 nr. 22. Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van 25 mei 2004 nr. 22 Nr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie

Akkoordlijst College. B&W-vergadering d.d. 17 januari 2012

Akkoordlijst College. B&W-vergadering d.d. 17 januari 2012 1 B&W-vergadering d.d. 17 januari 2012 Corsa.reg.nr. : 12.01389 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman MPA wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 24 oktober 2007 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, loco-raadsgriffier

Nadere informatie

Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 12 april 2012

Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 12 april 2012 Verslaglegging: Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 12 april 2012 mw. H. Hafkamp raadsgriffier aanwezige raadsleden aanwezige collegeleden dhr. A.M. Kooiman mw. D. Bakker

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

Notulen Collegevergadering

Notulen Collegevergadering College van Burgemeester en Wethouders Notulen Collegevergadering Overleg Collegevergadering Datum 9 augustus 2005 Begintijd Eindtijd Aanwezig Afwezig Notulen Burgemeester P.J. Möhlmann, wethouder R.J.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W OPENBARE BESLUITENLIJST B&W 21-03-2017 onderwerp ambtelijk advies besluit Vaststellen besluitenlijst b&w 14-03-2017 Vaststellen besluitenlijst b&w-vergadering 14-03-2017 Gebiedsvisie en programma De Groote

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op dinsdag 31 mei 2016 om 9.00 uur. Aanwezig: Drs.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 maart 2015

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 maart 2015 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 3 maart 2015 Aanwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Mw. mr. C.A. Peters, secretaris Dhr. H. Klijnstra MBA, wet Dhr. L. van Schoonhoven,

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 15 november 2005 nr. 46. BS Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 15 november 2005 nr. 46. BS Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 15 november 2005 nr. 46 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. College V200900379 Onderwerp: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009 Collegevoorstel Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. Advies: Wij stellen u voor bijgaand

Nadere informatie

1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP) inzake ontwikkelingen DSK terrein/van Zeggelenplein worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg.

1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP) inzake ontwikkelingen DSK terrein/van Zeggelenplein worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg. De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datum donderdag 7 december 2006 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP)

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Oirschot, gehouden op dinsdag, 23 oktober 2007, aanvang uur in het gemeentehuis.

Openbare Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Oirschot, gehouden op dinsdag, 23 oktober 2007, aanvang uur in het gemeentehuis. Openbare Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Oirschot, gehouden op dinsdag, 23 oktober 2007, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: Ruud Severijns, voorzitter Ad van den Akker

Nadere informatie

Besluitenlijst Raadsvergadering

Besluitenlijst Raadsvergadering enlijst Raadsvergadering Datum 13-04-2017 Tijd 21:30-23:00 Locatie Grote Zaal vergadercentrum Schepenmakersdijk 16 Edam Voorzitter mevrouw L.J. Sievers Omschrijving de raadsvergadering begint om ca 22.00

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 20 september nummer 39

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 20 september nummer 39 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 september 2005 nummer 39 A.D. van den Bergh, burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker,

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 22 september 2009 nr. 39

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 22 september 2009 nr. 39 O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 22 september 2009 nr. 39 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1.

Nadere informatie

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn:

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn: gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren L.A.J. Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

Van 27 mei 2014 openbaar

Van 27 mei 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014. Akkoord. BW-006768 2 Onderwerp Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de vestiging van een crematorium op de hoek van de Peelterbaan

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, Afwezig mr. M. Veeningen, wethouder

Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, Afwezig mr. M. Veeningen, wethouder ADVIEZEN AAN B & W Vergadering van burgemeester en wethouders 21 april 2015, week 17 Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, P.A. Bot, J.N. Brandes en H.J.W. Raat, wethouders, mr. R.J.T. Schurink,

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling "Partiële

Nadere informatie

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 17 december 2012

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 17 december 2012 CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 17 december 2012 Aanwezige raadsleden: de heer H. Frima (VVD), de heer P.R.A. Terpstra (VVD), mevrouw V.M.E. Kerremans

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

Eerste lijst ingekomen stukken. Agendapunt nr. Raad d.d. 8 september 2009

Eerste lijst ingekomen stukken. Agendapunt nr. Raad d.d. 8 september 2009 Eerste lijst ingekomen stukken Agendapunt nr. Raad d.d. 8 september 2009 Omschrijving Voorstel van de voorzitter 1. Informatiebrief voor gemeenten, projectgroep integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Vaststellen gewijzigde welstandsnota Stedenbouwkundig plan & beeldkwaliteit Op de Bleek. Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 3 juni Aanwezig: Voorzitter: College: Drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Ambtenaren: -- Griffier: Aanwezig: J. van

Nadere informatie

Uw raad ontving over dit bestemmingsplan eerder een raadsinformatiebrief onder nummer

Uw raad ontving over dit bestemmingsplan eerder een raadsinformatiebrief onder nummer Besluitvormende nota Raad/14-00124 Datum voorstel: 7 oktober 2014 Agendapunt: Vergadering: 28 oktober 2014 Portefeuillehouder: Dhr. B.H.M. Brands Behandelend ambtenaar: Onderwerp: Mevr. K.W. Ammerdorffer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 31 januari 2006

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 31 januari 2006 burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 2. Bestuurszaken. 1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2006. Conform vastgesteld. 2. Ingekomen stukken opgenomen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 20 januari 2011

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 20 januari 2011 GEMEENTE HOOGEVEEN Besluitenlijst RAADSAVOND 20 januari 2011 Besluiten Raadzaal Aanwezig: M. de Boer (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, J. Bekkering, M. Benjamins, K.F.J. Bertels, J.H.

Nadere informatie

De voorzitter geeft het woord aan de heer Otten van VOCH.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Otten van VOCH. Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 4 maart 2003 om 20.00 uur. Aanwezig 31 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest (GroenLinks),

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via

Nadere informatie

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan.

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan. Aanwezig: Voorzitter De heer M.J.D. Witteman Wethouders De heer J.W. Verkroost De heer P.F. de Groene De heer E.R.M. Balemans De heer V. van der Horst Mevrouw J.A. Koops De heer F. Živković-Laurenta Secretaris

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Zaaknummer : 163027 Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen Borculoseweg 51 Eibergen (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 o,

Nadere informatie