Inhoud. Inleiding 5. Leeswijzer 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Inleiding 5. Leeswijzer 11"

Transcriptie

1 Raadsbegroting 2011

2

3 Inhoud Inhoud Inleiding 5 Leeswijzer 11 Programmaplan 19 Programma 1. Veiligheid 21 Programma 2. Stedelijk beheer 27 Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving 33 Programma 4. Sociale samenhang 41 Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering 49 Algemene dekkingsmiddelen 55 Bedrag voor onvoorziene uitgaven 57 Uiteenzetting financiële positie 127 Uiteenzetting financiële positie 129 Toelichting op begrotingsuitkomst en meerjarenperspectief 135 Reserves en voorzieningen 141 Vervangingsinvesteringen 145 Bijlagen 155 Bijlage 1. Informatie verbonden partijen 157 Bijlage 2. Jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een gelijk volume 175 Bijlage 3. Uitvoeringsinformatie 177 Bijlage 4. Kerngegevens 181 Paragrafen 59 Paragraaf A. Lokale heffingen 61 Paragraaf B. Weerstandsvermogen 69 Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen 73 Paragraaf D. Financiering / Treasury 85 Paragraaf E. Bedrijfsvoering 91 Paragraaf F. Verbonden partijen 101 Paragraaf G. Grondbeleid 103 Overzicht baten en lasten 113 Overzicht baten en lasten 115 Overzicht incidentele baten en lasten 117 Uitgangspunten raadsbegroting en meerjarenperspectief 119 Toelichting per programma op de baten en lasten

4 Raadsbegroting

5 Inleiding

6 Raadsbegroting

7 Inleiding Aan de Raad, Heerhugowaard, 14 september 2010 Via deze inleiding wordt u de eerste begroting van deze raadsperiode aangeboden. Een begroting aan het begin van een periode waar veel onduidelijkheid bestaat over de effecten van de huidige economische situatie en de plannen van een nieuw kabinet. In de Voorjaarsnota 2010 is hierover al het één en ander geschreven. De indeling van deze raadsbegroting is gebaseerd op de door het raadsconvent van 8 september 2009 vastgestelde indeling. Daarmee bestaat het programmaplan uit een vijftal programma s, namelijk: Programma 1: Veiligheid ; Programma 2: Stedelijk beheer ; Programma 2: Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving Programma 4: Sociale samenhang ; en Programma 5: Dienstverlening, communicatie en informatisering. Begrotingsuitkomst en meerjarenperspectief De uitkomsten van deze begroting en de meerjarenramingen tot en met 2014 zijn gebaseerd op: de vastgestelde uitgangspunten (zie paragraaf 5 (blz. 30 en verder) van de Voorjaarsnota 2010); de op 24 juni 2010 vastgestelde Voorjaarsnota 2010, het in die nota opgenomen beleid en de aangenomen amendementen; en de informatie uit de junicirculaire 2010 over de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf De uitkomsten zijn als volgt (ter vergelijking is ook het perspectief uit de Voorjaarsnota 2010 vermeld): Perspectief in Voorjaarsnota 2010 na taakstelling bezuinigingen a. In perspectief Voorjaarsnota 2010 opgenomen taakstelling bezuinigingen De uitkomst voor 2011 ten opzichte van de Voorjaarsnota 2010 is op hoofdlijnen als volgt: per saldo voordelig effect financieringslasten op basis van geprognosticeerde stand reserves en grondexploitaties en leningenportefeuille ( 500 V); per saldo nadelig effect van de loonkosten op basis van de op 1 juli 2010 definitief geworden CAO waarin voor 2011 een salarisontwikkeling van 2% is opgenomen ( 655 N, rekening houdend met de aan de investeringen en grondexploitaties toegerekende loonkosten); en diverse overige mutaties (per saldo 41 V). Het in het meerjarenperspectief voor de jaarschijf 2014 nadelig perspectief ad 909 is het gevolg van de meerjarige ontwikkeling van de algemene uitkering gebaseerd op de junicirculaire De belangrijkste ontwikkelingen uit deze circulaire zijn verderop in deze inleiding toegelicht b. Perspectief in deze begroting a + b Taakstelling bezuinigingen volgens Begroting Bedragen x

8 Raadsbegroting 2011 In het raadsvoorstel en besluit over de raadsbegroting 2011 dat u op 7 oktober aanstaande ontvangt zullen voorstellen worden gedaan voor de invulling van de taakstelling van respectievelijk 1,6 miljoen, 2,7 miljoen en 3,6 miljoen. waarbij rekening wordt gehouden met bovenstaande ontwikkeling ten opzichte van de Voorjaarsnota Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat in dit perspectief nog niet de effecten van de Rijksbezuinigingen bevat. Over de invulling van de bezuinigingen dient eerst door het nieuwe kabinet een besluit te worden genomen. Bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2010 is daarnaast voor een aantal beleidsintensiveringen PM-posten opgenomen (o.a. aanbesteding OV-taxi, Stichting Cool, Waerdse Tempel). De omvang van deze PM-posten is op het moment van stellen nog niet bekend en afhankelijk van besluitvorming hierover door uw raad. Vanaf bladzijde 121 van deze begroting zijn gespecificeerde toelichtingen per raadsprogramma opgenomen. De Voorjaarsnota 2010 is op 24 juni 2010 vastgesteld. De effecten daarvan zijn opgenomen in het hoofdstuk Uiteenzetting financiële positie (vanaf bladzijde 129). Het spreekt voor zich dat aan de vooruitzichten voor 2013 en 2014 een iets andere waarde moet worden toegekend dan aan de prognoses voor 2011 en In de vergadering van 24 juni jongstleden. heeft u besloten als uitvloeisel van de Voorjaarsnota 2010 de jaarschijf 2011 in de conceptbegroting 2011 op te nemen en in de begrotingsraad van 11 november aanstaande. te besluiten over de invulling van de in het meerjarenperspectief opgenomen taakstelling. In de afgelopen maanden bent u daarover uitgebreid met elkaar in discussie gegaan. Op basis van de uitkomsten van deze discussie komt het college met een voorstel over de invulling van genoemde taakstelling. In de raadsbegroting 2011 zijn niet opgenomen de effecten van de beheeren onderhoudslasten van de voorzieningen NBK1 en NBK 2. Hierover loopt een apart besluitvormingstraject. Het spreekt voor zich dat na besluitvorming hierover door uw raad de effecten via een begrotingswijziging in de raadsbegroting 2011 zullen worden verwerkt. Ook op het weerstandsvermogen zullen de voorstellen een positief effect hebben. Na besluitvorming over het voorstel van de beheer- en onderhoudslasten zullen de toekomstige uitgaven van beheer en onderhoud uit de top van grootste risico s met de grootste impact verdwijnen. Op 9 juni 2010 is de junicirculaire 2010 verschenen. Vanwege het tijdstip van verschijnen kon tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2010 op 24 juni niet meer dan een algemene mededeling over de effecten van deze circulaire worden gedaan. In deze circulaire zijn zoals verwacht zijn geen mededelingen gedaan over de ontwikkelingen van het accres 2012 en volgende jaren. NB. In april 2009 is besloten om de systematiek waarin de omvang van het gemeentefonds meestijgt met de uitgaven van het Rijk volgens een bepaalde koppeling tijdelijk (t/m 2011) buiten werking te stellen. Dit is zo afgesproken tussen de VNG en de fondsbeheerders. Deze systematiek staat ook wel bekend als de Samen trap op, samen trap af systematiek In juni 2010 is de normeringsystematiek van het gemeentefonds beoordeeld. De uitkomsten dienen als basis bij de coalitieonderhandelingen. De belangrijkste ontwikkelingen op de algemene uitkering naar aanleiding van de junicirculaire 2010 kunnen als volgt worden samengevat: dalende uitkeringsfactoren: in de komende jaren ondervinden we de nadelige effecten van de dalende uitkeringsfactoren. De voornaamste oorzaak daarvan is de landelijke stijging van de uitkeringsbasis (= de landelijke aantallen van de verdeelmaatstaven van de algemene uit- 8

9 Inleiding kering). Met name het aantal bijstandsgerechtigden zal de komende jaren naar verwachting flink stijgen. Daarnaast groeit het gemeentefonds in de komende jaren niet (accres = 0); verfijning van het verdeelmodel WMO met een voor Heerhugowaard nadelig effect op de omvang van de middelen; loon-prijsontwikkeling: in de huidige situatie waarin het accres 0 is, is er geen compensatie voor de dekking van de stijging van de lonen en de prijzen. In voorgaande jaren was hier wel telkens sprake van, omdat de omvang van het gemeentefonds de rijksuitgaven volgde. In juli 2010 is een nieuwe CAO afgesloten met een salarisontwikkeling van 2% voor Het advies naar aanleiding van de junicirculaire heeft ter inzage gelegen voor de commissie Middelen van 6 september jongstleden. In het raadsvoorstel tot vaststelling van de raadsbegroting 2011 zullen wij u verder informeren over de septembercirculaire 2010 en de effecten hiervan op de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf Wij gaan er vanuit dat deze circulaire in de derde week van september verschijnt. In deze raadsbegroting zijn per programma de effectindicatoren opgenomen zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 28 oktober Het is de bedoeling om de effectindicatoren zoals deze toen door de raad zijn vastgesteld in het najaar 2010/voorjaar 2011 te evalueren. Het is niet onwaarschijnlijk dat in het licht van het huidig economische perspectief de streefwaarden bijgesteld (moeten) gaan worden. Planning Gepland is dat u op 11 november 2010 deze begroting vaststelt. Op 21 oktober 2010 is er een technische bespreking met de raadscommissie Middelen. Daarnaast is er tot en met 1 oktober 2010 de gelegenheid tot het stellen van technische vragen. Op 7 oktober 2010 krijgt u het raadsvoorstel met conceptbesluit over de vaststelling van deze begroting. In dit voorstel zal met concrete ombuigingsvoorstellen in het meerjarenperspectief worden gekomen. Eventuele nieuwe voorstellen die voortvloeien uit de raadsinformatiemarkt van dezelfde datum zullen in een begrotingswijziging worden opgenomen. De tweede bestuursrapportage 2010 ontvangt u eveneens op 7 oktober In die rapportage staat een prognose over de uitkomsten van de jaarrekening Technische vragen daarover kunt u stellen tot en met 14 oktober Het is de bedoeling dat de beantwoording daarvan (zo nodig) kan worden betrokken bij de technische bespreking van de begroting 2011 met uw commissie Middelen op 21 oktober Het financieel effect van de tweede bestuursrapportage 2010 wordt opgenomen in het raadsvoorstel over de vaststelling van de raadsbegroting Burgemeester en Wethouders van Heerhugowaard 9

10 Raadsbegroting

11 Leeswijzer

12 Raadsbegroting

13 Leeswijzer Raadsbegroting De raadsbegroting 2011 is opgesteld conform de indeling die is aangegeven in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Artikel 8 BBV geeft aan dat gemeenten hun begroting opstellen aan de hand van programma s. In de raadsbegroting 2011 wordt de programma-indeling gevolgd zoals die is opgenomen in het collegeprogramma Ook de Voorjaarsnota 2010 is gebaseerd op die indeling. De raadsbegroting dient tenminste uit een beleidsbegroting en een financiële begroting te bestaan. In de begroting heeft het beleid een centrale plaats. De cijfers vormen de vertaling van dat beleid. In de raadsbegroting worden derhalve het beleid en de baten en lasten, die daaruit voortvloeien, aan elkaar gekoppeld. In de raadsbegroting 2011 worden bovenstaande richtlijnen gevolgd. De onderdelen uit de beleidsbegroting treft u aan in de hoofdstukken Programmaplan en Paragrafen, terwijl de financiële begroting is opgenomen in de hoofdstukken Overzicht van baten en lasten en Uiteenzetting financiële positie. Beleidsbegroting De beleidsbegroting bestaat volgens artikel 7 BBV tenminste uit het programmaplan en de paragrafen. Het programmaplan Het programmaplan bevat de te realiseren programma s, een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en een bedrag voor onvoorzien (artikel 8 BBV). Per programma treft u, toegespitst op het betreffende programma, aan: Thema Een kernachtige weergave van de bestaansreden van het programma. Het thema is relatief permanent en geeft de identiteit van het programma weer. Context en achtergrond Een korte beschrijving van de inhoud van het programma en de ontwikkelingen die invloed hebben op de achtergrond en inhoud van dit programma. Kaderstellende beleidsnota s Een chronologische opsomming van de voor het programma relevante beleidsnota s, inclusief de datum van besluitvorming door de raad. Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Een overzicht van de collegedoelstellingen en daaraan voor 2011 verbonden activiteiten. Hierdoor kan op een eenvoudige wijze een relatie worden gelegd tussen datgene wat we willen bereiken en datgene wat we ervoor gaan doen. 13

14 Raadsbegroting 2011 Effectindicatoren Kengetallen, die de streefwaarden van de gemeente weergeven met betrekking tot het betreffende programma. De effectindicatoren zijn integraal overgenomen uit de raadsbegroting In het najaar/ voorjaar van 2010/2011 zal een evaluatie van de in oktober 2008 door de raad vastgestelde effectindicatoren + bijbehorende streefwaarden plaatsvinden. Wat mag het kosten? Het financiële kader (gesplitst in baten en lasten) met betrekking tot de realisatie van de geplande doelstellingen en activiteiten voor het betreffende programma. Het financiële kader dient op deze plek in de raadsbegroting slechts ter informatie. In de financiële begroting wordt in het hoofdstuk Overzicht van baten en lasten per programma een nadere uiteenzetting van het financiële kader gegeven. Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen bevat conform artikel 8 lid 5 BBV de volgende elementen: lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is; algemene uitkeringen; dividend; saldo financieringsfunctie; en overige algemene dekkingsmiddelen. Het geraamde bedrag voor onvoorziene uitgaven (artikel 8 lid 6 BBV) is bepaald op basis van een vast bedrag per woonruimte binnen de gemeente. De paragrafen In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. Omdat de paragrafen de beleidsuitgangspunten van de beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen bevatten, vallen zij onder de beleidsmatige begroting. In de raadsbegroting 2011 zijn conform artikel 9 lid 2 BBV onderstaande zeven paragrafen opgenomen. Lokale heffingen (artikel 10 BBV): geraamde inkomsten; beleid ten aanzien van de lokale heffingen; overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; aanduiding lokale lastendruk; en beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. Weerstandsvermogen (artikel 11 BBV): inventarisatie risico s; inventarisatie weerstandscapaciteit; en beleid inzake weerstandscapaciteit en risico s. Onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV): wegen; riolering; waterhuishouding; openbaar groen; en gebouwen. 14

15 Leeswijzer Daarnaast zijn in deze paragraaf opgenomen: bermen en bermsloten; verkeer; openbare verlichting; straatreiniging; sneeuw- en gladheidbestrijding; speelvoorzieningen; en straatmeubilair. In de paragraaf wordt ingegaan op het betreffende beleidskader, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van die consequenties in de begroting. Grondbeleid (artikel 16 BBV): visie op grondbeleid in relatie tot de realisatie van de in de begroting opgenomen doelstellingen; aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd; actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; onderbouwing geraamde winstneming; en beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken, in relatie tot de risico s van de grondzaken. Financiering / treasury (artikel 13 BBV): financiële positie; beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille; en begrotingsgegevens over het EMU-saldo. Bedrijfsvoering (artikel 14 BBV): stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Verbonden partijen (artikel 15 BBV): visie op verbonden partijen, in relatie tot de realisatie van de in de begroting opgenomen doelstellingen en de beleidsvoornemens omtrent deze verbonden partijen. Een deel van de gegevens inzake de verbonden partijen is opgenomen in Bijlage 1 Informatie verbonden partijen. 15

16 Raadsbegroting 2011 Financiële begroting De financiële begroting bevat een totaaloverzicht van baten en lasten met bijbehorende toelichtingen (artikel BBV), alsmede een uiteenzetting omtrent de financiële positie van de gemeente en de toelichting daarop (artikel BBV). Totaaloverzicht van baten en lasten met toelichting Dit onderdeel van de financiële begroting geeft een samenvattend overzicht van de baten en lasten van de programma s, die beschreven zijn in het programmaplan. Het totaaloverzicht bevat de volgende elementen: raming van baten, lasten en saldo per programma; de geraamde algemene dekkingsmiddelen en het geraamde bedrag voor onvoorzien; geraamd resultaat voor bestemming; beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma; en geraamd resultaat na bestemming. Tevens wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten met betrekking tot de raadsbegroting In het totaaloverzicht zijn (ter toelichting) ook de gerealiseerde bedragen van bovengenoemde onderdelen voor het voorvorig begrotingsjaar (2009) en de ramingen van het voorgaande begrotingsjaar (2010) op basis van de nieuwe programma-indeling opgenomen. Vervolgens zijn per programma, als uitwerking van de in de beleidsbegroting gegeven financiële kaders, de oorzaken voor aanmerkelijke verschillen tussen de ramingen 2010 en de ramingen van het voorgaande jaar toegelicht. In dit onderdeel van deze begroting vindt u verder de door uw raad vastgestelde uitgangspunten voor het opstellen van de raadsbegroting 2011 terug. Op grond van artikel 19 BBV dient in dit onderdeel van de begroting tevens een berekening van het EMU-saldo te worden opgenomen. Deze berekening kunt u in de raadsbegroting 2011 echter terugvinden in Paragraaf D Financiering/Treasury. Tenslotte zijn ter informatie in bijlage 3 Uitvoeringsinformatie de productramingen per programma opgenomen. Deze maken onderdeel uit van de zogenaamde informatie voor derden. Uiteenzetting van de financiële positie met toelichting De uiteenzetting van de financiële positie heeft de bedoeling de raad de informatie te verstrekken die zij nodig heeft voor een juiste interpretatie van de begroting. De uiteenzetting van de financiële positie bestaat uit de volgende onderdelen (artikel 20 BBV): raming financiële gevolgen van bestaand en nieuw beleid dat in de programma s is opgenomen; jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume; investeringen; financiering; en stand en verloop van de reserves en de voorzieningen. Van bovengenoemde onderdelen zijn de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen apart opgenomen in de gelijknamige bijlage 2. Informatie met betrekking tot de financiering van de gemeente is terug te vinden in Paragraaf D Financiering / Treasury. 16

17 Leeswijzer In de uiteenzetting van de financiële positie en in de meerjarenramingen zijn de gevolgen van de Voorjaarsnota 2010 opgenomen. Bijlagen In de bijlagen zijn specificaties opgenomen over: informatie verbonden partijen; jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume; uitvoeringsinformatie; en kerngegevens gemeente Heerhugowaard. 17

18 Raadsbegroting

19 Programmaplan

20 Raadsbegroting 2011 In dit hoofdstuk wordt per raadsprogramma een uiteenzetting gegeven van de wijze waarop en de mate waarin de raad- en collegedoelstellingen worden gerealiseerd. Tevens treft u in dit hoofdstuk een overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven. 20

21 Programmaplan Programma 1. Veiligheid Thema Veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente. Veiligheid is meer dan verkeersveiligheid. Het gaat ook om de sociale veiligheid: zorgen dat iedereen zich binnen en buiten veilig voelt. Onze inwoners en hun eigendommen moeten worden gerespecteerd. Om de veiligheid te vergroten moet er een goede balans gezocht worden tussen preventie en repressie. Context en achtergrond Het programma Veiligheid heeft zowel betrekking op de sociale als de fysieke veiligheid: Sociale veiligheid heeft betrekking op criminaliteit, ernstige vormen van overlast en subjectieve gevoelens van (on)veiligheid (een veilig gevoel). Fysieke veiligheid heeft betrekking op brandveiligheid, verkeersveiligheid, externe veiligheid (zicht op risico s voor de omgeving van inrichtingen die omgaan met gevaarlijke stoffen) en beheersing van rampen en crises (waaronder naast de meer bekende ramptypen ook terreurdreiging en pandemieën). Preventie en handhaving zijn belangrijke sleutelbegrippen daar waar het de sociale veiligheid betreft. Brandweerzorg Een belangrijke schakel in de veiligheidszorg wordt geleverd door de brandweer. De missie van de gemeentelijke brandweer in regionaal verband luidt: Iedere inwoner van Heerhugowaard, Schermer en Langedijk kan overal op een adequaat niveau van brandweerzorg en rampenbestrijding rekenen. Aangezien de brandweer Heerhugowaard ook de zorg op zich heeft genomen om uitvoering te geven aan de brandweerzorg van de gemeente Schermer en Langedijk zijn deze ook formeel toegevoegd aan de missie van de brandweer. In 2011 zal uitvoering worden gegeven aan het resultaat van de onderzoeken naar de kwaliteit van de brandweerzorg. Dit onderzoek (in de praktijk Knelpuntenanalyse genoemd) moet richting geven aan een visie op de brandweerzorg voor de komende 10 jaar. Belangrijkste aandachtspunt en ook aanleiding is de verbetering van de opkomsttijden. Het resultaat moet ook in het licht worden gezien van vergelijkbare onderzoeken naar de brandweerzorg van de partnergemeenten Langedijk en Schermer. Rampenbestrijding en crisisbeheersing De klassieke ramptypen zijn de laatste jaren uitgebreid met complexe en grootschalige dreigingen van bijvoorbeeld terrorisme en pandemieën. De rampenbestrijding ontwikkelt zich tot crisisbeheersing. De wetgever speelt hierop in door (op grond van de Wet op de Veiligheidsregio s zoals deze per 1 oktober 2010 van kracht is geworden) op termijn het gemeentelijk rampenplan te vervangen door een regionaal crisisbeheersingsplan, overigens met instandhouding van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding. 21

22 Raadsbegroting 2011 Sociale Veiligheid In zijn algemeenheid wordt uitvoering gegeven aan het Integraal Veiligheidsplan zoals dat is vastgesteld in Dit plan is leidend tot en met het jaar Veiligheidsregio en regionalisering brandweer In de komende jaren zal aan de verdere ontwikkeling van de brandweer invulling gegeven gaan worden binnen de aangegeven kaders. Hierbij gelden vier principes: Ondersteunen van het proces waar mogelijk door de regionale brandweer; Borgen van de lokale verandering; Minimaal handhaven van de kwaliteit van de brandweer Heerhugowaard tegen gelijkblijvende kosten; Verbeteren van de opkomsttijden. Kaderstellende beleidsnota s Veiligheidsregio Noord Holland Noord RB november 2003 gemeenschappelijke regeling Duurzaam veilig fase 2 RB december 2004 Cameratoezicht openbare ruimten RB mei 2006 Bouwverordening Heerhugowaard 2006 RB december 2006 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2005 RB maart 2007 versie 14 maart 2007 Kadernota Handhaving BW december 2007 Integraal Veiligheidsbeleid 2008 RB maart 2008 De gemeente werkt mee aan het ambitietraject dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft vastgesteld, met dien verstande dat daarbij steeds getoetst wordt dat Heerhugowaard te allen tijde ook zelf haar eigen verantwoordelijkheid weet te dragen binnen het regionaal samenwerkingsverband. 22

23 Programmaplan Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Collegedoelstelling Activiteiten Randvoorwaarden 1.1 Voorkomen van hinderlijk gedrag van overlastgevende en criminele jongeren. 1.2 Cameratoezicht en preventief fouilleren daar waar noodzakelijk 1.3 Verruiming van de openingsuren van het politiebureau. 1.4 Indien noodzakelijk voorkomen van ordeproblemen in aanvulling op politie-inzet. Door middel van de inzet van de jongerencoach wordt getracht de overlast zo veel mogelijk preventief te beperken. Inzet proef met mobiele surveillance zal worden geëvalueerd. Regionale politie zal met een voorstel over de openingsuren van het politiebureau komen. Activiteiten gericht op het instellen van een regionaal serviceteam van veiligheidspersoneel, mogelijk als werkgelegenheidsproject in Voorkomen van alcohol en drugsmisbruik Al dan niet voortzetten van sluitingstijdenbeleid van de horeca om 1.00 uur afhankelijk van evaluatie. 1.6 Verbetering opkomsttijden De brandweer wordt onderworpen aan een knelpuntenanalyse. Deze analyse moet antwoord geven op verbetering van de opkomsttijden. Oplossingen moeten gezien worden in samenhang met de samenwerkende buurgemeenten Schermer en Langedijk. 1.7 Aanpak black-spots Tenminste één black-spot per jaar verkeersveiliger maken. 1.8 Verdere aandacht verkeersveiligheid rondom de basisscholen Evalueren octopus-concept in

24 Raadsbegroting 2011 Effectindicatoren. Effectindicatoren Bron Huidige Streefwaarden realisatie Sociale veiligheid Oordeel burger over handhaving van de regels Staat van de gemeente 5,5 (2007) In afwachting van ontwikkeling informatiesysteem als onderdeel van het project Omgevingsvergunning Aantal incidenten jeugdoverlast Veiligheidsrapportage 18,6 (2007) max. 15 max. 15 % inwoners dat de jongerenoverlast in de wijk als groot probleem ervaart Wijkmonitor 13% (2009) 15% 15% Aantal incidenten burenruzies Veiligheidsrapportage 21,4 (2007) max. 20 max. 20 % inwoners dat de overlast van omwonenden in de wijk als groot probleem ervaart Wijkmonitor 5% (2009) 5% 5% Aantal incidenten vernielingen Veiligheidsrapportage 23,5 (2007) max. 20 max. 20 % inwoners dat het vandalisme in de wijk als groot probleem ervaart Wijkmonitor 12% (2009) 15% 15% % inwoners dat probleem snelheidsovertredingen groot noemt Wijkmonitor 30% (2009) 31% 31% % inwoners dat zich wel eens onveilig voelt Wijkmonitor 21% (2009) max. 20% max. 20% % inwoners dat tevreden is over de veiligheid in Heerhugowaard GGD % van de norm opkomsttijden Richtlijn brandweerzorg 31% (2009) 80% 1) 80% 80% 80% Fysieke veiligheid % van de huizen dat tenminste één werkende rookmelder in huis heeft Omnibusonderzoek 70% (2007) 90% 90% Aantal ernstige ongevallen met ziekenhuisopname tot gevolg Rapportage WB 27 (2009) max. 24 max. 22 Aantal ongevallen met dodelijke afloop 1 (2009) max. 2 max. 2 Voor zover de streefwaarden niet zijn overgenomen uit door de raad vastgestelde beleidsnotities zijn de in de tabel opgenomen streefwaarden indicatief. Aanpassing van de streefwaarden heeft veelal financiële gevolgen. 1) De door de raad in oktober 2008 vastgestelde streefwaarden zijn o.b.v. rijksnormen. Inmiddels is gebleken dat deze onrealistisch zijn. 24

25 Programmaplan Wat mag het kosten? Bedragen x Programma 1. Veiligheid Lasten Baten Primaire Raming Effecten voorjaarsnota -355 Actualisering begroting -3 Saldo programma Aandeel programma 1 in het totaal aan baten en lasten. Lasten Baten 35,16% 15,58% 0,86% 44,86% 33,65% 0,05% 20,34% 8,35% 0,00% 2,45% 30,61% 0,00% 0,06% 8,03% 25

26 Raadsbegroting

27 Programmaplan Programma 2. Stedelijk beheer Thema Heerhugowaard heeft de afgelopen jaren veel (nieuwe) voorzieningen gerealiseerd. De uitdaging voor de komende jaren zal met name gericht zijn op het in stand houden en het beheren van al deze voorzieningen. Ook het groot onderhoud in de wijken heeft geleid tot een duidelijk zichtbare kwaliteitsimpuls. Het op peil houden van de voorzieningen en openbare ruimte vormt een belangrijke basis voor de toekomst van onze gemeente. Programma 2 Stedelijk Beheer omvat in beginsel de taken van de sector Stadsbeheer, zoals bijvoorbeeld: onderhoud wegen, reiniging, groenbeheer, waterbeheer etc. Maar ook het beheer van de onderwijsvoorzieningen en het vastgoedbeheer. Naast het onderhoud van veel zichtbare voorzieningen valt binnen dit programma ook de opdracht om de voorzieningen zo efficiënt mogelijk te laten gebruiken. Context en achtergrond Onderhoud Voor het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen 2011 verwijzen wij naar paragraaf C Onderhoud Kapitaalgoederen. Duurzaam inkopen en ontwikkelen In 2011 streven wij naar 100% duurzaam inkopen. Ook het efficiënt gebruik van voorzieningen zal op duurzame principes plaatsvinden. Parkeren Het betaald parkeren binnen het Stadshart is gebaseerd op het door de Raad vastgestelde beleidsplan Stadshart (oktober 2002). De tarieven worden jaarlijks vastgesteld in de verordening Parkeertarieven. Kaderstellende beleidsnota s Speelplan Heerhugowaard voor nu en de RB december 1991 toekomst Spelen in Zuidwijk RB september 1998 Groenstructuurplan RB december 1999 Fietsplan HAL RB oktober 2002 Betaald parkeren als onderdeel van het RB oktober 2002 beleidsplan Stadshart Plaatsing herdenkingstekens in de openbare RB februari 2003 ruimte Terrassenbeleid RB juni 2003 Afvalstoffenverordening - uitvoeringsbesluiten RB februari 2004 Aanpak hondenoverlast RB november 2004 Verkeersveiligheidsbeleid - Duurzaam veilig RB december 2004 fase 2 Parkeerbeleid RB maart 2005 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs RB september 2005 Geactualiseerd meerjarenplan groot onderhoud RB oktober 2005 openbare verlichting Categorisering fiets- en voetpaden ten behoeve van verlichting RB mei

28 Raadsbegroting 2011 Actualisering Gladheidbestrijdingsplan RB september Verhuur en verkoop van openbaar groen RB januari 2007 Beheerplan openbare ruimte (IBOR-plan) januari 2007 (t.k.a.) Beheerplan bewust ontwerpen januari 2007 (t.k.a.) Gemeentelijk rioleringsplan RB maart 2007 Gebruik bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud RB januari 2008 van verhardingen Openbare verlichting in relatie tot het Keurmerk RB mei 2008 Veilig Wonen Europese Kaderrichtlijn Water RB juni 2008 Afvalbeleidsplan RB juni 2008 Formulering beleid voor zorgplicht hemel- en RB november 2008 grondwater ter verbreding GRP Beëindiging gebruik bestrijdingsmiddelen bij RB januari 2009 het onderhoud van openbaar groen Groot onderhoud wijken RB juni 2009 Dierenwelzijn RB maart 2009 Groenbeleidsplan RB maart

Bestuurlijk jaarplan 2013 Sector Stadsontwikkeling

Bestuurlijk jaarplan 2013 Sector Stadsontwikkeling Bestuurlijk jaarplan 2013 Sector Stadsontwikkeling Bestuurlijk jaarplan 2013 Sector Stadsontwikkeling Inhoudsopgave. 1. Programma s 3 1.3. Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Leeswijzer... 7 2. Visie... 9 3. srichtlijnen 2012... 11 4. Financiële positie... 13 4.1 Boven 2% - lijst... 13 4.2

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Light versie: 24-09-2014 Voorwoord begroting 2015 Hierbij biedt het nieuwe college zijn eerste begroting 2015 (en de meerjarenbegroting 2016-2018) aan. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan.

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Aanbiedingsbrief Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Voor u ligt de eerste gemeentelijke programmabegroting.

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011.

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Programmabegroting Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Afbeelding Programma Boven: Kerkje Gasselte Cultuur

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223

Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223 Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 pagina 1 van 223 Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223 Inhoudsopgave Inleiding... 7 Beleid... 15 Programma s... 27 Bestuur en burger... 27 Stadsontwikkeling...

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie