Inhoud. Inleiding 5. Leeswijzer 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Inleiding 5. Leeswijzer 11"

Transcriptie

1 Raadsbegroting 2011

2

3 Inhoud Inhoud Inleiding 5 Leeswijzer 11 Programmaplan 19 Programma 1. Veiligheid 21 Programma 2. Stedelijk beheer 27 Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving 33 Programma 4. Sociale samenhang 41 Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering 49 Algemene dekkingsmiddelen 55 Bedrag voor onvoorziene uitgaven 57 Uiteenzetting financiële positie 127 Uiteenzetting financiële positie 129 Toelichting op begrotingsuitkomst en meerjarenperspectief 135 Reserves en voorzieningen 141 Vervangingsinvesteringen 145 Bijlagen 155 Bijlage 1. Informatie verbonden partijen 157 Bijlage 2. Jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een gelijk volume 175 Bijlage 3. Uitvoeringsinformatie 177 Bijlage 4. Kerngegevens 181 Paragrafen 59 Paragraaf A. Lokale heffingen 61 Paragraaf B. Weerstandsvermogen 69 Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen 73 Paragraaf D. Financiering / Treasury 85 Paragraaf E. Bedrijfsvoering 91 Paragraaf F. Verbonden partijen 101 Paragraaf G. Grondbeleid 103 Overzicht baten en lasten 113 Overzicht baten en lasten 115 Overzicht incidentele baten en lasten 117 Uitgangspunten raadsbegroting en meerjarenperspectief 119 Toelichting per programma op de baten en lasten

4 Raadsbegroting

5 Inleiding

6 Raadsbegroting

7 Inleiding Aan de Raad, Heerhugowaard, 14 september 2010 Via deze inleiding wordt u de eerste begroting van deze raadsperiode aangeboden. Een begroting aan het begin van een periode waar veel onduidelijkheid bestaat over de effecten van de huidige economische situatie en de plannen van een nieuw kabinet. In de Voorjaarsnota 2010 is hierover al het één en ander geschreven. De indeling van deze raadsbegroting is gebaseerd op de door het raadsconvent van 8 september 2009 vastgestelde indeling. Daarmee bestaat het programmaplan uit een vijftal programma s, namelijk: Programma 1: Veiligheid ; Programma 2: Stedelijk beheer ; Programma 2: Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving Programma 4: Sociale samenhang ; en Programma 5: Dienstverlening, communicatie en informatisering. Begrotingsuitkomst en meerjarenperspectief De uitkomsten van deze begroting en de meerjarenramingen tot en met 2014 zijn gebaseerd op: de vastgestelde uitgangspunten (zie paragraaf 5 (blz. 30 en verder) van de Voorjaarsnota 2010); de op 24 juni 2010 vastgestelde Voorjaarsnota 2010, het in die nota opgenomen beleid en de aangenomen amendementen; en de informatie uit de junicirculaire 2010 over de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf De uitkomsten zijn als volgt (ter vergelijking is ook het perspectief uit de Voorjaarsnota 2010 vermeld): Perspectief in Voorjaarsnota 2010 na taakstelling bezuinigingen a. In perspectief Voorjaarsnota 2010 opgenomen taakstelling bezuinigingen De uitkomst voor 2011 ten opzichte van de Voorjaarsnota 2010 is op hoofdlijnen als volgt: per saldo voordelig effect financieringslasten op basis van geprognosticeerde stand reserves en grondexploitaties en leningenportefeuille ( 500 V); per saldo nadelig effect van de loonkosten op basis van de op 1 juli 2010 definitief geworden CAO waarin voor 2011 een salarisontwikkeling van 2% is opgenomen ( 655 N, rekening houdend met de aan de investeringen en grondexploitaties toegerekende loonkosten); en diverse overige mutaties (per saldo 41 V). Het in het meerjarenperspectief voor de jaarschijf 2014 nadelig perspectief ad 909 is het gevolg van de meerjarige ontwikkeling van de algemene uitkering gebaseerd op de junicirculaire De belangrijkste ontwikkelingen uit deze circulaire zijn verderop in deze inleiding toegelicht b. Perspectief in deze begroting a + b Taakstelling bezuinigingen volgens Begroting Bedragen x

8 Raadsbegroting 2011 In het raadsvoorstel en besluit over de raadsbegroting 2011 dat u op 7 oktober aanstaande ontvangt zullen voorstellen worden gedaan voor de invulling van de taakstelling van respectievelijk 1,6 miljoen, 2,7 miljoen en 3,6 miljoen. waarbij rekening wordt gehouden met bovenstaande ontwikkeling ten opzichte van de Voorjaarsnota Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat in dit perspectief nog niet de effecten van de Rijksbezuinigingen bevat. Over de invulling van de bezuinigingen dient eerst door het nieuwe kabinet een besluit te worden genomen. Bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2010 is daarnaast voor een aantal beleidsintensiveringen PM-posten opgenomen (o.a. aanbesteding OV-taxi, Stichting Cool, Waerdse Tempel). De omvang van deze PM-posten is op het moment van stellen nog niet bekend en afhankelijk van besluitvorming hierover door uw raad. Vanaf bladzijde 121 van deze begroting zijn gespecificeerde toelichtingen per raadsprogramma opgenomen. De Voorjaarsnota 2010 is op 24 juni 2010 vastgesteld. De effecten daarvan zijn opgenomen in het hoofdstuk Uiteenzetting financiële positie (vanaf bladzijde 129). Het spreekt voor zich dat aan de vooruitzichten voor 2013 en 2014 een iets andere waarde moet worden toegekend dan aan de prognoses voor 2011 en In de vergadering van 24 juni jongstleden. heeft u besloten als uitvloeisel van de Voorjaarsnota 2010 de jaarschijf 2011 in de conceptbegroting 2011 op te nemen en in de begrotingsraad van 11 november aanstaande. te besluiten over de invulling van de in het meerjarenperspectief opgenomen taakstelling. In de afgelopen maanden bent u daarover uitgebreid met elkaar in discussie gegaan. Op basis van de uitkomsten van deze discussie komt het college met een voorstel over de invulling van genoemde taakstelling. In de raadsbegroting 2011 zijn niet opgenomen de effecten van de beheeren onderhoudslasten van de voorzieningen NBK1 en NBK 2. Hierover loopt een apart besluitvormingstraject. Het spreekt voor zich dat na besluitvorming hierover door uw raad de effecten via een begrotingswijziging in de raadsbegroting 2011 zullen worden verwerkt. Ook op het weerstandsvermogen zullen de voorstellen een positief effect hebben. Na besluitvorming over het voorstel van de beheer- en onderhoudslasten zullen de toekomstige uitgaven van beheer en onderhoud uit de top van grootste risico s met de grootste impact verdwijnen. Op 9 juni 2010 is de junicirculaire 2010 verschenen. Vanwege het tijdstip van verschijnen kon tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2010 op 24 juni niet meer dan een algemene mededeling over de effecten van deze circulaire worden gedaan. In deze circulaire zijn zoals verwacht zijn geen mededelingen gedaan over de ontwikkelingen van het accres 2012 en volgende jaren. NB. In april 2009 is besloten om de systematiek waarin de omvang van het gemeentefonds meestijgt met de uitgaven van het Rijk volgens een bepaalde koppeling tijdelijk (t/m 2011) buiten werking te stellen. Dit is zo afgesproken tussen de VNG en de fondsbeheerders. Deze systematiek staat ook wel bekend als de Samen trap op, samen trap af systematiek In juni 2010 is de normeringsystematiek van het gemeentefonds beoordeeld. De uitkomsten dienen als basis bij de coalitieonderhandelingen. De belangrijkste ontwikkelingen op de algemene uitkering naar aanleiding van de junicirculaire 2010 kunnen als volgt worden samengevat: dalende uitkeringsfactoren: in de komende jaren ondervinden we de nadelige effecten van de dalende uitkeringsfactoren. De voornaamste oorzaak daarvan is de landelijke stijging van de uitkeringsbasis (= de landelijke aantallen van de verdeelmaatstaven van de algemene uit- 8

9 Inleiding kering). Met name het aantal bijstandsgerechtigden zal de komende jaren naar verwachting flink stijgen. Daarnaast groeit het gemeentefonds in de komende jaren niet (accres = 0); verfijning van het verdeelmodel WMO met een voor Heerhugowaard nadelig effect op de omvang van de middelen; loon-prijsontwikkeling: in de huidige situatie waarin het accres 0 is, is er geen compensatie voor de dekking van de stijging van de lonen en de prijzen. In voorgaande jaren was hier wel telkens sprake van, omdat de omvang van het gemeentefonds de rijksuitgaven volgde. In juli 2010 is een nieuwe CAO afgesloten met een salarisontwikkeling van 2% voor Het advies naar aanleiding van de junicirculaire heeft ter inzage gelegen voor de commissie Middelen van 6 september jongstleden. In het raadsvoorstel tot vaststelling van de raadsbegroting 2011 zullen wij u verder informeren over de septembercirculaire 2010 en de effecten hiervan op de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf Wij gaan er vanuit dat deze circulaire in de derde week van september verschijnt. In deze raadsbegroting zijn per programma de effectindicatoren opgenomen zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 28 oktober Het is de bedoeling om de effectindicatoren zoals deze toen door de raad zijn vastgesteld in het najaar 2010/voorjaar 2011 te evalueren. Het is niet onwaarschijnlijk dat in het licht van het huidig economische perspectief de streefwaarden bijgesteld (moeten) gaan worden. Planning Gepland is dat u op 11 november 2010 deze begroting vaststelt. Op 21 oktober 2010 is er een technische bespreking met de raadscommissie Middelen. Daarnaast is er tot en met 1 oktober 2010 de gelegenheid tot het stellen van technische vragen. Op 7 oktober 2010 krijgt u het raadsvoorstel met conceptbesluit over de vaststelling van deze begroting. In dit voorstel zal met concrete ombuigingsvoorstellen in het meerjarenperspectief worden gekomen. Eventuele nieuwe voorstellen die voortvloeien uit de raadsinformatiemarkt van dezelfde datum zullen in een begrotingswijziging worden opgenomen. De tweede bestuursrapportage 2010 ontvangt u eveneens op 7 oktober In die rapportage staat een prognose over de uitkomsten van de jaarrekening Technische vragen daarover kunt u stellen tot en met 14 oktober Het is de bedoeling dat de beantwoording daarvan (zo nodig) kan worden betrokken bij de technische bespreking van de begroting 2011 met uw commissie Middelen op 21 oktober Het financieel effect van de tweede bestuursrapportage 2010 wordt opgenomen in het raadsvoorstel over de vaststelling van de raadsbegroting Burgemeester en Wethouders van Heerhugowaard 9

10 Raadsbegroting

11 Leeswijzer

12 Raadsbegroting

13 Leeswijzer Raadsbegroting De raadsbegroting 2011 is opgesteld conform de indeling die is aangegeven in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Artikel 8 BBV geeft aan dat gemeenten hun begroting opstellen aan de hand van programma s. In de raadsbegroting 2011 wordt de programma-indeling gevolgd zoals die is opgenomen in het collegeprogramma Ook de Voorjaarsnota 2010 is gebaseerd op die indeling. De raadsbegroting dient tenminste uit een beleidsbegroting en een financiële begroting te bestaan. In de begroting heeft het beleid een centrale plaats. De cijfers vormen de vertaling van dat beleid. In de raadsbegroting worden derhalve het beleid en de baten en lasten, die daaruit voortvloeien, aan elkaar gekoppeld. In de raadsbegroting 2011 worden bovenstaande richtlijnen gevolgd. De onderdelen uit de beleidsbegroting treft u aan in de hoofdstukken Programmaplan en Paragrafen, terwijl de financiële begroting is opgenomen in de hoofdstukken Overzicht van baten en lasten en Uiteenzetting financiële positie. Beleidsbegroting De beleidsbegroting bestaat volgens artikel 7 BBV tenminste uit het programmaplan en de paragrafen. Het programmaplan Het programmaplan bevat de te realiseren programma s, een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en een bedrag voor onvoorzien (artikel 8 BBV). Per programma treft u, toegespitst op het betreffende programma, aan: Thema Een kernachtige weergave van de bestaansreden van het programma. Het thema is relatief permanent en geeft de identiteit van het programma weer. Context en achtergrond Een korte beschrijving van de inhoud van het programma en de ontwikkelingen die invloed hebben op de achtergrond en inhoud van dit programma. Kaderstellende beleidsnota s Een chronologische opsomming van de voor het programma relevante beleidsnota s, inclusief de datum van besluitvorming door de raad. Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Een overzicht van de collegedoelstellingen en daaraan voor 2011 verbonden activiteiten. Hierdoor kan op een eenvoudige wijze een relatie worden gelegd tussen datgene wat we willen bereiken en datgene wat we ervoor gaan doen. 13

14 Raadsbegroting 2011 Effectindicatoren Kengetallen, die de streefwaarden van de gemeente weergeven met betrekking tot het betreffende programma. De effectindicatoren zijn integraal overgenomen uit de raadsbegroting In het najaar/ voorjaar van 2010/2011 zal een evaluatie van de in oktober 2008 door de raad vastgestelde effectindicatoren + bijbehorende streefwaarden plaatsvinden. Wat mag het kosten? Het financiële kader (gesplitst in baten en lasten) met betrekking tot de realisatie van de geplande doelstellingen en activiteiten voor het betreffende programma. Het financiële kader dient op deze plek in de raadsbegroting slechts ter informatie. In de financiële begroting wordt in het hoofdstuk Overzicht van baten en lasten per programma een nadere uiteenzetting van het financiële kader gegeven. Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen bevat conform artikel 8 lid 5 BBV de volgende elementen: lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is; algemene uitkeringen; dividend; saldo financieringsfunctie; en overige algemene dekkingsmiddelen. Het geraamde bedrag voor onvoorziene uitgaven (artikel 8 lid 6 BBV) is bepaald op basis van een vast bedrag per woonruimte binnen de gemeente. De paragrafen In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. Omdat de paragrafen de beleidsuitgangspunten van de beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen bevatten, vallen zij onder de beleidsmatige begroting. In de raadsbegroting 2011 zijn conform artikel 9 lid 2 BBV onderstaande zeven paragrafen opgenomen. Lokale heffingen (artikel 10 BBV): geraamde inkomsten; beleid ten aanzien van de lokale heffingen; overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; aanduiding lokale lastendruk; en beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. Weerstandsvermogen (artikel 11 BBV): inventarisatie risico s; inventarisatie weerstandscapaciteit; en beleid inzake weerstandscapaciteit en risico s. Onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV): wegen; riolering; waterhuishouding; openbaar groen; en gebouwen. 14

15 Leeswijzer Daarnaast zijn in deze paragraaf opgenomen: bermen en bermsloten; verkeer; openbare verlichting; straatreiniging; sneeuw- en gladheidbestrijding; speelvoorzieningen; en straatmeubilair. In de paragraaf wordt ingegaan op het betreffende beleidskader, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van die consequenties in de begroting. Grondbeleid (artikel 16 BBV): visie op grondbeleid in relatie tot de realisatie van de in de begroting opgenomen doelstellingen; aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd; actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; onderbouwing geraamde winstneming; en beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken, in relatie tot de risico s van de grondzaken. Financiering / treasury (artikel 13 BBV): financiële positie; beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille; en begrotingsgegevens over het EMU-saldo. Bedrijfsvoering (artikel 14 BBV): stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Verbonden partijen (artikel 15 BBV): visie op verbonden partijen, in relatie tot de realisatie van de in de begroting opgenomen doelstellingen en de beleidsvoornemens omtrent deze verbonden partijen. Een deel van de gegevens inzake de verbonden partijen is opgenomen in Bijlage 1 Informatie verbonden partijen. 15

16 Raadsbegroting 2011 Financiële begroting De financiële begroting bevat een totaaloverzicht van baten en lasten met bijbehorende toelichtingen (artikel BBV), alsmede een uiteenzetting omtrent de financiële positie van de gemeente en de toelichting daarop (artikel BBV). Totaaloverzicht van baten en lasten met toelichting Dit onderdeel van de financiële begroting geeft een samenvattend overzicht van de baten en lasten van de programma s, die beschreven zijn in het programmaplan. Het totaaloverzicht bevat de volgende elementen: raming van baten, lasten en saldo per programma; de geraamde algemene dekkingsmiddelen en het geraamde bedrag voor onvoorzien; geraamd resultaat voor bestemming; beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma; en geraamd resultaat na bestemming. Tevens wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten met betrekking tot de raadsbegroting In het totaaloverzicht zijn (ter toelichting) ook de gerealiseerde bedragen van bovengenoemde onderdelen voor het voorvorig begrotingsjaar (2009) en de ramingen van het voorgaande begrotingsjaar (2010) op basis van de nieuwe programma-indeling opgenomen. Vervolgens zijn per programma, als uitwerking van de in de beleidsbegroting gegeven financiële kaders, de oorzaken voor aanmerkelijke verschillen tussen de ramingen 2010 en de ramingen van het voorgaande jaar toegelicht. In dit onderdeel van deze begroting vindt u verder de door uw raad vastgestelde uitgangspunten voor het opstellen van de raadsbegroting 2011 terug. Op grond van artikel 19 BBV dient in dit onderdeel van de begroting tevens een berekening van het EMU-saldo te worden opgenomen. Deze berekening kunt u in de raadsbegroting 2011 echter terugvinden in Paragraaf D Financiering/Treasury. Tenslotte zijn ter informatie in bijlage 3 Uitvoeringsinformatie de productramingen per programma opgenomen. Deze maken onderdeel uit van de zogenaamde informatie voor derden. Uiteenzetting van de financiële positie met toelichting De uiteenzetting van de financiële positie heeft de bedoeling de raad de informatie te verstrekken die zij nodig heeft voor een juiste interpretatie van de begroting. De uiteenzetting van de financiële positie bestaat uit de volgende onderdelen (artikel 20 BBV): raming financiële gevolgen van bestaand en nieuw beleid dat in de programma s is opgenomen; jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume; investeringen; financiering; en stand en verloop van de reserves en de voorzieningen. Van bovengenoemde onderdelen zijn de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen apart opgenomen in de gelijknamige bijlage 2. Informatie met betrekking tot de financiering van de gemeente is terug te vinden in Paragraaf D Financiering / Treasury. 16

17 Leeswijzer In de uiteenzetting van de financiële positie en in de meerjarenramingen zijn de gevolgen van de Voorjaarsnota 2010 opgenomen. Bijlagen In de bijlagen zijn specificaties opgenomen over: informatie verbonden partijen; jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume; uitvoeringsinformatie; en kerngegevens gemeente Heerhugowaard. 17

18 Raadsbegroting

19 Programmaplan

20 Raadsbegroting 2011 In dit hoofdstuk wordt per raadsprogramma een uiteenzetting gegeven van de wijze waarop en de mate waarin de raad- en collegedoelstellingen worden gerealiseerd. Tevens treft u in dit hoofdstuk een overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven. 20

21 Programmaplan Programma 1. Veiligheid Thema Veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente. Veiligheid is meer dan verkeersveiligheid. Het gaat ook om de sociale veiligheid: zorgen dat iedereen zich binnen en buiten veilig voelt. Onze inwoners en hun eigendommen moeten worden gerespecteerd. Om de veiligheid te vergroten moet er een goede balans gezocht worden tussen preventie en repressie. Context en achtergrond Het programma Veiligheid heeft zowel betrekking op de sociale als de fysieke veiligheid: Sociale veiligheid heeft betrekking op criminaliteit, ernstige vormen van overlast en subjectieve gevoelens van (on)veiligheid (een veilig gevoel). Fysieke veiligheid heeft betrekking op brandveiligheid, verkeersveiligheid, externe veiligheid (zicht op risico s voor de omgeving van inrichtingen die omgaan met gevaarlijke stoffen) en beheersing van rampen en crises (waaronder naast de meer bekende ramptypen ook terreurdreiging en pandemieën). Preventie en handhaving zijn belangrijke sleutelbegrippen daar waar het de sociale veiligheid betreft. Brandweerzorg Een belangrijke schakel in de veiligheidszorg wordt geleverd door de brandweer. De missie van de gemeentelijke brandweer in regionaal verband luidt: Iedere inwoner van Heerhugowaard, Schermer en Langedijk kan overal op een adequaat niveau van brandweerzorg en rampenbestrijding rekenen. Aangezien de brandweer Heerhugowaard ook de zorg op zich heeft genomen om uitvoering te geven aan de brandweerzorg van de gemeente Schermer en Langedijk zijn deze ook formeel toegevoegd aan de missie van de brandweer. In 2011 zal uitvoering worden gegeven aan het resultaat van de onderzoeken naar de kwaliteit van de brandweerzorg. Dit onderzoek (in de praktijk Knelpuntenanalyse genoemd) moet richting geven aan een visie op de brandweerzorg voor de komende 10 jaar. Belangrijkste aandachtspunt en ook aanleiding is de verbetering van de opkomsttijden. Het resultaat moet ook in het licht worden gezien van vergelijkbare onderzoeken naar de brandweerzorg van de partnergemeenten Langedijk en Schermer. Rampenbestrijding en crisisbeheersing De klassieke ramptypen zijn de laatste jaren uitgebreid met complexe en grootschalige dreigingen van bijvoorbeeld terrorisme en pandemieën. De rampenbestrijding ontwikkelt zich tot crisisbeheersing. De wetgever speelt hierop in door (op grond van de Wet op de Veiligheidsregio s zoals deze per 1 oktober 2010 van kracht is geworden) op termijn het gemeentelijk rampenplan te vervangen door een regionaal crisisbeheersingsplan, overigens met instandhouding van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding. 21

22 Raadsbegroting 2011 Sociale Veiligheid In zijn algemeenheid wordt uitvoering gegeven aan het Integraal Veiligheidsplan zoals dat is vastgesteld in Dit plan is leidend tot en met het jaar Veiligheidsregio en regionalisering brandweer In de komende jaren zal aan de verdere ontwikkeling van de brandweer invulling gegeven gaan worden binnen de aangegeven kaders. Hierbij gelden vier principes: Ondersteunen van het proces waar mogelijk door de regionale brandweer; Borgen van de lokale verandering; Minimaal handhaven van de kwaliteit van de brandweer Heerhugowaard tegen gelijkblijvende kosten; Verbeteren van de opkomsttijden. Kaderstellende beleidsnota s Veiligheidsregio Noord Holland Noord RB november 2003 gemeenschappelijke regeling Duurzaam veilig fase 2 RB december 2004 Cameratoezicht openbare ruimten RB mei 2006 Bouwverordening Heerhugowaard 2006 RB december 2006 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2005 RB maart 2007 versie 14 maart 2007 Kadernota Handhaving BW december 2007 Integraal Veiligheidsbeleid 2008 RB maart 2008 De gemeente werkt mee aan het ambitietraject dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft vastgesteld, met dien verstande dat daarbij steeds getoetst wordt dat Heerhugowaard te allen tijde ook zelf haar eigen verantwoordelijkheid weet te dragen binnen het regionaal samenwerkingsverband. 22

23 Programmaplan Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Collegedoelstelling Activiteiten Randvoorwaarden 1.1 Voorkomen van hinderlijk gedrag van overlastgevende en criminele jongeren. 1.2 Cameratoezicht en preventief fouilleren daar waar noodzakelijk 1.3 Verruiming van de openingsuren van het politiebureau. 1.4 Indien noodzakelijk voorkomen van ordeproblemen in aanvulling op politie-inzet. Door middel van de inzet van de jongerencoach wordt getracht de overlast zo veel mogelijk preventief te beperken. Inzet proef met mobiele surveillance zal worden geëvalueerd. Regionale politie zal met een voorstel over de openingsuren van het politiebureau komen. Activiteiten gericht op het instellen van een regionaal serviceteam van veiligheidspersoneel, mogelijk als werkgelegenheidsproject in Voorkomen van alcohol en drugsmisbruik Al dan niet voortzetten van sluitingstijdenbeleid van de horeca om 1.00 uur afhankelijk van evaluatie. 1.6 Verbetering opkomsttijden De brandweer wordt onderworpen aan een knelpuntenanalyse. Deze analyse moet antwoord geven op verbetering van de opkomsttijden. Oplossingen moeten gezien worden in samenhang met de samenwerkende buurgemeenten Schermer en Langedijk. 1.7 Aanpak black-spots Tenminste één black-spot per jaar verkeersveiliger maken. 1.8 Verdere aandacht verkeersveiligheid rondom de basisscholen Evalueren octopus-concept in

24 Raadsbegroting 2011 Effectindicatoren. Effectindicatoren Bron Huidige Streefwaarden realisatie Sociale veiligheid Oordeel burger over handhaving van de regels Staat van de gemeente 5,5 (2007) In afwachting van ontwikkeling informatiesysteem als onderdeel van het project Omgevingsvergunning Aantal incidenten jeugdoverlast Veiligheidsrapportage 18,6 (2007) max. 15 max. 15 % inwoners dat de jongerenoverlast in de wijk als groot probleem ervaart Wijkmonitor 13% (2009) 15% 15% Aantal incidenten burenruzies Veiligheidsrapportage 21,4 (2007) max. 20 max. 20 % inwoners dat de overlast van omwonenden in de wijk als groot probleem ervaart Wijkmonitor 5% (2009) 5% 5% Aantal incidenten vernielingen Veiligheidsrapportage 23,5 (2007) max. 20 max. 20 % inwoners dat het vandalisme in de wijk als groot probleem ervaart Wijkmonitor 12% (2009) 15% 15% % inwoners dat probleem snelheidsovertredingen groot noemt Wijkmonitor 30% (2009) 31% 31% % inwoners dat zich wel eens onveilig voelt Wijkmonitor 21% (2009) max. 20% max. 20% % inwoners dat tevreden is over de veiligheid in Heerhugowaard GGD % van de norm opkomsttijden Richtlijn brandweerzorg 31% (2009) 80% 1) 80% 80% 80% Fysieke veiligheid % van de huizen dat tenminste één werkende rookmelder in huis heeft Omnibusonderzoek 70% (2007) 90% 90% Aantal ernstige ongevallen met ziekenhuisopname tot gevolg Rapportage WB 27 (2009) max. 24 max. 22 Aantal ongevallen met dodelijke afloop 1 (2009) max. 2 max. 2 Voor zover de streefwaarden niet zijn overgenomen uit door de raad vastgestelde beleidsnotities zijn de in de tabel opgenomen streefwaarden indicatief. Aanpassing van de streefwaarden heeft veelal financiële gevolgen. 1) De door de raad in oktober 2008 vastgestelde streefwaarden zijn o.b.v. rijksnormen. Inmiddels is gebleken dat deze onrealistisch zijn. 24

25 Programmaplan Wat mag het kosten? Bedragen x Programma 1. Veiligheid Lasten Baten Primaire Raming Effecten voorjaarsnota -355 Actualisering begroting -3 Saldo programma Aandeel programma 1 in het totaal aan baten en lasten. Lasten Baten 35,16% 15,58% 0,86% 44,86% 33,65% 0,05% 20,34% 8,35% 0,00% 2,45% 30,61% 0,00% 0,06% 8,03% 25

26 Raadsbegroting

27 Programmaplan Programma 2. Stedelijk beheer Thema Heerhugowaard heeft de afgelopen jaren veel (nieuwe) voorzieningen gerealiseerd. De uitdaging voor de komende jaren zal met name gericht zijn op het in stand houden en het beheren van al deze voorzieningen. Ook het groot onderhoud in de wijken heeft geleid tot een duidelijk zichtbare kwaliteitsimpuls. Het op peil houden van de voorzieningen en openbare ruimte vormt een belangrijke basis voor de toekomst van onze gemeente. Programma 2 Stedelijk Beheer omvat in beginsel de taken van de sector Stadsbeheer, zoals bijvoorbeeld: onderhoud wegen, reiniging, groenbeheer, waterbeheer etc. Maar ook het beheer van de onderwijsvoorzieningen en het vastgoedbeheer. Naast het onderhoud van veel zichtbare voorzieningen valt binnen dit programma ook de opdracht om de voorzieningen zo efficiënt mogelijk te laten gebruiken. Context en achtergrond Onderhoud Voor het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen 2011 verwijzen wij naar paragraaf C Onderhoud Kapitaalgoederen. Duurzaam inkopen en ontwikkelen In 2011 streven wij naar 100% duurzaam inkopen. Ook het efficiënt gebruik van voorzieningen zal op duurzame principes plaatsvinden. Parkeren Het betaald parkeren binnen het Stadshart is gebaseerd op het door de Raad vastgestelde beleidsplan Stadshart (oktober 2002). De tarieven worden jaarlijks vastgesteld in de verordening Parkeertarieven. Kaderstellende beleidsnota s Speelplan Heerhugowaard voor nu en de RB december 1991 toekomst Spelen in Zuidwijk RB september 1998 Groenstructuurplan RB december 1999 Fietsplan HAL RB oktober 2002 Betaald parkeren als onderdeel van het RB oktober 2002 beleidsplan Stadshart Plaatsing herdenkingstekens in de openbare RB februari 2003 ruimte Terrassenbeleid RB juni 2003 Afvalstoffenverordening - uitvoeringsbesluiten RB februari 2004 Aanpak hondenoverlast RB november 2004 Verkeersveiligheidsbeleid - Duurzaam veilig RB december 2004 fase 2 Parkeerbeleid RB maart 2005 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs RB september 2005 Geactualiseerd meerjarenplan groot onderhoud RB oktober 2005 openbare verlichting Categorisering fiets- en voetpaden ten behoeve van verlichting RB mei

28 Raadsbegroting 2011 Actualisering Gladheidbestrijdingsplan RB september Verhuur en verkoop van openbaar groen RB januari 2007 Beheerplan openbare ruimte (IBOR-plan) januari 2007 (t.k.a.) Beheerplan bewust ontwerpen januari 2007 (t.k.a.) Gemeentelijk rioleringsplan RB maart 2007 Gebruik bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud RB januari 2008 van verhardingen Openbare verlichting in relatie tot het Keurmerk RB mei 2008 Veilig Wonen Europese Kaderrichtlijn Water RB juni 2008 Afvalbeleidsplan RB juni 2008 Formulering beleid voor zorgplicht hemel- en RB november 2008 grondwater ter verbreding GRP Beëindiging gebruik bestrijdingsmiddelen bij RB januari 2009 het onderhoud van openbaar groen Groot onderhoud wijken RB juni 2009 Dierenwelzijn RB maart 2009 Groenbeleidsplan RB maart

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Raadsbegroting 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 5 Leeswijzer 9 Programmaplan 15 Programma 1. Veiligheid 17 Programma 2. Stedelijk beheer 23 Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Raadsbegroting 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 5 Leeswijzer 10 Programmaplan 16 Programma 1. Veiligheid 18 Programma 2. Stedelijk beheer 26 Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Jaarstukken 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 5 Jaarverslag 15 Programmaverantwoording 17 Programma 1. Veiligheid 19 Programma 2. Stedelijk beheer 25 Programma 3. Stedelijke voorzieningen en

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 5. Jaarverslag 15

Inhoud. Inleiding 5. Jaarverslag 15 Jaarstukken Inhoud Inhoud Inleiding 5 Jaarverslag 15 Programmaverantwoording 17 Programma 1. Meer Veiligheid 19 Programma 2. Versterken beheer 25 Programma 3. Uitbouw stedelijke voorzieningen 33 Programma

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarplan 2013 Sector Stadsontwikkeling

Bestuurlijk jaarplan 2013 Sector Stadsontwikkeling Bestuurlijk jaarplan 2013 Sector Stadsontwikkeling Bestuurlijk jaarplan 2013 Sector Stadsontwikkeling Inhoudsopgave. 1. Programma s 3 1.3. Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Grip op de begroting. Het financiële roer in handen. Bijdrage Melchior Kerklaan/VNG Gemeentefinanciën

Grip op de begroting. Het financiële roer in handen. Bijdrage Melchior Kerklaan/VNG Gemeentefinanciën Grip op de begroting Het financiële roer in handen Bijdrage Melchior Kerklaan/VNG Gemeentefinanciën Enquête 2014 1164 Deelnemers 742 Raadsleden Hoe staat mijn gemeente er financieel voor? Reserves en toch

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD150708 woensdag 8 juli 2015 BW: BW150602 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar :

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

Bijlage 2. Financiële verordening gemeente Asten (inclusief nota vaste activa 2010 en nota reserves en voorzieningen 2010)

Bijlage 2. Financiële verordening gemeente Asten (inclusief nota vaste activa 2010 en nota reserves en voorzieningen 2010) Bijlage 2 Financiële verordening gemeente Asten 2010 (inclusief nota vaste activa 2010 en nota reserves en voorzieningen 2010) 2 TITEL 1 BEGROTING EN VERANTWOORDING Artikel 1 Begroting 1. De raad stelt

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke Gemeente Zienswijze Jaarrekening Reactie Alle gemeenten behalve Medemblik Medemblik Conform voorstel In te stemmen met de resultaatbestemming 2015 met uitzondering van de toevoeging van 1.064.000,- aan

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hengelo. Nr. 70808 2 december 2014 Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel

Nadere informatie

4 Overzicht lasten en baten

4 Overzicht lasten en baten Overzicht lasten en baten Cijfers rekening 200 Bereikbaarheid 27.79 19.52 7.955-17.82-9.887 35 0-9.533 Wonen en monumenten 2.70 22.11 2.562-10.659-8.096 90 0-7.156 Stedelijke Ontwikkeling 18.235 180.15

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst B&W Informatieavond 11 oktober 2017 Gericht investeren in de toekomst Programma B&W infoavond Opening Toelichting Grondexploitatie & Vastgoedexploitatie 2017 Toelichting Begroting 2018 Slotwoord Einde

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. Dijkman J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de

Nadere informatie

Afdeling Staf W A T W I L L E N W E B E R E IK E N E N W A T G A A N WE D A A R V O O R DO E N

Afdeling Staf W A T W I L L E N W E B E R E IK E N E N W A T G A A N WE D A A R V O O R DO E N RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder Burgemeester Datum B&W-besluit 30 september 2014 Voor de vergadering van raad d.d. 6 november 2014 Afdeling Staf Z-2014/056542;D-2014/268828 Behandelend

Nadere informatie

BEGROTING 2017 PRESENTATIE

BEGROTING 2017 PRESENTATIE BEGROTING 2017 PRESENTATIE 1 Wijzigingen BBV 2016 Wijzigingen & Implementatie Hoofdlijnen (1) Taakvelden (2) Beleidsindicatoren (3) Verbonden partijen (4) Overhead (5) Investeringen (6) EMU saldo (7) Vpb

Nadere informatie

Coalitieakkoord 2010-2014

Coalitieakkoord 2010-2014 Heerhugowaard stad van kansen Coalitieakkoord 2010-2014 Heerhugowaard voor en met elkaar 9 april 2010 COALITIE AKKOORD HEERHUGOWAARD 2010-2014 Inleiding Een nieuwe coalitie van VVD, HOP, PvdA, CDA en GroenLinks

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord.

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. 2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. Tijdens de ledenconsultaties die in juni over het Bestuursakkoord en het rapport De eerste overheid hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Wilt u over één van de plannen meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dronten. Algemeen Bestuur Financiële verordening 2016 Verordening

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 mei 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 mei 2015 Portefeuillehouder: Dhr. C.J. Ruigrok Opsteller: Nes, Renate van de 1. 8105 opstelling kadernota bestemmingsplan bedrijventerreinen * Stem in met het opstellen van de kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen

Nadere informatie

Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij

Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij (f\j Amendement v * ^v. N I. ; ^ Voorstelnummer: 2009 / Onderwerp: Vaststelling Raadsbegroting 2010. De Raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op

Nadere informatie

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215 Inhoudsopgave 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215... 2 Bijlage: maandelijkse begrotingswijziging november 215... 3 Raadsvoorstel Maandelijkse

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Gemeenteraad 16 april 2014

Gemeenteraad 16 april 2014 Gemeenteraad 16 april 2014 Inkomsten (primaire begroting 2014) (bedragen x 1 miljoen) Algemene uitkering 119 Inkomensoverdrachten van het Rijk 74 Belastingen en heffingen 53 Overige goederen en diensten

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 28-5-2013 B en W-besluit nr.: 13.0508 Naam programma: Programma Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp: Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden (PRIL) 2013 Het

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullende beleidsdocumenten Onderstaande teksten zijn een aanvulling op Hoofdstuk 3 uit de Toelichting van het bestemmingsplan. Het zijn samenvattende teksten die betrekking hebben op beleidsdocumenten

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand

Nadere informatie

ER KOMT VEEL OP GEMEENTEN AF VERNIEUWINGEN BBV AGENDA AANLEIDING VERNIEUWINGEN. JE presenteert. Aanleiding. Tijdspanne vernieuwingen

ER KOMT VEEL OP GEMEENTEN AF VERNIEUWINGEN BBV AGENDA AANLEIDING VERNIEUWINGEN. JE presenteert. Aanleiding. Tijdspanne vernieuwingen ER KOMT VEEL OP GEMEENTEN AF BBV JE presenteert 1 AGENDA Aanleiding Tijdspanne vernieuwingen De vernieuwingen Resterende vernieuwingen 2 AANLEIDING Rapport Adviescommissie Depla: Kaderstellende en controlerende

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact A. van den Berg

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht

Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Inleiding Met ingang van de begroting 2017 gaat er het nodige veranderen in het Besluit Begroting en Verantwoording en daarmee in onze begroting.

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Collegevoorstel Zaaknummer: 00403913 Feitelijke informatie Bijgaand treft u het raadsvoorstel aan tot vaststelling van de beleidsplannen

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie