Beleidsrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsrekening www.overmaas.nl"

Transcriptie

1 Beleidsrekening 2008

2 Inhoudsopgave I Verslag ter verantwoording van het financieel beleid en beheer over Inleiding/samenvatting Inleiding Samenvatting Overige aspecten Opbouw beleidsmatig deel van de jaarrekening Balans Balans Toelichting op de balans Indeling en waardering balansposten Toelichting balansposten activa Toelichting balansposten passiva Beleidsvelden Nettokosten beleidsvelden Toelichting naar beleidsvelden en beleidsproducten Beleidsveld planvorming Beleidsveld aanleg en onderhoud waterkeringen Beleidsveld aanleg en onderhoud waterkeringen Beleidsveld inrichting en onderhoud watersystemen Beleidsveld bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken Beleidsveld vergunningverlening en handhaving Keur Beleidsveld beheersing van lozingen Vergunningverlening en handhaving grondwaterbeheer Beleidsveld heffing en invordering Beleidsveld bestuur en externe communicatie Investeringsvolume per thema uit het Waterbeheersplan Dekkingsmiddelen Nettokosten beleidsvelden en beleidsproducten per taak Nettokosten ondersteunende beheerproducten Toelichting op de ondersteunende beheerproducten Nettokosten ondersteunende beheerproducten realisatie versus primitieve begroting Nettokosten ondersteunende beheerproducten 2008 versus Kostensoorten Kosten en opbrengsten Toelichting op de kosten en opbrengsten Toelichting op kosten Toelichting op opbrengsten Financiële toestand van het waterschap Risico's Waterschap Roer en Overmaas 1

3 5.2 Treasuryparagraaf Ontwikkelingen die van invloed zijn op de treasuryfunctie en het treasurybeleid Uitkomsten liquiditeitsprognoses Treasurybeheer Ontwikkelingen in de treasuryorganisatie Ontwikkelingen in de informatievoorziening voor de treasuryfunctie Kwartaaloverzichten liquiditeitspositie EMU-saldo Relatie met Waterschapsbedrijf Limburg Relatie Begroting / begrotingswijzigingen Financieringsstroom II De verklaring van de financieel ambtenaar III Accountantsverklaring IV Voorstellen en besluit Bijlagen 1 Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening Voorstel tot aanwending van het batig saldo Vaststelling van de jaarrekening A Vaste activa B Reserves en voorzieningen C Vaste schulden D Personeelslasten E Renteomslag F Kostenverdeelstaat G Waterschapsbedrijf Limburg H Treasury I EMU-saldo J Kwartaaloverzichten liquiditeitspositie 2 Beleidsrekening 2008

4 I Verslag ter verantwoording van het financieel beleid en beheer over 2008 De jaarrekening 2008 is opgesteld in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast is de Waterschapswet van toepassing. Een verklaring van de deskundige als bedoeld in genoemde wet, in casu Ernst & Young Accountants, is in de verslaglegging opgenomen. De financiële verslaglegging 2008 bestaat uit een beleidsmatig gedeelte en de wettelijk voorgeschreven bijlagen, welke in één boekwerk worden gepresenteerd. Tevens wordt de realisatie van de investeringsplanning in een bijlage gepresenteerd; het meerjarig investeringsplan (MIP). De toelichtingen op realisatiegegevens zijn toegespitst op de beleidsveldenbenadering en in mindere mate op de kostensoorten. Op grond van de wettelijke verplichtingen blijft de rekening van kosten en opbrengsten naar het gezichtspunt van de kostensoorten gepresenteerd. In de bijlagen is aangegeven op welke wijze de kosten van functionele afdelingen en ondersteunende beheerproducten zijn toegerekend aan de primaire beleidsproducten en beleidsvelden van het waterschap. Met de beleidsveldenbenadering wordt beoogd een hulpmiddel te verschaffen bij het geven van een oordeel over de doelmatigheid van het opereren van de waterschapsorganisatie. Waterschap Roer en Overmaas 3

5 4 Beleidsrekening 2008

6 1 Inleiding/samenvatting 1.1 Inleiding Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2008 aan waarin verantwoording wordt afgelegd over de opgaven waarvoor wij als waterschap in het verslagjaar aan de lat hebben gestaan en de financiële verantwoording daarover. Deze jaarrekening is een uitvloeisel van de begroting De voorliggende jaarrekening is de laatste jaarrekening die gebaseerd is op de traditionele beleidsveldenbenadering. In verband met de nieuwe Waterschapswet doet namelijk met ingang van het dienstjaar 2009 de programmabenadering zijn intrede. Het jaar 2008 kan getypeerd worden als een jaar waarin de wereld geconfronteerd is met een financiële crisis die zijn weerga niet kent. Ook ons waterschap is door het nog openstaande deposito bij Landsbanki Island hiermee geconfronteerd. Omdat nog onduidelijk is of, en in welke mate, dit financiële gevolgen heeft voor ons waterschap, heeft dit in deze jaarrekening niet geleid tot een negatief effect. Een financieel risico blijft echter aanwezig. Hiervoor verwijzen wij naar paragraaf 5.1 risico s. Op basis van de voorliggende jaarrekening is 2008 financieel positief verlopen en sluit met een batig saldo van Waterschap Roer en Overmaas 5

7 1.2 Samenvatting Het exploitatieresultaat is opgebouwd uit afschrijvingskosten, afhankelijk van de hoogte van het netto investeringsvolume, de bijdrage aan het Waterschapsbedrijf Limburg en de overige kosten en opbrengsten in het verslagjaar. Exploitatie Het exploitatieresultaat van de kosten en opbrengsten in 2008 kan als volgt worden weergegeven: Kosten/opbrengsten 2008 Kosten Afschrijvingskosten Bijdrage Waterschapsbedrijf Limburg Overige kosten Totale kosten Opbrengsten Heffingsopbrengsten Waterkwaliteitsbeheer Waterkwantiteitsbeheer Waterkeringszorg Correctie op heffingsopbrengsten Kwijtschelding Oninbaarverklaring Overige opbrengsten Totale opbrengsten Exploitatieresultaat Het totaal van de kosten en opbrengsten bedraagt respectievelijk en waardoor over 2008 een positief resultaat resteert van Het resultaat is opgebouwd uit een aantal grote incidentele posten die zich voornamelijk voordoen in de opbrengstensfeer. Door het positieve resultaat is de onttrekking aan de egalisatiereserve ontwikkeling waterschapslasten zuiveringsheffing die noodzakelijk was om een sluitende begroting te presenteren achterwege kunnen blijven. Ten opzichte van de primitieve begroting 2008 zijn de kosten afgenomen met en de opbrengsten toegenomen met In totaliteit gezien is sprake van een zeer marginale daling van het kostenniveau met 0,10% en een stijging van het opbrengstenniveau met 1,90%. 6 Beleidsrekening 2008

8 Onderstaand zijn de voornaamste afwijkingen aangegeven ten opzichte van de primitieve raming in zowel de kosten- als opbrengstensfeer: Kosten (afgerond op 1.000) Bedrag Rentelasten Afschrijvingen Personeelslasten Huren en rechten Overige diensten door derden Overige diensten door derden WBL Bijdragen aan derden Toevoeging aan voorzieningen Onvoorzien Diversen De rentelasten zijn toegenomen doordat de berekende rente over de eigen financieringsmiddelen, interne rentelasten, als gevolg van een verbeterde reservepositie hoger is uitgevallen. Ondanks het hogere gerealiseerde investeringsniveau in 2008 en de beperkte versnelde afschrijving van projecten die niet meer in gebruik zijn, zijn door het structurele effect op de reguliere afschrijvingen als gevolg van de onderuitputting van het investeringsvolume 2007, de afschrijvingen afgenomen. De personeelslasten zijn toegenomen als gevolg van de overgang van de unit Vergunningen en Handhavingvan het waterschapsbedrijf naar de beide waterschappen. Bovendien zijn de primaire salariskosten van het bestuur en personeel, door de in november 2007 afgesloten CAO, eveneens gestegen. De sociale lasten echter zijn gedaald omdat de werkelijke premiepercentages ten opzichte van de in de raming gehanteerde percentages zijn afgenomen. Verder is de premie zorgverzekeringswet verantwoord onder de salarissen waardoor een administratieve verschuiving heeft plaatsgevonden van de sociale lasten naar de post salarissen. De onderschrijding op de overige personeelslasten wordt vooral veroorzaakt door lagere kosten studie, opleiding, training en invulling vacatures. Wel is in het verslagjaar, om knelpunten op te lossen, meer gebruik gemaakt van personeel van derden. De huren en rechten zijn als gevolg van kosten voor het huren van de het pand Parklaan 15 (bilocatie) en het leasen van multifunctionals toegenomen. De overige diensten door derden zijn afgenomen. Door de overgang van het laboratorium van het waterschapsbedrijf naar Intertek is de bijdrage aan het waterschapsbedrijf voor analyse en bemonstering vervallen. De reis- en verblijfkosten, adviezen derden, exposities en educaties zijn echter gestegen. Door de overgang van de unit Vergunningen en Handhavingvan het waterschapsbedrijf naar de beide waterschappen is de bijdrage aan het waterschapsbedrijf neerwaarts bijgesteld waardoor de overige diensten door derden WBL aanzienlijk lager zijn uitgevallen. De afname van de bijdrage aan derden is een gevolg van het feit dat slechts beperkt gebruik is gemaakt van de stimuleringsregeling niet kerende grondbewerking. Verder is door gemeenten geen beroep gedaan op een bijdrage voor het opstellen van waterplannen en het baggeren van stedelijk water. De bijdrage aan Het Waterschapshuis is echter hoger uitgevallen. De toevoeging aan de voorzieningen is door een toevoeging aan de nieuw ingestelde voorziening niet kerende grondbewerking en een toevoeging aan de voorziening pensioen en uitkeringsverplichtingen toegenomen. Waterschap Roer en Overmaas 7

9 Tot slot kan nog worden vermeld dat de post onvoorzien niet is aangewend. Opbrengsten (afgerond op 1.000) Bedrag Rente Personele baten Goederen en diensten aan derden Bijdragen van derden Waterschapsbelastingen Onttrekking aan reserves Eigen uren waterkeringen Diversen De opbrengst rente is positief uitgevallen door de aanzienlijke renteresultaten die gerealiseerd zijn als gevolg van overliquiditeit en de toename van de hogere opbrengst bespaarde rente. De bijdrage van het UWV ter compensatie van de kosten van zwangerschap en WAO van een aantal medewerkers, de premieteruggaaf 2006 (WAO) en 2007 (IP/AP) en de salariscompensatie van de medewerkers die in het verslagjaar hebben geparticipeerd in het Roemenie project 'Equilibrium Europe, hebben geresulteerd in een hogere opbrengst personele baten. De goederen en diensten aan derden zijn toegenomen door de overgang van de unit Vergunningen en Handhavingvan het waterschapsbedrijf naar de beide waterschappen, waardoor de opbrengst handhaving afvalwater en zwemwaterkwaliteit ten goede komt aan het waterschap. De bijdragen van derden is toegenomen door het feit dat de ontvangen bijdrage in de beverrattenbestrijding niet in de begroting is geraamd. Daarnaast zijn bijdragen ontvangen van de Regionale Brandweer Zuid-Limburg, de Bezirksregierung Köln en de Provincie Belgisch Limburg voor geleverde diensten. De waterschapsbelastingen zijn als gevolg van een gerealiseerde meeropbrengst over de belastingjaren 2004 tot en met 2008 hoger uitgevallen dan geraamd. Gelet op het positieve exploitatieresultaat is de onttrekking aan de reserves, te weten de geraamde onttrekking aan de egalisatiereserve ontwikkeling waterschapslasten om een sluitende begroting te kunnen presenteren, achterwege gebleven. De werkzaamheden van het waterschapspersoneel in 2008 verricht voor de aanleg van de waterkeringen hebben, gelet op het subsidiabele karakter, geleid tot een extra opbrengst. Voor een uitgebreide toelichting op de kosten en opbrengsten verwijzen wij naar hoofdstuk 4 'kostensoorten'. Investeringen Het investeringsvolume bestaat voor het merendeel uit projecten gebaseerd op het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas en meerdere inspanningsverplichtingen. Deze zijn opgenomen in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4), het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), Waterbeleid 21e eeuw (WB21), het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de Europese Kaderrichtlijn Water. Raming In het begrote meerjarig investeringsplan 2008, dat op 10 december 2007 is vastgesteld door het algemeen bestuur, is uitgegaan van een netto investeringsniveau van Hiervan was voorzien voor de realisatie van waterstaatkundige werken en overige 8 Beleidsrekening 2008

10 investeringen in de sfeer van de bedrijfsvoering. Het restant investeringsbedrag was voorzien voor verkiezingen , de verbouwing van het kantoorpand en de realisatie van de centrale opslag calamiteitenmateriaal en steunpunt buitendienst Medio 2008 waren de inzichten in het investeringsniveau zodanig dat het totale netto investeringsniveau in het verslagjaar is bijgesteld tot , waarvan voor waterstaatkundige projecten en voor overige investeringsprojecten. De geraamde uitgaven voor de verbouwing van het kantoor zijn in het verslagjaar bijgesteld tot Een en ander is vertaald in de 1e en 2e triaalrapportage In de tussentijdse aanpassing van de geplande investeringsuitgaven en -inkomsten is ook rekening gehouden met het project 'Waterkeringen Roer'. Dit project wordt uitgevoerd door het waterschap. Dit betekent dat het waterschap voor de uitvoeringskosten van dit project een bijdrage ontvangt van Maaswerken, waardoor dit budgettair neutraal verloopt. De geraamde uitgaven en de inkomsten bedroegen in het verslagjaar Realisatie Uiteindelijk bedroeg het gerealiseerde netto investeringsniveau in het verslagjaar Ten opzichte van de genoemde aanpassingen van het investeringsniveau is het totale netto investeringsvolume in 2008 dan ook lager dan verwacht en kan naar de belangrijkste investeringscomponenten als volgt worden weergegeven: waterstaatkundige projecten : verbouwing kantoor : overige investeringsprojecten : Onderstaand wordt deze afwijking per onderdeel nader uitgewerkt. Waterstaatkundige projecten De gerealiseerde uitgaven van de waterstaatkundige projecten in het verslagjaar bedragen Dit betekent dat deze investeringsuitgaven hoger zijn dan verwacht in de 2e triaalrapportage. De hierop betrekking hebbende inkomsten bedragen Dit betekent dat de inkomsten hoger zijn dan voorzien. In het verslagjaar zijn dan ook meer subsidies verantwoord dan gepland. In onderstaande tabel worden de geplande en gerealiseerde uitgaven en inkomsten van de waterstaatkundige investeringsprojecten in het kort schematisch weergegeven: Raming Realisatie - uitgaven inkomsten De prognoses van de uitgaven en inkomsten zoals opgenomen in de 2e triaalrapportage zijn per saldo gerealiseerd. Binnen de individuele projecten die in 2008 in voorbereiding dan wel in uitvoering waren, hebben wel verschuivingen plaatsgevonden (zowel bij de uitgaven als de inkomsten). Deze verschuivingen hebben echter geen gevolgen gehad voor het geplande bruto investeringsniveau en de geplande inkomsten. Voor de volledigheid worden hieronder de belangrijkste afwijkingen per project inzichtelijk gemaakt: Waterschap Roer en Overmaas 9

11 Herstel Maasmeanders In het verslagjaar hebben geen aankopen plaatsgevonden voor grondverwerving. Aanleg vistrap en verwijderen slib ECI In 2008 zijn de werkzaamheden aan de vispassages Hambeek en ECI-centrale in Roermond afgerond. Omdat de uitgaven hoger zijn uitgevallen, is via de 2e triaalrapportage een aanvullend krediet gevoteerd. De subsidie van SGB voor de vispassage Hambeek wordt begin 2009 betaalbaar gesteld. De einddeclaratie voor de Life-subsidie wordt ook in 2009 of later uitbetaald. Aanleg vispassages Rode Beek, Vlodrop De vispassage is in 2008 afgerond en opgeleverd. Als gevolg van problemen met een eigenaar heeft dit project in 2007 meerdere maanden stil gelegen. Het uitgavenpatroon is hierdoor opgeschoven waardoor de uitgaven in 2008 hoger zijn dan geraamd. Verder zijn extra niet voorziene werkzaamheden uitgevoerd ter plaatse van de monding van de Rode Beek in de Roer. De inkomsten 2008 zijn eveneens hoger, dit is ook een gevolg is van de verschuiving in de tijd van de afrekening. Herinrichting Vulensbeek, fase 1 De vaststelling van de SGB subsidie is in september 2007 aangehouden omdat het projectbord was vernield ten tijde van de fysieke controle. Dit projectbord is een outputindicator. In december 2007 is een nieuw bord geplaatst, waarna vaststelling en betaling van de subsidie heeft plaatsgevonden in Een graafmachine aan het werk in de Vulensbeek. 10 Beleidsrekening 2008

12 Herinrichting Vlootbeek Linnerweerd In het verslagjaar is de bijdrage van Rijkswaterstaat (RWS) hoger uitgevallen. Op basis van het convenant Herstel & Inrichting Beekmondingen Maas is door RWS 50% bijgedragen voor de herinrichting van de Vlootbeek nabij de Maas. De stortkosten van de grond die is vrijgekomen zijn door RWS voor 100% gefinancierd. In het project is in een later stadium de aanleg van een riool meegenomen. De aanleg van dit riool, naar het te realiseren bergbezinkbassin door de gemeente, is meegenomen om de Vlootbeek deels te kunnen dempen. De gemeente heeft hiervoor een financiële bijdrage geleverd. Herinrichting Putbeek, fase 2 De uitvoering van dit project is gepland in de 2e helft van In het verslagjaar is gestart met het opstellen van een inrichtingsvisie met inrichtingsplan van de Putbeek fase 2 en de Vlootbeek. Ingestoken is op een traject waarbij zo optimaal mogelijk wordt gecommuniceerd met de streek. Hierdoor vergt de voorbereiding meer tijd. Opheffen overkluizing Rode Beek Schinveld Een onderdeel van de ontkluizing van de Rode Beek is het aanpassen en vergroten van de bestaande regenwaterbuffer Breukberg. Aangezien de planvorming c.q. vaststelling voor het nieuwe tracé van de Parkstadring is vertraagd, is de start voor de aanpassing van de regenwaterbuffer uitgesteld. De financiële verplichtingen zijn hierdoor verschoven naar Herinrichting Rode Beek, Jabeek Schinveld De vorming van een gemeenschappelijke regeling om het grensoverschrijdende Rode Beekdal conform de begrenzing van de Robuuste Verbindingszone te herinrichten (zgn. Zweckverband), is door de aarzelingen bij vooral de Kreis Heinsberg vertraagd en zal niet binnen afzienbare tijd worden geëffectueerd. Hierdoor heeft het bijbehorende planvormingsproces vertraging opgelopen. Herinrichting Geleenbeek Oorsprong-RWZI Terworm; Hydrologisch onderzoek, gemeente Heerlen Door de verschuiving van een deel van de uitvoeringsperiode van 2007 naar 2008 en het niet bereiken van overeenstemming over de eindafrekening met de aannemer is het project nog niet afgerond. De gemeente Heerlen als projecttrekker dient nog een laatste termijn af te roepen bij het waterschap. Dit zal in de eerste helft van 2009 gebeuren. Optimaal waterbeheer in de landbouw; Geleenbeek-Middelsgraaf De einddeclaratie ten behoeve van de subsidie wordt pas in de tweede helft van 2009 ingediend waardoor de geraamde inkomsten in 2009 zullen worden gerealiseerd. Reconstructie kademuren Geultak Emmalaan-Walramstuw De uitvoering van fase 1 van het herstel van de kademuren (traject Burgemeester Henssingel- St. Pieterstraat) is niet in oktober 2008 afgerond. Dit is niet gelukt omdat stagnatie is opgelopen door de natte periodes waardoor niet in de Geul kon worden gewerkt. Deze vertraging heeft geleid tot minder uitgaven. Daarnaast heeft de Provincie Limburg in verband met deze vertraging aangegeven niet tot bevoorschotting over te gaan. Waterschap Roer en Overmaas 11

13 Aanpassen molens en realisatie ecologische verbindingszone De aanleg van de vispassage nabij de Walramstuw maakt onderdeel uit van het bestek van het herstel van de kademuren fase 1. Gezien de genoemde vertraging (zie vorig project) is de uitvoering in de vispassage nog niet afgerond. De vertraging heeft geleid tot lagere uitgaven dan gepland. Daarnaast heeft de Provincie Limburg in verband met deze vertraging aangegeven niet tot bevoorschotting over te gaan. Herinrichting Geul, Hoofdstraat Mechelen De planning was om het project eind 2006, begin 2007 uit te voeren. De gehouden aanbesteding is echter in eerste instantie niet gelukt. De laagste inschrijver voldeed niet aan de selectiecriteria en de rest van de inschrijvers hadden geen complete inschrijving verricht. De laagste inschrijver heeft een kort geding aangespannen waardoor deze procedure eerst doorlopen moest worden voordat opnieuw aanbesteed kon worden. Uitvoering heeft begin 2008 plaatsgevonden. Sanering en herinrichting Oude Kanjel en benedenstrooms Kanaal Aangezien het een moeizaam en traag verlopen proces is, zijn de uitgaven beperkt gebleven. Aanpassen lossluizen Molen Lombok, Maastricht De uitwerking van het eind 2007 opgestelde raamplan is nog niet ter hand genomen. Herinrichting Gravenweglossing te Kerkrade/Landgraaf De uitvoering van het project is pas in januari 2009 van start gegaan omdat de gemeente Landgraaf die de planvoorbereiding heeft getrokken een fout heeft gemaakt in de procedure voor de benodigde bestemmingsplanwijziging. Verder bleek een bouwvergunning noodzakelijk in plaats van de verleende aanlegvergunning. Herinrichting Centraal Plateau Door de landinrichtingscommissie herinrichting Centraal Plateau is in 2008 het beekherstel in uitvoering genomen. Hierdoor is eind 2008 een voorschot in de waterschapsbijdrage van de uitvoeringskosten betaald. Ook zijn het 3e bufferbestek en de voorbereidingskosten van enkele bestekken afgerekend met de landinrichtingscommissie. De geraamde inkomsten zijn niet apart met de landinrichtingscommissie verrekend. De bijdrage van het rijk is met de waterschapsbijdrage in de afzonderlijke projecten direct verrekend. Herinrichting Mergelland-Oost Door een voorschotdeclaratie van de landinrichtingscommissie van ca. 90% van de waterschapsbijdrage in de uitvoeringskosten van het 3e bufferbestek zijn de uitgaven in 2008 hoger uitgevallen. De inkomsten betreffen de bijdrage in het kader van de WB21-regeling in de uitvoeringskosten van het waterschap van het 3e bufferbestek. Deze inkomsten waren later voorzien, maar zijn door het rijk reeds in 2008 betaald. Herinrichting Ransdalerveld In het verslagjaar hebben geen grondaankopen in het herinrichtingsgebied plaatsgevonden. Verbetering onderhoudsmogelijkheden watersystemen Het project verkeert nog in de initiatieffase. Wel zijn reeds enkele incidentele aankopen gerealiseerd. Aangezien de grondverwerving nog niet actief is opgestart, zijn nog geen kosten op dit project geboekt. 12 Beleidsrekening 2008

14 Erosiemaatregelen Mergelland-West De verwerving van grasbanen en grasstroken die dienen als erosieremmend is zeer complex, waardoor in het verslagjaar minder verworven is dan beoogd. Uitvoering kwantiteitsmeetplan 2007 Bij de beschikbaarstelling van het krediet in december 2007 was de verwachting dat het zwaartepunt van de uitvoering van het meetnet in de jaren 2008 en 2009 zou plaatsvinden. De voorbereiding heeft echter meer tijd gevergd, waardoor op basis van de huidige inzichten het bestek in 2009 wordt opgesteld en aanbesteed. Uitvoering vindt mogelijk voor een deel plaats in 2009 en Afronding is voorzien in Realisatie centrale opslag calamiteitenmaterialen en steunpunt buitendienst; aankoop grond In het verslagjaar is onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor nieuwbouw van de buitendienst regio Noord. Naar aanleiding hiervan is in principe gekozen voor een nieuwe locatie op het nog te ontwikkelen industrieterrein Holtum Noord III. De hiervoor vereiste bestemmingsplan procedure is echter nog niet doorlopen. In 2009 zal duidelijk worden of realisatie van een steunpunt op deze locatie haalbaar is. Realisatie centrale opslag calamiteitenmaterialen en steunpunt buitendienst; overige kosten In afwachting van bovenstaande ontwikkelingen is de realisatie vertraagd met 1 tot 2 jaar. Verbouwing kantoor De gerealiseerde uitgaven van de verbouwing van het kantoor in het verslagjaar bedragen Dit betekent dat het geplande investeringsniveau, zoals opgenomen in de 2e triaalrapportage 2008, met een verschil van is gerealiseerd. De renovatie van het kantoorpand wordt in het eerste kwartaal 2009 afgerond. Overige investeringsprojecten De realisatie van de uitgaven en inkomsten van de overige investeringsprojecten in het verslagjaar bedragen , respectievelijk De uitgaven zijn lager, en de inkomsten hoger dan voorzien. Waterschapsverkiezingen Eind 2008 zijn voor de eerste keer in de historie van de waterschappen landelijke waterschapsverkiezingen gehouden. De Unie van Waterschappen (UvW) heeft in de Ledenvergadering van 30 maart 2007 van de waterschappen de volmacht gekregen deze verkiezingen voor te bereiden. Ieder waterschap heeft zich verbonden aan de in Unieverband afgesproken verdeelsleutel van de te maken kosten. In het verslagjaar heeft het waterschap een bedrag van betaald voor de verkiezingen. Tegenover deze uitgave staat een bijdrage van uit de bestemmingsreserve verkiezingen. Zowel de uitgaven als de inkomsten zijn iets hoger uitgevallen, te weten respectievelijk en De definitieve afrekening van de verkiezingen vindt plaats in het eerste kwartaal Waterschap Roer en Overmaas 13

15 Naast de hogere uitgaven en inkomsten hebben een aantal overige investeringsprojecten vertraging opgelopen. Het betreft onder andere: Duurzaam stedelijk waterbeheer. In 2008 zijn weliswaar bijdragen in stedelijke waterplannen toegezegd, maar hebben nog geen uitgaven plaatsgevonden omdat de planvorming nog niet is afgerond (onder andere Meerssen en Voerendaal). AVANTIS bijdrage duurzaam stedelijk waterhuishoudkundig systeem. De aanleg van het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis stagneert. Beleids- en activiteitenplan informatievoorziening en automatisering. In 2008 zijn in de uitvoering van het 'Beleids- en activiteitenplan informatievoorziening en automatisering ' door ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen die voortkomen uit de activiteiten van Het Waterschapshuis en gewijzigde inzichten, een aantal deelprojecten voorlopig geheel of gedeeltelijk aangehouden. Daarnaast zal de vervanging van de PC-werkplekken grotendeels plaatsvinden in het eerste kwartaal van Ook is in de uitvoering van de twee ICT infrastructuur projecten, Beveiliging, bewaking en signalering en Integratie data- en telecommunicatie vertraagt. 14 Beleidsrekening 2008

16 1.3 Overige aspecten Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW) Op 1 januari 2009 is de Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW) in werking getreden. Deze regeling vervangt met ingang van genoemde datum de comptabiliteitsvoorschriften voor waterschappen (lees boekhoudvoorschriften). Omdat het kabinet waarde hechtte aan een grotere uniformiteit en vergelijkbaarheid is vooruitlopend op deze regeling door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in april 2005 een notitie opgesteld over de bepalingen en bedoelingen van de regelgeving rond de waardering van activa, reserves en voorzieningen. In deze notitie is de regelgeving rond de aangehaalde onderwerpen nader toegelicht en is aangegeven hoe deze geïnterpreteerd dienen te worden. Naar aanleiding hiervan heeft het dagelijks bestuur op 7 juli 2005 een standpunt ingenomen hoe hier met ingang van het dienstjaar 2006 invulling aan te geven. In de voorliggende jaarrekening is deze gedragslijn gecontinueerd. Extra afschrijving Eenmaal per jaar dient te worden nagegaan of de activa die op de balans zijn vermeld, nog wel worden gebruikt en of deze, mede gegeven de te verwachten resterende gebruiksduur, nog wel tegen de juiste waarde zijn gewaardeerd. Een natuurlijk moment voor deze evaluatie is bij het opstellen van de jaarrekening. Indien de activa tegen een te hoge waarde op de balans staan, dient de waardevermindering ten laste van de exploitatierekening te worden gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat, naast de gebruikelijke jaarlijkse beoordeling van de immateriële vaste activa, de materiële vaste activa bij het opstellen van de jaarrekening eveneens beoordeeld dient te worden. Indien noodzakelijk zal worden overgegaan tot versnelde afschrijving. Gelet op de aangehaalde argumentatie heeft in het verslagjaar wederom een beoordeling van de immateriële en materiële vaste activa plaatsgevonden. Deze beoordeling heeft ertoe geleid dat het project voorbereidingskosten uitbreiding kantoorgebouw 4 e bouwlaag met versneld is afgeschreven. Daarnaast zijn vooruitlopend op de nota vaste activa 2008 zeventien projecten, waarvan de boekwaarde kleiner of gelijk is dan 2.500, in het verslagjaar extra afgeschreven tot een bedrag van Projecten Bedrag Immateriële Vaste activa - projecten met boekwaarde kleiner dan Materiële Vaste activa - voorbereidingskosten uitbreiding kantoorgebouw 4 e bouwlaag projecten met boekwaarde kleiner dan Waterschap Roer en Overmaas 15

17 Planning- en controlcyclus In het verslagjaar is de planning- en controlcyclus volledig tot uitvoering gekomen. De opzet van de programmabegroting en de technische uitgangspunten begroting 2009 en meerjarenraming , die de basis vormen voor de programmabegroting 2009, zijn op 21 april 2008 door het algemeen bestuur vastgesteld. Op 30 juni 2008 is door het algemeen bestuur de jaarrekening 2007, de zienswijze op de begroting 2009 van het Waterschapsbedrijf Limburg en de meerjarenraming vastgesteld. In het verslagjaar is bij de tussentijdse rapportagesystematiek de methodiek van triaalrapportages gehanteerd. De 1e triaalrapportage met peildatum 30 april 2008 en de 2e triaalrapportage met peildatum 31 augustus 2008 zijn volgens planning gerealiseerd en door het algemeen bestuur op respectievelijk 30 juni 2008 en 24 november 2008 geaccordeerd. De 3e triaalrapportage met peildatum 31 december is de voorliggende jaarrekening. De programmabegroting 2009 is eveneens volgens planning gerealiseerd en op 24 november 2008 door het algemeen bestuur vastgesteld. Doorberekening overheadkosten De jaarrekening 2008 is in overeenstemming met de landelijke beleids- en beheerproducten (BBP-structuur) opgesteld. In deze BBP-opzet is een bepaalde systematiek van doorberekening van overheadkosten opgezet. Hiermee is bij het samenstellen van de jaarrekening rekening gehouden. Vergelijkende cijfers Op realisatieniveau is het opnemen van vergelijkende cijfers gelet op de comptabiliteitsvoorschriften verplicht. Naast de realisatie 2008 is de begroting 2008 en de realisatie 2007 gepresenteerd. Wettelijk voorgeschreven bijlagen In de jaarrekening zijn de wettelijk voorgeschreven bijlagen in gecomprimeerde vorm, uiteraard rekeninghoudende met de comptabiliteitsvoorschriften voor waterschappen, opgenomen. 16 Beleidsrekening 2008

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.

Jaarverslag 2008. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Datum 12 mei 2009 Opgemaakt door Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave

Nadere informatie

In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72

In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: jaarrekening en jaarverslag 2009 Nummer: 278697 In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen In Cie: Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer:

Nadere informatie

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 JAARSTUKKEN 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 1 JAARVERSLAG 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Verslaggeving 6 1.3 Ontwikkelingen in het verslagjaar 7 1.4 Exploitatieresultaat 2013 9 1.5 Incidentele baten en

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Kortheidshalve volstaan wij verder met een verwijzing naar de Najaarsrapportage 2013.

Kortheidshalve volstaan wij verder met een verwijzing naar de Najaarsrapportage 2013. CMFB 29-10-2013 Agendapunt: 5 Sittard, 10 oktober 2013 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Najaarsrapportage 2013; 3e begrotingswijziging 2013./. Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

Bekendmaking Jaarrekening 2010

Bekendmaking Jaarrekening 2010 Bekendmaking Jaarrekening 2010 Publicatiedatum 31 mei 2011 Type overig Termijn 31 mei 2011-14 juni 2011 Kennisgeving terinzagelegging Jaarrekening 2010 Volledig gebied DMS-nr. 954152 Het college van dijkgraaf

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31 JAARSTUKKEN 2013 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2013... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2013... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling...

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 -

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 - JAARREKENING 2011 stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-2672389 fax: 010-2671660 e-mail:info@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.info Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Ingevolge de artikelen 99 t/m 104 van de Waterschapswet bieden wij u de ontwerp begroting 2006 van het Waterschap Hollandse Delta aan.

Ingevolge de artikelen 99 t/m 104 van de Waterschapswet bieden wij u de ontwerp begroting 2006 van het Waterschap Hollandse Delta aan. DATUM VERGADERING 17 novbmber 25 AGENDAPUNTNUMMER BULAGE(N) l DATUM BEHANDELING IN D&H 18 Oktober 25 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B5684 ONTWERP BEGROTING 26 1. Aanleiding Ingevolge de artikelen 99 t/m

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina:

INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2012 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Jaarrekening Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2012... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling... 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011 no. 2 (januari tot en met december 2011)

Bestuursrapportage 2011 no. 2 (januari tot en met december 2011) Bestuursrapportage no. 2 (januari tot en met december ) Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 3 april 2012 Behandeld door het algemeen bestuur op18 april 2012 DOCS-#490346-v8-Bestuursrapportage

Nadere informatie

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114 Aanbieding... 3 Jaarverslag... 5 1. Algemene beschouwingen... 7 2. Paragraaf lokale heffingen... 11 3. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf... 12 4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...

Nadere informatie

VeiligheidsRegio. Jaarrekening 2010

VeiligheidsRegio. Jaarrekening 2010 VeiligheidsRegio Jaarrekening 21 Jaarrekening 21 Inhoud 1 Directieverslag 21.3 1.1 Inleiding 3 1.2 Bedrijfsresultaat2l 3 1.3 Incidentele BDUR-rijksbijdrage eind 21 4 1.4Projecten 4 1.5 Risico s 4 1.6 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 17 maart 2015

Jaarstukken 2014 17 maart 2015 Jaarstukken 2014 17 maart 2015 RUD Utrecht Samenstelling van het bestuur De RUD Utrecht (Regionale Uitvoeringsdienst) is een zelfstandig vormgegeven samenwerkingsverband van en voor elf gemeenten en de

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie