Beleidsrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsrekening www.overmaas.nl"

Transcriptie

1 Beleidsrekening

2 Inhoudsopgave I Verslag ter verantwoording van het financieel beleid en beheer over Inleiding/samenvatting Inleiding Samenvatting Overige aspecten Opbouw beleidsmatig deel van de jaarrekening Balans Balans Toelichting op de balans Indeling en waardering balansposten Toelichting balansposten activa Toelichting balansposten passiva Beleidsvelden Nettokosten beleidsvelden Toelichting naar beleidsvelden en beleidsproducten Beleidsveld planvorming Beleidsveld aanleg en onderhoud waterkeringen Beleidsveld aanleg en onderhoud waterkeringen Beleidsveld inrichting en onderhoud watersystemen Beleidsveld bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken Beleidsveld vergunningverlening en handhaving Keur Beleidsveld beheersing van lozingen Vergunningverlening en handhaving grondwaterbeheer Beleidsveld heffing en invordering Beleidsveld bestuur en externe communicatie Investeringsvolume per thema uit het Waterbeheersplan Dekkingsmiddelen Nettokosten beleidsvelden en beleidsproducten per taak Nettokosten ondersteunende beheerproducten Toelichting op de ondersteunende beheerproducten Nettokosten ondersteunende beheerproducten realisatie versus primitieve begroting Nettokosten ondersteunende beheerproducten 2008 versus Kostensoorten Kosten en opbrengsten Toelichting op de kosten en opbrengsten Toelichting op kosten Toelichting op opbrengsten Financiële toestand van het waterschap Risico's Waterschap Roer en Overmaas 1

3 5.2 Treasuryparagraaf Ontwikkelingen die van invloed zijn op de treasuryfunctie en het treasurybeleid Uitkomsten liquiditeitsprognoses Treasurybeheer Ontwikkelingen in de treasuryorganisatie Ontwikkelingen in de informatievoorziening voor de treasuryfunctie Kwartaaloverzichten liquiditeitspositie EMU-saldo Relatie met Waterschapsbedrijf Limburg Relatie Begroting / begrotingswijzigingen Financieringsstroom II De verklaring van de financieel ambtenaar III Accountantsverklaring IV Voorstellen en besluit Bijlagen 1 Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening Voorstel tot aanwending van het batig saldo Vaststelling van de jaarrekening A Vaste activa B Reserves en voorzieningen C Vaste schulden D Personeelslasten E Renteomslag F Kostenverdeelstaat G Waterschapsbedrijf Limburg H Treasury I EMU-saldo J Kwartaaloverzichten liquiditeitspositie 2 Beleidsrekening 2008

4 I Verslag ter verantwoording van het financieel beleid en beheer over 2008 De jaarrekening 2008 is opgesteld in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast is de Waterschapswet van toepassing. Een verklaring van de deskundige als bedoeld in genoemde wet, in casu Ernst & Young Accountants, is in de verslaglegging opgenomen. De financiële verslaglegging 2008 bestaat uit een beleidsmatig gedeelte en de wettelijk voorgeschreven bijlagen, welke in één boekwerk worden gepresenteerd. Tevens wordt de realisatie van de investeringsplanning in een bijlage gepresenteerd; het meerjarig investeringsplan (MIP). De toelichtingen op realisatiegegevens zijn toegespitst op de beleidsveldenbenadering en in mindere mate op de kostensoorten. Op grond van de wettelijke verplichtingen blijft de rekening van kosten en opbrengsten naar het gezichtspunt van de kostensoorten gepresenteerd. In de bijlagen is aangegeven op welke wijze de kosten van functionele afdelingen en ondersteunende beheerproducten zijn toegerekend aan de primaire beleidsproducten en beleidsvelden van het waterschap. Met de beleidsveldenbenadering wordt beoogd een hulpmiddel te verschaffen bij het geven van een oordeel over de doelmatigheid van het opereren van de waterschapsorganisatie. Waterschap Roer en Overmaas 3

5 4 Beleidsrekening 2008

6 1 Inleiding/samenvatting 1.1 Inleiding Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2008 aan waarin verantwoording wordt afgelegd over de opgaven waarvoor wij als waterschap in het verslagjaar aan de lat hebben gestaan en de financiële verantwoording daarover. Deze jaarrekening is een uitvloeisel van de begroting De voorliggende jaarrekening is de laatste jaarrekening die gebaseerd is op de traditionele beleidsveldenbenadering. In verband met de nieuwe Waterschapswet doet namelijk met ingang van het dienstjaar 2009 de programmabenadering zijn intrede. Het jaar 2008 kan getypeerd worden als een jaar waarin de wereld geconfronteerd is met een financiële crisis die zijn weerga niet kent. Ook ons waterschap is door het nog openstaande deposito bij Landsbanki Island hiermee geconfronteerd. Omdat nog onduidelijk is of, en in welke mate, dit financiële gevolgen heeft voor ons waterschap, heeft dit in deze jaarrekening niet geleid tot een negatief effect. Een financieel risico blijft echter aanwezig. Hiervoor verwijzen wij naar paragraaf 5.1 risico s. Op basis van de voorliggende jaarrekening is 2008 financieel positief verlopen en sluit met een batig saldo van Waterschap Roer en Overmaas 5

7 1.2 Samenvatting Het exploitatieresultaat is opgebouwd uit afschrijvingskosten, afhankelijk van de hoogte van het netto investeringsvolume, de bijdrage aan het Waterschapsbedrijf Limburg en de overige kosten en opbrengsten in het verslagjaar. Exploitatie Het exploitatieresultaat van de kosten en opbrengsten in 2008 kan als volgt worden weergegeven: Kosten/opbrengsten 2008 Kosten Afschrijvingskosten Bijdrage Waterschapsbedrijf Limburg Overige kosten Totale kosten Opbrengsten Heffingsopbrengsten Waterkwaliteitsbeheer Waterkwantiteitsbeheer Waterkeringszorg Correctie op heffingsopbrengsten Kwijtschelding Oninbaarverklaring Overige opbrengsten Totale opbrengsten Exploitatieresultaat Het totaal van de kosten en opbrengsten bedraagt respectievelijk en waardoor over 2008 een positief resultaat resteert van Het resultaat is opgebouwd uit een aantal grote incidentele posten die zich voornamelijk voordoen in de opbrengstensfeer. Door het positieve resultaat is de onttrekking aan de egalisatiereserve ontwikkeling waterschapslasten zuiveringsheffing die noodzakelijk was om een sluitende begroting te presenteren achterwege kunnen blijven. Ten opzichte van de primitieve begroting 2008 zijn de kosten afgenomen met en de opbrengsten toegenomen met In totaliteit gezien is sprake van een zeer marginale daling van het kostenniveau met 0,10% en een stijging van het opbrengstenniveau met 1,90%. 6 Beleidsrekening 2008

8 Onderstaand zijn de voornaamste afwijkingen aangegeven ten opzichte van de primitieve raming in zowel de kosten- als opbrengstensfeer: Kosten (afgerond op 1.000) Bedrag Rentelasten Afschrijvingen Personeelslasten Huren en rechten Overige diensten door derden Overige diensten door derden WBL Bijdragen aan derden Toevoeging aan voorzieningen Onvoorzien Diversen De rentelasten zijn toegenomen doordat de berekende rente over de eigen financieringsmiddelen, interne rentelasten, als gevolg van een verbeterde reservepositie hoger is uitgevallen. Ondanks het hogere gerealiseerde investeringsniveau in 2008 en de beperkte versnelde afschrijving van projecten die niet meer in gebruik zijn, zijn door het structurele effect op de reguliere afschrijvingen als gevolg van de onderuitputting van het investeringsvolume 2007, de afschrijvingen afgenomen. De personeelslasten zijn toegenomen als gevolg van de overgang van de unit Vergunningen en Handhavingvan het waterschapsbedrijf naar de beide waterschappen. Bovendien zijn de primaire salariskosten van het bestuur en personeel, door de in november 2007 afgesloten CAO, eveneens gestegen. De sociale lasten echter zijn gedaald omdat de werkelijke premiepercentages ten opzichte van de in de raming gehanteerde percentages zijn afgenomen. Verder is de premie zorgverzekeringswet verantwoord onder de salarissen waardoor een administratieve verschuiving heeft plaatsgevonden van de sociale lasten naar de post salarissen. De onderschrijding op de overige personeelslasten wordt vooral veroorzaakt door lagere kosten studie, opleiding, training en invulling vacatures. Wel is in het verslagjaar, om knelpunten op te lossen, meer gebruik gemaakt van personeel van derden. De huren en rechten zijn als gevolg van kosten voor het huren van de het pand Parklaan 15 (bilocatie) en het leasen van multifunctionals toegenomen. De overige diensten door derden zijn afgenomen. Door de overgang van het laboratorium van het waterschapsbedrijf naar Intertek is de bijdrage aan het waterschapsbedrijf voor analyse en bemonstering vervallen. De reis- en verblijfkosten, adviezen derden, exposities en educaties zijn echter gestegen. Door de overgang van de unit Vergunningen en Handhavingvan het waterschapsbedrijf naar de beide waterschappen is de bijdrage aan het waterschapsbedrijf neerwaarts bijgesteld waardoor de overige diensten door derden WBL aanzienlijk lager zijn uitgevallen. De afname van de bijdrage aan derden is een gevolg van het feit dat slechts beperkt gebruik is gemaakt van de stimuleringsregeling niet kerende grondbewerking. Verder is door gemeenten geen beroep gedaan op een bijdrage voor het opstellen van waterplannen en het baggeren van stedelijk water. De bijdrage aan Het Waterschapshuis is echter hoger uitgevallen. De toevoeging aan de voorzieningen is door een toevoeging aan de nieuw ingestelde voorziening niet kerende grondbewerking en een toevoeging aan de voorziening pensioen en uitkeringsverplichtingen toegenomen. Waterschap Roer en Overmaas 7

9 Tot slot kan nog worden vermeld dat de post onvoorzien niet is aangewend. Opbrengsten (afgerond op 1.000) Bedrag Rente Personele baten Goederen en diensten aan derden Bijdragen van derden Waterschapsbelastingen Onttrekking aan reserves Eigen uren waterkeringen Diversen De opbrengst rente is positief uitgevallen door de aanzienlijke renteresultaten die gerealiseerd zijn als gevolg van overliquiditeit en de toename van de hogere opbrengst bespaarde rente. De bijdrage van het UWV ter compensatie van de kosten van zwangerschap en WAO van een aantal medewerkers, de premieteruggaaf 2006 (WAO) en 2007 (IP/AP) en de salariscompensatie van de medewerkers die in het verslagjaar hebben geparticipeerd in het Roemenie project 'Equilibrium Europe, hebben geresulteerd in een hogere opbrengst personele baten. De goederen en diensten aan derden zijn toegenomen door de overgang van de unit Vergunningen en Handhavingvan het waterschapsbedrijf naar de beide waterschappen, waardoor de opbrengst handhaving afvalwater en zwemwaterkwaliteit ten goede komt aan het waterschap. De bijdragen van derden is toegenomen door het feit dat de ontvangen bijdrage in de beverrattenbestrijding niet in de begroting is geraamd. Daarnaast zijn bijdragen ontvangen van de Regionale Brandweer Zuid-Limburg, de Bezirksregierung Köln en de Provincie Belgisch Limburg voor geleverde diensten. De waterschapsbelastingen zijn als gevolg van een gerealiseerde meeropbrengst over de belastingjaren 2004 tot en met 2008 hoger uitgevallen dan geraamd. Gelet op het positieve exploitatieresultaat is de onttrekking aan de reserves, te weten de geraamde onttrekking aan de egalisatiereserve ontwikkeling waterschapslasten om een sluitende begroting te kunnen presenteren, achterwege gebleven. De werkzaamheden van het waterschapspersoneel in 2008 verricht voor de aanleg van de waterkeringen hebben, gelet op het subsidiabele karakter, geleid tot een extra opbrengst. Voor een uitgebreide toelichting op de kosten en opbrengsten verwijzen wij naar hoofdstuk 4 'kostensoorten'. Investeringen Het investeringsvolume bestaat voor het merendeel uit projecten gebaseerd op het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas en meerdere inspanningsverplichtingen. Deze zijn opgenomen in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4), het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), Waterbeleid 21e eeuw (WB21), het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de Europese Kaderrichtlijn Water. Raming In het begrote meerjarig investeringsplan 2008, dat op 10 december 2007 is vastgesteld door het algemeen bestuur, is uitgegaan van een netto investeringsniveau van Hiervan was voorzien voor de realisatie van waterstaatkundige werken en overige 8 Beleidsrekening 2008

10 investeringen in de sfeer van de bedrijfsvoering. Het restant investeringsbedrag was voorzien voor verkiezingen , de verbouwing van het kantoorpand en de realisatie van de centrale opslag calamiteitenmateriaal en steunpunt buitendienst Medio 2008 waren de inzichten in het investeringsniveau zodanig dat het totale netto investeringsniveau in het verslagjaar is bijgesteld tot , waarvan voor waterstaatkundige projecten en voor overige investeringsprojecten. De geraamde uitgaven voor de verbouwing van het kantoor zijn in het verslagjaar bijgesteld tot Een en ander is vertaald in de 1e en 2e triaalrapportage In de tussentijdse aanpassing van de geplande investeringsuitgaven en -inkomsten is ook rekening gehouden met het project 'Waterkeringen Roer'. Dit project wordt uitgevoerd door het waterschap. Dit betekent dat het waterschap voor de uitvoeringskosten van dit project een bijdrage ontvangt van Maaswerken, waardoor dit budgettair neutraal verloopt. De geraamde uitgaven en de inkomsten bedroegen in het verslagjaar Realisatie Uiteindelijk bedroeg het gerealiseerde netto investeringsniveau in het verslagjaar Ten opzichte van de genoemde aanpassingen van het investeringsniveau is het totale netto investeringsvolume in 2008 dan ook lager dan verwacht en kan naar de belangrijkste investeringscomponenten als volgt worden weergegeven: waterstaatkundige projecten : verbouwing kantoor : overige investeringsprojecten : Onderstaand wordt deze afwijking per onderdeel nader uitgewerkt. Waterstaatkundige projecten De gerealiseerde uitgaven van de waterstaatkundige projecten in het verslagjaar bedragen Dit betekent dat deze investeringsuitgaven hoger zijn dan verwacht in de 2e triaalrapportage. De hierop betrekking hebbende inkomsten bedragen Dit betekent dat de inkomsten hoger zijn dan voorzien. In het verslagjaar zijn dan ook meer subsidies verantwoord dan gepland. In onderstaande tabel worden de geplande en gerealiseerde uitgaven en inkomsten van de waterstaatkundige investeringsprojecten in het kort schematisch weergegeven: Raming Realisatie - uitgaven inkomsten De prognoses van de uitgaven en inkomsten zoals opgenomen in de 2e triaalrapportage zijn per saldo gerealiseerd. Binnen de individuele projecten die in 2008 in voorbereiding dan wel in uitvoering waren, hebben wel verschuivingen plaatsgevonden (zowel bij de uitgaven als de inkomsten). Deze verschuivingen hebben echter geen gevolgen gehad voor het geplande bruto investeringsniveau en de geplande inkomsten. Voor de volledigheid worden hieronder de belangrijkste afwijkingen per project inzichtelijk gemaakt: Waterschap Roer en Overmaas 9

11 Herstel Maasmeanders In het verslagjaar hebben geen aankopen plaatsgevonden voor grondverwerving. Aanleg vistrap en verwijderen slib ECI In 2008 zijn de werkzaamheden aan de vispassages Hambeek en ECI-centrale in Roermond afgerond. Omdat de uitgaven hoger zijn uitgevallen, is via de 2e triaalrapportage een aanvullend krediet gevoteerd. De subsidie van SGB voor de vispassage Hambeek wordt begin 2009 betaalbaar gesteld. De einddeclaratie voor de Life-subsidie wordt ook in 2009 of later uitbetaald. Aanleg vispassages Rode Beek, Vlodrop De vispassage is in 2008 afgerond en opgeleverd. Als gevolg van problemen met een eigenaar heeft dit project in 2007 meerdere maanden stil gelegen. Het uitgavenpatroon is hierdoor opgeschoven waardoor de uitgaven in 2008 hoger zijn dan geraamd. Verder zijn extra niet voorziene werkzaamheden uitgevoerd ter plaatse van de monding van de Rode Beek in de Roer. De inkomsten 2008 zijn eveneens hoger, dit is ook een gevolg is van de verschuiving in de tijd van de afrekening. Herinrichting Vulensbeek, fase 1 De vaststelling van de SGB subsidie is in september 2007 aangehouden omdat het projectbord was vernield ten tijde van de fysieke controle. Dit projectbord is een outputindicator. In december 2007 is een nieuw bord geplaatst, waarna vaststelling en betaling van de subsidie heeft plaatsgevonden in Een graafmachine aan het werk in de Vulensbeek. 10 Beleidsrekening 2008

12 Herinrichting Vlootbeek Linnerweerd In het verslagjaar is de bijdrage van Rijkswaterstaat (RWS) hoger uitgevallen. Op basis van het convenant Herstel & Inrichting Beekmondingen Maas is door RWS 50% bijgedragen voor de herinrichting van de Vlootbeek nabij de Maas. De stortkosten van de grond die is vrijgekomen zijn door RWS voor 100% gefinancierd. In het project is in een later stadium de aanleg van een riool meegenomen. De aanleg van dit riool, naar het te realiseren bergbezinkbassin door de gemeente, is meegenomen om de Vlootbeek deels te kunnen dempen. De gemeente heeft hiervoor een financiële bijdrage geleverd. Herinrichting Putbeek, fase 2 De uitvoering van dit project is gepland in de 2e helft van In het verslagjaar is gestart met het opstellen van een inrichtingsvisie met inrichtingsplan van de Putbeek fase 2 en de Vlootbeek. Ingestoken is op een traject waarbij zo optimaal mogelijk wordt gecommuniceerd met de streek. Hierdoor vergt de voorbereiding meer tijd. Opheffen overkluizing Rode Beek Schinveld Een onderdeel van de ontkluizing van de Rode Beek is het aanpassen en vergroten van de bestaande regenwaterbuffer Breukberg. Aangezien de planvorming c.q. vaststelling voor het nieuwe tracé van de Parkstadring is vertraagd, is de start voor de aanpassing van de regenwaterbuffer uitgesteld. De financiële verplichtingen zijn hierdoor verschoven naar Herinrichting Rode Beek, Jabeek Schinveld De vorming van een gemeenschappelijke regeling om het grensoverschrijdende Rode Beekdal conform de begrenzing van de Robuuste Verbindingszone te herinrichten (zgn. Zweckverband), is door de aarzelingen bij vooral de Kreis Heinsberg vertraagd en zal niet binnen afzienbare tijd worden geëffectueerd. Hierdoor heeft het bijbehorende planvormingsproces vertraging opgelopen. Herinrichting Geleenbeek Oorsprong-RWZI Terworm; Hydrologisch onderzoek, gemeente Heerlen Door de verschuiving van een deel van de uitvoeringsperiode van 2007 naar 2008 en het niet bereiken van overeenstemming over de eindafrekening met de aannemer is het project nog niet afgerond. De gemeente Heerlen als projecttrekker dient nog een laatste termijn af te roepen bij het waterschap. Dit zal in de eerste helft van 2009 gebeuren. Optimaal waterbeheer in de landbouw; Geleenbeek-Middelsgraaf De einddeclaratie ten behoeve van de subsidie wordt pas in de tweede helft van 2009 ingediend waardoor de geraamde inkomsten in 2009 zullen worden gerealiseerd. Reconstructie kademuren Geultak Emmalaan-Walramstuw De uitvoering van fase 1 van het herstel van de kademuren (traject Burgemeester Henssingel- St. Pieterstraat) is niet in oktober 2008 afgerond. Dit is niet gelukt omdat stagnatie is opgelopen door de natte periodes waardoor niet in de Geul kon worden gewerkt. Deze vertraging heeft geleid tot minder uitgaven. Daarnaast heeft de Provincie Limburg in verband met deze vertraging aangegeven niet tot bevoorschotting over te gaan. Waterschap Roer en Overmaas 11

13 Aanpassen molens en realisatie ecologische verbindingszone De aanleg van de vispassage nabij de Walramstuw maakt onderdeel uit van het bestek van het herstel van de kademuren fase 1. Gezien de genoemde vertraging (zie vorig project) is de uitvoering in de vispassage nog niet afgerond. De vertraging heeft geleid tot lagere uitgaven dan gepland. Daarnaast heeft de Provincie Limburg in verband met deze vertraging aangegeven niet tot bevoorschotting over te gaan. Herinrichting Geul, Hoofdstraat Mechelen De planning was om het project eind 2006, begin 2007 uit te voeren. De gehouden aanbesteding is echter in eerste instantie niet gelukt. De laagste inschrijver voldeed niet aan de selectiecriteria en de rest van de inschrijvers hadden geen complete inschrijving verricht. De laagste inschrijver heeft een kort geding aangespannen waardoor deze procedure eerst doorlopen moest worden voordat opnieuw aanbesteed kon worden. Uitvoering heeft begin 2008 plaatsgevonden. Sanering en herinrichting Oude Kanjel en benedenstrooms Kanaal Aangezien het een moeizaam en traag verlopen proces is, zijn de uitgaven beperkt gebleven. Aanpassen lossluizen Molen Lombok, Maastricht De uitwerking van het eind 2007 opgestelde raamplan is nog niet ter hand genomen. Herinrichting Gravenweglossing te Kerkrade/Landgraaf De uitvoering van het project is pas in januari 2009 van start gegaan omdat de gemeente Landgraaf die de planvoorbereiding heeft getrokken een fout heeft gemaakt in de procedure voor de benodigde bestemmingsplanwijziging. Verder bleek een bouwvergunning noodzakelijk in plaats van de verleende aanlegvergunning. Herinrichting Centraal Plateau Door de landinrichtingscommissie herinrichting Centraal Plateau is in 2008 het beekherstel in uitvoering genomen. Hierdoor is eind 2008 een voorschot in de waterschapsbijdrage van de uitvoeringskosten betaald. Ook zijn het 3e bufferbestek en de voorbereidingskosten van enkele bestekken afgerekend met de landinrichtingscommissie. De geraamde inkomsten zijn niet apart met de landinrichtingscommissie verrekend. De bijdrage van het rijk is met de waterschapsbijdrage in de afzonderlijke projecten direct verrekend. Herinrichting Mergelland-Oost Door een voorschotdeclaratie van de landinrichtingscommissie van ca. 90% van de waterschapsbijdrage in de uitvoeringskosten van het 3e bufferbestek zijn de uitgaven in 2008 hoger uitgevallen. De inkomsten betreffen de bijdrage in het kader van de WB21-regeling in de uitvoeringskosten van het waterschap van het 3e bufferbestek. Deze inkomsten waren later voorzien, maar zijn door het rijk reeds in 2008 betaald. Herinrichting Ransdalerveld In het verslagjaar hebben geen grondaankopen in het herinrichtingsgebied plaatsgevonden. Verbetering onderhoudsmogelijkheden watersystemen Het project verkeert nog in de initiatieffase. Wel zijn reeds enkele incidentele aankopen gerealiseerd. Aangezien de grondverwerving nog niet actief is opgestart, zijn nog geen kosten op dit project geboekt. 12 Beleidsrekening 2008

14 Erosiemaatregelen Mergelland-West De verwerving van grasbanen en grasstroken die dienen als erosieremmend is zeer complex, waardoor in het verslagjaar minder verworven is dan beoogd. Uitvoering kwantiteitsmeetplan 2007 Bij de beschikbaarstelling van het krediet in december 2007 was de verwachting dat het zwaartepunt van de uitvoering van het meetnet in de jaren 2008 en 2009 zou plaatsvinden. De voorbereiding heeft echter meer tijd gevergd, waardoor op basis van de huidige inzichten het bestek in 2009 wordt opgesteld en aanbesteed. Uitvoering vindt mogelijk voor een deel plaats in 2009 en Afronding is voorzien in Realisatie centrale opslag calamiteitenmaterialen en steunpunt buitendienst; aankoop grond In het verslagjaar is onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor nieuwbouw van de buitendienst regio Noord. Naar aanleiding hiervan is in principe gekozen voor een nieuwe locatie op het nog te ontwikkelen industrieterrein Holtum Noord III. De hiervoor vereiste bestemmingsplan procedure is echter nog niet doorlopen. In 2009 zal duidelijk worden of realisatie van een steunpunt op deze locatie haalbaar is. Realisatie centrale opslag calamiteitenmaterialen en steunpunt buitendienst; overige kosten In afwachting van bovenstaande ontwikkelingen is de realisatie vertraagd met 1 tot 2 jaar. Verbouwing kantoor De gerealiseerde uitgaven van de verbouwing van het kantoor in het verslagjaar bedragen Dit betekent dat het geplande investeringsniveau, zoals opgenomen in de 2e triaalrapportage 2008, met een verschil van is gerealiseerd. De renovatie van het kantoorpand wordt in het eerste kwartaal 2009 afgerond. Overige investeringsprojecten De realisatie van de uitgaven en inkomsten van de overige investeringsprojecten in het verslagjaar bedragen , respectievelijk De uitgaven zijn lager, en de inkomsten hoger dan voorzien. Waterschapsverkiezingen Eind 2008 zijn voor de eerste keer in de historie van de waterschappen landelijke waterschapsverkiezingen gehouden. De Unie van Waterschappen (UvW) heeft in de Ledenvergadering van 30 maart 2007 van de waterschappen de volmacht gekregen deze verkiezingen voor te bereiden. Ieder waterschap heeft zich verbonden aan de in Unieverband afgesproken verdeelsleutel van de te maken kosten. In het verslagjaar heeft het waterschap een bedrag van betaald voor de verkiezingen. Tegenover deze uitgave staat een bijdrage van uit de bestemmingsreserve verkiezingen. Zowel de uitgaven als de inkomsten zijn iets hoger uitgevallen, te weten respectievelijk en De definitieve afrekening van de verkiezingen vindt plaats in het eerste kwartaal Waterschap Roer en Overmaas 13

15 Naast de hogere uitgaven en inkomsten hebben een aantal overige investeringsprojecten vertraging opgelopen. Het betreft onder andere: Duurzaam stedelijk waterbeheer. In 2008 zijn weliswaar bijdragen in stedelijke waterplannen toegezegd, maar hebben nog geen uitgaven plaatsgevonden omdat de planvorming nog niet is afgerond (onder andere Meerssen en Voerendaal). AVANTIS bijdrage duurzaam stedelijk waterhuishoudkundig systeem. De aanleg van het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis stagneert. Beleids- en activiteitenplan informatievoorziening en automatisering. In 2008 zijn in de uitvoering van het 'Beleids- en activiteitenplan informatievoorziening en automatisering ' door ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen die voortkomen uit de activiteiten van Het Waterschapshuis en gewijzigde inzichten, een aantal deelprojecten voorlopig geheel of gedeeltelijk aangehouden. Daarnaast zal de vervanging van de PC-werkplekken grotendeels plaatsvinden in het eerste kwartaal van Ook is in de uitvoering van de twee ICT infrastructuur projecten, Beveiliging, bewaking en signalering en Integratie data- en telecommunicatie vertraagt. 14 Beleidsrekening 2008

16 1.3 Overige aspecten Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW) Op 1 januari 2009 is de Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW) in werking getreden. Deze regeling vervangt met ingang van genoemde datum de comptabiliteitsvoorschriften voor waterschappen (lees boekhoudvoorschriften). Omdat het kabinet waarde hechtte aan een grotere uniformiteit en vergelijkbaarheid is vooruitlopend op deze regeling door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in april 2005 een notitie opgesteld over de bepalingen en bedoelingen van de regelgeving rond de waardering van activa, reserves en voorzieningen. In deze notitie is de regelgeving rond de aangehaalde onderwerpen nader toegelicht en is aangegeven hoe deze geïnterpreteerd dienen te worden. Naar aanleiding hiervan heeft het dagelijks bestuur op 7 juli 2005 een standpunt ingenomen hoe hier met ingang van het dienstjaar 2006 invulling aan te geven. In de voorliggende jaarrekening is deze gedragslijn gecontinueerd. Extra afschrijving Eenmaal per jaar dient te worden nagegaan of de activa die op de balans zijn vermeld, nog wel worden gebruikt en of deze, mede gegeven de te verwachten resterende gebruiksduur, nog wel tegen de juiste waarde zijn gewaardeerd. Een natuurlijk moment voor deze evaluatie is bij het opstellen van de jaarrekening. Indien de activa tegen een te hoge waarde op de balans staan, dient de waardevermindering ten laste van de exploitatierekening te worden gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat, naast de gebruikelijke jaarlijkse beoordeling van de immateriële vaste activa, de materiële vaste activa bij het opstellen van de jaarrekening eveneens beoordeeld dient te worden. Indien noodzakelijk zal worden overgegaan tot versnelde afschrijving. Gelet op de aangehaalde argumentatie heeft in het verslagjaar wederom een beoordeling van de immateriële en materiële vaste activa plaatsgevonden. Deze beoordeling heeft ertoe geleid dat het project voorbereidingskosten uitbreiding kantoorgebouw 4 e bouwlaag met versneld is afgeschreven. Daarnaast zijn vooruitlopend op de nota vaste activa 2008 zeventien projecten, waarvan de boekwaarde kleiner of gelijk is dan 2.500, in het verslagjaar extra afgeschreven tot een bedrag van Projecten Bedrag Immateriële Vaste activa - projecten met boekwaarde kleiner dan Materiële Vaste activa - voorbereidingskosten uitbreiding kantoorgebouw 4 e bouwlaag projecten met boekwaarde kleiner dan Waterschap Roer en Overmaas 15

17 Planning- en controlcyclus In het verslagjaar is de planning- en controlcyclus volledig tot uitvoering gekomen. De opzet van de programmabegroting en de technische uitgangspunten begroting 2009 en meerjarenraming , die de basis vormen voor de programmabegroting 2009, zijn op 21 april 2008 door het algemeen bestuur vastgesteld. Op 30 juni 2008 is door het algemeen bestuur de jaarrekening 2007, de zienswijze op de begroting 2009 van het Waterschapsbedrijf Limburg en de meerjarenraming vastgesteld. In het verslagjaar is bij de tussentijdse rapportagesystematiek de methodiek van triaalrapportages gehanteerd. De 1e triaalrapportage met peildatum 30 april 2008 en de 2e triaalrapportage met peildatum 31 augustus 2008 zijn volgens planning gerealiseerd en door het algemeen bestuur op respectievelijk 30 juni 2008 en 24 november 2008 geaccordeerd. De 3e triaalrapportage met peildatum 31 december is de voorliggende jaarrekening. De programmabegroting 2009 is eveneens volgens planning gerealiseerd en op 24 november 2008 door het algemeen bestuur vastgesteld. Doorberekening overheadkosten De jaarrekening 2008 is in overeenstemming met de landelijke beleids- en beheerproducten (BBP-structuur) opgesteld. In deze BBP-opzet is een bepaalde systematiek van doorberekening van overheadkosten opgezet. Hiermee is bij het samenstellen van de jaarrekening rekening gehouden. Vergelijkende cijfers Op realisatieniveau is het opnemen van vergelijkende cijfers gelet op de comptabiliteitsvoorschriften verplicht. Naast de realisatie 2008 is de begroting 2008 en de realisatie 2007 gepresenteerd. Wettelijk voorgeschreven bijlagen In de jaarrekening zijn de wettelijk voorgeschreven bijlagen in gecomprimeerde vorm, uiteraard rekeninghoudende met de comptabiliteitsvoorschriften voor waterschappen, opgenomen. 16 Beleidsrekening 2008

18 Waterschap Roer en Overmaas in cijfers In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste cijfers van ons waterschap weergegeven waardoor in één oogopslag inzicht wordt verkregen in de financiële positie van het waterschap. Onderdeel Jaarrekening Begroting Jaarrekening (primitief) a. Resultaat (exclusief extra dividend uitkering NWB) b. Extra dividend NWB c. Voordeling exploitatiesaldo a. Exploitatie kosten b. Exploitatie opbrengsten Afschrijvingen Aflossingen langlopende geldleningen Verhouding afschrijving / aflossing 1,02 1,06 1,01 6 Personeelskosten (excl. bestuur) Aantal fte's 115,02 118,26 128,81 8 Personeelskosten per fte Bruto investeringen Boekwaarde vaste activa Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende geldleningen Opbrengst waterschapslasten Aantal ingezetenen Ingezetenenomslag per woonruimte 25,87 25,87 25,87 17 Aantal waarde-eenheden gebouwd ( x 2.500) Omslag gebouwd per waarde-eenheid 0,53 0,50 0,50 19 Aantal belastinghectaren ongebouwd Omslag ongebouwd per hectare 21,99 21,99 21,99 21 Aantal vervuilingseenheden Zuiveringsheffing per ve 48,22 48,48 48,48 * Het eigen vermogen is toegenomen doordat het positieve resultaat van 2007 ad volledig is toegevoegd aan de reserves. Waterschap Roer en Overmaas 17

19 1.4 Opbouw beleidsmatig deel van de jaarrekening Het beleidsmatig deel van de jaarrekening is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 Balans. Hoofdstuk 3 Beleidsvelden en beleidsproducten; Hoofdstuk 4 Kostensoorten. Hoofdstuk 5 Financiële toestand van het waterschap. Hoofdstuk 6 Relatie met het waterschapsbedrijf. Vervolgens wordt de jaarrekening aangevuld met: Deel II, de verklaring van de financieel ambtenaar. Deel III, de accountantsverklaring. Deel IV, de voorstellen voor het algemeen bestuur met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat alsmede de bijbehorende conceptbesluiten. Ten slotte wordt de jaarrekening 2008 gecompleteerd met: Bijlage 1, de wettelijke voorgeschreven bijlagen van de jaarrekening (opgenomen in het beleidsmatig deel). Bijlage 2, het meerjarig investeringsplan (MIP) en realisatiecijfers Beleidsrekening 2008

20 2 Balans In dit hoofdstuk wordt de balans 2008 weergegeven. Bovendien wordt een toelichting gegeven op de individuele balansposten. 2.1 Balans Omschrijving Vaste activa Immateriële activa Materiële activa Financiële activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen TOTAAL ACTIVA Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Saldo exploitatierekening TOTAAL PASSIVA Waterschap Roer en Overmaas 19

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-12 31-12-11 Materiële vaste activa - Verbouwingen 14.656 17.422 - Installaties 2.007 3.311 - Inventaris en apparatuur 7.478 9.189 - Automatisering 126 460 Vlottende

Nadere informatie

Onderwerp: Toelichting opbouw programmabegroting en technische uitgangspunten programmabegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014

Onderwerp: Toelichting opbouw programmabegroting en technische uitgangspunten programmabegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 DB 02-02-2009 Agendapunt: o13 Sittard, 27 januari 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Toelichting opbouw programmabegroting en technische uitgangspunten programmabegroting 2010 en meerjarenraming

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015 Stichting Fokus Jaarrekening 2015 Juni 2016 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2015 4 2. Exploitatierekening 2015 6 3. Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2014 Stichting De Bibliotheek Weesp, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Oud Beijerland, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 terreinen 9.371 13.317 1.2 inventaris 202.933 153.507 1.3

Nadere informatie

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Stichting te Maastricht tot Steun van NIHS Limburg Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Renier Nafzgerstraat 104 Postbus 1722 NL6201 BS Maastricht T+31(0)433219080 Aan het bestuur van F+31(0)43

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 agendapunt B.01 927470 Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. De jaarrekening 2010 vast te stellen. 2. Het tekort van 18.240.832 van de taak watersysteembeheer

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m Samenvatting Boekjaar 01-01-2016 t/m 31-12-2016 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016... 3 2. Rekening van baten en lasten 2016... 4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving... 5 3.1 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016 Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 in Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste Activa Inventaris 3.808 - Vlottende

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 9 maart 2015 Dit rapport heeft 9 pagina s V.6.0222/ 0 Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Staat van

Nadere informatie

1 Inleiding / samenvatting... 7. 1.1 Inleiding... 7 1.2 Samenvatting... 9. 2 Programmaplan... 17

1 Inleiding / samenvatting... 7. 1.1 Inleiding... 7 1.2 Samenvatting... 9. 2 Programmaplan... 17 Inhoudsopgave 1 Inleiding / samenvatting... 7 1.1 Inleiding... 7 1.2 Samenvatting... 9 2 Programmaplan... 17 2.1 Programma Plannen... 18 2.2 Programma Watersysteem... 21 2.3 Programma Veiligheid... 24

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1. inrichting / inventaris 102.194 119.047 1.2.

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Erratum bij de rekening 2009

Erratum bij de rekening 2009 Erratum bij de rekening 2009 1 Grondbedrijf 1a Tussentijdse winst-/verliesname Van het nemen van winst is in de voorliggende jaarrekening 2009 afgezien. De lopende exploitatie TPE vertoont weliswaar een

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 28 maart 2016 Dit rapport heeft 9 pagina s Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 VERKORTE JAARREKENING 2015 Stichting Voedselbank Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2015 Stichting Voedselbank pag. 2 van het

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Stichting Care 4 Mobility

Stichting Care 4 Mobility Stichting Care 4 Mobility Jaarrekening 2012 Jaarrekening vastgesteld door het Bestuur van Stichting Care 4 Mobility in zijn openbare vergadering van 21 juni 2013 Voorzitter Mevr. M. M. de Leeuw- Jongejans

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands Jaarrekening 2016

Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands Jaarrekening 2016 Inhoud 1 Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Exploitatie rekening 2016 4 Toelichting op de Exploitatie rekening 5 Balans per 31 december 2016 6 Toelichting op enkele balansposten

Nadere informatie

1 e wijziging Begroting 2013

1 e wijziging Begroting 2013 1 e wijziging Begroting 2013 na toetreding van de gemeente Delft Regionale Belasting Groep Begroting 2013, 1 e wijziging na toetreding gemeente Delft - Regionale Belasting Groep pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie