15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010"

Transcriptie

1 15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010

2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 13 Onderwijs 15 Cultuur en recreatie 17 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 20 Volksgezondheid en milieu 25 Ruimtelijke ordening en volksgezondheid 29 Financiën 33 Kostenplaatsen 36 Investeringskredieten 39 Hoofdstuk 2 Stand van zaken: Algemene dekkingsmiddelen 40 Reserves en voorzieningen Vrij aanwendbare algemene reserve 43 Onvoorzien 44 Stelposten 44 Kapitaallasten 45 Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 50 Hoofdstuk 5 Kaderstelling 55 Bijlage 1 Dekkingsvoorstellen College 58 Bijlage 2 Prioriteitenlijst Bijlage 3 Staat van reserves en voorzieningen 65 Bladzijde - 2 -

3 Inleiding Voor u ligt de voorjaarsnota De voorjaarsnota vloeit voort uit de door u vastgestelde financiële verordening waarin is bepaald dat wij aan u voor 1 juli een tussentijdse rapportage (voorjaarsnota) aanbieden met betrekking tot de stand van zaken van de programmabegroting en een kadernota waarin de kaders voor de begroting voor het volgend jaar staan opgenomen. In de voorjaarsnota geven wij u inzicht in de stand van zaken met betrekking tot het voorgenomen beleid en nieuwe ontwikkelingen zowel voor 2010 als voor de jaren Ons streven is om het pakket met nieuw beleid zo compleet mogelijk te presenteren, zodat de begroting 2011 zo goed mogelijk aansluit bij deze voorjaarsnota. In de begroting 2011 zullen de bouwstenen van deze voorjaarsnota verder uitgewerkt worden. In hoofdstuk 3 wordt een samenvatting gegeven van het verwachte financieel resultaat voor het jaar Voorgesteld wordt om het tekort ad te onttrekken aan de Algemene Reserve. In de gepresenteerde mutaties wordt reeds voor ruim aan de Algemene Reserve onttrokken voor de vorming van een bestemmingsreserve ten behoeve van wachtgeldverplichtingen voor bestuurders en ter dekking van de incidentele rentelast voor de aankoop van grond in Zuidwolde. Andere opvallende oorzaken voor het resultaat zijn de tegenvallende inkomsten van de Algemene Uitkering, de wettelijk verplichte invoering van de BAG (Basisregistratie Gebouwen), de hogere kosten voor het leerlingenvervoer, de stijgende kosten in het kader van de WWB en het incidentele voordeel op de kapitaallasten door een andere werkwijze als gevolg van het nieuwe financiële systeem. Het resultaat bestaat voor uit structurele mutaties. Dit structurele tekort werkt door in de meerjarenbegroting. In de voorjaarsnota zijn reeds maatregelen genomen om het tekort zoveel mogelijk te beperken. Hierbij hebben wij verschillende ramingen nog eens kritisch tegen het licht gehouden en, waar verantwoord, hebben we stelposten/ramingen verlaagd. Er moet echter rekening gehouden worden met de verschillende wensen/verplichtingen in deze voorjaarsnota die nog niet in geld zijn vertaald, of die nog niet structureel zijn geraamd. De reden hiervoor is dat bij verschillende ontwikkelingen niet altijd te schatten is wat de (structurele) last gaat worden. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van een midoffice, een KCC (Klant Contact Centrum) en de invoering van de BAG. Hoofdstuk 4 gaat over de meerjarenraming. Deze vertoont in alle jaren een tekort. In bijlage 1 doen wij u daarom een aantal mogelijke bezuinigingsvoorstellen om dit tekort te dekken. In de meerjarenramingen hebben we echter nog geen rekening gehouden met de verwachte bezuinigingen op de algemene uitkering, omdat er momenteel nog geen duidelijkheid is over de hoogte van de korting. In het bestuursprogramma hebben we reeds aangegeven dat we in samenspraak met leden van de raad, college en ambtelijke organisatie met voorstellen willen komen om deze financiële perikelen het hoofd te kunnen bieden. Dit gebeurt kort na de komende zomervakantie. Één van de oorzaken van het tekort is een dalende algemene uitkering, die is berekend op basis van de junicirculaire. Deze daalt de komende jaren behoorlijk ten opzichte van de - 3 -

4 verwachting op basis van de septembercirculaire Het gaat hier om een structurele verlaging van ongeveer in Zoals gezegd, is dit exclusief de verwachte korting op de algemene uitkering als gevolg van de rijksbezuinigingen. De belangrijkste oorzaken voor deze verlaging liggen in een verlaging van de uitkeringsfactor en een verlaging van de WMO uitkering. Daarnaast krijgen we in 2011 op basis van de huidige ontwikkelingen in de inwoneraantallen incidenteel bijna in verband met dalende inwoneraantallen. Doordat we in de ontwikkeling van de algemene uitkering echter rekening houden met een stijgend aantal inwoners op basis van de huidige grondexploitaties, vervalt deze uitkering weer in In de meerjarenraming en op de prioriteitenlijsten is ook sprake van verschillende wensen die PM zijn geraamd. Voorbeelden hiervan zijn het herstel van de beschoeiingen, het herstel van kademuur en betondamwand, de reconstructie van de Waldadrift, natuurvriendelijke oevers en vervanging openbare verlichting. Duidelijk mag zijn dat deze niet allemaal gerealiseerd kunnen worden. Daarom hebben we een rangorde aangebracht op deze wensen en hebben we besloten deze voorlopig nog niet te ramen. Bij de verdere uitwerking van de bezuinigingen zal moeten worden beoordeeld wat de noodzaak van de genoemde wens is in relatie tot de beperkte financiële ruimte. In hoofdstuk 5 doen wij u een aantal voorstellen met betrekking tot uitgangspunten die wij gaan hanteren bij de opstelling van de begroting Zoals gezegd, doen wij in bijlage 1 een aantal voorstellen om het financiële tekort in meerjarenperspectief te compenseren. Tevens lopen wij hierbij vooruit op de verwachte korting op de algemene uitkering. De huidige schatting is dat deze oplopend naar 2015 ongeveer structureel zal bedragen. In verband met de onzekerheid over de hoogte van deze korting is dit in deze voorjaarsnota nog niet financieel vertaald. Graag vernemen wij uw mening over deze voorstellen. De voorstellen waarmee u kunt instemmen, kunnen dan worden meegenomen in de op te stellen begroting 2011 en bijbehorende meerjarenramingen. De voorstellen die reeds in 2010 een financieel effect hebben, zullen aan de hand van deze voorjaarnota worden verwerkt. Wij leggen deze voorjaarsnota 2010 aan u ter bespreking en vaststelling voor. Bedum, 15 juni Burgemeester en wethouders van Bedum, drs. H.P. Bakker, burgemeester. R. Wiltjer, gemeentesecretaris

5 Hoofdstuk 1 Programma: 0 Algemeen bestuur Wat gaan we doen in 2010 aan de uitvoering van het raadsprogramma? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 We blijven streven naar de realisering van de politieke Dit streven wordt onverkort doorgezet. en bestuurlijke agenda. Bepalen koers met betrekking tot samenwerking met Zowel het raadsvoorstel als het bijbehorende convenant Winsum en de Marne en eventueel anderen. zijn vastgesteld in de raad van 3 juni Met het oog op de ingezette samenwerking is een externe projectleider aangesteld. In de stuurgroep is besloten dat deze naast de samenwerking ook de projectleiding voor het ELO - project overneemt. Bij besluit van 12 november 2009 is door de raad een krediet beschikbaar gesteld van gebaseerd op de inzet voor 2,5 dag per week. Ingaande medio 2010 wordt dit voor het geïntegreerde project (BMW en ELO) 5 dagen in de week. Tot einde 2011 vergt dit een extra investering van Daarom wordt u voorgesteld voor en voor beschikbaar Met behulp van extern bureau (PNO) trachten subsidiestromen te ontsluiten. Initiatief ontwikkelen om subsidieverwerving als proces meer te institutionaliseren. Zo goed mogelijk invulling geven aan de communicatienota. De dorpenrondes worden gecontinueerd en de voorgenomen wijkgerichte aanpak van het dorp Bedum wordt geëffectueerd. Opstellen van een nota Leeftijdsbewust personeelsbeleid en de toekomstvisie van de buitendienst. De integriteitsnota wordt bij gelegenheid geactualiseerd. Jongeren en politiek: uitvoering geven aan initiatieven van de raad en de Stichting Welzijn Bedum. Ingezet beleid handhaving openbare orde wordt onverkort voortgezet. te stellen. Het onderzoek loopt. Een deel van het onderzoek wordt voor de zomervakantie afgerond. Dit betreft het procesmatige gedeelte. De wijkgerichte ronde is in voorbereiding. Het streven is nog voor de zomervakantie de eerste ronde te beleggen. In het kader van waarstaatjegemeente.nl zal, volgens planning, nog voor de zomer het onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening starten. Is in voorbereiding. Het opstellen van de nota leeftijdsbewust personeelsbeleid is vertraagd. De toekomstvisie is in concept bijna gereed. Dit is in voorbereiding. Bezien wordt of deze opdracht als stageopdracht kan worden weggezet. Opnieuw wordt een politiek jeugddebat in samenwerking met jongeren, fractieleden en vertegenwoordigers van de Stichting Welzijn Bedum voorbereid. Aan dit uitgangspunt wordt niet getornd. Wat gaan we nog meer doen in 2010? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Relatie met de burger Het content management systeem (cms) waarmee wordt onderhouden, is aangeschaft in In de tussentijd is er aan het systeem weinig gewijzigd. Ontwikkelingen op het vlak van ict, toename van het belang van de website, toegenomen wensen vanuit inwoners en verplichtingen vanuit de Rijksoverheid maken het noodzakelijk om het cms te vervangen. Zo moeten sites van gemeenten per 1 januari 2011 volledig voldoen aan de webrichtlijnen. Alhoewel - 5 -

6 aanpassing van het huidige systeem niet volledig onmogelijk is, is een aanpassing even kostbaar, zo niet kostbaarder dan vervanging ervan. De aanschaf van een systeem dat volledig voldoet aan alle huidige eisen en meeloopt in toekomstige ontwikkelingen is daarmee een rendabele keuze. Ook moet een nieuw systeem het mogelijk maken om onder meer bekendmakingen te publiceren. Decentraal contentbeheer is daarbij onmisbaar. Bedum.nl is het primaire platform van al hetgeen digitaal reilt en zeilt vanuit het gemeentehuis. Het is daarbij het portaal dat een groeiend aantal andere informatiesystemen ontsluit zoals melddesk, de Centrale Voorziening Decentrale Overheid, de gemeentewinkel, het raadsinformatiesysteem, et cetera. Koppelingen en een optimale zoekmachine beïnvloeden (zo niet bepalen) de vindbaarheid en daarmee de kwaliteitsbeleving van onze doelgroepen ten aanzien van alle digitale systemen die de gemeente en andere overheidsinstanties aanbieden. Kosten CMS De eenmalige kosten bedragen ca Structurele jaarlijkse kosten bedragen ca De kosten van de migratie van de content zijn op dit moment nog moeilijk te schatten. Bedum.nl bestaat uit meer dan duizend pagina s en duizenden links naar documenten en andere sites. Deze content moet handmatig worden gemigreerd. De hoeveelheid tijd die daarvoor nodig is, is op dit moment niet bekend. Stand van zaken inzet extra middelen Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting geen extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Omschrijving Toelichting Afwijkingen ramingen huidig jaar De ontwikkelingen over de eerste vier maanden 2010 laten de volgende afwijkingen zien. Lasten Baten College van burgemeester en wethouders College van burgemeester en wethouders -/ Voorlichting algemeen Representatie Representatie Verkiezingen Bestuurlijke samenwerking Toelichting op de afwijkingen(niet hiervoor al benoemd) - 6 -

7 Omschrijving College van burgemeester en wethouders College van burgemeester en wethouders Representatie Representatie Verkiezingen Toelichting In verband met de installatie van de burgemeester zijn incidenteel kosten gemaakt die niet waren begroot. In de begroting is een onttrekking ( ) aan de voorziening wethouderspensioenen opgenomen. Deze onttrekking is geraamd ter dekking van het wachtgeld van een voormalig bestuurder. Deze constructie is binnen het BBV niet meer toegestaan, waardoor de raming kan komen te vervallen. Deze post is op dit moment overschreden vanwege afscheid van raadsleden en introductie van de burgemeester in de organisatie in combinatie met enkele ambtsjubilea. Door het Herdenkingscomité is een nieuwe plaquette geplaatst bij het monument. De kosten ( 387) van deze plaquette heeft de gemeente Bedum voor haar rekening genomen. Omdat het kabinet gevallen is, zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2010 in plaats van De raming is daarom naar voren gehaald, naar Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar Basisregistraties De komende jaren zullen de Basisregistraties die er nu al 2011 e.v. zijn (GBA en BAG) verder worden uitgebouwd. Bekend is al dat er basisregistraties gaan komen voor de WOZ, topografie en kadaster. De effecten en mogelijke kosten voor de gemeente zijn nog niet bekend. Wabo en BAG De invoering van de Wabo en de BAG brengt nieuwe werkprocessen met zich mee. Daar waar nodig moet de begroting daarop worden aangepast (zie programma 8)

8 Programma: 1 Openbare orde en veiligheid Wat gaan we doen in 2010 aan de uitvoering van het raadsprogramma? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Wanneer er aanleiding voor is, worden de activiteiten in 'IVB Bedum in beeld' aangevuld met nieuwe initiatieven. Jaarlijks overleg politie met de raadscommissie ABZ voortzetten. Nieuwe planvorming in verband met de komst van de veiligheidsregio. Sociale veiligheid: - uitvoering geven aan openbaar verlichtingsplan: diverse projecten. Extra aandacht besteden aan voorlichting over huiselijk geweld. Wet op huisverbod in ontwikkeling met afspraken met het maatschappelijk werk. Verder de ontwikkeling van een meldpunt zorg en overlast. Activiteiten toezicht in de buurt. Verschillende activiteiten die behoren tot het terrein integrale veiligheid zijn in uitvoering. Het document IVB Bedum in beeld moet nog geactualiseerd worden. In de commissievergadering van 20 mei jl. heeft dit overleg plaatsgevonden. Naast presentatie van een politioneel veiligheidsbeeld Bedum 2009, werd door het CMO het concept van de Veiligheidsmonitor 2009 gepresenteerd en toegelicht. De planvorming is, op provinciaal niveau, in voorbereiding. In de tweede helft van 2010 worden de resultaten daarvan verwacht. Er wordt verder uitvoering gegeven aan het meerjaren vervangingsplan openbare verlichting. Alle zogenaamde TLEM armaturen zijn vervangen. Bij de reconstructie van de Stationsweg en de Wilhelminalaan is nieuwe verlichting geplaatst. Dit zal ook gebeuren bij de op dit moment in uitvoering zijnde herinrichting van Onderdendam. Daarbij wordt aan de Stadsweg ook een proef gedaan op het gebied van dimmen van Openbare Verlichting. Voorlichting huiselijk geweld: gestart met voorlichtingsbijeenkomsten voor professionals. Voorlichting burgers, samen met de BMW-gemeenten en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG), is in voorbereiding. Wet op huisverbod: er zijn nog geen verdere afspraken gemaakt met het algemeen maatschappelijk werk over de invulling/uitvoering van het 10-dagenmodel in het kader van de Wet op huisverbod (middelen zijn opgenomen in de begroting). De ontwikkeling van het meldpunt zorg en overlast loopt, volgens planning start in september. Op dit moment nog niet duidelijk of er sprake zal zijn van extra kosten (op termijn). Na het eerste jaar zal geëvalueerd worden. De insteek is om het meldpunt dusdanig in te richten dat er geen extra kosten gemaakt hoeven te worden. De ontwikkeling van het meldpunt doen we samen met Winsum en De Marne. Dit onderdeel wordt meegenomen in de actualisering van IVB Bedum in beeld. Wat gaan we nog meer doen in 2010? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Stand van zaken inzet extra middelen Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Hulpverleningsvoertuig brandweer De vervanging van het hulpverleningsvoertuig is in - 8 -

9 voorbereiding en wordt, zo mogelijk, afgestemd met de regio. Vervanging vindt plaats in sets ademluchttoestellen Inkoop wordt nu afgestemd met de regio. Om die reden vindt vervanging plaats in Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Omschrijving Toelichting Afwijkingen ramingen huidig jaar De ontwikkelingen over de eerste Vier maanden 2010 laten de volgende afwijkingen zien. Lasten Personeelsbeleid en beheer brandweer -/ Brandkranen en putten Opvang zwerfdieren Discriminatiemeldpunt 731 Baten Toelichting op de afwijkingen(niet hiervoor al benoemd) Omschrijving Personeelsbeleid en beheer brandweer Brandkranen Opvang zwerfdieren Discriminatiemeldpunt Toelichting De jaarlijkse kosten van meten en registreren zullen niet worden aangesproken in Door areaaluitbreiding neemt ook het aantal brandkranen toe. Voor de opvang is begroot. In 2009 is verantwoord. Dit budget staat onder druk door toename van het aantal opgevangen zwerfdieren. Wij zullen met de Dierenbescherming in overleg gaan over deze ontwikkelingen en de daarmee verband houdende kosten. Wij zijn van mening dat dit niet volledig op de gemeente verhaald moet worden. Naast een structurele bijdrage van is er ook een incidentele bijdrage verstrekt ad Per saldo leidt dit tot een overschrijding van 731. Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar Vervanging 11 portofoons In de vervangingslijst voor 2012 is opgenomen de vervanging van 11 portofoons ten bedrage van Deze vervanging wordt afgestemd met de regio en vindt plaats in

10 Programma: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Wat gaan we doen in 2010 aan de uitvoering van het raadsprogramma? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Herinrichting Onderdendam. In maart zijn de werkzaamheden gestart in de Achterweg. Inmiddels is ook begonnen in de Bedumerweg. Als gevolg van onvoorziene werkzaamheden bij kabels en leidingen is enige vertraging ontstaan. Na de bouwvak wordt begonnen met de wegen aan de noordkant van het Boterdiep. Naar verwachting zal het werk gereed zijn aan het einde van het jaar. Door extra werkzaamheden zijn inmiddels meerkosten ontstaan. Vooralsnog vallen deze binnen de raming. Opstellen en vaststellen van een nieuw Gemeentelijk Momenteel wordt gewerkt aan de totstandkoming van Verkeersveiligheidsplan. een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Op basis van het vastgestelde plan van aanpak is het offertetraject gestart. De kosten hiervan zijn moeilijk te schatten. Wij Aanpassen instapperrons bij straten waar een herinrichting plaats vindt. Parkeerverbod vrachtwagens binnen de bebouwde kom Bedum. Vervanging N361 door zgn. 4b+-variant. Oost-Westverbinding ontsluiting FricoDomo Start aanleg fietsroute Plus tussen Bedum en Groningen. gaan op voorhand uit van ongeveer Successievelijk zijn tot nu toe bij herinrichtingen ook de busperrons aangepast. De busperrons gelegen aan wegen die niet heringericht worden, moeten uiterlijk in 2012 zijn aangepast. Er is overleg met een ondernemer om gezamenlijk een terrein op het Bedrijvenpark Boterdiep te ontwikkelen. De invoering van het parkeerverbod wacht daarop. In verband met een financieel tekort is het tracé op verschillende plaatsen aangepast. Boog om Winsum is bijvoorbeeld komen te vervallen. In het najaar vindt definitieve besluitvorming over het tracé plaats. Omdat zowel variant 4b+ als ook de studie naar aanpassing van de N360 voor Bedum waarschijnlijk weinig perspectief biedt voor wat betreft een goede ontsluiting van met name de FricoDomo, zal hiernaar, i.o.m. provincie Groningen, een aparte studie moeten worden verricht. De planvorming bevindt zich in een afrondende fase. De grondverwerving en planologisch procedure zijn in voorbereiding. Naar alle waarschijnlijkheid kan eind 2011 gestart worden met de aanleg. De doortrekking vanaf de carpoolplek naar kruispunt Waldadrift- Schoolstraat maakt geen deel uit van dit plan. Dit komt voor rekening van de gemeente. Hiervoor dienen we een BDU-aanvraag in. Als deze gehonoreerd wordt, dan bedraagt de subsidie 35%. Wat gaan we nog meer doen in 2010? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Uitvoering beheerplan wegen Voor de bouwvak wordt het bestek gereed gemaakt en aanbesteed. Na de bouwvak volgt uitvoering. Verbeteren bereikbaarheid station in Bedum. In samenwerking met een adviesbureau wordt gewerkt aan een plan voor een betere ontsluiting van het station voor auto, fiets en bus. Het project wordt voor het overgrote deel gefinancierd uit gelden van de "Regio Groningen-Assen". Naar verwachting zal er eind 2010 een ontwerp-plan zijn

11 Vervanging bewegingsmechanisme en groot onderhoud brug bij gemeentehuis. Onderzoek naar subsidiemogelijkheden renovatie brug Fraamklap. Uitvoering vervangingsplan Openbare Verlichting. Opstellen nieuw uitvoeringsplan met kostenramingen voor de periode 2011 t/m Werkzaamheden zijn gereed, wegens onvoorziene omstandigheden dreigt het budget met ca te worden overschreden. Wij zijn nog in overleg met de aannemer over deze meerkosten. BRIM subsidie is aangevraagd op basis van het instandhoudingsplan Holstein Restauratie Architectuur. Er wordt nu een pilot m.b.t. dimmen aan de Stadsweg te Onderdendam uitgevoerd. De evaluatie hiervan wordt meegenomen in de op te stellen beleidsnotitie OVL (doelstelling is dit plan eind 2010 gereed te hebben). Stand van zaken inzet extra middelen Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Reconstructie Molenweg De plannen hiervoor moeten nog worden uitgewerkt. Uitvoering Meerjarenplan openbare verlichting Wordt pas ingezet na afronding beleidsplan OVL, dus Vervanging vrachtwagen Aanleg parkeerplaatsen De Kamp Aanleg parkeerplaatsen Zuidwolde vanaf Dit heeft een relatie met de toekomstvisie van de buitendienst. De vervanging zal daarom in dat kader worden bezien. Het plan voor de aanleg van de parkeerplaatsen is uitgewerkt. Hierover dient nog overleg plaats te vinden met omwonenden en gebruikers van de volkstuinen. Als hierover overeenstemming is, kan de aanleg dit jaar worden uitgevoerd. Het erfpachtrecht van de bewuste percelen is aangekocht en de akte van wijziging van de erfpachtvoorwaarden om de parkeerplaatsen te kunnen realiseren is 4 mei 2010 gepasseerd. Nu kan de realisatiefase gestart worden. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Omschrijving Onderhoud en bediening bruggen Toelichting Voor de renovatie van de brug bij het gemeentehuis is extra krediet gevraagd. De kapitaallasten ( 3.804) van dit aanvullend krediet zullen worden meegenomen bij de begroting Afwijkingen ramingen huidig jaar De ontwikkelingen over de eerste vier maanden 2010 laten de volgende afwijkingen zien Lasten Gladheidsbestrijding Opstellen verkeersveiligheidsplan Baten Toelichting op de afwijkingen (niet hiervoor al benoemd)

12 Omschrijving Gladheidsbestrijding Verkeersveiligheidsplan Toelichting Zoals bekend hebben we in de eerste maanden van 2010 een lange periode van sneeuwval en -overlast gehad. Het budget voor strooizout is daardoor al fors overschreden. Om ook aan het einde van het jaar nog ruimte te hebben is extra budget benodigd van Voor een toelichting zie, bij bovenstaande: Opstellen en vaststellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan. Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar Onderhoud kade, kademuur en beschoeiing In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest is het Boterdiep gebaggerd. Vanwege de bodemdaling in ons gebied is het waterpeil in het Boterdiep met 14 cm verlaagd. In Zuidwolde heeft dit al geleid tot het verzakken van de walkant over een lengte van ongeveer 100 meter. De verwachting is dat deze problemen zich op meer plaatsen voor gaan doen. Wij hebben het Waterschap inmiddels aansprakelijk gesteld voor reeds ontstane en nog op te treden schade als gevolg van de peilverlaging. Voor het verdere vervolg zal eerst alle beschoeiing geïnventariseerd moeten worden. Hiervoor zullen offertes worden gevraagd

13 Programma: 3 Economische zaken Wat gaan we doen in 2010 aan de uitvoering van het raadsprogramma? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Verdere ontwikkeling contacten met het bedrijfsleven. De relatie tussen de gemeente en het bedrijfsleven willen we verder versterken door middel van structureel overleg met de Bedrijvenvereniging van de gemeente Bedum (BvgB) en de agrarische sector. Daarnaast wordt getracht - in samenwerking met de BvgB - het structureel overleg met de middenstand (detailhandel) nieuw leven in te blazen. De bedrijfsbezoeken zullen worden voortgezet, zowel ambtelijk als ook bestuurlijk. In 2010 zullen wij als gemeente weer aanwezig zijn op de Promotiedagen voor het Bedrijfsleven, op het "Plein Bedum". Verdere uitwerking plannen verbetering winkelstructuur In december 2009 is met de besturen van Bederawalda en centrumplan. en Wierden en Borgen afgesproken om een herijking uit te voeren om te zien of alsnog tot een gezamenlijk plan gekomen kan worden. Van de ontwikkelaar die tot 2010 bij het project betrokken was, is inmiddels afscheid genomen. Momenteel wordt de herijking uitgevoerd en wordt er een 'spoorboekje' opgesteld. Dit zal in september aan de commissie / raad worden aangeboden. Wat gaan we nog meer doen in 2010? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Omgevingsvergunning (Wabo) zie programma 8. Uitwerking notitie Economische Zaken Op 17 december 2009 heeft de raad de notitie "Economisch beleid in de gemeente Bedum" vastgesteld. In hoofdstuk 6 van deze notitie is de te volgen koers voor de komende jaren vastgelegd. Voor een negental punten is aangegeven, waarop wij ons de komende jaren zullen richten. Met inachtneming van deze punten zal de notitie verder uitgevoerd worden. Stand van zaken inzet extra middelen Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Projecten herstructurering met een jaarlast van Stand van zaken Zie hiervoor bij plannen verbetering winkelstructuur. Het tekort kan deels met dit bedrag worden gedekt. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Omschrijving Toelichting

14 Afwijkingen ramingen huidig jaar De ontwikkelingen over de eerste vier maanden 2010 laten de volgende afwijkingen zien Lasten Economische zaken, bijdrage VvE 800 Baten Toelichting op de afwijkingen(niet hiervoor al benoemd) Omschrijving Economische zaken, bijdrage VvE Toelichting De bijdrage is jaarlijks met de inflatie verhoogd. In de praktijk blijkt dit niet voldoende te zijn. Op basis van de jaarrekening van de vereniging van eigenaren wordt voorgesteld 800 bij te ramen. Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar

15 Programma: 4 Onderwijs Wat gaan we doen in 2010 aan de uitvoering van het raadsprogramma? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Ontwikkeling Brede School. Met de scholen wordt overleg gevoerd over vormgeving van de brede schoolgedachte en dan met name brede school in samenwerking. Hierbij worden ook andere ontwikkelingen in de samenleving betrokken, zoals bijv. de gevolgen van de krimp. Vormgeven aan lokaal welzijnsbeleid. Binnen het gebiedsgericht werken (GGW) wordt samen met de gemeenten Eemsmond, De Marne en Winsum onderzocht op welke wijze er een goede overlegstructuur met de scholen kan worden opgezet, de zgn. Regionale Educatieve Agenda (REA). Bekostiging vindt plaats vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het GGW. Wat gaan we nog meer doen in 2010? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Ontwikkelen plan mogelijke onderwijscampus door Stichting Marenland en het VCPO-noord hebben Stichting Marenland en het VCPO. hierover nog niets gepresenteerd naar de gemeente toe. Stand van zaken inzet extra middelen Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Brede school kosten, bedrag PM. IHP 2010 afschrijving 20 jaar IHP 2010 t.l.v. ABR Uitvoering PM Uitvoering 2010 (Vervangen kozijnen, ramen en deuren Kleuterkoepel). Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Omschrijving Bijzonder basisonderwijs huisvesting. Binnenklimaat huisvesting. Toelichting Voor de verbetering van het binnenklimaat op basisscholen hebben we subsidie aangevraagd en ontvangen. Aangezien het plafond van de subsidie nog niet was bereikt, hebben we toegezegd gekregen dat we extra subsidie krijgen. Dit betekent ook dat de cofinanciering hoger wordt. Vandaar dat er extra kapitaallasten moeten worden geraamd van 743. Deze zullen worden meegenomen bij de begroting Afwijkingen ramingen huidig jaar De ontwikkelingen over de eerste vier maanden 2010 laten de volgende afwijkingen zien. Lasten Leerlingenvervoer Baten

16 Toelichting op de afwijkingen(niet hiervoor al benoemd) Omschrijving Kosten leerlingenvervoer Toelichting In 2008 is door de Regioraadgemeenten een aanbesteding vervoer uitgevoerd. Het ging daarbij om leerlingenvervoer, Wmo-vervoer en Regiotaxivervoer. In deze aanbesteding is gekozen voor een andere systematiek bij de kostenberekening en is ook uitgegaan van een andere verdeelsleutel bij de kostenverdeling naar de betrokken gemeenten. Het nieuwe contract voor het leerlingenvervoer, dat van kracht is geworden per 1 september 2009, blijkt nu voor onze gemeente veel duurder uit te vallen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de exacte redenen, maar vast staat al wel dat het oude contract voor onze gemeente zeer gunstig was. Wij zijn nog in afwachting van de resultaten van dit onderzoek. Op het moment dat de uitkomsten bekend zijn, zullen we u nader informeren. Naar het zich nu laat aanzien zullen de kosten van het leerlingenvervoer voor onze gemeente met ca stijgen. Hiervan wordt ca gecompenseerd doordat de kosten op het onderdeel Regiotaxi lager worden. Bij het opmaken van de begroting 2010 was deze ontwikkeling nog niet bekend. Aangezien het nieuwe contract loopt tot en met 2011, ramen we voor de jaren 2010 en extra. Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar Stichting Marenland De financiële positie van de stichting Marenland staat onder 2010 druk. Wij zijn momenteel in afwachting van een rapportage van het bestuur van de stichting. Onderwijsbegeleiding Er is weinig vraag van de scholen op het gebied van onderwijsbegeleiding. Het beschikbare budget ad kan daarom met ingang van 2011 vrijvallen e.v

17 Programma: 5 Cultuur en recreatie Wat gaan we doen in 2010 aan de uitvoering van het raadsprogramma? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Nadere uitwerking speerpunten VVV-Lauwersland. Met de verhuizing van het VVV-kantoor naar Bovengemeentelijke afstemming van activiteiten tussen Kapelstraat 3 is een opmerkelijke stijging in het aantal ondernemers. bezoekers te constateren (2.458 in 2009 tegen in 2008). Het bestuur en de directie van VVV-Lauwersland achtten dit een schot in de roos. Met de invulling van de functie van accountmanager is een start gemaakt met de doelstelling de band met de leden te versterken. Het leidt tot een groeiende belangstelling bij de diverse leden om aansluiting te zoeken bij de activiteiten van de VVV- Fiets- en wandelpaden: continuering binnen samenwerkingsverband VVV-Lauwersland. Introductie fietsknooppuntroutes in de stadsrand. Buurt-Onderwijs-Sport (BOS) Impuls en Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Uitvoering geven aan de sportnota. Voorbereiding activiteiten in het kader van het Europese jaar van de vrijwilliger. Maatschappelijke stage: Onderzoek naar mogelijkheden provinciale website. Verder invulling geven aan makelaars/bemiddelingsfunctie. Afronding bibliotheekvernieuwingsproces. Lauwersland en bij elkaar. In regioverband heeft de Grontmij de opdracht uitgevoerd om te komen tot (aan)sluitende routes van fietsknooppunten. Toegerekend naar de participerende gemeenten komen de kosten voor de gemeente Bedum neer op een bedrag van Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de begrote ILG-cofinanciering. Vanaf 2011 dient er een bedrag aan uit te besteden onderhoud begroot te worden. Hiermee is een bedrag van gemoeid. De BOS-Impuls loopt 31 december 2010 af. Voor de resultaten wordt hier verwezen naar de jaarlijkse verslaglegging. In 2011 wordt gestart met het NASB. Hiervoor is groen licht gegeven. De financiering is voorzien uit grotendeels bestaande posten die volgens integrale beleidsvoering aangewend kunnen worden. Aan de actiepunten zoals die genoemd zijn in de sportnota is/wordt uitvoering gegeven. Voor de introductie van de Combinatiefuncties zal medio 2010 een voorstel aan de raad worden voorgelegd. Er ligt een Programma van Eisen klaar rond de vervanging van de zand-ingestrooide tennisbanen op sportcomplex "De Beemden" (banen 5 en 6), aangevuld met bodemonderzoek door ISA-Sport (NOC*NSF). Binnenkort zullen aannemers uitgenodigd worden om op de werkzaamheden in te schrijven, waarna tot gunning kan worden overgegaan. Het beschikbare budget bedraagt Het moet blijken of dit geraamde bedrag toereikend zal zijn. Het is nog niet bekend of gemeenten extra middelen van het ministerie van VWS zullen ontvangen voor lokale activiteiten. Los daarvan willen we nagaan of (binnen de beschikbare middelen) extra aandacht kan worden geschonken aan de vrijwilligers in het Europese jaar van de vrijwilliger De provinciale website is in oktober 2009 gestart. De makelaars/bemiddelingsfunctie wordt uitgevoerd door de Stichting Welzijn Bedum. Het bibliotheekvernieuwingsproces is afgrond. Het cluster zit nu in het proces om het opdrachtgeverschap goed vorm te geven

18 Wat gaan we nog meer doen in 2010? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Oplevering MFA Zuidwolde. De multifunctionele accommodatie aan de Van Berumstraat is eind april 2010 opgeleverd. De officiële opening staat gepland voor eind juni/begin juli Het is op dit moment nog te vroeg om een financiële eindafrekening te kunnen presenteren. Aanleg groenterreintjes Zuid- en Noordwolde. De aanleg is vorig jaar gedaan en met het planten van bomen tijdens de boomfeestdag begin 2010 is dit afgerond. Er wordt op dit moment gewerkt aan een plan voor het onderhoud. Hierover wordt nog van gedachten gewisseld met de vorige eigenaren. Facelift bibliotheek Bedum en Zuidwolde Gezien financiële ontwikkelingen is er op dit moment geen sprake van een facelift van de bibliotheek Zuidwolde. Een facelift van de bibliotheek Bedum zit in overlegfase (zowel qua uitvoering als wie financieel verantwoordelijk is.) Stand van zaken inzet extra middelen Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Lichtmasten en CV sportvelden Onderdendam Lichtmasten sportcomplex "De Beemden". Stand van zaken Op basis van de economische levensduur is deze investering opgevoerd. Omdat er geen problemen bekend zijn met de lichtmasten en de CV recent is vervangen, kan dit krediet worden afgevoerd. Dient nog uitgevoerd te worden. Afwijkingen beschikbaar gestelde kredieten Door de raad zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt aangegeven waar afwijkingen t.o.v. de vastgestelde kredieten worden verwacht. Omschrijving Verlichting westelijke voetbalveld sportpark Noordwolde. Toelichting Om het capaciteitstekort van het huidige trainingsveld weg te kunnen werken is het westelijk wedstrijdveld gerenoveerd om tevens als trainingveld (voor de jeugd) dienst te kunnen doen. Daartoe is het noodzakelijk dat er verlichting rond het veld wordt geplaatst. Uit onderzoek is gebleken dat de uitbreiding van de capaciteit met zich meebrengt dat er vanaf de Noordwolderweg een nieuwe kabel zal moeten worden aangebracht. Er is echter een ontwikkeling met het gebruik maken van LEDverlichting die een dergelijke investering in nieuwe bekabeling overbodig zou maken. Hangende deze ontwikkeling is het raadzaam te wachten met het aanleggen van nieuwe bekabeling. Afwijkingen ramingen huidig jaar De ontwikkelingen over de eerste vier maanden 2010 laten de volgende afwijkingen zien Lasten Plantsoenen, parken, ander openbaar groen Baten Toelichting op de afwijkingen

19 Omschrijving Plantsoenen, parken, ander openbaar groen Toelichting Per 1 oktober 2008 is het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in groenstroken verboden. Dit betekent dat er frequenter moet worden geschoffeld. Met Abilty was afgesproken dat we 2009 zouden beschouwen als 'proefjaar' om te bepalen wat voor gevolgen dit heeft. In 2009 was uitgegaan van meerkosten van zo n Op basis van de ervaringen van 2009 en geactualiseerde gegevens betreffende de oppervlaktes te onderhouden groen heeft Ability een prijsaanbieding gedaan die aanzienlijk hoger ligt dan voorgaande jaren. Hierover zal nog overleg plaats vinden met Ability. Op voorhand ramen wij hiervoor Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar Fiets- en wandelpaden Voor onderhoud van fiets- en wandelpaden moet er vanaf worden begroot e.v

20 Programma: 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Wat gaan we doen in 2010 aan de uitvoering van het raadsprogramma? Opgenomen in het programma 2010 Stand van zaken juni 2010 Uitvoering geven aan beleidsvoornemens in Wmobeleidsplan. beleidsplan Wmo. De evaluatie van dit beleidsplan zal Uitvoering wordt gegeven aan het vastgestelde aan het eind van dit jaar plaatsvinden. De wetswijziging Wmo (geen alphahulpen meer inzetten) is in het begin van dit jaar uitgevoerd. Alle mensen met huishoudelijke hulp zijn hierover geïnformeerd en hebben de kans gekregen om een keus te maken. Dit heeft niet tot problemen geleid. Budgetten WWB/Ioaw/Ioaz/Bbz Overeenstemming bereiken over continuering integrale dienstverlening van het UWV werkbedrijf aan werkgevers en werkzoekenden. De verwachting is dat de ramingen toereikend zullen zijn voor de totale Wmo-uitgaven. Een eventuele overschrijding kan worden gedekt uit de bestemmingsreserve Wmo. Per 1 januari 2010 is de Wet Bundeling uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (Wet Buig) van kracht geworden. Op grond van deze wet zijn de budgetten voor de diverse inkomensregelingen gebundeld. Gelijktijdig is ook de financieringssytematiek van de Ioaw en Ioaz en Bbz gewijzigd en omgezet van 75% declaratie en 25% budget naar volledige budgetfinanciering. Voor de Bbz geldt dit alleen voor zover de bijstand betrekking heeft op algemene bijstand aan startende ondernemers. Voor bijstand aan gevestigde ondernemers en voor bedrijfskapitaal blijft de oude systematiek bestaan. Vanwege het feit dat in 2009 het aantal uitkeringsgerechtigden sterk is gestegen en de bestemmingsreserve daardoor al volledig is benut, zal het voorlopig toegekende totaalbudget niet toereikend zijn in Een raming op basis van de verstrekte uitkeringen over de eerste 4 maand laat zien dat er rekening moet worden gehouden met een overschrijding van We ramen dit vooralsnog incidenteel. Aangezien het tekort over 2009 meer was dan 10%, zullen we voor 2009 een beroep doen op een incidentele aanvullende uitkering van het ministerie van SoZaWe. Deze aanvraag moet worden ingediend voor 31 juli Bij de reorganisatie van het UWV is deze gefuseerd met het CWI en omgevormd tot het UWV Werkbedrijf. Onderdeel van deze reorganisatie was de sluiting van landelijk 30 CWI-vestigingen per 1 januari 2011, waaronder de vestiging in Winsum. Dit betekent dat er in Winsum vanaf die datum geen UWV werkplein meer zal zijn en dat de dienstverlening aan de klanten anders moet worden georganiseerd. De gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum hebben vooreerst afgesproken aansluiting te zoeken bij het UWV werkplein in Delfzijl. In het kader van de BMWsamenwerking wordt nog overleg gevoerd met het UWV om de dienstverlening van het werkplein op de locatie in Winsum ("De Beurs") te behouden. Vooralsnog zullen daaraan geen extra kosten zijn verbonden. In de loop

7.4 Over te hevelen budgetten

7.4 Over te hevelen budgetten 7.4 Over te budgetten Grootboeknr. Omschrijving Over te lasten Over te baten Motivering 600100 434701 Raad & Commissies :raadsexcursie 1.850,00 Raadsexcursie 2010 is niet doorgegaan. Voorgesteld wordt

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d.

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 22 november 2011 Agendapunt : 12 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. K.P. Berghuis : concept begroting 2012 Ability B&W besluit d.d. : 1 november 2011 Inleiding Op

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1.

De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1. Casus aanbesteding P&C software Vraagstelling: Werk deze casus uit met als uitgangspunten: Zoveel mogelijk geautomatiseerd binnen de door u geoffreerde software; Zo min mogelijke handmatige handelingen;

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 De drie transities op de terreinen jeugdzorg, AWBZ/WMo en Participatiewet uit het Regeerakkoord Rutte II zorgen er voor dat de taken op het sociaal domein

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein enlijst B&W Smallingerland - week 41-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 3 oktober 2013 BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein Belanghebbende heeft verzocht om vergoeding van planschade en schade als

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

31 927 Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

31 927 Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 31 927 Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten Nr. x. NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen en opmerkingen bij een aantal

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1 Bestuursrapportage 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma 2 Openbare ruimte 6 3.3 Programma

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN BOB 10/012 WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. De wet verplicht gemeenten

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8 Raadsvoorstel Agenda nr. 8 Onderwerp: Kennisnemen van het concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel 2017-2018 Soort: Kaderstellend / informerend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder:

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: BMV Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2014/45 Behandelend ambtenaar : Tim Senden Agendapunt : Portefeuille : Samenleving en Leefbaarheid Registratienummer :

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Lijst van toezeggingen (inclusief moties)

Lijst van toezeggingen (inclusief moties) Toezeggingen 29 apr 2008 Raad MEAS een half jaar na gereedkomen en bewoning regelt het college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en doet daarvan verslag aan raad P.M. 31 jan 2010 BSOD verkeerssituatie

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0125 Rv. nr..: 10.0125 B&W-besluit d.d.: 2-11-2010 B&W-besluit nr.: 10.1077 Naam programma +onderdeel: Diverse programma s. Onderwerp: Rapportage overschreden investeringen 2010. Aanleiding:

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein.

Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein. Raad van 27 juni 2006 Agendanummer: 16 Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein. AANLEIDING Zoals bekend is momenteel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 3 november 2009 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 3 november 2009 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0109 Rv. nr.: 09.0109 B&W-besluit d.d.: 3 november 2009 B&W-besluit nr.: 09.1205 Naam programma +onderdeel: Diverse programma s. Onderwerp: Voortgangsrapportage investeringen 2009. Aanleiding:

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

2. B.J. Lubbinge 13 december 2011. nvt BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

2. B.J. Lubbinge 13 december 2011. nvt BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 2. B.J. Lubbinge 13 december 2011 1 P&P 2011/10882 Onderwerp: Subsidieverzoek SWN voor het Programma Welzijn 2012 : De Stichting Welzijn Nieuwegein

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM. RAAD : 5 en 7 november 2013 AGENDAPUNT : ONDERWERP : Begroting 2014

GEMEENTE BEDUM. RAAD : 5 en 7 november 2013 AGENDAPUNT : ONDERWERP : Begroting 2014 RAAD : 5 en 7 november 2013 AGENDAPUNT : ONDERWERP : Begroting 2014 GEMEENTE BEDUM VOORSTEL : Wij stellen u voor: 1. De aangeboden programmabegroting 2014 inclusief meerjarenraming 2015 2018 en de bijlagen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE 2010 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2010)

BESTUURSRAPPORTAGE 2010 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2010) BESTUURSRAPPORTAGE 2010 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2010) 1 2 Inleiding Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over 2010. In het kader van een verdergaande vereenvoudiging van de P&C-cyclus is, in het

Nadere informatie

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 28 april 2015 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : mw. M.A. de Visser Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 B&W besluit d.d. : 7 april 2015

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Beantwoording AANVULLENDE technische vragen Programmabegroting versie 12 november 2013

Beantwoording AANVULLENDE technische vragen Programmabegroting versie 12 november 2013 Beantwoording AANVULLENDE technische vragen Programmabegroting 2014 - versie 12 november 2013 Nr. Partij Blz. Vraag Antwoord 26. HvLD66 19 c. Efficiency vervoersvoorzieningen Hoeveel is de totale bijdrage

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: Het beleid in het kader van sociaal medische indicatie in relatie tot de Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk Registratienummer: 00586225 Op voorstel B&W d.d.: 14 juni 2016 Datum vergadering: 6 juli 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0094 Rv. nr.: 09.0094 B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.: 09.0979 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: Voorbereidingskrediet verbouwing Stadsbouwhuis

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 april 2009 Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Zuid-Limburg Aan de Raad. \ Voorstel De

Nadere informatie

Naam Omschrijving Einddatum Stand van zaken Portefeuillehouder Behandeling ingekomen stukken

Naam Omschrijving Einddatum Stand van zaken Portefeuillehouder Behandeling ingekomen stukken Behandeling ingekomen stukken Presidium buigt zich over de behandeling van ingekomen stukken. 22-02-2010 15-04-2010 Agendapunt, fractievoorzittersoverleg niet toegewezen Raad informeren MFA Maarstee/Maarswold

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. Secretaris Diverse besluiten m.b.t. de portefeuilleverdeling Op 3 februari 2016 is besloten tot het vaststellen van de portefeuilleverdeling. 1. De portefeuilleverdeling als bedoeld in beslispunt 1

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Te besluiten om 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het voorstel grootschalige vervanging ledverlichting

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 10 juli 2014. raad J.W. van Dongen

Datum raadsvergadering donderdag 10 juli 2014. raad J.W. van Dongen Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 16 juni 2014 Datum raadsvergadering donderdag 10 juli 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-049 Bijbehorend veld van de programmabegroting Naam portefeuillehouder

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Samen actief tegen armoede BBV nr: 2015/488128

Raadsstuk. Onderwerp: Samen actief tegen armoede BBV nr: 2015/488128 Raadsstuk Onderwerp: Samen actief tegen armoede BBV nr: 2015/488128 In het coalitieprogramma is afgesproken dat gedurende deze collegeperiode extra wordt geïnvesteerd in het minimabeleid, waarbij speciale

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag. Agenda nr. 10

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag. Agenda nr. 10 Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Beschikbaar stellen aanvullend krediet voor herinrichting Torenplein en Lambertusstraat Soort: Besluitvormend Opsteller: H.W.F. van der Linden Portefeuillehouder:

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00823 Onderwerp: Subsidieverzoek SESO renovatie tennisbanen - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie