o o (ît ::= c0 Vice-voorzner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o o (ît ::= c0 Vice-voorzner"

Transcriptie

1 Naam Bestuursfunctie Einde dienstverband Declaratie 2O'3 Voorzitter en decaan Vice-voorzner L d Lid en vice-decaan o o (ît ::= c0 netto onkostenverooedinq ( per maand) 4.800, , ,00 Declaraties representatiekosten reis- en verbliifskosten reiskosten woon- werkverkeer uitoave AMC creditcard uitqave AMC creditcard < 00 euro* * deze uitgaven zijn ingehouden op het salaris van betrokkene

2 r. Academisch Medisch Centrum. Universiteit van Amsterdam ' Postbus DD Amsterdam Algemene Dienst Beheer Versie.2 DgClafatig (nletbestemd voor kosten verband houdende met studle of ûrn -Adrn.afd. FAD Bii declaraties van koslen dient u alle ofiginele fiacturef/bonnbn te overleggen. ðffi'i.,?i"ffij,;ëi' iõëiîi i rtärr""ãn"r.unn"n niet in behandeilns word!-nsenome.n en zullen worden seretoumeeld' Het ingevulde formut er kunt u i"ìë".*. Ëiãiãpituren naar het Pérsoneels nformaliecentrum (c0'25)' 0 3 tkt. 2û3 ln te vullen dooraanvrager A. Gegevens aanvrager en Afdeling 3Yl Bouwdeel Verdieping nr LN L ngekomen al B- Het vezoek tot tegemoetkoming betreft,ffi*oo"n i.v.m. dienstreis in opdracht van (naam en functiei: Reiskosten eigen auto (spec ñceren bii C, toel chten bij D): lf.u \ e- > ø.&ìa Reiskosten overig (spec ficeren bij C, toelichten bij D) Verblijfkosten (toelichten bij D) Maaltiidkosten (toel chten b J D): ü Extra kosten woon- werkverkeer i.v.m- overwerk, beschit(baarheidsdiensten (specif ceren bij c, toelichten bij D) E Consumptie en maaltüdvergoéding i'v'm- overwerk (langer dan 2 uur) D Promotiekosten fl Kosten i.v.m. representatie (toel chten b i D) Anders, nameliik (toelichten b D] (uvcz7r) (wc 230) (uvc23o) (wc 230) (uvc ee) (uvcz3e) (uvc286) (uvc274) Totaal o Q> l s/..{..y t C. Specificatie reiskosten De tegemoelkoming in de t(osten van de dienstr tten met eigen auto worden ín princlpe_ultgekeefd naar het lage tafief. slechts wanneer n et of niet doelmatig van hel openbaar venoer ge ru k rn *oiõ;ï"mãåü, ian u tstuiténo-måt ioåsiemm åg vaà de b-udg;thouder een vãrgoedlng plaats vinden naar het hoge tarief' Datum Van Nãar Aantal kilometers elgen vevoer Laas tarief Hoog tarief Aanlal kilometers woon-werkverkeer eígen vervoet Bedrag besteed aan vefvoer Totaal aantal kilometers (uvc 374) Tar ei X X X Totaal bedrag 27',t (uvc (uvc 27

3 Versie.2 D. Toelichting vergoeding -" De kosten zijn gemaakt in het kader van: R"\.\ B*slon rî. '$ C,4^^'h] : \r-'\"\ Nf Y\uú Cz "oj^ l =l"n_tn N i'-ßot^' : "ì;.\t'lt' Arr^B.,il-"r' /n,r\.^ -r.,tgl *.t /" \\ \r qtj\,e-. ) 6,o, _"w* 4á4Ttât d lt è,{' \ \ )l t z 4ry#) De aanvrager verklaart dat de onder A Um vergoeding is of kan worden ontvangen' D verstrekte gegevens naar waarhe d zonder voorbehoud zijn vermeld en dat niet uit andere hoofde een "nn"' f)'olo, s/rõ t3. ln te vullen door budgethouder t'!. oeclaraties van de budgethouder zelf moeten worden getekend door een (ander) lid van het divisiebestuur c.q' de directeur' dan wel door een (ander) lid van de Raad van Naam akkoord met deze vergoedlng en kent een vergoedlng toe van: sov" tr 75% /&ooo/" D Gaat n et akkoord met deze vergoeding, met als feden: lntem adres: van het bedras Telefoonnummer: Þe vergoeding komt ten laste van: Kostenplaatsnummer ': ls deze kostenplaats afurilkend van Salariskostenplaats? El Ja ik ee Datum Z ^of rg * Declaraties zonder vermelding van Binnengekomen Personeelsinformatiecentrum (paraaf en datum) Handtekening n te vullen door ADB Verwerkt salarisadministtie (paraaf en datum) genomen. $ OKT Handtekening budgethouder Voor controle (paraaf en datum) rnnltr,þ*

4 àl rg' Mr. Rudolphus Hopstaken Meibery Draf 2 Amsterdam Amsterdam Guest Folio NVOCE Page Roorn No. oî2 308 Netherlands GueSts Arrival 09-SEP- 3 8:20:00 Trayel Agenl ùompany Gioup Name DcTra Exclrrsivc Travcl AMC Cooku,are ndia Pvt Ltd Departurc Cashier Folio No. Rate ll-sep-3 09::00 GUPTA NR f)ate Description Reference Debit Credit i q o9u q J r3 L.Bar mp Liq Jamavar Food Transport Services Best Available Rate L.Tax Cess on Room (0.22%) Laundry Washing/Pressing Jarnavar Food Jamavar Food L.Bar mp Liq Best Available Rate L.Tax Cess on Room (0.22%) Room# 308 Room# 308 Room# 308 CHECK# L49496 CHECK# 6844 CHECK# T92078 Room# 308 : CHECK#Y6952 Room# 308 : CHECK# 6857 ffi+ Roorn# 308 : CHECK# J6880 Room# 308 : CHECK# L49562 t,54.t6 4,t ,800.00, t, Transport Service Offl ine 4hr 40 4hr 40 4, American Express (M) 64,t62.77 XXXXXXXXXXX2OO2 XX/XX Total in NR Balance in NR jrf t3,47.92,9.66 3,007.49,57 4.t6, t, t3 64, ûrl" vt 64,62.7.TTE LEELA PALACE BANCALORE 23 HAL Airport Road, Bangalore , lndia Tel: 9 (80) 25)l 734 Fax: 9 (80) 25)l 272) Regd, Ofl: Hotel Leelaventure Limited The Leela Sahar lyumbai '/t (:Y \r"z 7^ \ 2 6o s s_\ rij = - 6\ o, u.-

5 Mr. Rudolphus Hopstaken Meibèry Draf l2 Amsterdam Amöterdam Guest Folio NVOCE Page Room No. 2oî Netherlands Guests Arrival 09-SEP-3 8:20:00 { Travei Agent Corypany tlroup Name DeTra Exclusive Travel AMC Cookware ndia Pvt Ltd Departure Cashier Folio No. Rate l-sep-i3 09: :00 GUPTA l NR l Date' Description Reference Debit Credit Billing :l BillTo BF.DP SPL RT Mr. Rudolphus Hopstaken Checkout B Nitin Gupta -SEP- 3 09:2:00 "agreç. that nry liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or lhe Íìrll amount of these charges including mìnibar charges. nvoiccs are payable on presenlat on. Guest Signature Conde Nast Traveller Awards 2007 Honours The Leela Palace Kempinski Bangalore As the "World's No. Business Hotel" {. ÞH o Q> Þh -Ã * -=ñ- ctp r ã ã = Fi+ ôñ os *; tëk= fr= i t ñci - * P Þn n= æ =c B2 z -õ.e > lt =+q o z P= F= :..-- = ==!\û::!2i) æø ol N { 'â Ë:5Ëil 5ËF l õz ã -!9i. r:,...8_ a;seg õixõ =ñ _ -;ËËä Ë*Ë.eEË FE èfr59 ='Ë ã**f d: å Eã goä = == ç;ë ffie=e.r : r. ô F, _i æ =i = rd =S r!(- 3o "s o!? ËF G- 5rlüt Tr{E LF-ELA PA,ACE BANCALORE 23 HAL Airport Road, Bangalore , ndia Tei: 9 (80) Fax 9 (80) wwwtheleela.com Regd. Ofl: Hotel Leelaventuie Limited The Leela Sahar lyumbai

6 Naam Bestuursfunctie Einde dienstverband Decalartie 204 Voorzitter en decaan Lid Lid Lid en vice-decaan c! o cr) -g :- m bruto onkostenverqoedinq netto onkostenverqoedinq OV verqoedinq 4.800, , , ,55 570, ,00 Declaraties representatiekosten reis- en verbliifskosten reiskosten woon- werkverkeer uitqave AMC creditcard uitoave AMC creditcard < 00 euro* 375, ,OO.482,93 22,OO 422, ,40 * deze uitgaven zijn ingehouden op het salaris van betrokkene.

7 Academisch Medisch Centrum Univers teit van Amsterdam Postbus DD Amsterdam Directoraat HR Versie.2 am DeClafatie (niet bestemd voor kosten vêrband houdende met studie of congresbêzoek) Bij declaraties van kosten dient u alle originele facturen en betalingsbewiizen te overleggen. Onvolledig/onjuist ngevulde tormulieren kunnen niet in behandeling worden genomen en zullen worden geretoumeerd. Het ingevuldeformulierkuntuinleverenbii of opslurennaardehrservicedesk(c0-25.). ln te vullen door aanvrager A. Gegevens aanvrager en Pêßoneelsnummer Marcel Leví srso+r f Afdeling Bouwdeel Verdiep ng Ruimte nr. Telefoon/sein Koslenplaats " RvB RVB E { B. Het verzoek tot tegemoetkoming betreft Kosten i.v.m. dienslrêis in opdrachtvan (naam en funclie): Reiskoslen (specificeren bü C, loelichten bii D): Anna Reynvaan lezing (uvc 27) ÈF* 'i "i!' f!.,,,.,i {lfió Verblijfkosten (toelichten bij D) Maaltüdkosien (toelichten bij D): (uvc 230) zlu rudäò Û Extra kosten woon- werkverkeer i.v.m. overwerk, beschikbaarheidsdiensten (spec ficeren bij C, toelichten bij D) E Consumptie en maalti dvergoeding i.v.m. overwelk (langer dan 2 uur) E Promot ekosten E Kosten i.v.m. representalie (toelichten bij D) E Anders, namelük (loelichtên bij D) (uvc es) (uvc 23e) (uvc 286) (uvc 274) Totaal -37 r r.b.-ç.-, 'j C. Specif icat e reiskosten De tegemoetkoming in de kosten van de dienstritten mel eigen auto worden in principe uítgekeêrd naar het lage tarief. Slechls wanneer niet of niet doelmalig van het openbaar vervoer gêbruik kan worden gemaakl, kan uitsluitend met toestemming van de budgethouder een vergoeding plaats vinden naar hel hoge tarief. Datum Van Naer Aantal k lomêters eigen vervoer Laag tarief Hoog tarief Aantal kilometers woon-werkverkeer e gen vervoer Bedrag þesteed aan openbaar vervoer ïotaal aanlal kilometers (uvc 374) Tarief X X X Tolaal bodrag

8 Z ' Aube rge du Famm'i e r 450 Yonge St Toronto,Ontario 46-?22-??24 P re-rece i pt Date: û-04-4 Time: Table:22? Staff : Angeìa il Cover Term: $l ip: 0000T Print Time: 9:57:4Íì Pl'l 0ty Description (' Stratus tab Sauv '0 Steak Tartare APP Grilled Foie Gras Eoeuf Cheese Tastjng 0-lllater Subtotaì Sales Tax Total $ Balance 8:4:0 Pl,l T5 tû2 give a dining experience wjth OLVER & BONACl'l GFT CARÛS 0 Amount 5û.00 22,00 28,00 48,00 8, redeemable at all 0&B restaurants 50 9t 4 4 $er r,,etl []Lrnlnp 'l"etile 2/ Guests:2 ' ìvi'eaii Spai'kìng i-e l-eonì (]ai.l þ Tam: l'n Crl *,4 L il(l L(l 'JU ULr R i beye Ësp resso { Z 0r3. 0Û ) Elk Tartare R i beye þlrrshrsoms subiotð t.., tdä Tuta ]t Ya 'k Street ûttawa, ût,l l{ N l lub Ba an';:e üue (]lio5/2ü4 :3ì Pt. l{lfrt}4 5,00 rl5, Cil õ.ûû 42, ûrl 6.ûû 7,0û 42. tlti 223, C0 28,ü!) 252. Û0?52 " ÛÛ **.* * + * + * * * * * * * * * * * * * * * * * *r + x * f * * * + * * + * * ìft * :{ * Thank yoll, Flea$* jojtl us orl Ûecenl:er Slst to rinü in the l,lel't Yearl HSTS ?7 l' iijl. lüs lalli rtlli l ii rìtlrli purchase at any host desk or online at ol'iverbonacini'com \-, : Like us on Facebook! facebook. com/aube rgedupomm ì e r hst #$iî?59t-

9 " t:l â Acaðlm sch Medisch Centrum Univeibiteit van Amsterdam Postbu\ DD\Amsterdam Versie -2, 28 Î/.l a7n D rectoraat HR Declaratie (niet bestemd voor kosten verband houdende met studie Bij declaraties van kosten dient u alle orig nele facturen en betalingsbewijzen te overleggen. Oñvolledig/onjuist ingevu de formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen en zullen worden geretourneerd. Het ingevuldeformulierkuntuinleverenbii of opsturennaardehrservicedesk(c0-25.), ln te vullen door aanvrager A. Gegevens aanvrager en voorletters c.j.m. van den Maagdenberg ienst V Afdeling -. Râad van Bestuur Bouwdeel E Verdieping 2 Ruimte nr \,, Personeelsnummer a$ary\ñtl Telefoon/se n B. Het verzoek tot tegemoetkoming betreft tñ-\t-to E Kosten.v.m. dienstreis in opdrachtvan (naam enfunctie) {\ Reiskosten (specificeren bii C, toelichten bij D) Verblijfkosten (toelichten bij D) Maaltijdkosten (toelichten bü D): E Extra kosten woon- werkverkeer i.v.m. overuerk, besch kbaarhe dsdiensten (specificeren bij C, toelichten bij D) E Consumptie en maaltijdvergoeding i.v.m. overuerk (langer dan 2 uur) E Promot ekosten E Kosten i.v.m. representatie (toelichten bii D) El Anders, namelijk (toelichten bij D) Afscheidscadeau l/ (uvc 27) (uvc 230) (uvc 230) (uvc se) (uvc 23e) (uvc 286) (uvc 274 Totaal Ê 2 C. Specificatie reiskosten De tegemoetkoming in de kosten van de dienstr tten met eigen auto worden in principe uitgekeerd naar het lage tarief. Slechts wanneer n et of niet doelmatig van het openblar vervoer gêbruik kan worden gemaakt, kan uitsluitend met toestemming van de budgethouder een vergoed ng plaats vinden naar het hoge tarief. Datum Van Naår Aantal kilometers eigen vervoer Laag tarief Hoog tarief Aantal kilometers woon-werkverkeer eigen vervoer Bedrag besteed aan openbaar vervoer Totaal aantal kilometers (uvc 374) Tarief X X X Totaal bedrag (uvc 99t27', 374\ (uvc 230)

10 fè {' tl t 7 ' ÞAL Â/^ rárjr"d-wl\ Vfr4" V')t(fu tfls daen;s {a hio.: co{{ wìne: {ood: o'[e\ Korte Hinrebffi"ii?::fiii 3-i o! s õe ì ùi l r Ði úi t: VERKCOP t Verkoperr t 'lillem Acc, diversen TOTAAL Stuk(s BETALNG: Ëii 2'^ Be'74 6-( ) 229, \\ï\[ju[,t\u[luull 229,Ü0 (}0 229,00 Ai"Jkq F: K: v: B:25 Ruilen binnen dagen-met kassabon' ''"''il'i j-gtuen geen ge]d' terug' tnaar een tegoedbon ' Bedankt voor ie aankoop' j i ì

11 Uitgave Creditcard 20 3 Drs.'R.J.M,,Hopstaken ", Bedrar lunch CvB Uva 63,55 Diner NG 55,00 Lunch RvT AMC 65,00 lunch AMC foundation 05,00 Diner RvB AMC 24,55 Diner Achmea/Gupta 240,00 Diner RvB Atrium 20,00 Vlieqkosten Achmea/lndia 797,9 Vlieqkosten Achmea/lndia 75,37 Diner Palthe Oberman 45,00 Diner Ambulance Amsterdam 30,00 Diner RvT AMC 60,00 Diner Ambulance Amsterdam 02,00 0 mei KLM Paris -.042,02 9 maart KLM (AMS-JFK en retour).384,52 totaal 2.725,6 inhouding maar 2O4 inhouding augustus 203 Frof,dr. M.J. Heineman,. Bedraq qeen uitqave 0,00 Prof.dr. M.M. Levi Bedraq diner RvB Flevo ziekenhuis 250,00 Diner RvB secretariaat 250,00 Diner Amsterdam Economic Board 't76,00 Lunch spinoza hooqleraar 29,30 Diner Amsterdam Economic Board 42,50 cadeau Kafka team 04,54 Zorq innovatiereis 68,38 Bijlage 3

12 a. {,s,! t,4 cur'ttenvnlouutl uoël ttl'l il A0sterdam {'*o!'oo'jollth" *" DÃTï 2ltBBttS 22t25 SALE lasttrcard PAl{: ;x*trxtxtñx*?zuz CARD EXPY: xxrr CARO-ENTRYT CC * u dam Jollenpad 0 C8 KC Amsterdam +3 (0)20 644s800 www hstbosch.com helbosch.con lafelnurrrmer : 5 FSPRTSSO THFE PB ulåteh i ' 'JESS[NT H[NU KAÁS l-lenu ll VOOH VS + **tx**rttl+*ul+'t+ r l'l HOOFti vts f't H00t-D vt_ees ' x+*l+ltrltr**x,r**x* LUNTHÌ',ENU ] 5a ldo Btuv 6fr lnc. Blltl Btw 6Í - Excl. BTltl Btw 6t - BTlil-bedraq L50,50,7s,t5 5,75 5,75 0,00 0,0û 0,00 0,Û0 t,u0 0,u0 u,00 0,00 0,00 0,00 {,00 0,00 û,00 0,t0 r.l5,00 g0, uû l 0,00 t0c,0fl 96,e 5,78 APPROVÊO AUH C0DE: ø4697 lffilìü lir l?luiliå*n' RX.REF. N0.: Ï849b ACCOUNT,LL BE DTBTTÉ' inrns.níouht' EtlRl3u'uu rnlàr ôíntlntl ElJRl3l uu ';:;:;=========-- PN VERTED ') -,, t ve)e --F' -ea Choice dsp resso Tota Roonr No Last Name Tip Total 0.57 VAT TTL Net TTL Gst 2 vd-æ 3û, - 7" r ,00 û ,50 4,50 /+/ ,8 /"i {. #0-000lBrl7 R0l NP Donderdag ltl:6 5 B UlJ Rvt / ft,c t+fr like us. facebook.com/hetbosch or follow us: twitter.conr/helbosch Si gnature Gratuìty is not included u[rrtrt, cí]nëervator ìumhotel ' com,*î",e?**ç\ Fa, tj wtnter EvE.. ls 'l g ÞE WtJNtrLUE (3 Aric'l E) SrzzLtNG SUMMER EVENT ( seft't B) M GHAEL JAGKSEN SupprR & gitrund (7 seprrt g) EiUPPER & strund FUNKY TEWN(5 okt't 3) r i BaTLLE EF THE BtrTTLEs (z NEV B) LEVE UNDER EoNsrRuertEN (ge Ntrvrl B) 'g uþfrr & EEUN) FuNK.r TEWN (:z Drtrrt B) ne BoscH (zs DEtr't 3) '. MeNu c(' atrance (z-/ ÞEtr' B) \-. ', :.Dtra L ä LAATgTE NtEUws! JTLLEÑFAÞ io - trê Ktr AMSTEROAM. Ê A8A fåb i'. tlr':,. lil Uô. h{ ;il : rlì,i.irf ['6-q,rl5{.r!ìb,,li. i'jfl '.'':i:ai(i. rrtt-irþtt,rili-''ltl r iidi( ' fl,':l-r fi,., Laa ; lt2, []ti UR t, l:- r' i ii :4t:_ri! u' :ílf tllj

13 t Paul Fagel Restau ant Het Arsenaal Datum: Pa=l or <lert o r An$illnAt Rt$if,[RAilt pat]t [AûtL 8,V,.OOLJ5BUURT 4 RZ ilêardtn -,'iestil,g rl tû ( r'r: Ll.i4i5!ì2 llecc h nt : UUìLl0úU.i6 [Jcehr rssper i?]? k ierer {rt í-ìiliilj.. ia5itrcértt ( AÚUtJÜJULJÙ4øø Pr5: xxxxxx^xx x 22U2 P snr-: U lrùp5tê.:tr'l R_, n. f p datur. ju, l, lì TafejA0 ll.t.u '.'tll) l:?j l' '.n., e li* pa sttent on Ar Û, cotle l/946?5 Totn,*l : l-ëü, ük] EUR U.ËË-T BETAALD. : i. _ ^ GRU/\/ER VELTLTNER' i:.- JUS t' '' \ VEGA VOORGERE.CHT VEGA HAOFDGERË.C.T KREEFT RSOTTO H TERRNE EENDENLEVER, BRJ ËRU/S. KOFFE SERVCE THEESERY/CE.. E, E,, 5,00 4,25 5,00 20,00 27:5A 7,50 5,75, 5,50 5,50 TOTAAL i2,00, BTW 6% BTW 2% 4,59 8, B5 U bent geholpen door:, Laurens Sibett ( ( l. ' BedanW voor uw bt>zoek ; en graag tot ziens. 'i / ), l',-*-\a,, -"s Kooltjesbuurt' - Postbus 5lg7-40 AD Naarden,DowNLor{D tel t4b - Rehobank a - rcv.ç lzoss3s, _ WV uiaoz Selg.só, www. PaulFagel.nl.. -curc

14 (' Hntel de Gsudfazant Aafibeeldstraat 0H 02ì KB Amsterdam \ - Telefuon: i0 opên vcor diner d'i tln zo vanaf zes uur Tatel *89 x Dìversen haog x Huiswijn wit ' x huist,rijn rood w tonnina Ltrt ttr ^ x rìsotto inktvis 2 x parelhoen x chablis /2 ' x conrpleet verkeerd x compleet thee ' x thee x koffie verkeerd lxl rah 2. lrting lrlenu 5,4{l 3,24 3,40 8,50 8,50 36,00 24,50 7,50 7,50,80 2,00 3$, ûr) 7,0ü- ïs taa 40,30 Bt$i laag 3,07 Btr+ hoog 3, 0 22:38 3/ú Roqier Kassa fqvþø** 00 Pa=trot de r-l o r HCTEL DE GOUDFAZANT AANBEELJSTRAâ BH. ø2 KB EFSERDÊN ù2ù-6365?0 Kassanr-:68F3ül flerc l ant: 30üø Boek.inssper: 3226 Refeeentre: ù2{,i94 ÌAS-ERCAR! (A80ø6tøø0.00) flits trcar0 P s "'^x xxxxxxx22ú2 L.r, 'll tt rl,i;ulr l 44 Ar tlr code. Ultillz Totaal: 45,ø0 EUR U HTTFT BETAALD

15 Eléctronic Ticket Receipt G&RecLoc:XZ9LW&... Travelport ViewTrip"' Passenger Name Billing Address: No Address On Record Delivery Address: lnformation DETRA EXCLUSEVE REZEN Magnoliastraat 244 E 60 RH NETHERLANDS Agency Phone: DETRA EXCLUSEVE REZEN Receipt W Sep 203 -DEL Today's He: 30 Aug 203 e'tickel Number : Galileo Reservation Tickel lssue Date: 3 Jul 20 3 t { Flight nformation 4 Sep 203 JetAiruays lndia (9W) 2793 Fliohl Ooerated Bv: Depart: Anive: Economy (B) JETKONNECT Delhi lndira Gandhi ntl (DEL), Terminal 3 Devi Ahílya Bai Holkar Arpi (ldr) lndore 6:40 PM 8:40 PM Jet Ainrays lndiagonlirmation Number:DMDWKT Fare Basis: 82PJK NotValid Before: 4 Sep Not Valid After: 4 Sep Applies to: DEL - DR Baggage Allowance+: 5 Kilograms lst Bag+: CHGS MAY APPLY lf BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE 2nd Bag+: CHGS MAY APPLY lf BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE Garry-On+: CARRY ON DATA NOT AVALABLE Confirm Baggage Fees - Slatus: Confirmed 7 Sep20'3 Jel Airuavs lndia f9w) 382 Fnonomv lo'l Jel Airwavs Number:DMDWKT Depart: Arrfue: Ðevi Ahilya Bai Holkar Arpt (ldr) lndore Chhatrapati Shivaji (BOM), Terminal B Mumbai B:20 AM 9:35 AM Fare Basis: NotValid Before: NotValid Añer: Statu6: o2a4ppc 7 Sep 7 Sep Confirmed i 7 Sep 203 Jef Airwavs lndia f9wl 43 Fconomv lc)l Jel Aín avs Number:DMDWKT Depa l: Anive: Chhatrapati Shivaji (BOM), Terminal B Mumbai Bajpe Arpt (lxe) Mangalore :25 PM 2:45 PM Fare Basis: NotValid Beforc: NotValid Afrer: O2A4PPC 7 Sep 7 Sep Applies to: DR - XE Baggage Allowance+:'l 5 Kilograms st Bag+: CHGS MAY APPLY lf BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE 2nd Bag+: CHGS MAY APPLY lf BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE Garry-On+: CARRY ON DATA NOT AVALABLE Confirm Baggage Fees - Status: Confirmed 9 Sep 203 JetAiruays lndia (9W) 2752 Flinhf Oneraled Bv: Deparl: Anive: Bajpe Arpt (lxe) Mangalore Promoiion (W), trtkônntrl-.î Bengaluru lntl Arpt (BLR) Jet Airways lndiaconf rmatíon Number:DMDWKT 3:25 PM Fare Basis: W2PJK Not Valid Before: 9 Sep 4:30 PM Not Valid Afrer: 9 Sep Applíes to: XE - BLR Baggage Allowance+: l5 Kilograms lst Bag+: CHGS MAY APPLY lf BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE 2nd Bag+: CHGS MAY APPLY lf BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE van :5

16 Tiçkçt ReceiPt "rric comætr. aspx?crs: G&RecLoc:XZ9Lür&.. Carry-On+: CARRY ON DATA NOT AVALABLE Confirm Baggage Fees - Status: Confirmed Fare lnformallon Fare Galculalion: DEL 9W DR 970 9W )BOM 9W XE W BLR.749 NR5669END XT 6,92JN.5 WO.4 YM62.22YQ6.76YR Fare: NR 5669 Taxes and Ganier-imposed fees: EUR 0.05 ln EUR XT Ganier FeeslTaxes: Grand Tolal: Endorsement lnformalion: NON ENDO EUR EUR 5.OOFCA CCSURCHRG EUR 5.50 FCA OPC EUR Form of PaymenÍ CA rcoc,ocoooooc<22o2 + BAGGAGE DSCOUNTS MAY APPLY BASED ON FREQUENT FLYER STATUS/ONLNE CHECKN/FORM OF PAYMENT/MLTARY/ETC t impofjant NFORMATON FOR TRAVELERS WTH ELECTRONC TCKETS. PLEASE READ, Carriage and other services provided by the canier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. 203 Travelport. Ail righls reseryed. Any trademarks herein are the Property oflhe r r$pective owne6. Travelport ånd lhe Travelport logo are tademarks oftravelporti t i 2 var l3:5

17 Elec'tropic Ticket Receipt https :// G&RecLoc=XZ9LW\&... Travelport ViewTrip* Passenger Name Billing Address: Delivery Address: No lnbrmation DETRA EXCLUSEVE REZEN Magnoliastraat 244 Eil 60 RH NETHERLANDS Agency Phone: DETRA EXCLUSEVE REZEN Ticket Receipt KL 87-3 Sep 203 -AMS Today's Date: 30 Aug 203 e-ticket Number i Galileo Reservaiion Tickef lssue Dale: 3 Jul 203 Flight lnformation 3 Sep 203 KLM Royal Dutch Airlines (KL) 87 Tourist (T) KLM Royal Dutch AirlinesGonfirmation Number:23TCP4 Depart: Schiphol Arpt (AMS) :50 PM Fare Basís: TLRDNL Amsterdam Not valid Berfore: 3 sep Anive: Delhi lndira Gandhi lntl (DEL), Terminal 3 :30 AM Not Valid 4 SeP 203 Añen 3 SeP Applies to: AMS - DEL Baggage Allowance+: Piece Plan lsl Bag+: NO FEE UPTOSoLB/23KG AND UPTO62L/5BLCM 2nd Bag+: EUR UPTOS0LB/23KG AND UPTO62LiSBLCM Garry-On+: CARRY ON DATA NOT AVALABLE Confirm Baggage Fees - httpsj/mytripandmore.com/baggagedetailskl.bagg 5 Sep 203 KLM Royal Dutch Airlines (KL) 2289 Flioht Ooerafed Bv: Depart: Anive: Tourist (T) AR FRANCE Bengaluru lntl Arpt (BLR) Charles De Gaulle lntl Arpt (CDG), Terminal 2E Paris :50 AM 8:35 AM Stalus: Confirmed KLM Royal Dutch AirlinesConfirmalion Number:23TCP4 Fare Basis: Not Valid Before: NotValid Afrer: Sìlalus: ÏLRDNL 5 Sep 5 Sep Confirmed 5 Sep 203 KLM Roval Dulch Airlines lkll 228 Economv (L) Kl M Floval DutcJr AirllnesConfirmalion Number:23TCP4 Depart: Arrive: Charles De Gaulle lntl Arpt (CDG), Terminal 2F Paris Schiphol Arpt (AMS) Amsterdam 9:35 AM '0:55 AM Fare Basis: Not Valid Before: NotValid Afler: TLRDNL 5 Sep 5 Sep Applies to: BLR - AMS Baggage Allowance+: Piece Plan st Bag+: NO FEE UPTOSoLB/23KG AND UPTO62L/58LCM 2nd Bag+: EUR UPTOsOLB/23KG AND UPTO62L/58LCM Garry-On+: CARRY ON DATA NOT AVALABLE Confirm Baggage Fees - Slatus: Confirmed 0.A U, L= T,H lt J OJ TO lîð rl 0-2= <c ZUÈ )ÉÀ eç =6 UN6 4s oi ug 6q Nd r-\ æ ó\ ùé.aa JJ Ê^ Ðs E o 9d o6 o Èd6NU oú x 6 66 ø 6N o 6N 6óNÉ. ñg Ð6 X E. úñ x mø.,vx. - FÛ L X ü.'..j dd X Z ûd x6d L q oo x Y C dr.du O te X.,< LF 6 OtÈ.' êø n L oø 6 0d d ù oc o oo v=ó=ùc- É. Èulã al 6J..6 +(s{ 8.-. út l feé ern F L- E lr d; r UJ df{- 9l[ Rto= à+r RO gt- van) :5

18 eleçtrårric Tiókpt Receipt lrtþs://wwwviewtrip.comætr.aspx?crs: G&RecLoc:XZ9LW&... { Fare lnformalion Fare Calculation: AMS KL DzL BR KL XPAR KL AMS 26,64 NUC539.O6END ROEO.76O562 X T 2.00W28.89tN2.80WO 2.46FR6.87QX29.00YR Fare: EUR40.00 Taxes and Ganier-imposed fees: EUR 2.77 CJ EUR 5.40 RN EUR XT Toiak EUR782.9 GanierFees/Taxes: Grand Total: Endorsemenl lnformalion: NON ENDO//FARE RSTR COULD APP LY EUR 5.00FCA CCSURCHRG EUR 5.50 FCA OPC EUR797.9 Form of Payment CA rcoooooccooo<22o2 + BAGGAGE DSCOUNTS MAY APPLY BASED ON FREQUENT FLYER STATUS/ONLNE CHECKN/FORM OF PAYMENT/MLTARYiETC. MPORTANT NFORMATON FOR TRAVËLËRS WTH ELECTRONC TCKETS. PLEASE READ, Carriage and other services provided by the canier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. \ O 203 Travelport. All rights resrued. Any tademarks here n are the property of their rcspective owners. Travelport and the Travelport logo are lrademarks oftravelporl.. 2 van l3:5

19 QA'(t Þ\on, Le''LL--'r <-afé, VA t?t tàllrant c'l :, tl :08 BeciÉ: r.l doon: 3 ji ske 0 Pasl- ouderb o r CÊFE-RE$TÊ,RÊHT HVÊ AllSfELBoULtvARtr ø96 HH ASTERDA, ø2ø-6ø2t38 K i'.,r; CT3Ì486ú tlerchant; qss604sez6 Boekinssperr 3295 Referentie gf)ø J79 nâstercârd {AA00ø8s6046ø) Pas: zxxxixxxxxxkz202 Pasnr: 0 Exp. datu r: 3ll! 4 HOPSTAKÊN R.J.. 24 Ø 28!3 2Ø:78 Auth. code: rtb025 Totaal; LZB,Bø EUR U HEEFT B-TAÊLD Aat' -lmsc"' tjving 2 äal f plat Û llulsl,lijn l,/tt Glas, rreftìene Ë flàpjl:s l5st P P YA SALADE Jubakken robvleu8el tìbltankaas charlotte llf \4! riê r' r;,t Att T< taa T : -liìr.: P. P. S Totaal ) J 5 22 B a L 7 BTlt 6,00t Bruto.: 0û ih 35 ', l î rat J, JU 5, u0 2,50 22,00 j,50 i,50 4,0 2,3\ 84,5\ 4,9 79,76 ncl, : BTti 2, 00 Bruto.:?3,4A 4, 06 9,34 Hartelijk bedankt en graag tot ziens,

20 FÙ -. ts RESTAURANT DB GoEDE Goomn ( HÉ! Er-ir!c hslrrd ìr{-ð " i ll nuntthpe!fr,,,iëe t!.,.--._ *.--L ôt ü t- _4, " -_--Ì L'it RU /t;,2 v.4 /t-ø. ( i Crailoseweg l5l. 26 AA Blaricum Tel l Fax Rabobank K,v.K BTW nr Bij betaling geven wij de voorkeur aan contant, pin of Visa Card. Bedankt voor uw bezoek! j L rl, _0 n',î i.l l J oo çs qd o5 46 L5 9.. LJJ 5 ;.i OQç b t c! pëü Íh cf Ë#6 hr (.5 th t- U' l. øot Eu qa' s ñ E*s ËË i arcô q ii il,. {i FL a o ù= < Ê a-<: L OL r n { í;; "_,5 o a! o;-q -' ; :_ : g f J tí, f/} (l? {t ft fil o c UJ cê \ o!ö 4óE.- l - l J _l J -l

21 t. ( ',,- r;f ffi :' ]:,rd-..l ; :r l:, l:i. t ll [ì.: ':r'r' il []r., rrr i i ll : l-- '_l.:,, J. Lr.l å-ffirlüffi Hestaurant Bol enì us f.ìeor-ge Gershwînlaan 3û lü82 þf Amsterdam 02(.t 4t444 'l!,t_.r-t l-,. - \,,r r- ( (ll i:r: rili J: l!r ' '' rr,'i c,(. i'. L)2/A5i203 :4V t',n 000 r! Û(l ('i. ( - re.% & ûr# j; í ifeæ&"a$:*:*-i".n ffi" Brinkla' ', 404 EF Br':,: Tel ì:r4 3u TAFEL i Bediening JUL ta j ESPRESSO L MACHATO,i.JNT THEE SPA R SALADE C;Fi-]Kê J\S OOSTERSE TÜ.JJ.Ì,5û 4,00,25 2,44-4,50 24,50 jib-ieaié -i! 6 qth: 4 6! /, t)+,.,. l: j.!-r L, {fl l' l + <Jif ëf ilz/nyrß*l/!, ', l.'.i.,.t rr,,,,.:i ts, :ri,.:l i r l- ;l li ' l-ìrlieve f.ririr-rrrr tqws. blrl tnì us -; estatii ri,i. ttl Ru BTW 6% 3,3s Bedan TOT kt en totz ens... L^, /), ); * Ytufr'' w'unrv.arrhibaid.ni s

22 !. ì p*sllor de _l:on BRÊS$ERTE UåF BAERLE VAN BA RLESTRAAT 5S 0.i 8G AtlsTERDAll ø2ø l{assanr: GBX0 llenchant: 3øÛ03ù?8B2BS ffi ;ilffff" ^;å3å,ooå;l;üitie: osres46 Pas: xxxx*x*xxx2282 Pasnr: 0 ',203 9rS4 Auth. code; 089?6 55,0t ËuR iëft BETÊALD ( (_, brasserievanbaerle.nl

23 Gmail - Fud: {Disarmed} KLM eticket 27 Apr Amsterdam NewYorkJfl< t.,-.i-ìtir ir,il': ffit üü Fwd: {Disarmed} KLM e-ticket 27 Apr Amsterdam New York Jfk R.J.M. Hopsta ke n uw.nl> Aan: "r.j.m. 7 februari 2048:44 Begin fonruarded message From: 'KLM EBT NETHERLANDS (AGENT D )' Date: 9 maart 203 4:36:5 CET To: <R. Subject {Disarmed} KLM e-ticket 27 Apr Ams{erdam New York Jft Reply-To: Please do not respond:; KLM e-ticket 27 Apr Amsterdam New York Jfk This document ís aulomatically generated Pfease do not, respond to this mail. Boekingscode: 3O6NST Uitgiftedatum e-ticket: Uitgegeven door: KLM EBT NETHERLANDS KLM RESERVATONS AMSTERDAM Bedankt dat u een E-ticket ran KLM heeft gekozen. Dit is het reisschema en betalingsbewijs roor RUDOLPHUS MR HOPSTAKEN. lndien U rerhinderd bent het eticket te gebruiken, indien uw reisplannen wijzigen of u dit document per rergissing heeft ontrangen, bel dan met AF/KLM op: Fassagierlnformatie hftps://mail.google.conrimail/u/oi?ui=2&ile22266dbb3&lier rrpt&search=inbox&th=444}f2ebd8342 t4

24 Naam passagier RUDOLPHUS MR HOPSTAKEN Gmail - Fr d: {Disarmed} KLM e-ticket 27 Apr Amsterdam NewYorkJfk E-ticketnr mrnr 'r Nurnrner loyaliteits programrna K Reislnformat e Datum Vlucht Vertrek Aankomst Datum Klasse Bagage 27APR [lo, AMSTERDAM NEW YORK JFK 27APR M 'PC 3:25 AMS JFK 5:30 o4mer ib^ NEW YORK JFK AMSTERDAM OSME N PC 20:05 JFK AMS 0:00 27APR KL 064 /STATUS: OK /NOTVALD BEFORE 27APR inotvald AFTER 27APR 04MEl KL 6070 /STATUS: OK, FLGHT OPERATED BY: DELTA AR LNES /NOTVALD BEFORE O4MAY /NOTVALD AFTER O4MAY lnchecken kan alleen met een geldig paspoort. Als wijzigen lan het ticket is toegestaan, dan kunnen daanoor kosten in rekening gebracht worden en kunnen er andere tarieren ran toepassing zijn. Tckets zijn niet or,erdraagbaar en ongeldig indien orergedragen of doonerkocht. Voor restitutie of inwisseling is het e-ticketnummer r,ereist. Baggage policy For travel to/ftom, within the us, please refer to the websites of the airlines in your electronic ticket passenger itinerary receipt. For more information visit: MailScanner heeft een e-nrail nnet mogelejk een poeing tot fraude gevonden van "bags.amadeus.conn" 306NST&N=HOPSTAKEN tsetalingsbewijs Betaling voor: T!cketprijs bereke ni ng ' Passenger Ticketprijs: EUR Belasting/kosten/toeslagen: llloo"* s.40rn s5.2x' Totaalbedrag: EUR Betalingsrviize: Beperkingen: AMS KL NYC098.96KL AMS88.69NUC287.65END ROE Xr2.00w2.8CJ4. 23YC 3.23US 3.23US3.85X45.38X/.934Y3.46)G OOOB )G JFK4.5 CC ca ) Q202 Erc 4 M NONREF NO CHGES PERMTTEDNONENDO -BG:KL Geinde toeslagen en/of heffìngen worden op uw ticket weergege\ën onder belastingcode OA/OB/YR/YQ z4

25 Gmail - Fr d: {Disarmed} KLM e-ticlat 27 Apr Amsterdam NewYorkJfl< Speciale verzoeken (voor wijzig in gen vatbaar) Vlucht Speciale venoeken KL APR- t KL MEllnternet check-i r Omzeil de drukte, selecteer uw stoel en print uw boarding pass via lniemet check-in. Gebruik de onderstaande link om in te checken en uw check-in gege\ens rcrschijnen direct op uw scherm. lnternet check-in is beschikbaar r,anaf 30 uur roor refirek, roor r,luchten naar of wnuit de Verenigde Staten u naf 24 uur. Check nu in ln orereenstemming met de rn:on vaarden, weergeger'en ten tijde ran het maken ran de boeking op onze website klm.com, kunnen administratiekosten en kosten rastgesteld in de ticketwonruaarden in rekening worden gebracht, in gewl wn een ticketwijziging of aanwaag voor restitutie. Opmerking Tjdens het boeken van uw ticket bent u akkoord gegaan net de algenrene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage van KLM ('Algenene Vervoersvoorw aarden') en heeft u kennis genorren van de bepalingen zoals die zijn opgenornen in het docunent getiteld 'Belangrijke Reisinformatie'. U kunt juridische bepalingen die betrekking hebben op uw vlucht nalezen op onze w ebsite via Let wel: vluchtcoupons nngen alleen in de juiste volgorde gebruik w orden en dienen te beginnen bli het vertrekpunt als aangegeven op de eerste vluchtcoupon. Verdraq van Warschau: ndien de reis van de passagier een eindbestenrning of tussenlanding heeft in een ander land dan het land van vertrek, dan kan het vervoer van passagiers onder de bepalingen vallen van het Verdrag van Warschau, w elke de aansprakelijkheid van vervoerders in geval van overlijden of lichanel' ik letsel alsmede in geval van verlies of beschadiging van bagage beperkt. Veel luchtvaafinuatschappijen, w aaronder KLM, vallen inmiddels onder het reginæ van het Verdrag van Montreal w elke voorziet in onbeperke aansprakelijkheid in geval van overlijden of lichanelijk letsel. Fersoons qeqevens: Wij wijzen u erop dat luchtvaartnpatschappüen krachtens veiligheidsw etten van diverse landen (zoals de VS en Canada) verplicht zijn om de douaneautoriteiten, veiligheids- en inmigratiediensten toegang te verlenen tot passagiersgegevens çpt&search=inbo:d.th-444tf2ebd8342 3Ì4

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

TRIP SUMMARY AND RECEIPT

TRIP SUMMARY AND RECEIPT TRIP SUMMARY AND RECEIPT Confirmation number:kl H4PXSD E-ticket issue date:03mar Issued by:nl KLM NETHERLANDS Be sure to take the Trip Summary And Receipt with you. Some airports require a Trip Summary

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Theo Geerts. Comments Beste,

Theo Geerts.  Comments Beste, downloan. downloan. downloan. Agency downloan. van internet gedownload. Theo Geerts Van: anne spitz [annespitz@hotmail.com] Verzonn: zaterdag 5 oktober 8:44 Aan: Theo Geerts; theo.geerts@gmail.com Onrwerp:

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

~fl. Medewerker: B[.WFE~ Kaart 009 Tafel 103/1 Gasten: 1 Gebied. Tota~J Lid. Hiilen, dhr. drs 4565 00 betalen. BedanL ~ voor uw bezoek

~fl. Medewerker: B[.WFE~ Kaart 009 Tafel 103/1 Gasten: 1 Gebied. Tota~J Lid. Hiilen, dhr. drs 4565 00 betalen. BedanL ~ voor uw bezoek ~fl 2oiZ 0 K1~n L 13cm ~-GRAVENH~GE Kassanr~ Winkel BoekingmPeIiOde 21S? Referentie MASTERCARD MASTERCARD Pas: Pasnr: ~i. BETALING Datum: 15,R6,2812 11:59 Auth. code: Totaal: 174,50 EUR U HEEFT BETAALD

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS Minister Datum december 215 Type bestuursko sten Reis- en verblijfkosten Bedrag 157,91 Toelichting 16, 22, 6,C 5 NOV NH ATLANTA

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten. Departement Functionaris. Datum juni 2015 Type bestuurskosten. Bedrag 10.298,91.

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten. Departement Functionaris. Datum juni 2015 Type bestuurskosten. Bedrag 10.298,91. Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS Minister Datum juni 2015 Type bestuurskosten Reis- en verblijfkosten Bedrag 10.298,91 Toelichting Schipho Group Factuur Ministerie

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

New York Marriott Marquis & The Westin Charlotte à 2.095,- per persoon Toeslag 1-persoonskamer à 925,-.

New York Marriott Marquis & The Westin Charlotte à 2.095,- per persoon Toeslag 1-persoonskamer à 925,-. INSCHRIJFFORMULIER / PRIJSOVERZICHT I. Reisarrangement Ondergetekende bevestigt hierbij de deelname van de volgende persoon/personen aan de groepsreis naar de National Funeral Directors Association (NFDA)

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Type bestuurskosten Reis- en verblijfkosten Datum februari 2015 Functionaris minister Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Toelichting Bedrag 1.470,31 Departement VWS LORbNA Ministerie VWS/factuuradministratie

Nadere informatie

Bestuurskosten November/December 2014

Bestuurskosten November/December 2014 Bestuurskosten November/December 2014 Functionaris Minister Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 3.617,66 . NE1TO 01. BCD Travel Nederland BV. Phone Ministerie van Veiligheid en Justitie Fax Lange

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS staatssecretaris Datum juni 2016 Type bestuurskosten Reis- en verblijfkosten Bedrag 1768,74 Toelichting Factuur datum Reiziger

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

_ B/CFD SSC Factuurverwerking Boekstuknr. g áootboekrim kostensegment. Paraat F1 datum. Paraat B datum

_ B/CFD SSC Factuurverwerking Boekstuknr. g áootboekrim kostensegment. Paraat F1 datum. Paraat B datum Geodan 27112012 331 _ B/CFD SSC verwerking - EEN WERELD VAN GEO-INFORMATIE, Logistteknr Belastingdienst/Oost T a v Crediteurenadministr Postbus 5105 7600 VL ALMELO g áootboekrim kostensegment Paraat F1

Nadere informatie

Openbaarmaking bestuurskosten

Openbaarmaking bestuurskosten Minister Periode Oktober 216 Totaal bedrag,- Staatssecretaris Periode Oktober 216 Totaal bedrag 231,31 Brussel VCK Travel B.V. Laan 2 2512 GN DEN HAAG Tel: +31 737 5555 Fax: +31 7 37 5556 Internet: www.vcktravei.ni

Nadere informatie

tê::ï^ d"po.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A.

tê::ï^ dpo.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A. Rabbank Graafshap inanieel J aarverziht 201 6 tê::ï^ _J Rabbank Pstbus 30 7 M Detlnhem ST. VREDE VA DE AURTUS KERK WEZELHO 17 7064 CX STLVLDE Mht u ng vrugen hebben kijk dan P www.rbbank.nl/klantenservie

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States HOTEL COPY - PLEASE PRESENT THIS VOUCHER TO THE HOTEL UPON ARRIVAL CONFIRMATION NUMBER: 6660055 Mr SVEN RUYMBEEK Ms TESS JANSSENS Date: 13 JAN 2010 Booking done by : Postal Code:9120 Room Details Check-in

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

Openbaarmaking Eestuurskosten

Openbaarmaking Eestuurskosten Aan: SG Hierbij treft u de set de openbaar te maken bestuurskosten over de maanden november 216 t/m januari 217 aan van de bewindspersonen SZW en de MT-leden SZW. Graag uw paraaf voor publicatie. Datum:

Nadere informatie

FACTUURDATUM : 28/06/2013 CREDrrNOTA: 3167262

FACTUURDATUM : 28/06/2013 CREDrrNOTA: 3167262 Customer Vertrek 30/4666 62778 ONTVANGEN 2 8.06.3 Corporate Travel Consultant CBS T.a.v. Crediteurenadministratie Kamer P' NL- Uw BTW nummer; NL824.83.297.B0 FACTUURDATUM : 28/06/203 CREDrrNOTA: 367262

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

April 2012 Beschrijving activiteiten en boekstukken Twinfield @ School

April 2012 Beschrijving activiteiten en boekstukken Twinfield @ School April 2012 Beschrijving activiteiten en boekstukken Twinfield @ School Boekstukken april Twinfield@School 1-14 Activiteiten tijdens de maand april Aanmaken van een kasstaat in Excel om de contante ontvangsten

Nadere informatie

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Ontbijt menu voor groepen 2017 Koninklijk ontbijt Croissant met boter en jam Yoghurt met granola en rood fruit Oerbrood met ham en kaas Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Een glas verse jus d orange

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Bestuurskosten. Periode maart Ploumen. Departement BUZA Totaalbedrag 8.382,67

Bestuurskosten. Periode maart Ploumen. Departement BUZA Totaalbedrag 8.382,67 Bestuurskosten Periode maart 2016 Functionaris Minister, drs. E.M.J. Ploumen Departement BUZA Totaalbedrag 8.382,67 De factuur heeft betrekking op 2 reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt 356,95

Nadere informatie

Check-in bevestiging. Algemene instructies 1. Het inchecken is voltooid. U bent ingecheckt voor alle hieronder weergegeven vluchten. 2.

Check-in bevestiging. Algemene instructies 1. Het inchecken is voltooid. U bent ingecheckt voor alle hieronder weergegeven vluchten. 2. internet check-in Check-in bevestiging pagina Luchthaveninstructies 1 Instapkaart /24FEB ROVERS/HENNY 2 Instapkaart /24FEB ROVERS/HILDEGARD 3 Instapkaart /24FEB ROVERS/JUDITH 4 Instapkaart /24FEB ROVERS/RENE

Nadere informatie

e Waalre n verblijfskosten b j P&o)

e Waalre n verblijfskosten b j P&o) lan Brennineijer --< _< Hanneke Balk it_to-2-øtto (h, José van Dijk it -lo *ttctt Paul van Liempd tl-lo-q-òt6 Y^$- t Alexander van Holstein It - to'zot6 /ll/'r Retour: Bestuurssecretariaat e Waalre n verblijfskosten

Nadere informatie

HOTEL COPY - Intercontinental The Barclay New York

HOTEL COPY - Intercontinental The Barclay New York HOTEL COPY - PLEASE PRESENT THIS VOUCHER TO THE HOTEL UPON ARRIVAL CONFIRMATION NUMBER: 322498 Ms MARIANNE DE MEULENAER Mr FREDERIK GEUDENS Ms CINDY VAN DE VEN Date: 07 JAN 2010 Booking done by : Postal

Nadere informatie

Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé)

Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé) Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé) Bijgewerkt: 1 januari 2015 Onderstaande auto s staan momenteel in Nederland geregistreerd. Ik heb de foto s van Internet of zelf

Nadere informatie

Bestuurskosten juli - augustus 2016

Bestuurskosten juli - augustus 2016 Bestuurskosten juli - augustus 2016 Functionaris Minister Departement Veifigheid en Justitie Bedrag 517,15 . NETTO BCD Travel Nederland B.V... Ministerie van Veiligheid en Justitie Fax 8CD t ravel gg Vestigingsadres:

Nadere informatie

Aan: SG. Via :directeurbo

Aan: SG. Via :directeurbo Aan: SG Via :directeurbo Hierbij treft u aan de set over de openbaar te maken bestuurskosten over de maand oktober 2017 van de bewindspersonen SZW en de leden van de Bestuursraad SZW. Graag uw paraaf voor

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS DGCZ Datum December 2016 Type bestuurskosten Bedrag Reis-, verblijf- en opleidingskosten 10.768,16 Toelichting NSOB. 1 Nederlandse

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

Interdeparternentaai invulformulier b estuuskc sten

Interdeparternentaai invulformulier b estuuskc sten Type bestuurskozten Reiskosten Datum Mei 214 Functionaris DGV Interdeparternentaai invulformulier b estuuskc sten Toelichting Bedrag 947,1 Departement VWS 2SOOBB DenI-laag Postbus 1656 tav Code 2149-1966-42732

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Corporate ONTVANGEN 2 5. (W. 13 «lil Travel

Corporate ONTVANGEN 2 5. (W. 13 «lil Travel 30/405985 09/06/203 ONTVANGEN 2 5. (W. 3 «lil Travel T.a v. Crediteurenadministratie Kamer Al-07 FACTUURDATUM : 25/04/203 FACTUUR: 306273 Airline 35975769/ KHPJOG Kl.93 Kl.932 i 0*Oi-2O3 2«Sr20t3 69.09

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Naam bestuurslid: T.F. Kockelkoren

Naam bestuurslid: T.F. Kockelkoren Naam bestuurslid: T.F. Kockelkoren Betreft: Buitenlandse reis- en verblijfskosten m.b.t. dienstreizen Periode: 0-07-205 tot en met 3-2-205 Reisnummer datum Retourdatum Bestemming Reden reis/doel Soort

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

ECB Governing & General Council, Afscheid Bini Smaghi en Stark, ESRB nee verblijfkosten 220,00 reiskosten 1.187,39 Totaal 19 1.

ECB Governing & General Council, Afscheid Bini Smaghi en Stark, ESRB nee verblijfkosten 220,00 reiskosten 1.187,39 Totaal 19 1. Som van Transactiebedrag Naam dir.lid/partner reisnumme datum bestemming reden reis partner mee cash EUR soort uitgaven Totaal Knot 1 6-7 juli Frankfurt ECB Governing Council nee verblijfkosten 252,00

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

EUROPEES MILIEUBELEID EN

EUROPEES MILIEUBELEID EN P:\10\1020701\infopackage final Cursus EUROPEES MILIEUBELEID EN DE NEDERLANDSE PROVINCIES georganiseerd door het Europees Instituut voor Bestuurskunde i.s.m. de nederlandse provincies Cursus EUROPEES MILIEUBELEID

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten. Departement Functionaris. Type bestuurskosten. Bedrag 531,00 VWS.

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten. Departement Functionaris. Type bestuurskosten. Bedrag 531,00 VWS. Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS Staatssecretaris Datum november 2013 Type bestuurskosten Restaurants en reis Bedrag 531,00 Toelichting Een deel van de kosten

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Waterschap Vallei & Eem Fokkerstraat 16 3833 LD Leusden. Geachte dames en heren,

Waterschap Vallei & Eem Fokkerstraat 16 3833 LD Leusden. Geachte dames en heren, Waterschap Vallei & Eem Fokkerstraat 16 3833 LD Leusden Onderwerp rekening en verantwoording over de besteding van de fractietegemoetkoming 2010 Datum 16 maart 2011 Uw kenmerk 150495 Algemene Waterschapspartij

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Datum: Para oo akkoord:

Datum: Para oo akkoord: Aan: SG Via : directeur BO Hierbij treft u aan de set over de openbaar te maken bestuurskosten over de maand november 2017 van de bewindspersonen SZW en de leden van de Bestuursraad SZW. Graag uw paraaf

Nadere informatie

SBE03 98. 195,08 95. 156,19 48. 213,34 SBE06

SBE03 98. 195,08 95. 156,19 48. 213,34 SBE06 NEW YORK CG Budgethouder:RSA Boek Datum: Kwartaal: Post/HC:NYC Uitgaven/ontvangsten Euro 2012 2013 2014 01-Bedrijfsvoeri SBE01 10075 Purchase inventory 12.876,17 10085 Purchase computerizationmaterials/maintenence/rent,

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM

AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM Achternaam (last name): Voornaam (first name): m/v Adres (address): Postcode (postal code): Plaats (city): Telefoonnummer (telephone number): Mobielnr/ tel nr werk

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Naam bestuurslid: M.W.L van Vroonhoven

Naam bestuurslid: M.W.L van Vroonhoven Naam bestuurslid: M.W.L van Vroonhoven Betreft: Buitenlandse reis- en verblijfskosten m.b.t. dienstreizen Periode: 01-01-2016 tot en met 30-06-2016 Reisnummer Vertrekdatum Retourdatum Bestemming Reden

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Bestuurskosten januari - februari 2017

Bestuurskosten januari - februari 2017 Bestuurskosten januari - februari 2017 Functionaris Staatssecretaris Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 1.399,66 . 8CD travel BCD Travel Nederland BV. Phone Eeropalaan 400 E-Mail cfc-noreply@bcdtravel.ni

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135 10 (1986) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1992 Nr. 135 A. TITEL Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Britse bevoegde autoriteiten ter uitvoering van artikel 36, derde

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor "Hulp', Apeldoorn, maart2o!4

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor Hulp', Apeldoorn, maart2o!4 'lí!!faè í+e,r JAARVERS G 2S13 Hebreeuws vr "Hulp', Apeldrn, maart2o!4 Inhud L Algemeen 2. - Recapitulatie inkmsten/uitgaven 2013 - Overzicht liquide middelen per 3L december 20L3 - Balans per 3L december

Nadere informatie

School Opdrachtenboek

School Opdrachtenboek Twinfield @ School Opdrachtenboek Boekstukken april Publicatie informatie Auteursrecht 2000 2017 - Twinfield International N.V. Dit materiaal is ontwikkeld, geschreven en samengesteld door Wolters Kluwer

Nadere informatie

Bestuurskosten augustus 2015. Nederlandse Zorgautoriteit

Bestuurskosten augustus 2015. Nederlandse Zorgautoriteit Bestuurskosten augustus 2015 Nederlandse Zorgautoriteit Declaratie overigen NZa Nederlandse Zorgautoriteit Afhandeling in contanten: O kasopname O kasstorting van: 0 geld 0 waardebonnen Afhandeling via

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

0\no?4 vcr\ cf<r\ = U \r\cer\v Uoa 6er\ (twg. I^s,reis / 0,00. Dedaratie wf y? n Wpr^vwMffpr wethouder

0\no?4 vcr\ cf<r\ = U \r\cer\v Uoa 6er\ (twg. I^s,reis / 0,00. Dedaratie wf y? n Wpr^vwMffpr wethouder Dedaratie wf y? n Wpr^vwMffpr wethouder Naam = U \r\cer\v Uoa 6er\ (twg ^ ^ G t me tr.te IJsselstein Maand Jan fna

Nadere informatie

U kunt zich uitsluitend online aanmelden (www.flux-alliance.eu). Stap 1: Paspoort gegevens

U kunt zich uitsluitend online aanmelden (www.flux-alliance.eu). Stap 1: Paspoort gegevens Dit is een overzicht van de FLUX online aanmelding. Veldnamen met een * zijn verplichte velden die moeten worden ingevuld. In dit overzicht is tevens vermeld voor wie specifieke informatie nodig is (USA)

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Bestuurskosten. Periode Februari 2016. Financiën Totaalbedrag 690,50

Bestuurskosten. Periode Februari 2016. Financiën Totaalbedrag 690,50 Bestuurskosten Periode Februari 2016 Functionaris Minister Departement Ministerie van Financiën Totaalbedrag 690,50 INTERNATIONAAL PERSCENTRUM Stichting Nieuwspoort Lange Poten 10 2511 CL Den Haag T (+31)

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Oisterwijk, 28 September 2016 Dear parents and pupils, The tickets, hotel and youth hostel are booked and the programme is just about

Nadere informatie

Bestuurskosten jan-mrt 2014. Bedrag 2.449,85

Bestuurskosten jan-mrt 2014. Bedrag 2.449,85 Bestuurskosten jan-mrt 2014 Functionaris Minister Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 2.449,85 323o BCD Travel Nederland BV.. Ministerie van Veiligheid en Justitie Fax 8CD traie 1 Phone Lange Kleiweg

Nadere informatie