o o (ît ::= c0 Vice-voorzner

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o o (ît ::= c0 Vice-voorzner"

Transcriptie

1 Naam Bestuursfunctie Einde dienstverband Declaratie 2O'3 Voorzitter en decaan Vice-voorzner L d Lid en vice-decaan o o (ît ::= c0 netto onkostenverooedinq ( per maand) 4.800, , ,00 Declaraties representatiekosten reis- en verbliifskosten reiskosten woon- werkverkeer uitoave AMC creditcard uitqave AMC creditcard < 00 euro* * deze uitgaven zijn ingehouden op het salaris van betrokkene

2 r. Academisch Medisch Centrum. Universiteit van Amsterdam ' Postbus DD Amsterdam Algemene Dienst Beheer Versie.2 DgClafatig (nletbestemd voor kosten verband houdende met studle of ûrn -Adrn.afd. FAD Bii declaraties van koslen dient u alle ofiginele fiacturef/bonnbn te overleggen. ðffi'i.,?i"ffij,;ëi' iõëiîi i rtärr""ãn"r.unn"n niet in behandeilns word!-nsenome.n en zullen worden seretoumeeld' Het ingevulde formut er kunt u i"ìë".*. Ëiãiãpituren naar het Pérsoneels nformaliecentrum (c0'25)' 0 3 tkt. 2û3 ln te vullen dooraanvrager A. Gegevens aanvrager en Afdeling 3Yl Bouwdeel Verdieping nr LN L ngekomen al B- Het vezoek tot tegemoetkoming betreft,ffi*oo"n i.v.m. dienstreis in opdracht van (naam en functiei: Reiskosten eigen auto (spec ñceren bii C, toel chten bij D): lf.u \ e- > ø.&ìa Reiskosten overig (spec ficeren bij C, toelichten bij D) Verblijfkosten (toelichten bij D) Maaltiidkosten (toel chten b J D): ü Extra kosten woon- werkverkeer i.v.m- overwerk, beschit(baarheidsdiensten (specif ceren bij c, toelichten bij D) E Consumptie en maaltüdvergoéding i'v'm- overwerk (langer dan 2 uur) D Promotiekosten fl Kosten i.v.m. representatie (toel chten b i D) Anders, nameliik (toelichten b D] (uvcz7r) (wc 230) (uvc23o) (wc 230) (uvc ee) (uvcz3e) (uvc286) (uvc274) Totaal o Q> l s/..{..y t C. Specificatie reiskosten De tegemoelkoming in de t(osten van de dienstr tten met eigen auto worden ín princlpe_ultgekeefd naar het lage tafief. slechts wanneer n et of niet doelmatig van hel openbaar venoer ge ru k rn *oiõ;ï"mãåü, ian u tstuiténo-måt ioåsiemm åg vaà de b-udg;thouder een vãrgoedlng plaats vinden naar het hoge tarief' Datum Van Nãar Aantal kilometers elgen vevoer Laas tarief Hoog tarief Aanlal kilometers woon-werkverkeer eígen vervoet Bedrag besteed aan vefvoer Totaal aantal kilometers (uvc 374) Tar ei X X X Totaal bedrag 27',t (uvc (uvc 27

3 Versie.2 D. Toelichting vergoeding -" De kosten zijn gemaakt in het kader van: R"\.\ B*slon rî. '$ C,4^^'h] : \r-'\"\ Nf Y\uú Cz "oj^ l =l"n_tn N i'-ßot^' : "ì;.\t'lt' Arr^B.,il-"r' /n,r\.^ -r.,tgl *.t /" \\ \r qtj\,e-. ) 6,o, _"w* 4á4Ttât d lt è,{' \ \ )l t z 4ry#) De aanvrager verklaart dat de onder A Um vergoeding is of kan worden ontvangen' D verstrekte gegevens naar waarhe d zonder voorbehoud zijn vermeld en dat niet uit andere hoofde een "nn"' f)'olo, s/rõ t3. ln te vullen door budgethouder t'!. oeclaraties van de budgethouder zelf moeten worden getekend door een (ander) lid van het divisiebestuur c.q' de directeur' dan wel door een (ander) lid van de Raad van Naam akkoord met deze vergoedlng en kent een vergoedlng toe van: sov" tr 75% /&ooo/" D Gaat n et akkoord met deze vergoeding, met als feden: lntem adres: van het bedras Telefoonnummer: Þe vergoeding komt ten laste van: Kostenplaatsnummer ': ls deze kostenplaats afurilkend van Salariskostenplaats? El Ja ik ee Datum Z ^of rg * Declaraties zonder vermelding van Binnengekomen Personeelsinformatiecentrum (paraaf en datum) Handtekening n te vullen door ADB Verwerkt salarisadministtie (paraaf en datum) genomen. $ OKT Handtekening budgethouder Voor controle (paraaf en datum) rnnltr,þ*

4 àl rg' Mr. Rudolphus Hopstaken Meibery Draf 2 Amsterdam Amsterdam Guest Folio NVOCE Page Roorn No. oî2 308 Netherlands GueSts Arrival 09-SEP- 3 8:20:00 Trayel Agenl ùompany Gioup Name DcTra Exclrrsivc Travcl AMC Cooku,are ndia Pvt Ltd Departurc Cashier Folio No. Rate ll-sep-3 09::00 GUPTA NR f)ate Description Reference Debit Credit i q o9u q J r3 L.Bar mp Liq Jamavar Food Transport Services Best Available Rate L.Tax Cess on Room (0.22%) Laundry Washing/Pressing Jarnavar Food Jamavar Food L.Bar mp Liq Best Available Rate L.Tax Cess on Room (0.22%) Room# 308 Room# 308 Room# 308 CHECK# L49496 CHECK# 6844 CHECK# T92078 Room# 308 : CHECK#Y6952 Room# 308 : CHECK# 6857 ffi+ Roorn# 308 : CHECK# J6880 Room# 308 : CHECK# L49562 t,54.t6 4,t ,800.00, t, Transport Service Offl ine 4hr 40 4hr 40 4, American Express (M) 64,t62.77 XXXXXXXXXXX2OO2 XX/XX Total in NR Balance in NR jrf t3,47.92,9.66 3,007.49,57 4.t6, t, t3 64, ûrl" vt 64,62.7.TTE LEELA PALACE BANCALORE 23 HAL Airport Road, Bangalore , lndia Tel: 9 (80) 25)l 734 Fax: 9 (80) 25)l 272) Regd, Ofl: Hotel Leelaventure Limited The Leela Sahar lyumbai '/t (:Y \r"z 7^ \ 2 6o s s_\ rij = - 6\ o, u.-

5 Mr. Rudolphus Hopstaken Meibèry Draf l2 Amsterdam Amöterdam Guest Folio NVOCE Page Room No. 2oî Netherlands Guests Arrival 09-SEP-3 8:20:00 { Travei Agent Corypany tlroup Name DeTra Exclusive Travel AMC Cookware ndia Pvt Ltd Departure Cashier Folio No. Rate l-sep-i3 09: :00 GUPTA l NR l Date' Description Reference Debit Credit Billing :l BillTo BF.DP SPL RT Mr. Rudolphus Hopstaken Checkout B Nitin Gupta -SEP- 3 09:2:00 "agreç. that nry liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or lhe Íìrll amount of these charges including mìnibar charges. nvoiccs are payable on presenlat on. Guest Signature Conde Nast Traveller Awards 2007 Honours The Leela Palace Kempinski Bangalore As the "World's No. Business Hotel" {. ÞH o Q> Þh -Ã * -=ñ- ctp r ã ã = Fi+ ôñ os *; tëk= fr= i t ñci - * P Þn n= æ =c B2 z -õ.e > lt =+q o z P= F= :..-- = ==!\û::!2i) æø ol N { 'â Ë:5Ëil 5ËF l õz ã -!9i. r:,...8_ a;seg õixõ =ñ _ -;ËËä Ë*Ë.eEË FE èfr59 ='Ë ã**f d: å Eã goä = == ç;ë ffie=e.r : r. ô F, _i æ =i = rd =S r!(- 3o "s o!? ËF G- 5rlüt Tr{E LF-ELA PA,ACE BANCALORE 23 HAL Airport Road, Bangalore , ndia Tei: 9 (80) Fax 9 (80) wwwtheleela.com Regd. Ofl: Hotel Leelaventuie Limited The Leela Sahar lyumbai

6 Naam Bestuursfunctie Einde dienstverband Decalartie 204 Voorzitter en decaan Lid Lid Lid en vice-decaan c! o cr) -g :- m bruto onkostenverqoedinq netto onkostenverqoedinq OV verqoedinq 4.800, , , ,55 570, ,00 Declaraties representatiekosten reis- en verbliifskosten reiskosten woon- werkverkeer uitqave AMC creditcard uitoave AMC creditcard < 00 euro* 375, ,OO.482,93 22,OO 422, ,40 * deze uitgaven zijn ingehouden op het salaris van betrokkene.

7 Academisch Medisch Centrum Univers teit van Amsterdam Postbus DD Amsterdam Directoraat HR Versie.2 am DeClafatie (niet bestemd voor kosten vêrband houdende met studie of congresbêzoek) Bij declaraties van kosten dient u alle originele facturen en betalingsbewiizen te overleggen. Onvolledig/onjuist ngevulde tormulieren kunnen niet in behandeling worden genomen en zullen worden geretoumeerd. Het ingevuldeformulierkuntuinleverenbii of opslurennaardehrservicedesk(c0-25.). ln te vullen door aanvrager A. Gegevens aanvrager en Pêßoneelsnummer Marcel Leví srso+r f Afdeling Bouwdeel Verdiep ng Ruimte nr. Telefoon/sein Koslenplaats " RvB RVB E { B. Het verzoek tot tegemoetkoming betreft Kosten i.v.m. dienslrêis in opdrachtvan (naam en funclie): Reiskoslen (specificeren bü C, loelichten bii D): Anna Reynvaan lezing (uvc 27) ÈF* 'i "i!' f!.,,,.,i {lfió Verblijfkosten (toelichten bij D) Maaltüdkosien (toelichten bij D): (uvc 230) zlu rudäò Û Extra kosten woon- werkverkeer i.v.m. overwerk, beschikbaarheidsdiensten (spec ficeren bij C, toelichten bij D) E Consumptie en maalti dvergoeding i.v.m. overwelk (langer dan 2 uur) E Promot ekosten E Kosten i.v.m. representalie (toelichten bij D) E Anders, namelük (loelichtên bij D) (uvc es) (uvc 23e) (uvc 286) (uvc 274) Totaal -37 r r.b.-ç.-, 'j C. Specif icat e reiskosten De tegemoetkoming in de kosten van de dienstritten mel eigen auto worden in principe uítgekeêrd naar het lage tarief. Slechls wanneer niet of niet doelmalig van het openbaar vervoer gêbruik kan worden gemaakl, kan uitsluitend met toestemming van de budgethouder een vergoeding plaats vinden naar hel hoge tarief. Datum Van Naer Aantal k lomêters eigen vervoer Laag tarief Hoog tarief Aantal kilometers woon-werkverkeer e gen vervoer Bedrag þesteed aan openbaar vervoer ïotaal aanlal kilometers (uvc 374) Tarief X X X Tolaal bodrag

8 Z ' Aube rge du Famm'i e r 450 Yonge St Toronto,Ontario 46-?22-??24 P re-rece i pt Date: û-04-4 Time: Table:22? Staff : Angeìa il Cover Term: $l ip: 0000T Print Time: 9:57:4Íì Pl'l 0ty Description (' Stratus tab Sauv '0 Steak Tartare APP Grilled Foie Gras Eoeuf Cheese Tastjng 0-lllater Subtotaì Sales Tax Total $ Balance 8:4:0 Pl,l T5 tû2 give a dining experience wjth OLVER & BONACl'l GFT CARÛS 0 Amount 5û.00 22,00 28,00 48,00 8, redeemable at all 0&B restaurants 50 9t 4 4 $er r,,etl []Lrnlnp 'l"etile 2/ Guests:2 ' ìvi'eaii Spai'kìng i-e l-eonì (]ai.l þ Tam: l'n Crl *,4 L il(l L(l 'JU ULr R i beye Ësp resso { Z 0r3. 0Û ) Elk Tartare R i beye þlrrshrsoms subiotð t.., tdä Tuta ]t Ya 'k Street ûttawa, ût,l l{ N l lub Ba an';:e üue (]lio5/2ü4 :3ì Pt. l{lfrt}4 5,00 rl5, Cil õ.ûû 42, ûrl 6.ûû 7,0û 42. tlti 223, C0 28,ü!) 252. Û0?52 " ÛÛ **.* * + * + * * * * * * * * * * * * * * * * * *r + x * f * * * + * * + * * ìft * :{ * Thank yoll, Flea$* jojtl us orl Ûecenl:er Slst to rinü in the l,lel't Yearl HSTS ?7 l' iijl. lüs lalli rtlli l ii rìtlrli purchase at any host desk or online at ol'iverbonacini'com \-, : Like us on Facebook! facebook. com/aube rgedupomm ì e r hst #$iî?59t-

9 " t:l â Acaðlm sch Medisch Centrum Univeibiteit van Amsterdam Postbu\ DD\Amsterdam Versie -2, 28 Î/.l a7n D rectoraat HR Declaratie (niet bestemd voor kosten verband houdende met studie Bij declaraties van kosten dient u alle orig nele facturen en betalingsbewijzen te overleggen. Oñvolledig/onjuist ingevu de formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen en zullen worden geretourneerd. Het ingevuldeformulierkuntuinleverenbii of opsturennaardehrservicedesk(c0-25.), ln te vullen door aanvrager A. Gegevens aanvrager en voorletters c.j.m. van den Maagdenberg ienst V Afdeling -. Râad van Bestuur Bouwdeel E Verdieping 2 Ruimte nr \,, Personeelsnummer a$ary\ñtl Telefoon/se n B. Het verzoek tot tegemoetkoming betreft tñ-\t-to E Kosten.v.m. dienstreis in opdrachtvan (naam enfunctie) {\ Reiskosten (specificeren bii C, toelichten bij D) Verblijfkosten (toelichten bij D) Maaltijdkosten (toelichten bü D): E Extra kosten woon- werkverkeer i.v.m. overuerk, besch kbaarhe dsdiensten (specificeren bij C, toelichten bij D) E Consumptie en maaltijdvergoeding i.v.m. overuerk (langer dan 2 uur) E Promot ekosten E Kosten i.v.m. representatie (toelichten bii D) El Anders, namelijk (toelichten bij D) Afscheidscadeau l/ (uvc 27) (uvc 230) (uvc 230) (uvc se) (uvc 23e) (uvc 286) (uvc 274 Totaal Ê 2 C. Specificatie reiskosten De tegemoetkoming in de kosten van de dienstr tten met eigen auto worden in principe uitgekeerd naar het lage tarief. Slechts wanneer n et of niet doelmatig van het openblar vervoer gêbruik kan worden gemaakt, kan uitsluitend met toestemming van de budgethouder een vergoed ng plaats vinden naar het hoge tarief. Datum Van Naår Aantal kilometers eigen vervoer Laag tarief Hoog tarief Aantal kilometers woon-werkverkeer eigen vervoer Bedrag besteed aan openbaar vervoer Totaal aantal kilometers (uvc 374) Tarief X X X Totaal bedrag (uvc 99t27', 374\ (uvc 230)

10 fè {' tl t 7 ' ÞAL Â/^ rárjr"d-wl\ Vfr4" V')t(fu tfls daen;s {a hio.: co{{ wìne: {ood: o'[e\ Korte Hinrebffi"ii?::fiii 3-i o! s õe ì ùi l r Ði úi t: VERKCOP t Verkoperr t 'lillem Acc, diversen TOTAAL Stuk(s BETALNG: Ëii 2'^ Be'74 6-( ) 229, \\ï\[ju[,t\u[luull 229,Ü0 (}0 229,00 Ai"Jkq F: K: v: B:25 Ruilen binnen dagen-met kassabon' ''"''il'i j-gtuen geen ge]d' terug' tnaar een tegoedbon ' Bedankt voor ie aankoop' j i ì

11 Uitgave Creditcard 20 3 Drs.'R.J.M,,Hopstaken ", Bedrar lunch CvB Uva 63,55 Diner NG 55,00 Lunch RvT AMC 65,00 lunch AMC foundation 05,00 Diner RvB AMC 24,55 Diner Achmea/Gupta 240,00 Diner RvB Atrium 20,00 Vlieqkosten Achmea/lndia 797,9 Vlieqkosten Achmea/lndia 75,37 Diner Palthe Oberman 45,00 Diner Ambulance Amsterdam 30,00 Diner RvT AMC 60,00 Diner Ambulance Amsterdam 02,00 0 mei KLM Paris -.042,02 9 maart KLM (AMS-JFK en retour).384,52 totaal 2.725,6 inhouding maar 2O4 inhouding augustus 203 Frof,dr. M.J. Heineman,. Bedraq qeen uitqave 0,00 Prof.dr. M.M. Levi Bedraq diner RvB Flevo ziekenhuis 250,00 Diner RvB secretariaat 250,00 Diner Amsterdam Economic Board 't76,00 Lunch spinoza hooqleraar 29,30 Diner Amsterdam Economic Board 42,50 cadeau Kafka team 04,54 Zorq innovatiereis 68,38 Bijlage 3

12 a. {,s,! t,4 cur'ttenvnlouutl uoël ttl'l il A0sterdam {'*o!'oo'jollth" *" DÃTï 2ltBBttS 22t25 SALE lasttrcard PAl{: ;x*trxtxtñx*?zuz CARD EXPY: xxrr CARO-ENTRYT CC * u dam Jollenpad 0 C8 KC Amsterdam +3 (0)20 644s800 www hstbosch.com helbosch.con lafelnurrrmer : 5 FSPRTSSO THFE PB ulåteh i ' 'JESS[NT H[NU KAÁS l-lenu ll VOOH VS + **tx**rttl+*ul+'t+ r l'l HOOFti vts f't H00t-D vt_ees ' x+*l+ltrltr**x,r**x* LUNTHÌ',ENU ] 5a ldo Btuv 6fr lnc. Blltl Btw 6Í - Excl. BTltl Btw 6t - BTlil-bedraq L50,50,7s,t5 5,75 5,75 0,00 0,0û 0,00 0,Û0 t,u0 0,u0 u,00 0,00 0,00 0,00 {,00 0,00 û,00 0,t0 r.l5,00 g0, uû l 0,00 t0c,0fl 96,e 5,78 APPROVÊO AUH C0DE: ø4697 lffilìü lir l?luiliå*n' RX.REF. N0.: Ï849b ACCOUNT,LL BE DTBTTÉ' inrns.níouht' EtlRl3u'uu rnlàr ôíntlntl ElJRl3l uu ';:;:;=========-- PN VERTED ') -,, t ve)e --F' -ea Choice dsp resso Tota Roonr No Last Name Tip Total 0.57 VAT TTL Net TTL Gst 2 vd-æ 3û, - 7" r ,00 û ,50 4,50 /+/ ,8 /"i {. #0-000lBrl7 R0l NP Donderdag ltl:6 5 B UlJ Rvt / ft,c t+fr like us. facebook.com/hetbosch or follow us: twitter.conr/helbosch Si gnature Gratuìty is not included u[rrtrt, cí]nëervator ìumhotel ' com,*î",e?**ç\ Fa, tj wtnter EvE.. ls 'l g ÞE WtJNtrLUE (3 Aric'l E) SrzzLtNG SUMMER EVENT ( seft't B) M GHAEL JAGKSEN SupprR & gitrund (7 seprrt g) EiUPPER & strund FUNKY TEWN(5 okt't 3) r i BaTLLE EF THE BtrTTLEs (z NEV B) LEVE UNDER EoNsrRuertEN (ge Ntrvrl B) 'g uþfrr & EEUN) FuNK.r TEWN (:z Drtrrt B) ne BoscH (zs DEtr't 3) '. MeNu c(' atrance (z-/ ÞEtr' B) \-. ', :.Dtra L ä LAATgTE NtEUws! JTLLEÑFAÞ io - trê Ktr AMSTEROAM. Ê A8A fåb i'. tlr':,. lil Uô. h{ ;il : rlì,i.irf ['6-q,rl5{.r!ìb,,li. i'jfl '.'':i:ai(i. rrtt-irþtt,rili-''ltl r iidi( ' fl,':l-r fi,., Laa ; lt2, []ti UR t, l:- r' i ii :4t:_ri! u' :ílf tllj

13 t Paul Fagel Restau ant Het Arsenaal Datum: Pa=l or <lert o r An$illnAt Rt$if,[RAilt pat]t [AûtL 8,V,.OOLJ5BUURT 4 RZ ilêardtn -,'iestil,g rl tû ( r'r: Ll.i4i5!ì2 llecc h nt : UUìLl0úU.i6 [Jcehr rssper i?]? k ierer {rt í-ìiliilj.. ia5itrcértt ( AÚUtJÜJULJÙ4øø Pr5: xxxxxx^xx x 22U2 P snr-: U lrùp5tê.:tr'l R_, n. f p datur. ju, l, lì TafejA0 ll.t.u '.'tll) l:?j l' '.n., e li* pa sttent on Ar Û, cotle l/946?5 Totn,*l : l-ëü, ük] EUR U.ËË-T BETAALD. : i. _ ^ GRU/\/ER VELTLTNER' i:.- JUS t' '' \ VEGA VOORGERE.CHT VEGA HAOFDGERË.C.T KREEFT RSOTTO H TERRNE EENDENLEVER, BRJ ËRU/S. KOFFE SERVCE THEESERY/CE.. E, E,, 5,00 4,25 5,00 20,00 27:5A 7,50 5,75, 5,50 5,50 TOTAAL i2,00, BTW 6% BTW 2% 4,59 8, B5 U bent geholpen door:, Laurens Sibett ( ( l. ' BedanW voor uw bt>zoek ; en graag tot ziens. 'i / ), l',-*-\a,, -"s Kooltjesbuurt' - Postbus 5lg7-40 AD Naarden,DowNLor{D tel t4b - Rehobank a - rcv.ç lzoss3s, _ WV uiaoz Selg.só, www. PaulFagel.nl.. -curc

14 (' Hntel de Gsudfazant Aafibeeldstraat 0H 02ì KB Amsterdam \ - Telefuon: i0 opên vcor diner d'i tln zo vanaf zes uur Tatel *89 x Dìversen haog x Huiswijn wit ' x huist,rijn rood w tonnina Ltrt ttr ^ x rìsotto inktvis 2 x parelhoen x chablis /2 ' x conrpleet verkeerd x compleet thee ' x thee x koffie verkeerd lxl rah 2. lrting lrlenu 5,4{l 3,24 3,40 8,50 8,50 36,00 24,50 7,50 7,50,80 2,00 3$, ûr) 7,0ü- ïs taa 40,30 Bt$i laag 3,07 Btr+ hoog 3, 0 22:38 3/ú Roqier Kassa fqvþø** 00 Pa=trot de r-l o r HCTEL DE GOUDFAZANT AANBEELJSTRAâ BH. ø2 KB EFSERDÊN ù2ù-6365?0 Kassanr-:68F3ül flerc l ant: 30üø Boek.inssper: 3226 Refeeentre: ù2{,i94 ÌAS-ERCAR! (A80ø6tøø0.00) flits trcar0 P s "'^x xxxxxxx22ú2 L.r, 'll tt rl,i;ulr l 44 Ar tlr code. Ultillz Totaal: 45,ø0 EUR U HTTFT BETAALD

15 Eléctronic Ticket Receipt https://www.viewtrip.comætr.aspx?crs: G&RecLoc:XZ9LW&... Travelport ViewTrip"' Passenger Name Billing Address: No Address On Record Delivery Address: lnformation DETRA EXCLUSEVE REZEN Magnoliastraat 244 E 60 RH NETHERLANDS Agency Phone: DETRA EXCLUSEVE REZEN Receipt W Sep 203 -DEL Today's He: 30 Aug 203 e'tickel Number : Galileo Reservation Tickel lssue Date: 3 Jul 20 3 t { Flight nformation 4 Sep 203 JetAiruays lndia (9W) 2793 Fliohl Ooerated Bv: Depart: Anive: Economy (B) JETKONNECT Delhi lndira Gandhi ntl (DEL), Terminal 3 Devi Ahílya Bai Holkar Arpi (ldr) lndore 6:40 PM 8:40 PM Jet Ainrays lndiagonlirmation Number:DMDWKT Fare Basis: 82PJK NotValid Before: 4 Sep Not Valid After: 4 Sep Applies to: DEL - DR Baggage Allowance+: 5 Kilograms lst Bag+: CHGS MAY APPLY lf BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE 2nd Bag+: CHGS MAY APPLY lf BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE Garry-On+: CARRY ON DATA NOT AVALABLE Confirm Baggage Fees - https://mytripandmore.com/baggagedetails9w.bagg Slatus: Confirmed 7 Sep20'3 Jel Airuavs lndia f9w) 382 Fnonomv lo'l Jel Airwavs Number:DMDWKT Depart: Arrfue: Ðevi Ahilya Bai Holkar Arpt (ldr) lndore Chhatrapati Shivaji (BOM), Terminal B Mumbai B:20 AM 9:35 AM Fare Basis: NotValid Before: NotValid Añer: Statu6: o2a4ppc 7 Sep 7 Sep Confirmed i 7 Sep 203 Jef Airwavs lndia f9wl 43 Fconomv lc)l Jel Aín avs Number:DMDWKT Depa l: Anive: Chhatrapati Shivaji (BOM), Terminal B Mumbai Bajpe Arpt (lxe) Mangalore :25 PM 2:45 PM Fare Basis: NotValid Beforc: NotValid Afrer: O2A4PPC 7 Sep 7 Sep Applies to: DR - XE Baggage Allowance+:'l 5 Kilograms st Bag+: CHGS MAY APPLY lf BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE 2nd Bag+: CHGS MAY APPLY lf BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE Garry-On+: CARRY ON DATA NOT AVALABLE Confirm Baggage Fees - https://mytripandmore.com/baggagedetails9w.bagg Status: Confirmed 9 Sep 203 JetAiruays lndia (9W) 2752 Flinhf Oneraled Bv: Deparl: Anive: Bajpe Arpt (lxe) Mangalore Promoiion (W), trtkônntrl-.î Bengaluru lntl Arpt (BLR) Jet Airways lndiaconf rmatíon Number:DMDWKT 3:25 PM Fare Basis: W2PJK Not Valid Before: 9 Sep 4:30 PM Not Valid Afrer: 9 Sep Applíes to: XE - BLR Baggage Allowance+: l5 Kilograms lst Bag+: CHGS MAY APPLY lf BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE 2nd Bag+: CHGS MAY APPLY lf BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE van :5

16 Tiçkçt ReceiPt "rric https://www.viewtrip. comætr. aspx?crs: G&RecLoc:XZ9Lür&.. Carry-On+: CARRY ON DATA NOT AVALABLE Confirm Baggage Fees - https:/imytripandmore.com/baggagedetailsgw.bagg Status: Confirmed Fare lnformallon Fare Galculalion: DEL 9W DR 970 9W )BOM 9W XE W BLR.749 NR5669END XT 6,92JN.5 WO.4 YM62.22YQ6.76YR Fare: NR 5669 Taxes and Ganier-imposed fees: EUR 0.05 ln EUR XT Ganier FeeslTaxes: Grand Tolal: Endorsement lnformalion: NON ENDO EUR EUR 5.OOFCA CCSURCHRG EUR 5.50 FCA OPC EUR Form of PaymenÍ CA rcoc,ocoooooc<22o2 + BAGGAGE DSCOUNTS MAY APPLY BASED ON FREQUENT FLYER STATUS/ONLNE CHECKN/FORM OF PAYMENT/MLTARY/ETC t impofjant NFORMATON FOR TRAVELERS WTH ELECTRONC TCKETS. PLEASE READ, Carriage and other services provided by the canier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. 203 Travelport. Ail righls reseryed. Any trademarks herein are the Property oflhe r r$pective owne6. Travelport ånd lhe Travelport logo are tademarks oftravelporti t i 2 var l3:5

17 Elec'tropic Ticket Receipt https ://www.viewtrip.com/etr.aspx?crs: G&RecLoc=XZ9LW\&... Travelport ViewTrip* Passenger Name Billing Address: Delivery Address: No lnbrmation DETRA EXCLUSEVE REZEN Magnoliastraat 244 Eil 60 RH NETHERLANDS Agency Phone: DETRA EXCLUSEVE REZEN Ticket Receipt KL 87-3 Sep 203 -AMS Today's Date: 30 Aug 203 e-ticket Number i Galileo Reservaiion Tickef lssue Dale: 3 Jul 203 Flight lnformation 3 Sep 203 KLM Royal Dutch Airlines (KL) 87 Tourist (T) KLM Royal Dutch AirlinesGonfirmation Number:23TCP4 Depart: Schiphol Arpt (AMS) :50 PM Fare Basís: TLRDNL Amsterdam Not valid Berfore: 3 sep Anive: Delhi lndira Gandhi lntl (DEL), Terminal 3 :30 AM Not Valid 4 SeP 203 Añen 3 SeP Applies to: AMS - DEL Baggage Allowance+: Piece Plan lsl Bag+: NO FEE UPTOSoLB/23KG AND UPTO62L/5BLCM 2nd Bag+: EUR UPTOS0LB/23KG AND UPTO62LiSBLCM Garry-On+: CARRY ON DATA NOT AVALABLE Confirm Baggage Fees - httpsj/mytripandmore.com/baggagedetailskl.bagg 5 Sep 203 KLM Royal Dutch Airlines (KL) 2289 Flioht Ooerafed Bv: Depart: Anive: Tourist (T) AR FRANCE Bengaluru lntl Arpt (BLR) Charles De Gaulle lntl Arpt (CDG), Terminal 2E Paris :50 AM 8:35 AM Stalus: Confirmed KLM Royal Dutch AirlinesConfirmalion Number:23TCP4 Fare Basis: Not Valid Before: NotValid Afrer: Sìlalus: ÏLRDNL 5 Sep 5 Sep Confirmed 5 Sep 203 KLM Roval Dulch Airlines lkll 228 Economv (L) Kl M Floval DutcJr AirllnesConfirmalion Number:23TCP4 Depart: Arrive: Charles De Gaulle lntl Arpt (CDG), Terminal 2F Paris Schiphol Arpt (AMS) Amsterdam 9:35 AM '0:55 AM Fare Basis: Not Valid Before: NotValid Afler: TLRDNL 5 Sep 5 Sep Applies to: BLR - AMS Baggage Allowance+: Piece Plan st Bag+: NO FEE UPTOSoLB/23KG AND UPTO62L/58LCM 2nd Bag+: EUR UPTOsOLB/23KG AND UPTO62L/58LCM Garry-On+: CARRY ON DATA NOT AVALABLE Confirm Baggage Fees - https://mytripandmore.com/baggagedetailskl.bagg Slatus: Confirmed 0.A U, L= T,H lt J OJ TO lîð rl 0-2= <c ZUÈ )ÉÀ eç =6 UN6 4s oi ug 6q Nd r-\ æ ó\ ùé.aa JJ Ê^ Ðs E o 9d o6 o Èd6NU oú x 6 66 ø 6N o 6N 6óNÉ. ñg Ð6 X E. úñ x mø.,vx. - FÛ L X ü.'..j dd X Z ûd x6d L q oo x Y C dr.du O te X.,< LF 6 OtÈ.' êø n L oø 6 0d d ù oc o oo v=ó=ùc- É. Èulã al 6J..6 +(s{ 8.-. út l feé ern F L- E lr d; r UJ df{- 9l[ Rto= à+r RO gt- van) :5

18 eleçtrårric Tiókpt Receipt lrtþs://wwwviewtrip.comætr.aspx?crs: G&RecLoc:XZ9LW&... { Fare lnformalion Fare Calculation: AMS KL DzL BR KL XPAR KL AMS 26,64 NUC539.O6END ROEO.76O562 X T 2.00W28.89tN2.80WO 2.46FR6.87QX29.00YR Fare: EUR40.00 Taxes and Ganier-imposed fees: EUR 2.77 CJ EUR 5.40 RN EUR XT Toiak EUR782.9 GanierFees/Taxes: Grand Total: Endorsemenl lnformalion: NON ENDO//FARE RSTR COULD APP LY EUR 5.00FCA CCSURCHRG EUR 5.50 FCA OPC EUR797.9 Form of Payment CA rcoooooccooo<22o2 + BAGGAGE DSCOUNTS MAY APPLY BASED ON FREQUENT FLYER STATUS/ONLNE CHECKN/FORM OF PAYMENT/MLTARYiETC. MPORTANT NFORMATON FOR TRAVËLËRS WTH ELECTRONC TCKETS. PLEASE READ, Carriage and other services provided by the canier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. \ O 203 Travelport. All rights resrued. Any tademarks here n are the property of their rcspective owners. Travelport and the Travelport logo are lrademarks oftravelporl.. 2 van l3:5

19 QA'(t Þ\on, Le''LL--'r <-afé, VA t?t tàllrant c'l :, tl :08 BeciÉ: r.l doon: 3 ji ske 0 Pasl- ouderb o r CÊFE-RE$TÊ,RÊHT HVÊ AllSfELBoULtvARtr ø96 HH ASTERDA, ø2ø-6ø2t38 K i'.,r; CT3Ì486ú tlerchant; qss604sez6 Boekinssperr 3295 Referentie gf)ø J79 nâstercârd {AA00ø8s6046ø) Pas: zxxxixxxxxxkz202 Pasnr: 0 Exp. datu r: 3ll! 4 HOPSTAKÊN R.J.. 24 Ø 28!3 2Ø:78 Auth. code: rtb025 Totaal; LZB,Bø EUR U HEEFT B-TAÊLD Aat' -lmsc"' tjving 2 äal f plat Û llulsl,lijn l,/tt Glas, rreftìene Ë flàpjl:s l5st P P YA SALADE Jubakken robvleu8el tìbltankaas charlotte llf \4! riê r' r;,t Att T< taa T : -liìr.: P. P. S Totaal ) J 5 22 B a L 7 BTlt 6,00t Bruto.: 0û ih 35 ', l î rat J, JU 5, u0 2,50 22,00 j,50 i,50 4,0 2,3\ 84,5\ 4,9 79,76 ncl, : BTti 2, 00 Bruto.:?3,4A 4, 06 9,34 Hartelijk bedankt en graag tot ziens,

20 FÙ -. ts RESTAURANT DB GoEDE Goomn ( HÉ! Er-ir!c hslrrd ìr{-ð " i ll nuntthpe!fr,,,iëe t!.,.--._ *.--L ôt ü t- _4, " -_--Ì L'it RU /t;,2 v.4 /t-ø. ( i Crailoseweg l5l. 26 AA Blaricum Tel l Fax Rabobank K,v.K BTW nr Bij betaling geven wij de voorkeur aan contant, pin of Visa Card. Bedankt voor uw bezoek! j L rl, _0 n',î i.l l J oo çs qd o5 46 L5 9.. LJJ 5 ;.i OQç b t c! pëü Íh cf Ë#6 hr (.5 th t- U' l. øot Eu qa' s ñ E*s ËË i arcô q ii il,. {i FL a o ù= < Ê a-<: L OL r n { í;; "_,5 o a! o;-q -' ; :_ : g f J tí, f/} (l? {t ft fil o c UJ cê \ o!ö 4óE.- l - l J _l J -l

21 t. ( ',,- r;f ffi :' ]:,rd-..l ; :r l:, l:i. t ll [ì.: ':r'r' il []r., rrr i i ll : l-- '_l.:,, J. Lr.l å-ffirlüffi Hestaurant Bol enì us f.ìeor-ge Gershwînlaan 3û lü82 þf Amsterdam 02(.t 4t444 'l!,t_.r-t l-,. - \,,r r- ( (ll i:r: rili J: l!r ' '' rr,'i c,(. i'. L)2/A5i203 :4V t',n 000 r! Û(l ('i. ( - re.% & ûr# j; í ifeæ&"a$:*:*-i".n ffi" Brinkla' ', 404 EF Br':,: Tel ì:r4 3u TAFEL i Bediening JUL ta j ESPRESSO L MACHATO,i.JNT THEE SPA R SALADE C;Fi-]Kê J\S OOSTERSE TÜ.JJ.Ì,5û 4,00,25 2,44-4,50 24,50 jib-ieaié -i! 6 qth: 4 6! /, t)+,.,. l: j.!-r L, {fl l' l + <Jif ëf ilz/nyrß*l/!, ', l.'.i.,.t rr,,,,.:i ts, :ri,.:l i r l- ;l li ' l-ìrlieve f.ririr-rrrr tqws. blrl tnì us -; estatii ri,i. ttl Ru BTW 6% 3,3s Bedan TOT kt en totz ens... L^, /), ); * Ytufr'' w'unrv.arrhibaid.ni s

22 !. ì p*sllor de _l:on BRÊS$ERTE UåF BAERLE VAN BA RLESTRAAT 5S 0.i 8G AtlsTERDAll ø2ø l{assanr: GBX0 llenchant: 3øÛ03ù?8B2BS ffi ;ilffff" ^;å3å,ooå;l;üitie: osres46 Pas: xxxx*x*xxx2282 Pasnr: 0 ',203 9rS4 Auth. code; 089?6 55,0t ËuR iëft BETÊALD ( (_, brasserievanbaerle.nl

23 Gmail - Fud: {Disarmed} KLM eticket 27 Apr Amsterdam NewYorkJfl< t.,-.i-ìtir ir,il': ffit üü Fwd: {Disarmed} KLM e-ticket 27 Apr Amsterdam New York Jfk R.J.M. Hopsta ke n uw.nl> Aan: "r.j.m. 7 februari 2048:44 Begin fonruarded message From: 'KLM EBT NETHERLANDS (AGENT D )' Date: 9 maart 203 4:36:5 CET To: <R. Subject {Disarmed} KLM e-ticket 27 Apr Ams{erdam New York Jft Reply-To: Please do not respond:; KLM e-ticket 27 Apr Amsterdam New York Jfk This document ís aulomatically generated Pfease do not, respond to this mail. Boekingscode: 3O6NST Uitgiftedatum e-ticket: Uitgegeven door: KLM EBT NETHERLANDS KLM RESERVATONS AMSTERDAM Bedankt dat u een E-ticket ran KLM heeft gekozen. Dit is het reisschema en betalingsbewijs roor RUDOLPHUS MR HOPSTAKEN. lndien U rerhinderd bent het eticket te gebruiken, indien uw reisplannen wijzigen of u dit document per rergissing heeft ontrangen, bel dan met AF/KLM op: Fassagierlnformatie hftps://mail.google.conrimail/u/oi?ui=2&ile22266dbb3&lier rrpt&search=inbox&th=444}f2ebd8342 t4

24 Naam passagier RUDOLPHUS MR HOPSTAKEN Gmail - Fr d: {Disarmed} KLM e-ticket 27 Apr Amsterdam NewYorkJfk E-ticketnr mrnr 'r Nurnrner loyaliteits programrna K Reislnformat e Datum Vlucht Vertrek Aankomst Datum Klasse Bagage 27APR [lo, AMSTERDAM NEW YORK JFK 27APR M 'PC 3:25 AMS JFK 5:30 o4mer ib^ NEW YORK JFK AMSTERDAM OSME N PC 20:05 JFK AMS 0:00 27APR KL 064 /STATUS: OK /NOTVALD BEFORE 27APR inotvald AFTER 27APR 04MEl KL 6070 /STATUS: OK, FLGHT OPERATED BY: DELTA AR LNES /NOTVALD BEFORE O4MAY /NOTVALD AFTER O4MAY lnchecken kan alleen met een geldig paspoort. Als wijzigen lan het ticket is toegestaan, dan kunnen daanoor kosten in rekening gebracht worden en kunnen er andere tarieren ran toepassing zijn. Tckets zijn niet or,erdraagbaar en ongeldig indien orergedragen of doonerkocht. Voor restitutie of inwisseling is het e-ticketnummer r,ereist. Baggage policy For travel to/ftom, within the us, please refer to the websites of the airlines in your electronic ticket passenger itinerary receipt. For more information visit: MailScanner heeft een e-nrail nnet mogelejk een poeing tot fraude gevonden van "bags.amadeus.conn" HTTPS://BAGS.AMADEUS.COM?R= 306NST&N=HOPSTAKEN tsetalingsbewijs Betaling voor: T!cketprijs bereke ni ng ' Passenger Ticketprijs: EUR Belasting/kosten/toeslagen: llloo"* s.40rn s5.2x' Totaalbedrag: EUR Betalingsrviize: Beperkingen: AMS KL NYC098.96KL AMS88.69NUC287.65END ROE Xr2.00w2.8CJ4. 23YC 3.23US 3.23US3.85X45.38X/.934Y3.46)G OOOB )G JFK4.5 CC ca ) Q202 Erc 4 M NONREF NO CHGES PERMTTEDNONENDO -BG:KL Geinde toeslagen en/of heffìngen worden op uw ticket weergege\ën onder belastingcode OA/OB/YR/YQ https://mail.google.con/mail/u/0?ui=2&ilc22266dbb34&view=pt&search=inbox&th=444t2ehd8342 z4

25 Gmail - Fr d: {Disarmed} KLM e-ticlat 27 Apr Amsterdam NewYorkJfl< Speciale verzoeken (voor wijzig in gen vatbaar) Vlucht Speciale venoeken KL APR- t KL MEllnternet check-i r Omzeil de drukte, selecteer uw stoel en print uw boarding pass via lniemet check-in. Gebruik de onderstaande link om in te checken en uw check-in gege\ens rcrschijnen direct op uw scherm. lnternet check-in is beschikbaar r,anaf 30 uur roor refirek, roor r,luchten naar of wnuit de Verenigde Staten u naf 24 uur. Check nu in ln orereenstemming met de rn:on vaarden, weergeger'en ten tijde ran het maken ran de boeking op onze website klm.com, kunnen administratiekosten en kosten rastgesteld in de ticketwonruaarden in rekening worden gebracht, in gewl wn een ticketwijziging of aanwaag voor restitutie. Opmerking Tjdens het boeken van uw ticket bent u akkoord gegaan net de algenrene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage van KLM ('Algenene Vervoersvoorw aarden') en heeft u kennis genorren van de bepalingen zoals die zijn opgenornen in het docunent getiteld 'Belangrijke Reisinformatie'. U kunt juridische bepalingen die betrekking hebben op uw vlucht nalezen op onze w ebsite via Let wel: vluchtcoupons nngen alleen in de juiste volgorde gebruik w orden en dienen te beginnen bli het vertrekpunt als aangegeven op de eerste vluchtcoupon. Verdraq van Warschau: ndien de reis van de passagier een eindbestenrning of tussenlanding heeft in een ander land dan het land van vertrek, dan kan het vervoer van passagiers onder de bepalingen vallen van het Verdrag van Warschau, w elke de aansprakelijkheid van vervoerders in geval van overlijden of lichanel' ik letsel alsmede in geval van verlies of beschadiging van bagage beperkt. Veel luchtvaafinuatschappijen, w aaronder KLM, vallen inmiddels onder het reginæ van het Verdrag van Montreal w elke voorziet in onbeperke aansprakelijkheid in geval van overlijden of lichanelijk letsel. Fersoons qeqevens: Wij wijzen u erop dat luchtvaartnpatschappüen krachtens veiligheidsw etten van diverse landen (zoals de VS en Canada) verplicht zijn om de douaneautoriteiten, veiligheids- en inmigratiediensten toegang te verlenen tot passagiersgegevens https://mail.google.corn/mail/r.r/ol?ui=2&i\c22266dbb34&vier çpt&search=inbo:d.th-444tf2ebd8342 3Ì4

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

VAN. SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917.

VAN. SdHIEDAM.,.. ,,-'1,....;;,... UITGAVE 1917. :r ADRESBOEK 6; VAN SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917. SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAl 'l's. INHOUDSOPGA VE, in a lphabetisch e orde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. Aan de Hoofdstukken voorafgaande

Nadere informatie

BEDRIJFSINFORMATIE. Reisorganisator Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich CH: 020.4.049.544-0 CHE: 178.977.

BEDRIJFSINFORMATIE. Reisorganisator Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich CH: 020.4.049.544-0 CHE: 178.977. Indien je een boeking bij Jiba maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van Jiba. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking te maken. Jiba

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands Visum voor kort verblijf in Nederland Short stay visa for the Netherlands Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Voor wie is deze brochure bedoeld? 4 3. Wat is een visum kort verblijf? 4 4. Algemene

Nadere informatie

BEDRIJFSINFORMATIE. Je reisorganisator: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich Switzerland

BEDRIJFSINFORMATIE. Je reisorganisator: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich Switzerland Indien je een boeking bij GOGO maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van GOGO. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking te maken. GOGO

Nadere informatie

Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg

Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg Nederlandse Zorgautoriteit Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg Dilrapport heeft 78 pagina's 13XOO103199GRN/Cenzi2 27 februari 2013 Cl 2013 KPMGA

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

Handleiding. Aanleveren van Stuf-WOZ gegevens via GemNet

Handleiding. Aanleveren van Stuf-WOZ gegevens via GemNet Handleiding Aanleveren van Stuf-WOZ gegevens via GemNet 12345 Inhoud 1. Inl eidi ng 2 1.1. Stuf-WOZ 2 1.2. Aanlevering Stuf-WOZ (mutaties) via GemNet 2 1.3. Doel van deze handleiding 3 1.4. Doelgroep 3

Nadere informatie

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk?

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? HP Pensioen Magazine I April 2013 I Nr. 16 In dit nummer onder meer: Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? Toeslagen: wanneer, hoe en waarom Interviews met Rinze Braaksma, Bob van Randeraat en

Nadere informatie

Eindverslag commissie Müller December 2003

Eindverslag commissie Müller December 2003 Eindverslag commissie Müller December 2003 1 Eindverslag commissie Müller Opdracht: Vaststellen van de Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van de Certifying Staff binnen KLM Engineering & Maintenance

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN KRAS.NL

ALGEMENE REISVOORWAARDEN KRAS.NL 1. DEFINITIES In deze Algemene Reisvoorwaarden KRAS hebben de volgende begrippen de daar achter vermelde betekenis: Baby: tenzij anders vermeld, een kind jonger dan twee jaar; Bemiddelde Diensten: Losse

Nadere informatie

N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q,

N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q, N ei: P C-' u2 4 0, gat CD s e+ Cd. P3 g w co CS Q, Het o\-erscliot op clen gezoonen clienst \vercl in de vorige Nota gestelcl op f 52 030 574,90\ waarbij inttusschen reeds toen werd verlilelcl, dat clit

Nadere informatie

COLOFON. anders dan anders is een geregistreerde en beschermde merknaam van de nv Master Tours.

COLOFON. anders dan anders is een geregistreerde en beschermde merknaam van de nv Master Tours. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari

Nadere informatie

V an p r i va c yp a r ad ij s to t c on t r o le st a at?

V an p r i va c yp a r ad ij s to t c on t r o le st a at? Bw. Studie 49 23-01-2007 14:39 Pagina 1 V an p r i va c yp a r ad ij s to t c on t r o le st a at? M i s da ad - e n t e r r e u r b e s t r ij d in g in N e d e r l a n d a an h e t be g i n va n de 21

Nadere informatie

Tweede Kamer. Bijlagen. 204. 4. Tekst van de geldende wet. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914,

Tweede Kamer. Bijlagen. 204. 4. Tekst van de geldende wet. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914, Bijlagen. 204. 4. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914, Tweede Kamer. (204. 4.) BlJl.AliK [>E}i MEMORIE VAN TOKLICHTINU. Tekst van de geldende wet. Wet op de Inkomstenbelasting 1914, zooals

Nadere informatie

rwftcwrjm*$ nmmt TO \*c^f

rwftcwrjm*$ nmmt TO \*c^f mar rwftcwrjm*$ nmmt TO \*c^f nabeschouwing over df? verdieping van defoegangsgeul naar refterdam naar TO voat december 1981 "augustus 199$ WMMWk RIJKSWATERSTAAT Directie Noordzee Bibliotheek en Documentatie

Nadere informatie

PROVINSJE FRYRI AN. Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: Afdeling. Beh. door: voor k ennisg. aangenomen/tel. afgedaan. telefoonnummer. h.brand@dlv.

PROVINSJE FRYRI AN. Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: Afdeling. Beh. door: voor k ennisg. aangenomen/tel. afgedaan. telefoonnummer. h.brand@dlv. PROVINSJE FRYRI AN JDLY Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: 0 «Ott 20U Provincie Friesland Afd. Stad en Platteland Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd 1 ArVB., wsken voor k ennisg.

Nadere informatie

STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE C.GEN ELECTRICITEITSCENTRALE SLOEHAVEN-VLISSINGEN DEEL 2

STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE C.GEN ELECTRICITEITSCENTRALE SLOEHAVEN-VLISSINGEN DEEL 2 Inspraakreacties op STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE C.GEN ELECTRICITEITSCENTRALE SLOEHAVEN-VLISSINGEN DEEL 2 Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 223 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau-energieprojecten.nl

Nadere informatie

ELECTRONISCH KASREGISTER TE-2200 TE-2400

ELECTRONISCH KASREGISTER TE-2200 TE-2400 ELECTRONISCH KASREGISTER TE-2200 TE-2400 Gebruikershandleiding Introduction & Contents Inleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor een Casio-kasregister. Dit kasregister heeft een zéér geavanceerde technologie,

Nadere informatie

Hoe hoort het eigenlijk?

Hoe hoort het eigenlijk? Hoe hoort het eigenlijk? Amy Groskamp-Ten Have bron. H.J.W. Becht, Amsterdam 1940 (vierde druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/gros006hoeh01_01/colofon.htm 2008 dbnl / erven Amy Groskamp-Ten

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie

Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie Aanvullend op de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw krijgt u hierbij enkele belangrijke nota

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

(TARIEFS)VOORWAARDEN transavia.com (van toepassing op alle vluchten van Transavia France S.A.S.)

(TARIEFS)VOORWAARDEN transavia.com (van toepassing op alle vluchten van Transavia France S.A.S.) Op deze pagina treft u de (tariefs)voorwaarden en de Algemene Vervoersvoorwaarden van Transavia France S.A.S. (TARIEFS)VOORWAARDEN transavia.com (van toepassing op alle vluchten van Transavia France S.A.S.)

Nadere informatie

DE WAPPER KONINKLIJKE EN VADERLANDSLIEVENDE VERENIGING VAN OPRUSTGESTELDE OFFICIEREN VZW

DE WAPPER KONINKLIJKE EN VADERLANDSLIEVENDE VERENIGING VAN OPRUSTGESTELDE OFFICIEREN VZW DE WAPPER KONINKLIJKE EN VADERLANDSLIEVENDE VERENIGING VAN OPRUSTGESTELDE OFFICIEREN VZW Zetel: Militair Kwartier West, 2930 Brasschaat Web site: http://www.kvvoo-antwerpen.be/ E-mail: info@kvvoo-antwerpen.be

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-380M

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-380M Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-380M Inhoudsopgave Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Functieslot Pag.4 2 Installeren van de kassarol Pag.5

Nadere informatie