BELEIDSBEGROTING 2008 FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSBEGROTING 2008 FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG"

Transcriptie

1 BELEIDSBEGROTING 2008 EN FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING EN OPENBARE GEZONDHEIDSZORG

2 2

3 BELEIDSBEGROTING 2008 HULPVERLENING EN OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 3

4 4

5 Inhoudsopgave Beleidsbegroting Voorwoord/inleiding Programmaplan Programma veiligheid Welke opdrachten moet de Hulpverleningsdienst uitvoeren in 2008? Welke activiteiten gaat de Hulpverleningsdienst uitvoeren? Wat kost het? Programma gezondheid Welke opdrachten moet de Hulpverleningsdienst uitvoeren in 2008? Welke activiteiten gaat de Hulpverleningsdienst uitvoeren? Wat gaat de uitvoering van de activiteiten kosten? Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen Het bedrag voor onvoorzien Paragrafen Locale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Financiële begroting

6 6

7 1. Voorwoord/inleiding Voor u ligt de beleidsbegroting 2008 van de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg Groningen. Qua opzet is deze sterk gewijzigd ten opzichte van de begroting De opzet van de begrotingsstukken wordt dit jaar namelijk volledig in overeenstemming gebracht met het besluit begroting en verantwoording (BBV). Dit houdt in dat: de begroting ten minste bestaat uit een beleidsbegroting en een de financiële begroting; de beleidsbegroting ten minste bestaat uit een programmaplan en de paragrafen 1 ; de financiële begroting tenminste een overzicht van baten en lasten bevat met een toelichting, en een uiteenzetting van de financiële positie met een toelichting; daarnaast bevat de financiële begroting onder meer een productenraming en een toelichting, en het verdelingsprincipe waarmee de producten over de programma s zijn verdeeld. Daarnaast hebben wij naar aanleiding van de jaarrekening 2005 in overleg met de accountant de opzet van de H&OG-exploitatie nader uitgewerkt. Uitgangspunt hiervoor was artikel 10 van de H&OGregeling. Hierin staat dat de gemeenschappelijke regeling opdracht verstrekt aan de gemeente Groningen om de werkzaamheden voor de gemeenschappelijke regeling uit te voeren. Dit is als volgt ingevuld: - de vaste activa ten behoeve van de H&OG-regeling zijn eigendom van de H&OG-regeling; - het personeel dat de taken voor de H&OG-regeling uitvoert is in dienst van de gemeente Groningen, - de gemeente Groningen levert de H&OG-regeling producten. De H&OG-regeling vergoedt de HVD alle gemaakte kosten. Het risico van voor- of nadelige afwijkingen is altijd voor gemeenschappelijke rekening. Dit uitgangspunt leidt tot de volgende opzet van de H&OG-exploitatie: Lasten Kapitaallasten Rente exploitatie Dotaties reserves en voorzieningen Uitbesteed werk aan HVD Nacalculatie uitbesteed werk HVD (+ of -) Door H&OG verstrekte subsidies (JGZ 0-4- jarigen) Baten H&OG-bijdragen (voorcalculatorisch) (inclusief bijdrage gemeente Groningen) H&OG-rijksbijdragen en subsidies Onttrekkingen aan reserves Vrijval van voorzieningen Totaal Totaal De nu voorliggende begroting is opgesteld volgens deze systematiek. Financieel zijn in deze begroting de afwegingen en besluiten meegenomen, die het algemeen bestuur in haar vergadering d.d. 25 mei jl. heeft gemaakt. Het volgende is besloten: Voor de invoering van het elektronisch kinddossier wordt vanaf 2008 een bedrag van 200 duizend euro (overeenkomend met een bijdrage van 35 eurocent per inwoner) beschikbaar gesteld. De gemeenten reserveren de in 2007 van het ministerie van VWS ontvangen bijdragen voor de invoering van het elektronisch kinddossier van ongeveer 200 duizend euro. De H&OG-regeling zal de gemeenten factureren voor de werkelijk gemaakte kosten. voor het verder regionaliseren van het specialisme duiken wordt vanaf eurocent per inwoner beschikbaar gesteld. 7

8 2. Programmaplan. Voor u ligt de programmabegroting van de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare gezondheidszorg Groningen (H&OG-regeling). In deze programmabegroting stelt de H&OG-regeling de plannen voor die zij in 2008 wil laten uitvoeren. Voor de uitvoering van de plannen gaat de H&OG-regeling opdracht geven aan de Hulpverleningsdienst van de gemeente Groningen. De programmabegroting van de H&OG-regeling bestaat uit twee programma s, namelijk Veiligheid en Gezondheid. In deze programmabegroting worden er drie vragen beantwoord: 1. Welke opdrachten moet de Hulpverleningsdienst uitvoeren in 2008? 2. Welke activiteiten gaat de Hulpverleningsdienst uitvoeren? 3. Wat gaat de uitvoering van de activiteiten kosten? 2.1 Programma veiligheid Welke opdrachten moet de Hulpverleningsdienst uitvoeren in 2008? Voor het jaar 2008 geeft het H&OG bestuur aan de Hulpverleningsdienst de volgende opdrachten:. 1. Risicobeheersing Invulling blijven geven aan haar taken op het gebied van pro-actie en preventie en een actieve rol blijven vervullen bij de uitvoering van projecten in het kader van Externe Veiligheid. De regionale brandweer gaat taken op het gebied van Industriële Veiligheid en Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) uitvoeren voor omliggende regio's op basis van een nieuw te sluiten convenant. De Regio Groningen zal daarbij voldoen aan de kwaliteitseisen zoals deze voor de BRZO zijn vastgelegd. 2. Operationele voorbereiding a. De in 2006 verbeterde informatiepositie van het Regionaal Operationeel Team (ROT) behouden. In oktober 2005 is incidenteel , - beschikbaar gesteld om de informatiepositie van het ROT te verbeteren. Dit is inmiddels gerealiseerd met behulp van ondersteunende technische voorzieningen. b. Het verder ontwikkelen van het competentiegericht opleiden van officieren. Per 1 januari 2006 is de nieuwe opleidingsstructuur voor brandweerofficieren van start gegaan. Dit betekent dat de regio mede verantwoordelijk is gemaakt voor het opleiden van officieren. Binnen de regio wordt deze verantwoordelijkheid verder uitgewerkt samen met alle betrokken gemeentelijke brandweerkorpsen. Onderdelen hierin zijn personeelsmanagement, (loopbaan)planning, scholing en selectie. c. Het oefenen van de commandovoering. Met de herijking van de commandovoering in 2006/2007 is het aantal piketten uitgebreid en is het aantal betrokkenen groter geworden. Al deze mensen moeten ook oefenen om bekwaam te zijn en te blijven voor het uitoefenen van de functie. De regionale brandweer verzorgt deze oefeningen. d. Het goed beheren van het veiligheidsinformatiesysteem (VIS). Bij de calamiteitenbestrijding is het belangrijk dat de juiste informatie snel beschikbaar is en dat systemen geraadpleegd kunnen worden. Met het VIS is het mogelijk om naast routeplanning ook geoinformatie uit te wisselen met de meldkamer en informatie digitaal te raadplegen, zoals aanvalsplannen, brandkranen, veiligheidssystemen in auto s. Het VIS heeft een lokale component en een regionale beheerscomponent. De huidige pilot zal medio 2007 leiden tot een definitief voorstel. e. Het aanschaffen van een vakbekwaamheidsmanagementsysteem. Op basis van het nieuwe besluit brandweerpersoneel zal nadrukkelijker dan nu nog het geval is aandacht moeten worden besteed aan de kwaliteit en bekwaamheid van het brandweerpersoneel met een operationele functie. Dit zal gerealiseerd moeten worden door een aanvulling in het personeelsbeheer. Het gaat dan om een systeem van registeren en meten van bekwaamheid van alle betrokkenen. Componenten hierin zijn registratie, meten, beheer, personeelsmanagement. Bij de uitvoering gaat het om zowel een lokale als regionale/gezamenlijke component. 8

9 f. De specialismen waterongevallen, ongevallen gevaarlijke stoffen, technische hulpverlening en brandweercompagnie op niveau brengen. Zie hiervoor de afzonderlijke voorstellen. 3. Herijking specialisme duiken In 2008 wordt de financiering van de het specialisme duiken herijkt. In de huidige samenwerkingsafspraken is de uitvoering van de duiktaak grotendeels de verantwoordelijkheid van een tweetal gemeenten, te weten Groningen en Delfzijl (ten aanzien van Emmen is er sprake van inkopen van zorg). De gemeenten Groningen en Delfzijl dragen zelf voor een belangrijk gedeelte bij in het beheer en de financiering van de duikteams. Deze manier van taakverdeling tussen regio en lokale korpsen kan echter niet worden voortgezet omdat de gemeenten Groningen en Delfzijl hebben aangegeven dat zij de kosten voor het in stand houden van de duikteams niet langer alleen kunnen opbrengen. 4. Gemeentelijke rampenbestrijding Uitvoering geven aan het bestuursbesluit naar aanleiding van het project kwaliteitsverbetering gemeentelijke rampenbestrijding. Specifieke onderdelen daarvan zijn het oefenen van de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie, beheer, piketten en contracten voor een aantal gemeentelijke deelplannen. 5. Multidisciplinair coördinatie op rampenbestrijding Verdere versterking van de multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en implementatie van gemaakte en nog te maken afspraken op dat terrein. Daarnaast verbreding van het werkterrein naar crisisbeheersing, in verband met de komst van de Wet Veiligheidsregio s. Daarin wordt deze verbreding onder andere ingezet door het nieuwe regionaal crisisplan (ter vervanging van het gemeentelijk rampenplan) en het regionaal beleidsplan veiligheidsregio (ter vervanging van het RBR). 6. Multidisciplinair oefenen De competenties van functionarissen van de diverse partners in crisismanagement die een taak hebben in de bestrijding van rampen en zware ongevallen op het gewenste niveau te brengen en te houden Om dit te bereiken wordt er multidisciplinair geoefend zowel individueel als in teamverband. 7. Alarmcentrale Het realiseren van een Noordelijke Gemeenschappelijke Meldkamer in de loop van Er wordt een bijdrage geleverd aan de voorbereidingen voor de realisatie van deze door de betrokken besturen in het noorden voorgestane samenwerking tussen de meldkamerdisicplines in de drie noordelijke provincies. 8. Geneeskundige Hulp Bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Het organiseren van een adequate organisatie voor grootschalige geneeskundige hulpverlening. De GHOR stuurt op een organisatie van de grootschalige geneeskundige hulpverlening waarbij de structuur op orde is, beschikt wordt over goede en geïmplementeerde plannen, functionarissen opgeleid en geoefend zijn en er goede afspraken gemaakt zijn met de ketenpartners. 9

10 2.1.2 Welke activiteiten gaat de Hulpverleningsdienst uitvoeren? 1. Risicobeheersing Een medewerker Risicocommunicatie ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering van taken op het gebied van risicocommunicatie door middel van het ontwikkelen van hulpmiddelen, het organiseren van cursussen en informatiebijeenkomsten. De medewerkers Externe Veiligheid ondersteunen de gemeenten bij taken op het gebied van advisering over bestemmingsplannen, het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, milieuvergunningen en veiligheidsaspecten op het gebied van transport en buisleidingen. Daarnaast wordt, in nauwe samenwerking met de lokale brandweerkorpsen, gewerkt aan een verdere regionalisering van de taakvelden pro-actie en preventie. Hiertoe worden beleid en praktisch toepasbare hulpmiddelen ontwikkeld en geïmplementeerd. Voor de uitvoering van de taken op het gebied van externe veiligheid wordt verantwoording afgelegd aan de Provincie Groningen die daarop de subsidie beschikbaar stelt. De Regionale Brandweer Groningen is samen met de Provincie en IPO nauw betrokken bij de continuering van de subsidie voor externe veiligheid na Hierover zijn gesprekken met het Ministerie VROM gaande. Voorts zullen o.a. convenanten worden afgesloten en medewerkers worden opgeleid voor de genoemde taken. Naar verwachting zal per 1 januari 2008 met de betreffende regio s het nieuwe BRZO-convenant van kracht worden. Daarbij zal tevens de verrekeningssystematiek worden aangepast op basis van nacalculatie. Op dit moment (feb. 2007) wordt door het Ministerie van BZK overwogen om de subsidies, zoals nu opgenomen in de BDUR, te herzien. Het is nog niet duidelijk in hoeverre dit zal worden uitgevoerd. Een en ander kan tot gevolg hebben dat de regio Groningen de benodigde BRZO-subsidie niet meer rechtstreeks ontvangt maar via de deelnemende regio's moet gaan incasseren. 2. Operationele voorbereiding a. Voor de technische informatievoorzieningen van het ROT is het nodig om deze investering structureel op te nemen. Dat betekent het opnemen van de vervangingsinvestering en het meenemen van het beheer in de exploitatie. b. Het competentiegericht opleiden voor brandweerofficieren wordt geïmplementeerd. Daarbij hoort het beheer, het personeelsmanagement en de organisatie ten behoeve van en voor alle brandweerkorpsen in de regio. c. Voor het oefenen van de deelnemers van de regeling commandovoering is het nodig dat de bestaande capaciteit wordt uitgebreid met bijbehorend oefenbudget. Ook moet het oefenbeleidsplan/capaciteit worden aangepast. d. De pilot van het Veiligheidsinformatiesysteem wordt afgerond. Een nadere uitwerking moet nog plaatsvinden van de organisatie, het systeem, de ict-omgeving, het beheer en de investeringen. e. Het vakbekwaamheidsysteem moet qua software worden geïmplementeerd. Verder ligt de nadruk op registratie, beheer en het versterken van het personeelsmanagement (en V&O). f. Voor het op niveau brengen van de specialismen is het in stand houden van twee regionale teams voor waterongevallen en ongevallen gevaarlijke stoffen nodig. Voor de technische hulpverlening zijn vier HV-voertuigen nodig. Voor het op peil houden van de brandweercompagnieën is zo nodig (als het rijk hierover een besluit neemt) aanschaf en beheer van materieel nodig. Het Regionaal Repressief Dekkingsplan is in 2005 geactualiseerd. Er moet nog een instrument worden aangeschaft om het systeem structureel te beheren. 10

11 3. Herijking specialisme duiken De Hulpverleningsdienst zal in 2008 de verantwoordelijkheid voor het duiken in zijn geheel bij de regionale brandweer beleggen. Dit betekent dat de kosten die voorheen voornamelijk door de gemeenten Groningen en Delfzijl gedragen werden, evenredig worden verdeeld over alle gemeenten in de regio.om dit te realiseren is het noodzakelijk de inwonerbijdrage voor het specialisme duiken te verhogen van 0,13 naar 0,45. Dit betekent een verhoging van de inwonerbijdrage met 32 eurocent per jaar. 4. Gemeentelijke rampenbestrijding In 2008 zal het vastgestelde oefenprogramma worden uitgevoerd. Daarnaast wordt ingezet op het beheer en onderhoud van de piketten en de contracten. 5. Multidisciplinair coördinatie op rampenbestrijding In 2008 richt de brandweer zich op het uitvoeren van de afspraken in het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding. Daarnaast voert de brandweer de aanbevelingen uit die gedaan worden naar aanleiding van de 2 e fase van de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding. Er wordt verder invulling gegeven aan de Veiligheidsregio. 6. Multidisciplinair oefenen Uitvoering wordt gegeven aan het oefenprogramma 2008, in nauw overleg met de gemeenten en met de andere bij het crisismanagement betrokken partners. 7. Meldkamer / Alarmcentrale Nieuwe meldkamersystemen zijn in voorbereiding op landelijk niveau. Bij de implementatie moeten we rekening houden met de Nieuwe Noordelijke Gemeenschappelijke Meldkamer (NGM). Daarvoor moet inzet van eigen personeel en mogelijk derden plaatsvinden voor het leveren van de noodzakelijke producten gericht op het tijdig tot stand brengen van de nieuwe noordelijke meldkamer. In de projectbegroting wordt hierover aangegeven dat De overige personele inzet ten behoeve van de deelprojecten die naar draagkracht wordt geleverd vanuit de deelnemende organisaties, wordt gepleegd met onderling gesloten beurzen. Op basis van de deelprojectplannen wordt een capaciteitsplan gemaakt; mocht daaruit een significant onevenredige capaciteitsbijdrage blijken, dan worden partijen - ter beoordeling van de Programmadirectie - gecompenseerd." 8. Geneeskundige Hulp Bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Implementatie is een continu proces en heeft dus blijvend aandacht nodig. Daarnaast wordt aangesloten bij een nieuwe landelijke ontwikkeling, te weten een herordening van de GHORprocessen. Ook zal in 2008 veel aandacht besteedt worden aan de operationalisering van de Noordelijke Gemeenschappelijke Meldkamer. Processen, procedures, werkinstructies e.d. moeten voor 1 januari 2009 in Noord Nederlands verband op elkaar afgestemd zijn. Dit geldt zowel voor de GHOR als de MKA. 11

12 2.1.3 Wat kost het?! " In bovenstaand overzicht zijn de totale lasten en de totale baten van het programma veiligheid weergegeven. Naast indexatie voor loon- en prijsstijgingen zijn alleen ontwikkelingen en maatregelen meegenomen, die reeds door het H&OG-bestuur zijn vastgesteld. Deze ontwikkelingen en maatregelen zijn voor de begroting 2008: - Een bezuiniging van 50 duizend euro die verspreid over verschillende kleinere posten wordt ingevuld. - Een ophoging met 43 cent per inwoner voor de maatregelen voortvloeiend uit de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR) en uit het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR). In totaal wordt de bijdrage per inwoner in drie jaar opgehoogd met 1,50. In 2006 respectievelijk 2007 is de bijdrage reeds opgehoogd met 64 respectievelijk 43 cent per inwoner. De ophoging voor 2008 is de laatste in dit kader. - Een ophoging met 32 eurocent per inwoner voor het specialisme duiken. Naast bovenstaande ontwikkelingen zijn in de nota meerjarenperspectief nog een aantal mogelijke financiële ontwikkelingen genoemd. Deze ontwikkelingen kunnen zowel positief als negatief zijn. Besloten is op een aparte miniconferentie te bespreken hoe met deze ontwikkelingen moet worden omgegaan. In definanciële begroting worden de verschillen tussen de begroting 2007 en 2008 meer en detail toegelicht. 12

13 2.2 Programma gezondheid Welke opdrachten moet de Hulpverleningsdienst uitvoeren in 2008? 1. Integrale JGZ 0-19 jarigen a. In 2008 zullen de Ouder en Kind Centra (OKC) in de Groninger gemeenten opgezet worden. De GGD wil gemeenten ondersteunen bij dit proces en deelnemen in de OKC s. b. Vanuit de bestuursopdracht om tot een integrale jeugdgezondheidszorg te komen, wil de GGD zich richten op het onderbrengen van de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19 in één organisatie. c. Elektronisch Kind Dossier (EKD) Het Rijk verplicht ons om vanaf 1 januari 2009 het EKD operationeel te hebben. Op dit moment worden er landelijk voorbereidende werkzaamheden getroffen waarin de GGD participeert. Pas in de loop van 2007 zal duidelijk zijn welke voorzieningen hiervoor nodig zijn, omdat het nieuwe systeem nog gebouwd moet worden. De ontwikkeling van het EKD wordt door het Rijk bekostigd. Onlangs hebben de gemeenten van het ministerie van VWS een brief ontvangen over de eenmalige tegemoetkoming in de implementatiekosten voor het EKD. Het ministerie meldt hierin dat deze tegemoetkoming niet toereikend zal zijn om alle kosten te dekken. 2. WMO/indicatieadvisering De doelstelling voor 2008 luidt om in samenwerking met regiogemeenten een duidelijke rol en positie te bepalen voor de indicatieadvisering bij de GGD. Dit op basis van gemeentespecifieke afspraken over volumes en tarieven. 3. OGGZ In 2007 is er een evaluatie geweest van het provinciale OGGz-convenant (bureau OvZo: Schout) Het doel van het OGGz-convenant is het zorgdragen voor een sluitend vangnet voor moeilijk bereikbare doelgroepen en mensen zonder adequate hulpvraag. Uit het evaluatierapport zijn drie opvallende conclusies m.b.t. de ontwikkeling van de OGGz in de provincie Groningen te trekken: 1. Er zijn grote tempoverschillen van gemeentes aangaande het oppakken van initiatieven om iets te doen voor de OGGz-doelgroep. 2. Er bestaat een breed gedeelde behoefte aan een verbetering van de (vroeg)signalering en toeleiding en nazorg van mensen met OGGz-problematiek (signalering en nazorg); 3. Er bestaat een noodzaak tot een verbetering van regie en sturing. Inmiddels is afgesproken dat de gemeenten en hulpverlenings- en maatschappelijke instellingen gezamenlijke ambities formuleren in het visiedocument OGGz van de Groninger gemeenten, als basis voor toekomstig OGGz-beleid. 4. Kwaliteitsbeleid. In 2007 wordt er naar gestreefd om het HKZ-certificaat voor de afdelingen IZB en Organisatie voor openbare gezondheidszorg te behalen. Daarnaast wordt het proces voor certificering bij de afdeling Gezondheidsbevordering verder uitgewerkt. In tweede instantie zal het certificeringproces verder gaan met de GHOR en de Jeugdgezondheidszorg. 5. Het SOA centrum Het SOA centrum wordt omgevormd tot het Centrum seksuele Gezondheid Noord Nederland. Dat betekent dat de functie van het centrum wordt verbreed en dat het werkgebied wordt vergroot. De ontwikkelingen zijn nog niet uitgekristalliseerd. Het bestuur moet de ontwikkelingen kunnen volgen en in staat worden gesteld over de betrokkenheid van de GGD een besluit te nemen. 13

14 2.2.2 Welke activiteiten gaat de Hulpverleningsdienst uitvoeren? 1. Integrale JGZ 0-19 jarigen a. OKC s Waar gemeenten dat willen kan de GGD in overleg met gemeenten, provincie en instellingen komen adviseren over de inrichting van een OKC. Daarnaast kan de GGD desgevraagd een bijdrage leveren aan de inrichting van het OKC rondom de zorg voor risicokinderen. De GGD kan een belangrijk deel van de taken in het OKC verrichten. Het huidige takenpakket van de GGD omvat veel activiteiten die gericht zijn op kinderen. Die activiteiten passen goed in de OKC s die gemeenten zullen gaan opzetten. De activiteiten bestaan uit screening van kinderen en het geven van gezondheidsbevorderende adviezen aan kinderen en ouders. Daarnaast zal ook lichtpedagogische hulpverlening worden ingezet vanuit de OKC s. Uiteraard behouden de gemeenten hierin de regie. b. Ongedeelde JGZ 0-19 In 2007 zal een bestuurlijk besluit vallen waar de 0-19 jarigen zorg wordt ondergebracht. In 2008 zullen de voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden om de ene organisatie vanaf 1 januari 2009 van start te laten gaan. c. Electronische kinddossier (EKD). Aan de hand van het landelijk rekenmodel voor de JGZ 4-19 is een inschatting gemaakt van de kosten voor implementatie, het gebruik en de extra benodigdheden. Daarbij moet gedacht worden aan eventuele aanpassingen aan de hardware, licenties voor toegangsprogrammatuur, internetverbindingen, aan scholing en aanpassing werkwijze. De GGD Groningen heeft al jaren een vrij simpele applicatie om de JGZ te administreren. Het nieuwe systeem lijkt veel geavanceerder te worden, met draadloze verbindingen naar een centraal bestand. Dat vraagt om UMTS verbindingen die we nu niet hebben, een betere beveiliging en we verwachten ook hogere beheerskosten. Het geheel zal vooral moeten leiden tot een betere kwaliteit en het voorkomen van tussen wal en schip raken van probleem-kinderen. 2. WMO/indicatieadvisering In 2008 moet de positie van het team indicatieadvisering duidelijk zijn. Daarvoor gaan en blijven we in nauw overleg treden met onze opdrachtgevers door participatie in de ambtelijke overleggen WMO en door één op één evaluatiegesprekken per gemeente. Daarin maken we duidelijk welke bijdrage van ons kan worden verwacht en tegen welke prijs. Duidelijk is dat een deel van de gemeenten, de regioraad Noord heeft aangegeven per een andere aanbieder voor advies te contracteren en daarmee het contract met de GGD op te zeggen. De doelstelling voor 2008 luidt om in samenwerking met gemeenten een duidelijke rol en positie te bepalen voor de toekomst van de indicatieadvisering bij de GGD. Dit op basis van gemeentespecifieke afspraken over volumes en tarieven. We blijven ons product aanbieden aan de Groninger gemeente en richten ons verder op het versterken van de relatie tussen de medisch-ergonomische advisering ten behoeve van individuele voorzieningen en de collectieve preventieve volksgezondheid. 3. OGGZ In 2007 gaan we in overleg met alle gemeenten en relevante instellingen om het beleid voor de OGGz voor de komende jaren te bepalen en daarmee ook de inzet van middelen. Nu al is duidelijk dat we in ieder geval het (vroeg)signaleren van mensen in problemen willen verbeteren: opsporen, contactleggen en contact houden. Ook gaat het om het verbeteren van de toeleiding naar de zorg zelf en de ongevraagde nazorg. Daarnaast willen we de sturing en regie op de OGGz verbeteren, namelijk door meer eenduidigheid van registratie, maar ook het slimmer helpen organiseren van talrijke netwerkoverleggen. Bij sommige onderwerpen is het mogelijk in 2007 al te starten met de uitvoering van het voorgenomen beleid. Zo ontwikkelen we in 2007 een registratiesysteem voor de OGGz en maken we een start met het verbeteren van de vroegsignalering. 14

15 4. Kwaliteitsbeleid. In 2007 is gestart met het actieplan uitvoering certificering IZB en de ondersteunende en managementprocessen als eerste stap richting verder certificering van onderdelen van de GGD. In 2008 zijn de GHOR en de JGZ inzet van certificering. De Verbetercyclus wordt stevig verankerd in de werkprocessen van de GGD. 5. SOA centrum Noord-Nederland Het ministerie van VWS wil in heel Nederland een aantal SOA centra verbreden tot het Centrum voor seksuele Gezondheid. Dit betekent dat het SOA Centrum Noord Nederland zich moet voorbereiden op deze ontwikkeling. Dit centrum is de toegang voor allerlei vragen op het terrein van seksualiteit. Dit centrum zal worden gevormd in samenwerking met veel noordelijke partijen. De verwachting is dat de GGD Groningen hierbij de regiefunctie wordt toegewezen door het ministerie van VWS. We zullen het bestuur een voorstel voorleggen hoe in te spelen op deze ontwikkelingen Wat gaat de uitvoering van de activiteiten kosten? # $ " In bovenstaand overzicht zijn de totale lasten en de totale baten van het programma gezondheid weergegeven. Naast indexatie voor loon- en prijsstijgingen zijn alleen ontwikkelingen en maatregelen meegenomen, die reeds door het H&OG-bestuur zijn vastgesteld. Deze ontwikkelingen en maatregelen zijn voor de begroting 2008: - een bezuiniging van 50 duizend euro op beleidsformatie en epidemiologie (staf en directie); - de invoering van het electronische kinddossier (EKD) in Zoals aangegeven zal in de loop van 2008 het electronisch kinddossier ingevoerd moeten worden. Voor de 25 gemeenten gezamenlijk is de onderstaande raming gemaakt voor de vanaf 2008 te maken invoeringskosten: 500 duizend euro eenmalig in 2007 en 2008, en daarna 200 duizend euro jaarlijks gedurende de eerste drie jaren.de meerkosten EKD zijn gebaseerd op het gebruik van 76 laptops en 10 vaste verbindingen. De volgende financiële afspraken zijn over het EKD gemaakt. De gemeenten reserveren hun in 2007 van het ministerie van VWS ontvangen bijdrage voor de implementatie van het EKD. In totaal gaat dit om 200 duizend euro. Daarnaast wordt een extra gemeentelijke bijdrage van 200 duizend euro structureel (35 eurocent per inwoner) beschikbaar gesteld. Die wordt in 2008 ingezet voor de implementatie en in 2009 en verder voor de structurele lasten. Vanuit de Hulpverleningsdienst en het bestuur blijft er druk uitgeoefend worden op VWS om extra middelen beschikbaar te stellen. Alle overige ontwikkelingen en risico s zijn in bovenstaande begroting nog niet verwerkt. 15

16 In de financiële begroting worden de verschillen tussen de begroting 2007 en 2008 meer en detail toegelicht. 2.3 Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen. In het BBV is voorgeschreven dat wordt ingegaan op de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. Blijkens de toelichting van het BBV gaat het dan om inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is en die daarom niet als baten op de programma s worden verantwoord. Van dergelijke inkomsten is bij de H&OG-regeling geen sprake. 2.4 Het bedrag voor onvoorzien. De H&OG-begroting bevat geen bedrag voor onvoorzien. De weerstandscapaciteit is daardoor beperkt tot de beschikbare reserves, voor zo ver hierop nog geen beslag is gelegd door bepaalde verplichtingen aan te gaan. 16

17 3. Paragrafen 3.1 Locale heffingen. Het belangrijkste doel van de H&OG-regeling is gezamenlijke uitvoering van wettelijke taken op het gebied van de collectieve preventieve gezondheidszorg, regionale brandweerzorg en rampenbestrijding, voor gemeenschappelijke kosten. Dit houdt in dat de voor uitvoering van de taken gemaakte kosten worden toegerekend aan de afnemende gemeenten. Meestal wordt het aantal inwoners in een gemeente op 1 januari van een begrotingsjaar hiervoor als verdeelsleutel gebruikt. In de bijlagen is het overzicht opgenomen van de op deze wijze bepaalde H&OG-tarieven 2008 voor wat betreft de gemeenschappelijke taken en de specifiek regionale taken. Naast deze kostenverrekening komen eigen, door het H&OG-bestuur vast te stellen, vrij besteedbare lokale heffingen niet voor. Het besluit begroting en verantwoording stelt het verplicht hieraan in deze paragraaf locale heffingen aandacht te besteden. 3.2 Weerstandsvermogen. Het besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening een beoordeling moet worden gegeven van het weerstandsvermogen. Deze beoordeling geeft aan hoe robuust de begroting is. Een robuuste begroting houdt volgens de BBV-voorschriften in dat niet elke financiële tegenvaller in de begroting dwingt tot bezuinigen. De beoordeling van het weerstandsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 1. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; 2. een inventarisatie van de risico s; 3. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico s. Weerstandscapaciteit H&OG-regeling. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de reserves waarover de H&OG-regeling per naar verwachting beschikt. WEERSTANDSCAPACITEIT DIENSTEGALISATIERESERVES Stand In weerstandsvermogen H&OG Egalisatiereserve H&OG H&OG 0 - BESTEMMINGSRESERVES In weerstandsvermogen H&OG Gezondheidsprofielen H&OG IZB incidenten H&OG Officier van dienst H&OG Bestemmingsreserve meldkamer (onder voorbehoud) H&OG Investering hardware informatiemanagement (onder voorbehoud) De bestemmingsreserve hardware informatiemanagement wordt niet tot het weerstandsvermogen gerekend omdat deze bestemd is om de kapitaallasten op deze investering te dekken. 17

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2016 FINANCIËLE BEGROTING 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID ZORG GRONINGEN. (PG&Z-regeling)

BELEIDSBEGROTING 2016 FINANCIËLE BEGROTING 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID ZORG GRONINGEN. (PG&Z-regeling) BELEIDSBEGROTING 2016 EN FINANCIËLE BEGROTING 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG GRONINGEN (PG&Z-regeling) Versie 1.0 ten behoeve van zienswijze gemeenteraden Naar aanleiding van

Nadere informatie

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT 1302070 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Gem. STEENBERGEN -" r p 2013! Kopie aan: îverìr ouwelijk RAAD/CBE dd m Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 26 gemeenten

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

Programma. Begroting 2014

Programma. Begroting 2014 Programma Begroting 2014 Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Fryslan Leeuwarden, april 2013 Programmabegroting 2014 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Algemeen... 6 2.1 Algemene ontwikkelingen...

Nadere informatie

Ontwerp. Programmabegroting V R K

Ontwerp. Programmabegroting V R K QG G D B R A N D W E E R ^ ) V e i l i g h e i d s r e g i o K e n n e m e r l a n d Ontwerp Programmabegroting V R K 2013 Ontwerp, vastgesteld door DB VRK 16 april 2012 Ontwerp Programmabegroting 2013,

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 MEERJARENRAMING 2015-2017

PROGRAMMABEGROTING 2014 MEERJARENRAMING 2015-2017 PROGRAMMABEGROTING 2014 MEERJARENRAMING 2015-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Kaders: algemene ontwikkelingen... 5 1.3 Kaders: financiële ontwikkelingen... 6 2 Programma Crisis-

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2008

ONTWERPBEGROTING 2008 ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden trots

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Opgesteld door: Functie: Afdeling: Cluster: Marieke Wagemakers Adviseur Planning & Control Middelen Bedrijfsbureau - 1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007 JAARREKENING 2006 GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR D.B. 2 maart 2007 A.B. 22 juni 2007 INHOUDSOPGAVE Deel I Jaarverslag Dagelijks Bestuur 3 Deel II Bestuur en vaststelling jaarrekening 17 Deel III Jaarrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst Begroting 2011 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Kadernota en ontwerp meerjarenbegroting BghU 2016-2019. Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht

Kadernota en ontwerp meerjarenbegroting BghU 2016-2019. Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht Kadernota en ontwerp meerjarenbegroting BghU 2016-2019 Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht Inhoudsopgave 1 Inleiding en voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 Kaderstelling...

Nadere informatie

Nota: Zicht op risico s

Nota: Zicht op risico s Zicht op risico s Nota: Zicht op risico s Risicomanagementbeleid Gemeente Hengelo 1 Inleiding... 3 2 Management Summary.... 3 3 Risicomanagement... 5 3.1 Begripsbepaling, wat is risicomanagement?... 5

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Kaders: algemene ontwikkelingen... 4 2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding... 6 2.1 Risicobeheersing...

Nadere informatie

Begroting 2014. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58

Begroting 2014. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58 Begroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58 Kerngegevens Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Bezoekadres: World Port Center

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie