BELEIDSBEGROTING 2008 FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSBEGROTING 2008 FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG"

Transcriptie

1 BELEIDSBEGROTING 2008 EN FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING EN OPENBARE GEZONDHEIDSZORG

2 2

3 BELEIDSBEGROTING 2008 HULPVERLENING EN OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 3

4 4

5 Inhoudsopgave Beleidsbegroting Voorwoord/inleiding Programmaplan Programma veiligheid Welke opdrachten moet de Hulpverleningsdienst uitvoeren in 2008? Welke activiteiten gaat de Hulpverleningsdienst uitvoeren? Wat kost het? Programma gezondheid Welke opdrachten moet de Hulpverleningsdienst uitvoeren in 2008? Welke activiteiten gaat de Hulpverleningsdienst uitvoeren? Wat gaat de uitvoering van de activiteiten kosten? Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen Het bedrag voor onvoorzien Paragrafen Locale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Financiële begroting

6 6

7 1. Voorwoord/inleiding Voor u ligt de beleidsbegroting 2008 van de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg Groningen. Qua opzet is deze sterk gewijzigd ten opzichte van de begroting De opzet van de begrotingsstukken wordt dit jaar namelijk volledig in overeenstemming gebracht met het besluit begroting en verantwoording (BBV). Dit houdt in dat: de begroting ten minste bestaat uit een beleidsbegroting en een de financiële begroting; de beleidsbegroting ten minste bestaat uit een programmaplan en de paragrafen 1 ; de financiële begroting tenminste een overzicht van baten en lasten bevat met een toelichting, en een uiteenzetting van de financiële positie met een toelichting; daarnaast bevat de financiële begroting onder meer een productenraming en een toelichting, en het verdelingsprincipe waarmee de producten over de programma s zijn verdeeld. Daarnaast hebben wij naar aanleiding van de jaarrekening 2005 in overleg met de accountant de opzet van de H&OG-exploitatie nader uitgewerkt. Uitgangspunt hiervoor was artikel 10 van de H&OGregeling. Hierin staat dat de gemeenschappelijke regeling opdracht verstrekt aan de gemeente Groningen om de werkzaamheden voor de gemeenschappelijke regeling uit te voeren. Dit is als volgt ingevuld: - de vaste activa ten behoeve van de H&OG-regeling zijn eigendom van de H&OG-regeling; - het personeel dat de taken voor de H&OG-regeling uitvoert is in dienst van de gemeente Groningen, - de gemeente Groningen levert de H&OG-regeling producten. De H&OG-regeling vergoedt de HVD alle gemaakte kosten. Het risico van voor- of nadelige afwijkingen is altijd voor gemeenschappelijke rekening. Dit uitgangspunt leidt tot de volgende opzet van de H&OG-exploitatie: Lasten Kapitaallasten Rente exploitatie Dotaties reserves en voorzieningen Uitbesteed werk aan HVD Nacalculatie uitbesteed werk HVD (+ of -) Door H&OG verstrekte subsidies (JGZ 0-4- jarigen) Baten H&OG-bijdragen (voorcalculatorisch) (inclusief bijdrage gemeente Groningen) H&OG-rijksbijdragen en subsidies Onttrekkingen aan reserves Vrijval van voorzieningen Totaal Totaal De nu voorliggende begroting is opgesteld volgens deze systematiek. Financieel zijn in deze begroting de afwegingen en besluiten meegenomen, die het algemeen bestuur in haar vergadering d.d. 25 mei jl. heeft gemaakt. Het volgende is besloten: Voor de invoering van het elektronisch kinddossier wordt vanaf 2008 een bedrag van 200 duizend euro (overeenkomend met een bijdrage van 35 eurocent per inwoner) beschikbaar gesteld. De gemeenten reserveren de in 2007 van het ministerie van VWS ontvangen bijdragen voor de invoering van het elektronisch kinddossier van ongeveer 200 duizend euro. De H&OG-regeling zal de gemeenten factureren voor de werkelijk gemaakte kosten. voor het verder regionaliseren van het specialisme duiken wordt vanaf eurocent per inwoner beschikbaar gesteld. 7

8 2. Programmaplan. Voor u ligt de programmabegroting van de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare gezondheidszorg Groningen (H&OG-regeling). In deze programmabegroting stelt de H&OG-regeling de plannen voor die zij in 2008 wil laten uitvoeren. Voor de uitvoering van de plannen gaat de H&OG-regeling opdracht geven aan de Hulpverleningsdienst van de gemeente Groningen. De programmabegroting van de H&OG-regeling bestaat uit twee programma s, namelijk Veiligheid en Gezondheid. In deze programmabegroting worden er drie vragen beantwoord: 1. Welke opdrachten moet de Hulpverleningsdienst uitvoeren in 2008? 2. Welke activiteiten gaat de Hulpverleningsdienst uitvoeren? 3. Wat gaat de uitvoering van de activiteiten kosten? 2.1 Programma veiligheid Welke opdrachten moet de Hulpverleningsdienst uitvoeren in 2008? Voor het jaar 2008 geeft het H&OG bestuur aan de Hulpverleningsdienst de volgende opdrachten:. 1. Risicobeheersing Invulling blijven geven aan haar taken op het gebied van pro-actie en preventie en een actieve rol blijven vervullen bij de uitvoering van projecten in het kader van Externe Veiligheid. De regionale brandweer gaat taken op het gebied van Industriële Veiligheid en Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) uitvoeren voor omliggende regio's op basis van een nieuw te sluiten convenant. De Regio Groningen zal daarbij voldoen aan de kwaliteitseisen zoals deze voor de BRZO zijn vastgelegd. 2. Operationele voorbereiding a. De in 2006 verbeterde informatiepositie van het Regionaal Operationeel Team (ROT) behouden. In oktober 2005 is incidenteel , - beschikbaar gesteld om de informatiepositie van het ROT te verbeteren. Dit is inmiddels gerealiseerd met behulp van ondersteunende technische voorzieningen. b. Het verder ontwikkelen van het competentiegericht opleiden van officieren. Per 1 januari 2006 is de nieuwe opleidingsstructuur voor brandweerofficieren van start gegaan. Dit betekent dat de regio mede verantwoordelijk is gemaakt voor het opleiden van officieren. Binnen de regio wordt deze verantwoordelijkheid verder uitgewerkt samen met alle betrokken gemeentelijke brandweerkorpsen. Onderdelen hierin zijn personeelsmanagement, (loopbaan)planning, scholing en selectie. c. Het oefenen van de commandovoering. Met de herijking van de commandovoering in 2006/2007 is het aantal piketten uitgebreid en is het aantal betrokkenen groter geworden. Al deze mensen moeten ook oefenen om bekwaam te zijn en te blijven voor het uitoefenen van de functie. De regionale brandweer verzorgt deze oefeningen. d. Het goed beheren van het veiligheidsinformatiesysteem (VIS). Bij de calamiteitenbestrijding is het belangrijk dat de juiste informatie snel beschikbaar is en dat systemen geraadpleegd kunnen worden. Met het VIS is het mogelijk om naast routeplanning ook geoinformatie uit te wisselen met de meldkamer en informatie digitaal te raadplegen, zoals aanvalsplannen, brandkranen, veiligheidssystemen in auto s. Het VIS heeft een lokale component en een regionale beheerscomponent. De huidige pilot zal medio 2007 leiden tot een definitief voorstel. e. Het aanschaffen van een vakbekwaamheidsmanagementsysteem. Op basis van het nieuwe besluit brandweerpersoneel zal nadrukkelijker dan nu nog het geval is aandacht moeten worden besteed aan de kwaliteit en bekwaamheid van het brandweerpersoneel met een operationele functie. Dit zal gerealiseerd moeten worden door een aanvulling in het personeelsbeheer. Het gaat dan om een systeem van registeren en meten van bekwaamheid van alle betrokkenen. Componenten hierin zijn registratie, meten, beheer, personeelsmanagement. Bij de uitvoering gaat het om zowel een lokale als regionale/gezamenlijke component. 8

9 f. De specialismen waterongevallen, ongevallen gevaarlijke stoffen, technische hulpverlening en brandweercompagnie op niveau brengen. Zie hiervoor de afzonderlijke voorstellen. 3. Herijking specialisme duiken In 2008 wordt de financiering van de het specialisme duiken herijkt. In de huidige samenwerkingsafspraken is de uitvoering van de duiktaak grotendeels de verantwoordelijkheid van een tweetal gemeenten, te weten Groningen en Delfzijl (ten aanzien van Emmen is er sprake van inkopen van zorg). De gemeenten Groningen en Delfzijl dragen zelf voor een belangrijk gedeelte bij in het beheer en de financiering van de duikteams. Deze manier van taakverdeling tussen regio en lokale korpsen kan echter niet worden voortgezet omdat de gemeenten Groningen en Delfzijl hebben aangegeven dat zij de kosten voor het in stand houden van de duikteams niet langer alleen kunnen opbrengen. 4. Gemeentelijke rampenbestrijding Uitvoering geven aan het bestuursbesluit naar aanleiding van het project kwaliteitsverbetering gemeentelijke rampenbestrijding. Specifieke onderdelen daarvan zijn het oefenen van de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie, beheer, piketten en contracten voor een aantal gemeentelijke deelplannen. 5. Multidisciplinair coördinatie op rampenbestrijding Verdere versterking van de multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en implementatie van gemaakte en nog te maken afspraken op dat terrein. Daarnaast verbreding van het werkterrein naar crisisbeheersing, in verband met de komst van de Wet Veiligheidsregio s. Daarin wordt deze verbreding onder andere ingezet door het nieuwe regionaal crisisplan (ter vervanging van het gemeentelijk rampenplan) en het regionaal beleidsplan veiligheidsregio (ter vervanging van het RBR). 6. Multidisciplinair oefenen De competenties van functionarissen van de diverse partners in crisismanagement die een taak hebben in de bestrijding van rampen en zware ongevallen op het gewenste niveau te brengen en te houden Om dit te bereiken wordt er multidisciplinair geoefend zowel individueel als in teamverband. 7. Alarmcentrale Het realiseren van een Noordelijke Gemeenschappelijke Meldkamer in de loop van Er wordt een bijdrage geleverd aan de voorbereidingen voor de realisatie van deze door de betrokken besturen in het noorden voorgestane samenwerking tussen de meldkamerdisicplines in de drie noordelijke provincies. 8. Geneeskundige Hulp Bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Het organiseren van een adequate organisatie voor grootschalige geneeskundige hulpverlening. De GHOR stuurt op een organisatie van de grootschalige geneeskundige hulpverlening waarbij de structuur op orde is, beschikt wordt over goede en geïmplementeerde plannen, functionarissen opgeleid en geoefend zijn en er goede afspraken gemaakt zijn met de ketenpartners. 9

10 2.1.2 Welke activiteiten gaat de Hulpverleningsdienst uitvoeren? 1. Risicobeheersing Een medewerker Risicocommunicatie ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering van taken op het gebied van risicocommunicatie door middel van het ontwikkelen van hulpmiddelen, het organiseren van cursussen en informatiebijeenkomsten. De medewerkers Externe Veiligheid ondersteunen de gemeenten bij taken op het gebied van advisering over bestemmingsplannen, het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, milieuvergunningen en veiligheidsaspecten op het gebied van transport en buisleidingen. Daarnaast wordt, in nauwe samenwerking met de lokale brandweerkorpsen, gewerkt aan een verdere regionalisering van de taakvelden pro-actie en preventie. Hiertoe worden beleid en praktisch toepasbare hulpmiddelen ontwikkeld en geïmplementeerd. Voor de uitvoering van de taken op het gebied van externe veiligheid wordt verantwoording afgelegd aan de Provincie Groningen die daarop de subsidie beschikbaar stelt. De Regionale Brandweer Groningen is samen met de Provincie en IPO nauw betrokken bij de continuering van de subsidie voor externe veiligheid na Hierover zijn gesprekken met het Ministerie VROM gaande. Voorts zullen o.a. convenanten worden afgesloten en medewerkers worden opgeleid voor de genoemde taken. Naar verwachting zal per 1 januari 2008 met de betreffende regio s het nieuwe BRZO-convenant van kracht worden. Daarbij zal tevens de verrekeningssystematiek worden aangepast op basis van nacalculatie. Op dit moment (feb. 2007) wordt door het Ministerie van BZK overwogen om de subsidies, zoals nu opgenomen in de BDUR, te herzien. Het is nog niet duidelijk in hoeverre dit zal worden uitgevoerd. Een en ander kan tot gevolg hebben dat de regio Groningen de benodigde BRZO-subsidie niet meer rechtstreeks ontvangt maar via de deelnemende regio's moet gaan incasseren. 2. Operationele voorbereiding a. Voor de technische informatievoorzieningen van het ROT is het nodig om deze investering structureel op te nemen. Dat betekent het opnemen van de vervangingsinvestering en het meenemen van het beheer in de exploitatie. b. Het competentiegericht opleiden voor brandweerofficieren wordt geïmplementeerd. Daarbij hoort het beheer, het personeelsmanagement en de organisatie ten behoeve van en voor alle brandweerkorpsen in de regio. c. Voor het oefenen van de deelnemers van de regeling commandovoering is het nodig dat de bestaande capaciteit wordt uitgebreid met bijbehorend oefenbudget. Ook moet het oefenbeleidsplan/capaciteit worden aangepast. d. De pilot van het Veiligheidsinformatiesysteem wordt afgerond. Een nadere uitwerking moet nog plaatsvinden van de organisatie, het systeem, de ict-omgeving, het beheer en de investeringen. e. Het vakbekwaamheidsysteem moet qua software worden geïmplementeerd. Verder ligt de nadruk op registratie, beheer en het versterken van het personeelsmanagement (en V&O). f. Voor het op niveau brengen van de specialismen is het in stand houden van twee regionale teams voor waterongevallen en ongevallen gevaarlijke stoffen nodig. Voor de technische hulpverlening zijn vier HV-voertuigen nodig. Voor het op peil houden van de brandweercompagnieën is zo nodig (als het rijk hierover een besluit neemt) aanschaf en beheer van materieel nodig. Het Regionaal Repressief Dekkingsplan is in 2005 geactualiseerd. Er moet nog een instrument worden aangeschaft om het systeem structureel te beheren. 10

11 3. Herijking specialisme duiken De Hulpverleningsdienst zal in 2008 de verantwoordelijkheid voor het duiken in zijn geheel bij de regionale brandweer beleggen. Dit betekent dat de kosten die voorheen voornamelijk door de gemeenten Groningen en Delfzijl gedragen werden, evenredig worden verdeeld over alle gemeenten in de regio.om dit te realiseren is het noodzakelijk de inwonerbijdrage voor het specialisme duiken te verhogen van 0,13 naar 0,45. Dit betekent een verhoging van de inwonerbijdrage met 32 eurocent per jaar. 4. Gemeentelijke rampenbestrijding In 2008 zal het vastgestelde oefenprogramma worden uitgevoerd. Daarnaast wordt ingezet op het beheer en onderhoud van de piketten en de contracten. 5. Multidisciplinair coördinatie op rampenbestrijding In 2008 richt de brandweer zich op het uitvoeren van de afspraken in het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding. Daarnaast voert de brandweer de aanbevelingen uit die gedaan worden naar aanleiding van de 2 e fase van de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding. Er wordt verder invulling gegeven aan de Veiligheidsregio. 6. Multidisciplinair oefenen Uitvoering wordt gegeven aan het oefenprogramma 2008, in nauw overleg met de gemeenten en met de andere bij het crisismanagement betrokken partners. 7. Meldkamer / Alarmcentrale Nieuwe meldkamersystemen zijn in voorbereiding op landelijk niveau. Bij de implementatie moeten we rekening houden met de Nieuwe Noordelijke Gemeenschappelijke Meldkamer (NGM). Daarvoor moet inzet van eigen personeel en mogelijk derden plaatsvinden voor het leveren van de noodzakelijke producten gericht op het tijdig tot stand brengen van de nieuwe noordelijke meldkamer. In de projectbegroting wordt hierover aangegeven dat De overige personele inzet ten behoeve van de deelprojecten die naar draagkracht wordt geleverd vanuit de deelnemende organisaties, wordt gepleegd met onderling gesloten beurzen. Op basis van de deelprojectplannen wordt een capaciteitsplan gemaakt; mocht daaruit een significant onevenredige capaciteitsbijdrage blijken, dan worden partijen - ter beoordeling van de Programmadirectie - gecompenseerd." 8. Geneeskundige Hulp Bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Implementatie is een continu proces en heeft dus blijvend aandacht nodig. Daarnaast wordt aangesloten bij een nieuwe landelijke ontwikkeling, te weten een herordening van de GHORprocessen. Ook zal in 2008 veel aandacht besteedt worden aan de operationalisering van de Noordelijke Gemeenschappelijke Meldkamer. Processen, procedures, werkinstructies e.d. moeten voor 1 januari 2009 in Noord Nederlands verband op elkaar afgestemd zijn. Dit geldt zowel voor de GHOR als de MKA. 11

12 2.1.3 Wat kost het?! " In bovenstaand overzicht zijn de totale lasten en de totale baten van het programma veiligheid weergegeven. Naast indexatie voor loon- en prijsstijgingen zijn alleen ontwikkelingen en maatregelen meegenomen, die reeds door het H&OG-bestuur zijn vastgesteld. Deze ontwikkelingen en maatregelen zijn voor de begroting 2008: - Een bezuiniging van 50 duizend euro die verspreid over verschillende kleinere posten wordt ingevuld. - Een ophoging met 43 cent per inwoner voor de maatregelen voortvloeiend uit de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR) en uit het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR). In totaal wordt de bijdrage per inwoner in drie jaar opgehoogd met 1,50. In 2006 respectievelijk 2007 is de bijdrage reeds opgehoogd met 64 respectievelijk 43 cent per inwoner. De ophoging voor 2008 is de laatste in dit kader. - Een ophoging met 32 eurocent per inwoner voor het specialisme duiken. Naast bovenstaande ontwikkelingen zijn in de nota meerjarenperspectief nog een aantal mogelijke financiële ontwikkelingen genoemd. Deze ontwikkelingen kunnen zowel positief als negatief zijn. Besloten is op een aparte miniconferentie te bespreken hoe met deze ontwikkelingen moet worden omgegaan. In definanciële begroting worden de verschillen tussen de begroting 2007 en 2008 meer en detail toegelicht. 12

13 2.2 Programma gezondheid Welke opdrachten moet de Hulpverleningsdienst uitvoeren in 2008? 1. Integrale JGZ 0-19 jarigen a. In 2008 zullen de Ouder en Kind Centra (OKC) in de Groninger gemeenten opgezet worden. De GGD wil gemeenten ondersteunen bij dit proces en deelnemen in de OKC s. b. Vanuit de bestuursopdracht om tot een integrale jeugdgezondheidszorg te komen, wil de GGD zich richten op het onderbrengen van de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19 in één organisatie. c. Elektronisch Kind Dossier (EKD) Het Rijk verplicht ons om vanaf 1 januari 2009 het EKD operationeel te hebben. Op dit moment worden er landelijk voorbereidende werkzaamheden getroffen waarin de GGD participeert. Pas in de loop van 2007 zal duidelijk zijn welke voorzieningen hiervoor nodig zijn, omdat het nieuwe systeem nog gebouwd moet worden. De ontwikkeling van het EKD wordt door het Rijk bekostigd. Onlangs hebben de gemeenten van het ministerie van VWS een brief ontvangen over de eenmalige tegemoetkoming in de implementatiekosten voor het EKD. Het ministerie meldt hierin dat deze tegemoetkoming niet toereikend zal zijn om alle kosten te dekken. 2. WMO/indicatieadvisering De doelstelling voor 2008 luidt om in samenwerking met regiogemeenten een duidelijke rol en positie te bepalen voor de indicatieadvisering bij de GGD. Dit op basis van gemeentespecifieke afspraken over volumes en tarieven. 3. OGGZ In 2007 is er een evaluatie geweest van het provinciale OGGz-convenant (bureau OvZo: Schout) Het doel van het OGGz-convenant is het zorgdragen voor een sluitend vangnet voor moeilijk bereikbare doelgroepen en mensen zonder adequate hulpvraag. Uit het evaluatierapport zijn drie opvallende conclusies m.b.t. de ontwikkeling van de OGGz in de provincie Groningen te trekken: 1. Er zijn grote tempoverschillen van gemeentes aangaande het oppakken van initiatieven om iets te doen voor de OGGz-doelgroep. 2. Er bestaat een breed gedeelde behoefte aan een verbetering van de (vroeg)signalering en toeleiding en nazorg van mensen met OGGz-problematiek (signalering en nazorg); 3. Er bestaat een noodzaak tot een verbetering van regie en sturing. Inmiddels is afgesproken dat de gemeenten en hulpverlenings- en maatschappelijke instellingen gezamenlijke ambities formuleren in het visiedocument OGGz van de Groninger gemeenten, als basis voor toekomstig OGGz-beleid. 4. Kwaliteitsbeleid. In 2007 wordt er naar gestreefd om het HKZ-certificaat voor de afdelingen IZB en Organisatie voor openbare gezondheidszorg te behalen. Daarnaast wordt het proces voor certificering bij de afdeling Gezondheidsbevordering verder uitgewerkt. In tweede instantie zal het certificeringproces verder gaan met de GHOR en de Jeugdgezondheidszorg. 5. Het SOA centrum Het SOA centrum wordt omgevormd tot het Centrum seksuele Gezondheid Noord Nederland. Dat betekent dat de functie van het centrum wordt verbreed en dat het werkgebied wordt vergroot. De ontwikkelingen zijn nog niet uitgekristalliseerd. Het bestuur moet de ontwikkelingen kunnen volgen en in staat worden gesteld over de betrokkenheid van de GGD een besluit te nemen. 13

14 2.2.2 Welke activiteiten gaat de Hulpverleningsdienst uitvoeren? 1. Integrale JGZ 0-19 jarigen a. OKC s Waar gemeenten dat willen kan de GGD in overleg met gemeenten, provincie en instellingen komen adviseren over de inrichting van een OKC. Daarnaast kan de GGD desgevraagd een bijdrage leveren aan de inrichting van het OKC rondom de zorg voor risicokinderen. De GGD kan een belangrijk deel van de taken in het OKC verrichten. Het huidige takenpakket van de GGD omvat veel activiteiten die gericht zijn op kinderen. Die activiteiten passen goed in de OKC s die gemeenten zullen gaan opzetten. De activiteiten bestaan uit screening van kinderen en het geven van gezondheidsbevorderende adviezen aan kinderen en ouders. Daarnaast zal ook lichtpedagogische hulpverlening worden ingezet vanuit de OKC s. Uiteraard behouden de gemeenten hierin de regie. b. Ongedeelde JGZ 0-19 In 2007 zal een bestuurlijk besluit vallen waar de 0-19 jarigen zorg wordt ondergebracht. In 2008 zullen de voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden om de ene organisatie vanaf 1 januari 2009 van start te laten gaan. c. Electronische kinddossier (EKD). Aan de hand van het landelijk rekenmodel voor de JGZ 4-19 is een inschatting gemaakt van de kosten voor implementatie, het gebruik en de extra benodigdheden. Daarbij moet gedacht worden aan eventuele aanpassingen aan de hardware, licenties voor toegangsprogrammatuur, internetverbindingen, aan scholing en aanpassing werkwijze. De GGD Groningen heeft al jaren een vrij simpele applicatie om de JGZ te administreren. Het nieuwe systeem lijkt veel geavanceerder te worden, met draadloze verbindingen naar een centraal bestand. Dat vraagt om UMTS verbindingen die we nu niet hebben, een betere beveiliging en we verwachten ook hogere beheerskosten. Het geheel zal vooral moeten leiden tot een betere kwaliteit en het voorkomen van tussen wal en schip raken van probleem-kinderen. 2. WMO/indicatieadvisering In 2008 moet de positie van het team indicatieadvisering duidelijk zijn. Daarvoor gaan en blijven we in nauw overleg treden met onze opdrachtgevers door participatie in de ambtelijke overleggen WMO en door één op één evaluatiegesprekken per gemeente. Daarin maken we duidelijk welke bijdrage van ons kan worden verwacht en tegen welke prijs. Duidelijk is dat een deel van de gemeenten, de regioraad Noord heeft aangegeven per een andere aanbieder voor advies te contracteren en daarmee het contract met de GGD op te zeggen. De doelstelling voor 2008 luidt om in samenwerking met gemeenten een duidelijke rol en positie te bepalen voor de toekomst van de indicatieadvisering bij de GGD. Dit op basis van gemeentespecifieke afspraken over volumes en tarieven. We blijven ons product aanbieden aan de Groninger gemeente en richten ons verder op het versterken van de relatie tussen de medisch-ergonomische advisering ten behoeve van individuele voorzieningen en de collectieve preventieve volksgezondheid. 3. OGGZ In 2007 gaan we in overleg met alle gemeenten en relevante instellingen om het beleid voor de OGGz voor de komende jaren te bepalen en daarmee ook de inzet van middelen. Nu al is duidelijk dat we in ieder geval het (vroeg)signaleren van mensen in problemen willen verbeteren: opsporen, contactleggen en contact houden. Ook gaat het om het verbeteren van de toeleiding naar de zorg zelf en de ongevraagde nazorg. Daarnaast willen we de sturing en regie op de OGGz verbeteren, namelijk door meer eenduidigheid van registratie, maar ook het slimmer helpen organiseren van talrijke netwerkoverleggen. Bij sommige onderwerpen is het mogelijk in 2007 al te starten met de uitvoering van het voorgenomen beleid. Zo ontwikkelen we in 2007 een registratiesysteem voor de OGGz en maken we een start met het verbeteren van de vroegsignalering. 14

15 4. Kwaliteitsbeleid. In 2007 is gestart met het actieplan uitvoering certificering IZB en de ondersteunende en managementprocessen als eerste stap richting verder certificering van onderdelen van de GGD. In 2008 zijn de GHOR en de JGZ inzet van certificering. De Verbetercyclus wordt stevig verankerd in de werkprocessen van de GGD. 5. SOA centrum Noord-Nederland Het ministerie van VWS wil in heel Nederland een aantal SOA centra verbreden tot het Centrum voor seksuele Gezondheid. Dit betekent dat het SOA Centrum Noord Nederland zich moet voorbereiden op deze ontwikkeling. Dit centrum is de toegang voor allerlei vragen op het terrein van seksualiteit. Dit centrum zal worden gevormd in samenwerking met veel noordelijke partijen. De verwachting is dat de GGD Groningen hierbij de regiefunctie wordt toegewezen door het ministerie van VWS. We zullen het bestuur een voorstel voorleggen hoe in te spelen op deze ontwikkelingen Wat gaat de uitvoering van de activiteiten kosten? # $ " In bovenstaand overzicht zijn de totale lasten en de totale baten van het programma gezondheid weergegeven. Naast indexatie voor loon- en prijsstijgingen zijn alleen ontwikkelingen en maatregelen meegenomen, die reeds door het H&OG-bestuur zijn vastgesteld. Deze ontwikkelingen en maatregelen zijn voor de begroting 2008: - een bezuiniging van 50 duizend euro op beleidsformatie en epidemiologie (staf en directie); - de invoering van het electronische kinddossier (EKD) in Zoals aangegeven zal in de loop van 2008 het electronisch kinddossier ingevoerd moeten worden. Voor de 25 gemeenten gezamenlijk is de onderstaande raming gemaakt voor de vanaf 2008 te maken invoeringskosten: 500 duizend euro eenmalig in 2007 en 2008, en daarna 200 duizend euro jaarlijks gedurende de eerste drie jaren.de meerkosten EKD zijn gebaseerd op het gebruik van 76 laptops en 10 vaste verbindingen. De volgende financiële afspraken zijn over het EKD gemaakt. De gemeenten reserveren hun in 2007 van het ministerie van VWS ontvangen bijdrage voor de implementatie van het EKD. In totaal gaat dit om 200 duizend euro. Daarnaast wordt een extra gemeentelijke bijdrage van 200 duizend euro structureel (35 eurocent per inwoner) beschikbaar gesteld. Die wordt in 2008 ingezet voor de implementatie en in 2009 en verder voor de structurele lasten. Vanuit de Hulpverleningsdienst en het bestuur blijft er druk uitgeoefend worden op VWS om extra middelen beschikbaar te stellen. Alle overige ontwikkelingen en risico s zijn in bovenstaande begroting nog niet verwerkt. 15

16 In de financiële begroting worden de verschillen tussen de begroting 2007 en 2008 meer en detail toegelicht. 2.3 Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen. In het BBV is voorgeschreven dat wordt ingegaan op de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. Blijkens de toelichting van het BBV gaat het dan om inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is en die daarom niet als baten op de programma s worden verantwoord. Van dergelijke inkomsten is bij de H&OG-regeling geen sprake. 2.4 Het bedrag voor onvoorzien. De H&OG-begroting bevat geen bedrag voor onvoorzien. De weerstandscapaciteit is daardoor beperkt tot de beschikbare reserves, voor zo ver hierop nog geen beslag is gelegd door bepaalde verplichtingen aan te gaan. 16

17 3. Paragrafen 3.1 Locale heffingen. Het belangrijkste doel van de H&OG-regeling is gezamenlijke uitvoering van wettelijke taken op het gebied van de collectieve preventieve gezondheidszorg, regionale brandweerzorg en rampenbestrijding, voor gemeenschappelijke kosten. Dit houdt in dat de voor uitvoering van de taken gemaakte kosten worden toegerekend aan de afnemende gemeenten. Meestal wordt het aantal inwoners in een gemeente op 1 januari van een begrotingsjaar hiervoor als verdeelsleutel gebruikt. In de bijlagen is het overzicht opgenomen van de op deze wijze bepaalde H&OG-tarieven 2008 voor wat betreft de gemeenschappelijke taken en de specifiek regionale taken. Naast deze kostenverrekening komen eigen, door het H&OG-bestuur vast te stellen, vrij besteedbare lokale heffingen niet voor. Het besluit begroting en verantwoording stelt het verplicht hieraan in deze paragraaf locale heffingen aandacht te besteden. 3.2 Weerstandsvermogen. Het besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening een beoordeling moet worden gegeven van het weerstandsvermogen. Deze beoordeling geeft aan hoe robuust de begroting is. Een robuuste begroting houdt volgens de BBV-voorschriften in dat niet elke financiële tegenvaller in de begroting dwingt tot bezuinigen. De beoordeling van het weerstandsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 1. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; 2. een inventarisatie van de risico s; 3. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico s. Weerstandscapaciteit H&OG-regeling. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de reserves waarover de H&OG-regeling per naar verwachting beschikt. WEERSTANDSCAPACITEIT DIENSTEGALISATIERESERVES Stand In weerstandsvermogen H&OG Egalisatiereserve H&OG H&OG 0 - BESTEMMINGSRESERVES In weerstandsvermogen H&OG Gezondheidsprofielen H&OG IZB incidenten H&OG Officier van dienst H&OG Bestemmingsreserve meldkamer (onder voorbehoud) H&OG Investering hardware informatiemanagement (onder voorbehoud) De bestemmingsreserve hardware informatiemanagement wordt niet tot het weerstandsvermogen gerekend omdat deze bestemd is om de kapitaallasten op deze investering te dekken. 17

18 Risico s. De HVD monitoort de risico s voor uitvoering van de H&OG-taken voortdurend in het kader van de begrotingscyclus en, meer gericht op de reguliere bedrijfsprocessen, via uitvoering van het jaarplan AO/IC. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de risico s die de H&OG-regeling voor 2008 voorziet. RISICO'S Omschrijving Bedrag (I) Bedrag Kans Schatting (I) Schatting (S) (S) Indicatiestelling WVG, SMA en GPK regio - - Dichtslibben keten JGZ 68 50% - 34 Electronisch kinddossier (EKD) % Herijking specialismen brandweer - - Financiering brandweercompagnieen % Regionalisering brandweer in relatie tot veiligheidsregio % 40 - Informatiemanagement 41 25% - 10 Geografisch informatiesysteem 46 50% 23 - Veiligheidsinformatiesysteem (VIS) 25 25% - 6 totaal Risico s Risico Omschrijving Forensische geneeskunde Voor de arrestantenzorg in de provincie Groningen levert de GGD met de inzet van de forensische artsen medische zorg aan mensen die dat nodig hebben en door de politie in bewaring zijn gesteld. De politie betaalt voor deze zorg. Het gaat om de kosten van consulten, verwijzing en medicijnverstrekking. Deze kosten worden nu niet vergoed door de zorgverzekeraar omdat een arts van de GGD ze voorschrijft en niet de behandelend arts. Bij de kosten van medicijnen gaat het grotendeels om medicijnen die door de behandelend arts van de patient zijn voorgeschreven maar niet worden meegenomen ten tijde van de inbewaringstelling. De politie onderzoekt nu of ze de kosten van de medische zorg in de cellengang naar beneden kan krijgen door de medische zorg te laten verlenen door een externe partij, die afspraken heeft gemaakt met de zorgverzekeraars over vergoeding van een deel van deze kosten. De GGD heeft er belang bij om deze taak te behouden omdat een breed forensisch aanbod een bredere basis geeft, zowel inhoudelijk als financieel, aan de forensische geneeskunde. Tevens heeft de zorg in de cellengang raakvlakken met de andere preventieve (vangnet-)taken van de GGD. Mocht de GGD de inkomsten van de medische zorg aan zrrestanten verliezen dan valt een belangrijk deel van de basisinkomsten weg voor het in stand houden van de forensische geneeskunde. Risico Actie 1. In overleg met Menzis treden om ook de voorschriften door GGD-artsen te vergoeden. 2. In overleg met de politie het gezamenlijke belang benadrukken van het in stand houden van de forensische geneeskunde. 18

19 Risico Omschrijving Medische Opvang Asielzoekers (MOA) Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft dinsdag 4 januari bekend gemaakt dat zij het MOA-contract opzegt. De opzegging van het contract zat er aan te komen en is nu dus definitief. Het huidige contract geldt nog tot 1 januari Met de opzegging van het contract valt ook de dekking voor de inzet van de Directeur GGD voor de MOA weg van ,- waardoor de H&OG lasten hoger worden. Gemeenten zijn als eigenaar van de GGD-en indirect betrokken bij de MOA. Met de constructie van de stichtingen is getracht de risico s te beperken. Risico Actie Dit zal worden opgelost in de begroting van 2009 Risico Omschrijving Indicatiestelling WVG, SMA en GPK regio Het sterk dalen van de volumes van de indicatiestelling. Risico Bijsturing Op 1 januari 2005 is de indicatiestelling voor de AWBZ overgegaan van de gemeente naar het CIZ. Voor het overige deel nemen de Groninger gemeenten over de breedte minder adviezen af. Daarnaast hebben de gemeenten van Regioraad Noord besloten om adviezen van een andere organisatie af te nemen. Hierdoor neemt de druk toe op de kostprijs per advies toe (indirecte kosten niet proportioneel minder). De evaluatie van de modulaire tariefsystematiek zal hier medio 2007 duidelijkheid in verschaffen. In 2007 moet de terugloop in adviezen door het vertrek van de Noord gemeenten leiden tot een krimp in de organisatie van het team indicatieadvisering van de GGD. In 2008 bestaat de mogelijkheid dat ook andere gemeenten hun indicatieadviezen niet langer afnemen bij de GGD. Wanneer dit gebeurt zal dit direct leiden tot frictiekosten. In 2007 wordt verder geprobeerd de formatie in overeenstemming te brengen met de productie; hiervoor wordt momenteel een uitvoeringsplan geschreven. In nauw overleg met de gemeenten wordt verkend welke rol de GGD op termijn kan blijven spelen in het beleid van de Wmo en in het bijzonder de indicatieadvisering daarbij. 19

20 Risico Ontwikkelingen integratie JGZ 0-19 Omschrijving De door het bestuur uitgevoerde onderzoek naar de toekomst van de gewenste uitvoeringsorganisatie van de JGZ 0-19 jarigen brengt diverse risico s met zich mee. Risico s van financiële aard maar ook mogelijke organisatorische consequenties en de risico s die dat met zich meebrengt. De omvang van de risico s is afhankelijk van de organisatievorm die wordt gekozen. In 2006 is een start gemaakt met het onderzoek naar de toekomst en de meest optimale organisatievorm. Dit zal in de loop van 2007 zijn beslag krijgen. Daarbij worden de risico s verder inzichtelijk gemaakt. Risico p.m. Kans 100% Actie Inzichtelijk maken risico s en eventuele financiële gevolgen gedurende onderzoek JGZ. Risico Dichtslibben keten JGZ Omschrijving In het kader van Jeugdgezondheidszorg Nieuwe Stijl signaleert de GGD risicokinderen en kan de GGD een korte interventie doen om deze risico s te ondervangen. Wanneer echter meer zorg noodzakelijk is, worden risicokinderen vooral doorverwezen naar Bureau Jeugdzorg. De GGD signaleert echter dat de doorverwijzing naar Bureau Jeugdzorg enige en vaak een behoorlijke tijd in beslag neemt. Door de wettelijke vangnetfunctie die de GGD vervult moet de GGD dit probleem tot die tijd op pakken om de jeugd niet in de kou te laten staan. Dit betekent dat onze JGZ-medewerkers meer tijd per kind besteden en de uitvoering van de landelijk verplichte contactmomenten onder druk komt te staan. De stagnatie van de invoering van het 13-jarigen contactmoment heeft met deze zorg te maken. Risico Actie Bij de afspraken rond Centra voor Jeugd en Gezin verwachten we afspraken te maken over een betere en directere aansluiting tussen voorliggende voorzieningen en Bureau Jeugdzorg. Specialismen Programma Omschrijving Risico Actie Leefomgeving Herijking specialismen brandweer In de vergadering van 25 mei 2007 heeft het algemeen bestuur in het kader van de herijking van diverse specialismen besloten 32 eurocent per inwoner extra beschikbaar te stellen voor het specialisme duiken. Hiermee worden de kosten voor dit specialisme, die voorheen voor rekening van de uitvoerende gemeenten kwamen, verdeeld over alle Groninger gemeenten. Wat betreft het specialisme technische hulpverlening is besloten hierover nader te spreken tijdens de miniconferentie.. Afhankelijk van de verdere besluitvorming bestaat het risico dat de uitvoerende gemeenten, w.o. Groningen het eigen financiële nadeel voor de specialismen, anders dan duiken, in 2008 wederom geheel voor eigen rekening moeten nemen. 20

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG)

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG) Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG) Onderwerp: Toelichting op Beleidsbegroting 2012 Bijlage: V&GR Beleidsbegroting 2012 Datum: 26 mei 2011 Hierna treft u

Nadere informatie

Hierna treft u een korte toelichting/samenvatting aan van de volgende stukken van de gemeenschappelijke

Hierna treft u een korte toelichting/samenvatting aan van de volgende stukken van de gemeenschappelijke Interne memo Aan : College Van : Tjeerd van Markesteijn, Sigrid Bos en Hinke de Boer Betreft : H&OG jaarstukken 2010, begroting 2011 en 2012 Datum : 6 juni 2011 Hierna treft u een korte toelichting/samenvatting

Nadere informatie

burgemeester B. C. Hoekstra / wethouder B. Plandsoen

burgemeester B. C. Hoekstra / wethouder B. Plandsoen Nummer 2012004771 Onderwerp: Begrotingsstukken GR V&GR 2011-2013 Programmanummer 6 / 2 Portefeuillehouder Behandeling in de raadscommissie: Voorstel aan de gemeenteraad: Bijlage(n): burgemeester B. C.

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg Groningen. Actualisering Beleidsbegroting 2011 H&OG

Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg Groningen. Actualisering Beleidsbegroting 2011 H&OG Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg Groningen Onderwerp: Bijlage: -- Datum: 26 mei 2011 Actualisering Beleidsbegroting 2011 H&OG Op 18 juni 2010 is de beleidsbegroting

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

*ZEA53B8563E* Raadsvergadering d.d. 21 juni 2016

*ZEA53B8563E* Raadsvergadering d.d. 21 juni 2016 *ZEA53B8563E* Raadsvergadering d.d. 21 juni 2016 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.16-39217/DV.16-602, afdeling Samenleving. Sellingen, 16 juni 2016 Onderwerp: Begroting Regeling Publieke Gezondheid en Zorg

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Kaderbrief Programmabegroting 2018 GGD IJsselland

Kaderbrief Programmabegroting 2018 GGD IJsselland Kaderbrief Programmabegroting 2018 GGD IJsselland Inleiding Deze kaderbrief voor de begroting 2018 is de eerste stap in de voorbereiding van de Programmabegroting 2018. In deze kaderbrief worden de uitgangspunten

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen Onderwerp: Toelichting op de Begroting 2014 van de GGD Bijlage: Begroting 2014 GGD Datum: 24 mei 2013 1. Inleiding Onderstaand treft

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

*ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015

*ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015 *ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015 Agendanr. 10. Aan de Raad No.ZA.15-33988/DV.15-500, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 10 september 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.:

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 13 mei 2015 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: GGD Groningen Adviesnr 2015-03203 Onderwerp: Financiële stukken Publieke Gezondheid en Zorg Zaaknr Z-15-14014

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario.

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 3 december 2008 / 196/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 december 2008 Onderwerp Plan van aanpak EKD Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn /

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies *ZE9678DE1BC* = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24123/DV.13-241, afdeling Middelen en Advies Sellingen, 12 september 2013 Onderwerp: Begroting 2014

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaak :

Raadsvoorstel Zaak : Zaak : 00473413 Onderwerp Portefeuillehouder Mevrouw drs. M. Mulder Datum raadsvergadering 12 juli 2016 Samenvatting Vanuit de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg) neemt Heusden, samen met 26 andere gemeenten,

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht Raadsvergadering d.d. 26 november 2013 Nr. : 9 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Jaarrekening 2006 en Begroting 2008 GGD Hart voor Brabant.

Jaarrekening 2006 en Begroting 2008 GGD Hart voor Brabant. Raadsvoorstel Inleiding:Van de GGD Hart voor Brabant is bij brieven van respectievelijk 26 april 2007 en 15 mei 2007 de ontwerpbegroting 2008 en de jaarrekening 2006 ontvangen. Beide documenten treft u

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 1 e begrotingswijziging Vaststelling door het Algemeen Bestuur: 29 maart 14 december 2016 Inleiding Aanleiding De primitieve

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen Stadskanaal, 10 juni 2016

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen Stadskanaal, 10 juni 2016 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering H.P. Mittendorff 28 november 2013 Datum voorstel 15 oktober 2013 Agendapunt Onderwerp Organisatie gemeenschappelijke gezondheidsdienst De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 Inhoud Kerngegevens RDOG Hollands Midden Wettelijk kader GGD Hollands Midden Korte bespreking producten (basistaken en overige taken) Enkele

Nadere informatie

Concept Beleidsbegroting september 2008 Gemeente Hoogeveen

Concept Beleidsbegroting september 2008 Gemeente Hoogeveen Concept Beleidsbegroting 2009-2012 18 september 2008 Gemeente Hoogeveen Inhoud Nieuwe uitgangspunten begroting GGD; Besluit activiteitenset GGD en betekenis voor gemeenten; Begrotingsoverzicht in meerjarenperspectief;

Nadere informatie

7,4 (op basis van 7 GGD en) 0% 58% Er is in Fryslân één provinciale stuurgroep, daar zijn wij geen lid van. 7,2 (op basis van 5 GGD en)

7,4 (op basis van 7 GGD en) 0% 58% Er is in Fryslân één provinciale stuurgroep, daar zijn wij geen lid van. 7,2 (op basis van 5 GGD en) Uitkomsten benchmark GGD en 2013 Indicator GGD Fryslân GGD gemiddeld (n=25) Referentiegroep/opmerkingen Strategische indicatoren: Cijfer dat gemeenten geven voor de GGD-informatie en/of adviezen m.b.t.

Nadere informatie

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg 105/2003 Registratienummer 3.1327 Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, 2230 Programma openbare gezondheidszorg Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp van het voorstel financiering jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: 2016.02807 Onderwerp : GGD: Kadernota 2017 'Gezondheid gaat verder' Programma : 2. Welzijn, zorg en onderwijs

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 18 DEC 20U

Gemeente Lelystad Ingekomen 18 DEC 20U F L E V O L A N Gemeenteraad van de gemeente Postbus 91 8200 AB LELYSTAD Gemeente Ingekomen / r> 18 DEC 20U Kopie aan: Postbus 55 8200 AB (0320)-265265 (0320)-265260 Website Verzenddatum Bijladen Uw kenmerk

Nadere informatie

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 Voorstel aan de gemeenteraad g emeente. datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 onderwerp: Voorstel tot instemming geharmoni programma

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 1. Aanleiding In de Bestuursagenda 2014-2018 heeft het Algemeen Bestuur van GGD NOG de koers en de ambities

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Orthenseweg 2b 5212 XA 's-hertogenbosch Postbus 218 5201 AE 's-hertogenbosch Telefoon (073) 688 95 55 Fax (073) 688 95 99 info@brwbn.nl www.brwbn.nl Datum 26 april

Nadere informatie

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2017 1 2. Beleidsbegroting 2017 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017.

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017. Betreft Begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg Vergaderdatum 28 mei 2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de begroting Veiligheidsregio

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

Bijlage 1: Zienswijze op de notitie aangaande financiële voorstellen van de GGD

Bijlage 1: Zienswijze op de notitie aangaande financiële voorstellen van de GGD Bijlage 1: op de notitie aangaande financiële voorstellen van de GGD In de notitie van de GGD worden verschillende besluiten voorgelegd. In onderstaande wordt per gevraagd besluit een toelichting en een

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg Groningen

Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg Groningen Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg Groningen Onderwerp: Stand van zaken bezuinigingen Bijlage: -- Datum: 26 mei 2011 Inleiding Gezien de huidige financiële situatie heeft

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Provincie Groningen December 2014 1. Inleiding Op basis van de Financiële Verordening Provincie Groningen dienen Gedeputeerden Staten (GS) ten minste eenmaal

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

doorkiesnummer (0592) 36 67 27 onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio

doorkiesnummer (0592) 36 67 27 onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio Veiligheidsregio.1 4 Drenthe 111.06108 De raden van Class, nr. Postbus 402 9400 AK Assen NR. 15 JUL 2011 Bezoekadres Jan Fabriciusstraat 60, Assen T. (0592) 32 46 60 Paraaf voor archie! Bankrelatie BNG

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN INHOUDSOPGAVE Beleidsbegroting 1. Programmaplan 1 1.1 Algemeen Bestuur 2 1.2 VTV-vervoer 4 1.3 Leerlingenvervoer 6 1.4 Vervoer WMO-gerechtigden 8 1.5 Het bedrag voor onvoorzien 10 2. Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN INHOUDSOPGAVE Beleidsbegroting 1. Programmaplan 1 1.1 Algemeen Bestuur 2 1.2 VTV-vervoer 4 1.3 Leerlingenvervoer 6 1.4 Vervoer WMO-gerechtigden 8 1.5 Het bedrag voor onvoorzien 10 2. Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking van het gezondheidsbeleid

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking van het gezondheidsbeleid gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbij lage nummer 218 Inboeknummer 99U002762 Beslisdatum B%W 18 september 1999 Dossiernummer 938.201 Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking

Nadere informatie

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Adviescommissie Financiën 22 oktober 2012 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 25 oktober 2012 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden Toezending na DB 25- Procedure

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 29 mei 2008 Onderwerp: Invoering Elektronisch Kinddossier (EKD) Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Artikel 35, leden

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'Uil Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Datum 20 december 2013 Betreft financieel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

NOTA RESERVES VOORZIENINGEN

NOTA RESERVES VOORZIENINGEN NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 1. Inleiding Reserves maken een onderdeel uit van de vermogenspositie van een organisatie. Sinds de start van de Omgevingsdienst zijn een beperkt aantal reserves gevormd.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema) Vergadering: Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, 0595 447724 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. AA. Venema) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

BEGROTING 2017 PRESENTATIE

BEGROTING 2017 PRESENTATIE BEGROTING 2017 PRESENTATIE 1 Wijzigingen BBV 2016 Wijzigingen & Implementatie Hoofdlijnen (1) Taakvelden (2) Beleidsindicatoren (3) Verbonden partijen (4) Overhead (5) Investeringen (6) EMU saldo (7) Vpb

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Rian van Osch

Adviesnota voor de raad. Rian van Osch Adviesnota voor de raad Onderwerp : Jaarverslag en jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit : Dinsdag 23 april 2013 Datum raadsvergadering : Donderdag 30 mei 2013 Agendapunt

Nadere informatie

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming Rm mziz/wlimburg -o Begrotingswijziging Programmabegroting 2017 Meerjarenraming 2018-2021 RUD Zuid-Limburg R < mzh/v/limburg Inhoud A. inleiding 3 B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg 3 C. Financieel 3 C.1

Nadere informatie