HOOFDSTUK 1 RAADSVOORSTEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 1 RAADSVOORSTEL"

Transcriptie

1 NAJAARSNOTA 21

2 HOOFDSTUK 1 RAADSVOORSTEL

3

4 MID 21 oktober 21 nr. NAJAARSNOTA 21 Aan de raad, Heemstede, 28 september 21 Hierbij bieden wij u de najaarsnota 21 van de gemeente Heemstede aan. Deze nota verstrekt inzicht in de financiële positie van het lopende begrotingsjaar 21. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze najaarsnota voortvloeien, toegelicht in hoofdstuk 2, resulteren in een begrotingswijziging, die in het conceptraadsbesluit is verwerkt. De aanpassingen uit de najaarsnota 21 resulteren per saldo in een mutatie van de post onvoorzien van (positief). De post onvoorzien 21 heeft voor verwerking van de mutaties vanuit de najaarsnota een negatief saldo van zodat per saldo de post onvoorzien 21 Uitkomt op (positief). Vanuit deze najaarsnota hebben enkele mutaties een negatieve structurele doorwerking naar 211 waarmee in de begroting 211 nog geen rekening is gehouden. In de eerste begrotingswijziging met betrekking tot 211 zal daarop worden teruggekomen waarbij ook de dekking zal worden aangegeven. In bijlage 1 wordt u geïnformeerd over de voortgang van het projecct herinrichting Binnenweg. Daarnaast zijn in bijlage 2 de geraamde kosten voor de Wmo 21 op basis van de beleidsnota Wmo en de septembercirculaire 21 opgenomen. In bijlage 3 zijn enkele statistische gegevens opgenomen. Tot slot is in bijlage 4 een overzicht van de lopende kredieten opgenomen. Voorstel Wij stellen u voor de begroting 21 te wijzigen zoals aangegeven in hoofdstuk 2 van deze nota. Burgemeester en wethouders van Heemstede, de secretaris, mr. W. van den Berg de burgemeester, mw. drs. M.J.C. Heeremans

5 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeesteren wethouders d.d. 28 september 21; besluit: op grond van deze najaarsnota de begroting 21 als volgt te wijzigen en de gevraagde aanvullasten lende kredieten beschikbaar te stellen: product omschrijving Exploitatierekening Inhuur juridische ondersteuning Extra uitgaven budget representatie Lagere vergoeding bestuurlijke boetes Bijramen loonsom Veiligheidsregio Kennemerland Vrijval budget kleine verkeersmaatregelen Lagere parkeeropbrengsten / naheffingsaanslagen t.g.v. herinrichting Binnenweg baten kpl / / Abusievelijk budget opgenomen tbv leerplichtadministratie Terugbetalen middelen kwalificatieplicht aan Haarlem Aanschaf afzuiginstallatie gymlokalen Lagere verzekeringspremie sportcomplex Vervallen stelpost verlichting tennisbanen Groenendaal Restitutie huur tennisbanen aan TV HBC Niet verleende subsidies HVHB en Vrienden Cruquius Bestuurskosten Paswerk Rol- en vervoersvoorzieningen Reservering Wmo 21 Uitvoeringskosten inburgering Nieuwe huurovereenkomst restaurant Groenendaal Hogere opbrengst bouwleges vanwege bouwplan Overbos \/gr gnifirt algemene uitkerin n 28 Verhoging algemene uitkering 29 Verhoging algemene uitkering 21 Aanschaf beamerscherm raadzaal Verhoging budget abonnementenbeheer Hogere uitgaven catering Extra inkomsten afrekening inkoopsamenwerking Lagere uitgaven materialen en kantoorbenodigdheden Lagere kosten cafetariamodel (aan-/verkoop uren) Koppeling BAG met applicatie afdeling Publiekszaken Prijsstijgingen onderhoudscontracten automatisering Lidmaatschap GovUnited subtotaal, voor mutatie van de post onvoorzien verhoging post onvoorzien 21 (voordeel) totale mutatie begroting Investeringsrekening Beschikbaar te stellen kredieten/kredietverhogingen Aanvullend krediet herinrichting César Francklaan 11. Aanvullend krediet buitenruimte Provinciënwijk (dekking uit voorziening ISV-2) 15. Aanvullend krediet brug Van den Eijndekade (dekking uit reserve centralisatie huisvesting) Heemstede, 21 oktober 21 De raad voornoemd, 4

6 HOOFDSTUK 2 FINANCIËLE POSITIE

7 Programma 1: Bestuur en dienstverlening Product 111: bestuursondersteuning college B&W In 21 zijn er een aantal zaken geweest waarvoor specialistische juridische expertise moest worden ingehuurd. Hierdoor wordt de post incidenteel met 7. overschreden. Product 112: representatie Op deze post worden twee soorten uitgaven verantwoord. De eerste categorie betreft de 'echte' representatieuitgaven zoals afscheidsbijeenkomsten, recepties etc. De tweede categorie heeft betrekking op uitgaven die verband houden met evenementen, zoals de naturalisatiedag, nieuwe inwonersdag, opening tentoonstellingen, veteranendag etc. Met name de uitgaven die verband houden met de tweede categorie vallen hoger uit mede doordat na de verbouwing van het raadhuis het aantal activiteiten in het gemeentehuis is toegenomen. Het budget zal in 21 naar verwachting met 1. worden overschreden waarbij, gezien de ervaringen in de afgelopen jaren, er vanuit wordt gegaan dat dit een structureel karakter zal hebben. Vanaf 211 zullen wij deze kosten (representatie versus evenementen) afzonderlijk in beeld gaan brengen en in de eerste begrotingswijziging 211 zal de structurele dekking worden aangegeven. Programma 2: Openbare orde en veiligheid Product 111: toezicht naleving APV/bijzondere wetten Voor het uitschrijven van bestuurlijke boetes ontvangen wij sinds 29 een jaarlijkse vergoeding, die afhankelijk is van de soort en de aantallen uitgeschreven boetes. Voor de jaren 29 en 21 zijn we in de begroting uitgegaan van een opbrengst van 25. per jaar. Bij de afrekening over 29 in het voorjaar van 21 bleek dit 5. lager te zijn. Ook voor 21 wordt een 5. lagere opbrengst verwacht, zodat het totale incidentele nadeel in lager uitkomt dan begroot. In de begroting 211 is, op basis van de ervaringen die in 29 en 21 zijn opgedaan, reeds rekening gehouden met een lagere opbrengst van 2.. Product 1116: brandweerzorg De vakorganisaties hebben met de VNG een nieuwe CAO gesloten voor personeel dat (direct of indirect) in dienst is bij gemeenten. Voor 21 heeft deze CAO voor de VRK een opwaarts effect op de loonkosten van 2,3% op jaarbasis. De VRK heeft rekening is gehouden met,7% zodat de begroting 21 voor wat betreft het loonniveau uiteindelijk 1,6% te laag is geraamd. Het bijramen van de loonsom met 1,6 % brengt een uitgave van 69. met zich mee, waarvan 49. betrekking heeft op gemeentelijke bijdragen. Over 21 betekent dit voor de gemeente Heemstede een extra last van 17.. Deze CAO-verhoging staat los van de discussie over de hogere loonsommen als gevolg van het operationeel plan, harmonisering arbeidsvoorwaarden etc. waarvan sprake is in de analyse van het tekort over 29 en de oplossingsrichting die gekozen moet worden vanaf 21. Het bedrag ad 17. over 21 komt ten laste van de post onvoorzien structureel. De structurele doorwerking zal worden meegenomen in de eerste begrotingswijziging 211. Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat Product 1216: Kleine verkeersmaatregelen In het investeringsprogramma is voor 21 een bedrag van 4. opgenomen voor de bewegwijzering in Heemstede. De dekking hiervoor zou worden gevonden in de stelpost voor de realisatie van extra parkeerplaatsen bij de Eikenlaan e.o. Bij de heroverwegingsvoorstellen in de kadernota 21 is deze post echter geschrapt, waardoor er nieuwe dekking moet worden gevonden. De realisatie van de bewegwijzering schuift door naar 211. Voorgesteld wordt om de eenmalige kosten te dekken uit de stelpost voor het oplossen van fietsknelpunten. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van 4. beschikbaar. Hiervan wordt echter jaarlijks een bedrag van 7. (afschrijving en rente) gebruikt, zodat er tot nu toe jaarlijks een bedrag van 33. resteert. Het voorstel is om het budget voor 211 te gebruiken voor de bewegwijzering en het resterende bedrag van 7. via resultaatbestemming 21 mee te nemen naar 211. Het restant van het budget voor 21 ad 26. kan vervolgens vrijvallen. Product 1231: (Fiscaal) parkeren Als gevolg van de herinrichting van de Binnenweg komt de parkeeropbrengst in 21 substantieel lager uit dan begroot. Zowel de directe parkeeropbrengsten als de opbrengst van de naheffingsaanslagen dalen. Op grond van de situatie tot en met week 35 komen de totale opbrengsten naar verwachting uit op 531. (begroot is 626.). Hiervan heeft 35. betrekking op de Binnenweg / Raadhuisstraat, 1. op de stationsomgeving en 5. op de naheffingsaanslagen.

8 Programma 4: Onderwijs Product 143: Leerplicht Regionale leerplichtadministratie In 29 is Heemstede toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling samenwerking leerplicht/ RMC. Hiervoor is in 29 een incidenteel budget ad. 6.5 aangevraagd. Abusievelijk is dit budget ook opgenomen in de begroting 21. Dit budget kan vervallen. Een eenmalig voordeel van 6.5. Terugvordering middelen kwalificatieplicht gemeente Haarlem Sinds 27 ontvangt Haarlem als centrumgemeente voor het RMC-beleid (voortijdig schoolverlaten) extra rijksmiddelen voor handhaving van de kwalificatieplicht. Deze plicht houdt in dat jongeren tot 18 jaar zonder een startkwalificatie (diploma op minimaal MBO 2 niveau of havo) nog leerplichtig zijn. Haarlem sluist deze middelen door naar de regiogemeenten met als voorwaarde dat de middelen ingezet worden voor handhaving van de kwalificatieplicht c.q. uitbreiding van de formatie voor leerplicht. Omdat de exacte hoogte van het budget pas in 29 bekend werd en er onzekerheid was/is over het structurele karakter van de middelen heeft Heemstede slechts de helft van het budget ingezet voor uitbreiding van de uren voor leerplicht. Het restant is ten goede gekomen aan het saldo van de jaarrekening. Op grond van een accountantscontrole bij de gemeente Haarlem dienen de middelen die over de periode 27 t/m 29 niet zijn besteed te worden terugbetaald aan de gemeente Haarlem. Het betreft een bedrag van Product 147: Gymlokalen Het onderhoudsbudget voor 21 wordt eenmalig met een bedrag van 3.2 overschreden, onder meer als gevolg van de aanleg van een afzuiginstallatie in de doucheruimte. Vanaf 211 is het onderhoud van de gymlokalen opgenomen in het onderhoudsfonds woningen en gebouwen. Programma 5: Cultuur en recreatie Product 152: Gemeentelijk sportcomplex In de begroting is rekening gehouden met een verzkeringspremie voor de opstallen van 25.. Gebleken is dat de premie de helft lager is uitgevallen, waardoor er een voordeel onstaat van In de begroting 211 is hiermee al rekening gehouden, zodat hier sprake is van een incidenteel voordeel. Hetzelfde geldt voor de stelpost van 14.5 ter dekking van de aanleg van verlichting bij de tennisbanen in Groenendaal: de aanleg is onzeker om ecologische redenen. Nader onderzoek volgt. Na overleg met tennisvereniging HBC is een lagere huurvergoeding voor de tennisbanen overeengekomen van in 21, een incidenteel nadeel. In de begroting 211 is hiermee al rekening gehouden. Product 154: Oudheidkunde De in de begroting 21 gereserveerde bedrgen voor de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek en de Vrienden van de Cruquius van in totaal worden niet toegekend, waardoor dit bedrag als incidenteel voordeel kan worden aangemerkt. Programma 6: Werk en inkomen Product 161: WWB. IOAW. IOAZ Uitkeringen De uitkeringen zijn in de 2 e managementrapportage van de IASZ over 21 geprognosticeerd op basis van 2 scenario's. Het eerste scenario (A) is een extrapolatie van de cijfers van het 1 e halfjaar 21 en bedraagt Het tweede scenario (B) is uitgaande van een stijging van 8% van het aantal bijstandsgerechtigden (aanname VNG: stijging van vergelijkende gemeenten < 4. inwoners) en bedraagt In de begroting 21 (inclusief kadernota 21) is rekening gehouden met Gelet op de ontwikkeling van het klantenbestand 21, die medio 21 een afvlakking laat zien, is scenario A het de meest voor de hand liggende scenario. Wij stellen voor de in de begroting 21 opgenomen uitkeringen van te verlagen met 328. tot het geprognosticeerd bedrag van scenario A van Het in de begroting opgenomen voorlopig rijksbudget van kan worden verlaagd met tot het in juni 21 vastgestelde nader voorlopig rijksbudget 21 van

9 Na de verlaging van de uitkeringen met 328. tot en de verlaging van het rijksbudget met tot , bedraagt het tekort voor ( / ). Tekorten op de WWB, IOAW, IOAZ worden in 21 gedekt uit de reserve WWB inkomensdeel, IOAZ, IOAW en Bbz. In de begroting 21 (t/m de kadernota) is opgenomen een onttrekking uit de reserve WWB van (rijksbudget /- uitkeringen ). Deze onttrekking zal, op basis van deze najaarsnota, worden verlaagd met tot het huidige geprognosticeerde tekort van Product 161: BBZ De in de begroting opgenomen uitkeringen BBZ van 79. zullen worden verhoogd met 37. tot de in de 2 e managementrapportage van de IASZ opgenomen prognose van Het bij het rijk te declareren budget (75%) kan worden verhoogd met tot Het extra tekort van 9.25 wordt gedekt uit de reserve WWB inkomensdeel, IOAZ, IOAW en Bbz. Product 1611: Bijzondere bijstand/minimabeleid Bijzondere bijstand De 2 e managementrapportage van de IASZ over het 1 e halfjaar geeft, uitgaande van extrapolatie van het 1 e hafjaar 21, een prognose van 33.. Ten opzichte van de begroting 21 van 24.9 een overschrijding van bijna 1.. Gelet op het onzekere karakter stellen wij voor het budget bijzondere bijstand met 45.1 te verhogen tot 25.. Overigens is dit bedrag ook aangehouden in de begroting 211. Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de reserve WWB inkomensdeel, IOAZ, IOAW en Bbz. Minimabeleid Geen mutaties voorzien. Schuldhulpverlening In verband met de economische crisis heeft het Kabinet in 29 extra middelen (landelijk 13 min) beschikbaar gesteld voor het opvangen van het verwachte extra beroep op schuldhulpverlening. Deze extra middelen voor de jaren 29 tot en met 211 zullen in de vorm van een specifieke uitkering beschikbaar worden gesteld. Voor 21 bedraagt de uitkering voor de gemeente Heemstede 28.3 (landelijk 4,75 min). In de begroting 21 is hier nog geen rekening mee gehouden. De inkomsten op dit product zullen worden verhoogd met 28.3 en de uitgaven zullen eveneens met 28.3 worden verhoogd. Product 1621: Werkvoorziening Zuid Kennemerland In de begroting 21 is een voorlopig WSW budget opgenomen van De toekenning van de WSW budgetten door het ministerie van SZW zal op 1 oktober van dit jaar plaatsvinden. Dit rijksbudget WSW wordt doorbetaald aan Paswerk/derden ter dekking van hun WSW uitgaven. In de begroting 21 zijn hierop de aan Paswerk te betalen bestuurskosten 21 ad voor de gemeenschappelijke regeling abusievelijk in mindering gebracht. Omdat deze bestuurskosten via de algemene middelen moeten worden gedekt zullen de aan Paswerk/derden te betalen gelden WSW worden opgehoogd met 11.3, zodat deze weer gelijk zijn aan de rijkssubsidie. Programma 7: Maatschappelijke zorg Product 165: Rol-en vervoersvoorzieningen Onderstaand een overzicht van de in de begroting 21 opgenomen posten en de prognose volgens de 2 e managementrapportage 21 van de IASZ: Collectief vervoer (Connexxion) Rolstoelen (Care2Move) Overige vervoersvoorzieningen Advieskosten Begroting Na voorstellen Najaarsnota Marap 2-21 IASZ

10 Collectief vervoer De uitgaven voor het collectieve vervoer (Connexxion) bedroegen het 1 e halfjaar In de 2 e marap van de IASZ zijn deze kosten, uitgaande van extrapolatie, geprognosticeerd op 56.. Hierbij wordt benadrukt dat de exacte jaarlijkse uitgaven sterk afhankelijk zijn van het aantal geïndiceerden, de vervoersafstand (aantal zones) en vervoersfrequentie. Voorgesteld wordt het budget voor vervoersvoorzieningen voorlopig te verhogen met 38.3 tot 5.. Advieskosten Voorgesteld wordt de advieskosten in de begroting 21 te verlagen met 1. tot 4.. Dekking Dekking van bovengenoemde verhoging/verlaging van per saldo 29.3 kan plaatsvinden door een onttrekking aan de post onvoorzien incidenteel. Product 1651 Woonvoorzieningen De uitgaven voor woonvoorzieningen bedroegen het 1 e halfjaar In de 2 e marap van de IASZ is een prognose opgenomen van 52.. Voorgesteld wordt het in de begroting opgenomen bedrag van 56.8 niet aan te passen. Product 1653: WMO huishoudelijke verzorging Op dit product zijn de WMO budgetten individuele voorzieningen geraamd en de reservering ten gunste van de reserve WMO (in het geval van een overschot t.o.v. het rijksbudget). De overige WMO posten zijn terug te vinden op de overige producten binnen de programma's 6 en 7 van de begroting 21. Onderstaand een gecomprimeerd overzicht: Begroting 21 (t/m kadernota 21) Prognose 21 Wijzigingen najaarsnota 21 Rijksbudget junicirculaire 21 Compensatie AWBZ pakketmaatregel Af' B-baa (be«l"i* hiirlranfi AWR7 -riem "> Beschikbaar budget Algemeen preventieve voorzieningen Algemeen curatieve voorzieningen Individuele voorzieningen - huishoudelijke verzorging - PGB budgetten - eigen bijdrage Gezondheidsbeleid Uitvoeringskosten Totaal raming uitgaven Toevoeging aan reserve WMO In de prognose 21 is het rijksbudget aangepast aan de septembercirculaire 21. Voorgesteld wordt de begroting 21 WMO bij te stellen conform bovenstaande prognose. Per saldo wordt een bedrag van toegevoegd aan de reserve Wmo waardoor de toevoeging in 21 uitkomt op Product 1653/193: Compensatie AWBZ pakketmaatregel /gemeentefonds De Wmo gelden die we van het rijk ontvangen worden grotendeels door het rijk beschikbaar gesteld via de integratie uitkering Wmo (voor2io ooo; ooo), maar ook via de algemene uitkering. Beide geldstromen (samen het gemeentefonds) worden geraamd in programma 14 bij het product 193 algemene uitkering. Het in 21 berekende overschot van de in programma 14 geraamde rijksgelden en de in programma's geraamde Wmo lasten, wordt als extra last in programma 6 (reservering) ten gunste van de reserve Wmo opgenomen. Zo zijn de geraamde baten Wmo altijd gelijk aan de geraamde lasten Wmo (= budgettair neutraal).

11 In de begroting 21 is de compensatie die wordt ontvangen voor de pakketmaatregel AWBZ van 1. wel als extra lasten bij de reservering Wmo opgenomen, maar niet als baten ten gunste van de post onvoorzien. Voor de begroting 21 betekent dit een eenmalige baten van 1. ten gunste van de post onvoorzien incidenteel. Product 1671: Participatiebudget Inburgering Uitgavenbudgetten Om de landelijke ambitie van 6. inburgeringsvoorzieningen te behalen heeft de minister een financiële prikkel gegeven. Hierop hebben veel gemeenten gereageerd, wat geleid heeft tot een landelijke ambitie van inburgeringsvoorzieningen. Ook door Heemstede is ingezet op deze ambitie wat heeft geleid tot een bedrag van aan extra beschikbare budgetten, waarvan onderstaand een overzicht. was extra nieuw Participatiebudget Inburgering Budget voor uitvoeringskosten 1) ) minus 1. gereserveerd voor managementinfo SOZA De in de begroting 21 (t/m de kadernota 21) opgenomen uitgavenbudgetten zullen met het bedrag van de extra budgetten van worden worden verhoogd. De verhoging van het budget uitvoeringskosten met 2.54 kan gedekt worden uit de post onvoorzien incidenteel. Inkomstenbudgetten De rijksuitkering Participatiebudget Inburgering kan worden verhoogd van met tot Het extra budget voor uitvoeringskosten Inburgering wordt ontvangen via het gemeentefonds. Programma 8: Geen mutaties. Groen Programma 9: Geen mutaties. Riolering Programma 1: Geen mutaties. Milieu ProgrammaU: Geen mutaties. Reiniging Programma 12: Ruimtelijke ordening Product 1821: Gebouwen en gronden Met de exploitant van restaurant Groenendaal is in 21 een nieuwe huurovereenkomst gesloten. Hierbij is afgesproken dat de huurprijs in drie jaar tijd wordt verhoogd naar 78. op jaarbasis. Voor 21 is een huurprijs overeengekomen van 65.. In de begroting 21 is uitgegaan van een huuropbrengst van 7., zodat er sprake is van een incidenteel nadeel van 5.. Product 1825: Bouw- en sloopvergunningen De bouwplannen voor Overbos zijn onlangs bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht ingediend. De bouwsom is daarbij vastgesteld op ruim 23 min. De hiermee samenhangende bouwleges, fase 1 bedragen ruim 3.. Als gevolg hiervan wordt de totale opbrengst bouwleges verhoogd naar 43., een stijging van Dit vormt een incidenteel voordeel. 1

12 In de begroting 211 is rekening gehouden met een opbrengst bouwleges, fase 2 voor dit project van 15.. Door de hoger vastgestelde bouwsom zal ook de legesopbrengst in 211 hoger uitkomen. Er zal in 211 sprake zijn van een eenmalige extra opbrengst van 84.. Dat zal worden meegenomen in de eerste begrotingswijziging 211. Programma 13: Geen mutaties. Volkshuisvesting Programma 14: Financiering en dekkingsmiddelen Product 193: Algemene uitkering Septembercirculaire 21 Jaarlijks wordt na Prinsjesdag de zogenaamde septembercirculaire inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds gepubliceerd. In deze najaarsnota is rekening gehouden met de uitkomsten van deze circulaire. De algemene uitkering 28 wordt verlaagd met met name door een verlaging van de uitkeringsfactor met 3 punten ten gevolge van actualisatie van een aantal verdeelmaatstaven. De algemene uitkering over 28 komt daardoor uit op De algemene uitkering 29 wordt verhoogd met 11. met name door mutaties in de verdeelmaatstaf 'huishoudens met een laag inkomen' ( 148. voordeel) en een verlaging van de uitkeringsfactor met 4 punten ten gevolge van actualisatie van een aantal verdeelmaatstaven ( 55. nadeel). De algemene uitkering over 29 komt daardoor uit op De algemene uitkering 21 stijgt met 24. en komt daardoor uit op Deze toename wordt veroorzaakt door de volgende oorzaken. a. De verdeelmaatstaven 'huishoudens met een laag inkomen', uitkeringsontvangers en min derheden nemen toe waardoor de algemene uitkering stijgt met b. De woz waarden over 21 zijn op basis van de aangeleverde cijfers aan het CBS door GBKZ hoger uitgevallen waardoor de algemene uitkering daalt met 42.. c. De integratie-uitkering wmo neemt toe met van naar De hogere wmo uitkering zal toegevoegd worden aan de reserve Wmo (budgetair neutrale mutatie). d. Door ontwikkelingen in de uitkeringsbasis van het gemeentefonds, met name door de toename bij de maatstaf 'huishoudens met een laag inkomen' neemt de algemene uitkering af met 28.. e. Door een toename van diverse inwonersmaatstaven (-19 jr, 65jre.o. en jr) neemt de algemene uitkering toe met 39.. f. Tenslotte neemt de algemene uitkering af met 5.92 ten gevolge van mutaties in diverse verdeelmaatstaven. Per saldo muteert de post onvoorzien met een bedrag van positief. De effecten die doorwerken naar 211 zullen in de eerste begrotingswijziging voor 211 worden meegenomen. Bedrijfsvoering Huisvesting Raadhuisplein 1 (indirecte kosten) Het beamerscherm in de raadzaal dient vervangen te worden. De leidt tot 4.5 eenmalige lasten in 21. Abonnementenbeheer (intern product 211) Het huidige aanbod van vakliteratuur is veelal digitaal en daarmee ook actueler en door meerdere personen tegelijk te raadplegen. Dit past in het flexwerkconcept maar is tevens duurder dan de aanschaf van de voormalige papieren uitgaven waardoor het budget 21 met 1. wordt overschreden. In principe is dit een structurele overschrijding maar gelet op de bezuinigingen is nogmaals goed gekeken naar nut en noodzaak van alle abonnementen. Voor de zomer is een inventarisatie en opschoonactie gestart die laat zien dat de budgetoverschrijding van 21 teniet wordt gedaan door af te voeren abonnementen waardoor deze mutatie niet doorwerkt naar

13 Facilitaire interne producten: materialen en kantoorbenodigdheden(product216), reprografie (product 213) en catering (product 214) De afrekening van oprichtingskosten van de inkoopsamenwerking met de deelnemende overige gemeenten is niet geraamd. Omdat hiervoor nog een bedrag over 29 is terug ontvangen waarmee in 29 geen rekening werd gehouden bedraagt de extra inkomst 17.. De aankoop van materialen en kantoorbenodigdheden vertoont een onderschrijding van 18.. Een deel van deze onderschrijding wordt veroorzaakt door de verantwoording van uitgaven aan (kopieer)papier bij de post reprografie die hierdoor een overschrijding heeft ad 15.. Door het toegenomen interne gebruik van de catering voor lunches op basis van ervaringen van de afgelopen 2 jaar en het toegenomen verbruik op de gemeentewerf waar naast eigen personeel onder meer ook aannemers etc. gebruik maken van de koffie- en thee voorzieningen in de kantine is het budget overschreden met 1.. Vergelijking met voorgaande jaren laat zien dat laatstgenoemde overschrijding een structureel karakter heeft. In de eerste begrotingswijziging 211 wordt hiervoor dekking gezocht. Per saldo valt in de post onvoorzien incidenteel een bedrag ad 1. vrij. Cafetariamodel (intern product 234) In geld is het saldo van het aantal verkochte uren in 21 even hoog als het aantal gekochte uren zodat het hele budget ad 3. terug kan vloeien in de post onvoorzien incidenteel. Applicaties (intern product 2411) Op 1 juli 211 moeten alle overheidsinstanties verplicht gebruik maken van de basisgegevens Adressen en Gebouwen (BAG). Dit houdt in dat binnen de gemeente bij verschillende processen alleen nog gebruik gemaakt mag worden van het adres dat in de BAG voorkomt. Dit komt het meest voor bij de afdeling Publiekszaken waar het adres bij een persoon wordt vastgelegd. Dit mag alleen nog een authentiek adres uit de BAG zijn. Hiervoor dient verschillende programmatuur aangepast te worden aangezien de definitie van de gegevens aangepast moet worden. Voor de applicatie van Publiekszaken en de datadistributie zijn de kosten Dit komt ten laste van de post onvoorzien incidenteel. Informatievoorziening (intern product 2412) De onderhoudscontracten voor Esri (was Nedgraphics) en de Grootschalige Basiskaart (GBKN) bedragen respectievelijk 5. en 2. meer dan in de begroting opgenomen als gevolg van prijsstijgingen. Dit leidt tot een structurele last van 7. en deze zal ook worden meegenomen in de eerste begrotingswijziging 211. Daarnaast was de gemeente verplicht alsnog lidmaatschapslasten te betalen aan GovUnited over 21 ad 1.. In het collegevoorstel was opgenomen dat dit nog uit de exploitatie werd bekostigd. Bij de financiële verwerking van de uiteindelijke overstap naar een andere leverancier is echter geen rekening meer gehouden met de kosten van dit lidmaatschap. Het bedrag komt daarmee ten laste van de post onvoorzien incidenteel. Personeelslasten De personeelslasten blijven binnen de begroting 21. Hierin zijn tevens de verwachte door het DO goedgekeurde uitgaven ten laste van de vacaturepot betrokken en is rekening gehouden met de eenmalige lasten in december (eindejaarsuitkering, bijdrage aan IZA verzekerden). Projecten Brug van den Eijndekade De aanleg van de brug in de Van den Eijndekade is gekoppeld aan het aansluitende bouwplan Watertorenpark. Door vertraging van de bouwwerkzaamheden is het niet mogelijk de brug geheel af te bouwen. Dit kan pas gebeuren als de bouwwerkzaamheden van de aangrenzende bebouwing afgerond zijn. Tot dan zijn beperkende verkeersmaatregelen van kracht. Doordat een aantal werkzaamheden niet was meegenomen in de opdracht aan de aannemer van de brug en extra tijdelijke maatregelen noodzakelijk waren, zijn er extra kosten gemaakt. Stopzetten van de werkzaamheden was geen optie omdat ook de bouwwerkzaamheden van Thunnissen moesten starten. Binnen het project is een tekort ontstaan van ca

14 Doordat er in een later stadium nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, is nog een extra bedrag van ca. 35. benodigd. Het totale extra investeringsbedrag wordt daardoor geschat op Dit bedrag kan worden onttrokken aan de reserve centralisatie huisvesting. Enerzijds omdat deze reserve een surplus heeft van 198. (zie nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 21). Anderzijds is deze reserve bedoeld voor het opvangen van tekorten bij projecten die voortvloeien uit het bouwplan Watertoren. Herinrichting César Francklaan, fase 2 De herinrichting van de César Francklaan is in twee fases aangepakt. Fase 1 bestond uit het deel tussen de Schouwbroekerbrug en de Jan van Gilzelaan en is aangelegd als onderdeel van de aanpassing van het terrein van het voormalige ziekenhuis. Fase 2 bestond uit het deel tussen de Jan van Gilzelaan en de Heemsteedse Dreef en is het afgelopen jaar opnieuw ingericht. Voor fase 1 is door de gemeente een bijdrage geleverd. Voor fase 2 is eerder een krediet verleend van 8. (waarvan 16. gedekt door een subsidie BDU-verkeer). Tijdens de uitvoering bleek meer aandacht nodig te zijn voor de aansluiting van de particuliere uitritten op de nieuwe situatie. Ook de gekozen invulling van de boomspiegels bleek niet te kunnen. Daarvoor is een alternatief gekozen. Tenslotte is de aasluiting op fase 1 aangepast. Bij de voorbereiding van het werk was ervan uitgegaan dat de César Francklaan langs het voormalige ziekenhuisterrein aansluitend zou worden uitgevoerd. Door een versnelde uitvoering van fase 1, is dit omgedraaid, waardoor aanpassingen in het werk gemaakt moesten worden. Totaal heeft dit geresulteerd in een hoger investeringsbedrag van 11.. Als gevolg hiervan stijgen vanaf 211 de jaarlijkse kapitaallasten met een bedrag van 6.. In de eerste begrotingswijziging 211 zal dit worden meegenomen. Renovatie buitenruimte Provinciënwijk Samen met Elan wonen wordt al enkele jaren gewerkt aan de buitenruimte rond de hoog- en laagbouw in de Provinciënwijk. Enkele jaren gelden is de buitenruimte rondom de hoogbouw gerealiseerd. Vorig jaar is, na renovatie van de laagbouw, gestart met de buitenruimte rond de laagbouw. Hiervoor is eerder een bedrag van 924. beschikbaar gesteld. In de afgelopen jaren zijn aan de onderkant van de hoogbouw een aantal aanbouwen gerealiseerd. Het aanpassen van de openbare ruimte is daarbij niet meegenomen. Daarnaast zijn tijdens de werkzaamheden aan de buitenruimte rondom de laagbouw onvoorziene zaken ontstaan. Zo zijn extra maatregelen genomen voor een goede bereikbaarheid van de brandweer, waren de stortkosten voor de grond hoger dan verwacht en zijn extra werkzaamheden uitgevoerd op verzoek van aanwonenden. Ook is binnen het project de opwaardering van een doorgaand pad tussen de woningen (op grond van Elan Wonen) inclusief openbare verlichting uitgevoerd. Hierdoor vallen de kosten van het project ca. 15. hoger uit. In het kader van het ISV programma is besloten de 15. die is vrijgevallen door het niet doorgaan van de atelierboten uit het ISV programma 25-29, in te zetten voor dit project. Het project past binnen de doelstellingen van het ISV en is opgenomen in het ISV programma Het bedrag is gereserveerd binnen de knelpuntenpot ISV. Voorgesteld wordt daarom dit bedrag te onttrekken aan de knelpuntenpot ISV. Ontwikkelen digitale dienstverlening Op 2 juli is het voorstel "ontwikkeling digitale dienstverlening" met een krediet van 18. in B&W vrijgegeven. Dekking bestond voor 15. uit het bedrag dat beschikbaar kwam door het vervallen van GovUnited (vastgesteld in kadernota 21). Daarnaast werd dekking gevonden door het herbestemmen van het krediet "GovUnited, ontwikkelen 3 koppelingen backoffice" ad 75. dat in het investeringsprogramma 29 was opgenomen. Dit laatste krediet is niet expliciet genoemd in het voorstel en moet nog door het college worden vrijgegeven ter dekking van het krediet "ontwikkeling digitale dienstverlening". Voorgesteld wordt dat met deze najaarsnota te doen. 13

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

FINANCIEEL TUSSENBERICHT

FINANCIEEL TUSSENBERICHT FINANCIEEL TUSSENBERICHT 2012 Goirle, 27 november 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2.1. Programma 1 Bestuur... 6 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid... 8 2.3. Programma 3 Ontwikkeling

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 VOORJAARSNOTA 2012 Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Bestaand financieel meerjarenperspectief 2012-2016 6 2.1 Uitgangspositie 6 2.2 Onderwerpen winternota

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

Inleiding. Algemeen. Bestuur en organisatie. Kerngegevens. Jaarverslag. Programmaverantwoording. Programma Bestuur en veiligheid

Inleiding. Algemeen. Bestuur en organisatie. Kerngegevens. Jaarverslag. Programmaverantwoording. Programma Bestuur en veiligheid Jaarstukken 214 Inhoudsopgave Inleiding 2 Algemeen 2 Bestuur en organisatie 6 Kerngegevens 9 Jaarverslag 11 Programmaverantwoording 12 Programma Bestuur en veiligheid 14 Programma Dienstverlening 19 Programma

Nadere informatie

1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD

1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD 1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD Gemaakt op: 22 mei 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Managementsamenvatting speerpunten, ombuigingen en moties... 2 3.0 BAR

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2013 Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders 2014-2017 Inhoud Voorwoord... 5 1. Samenvatting... 7 2. Ontwikkelingen per programma... 9 3. Financieel overzicht 2013 2016...

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Light versie: 24-09-2014 Voorwoord begroting 2015 Hierbij biedt het nieuwe college zijn eerste begroting 2015 (en de meerjarenbegroting 2016-2018) aan. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45 VOORJAARSNOTA 2011 - 2 - Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 12 Onderwijs 14

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE 1. Aanbiedingsbrief. 2. Kiezen voor de toekomst 3. Ontwerp besluit 4. Financiële samenvatting. 5. Mee- en tegenvallers ongewijzigd beleid. 6. Nieuw beleid. 7. Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Zomerrapportage 2014. gemeente Oostzaan

Zomerrapportage 2014. gemeente Oostzaan Zomerrapportage 2014 gemeente Oostzaan Vastgesteld door het college op: Datum: 20 05 2014 2 Inleiding Aan de gemeenteraad van Oostzaan, Oostzaan, juni 2014 Deze zomerrapportage is conform de vastgestelde

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie