HOOFDSTUK 1 RAADSVOORSTEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 1 RAADSVOORSTEL"

Transcriptie

1 NAJAARSNOTA 21

2 HOOFDSTUK 1 RAADSVOORSTEL

3

4 MID 21 oktober 21 nr. NAJAARSNOTA 21 Aan de raad, Heemstede, 28 september 21 Hierbij bieden wij u de najaarsnota 21 van de gemeente Heemstede aan. Deze nota verstrekt inzicht in de financiële positie van het lopende begrotingsjaar 21. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze najaarsnota voortvloeien, toegelicht in hoofdstuk 2, resulteren in een begrotingswijziging, die in het conceptraadsbesluit is verwerkt. De aanpassingen uit de najaarsnota 21 resulteren per saldo in een mutatie van de post onvoorzien van (positief). De post onvoorzien 21 heeft voor verwerking van de mutaties vanuit de najaarsnota een negatief saldo van zodat per saldo de post onvoorzien 21 Uitkomt op (positief). Vanuit deze najaarsnota hebben enkele mutaties een negatieve structurele doorwerking naar 211 waarmee in de begroting 211 nog geen rekening is gehouden. In de eerste begrotingswijziging met betrekking tot 211 zal daarop worden teruggekomen waarbij ook de dekking zal worden aangegeven. In bijlage 1 wordt u geïnformeerd over de voortgang van het projecct herinrichting Binnenweg. Daarnaast zijn in bijlage 2 de geraamde kosten voor de Wmo 21 op basis van de beleidsnota Wmo en de septembercirculaire 21 opgenomen. In bijlage 3 zijn enkele statistische gegevens opgenomen. Tot slot is in bijlage 4 een overzicht van de lopende kredieten opgenomen. Voorstel Wij stellen u voor de begroting 21 te wijzigen zoals aangegeven in hoofdstuk 2 van deze nota. Burgemeester en wethouders van Heemstede, de secretaris, mr. W. van den Berg de burgemeester, mw. drs. M.J.C. Heeremans

5 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeesteren wethouders d.d. 28 september 21; besluit: op grond van deze najaarsnota de begroting 21 als volgt te wijzigen en de gevraagde aanvullasten lende kredieten beschikbaar te stellen: product omschrijving Exploitatierekening Inhuur juridische ondersteuning Extra uitgaven budget representatie Lagere vergoeding bestuurlijke boetes Bijramen loonsom Veiligheidsregio Kennemerland Vrijval budget kleine verkeersmaatregelen Lagere parkeeropbrengsten / naheffingsaanslagen t.g.v. herinrichting Binnenweg baten kpl / / Abusievelijk budget opgenomen tbv leerplichtadministratie Terugbetalen middelen kwalificatieplicht aan Haarlem Aanschaf afzuiginstallatie gymlokalen Lagere verzekeringspremie sportcomplex Vervallen stelpost verlichting tennisbanen Groenendaal Restitutie huur tennisbanen aan TV HBC Niet verleende subsidies HVHB en Vrienden Cruquius Bestuurskosten Paswerk Rol- en vervoersvoorzieningen Reservering Wmo 21 Uitvoeringskosten inburgering Nieuwe huurovereenkomst restaurant Groenendaal Hogere opbrengst bouwleges vanwege bouwplan Overbos \/gr gnifirt algemene uitkerin n 28 Verhoging algemene uitkering 29 Verhoging algemene uitkering 21 Aanschaf beamerscherm raadzaal Verhoging budget abonnementenbeheer Hogere uitgaven catering Extra inkomsten afrekening inkoopsamenwerking Lagere uitgaven materialen en kantoorbenodigdheden Lagere kosten cafetariamodel (aan-/verkoop uren) Koppeling BAG met applicatie afdeling Publiekszaken Prijsstijgingen onderhoudscontracten automatisering Lidmaatschap GovUnited subtotaal, voor mutatie van de post onvoorzien verhoging post onvoorzien 21 (voordeel) totale mutatie begroting Investeringsrekening Beschikbaar te stellen kredieten/kredietverhogingen Aanvullend krediet herinrichting César Francklaan 11. Aanvullend krediet buitenruimte Provinciënwijk (dekking uit voorziening ISV-2) 15. Aanvullend krediet brug Van den Eijndekade (dekking uit reserve centralisatie huisvesting) Heemstede, 21 oktober 21 De raad voornoemd, 4

6 HOOFDSTUK 2 FINANCIËLE POSITIE

7 Programma 1: Bestuur en dienstverlening Product 111: bestuursondersteuning college B&W In 21 zijn er een aantal zaken geweest waarvoor specialistische juridische expertise moest worden ingehuurd. Hierdoor wordt de post incidenteel met 7. overschreden. Product 112: representatie Op deze post worden twee soorten uitgaven verantwoord. De eerste categorie betreft de 'echte' representatieuitgaven zoals afscheidsbijeenkomsten, recepties etc. De tweede categorie heeft betrekking op uitgaven die verband houden met evenementen, zoals de naturalisatiedag, nieuwe inwonersdag, opening tentoonstellingen, veteranendag etc. Met name de uitgaven die verband houden met de tweede categorie vallen hoger uit mede doordat na de verbouwing van het raadhuis het aantal activiteiten in het gemeentehuis is toegenomen. Het budget zal in 21 naar verwachting met 1. worden overschreden waarbij, gezien de ervaringen in de afgelopen jaren, er vanuit wordt gegaan dat dit een structureel karakter zal hebben. Vanaf 211 zullen wij deze kosten (representatie versus evenementen) afzonderlijk in beeld gaan brengen en in de eerste begrotingswijziging 211 zal de structurele dekking worden aangegeven. Programma 2: Openbare orde en veiligheid Product 111: toezicht naleving APV/bijzondere wetten Voor het uitschrijven van bestuurlijke boetes ontvangen wij sinds 29 een jaarlijkse vergoeding, die afhankelijk is van de soort en de aantallen uitgeschreven boetes. Voor de jaren 29 en 21 zijn we in de begroting uitgegaan van een opbrengst van 25. per jaar. Bij de afrekening over 29 in het voorjaar van 21 bleek dit 5. lager te zijn. Ook voor 21 wordt een 5. lagere opbrengst verwacht, zodat het totale incidentele nadeel in lager uitkomt dan begroot. In de begroting 211 is, op basis van de ervaringen die in 29 en 21 zijn opgedaan, reeds rekening gehouden met een lagere opbrengst van 2.. Product 1116: brandweerzorg De vakorganisaties hebben met de VNG een nieuwe CAO gesloten voor personeel dat (direct of indirect) in dienst is bij gemeenten. Voor 21 heeft deze CAO voor de VRK een opwaarts effect op de loonkosten van 2,3% op jaarbasis. De VRK heeft rekening is gehouden met,7% zodat de begroting 21 voor wat betreft het loonniveau uiteindelijk 1,6% te laag is geraamd. Het bijramen van de loonsom met 1,6 % brengt een uitgave van 69. met zich mee, waarvan 49. betrekking heeft op gemeentelijke bijdragen. Over 21 betekent dit voor de gemeente Heemstede een extra last van 17.. Deze CAO-verhoging staat los van de discussie over de hogere loonsommen als gevolg van het operationeel plan, harmonisering arbeidsvoorwaarden etc. waarvan sprake is in de analyse van het tekort over 29 en de oplossingsrichting die gekozen moet worden vanaf 21. Het bedrag ad 17. over 21 komt ten laste van de post onvoorzien structureel. De structurele doorwerking zal worden meegenomen in de eerste begrotingswijziging 211. Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat Product 1216: Kleine verkeersmaatregelen In het investeringsprogramma is voor 21 een bedrag van 4. opgenomen voor de bewegwijzering in Heemstede. De dekking hiervoor zou worden gevonden in de stelpost voor de realisatie van extra parkeerplaatsen bij de Eikenlaan e.o. Bij de heroverwegingsvoorstellen in de kadernota 21 is deze post echter geschrapt, waardoor er nieuwe dekking moet worden gevonden. De realisatie van de bewegwijzering schuift door naar 211. Voorgesteld wordt om de eenmalige kosten te dekken uit de stelpost voor het oplossen van fietsknelpunten. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van 4. beschikbaar. Hiervan wordt echter jaarlijks een bedrag van 7. (afschrijving en rente) gebruikt, zodat er tot nu toe jaarlijks een bedrag van 33. resteert. Het voorstel is om het budget voor 211 te gebruiken voor de bewegwijzering en het resterende bedrag van 7. via resultaatbestemming 21 mee te nemen naar 211. Het restant van het budget voor 21 ad 26. kan vervolgens vrijvallen. Product 1231: (Fiscaal) parkeren Als gevolg van de herinrichting van de Binnenweg komt de parkeeropbrengst in 21 substantieel lager uit dan begroot. Zowel de directe parkeeropbrengsten als de opbrengst van de naheffingsaanslagen dalen. Op grond van de situatie tot en met week 35 komen de totale opbrengsten naar verwachting uit op 531. (begroot is 626.). Hiervan heeft 35. betrekking op de Binnenweg / Raadhuisstraat, 1. op de stationsomgeving en 5. op de naheffingsaanslagen.

8 Programma 4: Onderwijs Product 143: Leerplicht Regionale leerplichtadministratie In 29 is Heemstede toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling samenwerking leerplicht/ RMC. Hiervoor is in 29 een incidenteel budget ad. 6.5 aangevraagd. Abusievelijk is dit budget ook opgenomen in de begroting 21. Dit budget kan vervallen. Een eenmalig voordeel van 6.5. Terugvordering middelen kwalificatieplicht gemeente Haarlem Sinds 27 ontvangt Haarlem als centrumgemeente voor het RMC-beleid (voortijdig schoolverlaten) extra rijksmiddelen voor handhaving van de kwalificatieplicht. Deze plicht houdt in dat jongeren tot 18 jaar zonder een startkwalificatie (diploma op minimaal MBO 2 niveau of havo) nog leerplichtig zijn. Haarlem sluist deze middelen door naar de regiogemeenten met als voorwaarde dat de middelen ingezet worden voor handhaving van de kwalificatieplicht c.q. uitbreiding van de formatie voor leerplicht. Omdat de exacte hoogte van het budget pas in 29 bekend werd en er onzekerheid was/is over het structurele karakter van de middelen heeft Heemstede slechts de helft van het budget ingezet voor uitbreiding van de uren voor leerplicht. Het restant is ten goede gekomen aan het saldo van de jaarrekening. Op grond van een accountantscontrole bij de gemeente Haarlem dienen de middelen die over de periode 27 t/m 29 niet zijn besteed te worden terugbetaald aan de gemeente Haarlem. Het betreft een bedrag van Product 147: Gymlokalen Het onderhoudsbudget voor 21 wordt eenmalig met een bedrag van 3.2 overschreden, onder meer als gevolg van de aanleg van een afzuiginstallatie in de doucheruimte. Vanaf 211 is het onderhoud van de gymlokalen opgenomen in het onderhoudsfonds woningen en gebouwen. Programma 5: Cultuur en recreatie Product 152: Gemeentelijk sportcomplex In de begroting is rekening gehouden met een verzkeringspremie voor de opstallen van 25.. Gebleken is dat de premie de helft lager is uitgevallen, waardoor er een voordeel onstaat van In de begroting 211 is hiermee al rekening gehouden, zodat hier sprake is van een incidenteel voordeel. Hetzelfde geldt voor de stelpost van 14.5 ter dekking van de aanleg van verlichting bij de tennisbanen in Groenendaal: de aanleg is onzeker om ecologische redenen. Nader onderzoek volgt. Na overleg met tennisvereniging HBC is een lagere huurvergoeding voor de tennisbanen overeengekomen van in 21, een incidenteel nadeel. In de begroting 211 is hiermee al rekening gehouden. Product 154: Oudheidkunde De in de begroting 21 gereserveerde bedrgen voor de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek en de Vrienden van de Cruquius van in totaal worden niet toegekend, waardoor dit bedrag als incidenteel voordeel kan worden aangemerkt. Programma 6: Werk en inkomen Product 161: WWB. IOAW. IOAZ Uitkeringen De uitkeringen zijn in de 2 e managementrapportage van de IASZ over 21 geprognosticeerd op basis van 2 scenario's. Het eerste scenario (A) is een extrapolatie van de cijfers van het 1 e halfjaar 21 en bedraagt Het tweede scenario (B) is uitgaande van een stijging van 8% van het aantal bijstandsgerechtigden (aanname VNG: stijging van vergelijkende gemeenten < 4. inwoners) en bedraagt In de begroting 21 (inclusief kadernota 21) is rekening gehouden met Gelet op de ontwikkeling van het klantenbestand 21, die medio 21 een afvlakking laat zien, is scenario A het de meest voor de hand liggende scenario. Wij stellen voor de in de begroting 21 opgenomen uitkeringen van te verlagen met 328. tot het geprognosticeerd bedrag van scenario A van Het in de begroting opgenomen voorlopig rijksbudget van kan worden verlaagd met tot het in juni 21 vastgestelde nader voorlopig rijksbudget 21 van

9 Na de verlaging van de uitkeringen met 328. tot en de verlaging van het rijksbudget met tot , bedraagt het tekort voor ( / ). Tekorten op de WWB, IOAW, IOAZ worden in 21 gedekt uit de reserve WWB inkomensdeel, IOAZ, IOAW en Bbz. In de begroting 21 (t/m de kadernota) is opgenomen een onttrekking uit de reserve WWB van (rijksbudget /- uitkeringen ). Deze onttrekking zal, op basis van deze najaarsnota, worden verlaagd met tot het huidige geprognosticeerde tekort van Product 161: BBZ De in de begroting opgenomen uitkeringen BBZ van 79. zullen worden verhoogd met 37. tot de in de 2 e managementrapportage van de IASZ opgenomen prognose van Het bij het rijk te declareren budget (75%) kan worden verhoogd met tot Het extra tekort van 9.25 wordt gedekt uit de reserve WWB inkomensdeel, IOAZ, IOAW en Bbz. Product 1611: Bijzondere bijstand/minimabeleid Bijzondere bijstand De 2 e managementrapportage van de IASZ over het 1 e halfjaar geeft, uitgaande van extrapolatie van het 1 e hafjaar 21, een prognose van 33.. Ten opzichte van de begroting 21 van 24.9 een overschrijding van bijna 1.. Gelet op het onzekere karakter stellen wij voor het budget bijzondere bijstand met 45.1 te verhogen tot 25.. Overigens is dit bedrag ook aangehouden in de begroting 211. Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de reserve WWB inkomensdeel, IOAZ, IOAW en Bbz. Minimabeleid Geen mutaties voorzien. Schuldhulpverlening In verband met de economische crisis heeft het Kabinet in 29 extra middelen (landelijk 13 min) beschikbaar gesteld voor het opvangen van het verwachte extra beroep op schuldhulpverlening. Deze extra middelen voor de jaren 29 tot en met 211 zullen in de vorm van een specifieke uitkering beschikbaar worden gesteld. Voor 21 bedraagt de uitkering voor de gemeente Heemstede 28.3 (landelijk 4,75 min). In de begroting 21 is hier nog geen rekening mee gehouden. De inkomsten op dit product zullen worden verhoogd met 28.3 en de uitgaven zullen eveneens met 28.3 worden verhoogd. Product 1621: Werkvoorziening Zuid Kennemerland In de begroting 21 is een voorlopig WSW budget opgenomen van De toekenning van de WSW budgetten door het ministerie van SZW zal op 1 oktober van dit jaar plaatsvinden. Dit rijksbudget WSW wordt doorbetaald aan Paswerk/derden ter dekking van hun WSW uitgaven. In de begroting 21 zijn hierop de aan Paswerk te betalen bestuurskosten 21 ad voor de gemeenschappelijke regeling abusievelijk in mindering gebracht. Omdat deze bestuurskosten via de algemene middelen moeten worden gedekt zullen de aan Paswerk/derden te betalen gelden WSW worden opgehoogd met 11.3, zodat deze weer gelijk zijn aan de rijkssubsidie. Programma 7: Maatschappelijke zorg Product 165: Rol-en vervoersvoorzieningen Onderstaand een overzicht van de in de begroting 21 opgenomen posten en de prognose volgens de 2 e managementrapportage 21 van de IASZ: Collectief vervoer (Connexxion) Rolstoelen (Care2Move) Overige vervoersvoorzieningen Advieskosten Begroting Na voorstellen Najaarsnota Marap 2-21 IASZ

10 Collectief vervoer De uitgaven voor het collectieve vervoer (Connexxion) bedroegen het 1 e halfjaar In de 2 e marap van de IASZ zijn deze kosten, uitgaande van extrapolatie, geprognosticeerd op 56.. Hierbij wordt benadrukt dat de exacte jaarlijkse uitgaven sterk afhankelijk zijn van het aantal geïndiceerden, de vervoersafstand (aantal zones) en vervoersfrequentie. Voorgesteld wordt het budget voor vervoersvoorzieningen voorlopig te verhogen met 38.3 tot 5.. Advieskosten Voorgesteld wordt de advieskosten in de begroting 21 te verlagen met 1. tot 4.. Dekking Dekking van bovengenoemde verhoging/verlaging van per saldo 29.3 kan plaatsvinden door een onttrekking aan de post onvoorzien incidenteel. Product 1651 Woonvoorzieningen De uitgaven voor woonvoorzieningen bedroegen het 1 e halfjaar In de 2 e marap van de IASZ is een prognose opgenomen van 52.. Voorgesteld wordt het in de begroting opgenomen bedrag van 56.8 niet aan te passen. Product 1653: WMO huishoudelijke verzorging Op dit product zijn de WMO budgetten individuele voorzieningen geraamd en de reservering ten gunste van de reserve WMO (in het geval van een overschot t.o.v. het rijksbudget). De overige WMO posten zijn terug te vinden op de overige producten binnen de programma's 6 en 7 van de begroting 21. Onderstaand een gecomprimeerd overzicht: Begroting 21 (t/m kadernota 21) Prognose 21 Wijzigingen najaarsnota 21 Rijksbudget junicirculaire 21 Compensatie AWBZ pakketmaatregel Af' B-baa (be«l"i* hiirlranfi AWR7 -riem "> Beschikbaar budget Algemeen preventieve voorzieningen Algemeen curatieve voorzieningen Individuele voorzieningen - huishoudelijke verzorging - PGB budgetten - eigen bijdrage Gezondheidsbeleid Uitvoeringskosten Totaal raming uitgaven Toevoeging aan reserve WMO In de prognose 21 is het rijksbudget aangepast aan de septembercirculaire 21. Voorgesteld wordt de begroting 21 WMO bij te stellen conform bovenstaande prognose. Per saldo wordt een bedrag van toegevoegd aan de reserve Wmo waardoor de toevoeging in 21 uitkomt op Product 1653/193: Compensatie AWBZ pakketmaatregel /gemeentefonds De Wmo gelden die we van het rijk ontvangen worden grotendeels door het rijk beschikbaar gesteld via de integratie uitkering Wmo (voor2io ooo; ooo), maar ook via de algemene uitkering. Beide geldstromen (samen het gemeentefonds) worden geraamd in programma 14 bij het product 193 algemene uitkering. Het in 21 berekende overschot van de in programma 14 geraamde rijksgelden en de in programma's geraamde Wmo lasten, wordt als extra last in programma 6 (reservering) ten gunste van de reserve Wmo opgenomen. Zo zijn de geraamde baten Wmo altijd gelijk aan de geraamde lasten Wmo (= budgettair neutraal).

11 In de begroting 21 is de compensatie die wordt ontvangen voor de pakketmaatregel AWBZ van 1. wel als extra lasten bij de reservering Wmo opgenomen, maar niet als baten ten gunste van de post onvoorzien. Voor de begroting 21 betekent dit een eenmalige baten van 1. ten gunste van de post onvoorzien incidenteel. Product 1671: Participatiebudget Inburgering Uitgavenbudgetten Om de landelijke ambitie van 6. inburgeringsvoorzieningen te behalen heeft de minister een financiële prikkel gegeven. Hierop hebben veel gemeenten gereageerd, wat geleid heeft tot een landelijke ambitie van inburgeringsvoorzieningen. Ook door Heemstede is ingezet op deze ambitie wat heeft geleid tot een bedrag van aan extra beschikbare budgetten, waarvan onderstaand een overzicht. was extra nieuw Participatiebudget Inburgering Budget voor uitvoeringskosten 1) ) minus 1. gereserveerd voor managementinfo SOZA De in de begroting 21 (t/m de kadernota 21) opgenomen uitgavenbudgetten zullen met het bedrag van de extra budgetten van worden worden verhoogd. De verhoging van het budget uitvoeringskosten met 2.54 kan gedekt worden uit de post onvoorzien incidenteel. Inkomstenbudgetten De rijksuitkering Participatiebudget Inburgering kan worden verhoogd van met tot Het extra budget voor uitvoeringskosten Inburgering wordt ontvangen via het gemeentefonds. Programma 8: Geen mutaties. Groen Programma 9: Geen mutaties. Riolering Programma 1: Geen mutaties. Milieu ProgrammaU: Geen mutaties. Reiniging Programma 12: Ruimtelijke ordening Product 1821: Gebouwen en gronden Met de exploitant van restaurant Groenendaal is in 21 een nieuwe huurovereenkomst gesloten. Hierbij is afgesproken dat de huurprijs in drie jaar tijd wordt verhoogd naar 78. op jaarbasis. Voor 21 is een huurprijs overeengekomen van 65.. In de begroting 21 is uitgegaan van een huuropbrengst van 7., zodat er sprake is van een incidenteel nadeel van 5.. Product 1825: Bouw- en sloopvergunningen De bouwplannen voor Overbos zijn onlangs bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht ingediend. De bouwsom is daarbij vastgesteld op ruim 23 min. De hiermee samenhangende bouwleges, fase 1 bedragen ruim 3.. Als gevolg hiervan wordt de totale opbrengst bouwleges verhoogd naar 43., een stijging van Dit vormt een incidenteel voordeel. 1

12 In de begroting 211 is rekening gehouden met een opbrengst bouwleges, fase 2 voor dit project van 15.. Door de hoger vastgestelde bouwsom zal ook de legesopbrengst in 211 hoger uitkomen. Er zal in 211 sprake zijn van een eenmalige extra opbrengst van 84.. Dat zal worden meegenomen in de eerste begrotingswijziging 211. Programma 13: Geen mutaties. Volkshuisvesting Programma 14: Financiering en dekkingsmiddelen Product 193: Algemene uitkering Septembercirculaire 21 Jaarlijks wordt na Prinsjesdag de zogenaamde septembercirculaire inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds gepubliceerd. In deze najaarsnota is rekening gehouden met de uitkomsten van deze circulaire. De algemene uitkering 28 wordt verlaagd met met name door een verlaging van de uitkeringsfactor met 3 punten ten gevolge van actualisatie van een aantal verdeelmaatstaven. De algemene uitkering over 28 komt daardoor uit op De algemene uitkering 29 wordt verhoogd met 11. met name door mutaties in de verdeelmaatstaf 'huishoudens met een laag inkomen' ( 148. voordeel) en een verlaging van de uitkeringsfactor met 4 punten ten gevolge van actualisatie van een aantal verdeelmaatstaven ( 55. nadeel). De algemene uitkering over 29 komt daardoor uit op De algemene uitkering 21 stijgt met 24. en komt daardoor uit op Deze toename wordt veroorzaakt door de volgende oorzaken. a. De verdeelmaatstaven 'huishoudens met een laag inkomen', uitkeringsontvangers en min derheden nemen toe waardoor de algemene uitkering stijgt met b. De woz waarden over 21 zijn op basis van de aangeleverde cijfers aan het CBS door GBKZ hoger uitgevallen waardoor de algemene uitkering daalt met 42.. c. De integratie-uitkering wmo neemt toe met van naar De hogere wmo uitkering zal toegevoegd worden aan de reserve Wmo (budgetair neutrale mutatie). d. Door ontwikkelingen in de uitkeringsbasis van het gemeentefonds, met name door de toename bij de maatstaf 'huishoudens met een laag inkomen' neemt de algemene uitkering af met 28.. e. Door een toename van diverse inwonersmaatstaven (-19 jr, 65jre.o. en jr) neemt de algemene uitkering toe met 39.. f. Tenslotte neemt de algemene uitkering af met 5.92 ten gevolge van mutaties in diverse verdeelmaatstaven. Per saldo muteert de post onvoorzien met een bedrag van positief. De effecten die doorwerken naar 211 zullen in de eerste begrotingswijziging voor 211 worden meegenomen. Bedrijfsvoering Huisvesting Raadhuisplein 1 (indirecte kosten) Het beamerscherm in de raadzaal dient vervangen te worden. De leidt tot 4.5 eenmalige lasten in 21. Abonnementenbeheer (intern product 211) Het huidige aanbod van vakliteratuur is veelal digitaal en daarmee ook actueler en door meerdere personen tegelijk te raadplegen. Dit past in het flexwerkconcept maar is tevens duurder dan de aanschaf van de voormalige papieren uitgaven waardoor het budget 21 met 1. wordt overschreden. In principe is dit een structurele overschrijding maar gelet op de bezuinigingen is nogmaals goed gekeken naar nut en noodzaak van alle abonnementen. Voor de zomer is een inventarisatie en opschoonactie gestart die laat zien dat de budgetoverschrijding van 21 teniet wordt gedaan door af te voeren abonnementen waardoor deze mutatie niet doorwerkt naar

13 Facilitaire interne producten: materialen en kantoorbenodigdheden(product216), reprografie (product 213) en catering (product 214) De afrekening van oprichtingskosten van de inkoopsamenwerking met de deelnemende overige gemeenten is niet geraamd. Omdat hiervoor nog een bedrag over 29 is terug ontvangen waarmee in 29 geen rekening werd gehouden bedraagt de extra inkomst 17.. De aankoop van materialen en kantoorbenodigdheden vertoont een onderschrijding van 18.. Een deel van deze onderschrijding wordt veroorzaakt door de verantwoording van uitgaven aan (kopieer)papier bij de post reprografie die hierdoor een overschrijding heeft ad 15.. Door het toegenomen interne gebruik van de catering voor lunches op basis van ervaringen van de afgelopen 2 jaar en het toegenomen verbruik op de gemeentewerf waar naast eigen personeel onder meer ook aannemers etc. gebruik maken van de koffie- en thee voorzieningen in de kantine is het budget overschreden met 1.. Vergelijking met voorgaande jaren laat zien dat laatstgenoemde overschrijding een structureel karakter heeft. In de eerste begrotingswijziging 211 wordt hiervoor dekking gezocht. Per saldo valt in de post onvoorzien incidenteel een bedrag ad 1. vrij. Cafetariamodel (intern product 234) In geld is het saldo van het aantal verkochte uren in 21 even hoog als het aantal gekochte uren zodat het hele budget ad 3. terug kan vloeien in de post onvoorzien incidenteel. Applicaties (intern product 2411) Op 1 juli 211 moeten alle overheidsinstanties verplicht gebruik maken van de basisgegevens Adressen en Gebouwen (BAG). Dit houdt in dat binnen de gemeente bij verschillende processen alleen nog gebruik gemaakt mag worden van het adres dat in de BAG voorkomt. Dit komt het meest voor bij de afdeling Publiekszaken waar het adres bij een persoon wordt vastgelegd. Dit mag alleen nog een authentiek adres uit de BAG zijn. Hiervoor dient verschillende programmatuur aangepast te worden aangezien de definitie van de gegevens aangepast moet worden. Voor de applicatie van Publiekszaken en de datadistributie zijn de kosten Dit komt ten laste van de post onvoorzien incidenteel. Informatievoorziening (intern product 2412) De onderhoudscontracten voor Esri (was Nedgraphics) en de Grootschalige Basiskaart (GBKN) bedragen respectievelijk 5. en 2. meer dan in de begroting opgenomen als gevolg van prijsstijgingen. Dit leidt tot een structurele last van 7. en deze zal ook worden meegenomen in de eerste begrotingswijziging 211. Daarnaast was de gemeente verplicht alsnog lidmaatschapslasten te betalen aan GovUnited over 21 ad 1.. In het collegevoorstel was opgenomen dat dit nog uit de exploitatie werd bekostigd. Bij de financiële verwerking van de uiteindelijke overstap naar een andere leverancier is echter geen rekening meer gehouden met de kosten van dit lidmaatschap. Het bedrag komt daarmee ten laste van de post onvoorzien incidenteel. Personeelslasten De personeelslasten blijven binnen de begroting 21. Hierin zijn tevens de verwachte door het DO goedgekeurde uitgaven ten laste van de vacaturepot betrokken en is rekening gehouden met de eenmalige lasten in december (eindejaarsuitkering, bijdrage aan IZA verzekerden). Projecten Brug van den Eijndekade De aanleg van de brug in de Van den Eijndekade is gekoppeld aan het aansluitende bouwplan Watertorenpark. Door vertraging van de bouwwerkzaamheden is het niet mogelijk de brug geheel af te bouwen. Dit kan pas gebeuren als de bouwwerkzaamheden van de aangrenzende bebouwing afgerond zijn. Tot dan zijn beperkende verkeersmaatregelen van kracht. Doordat een aantal werkzaamheden niet was meegenomen in de opdracht aan de aannemer van de brug en extra tijdelijke maatregelen noodzakelijk waren, zijn er extra kosten gemaakt. Stopzetten van de werkzaamheden was geen optie omdat ook de bouwwerkzaamheden van Thunnissen moesten starten. Binnen het project is een tekort ontstaan van ca

14 Doordat er in een later stadium nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, is nog een extra bedrag van ca. 35. benodigd. Het totale extra investeringsbedrag wordt daardoor geschat op Dit bedrag kan worden onttrokken aan de reserve centralisatie huisvesting. Enerzijds omdat deze reserve een surplus heeft van 198. (zie nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 21). Anderzijds is deze reserve bedoeld voor het opvangen van tekorten bij projecten die voortvloeien uit het bouwplan Watertoren. Herinrichting César Francklaan, fase 2 De herinrichting van de César Francklaan is in twee fases aangepakt. Fase 1 bestond uit het deel tussen de Schouwbroekerbrug en de Jan van Gilzelaan en is aangelegd als onderdeel van de aanpassing van het terrein van het voormalige ziekenhuis. Fase 2 bestond uit het deel tussen de Jan van Gilzelaan en de Heemsteedse Dreef en is het afgelopen jaar opnieuw ingericht. Voor fase 1 is door de gemeente een bijdrage geleverd. Voor fase 2 is eerder een krediet verleend van 8. (waarvan 16. gedekt door een subsidie BDU-verkeer). Tijdens de uitvoering bleek meer aandacht nodig te zijn voor de aansluiting van de particuliere uitritten op de nieuwe situatie. Ook de gekozen invulling van de boomspiegels bleek niet te kunnen. Daarvoor is een alternatief gekozen. Tenslotte is de aasluiting op fase 1 aangepast. Bij de voorbereiding van het werk was ervan uitgegaan dat de César Francklaan langs het voormalige ziekenhuisterrein aansluitend zou worden uitgevoerd. Door een versnelde uitvoering van fase 1, is dit omgedraaid, waardoor aanpassingen in het werk gemaakt moesten worden. Totaal heeft dit geresulteerd in een hoger investeringsbedrag van 11.. Als gevolg hiervan stijgen vanaf 211 de jaarlijkse kapitaallasten met een bedrag van 6.. In de eerste begrotingswijziging 211 zal dit worden meegenomen. Renovatie buitenruimte Provinciënwijk Samen met Elan wonen wordt al enkele jaren gewerkt aan de buitenruimte rond de hoog- en laagbouw in de Provinciënwijk. Enkele jaren gelden is de buitenruimte rondom de hoogbouw gerealiseerd. Vorig jaar is, na renovatie van de laagbouw, gestart met de buitenruimte rond de laagbouw. Hiervoor is eerder een bedrag van 924. beschikbaar gesteld. In de afgelopen jaren zijn aan de onderkant van de hoogbouw een aantal aanbouwen gerealiseerd. Het aanpassen van de openbare ruimte is daarbij niet meegenomen. Daarnaast zijn tijdens de werkzaamheden aan de buitenruimte rondom de laagbouw onvoorziene zaken ontstaan. Zo zijn extra maatregelen genomen voor een goede bereikbaarheid van de brandweer, waren de stortkosten voor de grond hoger dan verwacht en zijn extra werkzaamheden uitgevoerd op verzoek van aanwonenden. Ook is binnen het project de opwaardering van een doorgaand pad tussen de woningen (op grond van Elan Wonen) inclusief openbare verlichting uitgevoerd. Hierdoor vallen de kosten van het project ca. 15. hoger uit. In het kader van het ISV programma is besloten de 15. die is vrijgevallen door het niet doorgaan van de atelierboten uit het ISV programma 25-29, in te zetten voor dit project. Het project past binnen de doelstellingen van het ISV en is opgenomen in het ISV programma Het bedrag is gereserveerd binnen de knelpuntenpot ISV. Voorgesteld wordt daarom dit bedrag te onttrekken aan de knelpuntenpot ISV. Ontwikkelen digitale dienstverlening Op 2 juli is het voorstel "ontwikkeling digitale dienstverlening" met een krediet van 18. in B&W vrijgegeven. Dekking bestond voor 15. uit het bedrag dat beschikbaar kwam door het vervallen van GovUnited (vastgesteld in kadernota 21). Daarnaast werd dekking gevonden door het herbestemmen van het krediet "GovUnited, ontwikkelen 3 koppelingen backoffice" ad 75. dat in het investeringsprogramma 29 was opgenomen. Dit laatste krediet is niet expliciet genoemd in het voorstel en moet nog door het college worden vrijgegeven ter dekking van het krediet "ontwikkeling digitale dienstverlening". Voorgesteld wordt dat met deze najaarsnota te doen. 13

15 14

16 BIJLAGEN 15

17 Project: Herinrichting Binnenweg Doel van het project: Voortgang/stand van zaken: Beheersaspecten: Verbetering van de uitstraling van het winkelcentrum, dat moet worden gekenmerkt door kleinschaligheid, een dorps karakter en een prettig verblijfsklimaat van bovengemiddelde kwaliteit. Dit wordt onder andere bereikt door een herinrichting van de Binnenweg (wegindeling, bestrating, openbare verlichting, straatmeubilair en groen) en de vervanging van de openbare verlichting en het straatmeubilair in de Raadhuisstraat in 29 en 21. In samenhang met de herinrichting is tevens gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit van het winkelcentrum en naar gerichte maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid en de veiligheid van het winkelcentrum en de woonomgeving. Het definitief ontwerp van de wegindeling en het ontmoetingsplein is op 18 december 28 door de raad vastgesteld. De herinrichting van de eerste fase (tot de Julianalaan) is op 9 oktober 29 afgerond. In februari 21 is weer gestart met de tweede fase (Julianalaan tot de Bronsteeweg). Hiervan is het grootste deel in september 21 afgerond. Dit betekent dat het project, met uitzondering van enkele afwerkingszaken (zoals de aanleg van zitelementen en de aanplant van bomen), is afgerond. a. organisatie Het herinrichtingsplan is opgesteld door een extern bureau met een sterke regie vanuit de gemeentelijke organisatie. Voor de begeleiding zijn een stuurgroep, een ambtelijke werkgroep en een klankbordgroep in het leven geroepen. De klankbordgroep is voor wat de herinrichting betreft omgezet in een 'begeleidingsgroep', zodat er voor de betrokken partijen gelegenheid blijft mee te praten over de werkzaamheden. b. informatie en communicatie Via de 'begeleidinggroep' zijn de voornaamste bij dit traject betrokken partijen, zoals de winkeliersvereniging, de bewoners en de fietsersbond direct betrokken bij de herinrichtingswerkzaamheden. Daarnaast is een zeer ruim adressenbestand aangemaakt van omwonenden in de centrumomgeving. Naar deze adressen zijn op belangrijke momenten in het proces bewonersbrieven gestuurd over de voortgang. Voor de algemene communicatie worden de rubriek HeemstedeNieuws en de gemeentelijke website benut. Ook is er een intermediair ingezte als schakel tussen de winkeliers en de gemeente. c. aanbesteding De aanbesteding heeft conform de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid plaatsgevonden. De inschrijvingen zijn door een extern bureau getoetst aan de gestelde eisen in het bestek en de laagste inschrijver is het werk gegund. De laagste inschrijving viel binnen de vooraf opgestelde directieraming. Op 15 april 29 heeft het college van B&W besloten tot een voornemen om het werk aan de laagste inschrijver te gunnen. 15 dagen na deze datum is het voornemen omgezet in een definitief besluit. d. geld In de begroting 29 is, met inbegrip van de eerste begrotingswijziging 29 en het amendement dat is aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november 28, rekening gehouden met de lasten die overeenkomen met een krediet van Echter doordat enkele onderdelen in het ontwerp zijn aangepast wordt een besparing gerealiseerd van 5.. Daardoor komt het totale krediet 16

18 uit op In het bestek en de aanneemsom is rekening gehouden met extra werkzaamheden voor o.a.: - groeninvulling ter plaatse van de te verwijderen platanen; - invulling informeel spelen. De provincie Noord-Holland heeft in het kader van de BDU regeling de gemeente Heemstede een bedrag van 54. in het vooruitzicht gesteld inzake de herinrichting van de Binnenweg. Door deze BDU bijdrage vallen de kapitaallasten voor de gemeente per saldo 54. lager uit hetgeen vrijvalt ten gunste van de algemene middelen. e. tijd Voor de herinrichting is de volgende globale planning opgesteld: - start uitvoering herinrichting 2e kw geen werkzaamheden i.v.m. feestmaanden 4e kw afronding herinrichting (weg open) 3e kw aanplant en zitelementen 4e kw. 21 f. risico's De post onvoorzien, ontstaan door de gunstige aanbesteding, is noodzakelijk gebleken, maar de verwachting is nog steeds dat het nu vastgestelde ontwerp binnen het beschikbare budget van kan worden uitgevoerd. Voor het eind van 21 wordt de eindafrekening opgesteld. N.B. Parallel aan de herinrichting van de Binnenweg loopt het traject voor de vaststelling van het bestemmingsplan "Centrum en omgeving", dat eveneens betrekking heeft op het winkelcentrum. In dit traject ligt het risico van eventuele planschade opgesloten. Tevens zal het welstandbeleid worden aangescherpt. 17

19 WMO 21 (t/m najaarsnota 21) 1. GERAAMDE KOSTEN 21 Algemene preventieve voorzieningen (hoofdstuk 2) Bedrag dekk. Overig Product Rekeningnummer 2.1 Verbeteren toegankelijkheid en gebruik voorz.gehandicapten Op grond van de Deelverordenïng Investeringen kan een bijdrage worden verstrekt voor het toegankelijk maken voor gehandicapten van gebouwen voor sport en scouting. Wij stellen voor de Deelverordenïng Investeringen zo aan te passen dat voor alle gebouwen waar gesubsidieerde activiteiten plaats vinden subsidie kan worden verstrekt ,2 Verbeteren vervoersvoorzieningen ouderen Door onze aanschaf van een nieuwe Kobus worden in de tweede helft van 28 - in de vorm van een pilot aan Heemsteedse ouderen door de Stichting WOH extra vervoersmogelijkheden geboden. In het derde kwartaal 29 zullen we deze pilot evalueren. Voor ouderenactiviteiten in het kader van de Wmo Is in 27 via een motie een jaarlijks bedrag beschikbaar gesteld van 7.. De eventuele meerkosten van de pi'o: worden ten laste gebracht van dit bedrag. We stellen voor dit bedrag structureel beschikbaar te houden voor vervoersvoorzieningen van de Stichting WOH Stimuleren informatievoorziening 65-jarigen Wij stel'en voor met ingang van 2S op het raadhuis een informatiemiddag voor de 65-jarigen te organiseren met inzet van de Stichting WOH on het Loket Heemstede Stimuleren sociale cohesie straatfeesten Wij stellen voor om voor straatfeesten d!e een bijdrage leveren aan de sociale cohesie een subsidie van 25-te verstrekken en hiervoor jaarlijks een bedrag van 3. beschikbaar te steilen Stimuleren sociale cohesie wijkactiviteiten Wijij stellen voor om de mogelijkheid van het subsidiëren van door bewoners zelf opgezette en uitgevoerde projecten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken nader uit te werken en voor de kosten hiervan vanaf 29 een bedrag te reserveren van 15., Bijdragen aan een toereikend aanbod sportvoorzieningen JDoor risicodragende explc'taiic- (uitbesteed) zijn de jaarlijkse lasten toegenomen Uitbreiden aanbod ontmoetingsplekken jeugd Wïj stellen voor - verspreid over de gemeente - 2a 4 voorzieningen te realiseren waar een combinatie van sport en ontmoeten mogelijk is. We stellen voor hiervoor éénmalig 5. In 29 en 5. In 21 beschikbaar te stellen. De doelgroep zal intensief betrokken worden bijj de uitwerking van de plannen. Wij zullen hiervoor leerlingen van het voortgezet onderwijs uitnodigen Ondersteunen maatschappelijke stages Wij zullen In het laatste kwartaal van 28 voorstellen presenteren voor de gemeentelijke ondersteuning van maatschappelijke stages per 29 en de inzet van de hiervoor beschikbare middelen. Westellen voor de beschikbare middelen In 28 in te zetten om het hiervoor noodzakelijk onderzoek ambtelijk uit te laten voeren. 36.1i Vermindering overt ast jongeren Wij stellen voor om de preventieve aanpak van jongerenoverlast uit te breiden met de inzet van interventiewerk. De kosten hiervan bedragen jaarlijks.f 17,5 nota juni StStreetcorner B&W 9/2/ Buurtbemiddeling Wij stellen voor om de bemiddeling bij conflicten tussen buren te faciiiteren en hiervoor de Stichting Meerwaarde in te schakelen Sportloket (evaluatienota 2.2.6) In afwachting van nadere voorstellen over de uitvoering van het Sportloket vanaf 21 jaarlijks een bedrag van 2. te reserveren Hardloopevenement (evaluatienota 2.2.7) Voorde kosten van een jaarlijks harioopevenment vanaf 21 een bedrag opnemen van 15. per jaar Buurtbemiddeling (evaluatienota 2.2.9) Voor de eventuele uitbreiding van de buurtbemiddeling naar 2 a 25 huishoudens per jaar, per 1 januari 21 een extra bedrag te reserveren van 7.5 per jaar. Met de woningcorporaties in overleg te treden om de participatie per 1 januari 21 te realiseren 7.5 subtotaalï Algemene curatieve voorzieningen (hoofdstuk 3) dekk. Wmo dekk. Overig Product Rekeningnummer Loket Heemstede: participatie Tandem Wij stellen voor aan Tandem voor de participatie in het Loket Heemstede (6 uur tot juli 28 en 12 uur per juli 28) en de inzet vanuit de backoffice (mantelzorgmakelaar) (5 uur per juli 28) een subsidie te verlenen van in 28 en 23, Loket Heemstede: uitbreiding participatie Stichting WOH Wij stellen voor de Inzet van de Stichting WOH in het Loket Heemstede uitte breiden per juli 28 met 18 uur per v/eek en hiervoor een subsidie te verlenen aan de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede van ( in 28 en 25.5 per Loket Heemstede; uitbreiding participatie Stichting WOH Wij stellen voor om de voorlichting over het Loket en de individuele voorzieningen te verbeteren en hiervoor voorlichtingsmateriaal ontwikkelen. 7.5 eenmalig 28 en 2.5 structureel ,4343 verbeteren ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders: Centrum Jeugd en 3.2 Gezin (opgenomen in CJG begroting) Wtj stellen voor om voor het realiseren van een CJG in het vierde kwartaal 28: 1. per september 28 een huurovereenkomst aan te gaan met de JGZ Kennemerland voor de huur van een gedeelte van het 'Gezondheidshuis'. 2. per 28 een kwartiermaker aan te stellen voor 14 uur per week voor de duur van 6 maanden , Het functioneren van het CJG jaarlijks te evalueren Subsidiering Tandem mantelzorgondersteuning Wij stellen voor om aan de Stichting Tandem ingaande 28 een structurele subsidie te verlenen voor de algemene inzet in Heemstede

20 3.3.2 Subsidiering Stichting thuiszorg Gehandicapten Wij stellen voor om aan de Stichting Thuiszorg Gehandicapten Ingaande 28 een structurele subsidie te rlenen voor de ondersteuning van Heemsteedse mantelzorgers Verbeteren van het bereik en de ondersteuning van longe mantelzorgers Wij stellen voor om het bereik en de ondersteuning van jonge mantelzorgers te verbeteren door het laten afnemen van vragenlijsten op het voortgezet onder wijs via de jeugdgezondheidszorg (GGD). De kosten hiervan gegroten we eenmalig op 1. In 29 en vanaf structureel per jaar Ondersteuning activerend huisbezoek Stichting WOH Wij stellen voor om de Stichting WOH een subsidie te verstrekken voor de uitvoering van 6 uur activerend huisbezoek per week Proefdeelname aan activiteiten door senioren Wij stellen voor aan senioren die activerend huisbezoek ontvangen gratis proefdeelname aan te bieden aan de acuvrterten van bijvoorbeeld de Stichting WOH of de Stichting CASCA Voortzetten en uitbreiden activiteiten Stichting de Baan Wij stellen voor om aan Stichting De Baan 1. ingaande 29 een structurele subsidie te verlenen vo r activiteiten die plaatsvinden binnen het reguliere sociaal-cultureel werk. 2. ingaande 28 een aanvullende subsidie te verlenen \ oor de ondersteuning en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers Vergrotten van de inzet van Stichting Kontext Wij stellen voor om aan de subsidie aan Stichting Kontext ingaande 28 te verhogen met 36. voor het uitbreiden van de formatie met,5 fte Subsidiering project Draagnet Zorgbalans Wij stellen voor om ingaande 28 Stichting Zorgbalans een structurele subsidie te verlenen voor de ondersteuning van thuiswonende dementerenden, onder de voorwaarde dat het Zorgkantoor 5% van de totale kosten subsidieert Stichting Mentorschap Noord-Holland (evaluatienota 3.2.4) De kosten voor subsidies, inclusief de subsidie aan De Baan, volledig ten laste brengen van het Wmo-budget. Het in de begroting opgenomen bedrag van per 21 laten vrijvallen Wijzigingen AWBZ Kosten als gevolg van wijzigingen in de ondersteunende begeleiding AWBZ (bv dagopvang voor beginnende dementerenden) en de pakketmaatregel Awbz: de gevolgen van deze wijzigingen worden in de loop van 29 naar volle omvang bekend. De prognose is dat deze wijzigingen leiden tot extra koten voor Heemstede van ca 75. in 29 en ca 15. in 21. Inviduele voorzieningen (hoofdstuk 4) dekk. Wmo dekk. Overig Product Rekeningnummer 4,1 Huishoudelijke verzorging Uitgegaan is van do ingeschatte uren en de aanbestede te-ieven aangepast bj evaluat eno'.a I I Eigen biidraae Op basis van i^schattingen 2C I I 4.3 PGB (inclusief 5. evaluatienota 4.2.1) Op basis van inschattingen 29 I 347. I I Gezondheidsbeleid (hoofdstuk 5) dekk. Wmo dekk. Overig Product Rekeningnummer Bevorderen gezonde leefstijl jeugd Wij stellen voor om jaarlijks voorlichtingsactiviteiten gericht op het terugdringen van het gebruik van genotmiddelen aan te bieden aan de basisscholen (groepen 8) en de scholen voor voortgezet onderwijs (groepen 1 en 2) Jeugdsportpas Wj Stellen voor de ui'.vcerir.g var. de jeugdsportpas por 29 voc r de groepen 4 tot en me'. 8 van het basisonderwijs te cortinueren Tegengaan overgewicht, combinatie fitness/leefpatroon Wij ste'lenvoo.' per 2C9 kinderen (basiscr.de-.vijs) met overgewicht een combinatie- aan te bieden van fitness en het verbeteren van het eetpatroon Project Sporthackers leerlingen voortgezet onderwijs Wij stel en voor he', project Sporthackers aan te bieden aan leerlingen van het voortgezet cncerv.ï.s Extra bewegingsactiviteitcn jongeren Wij stellen voor om irgaar.de 2GD oor. bedrag van C 5. per jaa r te reserveren voor extra be'.veg'ngsactiviteiten voor jcnge'en van 12 tot 18 jsor Galm-project voor senioren 65 tot 75 jaar Wij stellen voor om ingaande 25 een GALM project te staiton voor senioren van 5 tot 75 jaar Jeugd-RIAGG, collectieve preventie GGZ jeugd Ingaande 28 wordt aan hot Jeugd-RIAGG oen structurele subsid'c verleend voor do col'ectieve orovontio cccstel jke gezondheid, gericht op jejgd Stichting Buitenamstel, collectieve preventie GGZ Irgaande 23 wordt aan Stich'.ing Bu:te.namstel De Geestgronden een subs : die verleend voor c'e activitehen op het gebied van de collectieve preventie geestelijke gezonche'd, geric'nt op vciwasser.er. volwassenen Subsidiering Stichting Onbekende Kwaliteiten Wij ste'len voor cm vanaf 28 aan Stichting Onbekende Kwalteiten een structure'e subside te verlenen voor c'e onderste-uring van (ex-)ciiënten in de geestelijke gezondheidszorg Training systematisch signaleren Wij stellen voc r op jaarbasis C 5.CO te resolveren vcor de organisatie van de training 'Systematisch signaleren' voor met ouderen.vcikzame professiona's

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA Balans Balans 31-12-2010 31-12-2009 1. UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Bank-en girosaldi / rekening courant Heemstede

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingswijziging

Bijlage 2: Begrotingswijziging Bijlage 2: Begrotingswijziging Inkomen Realisatie INKOMEN Primitieve Voordeel/nadeel VJN NJN Bijdrage gemeenten 5.544.945 5.723.105 5.770.412 47.307 Uitgaven 5.544.945 5.723.105 5.770.412-47.307 apparaatskosten

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft bijlage 1 Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015 o.b.v. de

B&W Vergadering. 2. Het college heeft bijlage 1 Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015 o.b.v. de 2.1.3 Grondslagen en Uitwerking definitieve Verevening Jeugdhulp 2015 1 Dossier 2158 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2158 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 12 september 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

2006. Nr. : 06.0146 Dnst. : C&E. Financiële gevolgen van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor 2007. Leiden, 28 november 2006.

2006. Nr. : 06.0146 Dnst. : C&E. Financiële gevolgen van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor 2007. Leiden, 28 november 2006. 2006. Nr. : 06.0146 Dnst. : C&E Financiële gevolgen van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor 2007. Leiden, 28 november 2006. Vanaf 1 januari krijgt de gemeente Leiden, als gevolg van de invoering

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario.

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 3 december 2008 / 196/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 december 2008 Onderwerp Plan van aanpak EKD Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn /

Nadere informatie

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Managementrapportage 2014-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1.1 Voorwoord...4 2.1 Realisatie doelstellingen...5

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Steller : A.F.M.E. Marinus Telefoonnummer: (0343) 565910 E-mailadres : Adrie.marinus@heuvelrug.nl Onderwerp : 4e Bestuurlijk Financiële rapportage

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015.

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015. Gemeente Bladel MEDEDELING Economisch hart van de Kempen IIIIIIIIIDIIIIIIIIII Nummer : R2015.117 Onderwerp : Septembercirculaire 2015 Aan de raad Samenvatting De septembercirculaire bevat informatie over

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: Het beleid in het kader van sociaal medische indicatie in relatie tot de Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen

Nadere informatie

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling Eerste bestuursrapportage 2015 In onderstaand overzicht geven we de stand van de post onvoorzien weer en het verwachte rekeningresultaat 2015. De bedragen ronden we af op 250,--. (+ = positief / - = negatief)

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen.

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 09G200896 318912 / 318912 ONDERWERP Actualisatie huisvestingsplannen. H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Afdeling kwartaal 1

Afdeling kwartaal 1 1 6. 0 0 0 3 0 3 0 Afdeling 1 Gebundelde uitkering (BUIG) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van het budget gebundelde uitkering (BUIG) gedurende het jaar Uit het budget BUIG wordt algemene

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Aanleg kunstgras Duinrand S. Aan de raad,

Aanleg kunstgras Duinrand S. Aan de raad, Agendapunt : 8 Voorstelnummer : 04-30 Raadsvergadering : 24 april 2007 Classificatienummer : Naam opsteller : M. Weima Informatie op te vragen bij : Portefeuillehouder(s) : Else Trap onderwerp: Aanleg

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad Portefeuille: J. de Graaf No. B12.002085 Dronten, 6 november 2012 Beleidskeuzes WWB 2013 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Voor de besteding van de doeluitkering werkdeel WWB 2013 ter

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Zaaknummer 00494739 Onderwerp Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk op drie tijdstippen in het jaar de informatie over

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497 18e wijziging begroting provincie 1997 Nr. FEZ-497 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972920/23 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 Raadsvoorstel 49 Vergadering 8 mei 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 B&W vergadering : 27 maart 2007 Dienst / afdeling : SE. MOeD Aan de gemeenteraad, Als één van de uitwerkingen

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1 Bestuursrapportage 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma 2 Openbare ruimte 6 3.3 Programma

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2013.0026 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer Aan de gemeenteraad Het schoolbestuur Stichting Tabijn heeft in

Nadere informatie

Managementrapportage. Najaar 2015

Managementrapportage. Najaar 2015 Vergadering 7 oktober 2015 Agendapunt Aan: Algemeen Bestuur Regio Midden-Holland Bijlage(n): - Betreft: Managementrapportage najaar 2015 Datum: 31 augustus 2015 Managementrapportage Najaar 2015 September

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

AFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema

AFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema 1. Themabegroting 2015 Totaal per thema Omschrijving I/S Bedrag afwijking 1 Heerenveen bestuurt en organiseert I 226.000 2 Heerenveen werkt 0 3 Heerenveen kiest voor leefbaarheid in wijken en dorpen I

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. Dijkman J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de

Nadere informatie