Boek 1 Jaarverslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boek 1 Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Boek 1 Jaarverslag 2009

2 INHOD Blz. 1. Financiële paragraaf 3 2. Lokale beleidskaders, voorgang projecten en 12 collegewerkprogramma 3. Bedrijfsvoering en Sociaal jaarverslag Financiering Grondbeleid Lokale heffingen en algemene dekkingsmiddelen Verbonden partijen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen 153

3 Financiële paragraaf

4 Financiële paragraaf Algemeen Voor u ligt de programmarekening De programmarekening is het sluitstuk van het budgetcyclusproces. De programmarekening sluit, evenals de begroting, aan bij de rolverdeling tussen raad en college na invoering van het dualisme. In de programmabegroting worden de kaders en prioriteiten gesteld, de beoogde effecten aangegeven en vindt op programmaniveau autorisatie plaats van budgetten. De verdere uitvoering/uitwerking ligt in handen van het college. Via de programmarekening legt het college verantwoording af. De opzet van de programmarekening 2009 is gelijk aan de opzet van de begroting Verder kan nog worden vermeld dat de jaarrekening 2009 aansluit bij de voorschriften met betrekking tot de gemeentelijke begroting en jaarrekening, de zgn. BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten). Resultaat De jaarrekening 2009 sluit met een nadelig resultaat van en bedraagt -/- 7,91% van de totale uitgaven voor het verwerken van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Bij de 2 e bestuursrapportage 2009 gingen we nog uit van een nadelig resultaat van en een percentage van -/- 19,30%. Als alle mutaties op de reserves worden meegenomen bedraagt het resultaat voordelig en is het percentage 0,20%. (2 e bestuursrapportage 2009 nadelig resultaat van en het percentage -/- 0,95%). De in de jaarrekening verwerkte mutaties met de reserves zijn alle gebaseerd op eerder door uw raad genomen besluiten. Het resultaat is als volgt te recapituleren (x 1.000): Rekening Begroting Rekening 2009 na wijziging Lasten (exclusief stortingen in reserves) Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) Resultaat voor bestemming reserves Per saldo toevoeging c.q. onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming reserves Het voordelige resultaat van is afzonderlijk op de balans opgenomen onder het eigen vermogen. Bij de vaststelling van de 2 e bestuursrapportage 2009 heeft de raad besloten de volgende onderwerpen ten laste van het jaarrekeningresultaat 2009 te brengen: voor het aanstellen van 13 taalcoaches in ten behoeve van jeugd en armoede voor de doorontwikkeling in de jaren 2010 e.v ten behoeve van de verdere uitvoering van handhavingsactiviteiten zoals in de raadsvergadering van 18 juni 2009 is besloten ten behoeve van de inzet van combinatiefuncties ten behoeve van het opstellen van criteria voor omgang met beeldbepalende objecten. Bij de 2 e bestuursrapportage 2009 is een inschatting gemaakt van het budget dat door zou moeten schuiven naar Bij de jaarrekening 2009 is van een 2-tal posten gebleken dat er minder is uitgegeven dan was ingeschat bij de bestuursrapportage.

5 Het gaat om de volgende onderdelen: - Jeugd en armoede De doorontwikkeling in de jaren 2010 e.v Aangezien de gemeenteraad bij de 2 e bestuursrapportage al heeft besloten om deze onderdelen door te schuiven naar 2010 is het in lijn met dat besluit om deze bedragen ook over te hevelen naar 2010 voor de uitvoering van de taken. Rekening houdend met bovengenoemde zaken zal het tekort bedragen (zijnde het positieve resultaat van /- de claims uit de 2 e berap 2009 van ). Analyse resultaat Zoals reeds aangegeven is het saldo voor bestemming van de jaarrekening nadelig. Na verwerking van de mutaties in de reserves bedraagt het resultaat voordelig. Hiervan heeft nadelig betrekking op de grondexploitatie en voordelig op de algemene dienst. Tot en met de 2 e bestuursrapportage 2009 was rekening gehouden met een nadelig resultaat van na verwerking van de mutaties in de reserves. Het verschil in het jaarrekeningsaldo na verwerking van de reserves ten opzichte van de bestuursrapportage bedraagt voordelig en zal nader worden toegelicht. Bij de analyse van de verschillen bij de programma s (boekwerk jaarrekening 2009 ) wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de aangepaste begroting (t/m 2 e bestuursrapportage 2009) en de realisatie (jaarrekening) op product- c.q. programmaniveau. In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven op de belangrijkste mutaties naar uitgaven- en inkomstenstromen. In dit overzicht wordt dus inzicht gegeven op kostensoort niveau, welke dwars door alle programma s heen een vergelijking maakt. x 1 miljoen v = voordeel; n = nadeel Saldo jaarrekening 2009 Verwerkt t/m 2e Berap 2009 Verschil bij opstellen jaarrekening 2009 Saldo 0,2 V 1,0 N 1,2 V Stromen: - Kapitaallasten 0,5 V 0,5 V 0,0 - Rente en winstuitkeringen 0,2 N 0,2 N 0,0 - Salarissen en inhuur 0,5 N 0,6 N 0,1 V - Inkomensoverdrachten 1,3 V 0,6 V 0,7 V - Rijksbijdragen 0,8 N 1,0 N 0,2 V - Belastingen/retributies, overige baten 0,9 V 0,3 V 0,6 V - Duurzame goederen e.d. 3,8 V 8,7 N 12,5 V - Stelposten begroting 0,3 V 0,4 V 0,1 N - Grondexploitatie 2,6 N 0,3 N 2,3 N - Mutaties reserves en voorzieningen 3,2 N 7,3 V 10,5 N - Resultaat begroting voor wijzigingen 0,7 V 0,7 V 0,0 Verklaring resultaat op hoofdlijnen Bij de verklaring op hoofdlijnen wordt aangesloten bij de uitsplitsing naar stromen, zoals in het schema bij de analyse resultaat is aangegeven. Ook hier wordt ingegaan op het verschil tussen de uitkomsten van de jaarrekening en het verwachte resultaat na de 2 e bestuursrapportage. Salarissen en inhuur In de begroting 2009 was budget opgenomen voor de capaciteit van het ambtelijk apparaat van 269,89 formatieplaatsen. Daarbij waren een aantal vacatures nog niet ingevuld. Het is niet altijd gelukt deze vacatures in te vullen. De totale salarissom laat een voordeel zien van zijnde 0,06%

6 van het bij de 2 e bestuursrapportage vermelde volume. Per saldo is voor minder ingehuurd dan waarmee bij de 2 e bestuursrapportage nog rekening werd gehouden. Op 31 december 2009 waren 252,29 formatieplaatsen ingevuld. De analyse met betrekking tot de salarissen en inhuur wijkt af van het onderdeel dat wordt vermeld in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Dit wordt veroorzaakt doordat in deze analyse alle salarislasten worden meegenomen (ook bv de vrijwillige brandweer) en in de bedrijfsvoeringsparagraaf alleen de loonkosten van het ambtelijk apparaat worden weergegeven. Het ziekteverzuimpercentage was in 2009 gemiddeld 5,76%. Ten opzichte van 2008 betekent dit een stijging van 0,93 procentpunt. Inkomensoverdrachten Tot deze kostensoort behoren o.a. de uitkering sociale zaken, subsidies en bijdragen aan verenigingen en instellingen, uitgaven gemeenschappelijke regelingen e.d.. Op het product WMO vervoersvoorzieningen is een positief saldo ontstaan van doordat het aantal deeltaxiritten in 2009 aanmerkelijk lager was dan begroot. Daarnaast werd aan omzetbelasting over voorgaande jaren ontvangen omdat de belastingdienst over die jaren alsnog heeft ingestemd met belast ondernemerschap voor het gehandicaptenvervoer zodat dit product ten opzichte van de bestuursrapportage voordeliger uit komt. Bij de 2 e bestuursrapportage werd er nog vanuit gegaan dat de bijdragen aan een aantal sportverenigingen in te realiseren was- en kleedgelegenheden in 2009 zou worden betaald. Omdat de investeringen nog niet gerealiseerd zijn schuift ook de bijdrage door naar Hiermee is een bedrag gemoeid van De bijdragen aan professionele instellingen komen lager uit dan waarmee bij de 2 e bestuursrapportage rekening was gehouden. Een bedrag van , gereserveerd uit het jaarrekeningresultaat 2008 voor het project uitvoering regeling mantelzorgcompliment is niet besteed. Een tweetal geraamde bijdragen tot een totaal bedrag van resp. in het kader van Jeugd en gezin en volkshuisvesting zijn beide niet uitbetaald. De daarmee verband houdende rijksbijdragen zijn eveneens niet ontvangen. Bij het opstellen van de 2 e bestuursrapportage werd, gelet op de economische situatie en het verwachte aantal max WW-ers, rekening gehouden met een extra instroom in de regeling WWB inkomen vanaf september Het werkelijke saldo bleek lager te zijn dan geraamd. Dit wordt ook veroorzaakt door de inwerkingtreding van de WIJ, zodat er minder instroom is uit de categorie tot 27 jaar. Per saldo werd het budget voor algemene bestaanskosten met onderschreden. Tegenover voornoemde voordelige verschillen ontstond op de kostensoort inkomensoverdrachten ook een nadelig verschil. Bij de 2 e bestuursrapportage was de geraamde bijdrage van de provincie Noord Brabant in de aanleg van de Oostrand afgeraamd van naar Door de weersomstandigheden eind 2009 is de uitvoering van de werkzaamheden vertraagd. De bijdragen in de kosten van de provincie zijn hierdoor deels doorgeschoven naar iteindelijk werd in minder als bate verantwoord. Rijksbijdragen Voor tal van activiteiten wordt vanuit het rijk een specifieke uitkering ontvangen voor de kosten verbonden aan deze activiteiten. Hiernaast wordt via de algemene uitkering uit het gemeentefonds een bijdrage gekregen. De gelden uit dit fonds kunnen vrij worden ingezet voor een aantal basistaken van de gemeente. Bij de 1 e bestuursrapportage 2009 werd de geraamde rijksbijdrage WWB inkomen nog met verlaagd naar Het definitieve budget voor 2009 is in het najaar van 2009 vastgesteld op en komt daarmee voordeliger uit. Van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid is een extra bijdrage van ontvangen in het kader van de Sociale Werkvoorziening. Deze bijdrage is overigens integraal doorbetaald aan de WVS groep. Belastingen/retributies en overige baten De inkomsten uit belastingen en retributies blijken (afgerond) hoger te zijn dan waarmee rekening was gehouden bij de 2 e bestuursrapportage.

7 Dit voordeel wordt voor veroorzaakt door hogere bouwleges. Ondanks de economische recessie blijft het aantal bouwaanvragen onveranderd hoog. In 2009 gaat het opvallend vaak om investeringen die resulteren in bouwleges tussen de en Een tweede voordeel heeft betrekking op de opbrengst OZB. In de begroting was rekening gehouden met een volumetoename van 20 miljoen voor de categorie niet-woningen. Dat bleek uiteindelijk 48,5 miljoen te zijn. Als gevolg daarvan was de opbrengst OZB hoger dan waarmee rekening was gehouden bij de 2 e bestuursrapportage. Tenslotte werd op de kostensoort Overige baten een voordeliger resultaat bereikt ten opzichte van de 2 e bestuursrapportage van Tot een bedrag van wordt dat veroorzaakt door verantwoorde ontvangsten schuldhulpverlening, BBZ uitkeringen en terugvordering en verhaal. Overigens wordt een belangrijk deel van deze ontvangsten als dubieus aangemerkt. Daarvoor is een voorziening getroffen. Een bedrag van ruim werd verantwoord als vergoeding van het grondbedrijf voor de boekwaarde van de gronden van het evenemententerrein Klundert. Duurzame goederen/overige goederen en diensten/verkopen Deze onderdelen laten ten opzichte van de situatie bij de 2 e bestuursrapportage een voordeel zien van (afgerond) Dit voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende componenten: - Lagere kosten duurzame goederen, voornamelijk investeringen maatschappelijk nut o.a o Overdracht woonwagencentra o Fiets- en wandelpadennetwerk o Aanleg Oostrand o Sportcomplex Klundert o Overige wegen o Aanpassing infrastructuur De Knip o Toegankelijkheid openbaar vervoer o Revitalisering / masterplan centrum Zvb o Overige per saldo Tegenover de lagere investeringen maatschappelijk nut staan Ook lagere onttrekkingen aan de reserve maatschappelijk nut. - Lagere kosten vervangingen beheerplannen Lagere algemene kosten grondbedrijf Lagere kosten collegewerkprogramma Lagere kosten bouw- en woonrijpmaken Nadelige verschillen per saldo Stelposten begroting Bij de vaststelling van de beschikbare ruimte voor het aan de 2 e bestuursrapportage 2008 en de begroting gekoppelde afwegingsmoment is in verband met de overdracht / renovatie woonwagencentra een bedrag van als structureel voordeel geraamd. In de jaarrekening heeft op deze stelpost geen boeking plaats gevonden waardoor nu ten opzichte van de begroting na wijziging een nadelig resultaat ontstaat van (Bouw)grondexploitatie Ten opzichte van de 2 e bestuursrapportage is er sprake van een nadelig verschil van (afgerond) De belangrijkste verschillen zijn: - Bij de 2 e bestuursrapportage ingeschat dat binnen de exploitatie Oude Moerdijkseweg, Bosselaar Zuid en Evenemententerrein Klundert grond verkocht zou worden. Dit is doorgeschoven naar 2010 en levert een nadeel op van Bij de begroting en de 2 e bestuursrapportage was ingeschat dat een bijdrage van ter dekking van de kosten van de uitbreiding van St. Jozefschool uit de grondexploitatie kon worden onttrokken. Vanwege onvoldoende resultaat binnen de grondexploitatie is dit in 2009 niet mogelijk gebleken. Dit levert derhalve een voordeel op van Ter dekking van de kosten die gemaakt worden voor het Havenfront te Willemstad is er een reserve gevormd. Bij de 1 e bestuursrapportage 2009 was de raming van de onttrekking aan de reserve geoormerkte gelden grondexploitatie verhoogd naar De feitelijke onttrekking bedroeg en is verantwoord onder de hierna toegelichte uitgaven- en inkomstenstroom mutaties reserves en voorzieningen.

8 - In het kader van strategische verwervingen zijn een 2-tal panden aangekocht. Deze aankoop kon niet meer in de 2 e bestuursrapportage worden meegenomen en levert een nadeel op van Doordat geplande zaken volgens de begroting of de bestuursrapportages niet zijn doorgegaan levert dit ook verschillen op binnen de toe- en afname van de boekwaarde van de diverse plannen. Per saldo gaat het hier om een nadeel van Mutaties reserves en voorzieningen De mutaties op de reserves en voorzieningen leveren een nadeel op van Dit bestaat uit meer storting in de reserves en minder onttrekkingen aan de reserves. Enkele van de grootste verschillen zijn: Nadelig: - Minder onttrekking aan de reserve CWP onder meer vanwege lagere investeringen op basis van het mobiliteitsplan en het milieubeleidsplan. - Minder onttrekking aan de reserve maatschappelijk nut omdat de investeringen waarvoor die onttrekkingen waren geraamd nog niet of niet volledig zijn gerealiseerd. De belangrijkste zijn: o Overdracht woonwagencentra o Fiets- en wandelpadennetwerk o Aanleg Oostrand o Vervangingen o.b.v. beheerplannen o Sportcomplex Klundert o Bijdrage was- en kleedgelegenheid o Sanering gasfabriek Klundert o Herinrichting diverse wegen Op het product geldleningen en uitzettingen > 1 jaar is een bedrag van verantwoord als stortingen in de voorziening riolering wegens bespaarde rente. Die storting is in de uitgavenen inkomensstroom Rente en winstuitkeringen eveneens verantwoord, maar dan als bate. - Wegens toevoeging aan voorzieningen voor (verwacht) verlies van een aantal plannen werd meer toegevoegd dan bij de 2 e bestuursrapportage was geraamd. De belangrijkste mutaties zijn geraamd verlies De Knip en geraamd verlies centrum Moerdijk. Voordelig: - Meer onttrokken aan de reserve geoormerkte gelden grondexploitatie ten behoeve van Havenfront Willemstad. De onttrekking aan die reserve was geraamd op de uitgaven- en inkomensstroom Bouwgrondexploitatie. Resultaat begroting voor wijzigingen In de door de Raad vastgestelde begroting was sprake van een voordelig saldo na bestemming van iteraard is dit bedrag op zich nadien niet meer gewijzigd, wel is het een startpunt voor de latere bepaling van het uiteindelijke saldo. Het verschil tussen dit saldo en de bestuursrapportages is uitgewerkt in de verschillende bestuursrapportages. In de voorgaande analyse wordt dan vervolgens aandacht geschonken aan de opgetreden verschillen tussen de 2 e bestuursrapportage en de nu voorliggende jaarrekening. Verklaring resultaat ten opzichte van de primitieve begroting Ten opzichte van het geraamde begrotingsresultaat in de primitieve begroting komt het jaarrekeningresultaat nadeliger uit. De belangrijkste oorzaken voor dit verschil treft u hieronder aan: Resultaat volgens de primitieve begroting Resultaat volgens de jaarrekening Lager resultaat dan geraamd in de primitieve begroting Voordelige verschillen: Lagere kosten investeringen maatschappelijk nut wegen / openbaar vervoer Lagere eigen salariskosten inclusief ontvangen ziekengeld en WAO Lagere kosten doorontwikkeling organisatie

9 Restitutie BTW naheffing HSL Lagere kosten uitvoering waterfront Moerdijk Lagere kosten voorziening huisvesting onderwijs o.a. door schade-uitkering Liquidatie uitkering IZA Nederland Nadelige verschillen: Hogere inhuur wegens ziekte, vacatures en CWP Hogere storting in voorziening wachtgeld / pensioen Bijdrage maritiem gebouw Willemstad Hogere kosten woningaanpassingen WMO Hogere kosten bodemsanering / bodembescherming Hogere lasten bestemmingsplannen w.o Bosselaar Zuid Hogere lasten a.g.v overdracht woonwagencentra Hoger nadelige mutaties grondexploitatie Hogere kosten lastenverlichting minima Lager dividend Intergas Hogere kosten leerlingvervoer Mutaties in reserves en voorzieningen *) Overige nadelige verschillen per saldo Per saldo nadeliger *) betreft o.a. lagere onttrekking aan de reserve CWP ad en een per saldo hogere storting in de reserve maatschappelijk nut ad , waartegenover een hogere onttrekking aan de algemene reserve van en de besteding van het gereserveerde jaarrekeningresultaat 2008 ad Toelichting analyse verschillen per programma In het boekwerk jaarrekening 2009 wordt naast de balans en de toelichting hierop, ook ingegaan op de cijfermatige uitkomst van de jaarrekening per programma. Naast een overzicht van het totaal aan lasten en baten binnen een programma wordt een overzicht gegeven van het resultaat per programma voor bestemming. Daarnaast wordt aangegeven wat het saldo van het programma zou zijn rekening houdend met de diverse mutaties van en naar de reserves. De begrotings- en rekeningsregels (BBV-voorschriften) geven aan dat een analyse moet worden gegeven van het verschil tussen lasten en baten voor resultaatbestemming per programma. Dit betekent dat verrekeningen met reserves ook moeten worden meegenomen. Begrotings- en rekeningstechnisch worden deze verrekeningen met de reserves verwerkt binnen programma 4 (product 980). Voor het resultaat na bestemming van de totale jaarrekening hebben uitgaven binnen de diverse programma s die gedekt worden uit een reserve geen invloed. Dit geldt ook voor inkomsten binnen een programma die toegevoegd worden aan een reserve. In de analyses bij de diverse programma s wordt bij het onderdeel overige verschillen een onderscheid gemaakt met betrekking tot zaken die invloed hebben op het totale resultaat binnen de rekening en zaken die wel onderdeel uitmaken van het verschil binnen een programma, doch die geen invloed hebben op het totale resultaat. Dit omdat tegenover dit voor- of nadeel een bijdrage aan, dan wel bijdrage van de reserve staat. Bovenstaande doet zich vooral voor bij de investeringen/projecten met maatschappelijk nut. De Her besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat deze uitgaven, zoveel als mogelijk, direct ten laste van de exploitatie gebracht moeten worden. Tegenover deze uitgaven staat bijna altijd een bijdrage vanuit de reserves. Deze mutaties hebben dus geen invloed op het resultaat na bestemming. Voorheen werden deze investeringen verwerkt binnen de balans. In 2009 zijn binnen een aantal programma s de totale uitgaven voor een investering/project binnen de begroting gebracht. In werkelijkheid blijkt vaak dat in 2009 nog geen, dan wel een beperkt, bedrag is uitgegeven. Bij de confrontatie tussen het begrote bedrag en het gerealiseerde bedrag binnen een programma geeft dit soms aanzienlijke verschillen. Op het moment dat nog geen uitgaven of slechts een deel van de uitgaven zijn gedaan, wordt de bijdrage vanuit de reserve hier natuurlijk op afgestemd. Deze bedragen worden één-op-één aan elkaar gerelateerd.

10 Gezuiverd resultaat Voor een goed inzicht in de financiële positie van een gemeente is het resultaat uit normale bedrijfsuitoefening - ofwel het gezuiverd resultaat - van belang. Om te komen tot dit gezuiverde rekeningresultaat dienen op het saldo van baten en lasten volgens de jaarrekening een aantal correcties plaats te vinden. Formeel dienen op dit saldo eerst de stortingen in en onttrekkingen aan bestemmingsreserves te worden gecorrigeerd. Als van dat saldo ook nog eens de buitengewone baten en lasten worden geëlimineerd komen we tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. Tot de buitengewone baten en lasten behoren opbrengsten of kosten die niet zijn ontstaan uit normale bedrijfsuitoefening zoals verkoopwinsten en verliezen op vaste activa en resultaten als gevolg van stelselwijzigingen. Als op het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ook nog de bijzondere baten en lasten zoals belangrijke afrekenverschillen / correcties uit voorgaande jaren en het resultaat uit grondexploitatie worden gecorrigeerd, wordt inzicht verkregen in het gezuiverd jaarresultaat. Incidentele baten en lasten en beperkte afwikkelingsverschillen vallen binnen de normale baten en lasten. Onderstaand volgt een overzicht van de opbouw van het gezuiverd resultaat volgens het door de provincie Noord- Brabant gepresenteerde standaardmodel. Rekening van baten en lasten (x 1.000) + Baten (incl. onttrekkingen in reserves) -/- Lasten (incl. stortingen aan reserves) Saldo baten / lasten conform functie Verwerkte stortingen in reserves -/- Verwerkte onttrekkingen aan reserves -/- Buitengewone baten + Buitengewone lasten Resultaat uit normale bedrijfsvoering -/- Bijzondere baten + Bijzondere lasten Gezuiverd resultaat (resultaat uit normale baten en lasten) Begroting 2009 Rekening 2009 (na wijziging) Het gezuiverd resultaat over 2009 bedraagt nadelig. Daartoe zijn op het saldo van baten en lasten, ná correctie voor de stortingen in en onttrekkingen aan reserves, de navolgende posten gecorrigeerd: Bijzondere baten: 1 e tranche afkoopsom liquidatie IZA Nederland Restitutie BTW naheffing 2003 HSL incl. invorderingsrente Restitutie BTW gehandicaptenvervoer WMO 2007/ Inruil afgeschreven tractiemiddelen Bijzondere lasten: Afrekening algemene uitkering 2007/ Resultaat grondexploitatie Afkoopsom onderhoud en beheer woonwagencentra

11 Reserves en voorzieningen Van het verloop van de reserves over 2009 geven wij u het volgende overzicht: (bedragen x 1.000) Stand reserves per 31 december Verwerking resultaat Stand reserves per 1 januari /- Onttrekkingen Stortingen Per saldo onttrokken uit de reserves Resultaat na bestemming reserves /- Resultaat voor bestemming Stand reserves per 31 december Het totaal van de reserves per ultimo 2009 bedraagt 79,3 miljoen tegenover 86,2 miljoen per 31 december Dat is 65,9% van het balanstotaal (2008: 70,1% van het balanstotaal). De omvang van de algemene reserve bedraagt per 31 december ,4 miljoen. De algemene reserve heeft een belangrijke functie als algemeen weerstandsvermogen en buffer tegen niet gecalculeerde risico s. Door de raad is in oktober 2008 vastgesteld dat voor de lopende raadsperiode een weerstandsratio van 2 (= ruim voldoende) en het daarbij behorende weerstandsvermogen van 17,5 miljoen voldoende is bij de huidige omvang van de restrisico s. De weerstandsratio en het daarbij behorende weerstandsvermogen zal voor de nieuwe raadsperiode opnieuw worden vastgesteld door de dan nieuw aangetreden raad. De algemene reserve (de buffer) die vrij besteedbaar is bedraagt dan 11,9 miljoen. Indien de algemene reserve wordt aangewend voor dat bedrag ontstaat er een rentederving van ongeveer De gemeenteraad bepaalt het risicoprofiel van de gemeente en dus de hoogte van de buffer. De omvang van de bestemmingsreserves bedraagt per 31 december ,7 miljoen. Deze middelen zijn afgezonderd van de algemene reserve ten behoeve van reeds afgesproken activiteiten. Op 31 december 2009 bedraagt de stand van de voorzieningen 20,2 miljoen.

12 Lokale beleidskaders, voortgang projecten en collegewerkprogramma

13 PROGRAMMA 1 SAMENLEVING Onderdeel A. Wonen, zorg en welzijn In dit onderdeel staan centraal: Het creëren van een woningvoorraad van hoge kwaliteit die aansluit bij de behoefte op korte en lange termijn; Het door dorpsvernieuwing op peil houden van de bestaande woningvoorraad. Het bevorderen van optimale kansen op een gezond leven voor iedereen. Elf kernen, elk met hun eigen identiteit, hun eigen historie, hun eigen cultuur behouden en waar mogelijk versterken en te bewerkstelligen dat de verschillende kernen, binnen de eenheid die de gemeente vormt, alle als volwaardige leefgemeenschappen kunnen functioneren; Iedere burger, jong en oud, gehandicapt of niet gehandicapt, autochtoon of allochtoon, met en zonder problemen, volwaardig aan de samenleving te laten deelnemen. Gemeenschappelijke regelingen Regiobureau Breda. Overlegplatform portefeuille Volkshuisvesting (zie onderdeel L. Strategie) Regionale Samenwerking Volkshuisvesting Het organiseren en ondersteunen van de regionale samenwerking op het gebied van de volkshuisvesting zoals door het rijk en de provincie wordt gestimuleerd. De regeling heeft tot doel uitvoering te geven aan de volkshuisvestingstaken waarvan de gemeenten in de regio hebben besloten deze gezamenlijk uit te voeren. Openbare gezondheidszorg West-Brabant Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg. Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (deeltaxi) De gemeente is via een gemeenschappelijke regeling een samenwerking aangegaan met de gemeenten in West-Brabant en de provincie om inhoud te geven aan een kleinschalige collectief vervoer voor gehandicapten, ouderen en vrije reizigers. Lokale beleidskaders Subsidiebeleid (2007) In deze nota zijn de diverse soorten subsidies vastgelegd en zijn doelstellingen per beleidsterrein geformuleerd. Verder zijn de voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden om voor subsidie in aanmerking te komen. Er is vastgelegd op basis waarvan de subsidieverdeling plaatsvindt en wat de berekeningsmethodiek is die daarbij wordt gehanteerd. Harmonisatie verhuur gemeenschapshuizen (1998) In deze nota is vastgelegd op welke wijze het beheer van gemeenschapshuizen is geregeld. Harmonisatie beleid gemeentelijke buitensportaccommodaties (1998) Deze nota gaat in op de wijze waarop het onderhoud van de gemeentelijke buitensportaccommodaties geregeld is. Beleidsplan Wonen een (t)huis voor iedereen (2007) Hier zijn de ambities voor wonen voor de komende vier jaar bepaald. Beleidsplan maatschappij Meedoen (2008) Dit beleidsplan is een samenhangend en integraal beleidsplan met de hoofdthema s onderwijs en jeugd, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid en wonen. De komende jaren wordt geïnvesteerd in meedoen, in mens en (lokale) samenleving. Het eindperspectief is een samenhangend stelsel op het gebied van maatschappelijke voorzieningen met als resultaat een (lokale) samenleving waaraan iedere burger volwaardig participeert.

14 Op grond van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) is de gemeente verplicht om ieder 4 jaar een Gemeentelijk volksgezondheidsplan vast te stellen. Het tweede gemeentelijke Volksgezondheidsplan is een integraal onderdeel geworden van het beleidsplan Maatschappij (H7). Nota Bouwstenen voor een toekomstig accommodatiebeleid (2009) De nota beschrijft op hoofdlijnen de algemene doelstellingen die het beleidsveld accommodatiebeleid nastreeft en de rol die de gemeente hierin wenst te vervullen. In de nota zijn de uitkomsten uit de beeldvormende vergadering van 19 november 2008 verwerkt. De nota geeft de algemene kaders weer voor de volgende aandachtsgebieden: - basisvoorzieningen - gemeentelijke voorzieningen - basisonderwijs en brede school-ontwikkeling - sportaccommodaties - overige accommodaties De verdere uitwerking zal plaatsvinden via opstelling van het beleidsplan accommodatiebeleid in Verordeningen 1997 Regeling tot verlening van incidentele bijdragen aan verenigingen en instellingen ter gelegenheid van jubilea 1999 Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens 2005 Gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen Algemene Subsidieverordening 2007 Verordening Wet Inburgering 2008 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2008 VROM-Startersregeling Moerdijk 2009 Verordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen Wat doen we? Beleidsadvisering ten aanzien van maatschappelijke aangelegenheden; jeugd en gezin, onderwijs, wonen, maatschappelijke ondersteuning, daarnaast specifiek naar de doelgroepen jeugd, ouderen, gehandicapten, vluchtelingen en minderheden; itvoering geven aan beleidsplan Wonen ; Een (t)huis voor iedereen; Eén WMO-loket voor inwoners van de gemeente voor informatie, advisering en aanmelding voor zorgvragen; Het onderhouden van contacten met strategische samenwerkingspartners; itvoering geven aan actiepunten beleidsplan maatschappij; Invoeren wetswijzigingen Wet maatschappelijke ondersteuning; aanpassingen gemeentelijk beleid in verordening en beleidsregels; uitbreiding aanbod voorzieningen in het kader van maatschappelijke ondersteuning; Invoeren wetswijzigingen Wet Inburgering; implementatie van het Participatiebudget ten behoeve van duale trajecten in samenhang met Programma 3 onderdeel H. Werk en Inkomen; aanpassingen verordening Wet Inburgering en beleidsregels; itvoering gemeenschappelijke regeling collectief vervoer; Realiseren van concrete projecten en incidentele woningbouw, gericht op het creëren van voldoende kwalitatief goede woningen; Onderhouden van contacten met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars; Huisvesten van bijzondere doelgroepen als starters, senioren, statushouders, mensen met beperkingen en woonwagenbewoners; Het herinrichten van de woonwagencentra; Jaarlijks evalueren van de woningbouwplanning.

15 HOOFDPNTEN WMO Beleidsplan Maatschappij/WMO De uitvoering van het beleidsplan maatschappij; Meedoen is in volle gang en loopt volgens schema zoals is weergegeven in het bij het beleidsplan behorende actiepuntenplan. Hieronder worden enkele highlights van actiepunten uitgelicht: Onderwijsachterstanden Vanaf medio 2009 is de opleiding van ouders bij inschrijving op peuterspeelzalen als verplicht onderdeel opgenomen. Hierdoor is de spreiding van het gewicht van kinderen op de peuterspeelzalen nog niet afdoende in beeld voor het schooljaar 2009/2010. In het schooljaar 2009/2010 is het 3e dagdeel voor 3-jarigen gehandhaafd in de kern Standdaarbuiten en uitgebreid naar de kern Klundert en de wijk Torenveld in Zevenbergen. Het bereik van doelgroepkinderen moet uiteindelijk toenemen, maar is omdat pas gestart is na de herfstvakantie en aanpassing van de doelgroep naar 3-jarigen op slechts 29. Laaggeletterdheid In samenwerking met ROC, ambassadeurs laaggeletterdheid, bibliotheek en gemeente, zijn activiteiten in de week van de alfabetisering in 2009 (week 37) voorbereid en uitgevoerd. Er waren 3 hoofdactiviteiten: een grote publiciteitsactie, een voorleesmarathon en een campagne op de weekmarkten. Via deze activiteiten werd aandacht gevraagd voor deze problematiek, waarbij mensen zijn gewezen op de mogelijkheden tot het volgen van diverse cursussen. De activiteiten zijn inmiddels geëvalueerd en de verbeterpunten worden meegenomen bij de organisatie van de week in Overgewicht Diverse activiteiten zijn georganiseerd. Zo zijn op 8 locaties buitenschoolse opvang (BSO) gastsportlessen gehouden. In totaal hebben 206 kinderen in de leeftijd van 4-12 deelgenomen. Ook hebben 3 scholen deelgenomen aan Scoren voor gezondheid. Dit evenement vond plaats in het NAC-stadion. Kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar leerden van profvoetballers hoe zij gezond kunnen eten en bewegen. Het lesprogramma lekker fit voor basisscholen gaat over voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes. Daarnaast lopen er nog diverse ander projecten in het kader van bestrijding van overgewicht. In het najaar van 2009 heeft een evaluatie van het eerste projectjaar Gezond eten en bewegen in Moerdijk plaatsgevonden. Eenzaamheid De voorbereidingen om in samenwerking met de GGD aan de slag te gaan met het onderzoek naar eenzaamheid zijn afgerond. Het thema armoede vindt hierbij ook aansluiting. Publieksversie beleidsplan maatschappij Er is voor gekozen om een publieksversie van het beleidsplan maatschappij te gieten in de vorm van een informatiekrant. De eerste en tweede editie zijn in augustus en in december huis aan huis verspreid. In deze meedoen krant wordt verslag gedaan van projecten en actiepunten die voortvloeien uit het beleidsplan. Op deze manier informeren we onze burgers over de uitvoering van het beleid en laten we zien wat dat concreet voor onze burgers kan betekenen. In het eerste exemplaar is ingegaan op het thema laaggeletterdheid, het project lekker fit : een lesprogramma voor basisscholen in het kader van de bestrijding van overgewicht, samenwerking tussen peuterspeelzalen en basisscholen via een warme overdracht (mondelinge overdracht in plaats van schriftelijk) en de oprichting van het leefbaarheidsfonds Moerdijk Leeft in samenwerking met woningcorporaties. In het tweede exemplaar is aandacht besteed aan de Dag voor de veiligheid en zelfredzaamheid, samenwerking met het Jeugdsportfonds, waarbij financiële ondersteuning wordt gegeven om kinderen te kunnen laten sporten, is het verkiezingsdebat voor jongeren aangekondigd en is melding gemaakt van het project Alcohol en Sport in samenwerking met sportverenigingen.

16 itvoering WMO WMO Thuiszorg it de aanbesteding zijn twee nieuwe zorgaanbieders gekomen, Axxicom en Tzorg. We zijn hierdoor van tien zorgaanbieders teruggegaan naar zes aanbieders. Twee voormalige aanbieders met contract leverden effectief al geen zorg. Dat waren Circonflex en Stichting Thuiszorg Nederland. Alle cliënten die zorg ontvingen van Groenhuijsen en Thebe, hebben een nieuwe zorgaanbieder moeten kiezen of een persoonsgebonden budget. Daar viel mee samen dat vanaf 2010 de zorg door alfahulpen niet meer in zijn oorspronkelijke vorm aangeboden kan worden. De communicatie hierover is in samenspraak met de zorgaanbieders opgezet. Burgers hebben de keus uit zorg in natura, of zorg die door de betrokkene zelf ingekocht kan worden met een persoonsgebonden budget (PGB). Veel alfahulpen zijn in dienst gekomen bij de zorgaanbieders, waardoor er in de feitelijke situatie van de mensen niets veranderde. In sommige situaties is er gekozen voor het PGB. De communicatie hierover heeft plaatsgevonden in samenspraak met de zorgaanbieders. In de begroting is als uitgangspunt gehanteerd dat het budget van de WMO budgettair wordt opgenomen. De jaarrekening 2009 sluit op dit onderdeel voordeliger ten opzichte van de raming. Het effect van de nieuwe aanbesteding voor de levering van Hulp bij het Huishouden is uitgekomen op circa Pakketmaatregel AWBZ Per 1 januari 2009 is de pakketmaatregel AWBZ ingevoerd. Onderdeel hiervan is dat de functies Ondersteunende en Activerende Begeleiding en Behandeling in de AWBZ zijn samengevoegd tot twee nieuwe functies: begeleiding en behandeling. Een ander element in de maatregel is dat alleen nog mensen met een matige of zware beperking in aanmerking komen voor begeleiding. Mensen met een lichte beperking verliezen hun recht op begeleiding in De grondslag psychosociaal is uit de AWBZ verdwenen. Dat betekent dat mensen met alleen de grondslag psychosociaal geen beroep meer kunnen doen op een AWBZ-functie. Een deel van deze doelgroep zal zich in de toekomst tot de gemeente gaan wenden. Gemeenten worden via het gemeentefonds financieel gecompenseerd. Of deze compensatie toereikend is, is thans nog niet te overzien. Demografische ontwikkelingen De prognose met betrekking tot de bevolkingssamenstelling geeft het volgende beeld. De gemeente Moerdijk zal tot het jaar 2020 te maken hebben met krimp als het gaat om het inwonertal. In de publicatie Moerdijk in cijfers 2008 worden deze cijfers weergegeven. In de periode zal er sprake zijn van een daling van het aantal inwoners met 2,5%. Daarnaast heeft de landelijke vergrijzingstendens ook gevolgen voor de bevolkingssamenstelling van onze gemeente. Op 1 januari 2020 zal het aantal inwoners tot 45 jaar in de gemeente Moerdijk ten opzichte van 1 januari 2005 behoorlijk zijn afgenomen en zal het aantal 65-plussers behoorlijk zijn toegenomen. Deze vooruitzichten in combinatie met een daling van de gemiddelde grootte van de huishoudensamenstelling (daling van 2,41 in 2010 naar 2,2 personen in 2025) zal zijn weerslag hebben op het toekomstig beleid op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Overeenkomstig de visie woningbouw en de provinciale woningbouwprognose versneld realiseren van voldoende woningen naar behoefte en een constante bouwstroom De gemeente mag op basis van het provinciale beleid in de periode 2009 en 2010 totaal 389 woningen bouwen. In 2009 zijn in totaal 36 woningen opgeleverd. Hiertegenover staat de sloop van 14 woningen zodat sprake is van een netto toename van 22 woningen. Dat is het resultaat van de realisatie van onder meer de projecten Sportwijk in Fijnaart, De Blomhof in Standdaarbuiten en De Vang in Zevenbergschen Hoek. Voor de periode tot en met 2010 rest zodoende een aantal van 367 woningen. In de 2009 is voor 228 woningen een bouwvergunning verleend. Deze woningen zijn of komen op termijn in uitvoering. Verder is er in 2009 voor 42 woningen een bouwvergunning aangevraagd.

17 De verwachte jaarlijkse woningbouwproductie zal in de periode vanaf 2010 veel hoger liggen. Tot en met 2013 worden op basis van de huidige planningen circa 1700 woningen gerealiseerd, met andere woorden een gemiddelde productie van ongeveer 425 woningen per jaar. De verwachte woningbouwproductie voor de periode ziet er als volgt uit: Geprognosticeerd Jaar Opgeleverd Gesloopt Netto toevoeging Vanaf Totaal Gerealiseerd Jaar Opgeleverd Gesloopt Netto toevoeging Totaal Ondanks de lage woningbouwproductie voor 2009 kan worden gesteld dat de inhaalslag om het aantal toegestane woningen te realiseren vordert. In 2009 zijn de 25 huurappartementen van Serena, 20 huurappartementen in de Krugerstraat, 8 seniorenappartementen zorgcomplex De Blomhof en 38 huurappartementen van de Greenery in aanbouw genomen. Op grond van bovenstaande wordt de verwachting uitgesproken dat de toegestane woningvoorraad in 2012 wordt gehaald. De achterstand is dan volledig ingelopen en wordt omgebogen in een geplande productie die de toegestane productie ruimschoots zal realiseren (zie onderstaande tabel). itgaande van de huidige woningbouwplanning en de toegestane woningbouwproductie tot 2015 is er sprake van een overcapaciteit van 127%. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de taakstelling te voorzien in een overcapaciteit van de geplande woningbouwproductie van 30% om stagnatie en uitval van projecten op te kunnen vangen. In hoeverre de huidige recessie het behalen van deze planning zal bemoeilijken, is op dit moment nog moeilijk in te schatten Prognosecijfers conform woningbouwplanning Cijfers conform prognose 2008 provincie

18 Prognose woningbouw Aantal woningen Prognose gemeente Moerdijk Prognose 2008 Provincie Noord-Brabant Jaartal De door de provincie toegestane woningbouwcapaciteit van de gemeenten is gebaseerd op toekomstige bevolkingsontwikkelingen. Hierbij wordt voor de landelijke gemeenten zoals Moerdijk uitgegaan dat zij géén opvangtaak hebben en geldt als uitgangspunt migratiesaldo-nul. Dit betekent dat een landelijke gemeente ten hoogste zoveel mag bouwen als nodig is voor de natuurlijke bevolkingsgroei, ofwel de groei die optreedt als het saldo van de verhuisbewegingen op nul wordt gesteld. Op grond van dit uitgangspunt brengt de provincie periodiek een bevolkings- en woningbehoefteprognose uit. De laatste actualisatie is van november In deze prognose is voor de gemeente de toegestane woningvoorraad aangegeven (zie bovenstaande tabel). De gemeente dient zich bij de woningbouwproductie te houden aan de toegestane woningvoorraad op een genoemd tijdstip. De hierboven genoemde (geprognosticeerde) aantallen staan los van de 825 woningen die de gemeente mag realiseren als uitvloeisel van het bestuursakkoord Moerdijk Meer Mogelijk. Zodra de planologische titel in dit kader verkregen is, zal dit in de planningen worden verwerkt. VROM Startersleningen Bij raadsbesluit van 3 juli 2008 is in de gemeente de regeling tot verstrekking van VROM startersleningen ingevoerd. Ter uitvoering van dat besluit is vervolgens een startkapitaal van ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), de instantie die de regeling voor de gemeenten uitvoert. In 2009 zijn in totaal 13 aanvraagformulieren ontvangen. Hiervan zijn in aanvragen gehonoreerd. De hierbij verstrekte leningen liggen tussen en Van het beschikbaar gestelde kapitaal resteert nu nog ongeveer De laatste periode is er een toenemende belangstelling voor de startersleningen waarneembaar. In dit kader wordt het niet uitgesloten dat op een later moment een aanvullende kapitaalverstrekking aan het SVn noodzakelijk is. Door het invoeren van de Brabantse Starterslening door de provincie Noord-Brabant kunnen wij voor hetzelfde budget meer VROM-Startersleningen verstrekken. Tot nu toe gold voor de VROMStarterslening dat 50% van de te financieren lening werd betaald vanuit het VROM Startersfonds en 50% uit ons gemeentelijk Startersfonds dat is ondergebracht bij SVn. Met ingang van 1 oktober 2009 geldt dat de VROM-Starterslening voor 50% gefinancierd wordt vanuit het VROM

19 Startersfonds en voor 25% vanuit het Brabants Startersfonds. Vanuit het gemeentelijke Startersfonds wordt daardoor slechts een bijdrage van 25% verlangd. Woonwagencentra In december 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de overdracht per 1 januari 2009 van eigendom en beheer van de woonwagencentra in Fijnaart, Noordhoek, Willemstad en Zevenbergen aan de Stichting Woonwagenbeheer West-Brabant (opgericht door de woningcorporaties in deze regio). Het feitelijke beheer en inning van de huur is per 1 januari 2009 direct overgegaan. De eigendom van de centra is eind april 2009 overgedragen, waarbij de gemeente de overeengekomen afkoopsom van heeft betaald. De naam van de stichting is inmiddels gewijzigd in Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland (SWZN), omdat een aantal corporaties uit Zeeland is toegetreden. Vanaf medio 2009 is de herinrichting van het woonwagencentrum in Klundert in voorbereiding en vindt hierover overleg plaats met de SWZN. Inzet van het overleg is om direct het centrum over te dragen en in de afkoopsom de kosten verbonden aan de herinrichting mee te nemen. Vooraf dient er dan wel volledige overeenstemming te zijn met de bewoners over het te lopen traject, resulterend in een totale kostenraming. Dit blijkt een tijdrovend proces te zijn; de afronding wordt verwacht vóór 1 juli 2010, inclusief de aanvraag van een definitief krediet aan de gemeenteraad. Projecten: Project 17. Herontwikkeling Oliemolenstraat Klundert In verband met een eerder gedane uitspraak van de Raad van State op het bestemmingsplan kon het project Bult van Pars zoals gebaseerd op het bouwplan uit 2002 (49 woningen) niet worden gerealiseerd. Medio 2008 is besloten om de samenwerking met Zeeman te continueren en ten behoeve van het nieuwe bouwplan een nieuwe overeenkomst met deze partij te sluiten. Op basis van deze overeenkomst treedt Brabants Westhoek als partner van Zeeman op. Sindsdien zijn diverse varianten opgesteld, onderzocht en beoordeeld. De tot op heden onderzochte varianten zijn, mede in relatie tot de nieuwe omstandigheden als gevolg van de kredietcrisis, niet haalbaar gebleken. In 2009 is een poging gedaan om een doorbraak te bewerkstelligen via een aanvraag voor een bijzondere subsidie in het kader van het provinciale project Mijn mooi Brabant. Doordat de aanvraag is afgewezen heeft ook dit niets opgeleverd. De verdere ontwikkeling van dit project vergt in 2010 een principiële afweging. Project 32. Sancta Maria In 2009 is met voortvarendheid gewerkt aan de realisatie van de bouwdelen 1 t/m 4 van de herstructurering, met als resultaat dat deze bouwdelen in de eerste helft van 2010 zullen worden opgeleverd. De aanbesteding van de bouwdelen 5 t/m 7 zal medio 210 plaats vinden.

20 Fase I nadert in het voorjaar 2010 zijn afronding. Bouwdeel 1 en 2 zijn in maart 2010 gereed gekomen. De bibliotheek is daarmee gehuisvest op de nieuwe locatie. De oplevering van Bouwdeel vond op 3 februari 2010 plaats. De sleuteluitgifte vindt plaats in april De oplevering van Bouwdeel 4 was gepland in maart 2010 en heeft uiteindelijk in april plaats gevonden. De aanbesteding van fase II met bouwdelen 5,6 en 7 staat medio 2010 gepland. De realisatie van 12 zorgappartementen in Stationsstraat 16 ondergaat vertraging door de verdere planuitwerking en daarbij geconstateerde hoogteverschillen die te zeer afwijken van de verleende vrijstelling. Gewijzigde plannen worden in 2010 in procedure gebracht. Project 44. Serena In 2009 is gekomen tot een bouwtitel voor de tijdelijke vestiging van de Regenboogschool (project 112). Daarmee komt het gebied vrij voor de bouw van de 24 grondgebonden woningen binnen Serena. De bouw van het commerciële blok is in volle gang (afronding medio 2010) en het ontwerp en vervolgens het bestek voor de inrichting van de openbare ruimte is gereed. Eind 2009 is de uitvoering aanbesteed en voorjaar 2010 zal worden gestart met de (gefaseerd uit te voeren) werkzaamheden. Project 50. Sportwijk Fijnaart De wijk is volledig woonrijp gemaakt met uitzondering van de aanplant van enkele bomen. De afronding vindt plaats in het voorjaar van In oktober 2009 werd de aangelegde speelvoorziening feestelijk officieel in gebruik genomen. De speelvoorziening heeft belangstelling van kinderen uit de Sportwijk en ver daarbuiten. Project 79. Greenery/Bandenmarkt Eind maart 2009 is het bestemmingsplan voor de Greenery onherroepelijk geworden. Tegen het plan was geen enkele zienswijze ingediend. Na het verlenen van de benodigde vergunningen door de gemeente is de ontwikkelaar in juli gestart met het bouwrijp maken van de grond. Inmiddels is de bouw van de 38 appartementen in volle gang en deze zullen naar verwachting medio 2010 worden opgeleverd. De invulling van de rest van het woningprogramma en de geplande bedrijfsunits was onzeker vanwege de marktomstandigheden. De ontwikkelaar heeft inmiddels samenwerking gezocht met een andere marktpartij om tot de ontwikkeling van de grondgebonden woningen te komen. Start van de bouwwerkzaamheden is naar verwachting eerste helft Project 92. Oevers Roode Vaart Op 8 april 2009 is de locatie ontwikkelingsovereenkomst met ontwikkelaar AM ondertekend. In deze locatie ontwikkelingsovereenkomst zijn de randvoorwaarden vastgelegd om luxe woningen aan de Roode Vaart mogelijk te maken. In totaal gaat het om de realisatie van circa 40 buitendijks gelegen woningen aan het water. Vanuit de achtertuinen is er directe toegang tot de Roode Vaart. De verkaveling is zodanig opgezet dat er ook openbare ruimten aan de Roode Vaart worden gerealiseerd. Voordat er gebouwd gaat worden moeten eerste de planologische procedures worden doorlopen. Het startdocument voor dit woningbouwproject dateert uit De gemeentelijke medewerking aan dit woningbouwinitiatief is gebaseerd op afspraken die zijn gemaakt in de overeenkomsten voor de ontwikkeling van de wijk Molengors 3 en de realisatie van De Borgh. AM is eigenaar van het perceel aan de Huizersdijkzijde van de Roode Vaart, maar ook van het tegenoverliggende perceel aan de Allenweg. Voor de gemeente is de ondertekening belangrijk, omdat hiermee de afspraken die in oktober 2008 zijn gemaakt nu definitief zijn. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van een grondtransactie. Een gedeelte van het genoemde perceel aan de Allenweg is benodigd voor de aanleg van de brug over de Roode Vaart. Hiermee wordt de Zuidrand over het water doorgetrokken ter ontsluiting van de wijk Bosselaar Zuid. Project 110. Moerdijk Fase B Op 10 december 2009 heeft de Raad besloten tot een formele splitsing van project 110 Herontwikkeling RK Kerk en project 151 MFC Moerdijk. Voor de Herontwikkeling RK-Kerk is met

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer Onderwerp: Overdracht woonwagencentra in Fijnaart, Noordhoek, Willemstad en Zevenbergen.

RAADSVOORSTEL Agendanummer Onderwerp: Overdracht woonwagencentra in Fijnaart, Noordhoek, Willemstad en Zevenbergen. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.10 Raadsvergadering van 18 december 2008 Onderwerp: Overdracht woonwagencentra in Fijnaart, Noordhoek, Willemstad en Zevenbergen. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 Raadsvergadering van 23 september 2010 Onderwerp: Budget Starterslening Verantwoordelijke portefeuillehouder: C. Punt SAMENVATTING Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ SP*. 1 o ï T 3 J- O Jf O Q Ö 5 i ic CN» j UI UI < JE 1 vertrouwel WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ gemeente Q SterhOUt j^ NOTA VOOR DE RAAD ~,.,«~...... ^?;.-U

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Brede Maatschappelijke Voorziening Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2012/96 Behandelend ambtenaar : SENDEN, TIM Agendapunt : Portefeuille : FYSIEK DOMEIN EN

Nadere informatie

In beweging voor u COMPLEXEN IN EXPLOITATIE

In beweging voor u COMPLEXEN IN EXPLOITATIE Complexen in exploitatie Het betreft exploitaties waarvoor een op uitvoering gebaseerde exploitatieopzet is vastgesteld. In deze complexen is per 31 december 2013 totaal een bedrag geïnvesteerd van ca.

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 24 januari 2008 Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

AFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema

AFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema 1. Themabegroting 2015 Totaal per thema Omschrijving I/S Bedrag afwijking 1 Heerenveen bestuurt en organiseert I 226.000 2 Heerenveen werkt 0 3 Heerenveen kiest voor leefbaarheid in wijken en dorpen I

Nadere informatie

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk 2008-2012 Gemeente Moerdijk November 2012 B. Oudhuis, afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting :

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting : RAADSVERGADERING Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : R. Hackert Nummer postregistratie : 05.03769/RO Nummer programmabegroting : Aan de gemeenteraad Onderwerp: Overdracht

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van herontwikkeling Steenstraat Zuid Boxmeer.

Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van herontwikkeling Steenstraat Zuid Boxmeer. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van herontwikkeling Steenstraat Zuid Boxmeer. Nummer: 8a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 22 oktober 2013 Aanleiding Planontwikkeling

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WWB, 4 e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

4.2 Weerstandsvermogen

4.2 Weerstandsvermogen 4.2 Weerstandsvermogen 4.2.1 Inleiding Deze paragraaf handelt over de hoogte van de algemene reserve en andere weerstandscapaciteit waarover de gemeente Spijkenisse beschikt om calamiteiten en andere tegenvallers

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Erratum bij de rekening 2009

Erratum bij de rekening 2009 Erratum bij de rekening 2009 1 Grondbedrijf 1a Tussentijdse winst-/verliesname Van het nemen van winst is in de voorliggende jaarrekening 2009 afgezien. De lopende exploitatie TPE vertoont weliswaar een

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe?

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Mei 2013 Colofon Uitgave : Ondersteunen Naam : A. Penninga Telefoonnummer : 693252 Mail : mj.penninga@deventer.nl Versie Definitief Inhoudsopgave Leeswijzer

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: 2016.29266 Onderwerp : Voorstel inzake herijkte begroting 2016 regio Hart van Brabant Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015 P. Scholtens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 52 459116 2 5712360 - Geachte heer, mevrouw, Met

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 13-12-2007 tot 21-6-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage exploitatie Nooitgedacht

Voortgangsrapportage exploitatie Nooitgedacht Voortgangsrapportage exploitatie Nooitgedacht 1 Grondexploitatie najaar 2012 In deze voortgangsrapportage zijn de resultaten van het afgelopen jaar venverkt. Deze zogenaamde najaarsrapportage richt zich

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016 Raadsvoorstel Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Vergunninghouders Commissie: Samen leven 9 juni 2016 BBVnr: 1084300 Portefeuillehouder: Mevr. T. Keuzenkamp e-mailadres opsteller: b.monsma@bar-organisatie.nl

Nadere informatie

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad)

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) RAADSCOMMISSIE Vergadering d.d. 19 augustus 2008 t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) Voorstel Voorgesteld wordt om: 1. de

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 1 e begrotingswijziging Vaststelling door het Algemeen Bestuur: 29 maart 14 december 2016 Inleiding Aanleiding De primitieve

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Gemeente Steenwijkerland. Herziening grondexploitatie Bedrijventerrein Boterberg Zuid Oldemarkt

Gemeente Steenwijkerland. Herziening grondexploitatie Bedrijventerrein Boterberg Zuid Oldemarkt Gemeente Steenwijkerland Herziening grondexploitatie Bedrijventerrein Boterberg Zuid Oldemarkt Stafafdeling Ontwikkeling Steenwijk januari 2007 1. Inleiding Het bestemmingsplan bedrijventerrein Boterberg

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

De herziene residuele grondwaarden zijn hieronder vetgedrukte aangegeven.

De herziene residuele grondwaarden zijn hieronder vetgedrukte aangegeven. Nummer : 12-10.2010 Onderwerp : Herziening exploitatieopzetten Korte inhoud : Herziening exploitatieopzetten Uithuizen, 27 mei 2010 AAN DE RAAD. Inleiding Jaarlijks dienen de exploitatieopzetten van de

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie