Boek 1 Jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boek 1 Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Boek 1 Jaarverslag 2009

2 INHOD Blz. 1. Financiële paragraaf 3 2. Lokale beleidskaders, voorgang projecten en 12 collegewerkprogramma 3. Bedrijfsvoering en Sociaal jaarverslag Financiering Grondbeleid Lokale heffingen en algemene dekkingsmiddelen Verbonden partijen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen 153

3 Financiële paragraaf

4 Financiële paragraaf Algemeen Voor u ligt de programmarekening De programmarekening is het sluitstuk van het budgetcyclusproces. De programmarekening sluit, evenals de begroting, aan bij de rolverdeling tussen raad en college na invoering van het dualisme. In de programmabegroting worden de kaders en prioriteiten gesteld, de beoogde effecten aangegeven en vindt op programmaniveau autorisatie plaats van budgetten. De verdere uitvoering/uitwerking ligt in handen van het college. Via de programmarekening legt het college verantwoording af. De opzet van de programmarekening 2009 is gelijk aan de opzet van de begroting Verder kan nog worden vermeld dat de jaarrekening 2009 aansluit bij de voorschriften met betrekking tot de gemeentelijke begroting en jaarrekening, de zgn. BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten). Resultaat De jaarrekening 2009 sluit met een nadelig resultaat van en bedraagt -/- 7,91% van de totale uitgaven voor het verwerken van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Bij de 2 e bestuursrapportage 2009 gingen we nog uit van een nadelig resultaat van en een percentage van -/- 19,30%. Als alle mutaties op de reserves worden meegenomen bedraagt het resultaat voordelig en is het percentage 0,20%. (2 e bestuursrapportage 2009 nadelig resultaat van en het percentage -/- 0,95%). De in de jaarrekening verwerkte mutaties met de reserves zijn alle gebaseerd op eerder door uw raad genomen besluiten. Het resultaat is als volgt te recapituleren (x 1.000): Rekening Begroting Rekening 2009 na wijziging Lasten (exclusief stortingen in reserves) Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) Resultaat voor bestemming reserves Per saldo toevoeging c.q. onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming reserves Het voordelige resultaat van is afzonderlijk op de balans opgenomen onder het eigen vermogen. Bij de vaststelling van de 2 e bestuursrapportage 2009 heeft de raad besloten de volgende onderwerpen ten laste van het jaarrekeningresultaat 2009 te brengen: voor het aanstellen van 13 taalcoaches in ten behoeve van jeugd en armoede voor de doorontwikkeling in de jaren 2010 e.v ten behoeve van de verdere uitvoering van handhavingsactiviteiten zoals in de raadsvergadering van 18 juni 2009 is besloten ten behoeve van de inzet van combinatiefuncties ten behoeve van het opstellen van criteria voor omgang met beeldbepalende objecten. Bij de 2 e bestuursrapportage 2009 is een inschatting gemaakt van het budget dat door zou moeten schuiven naar Bij de jaarrekening 2009 is van een 2-tal posten gebleken dat er minder is uitgegeven dan was ingeschat bij de bestuursrapportage.

5 Het gaat om de volgende onderdelen: - Jeugd en armoede De doorontwikkeling in de jaren 2010 e.v Aangezien de gemeenteraad bij de 2 e bestuursrapportage al heeft besloten om deze onderdelen door te schuiven naar 2010 is het in lijn met dat besluit om deze bedragen ook over te hevelen naar 2010 voor de uitvoering van de taken. Rekening houdend met bovengenoemde zaken zal het tekort bedragen (zijnde het positieve resultaat van /- de claims uit de 2 e berap 2009 van ). Analyse resultaat Zoals reeds aangegeven is het saldo voor bestemming van de jaarrekening nadelig. Na verwerking van de mutaties in de reserves bedraagt het resultaat voordelig. Hiervan heeft nadelig betrekking op de grondexploitatie en voordelig op de algemene dienst. Tot en met de 2 e bestuursrapportage 2009 was rekening gehouden met een nadelig resultaat van na verwerking van de mutaties in de reserves. Het verschil in het jaarrekeningsaldo na verwerking van de reserves ten opzichte van de bestuursrapportage bedraagt voordelig en zal nader worden toegelicht. Bij de analyse van de verschillen bij de programma s (boekwerk jaarrekening 2009 ) wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de aangepaste begroting (t/m 2 e bestuursrapportage 2009) en de realisatie (jaarrekening) op product- c.q. programmaniveau. In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven op de belangrijkste mutaties naar uitgaven- en inkomstenstromen. In dit overzicht wordt dus inzicht gegeven op kostensoort niveau, welke dwars door alle programma s heen een vergelijking maakt. x 1 miljoen v = voordeel; n = nadeel Saldo jaarrekening 2009 Verwerkt t/m 2e Berap 2009 Verschil bij opstellen jaarrekening 2009 Saldo 0,2 V 1,0 N 1,2 V Stromen: - Kapitaallasten 0,5 V 0,5 V 0,0 - Rente en winstuitkeringen 0,2 N 0,2 N 0,0 - Salarissen en inhuur 0,5 N 0,6 N 0,1 V - Inkomensoverdrachten 1,3 V 0,6 V 0,7 V - Rijksbijdragen 0,8 N 1,0 N 0,2 V - Belastingen/retributies, overige baten 0,9 V 0,3 V 0,6 V - Duurzame goederen e.d. 3,8 V 8,7 N 12,5 V - Stelposten begroting 0,3 V 0,4 V 0,1 N - Grondexploitatie 2,6 N 0,3 N 2,3 N - Mutaties reserves en voorzieningen 3,2 N 7,3 V 10,5 N - Resultaat begroting voor wijzigingen 0,7 V 0,7 V 0,0 Verklaring resultaat op hoofdlijnen Bij de verklaring op hoofdlijnen wordt aangesloten bij de uitsplitsing naar stromen, zoals in het schema bij de analyse resultaat is aangegeven. Ook hier wordt ingegaan op het verschil tussen de uitkomsten van de jaarrekening en het verwachte resultaat na de 2 e bestuursrapportage. Salarissen en inhuur In de begroting 2009 was budget opgenomen voor de capaciteit van het ambtelijk apparaat van 269,89 formatieplaatsen. Daarbij waren een aantal vacatures nog niet ingevuld. Het is niet altijd gelukt deze vacatures in te vullen. De totale salarissom laat een voordeel zien van zijnde 0,06%

6 van het bij de 2 e bestuursrapportage vermelde volume. Per saldo is voor minder ingehuurd dan waarmee bij de 2 e bestuursrapportage nog rekening werd gehouden. Op 31 december 2009 waren 252,29 formatieplaatsen ingevuld. De analyse met betrekking tot de salarissen en inhuur wijkt af van het onderdeel dat wordt vermeld in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Dit wordt veroorzaakt doordat in deze analyse alle salarislasten worden meegenomen (ook bv de vrijwillige brandweer) en in de bedrijfsvoeringsparagraaf alleen de loonkosten van het ambtelijk apparaat worden weergegeven. Het ziekteverzuimpercentage was in 2009 gemiddeld 5,76%. Ten opzichte van 2008 betekent dit een stijging van 0,93 procentpunt. Inkomensoverdrachten Tot deze kostensoort behoren o.a. de uitkering sociale zaken, subsidies en bijdragen aan verenigingen en instellingen, uitgaven gemeenschappelijke regelingen e.d.. Op het product WMO vervoersvoorzieningen is een positief saldo ontstaan van doordat het aantal deeltaxiritten in 2009 aanmerkelijk lager was dan begroot. Daarnaast werd aan omzetbelasting over voorgaande jaren ontvangen omdat de belastingdienst over die jaren alsnog heeft ingestemd met belast ondernemerschap voor het gehandicaptenvervoer zodat dit product ten opzichte van de bestuursrapportage voordeliger uit komt. Bij de 2 e bestuursrapportage werd er nog vanuit gegaan dat de bijdragen aan een aantal sportverenigingen in te realiseren was- en kleedgelegenheden in 2009 zou worden betaald. Omdat de investeringen nog niet gerealiseerd zijn schuift ook de bijdrage door naar Hiermee is een bedrag gemoeid van De bijdragen aan professionele instellingen komen lager uit dan waarmee bij de 2 e bestuursrapportage rekening was gehouden. Een bedrag van , gereserveerd uit het jaarrekeningresultaat 2008 voor het project uitvoering regeling mantelzorgcompliment is niet besteed. Een tweetal geraamde bijdragen tot een totaal bedrag van resp. in het kader van Jeugd en gezin en volkshuisvesting zijn beide niet uitbetaald. De daarmee verband houdende rijksbijdragen zijn eveneens niet ontvangen. Bij het opstellen van de 2 e bestuursrapportage werd, gelet op de economische situatie en het verwachte aantal max WW-ers, rekening gehouden met een extra instroom in de regeling WWB inkomen vanaf september Het werkelijke saldo bleek lager te zijn dan geraamd. Dit wordt ook veroorzaakt door de inwerkingtreding van de WIJ, zodat er minder instroom is uit de categorie tot 27 jaar. Per saldo werd het budget voor algemene bestaanskosten met onderschreden. Tegenover voornoemde voordelige verschillen ontstond op de kostensoort inkomensoverdrachten ook een nadelig verschil. Bij de 2 e bestuursrapportage was de geraamde bijdrage van de provincie Noord Brabant in de aanleg van de Oostrand afgeraamd van naar Door de weersomstandigheden eind 2009 is de uitvoering van de werkzaamheden vertraagd. De bijdragen in de kosten van de provincie zijn hierdoor deels doorgeschoven naar iteindelijk werd in minder als bate verantwoord. Rijksbijdragen Voor tal van activiteiten wordt vanuit het rijk een specifieke uitkering ontvangen voor de kosten verbonden aan deze activiteiten. Hiernaast wordt via de algemene uitkering uit het gemeentefonds een bijdrage gekregen. De gelden uit dit fonds kunnen vrij worden ingezet voor een aantal basistaken van de gemeente. Bij de 1 e bestuursrapportage 2009 werd de geraamde rijksbijdrage WWB inkomen nog met verlaagd naar Het definitieve budget voor 2009 is in het najaar van 2009 vastgesteld op en komt daarmee voordeliger uit. Van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid is een extra bijdrage van ontvangen in het kader van de Sociale Werkvoorziening. Deze bijdrage is overigens integraal doorbetaald aan de WVS groep. Belastingen/retributies en overige baten De inkomsten uit belastingen en retributies blijken (afgerond) hoger te zijn dan waarmee rekening was gehouden bij de 2 e bestuursrapportage.

7 Dit voordeel wordt voor veroorzaakt door hogere bouwleges. Ondanks de economische recessie blijft het aantal bouwaanvragen onveranderd hoog. In 2009 gaat het opvallend vaak om investeringen die resulteren in bouwleges tussen de en Een tweede voordeel heeft betrekking op de opbrengst OZB. In de begroting was rekening gehouden met een volumetoename van 20 miljoen voor de categorie niet-woningen. Dat bleek uiteindelijk 48,5 miljoen te zijn. Als gevolg daarvan was de opbrengst OZB hoger dan waarmee rekening was gehouden bij de 2 e bestuursrapportage. Tenslotte werd op de kostensoort Overige baten een voordeliger resultaat bereikt ten opzichte van de 2 e bestuursrapportage van Tot een bedrag van wordt dat veroorzaakt door verantwoorde ontvangsten schuldhulpverlening, BBZ uitkeringen en terugvordering en verhaal. Overigens wordt een belangrijk deel van deze ontvangsten als dubieus aangemerkt. Daarvoor is een voorziening getroffen. Een bedrag van ruim werd verantwoord als vergoeding van het grondbedrijf voor de boekwaarde van de gronden van het evenemententerrein Klundert. Duurzame goederen/overige goederen en diensten/verkopen Deze onderdelen laten ten opzichte van de situatie bij de 2 e bestuursrapportage een voordeel zien van (afgerond) Dit voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende componenten: - Lagere kosten duurzame goederen, voornamelijk investeringen maatschappelijk nut o.a o Overdracht woonwagencentra o Fiets- en wandelpadennetwerk o Aanleg Oostrand o Sportcomplex Klundert o Overige wegen o Aanpassing infrastructuur De Knip o Toegankelijkheid openbaar vervoer o Revitalisering / masterplan centrum Zvb o Overige per saldo Tegenover de lagere investeringen maatschappelijk nut staan Ook lagere onttrekkingen aan de reserve maatschappelijk nut. - Lagere kosten vervangingen beheerplannen Lagere algemene kosten grondbedrijf Lagere kosten collegewerkprogramma Lagere kosten bouw- en woonrijpmaken Nadelige verschillen per saldo Stelposten begroting Bij de vaststelling van de beschikbare ruimte voor het aan de 2 e bestuursrapportage 2008 en de begroting gekoppelde afwegingsmoment is in verband met de overdracht / renovatie woonwagencentra een bedrag van als structureel voordeel geraamd. In de jaarrekening heeft op deze stelpost geen boeking plaats gevonden waardoor nu ten opzichte van de begroting na wijziging een nadelig resultaat ontstaat van (Bouw)grondexploitatie Ten opzichte van de 2 e bestuursrapportage is er sprake van een nadelig verschil van (afgerond) De belangrijkste verschillen zijn: - Bij de 2 e bestuursrapportage ingeschat dat binnen de exploitatie Oude Moerdijkseweg, Bosselaar Zuid en Evenemententerrein Klundert grond verkocht zou worden. Dit is doorgeschoven naar 2010 en levert een nadeel op van Bij de begroting en de 2 e bestuursrapportage was ingeschat dat een bijdrage van ter dekking van de kosten van de uitbreiding van St. Jozefschool uit de grondexploitatie kon worden onttrokken. Vanwege onvoldoende resultaat binnen de grondexploitatie is dit in 2009 niet mogelijk gebleken. Dit levert derhalve een voordeel op van Ter dekking van de kosten die gemaakt worden voor het Havenfront te Willemstad is er een reserve gevormd. Bij de 1 e bestuursrapportage 2009 was de raming van de onttrekking aan de reserve geoormerkte gelden grondexploitatie verhoogd naar De feitelijke onttrekking bedroeg en is verantwoord onder de hierna toegelichte uitgaven- en inkomstenstroom mutaties reserves en voorzieningen.

8 - In het kader van strategische verwervingen zijn een 2-tal panden aangekocht. Deze aankoop kon niet meer in de 2 e bestuursrapportage worden meegenomen en levert een nadeel op van Doordat geplande zaken volgens de begroting of de bestuursrapportages niet zijn doorgegaan levert dit ook verschillen op binnen de toe- en afname van de boekwaarde van de diverse plannen. Per saldo gaat het hier om een nadeel van Mutaties reserves en voorzieningen De mutaties op de reserves en voorzieningen leveren een nadeel op van Dit bestaat uit meer storting in de reserves en minder onttrekkingen aan de reserves. Enkele van de grootste verschillen zijn: Nadelig: - Minder onttrekking aan de reserve CWP onder meer vanwege lagere investeringen op basis van het mobiliteitsplan en het milieubeleidsplan. - Minder onttrekking aan de reserve maatschappelijk nut omdat de investeringen waarvoor die onttrekkingen waren geraamd nog niet of niet volledig zijn gerealiseerd. De belangrijkste zijn: o Overdracht woonwagencentra o Fiets- en wandelpadennetwerk o Aanleg Oostrand o Vervangingen o.b.v. beheerplannen o Sportcomplex Klundert o Bijdrage was- en kleedgelegenheid o Sanering gasfabriek Klundert o Herinrichting diverse wegen Op het product geldleningen en uitzettingen > 1 jaar is een bedrag van verantwoord als stortingen in de voorziening riolering wegens bespaarde rente. Die storting is in de uitgavenen inkomensstroom Rente en winstuitkeringen eveneens verantwoord, maar dan als bate. - Wegens toevoeging aan voorzieningen voor (verwacht) verlies van een aantal plannen werd meer toegevoegd dan bij de 2 e bestuursrapportage was geraamd. De belangrijkste mutaties zijn geraamd verlies De Knip en geraamd verlies centrum Moerdijk. Voordelig: - Meer onttrokken aan de reserve geoormerkte gelden grondexploitatie ten behoeve van Havenfront Willemstad. De onttrekking aan die reserve was geraamd op de uitgaven- en inkomensstroom Bouwgrondexploitatie. Resultaat begroting voor wijzigingen In de door de Raad vastgestelde begroting was sprake van een voordelig saldo na bestemming van iteraard is dit bedrag op zich nadien niet meer gewijzigd, wel is het een startpunt voor de latere bepaling van het uiteindelijke saldo. Het verschil tussen dit saldo en de bestuursrapportages is uitgewerkt in de verschillende bestuursrapportages. In de voorgaande analyse wordt dan vervolgens aandacht geschonken aan de opgetreden verschillen tussen de 2 e bestuursrapportage en de nu voorliggende jaarrekening. Verklaring resultaat ten opzichte van de primitieve begroting Ten opzichte van het geraamde begrotingsresultaat in de primitieve begroting komt het jaarrekeningresultaat nadeliger uit. De belangrijkste oorzaken voor dit verschil treft u hieronder aan: Resultaat volgens de primitieve begroting Resultaat volgens de jaarrekening Lager resultaat dan geraamd in de primitieve begroting Voordelige verschillen: Lagere kosten investeringen maatschappelijk nut wegen / openbaar vervoer Lagere eigen salariskosten inclusief ontvangen ziekengeld en WAO Lagere kosten doorontwikkeling organisatie

9 Restitutie BTW naheffing HSL Lagere kosten uitvoering waterfront Moerdijk Lagere kosten voorziening huisvesting onderwijs o.a. door schade-uitkering Liquidatie uitkering IZA Nederland Nadelige verschillen: Hogere inhuur wegens ziekte, vacatures en CWP Hogere storting in voorziening wachtgeld / pensioen Bijdrage maritiem gebouw Willemstad Hogere kosten woningaanpassingen WMO Hogere kosten bodemsanering / bodembescherming Hogere lasten bestemmingsplannen w.o Bosselaar Zuid Hogere lasten a.g.v overdracht woonwagencentra Hoger nadelige mutaties grondexploitatie Hogere kosten lastenverlichting minima Lager dividend Intergas Hogere kosten leerlingvervoer Mutaties in reserves en voorzieningen *) Overige nadelige verschillen per saldo Per saldo nadeliger *) betreft o.a. lagere onttrekking aan de reserve CWP ad en een per saldo hogere storting in de reserve maatschappelijk nut ad , waartegenover een hogere onttrekking aan de algemene reserve van en de besteding van het gereserveerde jaarrekeningresultaat 2008 ad Toelichting analyse verschillen per programma In het boekwerk jaarrekening 2009 wordt naast de balans en de toelichting hierop, ook ingegaan op de cijfermatige uitkomst van de jaarrekening per programma. Naast een overzicht van het totaal aan lasten en baten binnen een programma wordt een overzicht gegeven van het resultaat per programma voor bestemming. Daarnaast wordt aangegeven wat het saldo van het programma zou zijn rekening houdend met de diverse mutaties van en naar de reserves. De begrotings- en rekeningsregels (BBV-voorschriften) geven aan dat een analyse moet worden gegeven van het verschil tussen lasten en baten voor resultaatbestemming per programma. Dit betekent dat verrekeningen met reserves ook moeten worden meegenomen. Begrotings- en rekeningstechnisch worden deze verrekeningen met de reserves verwerkt binnen programma 4 (product 980). Voor het resultaat na bestemming van de totale jaarrekening hebben uitgaven binnen de diverse programma s die gedekt worden uit een reserve geen invloed. Dit geldt ook voor inkomsten binnen een programma die toegevoegd worden aan een reserve. In de analyses bij de diverse programma s wordt bij het onderdeel overige verschillen een onderscheid gemaakt met betrekking tot zaken die invloed hebben op het totale resultaat binnen de rekening en zaken die wel onderdeel uitmaken van het verschil binnen een programma, doch die geen invloed hebben op het totale resultaat. Dit omdat tegenover dit voor- of nadeel een bijdrage aan, dan wel bijdrage van de reserve staat. Bovenstaande doet zich vooral voor bij de investeringen/projecten met maatschappelijk nut. De Her besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat deze uitgaven, zoveel als mogelijk, direct ten laste van de exploitatie gebracht moeten worden. Tegenover deze uitgaven staat bijna altijd een bijdrage vanuit de reserves. Deze mutaties hebben dus geen invloed op het resultaat na bestemming. Voorheen werden deze investeringen verwerkt binnen de balans. In 2009 zijn binnen een aantal programma s de totale uitgaven voor een investering/project binnen de begroting gebracht. In werkelijkheid blijkt vaak dat in 2009 nog geen, dan wel een beperkt, bedrag is uitgegeven. Bij de confrontatie tussen het begrote bedrag en het gerealiseerde bedrag binnen een programma geeft dit soms aanzienlijke verschillen. Op het moment dat nog geen uitgaven of slechts een deel van de uitgaven zijn gedaan, wordt de bijdrage vanuit de reserve hier natuurlijk op afgestemd. Deze bedragen worden één-op-één aan elkaar gerelateerd.

10 Gezuiverd resultaat Voor een goed inzicht in de financiële positie van een gemeente is het resultaat uit normale bedrijfsuitoefening - ofwel het gezuiverd resultaat - van belang. Om te komen tot dit gezuiverde rekeningresultaat dienen op het saldo van baten en lasten volgens de jaarrekening een aantal correcties plaats te vinden. Formeel dienen op dit saldo eerst de stortingen in en onttrekkingen aan bestemmingsreserves te worden gecorrigeerd. Als van dat saldo ook nog eens de buitengewone baten en lasten worden geëlimineerd komen we tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. Tot de buitengewone baten en lasten behoren opbrengsten of kosten die niet zijn ontstaan uit normale bedrijfsuitoefening zoals verkoopwinsten en verliezen op vaste activa en resultaten als gevolg van stelselwijzigingen. Als op het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ook nog de bijzondere baten en lasten zoals belangrijke afrekenverschillen / correcties uit voorgaande jaren en het resultaat uit grondexploitatie worden gecorrigeerd, wordt inzicht verkregen in het gezuiverd jaarresultaat. Incidentele baten en lasten en beperkte afwikkelingsverschillen vallen binnen de normale baten en lasten. Onderstaand volgt een overzicht van de opbouw van het gezuiverd resultaat volgens het door de provincie Noord- Brabant gepresenteerde standaardmodel. Rekening van baten en lasten (x 1.000) + Baten (incl. onttrekkingen in reserves) -/- Lasten (incl. stortingen aan reserves) Saldo baten / lasten conform functie Verwerkte stortingen in reserves -/- Verwerkte onttrekkingen aan reserves -/- Buitengewone baten + Buitengewone lasten Resultaat uit normale bedrijfsvoering -/- Bijzondere baten + Bijzondere lasten Gezuiverd resultaat (resultaat uit normale baten en lasten) Begroting 2009 Rekening 2009 (na wijziging) Het gezuiverd resultaat over 2009 bedraagt nadelig. Daartoe zijn op het saldo van baten en lasten, ná correctie voor de stortingen in en onttrekkingen aan reserves, de navolgende posten gecorrigeerd: Bijzondere baten: 1 e tranche afkoopsom liquidatie IZA Nederland Restitutie BTW naheffing 2003 HSL incl. invorderingsrente Restitutie BTW gehandicaptenvervoer WMO 2007/ Inruil afgeschreven tractiemiddelen Bijzondere lasten: Afrekening algemene uitkering 2007/ Resultaat grondexploitatie Afkoopsom onderhoud en beheer woonwagencentra

11 Reserves en voorzieningen Van het verloop van de reserves over 2009 geven wij u het volgende overzicht: (bedragen x 1.000) Stand reserves per 31 december Verwerking resultaat Stand reserves per 1 januari /- Onttrekkingen Stortingen Per saldo onttrokken uit de reserves Resultaat na bestemming reserves /- Resultaat voor bestemming Stand reserves per 31 december Het totaal van de reserves per ultimo 2009 bedraagt 79,3 miljoen tegenover 86,2 miljoen per 31 december Dat is 65,9% van het balanstotaal (2008: 70,1% van het balanstotaal). De omvang van de algemene reserve bedraagt per 31 december ,4 miljoen. De algemene reserve heeft een belangrijke functie als algemeen weerstandsvermogen en buffer tegen niet gecalculeerde risico s. Door de raad is in oktober 2008 vastgesteld dat voor de lopende raadsperiode een weerstandsratio van 2 (= ruim voldoende) en het daarbij behorende weerstandsvermogen van 17,5 miljoen voldoende is bij de huidige omvang van de restrisico s. De weerstandsratio en het daarbij behorende weerstandsvermogen zal voor de nieuwe raadsperiode opnieuw worden vastgesteld door de dan nieuw aangetreden raad. De algemene reserve (de buffer) die vrij besteedbaar is bedraagt dan 11,9 miljoen. Indien de algemene reserve wordt aangewend voor dat bedrag ontstaat er een rentederving van ongeveer De gemeenteraad bepaalt het risicoprofiel van de gemeente en dus de hoogte van de buffer. De omvang van de bestemmingsreserves bedraagt per 31 december ,7 miljoen. Deze middelen zijn afgezonderd van de algemene reserve ten behoeve van reeds afgesproken activiteiten. Op 31 december 2009 bedraagt de stand van de voorzieningen 20,2 miljoen.

12 Lokale beleidskaders, voortgang projecten en collegewerkprogramma

13 PROGRAMMA 1 SAMENLEVING Onderdeel A. Wonen, zorg en welzijn In dit onderdeel staan centraal: Het creëren van een woningvoorraad van hoge kwaliteit die aansluit bij de behoefte op korte en lange termijn; Het door dorpsvernieuwing op peil houden van de bestaande woningvoorraad. Het bevorderen van optimale kansen op een gezond leven voor iedereen. Elf kernen, elk met hun eigen identiteit, hun eigen historie, hun eigen cultuur behouden en waar mogelijk versterken en te bewerkstelligen dat de verschillende kernen, binnen de eenheid die de gemeente vormt, alle als volwaardige leefgemeenschappen kunnen functioneren; Iedere burger, jong en oud, gehandicapt of niet gehandicapt, autochtoon of allochtoon, met en zonder problemen, volwaardig aan de samenleving te laten deelnemen. Gemeenschappelijke regelingen Regiobureau Breda. Overlegplatform portefeuille Volkshuisvesting (zie onderdeel L. Strategie) Regionale Samenwerking Volkshuisvesting Het organiseren en ondersteunen van de regionale samenwerking op het gebied van de volkshuisvesting zoals door het rijk en de provincie wordt gestimuleerd. De regeling heeft tot doel uitvoering te geven aan de volkshuisvestingstaken waarvan de gemeenten in de regio hebben besloten deze gezamenlijk uit te voeren. Openbare gezondheidszorg West-Brabant Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg. Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (deeltaxi) De gemeente is via een gemeenschappelijke regeling een samenwerking aangegaan met de gemeenten in West-Brabant en de provincie om inhoud te geven aan een kleinschalige collectief vervoer voor gehandicapten, ouderen en vrije reizigers. Lokale beleidskaders Subsidiebeleid (2007) In deze nota zijn de diverse soorten subsidies vastgelegd en zijn doelstellingen per beleidsterrein geformuleerd. Verder zijn de voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden om voor subsidie in aanmerking te komen. Er is vastgelegd op basis waarvan de subsidieverdeling plaatsvindt en wat de berekeningsmethodiek is die daarbij wordt gehanteerd. Harmonisatie verhuur gemeenschapshuizen (1998) In deze nota is vastgelegd op welke wijze het beheer van gemeenschapshuizen is geregeld. Harmonisatie beleid gemeentelijke buitensportaccommodaties (1998) Deze nota gaat in op de wijze waarop het onderhoud van de gemeentelijke buitensportaccommodaties geregeld is. Beleidsplan Wonen een (t)huis voor iedereen (2007) Hier zijn de ambities voor wonen voor de komende vier jaar bepaald. Beleidsplan maatschappij Meedoen (2008) Dit beleidsplan is een samenhangend en integraal beleidsplan met de hoofdthema s onderwijs en jeugd, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid en wonen. De komende jaren wordt geïnvesteerd in meedoen, in mens en (lokale) samenleving. Het eindperspectief is een samenhangend stelsel op het gebied van maatschappelijke voorzieningen met als resultaat een (lokale) samenleving waaraan iedere burger volwaardig participeert.

14 Op grond van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) is de gemeente verplicht om ieder 4 jaar een Gemeentelijk volksgezondheidsplan vast te stellen. Het tweede gemeentelijke Volksgezondheidsplan is een integraal onderdeel geworden van het beleidsplan Maatschappij (H7). Nota Bouwstenen voor een toekomstig accommodatiebeleid (2009) De nota beschrijft op hoofdlijnen de algemene doelstellingen die het beleidsveld accommodatiebeleid nastreeft en de rol die de gemeente hierin wenst te vervullen. In de nota zijn de uitkomsten uit de beeldvormende vergadering van 19 november 2008 verwerkt. De nota geeft de algemene kaders weer voor de volgende aandachtsgebieden: - basisvoorzieningen - gemeentelijke voorzieningen - basisonderwijs en brede school-ontwikkeling - sportaccommodaties - overige accommodaties De verdere uitwerking zal plaatsvinden via opstelling van het beleidsplan accommodatiebeleid in Verordeningen 1997 Regeling tot verlening van incidentele bijdragen aan verenigingen en instellingen ter gelegenheid van jubilea 1999 Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens 2005 Gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen Algemene Subsidieverordening 2007 Verordening Wet Inburgering 2008 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2008 VROM-Startersregeling Moerdijk 2009 Verordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen Wat doen we? Beleidsadvisering ten aanzien van maatschappelijke aangelegenheden; jeugd en gezin, onderwijs, wonen, maatschappelijke ondersteuning, daarnaast specifiek naar de doelgroepen jeugd, ouderen, gehandicapten, vluchtelingen en minderheden; itvoering geven aan beleidsplan Wonen ; Een (t)huis voor iedereen; Eén WMO-loket voor inwoners van de gemeente voor informatie, advisering en aanmelding voor zorgvragen; Het onderhouden van contacten met strategische samenwerkingspartners; itvoering geven aan actiepunten beleidsplan maatschappij; Invoeren wetswijzigingen Wet maatschappelijke ondersteuning; aanpassingen gemeentelijk beleid in verordening en beleidsregels; uitbreiding aanbod voorzieningen in het kader van maatschappelijke ondersteuning; Invoeren wetswijzigingen Wet Inburgering; implementatie van het Participatiebudget ten behoeve van duale trajecten in samenhang met Programma 3 onderdeel H. Werk en Inkomen; aanpassingen verordening Wet Inburgering en beleidsregels; itvoering gemeenschappelijke regeling collectief vervoer; Realiseren van concrete projecten en incidentele woningbouw, gericht op het creëren van voldoende kwalitatief goede woningen; Onderhouden van contacten met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars; Huisvesten van bijzondere doelgroepen als starters, senioren, statushouders, mensen met beperkingen en woonwagenbewoners; Het herinrichten van de woonwagencentra; Jaarlijks evalueren van de woningbouwplanning.

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2012

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2012 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage 2012 Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting 2 Totaal financieel overzicht 2012 4 Voorlopig jaarrekeningresultaat 2012 8 Programma 1 Wonen en leven

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op:

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: Top c JAARSTUKKEN 2013 Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: het jaar 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 JAARSTUKKEN... 4 2. JAARVERSLAG... 4 2.1 Programmaverantwoording...

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Leeswijzer... 7 2. Visie... 9 3. srichtlijnen 2012... 11 4. Financiële positie... 13 4.1 Boven 2% - lijst... 13 4.2

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2012. Gemeente Oost Gelre

JAARSTUKKEN 2012. Gemeente Oost Gelre JAARSTUKKEN 2012 Gemeente Oost Gelre Inhoud Voorwoord 4 1 Jaarverslag 6 Inleiding 6 Financieel resultaat 2012 6 Resultaatbepaling 6 Bestemming resultaat 7 Analyse van het rekeningresultaat 7 Programma

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9 2 3 Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 9 Programma 1. Burger en Bestuur 10 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 15 Programma 3. Verkeer en Vervoer 18 Programma 4. Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer 944.45s 20 oktober 2009 Informatienota voor de raad Betreft 2 tussentijdse rapportage 2009. Kennis nemen van 2 Tussentijdse rapportage 2009.

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 22 oktober 2008 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 08it 00366 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 08 Rb038 inzake Begroting 2009 aan.

Nadere informatie

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Opgesteld door: Functie: Afdeling: Cluster: Marieke Wagemakers Adviseur Planning & Control Middelen Bedrijfsbureau - 1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie