SCHOOLPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLPLAN 2012-2015."

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN BASISSCHOOL Sterrebos S c h o o l p l a n

2 1. INLEIDING. SKBO maakt in 2010 de omslag alle planvorming en verantwoording uit te zetten in kalenderjaren. Voor het schoolplan betekent dit, dat de periode die dit omvat loopt van 1 januari 2012 tot 31 december 2015, een periode van 4 jaar. Dit sluit aan bij de cyclus van management and control (Macon-cyclus), waarin scholen resultaatverplichtingen formuleren, die voor kalenderjaren zijn vastgesteld. Deze resultaatverplichtingen betreffen de gebieden: - Kwaliteitszorg. - Onderwijs - Personeel - Financiën Het ligt voor de hand de inhouden van het schoolplan te relateren aan deze vier gebieden, waarbij uitgegaan wordt van afspraken die alle scholen binnen de stichting aangaan, maar wel in de uitwerking een schoolspecifieke inhoud kennen. Hiermee wordt ook aangesloten bij hetgeen wordt beschreven in de WPO, artikel 12. Het schoolplan onderscheidt een bovenschools gedeelte en een schoolspecifiek gedeelte. De opbouw is, waar mogelijk, identiek. De bovenschoolse inhouden zijn op alle scholen gelijk, de schoolspecifieke delen vanzelfsprekend niet. We maken de keuze het schoolplan kort en kernachtig te houden: Het geeft in grote lijnen de ontwikkelrichting van de school weer. Waar mogelijk wordt verwezen naar bestaande beleidsdocumenten. Inhouden en verantwoording van ontwikkelingen zijn terug te vinden in jaarverslagen en jaarplannen, welke samengevat worden in het Managementcontract met de individuele scholen. We denken hiermee op een efficiënte manier voldoende recht te doen aan datgene wat binnen de scholen gebeurt en tegelijkertijd te voldoen aan de gestelde wettelijke eisen. S c h o o l p l a n Pagina 1

3 2. INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 1 2 Inhoudsopgave. 2 3 SKBO Gegevens Bevoegd Gezag. Missie/Visie/Strategie 3.1 Onderwijs. - Visie 3.2 Personeel. - Visie 3.3 Kwaliteitszorg. - Visie 3.4 Financieel. - Visie - Beleidsvoornemens - beleidsvoornemens - Beleidsvoornemens - Beleidsvoornemens. 4 Basisschool Sterrebos Schoolgegevens. 12 Kenmerken van de school Basisschool Sterrebos - Visie - Beleidsvoornemens Onderwijs. - Visie / missie. - Aanbod - Zorg en begeleiding 4.3 Personeel. - Visie - Beleidsvoornemens Beleidsvoornemens Kwaliteitszorg. - Visie - Beleidsvoornemens Financieel. - Visie - Beleidsvoornemens Verwijzingen Instemming Medezeggenschapsraad en Vaststelling Bevoegd Gezag S c h o o l p l a n Pagina 2

4 3. GEGEVENS BEVOEGD GEZAG: Stichting Administratienummer: Brin: Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss (SKBO) AF76 Adres: Nieuwe Hescheweg EB Oss Postadres: Postbus AR Oss Telefoon: Mail: Website: Algemeen directeur: Mw. Drs. Edith van Montfort. Aangesloten Basisscholen: 03 TC Pius X 05IM Daltonschool In Balans 06XU Nicolaas 09PE De Teugelaar 10HV De Fonkeling 10YG Het Molenveld 10ZN De Zonnevogel 11QU De Polderhof, Daltononderwijs 12BO John F. Kennedy 12KS De Korenaer 20KF Montessorischool Elzeneind 20KR Sterrebos 20KT De Blinkerd S c h o o l p l a n Pagina 3

5 MISSIE Kinderen hebben recht op goed onderwijs. SKBO realiseert het best mogelijke onderwijs voor kinderen op dertien katholieke basisscholen in de gemeente Oss. Dat doen we Samen. Het Kind is daarbij uitgangspunt van ons handelen. Daarom zijn we steeds in Beweging met een open blik naar de Omgeving. VISIE Als katholieke stichting biedt SKBO (heterogene) groepen ruimte om te leren. We vinden het essentieel dat leerlingen zich binnen een veilige omgeving als individu kunnen ontwikkelen. We tonen respect voor verschillen tussen mensen en de keuzes die ze maken, nemen hen serieus. De vertrouwensrelatie tussen onze medewerkers, kinderen en ouders is daarbij van groot belang. In onze manier van werken en organiseren zijn principes van samenwerkend leren, verantwoordelijkheid en autonomie herkenbaar. We werken opbrengst- en handelingsgericht. De aansturing en begeleiding van onze medewerkers en leerlingen is erop gericht keuzes te maken en elk van hen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Daar waar we kinderen stimuleren en ondersteunen hun ambities te ontdekken en waar te maken zijn wij aan hen, aan hun ouders/verzorgers en aan elkaar verplicht onze ambities helder te maken en te verantwoorden. SKBO werkt consistent aan een sterke onderwijsorganisatie, waarin de kwaliteit van het onderwijs binnen de zich onderscheidende scholen de hoogste prioriteit heeft. Daarom vormt het managen van het primaire proces ons uitgangspunt. STRATEGIE Samen Alle dertien scholen zijn samen eigenaar van de kwaliteit op de vier beleidsterreinen. We leren van en werken met elkaar. Met collega besturen in het samenwerkingsverband (SPOM) nemen we de gezamenlijke pedagogische verantwoordelijkheid om kinderen thuisnabij naar school te laten gaan. Kind In het onderwijszorgprofiel en zorgplan maken we duidelijk welke zorg op welke school geboden wordt om ieder kind zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen te bieden. Beweging De veranderende (maatschappelijke) context stimuleert ons om daarop te anticiperen en maakt ons innovatief bij het bevoorwaarden van de ontwikkeling van kinderen. Omgeving Onze onderwijsverantwoordelijkheid ligt in de wijken van Oss. Op ondernemende wijze werken we samen met collega besturen, organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen en de gemeente Oss in het realiseren van een integraal helder aanbod voor kinderen in de wijk. SKBO maakt meerjarig strategisch beleid op de beleidsterreinen onderwijs, personeel & organisatie, kwaliteitszorg, financiën & facility. Dit beleid vormt de basis van een managementcontract dat, in samenspraak met alle geledingen, jaarlijks wordt opgesteld. Dat doen we opbrengstgericht. S c h o o l p l a n Pagina 4

6 Bestuur School Groep Opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht leidinggeven Opbrengstgericht Leerling Resultaten Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. Het is een werkwijze waarbij de resultaten van leerlingen op alle niveaus van de organisatie worden benut om beslissingen te nemen over het onderwijs en de school. Op het niveau van het bestuur worden op bovenschools niveau beslissingen genomen over strategie, middelen, resultaatafspraken en kwaliteitszorg. Op het niveau van de school nemen directeuren beslissingen over schoolontwikkeling, organisatie, de inzet van middelen, personeel en kwaliteitszorg. Op het niveau van de groep worden door professionals dagelijks beslissingen genomen over de inrichting en vormgeving van het onderwijs met als doel de resultaten te verbeteren. In 2011 werkten we aan de Basis op Orde. Via de inhoudelijke ambities in beeld in 2012, gaan we naar Zorg voor elkaar in Om vervolgens in 2014 ons meer te onderscheiden via onze diversiteit aan onderwijsconcepten en inhoudelijke specialisaties: Kwaliteit door eenheid in verscheidenheid. In 2015 maken we pas op de plaats om onze visie op onderwijs, school, zorg en opvang in 2020 vast te stellen. S c h o o l p l a n Pagina 5

7 3.1 ONDERWIJS. VISIE SKBO staat voor onderwijs van goede kwaliteit, onderwijs waarbij al ons handelen op de ontwikkeling van het kind gericht is. SKBO staat voor onderwijs met deze kenmerken: Samen leren samen werken en kennis ontwikkelen, met oog voor diversiteit en ieders eigenheid Kind centraal proces- en resultaatgericht, met hoge verwachtingen, passend bij ieders behoeften en talenten Beweging op basis van groei en beweging, met een open vizier voor veranderingen Omgeving in samenhang met de omgeving, met verantwoording, transparantie, reflectie SKBO biedt onderwijs met een stevige basis, waar kinderen voorbereid worden op een goede toekomst. BELEIDSVOORNEMENS OPBRENGSTGERICHTHEID We denken en werken binnen SKBO op alle niveaus opbrengstgericht. (Opbrengstgericht besturen, opbrengstgericht leidinggeven en opbrengstgericht werken) Onder op opbrengstgerichtheid verstaan we het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het streven naar maximale opbrengsten. Bij opbrengsten gaat het dan om: cognitieve resultaten van leerlingen sociaal-emotionele resultaten tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs. Intern toezicht wordt zowel operationeel als instrumenteel gerealiseerd. Hieronder verstaan we: uitvoeren van interne audits op de scholen (operationeel) en het gebruik van MMS (Meta Management Systeem), KVL en/of Cito (instrumentele). PASSEND ONDERWIJS Er wordt binnen SKBO (in samenwerking met het SWV) een dekkend zorgaanbod voor alle kinderen gerealiseerd. Alle scholen binnen SKBO hebben de zorg ingericht conform de eisen die de ontwikkeling van passend onderwijs aan ons stelt. S c h o o l p l a n Pagina 6

8 OVERIG De visie op onderwijs binnen SKBO wordt steeds herkenbaarder in het handelen van alle geledingen. SKBO groeit door naar een gemeenschap waarin kennisdeling en kennis maken met elkaar vanzelfsprekend is. SKBO onderzoekt de gedachte om in iedere wijk een integraal kindcentrum te realiseren. SKBO scholen werken in de voor- en vroegschoolse fase aan de optimale taalontwikkeling van de kinderen (VVE). S c h o o l p l a n Pagina 7

9 3.2 PERSONEEL. VISIE ORGANISATIE SKBO werkt aan een sterke onderwijsorganisatie, waarin de kwaliteit van het onderwijs de hoogste prioriteit heeft. De ontwikkeling en begeleiding van kinderen en de herkenbaarheid van de scholen staat daarbij voorop. Onze kerntaak is het realiseren van kwalitatief goed onderwijs in onze dertien scholen. SKBO is een katholieke stichting. We nemen kinderen en professionals serieus. Samenwerkend leren, verantwoordelijkheid en autonomie is herkenbaar in wijze van werken en organiseren binnen onze stichting. Gezien onze kerntaak vormt het managen van het primaire proces het leren van de leerlingen in onze groepen, scholen - uitgangspunt. PERSONEEL Om de hoogwaardige kwaliteit van onderwijs te waarborgen staat SKBO voor een personeelsbeleid waarbij het onderhouden van de bekwaamheid van professionals prioriteit heeft. We werken binnen SKBO samen in en aan een omgeving waarin: iedereen het beste uit zichzelf en de kinderen haalt iedereen zijn handelen in verband brengt met opbrengsten, resultaten we samen eigenaar zijn van de kwaliteit op de beleidsterreinen onderwijs, personeel en organisatie, kwaliteitszorg en financiën. BELEIDSVOORNEMENS ORGANISATIE Het in de wet Goed onderwijs Goed bestuur vastgelegde principe van de scheiding van bestuur en intern toezicht is door SKBO geconcretiseerd en vastgelegd in statuten en reglementen voor RvT, CvB (inclusief managementstatuut SKBO) en GMR. De kern van de inrichting van de organisatie is dat beleid en bestuur in handen is van de professionals en dat de Raad van Toezicht toeziet op het doelmatig functioneren van de organisatie. Deze nieuwe inrichting van de organisatie heeft consequenties voor alle geledingen: Alle geledingen investeren in professionele organisatie en cultuur Alle geledingen leggen verantwoording af (ook in het kader van horizontaal verantwoorden) SKBO kent haar samenwerkingspartners en weet hoe ze het contact met hen onderhoudt. S c h o o l p l a n Pagina 8

10 PERSONEEL IPB (Integraal Personeels Beleid) wordt scherper toegesneden op de visie / missie van SKBO. IPB wordt geactualiseerd. Er wordt blijvend ingezet op het in beeld brengen en door ontwikkelen van de kwaliteiten van onze professionals in alle geledingen. Er wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke eisen, conform de CAO PO. De bekwaamheidseisen van de Onderwijscoöperatie 1 en Calibris 2 en NSA 3 respectievelijk voor OP, OOP en directie zijn leidend voor de professionele ontwikkeling; ontwikkelafspraken worden vastgelegd in de gesprekscyclus. De invoering van de functiemix vindt plaats binnen de vastgestelde kaders; dit betekent dat SKBO de afgesproken streefpercentages volgt: jaar LA LB LC LB op Brinnummer % 8% 0 % 6% % 16% 0 % 12% % 24% 0 % 18% % 32% (35%) 1 % 24% LB X factor 3 bij niet realiseren LC % (54%) 40% (46%) 2 % 30% LB X factor 3 bij niet realiseren LC Voorheen Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) Kenniscentrum voor leren in de praktijk voor Zorg, Welzijn en sport Nederlandse Schoolleiders Academie S c h o o l p l a n Pagina 9

11 3.3 KWALITEITSZORG. VISIE SKBO als sterke onderwijsorganisatie staat voor kwaliteit op onze dertien scholen en voor het maatschappelijk belang van het onderwijs in de regio. SKBO geeft concreet inhoud aan deze verantwoordelijkheid door zich te richten op vooraf afgesproken, zichtbare resultaten. Dit is het hart van kwaliteitsbeleid. De essentie van kwaliteitszorg is dan ook voor ons: Dat er systematische en cyclische aandacht is voor kwaliteit op basis van heldere kwalitatieve en kwantitatieve gegevens; Dat het primaire proces, de onderwijskwaliteit in professionele cultuur, de focus is; Dat de verantwoordelijkheid primair bij iedereen in de school ligt; Dat het de interne en externe verantwoording dient. BELEIDSVOORNEMENS IN- EN EXTERNE VERANTWOORDING Opbrengstgericht werken wordt op alle lagen in de organisatie in samenhang operationeel en expliciet zichtbaar in heldere kwalitatieve en kwantitatieve gegevens: Management en controlcyclus volledig herkenbaar in aansturen en verantwoorden (koppeling aan gesprekscyclus en bekwaamheidsdossier); MMS volledig online operationeel (leeropbrengsten, inhoudelijke specialisaties, medewerker-, ouder-, kind tevredenheid). Handboek KWZ wordt op stichting- en schoolniveau opgesteld en operationeel gemaakt: PDCA-cyclus is op alle lagen ingericht; Collegiale visitatie en interne audit worden structureel georganiseerd. SKBO OP DE KAART SKBO wordt weer een sterk merk: Dat wat onze scholen bindt (zoals gezamenlijke waarden en kwaliteitseisen) en onderscheid (zoals inhoudelijke specialisaties, zorgprofielen) is helder voor ouders, de gemeente, samenwerkingspartners; We investeren op kernachtige heldere taal, beelden, websites voor onze herkenbaarheid. S c h o o l p l a n Pagina 10

12 3.4 FINANCEEL. VISIE Primair volgt het geld het realiseren van onderwijs; de kinderen gaan hiervoor naar geschikte scholen en hebben de beschikking over de juiste materialen. Het financieel beleid is er dan ook op gericht de beschikbare middelen zo dicht bij de kinderen in te zetten zodat aan de school en stichtingsdoelen wordt voldaan en de continuïteit van SKBO op de lange termijn gewaarborgd blijft. Het opbouwen van algemene reserve is onontbeerlijk om zo naast continuïteit de meer beleidsrijke ambities waar te kunnen maken. BELEIDSVOORNEMENS FINANCIËN SKBO is financieel gezond, bouwt jaarlijks een reserve op van 1% 4 en investeert op basis van beleidsrijke keuzes in de kwaliteit van onderwijs: Onderweg naar Meerjaren begroting, Meerjaren formatieplan per school Van gezamenlijke regels voor beleidsrijke investering (budget voor inhoudelijke specialisaties) naar invulling op businessunit niveau Er wordt gewerkt richting budget verantwoordelijkheid dicht bij de uitvoering van onderwijs: Budget verantwoordelijkheid bij beleidsgroepen en inhoudelijke experts in de school; Budget verantwoordelijkheid bij Bouwcoördinatoren. Er wordt beleid op alternatieve geldstromen opgesteld en operationeel gemaakt, centraal inkoop beleid wordt verder gerealiseerd: Bredere partnerschappen ten gunste van centrale inkoop worden gerealiseerd, contractbeheer wordt belegd; Visie op sponsoring, (alternatieve) subsidies, inzet ouderbijdrage wordt expliciet. BEDRIJFSVOERING & FACILITY De financiële- en personele administratie wordt (in samenhang) goed belegd. De meerjaren investering- en onderhoudsplanning worden conform planning uitgevoerd aansluitend bij nog in te voeren regelgeving ten aanzien van onderhoud schoolgebouwen. ICT De infrastructuur (hardware) wordt op alle scholen volledig op orde gebracht, systeembeheer wordt goed geregeld. Meta Management Systeem (MMS) wordt voor iedereen online toegankelijk. Document Management Systeem (DMS) wordt voor iedereen online toegankelijk. Er wordt binnen SharePoint een digitale tool ingericht voor het in beeld brengen van kwaliteiten van medewerkers SKBO. De mogelijkheden binnen SharePoint voor kinderen worden expliciet en er wordt volledige samenhang tussen SKBO- en schoolwebsites gerealiseerd. 4 Hiertoe hanteert SKBO ratio s ten aanzien van de verhouding Personele Materiële last en financiële kengetallen (solvabiliteit etc.) S c h o o l p l a n Pagina 11

13 4. BASISSCHOOL Schoolgegevens: Schoolnaam: Administratienummer: Adres: Basisschool Sterrebos KR Verdistraat 79, 5343 VC, Oss Postadres: - Telefoon: Mail: Website: Directeur: Peter van Kreij KENMERKEN VAN DE SCHOOL. (situatie per ) Onderwijsconcept Ieder kind een ster! Teamsamenstelling 33 teamleden waarvan: 17 fulltimers, 16 parttimers, 6 mannen en 27 vrouwen jaar => jaar => jaar => jaar => 8 60-> jaar => 3 Samenstelling managementteam Peter van Kreij (directeur), Hannie Uijtdewilligen-Althuizen (BoCo-onderbouw), Inge v. Mook-Klein Douwel (BoCo bovenbouw) Onderwijsondersteunende functies / taken Intern begeleiders: Henk Junier Nadja van Lent Anneke Smits Onderwijsassistenten: Adri de Ruijter Frederiek Blijker Marja Luitwieler Conciërges: Rogier van Raak Frans Derks Els v.d. Heijden Administratie: Annelies Baas S c h o o l p l a n Pagina 12

14 Kenmerken leerling-populatie Totaal 341 leerlingen ( ) 266 leerlingen met gewicht 0 30 leerlingen met gewicht 0,30 45 leerlingen met gewicht 1,20 De Sterrebos staat in de wijk Ruwaard, een 43 jarige wijk waar krimp voelbaar is. De schoolpopulatie laat zich kenmerken als multisociaal en multicultureel en heeft een groot gebied dat ruimer is dan de wijk Ruwaard als voedingsgebied. Kenmerken huisvesting Samenwerkende partners In 2010 is de gehele school grondig verbouwd en is er nu een overcapaciteit van 4 lokalen, terwijl sinds schooljaar we nu voor- en naschoolse opvang gehuisvest hebben in ons nieuwe gebouw. Psyplus (diagnostiek) Schoolmaatschappelijk werk Centrum Jeugd en Gezin O.S.G. Gemeente Oss Het Buitenschoolse Net S c h o o l p l a n Pagina 13

15 4.1 ALGEMEEN. VISIE (Bron: schoolgids ) Een visie op onderwijs is voor ons een beschrijving van de beelden en opvattingen die teamleden en ouders hebben met betrekking tot het onderwijs op de Sterrebos. Een visie is tijdgebonden omdat opvattingen beïnvloed worden door maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten en mogelijkheden. Een visie is pas een echte visie als deze consequent vertaald wordt naar concreet gedrag. De visie zou bovendien zichtbaar moeten zijn in de wijze waarop onderwijsleermiddelen worden gekozen en ingezet, maar ook in de inrichting van de school en de omgang met kinderen en hun ouders. de Sterrebos Ieder kind een ster De Sterrebos is een basisschool waar met hart en ziel voor en met kinderen gewerkt wordt. Het is een school waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig en geaccepteerd voelen. Wij vinden dat je veilig voelen op school de belangrijkste voorwaarde is om te kunnen leren. Voor ons betekent veiligheid vooral je geaccepteerd voelen. Veel aandacht wordt besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We leren hen om op een positieve, respectvolle manier met elkaar om te gaan en samen te werken. De kinderen in groep 1 en 2 zitten in heterogene groepen. Dat wil zeggen dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar in dezelfde groep zitten. Bij de jongste kleuters ligt het accent op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend. De kinderen uit groep 1-2 zitten maximaal 2 jaar bij dezelfde leerkracht. In de groepen 1 en 2 wordt veel gewerkt aan de hand van thema s die gekoppeld zijn aan de seizoenen en jaarfeesten. De methode Schatkist wordt gebruikt om de taal- en rekenontwikkeling gestructureerd te activeren. Naarmate de kinderen ouder worden krijgt de leerkracht een meer sturende rol. De oudste kleuters krijgen allerlei activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Vanaf groep 3 is het onderwijs op de Sterrebos georganiseerd in jaargroepen, kinderen van dezelfde groep bij elkaar. Op onze school besteden we veel aandacht aan de kernvakken taal, lezen en rekenen. Uiteraard is er daarnaast ook ruimte voor de wereld oriënterende en creatieve vakken. We streven ernaar dat elk kind minimaal de basisvaardigheden beheerst. Als dit om de een of andere reden niet (helemaal) lukt formuleren we andere haalbare doelstellingen. We communiceren dit altijd met de ouders. Binnen de jaargroepen proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillen tussen de kinderen. Dit doen we met name door te variëren in instructie, leerstof, leertijd en verwerkingsvormen. In de onderwijskundige vormgeving willen we graag veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van ieder kind. De afgelopen schoolplanperiode hebben we hier vorm aan gegeven door zelfstandig werken vorm te geven en in te voeren als een vaste manier van werken binnen de Sterrebos. Ons zelfstandig werken geeft de leerkracht de mogelijkheid per kind te variëren in leerstof, leertijd en verwerkingsvorm. S c h o o l p l a n Pagina 14

16 Op onze school zitten kinderen met talenten, beperkingen, met verschillende achtergronden en uit verschillende culturen. Door kennis te nemen van elkaars opvattingen en mogelijkheden en samen te werken met anderen proberen we bij kinderen begrip en respect voor elkaar bij te brengen. De school is een onderdeel van de samenleving en probeert kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op die samenleving. Op de Sterrebos mag ieder kind een Ster zijn, regels en afspraken zorgen ervoor dat elke Ster de kans krijgt om te flonkeren. Voor de Sterrebos zijn de belangrijkste normen en waarden: Respect voor elkaar Bereidheid om te luisteren naar elkaar Acceptatie van ieders eigenheid Eerlijkheid Aandacht voor een goed leefklimaat Een goede relatie met ouders Op grond van deze waarden en normen is een aantal gedragsregels geformuleerd. De school kent gedragsregels voor: a. Leerlingen b. Leerkrachten (invalleerkrachten, stagiaires) c. Ouders a. Voor de leerlingen Een bijdrage leveren aan een goede sfeer op school De ander accepteren zoals hij/zij is Zorg dragen voor elkaar en voor elkaars spullen In saamhorigheid met elkaar spelen en leren Een (inval)leerkracht respecteren b. Voor de (inval)leerkrachten, stagiaires Ouders en kinderen laten blijken dat ze met hun problemen kunnen komen en serieus genomen worden Ouders bij de problemen en talenten van hun kind betrekken Door zijn/haar manier van optreden het goede voorbeeld geven De leerkracht houdt rekening met de eigenheid van ieder kind c. Voor de ouders zelf het goede voorbeeld geven (inval)leerkrachten respecteren Bij problemen contact opnemen met de leerkracht Onderwijs en opvoeding gaan op de Sterrebos hand in hand. Van daaruit vinden wij het belangrijk ouders goed te informeren over wat er op de school gebeurt. Men krijgt de informatie via de Sterrebossnippers en tussentijds wanneer de situatie dit vraagt. Informatie met betrekking tot hun kind krijgen ouders door de jaarlijkse informatieavond en de mondelinge en schriftelijke rapportages zoals die een aantal malen per jaar plaatsvinden. Daarnaast vindt er, als er aanleiding voor is, een gesprek plaats tussen de leerkracht en de ouders. Zowel de ouders als de leerkrachten kunnen S c h o o l p l a n Pagina 15

17 hiertoe het initiatief nemen. Wij willen ouders graag mee laten denken over de ontwikkeling van de school, dit gebeurt onder andere in de medezeggenschapsraad. Het team voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs op de Sterrebos. Dit betekent dat teamleden gebruik maken van elkaars kwaliteiten en elkaar helpen bij het oplossen van problemen. De directie en het managementteam vervullen daarin een ondersteunende rol en dragen er zorg voor dat het afgesproken beleid ook wordt uitgevoerd. Een visie kent een aantal dimensies. We beperken ons hieronder tot een beschrijving van die dimensies die te maken hebben met de kerntaak van de school. BELEIDSVOORNEMENS ALGEMEEN We willen als Sterrebos door ontwikkelen tot een integraal kind centrum waar veiligheid en ontplooiing naar vermogen de kernpunten voor de ontwikkeling van de komende jaren zijn. De communicatie met ouders en kinderen nemen we daarbij speciaal onder de loep. De ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen dienen binnen dit kader te vallen. S c h o o l p l a n Pagina 16

18 4.2 ONDERWIJS. VISIE/MISSIE Zie algemene inleiding. Daar waar we in de vorige schoolplanperiode het zelfstandig werken hebben uitgewerkt, ingevoerd en geborgd, heeft deze periode de ontwikkeling van het direct instructiemodel en het groepsontwikkelplan onze aandacht. Er zal uitgebreide teamscholing komen op gebied van Direct Instructiemodel, Passend Onderwijs en invoering nieuwe rekenmethode. AANBOD vakgebied methode Versie Is afgeschreven in: Groepen 1-2 Taal Schatkist Nvt Rekenen Schatkist Nvt Overig Kinderen en hun sociale talenten Nvt Groepen 3 t/m 8 Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen Nieuwe maanversie 2012 Voortgezet lezen Lekker Lezen 2009 Nvt Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Rekenen en Wiskunde Pluspunt Schrijven Pennenstreken 2006 Nvt Studievaardigheden Blits 2011 Nvt Taal/Spelling/woordenschat Taaljournaal Engels Hello World 2010 Nvt Sociaal-emotionele Kinderen en hun sociale Nvt ontwikkeling (1 t/m 8) talenten Wereldoriëntatie Speurtocht/Geobas/In Voor vogelvlucht Creatieve vakken Moet je Doen/ Uit de kunst 2006 Nvt Verkeer Wijzer door het verkeer 2006 Nvt S c h o o l p l a n Pagina 17

19 ZORG EN BEGELEIDING Ieder kind een ster vraagt een heldere omschrijving van onze zorg. Dit doen we in ons zorgplan. Door de ontwikkelingen rond passend onderwijs zullen we ons zorgplan opnieuw moeten schrijven. De ontwikkelingen vanuit ons samenwerkingsverband (SPOM) zijn leidend voor de doorontwikkeling van ons zorgplan. Totdat dit helder is geldt het huidige zorgplan dat bijlage is bij dit schoolplan. Oplossingsgericht- en Handelingsgericht werken zijn de kernwoorden voor de ontwikkeling van onze zorg. (Oplossingsgericht werken komt in Macon 2012 aan de orde. Het team moet hier nog de mogelijkheid hebben zich uit te spreken voor deze ontwikkeling.) Bijlage: Zorgplan. BELEIDSVOORNEMENS ALGEMEEN In de loop van de komende schoolplan periode is ons nieuwe zorgplan gereed, wordt het geïmplementeerd en geborgd. Daarin zal de relatie tussen gop / groepsplan / I.H.P (Individueel handelings plan). / O.P.P. (Ontwikkelingsperspectief) een plek krijgen. S c h o o l p l a n Pagina 18

20 4.3 PERSONEEL. VISIE De leerkracht is eigenaar van zijn/haar professionele ontwikkeling en legt hier verantwoording over af. Als we de slogan Ieder kind een ster hanteren zullen we ook moeten uitgaan van Iedere leerkracht een ster. Dat betekent dat we vanuit het management goed kijken naar de sterke en minder sterke kanten van de leerkracht en hier in samenspraak met de leerkracht(en) de juiste ontwikkeling/scholing zoeken om te groeien in professionaliteit. BELEIDSVOORNEMENS Middels in te voeren contracteren & beoordelingscyclus van 1 jaar maken we elke leerkracht mede eigenaar van een ontwikkelpunt (uit het MACON) op klassenniveau en een ontwikkelpunt op schoolniveau. Zijn/haar handelen wordt direct in verband gebracht met resultaten van de klas en de school op gebied van leren, veiligheid en opvoeding. Hij/zij kan reflecteren op deze resultaten en verbanden en hier gepaste actie(s) op uitzetten ten aanzien van eigen handelen. We streven naar een open cultuur waarin we kunnen leren van elkaar en gebruik maken van ieders kwaliteiten. Er zal uitgebreide teamscholing komen op gebied van Direct Instructiemodel, Passend Onderwijs en invoering nieuwe rekenmethode. Ieders bekwaamheidsdossier is de monitor van deze gemeenschappelijke scholing en eventueel persoonlijke ontwikkeltrajecten. Het bekwaamheidsdossier vormt de bewijslast bij het beoordelingsgesprek. In 2015 is deze systematiek vast en normaal onderdeel van ons personeelsbeleid. Ons ziekteverzuim is vanaf 2012 ruim onder de 5%. We hebben in 2015 weer een evenwichtige(re) leeftijdsopbouw van ons team en zo mogelijk een evenwichtige(re) verdeling man/vrouw. S c h o o l p l a n Pagina 19

21 4.4 KWALITEITSZORG VISIE Zie algemene inleiding SKBO. BELEIDSVOORNEMENS De PDCA cyclus is in 2015 gemeengoed in de Sterrebos, blijkend uit Plan (Groepsplan)(Macon) Do (uitvoeren plan) Check (Evaluatie Groepsplan in febr en juni /Marap) Act (overdracht groepsfoto en opstellen nieuwe Groepsplan/ nieuwe Macon). We willen ouders en kinderen steeds nauwer betrekken bij deze cyclus en deze cyclus zelfs op kindniveau plannen, communiceren, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Het steeds regelmatig overleggen van onze verantwoordingscyclus met ouders (mr) en kinderen (kinderraad) gaat onderdeel uitmaken van onze verantwoordingscyclus. Bijlagen: Macon T.z.t. Format groepsplan (GOP) S c h o o l p l a n Pagina 20

22 4.5 FINANCIEEL. VISIE De Sterrebos heeft een begroting waar geld beleid volgt en geld zo dicht mogelijk bij de kinderen wordt belegd. Reserve wordt opgebouwd en nieuw beleid wordt mogelijk gemaakt door een ruim scholingsbudget. BELEIDSVOORNEMENS De inrichting van het nieuwe gebouw drukt in 2012 voor het eerst op de materiële begroting zal startpunt zijn voor een nieuwe gezonde begrotingssystematiek en verantwoordingssystematiek. De gevaren van krimp (onderbezet gebouw en dalende inkomsten) worden opgevangen door inrichten van een integraal kind centrum en mobilisering van personeel zo mogelijk vrijwillig en indien nodig volgens bestaand SKBO beleid. De Sterrebos is in 2015 een financieel gezond integraal kind centrum. Financiële planning en controle vindt transparant plaats. Budgetverantwoordelijkheid komt zo laag mogelijk in de organisatie te liggen. S c h o o l p l a n Pagina 21

Managementcontract 2015 Daltonschool De Polderhof

Managementcontract 2015 Daltonschool De Polderhof Managementcontract 2015 Daltonschool De Polderhof In 2014 hebben we de vijfjaarlijkse daltonvisitatie en het vierjaarlijkse inspectiebezoek gehad. Beide officiële bezoeken hebben ons enerzijds laten zien

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan 47 8016 AX Zwolle www.dearkzwolle.nl 0 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Missie Vivente:... 2 1.2 Visie Vivente:... 2 1.3 Missie en visie

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Algemeen Gegevens stichting Stichting SKOD Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela Bezoekadres:

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2018

BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Stichting Primo Schiedam Beleidsplan 2014-2018 In de afgelopen periode

Nadere informatie

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Lees/leer in de naam van de Heer die je heeft geschapen (de Koran) Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs I Q R A Brinnummer 27 PC Administratienummer 40389 Inhoudsopgave

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN!

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! Inhouds opgave Strategisch Beleidsplan 2013 2016 Samenvatting Voorwoord pag.2 pag.3 Hoofdstuk I pag.5 De scholen en stichting Spaarnesant 1.1 Visie en

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Status: Definitief 1 Overzicht besluitvormingstraject 16 januari 2014 ter bespreking in Bestuursvergadering 1 februari 2014: ter instemming

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO >

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2011-2015 (Schoolplan) < Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Directeur: < Kees Ilmer (sectordirecteur) > Versiedatum: Status:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante

Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante 1 Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Karakter,

Nadere informatie