LaCie 324i LCD Monitor. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LaCie 324i LCD Monitor. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Kenmerken Specificaties LaCie 324i Inhoud van de verpakking Over de borgschroef van de LCD-standaard De borgschroef en het transport van de 324i Aanzichten van het beeldscherm Vooraanzicht en functies van knoppen Onderaanzicht Aan de slag Het beeldscherm aansluiten Kabelbeheer Beeldscherm en videosignalen Audiosignalen USB-apparaten Netsnoer en aan/uit-schakelaar Ergonomische aanpassingen Beeldscherm omhoog en omlaag verstellen Kantelen Draaien om de as De 324i veranderen van Liggende naar Staande modus - Verticaal draaien Alternatieve VESA 100-compatibele standaard Standaard van beeldscherm verwijderen voor montage Snelle referentie Breedte-hoogteverhouding Picture-in-Picture (PiP) PiP inschakelen/uitschakelen Audio De standaardinstelling van de audiobron wijzigen Sneltoetsen en OSD-vergrendeling On-Screen Display (OSD) OSD-navigatie OSD: Picture-in-Picture (PiP) OSD: Beeld OSD Beeld: DVI en DisplayPort OSD Beeld: HDMI en Component Video OSD: Overige Ingang OSD: Geluid OSD: Informatie Problemen oplossen Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst... 46

2 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina Contactadressen LaCie Klantenservice Garantie... 48

3 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Copyrights Copyright 2010 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen v1.1 Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle eisen van de Canadese voorschriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt. ROHS-overeenstemming Dit product is in overeenstemming met ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EC over Restrictie van Gevaarlijke Stoffen - Restriction of Hazardous Substances). FCC-verklaring van conformiteit: LaCie 324i LCD Monitor Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCCvoorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen), wordt u verzocht de storing te verhelpen door een van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. Gebruik alleen afgeschermde kabels om I/O-apparaten aan te sluiten op deze apparatuur. Gebruik de aan de LaCie 324i Monitor bevestigde speciale kabels om storingen bij de ontvangst van radio- en televisiesignalen te voorkomen. Het netsnoer dat u gebruikt moet goedgekeurd zijn overeenkomstig de in de Verenigde Staten geldende veiligheidsnormen en moet voldoen aan de volgende voorwaarden: Netvoedingssnoer Lengte Stekkermodel Niet afgeschermd type, 3-polig 2,0 m (VS) Gebruik de bijgeleverde afgeschermde videosignaalkabel. Het gebruik van andere kabels en adapters kan interferentie met radio- en televisieontvangst veroorzaken.

4 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: EN , EN , EN , EN55022, EN55024 Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG en EMC-richtlijn 2004/108/EG LET OP: wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt. Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw ander huishoudelijk of bedrijfsgerelateerd afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen OPEN DE BEHUIZING VAN HET BEELDSCHERM NIET. Het beeldscherm bevat geen onderdelen waaraan door de gebruiker onderhoud kan worden verricht en door opening of verwijdering van afdekpanelen kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke elektrische schokken en andere risico's. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan daartoe bevoegd onderhoudspersoneel. Mors geen vloeistof in de behuizing en gebruik het beeldscherm niet in de nabijheid van water. Steek geen voorwerpen in de spleten van de behuizing, want deze kunnen in aanraking komen met inwendige delen die onder gevaarlijke spanning staan. Dit kan schadelijk of zelfs dodelijk zijn en het kan elektrische schokken, brand en storing van apparatuur veroorzaken. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Beschadiging van het snoer kan elektrische schokken en brand veroorzaken. Plaats dit product niet op een hellend of onstabiel oppervlak. Daardoor zou het beeldscherm kunnen vallen, wat ernstige beschadiging tot gevolg kan hebben. Zet of leg geen voorwerpen op het beeldscherm en gebruik het beeldscherm niet in de open lucht. De fluorescerende buis in het LCDscherm bevat kwik. Leef bij verwijdering en afvoer van het scherm de plaatselijke gemeentelijke verordeningen of voorschriften na. Buig het netsnoer niet. Gebruik het beeldscherm niet in ruimtes of werkomgevingen met hoge temperaturen, frequente vochtigheid, veel stof of olie. Dek het ventilatierooster van het beeldscherm niet af. Neem onmiddellijk de voedingsstekker uit het stopcontact en schakel een bevoegde onderhoudstechnicus in als een van de volgende omstandigheden zich voordoet: Als het netvoedingsnoer of de stekker daarvan beschadigd is. Als er vloeistof of een voorwerp in het beeldscherm terecht is gekomen. Als het beeldscherm is blootgesteld aan regen of ander water. Als het beeldscherm is gevallen of de behuizing is beschadigd. Als het beeldscherm niet normaal functioneert bij bediening volgens de aanwijzingen. Ga voorzichtig te werk als het glas van het scherm is gebroken. Zorg dat u bij een gebroken beeldscherm niet in aanraking komt met de vloeibare kristallen en hanteer het apparaat voorzichtig. Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Zorg dat er rondom het beeldscherm voldoende ventilatie is, zodat de warmte van het apparaat goed kan worden afgevoerd. Blokkeer de ventilatieopeningen niet en plaats het beeldscherm niet in de nabijheid van een radiator of andere warmtebronnen. Leg of zet niets op het beeldscherm. De netsnoerstekker is het belangrijkste middel waarmee het systeem van de netvoeding kan worden losgekoppeld. Het beeldscherm moet op korte afstand van een gemakkelijk bereikbaar stopcontact worden geïnstalleerd. Ga bij het transporteren van het beeldscherm voorzichtig te werk. Bewaar de verpakking voor een veilig en eenvoudig transport. Nabeeld: houd er rekening mee dat bij LCD-technologie een verschijnsel kan optreden dat 'nabeeld' wordt genoemd. Van nabeeld is sprake wanneer er een restbeeld of 'spookbeeld' van het laatst weergegeven

5 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 5 beeld op het scherm zichtbaar blijft. In tegenstelling tot CRT-schermen is nabeeld bij LCD-schermen geen permanent verschijnsel. Een constant of enkel beeld dient uiteraard niet gedurende langere tijd te worden weergegeven. Om het nabeeld te laten verdwijnen moet het beeldscherm even lang worden uitgezet als het vorige schermbeeld weergegeven is geweest. Als op een beeldscherm bijvoorbeeld een uur lang een bepaald beeld weergegeven is geweest, moet het scherm een uur lang worden uitgezet om het nabeeld te wissen. Wanneer de LaCie 324i LCD Monitor in Europa op een V wisselstroombron wordt aangesloten, moet het bij de beeldscherm geleverde netsnoer worden gebruikt. In het Verenigd Koninkrijk is voor gebruik met deze apparatuur een volgens de Britse normen goedgekeurd netsnoer met een gegoten stekker voorzien van een zwarte (5 A-) zekering geïnstalleerd. Gebruik uitsluitend de voeding die bij het apparaat wordt meegeleverd. Neem contact op met uw leverancier indien dit apparaat zonder netsnoer wordt geleverd. In alle andere gevallen moet een netsnoer worden gebruikt dat overeenkomt met de spanningswaarde van de netvoeding en dat is goedgekeurd volgens en voldoet aan de veiligheidsnormen die in uw land van kracht zijn.

6 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 6 Ergonomische voorzorgen Een juiste plaatsing en afstemming van het beeldscherm kan de kans op oog-, schouder- en nekvermoeidheid verkleinen. Controleer het volgende bij het plaatsen van het beeldscherm: Voor een optimale werking moet het scherm 20 minuten kunnen opwarmen. Stel de schermhoogte zodanig af dat de bovenkant van het scherm zich op ooghoogte of iets lager bevindt. Uw ogen moeten enigszins naar beneden kijken wanneer u naar het midden van het scherm kijkt. Plaats uw beeldscherm zodanig dat de afstand tussen uw ogen en het scherm niet kleiner is dan 40 cm en niet groter dan 70 cm. De optimale afstand is 50 cm. Geef uw ogen regelmatig rust door even naar een voorwerp op minstens 6 meter afstand te kijken. Knipper vaak met de ogen. Stel het beeldscherm zodanig op dat het scherm in een hoek van 90 staat ten opzichte van ramen en andere lichtbronnen, om de kans op schittering en reflectie te verkleinen. Kantel het beeldscherm enigszins zodat plafondverlichting niet op het scherm weerkaatst. Gebruik een antireflectiefilter als uw zicht op het scherm wordt bemoeilijkt door weerkaatsend licht. Reinig het oppervlak van het LCDscherm met een pluisvrije, niet schurende doek. Gebruik geen reinigingsoplossingen of glasreiniger. Stel de helderheids- en contrastregeling van het beeldscherm zodanig in dat de leesbaarheid optimaal is. Plaats een eventuele documentstandaard dicht bij het scherm. Plaats datgene waar u het meest naar kijkt (het scherm of uw referentiemateriaal) recht vóór u, zodat u tijdens het typen uw hoofd zo weinig mogelijk hoeft te draaien. Vermijd langdurige weergave van statische beeldpatronen om nabeeldeffecten te voorkomen. Voor een optimaal profijt van de ergonomische voordelen adviseren wij: de helderheid zodanig in te stellen dat het achtergrondraster onzichtbaar is; de contrastregeling niet op maximaal contrast in te stellen; bij een standaardsignaal de vooraf ingestelde formaat- en positieafstelling te gebruiken; de vooraf ingestelde kleurinstelling te gebruiken; niet-geïnterlinieerde signalen met een verticale vernieuwingsfrequentie tussen 60 en 75 Hz toe te passen; geen primaire blauwkleur tegen een donkere achtergrond te gebruiken, aangezien de kleur dan moeilijk te zien is en oogvermoeidheid als gevolg van onvoldoende contrast kan veroorzaken.

7 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 7 Energie-informatie Energiebesparing: Dit beeldscherm heeft geavanceerde functies voor energiebesparing. Als een standaard VESA DPMS-signaal (Display Power Management Signaling) naar het beeldscherm wordt gezonden, wordt de spaarstand geactiveerd. Het beeldscherm schakelt dan over naar een energiebesparingsmodus. Modus Stroomverbruik LED-kleur Normaal bedrijf 100 W Max. Wit Energiebesparingsmodus Minder dan 2 W Wit knipperen Uit Minder dan 1 W N.v.t.

8 Introductie Gebruikershandleiding pagina 8 1. Inleiding Bedankt voor uw aanschaf van een LaCie 324i LCD Monitor. Uw 324i is het perfecte beeldscherm voor creatieve professionals. Met het 24-inch LCD-panel, 10-bits gammacorrectie, breed kleurengamma en Full HD-ondersteuning is de 323i Monitor het ideale hulpmiddel voor zowel stilstaande als bewegende beelden. Bovendien beschikt de LaCie 324i over een IPS (In Plan Switching) om de LCD-technologie ten volle te benutten. De verbeterde kleurnauwkeurigheid, grote rijkdom aan details en uitgebreide kijkhoeken vallen op bij de combinatie van LCD en IPS. De LaCie 324i geeft u, eenmaal uitgepakt, de mogelijkheid om te kiezen tussen srgb, Adobe RGB en Grijswaarden als kleurinstellingen. Selecteer Gebruiker om de instellingen aan te passen volgens uw professionele behoeften. Na de kalibratie door de optionele LaCie blue eye colorimeter en blue eye pro-software biedt de 324i uiteraard een spannende en uiterst realistische weergave van uw visueel materiaal. De LaCie 324i beschikt over mini-stereo-audio-aansluitingen voor luidsprekers of koptelefoons en over een stereo-ingang van het type RCA. Er zijn ook twee van stroom voorziene USB 2.0-hostpoorten en één USB 2.0-apparaatpoort aanwezig. Sluit de USB 2.0-apparaatpoort aan op uw computer en de twee USB 2.0-hostpoorten worden een handige hub voor compatibele apparaten zoals toetsenborden, harde schijven of kalibratiehulpmiddelen. Snelkoppelingen Klik om naar een hoofdstuk te gaan: Aanzichten van het beeldscherm Aan de slag Problemen oplossen

9 Introductie Gebruikershandleiding pagina Kenmerken IPS-paneeltechnologie met breed kleurengamma Met de toonaangevende 102% NTSC- en 98% Adobe-kleurengamma's kan de LaCie 324i Monitor een groot gamma aan levendige kleuren weergeven. Deze technologie biedt ook een uitstekende balans tussen contrast (1000:1) en helderheid (400 cd/m2) en een grote kijkhoek van wel bits gammacorrectie De 10-bits gammacorrectie zorgt voor vloeiende kleurovergangen zoals deze in digitale fotografie en kunst wordt gezien. Hardwarekalibratie Uw 324i is al een uitstekend beeldscherm maar kan nog meer voordeel halen uit een hardwarekalibratie. De LaCie blue eye pro biedt een uitzonderlijke nauwkeurigheid op het gebied van kleur en is geoptimaliseerd voor LaCie-beeldschermen. Daarnaast ondersteunt de 324i ook hardwarematige kalibratiehulpmiddelen van andere fabrikanten. Ondersteuning voor 'Full High Definition' De 324i ondersteunt resoluties zoals 720p, 1080i en 1080p HD. Sluit uw HD-bronnen aan op de HDCP-compatibele HDMI-ingangspoort. Handige audio-ingang en -uitgang Gebruik deze poort om audio af te spelen via luidsprekers of koptelefoons. Drie USB 2.0-poorten Aan de onderkant van het paneel bevinden zich drie USB 2.0-poorten: één apparaatpoort voor aansluiting op een computer en twee hostpoorten voor aansluiting van compatibele USBapparaten zoals hardwarekalibratie, toetsenbord en muis, harde schijven, enz. Ergonomische standaard Gemakkelijk te draaien en te kantelen om de hoogte af te stellen. Draai het beeldscherm 90 om de inhoud in de Staande modus te bekijken. VESA 100 bevestigingsinterface De 324i Monitor kan op elke standaard of elk platform compatibel met VESA 100 worden bevestigd. Vier videobronnen De 324i heeft vier ingangen voor meerdere bronnen: DVI-, DisplayPort-, HDMI- en Component-video. Met de functie Picturein-Picture (PiP) (Beeld-in-beeldweergave) kunt u twee bronnen tegelijkertijd bekijken. Grote, diagonale lengte van 24-inch (61 cm) en 16:10 breed formaat Bevorder uw productiviteit door het scrollen doorheen documenten en vensters te minimaliseren. Bekijk een 1:1-weergave van twee volledige pagina's met extra ruimte voor toepassingspaletten en werkbalken. Hoge resolutie van 1920x1200 Ideaal voor grafische toepassingen met hoge resoluties.

10 Introductie Gebruikershandleiding pagina Specificaties LaCie 324i Paneeltype Diagonaal beeldschermformaat Actief beeldveld IPS breed kleurengamma 24,1 in/611,3 mm (Horizontaal x verticaal) 20,41 x 12,75 in/518,4 x 324 mm Breedte-hoogteverhouding 16:10 Maximale resolutie Pixelpitch Gammacorrectie Kleurengamma Helderheid Contrastverhouding Responstijd Kleur Video-ingangen Audio-ingangen Audio-uitgangen USB 2.0-apparaatpoort USB 2.0-hostpoorten ROHS-overeenstemming Stroomverbruik Certificering 1920 x 1200 / 60 Hz 0,270 (Horizontaal)/0,270 (Verticaal) 10-bits 102% NTSC, 98% Adobe RGB 400 cd/m² (midden, standaard) 1000:1 (standaard) 6 ms (G-G gemiddeld) 10,7 B kleuren (echte 10-bits gegevens) HDMI (v1.2) x1; DisplayPort x1; DVI-D x1; Component x1 (3p RCA-aansluiting - vrouwtje) Component-audio Invoer x1 (2p RCA-aansluiting - vrouwtje); Pc-audio Invoer (1p 3,5mm miniaansluiting - vrouwtje) 1p 3,5mm mini-aansluiting (vrouwtje/uitvoer voor luidspreker of koptelefoon) B-type Connector x1 A-type Connector x2 Ja Normaal: 100W (Maximum); Stand-by: minder dan 2W CB, FCC, CE, UL, CSA, ICES-003B, GOST, ISO , WEE Kijkhoeken Links/Rechts ±178, Boven/Onder ±178 Gewicht Brutogewicht Ongeveer 11 kg /24,25 lbs Ongeveer 15 kg /33,06 lbs Afmetingen (Breedte x Hoogte x Diepte) 566 x 461 x 245 Compatibiliteit Mac en Windows Garantie Drie jaar *Geïnterpoleerde resoluties: tekst wordt mogelijk anders weergegeven als de beeldresolutie lager is dan het aantal pixels van de LCD-module. Dit is normaal en noodzakelijk voor alle huidige platte beeldschermtechnologieën wanneer ongewone resoluties op het volledige scherm worden weergegeven. Bij platte beeldschermtechnologieën stelt elk punt op het scherm één pixel voor, waardoor interpolatie vereist is voor het omzetten van lage resoluties naar een volledig beeldscherm.

11 Windows 7: 2010 LaCie, all rights reserved For Mac OS X: Monitor Profiles LaCie 324i LCD Monitor Introductie Gebruikershandleiding pagina Inhoud van de verpakking Uw doos bevat items 1-9 die hieronder worden vermeld: 1 1. LaCie 324i LCD Monitor 2. DVI-D-kabel 3. Netsnoer (wisselstroom) 4. USB 2.0-apparaatkabel (sluit de 324i aan op een computer) 5. Cd-rom met de Gebruikershandleiding en ICC-beeldschermprofielen 6. Snelle installatiegids 2 3 BELANGRIJKE INFORMATIE: bewaar de doos van het apparaat en het verpakkingsmateriaal. LaCie raadt sterk aan dat u ze bewaart in een veilige ruimte in het geval dat u uw product later moet transporteren. Als het beeldscherm moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. 4 5 For Windows XP, Windows Vista, Monitor Profiles Monitor Driver LaCie 324i version 1.0 User Manual Adobe Reader for Windows LaCie Color White Paper Magenta prints as white LCD Monitor Quick Install Guide

12 Introductie Gebruikershandleiding pagina Over de borgschroef van de LCD-standaard De LCD-standaard van het beeldscherm wordt tijdens het transport vergrendeld door een borgschroef nabij de voet van de standaard. Volg onderstaande procedure om deze te verwijderen. LET OP: als de borgschroef is verwijderd terwijl het product op zijn zijde ligt of niet goed wordt vastgehouden, kan de standaard onverwacht en snel loskomen. Het ongecontroleerd loskomen kan ervoor zorgen dat het beeldscherm de hanterende persoon raakt of valt, hetgeen resulteert in persoonlijk letsel of schade aan het product. 1. Neem het beeldscherm uit de doos en verwijder het beschermingsmateriaal. Verwijder de borgschroef nog niet (Afb. 01). 2. Plaats het beeldscherm op een bureau of ander horizontaal oppervlak. 3. Trek de verzegeling los en verwijder de borgschroef De borgschroef en het transport van de 324i Zorg ervoor dat u de borgschroef op een heel toegankelijke plaats bewaart. U moet deze opnieuw in de 324i installeren wanneer u het beeldscherm bewaart. Bij het transporteren van het beeldscherm: 1. Zet u de 324 i in de laagste positie. Afb Installeert u de borgschroef in de basis van de standaard om deze vast te zetten. 3. Plaatst u de 324i in het meegeleverde beschermingsmateriaal. 4. Steekt u de 324i voorzichtig in de doos.

13 Introductie Gebruikershandleiding pagina Aanzichten van het beeldscherm Vooraanzicht en functies van knoppen Raadpleeg het onderstaande schema voor de namen en functies van de bedieningen van het beeldscherm Beeldscherm 2. LED-voedingsindicator Licht onafgebroken wit op wanneer de voeding is ingeschakeld. Knippert wit bij inactieve of energiebesparende modus. 3. Aan/uit-knop Schakelt de voeding in/uit. Omhoog. In het Menu gebruikt u de pijlen Omhoog/Omlaag voor de navigatie doorheen OSD-items om zo instellingen af te stellen. vervolg op de volgende pagina >> 4. ENTER-knop: Sneltoets om te schakelen tussen de kleurengamma's srgb, AdobeRGB, Gebruiker, Grijswaarden en Kalibratie. Druk op de knop en laat deze los om een instelling te kiezen. Druk om een keuze te maken bij de weergave van het OSDmenu. 5. Omhoog/Omlaag: Omhoog - Sneltoets voor Helderheid. Wanneer het OSDmenu niet wordt weergegeven, drukt u op Omhoog om de helderheid te verhogen. Terwijl de balk Helderheid verschijnt op het scherm, kunt u de helderheid ook verlagen met de pijl Omlaag. Omlaag - Sneltoets voor Contrast. Wanneer het OSDmenu niet wordt weergegeven, drukt u op Omlaag om het contrast te verlagen. Terwijl de balk Contrast verschijnt op het scherm, kunt u de helderheid ook verhogen met de pijl

14 Introductie Gebruikershandleiding pagina MENU-knop: Sneltoets om Picture-in-Picture (PiP) in/uit te schakelen. Druk vijf seconden op de knop om PiP te starten/stoppen. Het OSDmenu mag niet worden weergegeven wanneer u de knop MENU als sneltoets gebruikt. Raak de MENU-knop enigszins aan om het OSD-menu in/uit te schakelen. De knop MENU wordt gebruikt voor het maken van selecties in het OSD-menu. Raadpleeg 4.1. OSD-navigatie. 7. Input-knop: Druk op de knop Input (Invoer) voor de navigatie doorheen de vier invoerbronnen (DVI, DisplayPort, HDMI en Component). Laat de knop los wanneer de gewenste invoer is bereikt. De standaardinstelling voor de invoer is Automatische detectie dat eerst zoekt naar een actief signaal (raadpleeg 4.4. OSD: Overige). Schakel tussen twee invoerbronnen wanneer Picture-in-Picture (PiP) actief is. 1. Component is de PiP-bron: DVI + Component/DisplayPort + Component. 2. HDMI is de PiP-bron: DVI + HDMI/DisplayPort + HDMI.

15 Introductie Gebruikershandleiding pagina Onderaanzicht Raadpleeg het onderstaande schema voor de namen en functies van de ingangs/uitgangspoorten van het beeldscherm DVI-D DVI-ingang 2. DisplayPort DisplayPort-ingang 3. HDMI HDMI-ingang voor video en audio. 4. Component Video Component video-ingang (RCA-type) 5. Component Audio Stereo-audio-ingang (RCA-type). Dit is de standaardaudio wanneer u Component als de invoer gebruikt. U kunt Component Audio kiezen in het OSD-menu wanneer u een andere bron gebruikt. 6. PC-Audio Stereo-mini-audio-ingang en -uitgang. Dit is de standaardaudio wanneer u DVI of DisplayPort als de invoer gebruikt. U kunt PC-Audio kiezen in het OSD-menu wanneer u een andere bron gebruikt. 8. USB 2.0-hostpoorten U kunt de USB 2.0-apparaat- en hostpoorten gebruiken als een handige USB 2.0-hub: a. Sluit compatibele apparaten aan op de USB 2.0-hostpoorten. b. Sluit het 324i USB-signaal aan op uw computer via de USB 2.0-apparaatpoort. USB-apparatuur zal beschikbaar zijn op de computer. 9. Aan/uit-schakelaar Zet de 324i aan (I) of uit (0). 10. Aansluiting netsnoer Aansluiting voor het netsnoer. 7. USB 2.0-apparaatpoort Gebruik deze poort voor de aansluiting van het 324i USB-signaal op de computer. Raadpleeg poort 8 voor verdere informatie.

16 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Aan de slag De installatie van uw LaCie 324i LCD Monitor vereist enkele eenvoudige aansluitingen: 2.1. Het beeldscherm aansluiten 2.2. Ergonomische aanpassingen 2.3. Alternatieve VESA 100-compatibele standaard

17 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Het beeldscherm aansluiten Zorg ervoor dat de voeding is uitgeschakeld op uw LaCie 324i Monitor en computer voordat u de kabels aansluit Kabelbeheer Houd de kabels netjes bij elkaar door ze in kabelgoot aan de achterzijde van de standaard te plaatsen (Afb. 02). Verzeker u ervan dat de kabels geruime bewegingsvrijheid hebben vanaf de kabelgoot naar de ingangen/uitgangen van het beeldscherm. Als de lengten van de kabels net gepast zijn, kunnen de uiteinden trekken aan de aansluitingen bij het veranderen van Liggende naar Staande modus Beeldscherm en videosignalen Sluit het beeldscherm en de videosignaalkabels aan (Afb. 03) a. Voor een pc of MAC met DVI-uitgang: Afb. 02 Sluit de DVI-signaalkabel (meegeleverd) aan op de DVIaansluiting van uw computer. Sluit het andere uiteinde van de DVI-kabel aan op de DVI-ingang van uw beeldscherm. Draai alle schroeven aan. b. Voor een pc of MAC met DisplayPort-uitgang: Sluit de DisplayPort-signaalkabel (niet meegeleverd) aan op de DisplayPort-uitgang van uw computer. Sluit het andere uiteinde van de DisplayPort-kabel aan op de DisplayPort-ingang van uw beeldscherm. c. Voor een bron met HDMI-uitgang: Afb. 03 a b c d Sluit de HDMI-signaalkabel (niet meegeleverd) aan op de HDMI-uitgang van uw videobron. Sluit het andere uiteinde aan op de HDMI-ingang van uw beeldscherm. d. Voor een bron met Component video-uitgang: Sluit de Component-signaalkabel (niet meegeleverd) aan op de Component-uitgang van uw videobron. Sluit het andere uiteinde aan op de Component-ingang van uw beeldscherm (RCA-type aansluitingen). Let op de kleur van elk kabeluiteinde wanneer u de kabels aansluit. TECHNISCHE OPMERKING: max. vier videobronnen kunnen tegelijkertijd worden aangesloten op het beeldscherm: DVI-, DisplayPort-, HDMI- en Component-video. U kunt twee videobronnen tegelijkertijd bekijken wanneer u de functie Picture-in-Picture (PiP) van de 324i gebruikt.

18 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Audiosignalen Sluit de audiosignaalkabels aan (Afb. 04). a b c a. Stereo-audio-ingang Sluit een stereo-audiokabel (niet meegeleverd) aan van de stereo-audio-uitgangen van een compatibel apparaat op de stereo-audio-ingangen van het beeldscherm (RCA-type aansluitingen). Let op de kleur van de kabeluiteinden: rood is het rechtse kanaal en wit het linkse kanaal. Afb. 04 b. Audio-ingang Sluit een mini-stereo-aansluiting (niet meegeleverd) aan van de audio-uitgang van een compatibel apparaat (zoals uw computer) op de audio-ingang van het beeldscherm. a b c. Audio-uitgang Afb. 05 Sluit een mini-stereo-.aansluiting (niet meegeleverd) aan van de audio-uitgang van het beeldscherm op de audio-ingang van uw luidsprekers of koptelefoons. TECHNISCHE OPMERKING: HDMI-aansluitingen vereisen doorgaans geen extra audiokabels. Zorg ervoor dat het audiosignaal van uw apparaat wordt overgedragen via de HDMI-kabel USB-apparaten De USB 2.0-poorten van de 324i Monitor kunnen worden gebruikt voor USB-hardwarekalibratie of randapparatuur van de computer (Afb. 05). a. USB 2.0-apparaatpoort (USB 2.0, Type B-aansluiting) Deze aansluiting draagt USB-gegevens over van het beeldscherm naar de computer. Sluit een USB 2.0-kabel met een aansluiting van het type B aan op de USB 2.0-apparaatpoort op de 324i. Sluit het andere uiteinde aan op uw computer. b. USB 2.0-hostpoorten (USB 2.0, Type A-aansluiting) Deze poorten kunnen worden gebruikt om randapparatuur toe te voegen aan uw computer. Let wel dat de USB 2.0-apparaatpoort moet aangesloten zijn op uw computer. Sluit USB-randapparatuur aan via een USB 2.0-kabel met een aansluiting van het type A op de USB 2.0-hostpoorten op de 324i.

19 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Netsnoer en aan/uit-schakelaar 1. Sluit het vrouwelijke uiteinde van het netsnoer aan op het beeldscherm (Afb. 06, a). b a 2. Sluit het mannelijke uiteinde van het netsnoer aan op een compatibel elektrische stroomvoorziening (Afb. 07). Bijvoorbeeld: een stopcontact aan de wand. Afb Zet de Aan/uit-schakelaar in de stand "l" (Afb. 06, b). Het beeldscherm kan nu worden ingeschakeld met de Aan/uitschakelaar op het voorpaneel van de 324i ( Vooraanzicht en functies van knoppen). Let goed op het volgende om mogelijke elektrische problemen met uw LaCie 324i Monitor te vermijden: Gebruik alleen het netsnoer dat bij uw specifiek LaCiebeeldscherm is geleverd. Gebruik geen netsnoer van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder steeds het netsnoer voordat u uw LaCie-beeldscherm transporteert. Als u het netsnoer niet verwijdert, kan er schade aan uw beeldscherm ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. Dankzij de voeding van Volt kunt u uw LaCiebeeldscherm in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan het beeldscherm ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. Afb. 07

20 Pivot Professional Multi-dire Swivel LaCie 324i LCD Monitor Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding 90 pagina 20 ± 2.2. Ergonomische 30 aanpassingen 108 mm LET OP: wees voorzichtig bij het omhoog of omlaag verstellen, het kantelen of draaien van het beeldscherm Beeldscherm omhoog en omlaag verstellen U kunt het scherm omhoog of omlaag verstellen door het beeldscherm met beide handen aan de zijkanten vast te pakken en de 324i tot de gewenste hoogte op te tillen of neer te duwen (Afb. 08). -3 De basis van het beeldscherm kan een maximale hoogte van 108 mm bereiken Kantelen Tilt Afb Pivot Adjust 90 Pak het beeldscherm voorzichtig met twee handen aan de bovenen onderkant vast en zet het scherm in de gewenste hellingshoek (Afb. 09). De maximale kantelhoeken voor de 324i zijn: Achterwaarts: 30 Voorwaarts: Draaien om de as -3 Professional Multi-directional Stand Pak voorzichtig beide kanten van het beeldscherm vast en draai het in de gewenste stand (Afb. 10). De maximale draaihoek om de as aan elke kant is ±30 Belangrijke informatie: de voet van de LaCie 324i monitor is ontworpen om te worden gedraaid op een harde, vlakke ondergrond. Afb ±30 Tilt Pivot 90 Afb. 10 Swivel ±30

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 1.1. Functies... 7 1.2. Beeldschermspecificaties... 8 1.3. Inhoud van de verpakking... 9 1.4. Over de LCD-steunpen... 10 1.5. Aanzichten

Nadere informatie

HP ENVY 27 27" IPS-monitor Gebruikershandleiding

HP ENVY 27 27 IPS-monitor Gebruikershandleiding HP ENVY 27 27" IPS-monitor Gebruikershandleiding 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation, ENERGY STAR en het merk

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows-gebruikers... 7 1.1.2. Mac-gebruikers... 7 1.1.3. Linux-gebruikers... 7 1.2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE NETWORK SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE NETWORK SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

BL-reeks Lcd-scherm Gebruikershandleiding

BL-reeks Lcd-scherm Gebruikershandleiding BL-reeks Lcd-scherm Gebruikershandleiding Copyright Copyright 2014 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BenQ

Nadere informatie

FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0" LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding

FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0 LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0" LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding i Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows-gebruikers... 7 1.1.2. Mac-gebruikers... 7 1.1.3. Linux-gebruikers... 7 1.2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimale systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.3.1. Vooraanzicht...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows... 7 1.1.2. Mac... 7 1.1.3. Router... 7 1.2. Inhoud van de doos... 8 1.3.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Inhoud van de verpakking... 6 1.2. Minimum systeemvereisten... 7 1.2.1. Windows-gebruikers... 7 1.2.2. Mac-gebruikers...

Nadere informatie

CE-waarschuwing. Canada

CE-waarschuwing. Canada Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding

XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Wat is een CloudBox Online Backup?... 7 1.2. Eerste back-up en niet-ondersteunde bestanden... 7 1.3. Minimale systeemvereisten...

Nadere informatie

FCC-waarschuwing. Verklaring van conformiteit. Handelsmerken. Canada

FCC-waarschuwing. Verklaring van conformiteit. Handelsmerken. Canada Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

2big network. Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding.

2big network. Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. 2big network Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2 Auteursrechtelijke verklaring Dit document is beschermd door het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Dit document mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd

Nadere informatie

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Kenmerken van de projector... 7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...9

Nadere informatie

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

DisplayPort is een geregistreerd handelsmerk van de Video Electronics Standards Association, geregistreerd in de V.S. en andere landen.

DisplayPort is een geregistreerd handelsmerk van de Video Electronics Standards Association, geregistreerd in de V.S. en andere landen. Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal

Nadere informatie

FP241W 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding

FP241W 24 breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding FP241W 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding Copyright i Copyright 2006 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

FP241VW 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding

FP241VW 24 breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding FP241VW 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding Copyright i Copyright 2007 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

MS619ST/MX620ST/MW621ST Digital Projector Gebruikershandleiding

MS619ST/MX620ST/MW621ST Digital Projector Gebruikershandleiding MS619ST/MX620ST/MW621ST Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoud Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

G2411HD/G2412HD LCD Kleurenmonitor Gebruikershandleiding

G2411HD/G2412HD LCD Kleurenmonitor Gebruikershandleiding G2411HD/G2412HD LCD Kleurenmonitor Gebruikershandleiding Copyright i Copyright 2009 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

RP550+ / RP650 / RP650+ Interactief flat panel Gebruikershandleiding

RP550+ / RP650 / RP650+ Interactief flat panel Gebruikershandleiding RP550+ / RP650 / RP650+ Interactief flat panel Gebruikershandleiding Disclaimer BenQ Corporation geeft geen garanties, expliciet of impliciet, over de inhoud van dit document. BenQ Corporation behoudt

Nadere informatie

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie