LaCie 324i LCD Monitor. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LaCie 324i LCD Monitor. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Kenmerken Specificaties LaCie 324i Inhoud van de verpakking Over de borgschroef van de LCD-standaard De borgschroef en het transport van de 324i Aanzichten van het beeldscherm Vooraanzicht en functies van knoppen Onderaanzicht Aan de slag Het beeldscherm aansluiten Kabelbeheer Beeldscherm en videosignalen Audiosignalen USB-apparaten Netsnoer en aan/uit-schakelaar Ergonomische aanpassingen Beeldscherm omhoog en omlaag verstellen Kantelen Draaien om de as De 324i veranderen van Liggende naar Staande modus - Verticaal draaien Alternatieve VESA 100-compatibele standaard Standaard van beeldscherm verwijderen voor montage Snelle referentie Breedte-hoogteverhouding Picture-in-Picture (PiP) PiP inschakelen/uitschakelen Audio De standaardinstelling van de audiobron wijzigen Sneltoetsen en OSD-vergrendeling On-Screen Display (OSD) OSD-navigatie OSD: Picture-in-Picture (PiP) OSD: Beeld OSD Beeld: DVI en DisplayPort OSD Beeld: HDMI en Component Video OSD: Overige Ingang OSD: Geluid OSD: Informatie Problemen oplossen Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst... 46

2 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina Contactadressen LaCie Klantenservice Garantie... 48

3 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Copyrights Copyright 2010 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen v1.1 Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle eisen van de Canadese voorschriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt. ROHS-overeenstemming Dit product is in overeenstemming met ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EC over Restrictie van Gevaarlijke Stoffen - Restriction of Hazardous Substances). FCC-verklaring van conformiteit: LaCie 324i LCD Monitor Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCCvoorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen), wordt u verzocht de storing te verhelpen door een van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. Gebruik alleen afgeschermde kabels om I/O-apparaten aan te sluiten op deze apparatuur. Gebruik de aan de LaCie 324i Monitor bevestigde speciale kabels om storingen bij de ontvangst van radio- en televisiesignalen te voorkomen. Het netsnoer dat u gebruikt moet goedgekeurd zijn overeenkomstig de in de Verenigde Staten geldende veiligheidsnormen en moet voldoen aan de volgende voorwaarden: Netvoedingssnoer Lengte Stekkermodel Niet afgeschermd type, 3-polig 2,0 m (VS) Gebruik de bijgeleverde afgeschermde videosignaalkabel. Het gebruik van andere kabels en adapters kan interferentie met radio- en televisieontvangst veroorzaken.

4 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: EN , EN , EN , EN55022, EN55024 Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG en EMC-richtlijn 2004/108/EG LET OP: wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt. Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw ander huishoudelijk of bedrijfsgerelateerd afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen OPEN DE BEHUIZING VAN HET BEELDSCHERM NIET. Het beeldscherm bevat geen onderdelen waaraan door de gebruiker onderhoud kan worden verricht en door opening of verwijdering van afdekpanelen kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke elektrische schokken en andere risico's. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan daartoe bevoegd onderhoudspersoneel. Mors geen vloeistof in de behuizing en gebruik het beeldscherm niet in de nabijheid van water. Steek geen voorwerpen in de spleten van de behuizing, want deze kunnen in aanraking komen met inwendige delen die onder gevaarlijke spanning staan. Dit kan schadelijk of zelfs dodelijk zijn en het kan elektrische schokken, brand en storing van apparatuur veroorzaken. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Beschadiging van het snoer kan elektrische schokken en brand veroorzaken. Plaats dit product niet op een hellend of onstabiel oppervlak. Daardoor zou het beeldscherm kunnen vallen, wat ernstige beschadiging tot gevolg kan hebben. Zet of leg geen voorwerpen op het beeldscherm en gebruik het beeldscherm niet in de open lucht. De fluorescerende buis in het LCDscherm bevat kwik. Leef bij verwijdering en afvoer van het scherm de plaatselijke gemeentelijke verordeningen of voorschriften na. Buig het netsnoer niet. Gebruik het beeldscherm niet in ruimtes of werkomgevingen met hoge temperaturen, frequente vochtigheid, veel stof of olie. Dek het ventilatierooster van het beeldscherm niet af. Neem onmiddellijk de voedingsstekker uit het stopcontact en schakel een bevoegde onderhoudstechnicus in als een van de volgende omstandigheden zich voordoet: Als het netvoedingsnoer of de stekker daarvan beschadigd is. Als er vloeistof of een voorwerp in het beeldscherm terecht is gekomen. Als het beeldscherm is blootgesteld aan regen of ander water. Als het beeldscherm is gevallen of de behuizing is beschadigd. Als het beeldscherm niet normaal functioneert bij bediening volgens de aanwijzingen. Ga voorzichtig te werk als het glas van het scherm is gebroken. Zorg dat u bij een gebroken beeldscherm niet in aanraking komt met de vloeibare kristallen en hanteer het apparaat voorzichtig. Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Zorg dat er rondom het beeldscherm voldoende ventilatie is, zodat de warmte van het apparaat goed kan worden afgevoerd. Blokkeer de ventilatieopeningen niet en plaats het beeldscherm niet in de nabijheid van een radiator of andere warmtebronnen. Leg of zet niets op het beeldscherm. De netsnoerstekker is het belangrijkste middel waarmee het systeem van de netvoeding kan worden losgekoppeld. Het beeldscherm moet op korte afstand van een gemakkelijk bereikbaar stopcontact worden geïnstalleerd. Ga bij het transporteren van het beeldscherm voorzichtig te werk. Bewaar de verpakking voor een veilig en eenvoudig transport. Nabeeld: houd er rekening mee dat bij LCD-technologie een verschijnsel kan optreden dat 'nabeeld' wordt genoemd. Van nabeeld is sprake wanneer er een restbeeld of 'spookbeeld' van het laatst weergegeven

5 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 5 beeld op het scherm zichtbaar blijft. In tegenstelling tot CRT-schermen is nabeeld bij LCD-schermen geen permanent verschijnsel. Een constant of enkel beeld dient uiteraard niet gedurende langere tijd te worden weergegeven. Om het nabeeld te laten verdwijnen moet het beeldscherm even lang worden uitgezet als het vorige schermbeeld weergegeven is geweest. Als op een beeldscherm bijvoorbeeld een uur lang een bepaald beeld weergegeven is geweest, moet het scherm een uur lang worden uitgezet om het nabeeld te wissen. Wanneer de LaCie 324i LCD Monitor in Europa op een V wisselstroombron wordt aangesloten, moet het bij de beeldscherm geleverde netsnoer worden gebruikt. In het Verenigd Koninkrijk is voor gebruik met deze apparatuur een volgens de Britse normen goedgekeurd netsnoer met een gegoten stekker voorzien van een zwarte (5 A-) zekering geïnstalleerd. Gebruik uitsluitend de voeding die bij het apparaat wordt meegeleverd. Neem contact op met uw leverancier indien dit apparaat zonder netsnoer wordt geleverd. In alle andere gevallen moet een netsnoer worden gebruikt dat overeenkomt met de spanningswaarde van de netvoeding en dat is goedgekeurd volgens en voldoet aan de veiligheidsnormen die in uw land van kracht zijn.

6 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 6 Ergonomische voorzorgen Een juiste plaatsing en afstemming van het beeldscherm kan de kans op oog-, schouder- en nekvermoeidheid verkleinen. Controleer het volgende bij het plaatsen van het beeldscherm: Voor een optimale werking moet het scherm 20 minuten kunnen opwarmen. Stel de schermhoogte zodanig af dat de bovenkant van het scherm zich op ooghoogte of iets lager bevindt. Uw ogen moeten enigszins naar beneden kijken wanneer u naar het midden van het scherm kijkt. Plaats uw beeldscherm zodanig dat de afstand tussen uw ogen en het scherm niet kleiner is dan 40 cm en niet groter dan 70 cm. De optimale afstand is 50 cm. Geef uw ogen regelmatig rust door even naar een voorwerp op minstens 6 meter afstand te kijken. Knipper vaak met de ogen. Stel het beeldscherm zodanig op dat het scherm in een hoek van 90 staat ten opzichte van ramen en andere lichtbronnen, om de kans op schittering en reflectie te verkleinen. Kantel het beeldscherm enigszins zodat plafondverlichting niet op het scherm weerkaatst. Gebruik een antireflectiefilter als uw zicht op het scherm wordt bemoeilijkt door weerkaatsend licht. Reinig het oppervlak van het LCDscherm met een pluisvrije, niet schurende doek. Gebruik geen reinigingsoplossingen of glasreiniger. Stel de helderheids- en contrastregeling van het beeldscherm zodanig in dat de leesbaarheid optimaal is. Plaats een eventuele documentstandaard dicht bij het scherm. Plaats datgene waar u het meest naar kijkt (het scherm of uw referentiemateriaal) recht vóór u, zodat u tijdens het typen uw hoofd zo weinig mogelijk hoeft te draaien. Vermijd langdurige weergave van statische beeldpatronen om nabeeldeffecten te voorkomen. Voor een optimaal profijt van de ergonomische voordelen adviseren wij: de helderheid zodanig in te stellen dat het achtergrondraster onzichtbaar is; de contrastregeling niet op maximaal contrast in te stellen; bij een standaardsignaal de vooraf ingestelde formaat- en positieafstelling te gebruiken; de vooraf ingestelde kleurinstelling te gebruiken; niet-geïnterlinieerde signalen met een verticale vernieuwingsfrequentie tussen 60 en 75 Hz toe te passen; geen primaire blauwkleur tegen een donkere achtergrond te gebruiken, aangezien de kleur dan moeilijk te zien is en oogvermoeidheid als gevolg van onvoldoende contrast kan veroorzaken.

7 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 7 Energie-informatie Energiebesparing: Dit beeldscherm heeft geavanceerde functies voor energiebesparing. Als een standaard VESA DPMS-signaal (Display Power Management Signaling) naar het beeldscherm wordt gezonden, wordt de spaarstand geactiveerd. Het beeldscherm schakelt dan over naar een energiebesparingsmodus. Modus Stroomverbruik LED-kleur Normaal bedrijf 100 W Max. Wit Energiebesparingsmodus Minder dan 2 W Wit knipperen Uit Minder dan 1 W N.v.t.

8 Introductie Gebruikershandleiding pagina 8 1. Inleiding Bedankt voor uw aanschaf van een LaCie 324i LCD Monitor. Uw 324i is het perfecte beeldscherm voor creatieve professionals. Met het 24-inch LCD-panel, 10-bits gammacorrectie, breed kleurengamma en Full HD-ondersteuning is de 323i Monitor het ideale hulpmiddel voor zowel stilstaande als bewegende beelden. Bovendien beschikt de LaCie 324i over een IPS (In Plan Switching) om de LCD-technologie ten volle te benutten. De verbeterde kleurnauwkeurigheid, grote rijkdom aan details en uitgebreide kijkhoeken vallen op bij de combinatie van LCD en IPS. De LaCie 324i geeft u, eenmaal uitgepakt, de mogelijkheid om te kiezen tussen srgb, Adobe RGB en Grijswaarden als kleurinstellingen. Selecteer Gebruiker om de instellingen aan te passen volgens uw professionele behoeften. Na de kalibratie door de optionele LaCie blue eye colorimeter en blue eye pro-software biedt de 324i uiteraard een spannende en uiterst realistische weergave van uw visueel materiaal. De LaCie 324i beschikt over mini-stereo-audio-aansluitingen voor luidsprekers of koptelefoons en over een stereo-ingang van het type RCA. Er zijn ook twee van stroom voorziene USB 2.0-hostpoorten en één USB 2.0-apparaatpoort aanwezig. Sluit de USB 2.0-apparaatpoort aan op uw computer en de twee USB 2.0-hostpoorten worden een handige hub voor compatibele apparaten zoals toetsenborden, harde schijven of kalibratiehulpmiddelen. Snelkoppelingen Klik om naar een hoofdstuk te gaan: Aanzichten van het beeldscherm Aan de slag Problemen oplossen

9 Introductie Gebruikershandleiding pagina Kenmerken IPS-paneeltechnologie met breed kleurengamma Met de toonaangevende 102% NTSC- en 98% Adobe-kleurengamma's kan de LaCie 324i Monitor een groot gamma aan levendige kleuren weergeven. Deze technologie biedt ook een uitstekende balans tussen contrast (1000:1) en helderheid (400 cd/m2) en een grote kijkhoek van wel bits gammacorrectie De 10-bits gammacorrectie zorgt voor vloeiende kleurovergangen zoals deze in digitale fotografie en kunst wordt gezien. Hardwarekalibratie Uw 324i is al een uitstekend beeldscherm maar kan nog meer voordeel halen uit een hardwarekalibratie. De LaCie blue eye pro biedt een uitzonderlijke nauwkeurigheid op het gebied van kleur en is geoptimaliseerd voor LaCie-beeldschermen. Daarnaast ondersteunt de 324i ook hardwarematige kalibratiehulpmiddelen van andere fabrikanten. Ondersteuning voor 'Full High Definition' De 324i ondersteunt resoluties zoals 720p, 1080i en 1080p HD. Sluit uw HD-bronnen aan op de HDCP-compatibele HDMI-ingangspoort. Handige audio-ingang en -uitgang Gebruik deze poort om audio af te spelen via luidsprekers of koptelefoons. Drie USB 2.0-poorten Aan de onderkant van het paneel bevinden zich drie USB 2.0-poorten: één apparaatpoort voor aansluiting op een computer en twee hostpoorten voor aansluiting van compatibele USBapparaten zoals hardwarekalibratie, toetsenbord en muis, harde schijven, enz. Ergonomische standaard Gemakkelijk te draaien en te kantelen om de hoogte af te stellen. Draai het beeldscherm 90 om de inhoud in de Staande modus te bekijken. VESA 100 bevestigingsinterface De 324i Monitor kan op elke standaard of elk platform compatibel met VESA 100 worden bevestigd. Vier videobronnen De 324i heeft vier ingangen voor meerdere bronnen: DVI-, DisplayPort-, HDMI- en Component-video. Met de functie Picturein-Picture (PiP) (Beeld-in-beeldweergave) kunt u twee bronnen tegelijkertijd bekijken. Grote, diagonale lengte van 24-inch (61 cm) en 16:10 breed formaat Bevorder uw productiviteit door het scrollen doorheen documenten en vensters te minimaliseren. Bekijk een 1:1-weergave van twee volledige pagina's met extra ruimte voor toepassingspaletten en werkbalken. Hoge resolutie van 1920x1200 Ideaal voor grafische toepassingen met hoge resoluties.

10 Introductie Gebruikershandleiding pagina Specificaties LaCie 324i Paneeltype Diagonaal beeldschermformaat Actief beeldveld IPS breed kleurengamma 24,1 in/611,3 mm (Horizontaal x verticaal) 20,41 x 12,75 in/518,4 x 324 mm Breedte-hoogteverhouding 16:10 Maximale resolutie Pixelpitch Gammacorrectie Kleurengamma Helderheid Contrastverhouding Responstijd Kleur Video-ingangen Audio-ingangen Audio-uitgangen USB 2.0-apparaatpoort USB 2.0-hostpoorten ROHS-overeenstemming Stroomverbruik Certificering 1920 x 1200 / 60 Hz 0,270 (Horizontaal)/0,270 (Verticaal) 10-bits 102% NTSC, 98% Adobe RGB 400 cd/m² (midden, standaard) 1000:1 (standaard) 6 ms (G-G gemiddeld) 10,7 B kleuren (echte 10-bits gegevens) HDMI (v1.2) x1; DisplayPort x1; DVI-D x1; Component x1 (3p RCA-aansluiting - vrouwtje) Component-audio Invoer x1 (2p RCA-aansluiting - vrouwtje); Pc-audio Invoer (1p 3,5mm miniaansluiting - vrouwtje) 1p 3,5mm mini-aansluiting (vrouwtje/uitvoer voor luidspreker of koptelefoon) B-type Connector x1 A-type Connector x2 Ja Normaal: 100W (Maximum); Stand-by: minder dan 2W CB, FCC, CE, UL, CSA, ICES-003B, GOST, ISO , WEE Kijkhoeken Links/Rechts ±178, Boven/Onder ±178 Gewicht Brutogewicht Ongeveer 11 kg /24,25 lbs Ongeveer 15 kg /33,06 lbs Afmetingen (Breedte x Hoogte x Diepte) 566 x 461 x 245 Compatibiliteit Mac en Windows Garantie Drie jaar *Geïnterpoleerde resoluties: tekst wordt mogelijk anders weergegeven als de beeldresolutie lager is dan het aantal pixels van de LCD-module. Dit is normaal en noodzakelijk voor alle huidige platte beeldschermtechnologieën wanneer ongewone resoluties op het volledige scherm worden weergegeven. Bij platte beeldschermtechnologieën stelt elk punt op het scherm één pixel voor, waardoor interpolatie vereist is voor het omzetten van lage resoluties naar een volledig beeldscherm.

11 Windows 7: 2010 LaCie, all rights reserved For Mac OS X: Monitor Profiles LaCie 324i LCD Monitor Introductie Gebruikershandleiding pagina Inhoud van de verpakking Uw doos bevat items 1-9 die hieronder worden vermeld: 1 1. LaCie 324i LCD Monitor 2. DVI-D-kabel 3. Netsnoer (wisselstroom) 4. USB 2.0-apparaatkabel (sluit de 324i aan op een computer) 5. Cd-rom met de Gebruikershandleiding en ICC-beeldschermprofielen 6. Snelle installatiegids 2 3 BELANGRIJKE INFORMATIE: bewaar de doos van het apparaat en het verpakkingsmateriaal. LaCie raadt sterk aan dat u ze bewaart in een veilige ruimte in het geval dat u uw product later moet transporteren. Als het beeldscherm moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. 4 5 For Windows XP, Windows Vista, Monitor Profiles Monitor Driver LaCie 324i version 1.0 User Manual Adobe Reader for Windows LaCie Color White Paper Magenta prints as white LCD Monitor Quick Install Guide

12 Introductie Gebruikershandleiding pagina Over de borgschroef van de LCD-standaard De LCD-standaard van het beeldscherm wordt tijdens het transport vergrendeld door een borgschroef nabij de voet van de standaard. Volg onderstaande procedure om deze te verwijderen. LET OP: als de borgschroef is verwijderd terwijl het product op zijn zijde ligt of niet goed wordt vastgehouden, kan de standaard onverwacht en snel loskomen. Het ongecontroleerd loskomen kan ervoor zorgen dat het beeldscherm de hanterende persoon raakt of valt, hetgeen resulteert in persoonlijk letsel of schade aan het product. 1. Neem het beeldscherm uit de doos en verwijder het beschermingsmateriaal. Verwijder de borgschroef nog niet (Afb. 01). 2. Plaats het beeldscherm op een bureau of ander horizontaal oppervlak. 3. Trek de verzegeling los en verwijder de borgschroef De borgschroef en het transport van de 324i Zorg ervoor dat u de borgschroef op een heel toegankelijke plaats bewaart. U moet deze opnieuw in de 324i installeren wanneer u het beeldscherm bewaart. Bij het transporteren van het beeldscherm: 1. Zet u de 324 i in de laagste positie. Afb Installeert u de borgschroef in de basis van de standaard om deze vast te zetten. 3. Plaatst u de 324i in het meegeleverde beschermingsmateriaal. 4. Steekt u de 324i voorzichtig in de doos.

13 Introductie Gebruikershandleiding pagina Aanzichten van het beeldscherm Vooraanzicht en functies van knoppen Raadpleeg het onderstaande schema voor de namen en functies van de bedieningen van het beeldscherm Beeldscherm 2. LED-voedingsindicator Licht onafgebroken wit op wanneer de voeding is ingeschakeld. Knippert wit bij inactieve of energiebesparende modus. 3. Aan/uit-knop Schakelt de voeding in/uit. Omhoog. In het Menu gebruikt u de pijlen Omhoog/Omlaag voor de navigatie doorheen OSD-items om zo instellingen af te stellen. vervolg op de volgende pagina >> 4. ENTER-knop: Sneltoets om te schakelen tussen de kleurengamma's srgb, AdobeRGB, Gebruiker, Grijswaarden en Kalibratie. Druk op de knop en laat deze los om een instelling te kiezen. Druk om een keuze te maken bij de weergave van het OSDmenu. 5. Omhoog/Omlaag: Omhoog - Sneltoets voor Helderheid. Wanneer het OSDmenu niet wordt weergegeven, drukt u op Omhoog om de helderheid te verhogen. Terwijl de balk Helderheid verschijnt op het scherm, kunt u de helderheid ook verlagen met de pijl Omlaag. Omlaag - Sneltoets voor Contrast. Wanneer het OSDmenu niet wordt weergegeven, drukt u op Omlaag om het contrast te verlagen. Terwijl de balk Contrast verschijnt op het scherm, kunt u de helderheid ook verhogen met de pijl

14 Introductie Gebruikershandleiding pagina MENU-knop: Sneltoets om Picture-in-Picture (PiP) in/uit te schakelen. Druk vijf seconden op de knop om PiP te starten/stoppen. Het OSDmenu mag niet worden weergegeven wanneer u de knop MENU als sneltoets gebruikt. Raak de MENU-knop enigszins aan om het OSD-menu in/uit te schakelen. De knop MENU wordt gebruikt voor het maken van selecties in het OSD-menu. Raadpleeg 4.1. OSD-navigatie. 7. Input-knop: Druk op de knop Input (Invoer) voor de navigatie doorheen de vier invoerbronnen (DVI, DisplayPort, HDMI en Component). Laat de knop los wanneer de gewenste invoer is bereikt. De standaardinstelling voor de invoer is Automatische detectie dat eerst zoekt naar een actief signaal (raadpleeg 4.4. OSD: Overige). Schakel tussen twee invoerbronnen wanneer Picture-in-Picture (PiP) actief is. 1. Component is de PiP-bron: DVI + Component/DisplayPort + Component. 2. HDMI is de PiP-bron: DVI + HDMI/DisplayPort + HDMI.

15 Introductie Gebruikershandleiding pagina Onderaanzicht Raadpleeg het onderstaande schema voor de namen en functies van de ingangs/uitgangspoorten van het beeldscherm DVI-D DVI-ingang 2. DisplayPort DisplayPort-ingang 3. HDMI HDMI-ingang voor video en audio. 4. Component Video Component video-ingang (RCA-type) 5. Component Audio Stereo-audio-ingang (RCA-type). Dit is de standaardaudio wanneer u Component als de invoer gebruikt. U kunt Component Audio kiezen in het OSD-menu wanneer u een andere bron gebruikt. 6. PC-Audio Stereo-mini-audio-ingang en -uitgang. Dit is de standaardaudio wanneer u DVI of DisplayPort als de invoer gebruikt. U kunt PC-Audio kiezen in het OSD-menu wanneer u een andere bron gebruikt. 8. USB 2.0-hostpoorten U kunt de USB 2.0-apparaat- en hostpoorten gebruiken als een handige USB 2.0-hub: a. Sluit compatibele apparaten aan op de USB 2.0-hostpoorten. b. Sluit het 324i USB-signaal aan op uw computer via de USB 2.0-apparaatpoort. USB-apparatuur zal beschikbaar zijn op de computer. 9. Aan/uit-schakelaar Zet de 324i aan (I) of uit (0). 10. Aansluiting netsnoer Aansluiting voor het netsnoer. 7. USB 2.0-apparaatpoort Gebruik deze poort voor de aansluiting van het 324i USB-signaal op de computer. Raadpleeg poort 8 voor verdere informatie.

16 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Aan de slag De installatie van uw LaCie 324i LCD Monitor vereist enkele eenvoudige aansluitingen: 2.1. Het beeldscherm aansluiten 2.2. Ergonomische aanpassingen 2.3. Alternatieve VESA 100-compatibele standaard

17 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Het beeldscherm aansluiten Zorg ervoor dat de voeding is uitgeschakeld op uw LaCie 324i Monitor en computer voordat u de kabels aansluit Kabelbeheer Houd de kabels netjes bij elkaar door ze in kabelgoot aan de achterzijde van de standaard te plaatsen (Afb. 02). Verzeker u ervan dat de kabels geruime bewegingsvrijheid hebben vanaf de kabelgoot naar de ingangen/uitgangen van het beeldscherm. Als de lengten van de kabels net gepast zijn, kunnen de uiteinden trekken aan de aansluitingen bij het veranderen van Liggende naar Staande modus Beeldscherm en videosignalen Sluit het beeldscherm en de videosignaalkabels aan (Afb. 03) a. Voor een pc of MAC met DVI-uitgang: Afb. 02 Sluit de DVI-signaalkabel (meegeleverd) aan op de DVIaansluiting van uw computer. Sluit het andere uiteinde van de DVI-kabel aan op de DVI-ingang van uw beeldscherm. Draai alle schroeven aan. b. Voor een pc of MAC met DisplayPort-uitgang: Sluit de DisplayPort-signaalkabel (niet meegeleverd) aan op de DisplayPort-uitgang van uw computer. Sluit het andere uiteinde van de DisplayPort-kabel aan op de DisplayPort-ingang van uw beeldscherm. c. Voor een bron met HDMI-uitgang: Afb. 03 a b c d Sluit de HDMI-signaalkabel (niet meegeleverd) aan op de HDMI-uitgang van uw videobron. Sluit het andere uiteinde aan op de HDMI-ingang van uw beeldscherm. d. Voor een bron met Component video-uitgang: Sluit de Component-signaalkabel (niet meegeleverd) aan op de Component-uitgang van uw videobron. Sluit het andere uiteinde aan op de Component-ingang van uw beeldscherm (RCA-type aansluitingen). Let op de kleur van elk kabeluiteinde wanneer u de kabels aansluit. TECHNISCHE OPMERKING: max. vier videobronnen kunnen tegelijkertijd worden aangesloten op het beeldscherm: DVI-, DisplayPort-, HDMI- en Component-video. U kunt twee videobronnen tegelijkertijd bekijken wanneer u de functie Picture-in-Picture (PiP) van de 324i gebruikt.

18 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Audiosignalen Sluit de audiosignaalkabels aan (Afb. 04). a b c a. Stereo-audio-ingang Sluit een stereo-audiokabel (niet meegeleverd) aan van de stereo-audio-uitgangen van een compatibel apparaat op de stereo-audio-ingangen van het beeldscherm (RCA-type aansluitingen). Let op de kleur van de kabeluiteinden: rood is het rechtse kanaal en wit het linkse kanaal. Afb. 04 b. Audio-ingang Sluit een mini-stereo-aansluiting (niet meegeleverd) aan van de audio-uitgang van een compatibel apparaat (zoals uw computer) op de audio-ingang van het beeldscherm. a b c. Audio-uitgang Afb. 05 Sluit een mini-stereo-.aansluiting (niet meegeleverd) aan van de audio-uitgang van het beeldscherm op de audio-ingang van uw luidsprekers of koptelefoons. TECHNISCHE OPMERKING: HDMI-aansluitingen vereisen doorgaans geen extra audiokabels. Zorg ervoor dat het audiosignaal van uw apparaat wordt overgedragen via de HDMI-kabel USB-apparaten De USB 2.0-poorten van de 324i Monitor kunnen worden gebruikt voor USB-hardwarekalibratie of randapparatuur van de computer (Afb. 05). a. USB 2.0-apparaatpoort (USB 2.0, Type B-aansluiting) Deze aansluiting draagt USB-gegevens over van het beeldscherm naar de computer. Sluit een USB 2.0-kabel met een aansluiting van het type B aan op de USB 2.0-apparaatpoort op de 324i. Sluit het andere uiteinde aan op uw computer. b. USB 2.0-hostpoorten (USB 2.0, Type A-aansluiting) Deze poorten kunnen worden gebruikt om randapparatuur toe te voegen aan uw computer. Let wel dat de USB 2.0-apparaatpoort moet aangesloten zijn op uw computer. Sluit USB-randapparatuur aan via een USB 2.0-kabel met een aansluiting van het type A op de USB 2.0-hostpoorten op de 324i.

19 Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Netsnoer en aan/uit-schakelaar 1. Sluit het vrouwelijke uiteinde van het netsnoer aan op het beeldscherm (Afb. 06, a). b a 2. Sluit het mannelijke uiteinde van het netsnoer aan op een compatibel elektrische stroomvoorziening (Afb. 07). Bijvoorbeeld: een stopcontact aan de wand. Afb Zet de Aan/uit-schakelaar in de stand "l" (Afb. 06, b). Het beeldscherm kan nu worden ingeschakeld met de Aan/uitschakelaar op het voorpaneel van de 324i ( Vooraanzicht en functies van knoppen). Let goed op het volgende om mogelijke elektrische problemen met uw LaCie 324i Monitor te vermijden: Gebruik alleen het netsnoer dat bij uw specifiek LaCiebeeldscherm is geleverd. Gebruik geen netsnoer van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder steeds het netsnoer voordat u uw LaCie-beeldscherm transporteert. Als u het netsnoer niet verwijdert, kan er schade aan uw beeldscherm ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. Dankzij de voeding van Volt kunt u uw LaCiebeeldscherm in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan het beeldscherm ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. Afb. 07

20 Pivot Professional Multi-dire Swivel LaCie 324i LCD Monitor Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding 90 pagina 20 ± 2.2. Ergonomische 30 aanpassingen 108 mm LET OP: wees voorzichtig bij het omhoog of omlaag verstellen, het kantelen of draaien van het beeldscherm Beeldscherm omhoog en omlaag verstellen U kunt het scherm omhoog of omlaag verstellen door het beeldscherm met beide handen aan de zijkanten vast te pakken en de 324i tot de gewenste hoogte op te tillen of neer te duwen (Afb. 08). -3 De basis van het beeldscherm kan een maximale hoogte van 108 mm bereiken Kantelen Tilt Afb Pivot Adjust 90 Pak het beeldscherm voorzichtig met twee handen aan de bovenen onderkant vast en zet het scherm in de gewenste hellingshoek (Afb. 09). De maximale kantelhoeken voor de 324i zijn: Achterwaarts: 30 Voorwaarts: Draaien om de as -3 Professional Multi-directional Stand Pak voorzichtig beide kanten van het beeldscherm vast en draai het in de gewenste stand (Afb. 10). De maximale draaihoek om de as aan elke kant is ±30 Belangrijke informatie: de voet van de LaCie 324i monitor is ontworpen om te worden gedraaid op een harde, vlakke ondergrond. Afb ±30 Tilt Pivot 90 Afb. 10 Swivel ±30

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

OORGUARD350. DoorGuard350 USER MANUAL 1 GEBRAUCHSANLEITUNG 11 GUIDE UTILISATEUR 21 MODO DE EMPLEO 31 MANUALE D ISTRUZIONI 41 GEBRUIKSAANWIJZING 51

OORGUARD350. DoorGuard350 USER MANUAL 1 GEBRAUCHSANLEITUNG 11 GUIDE UTILISATEUR 21 MODO DE EMPLEO 31 MANUALE D ISTRUZIONI 41 GEBRUIKSAANWIJZING 51 OORGUARD350 DoorGuard350 USER MANUAL 1 GEBRAUCHSANLEITUNG 11 GUIDE UTILISATEUR 21 MODO DE EMPLEO 31 MANUALE D ISTRUZIONI 41 GEBRUIKSAANWIJZING 51 20390/ 20111115 DOORGUARD350 ALL RIGHTS RESERVED MARMITEK

Nadere informatie

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02 Handleiding FCC-verklaring Dit apparaat is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

BH280/BH380 Balktype beeldscherm Gebruikershandleiding

BH280/BH380 Balktype beeldscherm Gebruikershandleiding BH280/BH380 Balktype beeldscherm Gebruikershandleiding Disclaimer BenQ Corporation geeft geen garanties, expliciet of impliciet, over de inhoud van dit document. BenQ Corporation behoudt zich het recht

Nadere informatie

RollerMouse Free3 Wireless. Gebruikershandleiding

RollerMouse Free3 Wireless. Gebruikershandleiding RollerMouse Free3 Wireless Gebruikershandleiding Inhoud van de doos 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. Twee korte toetsenbordsteunen 3. Twee lange toetsenbordsteunen 4. Draadloze ontvanger 5. USB 2.0-kabeladapter

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor 15.4-Inch TFT LCD Overhead Monitor Gebruikshandleiding Veiligheidswaarschuwingen - Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de monitor monteert en/of in gebruik neemt. - Monteer de monitor op een locatie waar

Nadere informatie

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 PRESENTATION VIEWER Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B 10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 10 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

(VOORZORGSMAATREGELEN),

(VOORZORGSMAATREGELEN), Installatiegids Color Management LCD Monitor Belangrijk Lees de PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN), deze installatiegids en de gebruikershandleiding op de cd-rom aandachtig door zodat u dit product veilig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken...

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken... Inhoudsopgave Voorzorgsmaatregelen...2 Inhoud van de verpakking...2 Installation instructions...3 De monitor monteren...3 De monitor losmaken...3 De hoek wijzigen...3 De apparaten aansluiten...3 De stroom

Nadere informatie

iiyama's ProLite 24" wide LCD, de B2409HDS, heeft een full-hd resolutie van 1920 x Dit zakelijk LCDmodel

iiyama's ProLite 24 wide LCD, de B2409HDS, heeft een full-hd resolutie van 1920 x Dit zakelijk LCDmodel PROLITE B2409HDS iiyama's ProLite 24" wide LCD, de B2409HDS, heeft een full-hd resolutie van 1920 x 1080. Dit zakelijk LCDmodel met zeer slanke rand is uitgerust met een in hoogte verstelbare en roteerbare

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Expert LP250

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Expert LP250 Gebruiksaanwijzing celexon Laser-Presenter Expert LP250 Hartelijk dank voor de aanschaf van een kwaliteitsproduct van celexon Lees voordat u de preseneter gebruikt deze aanwijzing aandachtig door en bewaar

Nadere informatie

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning,

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) M (Menu oproepen/ Submenu) (3) (Vorige / Terugspoelen,

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding

BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding Dit is een Nederlandstalige beknopte handleiding. Instructies voor andere talen zijn te vinden op onze website, www.bakkerelkhuizen.com.

Nadere informatie

1 Pakket. Installatiegids. Color Management LCD-monitor. Belangrijk

1 Pakket. Installatiegids. Color Management LCD-monitor. Belangrijk Installatiegids Color Management LCD-monitor Belangrijk Lees de PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN), deze installatiegids en de gebruikershandleiding op de cd-rom aandachtig door, zodat u dit product veilig

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

Installatiehandleiding. LCD-kleurenbeeldscherm

Installatiehandleiding. LCD-kleurenbeeldscherm handleiding LCD-kleurenbeeldscherm VEILIGHEIDSSYMBOLEN In deze handleiding worden onderstaande veiligheidssymbolen gebruikt. Deze geven essentiële informatie. Lees de beschrijvingen nauwkeurig door. WAARSCHUWING

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, in een opslagsysteem worden bewaard of in een

Nadere informatie

ResponseCard AnyWhere Display

ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display-gebruiksaanwijzing Productoverzicht....................... 1 Technische vereisten.................... 2 Installatie in drie minuten................

Nadere informatie

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden.

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Geheugenmodules Artikelnummer van document: 393521-332 December 2005 In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Inhoudsopgave 1 Geheugenmodules toevoegen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

TeleViewer TELEVIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

TeleViewer TELEVIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 TELEVIEWER Gebruikershandleiding Versie 1.0 Hartelijk Dank Wij danken u voor de aankoop van dit product uit het Trust assortiment. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik en raden u aan om deze handleiding

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

LaCie 324i LCD Monitor. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

LaCie 324i LCD Monitor. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 8 1.1. Kenmerken... 9 1.2. Specificaties LaCie 324i... 10 1.3. Inhoud van de verpakking... 11 1.4. Over de borgschroef van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding In de verpakking 2 3 1. RollerMouse Free3 2. 2 korte toetsenbordsteunen 3. 2 lange toetsenbordsteunen 1 /1 RollerMouse functies A. Rollerbar. Cursorsnelheids LED C. Kopiëren D. Plakken

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

Thunder Wheel 3D. Thunder Wheel 3D. Gebruikershandleiding. versie 1.0

Thunder Wheel 3D. Thunder Wheel 3D. Gebruikershandleiding. versie 1.0 Thunder Wheel 3D Gebruikershandleiding versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren of

Nadere informatie

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/.

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/. Nederlands Instructies voor vervanging ATA-kabel AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Latitude E7240

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking 81 Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding Deze nieuwe Genius TVGo A31 is het ideale medium om tv of video of naar uw TFT/LCD/CRT te kijken in tot 1280 x 1024 pixels. Met deze TV/Video-box kunt u om het even

Nadere informatie

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Welkom 3 Systeemvereisten 3 Hulp nodig? 3 Inhoud van de doos 4 Basisfuncties van de headset 5 De headset dragen 6 De hoofdbeugel verstellen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10 Gebruikershandleiding Draadloze USB video-ontvanger Model BRD10 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech BRD10 Draadloze USB video-ontvanger voor gebruik met het assortiment van Extech Boroscopen.

Nadere informatie

Handleiding DPF1001 WAARSCHUWING:

Handleiding DPF1001 WAARSCHUWING: Handleiding DPF1001 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor binnenshuis gebruik Om brandgevaar of een elektrische schok te voorkomen; stel de eenheid niet bloot aan vocht of condens.

Nadere informatie

Videokaart. 4. Als u de behuizing tegen diefstal hebt beveiligd met een beveiligingskabel, verwijdert u deze kabel.

Videokaart. 4. Als u de behuizing tegen diefstal hebt beveiligd met een beveiligingskabel, verwijdert u deze kabel. Nederlands Instructies voor vervanging Videokaart AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Dell Latitude E6440. Informatie over installatie en functies. Voor- en achteraanzicht. Waarschuwingen

Dell Latitude E6440. Informatie over installatie en functies. Voor- en achteraanzicht. Waarschuwingen Dell Latitude E6440 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Voor- en achteraanzicht

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

XEMIO-200 HANDLEIDING

XEMIO-200 HANDLEIDING Speciale kenmerken Elegant uiterlijk en eenvoudig in gebruik. Multi-code speler Ondersteunt MP1, MP2, MP3, WMA, formaat. U-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw bestanden rechtstreeks beheren zonder gebruik

Nadere informatie

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding EnVivo EZ Converter Gebruikershandleiding op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 4 OPMERKINGEN... 4 FUNCTIES... 5 SPECIFICATIES... 5 SYSTEEMEISEN... 5 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Economy LP100

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Economy LP100 Gebruiksaanwijzing celexon Laser-Presenter Economy LP100 Hartelijk dank voor de aanschaf van een kwaliteitsproduct van celexon Lees voordat u de preseneter gebruikt deze aanwijzing aandachtig door en bewaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding HP luidsprekertelefoon Gebruikershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder

Nadere informatie

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 7 PORT USB HUB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Hartelijk Dank Wij danken u voor de aankoop van dit product uit het Trust assortiment. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik en raden u aan om deze handleiding

Nadere informatie

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding BT-02N Gebruikershandleiding 1 Index 1. Overzicht.....3 2. Aan de slag....5 3. Uw Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten...5 4. Het gebruik van uw Bluetooth hoofdtelefoon..... 9 5. Technische specificaties

Nadere informatie

Dell Latitude 3440/3540

Dell Latitude 3440/3540 Dell Latitude 3440/3540 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Latitude 3440:

Nadere informatie

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F.

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Introductie Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Belangrijke tekstgedeelten worden aangegeven doormiddel van dit soort kaders Handelingen die stap

Nadere informatie

Trust Joyfighter 100 Plus Gebruikershandleiding

Trust Joyfighter 100 Plus Gebruikershandleiding Trust Joyfighter 100 Plus Gebruikershandleiding NL-1 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 12/06/2014 Ins-30202-NL Net2 Entry - Monitor Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 Product overzicht 1. TF kaart sleuf 7. HDMI out poort 12. RESET 2. Omhoog knop 8. OK knop 13. Microfoon 3. Menu knop 9. Modus knop 14. Luidspreker 4. Omlaag knop 10. Vergrendeling

Nadere informatie

8 digitale fotolijst PL-DPF 805B

8 digitale fotolijst PL-DPF 805B 8 digitale fotolijst PL-DPF 805B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 8 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Raccordez un cable HDMI. Les cables de raccordements video ne sont pas

Raccordez un cable HDMI. Les cables de raccordements video ne sont pas Raccordez un cable HDMI Les cables de raccordements video ne sont pas DVD-22675HDMI- (el cable no está incluido) DVD-22675HDMI (cabo não fornecido) INSTRUCTIES VOOR EERSTE GEBRUIK DVD-22675HDMI DVD-SPELER

Nadere informatie

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

Professionele IP-telefoon

Professionele IP-telefoon THOMSON 2010. Alle rechten voorbehouden. E-DOC-QIG-20100311-0005 v1.0. Professionele IP-telefoon Gids voor snelle installatie PAP Veiligheidsvoorschriften en regelgevingsinformatie LEES DEZE INSTRUCTIES

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE BOX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE BOX in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBA3110/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBA3110/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBA3110/00 Gebruiksaanwijzing 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies Let op waarschuwingen. Volg

Nadere informatie

2-Poort USB/HDMI-kabel KVM-switch

2-Poort USB/HDMI-kabel KVM-switch 2-Poort USB/HDMI-kabel KVM-switch Gebruikshandleiding DS-11900 Versie 1.0 Index 1 INLEIDING... 3 1.1 KENMERKEN... 3 1.2 FYSIEKE DIAGRAM... 3 1.3 INHOUD VERPAKKING... 4 2 SPECIFICATIES... 4 3 DE USB/HDMI-KABEL

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Registreer uw product op SWW1890. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. Snelstartgids. Installeren.

Registreer uw product op  SWW1890. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. Snelstartgids. Installeren. Registreer uw product op www.philips.com/welcome. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1890 Snelstartgids 1 2 Installeren Genieten Wat zit er in de doos? Ontvanger Zender Gebruiksaanwijzing Quick

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Snelstartgids. Registreer uw product op Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12. Aansluiten.

Snelstartgids. Registreer uw product op  Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12. Aansluiten. Registreer uw product op www.philips.com/welcome. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12 Snelstartgids 1 2 3 Aansluiten Installeren Genieten SOURCE 1 SOURCE 2 SOURCE 3 SOURCE 4 1 2 3 4

Nadere informatie

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home.

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home. Chime Setup-gids Inhoudstabel 2 Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids... 6 With Ring, you re Always home. Wat zit er in de doos 3 1. Ring Chime 2. Stekker (VS,

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Bestnr. 37 00 57 X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009. Handleiding SeeTech Oogbesturing

Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009. Handleiding SeeTech Oogbesturing Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009 Handleiding SeeTech Oogbesturing Technische gegevens Specificaties Processor Pentium processor met 1,5 GHz Geheugen 1 GB RAM Besturingssysteem Windows XP Aansluitingen

Nadere informatie

Veiligheidsvoorschrift

Veiligheidsvoorschrift Waarschuwing Om schade aan de kaart of het toestel te voorkomen, moet u de stroom uitschakelen voor u de kaart verwijderd of plaatst Veiligheidsvoorschrift 1) Gebruik een 12V DC stroom adapter. 2) Zorg

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. AD200. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  AD200. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome AD200 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 2 Uw docking speaker 3 Inleiding 3 Wat zit er in de doos? 3 Overzicht

Nadere informatie

2-poorts DisplayPort KVM switch - USB 2.0-4K

2-poorts DisplayPort KVM switch - USB 2.0-4K 2-poorts DisplayPort KVM switch - USB 2.0-4K Product ID: SV231DPU2 Met deze veelzijdige USB KVM switch kunt u een DisplayPort werkstation delen met twee computersystemen, waardoor u een DP-scherm, toetsenbord

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS TV adapter

INSTALLATIEGIDS TV adapter INSTALLATIEGIDS TV adapter 3 Inhoudsopgave Doel van deze gids 4 Productoverzicht van de TV adapter 5 Aansluiten op netstroom 6 Aansluiten op de TV 7 Optionele adapter voor aansluiten op de TV 8 SoundGate

Nadere informatie

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

Helphandleiding. (DI2-Adapter voor ander E-BIKE systeem)

Helphandleiding. (DI2-Adapter voor ander E-BIKE systeem) (Dutch) HM-EO.3.2.0-01 Helphandleiding (DI2-Adapter voor ander E-BIKE systeem) Dank u voor de aankoop van Shimano producten. Deze instructiehandleiding geeft uitleg over de bediening van E-TUBE PROJECT.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

AirPort-kaart. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op

AirPort-kaart. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op Nederlands Instructies voor vervanging Volg de instructies in dit document nauwgezet. ls je dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt instructies

Nadere informatie

2 poorts Mini DisplayPort KVM switch - USB 2.0-4k

2 poorts Mini DisplayPort KVM switch - USB 2.0-4k 2 poorts Mini DisplayPort KVM switch - USB 2.0-4k Product ID: SV231MDPU2 Met deze veelzijdige USB KVM switch kunt u een Mini DisplayPort (mdp) werkstation delen met twee computersystemen, waardoor u een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1. Note 2. Inhoud van de verpakking 3. Product aanzichten 4. Opstarten en aflsuiten 5. Desktop 6. Knoppen 7. Systeem instellingen 7.1 WIFI draadloze connectie 8. HDMI 9. Installeren,

Nadere informatie