DEEL A: MEERJARENPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL A: MEERJARENPLAN"

Transcriptie

1 DEEL A: MEERJARENPLAN Cluster Verkeersmanagement Clustermanager prof. dr. ir. B. van Arem Clustersecretaris drs. J. Pommer Indiener prof. dr.ir. E.C. van Berkum CTS Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Datum 24 oktober Titel Projectplan Advanced Traffic MAnagement -Multi-Objective Decision aid for Regional Networks (ATMA MODeRN) 2. Doelstelling project 2.1 Omschrijving Doel Het ATMA-MODeRN project is een onderdeel van het cluster Verkeersmanagement. Dit cluster richt zich op het ontwikkelen van een efficiënter, schoner, betrouwbaarder en veiliger regionaal verkeersnetwerk door de toepassing van verkeersmanagement. Het ATMA-MODeRN project vervult in dit cluster een belangrijke rol. Op basis van heersende omstandigheden en beleidsuitgangspunten wordt voor een regionaal netwerk gezocht naar een optimale inzet van verkeersmanagementmaatregelen. Doelstelling van het ATMA-MODeRN project is: Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend systeem voor de inzet van verkeersmanagementmaatregelen op een regionaal netwerk. Doel hierbij is om niet alleen de doorstroming te verbeteren maar om ook een veiliger, schoner en betrouwbaarder verkeerssysteem te creëren. 2.2 Inhoud Het ATMA-MODeRN project appelleert aan een drietal ontwikkelingen binnen de wereld van verkeer en vervoer. Belangrijk beleidsuitgangspunt is te streven naar die situatie waar zowel het bestaande als ook het toekomstige wegennet beter worden benut. Om dit te bewerkstelligen worden verkeersmanagementmaatregelen ingezet. Verder spelen naast doorstroming ook het milieu, de verkeersveiligheid en de betrouwbaarheid van het verkeerssysteem een belangrijke rol. Tot slot wordt een gebiedsgerichte aanpak voorgestaan. Dit betekent dat verkeersproblemen in een bepaald gebied in onderlinge samenhang worden bestudeerd, en dat ook de oplossingen in het gehele netwerk worden gezocht. Om te komen tot een optimale inzet van verkeersmanagement in een heterogeen gebied (i.e. bestaande uit een stedelijk, provinciaal en autosnelwegennet) onder in beginsel alle mogelijke omstandigheden, is de aanwezigheid van hulpmiddelen zeer gewenst. Het gaat hier dan om hulpmiddelen bij de beslissing om te komen tot de optimale inzet maatregelen. Op dit moment is reeds een aantal initiatieven genomen die voor het ATMA-MODeRN project van belang zijn. Zowel via de AVB (Architectuur Verkeersbeheersing) en daarbij de GGB-aanpak (GebiedsGericht Benutten) als ook de door Luteijn voorgestelde aanpak, laten zien dat succesvol verkeersmanagement een geheel gebied, met daarbij alle betrokken actoren, bestrijkt. Op het gebied van beslissingsondersteuning bij verkeersmanagement zijn de BOSS initiatieven (BeslissingsOndersteunendSySteem) belangrijk. Om echter te komen tot een beslissingsondersteunend systeem zoals wordt voorgesteld zijn de bestaande initiatieven weliswaar belangrijk maar zeker niet toereikend. Ten eerste gaan de BOSS- 1

2 initiatieven alleen over het autosnelwegennet, die bovendien beperkt optimalisatie als doel hebben. De regionale GGB aanpak is vooralsnog in belangrijke mate gericht op bestuurlijke overeenstemming over de gewenste situatie in een gebied, en veel minder op het optimaliseren van de inzet van verkeersmanagement. Tot slot is het doel vaak alleen het verbeteren van de doorstroming. Een expliciete afweging tussen verschillende doelen wordt meestal niet gedaan, en is het verbeteren van de betrouwbaarheid een relatief nieuw, en nauwelijks onderzocht gebied. 2.3 Inbedding in cluster Verkeersmanagement, Transumo en NGI ATMA-MODeRN is een onderdeel van het cluster Verkeersmanagement binnen Transumo. Het verband tussen de verschillende projecten binnen dit cluster is weergegeven in figuur 1. Deze projecten zijn: ATMA-MODeRN, ATMO (Advanced Traffic MOnitoring), IV (intelligent vehicles) en TRADUVEM (Transitie naar duurzaam verkeersmanagement). Er bestaat een sterke relatie tussen het ATMO en het ATMA-MODeRN project. In het ATMA- MODeRN project wordt een multi-objective beslissingsondersteunend systeem (DSS) ontwikkeld voor een regionaal verkeersnetwerk. Noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de DSS is dat de doelen (snelheid, veiligheid, betrouwbaarheid en milieu) kunnen worden gekwantificeerd. Dit betekent dat bijvoorbeeld wanneer het minimaliseren van de reistijd een doel is, de reistijd moet worden gemeten, of anderszins worden afgeleid van andere metingen in het netwerk. In de bestaande gegevensverzameling doet zich een aantal problemen voor. Ten eerste worden niet op alle onderdelen van een regionaal netwerk gegevens ingewonnen. Vooral op het provinciale en stedelijke wegennet is maar in beperkte mate monitoring aanwezig. Daarnaast geldt dat zelfs wanneer voldoende gegevens worden ingewonnen, deze een bepaalde mate van heterogeniteit bezitten voor wat betreft de kwaliteit, inhoud, niveau van aggregatie en compleetheid. Deze onvolkomenheden maken dat methoden moeten worden ontwikkeld op het gebied van data fusion, data consistency en data completion. Dit zijn nu precies belangrijke thema s in het ATMO project. Het uitgangspunt dat het maximaliseren van de betrouwbaarheid van het verkeerssysteem een belangrijk doel is in het ATMA-MODeRN project, heeft ook de nodige consequenties voor de monitoring. Voor ATMO betekent dit dat gegevens moeten worden verzameld en methoden moeten worden ontwikkeld om de betrouwbaarheid van een verkeersnetwerk te kunnen kwantificeren. Hier wordt ondermeer meer kennis ontwikkeld over het gedrag van een verkeersnetwerk onder extreme condities, en ook worden causale relaties tussen betrouwbaarheid en andere direct meetbare grootheden afgeleid. Tot slot speelt predictive control in het ATMA-MODeRN project een belangrijke rol. Voor een succesvolle implementatie van een dergelijke manier van regelen is het essentieel dat betrouwbare (korte termijn) voorspellingen van eigenschappen van het verkeerssysteem voorhanden zijn. Ook dit is een belangrijk onderdeel van het ATMO project. We kunnen dus concluderen dat ATMO de lacunes in monitoring gaat opvullen die cruciaal zijn voor een succesvolle implementatie van de DSS in het ATMA-MODeRN voorstel. Omgekeerd biedt ATMA-MODeRN een veelbelovende applicatie van het ATMO project. Dit is belangrijk daar zonder duidelijke toepassing er geen noodzaak voor monitoring bestaat. Daarnaast is de verwachting dat een geregeld systeem minder chaotisch en daardoor beter voorspelbaar wordt, waarvan het ATMO project weer kan profiteren. ATMA-MODeRN heeft ook een duidelijke relatie met het IV (Intelligent vehicles) project. Er is een tendens om architecturen van wegkant en voertuigsystemen steeds meer op elkaar te stemmen. Voorbeeld hiervan is het Europese CVIS projectvoorstel. Hieruit blijkt dat er een verweving gaat ontstaan tussen voertuig en wegkant. Het belangrijk is dat dit thema ook tussen IV en ATMA zal gaan spelen. 2

3 Dit betekent dat individuele geleiding en centraal management elkaar zullen versterken voor een optimaal resultaat. In het TRADUVEM project komen de intrinsieke relaties tussen ATMO, ATMA-MODeRN en IV nader aan de orde. Ook zullen hier transitie kwesties worden behandeld, waarbij de bijdrage aan een duurzame kennisinfrastructuur en duurzame implementaties in de markt nader worden uitgewerkt. Er bestaan ook duidelijke relaties tussen ATMA-MODeRN en andere clusters binnen het TRANSUMO programma. Te noemen zijn: Personenmobiliteit en Infrastructuur: Reistijden en betrouwbaarheid spelen in toenemende mate een belangrijke rol in mobiliteitsgedrag (bijv. bij de keuze van vervoerwijze, route en vertrektijd en bij de planning van activiteiten). Ook de betrouwbaarheid van de bereikbaarheid (en daarmee van de reistijd) is een van de bepalende factoren geworden voor de economische ontwikkeling van een regio. Daarnaast zijn natuurlijk verkeersveiligheid en milieubelasting belangrijke eigenschappen van een verkeerssysteem. ATMA-MODeRN streeft ernaar om fundamentele kennis en toepasbare tools te ontwikkelen om het succesvol managen van regionale verkeersnetwerken mogelijk te maken. Naast de meer traditionele verkeersmanagementmaatregelen zoals verkeersregelingen, doseren en het leveren van verkeersinformatie worden ook andere maatregelen bestudeerd zoals het dynamisch gebruik van bestaande infrastructuur (bijv. tidal flow systemen) en ook de mogelijkheden van tijd- en plaatsafhankelijke prijsmaatregelen. Tot slot zijn belangrijk de link met het Sabimos project in Twente, waar bussen zijn uitgerust met GPS, waardoor een online informatiesysteem voor het openbaar vervoer wordt gevoed, en de betrokkenheid van het openbaar vervoer in de SWINGH tender waardoor een belangrijke relatie met het RegioLab ontstaat. Tot slot wordt een verbinding tot stand gebracht tussen een project in dit cluster dat gaat over het beprijzingsmechanisme (i.h.b. het kilometerbelonen-project) en de effecten daarvan en het onderdeel dat gaat over beprijzen in dit project. Vrachtverkeer/logistiek: De huidige logistieke systemen hebben steeds meer te maken met de onbetrouwbaarheid van het huidige verkeerssysteem. Als gevolg is er niet alleen behoefte aan het geven van accurate, up-to-date en betrouwbare informatie, maar ook aan een veiliger en meer betrouwbaar verkeerssysteem in zijn algemeenheid. Daardoor zullen de behaalde resultaten van het ATMA-MODeRN project bijzonder nuttig zijn voor het cluster Logistiek. Zoals eerder vermeld is het tijdafhankelijk gebruik van de infrastructuur ook een onderwerp van studie in het ATMA-MODeRN project. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van busbanen voor stedelijke distributie tijdens spitsuren. Met name ook de combinatie van het ATMA-MODeRN project en het IV project zijn in dit verband interessant. Transitie management: Netwerkmanagement, waar management strategieën worden ontwikkeld voor heterogene netwerken waar verschillende wegbeheerders actief zijn is een relatief nieuw onderwerp in verkeersmanagement. In de GGB (GebiedsGericht Benutten) en Luteijnen aanpak zijn al de nodige aanzetten gedaan om te komen tot collectief gedragen beleidsuitgangspunten waaruit pakketten van managementmaatregelen volgen. Het ATMA-MODeRN project bouwt hierop voort. Echter, daar waar in GGB relatief veel aandacht wordt besteed aan de eerste fase waar de gezamenlijke beleidsuitgangspunten worden afgeleid, ligt in dit project meer de nadruk op het daadwerkelijk afleiden van optimale managementscenario s en op het implementeren en operationaliseren van de maatregelen op straat. Kortom de verwachting is dat met de in ATMA- MODeRN ontwikkelde ondersteunende systemen en inzichten, een succesvolle implementatie van de GGB en Luteijnen aanpak zal worden versterkt zodat daadwerkelijk sprake zal zijn van een transitie naar netwerkmanagement. NGI Het onderzoek dat gaat plaatsvinden binnen het ATMA-MODeRN project kent belangrijke raakvlakken met onderzoek in het NGI (Next Generation Infrastructures) project. Toch zijn er belangrijke verschillen. Binnen het NGI project wordt op grote schaal kennis ontwikkeld op 3

4 deelgebieden die voor ATMA-MODeRN van belang zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om het optimaliseren van robuustheid van netwerken, en om de coördinatie van managementmaatregelen. In deze gevallen zijn dezelfde onderzoekers uit NGI ook verantwoordelijk binnen het ATMA- MODeRN project. Groot verschil met NGI is echter dat binnen ATMA-MODeRN het de bedoeling is expliciet deze kennis toe te passen in de ontwikkeling van een werkbaar en werkend beslissingsondersteunend systeem. Hier ligt de nadruk dus op de toepassing, en door een directe koppeling met een aantal verschillende types netwerken worden regels afgeleid die in de DSS toepasbaar zijn. Een voorbeeld van de relatie tussen NGI en ATMA-MODeRN is het onderdeel dat gaat over congestion pricing. Ook binnen ATMA-MODeRN wordt aandacht besteed aan beprijzen, echter, daar waar binnen NGI eerder de theoretische achtergronden worden bestudeerd en de nadruk ligt op de autosnelweg, wordt in ATMA-MODeRN de toepassing op een regionaal netwerk gezocht. Gebruik makend van kennis opgedaan in andere projecten (waaronder NGI) wordt al vrij snel binnen ATMA-MODeRN het onderdeel beprijzen een onderdeel van instrumenten in het beslissingsondersteunend systeem. Zo kan NGI profiteren van kennis opgedaan in ATMA- MODeRN waar beprijzen op regionaal niveau met meerdere doelen in samenhang met andere maatregelen wordt bestudeerd, terwijl ATMA-MODeRN van NGI kan profiteren door gebruik te maken van aldaar reeds ontwikkelde kennis. Internationale inbedding De materie waar het ATMA-MODeRN project zich mee bezighoudt is niet uniek in Nederland. In het project zelf is duidelijk een internationale component aanwezig, daar een gedeelte van het onderzoek zich afspeelt in China. Verder zal worden aangesloten bij vergelijkbare buitenlandse initiatieven, waar soortgelijke systemen als voorgesteld in ATMA- MODeRN zijn ontwikkeld (overigens ligt bij deze initiatieven vaak de nadruk op het verbeteren van de doorstroming, terwijl bijv. veiligheid, milieu en betrouwbaarheid een mindere rol spelen). In dit verband noemen het INVENT-online project waar een groot aantal Duitse partners in een vergelijkbaar initiatief als het Transumo-cluster verkeersmanagement en intelligente voertuigen is georganiseerd, en initiatieven in een aantal Duitse steden zoals Stadtinfo Koeln, VMZ Berlin en tot slot verkeersmanagementprojecten die zijn gestart mede als gevolg van twee megaevenementen zoals de olympische winterspelen in Turijn, en de WK voetbal 2006 in Duitsland waardoor bijv. in de stad Muenchen een groot managementsysteem wordt gebouwd. Met genoemde steden en organisaties bestaan al de nodige contacten die in dit project verder worden uitgebouwd. 3 Onderzoek In het ATMA-MODeRN project vindt zowel fundamenteel als toegepast onderzoek plaats. In de opzet van het project worden resultaten en verworvenheden van alle deelprojecten uitgewisseld en gedeeld in het onderdeel waar een prototype beslissingsondersteunend systeem wordt opgezet. Zo profiteert het fundamenteel onderzoek van het toegepast onderzoek en omgekeerd. Ook biedt het prototype een uitgelezen mogelijkheid voor zowel interne communicatie (tussen de deelprojecten) als ook voor externe communicatie. 4 Looptijd De looptijd van het project is van juli 2005 tot oktober Begroting Het totale beschikbare budget voor het ATMA-MODeRN project is 2,4 Meuro. Subsidie vanuit BSIK is 42,8%, ofwel 1027 keuro. De resterende 1373 Meuro wordt door de deelnemers opgebracht. In bijgevoegde spreadsheet wordt de totale begroting weergegeven. 4

5 6 Bijdrage aan duurzaamheid Het ATMA-MODeRN project levert een belangrijke bijdrage aan een duurzaam verkeers- en vervoerssysteem. Het gaat hierbij om bijdrage t.a.v. een duurzame maatschappelijke ontwikkeling (PEOPLE), duurzame ecologische ontwikkeling (PLANET) en een duurzame economische ontwikkeling (PROFIT). Een overzicht van de bijdragen is als volgt: PEOPLE mensen spelen een belangrijke rol bij de doelen van het te ontwikkelen DSS in ATMA- MODeRN. Er wordt gestreefd om de netwerkprestatie te verbeteren niet alleen in termen van totale hoeveelheid verliesuren maar ook individuele reistijden en de betrouwbaarheid daarvan spelen een belangrijke rol. Daar het project gaat over netwerkmanagement, en maatregelen zullen worden ingezet met als doel het verbeteren van een netwerkbreed doel en niet zozeer een lokaal doel, kan worden verwacht dat reizigers/automobilisten niet altijd direct de noodzaak van een maatregel begrijpen. Mede daarom zal expliciet aandacht worden geschonken aan de acceptatie van de verschillende managementstrategieën. Ook de betrokkenheid van de verkeersmanager, een andere gebruiker, wordt gegarandeerd door de medewerking van locale en regionale overheden. Niet alleen individuele reizigers profiteren van de resultaten van het ATMA-MODeRN project. Ook bedrijven die een vloot van voertuigen beheren, bijv. distributiebedrijven, zullen in belangrijke mate profiteren van een verkeerssysteem dat is verbeterd volgens de doelen doorstroming, veiligheid, betrouwbaarheid en milieu. Een verbeterd gebruik van de aanwezige infrastructuur, met minder congestie en een verhoogde betrouwbaarheid is een belangrijke noodzakelijke voorwaarde voor een florerende economie. Als gevolg betekenen de resultaten van het ATMA-MODeRN project meer PROFIT voor alle partijen. De doelen in ATMA-MODeRN impliceren een betere doorstroming, minder congestie, en meer betrouwbaarheid. Deze doelen worden echter niet behaald tegen elke kosten. Daar een multiobjective aanpak in de DSS wordt nagestreefd met als een van de doelen het minimaliseren van de negatieve impact op het milieu speelt ook de PLANET een belangrijke rol in dit project. De optimale managementscenario s zullen namelijk mede minder vervuiling betekenen. Ook wordt binnen het project inzichtelijk gemaakt welke relaties er bestaan tussen de verschillende doelen, bijvoorbeeld wat betekent het optimaliseren van de doorstroming voor het milieu, of wat betekent het optimaliseren naar verkeersveiligheid voor de betrouwbaarheid. 7 Bijdrage aan transitie De multi-objective aanpak en het inzicht dat alle betrokken partijen een belangrijke rol spelen is elementair in het hele project. Meer specifiek zorgt het ATMA-MODeRN project voor betere mogelijkheden om netwerkmanagement (zoals voorgesteld in de GGB en Luteijnen aanpak) te implementeren, en daarmee speelt TRANSITION een belangrijke rol. In het overkoepelende TRADUVEM project wordt namelijk in het bijzonder ingegaan op het feit dat meerdere partijen betrokken zijn bij de implementatie van verkeersmanagement, waardoor het belangrijk is dat inzicht wordt verkregen in de effecten van maatregelen op meer dan een doel. In een van de deelprojecten welke gesitueerd is in Brabant wordt juist dit onderdeel mede benadrukt, daar verschillende regionale partijen nu reeds betrokken zijn. In deze regio zal het ATMA-MODeRN project derhalve mede bijdragen aan een transitie naar duurzaam regionaal verkeersmanagement. 8 Bijdrage aan de tripartiete kennisinfrastructuur Het gehele cluster Verkeersmanagement en daarbij ook het ATMA-MODeRN project stimuleren en versterken reeds bestaande kennisnetwerken en inspireren en ondersteunen nieuwe initiatieven op dit terrein. 5

6 De vernieuwing die ATMA-MODeRN gaat bewerkstelligen heeft te maken met de integrale aanpak, en de speciale aandacht voor betrouwbaarheid en de mogelijkheden voor beprijzen, ofwel: Verkeersmanagement wordt gerelateerd aan een regio als geheel Meerdere doelen (en daarmee meerdere partijen) kunnen worden meegenomen in de optimalisering Betrouwbaarheid van verkeersnetwerken is een expliciet onderwerp van studie De mogelijkheden van beprijzen als verkeersmanagement instrument worden onderzocht In wezen is het ATMA-MODeRN project gericht op de toepassing van verkeersmanagement, maar om dit succesvol te kunnen doen, dient een aantal fundamentele onderzoeksvragen te worden beantwoord. En juist door deze opzet wordt de tri-partiete structuur versterkt, daar de wetenschap wordt geconfronteerd met de toepassing, de toepassing met de kennisontwikkeling en de wegbeheerder met beiden. Het feit dat de ontwikkeling van een prototype centraal staat in de onderzoeksopzet, biedt voldoende handvatten voor een succesvolle versterking van deze infrastructuur. De ontwikkeling van het prototype biedt bovendien de mogelijkheid om te toetsten op de effectiviteit van inzet van mens en middelen, en op de praktische toepasbaarheid. Het ATMA-MODeRN project levert deliverables zoals rapporten, software, methoden, inzichten, beslisregels etc. Per deelproject kan op basis van deze output de effectiviteit van mens en middelen worden beoordeeld, maar belangrijker is dat door directe toepassing in het prototype op deze manier ook kan worden beoordeeld of de resultaten wel toepasbaar zijn, en in welke mate ze bijdragen aan het geheel. Een ander feit is dat bijna alle deelprojecten in het ATMA-MODeRN project door zowel overheid, private partijen als universiteiten worden bezet. 9 Kennistransfer Het ATMA-MODeRN is opgezet als een samenwerkingsproject tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Binnen de verschillende deelprojecten vindt op kleinere schaal de uitwisseling van kennis plaats. Het feit dat daadwerkelijk een prototype DSS wordt ontwikkeld waar ontwikkelde kennis direct wordt toegepast, biedt een uitgelezen mogelijkheid kennis te delen met alle andere deelnemers in het project, maar ook met de gehele buitenwereld. Kennisinstellingen zullen onderzoeksresultaten publiceren in tijdschriften en op conferenties, en ook zal een aantal dissertaties volgen uit het ATMA-MODeRN project. Het prototype kan verder worden gebruikt als hulpmiddel bij het verder uitvoeren van onderzoek. Het bedrijfsleven profiteert van de projectresultaten doordat is deelgenomen aan kennisontwikkeling, en inzicht is verkregen in toepassingen en effecten van verkeersmanagement waar anders geen kennis over zou zijn ontstaan. Het bedrijfsleven levert ook kennis. Praktijkkennis is in een dergelijk prototypegericht project zeer van belang. Dit geldt trouwens ook voor kennis vanuit de overheid. Het prototype biedt daarnaast mogelijkheden voor het bedrijfsleven de ontwikkelde kennis toe te passen in nieuwe toepassingen van eigen instrumenten. Tot slot biedt het ATMA-MODeRN project wegbeheerders en overheden de mogelijkheid inzicht te verkrijgen in netwerkmanagement, in de effecten daarvan op meerdere aspecten, in de consequenties voor andere partijen/wegbeheerders. Om de kennistransfer nader vorm te geven is reeds volop contact geweest met onder meer de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van de Rijkswaterstaat. Naast het feit dat de AVV nauw is betrokken bij dit project zal een gedeelte van de kennistransfer ook via deze organisatie gaan plaatsvinden. Een mogelijkheid hierbij is het samen organiseren van activiteiten met het testcentrum van de Rijkswaterstaat. Ook is reeds contact opgenomen met de redactie van het tijdschrift verkeerskunde. Er zijn reeds toezeggingen gedaan dat dit project (evenals de andere projecten in dit cluster) worden gepresenteerd middels een artikel, en dat verder de voortgang met 6

7 enige regelmaat (ook weer middels artikelen) zal worden gepubliceerd. Tot slot zullen deelresultaten worden gepubliceerd in tijdschriften, en gepresenteerd op nationale en internationale tijdschriften resp. conferenties. 10 Participanten, Technische Universiteit Delft, SWOV, TNO, BTMB- Bejing, DHV Milieu en Infrastructuur, Goudappel Coffeng, Logica CMG, Siemens, Vialis, Gemeente Almelo, Provincie Brabant, Rijkswaterstaat Regionale Directie Brabant, Rijkswaterstaat - Adviesdienst Verkeer en Vervoer 7

8 DEEL B: JAARPLAN 2005 & Titel projectplan Projectnummer Cluster Type onderzoek Penvoerder: Deelnemers BSIK-bijdrage Contact TRANSUMO: Contact Connekt: ATMA-MODeRN Advanced Traffic MAnagement - Multi-Objective Decision aid for Regional Networks Verkeersmanagement Fundamenteel en toegepast Technische Universiteit Delft SWOV TNO BTMB - Bejing DHV Milieu en Infrastructuur Goudappel Coffeng Logica CMG Siemens Vialis Gemeente Almelo Provincie Brabant Rijkswaterstaat Regionale Directie Brabant Rijkswaterstaat - Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bart van Arem, Cluster Manager Traffic Management John Pommer, Cluster Secretary Traffic Management 1 inhoudelijk worden in dit document zowel 2005 als 2006 beschreven. In de planning en in de beschrijving van de deliverables worden beide jaren wel apart behandeld. 8

9 1 Samenvatting Uit de onlangs verschenen Nota Mobiliteit (NoMo) blijkt dat in de beoordeling van het verkeerssysteem de reiziger een centrale rol speelt. Als gevolg moet het verkeersnetwerk als een geheel worden beoordeeld, en niet zoals eerder gebruikelijk om onderdelen van het netwerk, zoals het autosnelwegennet, of een kruispunt afzonderlijk te bekijken. Het gehele netwerk bestaat dan uit het stedelijk wegennet (SWN), het provinciaal wegennet (PWN), die samen het onderliggende wegennet vormen (OWN) en tot slot de rijkswegen ook wel aangeduid als het hoofdwegennet (HWN). Verder blijkt uit de NoMo dat naast de meer traditionele kwaliteitsmaten als doorstroming (reistijd), veiligheid en belasting voor het milieu nu de betrouwbaarheid van het netwerk als nieuwe maat is toegevoegd. Om de huidige en toekomstige verkeersproblemen te lijf te gaan worden grofweg twee oplossingsrichtingen gehanteerd, zijnde een uitbreiding van de bestaande infrastructuur, en een betere benutting daarvan. Een belangrijke manier om deze betere benutting te bewerkstelligen is de inzet van verkeersmanagementmaatregelen. Het ATMA-MODeRN project gaat over de ontwikkeling van een systeem dat ondersteunt bij beslissingen voor de inzet van verkeersmanagementmaatregelen. Voor verschillende situaties wordt voor een regionaal netwerk dat bestaat uit de verschillende onderdelen (OWN en HWN) ondersteuning verleend om te komen tot een optimale inzet van verkeersmanagement. Doel hierbij is om niet alleen de doorstroming te verbeteren maar om ook een veiliger schoner en betrouwbaarder verkeerssysteem te creëren. Er wordt in eerste instantie uitgegaan van bestaande initiatieven op het gebied van beslissingsondersteuning bij verkeersmanagement. Echter de ontwikkelingen op dit terrein zijn nog relatief beperkt. Dit maakt dat het belang van het ATMA-MODeRN groot is. Tekortkomingen en beperkingen van bestaande initiatieven hebben betrekking op het feit dat slechts onderdelen van een geheel netwerk in het verkeersmanagement worden betrokken (bijv. alleen een gedeelte van het autosnelwegennet) en dat de nadruk ligt op het (lokaal) verbeteren van de doorstroming, en dat betrouwbaarheid en het verbeteren daarvan een relatief onbekend onderzoeksterrein is. De aanpak en opzet in het ATMA-MODeRN zijn als volgt: o o o De optimale inzet van verkeersmanagement zal afhangen van de omstandigheden (bijv. weer, evenementen, drukte) en van het netwerk. Voor drie bestaande netwerken (een regio, een grootstedelijke omgeving, en een stad) wordt dit onderzocht. De invloed van verkeersmanagement op veiligheid en betrouwbaarheid is relatief onbekend. Verder is betrouwbaarheid als thema nog nauwelijks onderzocht. Het multiobjective karakter van het project wordt verder uitgewerkt in twee onderzoeken waar de relatie tussen verkeersmanagement en resp. veiligheid en betrouwbaarheid wordt onderzocht. De relatie tussen betrouwbaarheid en de structuur van het netwerk wordt verder apart onderzocht. Op operationeel niveau worden twee belangrijke thema s behandeld. Ten eerste kunnen doorstroming, veiligheid, milieu en betrouwbaarheid profiteren van proactief management. Hier wordt niet pas gereageerd als de problemen zich daadwerkelijk hebben voorgedaan, maar worden maatregelen al actief op basis van voorspellingen. Ten tweede komt aan de orde de vraag hoe de verschillende verkeersmanagementmaatregelen met elkaar moeten communiceren. Dit vraagstuk doet zich in het bijzonder voor in een 9

10 o o netwerkomgeving waar op verschillende plaatsen maatregelen actief zijn, en elkaar ook beïnvloeden. Beprijzingsmaatregelen worden steeds vaker ingezet als middel om infrastructuur te financieren of om verplaatsingsgedrag te wijzigen. Dit soort maatregelen kan ook als verkeersmanagementmaatregel worden beschouwd, wanneer bijvoorbeeld het tarief afhankelijk wordt gemaakt van de (actuele) verkeerssituatie. De specifieke effecten op doorstroming, veiligheid, milieu en betrouwbaarheid zijn relatief onbekend. In ATMA- MODeRN wordt in een onderzoek aan dit specifieke onderwerp aandacht besteed, en worden verder prijsmaatregelen ontworpen die een optimale bijdrage leveren aan de gestelde doelen. Om de onderzoeksresultaten te communiceren, te delen en direct toe te passen wordt gedurende het project een prototype ontwikkeld. Alle deelonderzoeken dragen hieraan bij. Elk resultaat, elke ontwikkelde module en elk nieuw inzicht wordt in beginsel gebruikt om het prototype verder te ontwikkelen. Er is verder voor gekozen het prototype te situeren in een werkelijke omgeving met een (beperkt) regionaal netwerk. Het ATMA-MODeRN project heeft vele relaties met andere projecten. Allereerst is er een directe relatie met het ATMO project, dat wordt uitgevoerd binnen hetzelfde cluster. In dit project wordt de databasis die nodig is om succesvol verkeersmanagement te plegen verder ontwikkeld. Daarnaast zijn er ook duidelijke relaties met andere clusters, bijvoorbeeld daar waar het de invloed van de structuur van het netwerk betreft, en daar waar de invloed van prijsmaatregelen wordt bestudeerd. 10

11 2 ATMA-MODeRN in TRANSUMO 2.1 Relatie tussen ATMA en het cluster Verkeersmanagement ATMA-MODeRN is een onderdeel van het cluster Verkeersmanagement binnen Transumo. Het verband tussen de verschillende projecten binnen dit cluster is weergegeven in figuur 1. Deze projecten zijn: ATMA-MODeRN, ATMO (Advanced Traffic MOnitoring), IV (intelligent vehicles) en TRADUVEM (Transitie naar Duurzaam Verkeersmanagement). Er bestaat een sterke relatie tussen het ATMO en het ATMA-MODeRN project. In het ATMA- MODeRN project wordt een multi-objective beslissingsondersteunend systeem (DSS) ontwikkeld voor een regionaal verkeersnetwerk. Noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de DSS is dat de doelen (snelheid, veiligheid, betrouwbaarheid en veiligheid) kunnen worden gekwantificeerd. Dit betekent dat bijvoorbeeld wanneer het minimaliseren van de reistijd een doel is, de reistijd moet worden gemeten, of anderszins worden afgeleid van andere metingen in het netwerk. In de bestaande gegevensverzameling doet zich een aantal problemen voor. Ten eerste worden niet op alle onderdelen van een regionaal netwerk gegevens ingewonnen. Vooral op het provinciale en stedelijke wegennet is maar in beperkte mate monitoring aanwezig. Daarnaast geldt dat zelfs wanneer voldoende gegevens worden ingewonnen, deze een bepaalde mate van heterogeniteit bezitten voor wat betreft de kwaliteit, inhoud, niveau van aggregatie en compleetheid. Deze onvolkomenheden maken dat methoden moeten worden ontwikkeld op het gebied van data fusion, data consistency en data completion. Dit zijn nu precies belangrijke thema s in het ATMO project. Het gegeven dat het maximaliseren van de betrouwbaarheid van het verkeerssysteem een belangrijk doel is in het ATMA-MODeRN project, heeft ook de nodige consequenties voor de monitoring. Voor ATMO betekent dit dat gegevens moeten worden verzameld en methoden moeten worden ontwikkeld om de betrouwbaarheid van een verkeersnetwerk te kunnen kwantificeren. Hier wordt onder meer meer kennis ontwikkeld over het gedrag van een verkeersnetwerk onder extreme condities, en ook worden causale relaties tussen betrouwbaarheid en andere direct meetbare grootheden afgeleid. Tot slot speelt predictive control in het ATMA-MODeRN project een belangrijke rol. Voor een succesvolle implementatie van een dergelijke manier van regelen is het essentieel dat betrouwbare (korte termijn) voorspellingen van eigenschappen van het verkeerssysteem voorhanden zijn. Ook dit is een belangrijk onderdeel van het ATMO project. We kunnen dus concluderen dat ATMO de lacunes in monitoring gaat opvullen die cruciaal zijn voor een succesvolle implementatie van de DSS in het ATMA-MODeRN voorstel. Omgekeerd biedt ATMA-MODeRN een veelbelovende applicatie van het ATMO project. Ook dit is belangrijk daar zonder duidelijke toepassing er geen noodzaak voor monitoring bestaat. ATMA-MODeRN heft ook een duidelijke relatie met het IV (Intelligent vehicles) project. Bijvoorbeeld, centraal bepaalde verkeersmanagementscenario s kunnen worden verstuurd naar individuele voertuigen opdat routegeleiding en verkeersmanagement op elkaar worden afgestemd. Dit betekent dat individuele geleiding en centraal management elkaar zullen versterken voor een optimaal resultaat. In het TRADUVEM project komen de intrinsieke relaties tussen ATMO, ATMA-MODeRN en IV nader aan de orde. Ook zullen hier transitie kwesties worden behandeld. 11

THEMA INTEGRAAL INFRASTRUCTUUR- EN VERKEERSMANAGEMENT

THEMA INTEGRAAL INFRASTRUCTUUR- EN VERKEERSMANAGEMENT TRANSUMO Advanced Traffic Management Multi Objective Decision aid for Regional Networks Verkeersnetwerken integraal en multi-objective managen Eindrapportage ATMA-MODeRN (incl Top-up Info-Rio); oktober

Nadere informatie

Domeinarchitectuur Wegverkeersmanagement

Domeinarchitectuur Wegverkeersmanagement Domeinarchitectuur Wegverkeersmanagement 'Omslagpunten in VM-projecten' Rapportage Fase 2 Definitief Rijkswaterstaat Data en ICT Dienst Postbus 5023 2600 GA Delft Grontmij Nederland bv Infrastructuur &

Nadere informatie

Maatschappelijke waarden ALGEMEEN INHOUD Technisch: Wettelijk: Organisatorisch: Bestuurlijk:

Maatschappelijke waarden ALGEMEEN INHOUD Technisch: Wettelijk: Organisatorisch: Bestuurlijk: Maatschappelijke waarden ALGEMEEN Gelet op de brede definitie van duurzaamheid binnen Traduvem ligt het voor de hand de prioriteiten, naast de wensen van de gebruiker, ook vanuit de maatschappelijke waarden

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

Spookfiles A58. OCD en Solution Design. Het gemeenschappelijke eindrapport (deliverable) van de Haalbaarheidsfase WP1 in het Spookfiles A58 Project

Spookfiles A58. OCD en Solution Design. Het gemeenschappelijke eindrapport (deliverable) van de Haalbaarheidsfase WP1 in het Spookfiles A58 Project Spookfiles A58 OCD en Solution Design Het gemeenschappelijke eindrapport (deliverable) van de Haalbaarheidsfase WP1 in het Spookfiles A58 Project versie 1.1 datum: 16 juli 2014 Colofon Wie zit er achter

Nadere informatie

We worden één organisatie. NM Magazine. Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel. Verkeer- en Watermanagement: Hoofdartikel.

We worden één organisatie. NM Magazine. Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel. Verkeer- en Watermanagement: Hoofdartikel. NM Magazine 7 e Jaargang Nummer 1 2012 www.nm-magazine.nl Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel Verkeer- en Watermanagement: We worden één organisatie Hoofdartikel Netwerkmanagement op

Nadere informatie

Openheid over opbrengsten

Openheid over opbrengsten Openheid over opbrengsten Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van het ministerie van BZK Openheid over opbrengsten Open Overheid vanuit een welvaartseconomisch kader Bert Hof Jarst Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief. December 2007

Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief. December 2007 Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief December 2007 Projectorganisatie Pakketstudies 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Rol beoordelingskader binnen pakketstudies

Nadere informatie

TRANSUMO Advanced Traffic Monitoring

TRANSUMO Advanced Traffic Monitoring TRANSUMO Advanced Traffic Monitoring Op weg naar de filevoorspeller Eindrapportage ATMO (incl. ATMOlab): oktober 2009 Auteur: Hans van Lint THEMA INTEGRAAL INFRASTRUCTUUR- EN VERKEERSMANAGEMENT Samenvatting

Nadere informatie

magazine Verkeersmanagement als oplossing voor binnenstedelijke problemen Werken met regelscenario s De effecten van informatieverschaffing

magazine Verkeersmanagement als oplossing voor binnenstedelijke problemen Werken met regelscenario s De effecten van informatieverschaffing Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. magazine 8 e Jaargang - Nummer 3, 2013 www.nm-magazine.nl Mogelijkheden, uitdagingen en praktijk Verkeersmanagement als oplossing voor binnenstedelijke

Nadere informatie

Technologiebeleid in verkeer en vervoer. Samen werken aan innovatie

Technologiebeleid in verkeer en vervoer. Samen werken aan innovatie Technologiebeleid in verkeer en vervoer Samen werken aan innovatie Inhoudsopgave 1 2. 3. 4. 5. 6. Samenvatting Inleiding 1.1 Technologie is van vitaal belang 1.2 Technologie in verkeer en vervoer: problemen

Nadere informatie

Technische harmonisering hard nodig

Technische harmonisering hard nodig NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 3 2009 www.nm-magazine.nl Technische harmonisering hard nodig Standaardisatie essentieel voor ontwikkeling netwerkmanagement Interview Pieter Hofstra over zijn rol als Ambassadeur

Nadere informatie

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten Grenzeloze vernieuwing Nederlandse deelnemers over Europese projecten Voorwoord Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame

Nadere informatie

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

[MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] Autonome voertuigen. Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte. A. Velzen

[MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] Autonome voertuigen. Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte. A. Velzen 2013 Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte A. Velzen Autonome voertuigen [MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] [ Om mensen mee te krijgen in de wereld, is men altijd benieuwd naar het antwoord op de vraag: Whats in it

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Business Process Management. enquête 2012

Business Process Management. enquête 2012 Business Process Management enquête 2012 Procesmanagement en toekomstrobuustheid van organisaties Datum november 2012 Auteurs Peter Noordam en Dave Stam Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 3 2. ACHTERGROND...

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Dr. Roald Suurs Drs. Martin van de Lindt Ir. Mario Willems Drs. Ing. Joost Koch Dr. Rob Weterings Reflectieve Monitoring

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie)

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Drs. T. (Ton) Kallenberg (EUR) C.G. (Cock) Huizer (TUD) Dr. W. (Wietze) van der Aa (WAU) INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 1.1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...

Nadere informatie

Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020. Verder met mobiliteit. regiotwente.nl

Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020. Verder met mobiliteit. regiotwente.nl Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020 Verder met mobiliteit regiotwente.nl Colofon uitgave: redactie en teksten: ontwerp en realisatie: fotografie: drukkerij: verschijning: oplage: Het Regionaal Mobiliteitsplan

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Pilot assetmanagement

Pilot assetmanagement Resultatenrapport PILOT assetmanagement Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Pilot assetmanagement Uitgegeven door: Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Informatie: Drs. M.J.W.

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Slim Samenwerken aan ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Colofon Samenstelling

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie