Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties"

Transcriptie

1 Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 5 Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Alle producten en diensten van Kenteq voor het schooljaar zullen door KCE niet bij de onderwijsinstelling beoordeeld worden.

2 Dit assessment is gebaseerd op het kwalificatie dossier horend bij de kwalificatie Technicus Middenkader WEI uitstroomdifferentiatie CREBO code versie kwalificatie dossier 01 vastgesteld d.d. 1 juli 2005 Er bestaat in het Nederlands een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. We zouden consequent kunnen werken met hij/zij en hem/haar, maar dat geeft een gedwongenheid die wij stilistisch niet verantwoord vinden. De personen die in dit document de handelingen verrichten of beschreven worden, kunnen in onze optiek net zo goed mannen zijn als vrouwen Kenteq, Hilversum Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of enige andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van Kenteq Examinering B.V. Geldig van: tot van 44

3 Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Korte schets op hoofdlijnen 5 3. Algemene informatie voor de uitvoering van een assessment 6 4. Instructie voor de verantwoordelijke op het ROC Instructie voor de verantwoordelijke op de afnamelocatie Instructie voor de begeleider Instructie voor de beoordelaar Instructie voor de deelnemer Specificaties van de werkopdracht Beoordelingsmodellen proces, product en eindgesprek Beslismodel voor het eindresultaat van het assessment Verantwoording naar het kwalificatiedossier 44 Bijlage(n): Bijlage 1. Voorbeelden van opdrachten voor dit assessment Bijlage 2. Kopieermodellen voor de beoordelaar Bijlage 3. Kopieermodellen voor de begeleider Bijlage 4. Kopieermodellen voor de deelnemer Bijlage 5. Begrippenlijst Geldig van: tot van 44

4 1. Voorwoord Het beroepsonderwijs bevindt zich in een grote vernieuwingsslag. De kwalificatiestructuren worden vernieuwd met als belangrijkste kenmerk de overgang naar competenties. Om onderwijsvernieuwing daadwerkelijk van de grond te krijgen, zal ook de beoordeling hierbij moeten aansluiten en deugdelijk worden opgezet. Kenteq heeft de afgelopen jaren in verschillende projecten ervaring opgedaan met verschillende vormen van competentiegerichte beoordelingen. Ingestoken is op de Assessment-methode. Aan de hand van geselecteerde opdrachten uit de dagelijkse praktijk van een deelnemer, worden competenties in hun samenhang beoordeeld. De kerntaken uit het kwalificatieprofiel gelden hierbij als bindende eenheid om de bijbehorende competenties verzilverend te kunnen afsluiten. Dit heeft geleid tot het opzetten van een model assessment dat u hierbij in uitgewerkte versie aantreft en dat u inzicht geeft in deze vorm van beoordelen. Laat u zich niet afschrikken door de grote hoeveelheid papier: degenen die een rol spelen bij dit assessment zullen uiteindelijk met één of enkele bijgevoegde bladen uit de voeten kunnen. We zijn benieuwd naar uw mening en uw ervaringen. Indien u opmerkingen of vragen hebt, of ondersteuning wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met uw contactpersoon op het regiokantoor van Kenteq. Met vriendelijke groet, Lex Polman Productmanager Examens Geldig van: tot van 44

5 2. Korte schets op hoofdlijnen Kerntaken van het kwalificatiedossier Technicus Middenkader WEI worden afgesloten met een assessment. In het assessment toont de deelnemer aan dat hij in staat is om de volgende werkzaamheden te verrichten. De deelnemer ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties en systemen. De deelnemers krijgt een werkopdracht via mondelinge en schriftelijke instructies. De werkopdracht betreft het ontwikkelen van hardware en software voor een te automatiseren proces. De keuze van de werkopdracht is zodanig dat besturingstechniek, regeltechniek en aandrijftechniek in het totaal van de assessments voor de kerntaken 5, 6 en 7 in gelijke mate aan bod komen. De deelnemer bereidt zijn werkopdracht voor met het verzamelen van informatie over de vorm en de inhoud van het te produceren ontwerp. Hij overlegt met leidinggevenden en collega s. Hij maakt een plan van aanpak met een planning en een begroting van de eigen werkzaamheden. Hij kan deeltaken op uitvoerend niveau delegeren naar collega s of stagiaires die hij bij de uitvoering ervan begeleidt. (competentie 1, 3, 6, 9, 10 en 14) De deelnemer analyseert de informatie over het te automatiseren proces en stelt een programma van eisen op. Hij overlegt met collega s van eigen en andere disciplines om te komen tot de beste oplossing. Hij maakt een gestructureerd ontwerp voor de systeem-hardware dat voldoet aan geldende eisen en normen. Hij ontwikkelt een software programma voor het te automatiseren proces volgens genormaliseerde methodes. Hij zorgt voor een goed reproduceerbaar en gedocumenteerd ontwerp. Daarbij houdt hij naast bedrijfsregels ook rekening met regels voor veiligheid, ARBO en milieu voor zover die op zijn werkzaamheden, het te automatiseren proces en het ontwerp van toepassing zijn. (competentie 1, 3, 13, 16 en 18) In het ontwerp houdt de deelnemer rekening met de wensen van de (interne) klant. Hij schat eventuele risico s tijdig in en voorkomt of verhelpt mogelijke problemen. (competentie 2, 4 en 12) De deelnemer levert het ontwerp op in de vorm zoals de (interne) klant dat wenst en kan in een presentatie zijn ontwerp toelichten. Hij kan gegevens en adviezen verstrekken aan collega s en de (interne) klant. (competentie 4, 8 en 11) Bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden bewaakt de deelnemer naast de eigen planning en begroting ook de kwaliteit van het werk en de geproduceerde producten. Hij houdt ontwikkelingen in zijn vakgebied bij om de kwaliteit en de prijs/prestatie-verhouding van zijn ontwerpen te optimaliseren en te waarborgen. (competentie 5, 14 en 17) De deelnemer rapporteert tijdig technische en bedrijfsmatige gegevens van de werkopdracht aan de leidinggevenden en collega s van zijn team en/of bedrijf. (competentie 7 en 15) Na de afronding van de werkzaamheden volgt een eindgesprek. Hierin bespreken de betrokkenen op welke wijze de werkopdracht gerealiseerd is. Geldig van: tot van 44

6 3. Algemene informatie voor de uitvoering van een assessment 3.1. Assessment Het kwalificatiedossier is opgebouwd rond één of meerdere kerntaken. Kerntaken worden afgesloten met een assessment. Het assessment is een toetsing van competenties in de beroepspraktijk. Indien de uitvoering van het assessment niet haalbaar is in een reële praktijksituatie dan moet er een omgeving worden gecreëerd waarin dit zo goed mogelijk wordt nagebootst. Voordat een assessment kan worden afgenomen moeten diverse zaken worden geregeld, zowel op het ROC als op de afnamelocatie. Al deze zaken komen hierna aan de orde Betrokkenen Rollen en functies Bij het voorbereiden, uitvoeren en afronden van het assessment zijn meerdere personen betrokken. Belangrijk is een duidelijk onderscheid te maken tussen de betrokken personen in hun functie, en de rol die deze personen vervullen in het assessment. Functies Op het ROC kunnen de volgende personen (functies) betrokken zijn bij het assessment: - BPV begeleider - (Vak)docent - Externe deskundige - Administratief medewerker In het bedrijf kunnen de volgende personen (functies) betrokken zijn bij het assessment: - Bedrijfsleider - Afdelingschef - Teamleider - Praktijkopleider - Vakvolwassen collega - Externe deskundige - (Externe) Opdrachtgever (klant) Deze personen kunnen één of meer rollen vervullen bij het assessment. Rollen Naast deze personen (functies) worden de volgende rollen onderscheiden: - Verantwoordelijke op het ROC - Verantwoordelijke op de afnamelocatie - Begeleider - Beoordelaar - Verantwoordelijke op het ROC Deze rol kan worden vervuld door een BPV-begeleider of iemand met vergelijkbare verantwoordelijkheid op het ROC. Delen van deze rol, b.v. administratieve, organisatorische of vaktechnische zaken, kunnen worden gedelegeerd aan medewerkers van een examenbureau en/of betrokken (vak)docenten. Geldig van: tot van 44

7 Doel: De verantwoordelijke op het ROC is eindverantwoordelijk voor het assessment. De taken en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt in de Instructie voor de verantwoordelijke op het ROC. - Verantwoordelijke op de afnamelocatie Deze rol kan worden vervuld door een bedrijfsleider, afdelingschef of iemand met vergelijkbare verantwoordelijkheid op de afnamelocatie. Deze rol kan worden gedelegeerd aan de praktijkopleider. Dit is onder andere afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de bedrijfsstructuur. In de situatie dat het assessment op een ROC wordt afgenomen kan de BPV-begeleider of iemand met vergelijkbare verantwoordelijkheid op het ROC de rol van verantwoordelijke op de afnamelocatie overnemen. Doel: De verantwoordelijke op de afnamelocatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het assessment op de afnamelocatie. De taken en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt in de Instructie voor de verantwoordelijke op de afnamelocatie. - Begeleider Deze rol kan worden vervuld door de praktijkopleider, een docent of iemand met voldoende verantwoordelijkheid op de afnamelocatie. Deze rol kan worden gedelegeerd aan een vakvolwassen collega, of eerste monteur. Doel: De begeleider begeleidt de deelnemer tijdens de uitvoering van het assessment. De taken en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt in de Instructie voor de begeleider. - Beoordelaar Deze rol moet worden vervuld door een inhoudelijke deskundige, bijvoorbeeld een deskundige uit het bedrijf of een vakdocent. Doel: De beoordelaar observeert de deelnemer en beoordeelt het proces en het product. De taken en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt in de Instructie voor de beoordelaar. Wie doet wat? In het volgende schema is een voorbeeld aangegeven. In de linkerkolom staan de rollen. In de bovenste rij staan de functies. Een kruisje geeft aan dat de desbetreffende functionaris de toegekende rol kan vervullen. Functies Rollen Verantwoordelijke op het ROC Verantwoordelijke op de afnamelocatie Begeleider Beoordelaar BPV begeleider X (Vak)docent / externe deskundige X Bedrijfsleider / afd. chef X Praktijk opleider X Vakvolwassen collega Opdrachtgever (klant) De feitelijke invulling van de rol(len) kan per assessment verschillen en moet per assessment worden vastgelegd. In verband met de onafhankelijkheid van de beoordeling moeten de rollen Verantwoordelijke op de afnamelocatie, Begeleider en Beoordelaar minimaal door twee onafhankelijke personen worden vervuld. Geldig van: tot van 44

8 3.3. Processchema s Schema 1: Organisatie van het assessment start Beschrijving Assessment 1. Voorbereiden assesment Betrokkenen op ROC geïnformeerd Verantwoordelijke afnamelocatie geïnformeerd Kerntaak 2. Deelnemer opleiden Deelnemer klaar voor assessment Beschrijving Assessment Werkopdracht 3. Zoeken en melden geschikte werkopdracht Werkopdracht gemeld bij ROC 4. Plannen en bekendmaken assessment Assessment gepland, planning bekendgemaakt Beoordelings formulier Werkopdracht Instructies 5. Informeren betrokkenen Betrokken geïnformeerd Uitvoeren assessment Beslismodel Verslagen assessment 11. Bepalen uitslag assessment Geslaagd? nee Recht op herkansing ja Diploma of certificaat Geldig van: tot van 44

9 Schema 2: Uitvoering van het assessment Technicus middenkader WEI Geldig van: tot van 44

10 3.4. Beschrijving van het proces van de organisatie betrokkenen documenten Zie: Schema 1: Organisatie van het assessment 1 Voorbereiden assessment Alle betrokkenen op het ROC en de afnamelocatie tijdig informeren over de gang van zaken rond een assessment. Verantwoordelijke op het ROC, Verantwoordelijke op de afnamelocatie Beschrijving assessment 2 Opleiden deelnemer De deelnemer wordt opgeleid en zal op enig moment zo ver zijn dat hij klaar is om het assessment af te leggen. 3 Zoeken en melden geschikte werkopdracht Een werkopdracht is geschikt voor een assessment als de werkopdracht binnen de aangegeven randvoorwaarden kan worden uitgevoerd. De verantwoordelijke op de afnamelocatie selecteert een werkopdracht die betrekking heeft op de kerntaak. Indien de werkopdracht niet volledig voldoet voor toepassing bij het assessment dienen alternatieven en/of aanvullende opdrachten te worden verstrekt. Indien de context niet voldoet aan die van de beroepspraktijk kan er sprake zijn van uitvoering in een simulatieomgeving. Verantwoordelijke op de afnamelocatie, Verantwoordelijke op het ROC, Deelnemer Verantwoordelijke op de afnamelocatie, Verantwoordelijke op het ROC Kerntaak Korte schets op hoofdlijnen, Specificaties van de werkopdracht, Voorbeelden van opdrachten voor dit assessment 4 Plannen en bekendmaken assessment De startdatum wordt afgestemd op o.a.: - aanwezigheid van het gewenste werk; - beschikbaarheid betrokkenen Alle betrokkenen moeten tijdig geïnformeerd worden over de datum en plaats van het assessment, voor zover zij daadwerkelijk in actie moeten komen. 5 Informeren betrokkenen Voor aanvang van het assessment worden alle betrokkenen geïnformeerd over de werkopdrachten en de wijze begeleiden en van beoordeling. Verantwoordelijke op het ROC, Verantwoordelijke op de afnamelocatie, Deelnemer Verantwoordelijke op het ROC, Verantwoordelijke op afnamelocatie, Instructie voor de verantwoordelijke op het ROC, Instructie voor de verantwoordelijke op de afnamelocatie, Werkopdracht Beoordelingsmodellen, Werkopdracht, Instructie voor de begeleider, Instructie voor de Geldig van: tot van 44

11 beoordelaar, Instructie voor de deelnemer Zie: Schema 2: Uitvoering van het assessment 6 Instrueren betrokkenen In het instructiegesprek wordt aan alle betrokkenen de gang van zaken rond het assessment uitgelegd en voor zover van toepassing de werkopdracht besproken ter voorbereiding op de uitvoering. 7 Uitvoeren werkopdracht De deelnemer voert de werkopdracht uit. 8 Beoordelen proces en product Tijdens het uitvoeren van de werkopdracht wordt de deelnemer geobserveerd waarbij een procesbeoordeling plaatsvindt. Tevens wordt gedurende en na afloop van het uitvoeren van de werkopdracht het product beoordeeld. 9 Verzenden dossier naar ROC Alle originelen van verslagen en beoordelingen worden naar het ROC gestuurd. Aanbevolen wordt van alle documenten een kopie te bewaren. Verantwoordelijke op de afnamelocatie Deelnemer Instructie voor de begeleider, Instructie voor de beoordelaar, Instructie voor de deelnemer, Werkopdracht, Beoordelingsmodel Deelnemer Instructie voor de Begeleider deelnemer, Instructie voor de begeleider, Werkopdracht Beoordelaar Beoordelingsmodel proces Verantwoordelijke op het ROC, Verantwoordelijke op de afnamelocatie en product, Instructie voor de beoordelaar Ingevulde documenten van het assessment Geldig van: tot van 44

12 10 Voeren eindgesprek Tijdens het eindgesprek wordt er gekeken naar de aanvankelijke geplande invulling van de werkopdracht door de deelnemer en wat er werkelijk is uitgevoerd. Er worden vragen gesteld over de rol van de deelnemer in het assessment en zowel de deelnemer als de verantwoordelijke van het ROC vertelt wat er wel en niet goed ging. Ook kunnen hier de competenties besproken en beoordeeld worden die in de werkopdracht niet aan bod zijn gekomen. Verantwoordelijke op het ROC, Deelnemer, eventueel andere betrokkenen Uitvoering van het eindgesprek, Beoordelingsmodel eindgesprek, Indien nodig overige bewijsstukken. Zie Schema 1: Organisatie van het assessment 11 Bepalen eindresultaat assessment De formele uitslag wordt vastgesteld door het ROC en meegedeeld aan de deelnemer en het bedrijf. * Recht op herkansing Indien niet is voldaan aan de gestelde criteria kan de deelnemer recht hebben op een herkansing. Verantwoordelijke op het ROC, Verantwoordelijke op de afnamelocatie Verantwoordelijke op het ROC, Deelnemer Beslismodel, Beoordelingsmodellen proces en product, eindgesprek OER Geldig van: tot van 44

13 4. Instructie voor de verantwoordelijke op het ROC 4.1. Assessment Het kwalificatiedossier is opgebouwd rond één of meerdere kerntaken. Kerntaken worden afgesloten met een assessment. Het assessment is een toetsing van competenties in de beroepspraktijk. Indien de uitvoering van het assessment niet haalbaar is in een reële praktijksituatie dan moet er een omgeving worden gecreëerd waarin dit zo goed mogelijk wordt nagebootst. Voordat een assessment kan worden afgenomen moeten diverse zaken worden geregeld, zowel op het ROC als op de afnamelocatie. Al deze zaken komen hierna aan de orde Competenties Als verantwoordelijke op het ROC: - kent u de procedures van het assessment; - beschikt u over goede communicatieve en administratieve vaardigheden; - bent u op de hoogte van de inhoud van het kwalificatiedossier en in het bijzonder de inhoud van de kerntaak; - kunt u de betrokkenen instrueren en aansturen; - kunt u een eindgesprek voeren 4.3. Taken en verantwoordelijkheden U bent eindverantwoordelijk voor het assessment. U zorgt er voor dat alle betrokkenen tijdig het voor hen relevante deel van het assessment ontvangen. U bewaakt het afnameproces en als daartoe reden is grijpt u in of besluit u het assessment te beëindigen. In geval van onvoorziene omstandigheden is uw beslissing bindend voor alle betrokkenen. Als dat gewenst is kunt zich laten bijstaan door een vakinhoudelijke deskundige van het ROC. Voor wat betreft uw taken kunt u zich richten op het stappenplan (zie 4.7). De volgorde in dit stappenplan is niet altijd bindend. Daarbij is het ook mogelijk dat u taken delegeert mits u daarover duidelijke afspraken maakt. Het stappenplan gaat er van uit dat assessments in de kwaliteitsprocedures van het ROC geregeld zijn en dat de betrokkenen van deze procedures op de hoogte zijn. Uit oogpunt van kwaliteitsborging dient u het stappenplan in te vullen, na afloop van het assessment te ondertekenen en te archiveren bij de overige documenten van dit assessment. 4.4 Afsluiting van het assessment: het eindgesprek Als alle beoordelingen, stappenplannen en andere bewijsstukken zijn ontvangen wordt het assessment afgesloten met een eindgesprek. Bij een eindgesprek gaat het om het geven van een definitieve beoordeling over het hele assessment. Deze beoordeling komt tot stand door in het eindgesprek de verworven competenties die de deelnemer tijdens de uitvoering van de werkopdracht heeft laten zien, definitief te beoordelen. In het eindgesprek dient, onder meer, door middel van reflectie door de deelnemer, het hoe en waarom van zijn handelen naar voren te komen. Geldig van: tot van 44

14 Wie? De verantwoordelijke van het ROC (eventueel te delegeren naar een andere bij het assessment betrokken docent van het ROC) De deelnemer Eventueel andere personen die bij de uitvoering van het assessment betrokken zijn geweest. Waar? Op het ROC. Waarvoor dient het eindgesprek? Het eindgesprek is een nagesprek over het uitgevoerde assessment De deelnemer krijgt de ruimte om te vertellen hoe hij het assessment ervaren heeft. Het ROC krijgt de gelegenheid om door het gesprek meer te weten te komen over het verloop van het assessment. In het eindgesprek kunnen de competenties die niet of onvoldoende in de uitvoering van de opdracht(en) aan bod zijn gekomen alsnog aan de orde komen. Eventueel verzameld en aangeleverd bewijsmateriaal wordt besproken (bijvoorbeeld bij monteur service en onderhoud). Te hanteren methode Het eindgesprek is niet alleen de formele afsluiting van het assessment maar tevens een beoordeling. Wij adviseren dit gesprek in te richten als een adviesgesprek. De adviesmethode is minder bedreigend voor degene die beoordeeld wordt. De methode roept minder weerstanden op en laat ruimte voor de deelnemer(s). Geldig van: tot van 44

15 Stappenplan Het eindgesprek kan als volgt verlopen (procedure: vierstappenplan). Stap 1 De verantwoordelijke op het ROC nodigt de deelnemer uit zijn ervaringen in te brengen. De verantwoordelijke op het ROC vraagt de deelnemer naar zijn rol in het assessment en hoe hij de uitvoering van deze rol heeft aangepakt. De verantwoordelijke op het ROC vraagt de deelnemer wat er in zijn ogen goed ging en wat er minder goed ging tijdens het uitvoeren van het assessment. De verantwoordelijke op het ROC stelt, waar nodig, vragen aan de deelnemer over wat de deelnemer vertelt. Stap 2 De verantwoordelijke op het ROC maakt een inventarisatie van het assessment. Hij inventariseert de voldoende en onvoldoende beoordelingspunten van de beoordelingsmodellen en de overige documenten, zoals verslagen, uurverantwoordingen, foto s van verrichte werkzaamheden, enzovoorts. Hij meldt zijn waarnemingen aan de deelnemer en vraagt om een reactie. Hij stelt de deelnemer eventueel vragen over de ontvangen documenten. Stap 3 Vervolgens worden samen de sterke en zwakke punten van het assessment geïnventariseerd en worden samen conclusies getrokken over het verloop en de resultaten van het assessment. Deze conclusies worden door de verantwoordelijke op het ROC genoteerd in het verslag van het eindgesprek. Dit verslag wordt bij afloop door alle betrokken bij het eindgesprek ondertekend. Stap 4 De verantwoordelijke van het ROC vult het beoordelingsmodel eindgesprek in en ondertekent dit model. Mocht er bij het eindgesprek ook de verantwoordelijke op de afnamelocatie, de begeleider of een beoordelaar aanwezig zijn, dan is hun rol: 1. Hij geeft weer wat hij tijdens het assessment heeft waargenomen. Hij geeft van het assessment weer wat goed en niet goed is gegaan en vraagt de deelnemer om een reactie. Ook beantwoordt hij eventueel vragen over zijn waarnemingen die door de verantwoordelijke van het ROC gesteld worden. 2. Hij neemt deel aan het formuleren van de eindconclusie. 3. Hij ondertekent mede het verslag van het eindgesprek. Geldig van: tot van 44

16 Voorbeeld van een interviewvorm volgens de STARRT-methode Binnen elke invalshoek stelt u gerichte vragen, van algemeen naar specifiek. S Situatie U vraagt de deelnemer een bepaalde situatie te beschrijven, waarin bepaalde competenties werden verlangd. De functie van de vraag is de context en complexiteit van de situatie in beeld te krijgen Voorbeeld reflectievragen Wat ging eraan vooraf? Wie waren erbij betrokken? Met wie werkte je hieraan samen? Waar speelde het? Wat was jouw rol in de voorbereiding? T Taak U vraagt de deelnemer te beschrijven welke taak of rol hij hierbij had. U kunt hier achterhalen welke doelen de deelnemer zich gesteld heeft en welke verantwoordelijkheid de kandidaat had Voorbeeld reflectievragen Wat moest je nu precies doen? Waarom moest juist jij dit doen? Welke plaats nam je in het gehele proces in? A Actie U vraagt de deelnemer welke actie hij precies heeft ondernomen. Dit beschrijft hij in concrete gedragingen. Dit is de meest belangrijke vraag. Let op antwoorden in de "wij"-vorm i.p.v. de "ik"-vorm. Het gaat nl. om de actie van de kandidaat zelf. Stuur dus op de "ik"-vorm. Voorbeeld Wat deed je toen? reflectievragen Hoe reageerde je? Waarom pakte je het op die manier aan? Wat deed je eerst, wat kwam daarna? R Resultaat U vraagt de deelnemer te vertellen wat het resultaat was. Deze vraag geeft aan hoe effectief de actie van de deelnemer was. Voorbeeld reflectievragen Wat was het resultaat van je actie? Hoe reageerden de anderen op de door jou ondernomen acties? Hoe is het afgelopen? Welke problemen hebben zich voorgedaan? Zijn de problemen later nog teruggekeerd? In hoeverre ben je tevreden over de kwaliteit? R Reflectie U vraagt hoe de deelnemer hierop terugkijkt? Deze vraag geeft aan of de deelnemer kan leren van zijn handelen. Voorbeeld Zou je een zelfde probleem volgende keer weer zo aanpakken? reflectievragen Wat zou je een volgende keer anders doen? Heb je daarna een vergelijkbare situatie meegemaakt? Zo ja wat heb je toen anders gedaan? Kun je een voorbeeld geven waarin een dergelijke actie verkeerd uitpakte? T Transfer U vraagt of de deelnemer eventueel het gegeven voorbeeld kan verplaatsen naar een andere situatie. Deze vraag geeft aan of de deelnemer de context van zijn handelen, kan plaatsen naar andere situaties, zoals die in zijn toekomstige werkomgeving kunnen optreden. Voorbeeld reflectievragen Welke soort situaties denk je dat er in de toekomst ook met dergelijke problemen te maken kunnen hebben? Kun je iets vertellen over hoe je daar denkt mee om te zullen gaan? NB 1. Het is niet altijd nodig om de volgorde van de STARRT-methode aan te houden. NB 2. De verlangde situaties, acties en resultaten waaraan de deelnemer dient te voldoen met de daarbij behorende competenties staan omschreven in het assessment. Geldig van: tot van 44

17 4.5. Specifieke opmerkingen voor dit assessment De werkopdracht van dit assessment betreft het ontwerpen van geautomatiseerde installaties en systemen. Hiertoe worden onder andere gerekend: industriële geautomatiseerde installaties; procescontrolesystemen; besturingselektronica inclusief bijbehorende communicatie apparatuur. Deze systemen maken deel uit van industriële processen, complexe gebouwinstallaties of domotica-toepassingen. De werkopdracht wordt zodanig gekozen dat besturingstechniek, aandrijftechniek en regeltechniek in de assessments van de kerntaken 5, 6 en 7 in ongeveer gelijke mate aan bod komen met zomogelijk ook de toepassing van pneumatische componenten. Het werkproces van kerntaak 5 bestaat uit het maken van een integraal ontwerp van hardware en software voor de genoemde installaties of systemen middels de volgende activiteiten: het voorbereiden van het ontwerp door het verzamelen en analyseren van informatie van de opdrachtgever en van de gewenste installatie of het systeem; het maken en overleggen van een programma van eisen, een planning en een begroting van het eigen werk; het ontwerpen van de systeemhardware, inclusief de keuze van de componenten; het ontwikkelen van de systeemsoftware gericht op de toepassing; het documenteren van het ontwerp door middel van technische tekeningen, overzichten en beschrijvingen gericht op de werking, de realisatie en het onderhoud van de gewenste installatie of het systeem; het overleggen en samenwerken met leidinggevenden en collega s; het hanteren van bedrijfsregels, normbladen en richtlijnen; het nemen van voorzorgsmaatregelen t.a.v. veiligheid en milieu; het bewaken van de uitvoering en de kwaliteit van het te leveren werk; het opleveren en presenteren van het gemaakte werk; het verstrekken van gegevens en adviezen aan collega s en (interne) klanten; het rapporteren van gegevens over het werkproces. De werkopdracht wordt zodanig gekozen dat de activiteiten van de deelnemer op alle cruciale beoordelingspunten en zoveel mogelijk ook op alle andere beoordelingspunten beoordeeld kunnen worden. Zie hiervoor de beoordelingsmodellen in paragraaf 10. Geldig van: tot van 44

18 4.6. Stappenplan taken van de verantwoordelijke op het ROC Nr Beschrijving Afgehandeld d.d. 1. U zorgt er voor dat alle betrokkenen tijdig het voor hen relevante deel van het assessment ontvangen. 2. U instrueert de verantwoordelijke op de afnamelocatie. Daarbij geeft u hem/haar een kopie van deze gehele instructie, inclusief alle bijlagen. 3. U signaleert in overleg met de verantwoordelijke op de afnamelocatie wanneer de deelnemer kan starten met het assessment. 4. U stelt de werkopdracht vast, als deze voldoet aan de gestelde eisen volgens hoofdstuk 9 Specificaties van de werkopdracht en de bijlage Voorbeelden van opdrachten voor dit assessment. 5. U zorgt indien nodig voor een alternatieve opdracht waarbij de beroepspraktijk zoveel mogelijk nagebootst wordt. 6. U stelt in overleg met de verantwoordelijke op de afnamelocatie de invulling van alle rollen vast en vult dit in op de instructie voor de deelnemer. 7. U informeert in overleg met de verantwoordelijke op de afnamelocatie, de deelnemer en alle betrokkenen bij het assessment. 8. U maakt afspraken met de verantwoordelijke op de afnamelocatie over de uitvoeringstermijn en de data waarop u het Beoordelingsmodel beoordelaar en alle overige documenten krijgt toegestuurd. De uitvoeringstermijn loopt vanaf. De datum voor toezending is 9. U controleert na afloop van de werkzaamheden of het Beoordelingsmodel beoordelaar en alle andere documenten voor de beoordeling volledig, correct en duidelijk zijn ingevuld. 10. U bereidt het eindgesprek met de deelnemer voor. Zie paragraaf U houdt het eindgesprek met de deelnemer. U maakt daarbij gebruik van het Beoordelingsmodel eindgesprek. Bij het eindgesprek kan eventueel andere bij het assessment betrokkenen aanwezig zijn. 12. U stelt het eindresultaat van het assessment vast aan de hand van het beslismodel in hoofdstuk U deelt de deelnemer het eindresultaat mee. Daarna informeert u eventuele belanghebbenden (ouders, verantwoordelijke op de afnamelocatie). 14. U archiveert alle documenten die van belang zijn bij het assessment volgens de richtlijnen van uw ROC. 15. U rapporteert het resultaat en de bevindingen aan de betrokkenen binnen het ROC volgens de procedures van het ROC. 16. U rapporteert indien daarvoor redenen zijn, het verloop van het assessment aan Kenteq Examinering B.V. via een proces verbaal of een evaluatieformulier (zie Naam: Handtekening: Geldig van: tot van 44

19 5. Instructie voor de verantwoordelijke op de afnamelocatie 5.1. Assessment Het kwalificatiedossier is opgebouwd rond één of meerdere kerntaken. Kerntaken worden afgesloten met een assessment. Het assessment is een toetsing van competenties in de beroepspraktijk. Indien de uitvoering van het assessment niet haalbaar is in een reële praktijksituatie dan moet er een omgeving worden gecreëerd waarin dit zo goed mogelijk wordt nagebootst. Voordat een assessment kan worden afgenomen moeten diverse zaken worden geregeld, zowel op het ROC als op de afnamelocatie. Al deze zaken komen hierna aan de orde Competenties Als verantwoordelijke op de afnamelocatie: - kent u de procedures van het assessment; - beschikt u over goede communicatieve en administratieve vaardigheden; - kunt u de betrokkenen instrueren en aansturen; - bent u bekend met de bedrijfsprocedures op de afnamelocatie; - bent u op de hoogte van de inhoud van het kwalificatiedossier en in het bijzonder de inhoud van de kerntaak Taken en verantwoordelijkheden U bent verantwoordelijk voor het verloop van het assessment op de afnamelocatie. U bewaakt het afnameproces en als daartoe reden is grijpt u in of besluit u in overleg met de verantwoordelijke op het ROC het assessment te beëindigen. U bent tijdens het assessment het aanspreekpunt voor alle betrokkenen. In geval van onvoorziene omstandigheden overlegt u met de verantwoordelijke op het ROC. Voor wat betreft uw taken kunt u zich richten op het stappenplan (zie 5.5.). De volgorde in dit stappenplan is niet altijd bindend. Daarbij is het ook mogelijk dat u taken delegeert mits u daarover duidelijke afspraken maakt. Uit oogpunt van kwaliteitsborging dient u het stappenplan in te vullen, na afloop van het assessment te ondertekenen en te sturen aan de verantwoordelijke op het ROC Specifieke opmerkingen voor dit assessment De werkopdracht van dit assessment betreft het ontwerpen van geautomatiseerde installaties en systemen. Hiertoe worden onder andere gerekend: industriële geautomatiseerde installaties; procescontrolesystemen; besturingselektronica inclusief bijbehorende communicatie apparatuur. Deze systemen maken deel uit van industriële processen, complexe gebouwinstallaties of domotica-toepassingen. De werkopdracht wordt zodanig gekozen dat besturingstechniek, aandrijftechniek en regeltechniek in de assessments van de kerntaken 5, 6 en 7 in ongeveer gelijke mate aan bod komen met zomogelijk ook de toepassing van pneumatische componenten. Het werkproces van kerntaak 5 bestaat uit het maken van een integraal ontwerp van hardware en software voor de genoemde installaties of systemen middels de volgende activiteiten: het voorbereiden van het ontwerp door het verzamelen en analyseren van informatie van de opdrachtgever en van de gewenste installatie of het systeem; het maken en overleggen van een programma van eisen, een planning en een begroting van het eigen werk; het ontwerpen van de systeemhardware, inclusief de keuze van de componenten; het ontwikkelen van de systeemsoftware gericht op de toepassing; Geldig van: tot van 44

20 het documenteren van het ontwerp door middel van technische tekeningen, overzichten en beschrijvingen gericht op de werking, de realisatie en het onderhoud van de gewenste installatie of het systeem; het overleggen en samenwerken met leidinggevenden en collega s; het hanteren van bedrijfsregels, normbladen en richtlijnen; het nemen van voorzorgsmaatregelen t.a.v. veiligheid en milieu; het bewaken van de uitvoering en de kwaliteit van het te leveren werk; het opleveren en presenteren van het gemaakte werk; het verstrekken van gegevens en adviezen aan collega s en (interne) klanten; het rapporteren van gegevens over het werkproces. De werkopdracht wordt zodanig gekozen dat de activiteiten van de deelnemer op alle cruciale beoordelingspunten en zoveel mogelijk ook op alle andere beoordelingspunten beoordeeld kunnen worden. Zie hiervoor de beoordelingsmodellen in paragraaf 10. Geldig van: tot van 44

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Inhoud Belangrijke attentiepunten

Inhoud Belangrijke attentiepunten Inhoud Draaiboek Competentiegerichte Proeve van Bekwaamheid (CGO) Kwalificatiedossier Autoschadehersteltechniek crebo 95040 Uitstroom Autoschadetechnicus niveau 3 crebo 95042 Toetsvorm Proeve van bekwaamheid

Nadere informatie

Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3)

Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3) Praktijkmap Kwalificerende praktijk Verkoper reizen Derde kwalificatiedossier Crebonummer 94090 (niveau 3) Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Kerntaak 2 Handelt verkooptransacties

Nadere informatie

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort BPV Planning en beoordeling Secretarieel Medewerker Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596692929 Bpvcoördinator Dhr. B.Stok Inhoudsopgave Overzicht BPVstappenplan p. 2 Stagegegevens.

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 (Crebo 90230) N I V E A U 3 ICT IT Solutions 2 8 Opleiding Medewerker Beheer ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Handboek. Steigerbouwer

Handboek. Steigerbouwer Handboek Steigerbouwer 1 Handboek 2013 Fundeon Uitgeverij Ceintuurbaan 2 Postbus 440 3840 AK Harderwijk T (0341) 499 499 F (0341) 499 999 E boeken@fundeon.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Mogelijkheid

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica STAGELEIDRAAD Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica voor studenten, stagedocenten en bedrijfsbegeleiders Machteld Verkade Stagecoördinator

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Studentenhandleiding Bal-007 Opdracht: 007 Fase bedrijfsmodel: Klantfase Leerjaar: 4 e leerjaar Opleiding: Mechatronica Instelling: ROC de

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 (i.s.m. Vacansoleil Leisure Academy) Opleidingscluster

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

BPV-WIJZER OPLEIDING

BPV-WIJZER OPLEIDING 1 BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / mbo-verpleegkundige Versie 3 28 mei 2013 2 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 4 ALGEMEEN DEEL 6 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? 7 1.1 VOOR EN BIJ AANVANG

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Essaywijzer Praktijkopleiding AA

Essaywijzer Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA Handleiding voor een succesvol essay Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe het werkt 4 1.1 De begeleiding 4 1.2 De procedure 4 2 Waaraan moet het essay voldoen?

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011 1 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie