Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op"

Transcriptie

1 Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 6 Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op Alle producten en diensten van Kenteq voor het schooljaar zullen door KCE niet bij de onderwijsinstelling beoordeeld worden.

2 Dit assessment is gebaseerd op het kwalificatie dossier horend bij de kwalificatie Technicus Middenkader WEI uitstroomdifferentiatie CREBO code versie kwalificatie dossier 01 vastgesteld d.d. 1 juli 2005 Er bestaat in het Nederlands een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. We zouden consequent kunnen werken met hij/zij en hem/haar, maar dat geeft een gedwongenheid die wij stilistisch niet verantwoord vinden. De personen die in dit document de handelingen verrichten of beschreven worden, kunnen in onze optiek net zo goed mannen zijn als vrouwen Kenteq, Hilversum Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of enige andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van Kenteq Examinering B.V. Geldig van: tot van 45

3 Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Korte schets op hoofdlijnen 5 3. Algemene informatie voor de uitvoering van een assessment 6 4. Instructie voor de verantwoordelijke op het ROC Instructie voor de verantwoordelijke op de afnamelocatie Instructie voor de begeleider Instructie voor de beoordelaar Instructie voor de deelnemer Specificaties van de werkopdracht Beoordelingsmodellen proces, product en eindgesprek Beslismodel voor het eindresultaat van het assessment Verantwoording naar het kwalificatiedossier 45 Bijlage(n): Bijlage 1. Voorbeelden van opdrachten voor dit assessment Bijlage 2. Kopieermodellen voor de beoordelaar Bijlage 3. Kopieermodellen voor de begeleider Bijlage 4. Kopieermodellen voor de deelnemer Bijlage 5. Begrippenlijst Geldig van: tot van 45

4 1. Voorwoord Het beroepsonderwijs bevindt zich in een grote vernieuwingsslag. De kwalificatiestructuren worden vernieuwd met als belangrijkste kenmerk de overgang naar competenties. Om onderwijsvernieuwing daadwerkelijk van de grond te krijgen, zal ook de beoordeling hierbij moeten aansluiten en deugdelijk worden opgezet. Kenteq heeft de afgelopen jaren in verschillende projecten ervaring opgedaan met verschillende vormen van competentiegerichte beoordelingen. Ingestoken is op de Assessment-methode. Aan de hand van geselecteerde opdrachten uit de dagelijkse praktijk van een deelnemer, worden competenties in hun samenhang beoordeeld. De kerntaken uit het kwalificatieprofiel gelden hierbij als bindende eenheid om de bijbehorende competenties verzilverend te kunnen afsluiten. Dit heeft geleid tot het opzetten van een model assessment dat u hierbij in uitgewerkte versie aantreft en dat u inzicht geeft in deze vorm van beoordelen. Laat u zich niet afschrikken door de grote hoeveelheid papier: degenen die een rol spelen bij dit assessment zullen uiteindelijk met één of enkele bijgevoegde bladen uit de voeten kunnen. We zijn benieuwd naar uw mening en uw ervaringen. Indien u opmerkingen of vragen hebt, of ondersteuning wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met uw contactpersoon op het regiokantoor van Kenteq. Met vriendelijke groet, Lex Polman Productmanager Examens Geldig van: tot van 45

5 2. Korte schets op hoofdlijnen Kerntaken van het kwalificatiedossier Technicus Middenkader WEI worden afgesloten met een assessment. In het assessment toont de deelnemer aan dat hij in staat is om de volgende werkzaamheden te verrichten. De deelnemer installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze op. De deelnemers krijgt een werkopdracht via mondelinge en schriftelijke instructies. De werkopdracht van dit assessment betreft het installeren, controleren, testen van automatiseringshardware en -software en het in bedrijfstellen van een geautomatiseerd proces. De keuze van de werkopdracht is zodanig dat besturingstechniek, regeltechniek en aandrijftechniek in het totaal van de assessments voor de kerntaken 5, 6 en 7 in gelijke mate aan bod komen. De deelnemer bereidt zijn werkopdracht voor en verzamelt informatie over de te installeren installatie. Hij overlegt met leidinggevenden en collega s. Hij maakt een plan van aanpak met een planning en een begroting van de eigen werkzaamheden. Hij kan bij de werkzaamheden op uitvoerend niveau collega s of stagiaires begeleiden. (competentie 1, 3, 6, 9, 10 en 14) De deelnemer installeert de systeem-hardware volgens het ontwerp en de geldende eisen en normen. Hij implementeert de software voor het te automatiseren proces. Hij test de installatie en verricht instellingen. Als er storingen of problemen optreden zoekt hij de oorzaak en zorgt voor solide oplossingen. Hij houdt bij zijn werkzaamheden rekening met de bedrijfsregels en met regels voor veiligheid, ARBO en milieu. (competentie 1, 2, 3, 13, 16 en 19) Bij zijn werk houdt de deelnemer rekening met de wensen van de (interne) klant. Hij schat eventuele risico s tijdig in en documenteert de opgetreden problemen en oplossingen. (competentie 2, 4, 12 en 13) De deelnemer levert de installatie op de wijze zoals de (interne) klant dat wenst en kan in een presentatie zijn werkzaamheden toelichten. Hij kan gegevens en adviezen verstrekken aan collega s en de (interne) klant en de gebruikers instrueren. (competentie 4, 8 en 11) Bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden bewaakt de deelnemer naast de eigen planning en begroting ook de kwaliteit van het werk en de geproduceerde producten. Hij houdt ontwikkelingen in zijn vakgebied bij om de kwaliteit en de prijs/prestatie-verhouding van geautomatiseerde installaties en systemen te kunnen optimaliseren en waarborgen. (competentie 5, 14 en 17) De deelnemer rapporteert tijdig technische en bedrijfsmatige gegevens van de werkopdracht aan de leidinggevenden en collega s van zijn team en/of bedrijf. (competentie 7 en 15) Na de afronding van de werkzaamheden volgt een eindgesprek. Hierin bespreken de betrokkenen op welke wijze de werkopdracht gerealiseerd is. Geldig van: tot van 45

6 3. Algemene informatie voor de uitvoering van een assessment 3.1. Assessment Het kwalificatiedossier is opgebouwd rond één of meerdere kerntaken. Kerntaken worden afgesloten met een assessment. Het assessment is een toetsing van competenties in de beroepspraktijk. Indien de uitvoering van het assessment niet haalbaar is in een reële praktijksituatie dan moet er een omgeving worden gecreëerd waarin dit zo goed mogelijk wordt nagebootst. Voordat een assessment kan worden afgenomen moeten diverse zaken worden geregeld, zowel op het ROC als op de afnamelocatie. Al deze zaken komen hierna aan de orde Betrokkenen Rollen en functies Bij het voorbereiden, uitvoeren en afronden van het assessment zijn meerdere personen betrokken. Belangrijk is een duidelijk onderscheid te maken tussen de betrokken personen in hun functie, en de rol die deze personen vervullen in het assessment. Functies Op het ROC kunnen de volgende personen (functies) betrokken zijn bij het assessment: - BPV begeleider - (Vak)docent - Externe deskundige - Administratief medewerker In het bedrijf kunnen de volgende personen (functies) betrokken zijn bij het assessment: - Bedrijfsleider - Afdelingschef - Teamleider - Praktijkopleider - Vakvolwassen collega - Externe deskundige - (Externe) Opdrachtgever (klant) Deze personen kunnen één of meer rollen vervullen bij het assessment. Rollen Naast deze personen (functies) worden de volgende rollen onderscheiden: - Verantwoordelijke op het ROC - Verantwoordelijke op de afnamelocatie - Begeleider - Beoordelaar - Verantwoordelijke op het ROC Deze rol kan worden vervuld door een BPV-begeleider of iemand met vergelijkbare verantwoordelijkheid op het ROC. Delen van deze rol, b.v. administratieve, organisatorische of vaktechnische zaken, kunnen worden gedelegeerd aan medewerkers van een examenbureau en/of betrokken (vak)docenten. Geldig van: tot van 45

7 Doel: De verantwoordelijke op het ROC is eindverantwoordelijk voor het assessment. De taken en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt in de Instructie voor de verantwoordelijke op het ROC. - Verantwoordelijke op de afnamelocatie Deze rol kan worden vervuld door een bedrijfsleider, afdelingschef of iemand met vergelijkbare verantwoordelijkheid op de afnamelocatie. Deze rol kan worden gedelegeerd aan de praktijkopleider. Dit is onder andere afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de bedrijfsstructuur. In de situatie dat het assessment op een ROC wordt afgenomen kan de BPV-begeleider of iemand met vergelijkbare verantwoordelijkheid op het ROC de rol van verantwoordelijke op de afnamelocatie overnemen. Doel: De verantwoordelijke op de afnamelocatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het assessment op de afnamelocatie. De taken en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt in de Instructie voor de verantwoordelijke op de afnamelocatie. - Begeleider Deze rol kan worden vervuld door de praktijkopleider, een docent of iemand met voldoende verantwoordelijkheid op de afnamelocatie. Deze rol kan worden gedelegeerd aan een vakvolwassen collega, of eerste monteur. Doel: De begeleider begeleidt de deelnemer tijdens de uitvoering van het assessment. De taken en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt in de Instructie voor de begeleider. - Beoordelaar Deze rol moet worden vervuld door een inhoudelijke deskundige, bijvoorbeeld een deskundige uit het bedrijf of een vakdocent. Doel: De beoordelaar observeert de deelnemer en beoordeelt het proces en het product. De taken en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt in de Instructie voor de beoordelaar. Wie doet wat? In het volgende schema is een voorbeeld aangegeven. In de linkerkolom staan de rollen. In de bovenste rij staan de functies. Een kruisje geeft aan dat de desbetreffende functionaris de toegekende rol kan vervullen. Functies Rollen Verantwoordelijke op het ROC Verantwoordelijke op de afnamelocatie Begeleider Beoordelaar BPV begeleider X (Vak)docent / externe deskundige X Bedrijfsleider / afd. chef X Praktijk opleider X Vakvolwassen collega Opdrachtgever (klant) De feitelijke invulling van de rol(len) kan per assessment verschillen en moet per assessment worden vastgelegd. In verband met de onafhankelijkheid van de beoordeling moeten de rollen Verantwoordelijke op de afnamelocatie, Begeleider en Beoordelaar minimaal door twee onafhankelijke personen worden vervuld. Geldig van: tot van 45

8 3.3. Processchema s Schema 1: Organisatie van het assessment start Beschrijving Assessment 1. Voorbereiden assesment Betrokkenen op ROC geïnformeerd Verantwoordelijke afnamelocatie geïnformeerd Kerntaak 2. Deelnemer opleiden Deelnemer klaar voor assessment Beschrijving Assessment Werkopdracht 3. Zoeken en melden geschikte werkopdracht Werkopdracht gemeld bij ROC 4. Plannen en bekendmaken assessment Assessment gepland, planning bekendgemaakt Beoordelings formulier Werkopdracht Instructies 5. Informeren betrokkenen Betrokken geïnformeerd Uitvoeren assessment Beslismodel Verslagen assessment 11. Bepalen uitslag assessment Geslaagd? nee Recht op herkansing ja Diploma of certificaat Geldig van: tot van 45

9 Schema 2: Uitvoering van het assessment Technicus middenkader WEI Geldig van: tot van 45

10 3.4. Beschrijving van het proces van de organisatie betrokkenen documenten Zie: Schema 1: Organisatie van het assessment 1 Voorbereiden assessment Alle betrokkenen op het ROC en de afnamelocatie tijdig informeren over de gang van zaken rond een assessment. Verantwoordelijke op het ROC, Verantwoordelijke op de afnamelocatie Beschrijving assessment 2 Opleiden deelnemer De deelnemer wordt opgeleid en zal op enig moment zo ver zijn dat hij klaar is om het assessment af te leggen. 3 Zoeken en melden geschikte werkopdracht Een werkopdracht is geschikt voor een assessment als de werkopdracht binnen de aangegeven randvoorwaarden kan worden uitgevoerd. De verantwoordelijke op de afnamelocatie selecteert een werkopdracht die betrekking heeft op de kerntaak. Indien de werkopdracht niet volledig voldoet voor toepassing bij het assessment dienen alternatieven en/of aanvullende opdrachten te worden verstrekt. Indien de context niet voldoet aan die van de beroepspraktijk kan er sprake zijn van uitvoering in een simulatieomgeving. Verantwoordelijke op de afnamelocatie, Verantwoordelijke op het ROC, Deelnemer Verantwoordelijke op de afnamelocatie, Verantwoordelijke op het ROC Kerntaak Korte schets op hoofdlijnen, Specificaties van de werkopdracht, Voorbeelden van opdrachten voor dit assessment 4 Plannen en bekendmaken assessment De startdatum wordt afgestemd op o.a.: - aanwezigheid van het gewenste werk; - beschikbaarheid betrokkenen Alle betrokkenen moeten tijdig geïnformeerd worden over de datum en plaats van het assessment, voor zover zij daadwerkelijk in actie moeten komen. 5 Informeren betrokkenen Voor aanvang van het assessment worden alle betrokkenen geïnformeerd over de werkopdrachten en de wijze begeleiden en van beoordeling. Verantwoordelijke op het ROC, Verantwoordelijke op de afnamelocatie, Deelnemer Verantwoordelijke op het ROC, Verantwoordelijke op afnamelocatie, Instructie voor de verantwoordelijke op het ROC, Instructie voor de verantwoordelijke op de afnamelocatie, Werkopdracht Beoordelingsmodellen, Werkopdracht, Instructie voor de begeleider, Instructie voor de Geldig van: tot van 45

11 beoordelaar, Instructie voor de deelnemer Zie: Schema 2: Uitvoering van het assessment 6 Instrueren betrokkenen In het instructiegesprek wordt aan alle betrokkenen de gang van zaken rond het assessment uitgelegd en voor zover van toepassing de werkopdracht besproken ter voorbereiding op de uitvoering. 7 Uitvoeren werkopdracht De deelnemer voert de werkopdracht uit. 8 Beoordelen proces en product Tijdens het uitvoeren van de werkopdracht wordt de deelnemer geobserveerd waarbij een procesbeoordeling plaatsvindt. Tevens wordt gedurende en na afloop van het uitvoeren van de werkopdracht het product beoordeeld. 9 Verzenden dossier naar ROC Alle originelen van verslagen en beoordelingen worden naar het ROC gestuurd. Aanbevolen wordt van alle documenten een kopie te bewaren. Verantwoordelijke op de afnamelocatie Deelnemer Instructie voor de begeleider, Instructie voor de beoordelaar, Instructie voor de deelnemer, Werkopdracht, Beoordelingsmodel Deelnemer Instructie voor de Begeleider deelnemer, Instructie voor de begeleider, Werkopdracht Beoordelaar Beoordelingsmodel proces Verantwoordelijke op het ROC, Verantwoordelijke op de afnamelocatie en product, Instructie voor de beoordelaar Ingevulde documenten van het assessment Geldig van: tot van 45

12 10 Voeren eindgesprek Tijdens het eindgesprek wordt er gekeken naar de aanvankelijke geplande invulling van de werkopdracht door de deelnemer en wat er werkelijk is uitgevoerd. Er worden vragen gesteld over de rol van de deelnemer in het assessment en zowel de deelnemer als de verantwoordelijke van het ROC vertelt wat er wel en niet goed ging. Ook kunnen hier de competenties besproken en beoordeeld worden die in de werkopdracht niet aan bod zijn gekomen. Verantwoordelijke op het ROC, Deelnemer, eventueel andere betrokkenen Uitvoering van het eindgesprek, Beoordelingsmodel eindgesprek, Indien nodig overige bewijsstukken. Zie Schema 1: Organisatie van het assessment 11 Bepalen eindresultaat assessment De formele uitslag wordt vastgesteld door het ROC en meegedeeld aan de deelnemer en het bedrijf. * Recht op herkansing Indien niet is voldaan aan de gestelde criteria kan de deelnemer recht hebben op een herkansing. Verantwoordelijke op het ROC, Verantwoordelijke op de afnamelocatie Verantwoordelijke op het ROC, Deelnemer Beslismodel, Beoordelingsmodellen proces en product, eindgesprek OER Geldig van: tot van 45

13 4. Instructie voor de verantwoordelijke op het ROC 4.1. Assessment Het kwalificatiedossier is opgebouwd rond één of meerdere kerntaken. Kerntaken worden afgesloten met een assessment. Het assessment is een toetsing van competenties in de beroepspraktijk. Indien de uitvoering van het assessment niet haalbaar is in een reële praktijksituatie dan moet er een omgeving worden gecreëerd waarin dit zo goed mogelijk wordt nagebootst. Voordat een assessment kan worden afgenomen moeten diverse zaken worden geregeld, zowel op het ROC als op de afnamelocatie. Al deze zaken komen hierna aan de orde Competenties Als verantwoordelijke op het ROC: - kent u de procedures van het assessment; - beschikt u over goede communicatieve en administratieve vaardigheden; - bent u op de hoogte van de inhoud van het kwalificatiedossier en in het bijzonder de inhoud van de kerntaak; - kunt u de betrokkenen instrueren en aansturen; - kunt u een eindgesprek voeren 4.3. Taken en verantwoordelijkheden U bent eindverantwoordelijk voor het assessment. U zorgt er voor dat alle betrokkenen tijdig het voor hen relevante deel van het assessment ontvangen. U bewaakt het afnameproces en als daartoe reden is grijpt u in of besluit u het assessment te beëindigen. In geval van onvoorziene omstandigheden is uw beslissing bindend voor alle betrokkenen. Als dat gewenst is kunt zich laten bijstaan door een vakinhoudelijke deskundige van het ROC. Voor wat betreft uw taken kunt u zich richten op het stappenplan (zie 4.7). De volgorde in dit stappenplan is niet altijd bindend. Daarbij is het ook mogelijk dat u taken delegeert mits u daarover duidelijke afspraken maakt. Het stappenplan gaat er van uit dat assessments in de kwaliteitsprocedures van het ROC geregeld zijn en dat de betrokkenen van deze procedures op de hoogte zijn. Uit oogpunt van kwaliteitsborging dient u het stappenplan in te vullen, na afloop van het assessment te ondertekenen en te archiveren bij de overige documenten van dit assessment. 4.4 Afsluiting van het assessment: het eindgesprek Als alle beoordelingen, stappenplannen en andere bewijsstukken zijn ontvangen wordt het assessment afgesloten met een eindgesprek. Bij een eindgesprek gaat het om het geven van een definitieve beoordeling over het hele assessment. Deze beoordeling komt tot stand door in het eindgesprek de verworven competenties die de deelnemer tijdens de uitvoering van de werkopdracht heeft laten zien, definitief te beoordelen. In het eindgesprek dient, onder meer, door middel van reflectie door de deelnemer, het hoe en waarom van zijn handelen naar voren te komen. Geldig van: tot van 45

14 Wie? De verantwoordelijke van het ROC (eventueel te delegeren naar een andere bij het assessment betrokken docent van het ROC) De deelnemer Eventueel andere personen die bij de uitvoering van het assessment betrokken zijn geweest. Waar? Op het ROC. Waarvoor dient het eindgesprek? Het eindgesprek is een nagesprek over het uitgevoerde assessment De deelnemer krijgt de ruimte om te vertellen hoe hij het assessment ervaren heeft. Het ROC krijgt de gelegenheid om door het gesprek meer te weten te komen over het verloop van het assessment. In het eindgesprek kunnen de competenties die niet of onvoldoende in de uitvoering van de opdracht(en) aan bod zijn gekomen alsnog aan de orde komen. Eventueel verzameld en aangeleverd bewijsmateriaal wordt besproken (bijvoorbeeld bij monteur service en onderhoud). Te hanteren methode Het eindgesprek is niet alleen de formele afsluiting van het assessment maar tevens een beoordeling. Wij adviseren dit gesprek in te richten als een adviesgesprek. De adviesmethode is minder bedreigend voor degene die beoordeeld wordt. De methode roept minder weerstanden op en laat ruimte voor de deelnemer(s). Geldig van: tot van 45

15 Stappenplan Het eindgesprek kan als volgt verlopen (procedure: vierstappenplan). Stap 1 De verantwoordelijke op het ROC nodigt de deelnemer uit zijn ervaringen in te brengen. De verantwoordelijke op het ROC vraagt de deelnemer naar zijn rol in het assessment en hoe hij de uitvoering van deze rol heeft aangepakt. De verantwoordelijke op het ROC vraagt de deelnemer wat er in zijn ogen goed ging en wat er minder goed ging tijdens het uitvoeren van het assessment. De verantwoordelijke op het ROC stelt, waar nodig, vragen aan de deelnemer over wat de deelnemer vertelt. Stap 2 De verantwoordelijke op het ROC maakt een inventarisatie van het assessment. Hij inventariseert de voldoende en onvoldoende beoordelingspunten van de beoordelingsmodellen en de overige documenten, zoals verslagen, uurverantwoordingen, foto s van verrichte werkzaamheden, enzovoorts. Hij meldt zijn waarnemingen aan de deelnemer en vraagt om een reactie. Hij stelt de deelnemer eventueel vragen over de ontvangen documenten. Stap 3 Vervolgens worden samen de sterke en zwakke punten van het assessment geïnventariseerd en worden samen conclusies getrokken over het verloop en de resultaten van het assessment. Deze conclusies worden door de verantwoordelijke op het ROC genoteerd in het verslag van het eindgesprek. Dit verslag wordt bij afloop door alle betrokken bij het eindgesprek ondertekend. Stap 4 De verantwoordelijke van het ROC vult het beoordelingsmodel eindgesprek in en ondertekent dit model. Mocht er bij het eindgesprek ook de verantwoordelijke op de afnamelocatie, de begeleider of een beoordelaar aanwezig zijn, dan is hun rol: 1. Hij geeft weer wat hij tijdens het assessment heeft waargenomen. Hij geeft van het assessment weer wat goed en niet goed is gegaan en vraagt de deelnemer om een reactie. Ook beantwoordt hij eventueel vragen over zijn waarnemingen die door de verantwoordelijke van het ROC gesteld worden. 2. Hij neemt deel aan het formuleren van de eindconclusie. 3. Hij ondertekent mede het verslag van het eindgesprek. Geldig van: tot van 45

16 Voorbeeld van een interviewvorm volgens de STARRT-methode Binnen elke invalshoek stelt u gerichte vragen, van algemeen naar specifiek. S Situatie U vraagt de deelnemer een bepaalde situatie te beschrijven, waarin bepaalde competenties werden verlangd. De functie van de vraag is de context en complexiteit van de situatie in beeld te krijgen Voorbeeld reflectievragen Wat ging eraan vooraf? Wie waren erbij betrokken? Met wie werkte je hieraan samen? Waar speelde het? Wat was jouw rol in de voorbereiding? T Taak U vraagt de deelnemer te beschrijven welke taak of rol hij hierbij had. U kunt hier achterhalen welke doelen de deelnemer zich gesteld heeft en welke verantwoordelijkheid de kandidaat had Voorbeeld reflectievragen Wat moest je nu precies doen? Waarom moest juist jij dit doen? Welke plaats nam je in het gehele proces in? A Actie U vraagt de deelnemer welke actie hij precies heeft ondernomen. Dit beschrijft hij in concrete gedragingen. Dit is de meest belangrijke vraag. Let op antwoorden in de "wij"-vorm i.p.v. de "ik"-vorm. Het gaat nl. om de actie van de kandidaat zelf. Stuur dus op de "ik"-vorm. Voorbeeld Wat deed je toen? reflectievragen Hoe reageerde je? Waarom pakte je het op die manier aan? Wat deed je eerst, wat kwam daarna? R Resultaat U vraagt de deelnemer te vertellen wat het resultaat was. Deze vraag geeft aan hoe effectief de actie van de deelnemer was. Voorbeeld reflectievragen Wat was het resultaat van je actie? Hoe reageerden de anderen op de door jou ondernomen acties? Hoe is het afgelopen? Welke problemen hebben zich voorgedaan? Zijn de problemen later nog teruggekeerd? In hoeverre ben je tevreden over de kwaliteit? R Reflectie U vraagt hoe de deelnemer hierop terugkijkt? Deze vraag geeft aan of de deelnemer kan leren van zijn handelen. Voorbeeld Zou je een zelfde probleem volgende keer weer zo aanpakken? reflectievragen Wat zou je een volgende keer anders doen? Heb je daarna een vergelijkbare situatie meegemaakt? Zo ja wat heb je toen anders gedaan? Kun je een voorbeeld geven waarin een dergelijke actie verkeerd uitpakte? T Transfer U vraagt of de deelnemer eventueel het gegeven voorbeeld kan verplaatsen naar een andere situatie. Deze vraag geeft aan of de deelnemer de context van zijn handelen, kan plaatsen naar andere situaties, zoals die in zijn toekomstige werkomgeving kunnen optreden. Voorbeeld reflectievragen Welke soort situaties denk je dat er in de toekomst ook met dergelijke problemen te maken kunnen hebben? Kun je iets vertellen over hoe je daar denkt mee om te zullen gaan? NB 1. Het is niet altijd nodig om de volgorde van de STARRT-methode aan te houden. NB 2. De verlangde situaties, acties en resultaten waaraan de deelnemer dient te voldoen met de daarbij behorende competenties staan omschreven in het assessment. Geldig van: tot van 45

17 4.5. Specifieke opmerkingen voor dit assessment De werkopdracht wordt zodanig gekozen dat besturingstechniek, aandrijftechniek en regeltechniek in de assessments van de kerntaken 5, 6 en 7 in ongeveer gelijke mate aanbod komen met zomogelijk ook de toepassing van pneumatische componenten. Het werkproces van kerntaak 6 omvat bij voorkeur: het installeren en aansluiten van automatiseringshardware aan de hand van tekeningen en documenten; het implementeren van de software voor de besturing en/of de regeling; het testen en instellen van de geautomatiseerde installatie of het systeem; het verhelpen van eventuele storingen en problemen; het bedrijfszeker opleveren van de geautomatiseerde installatie of het systeem. Dit werkproces leidt tot de volgende activiteiten: het voorbereiden van de assemblage- en de installatiewerkzaamheden; het opstellen en overleggen van een plan van aanpak met een planning en een begroting van het eigen werk; het installeren, aansluiten, afstellen en inregelen van automatiseringshardware; het implementeren van de automatiseringssoftware; het testen en beproeven van de installatie of het systeem; het duurzaam oplossen van storingen en problemen; het opleveren van een bedrijfszeker(e) systeem of installatie; het instrueren van de gebruikers met betrekking tot gebruik en onderhoud; het bijstellen van de documentatie; Bij de activiteiten van dit werkproces komen ook aan bod: het overleggen en samenwerken met leidinggevenden en collega s; het begeleiden van collega s en stagiaires; het hanteren van bedrijfsregels, normbladen en richtlijnen; het nemen van voorzorgsmaatregelen t.a.v. veiligheid en milieu; het bewaken van de uitvoering en de kwaliteit van het te leveren werk; het opleveren en presenteren van het gemaakte werk; het verstrekken van gegevens en adviezen aan collega s en (interne) klanten; het rapporteren van gegevens over het werkproces. De werkopdracht wordt zodanig gekozen dat de activiteiten van de deelnemer op alle cruciale beoordelingspunten en zoveel mogelijk ook op alle andere beoordelingspunten beoordeeld kunnen worden. Zie hiervoor de beoordelingsmodellen in paragraaf 10. Geldig van: tot van 45

18 4.6. Stappenplan taken van de verantwoordelijke op het ROC Nr Beschrijving Afgehandeld d.d. 1. U zorgt er voor dat alle betrokkenen tijdig het voor hen relevante deel van het assessment ontvangen. 2. U instrueert de verantwoordelijke op de afnamelocatie. Daarbij geeft u hem/haar een kopie van deze gehele instructie, inclusief alle bijlagen. 3. U signaleert in overleg met de verantwoordelijke op de afnamelocatie wanneer de deelnemer kan starten met het assessment. 4. U stelt de werkopdracht vast, als deze voldoet aan de gestelde eisen volgens hoofdstuk 9 Specificaties van de werkopdracht en de bijlage Voorbeelden van opdrachten voor dit assessment. 5. U zorgt indien nodig voor een alternatieve opdracht waarbij de beroepspraktijk zoveel mogelijk nagebootst wordt. 6. U stelt in overleg met de verantwoordelijke op de afnamelocatie de invulling van alle rollen vast en vult dit in op de instructie voor de deelnemer. 7. U informeert in overleg met de verantwoordelijke op de afnamelocatie, de deelnemer en alle betrokkenen bij het assessment. 8. U maakt afspraken met de verantwoordelijke op de afnamelocatie over de uitvoeringstermijn en de data waarop u het Beoordelingsmodel beoordelaar en alle overige documenten krijgt toegestuurd. De uitvoeringstermijn loopt vanaf. De datum voor toezending is 9. U controleert na afloop van de werkzaamheden of het Beoordelingsmodel beoordelaar en alle andere documenten voor de beoordeling volledig, correct en duidelijk zijn ingevuld. 10. U bereidt het eindgesprek met de deelnemer voor. Zie paragraaf U houdt het eindgesprek met de deelnemer. U maakt daarbij gebruik van het Beoordelingsmodel eindgesprek. Bij het eindgesprek kan eventueel andere bij het assessment betrokkenen aanwezig zijn. 12. U stelt het eindresultaat van het assessment vast aan de hand van het beslismodel in hoofdstuk U deelt de deelnemer het eindresultaat mee. Daarna informeert u eventuele belanghebbenden (ouders, verantwoordelijke op de afnamelocatie). 14. U archiveert alle documenten die van belang zijn bij het assessment volgens de richtlijnen van uw ROC. 15. U rapporteert het resultaat en de bevindingen aan de betrokkenen binnen het ROC volgens de procedures van het ROC. 16. U rapporteert indien daarvoor redenen zijn, het verloop van het assessment aan Kenteq Examinering B.V. via een proces verbaal of een evaluatieformulier (zie Naam: Handtekening: Geldig van: tot van 45

19 5. Instructie voor de verantwoordelijke op de afnamelocatie 5.1. Assessment Het kwalificatiedossier is opgebouwd rond één of meerdere kerntaken. Kerntaken worden afgesloten met een assessment. Het assessment is een toetsing van competenties in de beroepspraktijk. Indien de uitvoering van het assessment niet haalbaar is in een reële praktijksituatie dan moet er een omgeving worden gecreëerd waarin dit zo goed mogelijk wordt nagebootst. Voordat een assessment kan worden afgenomen moeten diverse zaken worden geregeld, zowel op het ROC als op de afnamelocatie. Al deze zaken komen hierna aan de orde Competenties Als verantwoordelijke op de afnamelocatie: - kent u de procedures van het assessment; - beschikt u over goede communicatieve en administratieve vaardigheden; - kunt u de betrokkenen instrueren en aansturen; - bent u bekend met de bedrijfsprocedures op de afnamelocatie; - bent u op de hoogte van de inhoud van het kwalificatiedossier en in het bijzonder de inhoud van de kerntaak Taken en verantwoordelijkheden U bent verantwoordelijk voor het verloop van het assessment op de afnamelocatie. U bewaakt het afnameproces en als daartoe reden is grijpt u in of besluit u in overleg met de verantwoordelijke op het ROC het assessment te beëindigen. U bent tijdens het assessment het aanspreekpunt voor alle betrokkenen. In geval van onvoorziene omstandigheden overlegt u met de verantwoordelijke op het ROC. Voor wat betreft uw taken kunt u zich richten op het stappenplan (zie 5.5.). De volgorde in dit stappenplan is niet altijd bindend. Daarbij is het ook mogelijk dat u taken delegeert mits u daarover duidelijke afspraken maakt. Uit oogpunt van kwaliteitsborging dient u het stappenplan in te vullen, na afloop van het assessment te ondertekenen en te sturen aan de verantwoordelijke op het ROC Specifieke opmerkingen voor dit assessment De werkopdracht wordt zodanig gekozen dat besturingstechniek, aandrijftechniek en regeltechniek in de assessments van de kerntaken 5, 6 en 7 in ongeveer gelijke mate aanbod komen met zomogelijk ook de toepassing van pneumatische componenten. Het werkproces van kerntaak 6 omvat bij voorkeur: het installeren en aansluiten van automatiseringshardware aan de hand van tekeningen en documenten; het implementeren van de software voor de besturing en/of de regeling; het testen en instellen van de geautomatiseerde installatie of het systeem; het verhelpen van eventuele storingen en problemen; het bedrijfszeker opleveren van de geautomatiseerde installatie of het systeem. Dit werkproces leidt tot de volgende activiteiten: het voorbereiden van de assemblage- en de installatiewerkzaamheden; het opstellen en overleggen van een plan van aanpak met een planning en een begroting van het eigen werk; het installeren, aansluiten, afstellen en inregelen van automatiseringshardware; het implementeren van de automatiseringssoftware; het testen en beproeven van de installatie of het systeem; het duurzaam oplossen van storingen en problemen; het opleveren van een bedrijfszeker(e) systeem of installatie; Geldig van: tot van 45

20 het instrueren van de gebruikers met betrekking tot gebruik en onderhoud; het bijstellen van de documentatie; Bij de activiteiten van dit werkproces komen ook aan bod: het overleggen en samenwerken met leidinggevenden en collega s; het begeleiden van collega s en stagiaires; het hanteren van bedrijfsregels, normbladen en richtlijnen; het nemen van voorzorgsmaatregelen t.a.v. veiligheid en milieu; het bewaken van de uitvoering en de kwaliteit van het te leveren werk; het opleveren en presenteren van het gemaakte werk; het verstrekken van gegevens en adviezen aan collega s en (interne) klanten; het rapporteren van gegevens over het werkproces. De werkopdracht wordt zodanig gekozen dat de activiteiten van de deelnemer op alle cruciale beoordelingspunten en zoveel mogelijk ook op alle andere beoordelingspunten beoordeeld kunnen worden. Zie hiervoor de beoordelingsmodellen in paragraaf 10. Geldig van: tot van 45

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 5 Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Alle producten en diensten

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar Autospuiter Crebonummer 91770 PvB 08 Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar. 1 Wat is een Proeve van

Nadere informatie

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor)

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Betreft: Opleiding Verzorgende-IG (Crebo 95530) Periode 11 (Leerjaar 3) Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen 1. Organisatie Voor de BBL studenten

Nadere informatie

producttoets Financiën

producttoets Financiën producttoets 7 Kerntaak 2 producttoets Financiën Toetscode: PR7-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante informatie en materialen

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden productbeoordeling/praktijkobservatie Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden Toetscode: SD 4.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Ontwerp visualiseren

Ontwerp visualiseren productbeoordeling Ontwerp visualiseren Toetscode: SD 1.4 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542 Inleiding

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Het toetsplan voor de Scheidsrechter regionaal inline-skaten bestaat uit verschillende onderdelen. De competenties en eisen van toetsing

Nadere informatie

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Dossier 2012-2013 Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Examinering hout & meubelopleidingen niveau 4 Aan het eind van de opleiding moet een kandidaat

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Producten verzendklaar maken

Producten verzendklaar maken praktijkobservatie Producten verzendklaar maken Toetscode: SD 2.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr:

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus Crebocode 90900 dossier 2014-2015 Informatie Proeven en BPV Versie organisator Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Hulpmiddelen... 6 Het geven

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman

Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman Toets: Crebocode: 91461 Niveau: 3 Kwalificatiedossier: 2012-2013 Naam student: Relatienummer student: Naam school: Naam leerbedrijf: Naam praktijkopleider: Datum afname:

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Informatie examens deelnemers

Informatie examens deelnemers Niveau 3 Niveau 2 Informatie examens deelnemers Proeve van bekwaamheid en Vakvaardigheidstoets - Niveau 2 en 3 Dit informatiedocument is van toepassing op examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met werkprocesbeoordeling De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

productbeoordeling Toetscode: SD 1.2 Leeuwarden, april 2010

productbeoordeling Toetscode: SD 1.2 Leeuwarden, april 2010 productbeoordeling Concept ontwikkelen Toetscode: SD 1.2 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542 Inleiding

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

Werkzaamheden op locatie voorbereiden

Werkzaamheden op locatie voorbereiden praktijkobservatie Werkzaamheden op locatie voorbereiden Toetscode: SD 3.2 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

producttoets Beleid op kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo

producttoets Beleid op kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo producttoets 9 Kerntaak 2 producttoets Beleid op kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo Toetscode: PR9-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 3

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 3 Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 3 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Volleybaltrainer 3 Deelkwalificaties 3.1 Geven van trainingen 3.2 Coachen bij wedstrijden Kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid Mediavormgever (niveau 4) Crebo: 90400

Proeve van bekwaamheid Mediavormgever (niveau 4) Crebo: 90400 Mediacollege Amsterdam Proeve van bekwaamheid Mediavormgever (niveau 4) Crebo: 90400 Kwalificatiedossier 2010-2011 Schooljaar 2010 2011 Semester 1 Uitstroomdifferentiatie: Grafische Vormgeving Crebo: 90413

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

producttoets Geeft producten vorm (concept en ontwerp uitwerken)

producttoets Geeft producten vorm (concept en ontwerp uitwerken) producttoets 3 Kerntaak 1 producttoets Geeft producten vorm (concept en ontwerp uitwerken) Toetscode: PR3-KT1 Leeuwarden, 11 november 2010 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2008/2009

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Presentatieruimte inrichten

Presentatieruimte inrichten praktijkobservatie Presentatieruimte inrichten Toetscode: SD 3.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542

Nadere informatie

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerkerbeheer ICT 95070 Leeromgeving

Nadere informatie

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1 Toelichting Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan. Uw erkenningsoverzicht Informatie opgehaald op: 07-06-2016 ICT-beheerder (25189) Erkend 07-08-2001 01 Behandelt en handelt incidentmeldingen

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1 Algemene informatie voor de sportbond Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 1 te kunnen

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden Bij aanvang van zijn dienst neemt de de werkzaamheden door die zijn uitgevoerd door collega s van de vorige

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Algemene handleiding EVC-procedure CGO

Algemene handleiding EVC-procedure CGO Algemene handleiding EVC-procedure CGO Oktober 2008 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen van ervaringen...4 2.3 Meten van persoonsgebonden criteria...4

Nadere informatie

BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar Ontwerper Elektrotechniek

BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar Ontwerper Elektrotechniek BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar Ontwerper Elektrotechniek Kerntaak B1-K1 Tekent een product of installatie De tekenaar ontwerper elektrotechniek heeft een diversiteit

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Uitvoeren publieksactiviteit

Uitvoeren publieksactiviteit Uitvoeren publieksactiviteit Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2013-2014. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Dagelijkse werkzaamheden (1) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Dagelijkse werkzaamheden (1) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Dagelijkse werkzaamheden (1) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Opdracht

Nadere informatie

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren productbeoordeling Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren Toetscode: SD 1.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools (BPV

Nadere informatie

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examenopzet 4 1.1 Portfolioproducten 4 1.2 Eindgesprek 5 2 Beoordeling 6

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2 Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Volleybaltrainer 2 Deelkwalificaties Kwalificatiestructuur KSS 2017 Kwalificatielijn Kwalificatieniveau

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Inhoudsopgave Overzicht 2 Toetsplan van de kwalificatie IJshockeytrainer/coach 1 (Teambegeleider) 3 PVB 1.1 Assisteren bij trainingen/activiteiten 7 PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen 12 Pagina 1 TOETSDOCUMENTEN

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 KD 2009 Kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Kerntaak

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

Examenopdracht. Baliegesprek. Crebonummer Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Examenopdracht. Baliegesprek. Crebonummer Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Examenopdracht A Baliegesprek Crebonummer 92670 Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: maart 2013 ISBN: 9789462240308 A: Baliegesprek

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Verkoper) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Administratie en boekhouding bijhouden

Administratie en boekhouding bijhouden productbeoordeling Administratie en boekhouding bijhouden Toetscode: SD 5.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

Animal events. Inleiding

Animal events. Inleiding Animal events Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bewerkt materialen

Kerntaak 1: Bewerkt materialen Kerntaak 1: Bewerkt materialen Werkproces 1.1: Voorbereiden materiaal bewerkingen De allround verspaner ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Ter voorbereiding op de verspanende bewerkingen leest

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Licht-, beeld- en geluidsapparatuur plaatsen en aansluiten

Licht-, beeld- en geluidsapparatuur plaatsen en aansluiten Praktijkobservatie Licht-, beeld- en geluidsapparatuur plaatsen en aansluiten Toetscode: PET-n3-02 Behorende bij OER Podiumtechnicus cohort 2005-2006 / 2006-2007 Inleiding Het volgende document bevat alle

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie