COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 22.12.2008"

Transcriptie

1 NL NL NL

2 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, C(2008) 8657 definitief NIET VOOR PUBLICATIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van tot vaststelling van een certificaatbeleid als vereist in de technische specificaties in verband met de normen voor veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten en tot bijwerking van de normatieve referentiedocumenten NL NL

3 BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van tot vaststelling van een certificaatbeleid als vereist in de technische specificaties in verband met de normen voor veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten en tot bijwerking van de normatieve referentiedocumenten (Alleen de Bulgaarse, Tsjechische, Nederlandse, Estse, Finse, Franse, Duitse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Zweedse, Letse, Litouwse, Maltese, Poolse, Portugese, Roemeense, Slowaakse, Sloveense en Spaanse teksten zijn authentiek) DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad van 13 december 2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten, hierna de verordening genoemd, en met name op artikel 2 daarvan, en de technische specificaties die zijn vastgesteld bij Beschikking C(2006) 2909 van de Commissie van 28 juni 2006, Overwegende hetgeen volgt: (1) Overeenkomstig Beschikking C(2006) 2909 van de Commissie van 28 juni 2006 moest in een latere fase een certificaatbeleid worden ontwikkeld om te zorgen voor een samenhangende implementatie in alle lidstaten. (2) Tegelijkertijd worden de normatieve referentiedocumenten aangepast aan de meest recente versies, die geen aanzienlijke wijzigingen bevatten ten opzichte van de vorige versies. (3) Deze referentiedocumenten werden beschouwd als aanvullende referentiedocumenten die geen effect hebben op de uitvoeringstermijn van Verordening (EG) nr. 2252/2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten. (4) Overeenkomstig Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis heeft het Verenigd Koninkrijk niet deelgenomen aan de vaststelling van de verordening en is die niet bindend voor, noch van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, aangezien zij een ontwikkeling vormt van de bepalingen van het Schengenacquis. Deze beschikking is derhalve niet tot het Verenigd Koninkrijk gericht. (5) Overeenkomstig Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan bepalingen van het Schengenacquis heeft Ierland niet deelgenomen aan de vaststelling van de verordening en is die niet NL 2 NL

4 bindend voor, noch van toepassing op Ierland, aangezien zij een ontwikkeling vormt van de bepalingen van het Schengenacquis. Deze beschikking van de Commissie is derhalve niet tot Ierland gericht. (6) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol heeft Denemarken niet deelgenomen aan de vaststelling van de verordening en is die bijgevolg niet bindend voor, noch van toepassing op Denemarken. Aangezien de verordening evenwel tot doel heeft het Schengenacquis te ontwikkelen krachtens de bepalingen van titel IV van het derde deel van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft Denemarken overeenkomstig artikel 5 van genoemd protocol bij brief van 6 juni 2005 gemeld dat het de verordening in zijn nationale recht had omgezet. Denemarken is derhalve krachtens internationaal recht verplicht deze beschikking uit te voeren. Bijgevolg dient Denemarken een afschrift van deze beschikking te ontvangen. (7) Wat IJsland en Noorwegen betreft, vormt deze beschikking een ontwikkeling van bepalingen van het Schengenacquis, in de zin van de Overeenkomst tussen de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, die betrekking hebben op het gebied bedoeld in artikel 1, onder B, van Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van die overeenkomst. Noorwegen en IJsland zijn derhalve door deze beschikking van de Commissie gebonden. (8) Wat Zwitserland betreft, vormt deze beschikking een ontwikkeling van bepalingen van het Schengenacquis, in de zin van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, die vallen onder het gebied bedoeld in artikel 4, lid 1, van het besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap en de voorlopige toepassing van sommige bepalingen van die overeenkomst. (9) De in deze beschikking beoogde maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het comité dat werd opgericht bij artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1683/95, HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD: Artikel 1 (1) Overeenkomstig punt van de bijlage bij Beschikking C(2006) 2909 van 28 juni 2006 wordt het gemeenschappelijke certificaatbeleid in bijlage 1 vastgelegd. (2) De in punt 7 van de bijlage bij Beschikking C(2006) 2909 van 28 juni 2006 vermelde normatieve referentiedocumenten worden bijgewerkt zoals bepaald in bijlage 2. Artikel 2 Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het NL 3 NL

5 Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden. Zij moet worden overgemaakt aan de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen en de Zwitserse Bondsstaat. Artikel 3 Deze beschikking vervangt Beschikking C(2008) 4336 definitief van de Commissie van 25 september Gedaan te Brussel, Voor de Commissie Jacques BARROT Vicevoorzitter NL 4 NL

6 BIJLAGE BIJLAGE I BIJ BESCHIKKING C(2008). VAN DE COMMISSIE VAN GEMEENSCHAPPELIJK CERTIFICAATBELEID VOOR DE INFRASTRUCTUUR MET UITGEBREIDE TOEGANGSCONTROLE VOOR DOOR DE LIDSTATEN VAN DE EU AFGEGEVEN PASPOORTEN EN REISDOCUMENTEN Versie maart INLEIDING Het certificaatbeleid (certificate policy, afgekort CP) heeft als doel te zorgen dat er tussen de CVCA's (country verifying certification authorities, nationale certificeringsautoriteiten) en de DV's (document verifiers, documentencontroleurs) van verschillende lidstaten vertrouwen en voldoende interoperabiliteit tot stand worden gebracht, zodat de publieke-sleutelinfrastructuur met uitgebreide toegangscontrole (extended access control-public key infrastructure, afgekort EAC-PKI) kan werken. Dit certificaatbeleid is opgesteld overeenkomstig punt van de technische specificaties in verband met de normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten, vastgelegd in Beschikking C(2006) 2909 van de Commissie van 28 juni Het certificaatbeleid heeft alleen betrekking op het gebruik van certificaten ten behoeve van grenscontrole, zodat binnen een EAC-PKI de toegang tot op paspoorten en reisdocumenten opgeslagen vingerafdrukgegevens kan worden gecontroleerd. Dit gemeenschappelijke certificaatbeleid vormt een gemeenschappelijke reeks minimumvereisten waarop elke lidstaat zijn nationale certificaatbeleid voor het gebruik van certificaten ten behoeve van grenscontrole MOET baseren. Een nationaal certificaatbeleid MOET ten minste voldoen aan de normen van dit gemeenschappelijke certificaatbeleid, doch MAG binnen de betrokken lidstaat verdere beperkingen opleggen aan de controle en het gebruik van certificaten. Een lidstaat MAG NIET van een DV in een andere lidstaat verlangen dat er andere beperkingen dan die welke in dit gemeenschappelijke certificaatbeleid zijn opgenomen, worden opgelegd, als voorafgaande voorwaarde om aan die DV een certificaat af te geven. De afgifte van certificaten door een CVCA aan binnenlandse DV's valt buiten het kader van dit gemeenschappelijke certificaatbeleid. Dit certificaatbeleid is gebaseerd op de Technical Guideline Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents Extended Access Control (EAC), Version 1.1.1, 1 Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad - beschikbaar op NL 5 NL

7 TR-03110, die door het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik is gepubliceerd (hierna TR-EAC genoemd) Overzicht Een certificaatbeleid is een reeks regels in verband met de toepasbaarheid van een certificaat op een specifieke gebruikersgroep of -klasse met gemeenschappelijke beveiligingsvereisten. Voor de CVCA's en DV's biedt dit beleid dezelfde kwaliteit als die welke wordt geboden door het Extended normalized certificate policy (NCP+), dat in ETSI TS , version ( ) is vastgelegd. Dit certificaatbeleid werkt binnen de publieke-sleutelinfrastructuur die in punt 2.2 (public key infrastructure) van de TR-EAC is beschreven Documentatienaam en -kencijfer Dit gemeenschappelijke certificaatbeleid wordt aan de hand van zijn naam en versienummer geïdentificeerd. Een nationaal certificaatbeleid MOET een objectindicator (OID) bevatten die het document en de versie eenduidig MOET identificeren Deelnemers aan de publieke-sleutelinfrastructuur In dit punt wordt een overzicht gegeven van de certificeringsautoriteiten, de registratieautoriteiten, de certificaathouders en de vertrouwende partijen van de EAC-PKI. De EAC-PKI maakt deel uit van de internationale beveiligingsinfrastructuur die de integriteit en authenticiteit van door een lidstaat afgegeven machineleesbare reisdocumenten moet garanderen en verifiëren. Het overzicht van alle deelnemers aan de publieke-sleutelinfrastructuur is samengevat in tabel 1. Certificeringsautoriteit Registratieautoriteit Certificaathouder Vertrouwende partij CVCA X X DV X X X X Controlesysteem X X Machineleesbaar reisdocument X Tabel 1 Overzicht van de deelnemers aan de publieke-sleutelinfrastructuur van een EAC-PKI Certificeringsautoriteiten Nationale certificeringsautoriteit (country verifying certification authority) De stamcertificeringsautoriteit van een nationale EAC-PKI wordt country verifying certification authority (afgekort CVCA) genoemd. De publieke sleutels van een nationale CVCA zijn NL 6 NL

8 opgenomen in zelf ondertekende CVCA-certificaten en CVCA-verbindingscertificaten. Beide categorieën worden CVCA-certificaten genoemd. De toegangsrechten tot gevoelige gegevens die op chips in binnenlandse machineleesbare reisdocumenten zijn opgeslagen, worden door een nationale CVCA voor alle DV's (zowel binnenlandse als buitenlandse) vastgesteld door de afgifte van DV-certificaten die recht geven op toegangscontroleattributen. Een nationale CVCA geeft certificaten af aan zijn certificaathouders (abonnees). In dit document wordt een certificaathouder documentencontroleur (document verifier, afgekort DV) genoemd. Een DV is een organisatorische eenheid die bij elkaar horende controlesystemen beheert. Certificeringsautoriteit voor documentencontroleurs (document verifier certification authority) Elk land MAG slechts één certificeringsautoriteit op DV-niveau hebben. Voor sommige lidstaten is dit echter misschien niet mogelijk vanwege de wijze waarop de bevoegdheid voor grens- en immigratiecontrole binnen de betrokken lidstaat is verdeeld. In dat geval MOETEN de DV's de subjectregistratie op gecoördineerde wijze doen verlopen, teneinde de administratieve overlast tot een minimum te beperken. Een DV maakt gebruik van een certificeringsautoriteit voor zijn controlesystemen. De toegangsrechten in en de geldigheidsduur van door een DV afgegeven controlesysteemcertificaten stemmen doorgaans overeen met de toegangsrechten in en de geldigheidsduur van het onderliggende DV-certificaat. De DV MAG echter de toegangsrechten of de geldigheidsduur verder beperken Registratieautoriteiten Nationale registratieautoriteit (country verifying registration authority) Voor elke nationale CVCA is er slechts één registratieautoriteit, de overeenstemmende nationale registratieautoriteit (country verifying registration authority, afgekort CVRA). Doorgaans treedt dezelfde instantie op als CVCA en CVRA. De nationale CVRA is verantwoordelijk voor de identificatie en authenticatie van certificaataanvragen van DV's, dat wil zeggen de certificaataanvragen die alleen door een DV mogen worden ingediend. Daarnaast initieert een CVRA de afgifte van certificaten aan DV's en valideert zij het proces van intrekking en hernieuwing van certificaten die door de overeenstemmende CVCA worden afgegeven. Hieronder in dit document zal de CVRA worden geacht deel uit te maken van de CVCA en zal alleen de term CVCA worden gebruikt. De lidstaten MOGEN de rollen van de CVCA en de CVRA naar goeddunken verdelen of combineren. Registratieautoriteit voor documentencontroleurs (document verifier registration authority, afgekort DVRA) Elke lidstaat MAG slechts één registratieautoriteit voor elke DV aanwijzen. DV's zijn verantwoordelijk voor de identificatie en authenticatie van certificaataanvragen voor controlesystemen. Daarnaast initieert een DV de afgifte van certificaten aan controlesystemen en valideert hij het proces van intrekking en hernieuwing van certificaten. Hieronder in dit document zal de DVRA worden geacht deel uit te maken van de DV en zal alleen de term DV worden gebruikt. De lidstaten MOGEN de rollen van de DV en de DVRA naar goeddunken verdelen of combineren. NL 7 NL

9 Certificaathouders In het kader van dit beleid zijn de certificaathouders de DV's en de controlesystemen. De definitie van DV kan in punt worden gevonden. In het kader van dit certificaatbeleid wordt controlesysteem gedefinieerd als de infrastructuur, de hardware en de software die nodig zijn om certificaten van een DV van een lidstaat te verkrijgen, om die certificaten op te slaan en te beheren en om met behulp van die certificaten op machineleesbare reisdocumenten opgeslagen vingerafdrukgegevens te kunnen lezen, met inbegrip van de mechanismen om de toegang tot de controlesystemen te controleren Vertrouwende partijen De vertrouwende partijen binnen een EAC-PKI zijn de DV's, de controlesystemen en de machineleesbare reisdocumenten. Een vertrouwende partij is een instantie die de handtekening van een certificaat verifieert met behulp van een betrouwbaar certificeringspad (zie punt 1.4). Een lidstaat moet duidelijk aangeven welk betrouwbaar certificeringspad een vertrouwende partij moet gebruiken om een certificaat te verifiëren (zie punt 1.4) Overige deelnemers Indien een lidstaat andere deelnemers aanwijst, dan moet hij aan dit punt voldoen. Overige door een lidstaat aangewezen deelnemers die een rol hebben binnen de publieke-sleutelinfrastructuur of daarmee interageren, mogen niet optreden in strijd met de beveiligingsvereisten die in dit certificaatbeleid zijn vastgelegd Gebruik van certificaten Opdat de controlesystemen overeenkomstig de certificaten de op het machineleesbare reisdocument opgeslagen vingerafdrukgegevens zouden kunnen lezen, uitsluitend om de identiteit van de houder te verifiëren aan de hand van direct beschikbare vergelijkbare kenmerken. De sleutelparen en certificaten van een CVCA van een lidstaat worden voor de volgende doeleinden gebruikt: de private sleutel van de CVCA moet worden gebruikt om nationale en buitenlandse DV-certificaten te ondertekenen en mag worden gebruikt voor de ondertekening van certificaataanvragen van DV's die bij de CVCA van een andere gemachtigde lidstaat moeten worden ingediend (zie punt 3.4); het CVCA-certificaat moet worden gebruikt om handtekeningen van een nationale DV of een DV van een andere lidstaat te verifiëren; de private sleutel van de DV moet worden gebruikt om nationale controlesysteemcertificaten te ondertekenen; het DV-certificaat moet worden gebruikt om de handtekening op een nationaal of buitenlands controlesysteemcertificaat te verifiëren. NL 8 NL

10 Dankzij deze certificaten kunnen de controlesystemen overeenkomstig de certificaten de op het machineleesbare reisdocument opgeslagen vingerafdrukgegevens lezen, uitsluitend om de identiteit van de houder te verifiëren aan de hand van direct beschikbare vergelijkbare kenmerken. Hiervoor moet duidelijk worden aangegeven welk betrouwbaar certificeringspad moet worden gebruikt. Een door een CVCA beheerd betrouwbaar certificeringspad moet bestaan uit de volgende certificaten: een CVCA-certificaat: een zelf ondertekend certificaat; indien nodig, een tussenliggend CVCA-verbindingscertificaat; een DV-certificaat: DV-certificaten zijn ten minste door de nationale CVCA ondertekend; een controlesysteemcertificaat: controlesysteemcertificaten zijn door de DV ondertekend. Bij de vertrouwende partijen moet het betrouwbare certificeringspad bestaan uit: DV: een nationaal CVCA-certificaat en een CVCA-certificaat van een gemachtigde lidstaat; controlesysteem: een nationaal DV-certificaat, een nationaal CVCA-certificaat en een CVCA-certificaat van een gemachtigde lidstaat; machineleesbare reisdocument: een controlesysteemcertificaat van een gemachtigde lidstaat, een DV-certificaat van een gemachtigde lidstaat en een nationaal CVCA-certificaat, en mogelijk een nationaal CVCA-verbindingscertificaat en het overeenstemmende CVCA-certificaat. Opmerking: nationaal verwijst naar de lidstaat die de CVCA, de DV en het controlesysteem aanwijst en het machineleesbare reisdocument afgeeft, terwijl gemachtigde lidstaat verwijst naar de lidstaat die via een DV (en een controlesysteem) gegevens mag lezen die zijn opgeslagen op machineleesbare reisdocumenten van nationale onderdanen die door de nationale CVCA van de onderdaan zijn ondertekend Beleidsbeheer Europese Commissie Directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid Directoraat A, Eenheid B Brussel België 1.6. Terminologie, definities en acroniemen De woorden MOET, MOET NIET, MOETEN, MOETEN NIET, AANBEVOLEN, MAG, MAG NIET, MOGEN, MOGEN NIET, MAG NL 9 NL

11 GEEN, MOGEN GEEN FACULTATIEF en FACULTATIEVE in dit document moeten worden uitgelegd zoals beschreven in [RFC2119]. Lidstaat wordt gedefinieerd als een staat die deelneemt aan Verordening (EG) nr. 2252/2004. Binnenlands wordt gedefinieerd als van dezelfde lidstaat. Buitenlands wordt gedefinieerd als van een andere lidstaat. Een geldige sleutel wordt gedefinieerd als een sleutel met een geldigheidsduur die valt binnen de geldigheidsduur van het overeenstemmende, niet-ingetrokken certificaat van de certificaathouder. In aanhangsel A.1.2 zijn nog andere in dit beleid gebruikte definities en acroniemen opgenomen. 2. VERANTWOORDELIJKHEDEN OP HET GEBIED VAN PUBLICATIE EN BEWAARPLAATSEN De Europese Commissie is op Europees niveau verantwoordelijk voor het beheer van een lijst met de contactgegevens van de CVCA's en DV's. De inhoud en integriteit van deze lijst worden met diplomatieke middelen gegarandeerd. De overeenstemmende informatie is beschikbaar op de website van het directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid (DG JLS) van de Europese Commissie. 3. IDENTIFICATIE EN AUTHENTICATIE 3.1. Benaming Zoals bepaald in TR-EAC A.4.1 wordt de referentie van de certificeringsautoriteit gebruikt om de publieke sleutel te identificeren die moet worden gebruikt om de handtekening van de certificeringsautoriteit (CVCA of DV) te verifiëren. De referentie van de certificeringsautoriteit MOET gelijk zijn aan de referentie van de certificaathouder in het overeenstemmende certificaat van de certificeringsautoriteit (CVCA-verbindingscertificaat of DV-certificaat). In de referentie van de certificaathouder MOET een publieke sleutel van de certificaathouder geïdentificeerd zijn. Het MOET gaan om een uniek identificatiegegeven van de afgevende certificeringsautoriteit. De referentie MOET bestaan uit de volgende aaneengeschakelde elementen: 1) de ALPHA-2 landcode overeenkomstig ISO van het land van de certificeringsautoriteit; 2) een geheugensteuntje dat de certificaathouder voorstelt; 3) een numeriek of alfanumeriek volgnummer. NL 10 NL

12 OPMERKING: het is niet gegarandeerd dat de referentie van de certificaathouder algemeen een uniek identificatiegegeven is. De lidstaten moeten identiteit als volgt definiëren: CVCA-certificaat: referentie van de certificeringsautoriteit: nationale CVCA-identiteit; referentie van de certificaathouder: nationale CVCA-identiteit; DV-certificaat: referentie van de certificeringsautoriteit: nationale CVCA-identiteit of identiteit van de CVCA van een andere gemachtigde lidstaat (zie punt 3.3); referentie van de certificaathouder: nationale DV-identiteit; controlesysteemcertificaat: referentie van de certificeringsautoriteit: nationale DV-identiteit; referentie van de certificaathouder: nationale controlesysteemidentiteit Initiële identiteitsvalidatie Nationale CVCA Elke lidstaat MOET duidelijk aangeven wie verantwoordelijk is voor de authenticatie en de definitie van de CVCA-identiteit Communicatie tussen CVCA en CVCA Om aanvragen van DV's te valideren, moet een CVCA de identiteit van de DV bij de CVCA van die lidstaat kunnen bevestigen. De CVCA's van de deelnemende staten MOETEN derhalve elkaars identiteit valideren, alvorens DV's certificaataanvragen kunnen indienen. De validatie van de identiteit van de CVCA MOET onder toezicht van de Europese Commissie worden verricht. CVCA's MOETEN de volgende informatie aan de Europese Commissie toezenden, zodat die aan de andere deelnemende CVCA's kan worden medegedeeld: (a) (b) (c) het nationale certificaatbeleid; het publieke onderdeel van de beschrijving van de certificeringspraktijken van de CVCA, voor zover die beschrijving bestaat; een kopie van de publieke sleutel van de CVCA. Indien er zich in deze informatie wijzigingen voordoen, MOETEN de CVCA's de bijgewerkte versie aan de Europese Commissie toezenden, zodat die aan de andere deelnemende CVCA's kan worden medegedeeld. NL 11 NL

13 Communicatie tussen DV en CVCA Wanneer een DV van een lidstaat voor het eerst registratie-informatie aan een CVCA in een andere lidstaat toezendt, MOET dit via een gezamenlijk gekozen betrouwbaar kanaal verlopen. De DV MOET de volgende registratie-informatie toezenden: (a) het publieke onderdeel van de beschrijving van de certificeringspraktijken van de DV; (b) (c) (d) het meest recente conformiteitscertificaat van de DV met het nationale certificaatbeleid; een lijst van de organisaties die controlesystemen gebruiken waarvoor de DV verantwoordelijk is; een certificaataanvraag als bedoeld in TR-EAC, punt A.4.2. Deze certificaataanvraag MOET een externe handtekening als bedoeld in TR-EAC, punt A.4.2.4, omvatten, ondertekend door de toezichthoudende CVCA van de DV. Indien er zich in bovenstaande informatie een substantiële wijziging voordoet, MOET de DV nadere gegevens over de wijziging aan de CVCA toezenden, zodat die kan beoordelen of er een nieuwe initiële identiteitsvalidatie nodig is Communicatie tussen controlesysteem en DV DV's MOETEN beschikken over een specifiek mechanisme om een geauthenticeerd controlesysteem te identificeren. Bij het genereren van het initiële sleutelmateriaal en het opstellen van de certificaataanvraag MOETEN de door de DV gemachtigde personeelsleden fysiek aanwezig zijn Identificatie en authenticatie van aanvragen om een nieuwe sleutel Overeenkomstig TR-EAC, punt A DV ten aanzien van CVCA De CVCA MOET de geldigheid van de aanvraag garanderen door te bevestigen dat: (a) (b) (c) (d) de aanvraag overeenkomstig TR-EAC, punt A.4.2, is geformatteerd; de DV nog steeds als geldig is opgenomen in de lijst van de CVCA van de lidstaat van de DV; het conformiteitscertificaat van de DV geldig is; de externe handtekening van de aanvraag gecreëerd is met een sleutel die geldig is voor een certificaat van die DV en die door de CVCA is afgegeven. NL 12 NL

14 Controlesysteem ten aanzien van DV De DV MAG slechts een certificaat afgeven, wanneer is bevestigd dat: (a) (b) het controlesysteem nog steeds als geldig geregistreerd staat; het controlesysteem niet als gestolen of vermist is opgegeven. 4. OPERATIONELE VEREISTEN IN VERBAND MET DE LEVENSCYCLUS VAN HET CERTIFICAAT 4.1. Certificaataanvraag CVCA Elke lidstaat moet bepalen welke instantie bevoegd is om de creatie van een CVCA toe te staan DV ten aanzien van CVCA Na een succesvolle initiële identiteitsvalidatie overeenkomstig punt MOET een certificaataanvraag van een DV worden verricht overeenkomstig TR-EAC A.4.2 (certificaataanvragen) en TR-EAC (documentencontroleurs) Controlesysteem ten aanzien van DV Controlesystemen MOGEN certificaataanvragen indienen zodra een succesvolle initiële identiteitsvalidatie overeenkomstig punt is verricht Behandeling van certificaataanvragen Certificaten die door een CVCA aan een CVCA worden afgegeven Een CVCA MAG alleen tijdens een met zijn nationale certificaatbeleid conforme sleutelceremonie een zelf ondertekend CVCA-certificaat of een verbindingscertificaat met een vroeger CVCA-certificaat afgeven. CVCA's MOETEN controleren dat een certificaataanvraag toegestaan en geldig is (zie punt 4.1.1) Certificaten die door een CVCA aan een DV worden afgegeven Een CVCA MAG alleen een certificaat afgeven aan een DV die zijn eigen nationale certificaatbeleid (dat van de DV) naleeft, voor zover dit nationale certificaatbeleid ten minste met dit certificaatbeleid in overeenstemming is en het gebruik (al dan niet van overheidswege) van op machineleesbare reisdocumenten opgeslagen vingerafdrukgegevens met punt 1.4 van dit document in overeenstemming is. CVCA's MOETEN controleren dat een certificaataanvraag geldig is. CVCA's MOETEN de ontvangst van een certificaataanvraag onmiddellijk bevestigen. NL 13 NL

15 De CVCA MOET de certificaataanvraag binnen een termijn van 72 uur behandelen, overeenkomstig punt van Beschikking C(2006) 2909 van 28 juni 2006 van de Commissie. Indien een CVCA-systeem gedurende deze termijn niet operationeel is, MOET het alle deelnemende DV's ten laatste zeven dagen vóór een gepland uitvallen van de dienst daarvan in kennis stellen, en zo snel als redelijkerwijs mogelijk in geval van een niet-gepland uitvallen van de dienst Certificaten die door een DV aan een controlesysteem worden afgegeven Een DV MAG alleen een certificaat afgeven aan een controlesysteem dat in overeenstemming is met zijn eigen nationale certificaatbeleid en dat de certificaten overeenkomstig punt 1.4 van dit document gebruikt. DV's MOETEN controleren dat een certificaataanvraag geldig is alvorens een certificaat af te geven Afgifte van een certificaat Certificaten die door een CVCA worden afgegeven CVCA's MOETEN maatregelen nemen tegen de vervalsing van certificaten en garanderen dat de procedures voor de afgifte van certificaten veilig met de erbij horende registratie, hernieuwing van certificaten of sleutelvernieuwing (met inbegrip van het verstrekken van een subjectgegenereerde publieke sleutel) verbonden zijn. Certificaten MOETEN in overeenstemming met TR-EAC A.4 (CV certificates) worden gegenereerd en afgegeven Certificaten die door een DV worden afgegeven DV's MOETEN ervoor zorgen dat zij certificaten veilig afgeven, zodat de authenticiteit gegarandeerd is. DV's MOETEN maatregelen nemen tegen de vervalsing van certificaten en garanderen dat de procedures voor de afgifte van certificaten veilig met de erbij horende registratie, hernieuwing van certificaten of sleutelvernieuwing (met inbegrip van het verstrekken van een subjectgegenereerde publieke sleutel) verbonden zijn. Certificaten MOETEN in overeenstemming met TR-EAC A.4 (CV certificates) worden gegenereerd en afgegeven Aanvaarding van certificaten Een zelf ondertekend CVCA-certificaat MOET na zijn creatie aan het einde van de sleutelceremonie worden aanvaard door de instantie die verantwoordelijk is voor de CVCA. Een DV of controlesysteem MOET worden geacht een certificaat bij ontvangst te hebben aanvaard. NL 14 NL

16 4.5. Regels voor de beveiliging van het sleutelpaar en de certificaten CVCA's, DV's en controlesystemen MOETEN aan de volgende vereisten voldoen. Zij moeten ervoor zorgen dat overeenkomstig de vereisten van dit beleid correcte en volledige informatie, inzonderheid in verband met de registratie, aan de CVCA's en DV's wordt toegezonden. Het sleutelpaar wordt alleen gebruikt met naleving van de beperkingen die door dit certificaatbeleid worden opgelegd. Zij moeten ervoor zorgen er geen ongeoorloofd gebruik van de private sleutel wordt gemaakt. De sleutels worden overeenkomstig TR-EAC gegenereerd. Private sleutels mogen alleen worden gebruikt voor ondertekening of ontcijfering binnen een beveiligd cryptografisch toestel als beschreven in punt 6.2. Zij moeten een CVCA/DV onverwijld op de hoogte brengen indien een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet binnen de in het certificaat opgegeven geldigheidsduur: een private sleutel is verloren, gestolen, mogelijk gecompromitteerd; of de controle over de private sleutel is verloren ingevolge de compromittering van activeringsgegevens (bijvoorbeeld de PIN-code) of ingevolge andere redenen; en/of er zijn onnauwkeurigheden of wijzigingen in de inhoud van het certificaat, zoals gemeld aan de certificaathouder of het subject. Na compromittering wordt het gebruik van een private sleutel onmiddellijk en permanent stopgezet. Indien gemeld is dat een private sleutel van een CVCA of DV gecompromitteerd is, MAG er NIET meer worden vertrouwd op certificaten die met deze private sleutel zijn ondertekend en MOETEN er passende maatregelen worden genomen. Het sleutelpaar en de certificaten MOETEN worden gebruikt zoals door de afgever van het certificaat (CVCA of DV) is aangegeven in het vak van het certificaat waarin de bevoegdheid van de certificaathouder is vermeld. DV's en controlesystemen MOGEN de private sleutel alleen gebruiken overeenkomstig het DV- of controlesysteemcertificaat, en alleen voor de volgende doeleinden: het doel dat is beschreven in punt 1.4 (gebruik van certificaten) van dit certificaatbeleid; overeenkomstig de inhoud van de afgegeven certificaten Hernieuwing van certificaten Niet toegestaan. NL 15 NL

Gemnet Certification Practice Statement

Gemnet Certification Practice Statement Gemnet Certification Practice Statement 1.2.528.1.1013.1.1 Versie 1.0 Den Haag, september 2010 2 Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 6 Begrippenlijst... 7 1 Inleiding... 10 1.1 Overzicht... 10 1.1.1

Nadere informatie

PKI Vlaanderen. Vlaamse Overheid Root CA Verklaring met betrekking tot de certificatiepraktijk Certificate Practice Statement OID: 1.3.6.1.4.1.24258.

PKI Vlaanderen. Vlaamse Overheid Root CA Verklaring met betrekking tot de certificatiepraktijk Certificate Practice Statement OID: 1.3.6.1.4.1.24258. ICT-veiligheidsbeleid Gemeenschappelijke ICT-Dienstverlening e-ib Boudewijnlaan 30, blok 4A, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553.13.00 - Fax. (02)553.13.15 E-mail: security.officer@vlaanderen.be PKI Vlaanderen Vlaamse

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS) voor Elektronisch Gewaarmerkt Document (EGD) uitgegeven door KvK Nederland namens KvK's

Certification Practice Statement (CPS) voor Elektronisch Gewaarmerkt Document (EGD) uitgegeven door KvK Nederland namens KvK's Certification Practice Statement (CPS) voor Elektronisch Gewaarmerkt Document (EGD) uitgegeven door KvK Nederland namens KvK's Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 25 februari 2004 KvK Nederland Eerste definitieve

Nadere informatie

Datum 19 december 2013 Versie 3.7

Datum 19 december 2013 Versie 3.7 CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT (CPS) Policy Authority PKIoverheid voor certificaten uit te geven door de Policy Authority van de PKI voor de overheid Datum 19 december 2013 Versie 3.7 Colofon Versienummer

Nadere informatie

VECOZO CERTIFICATE POLICY VOOR VECOZO-CERTIFICATEN IN DE ZORG

VECOZO CERTIFICATE POLICY VOOR VECOZO-CERTIFICATEN IN DE ZORG VECOZO CERTIFICATE POLICY VOOR VECOZO-CERTIFICATEN IN DE ZORG 1 van 33 Versiebeheer 2014 2.9 November 2014 Nummer Datum Opmerkingen Auteur(s) 1.0 mei 2003 Eerste versie VECOZO 2.0 september Tweede versie

Nadere informatie

Certification Practice Statement BAPI

Certification Practice Statement BAPI Certification Practice Statement BAPI KPN Corporate Market B.V. KPN Corporate Market BV Fauststraat 1 7323 BA Apeldoorn Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn T +31 (0) 31 08 86 61 00 00 www.kpn.com/corporatemarket/

Nadere informatie

03-07-12 Certificate Practice Statement 5.11 1/34

03-07-12 Certificate Practice Statement 5.11 1/34 03-07-12 Certificate Practice Statement 5.11 1/34 Dit document is de Certification Practice Statement (CPS) voor ESG en bevat de richtlijnen voor het gebruik van de door ESG uitgegeven certificaten. Voor

Nadere informatie

PKI Vlaanderen. Vlaamse overheid Issuing CA 1 Verklaring met betrekking tot de certificatiepraktijk Certificate Practice Statement

PKI Vlaanderen. Vlaamse overheid Issuing CA 1 Verklaring met betrekking tot de certificatiepraktijk Certificate Practice Statement ICT-veiligheidsbeleid Gemeenschappelijke ICT-Dienstverlening e-ib Boudewijnlaan 30, blok 4A, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553.13.00 - Fax. (02)553.13.15 E-mail: security.officer@vlaanderen.be PKI Vlaanderen Vlaamse

Nadere informatie

Certification Practice Statement

Certification Practice Statement Certification Practice Statement Versie 6.2 Hilde Oomen 1 Dit document 5 1.1 Naam en identificatie 5 1.2 Revisie 5 1.3 Toegankelijkheid 5 1.4 Beheer 5 1.4.1 Contactgegevens 5 2 Publicatie en elektronische

Nadere informatie

RDW RDW CPS. RDW Certification Practice Statement RDW. Europaweg 205 2711 ER ZOETERMEER Postbus 777 2700 AT ZOETERMEER

RDW RDW CPS. RDW Certification Practice Statement RDW. Europaweg 205 2711 ER ZOETERMEER Postbus 777 2700 AT ZOETERMEER RDW RDW CPS RDW Certification Practice Statement RDW Europaweg 205 2711 ER ZOETERMEER Postbus 777 2700 AT ZOETERMEER RDW CPS RDW Certification Practice Statement Titel: RDW Certification Practice Statement.

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIo

Certification Practice Statement PKIo Certification Practice Statement PKIo Datum Versie OID : 18 Februari 2015 : 1.5 : 2.16.528.1.1003.1.5.8 COPYRIGHT DIGIDENTITY 2015 Digidentity 2015 CPS v1.5 Certification Practice Statement PKIoverheid.docx

Nadere informatie

PKI Vlaanderen. Vlaamse overheid Issuing CA 2 Verklaring met betrekking tot de certificatiepraktijk Certificate Practice Statement

PKI Vlaanderen. Vlaamse overheid Issuing CA 2 Verklaring met betrekking tot de certificatiepraktijk Certificate Practice Statement ICT-veiligheidsbeleid Gemeenschappelijke ICT-Dienstverlening e-ib Boudewijnlaan 30, blok 4A, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553.13.00 - Fax. (02)553.13.15 E-mail: security.officer@vlaanderen.be PKI Vlaanderen Vlaamse

Nadere informatie

Datum 1 juli 2014 Versie 3.8

Datum 1 juli 2014 Versie 3.8 CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT (CPS) Policy Authority PKIoverheid voor certificaten uit te geven door de Policy Authority van de PKI voor de overheid Datum 1 juli 2014 Versie 3.8 Colofon Versienummer

Nadere informatie

Certification Practice Statement OID: 1.3.6.1.4.1.34471.1.2.1.1. Datum : 20 april 2011 Versie : 1.0

Certification Practice Statement OID: 1.3.6.1.4.1.34471.1.2.1.1. Datum : 20 april 2011 Versie : 1.0 Certification Practice Statement OID: 1.3.6.1.4.1.34471.1.2.1.1 Datum : 20 april 2011 Versie : 1.0 COPYRIGHT DIGIDENTITY 2011 Document Controle Pagina Title Certification Practice Statement L3 Creator

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid Certificaten

Certification Practice Statement PKIoverheid Certificaten Getronics PinkRoccade Nederland BV Fauststraat 1 Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn Certification Practice Statement PKIoverheid Certificaten T +31[0]55 577 88 22 F +31[0]55 577 84 60 I www.getronicspinkroccade.nl

Nadere informatie

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8 Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 COPYRIGHT DIGIDENTITY 2012 Document Controle Pagina Title Certification Practice Statement Creator Marcel

Nadere informatie

RDW Dienst Wegverkeer CP$

RDW Dienst Wegverkeer CP$ RDW Dienst Wegverkeer CP$ RDW Certification Practice Statement RDW Europaweg 205 2711 ER ZOETERMEER Postbus 777 2700 AT ZOETERMEER Maart 2014 Pagina opzettelijk leeg gelaten. This page intentionally left

Nadere informatie

Aanvullende eisen PKIoverheid

Aanvullende eisen PKIoverheid Aanvullende eisen verheid Datum 05 januari 2015 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari 2015 Colofon Versienummer 4.0 Contactpersoon Policy Authority verheid Organisatie Logius Bezoekadres

Nadere informatie

ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Encryptiebeleid Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS)

Certification Practice Statement (CPS) Certification Practice Statement (CPS) ZOVAR Versie 2.9 Datum 9 december 2014 Status Definitief (ZV23.02) Colofon Organisatie CIBG Bezoekadres: Wijnhaven 16 2511 GA Den Haag Servicedesk Postbus 16114

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid

Certification Practice Statement PKIoverheid Certification Practice Statement PKIoverheid Getronics Nederland bv Getronics Nederland BV Fauststraat 1 7323 BA Apeldoorn Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn T +31 [0]55 577 88 22 F +31 [0]55 577 54 60 I pki.getronicspinkroccade.nl

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS)

Certification Practice Statement (CPS) Certification Practice Statement (CPS) ZOVAR Versie 2.7 Datum 25 september 2013 Status Definitief (ZV23.02) Colofon Organisatie CIBG Bezoekadres: Wijnhaven 16 2511 GA Den Haag Servicedesk Postbus 16114

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 01037/12/NL WP 196 Advies 05/2012 over cloud computing Goedgekeurd op 1 juli 2012 Deze groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. Het is een

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid

Certification Practice Statement PKIoverheid Certification Practice Statement PKIoverheid KPN Corporate Market B.V. KPN Corporate Market BV Fauststraat 1 7323 BA Apeldoorn Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn T +31 (0) 31 08 86 61 00 00 www.kpn.com/corporatemarket/

Nadere informatie

1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117

1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERALE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN, DE REPUBLIEK ALBANIË,

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1

VERORDENINGEN. 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 216/2008 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

registrators en registreerders over aangelegenheden betreffende communautaire eigendomsrechten, het recht van een van de lidstaten te zijn.

registrators en registreerders over aangelegenheden betreffende communautaire eigendomsrechten, het recht van een van de lidstaten te zijn. L 162/40 VERORDENING (EG) Nr. 874/2004 VAN DE COMMISSIE van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het.eu-topniveaudomein en

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 17.01.2014 010.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie