COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 22.12.2008"

Transcriptie

1 NL NL NL

2 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, C(2008) 8657 definitief NIET VOOR PUBLICATIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van tot vaststelling van een certificaatbeleid als vereist in de technische specificaties in verband met de normen voor veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten en tot bijwerking van de normatieve referentiedocumenten NL NL

3 BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van tot vaststelling van een certificaatbeleid als vereist in de technische specificaties in verband met de normen voor veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten en tot bijwerking van de normatieve referentiedocumenten (Alleen de Bulgaarse, Tsjechische, Nederlandse, Estse, Finse, Franse, Duitse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Zweedse, Letse, Litouwse, Maltese, Poolse, Portugese, Roemeense, Slowaakse, Sloveense en Spaanse teksten zijn authentiek) DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad van 13 december 2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten, hierna de verordening genoemd, en met name op artikel 2 daarvan, en de technische specificaties die zijn vastgesteld bij Beschikking C(2006) 2909 van de Commissie van 28 juni 2006, Overwegende hetgeen volgt: (1) Overeenkomstig Beschikking C(2006) 2909 van de Commissie van 28 juni 2006 moest in een latere fase een certificaatbeleid worden ontwikkeld om te zorgen voor een samenhangende implementatie in alle lidstaten. (2) Tegelijkertijd worden de normatieve referentiedocumenten aangepast aan de meest recente versies, die geen aanzienlijke wijzigingen bevatten ten opzichte van de vorige versies. (3) Deze referentiedocumenten werden beschouwd als aanvullende referentiedocumenten die geen effect hebben op de uitvoeringstermijn van Verordening (EG) nr. 2252/2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten. (4) Overeenkomstig Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis heeft het Verenigd Koninkrijk niet deelgenomen aan de vaststelling van de verordening en is die niet bindend voor, noch van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, aangezien zij een ontwikkeling vormt van de bepalingen van het Schengenacquis. Deze beschikking is derhalve niet tot het Verenigd Koninkrijk gericht. (5) Overeenkomstig Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan bepalingen van het Schengenacquis heeft Ierland niet deelgenomen aan de vaststelling van de verordening en is die niet NL 2 NL

4 bindend voor, noch van toepassing op Ierland, aangezien zij een ontwikkeling vormt van de bepalingen van het Schengenacquis. Deze beschikking van de Commissie is derhalve niet tot Ierland gericht. (6) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol heeft Denemarken niet deelgenomen aan de vaststelling van de verordening en is die bijgevolg niet bindend voor, noch van toepassing op Denemarken. Aangezien de verordening evenwel tot doel heeft het Schengenacquis te ontwikkelen krachtens de bepalingen van titel IV van het derde deel van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft Denemarken overeenkomstig artikel 5 van genoemd protocol bij brief van 6 juni 2005 gemeld dat het de verordening in zijn nationale recht had omgezet. Denemarken is derhalve krachtens internationaal recht verplicht deze beschikking uit te voeren. Bijgevolg dient Denemarken een afschrift van deze beschikking te ontvangen. (7) Wat IJsland en Noorwegen betreft, vormt deze beschikking een ontwikkeling van bepalingen van het Schengenacquis, in de zin van de Overeenkomst tussen de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, die betrekking hebben op het gebied bedoeld in artikel 1, onder B, van Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van die overeenkomst. Noorwegen en IJsland zijn derhalve door deze beschikking van de Commissie gebonden. (8) Wat Zwitserland betreft, vormt deze beschikking een ontwikkeling van bepalingen van het Schengenacquis, in de zin van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, die vallen onder het gebied bedoeld in artikel 4, lid 1, van het besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap en de voorlopige toepassing van sommige bepalingen van die overeenkomst. (9) De in deze beschikking beoogde maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het comité dat werd opgericht bij artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1683/95, HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD: Artikel 1 (1) Overeenkomstig punt van de bijlage bij Beschikking C(2006) 2909 van 28 juni 2006 wordt het gemeenschappelijke certificaatbeleid in bijlage 1 vastgelegd. (2) De in punt 7 van de bijlage bij Beschikking C(2006) 2909 van 28 juni 2006 vermelde normatieve referentiedocumenten worden bijgewerkt zoals bepaald in bijlage 2. Artikel 2 Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het NL 3 NL

5 Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden. Zij moet worden overgemaakt aan de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen en de Zwitserse Bondsstaat. Artikel 3 Deze beschikking vervangt Beschikking C(2008) 4336 definitief van de Commissie van 25 september Gedaan te Brussel, Voor de Commissie Jacques BARROT Vicevoorzitter NL 4 NL

6 BIJLAGE BIJLAGE I BIJ BESCHIKKING C(2008). VAN DE COMMISSIE VAN GEMEENSCHAPPELIJK CERTIFICAATBELEID VOOR DE INFRASTRUCTUUR MET UITGEBREIDE TOEGANGSCONTROLE VOOR DOOR DE LIDSTATEN VAN DE EU AFGEGEVEN PASPOORTEN EN REISDOCUMENTEN Versie maart INLEIDING Het certificaatbeleid (certificate policy, afgekort CP) heeft als doel te zorgen dat er tussen de CVCA's (country verifying certification authorities, nationale certificeringsautoriteiten) en de DV's (document verifiers, documentencontroleurs) van verschillende lidstaten vertrouwen en voldoende interoperabiliteit tot stand worden gebracht, zodat de publieke-sleutelinfrastructuur met uitgebreide toegangscontrole (extended access control-public key infrastructure, afgekort EAC-PKI) kan werken. Dit certificaatbeleid is opgesteld overeenkomstig punt van de technische specificaties in verband met de normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten, vastgelegd in Beschikking C(2006) 2909 van de Commissie van 28 juni Het certificaatbeleid heeft alleen betrekking op het gebruik van certificaten ten behoeve van grenscontrole, zodat binnen een EAC-PKI de toegang tot op paspoorten en reisdocumenten opgeslagen vingerafdrukgegevens kan worden gecontroleerd. Dit gemeenschappelijke certificaatbeleid vormt een gemeenschappelijke reeks minimumvereisten waarop elke lidstaat zijn nationale certificaatbeleid voor het gebruik van certificaten ten behoeve van grenscontrole MOET baseren. Een nationaal certificaatbeleid MOET ten minste voldoen aan de normen van dit gemeenschappelijke certificaatbeleid, doch MAG binnen de betrokken lidstaat verdere beperkingen opleggen aan de controle en het gebruik van certificaten. Een lidstaat MAG NIET van een DV in een andere lidstaat verlangen dat er andere beperkingen dan die welke in dit gemeenschappelijke certificaatbeleid zijn opgenomen, worden opgelegd, als voorafgaande voorwaarde om aan die DV een certificaat af te geven. De afgifte van certificaten door een CVCA aan binnenlandse DV's valt buiten het kader van dit gemeenschappelijke certificaatbeleid. Dit certificaatbeleid is gebaseerd op de Technical Guideline Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents Extended Access Control (EAC), Version 1.1.1, 1 Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad - beschikbaar op NL 5 NL

7 TR-03110, die door het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik is gepubliceerd (hierna TR-EAC genoemd) Overzicht Een certificaatbeleid is een reeks regels in verband met de toepasbaarheid van een certificaat op een specifieke gebruikersgroep of -klasse met gemeenschappelijke beveiligingsvereisten. Voor de CVCA's en DV's biedt dit beleid dezelfde kwaliteit als die welke wordt geboden door het Extended normalized certificate policy (NCP+), dat in ETSI TS , version ( ) is vastgelegd. Dit certificaatbeleid werkt binnen de publieke-sleutelinfrastructuur die in punt 2.2 (public key infrastructure) van de TR-EAC is beschreven Documentatienaam en -kencijfer Dit gemeenschappelijke certificaatbeleid wordt aan de hand van zijn naam en versienummer geïdentificeerd. Een nationaal certificaatbeleid MOET een objectindicator (OID) bevatten die het document en de versie eenduidig MOET identificeren Deelnemers aan de publieke-sleutelinfrastructuur In dit punt wordt een overzicht gegeven van de certificeringsautoriteiten, de registratieautoriteiten, de certificaathouders en de vertrouwende partijen van de EAC-PKI. De EAC-PKI maakt deel uit van de internationale beveiligingsinfrastructuur die de integriteit en authenticiteit van door een lidstaat afgegeven machineleesbare reisdocumenten moet garanderen en verifiëren. Het overzicht van alle deelnemers aan de publieke-sleutelinfrastructuur is samengevat in tabel 1. Certificeringsautoriteit Registratieautoriteit Certificaathouder Vertrouwende partij CVCA X X DV X X X X Controlesysteem X X Machineleesbaar reisdocument X Tabel 1 Overzicht van de deelnemers aan de publieke-sleutelinfrastructuur van een EAC-PKI Certificeringsautoriteiten Nationale certificeringsautoriteit (country verifying certification authority) De stamcertificeringsautoriteit van een nationale EAC-PKI wordt country verifying certification authority (afgekort CVCA) genoemd. De publieke sleutels van een nationale CVCA zijn NL 6 NL

8 opgenomen in zelf ondertekende CVCA-certificaten en CVCA-verbindingscertificaten. Beide categorieën worden CVCA-certificaten genoemd. De toegangsrechten tot gevoelige gegevens die op chips in binnenlandse machineleesbare reisdocumenten zijn opgeslagen, worden door een nationale CVCA voor alle DV's (zowel binnenlandse als buitenlandse) vastgesteld door de afgifte van DV-certificaten die recht geven op toegangscontroleattributen. Een nationale CVCA geeft certificaten af aan zijn certificaathouders (abonnees). In dit document wordt een certificaathouder documentencontroleur (document verifier, afgekort DV) genoemd. Een DV is een organisatorische eenheid die bij elkaar horende controlesystemen beheert. Certificeringsautoriteit voor documentencontroleurs (document verifier certification authority) Elk land MAG slechts één certificeringsautoriteit op DV-niveau hebben. Voor sommige lidstaten is dit echter misschien niet mogelijk vanwege de wijze waarop de bevoegdheid voor grens- en immigratiecontrole binnen de betrokken lidstaat is verdeeld. In dat geval MOETEN de DV's de subjectregistratie op gecoördineerde wijze doen verlopen, teneinde de administratieve overlast tot een minimum te beperken. Een DV maakt gebruik van een certificeringsautoriteit voor zijn controlesystemen. De toegangsrechten in en de geldigheidsduur van door een DV afgegeven controlesysteemcertificaten stemmen doorgaans overeen met de toegangsrechten in en de geldigheidsduur van het onderliggende DV-certificaat. De DV MAG echter de toegangsrechten of de geldigheidsduur verder beperken Registratieautoriteiten Nationale registratieautoriteit (country verifying registration authority) Voor elke nationale CVCA is er slechts één registratieautoriteit, de overeenstemmende nationale registratieautoriteit (country verifying registration authority, afgekort CVRA). Doorgaans treedt dezelfde instantie op als CVCA en CVRA. De nationale CVRA is verantwoordelijk voor de identificatie en authenticatie van certificaataanvragen van DV's, dat wil zeggen de certificaataanvragen die alleen door een DV mogen worden ingediend. Daarnaast initieert een CVRA de afgifte van certificaten aan DV's en valideert zij het proces van intrekking en hernieuwing van certificaten die door de overeenstemmende CVCA worden afgegeven. Hieronder in dit document zal de CVRA worden geacht deel uit te maken van de CVCA en zal alleen de term CVCA worden gebruikt. De lidstaten MOGEN de rollen van de CVCA en de CVRA naar goeddunken verdelen of combineren. Registratieautoriteit voor documentencontroleurs (document verifier registration authority, afgekort DVRA) Elke lidstaat MAG slechts één registratieautoriteit voor elke DV aanwijzen. DV's zijn verantwoordelijk voor de identificatie en authenticatie van certificaataanvragen voor controlesystemen. Daarnaast initieert een DV de afgifte van certificaten aan controlesystemen en valideert hij het proces van intrekking en hernieuwing van certificaten. Hieronder in dit document zal de DVRA worden geacht deel uit te maken van de DV en zal alleen de term DV worden gebruikt. De lidstaten MOGEN de rollen van de DV en de DVRA naar goeddunken verdelen of combineren. NL 7 NL

9 Certificaathouders In het kader van dit beleid zijn de certificaathouders de DV's en de controlesystemen. De definitie van DV kan in punt worden gevonden. In het kader van dit certificaatbeleid wordt controlesysteem gedefinieerd als de infrastructuur, de hardware en de software die nodig zijn om certificaten van een DV van een lidstaat te verkrijgen, om die certificaten op te slaan en te beheren en om met behulp van die certificaten op machineleesbare reisdocumenten opgeslagen vingerafdrukgegevens te kunnen lezen, met inbegrip van de mechanismen om de toegang tot de controlesystemen te controleren Vertrouwende partijen De vertrouwende partijen binnen een EAC-PKI zijn de DV's, de controlesystemen en de machineleesbare reisdocumenten. Een vertrouwende partij is een instantie die de handtekening van een certificaat verifieert met behulp van een betrouwbaar certificeringspad (zie punt 1.4). Een lidstaat moet duidelijk aangeven welk betrouwbaar certificeringspad een vertrouwende partij moet gebruiken om een certificaat te verifiëren (zie punt 1.4) Overige deelnemers Indien een lidstaat andere deelnemers aanwijst, dan moet hij aan dit punt voldoen. Overige door een lidstaat aangewezen deelnemers die een rol hebben binnen de publieke-sleutelinfrastructuur of daarmee interageren, mogen niet optreden in strijd met de beveiligingsvereisten die in dit certificaatbeleid zijn vastgelegd Gebruik van certificaten Opdat de controlesystemen overeenkomstig de certificaten de op het machineleesbare reisdocument opgeslagen vingerafdrukgegevens zouden kunnen lezen, uitsluitend om de identiteit van de houder te verifiëren aan de hand van direct beschikbare vergelijkbare kenmerken. De sleutelparen en certificaten van een CVCA van een lidstaat worden voor de volgende doeleinden gebruikt: de private sleutel van de CVCA moet worden gebruikt om nationale en buitenlandse DV-certificaten te ondertekenen en mag worden gebruikt voor de ondertekening van certificaataanvragen van DV's die bij de CVCA van een andere gemachtigde lidstaat moeten worden ingediend (zie punt 3.4); het CVCA-certificaat moet worden gebruikt om handtekeningen van een nationale DV of een DV van een andere lidstaat te verifiëren; de private sleutel van de DV moet worden gebruikt om nationale controlesysteemcertificaten te ondertekenen; het DV-certificaat moet worden gebruikt om de handtekening op een nationaal of buitenlands controlesysteemcertificaat te verifiëren. NL 8 NL

10 Dankzij deze certificaten kunnen de controlesystemen overeenkomstig de certificaten de op het machineleesbare reisdocument opgeslagen vingerafdrukgegevens lezen, uitsluitend om de identiteit van de houder te verifiëren aan de hand van direct beschikbare vergelijkbare kenmerken. Hiervoor moet duidelijk worden aangegeven welk betrouwbaar certificeringspad moet worden gebruikt. Een door een CVCA beheerd betrouwbaar certificeringspad moet bestaan uit de volgende certificaten: een CVCA-certificaat: een zelf ondertekend certificaat; indien nodig, een tussenliggend CVCA-verbindingscertificaat; een DV-certificaat: DV-certificaten zijn ten minste door de nationale CVCA ondertekend; een controlesysteemcertificaat: controlesysteemcertificaten zijn door de DV ondertekend. Bij de vertrouwende partijen moet het betrouwbare certificeringspad bestaan uit: DV: een nationaal CVCA-certificaat en een CVCA-certificaat van een gemachtigde lidstaat; controlesysteem: een nationaal DV-certificaat, een nationaal CVCA-certificaat en een CVCA-certificaat van een gemachtigde lidstaat; machineleesbare reisdocument: een controlesysteemcertificaat van een gemachtigde lidstaat, een DV-certificaat van een gemachtigde lidstaat en een nationaal CVCA-certificaat, en mogelijk een nationaal CVCA-verbindingscertificaat en het overeenstemmende CVCA-certificaat. Opmerking: nationaal verwijst naar de lidstaat die de CVCA, de DV en het controlesysteem aanwijst en het machineleesbare reisdocument afgeeft, terwijl gemachtigde lidstaat verwijst naar de lidstaat die via een DV (en een controlesysteem) gegevens mag lezen die zijn opgeslagen op machineleesbare reisdocumenten van nationale onderdanen die door de nationale CVCA van de onderdaan zijn ondertekend Beleidsbeheer Europese Commissie Directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid Directoraat A, Eenheid B Brussel België 1.6. Terminologie, definities en acroniemen De woorden MOET, MOET NIET, MOETEN, MOETEN NIET, AANBEVOLEN, MAG, MAG NIET, MOGEN, MOGEN NIET, MAG NL 9 NL

11 GEEN, MOGEN GEEN FACULTATIEF en FACULTATIEVE in dit document moeten worden uitgelegd zoals beschreven in [RFC2119]. Lidstaat wordt gedefinieerd als een staat die deelneemt aan Verordening (EG) nr. 2252/2004. Binnenlands wordt gedefinieerd als van dezelfde lidstaat. Buitenlands wordt gedefinieerd als van een andere lidstaat. Een geldige sleutel wordt gedefinieerd als een sleutel met een geldigheidsduur die valt binnen de geldigheidsduur van het overeenstemmende, niet-ingetrokken certificaat van de certificaathouder. In aanhangsel A.1.2 zijn nog andere in dit beleid gebruikte definities en acroniemen opgenomen. 2. VERANTWOORDELIJKHEDEN OP HET GEBIED VAN PUBLICATIE EN BEWAARPLAATSEN De Europese Commissie is op Europees niveau verantwoordelijk voor het beheer van een lijst met de contactgegevens van de CVCA's en DV's. De inhoud en integriteit van deze lijst worden met diplomatieke middelen gegarandeerd. De overeenstemmende informatie is beschikbaar op de website van het directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid (DG JLS) van de Europese Commissie. 3. IDENTIFICATIE EN AUTHENTICATIE 3.1. Benaming Zoals bepaald in TR-EAC A.4.1 wordt de referentie van de certificeringsautoriteit gebruikt om de publieke sleutel te identificeren die moet worden gebruikt om de handtekening van de certificeringsautoriteit (CVCA of DV) te verifiëren. De referentie van de certificeringsautoriteit MOET gelijk zijn aan de referentie van de certificaathouder in het overeenstemmende certificaat van de certificeringsautoriteit (CVCA-verbindingscertificaat of DV-certificaat). In de referentie van de certificaathouder MOET een publieke sleutel van de certificaathouder geïdentificeerd zijn. Het MOET gaan om een uniek identificatiegegeven van de afgevende certificeringsautoriteit. De referentie MOET bestaan uit de volgende aaneengeschakelde elementen: 1) de ALPHA-2 landcode overeenkomstig ISO van het land van de certificeringsautoriteit; 2) een geheugensteuntje dat de certificaathouder voorstelt; 3) een numeriek of alfanumeriek volgnummer. NL 10 NL

12 OPMERKING: het is niet gegarandeerd dat de referentie van de certificaathouder algemeen een uniek identificatiegegeven is. De lidstaten moeten identiteit als volgt definiëren: CVCA-certificaat: referentie van de certificeringsautoriteit: nationale CVCA-identiteit; referentie van de certificaathouder: nationale CVCA-identiteit; DV-certificaat: referentie van de certificeringsautoriteit: nationale CVCA-identiteit of identiteit van de CVCA van een andere gemachtigde lidstaat (zie punt 3.3); referentie van de certificaathouder: nationale DV-identiteit; controlesysteemcertificaat: referentie van de certificeringsautoriteit: nationale DV-identiteit; referentie van de certificaathouder: nationale controlesysteemidentiteit Initiële identiteitsvalidatie Nationale CVCA Elke lidstaat MOET duidelijk aangeven wie verantwoordelijk is voor de authenticatie en de definitie van de CVCA-identiteit Communicatie tussen CVCA en CVCA Om aanvragen van DV's te valideren, moet een CVCA de identiteit van de DV bij de CVCA van die lidstaat kunnen bevestigen. De CVCA's van de deelnemende staten MOETEN derhalve elkaars identiteit valideren, alvorens DV's certificaataanvragen kunnen indienen. De validatie van de identiteit van de CVCA MOET onder toezicht van de Europese Commissie worden verricht. CVCA's MOETEN de volgende informatie aan de Europese Commissie toezenden, zodat die aan de andere deelnemende CVCA's kan worden medegedeeld: (a) (b) (c) het nationale certificaatbeleid; het publieke onderdeel van de beschrijving van de certificeringspraktijken van de CVCA, voor zover die beschrijving bestaat; een kopie van de publieke sleutel van de CVCA. Indien er zich in deze informatie wijzigingen voordoen, MOETEN de CVCA's de bijgewerkte versie aan de Europese Commissie toezenden, zodat die aan de andere deelnemende CVCA's kan worden medegedeeld. NL 11 NL

13 Communicatie tussen DV en CVCA Wanneer een DV van een lidstaat voor het eerst registratie-informatie aan een CVCA in een andere lidstaat toezendt, MOET dit via een gezamenlijk gekozen betrouwbaar kanaal verlopen. De DV MOET de volgende registratie-informatie toezenden: (a) het publieke onderdeel van de beschrijving van de certificeringspraktijken van de DV; (b) (c) (d) het meest recente conformiteitscertificaat van de DV met het nationale certificaatbeleid; een lijst van de organisaties die controlesystemen gebruiken waarvoor de DV verantwoordelijk is; een certificaataanvraag als bedoeld in TR-EAC, punt A.4.2. Deze certificaataanvraag MOET een externe handtekening als bedoeld in TR-EAC, punt A.4.2.4, omvatten, ondertekend door de toezichthoudende CVCA van de DV. Indien er zich in bovenstaande informatie een substantiële wijziging voordoet, MOET de DV nadere gegevens over de wijziging aan de CVCA toezenden, zodat die kan beoordelen of er een nieuwe initiële identiteitsvalidatie nodig is Communicatie tussen controlesysteem en DV DV's MOETEN beschikken over een specifiek mechanisme om een geauthenticeerd controlesysteem te identificeren. Bij het genereren van het initiële sleutelmateriaal en het opstellen van de certificaataanvraag MOETEN de door de DV gemachtigde personeelsleden fysiek aanwezig zijn Identificatie en authenticatie van aanvragen om een nieuwe sleutel Overeenkomstig TR-EAC, punt A DV ten aanzien van CVCA De CVCA MOET de geldigheid van de aanvraag garanderen door te bevestigen dat: (a) (b) (c) (d) de aanvraag overeenkomstig TR-EAC, punt A.4.2, is geformatteerd; de DV nog steeds als geldig is opgenomen in de lijst van de CVCA van de lidstaat van de DV; het conformiteitscertificaat van de DV geldig is; de externe handtekening van de aanvraag gecreëerd is met een sleutel die geldig is voor een certificaat van die DV en die door de CVCA is afgegeven. NL 12 NL

14 Controlesysteem ten aanzien van DV De DV MAG slechts een certificaat afgeven, wanneer is bevestigd dat: (a) (b) het controlesysteem nog steeds als geldig geregistreerd staat; het controlesysteem niet als gestolen of vermist is opgegeven. 4. OPERATIONELE VEREISTEN IN VERBAND MET DE LEVENSCYCLUS VAN HET CERTIFICAAT 4.1. Certificaataanvraag CVCA Elke lidstaat moet bepalen welke instantie bevoegd is om de creatie van een CVCA toe te staan DV ten aanzien van CVCA Na een succesvolle initiële identiteitsvalidatie overeenkomstig punt MOET een certificaataanvraag van een DV worden verricht overeenkomstig TR-EAC A.4.2 (certificaataanvragen) en TR-EAC (documentencontroleurs) Controlesysteem ten aanzien van DV Controlesystemen MOGEN certificaataanvragen indienen zodra een succesvolle initiële identiteitsvalidatie overeenkomstig punt is verricht Behandeling van certificaataanvragen Certificaten die door een CVCA aan een CVCA worden afgegeven Een CVCA MAG alleen tijdens een met zijn nationale certificaatbeleid conforme sleutelceremonie een zelf ondertekend CVCA-certificaat of een verbindingscertificaat met een vroeger CVCA-certificaat afgeven. CVCA's MOETEN controleren dat een certificaataanvraag toegestaan en geldig is (zie punt 4.1.1) Certificaten die door een CVCA aan een DV worden afgegeven Een CVCA MAG alleen een certificaat afgeven aan een DV die zijn eigen nationale certificaatbeleid (dat van de DV) naleeft, voor zover dit nationale certificaatbeleid ten minste met dit certificaatbeleid in overeenstemming is en het gebruik (al dan niet van overheidswege) van op machineleesbare reisdocumenten opgeslagen vingerafdrukgegevens met punt 1.4 van dit document in overeenstemming is. CVCA's MOETEN controleren dat een certificaataanvraag geldig is. CVCA's MOETEN de ontvangst van een certificaataanvraag onmiddellijk bevestigen. NL 13 NL

15 De CVCA MOET de certificaataanvraag binnen een termijn van 72 uur behandelen, overeenkomstig punt van Beschikking C(2006) 2909 van 28 juni 2006 van de Commissie. Indien een CVCA-systeem gedurende deze termijn niet operationeel is, MOET het alle deelnemende DV's ten laatste zeven dagen vóór een gepland uitvallen van de dienst daarvan in kennis stellen, en zo snel als redelijkerwijs mogelijk in geval van een niet-gepland uitvallen van de dienst Certificaten die door een DV aan een controlesysteem worden afgegeven Een DV MAG alleen een certificaat afgeven aan een controlesysteem dat in overeenstemming is met zijn eigen nationale certificaatbeleid en dat de certificaten overeenkomstig punt 1.4 van dit document gebruikt. DV's MOETEN controleren dat een certificaataanvraag geldig is alvorens een certificaat af te geven Afgifte van een certificaat Certificaten die door een CVCA worden afgegeven CVCA's MOETEN maatregelen nemen tegen de vervalsing van certificaten en garanderen dat de procedures voor de afgifte van certificaten veilig met de erbij horende registratie, hernieuwing van certificaten of sleutelvernieuwing (met inbegrip van het verstrekken van een subjectgegenereerde publieke sleutel) verbonden zijn. Certificaten MOETEN in overeenstemming met TR-EAC A.4 (CV certificates) worden gegenereerd en afgegeven Certificaten die door een DV worden afgegeven DV's MOETEN ervoor zorgen dat zij certificaten veilig afgeven, zodat de authenticiteit gegarandeerd is. DV's MOETEN maatregelen nemen tegen de vervalsing van certificaten en garanderen dat de procedures voor de afgifte van certificaten veilig met de erbij horende registratie, hernieuwing van certificaten of sleutelvernieuwing (met inbegrip van het verstrekken van een subjectgegenereerde publieke sleutel) verbonden zijn. Certificaten MOETEN in overeenstemming met TR-EAC A.4 (CV certificates) worden gegenereerd en afgegeven Aanvaarding van certificaten Een zelf ondertekend CVCA-certificaat MOET na zijn creatie aan het einde van de sleutelceremonie worden aanvaard door de instantie die verantwoordelijk is voor de CVCA. Een DV of controlesysteem MOET worden geacht een certificaat bij ontvangst te hebben aanvaard. NL 14 NL

16 4.5. Regels voor de beveiliging van het sleutelpaar en de certificaten CVCA's, DV's en controlesystemen MOETEN aan de volgende vereisten voldoen. Zij moeten ervoor zorgen dat overeenkomstig de vereisten van dit beleid correcte en volledige informatie, inzonderheid in verband met de registratie, aan de CVCA's en DV's wordt toegezonden. Het sleutelpaar wordt alleen gebruikt met naleving van de beperkingen die door dit certificaatbeleid worden opgelegd. Zij moeten ervoor zorgen er geen ongeoorloofd gebruik van de private sleutel wordt gemaakt. De sleutels worden overeenkomstig TR-EAC gegenereerd. Private sleutels mogen alleen worden gebruikt voor ondertekening of ontcijfering binnen een beveiligd cryptografisch toestel als beschreven in punt 6.2. Zij moeten een CVCA/DV onverwijld op de hoogte brengen indien een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet binnen de in het certificaat opgegeven geldigheidsduur: een private sleutel is verloren, gestolen, mogelijk gecompromitteerd; of de controle over de private sleutel is verloren ingevolge de compromittering van activeringsgegevens (bijvoorbeeld de PIN-code) of ingevolge andere redenen; en/of er zijn onnauwkeurigheden of wijzigingen in de inhoud van het certificaat, zoals gemeld aan de certificaathouder of het subject. Na compromittering wordt het gebruik van een private sleutel onmiddellijk en permanent stopgezet. Indien gemeld is dat een private sleutel van een CVCA of DV gecompromitteerd is, MAG er NIET meer worden vertrouwd op certificaten die met deze private sleutel zijn ondertekend en MOETEN er passende maatregelen worden genomen. Het sleutelpaar en de certificaten MOETEN worden gebruikt zoals door de afgever van het certificaat (CVCA of DV) is aangegeven in het vak van het certificaat waarin de bevoegdheid van de certificaathouder is vermeld. DV's en controlesystemen MOGEN de private sleutel alleen gebruiken overeenkomstig het DV- of controlesysteemcertificaat, en alleen voor de volgende doeleinden: het doel dat is beschreven in punt 1.4 (gebruik van certificaten) van dit certificaatbeleid; overeenkomstig de inhoud van de afgegeven certificaten Hernieuwing van certificaten Niet toegestaan. NL 15 NL

17 4.7. Vernieuwing van de sleutel van een certificaat Vernieuwing van de sleutel van certificaten MAG alleen gebeuren wanneer: (a) (b) (c) (d) het DV- of controlesysteemcertificaat bijna verstreken is; een DV-certificaat ingetrokken is; een sleutel van een controlesysteem gecompromitteerd is; een DV- of controlesysteemcertificaat moet worden gewijzigd omdat de attributen van de DV of het controlesysteem zijn gewijzigd. De CVCA of DV MOET garanderen dat aanvragen voor certificaten die aan een vroeger geregistreerde DV of een vroeger geregistreerd controlesysteem werden afgegeven, volledig en correct zijn en volgens de procedure worden toegestaan. De CVCA of DV MOET: (a) (b) het bestaan en de geldigheid controleren van het certificaat waarvan de sleutel moet worden vernieuwd, en controleren dat de informatie die wordt gebruikt om de identiteit en de attributen van de DV of het controlesysteem te verifiëren, nog steeds geldig is; alleen een nieuw certificaat afgeven op basis van de verificatie van de handtekening van het subject op de aanvraag, indien de cryptografische beveiliging van die handtekeningsleutel nog steeds voldoende is voor de geldigheidsduur van het nieuwe certificaat en er geen aanwijzingen bestaan dat de sleutel gebruikt is om de handtekening van het subject op de aanvraag te genereren, gecompromitteerd is. Certificaten MOETEN worden afgegeven overeenkomstig punt 4.3 (afgifte van een certificaat). Indien een DV-certificaat bijna verstreken is (zie punt 4.7, onder (a)) MOET TR-EAC A.4.2 (certificaataanvragen) worden gevolgd. Indien een DV-certificaat ingetrokken of verstreken is of moet worden gewijzigd (zie punt 4.7, onder (b), (c) en (d)) staat vernieuwing van de sleutel gelijk met de procedures waarin een DV voor de eerste maal een DV-certificaat aanvraagt. Indien een private sleutel van een controlesysteem gecompromitteerd of verstreken is, staat vernieuwing van de sleutel gelijk met de procedures waarin een controlesysteem voor de eerste maal een controlesysteemcertificaat aanvraagt Wijziging van een certificaat Dit valt onder punt 4.7 (vernieuwing van de sleutel van een certificaat) van dit document Intrekking en schorsing van een certificaat Zie punt 5.7 (herstel van compromittering en rampen) van dit document. NL 16 NL

18 4.10. Certificaatstatusdiensten Zie punt 5.7 (herstel van compromittering en rampen) van dit document Einde van het certificaat Bewaring van de sleutel en herstel MAG NIET worden gebruikt. 5. BEHEERS-, OPERATIONELE EN FYSIEKE CONTROLES 5.1. Fysieke controles Alle CVCA's en DV's MOETEN garanderen dat zij hun diensten in een beveiligde omgeving verrichten. De beveiliging MOET zich onder meer uitstrekken tot: (a) (b) (c) locatie en bouw van de kantoren: de CVCA en DV moeten werken in een fysiek beschermde ruimte; fysieke toegang: de toegang tot de CVCA en DV moet worden beperkt en gecontroleerd. Alleen bevoegde personen hebben fysieke toegang tot de omgeving van de CVCA en DV; opslag van gegevens: de gegevensdragers moeten worden beschermd tegen ongeoorloofd(e) of onopzettelijk(e) gebruik, toegang, bekendmaking of beschadiging door mensen of andere bedreigingen (bijvoorbeeld vuur, water); (d) afvalverwijdering: er moeten procedures worden ingesteld voor de verwijdering van afval, teneinde te voorkomen dat gevoelige gegevens door niet-bevoegde personen worden gebruikt, ingezien of bekendgemaakt; (e) back-up buiten de kantoren: er MAG back-up van kritieke gegevens buiten de kantoren worden geïnstalleerd Procedurele controles en beheer van de systeemtoegang Er MOETEN procedurele controles worden ingesteld, en in het bijzonder de scheiding van plichten door de toepassing van een vierogenbeginsel voor kritieke taken. Alle CVCA's, DV's en controlesystemen MOETEN garanderen dat de systeemtoegang tot de EAC-PKI-toestellen beperkt is tot personen die gemachtigd zijn op need-to-know -basis. Met name de volgende vereisten zijn van toepassing. (a) (b) Er MOETEN controles (bijvoorbeeld firewalls) worden ingesteld om de interne netwerkdomeinen van de certificeringsautoriteit te beschermen tegen externe netwerkdomeinen die voor derden toegankelijk zijn. Gevoelige gegevens MOETEN tegen ongeoorloofde toegang of wijziging worden beschermd. NL 17 NL

19 (c) (d) (e) (f) (g) (h) Gevoelige gegevens MOETEN worden beschermd (bijvoorbeeld door encryptie en een integriteitsmechanisme) wanneer zij via niet-beveiligde netwerken worden uitgewisseld. Alle CVCA's, DV's en controlesystemen MOETEN werkelijk gebruikersbeheer garanderen (dit omvat operatoren, systeembeheerders en alle gebruikers die rechtstreeks toegang tot het systeem hebben gekregen), teneinde de beveiliging van het systeem door middel van user account management, audits en tijdige wijziging of intrekking van toegangsrechten te handhaven. De CVCA, DV en het controlesysteem MOETEN garanderen dat alleen gemachtigde personeelsleden toegang tot informatie en de functies van de systeemapplicaties hebben, en dat de EAC-PKI-systemen voldoende computerbeveiligingscontroles bieden voor de scheiding van vertrouwensfuncties, waaronder de scheiding tussen de functie van beveiligingsbeheerder en de operationele functies. Met name het gebruik van systeemhulpprogramma's moet worden beperkt en nauwgezet worden gecontroleerd. De toegang MOET zodanig worden beperkt dat alleen toegang wordt gegeven tot de middelen die nodig zijn voor het verrichten van de aan een gebruiker toegewezen taak of taken. De personeelsleden van de CVCA, DV en het controlesysteem MOETEN worden geïdentificeerd en geauthenticeerd alvorens zij EAC-PKI-toepassingen in verband met certificaatbeheer of toegang tot machineleesbare reisdocumenten mogen gebruiken. De personeelsleden van de CVCA, DV en het controlesysteem MOETEN over hun activiteiten verantwoording afleggen, bijvoorbeeld door het bijhouden van event-logs (zie punt 5.4). Gevoelige gegevens MOETEN worden beschermd tegen bekendmaking door opnieuw gebruikte gegevensdragers (bijvoorbeeld gewiste bestanden) die toegankelijk zijn voor niet-gemachtigde gebruikers Controles van personeelsleden Alle EAC-PKI-systemen, dat wil zeggen de CVCA-, de DV- en de controlesystemen, MOETEN gekwalificeerde en ervaren personeelsleden inzetten. Met name de volgende vereisten zijn van toepassing. (a) Alle CVCA's, DV's en controlesystemen MOETEN voldoende personeelsleden tewerkstellen die beschikken over de deskundige kennis, de ervaring en de kwalificaties die nodig zijn voor de aangeboden diensten, naargelang van de functie. (b) De personeelsleden MOETEN een binnenlandse veiligheidsscreening ondergaan die aangepast is aan de ta(a)k(en) die zij verrichten. (c) Er MOETEN passende tuchtmaatregelen worden genomen tegen personeelsleden die het beleid of de procedures van de CVCA, de DV of het controlesysteem schenden. NL 18 NL

20 (d) De taken en verantwoordelijkheden op het gebied van beveiliging, die in het beveiligingsbeleid van het systeem zijn beschreven, MOETEN in de functiebeschrijvingen worden opgenomen. Vertrouwensfuncties waarvan de beveiliging van de werking van het systeem afhankelijk is, MOETEN duidelijk geïdentificeerd zijn. (e) Voor alle personeelsleden (zowel tijdelijke als vaste) MOETEN functiebeschrijvingen worden opgesteld met als uitgangspunt de scheiding van taken en het beginsel van least privilege. (f) (g) (h) De personeelsleden MOETEN administratieve en beheersprocedures en -processen toepassen die in overeenstemming zijn met de in punt 5.2 beschreven procedurele controles. Alle personeelsleden van de CVCA's, DV's en controlesystemen met vertrouwensfuncties MOGEN GEEN tegenstrijdige belangen hebben die de onpartijdigheid van de werking van het systeem in het gedrang kunnen brengen. De personeelsleden die binnen de EAC-PKI toegang hebben tot private sleutels, MOETEN formeel gezien in een vertrouwensfunctie worden aangewezen door een hogere ambtenaar die verantwoordelijk is voor de beveiliging van het controlesysteem. (i) De CVCA's, DV's en controlesystemen MOGEN vertrouwens- of beheersfuncties NIET toewijzen aan personen die veroordeeld zijn voor ernstige misdrijven of andere inbreuken waardoor hun geschiktheid voor de functie in het gedrang komt. Personeelsleden MOGEN GEEN toegang hebben tot vertrouwensfuncties zolang de nodige controles niet zijn voltooid Procedures voor audit-logging Alle CVCA's, DV's en controlesystemen MOETEN passende loggingprocedures invoeren om elk geoorloofd en ongeoorloofd gebruik van hun systeem binnen de EAC-PKI te analyseren en te herkennen. CVCA's, DV's en controlesystemen MOETEN garanderen dat alle relevante informatie met betrekking tot een certificaat gedurende een passende termijn wordt opgeslagen, die ten minste voldoende lang is om de naleving van de in deel 8 (nalevingsaudit en andere evaluaties) beschreven auditvereisten te kunnen garanderen. CVCA's en DV's MOETEN garanderen dat: (a) de vertrouwelijkheid en integriteit van huidige en gearchiveerde gegevens betreffende certificaten worden gehandhaafd; (b) gegevens betreffende certificaten volledig en vertrouwelijk worden gearchiveerd; (c) het precieze tijdstip van belangrijke gebeurtenissen in de omgeving, in het sleutelbeheer en in het beheer van de certificaten wordt opgetekend; NL 19 NL

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, AANVULLENDE OVEREENKOMST TUSSEN TEN EERSTE, DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, TEN TWEEDE, IJSLAND, EN TEN DERDE, HET KONINKRIJK NOORWEGEN, BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER

Nadere informatie

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BIJLAGE PROTOCOL bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: VERDRAG ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 augustus 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 VOORSTEL van: ingekomen: 3 augustus 2017 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0444 (E) 12103/15 JUSTCIV 202 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD waarbij

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1 SLOTAKTE AF/EEE/XPA/nl 1 De gevolmachtigden van: DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" te noemen, en van HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE)

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) COASI 102 ASIE 53 ELARG 98 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: PROTOCOL

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1

TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1 TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST EU/US/IS/NO/nl 1 Ten eerste, DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (hierna "de Verenigde Staten" genoemd), HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 10 (1992) Nr. 13 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 182 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 9201/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 91 SIRIS 84 COMIX 447

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 9201/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 91 SIRIS 84 COMIX 447 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 920/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 9 SIRIS 84 COMIX 447 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 25 april 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0083 (NLE) 8457/17 ADD 1 COEST 85 ELARG 28 VOORSTEL van: ingekomen: 24 april 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Gewijzigd voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

13381/3/09 REV 3 dau/ngs/jg 1 DG H 3B

13381/3/09 REV 3 dau/ngs/jg 1 DG H 3B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 2009 (13.11) (OR. en) 13381/3/09 REV 3 SIRIS 117 SCHENGEN 27 COMIX 674 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep SIS/SIRENE / Gemengd Comité (EU-IJsland/Noorwegen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 oktober 2009 (05.11) (OR. en) 13381/1/09 REV 1 SIRIS 117 SCHENGEN 27 COMIX 674

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 oktober 2009 (05.11) (OR. en) 13381/1/09 REV 1 SIRIS 117 SCHENGEN 27 COMIX 674 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 oktober 2009 (05.11) (OR. en) 13381/1/09 REV 1 SIRIS 117 SCHENGEN 27 COMIX 674 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep SIS/SIRENE / Gemengd Comité (EU-IJsland/Noorwegen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.8.2010 COM(2010)410 definitief 2010/0222 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het

Nadere informatie

Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon

Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Protokoll in niederländischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN Brussel, 14

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE

Nadere informatie

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE AF/EEE/XPA/nl 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 146 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2008 (25.03) (OR. en) 7041/08 VISA 77 COMIX 172

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2008 (25.03) (OR. en) 7041/08 VISA 77 COMIX 172 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 maart 2008 (25.03) (OR. en) 704/08 VISA 77 COMIX 72 NOTA van: de Belgische, de Luxemburgse en de Nederlandse delegatie aan: de Groep visa Betreft: Initiatief van België,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Änderungsprotokoll in niederländischer Sprache-NL (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Änderungsprotokoll in niederländischer Sprache-NL (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Änderungsprotokoll in niederländischer Sprache-NL (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 NOTA van: aan: Betreft: het Voorzitterschap het Strategisch Comité immigratie, grenzen en asiel initiatief

Nadere informatie

7107/15 JVS/jvc DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7107/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0049 (NLE)

7107/15 JVS/jvc DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7107/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0049 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutioneel dossier: 2015/0049 (NLE) VISA 85 COLAC 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Het UZI-register koppelt op unieke wijze de fysieke identiteit aan een elektronische identiteit en legt deze vast in een certificaat. Hierbij maakt het UZI-register

Nadere informatie

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 23 OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.6.2012 COM(2012) 255 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlening van een machtiging om onderhandelingen te openen over aanpassing van de volgende overeenkomsten

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep visa nr. vorig doc.: 8696/03 VISA 70 COMIX 260 Betreft:

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 23 mei 2008 (OR. en) 2007/086 (COD) PE-CONS 3608/08 VISA 37 FRONT 8 COMIX 93 CODEC 30 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING

Nadere informatie

SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1

SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1 SLOTAKTE FA/TR/EU/HR/nl 1 FA/TR/EU/HR/nl 2 I. TEKST VAN DE SLOTAKTE 1. De gevolmachtigden van ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN, DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE PRESIDENT VAN DE TSJECHISCHE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

14969/1/03 REV 1 huy/yen/rl 1 DG H I

14969/1/03 REV 1 huy/yen/rl 1 DG H I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 november 2003 (25.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2003/0217 (CNS) 2003/0218 (CNS) 14969/1/03 REV 1 LIMITE VISA 191 COMIX 701 NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

L 264/8 NL Publicatieblad van de Europese Unie BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 29 september 2005

L 264/8 NL Publicatieblad van de Europese Unie BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 29 september 2005 L 264/8 NL Publicatieblad van de Europese Unie 8.10.2005 BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 september 2005 betreffende het standaardformaat voor verslagen over de activiteiten van de netwerken van immigratieverbindingsfunctionarissen

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2005 (OR. en) 6240/05 JUSTCIV 23

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2005 (OR. en) 6240/05 JUSTCIV 23 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 maart 2005 (OR. en) 6240/05 JUSTCIV 23 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verdrag inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.11.2010 COM(2010) 645 definitief 2010/0313 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie, de Bondsstaat

Nadere informatie

AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1

AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1 SLOTAKTE AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1 De gevolmachtigden van HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK TSJECHIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2008 (OR. en) 9196/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 94 CH 28 ISL 15 N 18

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2008 (OR. en) 9196/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 94 CH 28 ISL 15 N 18 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2008 (OR. en) 9196/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 94 CH 28 ISL 15 N 18 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ONTWERP-BESLUIT

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE

VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK MALTA, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Franse Republiek

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.9.2015 COM(2015) 439 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek

Nadere informatie

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE AF/CE/BA/nl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) PUBLIC 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260 NOTA van: aan: Betreft: de Griekse delegatie de Groep visa Ontwerp-beschikking van de

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2011) 516 definitief

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2011) 516 definitief RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 2 september 2011 (02.09) (OR. en) 13710/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0223 (COD) VISA 159 CODEC 1370 COMIX 519 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.2.2014 COM(2014) 92 final ANNEX 1 BIJLAGE AANVULLEND PROTOCOL BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN HET KONINKRIJK NOORWEGEN NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE. AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE. AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Niederländisch

Nadere informatie

8620/01 AL/td DG H I NL

8620/01 AL/td DG H I NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 mei 2001 (OR. fr) 8620/01 LIMITE VISA 66 FRONT 36 COMIX 338 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad inzake de aanpassing van de

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 9 april 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN

Nadere informatie

7111/15 JVS/mg DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7111/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0048 (NLE)

7111/15 JVS/mg DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7111/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0048 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7111/15 Interinstitutioneel dossier: 2015/0048 (NLE) VISA 87 COLAC 22 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 16 december 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0294 (NLE) 15208/15 ADD 1 VISA 385 CHINE 25 VOORSTEL van: ingekomen: 15 december 2015 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 mei 2006 (12.06) (OR. en) 8550/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0218 (CNS) LIMITE VISA 114 COMIX 393

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 mei 2006 (12.06) (OR. en) 8550/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0218 (CNS) LIMITE VISA 114 COMIX 393 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 mei 2006 (12.06) (OR. en) PUBLIC 8550/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0218 (CNS) LIMITE VISA 114 COMIX 393 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Groep Visa/Gemengd

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE PUBLIC USA 37 RELEX 167 JAI 136 AVIATION 105 TELECOM 86 WETGEVINGSBESLUITEN

Nadere informatie

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning)

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning) AKTE VAN BORGTOCHT NO. 1 De ondergetekende,.... gevestigd te...., mede kantoorhoudende te...., stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van

Nadere informatie

Bij die gelegenheid hebben zij akte genomen van de volgende eenzijdige verklaringen:

Bij die gelegenheid hebben zij akte genomen van de volgende eenzijdige verklaringen: PROCES-VERBAAL VAN ONDERTEKENING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: INHOUDSOPGAVE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 7 februari 207 (OR. en) 206/0075 (COD) PE-CONS 64/6 VISA 44 COEST 344 COMIX 852 CODEC 93 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0150 (E) 13586/17 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: JUSTCIV 250 COLAC 110 ACP 118 ISL 39

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) PUBLIC 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep visa Ontwerp-beschikking van

Nadere informatie

Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg

Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg VWS Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 februari 2006, nr. MEVA/BO-2659498, houdende tot wijziging

Nadere informatie

Protocol van 3 juni Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999)

Protocol van 3 juni Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999) Protocol van 3 juni 1999 Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999) Met toepassing van de artikelen 6 en 19, 2 van het Verdrag

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0153 (E) 13587/17 JUSTCIV 251 COLAC 111 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE EN ROEMENIË AAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE EN ROEMENIË AAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE EN ROEMENIË AAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE EEE/BG/RO/nl 1 DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 57/1 VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie L 57/1 VERORDENINGEN 1.3.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 57/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 189/2008 VAN DE RAAD van

Nadere informatie

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 32 niederländische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1.

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 32 niederländische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 32 niederländische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLOTAKTE FA/TR/EU/HR/nl 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 32 niederländische Schlussakte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Dossierhouder BCT Datum 15 maart 2011 Status Concept Versie 1.0 Inhoud 1 Definities 3 2 Toepassing 3 3 Verplichtingen en garanties Dossierhouder BCT 3 4 Verplichtingen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn van de Raad tot aanpassing van Richtlijn 89/108/EEG

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 270/67 COMMISSIE

Publicatieblad van de Europese Unie L 270/67 COMMISSIE 29.9.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 270/67 COMMISSIE BESLUIT Nr. 1/2006 VAN HET GEMENGD COMITÉ EU-ZWITSERLAND van 6 juli 2006 tot wijziging van bijlage II (sociale zekerheid) bij de Overeenkomst

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 14 juli 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr.

Nadere informatie

Communicatie betreffende het CPS zal plaatsvinden per , fax of aangetekende brief, tenzij anders is voorzien.

Communicatie betreffende het CPS zal plaatsvinden per  , fax of aangetekende brief, tenzij anders is voorzien. 1 ALGEMEEN Dit is het Certificate Practice Statement (hierna: CPS) van Gas Transport Services B.V. (hierna: GTS). Dit CPS zet de procedures uiteen die GTS en medebeheerder N.V. Nederlandse Gasunie (hierna:

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 911 definitief 2011/0447 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, L 219/10 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 800/2014 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2014 tot vaststelling van verslagleggingsprocedures en andere praktische regelingen betreffende de financiering van operationele

Nadere informatie

13581/17 WST/sht/bb DGD 2

13581/17 WST/sht/bb DGD 2 Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0148 (E) 13581/17 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: JUSTCIV 248 ACP 116 ESE 5 BESLUIT VAN

Nadere informatie