Algemene Leveringsvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Leveringsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene Leveringsvoorwaarden

2

3 Inhoudsopgave Toelichting op de Algemene Voorwaarden 4 Algemene Voorwaarden 6 Deel A: Inleiding 6 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 6 Deel B: Payrolling 7 Artikel 2 Definities 7 Artikel 3 Aanmelden (kandidaat-)payrollmedewerker en procedure 8 Artikel 4 De Opdracht en Terbeschikkingstelling 10 Artikel 5 Opschortingsrecht 11 Artikel 6 Arbeidsomvang, werktijden, scholing 11 Artikel 7 Vakantie, verlof en feestdagen 11 Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 13 Artikel 9 Doorbetaling bij ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid 14 Artikel 10 Functie en beloning 14 Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht 15 Artikel 12 Arbeidsomstandigheden 15 Artikel 13 Opdrachtgeverstarief 16 Artikel 14 Bijzondere minimale betalingsverplichting 16 Artikel 15 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Payrollmedewerker 18 Artikel 16 Tijdverantwoording en facturatie 18 Artikel 17 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid 19 Artikel 18 Intellectuele en industriële eigendom 19 Artikel 19 Geheimhouding 20 Artikel 20 Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever 20 Artikel 21 Medezeggenschap 20 Artikel 22 Terbeschikkingstelling zaken 20 Deel C: Digitale tijdregistratie 21 Artikel 23 Definities 21 Artikel 24 Tijdregistratie 21 Artikel 25 Gebruik Portal 21 Artikel 26 Virusprotectie 22 Artikel 27 Toegang Portal, storingen en onderbrekingen 22 Artikel 28 Intellectueel eigendomsrecht 22 Artikel 29 Bruikleen zaken 22 Artikel 30 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid 23 Deel D: Slotbepalingen 24 Artikel 31 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie 24 Artikel 32 Persoonsgegevens 24 Artikel 33 Betaling en gevolgen wanbetaling 24 Artikel 34 Self-billing 25 Artikel 35 Digitale facturatie 26 Artikel 36 Aansprakelijkheid Opdrachtgever 26 Artikel 37 Toepasselijk recht en (gedeeltelijke) (ver)nietig(baar)heid voorwaarden 26 Artikel 38 Geschillen 26 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 3

4 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die u aan CapitalP B.V. verstrekt en zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Zwolle-Lelystad d.d. 29 november 2011 onder nummer 38/2011. Hieronder volgt een korte toelichting op de Algemene Voorwaarden. Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de integrale tekst van de Algemene Voorwaarden is bepalend. 1. Payrolling De inhoud van deze Algemene Voorwaarden is grotendeels terug te voeren op het bijzondere karakter van payrolling, die wezenlijk verschilt van bijvoorbeeld het leveren van goederen of het aannemen van werk. Bij payrolling zijn drie partijen betrokken: de opdrachtgever, de payollmedewerker en CapitalP. Voor een goed begrip van de verhouding tussen alle betrokken partijen en het hoe en waarom van deze Algemene Voorwaarden is het volgende van belang. Tussen de payrollmedewerker en CapitalP bestaat een bijzondere vorm van de arbeidsovereenkomst, waarbij de payrollmedewerker door CapitalP ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van deze opdrachtgever werkzaamheden te gaan verrichten. De payrollmedewerker is dus formeel in dienst van CapitalP. Het verschil tussen payrolling enerzijds en uitzending (en detachering) zoals dat door de meeste uitzendbureaus in Nederland wordt gedaan anderzijds is dat in het geval van payrolling de werving en selectie van de payrollmedewerker door de Opdrachtgever wordt gedaan. De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de payrollmedewerker zijn geregeld in de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling en de CAO voor uitzendkrachten. Tussen de payrollmedewerker en de opdrachtgever bestaat geen arbeidsovereenkomst. De payrollmedewerker is echter wel feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever. Leiding over en toezicht op de werkzaamheden liggen bij die opdrachtgever. Tussen de opdrachtgever en CapitalP bestaat een (overeenkomst van) opdracht, op basis waarvan een payrollmedewerker ter beschikking wordt gesteld en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Bij die opdracht worden afspraken gemaakt over zaken als de arbeidsomvang, de duur van de opdracht en het tarief. Deze afspraken worden in het algemeen schriftelijk overeengekomen of bevestigd. De belangrijkste onderwerpen uit de Algemene Voorwaarden worden hierna kort toegelicht. 2. De duur van de opdracht De duur van de opdracht wordt zo goed mogelijk afgestemd met de opdrachtgever. Er zijn twee mogelijkheden: een opdracht voor een bepaalde of bepaalbare periode ook wel genoemd voor bepaalde tijd : deze kan niet tussentijds beëindigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen; een opdracht voor een (nog) onbekende periode wordt ook wel een opdracht voor onbepaalde tijd genoemd. Deze kan altijd worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn, tenzij juist is afgesproken dat beëindiging (gedurende een bepaalde periode) niet kan. In alle gevallen geldt dat de opdracht kan worden beëindigd als de andere partij zich toerekenbaar niet aan de afspraken houdt of in betalingsonmacht verkeert (bijvoorbeeld in geval van faillissement). Ook eindigt de opdracht als er een einde komt aan de arbeidsrelatie tussen CapitalP en de payrollmedewerker, bijvoorbeeld omdat de payrollmedewerker elders een baan vindt. 3. Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid CapitalP is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen, 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

5 die voortvloeien uit de formele werkgeversrol, afhankelijk van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan het naleven van de regels omtrent arbeidstijden, het controleren van de identiteit van de payrollmedewerker en het verstrekken van een zogenoemd Arbodocument aan de payrollmedewerker. CapitalP moet erop kunnen rekenen dat opdrachtgever, waar nodig, zijn medewerking verleent en hem kunnen aanspreken als er kosten ontstaan doordat hij dit niet of niet tijdig doet. Zoals eerder vermeld, liggen leiding over en toezicht op de (uitvoering van de) werkzaamheden door de payrollmedewerker bij de opdrachtgever. CapitalP heeft geen invloed op de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder deze worden verricht. Het is dan ook opdrachtgever die verantwoordelijk is voor het werk en de werkomstandigheden. De opdrachtgever wordt geacht de payrollmedewerker net zo goed te instrueren, begeleiden en behandelen als zijn eigen werknemers. Zo is bijvoorbeeld in de Arbeidsomstandighedenwet geregeld dat de opdrachtgever werkgever van de payrollmedewerker is in de zin van die wet. In het verlengde van deze verantwoordelijkheid is de opdrachtgever ook aansprakelijk als zich schade voordoet. De opdrachtgever wordt dan ook geadviseerd hierop zijn verzekeringspolis na te zien. 4. Tarieven Het door de opdrachtgever aan CapitalP te betalen tarief omvat de kosten van de arbeid (loonkosten, loonheffing, sociale premies etc.) en een marge, die dient tot dekking van het verrichten van de administratieve handelingen. De beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van de payrollmedewerker worden vastgesteld met inachtneming van de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling en de CAO voor uitzendkrachten. Op grond hiervan heeft iedere payrollmedewerker recht op dezelfde beloning (met betrekking tot in ieder geval salaris, loonsverho gingen, periodieken, ADV, toeslagen, kostenvergoedingen, vaste éénmalige uitkering(en) zoals vaste eindejaars- en 13de maandsuitkeringen en eventueel - indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de payrollmedewerker en CapitalP - andere elementen) als werknemers van de Opdrachtgever die hetzelfde of gelijkwaardig werk doen. Om de hoogte van de inlenersbeloning te kunnen vaststellen is CapitalP afhankelijk van de informatie van de opdrachtgever over zijn beloningsregeling en eventuele loonsverhogingen. Op grond van die informatie wordt ook het tarief vastgesteld of gewijzigd. Aangezien de kosten van de arbeid ook tijdens een opdracht kunnen stijgen als gevolg van bijvoorbeeld (periodieke of algemene) loonsverhogingen, wijzigingen in de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling, CAO-wijzigingen en wijzigingen in premies is CapitalP gerechtigd om tijdens de Opdracht tariefwijzigingen als gevolg van dergelijke kostprijsstijgingen door te voeren. 5. Betaling De payrollmedewerker declareert zijn uren bij CapitalP, veelal digitaal. De opdrachtgever moet de tijdverantwoording accorderen, zodat CapitalP weet dat de tijdverantwoording correct is en het loon aan de payrollmedewerker kan betalen. Aan de hand van dezelfde (digitale) tijdverantwoording stuurt CapitalP vervolgens een nota naar de opdrachtgever. Het is veelal ook mogelijk om met papieren tijdverantwoording (werkurenbriefjes) te werken, met dien verstande dat deze optie kostenverhogend werkt. CapitalP betaalt, na ontvangst van de (digitale of papieren) tijdverantwoording, het loon aan de payrollmedewerker. Daarna wordt de nota voor de Opdrachtgever opgemaakt. Om de kosten van deze voorfinanciering in de hand te houden, kent CapitalP een betalingstermijn 14 dagen. De facturen dienen te worden voldaan door middel van automatische incasso, tenzij anders overeengekomen. Bij te late betaling is de opdrachtgever rente verschuldigd en eventuele kosten van inning. Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 5

6 Algemene Voorwaarden Deel A: Inleiding Deel B: Payrolling Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Opdrachten en overige overeenkomsten van CapitalP B.V., voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van Payrollmedewerkers aan Opdrachtgevers. 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing. 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. 4. Deze Algemene Voorwaarden zullen tevens van toepassing worden geacht op toekomstige rechtsverhoudingen tussen Partijen, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, dan wel aangepast. In dat geval worden de nieuwe voorwaarden geacht te gelden. 5. Deze Algemene Voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden van CapitalP B.V. van eerdere datum. Artikel 2 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van CapitalP. 2. CapitalP: CapitalP B.V., gevestigd te Almere. 3. Payroll-overeenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de Payrollmedewerker door CapitalP, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van CapitalP ter beschikking wordt gesteld van een Opdrachtgever om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte in beginsel langdurige - Opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de Opdrachtgever. De Payroll-overeenkomst komt tot stand na werving van de Payrollmedewerker door de Opdrachtgever, niet door CapitalP. CapitalP vervult in redelijkheid de taken die hij van rechtswege als werkgever draagt en de dienstverlening van de ter beschikking stellende werkgever richt zich in het bijzonder op betaling van het loon en de daarmee samenhangende loonadministratie. 4. Payrollmedewerker: de Payrollmedewerker in de zin van lid 3 van dit artikel; 5. Payrollen: het door een werkgever ter beschikking stellen van een Payrollmedewerker aan een Opdrachtgever krachtens een Payroll-overeenkomst als bedoeld in lid 3 van dit artikel. 6. Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en CapitalP, die er toe strekt dat CapitalP een Payroll-overeenkomst aangaat met een Payrollmedewerker die door CapitalP ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever om onder leiding en 6 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

7 toezicht van de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief. 7. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van de Payrollmedewerker bij de Opdrachtgever om onder leiding en toezicht van deze Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten; 8. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de Payrollmedewerker door CapitalP ter beschikking wordt gesteld. 9. Partijen: de Opdrachtgever en CapitalP gezamenlijk. 10. VPO Arbeidsvoorwaardenregeling: de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) voor werknemers van payroll ondernemingen, zoals deze thans geldt of in de toekomst gaat gelden en zoals deze dient te worden toegepast door alle leden van de VPO. In de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling zijn de relevante beopalingen van de op de Payrollmedewerker van toepassing zijnde bepalingen uit de CAO voor uitzendkrachten geïntegreerd. 11. CAO voor uitzendkrachten: de CAO voor uitzendkrachten zoals deze is gesloten tussen de ABU enerzijds en FNV Bondgenoten, de Unie, CNV Dienstenbond en LBV anderzijds en zoals deze thans geldt of in de toekomst gaat gelden. 12. Opdrachtgeverstarief: het door de Opdrachtgever aan CapitalP verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen, (vaste) eenmalige uitkeringen en BTW. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld. 13. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een medewerker in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de Payrollmedewerker uitoefent. De Inlenersbeloning bestaat conform de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling in ieder geval uit de navolgende elementen: a. het geldende periodeloon in de schaal; b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode, naar keuze van CapitalP te compenseren in tijd of geld; c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslagen; d. toeslagen voor inconveniëntie, consignatiedienst en behaalde diploma s; e. initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald; f. éénmalige uitkeringen indien en voor zover dit onderdeel uitmaakt van een in enig jaar overeengekomen initiële loonsverhoging bij de Opdrachtgever en de Payrollmedewerker op het moment van toekennen in dienst is van CapitalP; g. vaste éénmalige uitkering(en), zoals vaste einde jaars- en 13de maandsuitkeringen; h. kostenvergoedingen (waaronder reisuren, reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie); i. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald. Daarnaast kunnen nog andere elementen deel uitmaken van de Inlenersbeloning indien en voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Payrollmedewerker en CapitalP. 14. Vakantiewerker: elke scholier, student en andere studerende die in aansluiting op het volgen van onderwijs gedurende de zomervakantie in de periode van 1 juni tot 1 september van zijn onderwijsinstelling tijdelijk als Payrollmedewerker in dienst van CapitalP werkzaamheden bij de Opdrachtgever verricht, en die niet aansluitend werkzaamheden blijft verrichten in dienst van CapitalP. 15. Week: de kalenderweek die begint op maandag om 0.00 uur en eindigt op zondag om 0.00 uur. 16. Opdrachtformulier: het (digitale) formulier dat door de Opdrachtgever wordt ingevuld en elektronisch aan CapitalP wordt verzonden teneinde een door of namens de Opdrachtgever geworven en geselecteerde kandidaat-payrollmedewerker bij CapitalP aan te melden. Begrippen in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Artikel 3 Aanmelden (kandidaat-)payrollmedewerker en procedure 1. De Opdrachtgever meldt de door hem geworven en geselecteerde kandidaat-payrollmedewerker aan bij CapitalP door middel van het correct invullen van het (digitale) Opdrachtformulier. Het Opdracht formulier dient uiterlijk vijf werkdagen voor de beoogde ingangsdatum van de Payroll-overeenkomst door CapitalP ontvangen te zijn en aan dit formulier dienen de in lid 4 van dit artikel genoemde documenten te worden toegevoegd. CapitalP behoudt zich het recht voor te late en/of onvolledige aanmeldingen niet in behandeling te nemen. 2. CapitalP behoudt zich het recht voor een Opdrachtformulier niet in behandeling te nemen (en dus geen Payroll-overeenkomst met de kandidaat-payrollmedewerker aan te gaan). Met het invullen en verzenden van het (digitale) Opdrachtformulier ontstaat nog geen Payroll-overeenkomst tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 7

8 kandidaat-payrollmedewerker en CapitalP. Indien uit het Opdrachtformulier blijkt van risico s voor CapitalP, bijvoorbeeld wegens opvolgend werkgeverschap, is CapitalP gerechtigd bijzondere voorwaarden te stellen alvorens een Payroll-overeenkomst met de Kandidaat-Payrollmedewerker aan te gaan. 3. De Opdrachtgever dient voorafgaand aan de inzending van het (digitale) Opdrachtformulier de identiteit van de kandidaat-payrollmedewerker vast te stellen aan de hand van een origineel, geldig, echt en onvervalst identiteitsbewijs en dient zich ervan te vergewissen dat het de kandidaat-payrollmedewerker is toegestaan de beoogde werkzaamheden te verrichten, in die zin dat het 1) hem is toegestaan werkzaamheden in Nederland te verrichten en 2) het hem niet op grond van een non-concurrentiebeding of soortgelijk beding is verboden de beoogde werkzaamheden te verrichten. Ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van de kandidaat-payrollmedewerker en de vaststelling dat het de kandidaat- Payroll medewerker is toegestaan werkzaamheden in Nederland te verrichten, dient de Opdrachtgever (digitaal) aan de Opdrachtgever verstrekte stappenplan Wet op de Identificatieplicht / Wet Arbeid Vreemdelingen te gebruiken en de hierin genoemde stappen secuur uit te voeren. Indien nadat CapitalP een Payroll-overeenkomst met een kandidaat-payrollmedewerker is aangegaan op enig moment mocht blijken dat Payrollmedewerker niet degene is aan wie het met het Opdrachtformulier in kopie mee gezonden identiteitsdocument toebehoort en/of dat het originele identiteitsdocument niet geldig, onecht of vervalst is en/of dat het de Payrollmedewerker niet is toegestaan de uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden te verrichten, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle hierdoor geleden en/of te lijden schade, waaronder, doch niet beperkt tot, opgelegde boetes en zal de Opdrachtgever CapitalP ter zake vrijwaren. 4. Aan het (digitale) Opdrachtformulier dient een door de Opdrachtgever zelf gemaakte kopie van het originele identiteitsbewijs van de kandidaat-payrollmedewerker te worden toegevoegd, voorzien van de handtekening van de persoon in dienst bij de Opdrachtgever die de kopie heeft gemaakt en de naam en handtekening van de kandidaat-payrollmedewerker. De kopie van het identiteitsbewijs dient daarnaast te worden voorzien van een door de Opdrachtgever ondertekende verklaring waaruit blijkt dat en door wie (bij de Opdrachtgever) de identiteit van de kandidaat-payrollmedewerker, ook op het aspect van persoonsverwisseling, is gecontroleerd en dient mede door de kandidaat-payrollmedewerker te worden ondertekend. Daar waar in dit lid wordt gesproken van handtekening en ondertekening dient ook te worden verstaan een verklaring van de kandidaat-payrollmedewerker en de persoon in dienst bij de Opdrachtgever door middel van een digitale applicatie, inhoudende dat aan voornoemde voorwaarden is voldaan. 5. De Opdrachtgever dient toe te staan dat CapitalP en/of de controlerende certificatie-instelling van CapitalP de in lid 4 van dit artikel benoemde procedure steekproefsgewijs op locatie controleert. 6. De in lid 4 van dit artikel genoemde procedure ten aanzien van controle van de identiteit van de kandidaat-payrollmedewerker is niet van toepassing indien de kandidaat-payrollmedewerker een vreemdeling als bedoeld in de Wet Arbeid Vreemdelingen is: deze dient zich voorafgaand aan het aangaan van een Payroll-overeenkomst te vervoegen bij CapitalP of een door CapitalP aan te wijzen gelieerde onderneming teneinde diens originele identiteitsbewijs en, indien van toepassing, diens originele tewerkstellingsvergunning aan CapitalP te tonen. 7. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat CapitalP voordat de Payroll-overeenkomst wordt aangegaan volledig geïnformeerd is over het arbeidsverleden van de kandidaat-payrollmedewerker bij de Opdrachtgever. Verstrekt de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie over het arbeidsverleden van de kandidaat-payrollmedewerker, dan zal de Opdrachtgever alle door CapitalP geleden en/of te lijden schade als gevolg van die onjuiste en/of onvolledige informatie aan CapitalP vergoeden. 8. CapitalP is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Payrollmedewerkers die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen. 9. De Opdrachtgever dient met enige regelmaat een functionerings- of coachingsgesprek met de Payrollmedewerker te voeren. Van deze gesprekken maakt de Opdrachtgever een verslag en overhandigt een kopie hiervan aan de Payrollmedewerker en aan CapitalP. De Opdrachtgever dient daarnaast tenminste één keer per jaar of eenmaal tijdens de Opdracht als deze korter duurt dan een jaar een beoordelings- of evaluatiegesprek met de Payrollmedewerker te voeren. De Opdrachtgever vult een beoordelingsformulier in en geeft hiervan een kopie aan de Payrollmedewerker en aan CapitalP. 10. Als er problemen ontstaan tussen de Opdrachtgever en de Payrollmedewerker, stelt de Opdrachtgever CapitalP hiervan direct op de hoogte. De Opdrachtgever en CapitalP kunnen dan in goed overleg bepalen welke maatregelen in redelijkheid genomen kunnen en moeten worden. Alleen CapitalP als werkgever mag de Payrollmedewerker ontslaan of hem een andere maatregel opleggen. Daar zal CapitalP uitsluitend toe overgaan op het moment dat zij hiertoe gerechtigd is, op basis van de wet 8 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

9 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 9

10 en/of rechtspraak. Bovendien moet de reden voor het opleggen van de maatregel voldoende aantoonbaar zijn, dit ter beoordeling van CapitalP. De hiermee aan de zijde van CapitalP gepaard gaande kosten, zoals doch niet uitsluitend die wegens de bestede tijd aan het voeren van gesprekken met de Payrollmedewerker, overleg met de Opdrachtgever en inwinning van informatie en/of advies zijn niet verdisconteerd in het Opdrachtgeverstarief en worden separaat aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. 11. Indien de Payrollmedewerker zodanig handelt of nalaat, dat van de Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht de Opdracht te laten voortduren en de arbeidsrelatie tussen de Payrollmedewerker en CapitalP daardoor kan worden beëindigd, kan CapitalP de Opdrachtgever toestemming geven de Opdracht voortijdig te beëindigen. CapitalP kan aan het verlenen van genoemde toestemming voorwaarden verbinden. Een van die voorwaarden is te allen tijde, ook als dit op dat moment niet nadrukkelijk wordt benoemd door CapitalP, dat de Opdrachtgever CapitalP een vergoeding betaalt ter hoogte van de vergoeding die CapitalP de Payrollmedewerker uitkeert bij het beëindigen van de arbeidsrelatie. Artikel 4 De Opdracht en Terbeschikkingstelling Opdracht 1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. 2. De Opdracht voor bepaalde tijd is de Opdracht die wordt aangegaan: a. óf voor een vaste periode; b. óf voor een bepaalbare periode; c. óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Einde Opdracht 3. Tussentijdse opzegging van de Opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hierop geldt één uitzondering; als in de Payroll-overeenkomst tussen de Payrollmedewerker en CapitalP een proeftijd is opgenomen en CapitalP de Payroll-overeenkomst nog tijdens deze proeftijd kan beëindigen, mag de Opdrachtgever de Opdracht gedurende deze proeftijd beëindigen. 4. Opzegging van een Opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van de tussen de Opdrachtgever en CapitalP overeengekomen opzegtermijn, doch minimaal met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 5. Elke Opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide Partijen de ontbinding van de Opdracht inroept omdat: a. de andere partij in verzuim is; b. de andere partij geliquideerd is; c. de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van CapitalP voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van CapitalP onmiddellijk opeisbaar zijn. 6. Indien de Opdracht aangaande de Terbeschikkingstelling van een Payrollmedewerker met een Payrollovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt om een andere reden dan het eindigen van de Payroll-overeenkomst tussen CapitalP en de Payrollmedewerker, is de Opdrachtgever gehouden deze Payrollmedewerker per einddatum van de Opdracht zelf in dienst te nemen en te bewerkstelligen dat deze Payrollmedewerker zijn Payroll-overeenkomst met CapitalP per einddatum van de Opdracht opzegt. Indien de Payrollmedewerker weigert per einddatum van de Opdracht bij de Opdrachtgever in dienst te treden en/of zijn Payroll-overeenkomst met CapitalP per einddatum van de Opdracht op te zeggen, is de Opdrachtgever aan CapitalP een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de kosten van loondoorbetaling en de eventueel door CapitalP aan de Payrollmedewerker te betalen uitkering ter zake de beëindiging van de Payroll-overeenkomst. Einde Terbeschikkingstelling 7. Het einde van de Opdracht betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan CapitalP om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht rechtsgeldig is of wordt geëindigd, respectievelijk waartegen de Opdracht rechtsgeldig is of wordt ontbonden. Opdrachtgever zal voornoemd verzoek tot beëindiging van de Terbeschikkingstelling(en) desgevraagd schriftelijk aan CapitalP bevestigen. 8. De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra CapitalP de Payrollmedewerker niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de Payrollovereenkomst tussen CapitalP en de Payrollmedewerker is geëindigd en deze Payroll-overeenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. CapitalP schiet in dit geval 10 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

11 niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt. Artikel 5 Opschortingsrecht 1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de Terbeschikkingstelling van de Payrollmedewerker tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien: a. dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd; én b. de Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de Payrollmedewerker niet te werk kan worden gesteld; én c. CapitalP jegens de Payrollmedewerker met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht. De Opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het Opdrachtgeverstarief niet verschuldigd. 3. Indien de Opdrachtgever niet gerechtigd is de Terbeschikkingstelling tijdelijk op te schorten, maar de Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Payrollmedewerker of de Payrollmedewerker niet te werk kan stellen, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Opdracht onverkort aan CapitalP het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode krachtens de Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en over-/toeslaguren. Artikel 6 Arbeidsomvang, werktijden, scholing 1. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Payrollmedewerker zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Payrollmedewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet er op toe dat de Payrollmedewerker de rechtens toegestane werktijden niet overschrijdt. Dit met dien verstande dat de Opdrachtgever gerechtigd is om voor Payrollmedewerkers van CapitalP binnen de wettelijke kaders een afwijkend rooster op te stellen. 2. De Opdrachtgever moet er op toezien dat de afgesproken arbeidsomvang, het aantal uur dat de Payrollmedewerker werkt per periode, niet wordt overschreden. Wordt de Payrollmedewerker structureel meer uren ingezet dan in de Opdracht overeengekomen, dan kan dat ertoe leiden dat de afgesproken arbeidsomvang moet worden uitgebreid (onder andere op grond van artikel 7:601b van het Burgerlijk Wetboek). In dat geval zal CapitalP de met de Opdrachtgever overeengekomen arbeidsomvang aanpassen. Vanaf de ingangsdatum van die aanpassing betaalt de Opdrachtgever dan (voor zover van toepassing met terugwerkende kracht) het Opdrachtgeverstarief over deze nieuwe arbeidsomvang. 3. Indien en voor zover de Payrollmedewerker voor de uitvoering van de Opdracht specifieke scholing dan wel (werk)instructies behoeft, worden de uren die de Payrollmedewerker aan deze scholing en/of (werk) instructies besteedt, als gewerkte uren in rekening gebracht aan de Opdrachtgever tenzij dit schriftelijk anders wordt overeengekomen. Ten aanzien van overige niet specifiek voor de Opdracht benodigde scholing worden de hiervoor benodigde afwezigheidsperioden in overleg tussen de Opdrachtgever en CapitalP vastgesteld en zo mogelijk bij aanvang van de Opdracht overeengekomen. De Opdrachtgever is over deze perioden het Opdrachtgeverstarief verschuldigd tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen. 4. Indien de Payrollmedewerker een verzoek tot vermindering of vermeerdering van de arbeidsomvang doet, zal, na overleg tussen de Opdrachtgever en CapitalP, de met de Opdrachtgever afgesproken arbeidsomvang overeenkomstig de wens van de Payrollmedewerker worden aangepast, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, zulks ter beoordeling van CapitalP, om niet met het verzoek van de Payrollmedewerker in te stemmen. Artikel 7 Vakantie, verlof en feestdagen 1. Vakantie en verlof van de Payrollmedewerker worden geregeld conform de wet, de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling en/of de CAO voor uitzendkrachten. De Opdrachtgever stelt de Payrollmedewerker in staat om vakantie en verlof op te nemen indien en voor zover de Payrollmedewerker hier recht op heeft volgens de wet, de CAO voor uitzendkrachten en/of de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling. Vakantie 2. Op grond van de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling heeft de Payrollmedewerker recht op hetzelfde aantal reguliere vakantiedagen als de medewerker, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de Opdrachtgever, zulks met dien verstande dat de Payrollmedewerker overeenkomstig de CAO voor uitzendkrachten bij elke volledig (fulltime) gewerkte werkmaand tenminste recht heeft op Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Inhoudsopgave Toelichting op de algemene voorwaarden 2 Algemene voorwaarden 4 Deel A: Inleiding 4 Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 4 Deel

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / Algemene Voorwaarden 1 Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden van Payroll Ondernemingen Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre 1 Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van FlexService Centre BV. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre 1 Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre Holding B.V.. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre Holding B.V.. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services

Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services 1 Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van PSC Backoffice Services. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JAN Services

Algemene Voorwaarden JAN Services 1 Algemene Voorwaarden JAN Services Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van JAN Services. JAN Services is een handelsnaam van Payroll Service Centre 200 BV. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre 1 Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre Holding B.V.. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services

Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services 1 Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van PSC Backoffice Services. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Technicians Services

Algemene Voorwaarden Technicians Services 1 Algemene Voorwaarden Technicians Services Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Technicians Services. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services

Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services 1 Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van PSC Backoffice Services. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PSC

Algemene Voorwaarden PSC Algemene Voorwaarden PSC 1 Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van PSC Backoffice Services. Deze voorwaarden worden gehanteerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van RECRON Payrolling, voor

Nadere informatie

Payrolling door Optimum Services

Payrolling door Optimum Services Algemene Voorwaarden Payrolling door Optimum Services Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van payroll-ondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V.

Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V. Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexpedia B.V., voor zover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Loon en Personeelsdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden van Loon en Personeelsdiensten B.V. Algemene Voorwaarden van Loon en Personeelsdiensten B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Loon en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid

Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid www.abvakwerk.nl < 1 > Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

PSC backoffice services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS150701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en toelichting... 3 Algemeen...

Nadere informatie

PSC backoffice services / NXPD Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / NXPD Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / NXPD Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

PSC backoffice services / Dujob Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / Dujob Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / Dujob Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden PSC backoffice services / ViaQuales Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 FS150701R1-AV PSC Backoffice Services voor Opdrachtgevers Private Label ViaQuales 0 van 26 Algemene

Nadere informatie

PSC backoffice services / MACH-IP Diensten. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / MACH-IP Diensten. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / MACH-IP Diensten Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

PSC backoffice services / Spoor 3 HRM Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / Spoor 3 HRM Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / Spoor 3 HRM Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling KVK dossiernr 32125087 Algemene Voorwaarden BQ payrolling voor het ter beschikking stellen van flexwerkers Inleiding en toelichting Artikel 1: Werkingssfeer 6 Artikel 2: Definities 6 Artikel 3: De opdracht

Nadere informatie

PSC backoffice services / PiM people Diensten. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / PiM people Diensten. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / PiM people Diensten Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

PSC backoffice services / Detakr8 Backoffice Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / Detakr8 Backoffice Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / Detakr8 Backoffice Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Inhoudsopgave ABU Algemene Voorwaarden Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden PSC backoffice services / Burger Support Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 FS150701R1-AV PSC Backoffice Services voor Opdrachtgevers Private Label Burger Support 0 van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FS140701R1 1-7-2014. PSC backoffice services / Werkend Talent Services. Voor Opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden FS140701R1 1-7-2014. PSC backoffice services / Werkend Talent Services. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / Werkend Talent Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 FS150701R1-AV PSC Backoffice Services voor Opdrachtgevers Private Label Werkend Talent 0 van

Nadere informatie