Algemene Leveringsvoorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Leveringsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene Leveringsvoorwaarden

2

3 Inhoudsopgave Toelichting op de Algemene Voorwaarden 4 Algemene Voorwaarden 6 Deel A: Inleiding 6 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 6 Deel B: Payrolling 7 Artikel 2 Definities 7 Artikel 3 Aanmelden (kandidaat-)payrollmedewerker en procedure 8 Artikel 4 De Opdracht en Terbeschikkingstelling 10 Artikel 5 Opschortingsrecht 11 Artikel 6 Arbeidsomvang, werktijden, scholing 11 Artikel 7 Vakantie, verlof en feestdagen 11 Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 13 Artikel 9 Doorbetaling bij ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid 14 Artikel 10 Functie en beloning 14 Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht 15 Artikel 12 Arbeidsomstandigheden 15 Artikel 13 Opdrachtgeverstarief 16 Artikel 14 Bijzondere minimale betalingsverplichting 16 Artikel 15 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Payrollmedewerker 18 Artikel 16 Tijdverantwoording en facturatie 18 Artikel 17 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid 19 Artikel 18 Intellectuele en industriële eigendom 19 Artikel 19 Geheimhouding 20 Artikel 20 Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever 20 Artikel 21 Medezeggenschap 20 Artikel 22 Terbeschikkingstelling zaken 20 Deel C: Digitale tijdregistratie 21 Artikel 23 Definities 21 Artikel 24 Tijdregistratie 21 Artikel 25 Gebruik Portal 21 Artikel 26 Virusprotectie 22 Artikel 27 Toegang Portal, storingen en onderbrekingen 22 Artikel 28 Intellectueel eigendomsrecht 22 Artikel 29 Bruikleen zaken 22 Artikel 30 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid 23 Deel D: Slotbepalingen 24 Artikel 31 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie 24 Artikel 32 Persoonsgegevens 24 Artikel 33 Betaling en gevolgen wanbetaling 24 Artikel 34 Self-billing 25 Artikel 35 Digitale facturatie 26 Artikel 36 Aansprakelijkheid Opdrachtgever 26 Artikel 37 Toepasselijk recht en (gedeeltelijke) (ver)nietig(baar)heid voorwaarden 26 Artikel 38 Geschillen 26 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 3

4 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die u aan CapitalP B.V. verstrekt en zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Zwolle-Lelystad d.d. 29 november 2011 onder nummer 38/2011. Hieronder volgt een korte toelichting op de Algemene Voorwaarden. Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de integrale tekst van de Algemene Voorwaarden is bepalend. 1. Payrolling De inhoud van deze Algemene Voorwaarden is grotendeels terug te voeren op het bijzondere karakter van payrolling, die wezenlijk verschilt van bijvoorbeeld het leveren van goederen of het aannemen van werk. Bij payrolling zijn drie partijen betrokken: de opdrachtgever, de payollmedewerker en CapitalP. Voor een goed begrip van de verhouding tussen alle betrokken partijen en het hoe en waarom van deze Algemene Voorwaarden is het volgende van belang. Tussen de payrollmedewerker en CapitalP bestaat een bijzondere vorm van de arbeidsovereenkomst, waarbij de payrollmedewerker door CapitalP ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van deze opdrachtgever werkzaamheden te gaan verrichten. De payrollmedewerker is dus formeel in dienst van CapitalP. Het verschil tussen payrolling enerzijds en uitzending (en detachering) zoals dat door de meeste uitzendbureaus in Nederland wordt gedaan anderzijds is dat in het geval van payrolling de werving en selectie van de payrollmedewerker door de Opdrachtgever wordt gedaan. De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de payrollmedewerker zijn geregeld in de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling en de CAO voor uitzendkrachten. Tussen de payrollmedewerker en de opdrachtgever bestaat geen arbeidsovereenkomst. De payrollmedewerker is echter wel feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever. Leiding over en toezicht op de werkzaamheden liggen bij die opdrachtgever. Tussen de opdrachtgever en CapitalP bestaat een (overeenkomst van) opdracht, op basis waarvan een payrollmedewerker ter beschikking wordt gesteld en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Bij die opdracht worden afspraken gemaakt over zaken als de arbeidsomvang, de duur van de opdracht en het tarief. Deze afspraken worden in het algemeen schriftelijk overeengekomen of bevestigd. De belangrijkste onderwerpen uit de Algemene Voorwaarden worden hierna kort toegelicht. 2. De duur van de opdracht De duur van de opdracht wordt zo goed mogelijk afgestemd met de opdrachtgever. Er zijn twee mogelijkheden: een opdracht voor een bepaalde of bepaalbare periode ook wel genoemd voor bepaalde tijd : deze kan niet tussentijds beëindigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen; een opdracht voor een (nog) onbekende periode wordt ook wel een opdracht voor onbepaalde tijd genoemd. Deze kan altijd worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn, tenzij juist is afgesproken dat beëindiging (gedurende een bepaalde periode) niet kan. In alle gevallen geldt dat de opdracht kan worden beëindigd als de andere partij zich toerekenbaar niet aan de afspraken houdt of in betalingsonmacht verkeert (bijvoorbeeld in geval van faillissement). Ook eindigt de opdracht als er een einde komt aan de arbeidsrelatie tussen CapitalP en de payrollmedewerker, bijvoorbeeld omdat de payrollmedewerker elders een baan vindt. 3. Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid CapitalP is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen, 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

5 die voortvloeien uit de formele werkgeversrol, afhankelijk van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan het naleven van de regels omtrent arbeidstijden, het controleren van de identiteit van de payrollmedewerker en het verstrekken van een zogenoemd Arbodocument aan de payrollmedewerker. CapitalP moet erop kunnen rekenen dat opdrachtgever, waar nodig, zijn medewerking verleent en hem kunnen aanspreken als er kosten ontstaan doordat hij dit niet of niet tijdig doet. Zoals eerder vermeld, liggen leiding over en toezicht op de (uitvoering van de) werkzaamheden door de payrollmedewerker bij de opdrachtgever. CapitalP heeft geen invloed op de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder deze worden verricht. Het is dan ook opdrachtgever die verantwoordelijk is voor het werk en de werkomstandigheden. De opdrachtgever wordt geacht de payrollmedewerker net zo goed te instrueren, begeleiden en behandelen als zijn eigen werknemers. Zo is bijvoorbeeld in de Arbeidsomstandighedenwet geregeld dat de opdrachtgever werkgever van de payrollmedewerker is in de zin van die wet. In het verlengde van deze verantwoordelijkheid is de opdrachtgever ook aansprakelijk als zich schade voordoet. De opdrachtgever wordt dan ook geadviseerd hierop zijn verzekeringspolis na te zien. 4. Tarieven Het door de opdrachtgever aan CapitalP te betalen tarief omvat de kosten van de arbeid (loonkosten, loonheffing, sociale premies etc.) en een marge, die dient tot dekking van het verrichten van de administratieve handelingen. De beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van de payrollmedewerker worden vastgesteld met inachtneming van de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling en de CAO voor uitzendkrachten. Op grond hiervan heeft iedere payrollmedewerker recht op dezelfde beloning (met betrekking tot in ieder geval salaris, loonsverho gingen, periodieken, ADV, toeslagen, kostenvergoedingen, vaste éénmalige uitkering(en) zoals vaste eindejaars- en 13de maandsuitkeringen en eventueel - indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de payrollmedewerker en CapitalP - andere elementen) als werknemers van de Opdrachtgever die hetzelfde of gelijkwaardig werk doen. Om de hoogte van de inlenersbeloning te kunnen vaststellen is CapitalP afhankelijk van de informatie van de opdrachtgever over zijn beloningsregeling en eventuele loonsverhogingen. Op grond van die informatie wordt ook het tarief vastgesteld of gewijzigd. Aangezien de kosten van de arbeid ook tijdens een opdracht kunnen stijgen als gevolg van bijvoorbeeld (periodieke of algemene) loonsverhogingen, wijzigingen in de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling, CAO-wijzigingen en wijzigingen in premies is CapitalP gerechtigd om tijdens de Opdracht tariefwijzigingen als gevolg van dergelijke kostprijsstijgingen door te voeren. 5. Betaling De payrollmedewerker declareert zijn uren bij CapitalP, veelal digitaal. De opdrachtgever moet de tijdverantwoording accorderen, zodat CapitalP weet dat de tijdverantwoording correct is en het loon aan de payrollmedewerker kan betalen. Aan de hand van dezelfde (digitale) tijdverantwoording stuurt CapitalP vervolgens een nota naar de opdrachtgever. Het is veelal ook mogelijk om met papieren tijdverantwoording (werkurenbriefjes) te werken, met dien verstande dat deze optie kostenverhogend werkt. CapitalP betaalt, na ontvangst van de (digitale of papieren) tijdverantwoording, het loon aan de payrollmedewerker. Daarna wordt de nota voor de Opdrachtgever opgemaakt. Om de kosten van deze voorfinanciering in de hand te houden, kent CapitalP een betalingstermijn 14 dagen. De facturen dienen te worden voldaan door middel van automatische incasso, tenzij anders overeengekomen. Bij te late betaling is de opdrachtgever rente verschuldigd en eventuele kosten van inning. Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 5

6 Algemene Voorwaarden Deel A: Inleiding Deel B: Payrolling Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Opdrachten en overige overeenkomsten van CapitalP B.V., voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van Payrollmedewerkers aan Opdrachtgevers. 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing. 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. 4. Deze Algemene Voorwaarden zullen tevens van toepassing worden geacht op toekomstige rechtsverhoudingen tussen Partijen, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, dan wel aangepast. In dat geval worden de nieuwe voorwaarden geacht te gelden. 5. Deze Algemene Voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden van CapitalP B.V. van eerdere datum. Artikel 2 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van CapitalP. 2. CapitalP: CapitalP B.V., gevestigd te Almere. 3. Payroll-overeenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de Payrollmedewerker door CapitalP, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van CapitalP ter beschikking wordt gesteld van een Opdrachtgever om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte in beginsel langdurige - Opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de Opdrachtgever. De Payroll-overeenkomst komt tot stand na werving van de Payrollmedewerker door de Opdrachtgever, niet door CapitalP. CapitalP vervult in redelijkheid de taken die hij van rechtswege als werkgever draagt en de dienstverlening van de ter beschikking stellende werkgever richt zich in het bijzonder op betaling van het loon en de daarmee samenhangende loonadministratie. 4. Payrollmedewerker: de Payrollmedewerker in de zin van lid 3 van dit artikel; 5. Payrollen: het door een werkgever ter beschikking stellen van een Payrollmedewerker aan een Opdrachtgever krachtens een Payroll-overeenkomst als bedoeld in lid 3 van dit artikel. 6. Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en CapitalP, die er toe strekt dat CapitalP een Payroll-overeenkomst aangaat met een Payrollmedewerker die door CapitalP ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever om onder leiding en 6 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

7 toezicht van de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief. 7. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van de Payrollmedewerker bij de Opdrachtgever om onder leiding en toezicht van deze Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten; 8. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de Payrollmedewerker door CapitalP ter beschikking wordt gesteld. 9. Partijen: de Opdrachtgever en CapitalP gezamenlijk. 10. VPO Arbeidsvoorwaardenregeling: de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) voor werknemers van payroll ondernemingen, zoals deze thans geldt of in de toekomst gaat gelden en zoals deze dient te worden toegepast door alle leden van de VPO. In de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling zijn de relevante beopalingen van de op de Payrollmedewerker van toepassing zijnde bepalingen uit de CAO voor uitzendkrachten geïntegreerd. 11. CAO voor uitzendkrachten: de CAO voor uitzendkrachten zoals deze is gesloten tussen de ABU enerzijds en FNV Bondgenoten, de Unie, CNV Dienstenbond en LBV anderzijds en zoals deze thans geldt of in de toekomst gaat gelden. 12. Opdrachtgeverstarief: het door de Opdrachtgever aan CapitalP verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen, (vaste) eenmalige uitkeringen en BTW. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld. 13. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een medewerker in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de Payrollmedewerker uitoefent. De Inlenersbeloning bestaat conform de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling in ieder geval uit de navolgende elementen: a. het geldende periodeloon in de schaal; b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode, naar keuze van CapitalP te compenseren in tijd of geld; c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslagen; d. toeslagen voor inconveniëntie, consignatiedienst en behaalde diploma s; e. initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald; f. éénmalige uitkeringen indien en voor zover dit onderdeel uitmaakt van een in enig jaar overeengekomen initiële loonsverhoging bij de Opdrachtgever en de Payrollmedewerker op het moment van toekennen in dienst is van CapitalP; g. vaste éénmalige uitkering(en), zoals vaste einde jaars- en 13de maandsuitkeringen; h. kostenvergoedingen (waaronder reisuren, reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie); i. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald. Daarnaast kunnen nog andere elementen deel uitmaken van de Inlenersbeloning indien en voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Payrollmedewerker en CapitalP. 14. Vakantiewerker: elke scholier, student en andere studerende die in aansluiting op het volgen van onderwijs gedurende de zomervakantie in de periode van 1 juni tot 1 september van zijn onderwijsinstelling tijdelijk als Payrollmedewerker in dienst van CapitalP werkzaamheden bij de Opdrachtgever verricht, en die niet aansluitend werkzaamheden blijft verrichten in dienst van CapitalP. 15. Week: de kalenderweek die begint op maandag om 0.00 uur en eindigt op zondag om 0.00 uur. 16. Opdrachtformulier: het (digitale) formulier dat door de Opdrachtgever wordt ingevuld en elektronisch aan CapitalP wordt verzonden teneinde een door of namens de Opdrachtgever geworven en geselecteerde kandidaat-payrollmedewerker bij CapitalP aan te melden. Begrippen in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Artikel 3 Aanmelden (kandidaat-)payrollmedewerker en procedure 1. De Opdrachtgever meldt de door hem geworven en geselecteerde kandidaat-payrollmedewerker aan bij CapitalP door middel van het correct invullen van het (digitale) Opdrachtformulier. Het Opdracht formulier dient uiterlijk vijf werkdagen voor de beoogde ingangsdatum van de Payroll-overeenkomst door CapitalP ontvangen te zijn en aan dit formulier dienen de in lid 4 van dit artikel genoemde documenten te worden toegevoegd. CapitalP behoudt zich het recht voor te late en/of onvolledige aanmeldingen niet in behandeling te nemen. 2. CapitalP behoudt zich het recht voor een Opdrachtformulier niet in behandeling te nemen (en dus geen Payroll-overeenkomst met de kandidaat-payrollmedewerker aan te gaan). Met het invullen en verzenden van het (digitale) Opdrachtformulier ontstaat nog geen Payroll-overeenkomst tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 7

8 kandidaat-payrollmedewerker en CapitalP. Indien uit het Opdrachtformulier blijkt van risico s voor CapitalP, bijvoorbeeld wegens opvolgend werkgeverschap, is CapitalP gerechtigd bijzondere voorwaarden te stellen alvorens een Payroll-overeenkomst met de Kandidaat-Payrollmedewerker aan te gaan. 3. De Opdrachtgever dient voorafgaand aan de inzending van het (digitale) Opdrachtformulier de identiteit van de kandidaat-payrollmedewerker vast te stellen aan de hand van een origineel, geldig, echt en onvervalst identiteitsbewijs en dient zich ervan te vergewissen dat het de kandidaat-payrollmedewerker is toegestaan de beoogde werkzaamheden te verrichten, in die zin dat het 1) hem is toegestaan werkzaamheden in Nederland te verrichten en 2) het hem niet op grond van een non-concurrentiebeding of soortgelijk beding is verboden de beoogde werkzaamheden te verrichten. Ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van de kandidaat-payrollmedewerker en de vaststelling dat het de kandidaat- Payroll medewerker is toegestaan werkzaamheden in Nederland te verrichten, dient de Opdrachtgever (digitaal) aan de Opdrachtgever verstrekte stappenplan Wet op de Identificatieplicht / Wet Arbeid Vreemdelingen te gebruiken en de hierin genoemde stappen secuur uit te voeren. Indien nadat CapitalP een Payroll-overeenkomst met een kandidaat-payrollmedewerker is aangegaan op enig moment mocht blijken dat Payrollmedewerker niet degene is aan wie het met het Opdrachtformulier in kopie mee gezonden identiteitsdocument toebehoort en/of dat het originele identiteitsdocument niet geldig, onecht of vervalst is en/of dat het de Payrollmedewerker niet is toegestaan de uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden te verrichten, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle hierdoor geleden en/of te lijden schade, waaronder, doch niet beperkt tot, opgelegde boetes en zal de Opdrachtgever CapitalP ter zake vrijwaren. 4. Aan het (digitale) Opdrachtformulier dient een door de Opdrachtgever zelf gemaakte kopie van het originele identiteitsbewijs van de kandidaat-payrollmedewerker te worden toegevoegd, voorzien van de handtekening van de persoon in dienst bij de Opdrachtgever die de kopie heeft gemaakt en de naam en handtekening van de kandidaat-payrollmedewerker. De kopie van het identiteitsbewijs dient daarnaast te worden voorzien van een door de Opdrachtgever ondertekende verklaring waaruit blijkt dat en door wie (bij de Opdrachtgever) de identiteit van de kandidaat-payrollmedewerker, ook op het aspect van persoonsverwisseling, is gecontroleerd en dient mede door de kandidaat-payrollmedewerker te worden ondertekend. Daar waar in dit lid wordt gesproken van handtekening en ondertekening dient ook te worden verstaan een verklaring van de kandidaat-payrollmedewerker en de persoon in dienst bij de Opdrachtgever door middel van een digitale applicatie, inhoudende dat aan voornoemde voorwaarden is voldaan. 5. De Opdrachtgever dient toe te staan dat CapitalP en/of de controlerende certificatie-instelling van CapitalP de in lid 4 van dit artikel benoemde procedure steekproefsgewijs op locatie controleert. 6. De in lid 4 van dit artikel genoemde procedure ten aanzien van controle van de identiteit van de kandidaat-payrollmedewerker is niet van toepassing indien de kandidaat-payrollmedewerker een vreemdeling als bedoeld in de Wet Arbeid Vreemdelingen is: deze dient zich voorafgaand aan het aangaan van een Payroll-overeenkomst te vervoegen bij CapitalP of een door CapitalP aan te wijzen gelieerde onderneming teneinde diens originele identiteitsbewijs en, indien van toepassing, diens originele tewerkstellingsvergunning aan CapitalP te tonen. 7. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat CapitalP voordat de Payroll-overeenkomst wordt aangegaan volledig geïnformeerd is over het arbeidsverleden van de kandidaat-payrollmedewerker bij de Opdrachtgever. Verstrekt de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie over het arbeidsverleden van de kandidaat-payrollmedewerker, dan zal de Opdrachtgever alle door CapitalP geleden en/of te lijden schade als gevolg van die onjuiste en/of onvolledige informatie aan CapitalP vergoeden. 8. CapitalP is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Payrollmedewerkers die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen. 9. De Opdrachtgever dient met enige regelmaat een functionerings- of coachingsgesprek met de Payrollmedewerker te voeren. Van deze gesprekken maakt de Opdrachtgever een verslag en overhandigt een kopie hiervan aan de Payrollmedewerker en aan CapitalP. De Opdrachtgever dient daarnaast tenminste één keer per jaar of eenmaal tijdens de Opdracht als deze korter duurt dan een jaar een beoordelings- of evaluatiegesprek met de Payrollmedewerker te voeren. De Opdrachtgever vult een beoordelingsformulier in en geeft hiervan een kopie aan de Payrollmedewerker en aan CapitalP. 10. Als er problemen ontstaan tussen de Opdrachtgever en de Payrollmedewerker, stelt de Opdrachtgever CapitalP hiervan direct op de hoogte. De Opdrachtgever en CapitalP kunnen dan in goed overleg bepalen welke maatregelen in redelijkheid genomen kunnen en moeten worden. Alleen CapitalP als werkgever mag de Payrollmedewerker ontslaan of hem een andere maatregel opleggen. Daar zal CapitalP uitsluitend toe overgaan op het moment dat zij hiertoe gerechtigd is, op basis van de wet 8 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

9 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 9

10 en/of rechtspraak. Bovendien moet de reden voor het opleggen van de maatregel voldoende aantoonbaar zijn, dit ter beoordeling van CapitalP. De hiermee aan de zijde van CapitalP gepaard gaande kosten, zoals doch niet uitsluitend die wegens de bestede tijd aan het voeren van gesprekken met de Payrollmedewerker, overleg met de Opdrachtgever en inwinning van informatie en/of advies zijn niet verdisconteerd in het Opdrachtgeverstarief en worden separaat aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. 11. Indien de Payrollmedewerker zodanig handelt of nalaat, dat van de Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht de Opdracht te laten voortduren en de arbeidsrelatie tussen de Payrollmedewerker en CapitalP daardoor kan worden beëindigd, kan CapitalP de Opdrachtgever toestemming geven de Opdracht voortijdig te beëindigen. CapitalP kan aan het verlenen van genoemde toestemming voorwaarden verbinden. Een van die voorwaarden is te allen tijde, ook als dit op dat moment niet nadrukkelijk wordt benoemd door CapitalP, dat de Opdrachtgever CapitalP een vergoeding betaalt ter hoogte van de vergoeding die CapitalP de Payrollmedewerker uitkeert bij het beëindigen van de arbeidsrelatie. Artikel 4 De Opdracht en Terbeschikkingstelling Opdracht 1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. 2. De Opdracht voor bepaalde tijd is de Opdracht die wordt aangegaan: a. óf voor een vaste periode; b. óf voor een bepaalbare periode; c. óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Einde Opdracht 3. Tussentijdse opzegging van de Opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hierop geldt één uitzondering; als in de Payroll-overeenkomst tussen de Payrollmedewerker en CapitalP een proeftijd is opgenomen en CapitalP de Payroll-overeenkomst nog tijdens deze proeftijd kan beëindigen, mag de Opdrachtgever de Opdracht gedurende deze proeftijd beëindigen. 4. Opzegging van een Opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van de tussen de Opdrachtgever en CapitalP overeengekomen opzegtermijn, doch minimaal met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 5. Elke Opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide Partijen de ontbinding van de Opdracht inroept omdat: a. de andere partij in verzuim is; b. de andere partij geliquideerd is; c. de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van CapitalP voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van CapitalP onmiddellijk opeisbaar zijn. 6. Indien de Opdracht aangaande de Terbeschikkingstelling van een Payrollmedewerker met een Payrollovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt om een andere reden dan het eindigen van de Payroll-overeenkomst tussen CapitalP en de Payrollmedewerker, is de Opdrachtgever gehouden deze Payrollmedewerker per einddatum van de Opdracht zelf in dienst te nemen en te bewerkstelligen dat deze Payrollmedewerker zijn Payroll-overeenkomst met CapitalP per einddatum van de Opdracht opzegt. Indien de Payrollmedewerker weigert per einddatum van de Opdracht bij de Opdrachtgever in dienst te treden en/of zijn Payroll-overeenkomst met CapitalP per einddatum van de Opdracht op te zeggen, is de Opdrachtgever aan CapitalP een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de kosten van loondoorbetaling en de eventueel door CapitalP aan de Payrollmedewerker te betalen uitkering ter zake de beëindiging van de Payroll-overeenkomst. Einde Terbeschikkingstelling 7. Het einde van de Opdracht betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan CapitalP om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht rechtsgeldig is of wordt geëindigd, respectievelijk waartegen de Opdracht rechtsgeldig is of wordt ontbonden. Opdrachtgever zal voornoemd verzoek tot beëindiging van de Terbeschikkingstelling(en) desgevraagd schriftelijk aan CapitalP bevestigen. 8. De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra CapitalP de Payrollmedewerker niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de Payrollovereenkomst tussen CapitalP en de Payrollmedewerker is geëindigd en deze Payroll-overeenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. CapitalP schiet in dit geval 10 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

11 niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt. Artikel 5 Opschortingsrecht 1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de Terbeschikkingstelling van de Payrollmedewerker tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien: a. dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd; én b. de Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de Payrollmedewerker niet te werk kan worden gesteld; én c. CapitalP jegens de Payrollmedewerker met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht. De Opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het Opdrachtgeverstarief niet verschuldigd. 3. Indien de Opdrachtgever niet gerechtigd is de Terbeschikkingstelling tijdelijk op te schorten, maar de Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Payrollmedewerker of de Payrollmedewerker niet te werk kan stellen, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Opdracht onverkort aan CapitalP het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode krachtens de Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en over-/toeslaguren. Artikel 6 Arbeidsomvang, werktijden, scholing 1. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Payrollmedewerker zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Payrollmedewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet er op toe dat de Payrollmedewerker de rechtens toegestane werktijden niet overschrijdt. Dit met dien verstande dat de Opdrachtgever gerechtigd is om voor Payrollmedewerkers van CapitalP binnen de wettelijke kaders een afwijkend rooster op te stellen. 2. De Opdrachtgever moet er op toezien dat de afgesproken arbeidsomvang, het aantal uur dat de Payrollmedewerker werkt per periode, niet wordt overschreden. Wordt de Payrollmedewerker structureel meer uren ingezet dan in de Opdracht overeengekomen, dan kan dat ertoe leiden dat de afgesproken arbeidsomvang moet worden uitgebreid (onder andere op grond van artikel 7:601b van het Burgerlijk Wetboek). In dat geval zal CapitalP de met de Opdrachtgever overeengekomen arbeidsomvang aanpassen. Vanaf de ingangsdatum van die aanpassing betaalt de Opdrachtgever dan (voor zover van toepassing met terugwerkende kracht) het Opdrachtgeverstarief over deze nieuwe arbeidsomvang. 3. Indien en voor zover de Payrollmedewerker voor de uitvoering van de Opdracht specifieke scholing dan wel (werk)instructies behoeft, worden de uren die de Payrollmedewerker aan deze scholing en/of (werk) instructies besteedt, als gewerkte uren in rekening gebracht aan de Opdrachtgever tenzij dit schriftelijk anders wordt overeengekomen. Ten aanzien van overige niet specifiek voor de Opdracht benodigde scholing worden de hiervoor benodigde afwezigheidsperioden in overleg tussen de Opdrachtgever en CapitalP vastgesteld en zo mogelijk bij aanvang van de Opdracht overeengekomen. De Opdrachtgever is over deze perioden het Opdrachtgeverstarief verschuldigd tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen. 4. Indien de Payrollmedewerker een verzoek tot vermindering of vermeerdering van de arbeidsomvang doet, zal, na overleg tussen de Opdrachtgever en CapitalP, de met de Opdrachtgever afgesproken arbeidsomvang overeenkomstig de wens van de Payrollmedewerker worden aangepast, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, zulks ter beoordeling van CapitalP, om niet met het verzoek van de Payrollmedewerker in te stemmen. Artikel 7 Vakantie, verlof en feestdagen 1. Vakantie en verlof van de Payrollmedewerker worden geregeld conform de wet, de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling en/of de CAO voor uitzendkrachten. De Opdrachtgever stelt de Payrollmedewerker in staat om vakantie en verlof op te nemen indien en voor zover de Payrollmedewerker hier recht op heeft volgens de wet, de CAO voor uitzendkrachten en/of de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling. Vakantie 2. Op grond van de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling heeft de Payrollmedewerker recht op hetzelfde aantal reguliere vakantiedagen als de medewerker, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de Opdrachtgever, zulks met dien verstande dat de Payrollmedewerker overeenkomstig de CAO voor uitzendkrachten bij elke volledig (fulltime) gewerkte werkmaand tenminste recht heeft op Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/

12 12 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

13 16 uur vakantie of een evenredig deel daarvan indien hij niet de volledige werkmaand heeft gewerkt. Vakantie dagen die gerelateerd zijn aan de lengte van het dienstverband, worden niet aangemerkt als reguliere vakantiedagen. 3. De Opdrachtgever zal CapitalP vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informeren, met behulp van het Opdrachtformulier, over het aantal reguliere vakantiedagen van de medewerker in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de Payrollmedewerker. 4. De Opdrachtgever stelt de Payrollmedewerker in staat de van toepassing zijnde vakantiedagen op te nemen. De vakantiedagen worden door de Opdrachtgever en de Payrollmedewerker in onderling overleg vastgesteld. Bij onenigheid hierover stelt de Opdrachtgever CapitalP hiervan direct op de hoogte. Kort verzuim en buitengewoon verlof 5. De Payrollmedewerker heeft recht op loondoorbetaling van de Inlenersbeloning in geval van buitengewoon verlof en kort verzuim conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling en/of de CAO voor uitzendkrachten. Feestdagen 6. De Payrollmedewerker heeft op grond van de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling recht op loondoorbetaling van de Inlenersbeloning op dezelfde feestdagen als de medewerker werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de Opdrachtgever. De Payrollmedewerker heeft echter op basis van de CAO voor uitzendkrachten tenminste recht op loondoorbetaling van de Inlenersbeloning gedurende de volgende feestdagen voor zover deze niet vallen op een zaterdag of zondag en er wegens deze feestdagen niet wordt gewerkt: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen, Koninginnedag of de daarvoor in de plaats tredende dag, en Bevrijdingsdag in de lustrumjaren. 7. De Opdrachtgever zal CapitalP vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informeren, met behulp van het Opdrachtformulier, over de binnen zijn onderneming van toepassing zijnde feestdagen. Vakantiebijslag 8. De Payrollmedewerker heeft op grond van de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling recht op dezelfde vakantiebijslag als de medewerker werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de Opdrachtgever met dien verstande dat de vakantiebijslag voor de Payrollmedewerker conform de CAO voor uitzendkrachten tenminste 8% van het feitelijk loon dient te bedragen. 9. De Opdrachtgever zal CapitalP vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informeren, met behulp van het Opdrachtformulier, over de binnen zijn onderneming van toepassing zijnde vakantiebijslag. Kortdurend zorgverlof 10. De Payrollmedewerker heeft volgens de wet het recht om (per jaar maximaal twee keer de arbeidsomvang per week) verlof op te nemen om een ziek kind, een zieke partner of een zieke ouder te verzorgen. Het verlof mag alleen opgenomen worden als en zolang dit noodzakelijk is. De noodzaak van het verlof moet achteraf aannemelijk kunnen worden gemaakt. Vakantiewerkers 11. In afwijking van de leden 2, 5 en 6 van dit artikel geldt voor Opdrachten in het kader waarvan een Vakantiewerker aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld een afwijkende regeling. Deze afwijkende regeling voor de Vakantiewerker houdt het volgende in: a. in afwijking van het bepaalde in lid 2 heeft de Vakantiewerker recht op 13 1/3 uur vakantie per werkmaand of een evenredig deel daarvan indien niet een volledige werkmaand is gewerkt. b. in afwijking van het bepaalde in lid 5 en 6 heeft de Vakantiewerker geen recht op loondoorbetaling gedurende kort verzuim, buitengewoon verlof en feestdagen. 12. Indien de Opdrachtgever voor een of meerdere Payrollmedewerkers gebruik wenst te maken van de in lid 11 omschreven regeling voor Vakantiewerkers, dient hij voor de betreffende Payrollmedewerkers een kopie van het bewijs van inschrijving bij de onderwijsinstelling te maken en samen met het Opdrachtformulier aan CapitalP toe te sturen. De regeling voor Vakantiewerkers kan alleen worden toegepast in de periode van 1 juni tot 1 september en het is niet toegestaan de Vakantiewerker aansluitend werkzaamheden te laten verrichten bij de Opdrachtgever in dienst van CapitalP. 13. De Opdrachtgever is gehouden tot betaling van het Opdrachtgeverstarief over de uren dat de Payrollmedewerker wegens vakantie, kort verzuim, buitengewoon verlof, feestdagen of kortdurend zorgverlof geen arbeid heeft kunnen verrichten, zulks tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Artikel 8 Vakantie, verlof en feestdagen Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen De Opdrachtgever dient CapitalP bij het aangaan van de Opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfs- Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/

14 sluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Opdracht, opdat CapitalP deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de Payroll-overeenkomst met de Payrollmedewerker. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Opdracht, dient de Opdrachtgever CapitalP onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de Opdrachtgever nalaat om CapitalP tijdig te informeren, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan CapitalP het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de Opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode. Artikel 9 Doorbetaling bij ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid 1. De Payrollmedewerker die ziek is, heeft in beginsel gedurende de eerste twee jaar van zijn arbeidsongeschiktheid recht op doorbetaling van het loon. Dit risico komt voor rekening van CapitalP. De Opdrachtgever is het Opdrachtgeverstarief verschuldigd over de periode van arbeidsongeschiktheid van de Payrollmedewerker, zulks tenzij CapitalP en de Opdrachtgever ter zake anders schriftelijk overeenkomen. 2. Is de Payrollmedewerker langere tijd ziek, dan draagt CapitalP zorg voor de begeleiding van de Payrollmedewerker tijdens zijn ziekte en indien mogelijk voor re-integratie. CapitalP kan contact opnemen met de Opdrachtgever om de mogelijkheden van re-integratie binnen de organisatie van de Opdrachtgever te onderzoeken. De Opdrachtgever zal CapitalP de daarvoor benodigde informatie verstrekken. Indien naar het oordeel van CapitalP re-integratie van de Payrollmedewerker in aangepast dan wel ander passend werk bij de Opdrachtgever tot de mogelijkheden behoort, zal de Opdrachtgever volledige medewerking aan de re-integratie verlenen. Artikel 10 Functie en beloning 1. Voor aanvang van de Opdracht verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving van de door de Payrollmedewerker uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de Opdrachtgever. De Payrollmedewerker wordt daarnaast ingeschaald op basis van de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling. 2. De beloning van de Payrollmedewerker, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de Inlenersbeloning), de van toepassing zijnde CAO voor uitzendkrachten en/of de geldende wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving. 3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemmen met de werkelijk door de Payrollmedewerker uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan CapitalP onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de Payrollmedewerker zal dan tevens door de Opdrachtgever opnieuw moeten worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de Opdracht worden aangepast, indien de Payrollmedewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling, de CAO voor uitzendkrachten en/of de Inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert CapitalP de beloning van de Payrollmedewerker én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan CapitalP verschuldigd. 4. De Opdrachtgever zal CapitalP vóór aanvang van de werkzaamheden voorzien van informatie over tenminste alle in artikel 2 lid 13 bedoelde elementen van de Inlenersbeloning (wat betreft de hoogte en tijdstip van initiële loonsverhogingen; alleen voor zover op dat moment bekend). De Opdrachtgever stelt CapitalP tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen. 5. Het niet, niet volledig of niet correct doorgeven door de Opdrachtgever van de door CapitalP gevraagde en/of benodigde functie- en beloningsregelingen en wijzigingen zoals deze bij de Opdrachtgever gelden, komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart CapitalP voor alle (eventueel) hieruit voortvloeiende schade en/of kosten. 6. Toeslagen worden conform de ter zake geldende Inlenersbeloning aan de Payrollmedewerker vergoed en worden aan de Opdrachtgever doorberekend. 14 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

15 Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht 1. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Payrollmedewerker bij de uitoefening van de leiding of het houden van toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Payrollmedewerker op zijn beurt aan een derde door te lenen ; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen van een Payrollmedewerker aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden. 3. De Opdrachtgever kan de Payrollmedewerker slechts te werk stellen in afwijking van het bij Opdracht en deze voorwaarden bepaalde, indien CapitalP en de Payrollmedewerker daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. 4. Tewerkstelling van de Payrollmedewerker in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de Opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met CapitalP en de Payrollmedewerker daarmee schriftelijk heeft ingestemd. 5. De Opdrachtgever zal aan de Payrollmedewerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan. 6. CapitalP is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de Opdrachtgever, derden dan wel aan de Payrollmedewerker zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de Payrollmedewerker. 7. CapitalP is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Payrollmedewerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens de Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden. 8. De Opdrachtgever vrijwaart CapitalP voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van CapitalP als werkgever van de Payrollmedewerker direct of indirect ter zake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen. 9. De Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van CapitalP verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van de verzekering. Artikel 12 Arbeidsomstandigheden 1. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. 2. De Opdrachtgever is jegens de Payrollmedewerker en CapitalP verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandig hedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 3. De Opdrachtgever is gehouden om aan de Payrollmedewerker tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever verstrekt aan CapitalP een door de Payrollmedewerker ondertekend document waaruit blijkt dat de Opdrachtgever de Payrollmedewerker ter zake heeft geïnformeerd. De Opdrachtgever geeft de Payrollmedewerker actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 4. Indien de Payrollmedewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever CapitalP en, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel van de beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert CapitalP zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 5. De Opdrachtgever zal aan de Payrollmedewerker vergoeden en CapitalP vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Payrollmedewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/

16 Opdrachtgever en/of CapitalP daarvoor aansprakelijk zijn. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de Opdrachtgever gehouden de schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen. 6. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van CapitalP verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering. Artikel 13 Opdrachtgeverstarief 1. Het door de Opdrachtgever aan CapitalP verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop CapitalP op grond van de (overeenkomst van) Opdracht, de gemaakte (schriftelijke) afspraken en/of deze Algemene Voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd ten minste berekend over de door de Payrollmedewerker werkelijk gewerkte uren. Het Opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die CapitalP aan de Payrollmedewerker is verschuldigd. De aan de Payrollmedewerker verschuldigde eenmalige uitkeringen en kostenvergoedingen gebaseerd op het bruto uurloon (zoals reisuren) worden vermeerderd met (eventuele) werkgeverslasten en de bruto bureaumarge achteraf separaat aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Over het Opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht. 2. CapitalP is gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Opdracht aan te passen, indien de kosten van de arbeid stijgen: a. als gevolg van wijziging van de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling, de CAO voor uitzendkrachten, de bij de Opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen; b. als gevolg van wijzigingen in of tengevolge van wet- en regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO voor uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift; c. als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling, de CAO voor uitzendkrachten, de bij de Opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving; 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel heeft CapitalP de mogelijkheid het Opdrachtgeverstarief te indexeren. Deze indexering zal worden gebaseerd op de stijging van de CPI alle huishoudens tussen de aanvangsdatum van de Opdracht en de datum van indexering van het Opdrachtgeverstarief. CapitalP zal het geïndexeerde Opdrachtgeverstarief voorafgaand aan de indexering schriftelijk aan de Opdrachtgever doen toekomen. 4. Indien de (markt)omstandigheden hiertoe dringend aanleiding geven, zulks ter beoordeling van CapitalP, heeft CapitalP, onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel, de mogelijkheid het Opdrachtgeverstarief te wijzigen met een door CapitalP te bepalen bedrag of percentage. CapitalP zal het gewijzigde Opdrachtgeverstarief voorafgaand aan de wijziging schriftelijk aan de Opdrachtgever doen toekomen. 5. Indien de Opdrachtgever in strijd met de leden 2, 3 en/of 4 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de Opdrachtgever om de Terbeschikkingstelling te beëindigen ex artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden. De Opdrachtgever zal voornoemd verzoek tot beëindiging van de Terbeschikkingstelling desgevraagd schriftelijk aan CapitalP bevestigen. 6. Wanneer gedurende een Opdracht de functie van de Payrollmedewerker wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan blijven de uurbeloning en het Opdrachtgeverstarief ongewijzigd. Dit laat echter onverlet dat CapitalP en de Payrollmedewerker vooraf met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd. 7. Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door CapitalP zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever de beloning en/of het Opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is CapitalP gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het Opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. CapitalP kan tevens hetgeen de Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door CapitalP zijn gemaakt, aan de Opdrachtgever in rekening brengen. Artikel 14 Bijzondere minimale betalingsverplichting De Opdrachtgever is ten minste gehouden aan CapitalP per oproep van een Payrollmedewerker te betalen het Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren 16 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

17 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/

18 (onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens CapitalP) indien: a. de Payrollmedewerker zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de arbeid, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen, dan wel minder dan drie uur arbeid verricht, of; b. ingevolge de Opdracht de omvang van de arbeid minder dan vijftien uren per Week beloopt en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd. Artikel 15 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Payrollmedewerker Algemeen 1. De Opdrachtgever is gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een ter beschikking gestelde Payrollmedewerker indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde. Daarbij wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Payrollmedewerker verstaan: a. het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met de Payrollmedewerker voor hetzelfde of ander werk; b. het ter beschikking laten stellen van de betreffende Payrollmedewerker aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzend- of payrollonderneming) voor hetzelfde of ander werk; c. het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Payrollmedewerker met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander. 2. De Opdrachtgever brengt CapitalP schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de Payrollmedewerker een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. 3. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Payrollmedewerker aangaan zolang de Payrollovereenkomst tussen CapitalP en de Payrollmedewerker niet rechtsgeldig is geëindigd. 4. Indien de Opdrachtgever overeenkomstig het in dit artikel bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een Payrollmedewerker eindigt de Opdracht tussen de Opdrachtgever en CapitalP met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt. 5. Indien en voor zover de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Payrollmedewerker, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die Payrollmedewerker op basis van die Opdracht 1560 uren arbeid heeft verricht, is de Opdrachtgever aan CapitalP een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 40% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen uren) over 1560 uren minus de op basis van de Opdracht reeds door die Payrollmedewerker gewerkte uren. 6. Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Payrollmedewerker, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor bepaalde tijd, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 40% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen uren) over de resterende duur van de Opdracht of, ingeval van een Opdracht die tussentijds opzegbaar is, over de niet in acht genomen opzegtermijn. Een en ander met dien verstande dat de Opdrachtgever altijd tenminste de in lid 5 genoemde vergoeding is verschuldigd. 7. De Opdrachtgever is de in lid 5 genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de Payrollmedewerker binnen zes maanden nadat de Terbeschikkingstelling aan de Opdrachtgever is geëindigd (ongeacht of deze was gebaseerd op een Opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd), rechtstreeks of via derden bij de Opdrachtgever solliciteert, of indien de Opdrachtgever de Payrollmedewerker binnen zes maanden nadat de Terbeschikkingstelling aan de Opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de Opdrachtgever met de betreffende Payroll medewerker een arbeidsverhouding aangaat. Artikel 16 Tijdverantwoording en facturatie 1. De tijdverantwoording geschiedt in beginsel door middel van door de Opdrachtgever digitaal geaccordeerde tijdverantwoordingen ten aanzien waarvan deel C van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is. Partijen kunnen in afwijking hiervan overeenkomen dat de tijdverantwoording plaatsvindt met behulp van schriftelijk geaccordeerde tijdverantwoordingsformulieren, dan wel met behulp van een door de Opdrachtgever daartoe ter beschikking gesteld automatiseringssysteem. Voor het gebruik van het digitale tijdverantwoordingssysteem van CapitalP is de Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd. Indien de tijdverantwoording plaatsvindt met behulp van tijdverantwoordingsformulieren, dan wel met behulp van een door de Opdrachtgever daartoe ter beschikking gesteld automatiseringssysteem, 18 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

19 is CapitalP bevoegd de Opdrachtgever daartoe een extra vergoeding in rekening te brengen. 2. De Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Payrollmedewerker correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals onder meer: naam van de Payrollmedewerker, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de Opdracht en voorwaarden het Opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten. 3. Indien de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat CapitalP aansluitend aan de door de Payrollmedewerker gewerkte Week over de tijdverantwoording beschikt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan CapitalP wordt verstrekt. 4. Alvorens de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de Payrollmedewerker de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de Payrollmedewerker de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is CapitalP gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Payrollmedewerker, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn. 5. Indien de tijdverantwoording geschiedt door middel van door de Payrollmedewerker aan te leveren tijdverantwoordingsformulieren, behoudt de Opdrachtgever een kopie van het tijdverantwoordingsformulier. Bij verschil tussen het door de Payrollmedewerker bij CapitalP ingeleverde tijd verantwoordingsformulier en het door de Opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de Payrollmedewerker bij CapitalP ingeleverde tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens door de Opdrachtgever geleverd tegenbewijs. Artikel 17 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid 1. CapitalP is gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover CapitalP deze verplichting niet nakomt, is CapitalP, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 van dit artikel en het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij CapitalP en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van CapitalP. 2. Aansprakelijkheid van CapitalP voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten. 3. Iedere eventuele uit de Opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van CapitalP is beperkt tot het door CapitalP aan de Opdrachtgever in rekening te brengen Opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de Opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de Opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door CapitalP maximaal uit te keren bedrag zal nimmer meer bedragen dan ,- per kalenderjaar en gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven. Artikel 18 Intellectuele en industriële eigendom 1. CapitalP zal de Payrollmedewerker op verzoek van de Opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde voor zover nodig en mogelijk te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Payrollmedewerker toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de Opdrachtgever. Indien CapitalP in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Payrollmedewerker of anderszins kosten dient te maken, is de Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan CapitalP. 2. Het staat de Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Payrollmedewerker aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De Opdrachtgever informeert CapitalP over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan CapitalP. 3. CapitalP is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de Payroll medewerker verbeurt of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Payrollmedewerker zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom, dan wel de ter zake met CapitalP en/of de Opdrachtgever overeengekomen verplichtingen niet nakomt. Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/

20 Artikel 19 Geheimhouding 1. CapitalP en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij en alsdan voor zover verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op een van hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 2. CapitalP zal op verzoek van de Opdrachtgever de Payrollmedewerker verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Payrollmedewerker een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 3. Het staat de Opdrachtgever vrij om de Payrollmedewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert CapitalP over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring / overeenkomst aan CapitalP. 4. CapitalP is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de Payrollmedewerker, ongeacht of de Opdrachtgever of CapitalP met de Payrollmedewerker ter zake enig beding is overeengekomen. Artikel 20 Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever De Opdrachtgever is gehouden elke door CapitalP ter beschikking gestelde Payrollmedewerker zich voor aanvang van de werkzaamheden te laten identificeren en de ter zake voor de Opdrachtgever geldende wettelijke verplichtingen na te komen. De Opdrachtgever aan wie door CapitalP een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het originele document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde originele document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. CapitalP is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de Opdrachtgever wordt opgelegd. Artikel 21 Medezeggenschap 1. De Opdrachtgever is gehouden om de Payrollmedewerker die lid is van de ondernemingsraad van CapitalP of van de ondernemingsraad van de Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen zijn medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform de geldende wet- en regelgeving. 2. Indien de Payrollmedewerker medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de Payrollmedewerker onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband met het uitoefenen van medezeggenschap. Artikel 22 Terbeschikkingstelling zaken 1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CapitalP zaken aan de Payrollmedewerker ter beschikking te stellen die mede voor privé doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief) een (lease) auto of telefoon. CapitalP kan aan de schriftelijke toestemming nadere voorwaarden stellen en de Opdrachtgever is gehouden aan deze voorwaarden uitvoering te geven en te voorkomen dat CapitalP enig nadeel lijdt ten gevolge van de terbeschikkingstelling van de zaken door de Opdrachtgever aan de Payrollmedewerker. 2. Indien de Opdrachtgever in strijd met het hiervoor bepaalde handelt dan wel in gebreke is, komen alle daaruit voortvloeiende schaden, kosten en (fiscale) gevolgen, zulks in de ruimste zin des woords, volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal CapitalP ter zake vrijwaren. 20 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Inhoudsopgave Toelichting op de algemene voorwaarden 2 Algemene voorwaarden 4 Deel A: Inleiding 4 Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 4 Deel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden - ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden - ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden - ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre 200 B.V., handelend onder de naam Vakgilde Services

Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre 200 B.V., handelend onder de naam Vakgilde Services Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre 200 B.V., handelend onder de naam Vakgilde Services Toelichting Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre 200 B.V., handelend onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling 1. WERKINGSSFEER 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Evers Detacheringen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct Deel A Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProStruct voor

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Inhoudsopgave Inleiding bij en toelichting op de Algemene Leveringsvoorwaarden 5 1. Algemeen 5 2. Payrolling 5 3. De duur van de opdracht 6 4. Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid

Nadere informatie

Jans B.V. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling. Vervanging en beschikbaarheid. Arbeidsduur en werktijden

Jans B.V. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling. Vervanging en beschikbaarheid. Arbeidsduur en werktijden Jans B.V. Werkt voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten volgens de algemene voorwaarden van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen. (ABU) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten ABU-Directiepost nr. 05/1749 DP, 2 november 2005-1 - Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6

Nadere informatie

ABU Algemene Voorwaarden

ABU Algemene Voorwaarden ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 1 januari 2006 De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder akte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van modellen 2007-2007. Modele NP

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van modellen 2007-2007. Modele NP Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van modellen 2007-2007 Modele NP Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel

Nadere informatie

2012-1 - algemene voorwaarden ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling

2012-1 - algemene voorwaarden ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling 2012-1 - algemene voorwaarden ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11

Nadere informatie

Inhoudsopgave Algemene Leveringsvoorwaarden Technicum

Inhoudsopgave Algemene Leveringsvoorwaarden Technicum Inhoudsopgave Algemene Leveringsvoorwaarden Technicum Toelichting op de algemene voorwaarden 2 Algemene Toelichting 2 Toelichting bij Deel B Terbeschikkingstelling Flexkrachten 2 Toelichting bij Deel D

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tempo-Team Payroll Services

Algemene Voorwaarden Tempo-Team Payroll Services Algemene Voorwaarden Tempo-Team Payroll Services Inhoud Inleiding bij en toelichting op de Algemene voorwaarden van Tempo-Team Payroll Services Algemeen Payroll Duur van de opdracht Uitoefening van leiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2012/1

Algemene Voorwaarden 2012/1 In dit document vindt u de van Spirit Support. Wij zetten personeel in, en voeren werving- en selectie opdrachten uit op basis van deze. 2012/1 Deze van Spirit Support zijn van toepassing op de relatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013 Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie geldig vanaf 15 oktober 2013 www.vendrigprojectrealisatie.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Midden-Nederland onder nummer 55934374.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FlexExpert

Algemene Voorwaarden FlexExpert Algemene Voorwaarden FlexExpert De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door FlexExpert, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank in Groningen op 18 december 2012,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 2 Werkingssfeer Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Randstad Payroll Solutions

Algemene Voorwaarden Randstad Payroll Solutions Algemene Voorwaarden Randstad Payroll Solutions gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam d.d. 2 december 2011 onder nummer 118/2011 inhoud inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Qualit Recruitment Uw partner in HR Algemene Voorwaarden

Qualit Recruitment Uw partner in HR Algemene Voorwaarden Qualit Recruitment Uw partner in HR Algemene Voorwaarden 1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden QualiT Recruitment B.V. Toelichting op de algemene voorwaarden 4 Algemene toelichting 4 Toelichting bij deel

Nadere informatie

FlexExpert Logistiek

FlexExpert Logistiek LOGISTIEK Algemene Voorwaarden FlexExpert Logistiek De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door FlexExpert Logistiek bv, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Randstad Payroll Direct

Algemene Voorwaarden Randstad Payroll Direct Algemene Voorwaarden Randstad Payroll Direct Inhoud Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Randstad Payroll Direct 5 Algemeen 5 Payrolling 5 De duur van de opdracht 6 Uitoefening van leiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1 - Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Start People

Algemene Voorwaarden Start People Algemene Voorwaarden Start People Inhoud: Toelichting op de algemene voorwaarden 2 1. Algemene toelichting 2 2. Toelichting bij deel B Terbeschikkingstelling Flexkrachten 2 3. Toelichting bij deel D Werving

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll krachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll krachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll krachten Algemene Voorwaarden Flexpoint Easymatch BV Versie 2013.1-1 - Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll

Nadere informatie

Duur van de opdracht Algemene Voorwaarden Toelichting op de Algemene Voorwaarden 1. Algemene toelichting

Duur van de opdracht Algemene Voorwaarden Toelichting op de Algemene Voorwaarden 1. Algemene toelichting Algemene Voorwaarden Toelichting op de Algemene Voorwaarden 1. Algemene toelichting 2. Toelichting bij deel B Terbeschikkingstelling Uitzendkrachten 3. Toelichting bij deel C Werving & Selectie Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (ABU) aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Dagjeswerk.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (ABU) aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Dagjeswerk. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (ABU) aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Dagjeswerk Algemene Voorwaarden - ABU Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van de algemene voorwaarden van Select2Connect B.V.

Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van de algemene voorwaarden van Select2Connect B.V. Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van de algemene voorwaarden van Select2Connect B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011

Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011 Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011 INNAX personeelsvoorziening b.v. Veenendaal Ede Wageningen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cratos Business Support - Cratos Business Support B.V. -

Algemene Voorwaarden Cratos Business Support - Cratos Business Support B.V. - Toelichting op de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Cratos Business Support - - 1. Algemene toelichting Bijgaand treft u de Algemene Voorwaarden van Cratos Business Support. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden In dit document vindt u de Algemene Voorwaarden van Lemon Bouw en Facility Services B.V. KvK nr. 58575405, gevestigd aan marconistraat 18, 1131 JW Volendam. Volgens deze voorwaarden

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN TECHNIFLEX

LEVERINGSVOORWAARDEN TECHNIFLEX LEVERINGSVOORWAARDEN TECHNIFLEX Algemene voorwaarden voor het ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en detachering. INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

Inhoud. Algemene Voorwaarden ABU... 2

Inhoud. Algemene Voorwaarden ABU... 2 Inhoud Algemene Voorwaarden ABU... 2 Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Definities... 2 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling... 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid... 4 Artikel

Nadere informatie

HV Uitzendwerk. Algemene leveringsvoorwaarden (ABU) voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

HV Uitzendwerk. Algemene leveringsvoorwaarden (ABU) voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten HV Uitzendwerk Algemene leveringsvoorwaarden (ABU) voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Ruigrok Groep B.V. h.o.d.n. PRO-Intermediair

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Ruigrok Groep B.V. h.o.d.n. PRO-Intermediair Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Ruigrok Groep B.V. h.o.d.n. PRO-Intermediair Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Projob bv

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Projob bv Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Projob bv Gedeponeerd bij voorwaarden.net Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

Breinstein Detachering B.V. Algemene Voorwaarden

Breinstein Detachering B.V. Algemene Voorwaarden Breinstein Detachering B.V. Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Inhoudsopgave ABU Algemene Voorwaarden Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Inhoudsopgave ABU Algemene Voorwaarden Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / Algemene Voorwaarden 1 Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden van Payroll Ondernemingen Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van MultiFlexx B.V. d.d. 1 juli 2009

Algemene Voorwaarden van MultiFlexx B.V. d.d. 1 juli 2009 Algemene Voorwaarden van MultiFlexx B.V. d.d. 1 juli 2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 Vrijblijvende offertes Artikel 4 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BuboFlex B.V. 12

Algemene Voorwaarden van BuboFlex B.V. 12 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 De Opdracht en de Terbeschikkingstelling 4 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 5 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Main Employ B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Main Employ B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Main Employ B.V. De algemene voorwaarden van Main Employ B.V. bestaan uit de ABU algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en zijn aangevuld met nadere

Nadere informatie

Flexstad B.V Uitzenden & Detachering Inhouse Service Werving en Selectie Payroll

Flexstad B.V Uitzenden & Detachering Inhouse Service Werving en Selectie Payroll Algemene Voorwaarden Flexstad B.V. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van: 1. Flex-Worx Holding b.v. 2. Flex-Worx! c.s Uitzendbureau b.v. 3. Greenflex Personeelsdiensten b.v. Hierna kort te noemen Flex-Worx! c.s. Een en ander al dan niet voor het ter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van Select2Connect Services B.V.

Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van Select2Connect Services B.V. Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van Select2Connect Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van RECRON Payrolling, voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden OSG Personeel

Algemene Voorwaarden OSG Personeel Algemene Voorwaarden OSG Personeel Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. MF horeca personeelsdiensten. Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 23 januari 2014 onder aktenummer 13/18

Algemene Voorwaarden. MF horeca personeelsdiensten. Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 23 januari 2014 onder aktenummer 13/18 Algemene Voorwaarden MF horeca personeelsdiensten Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 23 januari 2014 onder aktenummer 13/18 Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer... 3 Artikel 2 Definities...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BouwGenius BV

Algemene voorwaarden BouwGenius BV Algemene voorwaarden BouwGenius BV Versie 4/2016 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van de uitzendonderneming

Nadere informatie

Payrolling door Optimum Services

Payrolling door Optimum Services Algemene Voorwaarden Payrolling door Optimum Services Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van payroll-ondernemingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Uitzenden/Detacheren, Stap en Agri < 1 > www.abvakwerk.nl

Algemene voorwaarden. Uitzenden/Detacheren, Stap en Agri < 1 > www.abvakwerk.nl Algemene voorwaarden Uitzenden/Detacheren, Stap en Agri www.abvakwerk.nl < 1 > Algemene Voorwaarden AB Vakwerk Voor het ter beschikking stellen van medewerkers Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bloom Personeelsdiensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten Algemene voorwaarden ProfiWork-Personeelsdiensten Artikel 1 Werkingssfeer 1. ` Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProfiWork Personeelsdiensten

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Algemene voorwaarden mei 2016

Werken bij Djopzz. Algemene voorwaarden mei 2016 Werken bij Djopzz Algemene voorwaarden mei 2016 Perfecte match tussen mens en baan Inhoud Artikel 1 Werkingssfeer 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling 4 Artikel 4

Nadere informatie

Payroll Inleiding bij en toelichting op de Algemene voorwaarden van B.V. Tarief van leiding en toezicht/aansprakelijkheid 1

Payroll Inleiding bij en toelichting op de Algemene voorwaarden van B.V. Tarief van leiding en toezicht/aansprakelijkheid 1 Algemene FlexVisie Voorwaarden Payroll Inleiding bij en toelichting op de Algemene voorwaarden van B.V. Duur Uitoefening van de opdracht FlexVisie B.V. Tarief van leiding en toezicht/aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Personeelsdiensten

Algemene voorwaarden. Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Personeelsdiensten Algemene voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Personeelsdiensten 1 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Werkingssfeer 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

1 1 Deze inleiding is bedoeld om de hoofdlijnen van de algemene voorwaarden toe te lichten.

1 1 Deze inleiding is bedoeld om de hoofdlijnen van de algemene voorwaarden toe te lichten. Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Xiezoo. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Actief Interim De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Salarispoint Payroll B.V. en Uitzend B.V. Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Salarispoint Payroll B.V. en Uitzend B.V.. Deze voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers Dubbel U B.V. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers Artikel 1. Opzet van de overeenkomst 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Techknowledge

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden In dit document vindt u de Algemene Voorwaarden van Spirit Support. Wij zetten personeel in, en voeren werving- en selectie opdrachten uit op basis van deze Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden 2017/2

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Voorwaarden - Werk en Vakmanschap Personeels B.V.

Aanvullende Algemene Voorwaarden - Werk en Vakmanschap Personeels B.V. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden - ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Güneş Uitzendbureau B.V. `Algemene voorwaarden`

Güneş Uitzendbureau B.V. `Algemene voorwaarden` Inhoudsopgave Toelichting op Algemene Voorwaarden 2 Deel 1 Inleiding Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 4 Deel 2 Ter beschikkingstelling kandidaten Artikel 2 Definities 4 Artikel 3 De opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van. Allure Uitzendbureau B.V. voor het. ter beschikking stellen van. uitzendkrachten per 1 januari 2006, gedeponeerd bij de

Algemene Voorwaarden van. Allure Uitzendbureau B.V. voor het. ter beschikking stellen van. uitzendkrachten per 1 januari 2006, gedeponeerd bij de Algemene Voorwaarden van Allure Uitzendbureau B.V. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 1 januari 2006, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht op 25 november

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Deel I: Vastgesteld door de ABU Deel II: Supplement A&E uitzendbureau INHOUDSOPGAVE DEEL I: VASTGESTELD DOOR DE ABU Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden. Fritech Payrolldiensten B.V. Kerkstraat 39 9285 TA Buitenpost

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden. Fritech Payrolldiensten B.V. Kerkstraat 39 9285 TA Buitenpost Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Fritech Payrolldiensten B.V. Kerkstraat 39 9285 TA Buitenpost Inhoudsopgave Algemeen Artikel 1 Werkingssfeer 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 De opdracht en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Definities... 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling... 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid... 4 Artikel 5 Opschortingsrecht...

Nadere informatie

Algemeen 3 Payroll 3 Duur van de opdracht 3 Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid 3 Tarief 4 Betaling 4

Algemeen 3 Payroll 3 Duur van de opdracht 3 Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid 3 Tarief 4 Betaling 4 1 Algemeen 3 Payroll 3 Duur van de opdracht 3 Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid 3 Tarief 4 Betaling 4 Artikel 1 Werkingssfeer 5 Artikel 2 Definities 5 Artikel 3 Aanmelden medewerkers

Nadere informatie

Onze Leerkracht B.V. Algemene Voorwaarden

Onze Leerkracht B.V. Algemene Voorwaarden Onze Leerkracht B.V. Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Flextensie Nederland voor zover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Nedflex Payrolling B.V.

Algemene Voorwaarden van Nedflex Payrolling B.V. Algemene Voorwaarden van Nedflex Payrolling B.V. Versie juli 2015 Pagina 1 van 8 Algemene Voorwaarden van Nedflex Payrolling B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2013

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2013 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Versie januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 5. Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht 6

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 5. Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht 6 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Toepasselijkheid 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. per 1 januari 2006. Uitgave december 2005. Randstad Holding nv

Algemene Voorwaarden. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. per 1 januari 2006. Uitgave december 2005. Randstad Holding nv Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 1 januari 2006 Uitgave december 2005 Randstad Holding nv Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Inhoud Toelichting op de bijzondere voorwaarden 2 Toelichting bij Deel A (Inleiding) en Deel E (Algemene bepalingen) 2 Toelichting bij Deel B (Terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Uitgave oktober 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Payroll B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van (uitzendkrachten) Inhoudsopgave. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van (uitzendkrachten) Inhoudsopgave. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van (uitzendkrachten) Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Loon en Personeelsdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden van Loon en Personeelsdiensten B.V. Algemene Voorwaarden van Loon en Personeelsdiensten B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Loon en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre 1 Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van FlexService Centre BV. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoud Pagina Inleiding en toelichting 2 Artikel 1 Werkingssfeer 6 Artikel 2 Definities 6 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van: NB People B.V., gevestigd te Rotterdam Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: NB People: opdrachtgever: opdracht: werknemer : terbeschikkingstelling:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V.

Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V. Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexpedia B.V., voor zover

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Start People

Algemene voorwaarden Start People Algemene voorwaarden Start People Inhoud Toelichting op de algemene voorwaarden 2 Toelichting bij Deel A (Inleiding) en Deel F (Algemene bepalingen) 2 Toelichting bij Deel B (Terbeschikkingstelling flexkrachten)

Nadere informatie

Dubbel U Payroll Uw personeel verdient het

Dubbel U Payroll Uw personeel verdient het Dubbel U B.V. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers Artikel 1: Opzet van de overeenkomst 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van PayforFlex 2 Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer 4 Artikel 2 Definities 4 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Vraag. Antwoord. Manpower Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Uitgave 04-2007

Vraag. Antwoord. Manpower Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Uitgave 04-2007 Vraag Antwoord Manpower Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Uitgave 04-2007 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer 33138744 d.d. 7 februari

Nadere informatie

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 1 januari 2006

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 1 januari 2006 051216 Alg. Voorw. Cover E&A 19-12-2005 15:55 Pagina 2 ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 1 januari 2006 Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van E&A Logistiek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2017

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2017 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Versie januari 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Effect Personeelsdiensten B.V. (hierna

Nadere informatie

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Baneninhetgroen.nl is een handelsnaam van Baanadvies.nu B.V. Hoofdvestiging: Nijverheidsweg 28A, 3341LJ Hendrik-Ido-Ambacht KVK: 60518820 Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel

Nadere informatie