Functiebeschrijving: Coördinator Administratieve Ondersteuning / Management Assistent Secretaris-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiebeschrijving: Coördinator Administratieve Ondersteuning / Management Assistent Secretaris-Generaal"

Transcriptie

1 Functiebeschrijving: Coördinator Administratieve Ondersteuning / Management Assistent Secretaris-Generaal Afdeling Algemene Diensten en Afdeling Juridische Diensten en Erkenningen Functiefamilie administratief ondersteunende functies - niveau 4 Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Dirk Vanderpoorten Naam functiehouder Datum + Handtekening VACANT

2 1. Context van de functie 1.1. Departement Werk en Sociale Economie Het Departement Werk en Sociale Economie staat in voor beleidscoördinatie en -ontwikkeling en voor de opvolging, de monitoring en de handhaving (inspectie) van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. Daarnaast zorgt het ook voor de ondersteuning en versterking van de werkgelegenheid in de reguliere sector, de non-profitsector en de sociale economie in Vlaanderen. Via verschillende tewerkstellingsprogramma's, erkenningen en subsidies draagt het bij tot de bevordering van de werkgelegenheid. Meer info : Afdeling Algemene Diensten De Afdeling Algemene Diensten bestaat uit: Strategische managementcel die instaat voor: ICT HRM en Organisatieontwikkeling Externe communicatie Interne communicatie Kennis- en archiefbeheer Facility management Bestuurs/managementrapportering 2

3 Aansturing gemeenschappelijk dienstencentrum (MOD) Opvolging CAG/SG forum/sobo/sopo/. Secretariaat EOC/DC/MaCo Dienst studie en beleidscoördinatie: Monitoring van het geheel van maatregelen en programma s DWSE Ondersteuning van de afdelingen op vlak van monitoring van de individuele maatregelen Evaluatie van het beleid en de programma s DWSE Monitoring/strategische analyse van trends en evoluties op de arbeidsmarkt Coördinatie van het VIONA-onderzoeksprogramma + opvolging van het Steunpunt WSE Europees/internationaal beleid incl aansturing Permanente Vertegenwoordiger Doelstellingenmanagement Werk en Sociale Economie (inclusief monitoring regeerakkoord, beleidsengagementen, VIA,..) Beheersovereenkomsten VDAB en Syntra Vlaanderen Coördinatie parlementaire vragen Dienst financieel management en certificering Financiën Begroting Managementovereenkomst Ondernemingsplan Interne controle Integriteit en deontologische code Project management (methodologie) Proces- en risicomanagement Beheersrapportering (vb doorlooptijden) Certificeringsautoriteit ESF kwaliteitsmanagement 3

4 De functiehouder is Management Assistent van de Secretaris-Generaal en maakt in deze hoedanigheid deel uit van de afdeling Algemene Diensten. Daarnaast is de functiehouder verantwoordelijk voor de coördinatie van de Pool Administratieve ondersteuning van de afdeling Algemene diensten en de afdeling Juridische Diensten & Erkenningen Waarden van de Vlaamse overheid De Vlaamse overheid is een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werken we aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang Positionering Aan welke functie rapporteert de functiehouder? Welke functies rapporteren aan de functiehouder? Als Management Assistent aan de Secretaris-Generaal van het Departement Werk en Sociale Economie Als Coördinator van de Pool Administratieve Ondersteuning van de Afdeling Algemene Diensten en de Afdeling Juridische Diensten en Erkenningen, aan het afdelingshoofd Afdeling Algemene Diensten en het afdelingshoofd Juridische Diensten en Erkenningen De medewerkers van de Pool Administratieve Ondersteuning van de Afdeling Algemene Diensten en de Afdeling Juridische Diensten en Erkenningen : - de management assistenten - de chauffeur/ administratief en operationeel ondersteuner 1.5. Kwantitatieve gegevens Aantal medewerkers waaraan wordt leiding gegeven (met vermelding van 3 management assistenten (niv B) 1 chauffeur/ administratief en logistiek ondersteuner (niv D) 4

5 type medewerker): Budgetten (met vermelding van het type impact dat de functiehouder heeft): Bijkomende kwantitatieve gegevens: nvt nvt 2. Doel van de functie Verlenen van administratief ondersteunende diensten aan de Secretaris-Genereaal en/of aan één of meer personen binnen de afdelingen waartoe de pool administratieve ondersteuning behoort teneinde bij te dragen tot een vlotte, efficiënte administratieve werking van de entiteit. 3. Resultaatgebieden Informatieverzameling en -verwerking Resultaat Verzamelen, invoeren, verwerken en actueel houden van gegevens met betrekking tot een duidelijk omlijnd onderwerp of vraagstuk teneinde op elk ogenblik correcte en recente informatie ter beschikking te hebben. Voorbeelden van activiteiten - Periodiek verzamelen en invoeren van vaste, operationele gegevens en cijfers - Nagaan of de gegevens correct en volledig zijn - Detecteren, lezen en samenvatten van relevante documenten - Adressenbestanden van contactpersonen en organisaties opstellen, verzamelen, up to date houden en actualiseren - Info verzamelen met het oog op het voorbereiden van aanpassingen aan de reglementering, jaarverslagen, begrotingsvoorstellen, beleidsdocumenten - Nakijken van documenten op volledigheid en correctheid - Opzoekwerk in dossiers, op internet,. - Zelf inlichtingen inwinnen (telefonisch, schriftelijk of via ) - Ondersteuning bij vergaderingen zoals om. MACO, DC, EOC,strategisch comité, sturingscomité,sg-forum, CAG, BR,VR,. In de vorm van bv. klaarmaken van dossiers/verslaggeving Informatiebeheer Verzorgen en ontsluiten van een klassement teneinde zichzelf en anderen in staat te stellen snel de gevraagde informatie terug te vinden. - Aanleggen van een inventaris van beschikbare documenten van de bestuursorganen (coderen, opslaan in Sharepoint) - Klasseren van facturen, brieven, rapporten, besluiten, verslagen,. - Archief- en gegevensbeheer - Artikels, documenten, e.a. informatie rond één bepaald onderwerp verzamelen in een documentatiemap - Verslagen van vergaderingen maken en archiveren - Documenten en informatie bewaren in een geordend syteem (Sharepoint) 5

6 - Collega s informeren over waar (elektronische) gegevens terug te vinden zijn - Erop toezien dat bepaalde gegevens up to date zijn. Dossierbehandeling ondersteunen Dossiers helpen opmaken, administratief verwerken en aan de verantwoordelijke bezorgen teneinde bij te dragen tot een correcte en volledige afhandeling van een dossier. Context: conform procedures, wetgeving en regelgeving Opstellen van documenten Voorbereiden, opstellen en nazien van documenten (verslagen, rapporten, formulieren, lijsten, statistieken, presentaties ) teneinde de informatie vast te leggen voor verder gebruik door anderen. Ondersteunende taken Uitvoeren van allerhande operationeel ondersteunende taken teneinde bij te dragen tot een vlotte werking van de dienst of afdeling. Post Sorteren, eventueel filteren en verdelen van post teneinde de briefwisseling snel op de juiste plaats te krijgen. - Administratief opvolgen van dossiers, timing, tijdig versturen van documenten - Nagaan welke formulieren ontbreken in een dossier en eventueel vervolledigen - Verdelen van briefwisseling van de afdeling Algemene Diensten - Beantwoorden en vragen mbt een bepaald dossier - Dossiers inschrijven in opvolgingssysteem (Sharepoint) - Opstellen of vervolledigen van briefwisseling, memo s, betalingsnota s, bestelbons, besluiten, aanwezigheidslijsten, mailings. - Opstellen van vergaderagenda en uitnodigingen, verlag en notulen - Opmaken en lay-out van presentaties - Verzorgen/reserveren van catering, vergaderzalen - Verlenen van materiële en logistieke ondersteuning bij vergaderingen, studiedagen,. - Instaan voor klein onderhoud van fax- en kopieertoestel - Helpen bij versturen van zendingen, opvolging en verdeling materiaal - Informatie opzoeken en tijdig bezorgen aan collega s diensten, chef,. - Verspreiden allerhande info binnen het departement - Deelnemen aan interne werkgroepen - Inspringen bij afwezigheid collega s - Fotokopies nemen en verspreiden - Bestellen van tickets (NMBS, MIVB, etc ) - Ontvangen en verdelen van maaltijdcheques voor personeelsleden met tijdelijke opdrachten - Verzekeren van de continuïteit binnen secretariaatspool. - Ophalen, ontvangen, sorteren en registreren van post en verkeer van de eigen entiteit - Nakijken of te verzenden stukken ondertekend, gedateerd en volledig zijn - Versturen van uitgaande stukken 6

7 - Openen van briefwisseling en doorsturen aan betrokkenen - Briefwisseling doornemen en relevante zaken aanduiden - Opvolgen van correspondentie in Sharepoint - Circulatiemappen opstellen en verspreiden.. Onthaal en telefoon Verzorgen van een vriendelijk en correct onthaal teneinde bij te dragen tot een positief en klantgericht imago van de dienst of afdeling. Agendabeheer Beheren van de agenda van de Secretaris-Generaal of groep van medewerkers teneinde bij te dragen tot een goed beheer van hun tijd en een efficiënte organisatie van het werk. Coördineren Coördineert en stuurt een groep medewerkers aan, coördineert het MA-overleg, om het werk zo efficiënt mogelijk te laten verlopen - Ontvangen en begeleiden van bezoekers of van deelnemers aan vergaderingen - Verschaffen van algemene inlichtingen en standaardinformatie (ook van anderstaligen) - Uitdelen en verspreiden informatiepakketten - Beantwoorden en gericht doorgeven van telefonische oproepen (ook van anderstaligen.. - Voor Afspraken maken + plannen van vergaderingen (dossiers klaarmaken) - Signaleren of herinneren aan afspraken - Reserveren van zalen, hotels, vlieg- of treintickets, - Organiseren binnen- en buitenlandse zendingen - Bij agenda wijzigingen, de betrokkenen informeren en de nodige stappen zetten om afspraken te verzetten, derden verwittigen. - Coachen en sturen van chauffeur (dagelijks overleg agenda SG teneinde bijkomende taken te laten uitvoeren) - Insteek leveren voor evaluaties chauffeur, Pool MA s AAD & JDE - Aanspreekpunt voor knelpunten, aanbevelingen binnen het departement voor secretariaatsmedewerkers - Coördineert het overleg van de MA s - Trekker van de werkgroep MA s Vlaamse Overheid Jaarlijkse kennisdeling MA s - Werkzaamheden van MA s binnen het team van nabij opvolgen zodat kwaliteit van de geleverde producten of dienstverlening op peil is - Regelmatige controle van de prestaties van het team ifv timing, termijnbewaking zo nodig bijsturen Kennisdelen - Up to date houden van de eigen kennis en actief kennisdelen (individueel, in team of via kennisdelingsmomenten) 7

8 Helpt collega s vakinhoudelijk Bouwt de kennis verder uit en stelt die ter beschikking om het kennisniveau van het team op peil te houden. - Kennisdelingsmomenten MA s vlaamse overheid opzetten (trekker van de werkgroep MA s VO) 4. Competentieprofiel 4.1. Gedragscompetenties Verantwoordelijkheid nemen niveau 2 Klantgerichtheid niveau 2 Communiceren niveau 2 Plannen en organiseren niveau 2 Initiatief niveau 1 Samenwerken niveau Vaktechnische competenties Ervaring Minstens 6 jaar ervaring in een gelijkaardige functie binnen de Vlaamse Overheid Kennis van Sharepoint of op korte termijn de toepassing eigen maken Grondige kennis van bureautica-toepassingen (Word, Excel, Outlook, internet,.) Administratief-organisatorische vaardigheden Passieve en actieve kennis van het Frans en Engels is een pluspunt Ervaring inzake coaching en leiding geven aan team Blijk geven van organisatietalent Opleiding Ploeg (Evaluaties-planningen van Pool AAD&JDE) 5. Andere functierelevante informatie 8

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid werft aan in statutair dienstverband (interne mobiliteit*): Griffiemedewerker

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid werft aan in statutair dienstverband (interne mobiliteit*): Griffiemedewerker Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid werft aan in statutair dienstverband (interne mobiliteit*): Griffiemedewerker (M/V) Dienst: Griffie van het Milieuhandhavingscollege

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Functiebeschrijving: B2 Hoofddeskundige Management assistent

Functiebeschrijving: B2 Hoofddeskundige Management assistent Functiebeschrijving: B2 Hoofddeskundige Management assistent Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Functie momenteel te begeven in: Vacaturenummer: Leefmilieu, Natuur en

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

MEDEWERKER BOEKHOUDING (M/V)

MEDEWERKER BOEKHOUDING (M/V) Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen werft aan in contractueel dienstverband: MEDEWERKER BOEKHOUDING (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Cultuur, Jeugd, Sport en Media C Medewerker

Nadere informatie

het binnenlands bestuur: bestuurlijke aspecten van de lokale en provinciale overheden met het oog op hun bestuurskwaliteit;

het binnenlands bestuur: bestuurlijke aspecten van de lokale en provinciale overheden met het oog op hun bestuurskwaliteit; SELECTIEREGLEMENT Administratieve medewerker (m/v) Statutaire functie, rang C1 graad medewerker met standplaats Leuven Beleidsdomein Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Hoofdassistent D2. Dossierbehandelaar HRM (M/V)

Functiebeschrijving: Hoofdassistent D2. Dossierbehandelaar HRM (M/V) Functiebeschrijving: Hoofdassistent (D2) Dossierbehandelaar HRM (M/V) Beleidsdomein: Mobiliteit en Openbare Werken Entiteit: Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling: Personeel en Logistiek Graad:

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Protocolakkoord Co-RA GPD BIJLAGE 2 Ondersteuning van de scholengroepen voor het welzijnsdomein psychosociale aspecten van het werk We streven naar een eenduidig beleid en visie rond het psychosociaal

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Standplaats: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

SENIOR MEETING MANAGER (M/V)

SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V)

Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V) DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode Dit gegeven wordt ingevuld door de dienst Corporate HR van het departement

Nadere informatie

Functienaam: Hoofdmedewerker Afdeling: Wonen en Werken

Functienaam: Hoofdmedewerker Afdeling: Wonen en Werken FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Functienaam: Hoofdmedewerker Afdeling: Wonen en Werken Graadnaam: Hoofdmedewerker Dienst: - Functionele loopbaan: C4 C5 Subdienst: - Doel van de entiteit Beschrijving van de

Nadere informatie

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur) Toerisme Vlaanderen werft aan, met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in contractueel dienstverband: 2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Opgemaakt op Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Opdrachtbreuk:.../36 Vast benoemd: Ja / Neen Datum Eerste indiensttreding binnen het

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken. Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie

Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken. Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie Functie Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie Functionele loopbaan: C4 C5 of B1 B2 B3 Subdienst: ICT Doel van de entiteit Beschrijving van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Accountmanager GIS voorbehouden betrekking (M/V)

Functiebeschrijving: Accountmanager GIS voorbehouden betrekking (M/V) Identificatiecode: Functiefamilie: Gespecaliseerd uitvoerend Niveau: 2 Functiebeschrijving: Accountmanager GIS voorbehouden betrekking (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een kosten- en kennisdelende organisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Kwaliteitscontroleur productie 096 Kwaliteitscontroleur verpakking. 098 Laborant 100 Magazijnier Technische Dienst. 102 Marketing Assistent.

Kwaliteitscontroleur productie 096 Kwaliteitscontroleur verpakking. 098 Laborant 100 Magazijnier Technische Dienst. 102 Marketing Assistent. Referentiefuncties Hier vind je de lijst van de 93 referentiefuncties die in de sectorale functieclassificatie zijn opgenomen, evenals de functiebeschrijvingen. Klik op het paginanummer om naar de desbetreffdende

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen. Sociaal Fonds Podiumkunsten. voor de podiumkunsten

Functiebeschrijvingen. Sociaal Fonds Podiumkunsten. voor de podiumkunsten Functiebeschrijvingen Sociaal Fonds Podiumkunsten voor de podiumkunsten Onderzoek uitgevoerd voor en door Sociaal Fonds Podiumkunsten met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie