VERKEERSCIRCULATIE BINNENSTAD, De binnenstadschouw nader beschouwd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKEERSCIRCULATIE BINNENSTAD, De binnenstadschouw nader beschouwd"

Transcriptie

1 VERKEERSCIRCULATIE BINNENSTAD, 2011 De binnenstadschouw nader beschouwd

2 Verkeerscirculatie Binnenstad, 2011 De binnenstadschouw nader beschouwd

3 2

4 In opdracht van: Raadsgriffie Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend Jan van Poorten Monique van Diest September 2011 Verkrijgbaar bij: Gemeente Purmerend Purmersteenweg 42 kamer A2.14 Telefoon Digitale rapportage is te vinden op: 3

5 4

6 Samenvatting De leden van de Purmerendse gemeenteraad hebben in april en mei van dit jaar de problemen geïnventariseerd met betrekking tot de bereikbaarheid en verkeerssituatie van de Purmerendse binnenstad. Onder de noemer 'binnenstadssschouwen' zijn zij samen met burgers in groepjes wezen kijken en hebben hun bevindingen genoteerd. Aan het internetpanel, dat bestaat uit ruim 1800 Purmerenders, is vervolgens gevraagd of de knelpunten die uit de schouwen naar voren kwamen, ook door hen als knelpunt worden ervaren. Ruim 1300 Purmerenders hebben de enquête ingevuld. Van de panelleden komt 80% minstens een keer per week in de Binnenstad. Als men daar naartoe gaat, maakt men ongeveer even vaak gebruik van de auto als van de (brom)fiets. Over de bereikbaarheid van de Purmerendse binnenstad per fiets en per bus zijn de Purmerenders tevreden. Dit geldt niet voor de bereikbaarheid per auto; ruim 1/3 deel is ontevreden en het percentage ontevredenen overtreft het percentage tevredenen. Over de toegankelijkheid van de Binnenstad voor voetgangers wordt gunstig geoordeeld. Er is maar een enkeling die de toegankelijkheid voor voetgangers als 'slecht' kwalificeert. Voor gebruikers van hulpmiddelen (scootmobiel, rollator, rolstoel e.d. ) en met name voor slechtzienden wordt de toegankelijkheid minder gunstig beoordeeld. Er zijn iets meer mensen ontevreden over de hoeveelheid stallingplaatsen voor fietsen (25%) dan over de parkeergelegenheid voor auto's (22%). Ruim de helft van de Purmerenders is ontevreden over de parkeertarieven. Er zijn maar weinig Purmerenders die parkeergarage het Lammetje overbodig vinden. Wel vindt ruim 40% het Lammetje lelijk. Over de stelling dat er voldoende parkeerruimte voor auto's is, zijn de meningen verdeeld; iets meer panelleden zijn het ermee oneens (38%) dan mee eens (31%).Het parkeren van auto's willen de Purmerenders het liefst zo veel mogelijk in de Binnenstad. Toch hebben twee van de drie Purmerenders er geen bezwaar tegen om vijf minuten vanaf de parkeerplaats te lopen. De verkeersveiligheid van de Binnenstad krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 6,6 en scoort daarmee een ruime voldoende. Een op de vijf panelleden is ontevreden over de veiligheid voor fietsers in de Binnenstad. De onveiligheid van vier concrete verkeerssituaties wordt door de panelleden onderschreven. Het gaat over de (on-)overzichtelijkheid van het Looiersplein tegenover garage Zijp, de situatie voor fietsers op de Gedempte Where ter hoogte van de Kolkstraat, de voorsorteerstrook voor fietsers midden op de Gedempte Singelgracht en het zebrapad op de Plantsoengracht naast de Wolthuisbrug. Over het rotondemodel zijn de panelleden eveneens duidelijk: zowel over het eenrichtingsverkeer in de Westerstraat als in de Nieuwstraat is een meerderheid van de panelleden ontevreden. 5

7 6

8 Inleiding In de maanden april en mei is de gemeenteraad van Purmerend bezig geweest met het inventariseren van de problemen met betrekking tot de verkeerssituatie en bereikbaarheid van de Purmerendse binnenstad. Naast bezoeken aan organisaties en bedrijven in de binnenstad, hebben de leden van de gemeenteraad samen met ca. 130 bewoners en gebruikers van de binnenstad een dertigtal 'schouwen' gehouden. Elk schouwgroepje bestond uit een raadslid, enkele bewoners en gebruikers van de Binnenstad en een ondersteunende ambtenaar. Ieder groepje kreeg kaartjes mee waarop zij aantekeningen konden maken van hun bevindingen. Om na te gaan of de geïnventariseerde knelpunten ook door de Purmerendse bevolking zo worden ervaren, is aan het team beleidsonderzoek gevraagd dit aan het Purmerendse internetpanel voor te leggen. Donderdagavond 9 juni was er een eindbijeenkomst in de raadzaal waar burgemeester Don Bijl de uitkomsten presenteerde. Tijdens deze bijeenkomst overhandigde hij de rapportage van de resultaten van de inventarisatie aan de vicevoorzitter van de gemeenteraad, Frank Alberts. De raad gaat zich nu beraden op het vervolg van het proces en de verdere betrokkenheid van inwoners en gebruikers van de binnenstad. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gemeenteraad heldere kaders formuleert voor het college van Burgemeester en Wethouders. Onderzoekopzet Het Purmerendse internetpanel bestaat uit inwoners van Purmerend die in leeftijd variëren 15 tot 85 jaar. Zij hebben zich bereid getoond om 3 tot 4 keer per jaar een enquête op internet in te vullen. De eerste enquêtes werden in 2004 gehouden onder 600 panelleden. Het panel is daarna regelmatig uitgebreid en bestaat thans uit ruim personen. De met de uitnodiging om de enquête in te vullen is op 13 mei 2011 verstuurd. De laatste enquête is op 20 mei ingevuld. Uiteindelijk hebben panelleden de enquête ingevuld. Dit betekent een respons van 74%. De antwoorden van de panelleden zijn gewogen naar leeftijd en wijk. Dit is gedaan om de verdeling over de leeftijden en de spreiding over de wijken zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de werkelijke verhoudingen in Purmerend. 7

9 8

10 Uitkomsten 80% komt iedere week in de binnenstad Alvorens naar de meningen van de panelleden te vragen, is het van belang te weten hoe vaak zij in de binnenstad komen en met welk vervoermiddel zij dat meestal doen. Hoe vaker men de binnenstad komt des te vaker men met eventuele problemen te maken heeft. Purmerenders komen vaak in de binnenstad van Purmerend. Inclusief degenen die in de binnenstad wonen komt 80% van de Purmerenders minimaal 1 keer per week in de binnenstad. Hoe vaak komt u in de binnenstad? (vrijwel) elke dag 8% ik woon in de binnenstad 3% zelden of nooit 1% 1 keer per maand 6% 1 keer per 14 dagen 13% meerdere keren per week 37% 1 keer per week 32% Evenveel met de auto als met de fiets De auto en de fiets zijn voor de Purmerenders de twee belangrijkste vervoermiddelen om naar de Binnenstad te gaan: 45% gaat meestal met de auto en 42% met de fiets. Het openbaar vervoer is van beperkte betekenis. Niet meer dan 4% gaat meestal met de bus. 9

11 Van welk vervoermiddel maakt u dan meestal gebruik? openbaar vervoer 4% lopend 6% auto 45% (elektrische) fiets 42% motor 1% bromfiets/ bromscooter 2% Bereikbaarheid per fiets en bus is prima Hoe tevreden of ontevreden men is over de bereikbaarheid van de binnenstad hangt nauw samen met het vervoermiddel waarmee men zelf meestal naar de Binnenstad komt. In de volgende drie tabellen komt dit duidelijk naar voren. De bereikbaarheid met de fiets is volgens de panelleden veruit het best. Meer dan 80% zegt daar tevreden over te zijn. Als men zelf meestal met de fiets gaat, dan is het tevredenheidpercentage nog iets hoger. Tabel 1: Tevredenheid over de bereikbaarheid van de Binnenstad per fiets meestal met meestal de fiets anders totaal tevreden tevreden noch ontevreden ontevreden weet niet/ n.v.t totaal percentages van Hoewel maar weinig Purmerenders met het openbaar vervoer naar de Binnenstad gaan, is 90% van degenen die dat wel doen, daar tevreden over. Komt men meestal met een ander vervoermiddel dan de bus dan is ongeveer 35% daar tevreden over. Bij dit percentage moet bedacht worden dat een ongeveer even groot deel van de bevolking het niet weet of van mening is dat de vraag voor hen niet van toepassing is; als je nooit met de bus gaat kun je daar ook geen oordeel over hebben. 10

12 Tabel 2: Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van de Binnenstad met openbaar vervoer meestal met openbaar vervoer meestal anders totaal tevreden tevreden noch ontevreden ontevreden weet niet/ n.v.t totaal percentages van Veel ontevredenen over bereikbaarheid per auto Over de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto is men duidelijk minder tevreden. Van de automobilisten is 31% tevreden en 38% ontevreden. Komt men meestal met een ander vervoermiddel dan zijn nog minder panelleden tevreden (21%). Wellicht komen zij meestal met een ander vervoermiddel vanwege de in hun ogen slechte bereikbaarheid van de binnenstad met de auto. Tabel 3: Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van de Binnenstad met de auto meestal met meestal de auto anders totaal tevreden tevreden noch ontevreden ontevreden weet niet/ n.v.t totaal percentages van Binnenstad goed toegankelijk voor voetgangers De toegankelijkheid van de Binnenstad voor voetgangers wordt goed beoordeeld. Er is maar een enkeling die de toegankelijkheid voor voetgangers als 'slecht' kwalificeert. De beoordeling van de toegankelijkheid van de binnenstad voor de mindervalide Purmerenders, wordt door de valide Purmerenders veel positiever beoordeeld dan door de minder valide Purmerenders zelf. Onder mindervalide Purmerenders verstaan we Purmerenders die niet zonder hulp van anderen of zonder hulpmiddelen 800 meter kunnen lopen. Van het Purmerendse internetpanel behoort 5% tot de groep mindervaliden. Voor gebruikers van scootmobielen, rolstoelen en rollators is de toegankelijkheid al wat minder uitgesproken positief en voor slechtzienden is die het minst. Wel zien we het percentage dat 'weet niet' antwoordt, oplopen tot meer dan 50% 11

13 Tabel 4: Toegankelijkheid Binnenstad beoordeeld door valide en mindervalide Purmerenders toegankelijk voor : beoordeeld goed +/- slecht weet totaal (n=) voetgangers valide mindervalide scootmobiel en valide rolstoelgebruikers mindervalide rollator valide mindervalide slechtzienden valide mindervalide

14 Ruim de helft ontevreden over parkeertarieven Over de parkeergelegenheid in de binnenstad voor auto's is 22% van de panelleden ontevreden. Dit is minder dan het percentage ontevredenen over de stallingmogelijkheden voor fietsers. Met name over de stallingmogelijkheden voor fietsers op de Koemarkt is men ontevreden. Over de parkeertarieven in de binnenstad is men nog ontevredener: ruim de helft zegt daar ontevreden over te zijn. Tabel 5: Wel of niet tevreden over: tevreden +/- ontevreden weet niet totaal parkeergelegenheid voor auto's parkeertarieven hoeveelheid stallingmogelijkheden voor fietsen op de Koemarkt hoeveelheid stallingmogelijkheden voor fietsen elders in de binnenstad kwaliteit van de fietsenrekken in de binnenstad De meeste panelleden (70%) blijven het antwoord schuldig op de vraag of er voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten zijn. Heeft men zelf een gehandicaptenparkeerkaart, dan vinden 2 van de 3 dat er te weinig parkeerplaatsen voor gehandicapten zijn. 13

15 Ruim 60% parkeert in een van de drie parkeergarages Voor Purmerenders die met de auto naar de binnenstad komen, is de parkeergarage in het Eggertcentrum de favoriete plek om de auto te parkeren: een op de drie vindt daar een parkeerplaats. Naar de tijdelijke parkeervoorziening 'Het Lammetje' gaat 20%, gevolgd door de Claxonate met 7%. Waar parkeert u de auto? Ergens anders 29% Eggert Centrum 34% Kanaalstraat 3% Terrein Purmersteenweg 3% Slotplein 4% Claxonate 7% Het Lammetje 20% Aan de panelleden is een vijftal stellingen voorgelegd over het parkeren in de binnenstad van Purmerend. Hieronder ziet u in hoeverre zij het met de stellingen eens of oneens zijn. Tabel 6: Eens of oneens (helemaal) eens +/- (helemaal) oneens weet niet totaal parkeergarage het Lammetje is overbodig Parkeergarage het Lammetje is lelijk auto parkeren moet zoveel mogelijk plaatsvinden buiten de binnenstad er is voldoende parkeerruimte voor de auto als ik naar de binnenstad kom, heb ik er geen bezwaar tegen 5 minuten te lopen vanaf de parkeerplaats Samengevat komt het er op neer dat er maar weinig Purmerenders zijn (3%), die parkeergarage het Lammetje overbodig vinden. Een grote meerderheid is het niet met de stelling eens. Over de stelling dat er voldoende parkeerruimte voor de auto is, zijn de meningen verdeeld; iets meer panelleden kiezen voor mee oneens (38%) dan voor mee eens (31%). Veel Purmerenders vinden Parkeergarage het Lammetje lelijk. Ruim 40% is deze mening toegedaan. Dit percentage is bijna twee keer zo hoog als het percentage dat het niet met de stelling eens is. 14

16 Het parkeren van auto's willen de Purmerenders het liefst zo veel mogelijk in de Binnenstad. Toch hebben 2 van de 3 Purmerenders er geen bezwaar tegen om 5 minuten vanaf de parkeerplaats te lopen naar de plek waar zij moeten zijn. Rapportcijfer verkeersveiligheid ruim voldoende Het gemiddelde rapportcijfer dat de panelleden geven voor de verkeersveiligheid in en rond de Binnenstad van Purmerend bedraagt 6,6. Gemiddelden tussen de 6,5 en 7,5 komen veel voor in tevredenheidonderzoeken en beoordelen we als ruim voldoende. Niet meer dan 15% van de panelleden geeft een cijfer dat lager is dan een 6. Verder is gevraagd naar de mate van tevredenheid over een aantal aspecten die te maken hebben met de verkeersveiligheid in de Binnenstad Tabel 7: Bent u tevreden of ontevreden met: tevreden +/- ontevreden weet niet totaal de verkeersmaatregelen in de binnenstad de straatverlichting in de binnenstad de veiligheid voor fietsers de veiligheid voor voetgangers Over het algemeen is men tevreden over de verkeersmaatregelen in de Binnenstad van Purmerend; de balans tevreden/ontevreden slaat duidelijk door in het voordeel van de tevredenen. Over de straatverlichting in de binnenstad zijn maar weinig Purmerenders ontevreden. Dit geldt ook voor de veiligheid voor voetgangers; slechts 10% is daar ontevreden over. De veiligheid voor fietsers wordt iets minder positief beoordeeld; ruim 20% is er ontevreden over. Panelleden vinden knelpunten stadsschouw ook onveilig Tijdens de binnenstadschouwen zijn een aantal specifieke knelpunten naar voren gekomen. Een aantal van deze punten is voorgelegd aan het internetpanel om te kijken in hoeverre deze door het internetpanel worden gedeeld. Het gaat over de (on)overzichtelijkheid van het Looiersplein tegenover garage Zijp, de situatie voor fietsers op de Gedempte Where ter hoogte van de Kolkstraat, de voorsorteerstrook voor fietsers midden op de Gedempte Singelgracht en het zebrapad op de Plantsoengracht naast de Wolthuisbrug. Dit zijn de bevindingen onder het internetpanel 15

17 Tabel 8: Hoe veilig of onveilig vindt u: (zeer) veilig +/- (zeer) onveilig weet niet totaal de verkeerssituatie op het Looiersplein, tegenover garage Zijp het zebrapad naast de Wolthuisbrug/parkeergarage het Lammetje de situatie voor fietsers op de Gedempte Singelgracht (voorsorteervak midden op de weg) de situatie voor fietsers op de Gedempte Where ter hoogte van de Kolkstraat Duidelijk komt tot uiting dat alle genoemde knelpunten door de panelleden worden onderschreven. Van alle genoemde knelpunten vindt minimaal een van de drie panelleden de genoemde punten onveilig. Bovendien zijn er meer mensen die deze punten onveilig vinden dan veilig. Gezien het vorenstaande is het niet zo verwonderlijk dat 40% van de panelleden het (helemaal) oneens is met de stelling dat fietsers en automobilisten elkaar rondom de binnenstad nauwelijks in de weg zitten. 16

18 Fietsers en automobilisten zitten elkaar rondom de binnenstad nauwelijks in de weg weet niet 1% (Helemaal) oneens 40% (Helemaal) eens 26% Niet eens/niet oneens 33% Meer dan helft ontevreden over rotondemodel Een heikel punt in de discussies over de verkeerssituatie in de Binnenstad is de vraag of het eenrichtingsverkeer in de Nieuwstraat en Westerstraat succesvol is of niet. Tabel 5: Bent u tevreden of ontevreden met: tevreden +/- ontevreden weet niet totaal eenrichtingsverkeer voor auto's in de Nieuwstraat eenrichtingsverkeer voor auto's in de Westerstraat De antwoorden van de panelleden laten weinig aan duidelijkheid te wensen over. Zowel over het eenrichtingsverkeer in de Westerstraat als in de Nieuwstraat is een meerderheid van de panelleden ontevreden; de percentages ontevredenen zijn ruim twee keer zo hoog als de percentages tevredenen. 17

19

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Internetpanel over de proef met de gratis bus

Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Mening internetpanel over nieuw afval inzamelsysteem

Mening internetpanel over nieuw afval inzamelsysteem Mening internetpanel over nieuw afval inzamelsysteem 2 Mening internetpanel over nieuw afval inzamelsysteem 3 In opdracht van: Wethouder J.Krieger Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel

Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel Stemintenties Purmerends Internetpanel 1 Gemeente Purmerend, Team B&I Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente

Nadere informatie

VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE

VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE Verwachtingen van Purmerenders bij contact met de gemeente 1 In opdracht van: Project Antwoord Raymond Gabriëls Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

KNELPUNTEN IN HET VERKEER

KNELPUNTEN IN HET VERKEER KNELPUNTEN IN HET VERKEER Gemeente Lansingerland Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 134 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Afdeling O&S december 2011 Inleiding Digipanel over "Duurzaam Deelvervoer" In steeds meer gemeenten in Nederland komen de laatste tijd autodeel initiatieven van de

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Onderzoek. en Statistiek. Onderzoek

Onderzoek. en Statistiek. Onderzoek Onderzoek en Statistiek Onderzoek Verkeer en Vervoer 2006 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Onderzoek en Statistiek Verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt bij: Gemeente Lelystad Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Gemeente Haarlem (Onderzoek en Statistiek, dr. J.M. Kersloot ) Datum: 11 december 2012 1. Aanleiding Bij de gemeente Haarlem leeft de vraag in welke mate het winkelend

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Parkeren

Hoofdstuk 25. Parkeren Hoofdstuk 25. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Jongeren, inwoners uit de Binnenstad, alleenstaanden en huishoudens met een lager inkomen hebben relatief

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers In het najaar van 2010 is het 23 e Zaanpanelonderzoek van start gegaan met een tweetal thema s: fietsparkeren bij

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg

Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg 12 maart 2016 Inleiding De winkelstraat Binnenweg Raadhuisstraat is al jarenlang onderwerp van gesprek. Er zijn al diverse onderzoeken geweest,

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

OMNIBUSENQUÊTE PURMEREND 2015 DEEL 1

OMNIBUSENQUÊTE PURMEREND 2015 DEEL 1 OMNIBUSENQUÊTE PURMEREND 2015 DEEL 1 Omnibusenquête Purmerend 2015 Deel 1 Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement gemeente Purmerend Omnibusenquête Purmerend, 2015 Team B&I, gemeente Purmerend Colofon

Nadere informatie

Beleving van de Giro d'italia Utrecht

Beleving van de Giro d'italia Utrecht Beleving van de Giro d'italia Utrecht Opdrachtgever: Provincie Utrecht ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER IN ENKHUIZEN

VERKEER EN VERVOER IN ENKHUIZEN VERKEER EN VERVOER IN ENKHUIZEN Enkhuizer Stadspanel Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM AMSTERDAM 020-3330670 Rapportnummer 2016/30 Datum Maart 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1 leden. Elk lid

Nadere informatie

Dordtenaren over mobiliteit

Dordtenaren over mobiliteit Dordtenaren over mobiliteit Uitkomsten Omnibusonderzoek 2016 Inhoud De gemeente Dordrecht gaat een nieuw mobiliteitsplan opstellen. In dat verband wil de gemeente graag weten wat er onder de bevolking

Nadere informatie

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015.

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015. M E M O Aan : Commissie SOB Van : Hans Krieger Tel. nr : 0299-452682 Datum : 8 oktober 2015 Onderwerp : Parkeertarieven binnenstad Purmerend Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Gezinnen met kinderen, de hoogste inkomensgroepen en mensen uit de buitenwijken van Leiden hebben relatief

Nadere informatie

LeidenPanel. Centrummarkt. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Centrummarkt. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Centrummarkt BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De Leidse weekmarkt op woensdag en zaterdag in het centrum van Leiden is van oudsher

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten 1 Colofon In

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Groen en blauw Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Papendrecht verandert van een groeigemeente in een dynamische beheergemeente. Belangrijk voor de gemeente is hierbij om het groen-blauwe

Nadere informatie

Aanleiding. Aantal reacties. Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Roermond Samenvatting Speeddates 21, 25 juni en 9 juli 2016

Aanleiding. Aantal reacties. Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Roermond Samenvatting Speeddates 21, 25 juni en 9 juli 2016 Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Roermond Samenvatting Speeddates 21, 25 juni en 9 juli 2016 Aanleiding Voor het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) is het belangrijk om in

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Tussen half december 2012 en begin januari 2013 is het JongerenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Bos en Lommer: sport, openbare ruimte en verkiezingen

Bos en Lommer: sport, openbare ruimte en verkiezingen Bos en Lommer: sport, openbare ruimte en verkiezingen Van 20 tot en met 28 april 2009 konden de leden van het Digitaal Burgerpanel Bos en Lommer meedoen aan de tweede meting. De enquête betrof drie onderwerpen:

Nadere informatie

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden In de eerste helft van februari 2013 is de leden van het LeidenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

OMNIBUSENQUÊTE PURMEREND 2011

OMNIBUSENQUÊTE PURMEREND 2011 OMNIBUSENQUÊTE PURMEREND 2011 Omnibusenquête Purmerend 2011 Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement gemeente Purmerend Colofon In opdracht van: Uitgave van: Projectleiding: Met medewerking van: Drukwerk:

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. l.q.sa^.ve^rvsw.^r.2014; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. l.q.sa^.ve^rvsw.^r.2014; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN Registratienummer: 1148631 Onderwerp.' Belastingmaatregelen 2015 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. l.q.sa^.ve^rvsw.^r.2014; gelet op artikel 225

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Internetpanel Hengelo jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Wijkgericht werken in Hengelo! Het thema van de laatste internetpeiling van was Wijkgericht werken. Binnen de gemeente Hengelo zijn verschillende

Nadere informatie

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Publieke dienstverlening en Stadhuis

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Publieke dienstverlening en Stadhuis Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Publieke dienstverlening en Stadhuis 1 Inleiding De gemeente Leiden is momenteel gehuisvest in verschillende

Nadere informatie

Enquête dorpsvisie Zuidoostbeemster

Enquête dorpsvisie Zuidoostbeemster Enquête dorpsvisie Zuidoostbeemster Toelichting Graag de antwoorden van uw keuze aankruisen. We zijn ons ervan bewust dat er veel open vragen in deze lijst staan. Als u geen antwoord weet, kunt u de vraag

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten vijfde peiling Oktober 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 5 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van de

Nadere informatie

fr+ gemeentebestuur Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement uw kenmerk Hoofdstuk 12 gaat over de gemeenteraad. bijlage(n):

fr+ gemeentebestuur Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement uw kenmerk Hoofdstuk 12 gaat over de gemeenteraad. bijlage(n): gemeentebestuur PURMEBEN fr+ Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement De gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1403613 datum 3 november 2017 ondenuerp Omnibusenquête 2017

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Bezoekers over De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Oktober 2014 Gemeente Oss Team Onderzoek en Statistiek 1 Wat is de blauwe zone? De blauwe zone gaat lang parkeren van auto's tegen door

Nadere informatie

Recreëren in Alblasserdam

Recreëren in Alblasserdam Recreëren in Alblasserdam Uitkomsten Bewonerspanel Alblasserdam Inhoud Deze factsheet biedt ten eerste inzicht in het gebruik en de waardering van recreatiemogelijkheden en voorzieningen in Alblasserdam

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Samenvatting Ruim acht op de tien van alle Leidenaren vindt de binnenstad voldoende

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

BELEIDSREGELS. Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

BELEIDSREGELS. Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken BELEIDSREGELS Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken Juli 2012 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...4 DOEL...4 BELEIDSREGELS...5 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALING...5 ARTIKEL 2 AANVRAAG GERESERVEERDE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Nadere informatie

P l a t f o r m P a r k e r e n n e d e r l a n d V e x Pa n Pa r k e e r o n d e r z o e k 2 010

P l a t f o r m P a r k e r e n n e d e r l a n d V e x Pa n Pa r k e e r o n d e r z o e k 2 010 P l a t f o r m P a r k e r e n N e d e r l a n d V e x pa n Pa r k e e r o n d e r z o e k 2 010-1 - U i t g e v o e r d d o o r T r e n d b o x 2010, Vexpan Platform Parkeren Nederland en Trendbox Alles

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind!

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! CBS De Rietzanger & OBS Ter Borch Februari/maart 2015 Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! In het jaar 2009 werd het Borchkwartier gebouwd. Al snel bleek dat beide scholen te maken hadden

Nadere informatie

Oosterheem: Hoe beoordelen bewoners hun wijk? Lennart Feijen (Commissielid Samenleving) Ing. Ewout den Heijer (Gemeenteraadslid)

Oosterheem: Hoe beoordelen bewoners hun wijk? Lennart Feijen (Commissielid Samenleving) Ing. Ewout den Heijer (Gemeenteraadslid) Oosterheem: Hoe beoordelen bewoners hun wijk? Lennart Feijen (Commissielid Samenleving) Ing. Ewout den Heijer (Gemeenteraadslid) Socialistische Partij Zoetermeer Stadhoudersring 12a 2713 GB ZOETERMEER

Nadere informatie

STRAATVERLICHTING in de Houtbuurt. De mening van de bewoners over de straatverlichting voor en na de komst van de LED-verlichting

STRAATVERLICHTING in de Houtbuurt. De mening van de bewoners over de straatverlichting voor en na de komst van de LED-verlichting STRAATVERLICHTING in de Houtbuurt De mening van de bewoners over de straatverlichting voor en na de komst van de LED-verlichting . STRAATVERLICHTING in de Houtbuurt in wijk t Hout in Helmond De mening

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

I N T E R N E T P A N E L O V E R

I N T E R N E T P A N E L O V E R I N T E R N E T P A N E L O V E R ONTMOETING EN WIJKCENTRA Het internetpanel over ontmoeting en wijkcentra 2 In opdracht van: Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling W. van Wetten S. Langeberg Uitgevoerd

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking over de aanpassingen van 2010 . Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

PARKEERVISIE BINNENSTAD PURMEREND

PARKEERVISIE BINNENSTAD PURMEREND PARKEERVISIE BINNENSTAD PURMEREND 2012-2015 Versie: 15 juni 2012 Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Actueel...3 1.4 Leeswijzer...4 2 Huidige parkeersituatie...5 3 Oplossingsrichtingen korte

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Beheer. bewonersvoorstel parkeren Land in Zicht.

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Beheer. bewonersvoorstel parkeren Land in Zicht. Gemeente Haarlem Haarlem drs. Cora-Yfke Sikkema Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Beheer Datum Ons

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie