Voorwaarden Elektronica- & Apparatuurverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model Z 03.5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Elektronica- & Apparatuurverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model Z 03.5."

Transcriptie

1 Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model Z A Inhoud Algemene bepalingen Artikel 1 2 Artikel 2 Verplichtingen van verzekerde 2 Rubriek A Materiële schadedekking Artikel 3 2 Artikel 4 Groepsindeling 3 Artikel 5 Draagwijdte dekking 3 Artikel 6 Omvang van de dekking 3 Artikel 7 Schadevergoeding 4 Artikel 8 Categorie wijziging / overdekking 4 Artikel 9 Onderverzekering 5 Rubriek B Dataschadedekking Artikel 10 5 Artikel 11 Aanvullende verplichtingen van verzekerde 5 Artikel 12 Omvang van de dekking 5 Artikel 13 Schadevergoeding 5 Rubriek C Bedrijfsschadedekking Artikel 14 6 Artikel 15 Omvang van de dekking 6 Artikel 16 Schadevergoeding 6 Artikel 17 Overdekking en onderverzekering 6 Artikel 18 Aanpassing verzekerd bedrag 6 Artikel 19 Bijzondere omstandigheden 7 Z

2 Pag. 2/7 Model Z Delta Lloyd Schadeverzekering NV Deze specifieke voorwaarden vormen één geheel met de Algemene voorwaarden van. Bij verschil tussen deze beide voorwaarden gaan de bepalingen van de specifieke voorwaarden vóór op de Algemene voorwaarden. Artikel 1 In deze verzekering wordt verstaan onder: Artikel 1.1 Verzekerde Dezelfde als verzekeringnemer tenzij anders is vermeld. Artikel 1.2 Eigen risico Het bedrag dat bij schade voor rekening van verzekerde blijft. Artikel 1.3 Beschadiging Fysieke aantasting die zich manifesteert in een blijvende verandering van vorm of structuur. Artikel 2 Verplichtingen van verzekerde 1 In aanvulling op de verplichtingen die vermeld zijn in de Algemene voorwaarden van geldt dat verzekerde verplicht is: 1 alle voorzorgen te nemen om de verzekerde objecten in goede bedrijfsvaardige toestand te houden en om schade te voorkomen, evenals ervoor zorg te dragen dat de wettelijke bepalingen en de voorschriften van de bevoegde autoriteiten betreffende de beveiliging en behandeling van deze objecten in acht worden genomen; 2 onmiddellijk kennis te geven van enige verandering aan of rondom de verzekerde objecten of aan het gebruik ervan, die van invloed is op het risico. Indien de maatschappij met een dergelijke verandering niet akkoord kan gaan, is zij gerechtigd om de verzekering ten aanzien van het desbetreffende object te beëindigen of op te schorten met inachtneming van een opzegtermijn van minstens 2 maanden, in welk geval zij het onverdiende gedeelte van de premie aan verzekerde zal restitueren; 3 op elk tijdstip waarop dit redelijkerwijs kan worden verlangd de maatschappij medewerking te verlenen bij de inspectie van de verzekerde objecten en de verlangde inlichtingen te verstrekken. 2 Verzekerde verliest aanspraak op schadevergoeding indien enige verplichting, uit hoofde van deze verzekering opgelegd, geheel of gedeeltelijk wordt overtreden of niet wordt nageleefd en daardoor de maatschappij in een redelijk belang is geschaad; Rubriek A Materiële schadedekking Artikel 3 In deze dekking wordt verstaan onder: Artikel 3.1 Verzekerde objecten Alle objecten behorende tot de in de polis of het (de) aanhangsel(s) genoemde groep(en), die aanwezig zijn op het (de) vermelde risicoadres(sen). Niet tot de verzekerde objecten behoren objecten waarbij verzekerde geen eigendomsbelang of ander belang uit een zakelijk recht heeft. Artikel 3.2 Computerapparatuur Informatieverwerkende systemen die geprogrammeerd kunnen worden teneinde informatie te manipuleren. Artikel 3.3 Randapparatuur Apparatuur die onvermijdelijk met de computerapparatuur verbonden dient te zijn om de functies uit te kunnen voeren waarvoor de apparatuur primair bedoeld is. Artikel 3.4 Standaard toepassingsprogrammatuur Bij de detailhandel of andere softwareaanbieder standaard verkrijgbare applicatie die zonder individuele aanpassingen wordt geïnstalleerd op computerapparatuur. De programmatuur dient onder licentie verkregen te zijn. Artikel 3.5 Besturingsprogrammatuur Een programma dat bedoeld is tezamen met hardware een goed werkend geheel te vormen. Artikel 3.6 Software De besturings- en toepassingsprogrammatuur. Artikel 3.7 Nieuwwaarde Het op de dag van de schade benodigde bedrag voor het verkrijgen van nieuwe objecten van dezelfde soort en kwaliteit, vermeerderd met de kosten van transport, bedrijfsklaar opstellen, eventuele rechten en belastingen. Artikel 3.8 Verzekerd bedrag De nieuwwaarde van de tot de verzekerde groep(en) behorende objecten. Artikel 3.9 Dagwaarde De nieuwwaarde onder aftrek van een redelijk bedrag wegens waardevermindering door veroudering en slijtage. Artikel 3.10 Totaal verlies Van totaal verlies is sprake indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten de dagwaarde van het verzekerde object onmiddellijk voor het voorval te boven gaan. Artikel 3.11 Onderhoudscontract Een contract dat voorziet in de naleving van de voorschriften van de fabrikant om het goed functioneren van het object in stand te houden. Het contract dient minimaal te voorzien in het jaarlijks controleren, reinigen en afstellen van het verzekerde object. Alle aanbevelingen uit het onderhoud, bijvoorbeeld het vervangen van versleten onderdelen, dienen direct te worden uitgevoerd. Artikel 3.12 Opruimingskosten De kosten voor demontage, wegruimen en afvoeren van het (de) verzekerde object(en), die niet reeds in de normale herstelkosten zijn begrepen en die het noodzakelijke gevolg zijn van een gedekte schade. Artikel 3.13 Overstroming Het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, oevers, sluizen en andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze verzekering gedekte gebeurtenis. Artikel 3.14 Gebrek Een minderwaardige eigenschap van een object, of enig deel daarvan, die een technisch soortgelijk object niet behoort te hebben.

3 Pag. 3/7 Model Z Delta Lloyd Schadeverzekering NV Artikel 3.15 Storing Een acute onderbreking of hapering van de werking van het verzekerde object zonder dat er eenduidig een beschadiging is vast te stellen. Artikel 3.16 Braak Het met geweld verbreken van een afsluiting. Artikel 3.17 Buitenbraak Braak aan de buitenzijde van een slotvast gesloten gebouw. Van een slotvast gesloten gebouw is sprake als alle gevel- en dakopeningen gesloten en geborgd zijn. Artikel 3.18 Brand Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Derhalve is onder andere geen brand: zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; doorbranden van elektrische apparaten en motoren; oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. Artikel 3.19 Blikseminslag Onder blikseminslag wordt verstaan een ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, waardoor ter plaatse van de blikseminslag aantoonbare schade is ontstaan aan het aardoppervlak en/of zich daarop bevindende zaken. Artikel 3.20 Lucht- of ruimtevaartuigen of meteorieten Het getroffen worden door een meteoriet, een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp. Artikel 3.21 Ontploffing Een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, met inachtneming van het hierna bepaalde: Binnen een vat Binnen een al dan niet gesloten vat dient een opening in de wand van het vat te zijn ontstaan door de druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen en door die opening dient de druk binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk te zijn geworden. Hoe de gassen of dampen zijn ontstaan respectievelijk of die al dan niet voor de ontploffing aanwezig waren, is niet relevant. Buiten een vat Buiten een vat moet die krachtsuiting het onmiddellijke gevolg zijn van een scheikundige reactie. Onder ontploffing wordt niet verstaan implosie. Artikel 4 Groepsindeling De objecten worden in de volgende groepen ingedeeld: Groep 1 Gebouwenapparatuur Alle aanwezige: elektronische beveiligingsapparatuur en blusinstallaties airconditioning en luchtbehandelingapparatuur verwarmingsinstallaties groepenkasten en verdeelinrichtingen liftinstallaties en roltrappen apparatuur voor tijdregistratie en toegangscontrole binnen en buiten het gebouw omroepinstallaties elektrische (rol)deuren en -hekken en tourniquets. Groep 2 Kantoorelektronica Alle aanwezige: vast opgestelde telefooncentrales en -toestellen fax-, kopieer- en frankeermachines vast opgestelde audiovisuele apparatuur computerapparatuur die uitsluitend gebruikt wordt voor de administratie van het eigen bedrijf, inclusief randapparatuur en standaard toepassings- en besturingsprogrammatuur. Tot deze groep behoort niet: handheld computers zoals palmtops en PDA s mobiele telefoons, blackberries, smartphones e.d. databekabeling en patchkasten. Groep 3 Winkelapparatuur Alle aanwezige: betaalsystemen en kassaregisters product herkenningssystemen weegautomaten, productsnijmachines koel-/vriesmeubels, -vitrines en -eilanden en koel-/vriescellen verpakking- en sealmachines flesseninnameapparatuur. Groep 4 Specifieke bedrijfsapparatuur Specifieke apparatuur voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteit (niet behorend tot de vorige groepen), inclusief computerapparatuur met de daarbijbehorende randapparatuur en standaard toepassings- en besturingsprogrammatuur, voorzover niet uitsluitend bestemd voor de administratie van het eigen bedrijf. Tot deze groep behoren niet: handheld computers zoals palmtops en PDA s mobiele telefoons, blackberries, smartphones e.d. Artikel 5 Draagwijdte dekking Een verzekerd object valt onder de werking van deze dekking indien het bedrijfsklaar binnen de in de polis genoemde gebouwen of terreinen is opgesteld: 1 en wordt gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd, 2 dan wel wordt gereinigd, geïnspecteerd, gerepareerd, gerevideerd, verplaatst, alsook tijdens het hiermee verband houdende demonteren en monteren. Artikel 6 Omvang van de dekking Artikel 6.1 Verzekerd is Tenzij in de polis anders is vermeld, is gedekt: A beschadiging een plotselinge en onvoorziene beschadiging ten gevolge van: 1 brand, blikseminslag, lucht- en ruimtevaartuigen, meteorieten en ontploffing; 2 overige van buiten komende onheilen; 3 een gebrek of de aard van het object. Schade ontstaan door een gebrek of de aard van elektronische componenten is uitsluitend gedekt voor elektronica en apparatuur welke gerekend vanaf het bouwjaar maximaal 5 jaar oud zijn. B storing een storing, waarbij het bedrijfsproces uitsluitend hersteld kan worden door vervanging van een of meerdere disfunctionerende onderdelen. Deze dekking bestaat uitsluitend indien een onderhoudscontract van toepassing is en is niet van toepassing voor computers en randapparatuur.

4 Pag. 4/7 Model Z Delta Lloyd Schadeverzekering NV C diefstal verlies van het verzekerde object door diefstal nadat toegang tot het gebouw is verkregen door buitenbraak. Als in de polis de dekking Materiële schade transport is vermeld, dan geldt in aanvulling op artikel 5 dat de onder A, B en C omschreven dekking tevens van toepassing is tijdens transport en verblijf van de verzekerde objecten binnen het in de polis genoemde verzekeringsgebied. Tevens is gedekt verlies van het verzekerde object door diefstal na braak uit een kofferruimte van een vervoermiddel waarvan de inhoud van buitenaf niet zichtbaar is. Indien een verzekerd object tussen en uur in een vervoermiddel achterblijft, dient dat vervoermiddel gestald te zijn in een afgesloten en voor derden niet toegankelijke ruimte. Artikel 6.2 Aanvullend verzekerd is Boven het verzekerde bedrag is/zijn gedekt: 1 De risico s van transport en verblijf bij reparatie Indien de reparatie plaatsvindt binnen de Benelux en Duitsland zijn, in geval van een gedekte schade, de risico s van transport en verblijf verzekerd tot maximaal euro per gebeurtenis, een en ander met uitsluiting van het bewerkingsrisico. 2 De bereddings- en opruimingskosten Het verzekerde bedrag voor de bereddings- en opruimingskosten bedraagt voor elk afzonderlijk 50% van het verzekerde bedrag per groep per risicoadres. 3 Schade aan overige zaken door brand Tot een bedrag van euro is schade door brand aan roerende zaken die niet verzekerbaar zijn onder de in artikel 4 genoemde groepen, gedekt voorzover de dekkingscomponent brand, blikseminslag, lucht- en ruimtevaartuigen, meteorieten en ontploffing (artikel 6.1.A.1) is verzekerd. Verzekerde dient hierbij als eigenaar of huurder een belang te hebben. Geen vergoeding wordt verleend indien deze schade onder enige andere verzekering is gedekt of gedekt zou zijn geweest indien deze verzekering niet zou hebben bestaan. Artikel 6.3 Niet verzekerd is Naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene voorwaarden van is ook niet verzekerd: 1 beschadiging van software die niet het directe gevolg is van een beschadiging van de hardware; 2 corrosie, erosie, slijtage en elke andere geleidelijke achteruitgang opgetreden als natuurlijk gevolg van de normale werking en het normale gebruik van het verzekerde object. Deze uitsluiting geldt voor dat onderdeel van het verzekerde object dat rechtstreeks door één van de hiervoor genoemde invloeden is getroffen, en is niet van toepassing op de beschadiging die daarvan het gevolg is; 3 schade ten gevolge van voortdurend overbelasten van of experimenteren met het verzekerde object, voorzover dat object daarvoor niet gebouwd is; 4 schade aan beweegbare (afdek)kappen, bekleding van walsen, verwisselbare gereedschappen en werktuigen, zoals slijpschijven, boren, messen, frezen en zeven, tenzij deze schade het gevolg is van een gedekte schade aan het verzekerde object; 5 schade aan of verlies van vloeistoffen, gassen, chemicaliën, katalysatoren, filter- en contact massa s, koelmedia en verbruiksartikelen; 6 schade aan of verlies van fundamenten, bemetseling, slangen, riemen, (transport)banden, lampen en audio- en videokoppen; 7 schade bestaande uit krassen en/of schrammen aan lenzen, tenzij door dezelfde gebeurtenis ook een andere gedekte schade is ontstaan; 8 (smelt)zekeringen, breekpennen, breekassen en dergelijke beveiligingen; 9 schade bestaande uit esthetische beschadigingen waardoor de goede technische werking van het object niet wordt beïnvloed; 10 waardevermindering; 11 schade veroorzaakt door overstroming, grondverzakking, aardbeving, aardverschuiving, vulkanische uitbarsting en natuurrampen. Artikel 7 Schadevergoeding De maatschappij vergoedt per gebeurtenis een schade op de volgende basis: 1a in geval van een herstelbare schade worden de reparatiekosten vergoed die gemaakt dienen te worden om de beschadiging op te heffen. In afwijking hiervan zal in geval van een schade door eigen gebrek van een object ouder dan vijf jaar, bij schade aan röntgen-, laser- en scanbuizen en bij een storing een lineaire aftrek op de materiaalkosten worden toegepast, gebaseerd op de verstreken levensduur ten opzichte van de verwachte levensduur van het beschadigde (deel van het) object. Voor röntgen-, laser- en scanbuizen zal uitgegaan worden van een verwachte levensduur van 5 jaar. De vergoeding bedraagt maximaal hetgeen in geval van een totaal verlies, als vermeld in artikel 7.2, moet worden betaald; 1b niet tot de reparatiekosten behoren de kosten: van een voorlopige reparatie; van een verandering, een verbetering of van een onderzoek die met de opheffing van de beschadiging geen verband houden; 2 in geval van diefstal of bij een totaal verlies van objecten die niet ouder zijn dan drie jaar wordt de nieuwwaarde vergoed. Voor objecten die ouder zijn dan drie jaar wordt de dagwaarde vergoed. De dagwaarde zal nooit minder bedragen dan 20% van de nieuwwaarde; 3 de kostentoeslagen voor overwerk en/of expreszendingen, alsmede de overige kosten ter bespoediging van de herstelling worden vergoed tot 50% van het schadebedrag zoals vastgesteld volgens artikel 7.1 of 7.2; 4 op de vergoeding als bedoeld in artikel 7.1, 7.2 en 7.3 komen de waarde van eventuele restanten en het in de polis vermelde eigen risico in mindering; 5 de kosten voor het vaststellen van de schade worden niet vergoed, met uitzondering van de in de Algemene voorwaarden van genoemde honoraria en kosten van de expert(s); 6 uiterlijk zes weken na ontvangst van alle benodigde gegevens zal de maatschappij de schade vergoeden. Artikel 8 Categorie wijziging/overdekking Indien in verband met nieuwe aanschaffingen binnen een verzekeringsjaar de verzekerde categorie onvoldoende is, wordt er dekking verleend tot het maximum van de naast hogere categorie. Vanaf de hoogste categorie bedraagt deze overdekking euro. Eenmaal per jaar wordt een onderhoudsformulier toegezonden waarin de maatschappij ter vaststelling van de premie voor het volgende verzekeringsjaar een actuele opgave vraagt van de verzekerde categorieën /het verzekerde

5 Pag. 5/7 Model Z Delta Lloyd Schadeverzekering NV bedrag. Indien het formulier niet binnen de in het formulier vermelde termijn wordt ingezonden, vervalt de overdekking totdat opgave wordt gedaan. Artikel 9 Onderverzekering Indien ten tijde van het ontdekken van de schade: op het risicoadres, blijkt dat rekening houdend met de overdekking in artikel 8, het verzekerde bedrag van de groep waartoe het beschadigde object behoort, lager is dan de nieuwwaarde van alle tot de verzekerde groep behorende objecten, zal de vergoeding van de schade, als bedoeld in artikel 7.1, 7.2 en 7.3, en de kosten, als bedoeld in artikel plaatsvinden naar evenredigheid. buiten het risicoadres, blijkt dat het verzekerde bedrag voor transport en verblijf lager is dan de totale nieuwwaarde van alle verzekerde apparatuur die buiten het risicoadres gebruikt wordt, zal de vergoeding van de schade, als bedoeld in artikel 7.1, 7.2 en 7.3, en de kosten, als bedoeld in artikel plaatsvinden naar evenredigheid. Rubriek B Dataschadedekking Artikel 10 In deze dekking wordt verstaan onder: Artikel 10.1 Gevaarsobjecten De verzekerde objecten behorende tot rubriek A. Artikel 10.2 Standaard toepassingsprogrammatuur Bij de detailhandel of andere softwareaanbieder standaard verkrijgbare applicatie die zonder individuele aanpassingen wordt geïnstalleerd op computerapparatuur. De programmatuur dient onder licentie verkregen te zijn. Artikel 10.3 Specifieke toepassingsprogrammatuur Op computerapparatuur te installeren individueel ontwikkelde dan wel aangepaste applicatie waarvan de ontwikkeling is afgesloten en waarvan door middel van testen is vastgesteld dat deze voldoet. Artikel 10.4 Besturingsprogrammatuur Een programma dat bedoeld is tezamen met hardware een goed werkend geheel te vormen. Artikel 10.5 Software De besturings- en toepassingsprogrammatuur. Artikel 10.6 Data Elk gegeven dat met de toepassingsprogrammatuur ingevoerd of verwerkt is. Artikel 10.7 Informatie Software en data. Artikel 10.8 Informatiedrager Medium waarop door computerapparatuur informatie kan worden vastgelegd, gemuteerd of verwerkt. Artikel 10.9 Dataschade Verminking of verlies van data die is vastgelegd op informatiedragers. Artikel Premier risque bedrag Het bedrag dat in geval van schade maximaal wordt vergoed ongeacht de werkelijke waarde van het verzekerde belang. Artikel Verzekerd bedrag Het premier risque bedrag dat gebruikt kan worden om reconstructiewerkzaamheden uit te voeren. Artikel 11 Aanvullende verplichtingen van verzekerde 1 De verzekerde dient ten minste eenmaal per week een volledige back-up te maken van alle data en deze op juistheid te controleren. De back-up procedure dient in een meergeneratie-systeem te worden uitgevoerd. 2 De back-up dient te worden opgeborgen in een datasafe of in een steen/hard pand, anders dan het pand waar de gevaarsobjecten zijn opgesteld. Artikel 12 Omvang van de dekking Artikel 12.1 Verzekerd is Indien uit de polis blijkt dat de Dataschadedekking is meeverzekerd, dekt deze verzekering de kosten om dataschade op te heffen. Deze schade dient rechtstreeks voort te vloeien uit een onder rubriek A gedekte schade aan een gevaarsobject. Dataschade die voortvloeit uit een storing volgens artikel 6.1.B van rubriek A is niet gedekt. Deze kosten, die voor de voortzetting van het bedrijf noodzakelijk worden geacht, dienen te zijn gemaakt in overleg met de maatschappij. Artikel 12.2 Niet verzekerd is Niet verzekerd is: 1 data die op het moment van ontstaan van de schade in bewerking zijn door toepassings- of besturingsprogrammatuur; 2 data die niet rechtstreeks uit vastgelegde gegevens gereconstrueerd kunnen worden; 3 derving van inkomsten. Artikel 13 Schadevergoeding De maatschappij vergoedt per gebeurtenis een schade op de volgende basis: 1 per gebeurtenis wordt, over een termijn van maximaal dertien achtereenvolgende weken na het ontdekken van de volgens rubriek A gedekte schade, ten hoogste uitgekeerd het verzekerde premier risque bedrag; 2 per verzekeringsjaar vergoedt de maatschappij ten hoogste eenmaal het verzekerde bedrag; 3 op de vergoeding als bedoeld in sub 1 wordt het in de polis vermelde eigen risico in mindering gebracht; 4 de kosten voor het vaststellen van de schade worden niet vergoed, met uitzondering van de in de Algemene voorwaarden van genoemde honoraria en kosten van de expert(s); 5 uiterlijk zes weken na ontvangst van alle benodigde gegevens zal de maatschappij de schade vergoeden.

6 Pag. 6/7 Model Z Delta Lloyd Schadeverzekering NV Rubriek C Bedrijfsschadedekking Artikel 14 In deze dekking wordt verstaan onder: Artikel 14.1 Bedrijfsschade De vermindering van de brutowinst. Artikel 14.2 Brutowinst De vaste kosten vermeerderd met de nettowinst respectievelijk verminderd met het nettoverlies. Dit is gelijk aan de opbrengst uit de bedrijfsactiviteiten verminderd met de variabele kosten. Artikel 14.3 Extra kosten De kosten die worden gemaakt om bedrijfsschade te voorkomen dan wel te beperken. Artikel 14.4 Gevaarsobjecten De verzekerde objecten van rubriek A. Artikel 14.5 Verzekerd bedrag De brutowinst over de komende 52 weken, die naar verwachting met de verzekerde objecten wordt gerealiseerd. Artikel 14.6 Referentieperiode De met de schadevergoedingstermijn vergelijkbare periode gelegen in de 52 weken die onmiddellijk voorafgaan aan de onderbreking van het bedrijfsproces. Artikel 14.7 Schadevergoedingstermijn De aaneengesloten periode waarover schadevergoeding plaatsvindt. De periode vangt aan onmiddellijk na de onderbreking van het bedrijfsproces en eindigt op het moment waarop de bedrijfsactiviteiten niet meer worden beïnvloed en zal nooit langer duren dan 52 weken. Artikel 14.8 Variabele kosten De kosten die direct afhankelijk zijn van het niveau van de bedrijfsactiviteiten en daarmee toe- of afnemen. Artikel 14.9 Vaste kosten De kosten die niet direct afhankelijk zijn van het niveau van de bedrijfsactiviteiten. Artikel 15 Omvang van de dekking Artikel 15.1 Verzekerd is Indien uit de polis blijkt dat de Bedrijfsschadedekking is meeverzekerd, dekt deze verzekering gedurende de schadevergoedingstermijn de bedrijfsschade die rechtstreeks voortvloeit uit een onder rubriek A gedekte schade. Bedrijfsschade die voortvloeit uit een storing volgens artikel 6.1.B van rubriek A, of uit schade aan computers of aan zaken die niet onder groepen 1 t/m 4 van rubriek A zijn verzekerd, is hierin niet begrepen. Artikel 15.2 Aanvullend verzekerd is In geval van een gedekte bedrijfsschade zijn tot het bedrag van de vermindering van de bedrijfsschade de extra kosten gedekt. De extra kosten die in overeenstemming met de maatschappij zijn gemaakt, worden zonodig boven het verzekerd bedrag vergoed, ook indien hiermee de beoogde vermindering van de bedrijfsschade niet wordt bereikt. Artikel 15.3 Niet verzekerd is Niet verzekerd is: 1 verlies direct of indirect veroorzaakt door beschadigdheid (waaronder begrepen bederf, achteruitgang in kwaliteit en waarde) van goederen of materiaal, waaronder grondstoffen, halffabrikaten en gereed product, hetzij opgeslagen, hetzij in behandeling; 2 boete of schadevergoeding aan derden, contractueel of uit anderen hoofde verschuldigd; 3 afschrijving op dubieuze debiteuren of op het getroffen gevaarsobject; 4 herstelkosten van het getroffen gevaarsobject; 5 bedrijfsschade die ook zou zijn ontstaan als de beschadiging of het verlies van een gevaarsobject niet zou hebben plaatsgevonden. Artikel 16 Schadevergoeding De maatschappij vergoedt per gebeurtenis de geleden bedrijfsschade op de volgende basis: 1 volgens de regeling waarbij de geleden bedrijfsschade gelijk is aan het verschil van de brutowinst gedurende de referentieperiode en de gerealiseerde brutowinst gedurende de schadevergoedingstermijn. Met de bijzondere omstandigheden, als genoemd in artikel 19, zal rekening worden gehouden; 2 indien het bedrijf of een gedeelte van het bedrijf van verzekerde na het optreden van een schade voorgoed wordt gestaakt of geliquideerd, wordt het verzekerde belang geacht niet meer aanwezig te zijn. In dat geval blijven de eventueel met betrekking tot deze schade ontstane aanspraken van verzekerde onder deze polis onverminderd van kracht, met dien verstande dat de schadevergoedingstermijn beperkt zal zijn tot tien achtereenvolgende weken. Deze verzekering vervalt zonder dat enige restitutie van reeds betaalde of kwijtschelding van nog niet betaalde premie zal plaatsvinden; 3 op de vergoeding als bedoeld in artikel 16.1 wordt het in de polis vermelde eigen risico in mindering gebracht; 4 de kosten voor het vaststellen van de schade worden niet vergoed, met uitzondering van de in de Algemene voorwaarden van genoemde honoraria en kosten van de expert(s); 5 uiterlijk 6 weken na ontvangst van alle benodigde gegevens zal de maatschappij de schade vergoeden. Artikel 17 Overdekking en onderverzekering 1 De brutowinst is gedurende het lopende verzekeringsjaar verzekerd tot maximaal 130% van het verzekerde bedrag. 2 Indien ten tijde van de onderbreking van het bedrijfsproces de verzekerde brutowinst lager blijkt te zijn dan de brutowinst over 52 weken voorafgaand aan de onderbreking, zal vergoeding van de bedrijfsschade, als bedoeld in artikel 16, en de vergoeding van de extra kosten, als bedoeld in artikel 15.2, plaatsvinden naar evenredigheid. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 19. Artikel 18 Aanpassing verzekerd bedrag Eenmaal per jaar wordt een onderhoudsformulier toegezonden waarin de maatschappij ter vaststelling van de premie voor het

7 Pag. 7/7 Model Z Delta Lloyd Schadeverzekering NV volgende verzekeringsjaar een actuele opgave vraagt van de verzekerde categorieën /het verzekerde bedrag. Indien het formulier niet binnen de in het formulier vermelde termijn wordt ingezonden, vervalt de overdekking totdat opgave wordt gedaan. Artikel 19 Bijzondere omstandigheden Met bijzondere omstandigheden die de brutowinst (zouden) hebben beïnvloed over de referentieperiode en/of over de schadevergoedingstermijn, indien de schade niet had plaatsgevonden, zal rekening worden gehouden.

Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verplichtingen van verzekerde

Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verplichtingen van verzekerde Voorwaarden Elektronica- & Apparatuurverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Amsterdam Model Z 03.5.02 A Inhoud Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Verplichtingen van verzekerde Rubriek A Materiële

Nadere informatie

Voorwaarden Computer Simple Risk verzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Computer Simple Risk verzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model Z 03.5.01 A Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de verzekering 2 Artikel 3 Aanvullende dekking voor bijzondere kosten 3 Artikel

Nadere informatie

INHOUD Begripsomschrijvingen Omvang van de verzekering Aanvullende dekking voor bijzondere kosten. Verplichtingen van verzekerde

INHOUD Begripsomschrijvingen Omvang van de verzekering Aanvullende dekking voor bijzondere kosten. Verplichtingen van verzekerde ALGEMENE VOORWAARDEN Computer Simple Risk verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL Z 03.5.01 A INHOUD Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN IPAD EN MAC BOOK VERZEKERING MINT 2013 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 16 De dekking 3 17 Aanvullend verzekerd

Nadere informatie

KVGO Machinebreuk en -bedrijfsschade

KVGO Machinebreuk en -bedrijfsschade KVGO Machinebreuk en -bedrijfsschade Hiermee wordt aangetekend dat: A. uitsluitend ten aanzien van de dekking onder deze clausule in artikel 1 van de polis, Begripsomschrijvingen, de definities voor nieuwwaarde

Nadere informatie

Elektronica- & Apparatuurverzekering. Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

Elektronica- & Apparatuurverzekering. Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE VOORWAARDEN Elektronica- & Apparatuurverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 0807.EA ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Omvang van de verzekering. Verplichtingen van verzekerde, algemeen. Verplichtingen van verzekerde bij schade. Automatische bijverzekering

Omvang van de verzekering. Verplichtingen van verzekerde, algemeen. Verplichtingen van verzekerde bij schade. Automatische bijverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN Garantieverzekering VE 9205 Delta Lloyd Schadeverzekering NV ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

Verplichtingen van verzekerde, algemeen. Verplichtingen van verzekerde bij schade. Aanpassing van premie en/of voorwaarden

Verplichtingen van verzekerde, algemeen. Verplichtingen van verzekerde bij schade. Aanpassing van premie en/of voorwaarden Computer Simple Risk verzekering Algemene voorwaarden VE 9903.CSR inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model LE 03.2.14 A Technische verzekering agrarische bedrijven Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Extra uitgebreid Glasverzekering Extra uitgebreid 2014 2014 1 / 8 2014.1 P2014.1 Voorwoord Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Bijzondere Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Bijzondere Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV BIJZONDER MINT 2015 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 Rubriek 1 Materiële schade 3 16 Groepsindeling 3 17 De dekking 3

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Elektronicaverzekering 2006

Aanvullende voorwaarden Elektronicaverzekering 2006 Aanvullende voorwaarden Elektronicaverzekering 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Verzekerd belang Artikel 8. Artikel 9. Verplichting bij beschadiging of vernieling Betaling

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Zonne-energie Verzekering

Bijzondere Voorwaarden Zonne-energie Verzekering Bijzondere Voorwaarden Zonne-energie Verzekering ZEV BIJZONDER MINT 2015 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 Rubriek 1 Materiële schade 3 16 Groepsindeling 3 17 De dekking 3 18 Voortaxatie

Nadere informatie

Machinebreukverzekering. Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

Machinebreukverzekering. Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE VOORWAARDEN Machinebreukverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 0601.MB ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

De computer en elektronicaverzekering biedt bescherming tegen de financiële gevolgen van schade aan computers en andere elektronische apparatuur.

De computer en elektronicaverzekering biedt bescherming tegen de financiële gevolgen van schade aan computers en andere elektronische apparatuur. Algemene voorwaarden Computer en elektronicaverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model Z 03.2.63 A Belangrijk om vooraf te weten De computer en elektronicaverzekering biedt bescherming

Nadere informatie

algemene Voorwaarden Machinebreukverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Technische Verzekeringen Inhoud

algemene Voorwaarden Machinebreukverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Technische Verzekeringen Inhoud algemene Voorwaarden Machinebreukverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV ModeL V 1101.MB onderdeel Technische Verzekeringen Inhoud algemene informatie Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Technische Verzekeringen

Technische Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Computer Simple Risk verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 0606.CSR ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Computer Simple Risk verzekering Versie 09-01

Algemene Voorwaarden. Computer Simple Risk verzekering Versie 09-01 Computer Simple Risk verzekering Versie 09-01 Inhoudsopgave Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verplichtingen van verzekerde (algemeen) Artikel 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Garantieverzekering. Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

Garantieverzekering. Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE VOORWAARDEN Garantieverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 0605.GAR ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

S C H O U T E N I N S U R A N C E I N T E R N A T I O N A L BV M A K E L A A R I N A S S U R A N T I Ë N

S C H O U T E N I N S U R A N C E I N T E R N A T I O N A L BV M A K E L A A R I N A S S U R A N T I Ë N BIJZONDERE VOORWAARDEN COMBINATIE VERZEKERING TECHNIEK CVT 2014 15 Verwijzing algemene voorwaarden Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden SII 2014 CVT Combinatie Verzekering

Nadere informatie

Machinebreukverzekering MBV06

Machinebreukverzekering MBV06 Machinebreukverzekering MBV06 Verzekeringsvoorwaarden De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht daarmede

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied... 3 1.2 Berekening van de premie... 3 1.2.1 Verrekening... 3 1.2.1.1

Nadere informatie

1.5 Informatiedrager Elk medium waarop voor de verzekerde objecten leesbare informatie kan worden opgeslagen.

1.5 Informatiedrager Elk medium waarop voor de verzekerde objecten leesbare informatie kan worden opgeslagen. SUPPLEMENT Elektronicaverzekering (VBE 2010-01) Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als uit de polis uitdrukkelijk blijkt dat deze dekking wordt verleend. Ze vormen één geheel met de algemene voorwaarden

Nadere informatie

3.1 Algemeen 3.2 Gedekte gebeurtenissen 3.3 Opruimingskosten 3.4 Aanvullende vergoedingen

3.1 Algemeen 3.2 Gedekte gebeurtenissen 3.3 Opruimingskosten 3.4 Aanvullende vergoedingen Voorwaarden Oogstproductenverzekering Agrarisch Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model L 03.2.16 A Inhoud ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN overgang

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.30 A Lichtreclame verzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413 Polisvoorwaarden Leegstaande woonhuizen Dit zijn de polisvoorwaarden van leegstaande woonhuizen. U vindt hier wanneer u verzekerd bent voor schade aan uw leegstaande woonhuis. Deze polisvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model TE 03.2.41 A Computerverzekering Het Ondernemerspakket Inhoudsopgave Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Model 20253 blad 1 Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Milieuschadeverzekering Agrarisch L 03.2.26 E. Inhoud

Milieuschadeverzekering Agrarisch L 03.2.26 E. Inhoud Voorwaarden Milieuschadeverzekering Agrarisch Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model L 03.2.26 E Inhoud ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN wat IS VERZEKERD

Nadere informatie

Aanvullende begripsomschrijvingen

Aanvullende begripsomschrijvingen algemene Voorwaarden Computer- en elektronicaverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV ModeL V 1006.CEV onderdeel technische Verzekeringen Inhoud ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Elektronicaverzekering ELV06

Elektronicaverzekering ELV06 Elektronicaverzekering ELV06 Verzekeringsvoorwaarden De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht daarmede één

Nadere informatie

Computerverzekeringen Ongespecificeerd Algemene voorwaarden VE 9903.CON

Computerverzekeringen Ongespecificeerd Algemene voorwaarden VE 9903.CON Computerverzekeringen Ongespecificeerd Algemene voorwaarden VE 9903.CON inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Koel-/vriesschadeverzekering. Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

Koel-/vriesschadeverzekering. Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE VOORWAARDEN Koel-/vriesschadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 0602.KVS ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Instrumentariumverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Inhoud 1 Begripsomschrijvingen... 2 1.1 Verzekeraar... 2 1.2 Verzekeringnemer... 2 1.3 Verzekerde... 2 1.4 Beredding... 2 1.5

Nadere informatie

ELEKTRONICAVERZEKERING ELV08

ELEKTRONICAVERZEKERING ELV08 ELEKTRONICAVERZEKERING ELV08 15 286 11-03 WV De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht daarmede één geheel

Nadere informatie

Technische Verzekeringen

Technische Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Computerverzekeringen Gespecificeerd Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 0606.CGE ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE EPALINGEN Artikel 1 egripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Glas

Voorwaarden verzekering Glas Voorwaarden verzekering Glas BVN 16-01 1/6 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? En voor

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

Voorwaarden en definities Greenservice contract

Voorwaarden en definities Greenservice contract Voorwaarden en definities Greenservice contract Definities Beschadiging Fysieke aantasting die zich manifesteert in een blijvende verandering van vorm of structuur, die naar verkeersopvattingen de gaafheid

Nadere informatie

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 320-00 Rubriek Casco Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 526-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Kostbaarhedenverzekering ZW-KO-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze verzekeringen

Nadere informatie

Voorwaarden Geldtransport- en berovingsverzekering

Voorwaarden Geldtransport- en berovingsverzekering Voorwaarden Geldtransport- en berovingsverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde waarden Geld en geldswaardig papier dat de verzekeringnemer uit hoofde van de uitoefening van zijn bedrijf

Nadere informatie

Koel-/vriesschadeverzekering. Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

Koel-/vriesschadeverzekering. Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE VOORWAARDEN Koel-/vriesschadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 1102.KVS ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.5.06 A Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen 4 Artikel 4 Dekking boven

Nadere informatie

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Inhoud Pagina Bui 1 Begrippen 2 Bui 2 Verzekeringsgebied 2 Bui 3 Omvang van de dekking 3 Bui 4 Eigen risico 4 Bui 5 Aanvullende

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Computer-/ Elektronicaverzekering

Computer-/ Elektronicaverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Computer-/ Elektronicaverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 664-03 Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.28 A Instrumenten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Dekkingsgebied 2 Bereddingskosten

Nadere informatie

Computer- / Elektronicaverzekering

Computer- / Elektronicaverzekering Home 1 Computer- / Elektronicaverzekering Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk Artikel 1.1 Begrippen Bijzondere polisvoorwaarden Computer- / Elektronicaverzekering Hoofdstuk Artikel 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Bedrijfsschadeverzekering B 03.2.90 A

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Bedrijfsschadeverzekering B 03.2.90 A Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.2.90 A Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polis 654-96 Home 1 Bijzondere polis 654-96 Titel (exact hetzelfde als Titelblad) Artikel D.1 Artikel D.2 Artikel D.3 Artikel D.4 Artikel D.5 Artikel D.6 Artikel D.7 Artikel D.8 Artikel D.9

Nadere informatie

Elektronicaverzekering ELV08 Verzekeringsvoorwaarden

Elektronicaverzekering ELV08 Verzekeringsvoorwaarden Elektronicaverzekering ELV08 Verzekeringsvoorwaarden 15 286 08-04 De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht

Nadere informatie

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.5.01 A Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzonder dekking 3 Artikel 4 Dekking boven

Nadere informatie

Voorwaarden Machinebreukverzekering Z A

Voorwaarden Machinebreukverzekering Z A Voorwaarden Machinebreukverzekering Z 03.2.43 A Belangrijk om vooraf te weten Wat is een machinebreukverzekering? De machinebreukverzekering biedt bescherming tegen de financiële gevolgen van schade aan

Nadere informatie

VOORWAARDEN Technische verzekering agrarische bedrijven MODEL Z 03.2.18 A ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

VOORWAARDEN Technische verzekering agrarische bedrijven MODEL Z 03.2.18 A ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD ALGEMENE INFORMATIE VOORWAARDEN Technische verzekering agrarische bedrijven MODEL Z 03.2.18 A INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verplichtingen van verzekerde, algemeen

Nadere informatie

PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014. Inhoudsopgave

PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014. Inhoudsopgave PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014 Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringnemer 1.1 Verzekeraars 1.2 Verzekerde 1.3 Aon 1.4 Bereddingskosten 1.5

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN 2. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 4 Schadevaststelling 4. Artikel 5 Automatische bijverzekering 4

ALGEMENE BEPALINGEN 2. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 4 Schadevaststelling 4. Artikel 5 Automatische bijverzekering 4 VOORWAARDEN Technische verzekering agrarische bedrijven Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL Z 03.2.18 A INHOUD ALGEMENE INFORMATIE 2 ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2

Nadere informatie

Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 )

Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 ) Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 ) Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Algemene uitsluitingen Artikel 4 Premie Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Inhoudsopgave. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

BGA 05. Productvoorwaarden Glasverzekering Vereniging van Eigenaren

BGA 05. Productvoorwaarden Glasverzekering Vereniging van Eigenaren BGA 05 Productvoorwaarden Glasverzekering Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Algemene uitsluitingen Artikel 4 Premie Artikel

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek C. Bijzondere. voorwaarden. Kantoorelektronicaverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek C. Bijzondere. voorwaarden. Kantoorelektronicaverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek C. Bijzondere voorwaarden Kantoorelektronicaverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek C, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Kantoorelektronicaverzekering 01/2013

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering

Kostbaarhedenverzekering Klaverblad Verzekeringen Kostbaarhedenverzekering Polisvoorwaarden nr. KB 15 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Computer- / Elektronicaverzekering

Polisvoorwaarden Computer- / Elektronicaverzekering Polisvoorwaarden Computer- / Elektronicaverzekering Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket [B/Ha/ZD/Ho]. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Computer- / Elektronicaverzekering

Polisvoorwaarden Computer- / Elektronicaverzekering Polisvoorwaarden Computer- / Elektronicaverzekering Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket [B/Ha/ZD/Ho]. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 330-00 Rubriek Extra Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 528-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden Uitgebreide Personal Computerverzekering

VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden Uitgebreide Personal Computerverzekering VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden Uitgebreide Personal Computerverzekering Nummer VSSDpc001 Artikel 1 Algemeen Deze overeenkomst heeft tot grondslag de gegevens zoals vermeld in het ingediende aanvraagformulier

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 20234 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter

Nadere informatie

Voorwaarden Glasverzekering

Voorwaarden Glasverzekering Voorwaarden Glasverzekering BGL15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB2017 Toelichting Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Is op het polisblad vermeld dat de Inboedelverzekering is afgesloten en heeft u de premie op tijd

Nadere informatie

Elektronica Maatwerkverzekering

Elektronica Maatwerkverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Elektronica Maatwerkverzekering Verzekeringsvoorwaarden EM 07 Algemene voorwaarden Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt - tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

C. Bijzondere Voorwaarden Kantoorelektronicaverzekering

C. Bijzondere Voorwaarden Kantoorelektronicaverzekering C. Bijzondere Voorwaarden Kantoorelektronicaverzekering U heeft bij ons een elektronicaverzekering gesloten. Daarmee verzekert u uw computers en uw elektronische kantoorapparatuur tegen schade. U wilt

Nadere informatie

IAK Kostbaarheden verzekering

IAK Kostbaarheden verzekering IAK Kostbaarheden verzekering Verzekeringsvoorwaarden KB14 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Kostbaarhedenverzekering KB14 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Kostbaarhedenverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR HOBBYKASSEN D.D. 01-01-1995 ONDERLINGE HAGELVERZEKERING MAATSCHAPPIJ AGRIVER B.A. Postbus 9-8060 AA Hasselt - Tel.: 038-4778585 INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Voorwaarden Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

Voorwaarden Machinebreukbedrijfsschadeverzekering Voorwaarden Machinebreukbedrijfsschadeverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Bedrijfsschade De vermindering van de brutowinst, gedurende de schadevergoedingstermijn,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB2012 Toelichting Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Als op het polisblad is vermeld dat de Inboedelverzekering is afgesloten en de premie die voor

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden Data-/programmatuurverzekering

Bijzondere polisvoorwaarden Data-/programmatuurverzekering Deze voorwaarden gelden uitsluitend voorzover hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Bijzondere polisvoorwaarden Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Hoofdstuk 3 Omschrijving

Nadere informatie

Machineschadeverzekering

Machineschadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Machineschadeverzekering Verzekeringsvoorwaarden MAC 07 S1663.75 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Nadere informatie

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD Voorwaarden Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.2.88 B Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Voorwaardenblad 06.7 Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Artikel 154-20.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Begrippen 3 1.1.1 Verzekerden 3 1.1.2 Verzekerde zaken 3 1.1.3

Nadere informatie

Voorwaarden Glasverzekering Vereniging van Eigenaren Juli

Voorwaarden Glasverzekering Vereniging van Eigenaren Juli Voorwaarden Glasverzekering Vereniging van Eigenaren BGA15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat

Nadere informatie

Voorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering Model B 03.5.06 B

Voorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering Model B 03.5.06 B B 03.5.06-0413 Bedrijfsschadeverzekering Model B 03.5.06 B Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen / algemene onderwerpen Verzekerde

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN 2 BIJZONDERE BEPALINGEN 5

ALGEMENE BEPALINGEN 2 BIJZONDERE BEPALINGEN 5 VOORWAARDEN Technische verzekering agrarische bedrijven Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL Z 03.2.18 B INHOUD ALGEMENE INFORMATIE 2 ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2

Nadere informatie

Verder kijken, verder komen. Uw voorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering. www.mandema.nl

Verder kijken, verder komen. Uw voorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering. www.mandema.nl Uw voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering www.mandema.nl VOORWAARDEN Bedrijfsschadeverzekering WWW.MANDEMA.NL Mandema en Partners Volmacht B.V. Amsterdam INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen/algemene

Nadere informatie

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering c#!!! cen tiwui beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering Eigen risico Artikel 6 Voor elke aansprakelijkheidsschade die binnen een termijn van 3 jaar (gerekend vanaf de schadedatum)

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Elektronica

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Elektronica CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Elektronica Horeca Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Amsterdam Model B 03.5.06 B Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen/algemene onderwerpen 1 Bedrijfsschade 2 Reconstructiekosten 3

Nadere informatie

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. Artikel

Nadere informatie

Pakketpolis voor Ondernemers SPVO 01/07. Module Gebouwen, Roerende zaken en Milieuschade

Pakketpolis voor Ondernemers SPVO 01/07. Module Gebouwen, Roerende zaken en Milieuschade Module Gebouwen, Roerende zaken en Milieuschade Voorwaarden Computer Simple Risk verzekering V 0606.CSR Voorwaarden Computer Simple Risk verzekering Data- en Software V 0606.CDS Clausuleblad CL 0606.CSR

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Module Bedrijfsschade

Bijzondere voorwaarden Module Bedrijfsschade Bijzondere voorwaarden Module Bedrijfsschade M-BS2015 Toelichting Bijzondere voorwaarden module Bedrijfsschade Als op uw polisblad staat dat u de module Bedrijfsschade heeft afgesloten, heeft u recht op

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Horeca

Aanvullende Voorwaarden Horeca Geld Horeca Versie 2.0 Let op! Deze Geld vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van BedrijfsImpulz Online. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt u

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Schade Nadere Omschrijvingen 37 Artikel 1

Nadere informatie

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002

Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002 Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Home 1 Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Hoofdstuk 4 Artikel 4.1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering

L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering Polisvoorwaarden Polismantel L.B.7. Wegwijzer zie artikel. Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Bijzondere dekkingen 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING. 1 Materiële schade 2 Opruimingskosten

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING. 1 Materiële schade 2 Opruimingskosten VOORWAARDEN Technische verzekering agrarische bedrijven Acura Assuradeuren Postbus 5083, 5800 GB Venray MODEL LE 03.2.14 B INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ALGEMENE INFORMATIE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Summa Polis voor Ondernemers

Summa Polis voor Ondernemers Summa Polis voor Ondernemers VOORWAARDEN Uitgebreide brandverzekering voor bedrijven Electronica (V0606 CSR, V0606CDS en CL0606CSR) Inleiding Deze overeenkomst beantwoordt aan de vereiste onzekerheid als

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie