Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep"

Transcriptie

1 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 september 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Prometics B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3089 JB) Rotterdam, aan de Heijplaatstraat 21 (hierna genoemd: curanda ), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer: Faillissementsnummer : F 11/561 Datum uitspraak : 23 augustus 2011 Curator : Mr. A.H. Nierman R-C : Mr. W. Reinds Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep Activiteiten onderneming : Volgens KvK: Engineering, ontwikkelen fabricage van onder andere prototypes metaal en/of kunststof en ontwikkeling van onderwijs-leerstof. Omzetgegevens : Volgens verklaringen van het bestuur: 2011: , : , : 2.640,00 Personeel gemiddeld aantal : Volgens KvK: 1. Verslagperiode : 27 maart 2012 tot en met 21 september 2012 Bestede uren in verslagperiode : Circa 8 uur en 50 minuten. Een afschrift van tijdregistratie per tijdschrijfgroep is als bijlage 1 bijgevoegd. Bestede uren Totaal : Circa 27 uur en 50 minuten. 1/9

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Statutair bestuurder en enig aandeelhouder van curanda is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heijplaat Holding B.V., welke vennootschap op haar beurt wordt bestuurd door de besloten vennootschappen Matwey Schut Beheer B.V. en CoHandling B.V. Uiteindelijke bestuurders van curanda zijn derhalve de heren M. Schut en M. Van der Velden als statutair bestuurders (en enig aandeelhouders) van deze vennootschappen. Uit verklaringen van het bestuur heeft de curator begrepen dat voorts sprake is van een derde aandeelhouder in Heijplaat Holding B.V., te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVR Projects B.V., bestuurd door de heer J. Vromans. 1.2 Winst en verlies 2011: : : Balanstotaal Op datum faillissement zou het balanstotaal van de vennootschap ,00 hebben bedragen. 1.4 Lopende procedures De curator is niet gebleken van lopende procedures anders dan incassopogingen. Waar van toepassing zijn procedures ingetrokken onder voorlopige erkenning van de ingestelde vorderingen. 1.5 Verzekeringen Voor zover nog sprake was van lopende verzekeringen zijn deze door de curator beëindigd. 1.6 Huur Curanda is partij geweest bij een huurovereenkomst terzake haar adres aan de Heijplaatstraat 21, te Rotterdam. Dit betreft bedrijfsruimte in het voormalige RDM-gebouw, thans de RDM-campus. Curanda huurde de ruimte van het Havenbedrijf Rotterdam, evenwel ontstond een geschil met betrekking tot lekkage en de waterschade die curanda terzake leed. In een mediation traject is beëindiging van de huurovereenkomst (met wederzijds goedvinden) bereikt, waarbij partijen elkaar over en weer (huurvordering enerzijds, schadeclaim anderzijds) finale kwijting zouden hebben verleend. De curator is dienaangaande in onderzoek. De curator heeft bevestigd dat sprake is geweest van finale kwijting tussen partijen. Als zodanig is geen sprake van (rest-)vorderingen over en weer. 1.7 Oorzaak faillissement Met betrekking tot de oorzaak van het faillissement heeft de heer Van der Velden het volgende verklaard: De onderneming van curanda is gestart met het oog op het bieden van technisch hoogwaardige dienstverlening op het gebied van (metaal-)verspaning. Daarbij werd vooreerst beoogd om in samenwerking met scholen ook opleidingstrajecten aan te bieden waarbij theorie en praktijk (met 2/9

3 machines die in de regel voor scholen te duur zijn) gezamenlijk konden worden onderwezen. De machine(s) van curanda werden oorspronkelijk geleased van Siemens. Curanda had de leaseovereenkomsten overgenomen van een andere onderneming, welke reeds voorafgaand aan het faillissement van curanda zelf is gefailleerd. Zustervennootschap MuFacts B.V. (door de Rechtbank Breda in staat van faillissement verklaard op 11 januari jl, F11/17 Breda) ontwikkelde software waarmee de machine(s) werden aangestuurd. Het geheel werkte als beoogd, nu de combinatie van software-matige simulaties om instellingen te optimaliseren resulteerde minimale downtime, resulterend in een hoog rendement voor de machine. Al snel bleek dat de scholings-activiteiten achterbleven bij de productie-activiteiten. Daarbij ging Prometics zich toeleggen op ontwikkeling van een prototype machine-klem, aangedragen door een (voormalige en sindsdien uitgekochte) aandeelhouder, dhr. Huismans. De omzet vertoonde in het eerste volledige boekjaar een zeer behoorlijk resultaat, al bleef winst uit. De oorz aken daarvoor zouden zijn gelegen in de waterschade, aankoop van gereedschappen. Nadere investeringen bleven uit nu de verkoopresultaten van zustervennootschap MuFacts tegenvielen, terwijl de R&D activiteiten hoge kosten meebrachten. Daarop bleek voorts dat de te ontwikkelen machineklem een kopie was van een bestaande klem, zodat productie zou stuiten op licentieproblemen. De problemen signalerende heeft het bestuur getracht om de onderneming van de hand te doen aan opdrachtgevers. Resultaten bleven uit nu de lessor van de machines (ABN Lease, op haar beurt terzake overnemende partij van Siemens Lease) geen toestemming wenste te geven voor de noodzakelijke contractsovernames. Toen daarop de grootste opdrachtgever van curanda haar (aan curanda uitbestede) productie elders voort ging zetten slaagde curanda er niet in om aan haar verplichtingen ten opzichte van de lessor te voldoen, welke daarop de machines heeft ingenomen uit hoofde van de lease-voorwaarden. Crediteuren van curanda vroegen daarop het faillissement van curanda aan. De afgelopen verslagperiode heeft geen nadere inzichten opgeleverd met betrekking tot de oorzaak en achtergrond van het faillissement. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring Volgens KvK: Aantal in jaar voor faillietverklaring De heer Van der Velden heeft terzake verklaard dat curanda over 4 arbeidskrachten beschikte. Geen van de werknemers was nog in dienst op datum faillissement nu in twee gevallen sprake zou zijn van beëindiging van de overeenkomsten met wederzijds goedvinden, voor het overige zouden de contracten wegens verloop en ontslag zijn beëindigd. 2.3 Datum ontslagaanzegging 3/9

4 2.4 Werkzaamheden De curator heeft een enkele werknemer naar het UWV verwezen in verband met mogelijk resterende aanspraken. De boedel heeft terzake tot dusver geen nadere vordering ontvangen, noch van werknemer, noch van het UWV. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Curanda beschikte niet over enige onroerende zaken. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage 3.5 Werkzaamheden Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving Curanda beschikte naast de geleasde machines slechts over een zeer beperkte kantoorinventaris. Voor zover deze is achtergebleven bij beëindiging van de huurovereenkomst zouden deze zijn opgeslagen bij derden. De curator verricht terzake onderzoek, temeer nu terzake mogelijk pandrechten van toepassing zijn. De kantoorinventaris vertegenwoordigt mede gezien de vermoede kosten van verkoop en de onderhavige kosten van opslag een negatieve waarde. Derhalve zal de curator niet overgaan tot liquidatie van deze zaken. 3.7 Verkoopopbrengst 3.8 Boedelbijdrage 4/9

5 3.9 Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Werkzaamheden Voorraden/onder handen werk 3.11 Beschrijving Een beperkte hoeveelheid onderdelen en klemmen zou bij derden zijn opgeslagen. Vide Verkoopopbrengst 3.13 Boedelbijdrage 3.14 Werkzaamheden Geen Andere activa 3.15 Beschrijving De curator is niet gebleken van overig actief Verkoopopbrengst 3.17 Werkzaamheden De curator zal behoudens nadere aanknopingspunten zijn onderzoek afronden. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Blijkens de administratie van curanda zou sprake zijn van een debiteurenportefeuille ter grootte van Er zou evenwel sprake zijn van voor verrekening vatbare tegenvorderingen, zodat incasso vooralsnog niet als kostenefficiënt kan worden beschouwd. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage. 5/9

6 4.4 Werkzaamheden Onderzoek verrichten naar (eventuele) overige debiteuren. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) In ieder geval is sprake van een vordering van ABN AMRO Lease B.V. ter grootte van EURO , Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden Voor zover aanwezig, pandrechten op inventaris en debiteuren. 5.4 Separatistenpositie Als vooromschreven. 5.5 Boedelbijdragen Nog niet bekend. 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie /zekerheden Volgens opgave van de bestuurder zijn de bedrijfsactiviteiten reeds voor datum faillissement stilgelegd. 6.2 Financiële verslaglegging 6.3 Werkzaamheden 6/9

7 Doorstart 6.4 Beschrijving De curator ziet geen mogelijkheden terzake. 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator onderzoekt de aangeleverde bescheiden. Naar het zich laat aanzien heeft curanda voldaan aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW. 3 e verslag: De boekhouding is nog onderwerp van onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen 3 e verslag: Volgens opgave van de directie zou het 1 e boekjaar van failliet eindigen op 31 december Dit is nog onderwerp van onderzoek. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Bewijzen van volstorting zijn opgevraagd, maar nog niet ontvangen. 3 e verslag: De curator is genoegzaam gebleken dat de aandelen in het kapitaal van curanda zijn volgestort. 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek bij curator. 3 e verslag: In onderzoek bij de curator. 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek bij curator. 3 e verslag: In onderzoek bij de curator. 7/9

8 7.7 Werkzaamheden Onderzoek verrichten als vermeld. 3 e verslag: onderzoek verrichten naar administratie, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. 8. Garantstellingsregeling 8.1 Garantstelling Nee. 8.2 Bedrag 8.3 Verstrekt 8.4 Werkzaamheden 9. Crediteuren 9.1 Boedelvorderingen Tot heden zijn geen boedelvorderingen bekend. Rekening dient te worden gehouden met algemene faillissementskosten, waaronder het salaris van de curator, huur, salaris en kosten van personeel. 9.2 Pref. vordering fiscus De Belastingdienst heeft vooralsnog een preferente vordering ter verificatie bij de curator ingediend ter grootte van 2.154, Preferente vordering UWV UWV heeft vooralsnog geen preferente vordering ter verificatie bij de curator ingediend. 9.4 Andere preferente crediteuren Er is vooralsnog sprake van twee overige preferente crediteuren: Blomix B.V. ( 1.089,34) en M.N. Services N.V. ( 2.955,17) 9.5 Aantal concurrente crediteuren Vooralsnog Bedrag concurrente crediteuren ,56. 8/9

9 9.7 Verwachte wijze van afwikkeling Het faillissement wordt bij de rechtbank voorgedragen voor beëindiging wegens de toestand van de boedel ex art. 16 Fw. 9.8 Werkzaamheden 2 e verslag: Onderzoek als hiervoor vermeld afronden. Nu voor het overige geen werkzaamheden resteren lijkt een spoedige afwikkeling geïndiceerd. 3 e verslag: Onderzoek verrichten als vermeld onder 7.5 en Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement 3 e verslag: Nog niet bekend Plan van aanpak Onderzoek verrichten naar onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen Saldo boedelrekening Nihil Indiening volgend verslag Uiterlijk op 24 maart Status van dit verslag Dit verslag dient in samenhang te worden gelezen met de eerdere verslaglegging en is gebaseerd op de informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen financiële gegevens op enig moment aangepast kunnen worden. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht één en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven Rechter-Commissaris Voor zover vereist heeft de Rechter-Commissaris toestemming gegeven voor de rechtshandelingen van de curator, zoals vermeld in dit verslag. 9/9

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 september 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 september 2012 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum:

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 DE PAPIEREN VERSIE VAN HET VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET DIGITALE VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 Gegevens onderneming : Meba Techniek B.V., h.o.d.n. MEBE Services, statutair gevestigd

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid One-to-Market B.V., tevens handelende onder de namen Onetomarket alsmede

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 8 april 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Aannemingsbedrijf A.J. Verweijen, statutair gevestigd te Bemmel en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie