ARBIS Assurantiesoftware Bestelformulier voor het Assurantie Relatie Beheer en Informatie Systeem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBIS Assurantiesoftware Bestelformulier voor het Assurantie Relatie Beheer en Informatie Systeem"

Transcriptie

1 Aanvrager Telefoon: Fax: ARBIS Assurantiesoftware Bestelformulier voor het Assurantie Relatie Beheer en Informatie Systeem Bedrijfsnaam: Straat: Postbus: Postc.& Plaats: Pc. en Plts: Telefoon: FAX: adres: Contactpersoon: Functie: KvK-nummer: AFM Verg.nummer: BTW nummer: Entreekosten (éénmalig) 195,00 Doorlopende termijnlicentie per maand 33,00 PDF scanmodule optie 4,00 Urenregistratie optie 4,00 Multi PDF Binder optie 0,00 Subtotaal exclusief éénmalige entreekosten, Toeslag. werkplekken à 1,25 per werkplek, Kosten voor conversie*, * Totaal termijn-licentiekosten exclusief BTW:, *De kosten zoals deze zijn geoffreerd voor werkzaamheden die zijn/worden uitgevoerd in verband met het converteren van aangeleverde bestanden. Het bedrag dat is geoffreerd dient ter bevestiging van de opdracht door opdrachtgever (ondergetekende) zelf te worden ingevuld. Wij gaan akkoord met een doorlopende machtiging voor de maandelijkse automatische afschrijving van de verschuldigde termijn-licentiekosten zoals hierboven omschreven. Hiervoor hebben wij het bijgevoegde formulier Doorlopende machtiging ingevuld en ondertekend. De doorlopende termijnlicentie heeft een duur van telkens 24 maanden met stilzwijgende verlenging en een opzegtermijn van 3 maanden. Betaling geschiedt door middel van een automatische machtiging. Ongeacht de overeengekomen incassowijze blijft ondergetekende gedurende de contractsduur altijd verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de verschuldigde kosten die aan het gebruiksrecht van de Software zijn verbonden. Indien de verschuldigde kosten niet of niet tijdig worden voldaan is sprake van overschrijding van het gebruiksrecht. Naam: Handtekening: Alle bedragen zijn exclusief BTW. ARBIS wordt afgeleverd op het door u hierboven aangegeven adres. Updates (indien van toepassing) zullen op dezelfde wijze aan u worden toegezonden. Het is daarom van belang dat u het adres controleert voordat u de opdracht aan ons verstuurt en ons tijdig van eventuele veranderingen op de hoogte brengt. Ondergetekende verklaart te hebben kennisgenomen van de voorwaarden die met dit document zijn meegeleverd. Dit formulier faxen naar Of mailen naar of opsturen in een gesloten enveloppe zonder postzegel aan:

2 Telefoon: Fax: DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA Bestelformulier voor de SEPA Direct Debit module Wij hebben belangstelling voor de SEPA DD incassomodule en verzoeken u ons deze zo spoedig mogelijk te leveren. Deze module is uitsluitend verkrijgbaar in combinatie met een ARBIS termijnlicentie. Aanvrager Bedrijfsnaam: adres: Contactpersoon: Mijn productcode: AR Mijn serienummer: U vindt het serienummer via de menuoptie Info > De entreekosten voor levering en implementatie van de SEPA Direct Debit incassomodule worden gezamenlijk gefactureerd en gelijktijdig met de eerste incasso-opdracht automatisch afgeschreven van het opgegeven rekeningnummer. Eenmalige aanschafkosten SEPA Direct Debitmodule 185,95 BTW 39,05 ====== Totaal: 225,00 Doorlopende termijnlicentie maandelijks 12,40 BTW 2,60 Totaal: 15,00 Dit formulier faxen naar , mailen naar of opsturen in een gesloten enveloppe zonder postzegel aan:

3 Incassant: NL50ZZZZ NS HILVERSUM NEDERLAND Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Land: IBAN: BIC: Plaats en datum:. - - Handtekening: Dit formulier faxen naar Of mailen naar of opsturen in een gesloten enveloppe zonder postzegel aan:

4 ARBIS Assurantiesoftware ASSUWARE SOFTWAREOVEREENKOMST Voorwaarden behorende bij het Assurantie Relatie Beheer en Informatie Systeem BELANGRIJK: LEES DE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT. ASSUWARE IS BEREID EEN LICENTIE OP DE SOFTWARE TE VERLENEN AAN U ALS DE PERSOON, DE ONDERNEMING OF DE JURIDISCHE ENTITEIT DIE GEBRUIK ZAL MAKEN VAN DE SOFTWARE (HIERNA TE NOEMEN "U OF UW") ONDER DE VOORWAARDE DAT U ALLE BEPALINGEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ACCEPTEERT. DIT IS EEN WETTELIJK EN AFDWINGBAAR CONTRACT TUSSEN U EN ASSUWARE. DOOR DIT PAKKET TE OPENEN, OP DE KNOP "JA" OF EEN ANDERE KNOP MET TEKST DIE UW AKKOORD MET DE VOORWAARDEN AANGEEFT TE DRUKKEN, OF DOOR OP ANDERE ELEKTRONISCHE WIJZE UW GOEDKEURING TE KENNEN TE GEVEN, OF DOOR DE SOFTWARE TE LADEN, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN, KLIK DAN OP DE KNOP "NEE" OF EEN ANDERE KNOP MET TEKST DIE UW AFWIJZING VAN DE VOORWAARDEN AANGEEFT, OF GEEF OP ANDERE WIJZE AAN DAT U NIET AKKOORD GAAT, GEBRUIK DE SOFTWARE VERDER NIET EN NEEM, INDIEN U GEEN GEBRUIK HEEFT GEMAAKT VAN EEN PROEFLICENTIE BINNEN DERTIG (30) DAGEN NA AANKOOP CONTACT OP MET ASSUWARE VOOR DE TERUGGAVE VAN HET AANKOOPBEDRAG. HIERMEE KOMEN ALLE EERDERE VOORWAARDEN TE VERVALLEN Licentie. De bij deze licentie behorende software (samen de "Software") is eigendom van of zijn licentiegevers en is beschermd door de auteurswetgeving. Hoewel de Software eigendom van blijft, hebt u na acceptatie van deze licentie bepaalde rechten voor het gebruik van de Software. Deze licentie is van toepassing op alle releases, revisies of uitbreidingen van de Software die u kan bezorgen. Uw rechten en plichten ten aanzien van het gebruik van deze Software bestaan uit het volgende: U bent gerechtigd: A. één kopie van de Software op één computer te gebruiken; als deze licentie is vergezeld van of wordt voorafgegaan of gevolgd door een Licentiemodule, mag u van de Software waarvoor u een licentie heeft verleend, het aantal kopieën maken dat in de Licentiemodule is vermeld; uw Licentiemodule is het bewijs van uw recht deze kopieën te maken; B. één kopie van de Software te maken voor archiveringsdoeleinden, of de Software naar een vaste schijf te kopiëren en het origineel voor archiveringsdoeleinden te bewaren; C. de Software op een netwerk te gebruiken, mits u voor elke computer die de Software via het netwerk kan benaderen een licentie heeft verkregen; D. na schriftelijke kennisgeving aan de Software op een permanente basis over te dragen aan een andere persoon of een andere entiteit, mits u zelf geen kopieën van de Software behoudt en degene aan wie de Software is overgedragen akkoord gaat met de bepalingen uit deze licentie. U bent niet gerechtigd: E. de bij de Software geleverde gedrukte documentatie te kopiëren; F. enig deel van de Software in licentie te geven, te verhuren of te leasen; de Software te reverse-engineeren, te decompileren, te disassembleren, te wijzigen, te vertalen, pogingen te ondernemen om de broncodes van de Software te ontdekken, of de Software als basis voor andere producten te gebruiken; G. een eerdere versie of kopie van de Software te gebruiken wanneer u eenmaal een vervangende set schijven of een upgradeversie hebt ontvangen; bij het upgraden van de Software moeten alle kopieën van de eerdere versie worden vernietigd; H. een latere versie van de Software te gebruiken dan de nu geleverde versie van de Software, tenzij u een upgrade hebt aangeschaft of anderszins het recht hebt verkregen om de latere versie te gebruiken; I. om, als u de Software hebt ontvangen op media met daarop meerdere -producten, andere - Software van die media te gebruiken waarvoor u geen toestemming hebt gekregen door middel van de Licentiemodule; J. de Software te gebruiken op wijzen die niet in deze licentie zijn goedgekeurd. K. De software te gebruiken indien verschuldigde kosten verband houdende met het recht op gebruik van de Software niet of niet tijdig zijn voldaan. Betaling: Betaling geschiedt door middel van een automatische machtiging. U blijft ongeacht de overeengekomen incassowijze gedurende de contractsduur altijd verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de verschuldigde kosten die aan het gebruiksrecht van de Software zijn verbonden. Indien de verschuldigde kosten niet of niet tijdig worden voldaan is sprake van overschrijding van het gebruiksrecht. U mag vanaf dat moment de Software niet meer gebruiken. Contractsduur: De contractsduur is overeenkomstig de op het aanvraagformulier aangegeven termijn. Indien geen contractsduur is vermeld, geldt een contractsduur van telkens 24 maanden met een stilzwijgende verlenging en een opzegtermijn van 3 maanden.

5 Prijs: De prijs is exclusief BTW en andere heffingen. heeft het recht om prijzen en tarieven zonder voorafgaande mededeling één maal per kalenderjaar aan te passen. Indien de aanpassing een verhoging betreft, zal deze voor de gebruiksgerechtigde van deze kopie per kalenderjaar nooit meer zijn dan 7%. Gebruik op een netwerk: De licentie voor het gebruik op een netwerk wordt geacht te zijn verkregen indien aan een juiste opgave is gedaan van het aantal opgegeven computers die de Software via het netwerk kunnen benaderen. Deze opgave dient als basis voor het berekenen van een toeslag. De eerste opgave geschiedt altijd door middel van een aanvraagformulier waarop het aantal computers - doorgaans nader omschreven op het aanvraagformulier als werkplekken - moet worden vermeld. Bij wijziging van het aantal computers dient hiervan terstond in kennis te worden gesteld. In geval van een onjuiste of niet tijdige opgave en voor zover hierdoor op enigerlei wijze wordt benadeeld, is sprake van overschrijding van het gebruiksrecht. Indien door u aannemelijk kan worden gemaakt, dat er geen sprake is van opzet, worden uitsluitend de werkelijk verschuldigde kosten - met inbegrip van de kosten voor eventuele verstreken perioden - in rekening gebracht vermeerderd met een boete van 100%. Overschrijding van het gebruiksrecht: Indien sprake is van overschrijding van het gebruiksrecht, verbeurt u onverwijld en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst aan een boete van 7.500,-- per keer en 1.000,-- per dag of gedeelte daarvan zolang sprake is en is geweest van overschrijding van het gebruiksrecht. Onderhoud: Onder onderhoud wordt uitsluitend verstaan het onderhouden van de Software door middel van het aanbieden van updates, patches en hotfixes hierna te noemen Onderhoudsproducten. Indien u recht heeft op (jaarlijks of periodiek) onderhoud, kunt u indien dit noodzakelijk vindt Onderhoudsproducten ontvangen. Onderhoudsproducten kunnen o.a. correcties op geconstateerde fouten of aanpassingen van de Software bevatten. U bent zelf verantwoordelijk voor het behoud van uw originele bestanden bijvoorbeeld door het maken van een kopie van alle bestanden voordat u een Onderhoudsproduct installeert. is niet verplicht tot het herstellen van bestanden. garandeert niet dat de Software na het installeren van een Onderhoudsproduct voldoet aan de door u gestelde eisen, dat de werking van de Software na het installeren van een Onderhoudsproduct ononderbroken zal zijn of dat de Software na het installeren van een Onderhoudsproduct vrij van fouten is. Beperkte garantie: garandeert dat de media via welke de software wordt gedistribueerd vrij zijn van defecten gedurende een periode van zestig (60) dagen vanaf de datum van levering van de Software aan u indien en voor zover van media gebruik wordt gemaakt. Uw enige verhaalsmogelijkheid in geval van niet-nakoming van deze garantie bestaat uit ofwel vervanging door van defecte media die binnen de garantieperiode aan zijn geretourneerd, ofwel teruggave van het aankoopbedrag van de Software. Indien het een overeenkomst betreft waarbij sprake is van periodieke betalingen, bedraagt de teruggave nooit meer dan het totaal van het aantal verrichte periodieke betalingen gedurende het kalenderjaar waarin aanspraak op teruggave wordt gemaakt. garandeert niet dat de Software voldoet aan de door u gestelde eisen, dat de werking van de Software ononderbroken zal zijn of dat de Software vrij van fouten is. Beperking van aansprakelijkheid: IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN, WAARONDER LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DAAROM IS DE HIERNA GENOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE DESBETREFFENDE WETGEVING EN ONGEACHT OF EEN HIERIN UITEENGEZETTE VERHAALSMOGELIJKHEID NIET AAN ZIJN WEZENLIJKE DOELSTELLING BEANTWOORDT, ZAL/ZULLEN ASSUWARE OF ZIJN LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIGE SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE, INDIRECTE OF VERGELIJKBARE SCHADE, WAARONDER MEEBEGREPEN WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS ASSUWARE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ASSUWARE OF ZIJN LICENTIEGEVERS DE AANSCHAFPRIJS VAN DE SOFTWARE TE BOVEN GAAN. INDIEN HET EEN OVEREENKOMST BETREFT WAARBIJ SPRAKE IS VAN PERIODIEKE BETALINGEN, BEDRAAGT DE TERUGGAVE NOOIT MEER DAN HET TOTAAL VAN HET AANTAL VERRICHTE PERIODIEKE BETALINGEN GEDURENDE HET KALENDERJAAR WAARIN AANSPRAAK OP TERUGGAVE WORDT GEMAAKT. DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT HET AL OF NIET DOOR U ACCEPTEREN VAN DE SOFTWARE.

NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010

NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010 NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010 BELANGRIJK: LEES DE VOORWAARDEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ("LICENTIEOVEREENKOMST") AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT (ZOALS HIERONDER

Nadere informatie

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS Puntegaalstraat 109 Postbus 63000 3002 JA Rotterdam T: +31 10 750 2000 F: +31 10 750 2002 www.luna.nl Domeinregistratie s.v.p. met blokletters invullen Contactgegevens Organisatie : Naam : Dhr. Mevr. Adres

Nadere informatie

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Standaard licentie-overeenkomst 3. Standaard onderhoudsovereenkomst 4. Standaard service-overeenkomst 5. Algemene Voorwaarden Voorwoord

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres

Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres 1.1 Demon klantnummer* 1.6 Telefoon 1.7 Fax 1.2 Naam / voorletters M / V 1.8 Mobiel 1.3 Bedrijfsnaam / rechtsvorm 1.9 E-mail 1.4

Nadere informatie

d. Een schriftelijke prijsopgave geldt voor een termijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.

d. Een schriftelijke prijsopgave geldt voor een termijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZOALS GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ARNHEM A. ALGEMEEN 1. Werkingssfeer a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Websitehuren.nl. Versie 1.0 28 februari 2014

Algemene voorwaarden Websitehuren.nl. Versie 1.0 28 februari 2014 Algemene voorwaarden Websitehuren.nl Versie 1.0 28 februari 2014 De algemene voorwaarden van Websitehuren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59330023, gevestigd en kantoorhoudend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Diggi Media. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Diggi Media, tenzij expliciteit anders vermeld wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

Vingerhoedskruid 18 3137 WJ Vlaardingen tel: 06-36372550 info@nieuwewebpagina.nl www.nieuwewebpagina.nl. Algemene voorwaarden

Vingerhoedskruid 18 3137 WJ Vlaardingen tel: 06-36372550 info@nieuwewebpagina.nl www.nieuwewebpagina.nl. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van nieuwewebpagina.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door nieuwewebpagina.nl, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Graydon Algemene voorwaarden.

Graydon Algemene voorwaarden. Graydon Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen Deel 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Algemeen 4 Art. 3 Aanbiedingen en offertes 4 Art. 4 Uitvoering van de overeenkomst 4 Art. 5 Wijziging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 1.1 DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: Adressenbestand: een door Opdrachtgever

Nadere informatie

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Mazumedia Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dutch Internet Works BV Kamer van Koophandel te Hilversum: 32128098

Algemene voorwaarden Dutch Internet Works BV Kamer van Koophandel te Hilversum: 32128098 Algemene voorwaarden Dutch Internet Works BV Kamer van Koophandel te Hilversum: 32128098 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout.

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Kameleon Webdesign. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van 123webidee.

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Software Licentie van taxiid BV te Amsterdam, hierna te noemen: taxiid

Gebruiksvoorwaarden Software Licentie van taxiid BV te Amsterdam, hierna te noemen: taxiid Gebruiksvoorwaarden Software Licentie van taxiid BV te Amsterdam, hierna te noemen: taxiid taxiid b.v. Amsterdam The Netherlands KvK nr.: 52397297, BTW nr.:187823662b01 1 ALGEMEEN 1.1 Op de levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden versie 1.2

Algemene voorwaarden versie 1.2 Pagina 1 v/d 8 Algemene voorwaarden versie 1.2 Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Aureusweb. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Aureusweb, tenzij expliciet

Nadere informatie

Softwarelicentieovereenkomst van Novell

Softwarelicentieovereenkomst van Novell Novell Identity Manager 3 Identity Manager User Application Novell Identity Manager Integration Modules Novell Provisioning Module voor Identity Manager Softwarelicentieovereenkomst van Novell LEES DEZE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2online

Algemene voorwaarden 2online Algemene voorwaarden 2online 1. Definities 1. 2online (voorheen ook wel Gamesnel / IT on Request): de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen Algemene voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HP, waarbij HP Producten en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Slashforward.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Slashforward tenzij expliciet anders vermeld wordt

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ADMINU ONLINE SOFTWARE APPLICATIES EN SERVICES

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ADMINU ONLINE SOFTWARE APPLICATIES EN SERVICES GV2011 V1.2 pagina 1 van 5 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ADMINU ONLINE SOFTWARE APPLICATIES EN SERVICES Door de Overeenkomst Adminu online software applicaties en services te ondertekenen stemt u in met de hieronder

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6-1-2015. Pagina 1 van 5

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6-1-2015. Pagina 1 van 5 Algemene leveringsvoorwaarden Silverstone Studio, gevestigd en kantoorhoudende te Agnesa van Laersingel 16, 9617 ES Harkstede, geregistreerd bij de K.v.K. in Groningen onder nummer 01135857. Hieronder

Nadere informatie