OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Subnev B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : INSOLVENTIENUMMER : C/05/14/161 F RECHTER-COMMISSARIS : mr. J.S.W. Lucassen CURATOR : mr. V.F.M. Jongerius AANVRAGER(S) : Eigen aangifte DATUM FAILLISSEMENT : 11 februari 2014 DATUM VERSLAG : 20 maart 2014 DATUM VORIG VERSLAG : n.v.t. BOEDELREKENINGNUMMER : NL18 ABNA SALDO BOEDELREKENING : 3.600,00 BIJLAGEN : 1. Tijdregistratie; 2. Eigendom en managementstructuur; 3. Organogram; 4. Financieel verslag. TIJDOPGAVE Bestede uren in verslagperiode : In de tien faillissementen van de vennootschappen behorende tot de Ventura Groep is totaal 147,10 uur besteed tot en met 18 maart 2014 uitgesplitst tot die datum naar vennootschappen: Catsheuvel Beheer B.V. : 3,70 uur; Zokork B.V. : 28,90 uur; Vegnevle B.V. : 3,80 uur; KC. Ventura B.V. : 1,00 uur; Vegnevob B.V. : 9,90 uur; Gevelunie B.V. : 0,90 uur; 1

2 Zokorktiw B.V. : 3,30 uur; Zokeuk B.V. : 38,00 uur; Zoknev B.V. : 2,40 uur; Subnev B.V. : 55,20 uur. Omdat met name in de eerste weken van het faillissement het niet duidelijk was voor welke vennootschap de werkzaamheden werden verricht, terwijl er ook veel werkzaamheden zijn die betrekking hebben op meerdere vennootschappen zijn de uren gedeeltelijk centraal bijgehouden (vooral in het dossier Subnev). Deze uren zullen zo mogelijk later nader worden uitgesplitst. Bestede uren totaal : Zie hierboven. 2

3 INLEIDING 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Algemeen Bij vonnis van de Rechtbank Gelderland d.d. 11 februari 2014 zijn de besloten vennootschappen: Catsheuvel Beheer B.V.; KC Ventura B.V.; Subnev B.V. voorheen handelend onder de naam Ventura Business; De Gevel Unie B.V.; Vegnevob B.V. voorheen handelend onder de naam Ventura Gevelbouw B.V.; Zokork B.V. voorheen handelend onder de naam Kroon Kozijn Nederland B.V.; Vegnevle B.V. voorheen handelend onder de naam Ventura Gevelelementen in staat van faillissement verklaard. Bij vonnis van de Rechtbank Den Haag zijn d.d. 18 februari 2014 de besloten vennootschappen Zoknev B.V. voorheen handelend onder de naam VN Kozijn Techniek B.V. en Zokeuk B.V. voorheen handelend onder de naam KeurKozijn in staat van faillissement verklaard. Bij vonnis van de Rechtbank Noord Holland is d.d. 18 februari 2014 de besloten vennootschap Zokorktiw B.V. voorheen handelend onder de naam Kroon Kozijn de Wit B.V. in staat van faillissement verklaard. Al deze vennootschappen behoren tot de Ventura Groep en als bijlage 2 en 3 worden aan dit verslag overzichten gehecht van de (juridische) structuur van de Ventura Groep. De activiteiten van de Ventura Groep bestaan feitelijk uit fabricage, verkoop en plaatsing van (kunststof) kozijnen en puien, terwijl ook als nevenactiviteit zonnepanelen worden verkocht en geplaatst. In Etten en Didam vindt de productie plaats van de kozijnen en puien, terwijl een gedeelte van de kantooractiviteiten vanuit Didam wordt verricht en de centrale administratie, alsmede het verkoopapparaat KeurKozijn is gevestigd in Nieuwegein. Voorts is er nog een vestiging (showroom) in Purmerend. De activiteiten zijn onder te verdelen in de zakelijke markt en de particuliere markt. De particuliere markt is weer onder te verdelen in productie en verkoop van het merk Kroon Kozijn waarbij de afnemers bestaan uit een twintigtal dealers. Met deze dealers is een samenwerkingsverband aangegaan. De levering en verkoop alsmede de montage van het merk KeurKozijn vindt rechtstreeks plaats bij particulieren, terwijl KeurKozijn als nevenactiviteit de verkoop en plaatsing van zonnepanelen heeft. De activiteiten (verkoop, inkoop, productie) van de zakelijke markt, alsmede de particuliere markt lopen door de vennootschappen heen. Catsheuvel is eigenaar van de onroerende zaken in Etten en Didam. In deze panden vindt de productie plaats, terwijl deze panden worden verhuurd aan een aantal vennootschappen binnen de groep. Catsheuvel houdt de aandelen van KC Ventura, alsmede de intellectuele eigendomsrechten van de Ventura Groep. KC Ventura houdt de aandelen van Subnev en in deze vennootschap vinden verder geen nadere activiteiten plaats. Subnev houdt de aandelen en is de bestuurder van Zoknev, Zokeuk, De Gevelunie, Zokork, Zokorktiw, Vegnevob en Vegnevle en verricht een aantal overkoepelende diensten (vooral administratie) voor de werkmaatschappijen alsmede teleservicediensten voor het merk KeurKoop en is werkgever van werknemers in het concern. De activiteiten van Zoknev zijn voor faillissement afgebouwd, terwijl deze activiteiten voorheen zich richtten op verkoop van kunststofkozijnen onder de naam VN Kozijntechniek. In de loop van 2013 zijn de orders overgenomen door Zokeuk. 3

4 Zokeuk richt zich op de verkoop en plaatsing van KeurKozijn kozijnen en zonnepanelen. De verkoop vindt met name plaats aan particulieren, terwijl Zokeuk ook personeel in dienst heeft. De activiteiten van Gevelunie zijn voor faillissement afgebouwd, op datum faillissement vonden er geen activiteiten meer plaats waren er voor zo ver bekend geen crediteuren en debiteuren. Zokork richt zich op het de verkoop van Kroon Kozijn kozijnen aan een dealer netwerk. Zokorktiw verricht als dealer van Kroon Kozijn de verkoop van deze kozijnen in het westen van het land aan particulieren. Vegnevob richt zich op het de verkoop van kozijnen op de zakelijke markt en heeft daarvoor personeel in dienst. Vegnevle verzorgt de inkoop en de productie van de kozijnen en puien, terwijl de kozijnen en puien ook geproduceerd worden bij Vegnevle voor Zokeuk, Zokork en Vegnevob in de fabrieken in Etten en Didam. Bij Vegnevle is vooral productiepersoneel in dienst. Rechtsvorm Besloten vennootschap. Bestuurder(s) KC Ventura B.V. Aandeelhouder(s) KC Ventura B.V. Commissaris(sen) n.v.t. Statutaire zetel Etten Vestigingsadres(sen) Eekhegstraat 8, 6942 GB Didam Handelsnamen Gevelservice Nederland en Ventura Gevelservice Winst en verliesrekening 2011 verlies ,00; 2012 verlies , (resultaat zal volgend verslag t/m datum faillissement worden weergegeven). Netto omzet 2011: ,00; Netto omzet 2012: ,00; Netto omzet t/m datum faillissement zal volgend verslag op worden teruggekomen. Balanstotaal ,00; ,00. Gelieerde Zie bijlage 2 en 3. vennootschappen 1.2 Procedures Omschrijving geschil Status procedure + evt. datum machtiging overname Niet bekend. 1.3 Duurovereenkomsten Soort overeenkomst Huurovereenkomst Nutsvoorzieningen Telefoon abonnementen Bedrijfsverzekering Pensioenovereenkomsten Status: Tussen Subnev en de heer R.P.R. Von Weiler is een huurovereenkomst gesloten voor de onroerende zaak Ravenswade nr.160 te Nieuwegein. Na toestemming van de rechtercommissaris is de huurovereenkomst opgezegd. De curator dient de vordering van de verhuurder voor faillissement (concurrent) en na faillissement (boedelschuld) nog te inventariseren. De reden voor inventarisatie is ondermeer een bankgarantie die door Subnev zou zijn gesteld. De overeenkomsten met de nutsbedrijven zijn beëindigd. De telefoonabonnementen zijn beëindigd. De bedrijfsverzekeringen zijn beëindigd behoudens indien de verzekeringen noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van het faillissement. Zijn beëindigd. 4

5 Diverse overeenkomsten De overige contracten zijn beëindigd. 1.4 Oorzaak faillissement Volgens de directie van de Ventura Groep verkeerde de groep al geruime tijd in financiële problemen, die zijn veroorzaakt door een aanhoudende daling van de verkoop van kozijnen op de particuliere markt. De verkoop op de particuliere markt was de belangrijkste pijler onder de bedrijfsvoering. De jaren 2012 en 2013 zijn verliesgevend voor het concern afgesloten en de directie heeft ondanks reorganisatierondes het tij niet kunnen keren. Uiteindelijk heeft, nadat de resultaten over 2013 bekend waren, de huisbankier van het concern -de ABN- AMRO Bank- het krediet opgezegd, waardoor de bedrijfsactiviteiten gestaakt dienden te worden. Dit heeft de directie/aandeelhouders van het concern doen besluiten het faillissement van de vennootschappen van het concern aan te vragen nader onderzoek oorzaken faillissement; - bestuderen administratie; - huurovereenkomst afwikkelen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van het faillissement Aantal in het jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging 13 februari 2014 Machtiging rechter-commissaris 13 februari Status afwikkeling UWV De werknemers hebben hun loonvordering tijdens een gezamenlijke intake met het UWV ingediend, en het UWV heeft de loonverplichtingen (art 61 WW e.v.) overgenomen en dient haar vordering nog in te dienen. 2.5 Vordering van UWV na indiening controleren. 3. Activa Onroerende zaken 3.1- Beschrijving n.v.t. 3.4 Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Inventaris Rechten van derden Pandrecht Beslagen Taxatie NTAB heeft in opdracht van de ABN-AMRO Bank en curator een taxatie uitgevoerd. In het volgende verslag zal op deze taxatie nader worden teruggekomen. 3.6 Verkoopopbrengst 3.600,00 bodemzaken. 3.7 Boedelbijdrage n.v.t. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Bodemvoorrecht op inventaris Voorraad / onderhanden werk Beschrijving Overige activa Beschrijving n.v.t. Niet bekend. Afwikkelen bodemvoorrecht. 5

6 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Exclusief interne vorderingen in groepsverband 4.421,55. Rechten van derden Pandrecht ABN-AMRO Bank. Beslagen n.v.t. 4.2 Opbrengst Nog niet bekend. 4.3 Boedelbijdrage De ABN-AMRO Bank heeft de curator verzocht de debiteuren te incasseren tegen een boedelbijdrage van 10%. Incasseren debiteuren 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering(en) van de bank(en) Tussen de ABN-AMRO Bank en de aan KC Ventura B.V. verbonden vennootschappen is een kredietovereenkomst gesloten. Deze kredietovereenkomst is op 4 februari 2015 opgezegd en de vordering op datum faillissement bedraagt ,95. Middels een compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomsten zijn de vennootschappen van de Ventura Groep (behoudens Catsheuvel Beheer B.V.) hoofdelijk verbonden aan het krediet verstrekt door de ABN- AMRO Bank. 5.2 Leasecontracten Tussen Subnev en Volkswagen Leasing is een aantal operational leaseovereenkomsten gesloten ter zake voertuigen. De voertuigen zijn inmiddels geretourneerd aan de leasemaatschappij. 5.3 Beschrijving zekerheden Pandrechten op: - rechten uit polis kredietverzekering; - bedrijfsinventaris; - voorraden; - vorderingen. Hoofdelijke aansprakelijkheid van alle vennootschappen (behoudens Casheuvel Beheer B.V.) voor het uitstaande krediet bij de ABN-AMRO Bank. 5.4 Separatistenpositie Zie Boedelbijdragen n.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud De curator onderzoekt nog eventueel gevestigde eigendomsvoorbehouden. 5.7 Reclamerechten n.v.t. 5.8 Retentierechten n.v.t. Bankrelatie ABN-AMRO Bank/KC Ventura c.s. afwikkelen en eigendomsvoorbehoud afwikkelen. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten Exploitatie/zekerheden 6.2 Doorstart n.v.t. 6

7 6.3 Beschrijving Zowel de activiteiten van KeurKozijn als van Kroon Kozijn heeft een beperkte doorstart gemaakt. Omdat de activa behorende bij deze activiteiten door de vennootschappen heen liepen zal in het onderstaande de opbrengst worden weergegeven, waarna deze opbrengst is uitgesplitst naar vennootschap en pandhouder. Koopsom activiteiten Keurkozijn: Inventaris: ,00; Debiteuren/orderportefeuille: ,00; Voorraad: ,00; Goodwill (ondermeer intellectuele eigendom en software): ,00. Verdeling koopsom naar vennootschap en pandhouder: Inventaris: Vegnevle: (bodemzaken) ,00; Zokeuk: (bodemzaken) ,00. Debiteuren: Bank: (pandhouders) ,00; Zokeuk: ,00 (boedelbijdrage waarvan 5.000,00 door boedel wordt afgedragen aan leverancier eigendomsvoorbehoud). Voorrraad: Bank: (pandhouder) ,00; Vegnevle: (boedelbijdrage) 1.250,00. Goodwill: Fiscus: (pandrecht) 7.500,00; Catsheuvel: 2.500,00; Zokeuk: ,00. Koopsom activiteiten Kroon Kozijn: Inventaris: ,00; Debiteuren: ,00; Orderportefeuille (gereed product): ,00; Voorraad: ,00; Goodwill (ondermeer intellectuele eigendom en software): ,00. Verdeling koopsom naar vennootschap en pandhouder: Inventaris: Zokork: (bodemzaken) ,00; Zokorktiw: (bodemzaken) 2.000,00; Subnev: 3.600,00. Debiteuren : Bank: (pandhouder) ,00; Zokork: (boedelbijdrage) 8.000,00. Orderportefeuille: Bank: ,00; Vegnevle ,00. Voorrraad: Bank: (pandhouder) 9.000,00; Vegnevle: (boedelbijdrage) 1.000,00. Goodwill: Fiscus: (pandrecht) 7.500,00; Catsheuvel: 2.500,00; Zokork: 5.000, Verantwoording De activa van Kroon Kozijn en KeurKozijn zijn getaxeerd door NTAB en de curator heeft met potentiële kopers gesprekken gevoerd. Uiteindelijk zijn na toestemming van de rechter commissaris activaovereenkomsten gesloten met de hoogste bieder voor de activa. Deze kopers hebben in tegenstelling tot 7

8 6.5 Opbrengst Zie Boedelbijdrage n.v.t. andere kopers ook aan minimaal 14 werknemers een arbeidsovereenkomst aangeboden. Afwikkelen bodemvoorrecht. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Nog in onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen t/m 2012 zijn gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant In 2012 heeft de accountant van de Ventura Groep de onzekerheid omtrent de continuïteit van de Ventura Groep benadrukt in zijn verklaring. 7.4 Volstorting aandelen Nog in onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog in onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Nog in onderzoek. Onderzoek rechtmatigheden. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Algemene boedelkosten, taxatiekosten, UWV (salaris over opzegtermijn). Deze kosten zijn nog niet bekend. 8.2 Preferente vordering van de fiscus De vennootschappen behorende tot de Ventura Groep vormden een fiscale eenheid voor de omzetbelasting, waardoor de vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de fiscale eenheid als geheel De fiscus heeft totaal ingediend: , Preferente vordering van het UWV Nog niet bekend 8.4 Andere preferente crediteuren Nog niet bekend 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend. 9.2 Plan van aanpak De volgende werkzaamheden dienen nog door curator te worden verricht: Afwikkelen bodemvoorrecht; Incasseren debiteuren; Afwikkelen huurovereenkomst; Afwikkelen UWV en fiscale vorderingen; Nader onderzoek oorzaken faillissement; Bestuderen administratie; Afwikkelen bankrelatie; Gebruikelijke werkzaamheden. 9.3 Indiening volgend verslag Juni

9 Voor de goede orde wordt er op gewezen dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden en dat het verslag uitsluitend een weergave is van de feiten en omstandigheden zoals deze thans ter kennis van de curator zijn gekomen. Doetinchem, 20 maart 2014 V.F.M. Jongerius curator 9

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.M. Degenaar

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 8 april 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende vennootschappen: 1. Playlogic Entertainment N.V., voorheen genaamd 24/7 Gaming Group N.V.,

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 opgesteld op 2 juni 2014 Gefailleerde Stichting Kinderopvang Hengelo (hierna: SKH) Faillissementsnummer C/08/14/329 F Datum uitspraak 14 april 2014 Curator mr. J.M. Eringa Faillissementsmedewerkers

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal:

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 april 2013 Gegevens failliet: Prinses Invest B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/187 Datum uitspraak: 19 februari 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie