Coziek : Deelnemers Bestuurlijk Overleg BZK, VNG en VWS. : NBA - drs. J.A. Walhout RA en drs. R.B.M. Mul MPA. Datum : 25 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coziek 14084. : Deelnemers Bestuurlijk Overleg BZK, VNG en VWS. : NBA - drs. J.A. Walhout RA en drs. R.B.M. Mul MPA. Datum : 25 september 2014"

Transcriptie

1 Coziek Aan Van Betreft : Deelnemers Bestuurlijk Overleg BZK, VNG en VWS : NBA - drs. J.A. Walhout RA en drs. R.B.M. Mul MPA : Inventarisatie knelpunten WMO en Jeugdzorg Datum : 25 september 2014 Met ingang van 2015 zijn gemeenten rechtstreeks verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO en Jeugdzorg. Door deze decentralisatie lopen de geldstromen voortaan van de gemeenten naar de zorginstellingen die gecontracteerd worden. Dit zorgt voor vraagstukken op het gebied van rechtmatigheid, verantwoording en controle. De NBA heeft afgelopen maand een inventarisatie uitgevoerd bij de accountants van de zorginstellingen. Centraal stonden de ervaren knelpunten in de lopende trajecten van WMO en Jeugdzorg. De inventarisatie geeft een overzicht van de belangrijkste thema s, zonder volledig te willen zijn: 1. Algemene observaties 2. Inkoop en aanbesteding 3. Financiële aspecten 4. Normenkader en registratieverplichtingen 5. Verantwoording en controle De NBA heeft bovengenoemde thema s al eerder gesignaleerd. Te noemen zijn: de brief van 7 januari 2014 aan de VNG over decentralisaties in het sociale domein (bijlage 2), de brief van 12 maart aan het Ministerie van VWS over sectorproblemen bij care en jeugdzorg (bijlage 3) en de begeleidende brief bij de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen van 17 september 2014 (bijlage 4). De NBA pleit voor zoveel mogelijk uniformeren en standaardiseren van het kader voor registratie, informatie-uitwisseling, verantwoording en controle. Het is belangrijk om vooraf duidelijk te maken aan welke specifieke normen de instellingen moeten voldoen. Dit betekent dat hieraan al invulling moet worden gegeven bij het opstellen van verordeningen, aanbestedingen en inkooptrajecten in Voorkomen moet worden dat een verhoging van de administratieve lastendruk ontstaat die ten koste gaat van het budget voor de zorgverlening aan de cliënt. Bijlagen: 1. Inventarisatie Knelpunten WMO en Jeugdzorg 2. Brief NBA 7 januari Brief NBA 13 maart Brief NBA 17 september 2014

2 Bijlage 1: Inventarisatie Knelpunten WMO en Jeugdzorg - versie 25 september 2014 Coziek Algemene observaties 1. Rechtmatigheid staat centraal in het gemeentelijke domein. Gemeenten gaan eisen stellen op het gebied van rechtmatigheid aan de instellingen die zij contracteren. Er moet een inventarisatie worden gemaakt van de relevante rechtsmatigheidsbepalingen in de wet- en regelgeving van het betreffende sociale domein. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen bepalingen die voor de gemeenten zelf gelden en die voor de instellingen van toepassing zijn. Een voorbeeld van het rechtmatigheidsvraagstuk is de toepasselijkheid van de WNT voor de instellingen. 2. Zijn de software en basisadministraties van zowel gemeenten als instellingen tijdig in staat om aan alle verschillende eisen te voldoen? Is e-wmo tijdig ingevoerd? 3. Er worden vaak verplichtingen opgelegd om deel te nemen aan gegevensuitwisseling, waardoor de privacy van de cliënten in geding kan komen. 4. De invulling van het woonplaatsbeginsel bij jeugdzorg is weerbarstig (vooral door complexe en veranderende omstandigheden over wie het gezag heeft en waar die persoon woont etc.) 5. Sommige gemeenten willen voor jeugdpsychiatrie in het kader van de financiering van schadelastjaar terug naar kalenderjaar. 6. Hoe wordt de social return ingevuld: zijn de te stellen eisen haalbaar en toetsbaar? 2. Inkoop en aanbesteding 1. Het aanbestedingstraject voor 2015 kent een kort tijdspad. Omdat veel gemeenten nog niet goed hebben nagedacht over verantwoording en controle bestaan in veel aanbestedingstrajecten onduidelijkheden en onzekerheden over allerlei praktische knelpunten. 2. Er bestaat een mismatch tussen de aanbestedingsregio s van gemeenten en de werkgebieden van de instellingen. Dit leidt bij instellingen tot de gedwongen keuze om zich terug te trekken dan wel voor het gehele gebied aan te bieden. 3. Vrijwel alle GGZ-instellingen krijgen bij de jaarrekening 2013 verklaring met beperking (zie NBA Alert 32). Omdat gemeenten bijna altijd een goedkeurende verklaring eisen kunnen zij mogelijk niet in aanmerking komen voor bepaalde aanbestedingen. 4. Het komt voor dat gemeenten hun inkoopvoorwaarden eenzijdig afdwingen en de algemene voorwaarden van de instellingen niet van toepassing verklaren. 5. Het komt voor dat afspraken en eisen pas later (na contractering) worden ingevuld, waaronder de verantwoordings- en controlevoorwaarden. 6. Bij veel aanbestedingen worden eisen gesteld aan klanttevredenheid. Onduidelijk is wat de financiële en rechtmatigheidsgevolgen zijn als de norm net niet wordt gehaald (bijvoorbeeld een 7,9 in plaats van een 8 score in klanttevredenheid) 3. Financiële aspecten 1. De bezuinigingsdoelstellingen worden door de gemeenten vertaald in lage inkoopniveaus; dit leidt tot kortingen op de prijzen en de omvang van de zorginkoop. Instellingen raken hierdoor een deel van hun omzet kwijt, wat tot continuïteitsproblemen kan leiden. 2. Het zorgbudget wordt als maximum op gemeente of regioniveau neergezet. Voor instellingen is dit onvoldoende inzichtelijk, terwijl ze op het budget geen invloed kunnen uitoefenen. 3. Instellingen krijgen van gemeenten geen, onvoldoende of niet tijdige bevoorschotting dan wel afrekening van kosten. Hierdoor is kostbare overbruggingsfinanciering nodig. 4. In sommige aanbestedingsvoorwaarden is opgenomen dat kosten van controles door of namens de gemeente bij de aanbieder in rekening worden gebracht als sprake is van onregelmatigheden. 4. Normenkader en registratieverplichtingen 1. Er bestaan in het algemeen onduidelijkheden over de definities van zorgproducten en wat als zorgproductie geregistreerd mag worden. 2. Een all-in tarief inclusief BTW? Is er dan BTW af te dragen? Heeft de staatsecretaris van VWS niet medegedeeld dat WMO levering in 2015 vrijgesteld zijn van BTW, omdat de vrijstelling voor 2

3 Bijlage 1: Inventarisatie Knelpunten WMO en Jeugdzorg - versie 25 september 2014 Coziek zorglevering uit de AWBZ meegaat naar de WMO? Past dit kader binnen de diversiteit van te leveren prestaties in het sociale domein en wat zijn de gevolgen bij samenwerkingsvormen in de wijk waarbij onderlinge afrekeningen en verrekeningen plaatsvinden? 3. Is het mogelijk om de administratieve lasten voor instellingen te beperken door toepassing van het principe planning is realisatie, forfaitaire opslagen voor indirecte cliëntgebonden tijd etc? 4. Regelmatig worden minimale en maximale vermogensnormen van toepassing verklaard, zonder duidelijk is wat de exacte norm hiervoor is. 5. De aanwendingsmogelijkheden van de Reserves AWBZ (RAK) voor Jeugdzorg en Wmo lijken vanaf 1 januari 2015 te zijn geregeld. Wordt hierover nog meer inzicht verstrekt (onder andere wat betreft de aanloopkosten voor 2015? 6. Sommige gemeenten financieren instellingen op basis van een bedrag per inwoner die ondersteuning nodig heeft, niet op basis van de feitelijke prestatie. Voor CAK eigen bijdrage zouden wel prestaties (uren/dagdelen) aangeleverd moeten worden? 7. Het indicatieproces en de looptijd van indicaties kan problemen opleveren. Er zijn signalen dat de korte looptijd van indicaties tot complicaties leidt, vooral als het om langdurige zorg gaat. 8. Risico's rond vastgoed en personeel kunnen de continuïteit van de instelling bedreigen en effect hebben op de jaarrekeningen vanaf 2014, zeker nu ontslagaanvragen niet door UWV worden goedgekeurd. 9. Inzake vastgoed rijst de vraag hoe de overgangsregeling verloopt als de bestaande situaties en activiteiten overgaan naar de WMO of Jeugdwet. In hoeverre is het NHC-tarief gegarandeerd? 10. Inzake personeel is in een aantal aanbestedingen opgenomen dat de winnaar moet overleggen met de verliezende partijen over overname van personeel indien zij de aanbesteding niet hebben gewonnen. De gevolgen hiervan zijn onduidelijk. 11. In een aantal aanbestedingen is opgenomen dat de aanbieder de toepasselijke CAO volgt, echter onduidelijk welke dat is en of die mogelijk kan mee veranderen met de wijzigende activiteiten. 5. Verantwoording en controle 1. Er bestaat onduidelijkheid over de vorm en inhoud van de verantwoording. Betreft het aantallen, aantallen x prijs, gemaakte kosten of geleverde prestaties (output of outcome)? 2. Er bestaat onduidelijkheid over wanneer welk accountantsproduct hierbij wordt gevraagd. 3. Als tijdspad voor verantwoording en controle wel reeds bekend is, is dit te krap. Vaak moeten de verantwoordingen en verklaringen vóór 1 maart van het erop volgende jaar worden ingeleverd. Vanuit het eigen jaarrekeningperspectief van de gemeenten begrijpelijk, maar voor veel kleine instellingen praktisch is dit niet uitvoerbaar. 4. De normstelling voor de accountantscontrole is te algemeen. Er wordt teveel verwezen naar algemene regelingen en wetgeving. Bijvoorbeeld de WMO, BADO en BBV. Het is belangrijk om de criteria voor de controle zo specifiek mogelijk te maken. 5. Er bestaat vaak spraakverwarring over accountantstermen, doordat betreffende teksten niet door professionals zijn opgesteld. Vaak zijn alleen goedkeurende verklaringen toegestaan of wordt van de accountant teveel zekerheid gevraagd. Bijvoorbeeld dat de verklaring geen negatieve continuïteitsgedachte mag bevatten of dat de accountant moet verklaren dat de instelling over een goede financiële positie beschikt. Een verklaring is geen verzekering voor de toekomst. 6. Controleprotocollen zijn vaak niet beschikbaar. Voorzover deze er wel zijn, zijn ze nog niet op uitvoerbaarheid getoetst of kunnen ze die toets niet doorstaan. Soms is bijvoorbeeld 2 % van het bedrag pas betaalbaar na ontvangst van goedkeurende accountantsverklaring, zonder dat duidelijk is waarbij de verklaring afgegeven moet worden en volgens welke criteria. 3

4 Coziek 14084

5 Coziek 14084

6 Coziek 14084

7 Coziek 14084

8 Coziek Copro T.a.v. de heer drs. L.A.M. van Halder PER Betreft: Verantwoordingsvraagstukken Zorg in transitie Sectorproblemen bij care- en jeugdzorg Geachte heer Van Halder, Zoals 6 maart jl. met u besproken, leiden de transities in de sectoren Care en Jeugdzorg tot een aantal (verantwoordings)vraagstukken die niet zijn voorzien. Enerzijds is sprake van een spanningsveld tussen administratieve eisen en verantwoordingsvoorschriften. Anderzijds heeft discontinuïteit in de bekostiging grote consequenties voor de instellingen. Zonder volledig te zijn, brengen wij bij u vier kritische vraagstukken onder de aandacht voor discussiedoeleinden: 1. CARE: Spanningsveld administratieve eisen en verantwoordingseisen 2. CARE: Verantwoordingsvraagstukken vanaf CARE: Bestemming AWBZ-middelen en -reserves 4. JEUGDZORG: Frictiekosten transitie en continuïteitsproblematiek 1. CARE: Spanningsveld administratieve eisen en verantwoordingsvoorschriften Wij nemen in de Care-sector een spanningsveld waar: enerzijds is sprake van een ontwikkeling, (en speerpunt van uw beleid) om de administratieve lasten voor instellingen te verminderen. Anderzijds nemen de verantwoordingseisen steeds meer toe, voorvloeiend uit het speerpunt de fraude in de zorgsector te bestrijden. Dit heeft geleid tot de status quo waarin de intramurale zorgverlening niet meer op cliëntniveau behoeft te worden geregistreerd. Voor de extramurale zorgverlening is door de NZa medio 2013 aangegeven dat geen tijdregistratie (minutenregistratie) behoeft te worden bijgehouden. Daarnaast is sprake van experimenten met regelarme zorg en invoering van systemen met als uitgangspunt planning is realisatie. Tegelijkertijd is zeer recent aangekondigd dat de normen in het AWBZ-controleprotocol 2014 zullen worden aangescherpt. Zo heeft de NZa de instellingen eind februari jl. geïnformeerd dat ze voldoende waarborgen moeten treffen dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de gerealiseerde zorg ook feitelijk is geleverd aan de cliënt. Accountants moeten dit controleren. Voor 2013 is nog sprake van een overgangssituatie, waarbij voor de extramurale zorg vaak nog een tijdregistratie beschikbaar is en voor de intramurale zorg (evenals in 2012) de aanwezigheid van de cliënt en een passende CIZ-indicatie voldoende worden geacht voor het antwoord op de vraag of de zorg feitelijk is geleverd. 1

9 Coziek Copro Instellingen kunnen op dit moment niet voldoen aan de aangescherpte normen voor de feitelijke levering van zorg. Het gevolg is dat over 2014 bij de bekostigingsverantwoordingen in de AWBZ geen goedkeurende controleverklaringen zouden kunnen worden verstrekt. Dit werkt door in de jaarrekeningen Het behoeft nauwelijks nadere toelichting dat een en ander ook met extra administratieve lasten en mogelijk extra financieringslasten gepaard zal gaan. Een andere beleidslijn is populatiebekostiging waarbij de relatie tussen de bekostiging, de feitelijke geleverde zorgprestatie en bekostiging van de individuele cliënt niet meer het primaat heeft. Een voorbeeld hiervan is de toekomstige bekostiging van de wijkverpleegkundige en de VP/PV-zorg die wordt overgeheveld naar de Zvw. Ook tegen de achtergrond hiervan zijn waarborgen rondom het vraagstuk van feitelijk geleverde zorg niet helder. 2. CARE: Verantwoordingsvraagstukken vanaf 2015 Met ingang van 2015 zullen vanwege de diverse decentralisaties de gemeenten verantwoordelijk worden voor een groot deel van de langdurige zorg en voor de jeugdzorg. Wij hebben de indruk dat bij gemeenten grote onduidelijkheid bestaat over registratie, verantwoording en controle. Weliswaar heeft de VNG twee transitiebureaus ingesteld (waarin ook uw ministerie participeert), maar wij hebben de indruk dat het vraagstuk van verantwoording en controle onvoldoende prioriteit heeft. Daarbij komt dat de problematiek die nu speelt met één NZa en 32 zorgkantoren en 11 provincies, straks wordt verdeeld over ruim 400 gemeenten. Indien de eisen rond registratie, verantwoording en controle niet tijdig worden gestroomlijnd, voorzien wij grote problemen om tot een goedkeurende verklaring te komen bij de verantwoording van instellingen vanaf Weliswaar ligt de primaire verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeenten en de VNG, maar wij zien hier ook een rol voor uw ministerie in het kader van de transitie. 3. CARE: Bestemming AWBZ-middelen en -reserves Door de hervorming van de langdurige zorg zal een groot deel van de zorg die momenteel op basis van de AWBZ wordt geleverd, niet langer vanuit de AWBZ worden gefinancierd. Instellingen bereiden zich hierop voor en maken aanloopkosten ten laste van de AWBZ. Dit levert de vraag op of deze aanloopkosten ten laste van de AWBZ mogen worden gebracht. Daarnaast de vraag, of en in welke mate het collectief gefinancierde gebonden vermogen ingezet mag worden voor de nieuwe activiteiten die in de plaats komen van de huidige AWBZ zorg. Zoals met u besproken, kan de NZa hierover geen duidelijkheid verstrekken en is deze vraag bij uw Ministerie gelegd. Wij verzoeken u om op dit punt snel duidelijkheid te verschaffen, omdat dit al de jaarrekening 2013 raakt. Overigens verwachten wij dat het niet mogelijk zal zijn om de specifieke aanloopkosten in 2013 goed te traceren, omdat deze zijn verweven in de totale organisatiekosten en niet afzonderlijk worden geadministreerd. 4. JEUGDZORG: Frictiekosten transitie en het continuïteitsproblematiek Wij attenderen u er op dat gesignaleerde knelpunten rond de invoering van de nieuwe Jeugdwet al in de jaarrekening 2013 van de jeugdzorginstellingen tot uitdrukking zal komen. Deze jaarrekeningen bevinden zich in een eindstadium. De gesignaleerde vertraging in het 3 e voortgangsrapport Transitie Stelselherziening Jeugd van 4 maart jl. heeft consequenties voor het inzicht in het perspectief van jeugdzorginstellingen en Bureaus Jeugdzorg (portfolio, vastgoed, personeel en overige financiële aspecten). 2

10 Coziek Copro Daarnaast komen vanuit de jaarverslaggeving twee specifieke vraagstukken naar voren die samenhangen met de transitie van de jeugdzorg met ingang van 1 januari 2015: 1. Frictiekosten De frictiekosten voor de transitie en transformatie van de jeugdzorg zijn ingeschat. Het is echter onduidelijk hoe die zullen worden bekostigd. Provincies zijn van mening dat zij de frictiekosten niet mogen betalen met gelden vanuit de Wet op de Jeugdzorg. Volgens hen mogen de instellingen hiervoor geen voorziening vormen. Dit botst met de verplichting vanuit de jaarverslaggeving. Bovendien veroorzaakt dit vraagstuk onzekerheid over het vermogen en resultaat van de instellingen, zolang niet duidelijk is wie de frictiekosten gaat betalen. 2. Continuïteitsvraagstuk Op dit moment hebben provincies de subsidierelatie met de instellingen per 1 januari 2015 opgezegd, terwijl er nog geen garanties zijn op de subsidies van gemeenten vanaf Bij het opstellen van de jaarrekeningen 2013 moeten instellingen en hun accountants een inschatting maken van de continuïteitsverwachting. Een dergelijke inschatting dient minimaal een periode van 12 maanden na datering van de jaarrekening te beslaan. In een dossier als de jeugdzorg zou dit minimaal een inschatting tot en met eind 2015 moeten omvatten. Onder de huidige omstandigheden is het veelal niet mogelijk om een goede inschatting te maken. 3. BTW en voorfinanciering Er is onduidelijkheid over het BTW-vraagstuk. Voor zover er al toezeggingen zijn vanuit gemeenten is niet duidelijk of hierover 21% BTW betaald moet worden; dit draagt bij aan de hiervoor genoemde onzekerheid. Daarnaast is er ook nog geen duidelijkheid over de financieringsstructuur. Omschakeling van een subsidierelatie met voorfinanciering naar een inkooprelatie is alleen goed mogelijk indien ook in die setting sprake is van voorfinanciering. Gelet op de zeer beperkte reserves die instellingen mogen aanhouden, kan financiering achteraf leiden tot grote liquiditeitsproblemen. Wij verzoeken u om op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te verschaffen over bovengenoemde vraagstukken. Ten slotte Wij merken op dat bovengenoemde ontwikkelingen ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de medewerkers, het vastgoed en voortbestaan van de instellingen in het algemeen. Hierdoor kan de continuïteit van de zorgverlening onder druk komen te staan. Hierbij willen wij u nog wijzen op aanbeveling 3A uit de Rapportage Platform Publieke Sector: Zorg als sectorminister zoveel mogelijk voor stabiliteit in de regelgeving rond verslaggevings- en verantwoordingseisen en kies bij wijzigingen voor een zorgvuldig implementatietraject. Het Platform geeft hierbij aan dat bij aanpassingen tijdigheid van groot belang is. Wijzigingen doorvoeren gedurende het jaar is vaak complex en tegen het jaareinde zelfs onuitvoerbaar. 3

11 Coziek Copro Wij zijn graag bereid om op korte termijn met u van gedachten te wisselen over de in deze brief gesignaleerde vraagstukken en mogelijke oplossingen hiervoor. Uw suggestie om deze thema s in een overleg tussen uw Ministerie (HLZ), de NZa en Coziek te bespreken nemen wij graag over. Hoogachtend, drs. J.A. Walhout RA Voorzitter NBA Sectorcommissie Coziek 4

12 Coziek Copro Voorzitter College van Burgemeester en Wethouders.. Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 17 september 2014 Decentralisaties Sociaal Domein: Schrijfwijzer Accountantsprotocollen MA2014/ Geachte., Met ingang van 2015 gaat elke gemeente nieuw beleid voeren op het terrein van de WMO, Jeugdzorg en Participatiewetgeving. Geldstromen lopen voortaan rechtstreeks van de gemeenten naar instellingen die gecontracteerd worden om dit beleid uit te voeren. Dit zorgt voor vraagstukken op het gebied van de verantwoording en controle. Gemeenten ontwikkelen in dit kader vaak controleprotocollen. Instellingen worden verzocht hiermee hun accountant te instrueren hoe de betreffende verantwoording gecontroleerd moet worden. Ter ondersteuning heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) de bijgesloten Schrijfwijzer Accountantsprotocollen (bijlage 1) ontwikkeld. Verantwoording en controle In uw eigen gemeentelijke jaarrekening legt u verantwoording af over de rechtmatigheid van de hierboven genoemde geldstromen. Daarom zult u gecontracteerde instellingen vragen om geleverde prestaties te verantwoorden. Het is een beleidskeuze of u de controle hierop zelf uitvoert of door de accountants van de instellingen laat verrichten, gebruikmakend van een controleprotocol. Mocht dat het geval zijn, dan is het zaak om hiermee al rekening te houden bij het opstellen van verordeningen, aanbestedingen en inkooptrajecten. U zult daarom nu al voorwaarden moeten formuleren voor de verantwoording en controle van de door u te contracteren instellingen. Wij wijzen u in dit kader graag op de brief die wij eerder aan de VNG stuurden (bijlage 2). Hierin benadrukken wij het belang van een uniforme oplossing voor alle gemeenten, bijvoorbeeld via een basis verantwoordingsmodel of uniforme normenkaders. Schrijfwijzer Accountantsprotocollen De Schrijfwijzer Accountantsprotocollen biedt u ondersteuning bij het opstellen van controleprotocollen. Hij gaat in op vragen als: is een protocol nodig, waarmee moet ik rekening houden en hoe schrijf ik een protocol? Wij verzoeken u de schrijfwijzer in uw organisatie bekend te maken. Door uw gemeente opgestelde protocollen kunt u kosteloos van advies laten voorzien door de NBA werkgroep Controleprotocollen (COPRO). Hoogachtend, Drs. R.B.M. Mul MPA Hoofd Beroepsontwikkeling & Beleid Bijlagen: Schrijfwijzer Accountantsprotocollen en Brief aan VNG

Voor de inventarisatie controleverklaringen jaarrekening 2014 van decentrale overheden zie Kamerstuk 34000 B 28 van 2 september 2015.

Voor de inventarisatie controleverklaringen jaarrekening 2014 van decentrale overheden zie Kamerstuk 34000 B 28 van 2 september 2015. Gemeente Waterland 2 2 SEP 205 INGEKOMEN Aan de gemeenteraden, Colleges van B&W en Gemeentesecretarissen van de Nederlandse gemeenten en aan de besturen van de gemeenschappelijke regelingen betrokken bij

Nadere informatie

II gemeente BrCf nsslpiti

II gemeente BrCf nsslpiti II gemeente BrCf nsslpiti Oplegnotitie Controleprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet gemeente Brunssum 2015 Registratiekenmerk Gemeenteblad nr. 2015/93 Rol van de raad De raad krijgt

Nadere informatie

NBA 2 2 SEP. 2015. Stuknummer: AI15.05865

NBA 2 2 SEP. 2015. Stuknummer: AI15.05865 /tft i r - 7 GEMEENTE DEN HELDER INGEKOMEN Stuknummer: AI15.05865 2 2 SEP. 2015 Aan de gemeenteraden, Colleges van B & W en Gemeentesecretarissen van de Nederlandse gemeenten en aan de besturen van de

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk 24 september 2015 M.C.J.M. Bekker RA Brief 3D s

Datum Behandeld door Ons kenmerk 24 september 2015 M.C.J.M. Bekker RA Brief 3D s Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9924 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad Per email Datum Behandeld door Ons kenmerk 24 september

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. : Gemeenteraad Van

Gemeente Ede. Memo. : Gemeenteraad Van Gemeente Ede Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 5 januari 2016 Registratienummer : 41453 Opgesteld door : Hans van Lent Bijlagen : Brief VNG d.d. 21 december 2015

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Raadsinformatienota. Zaaknr: 80357. Datum: 26-1-2016. Onderwerp: Accountantscontrole sociaal domein

Raadsinformatienota. Zaaknr: 80357. Datum: 26-1-2016. Onderwerp: Accountantscontrole sociaal domein Raadsinformatienota Zaaknr: 80357 Datum: 26-1-2016 Onderwerp: Accountantscontrole sociaal domein Kennisnemen van: De controle- en procesmaatregelen die in 2015 in Veghel zijn genomen in het kader van de

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen.

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Wijzigingen versie 1.14 t.o.v. versie 1.13 Toevoeging stap 5 Kostprijzen, aandachtspunten Wlz Informatie

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 De heer drs M.P.L. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorschriften...

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement... 3 Inleiding... 3 Controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Burgemeester en wethouder van de gemeente Houten hebben op 21 juli het Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom vastgesteld. Het protocol is bestemd voor de zorgaanbieders,waarmee

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

- 6 JUNI 21)14. Gemeente Woerden 14.009184. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393

- 6 JUNI 21)14. Gemeente Woerden 14.009184. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft ons kenmerk datum Invoering Trekkingsrecht PGB

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 28 oktober

Nadere informatie

Modeloplegger Wmo 2015 en Jeugdwet

Modeloplegger Wmo 2015 en Jeugdwet Modeloplegger rechtmatigheidsvereisten Wmo 2015 en Jeugdwet Samengesteld door : VNG, project iza en VWS met advies NBA Versie : 1.0 Datum : 16 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Toepasbaarheid

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201401972 Lbr. 14/081

ons kenmerk ECSD/U201401972 Lbr. 14/081 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8421 betreft Gevolgen 14.000 Wlz indiceerbaren uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201401972 Lbr. 14/081 bijlage(n) 3 datum 21

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi Audit Alert 25 Verklaringen bij jaarrekeningen van AWBZ- en GGZ-instellingen indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA).

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA). Controleprotocol eindverantwoording overeenkomsten en subsidies jeugdhulp en overeenkomsten maatwerkvoorziening begeleiding samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015 (aangepast 20-4-2015) 1. Inleiding Met

Nadere informatie

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Accountantsprotocol 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 Drs. M. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37370 29 december 2014 Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2014,

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Lezersnoot: VGZ heeft gemeend u als zorgaanbieder, gemeente of als lezer te willen informeren over de laatste stand van zaken rondom de langdurige GGZ.

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet

Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet 1 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 treden de Wmo2015, de Jeugdwet en de Wlz in werking en maken de wijkverpleging

Nadere informatie

ECFE/U201600592 Lbr. 16/019

ECFE/U201600592 Lbr. 16/019 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Brief NBA en VNG over accountantscontrole van het Sociaal Domein 2015 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

2016D21474. Lijst van vragen

2016D21474. Lijst van vragen 2016D21474 Lijst van vragen De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer inzake het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

CONCEPT. Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015

CONCEPT. Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 CONCEPT Controleprotocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Regio Utrecht Zuid Oost: Gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Zeist, Utrechtse Heuvelrug Dit protocol is bestemd voor aanbieders en hun accountants

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015 Zorgkantoor DWO/NWN December 2013 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr.

Nadere informatie

www.pwc.nl Hoe eet je een olifant? Controle in het sociaal domein

www.pwc.nl Hoe eet je een olifant? Controle in het sociaal domein www.pwc.nl Hoe eet je een olifant? Controle in het sociaal domein Controle in het sociaal domein Inhoud Wat is er gewijzigd in het sociaal domein? WMO Jeugdzorg Hoe krijgt u zekerheid? Wat is de rol van

Nadere informatie

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 Regio Utrecht Zuid Oost: Gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Zeist Dit protocol is bestemd voor aanbieders en hun accountants en betreft

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Handreiking voor de verantwoording van de PGB s 2015 in de jaarrekening van gemeenten

Handreiking voor de verantwoording van de PGB s 2015 in de jaarrekening van gemeenten Handreiking voor de verantwoording van de PGB s 2015 in de jaarrekening van gemeenten 8 februari 2016 Inleiding De verwachting is dat gemeenten met problemen worden geconfronteerd bij het bepalen welke

Nadere informatie

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit.

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland Memo: Van: Aan: Datum: Linda Nugter Gemeente Zwolle Postbus 10007 8011 PK Zwolle T (038) 498 2797 l.nugter@zwolle.nl https://jeugdzorgdichtbij.pleio.nl Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast)

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Inleiding Met ingang van 2004 moeten alle provinciale jaarrekeningen worden voorzien van een accountantsverklaring met betrekking tot de financiële

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord Regio Limburg Noord Gemeenten: Beesel, Bergen, Horst aan de Maas, Gennep, Peel en Maas, Venlo, Venray 1 2 Controleprotocol

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst PGB. Gemeente Beesel, 4 februari 2015

Informatiebijeenkomst PGB. Gemeente Beesel, 4 februari 2015 Informatiebijeenkomst PGB Gemeente Beesel, 4 februari 2015 Recente berichtgeving In twee maanden tijd: Schippers voorziet geen problemen met pgb Drukte verwerken zorgvragen, pgb ers onzeker Massale fraude

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

FAQS voor Langdurige GGZ

FAQS voor Langdurige GGZ FAQS voor Langdurige GGZ Welke cliënten vallen dadelijk nu onder WLZ en welke onder de Zvw? De wetgeving zegt dat cliënten met een verblijf tot 1095 dagen onder de Zvw vallen (was 365 dagen) en cliënten

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer Vraag en antwoord naar aanleiding van fysieke overlegtafel vrij inzetbare voorzieningen op 25 juni 2015

Gemeente Zoetermeer Vraag en antwoord naar aanleiding van fysieke overlegtafel vrij inzetbare voorzieningen op 25 juni 2015 Gemeente Zoetermeer Vraag en antwoord naar aanleiding van fysieke overlegtafel vrij inzetbare voorzieningen op 25 juni 2015 Tabel Overzicht met vraag en antwoord Nr. Vraag Antwoord 1. Wat is het doel en

Nadere informatie

CONTROLE EN VERANTWOORDING IN HET SOCIAAL DOMEIN. drs. David Zijlmans RA drs. Simon Jongepier RA

CONTROLE EN VERANTWOORDING IN HET SOCIAAL DOMEIN. drs. David Zijlmans RA drs. Simon Jongepier RA CONTROLE EN VERANTWOORDING IN HET SOCIAAL DOMEIN drs. David Zijlmans RA drs. Simon Jongepier RA WELKOM! Drs. D.E. (David) Zijlmans RA EY Financial Accounting & Advisory Services Landelijk eindverantwoordelijk

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014.

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Zorginkoop team AWBZ Mei 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Inkoopbeleid ZZP-ers...

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Vraagnr. Artikel Vraag Antwoord 1 Kostprijs Waarom kort u meer dan de landelijk taakstelling van 11% in uw geval op de tarieven? Dit is niet het geval.

Nadere informatie

Voorbeeldtoelichting door Coziek opgesteld inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2013

Voorbeeldtoelichting door Coziek opgesteld inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2013 Algemeen Handreiking omzetverantwoording: systeemcomplexiteit leidt tot generieke onzekerheden Bij het bepalen van de DBC-omzet heeft de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Zorg & Zekerheid en gemeenten Holland Rijnland 1 Inleiding De komende tijd staan gemeenten, zorgverzekeraars

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

TËaêEENTEpENHpER " ingekomsn 2 3 APR, 2015 I. In de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet ontstaan mogelijk problemen met de rechtmatigheid.

TËaêEENTEpENHpER  ingekomsn 2 3 APR, 2015 I. In de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet ontstaan mogelijk problemen met de rechtmatigheid. ( ) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad TËaêEENTEpENHpER " ingekomsn Vereniging van Nederlandse Gemeenten é 2 3 APR, 2015 I informatiecentrum tel. uw kenmerk (070) 373 8393 bijlage(n) 1 4

Nadere informatie

Notitie FAQ bij Verantwoording- en controleprotocol jeugdhulp 2015 regio Haaglanden d.d. 13 maart 2015

Notitie FAQ bij Verantwoording- en controleprotocol jeugdhulp 2015 regio Haaglanden d.d. 13 maart 2015 Notitie FAQ bij Verantwoording- en controleprotocol jeugdhulp 2015 regio Haaglanden d.d. 13 maart 2015 Datum: 30 oktober 2015. Inleiding Deze notitie bevat antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens

Nadere informatie

Controleverklaringen verklaard

Controleverklaringen verklaard Controleverklaringen verklaard De strekking van de controleverklaring bij decentrale overheden Juni 2016 1 1. Wat is een controleverklaring? De accountantsverklaring of beter: de controleverklaring van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN Copro 11134 CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN 2011 1 Algemeen 1 1.1 Doelstelling 1.2 Procedures 2 Controleaanpak 2 2.1 Referentiekader 2.2 Rechtmatigheid 2.3 Betrouwbaarheid en Nauwkeurigheid 3 3 Accountantsproducten

Nadere informatie

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588 De10 tte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Amhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal 1 1 =!i ERNST & YOUNG Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus 7883 1008 AB Amsterdam,13 APR. 2312 Tel.:+31(0) 88-407 1000 Fax: +31(0) 88-407 1005 www.ey.nl VERTROUWELIJK Gemeente

Nadere informatie