Alternatieven voor Lusdetectie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alternatieven voor Lusdetectie"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Alternatieven voor Lusdetectie Resultaten en conclusies Covernota September , Transport Research Center (AVV). Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke vorm of door welke middelen dan ook zonder schriftelijke toestemming van de AVV. Dit document is vertrouwelijk en mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het is vrijgegeven.

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Colofon Uitgegeven door: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus BA Rotterdam Telefoon: (015) Telefax: (015) Redactie N.G.J.C. Bukkems (RWS-AVV) E. Folles (RWS-AVV) Productie Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2002 Lusdetectie 2

3 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 2. Inleiding Algemeen Keuze detectiesystemen Lusdetectie 8 3. Onderzoek Achtergrond en doel Onderzoeksvragen Meetgegevens Opzet Significantie uitkomsten Opzet meetlokatie Lokatie Tijdsperiode Inrichting Camera s Detectielussen Micro Wave detectoren Datacommunicatie Logging Detectie systemen Videosystemen Micro Wave Detector Detectielus Analyse meetgegevens Individuele snelheidsgegevens Geaggregeerde snelheids- en intensiteitsgegevens Categorieën Zelfstandige fildetectie Overige gegevens Conclusies en aanbevelingen Conclusies Snelheid- en intensiteitsgegevens Voertuigcategorieën Zelfstandige Filedetectie en overige gegevens Aanbevelingen Referenties 20 Lusdetectie 3

4 Lijst van figuren: Figuur 1 Impressie lokatie 13 Figuur 2 Camera positie meetperiode 2 14 Figuur 3 Systeemopzet 15 Lijst van tabellen: Tabel 1 Bruikbaarheidstabel detectiesystemen 6 Lusdetectie 4

5 1. Managementsamenvatting Inleiding In de wereld van Dynamisch Verkeers Management (DVM) speelt detectie een essentiële rol. Ten behoeve van DVM wordt veel gedaan aan inwinning van gegevens. De doeleinden zijn divers. De standaard technologie van DVMsystemen in het algemeen en Monitoring en Verkeerssignalering in het bijzonder, is detectielussen. In de afgelopen jaren zijn verscheidene videodetectiesystemen ontwikkeld die op voertuigniveau kunnen detecteren. Ook worden inmiddels Radar detectoren toegepast. Maar kunnen deze detectiesystemen ook ingezet worden voor DVM-systemen en dan met name voor Monitoring en Verkeerssignalering, met dezelfde betrouwbaarheid als de conventionele detectielussen? Doel Op de A67 bij Eindhoven is in de loop van 2000 en 2001 een proef uitgevoerd met behulp van videocamera s en speciale beeldanalysesystemen, radar detectoren en conventionele detectielussen. Doel van deze proef was om te zien of Falcon-, Traficon- en Autoscopedetectoren gebruikt kunnen worden binnen DVM in het algemeen en Monitoring en Verkeerssignalering in het bijzonder. Conclusie Op basis van de resultaten van het onderzoek zoals beschreven in het rapport Analyse gegevens vier typen detectoren (Transpute, 2001) kunnen de volgende conclusies worden geformuleerd. Vergelijkt men de alternatieve detectortypen met de nu in gebruik zijnde detectielussen, dan kan over deze detectoren het volgende worden geconcludeerd: De Falcondetector komt als een bruikbaar alternatief voor de huidige lusdetector naar voren. Wel valt de meting van zeer langzaam rijdend verkeer te verbeteren en zou de lengtemeting iets moeten worden opgehoogd om vergelijkbaar te worden met de lusdetectie. Voorts moet hierbij opgemerkt worden dat uit een literatuurstudie gebleken is dat de Falcon detector niet alle gegevens verstuurd die binnen Monitoring en Verkeerssignalering gebruikt worden. Zo kan de Falcon detector geen tegenverkeer detecteren en worden enkele andere gegevens niet doorgestuurd. Het is raadzaam, daar de Falcon detector reeds in het kader van DVMsystemen en Monitoring en Verkeerssignalering in het bijzonder wordt toegepast, om de nauwkeurigheidseisen uit de onderstation en detectorstation specificatie te toetsen of deze onverkort van toepassing zijn op de Falcon detector. De videosystemen lijken een alleskunner, maar blijken nog onvoldoende opgewassen tegen de Nederlandse weersomstandigheden daar deze video detectiesystemen nog te onverwacht reageren op bijzondere meet- en weercondities, waardoor integratie in een volautomatisch werkend systeem als monitoring en verkeerssignalering niet raadzaam wordt geacht. Het is aan te bevelen eerst uitgebreid ervaring op te doen - en deze bijzondere condities onder controle te krijgen - alvorens ze te integreren in een volautomatisch werkend systeem als Monitoring en Verkeerssignalering. Lusdetectie 5

6 Tabel 1 Bruikbaarheidstabel detectiesystemen Vergelijking resultaten De resultaten van dit onderzoek zijn ten behoeve van deze samenvatting vergeleken met de resultaten van het rapport Voertuigdetectie: wensen en mogelijkheden, Goudappel Coffeng, 2002 en Ogen op de weg, resultaten en conclusies pilot Video Incident Detectie A67, covernota, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Uit het rapport Ogen op de weg, blijkt dat er technisch (zowel hardware als software) nog wel het een en ander te verbeteren valt aan de beeldanalysesystemen. Er zijn tijdens de pilot veel valse alarmen geweest. Belangrijkste oorzaken daarvan zijn weersomstandigheden, reflecties van wegverlichting en camera bewegingen door harde wind. Ook de parameterinstellingen hebben parten gespeeld bij de juiste werking van de video systemen. Deze conclusie komt overeen met de resultaten van dit onderzoek. Uit het rapport Voertuigdetectie: wensen en mogelijkheden blijkt ook dat weersomstandigheden een invloed kunnen hebben op enkele videosystemen. Beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het detectiesysteem zijn van belang voor de inzet van het systeem voor een bepaalde DVM toepassing. In onderstaande tabel is een vertaling gemaakt van de vergeleken detectiesystemen uit het onderzoek Analyse gegevens vier typen detectoren naar een aantal DVM toepassingen. DVM maatregelen Detectie systeem Lus detectie Monitoring DRIP, DIVV, Homogeniseren, Dyvers, Toelaatbare uitval (1-5 %) Verkeerssignalering Filewaarschuwing AID Toelaatbare uitval (0 %) Incident Waarschuwing Stilstaand vtg. Toelaatbare uitval (0 %) Herindeling rijbaan Toelaatbare uitval (0 %) Minuut Gemiddelde Categorie Minuut Individuele Individuele Verificatie intensiteit snelheid indeling intensiteit snelheid snelheid Gewenste Gewenste Gewenste Gewenste Gewenste Gewenste Gewenste nauwkeurig nauwkeuri nauwkeurig nauwkeurig nauwkeurig nauwkeurig nauwkeurig heid (95 %) gheid heid heid heid heid heid (95-99 %) (95-99 %) (98-99 %) (98-99 %) (98-99 %) (98-99 %) Toelichting Vrijwel onafhankelijk van weersomstandig heden Falcon Onafhankelijk van weersomstandig heden Traficon +/- +/- -- +/- - +/- ++ Problemen bij weersomstandig heden Autoscope +/- +/- -- +/- - +/- ++ Problemen bij weersomstandig heden ++, +, -, -- = mate van toepasbaarheid Lusdetectie 6

7 In principe heeft elke technologie potentie om een goede detector te zijn. Er is niet iets als de beste detectietechniek. Iedere techniek heeft zijn specifieke voor- en nadelen. Vergelijking met andere technologieën waarmee je dezelfde dingen meet laat echter op dit moment nog zien dat lusdetectie vrijwel altijd beter scoort. Lusdetectie is echter niet voor alle vraagstukken geschikt. Operationele omstandigheden en de toepassing bepalen welke technologie in de betreffende situatie het best ingezet kan worden. Lusdetectoren liggen gefixeerd in het wegdek. Dit levert beperkingen op. Ook blijkt vocht, temperatuur en de verticale afstand tot het wegdek de meting te beïnvloeden. Falcon detectoren worden boven de rijstrook aan een portaal bevestigd. Dit bepaalt in hoge mate de positie waar Falcon detectoren gemonteerd kunnen worden, wat ook beperkingen met zich meebrengt. Het voordeel van de Falcon detectoren is dat ze eventueel over het portaal verplaatsbaar zijn bij onderhoudswerkzaamheden. Het videodetectiesysteem is de baanbrekende oplossing, met name voor mobiele/tijdelijke detectie. Het visuele wegbeeld geeft deze technologie groot voordeel ten opzichte van lus of radar detectie met betrekking tot vrije definitie van detectiezones. Weersinvloeden hebben echter nog een grote invloed op de meting. Voorwaarde is wel dat de video camera aan een stabiele mast gemonteerd wordt op een voldoende hoogte om accuraat te kunnen functioneren. Op het gebied van beheer en onderhoud scoren Radar- en Videosystemen echter beter dan lusdetectoren. Vooralsnog dienen andere technologieën (Video en Radar) gezien te worden als aanvullend of vervangend. Nieuwe detectiesystemen zullen in de toekomst complementair zijn aan de conventionele detectiesystemen. Zeker als ook naar de resultaten van het onderzoek Voertuigdetectie: wensen en mogelijkheden wordt gekeken, waarin wordt gesteld dat het detectiezwaartepunt zal verschuiven van wegkant- naar in car -systemen, maar dat deze niet de conventionele technieken gaan vervangen. Toekomst Onderzoek op het gebied van lustechnologie is momenteel vrij ver gevorderd. TNO heeft zo ongeveer de grenzen vastgesteld van wat mogelijk is. Nog niet alle technieken worden toegepast door de fabrikanten. Er is dus meer mogelijk dan tot nu toe wordt toegepast. Detectie met behulp van videocamera s en intelligente beeldanalysesystemen is een veelbelovende techniek met interessante perspectieven. De ontwikkelingen hiervan gaat door. Bij TNO-Fel is men bezig op het gebied van radardatectie. Lusdetectie 7

8 2. Inleiding Algemeen Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de pilot Video Incident Detectie A67, die op verzoek van het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat in 2000 en 2001 is uitgevoerd. De pilotstudie bestond uit de vraag of videodetectiesystemen, gebruikt kunnen worden om incidenten op de autosnelweg vroegtijdiger te kunnen signaleren om zo adequater op te kunnen treden en uit de vraag of videodetectiesystemen in te zetten zijn als alternatief voor lusdetectie. Van dit laatste onderdeel is dit document de covernota. De pilotstudie Video Incident Detectie A67 is uitgevoerd door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer in nauwe samenwerking met Directie Noord-Brabant, alwaar de onderzoekssite ingericht was. TNO-TPD heeft de technische evaluatie en risico analyse uitgevoerd. Grontmij Verkeer en Infrastructuur heeft de verkeerskundige evaluatie verricht, voor het onderdeel snelheidswinst bij afhandeling van incidenten. Tanspute heeft de analyse verricht in het kader van het onderdeel videodetectiesystemen als alternatief voor lusdetectie. Vialis was verantwoordelijk voor de technische invulling ten behoeve van de videodetectiesystemen van de pilot. Peek Traffic voor de installatie van de Falcon en lusdetectie systemen. Traficon en TEC waren betrokken bij de pilot als leveranciers van de videodetectiesystemen. Aan dit project hebben meegewerkt, Engbert Folles (vz) (RWS-AVV), Martijn van Rij (secr.) (Grontmij), Guus van der Burgt (RWS-NB), Toine van Kaam (RWS-NB), Hans Bokma (RWS-AVV), Nico Bukkems (RWS-AVV) en Hans de Mul (Regio politie Brabant zuid-oost). 2.2 Keuze detectiesystemen Aan de selectie van de toe te passen videodetectiesystemen heeft een vergelijkende analyse ten grondslag gelegen. Op basis van deze analyse is voor de pilot Video Incident Detectie A67 gekozen voor de videodetectiesystemen van Traficon en Autoscope. De selectie van de radar detector is daarentegen gebaseerd op operationeel gebruik. Binnen Verkeerssignalering wordt de radar detector inmiddels op een aantal lokaties toegepast. Dit is de zogenaamde Falcon radar detector. Ter hoogte van de meetlokatie zijn onderstations en detectorstations van het fabrikaat Peek Traffic in gebruik. Als zodanig is voor de conventionele ED16 lusdetector van Peek Traffic gekozen 2.3 Lusdetectie De nu ingebruik zijnde DVM-systemen zijn al gedurende een tiental jaren operationeel in gebruik. Detectielussen waren tijdens de ontwikkeling van deze DVM-systemen de detectiemethode waarmee voertuiggegevens op een betrouwbare en nauwkeurige wijze ingewonnen konden worden. Vandaar dat lusdetectie bij de nu in gebruik zijnde DVM-systemen veelvuldig wordt toegepast. In de detectorstation specificatie van de DVM-systemen Monitoring en Lusdetectie 8

9 Verkeerssignalering wordt met betrekking tot lusdetectie (samengevat) gesteld dat:: Lussen correct dienen te functioneren bij alle verschillende - in Nederland op de autosnelwegen toegepaste - soorten wegdek (asfalt, zoab, (gewapend) beton, etcetera). De detectie voorts correct dient te blijven functioneren onder alle in Nederland voorkomende klimatologische omstandigheden. Eventueel benodigde aanpassingen in verband met wijzigende fysische eigenschappen van de detectielussen als gevolg van veranderende klimatologische condities, dienen automatisch te geschieden en wel zodanig dat de detectie tijdens het verzorgen van dergelijke aanpassingen ongestoord gecontinueerd wordt. De detectie dient geheel autonoom te werken. Opeenvolgende voertuigen onder een gedefinieerde conditie in ieder geval tot afzonderlijke voertuigmetingen dienen te leiden. Vrachtwagens met aanhangers in ieder geval als één voertuig gemeten dienen te worden indien de onderlinge afstand tussen vrachtwagen en aanhanger kleiner is dan 1,30 m. Voor wat betreft de nauwkeurigheid van het meten van (gegevens over) voertuigpassages wordt het volgende gesteld: Voor de nauwkeurigheid van de bij een voertuigpassage behorende rijtijd geldt dat voor 95% van de voertuigmetingen met een snelheid tussen 18 km/u en 135 km/u een marge geldt van 3%. Buiten deze snelheden geldt een andere marge. Voor de reproduceerbaarheid van de bij een voertuigpassage behorende bedekkingstijd(en) geldt dat voor 95% van de van één bepaald type met een bedekkingstijd tussen 150 ms en 1000 ms een marge geldt van 3% Buiten deze bedekkingstijd geldt een andere marge. Voor wat betreft de belasting van een Detectorstation geldt dat: Per detectieluspaar dient een Detectorstation minimaal 4500 voertuigen per uur te kunnen detecteren. Voor alle detectielusparen tezamen geldt echter de eis dat een DS (waarop maximaal 8 detectielusparen kunnen zijn aangesloten) minimaal voertuigen per uur dient te kunnen verwerken. De Videodetectiesystemen en de Falcon detector zouden aan deze randvoorwaarden moeten voldoen, willen ze vergelijkbare gegevens leveren en functioneel gezien zonder problemen ingezet kunnen worden in het kader van DVM in het algemeen en Monitoring en Verkeerssignalering in het bijzonder. Helaas is het niet mogelijk gebleken een uitspraak te doen over de nauwkeurigheid van de verschillende type detectiesystemen. Dit vanwege het feit dat uitgegaan moest worden van de reeds volledig ingerichte pilot lokatie. Hierdoor was het niet mogelijk om een referentiesysteem in te richten. Vanwege de huidige opzet kunnen vragen gesteld worden omtrent de representativiteit van de meetopstelling en de kwaliteit van de referentiedata, waardoor uitspraken over nauwkeurigheid niet gedaan kunnen worden. Daarentegen is wel de toepassing onderzocht van de gegevens die ingewonnen worden in het kader van Monitoring en Verkeerssignalering, onder verschillende weersomstandigheden. Het betreft hierbij dan: Individuele snelheidsgegevens ten behoeve van het Automatische Incident Detectie Algoritme. Gemiddelde snelheid en intensiteit gegevens ten behoeve van Monitoring en andere DVM-systemen. Lusdetectie 9

10 Voertuigcategorieindeling ten behoeve van Monitoring en andere DVMsystemen. Tevens is onderzocht of videodetectiesystemen een aanvulling kunnen zijn voor het huidige DVM-instrumentarium. Op basis van deze achtergrond zijn vijf onderzoeksvragen geformuleerd. Lusdetectie 10

11 3. Onderzoek Achtergrond en doel In de wereld van Dynamisch Verkeers Management (DVM) speelt detectie een essentiële rol. Ten behoeve van DVM wordt veel gedaan aan inwinning van gegevens. De doeleinden zijn divers. De standaard technologie ten behoeve van DVM-systemen, Monitoring en Verkeerssignalering in het bijzonder, is detectielussen. Het huidige gebruik daarvan kent een aantal problemen op het gebied van mogelijkheden, kwaliteit en consistentie. Het aanbod van detectietechnieken verandert en groeit in hoog tempo. In de afgelopen jaren zijn verscheidene videodetectiesystemen ontwikkeld die op voertuigniveau kunnen detecteren. Ook worden inmiddels Radar detectoren toegepast. Maar kunnen deze systemen ook ingezet worden voor DVMsystemen en dan met name voor Monitoring en Verkeerssignalering, met dezelfde betrouwbaarheid als de conventionele detectielussen. 3.2 Onderzoeksvragen Doel van het onderzoek is na te gaan of Falcon-, Traficon- en Autoscopedetectoren gebruikt kunnen worden binnen Dynamisch VerkeersManagement (DVM) in het algemeen en het Monitoring systeem en de Verkeerssignalering in het bijzonder. Om hier inzicht in te verkrijgen zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Zijn de individuele snelheidsgegevens van de drie typen detectoren vergelijkbaar met de nu in gebruik zijnde lusdetectie? 2. Zijn de geaggregeerde snelheids- en intensiteitsgegevens van de vier typen detectoren vergelijkbaar (met als vierde type lusdetectie)? 3. Is de indeling van de voertuigen in drie categorieën vergelijkbaar? 4. Kunnen de videosystemen zelfstandig files detecteren? 5. Zijn de overige gegevens afkomstig van de video systemen bruikbaar in het kader van DVM? 3.3 Meetgegevens Om deze vragen te beantwoorden zijn de tijdens een pilot op de A67 bij Eindhoven verzamelde meetgegevens geanalyseerd. Bij de beantwoording van de vragen 1, 2 en 3 zijn de vergelijkingen uitgevoerd met de luspaardetectie als referentie. Tijdens de pilot zijn de meetgegevens gedurende twee perioden opgeslagen. Tijdens de eerste meetperiode heeft de videocamera in de lengterichting van de weg opnamen gemaakt, tijdens de tweede periode is de videocamera naar beneden gericht geweest. Helaas zijn gedurende de eerste meetperiode niet van alle detectoren individuele voertuigregistraties opgeslagen. Bij de beantwoording van de vragen is daardoor uitsluitend gebruik gemaakt van de meetgegevens uit de tweede meetperiode. Naast de verschillende logbestanden van de te testen sensoren is als referentiemateriaal gebruik gemaakt van video-opnamen, MARE-bestanden en Monitoring bestanden. Lusdetectie 11

12 3.4 Opzet Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen waren circa 20 dagen aan bruikbare meetgegevens beschikbaar. Bij een eerste inspectie van deze gegevens viel op dat door de verschillende meetsystemen soms gedurende langere of kortere perioden geen meetgegevens worden opgeslagen. Indien hiermee bij het routinematig verwerken van de meetgegevens geen rekening wordt gehouden, zou afwezigheid van voertuigregistraties geïnterpreteerd worden als niet gemeten voertuigen. De betrokken detector zou dan ten onrechte een slechte beoordeling krijgen. Er is daarom gekozen alle meetsets te verwerken en daarbij rekening te houden met mogelijke uitval van meet- of opslagsystemen door de hieronder beschreven controles uit te voeren. De eerste veiligheidsvoorziening is om bij de verwerking te eisen dat de meetsystemen tenminste één voertuig in de te verwerken minuut hebben gemeten. De tweede voorziening was controle achteraf op die vergelijkende bestanden die erg afwijkende uitkomsten tussen de meetsystemen aangaven. Beide controleslagen zijn niet perfect. Desalniettemin gaven de bevindingen tijdens de inspecties en checks aan dat de controles effectief en afdoende waren in het licht van het beoogde doel en dat de gecontroleerde bestanden een betrouwbare basis vormden voor de kwantitatieve analyse. Verschillende omstandigheden voor wat betreft verkeersdrukte, weer en licht zijn geselecteerd. Voor elk van deze omstandigheden is de kwaliteit van de meetpunten vastgesteld teneinde de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 3.5 Significantie uitkomsten Aan de uitkomsten kunnen geen statistisch onderbouwde uitspraken omtrent de kwaliteit van de verschillende detectoren opgenomen worden. De redenen hiervoor zijn enerzijds dat de onderzoeksvragen niet (voldoende) kwantificeerbaar zijn en anderzijds omdat er vragen omtrent de representativiteit van de meetopstelling en de kwaliteit van de referentiedata kunnen worden gesteld. Lusdetectie 12

13 4. Opzet meetlokatie Figuur 1 Impressie lokatie 4.1 Lokatie Als lokatie voor de meetopstelling is gekozen voor één meetraai van de A67 tussen knooppunt De Hoght en knooppunt Leenderheide bij Eindhoven, die ten behoeve van de Pilot Video Incident Detectie A67 ingericht was. De gekozen meetraai is gelegen ter hoogte van kilometerpunt 19,1 op de Noordelijke rijbaan. Deze meetraai is gekozen daar op deze meetraai zowel de vaste videocamera ten behoeve van de videosystemen, de detectielussen alsmede de Micro Wave(radar) detectoren op zeer geringe afstand van elkaar gelegen zijn. Ter hoogte van deze meetraai zijn 4 rijstroken te onderkennen, 2 doorgaande rijstroken richting België en 2 rijstroken behorende tot de afrit richting Veldhoven. 4.2 Tijdsperiode Er is gedurende een tweetal perioden gegevens verzameld. De eerste periode heeft geduurd van 28 februari tot en met 16 maart Gedurende deze periode is de camera in de lengte richting van de weg gepositioneerd geweest. De tweede periode heeft geduurd van 3 april tot en met 23 april Gedurende deze periode is de camera naar beneden gepositioneerd geweest ten behoeve van het verzamelen van individuele voertuiggegevens. De instellingen van de detectoren zijn gedurende de twee perioden qua functionaliteit niet gewijzigd. De instellingen zijn uiteraard wel geoptimaliseerd naar de nieuwe camera positie. 4.3 Inrichting Camera s Er is een vaste videocamera op 15 meter hoogte aan een verstevigde lichtmast in de middenberm gemonteerd. Deze camera houdt het verkeer op alle vier de rijstroken van de noordelijke rijbaan ter hoogte van kilometerpunt 19,1 continu in de gaten. Lusdetectie 13

14 Figuur 2 Camera positie meetperiode Detectielussen Ter hoogte van deze meetraai zijn detectielussen gelegen, die informatie leveren aan het Verkeerssignaleringssysteem, het Monitoring systeem en het Research systeem. Deze detectielussen zijn conform het installatie voorschrift voor detectielussen geïnstalleerd en in bedrijf gesteld Radar detectoren Ter hoogte van deze meetraai zijn aan het nabij gelegen portaal boven elke rijstrook radar detectoren gemonteerd die het verkeer monitoren van de betreffende rijstrook Datacommunicatie Voor de analoge transmissie van de beelden van de videocamera s naar de verkeerscentrale wordt het glasvezel VICnet gebruikt. Voor de transmissie van de gegevens van de radar detectoren en de detectielussen is gebruik gemaakt van het koperader VICnet Logging Elk videosysteem is ter wille van de vergelijking verbonden met een PC voor het loggen van gegevens omtrent tijdstip, identificatie van de detector, meldingen en voertuiggegevens. Ook zijn de videosysteem verbonden met een time-lapse videorecorder (24 uur op één band), die het beeld van de videocamera s registreert. Elk videosysteem en log PC s zijn afzonderlijk gesynchroniseerd met de atoomklok, voor de juiste registratie van de tijdstippen. Verder zijn de reguliere DVM systemen, het Verkeerssignaleringssysteem, het Monitoring systeem en het Research systeem gebruikt voor gegevens inwinning van de detectielussen en radar detectoren. Bij het KNMI zijn de weersgegevens opgevraagd van de meetperioden, van het KNMI meetpunt nabij Eindhoven. Lusdetectie 14

15 Figuur 3 Systeemopzet 4.4 Detectie systemen Videosystemen De beelden van de videocamera s gaan direct naar de Verkeerscentrale Zuid- Nederland te Geldrop. De in deze vergelijking meegenomen detectie systemen zijn: Autoscope TM van TEC Traffic Systemens, Nieuwegein VIP/22, VIP/41 en VIP/D van Traficon, Bissegem (België) Radar Detector Aan het ter hoogte van de meetraai gelegen portaal zijn de radar detectoren (Falcon detectoren) bevestigd. Deze radar detectoren leveren hun informatie aan hetzelfde detectorstation als waar ook de detectielussen op aangesloten zijn, de ED16 van Peek Traffic, Amersfoort. Ten behoeve van de Falcon detectoren is extra hardware geïnstalleerd die de berichten afkomstig van de Falcon detectoren in het goede formaat aanbiedt aan het ED16 detectorstation van Peek Traffic Detectielus De standaard configuratie van een detectielus in het wegdek is gebruikt, conform installatie handboek voor detectielussen. Het detectorstation waar alle vier de detectielussen op aangesloten zijn, is van het type ED16 van Peek Traffic. Lusdetectie 15

16 5. Analyse meetgegevens Individuele snelheidsgegevens Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen is gekeken naar het doel waarvoor de individuele snelheidsgegevens verzameld worden bij de huidige DVM-systemen en dan met name voor Monitoring en Verkeerssignalering. Dit is met name voor het Automatische Incident Detectie (AID)-algortitme. Dit algoritme gebruikt de individuele voertuigsnelheden om langzaamrijdend verkeer te detecteren en het verkeer door snelheidsbeperkingen te waarschuwen voor file. Zodoende zijn de onderzoeksvragen middels twee methoden onderzocht. Enerzijds middels een vergelijking van de individuele snelheidsgegevens, waartoe de 8 meetcondities uitgesplitst zijn naar verschillende snelheidscategorieën die bij het AID-algoritme een rol spelen. Anderzijds door de individuele snelheidsgegevens als invoer te gebruiken bij een AID-simulator. De algemene indruk is dat de Falcondetector de detectielussen als het gaat om individuele snelheidsmetingen het dichtst benadert. Zeker als in overweging wordt genomen dat het snelheidsbereik waar de detector het minst vergelijkbaar is (snelheden van 50 km/u en hoger) ook de minste invloed heeft op het AID-algoritme. Ook presteert de Falcondetector zeer vergelijkbaar met de detectielussen voor wat betreft de AID-simulatie. Afgaande op de gemiddelde snelheidsverschillen zijn de snelheidsmetingen van de Autoscopedetector iets beter dan die van de Traficondetector. De spreiding van de snelheidsverschillen is bij de Autoscopedetector zijn echter veel groter dan bij de Traficondetector. Voor zowel de Traficondetector als de Autoscopedetector geldt dat de resultaten uit de AID-simulatie minder vergelijkbaar is met detectielussen. 5.2 Geaggregeerde snelheids- en intensiteitsgegevens Uit de uitgevoerde analyses kan geconcludeerd worden dat: de Falcon goed gebruikt kan worden voor het meten van intensiteiten en snelheden. De afwijkingen ten opzichte van het luspaar zijn niet groter dan de afwijkingen die in het verleden waargenomen zijn tussen verschillende lusparen onderling. Het Traficonsysteem meet de intensiteiten, met uitzondering van nachtelijke perioden met fileverkeer en tijdens zeer zware regenval goed. De snelheid wordt, behalve s nachts vergelijkbaar gemeten. Het Autoscopesysteem meet de intensiteiten slecht. Opvallend is het dat de gemiddelde snelheid wel goed wordt gemeten. Hierbij moet worden opgemerkt dat de standaardafwijking groot is. 5.3 Categorieën De categorie-indeling van de verschillende detectoren is niet vergelijkbaar. Dit komt doordat de Traficon- en Autoscopedetectoren de voertuigen met een grotere lengte meten dan de luspaar- en Falcondetectoren. Gegeven de lengteverdelingen van de verschillende detectoren dienen per type detector de categoriegrenzen vastgesteld te worden en aangepast ten opzichte van de huidige, om tot een vergelijkbare categorie-indeling te komen. Lusdetectie 16

17 5.4 Zelfstandige filedetectie De Traficon genereert veel valse filemeldingen. Deze worden veroorzaakt door; druppels op de lens, de belijning op de weg in combinatie met het aanbreken van de dag en in colonne rijdende voertuigen. De valse filemeldingen van de Traficon zijn vaak langdurig (meerdere uren). De Autoscopedetector genereert veel valse meldingen tijdens filevrij verkeer met regen of fel zonlicht en mist veel files tijdens file verkeer. 5.5 Overige gegevens De analyse van de stilstand en filemeldingen heeft tot de conclusie geleid dat videodetectie van file en stilstaand verkeer enigszins werkt, maar dat het niet betrouwbaar genoeg is om zonder meer in een AID-systeem te verwerken omdat het dan tot veel valse alarmen zal leiden. Lusdetectie 17

18 6. Conclusies en aanbevelingen Conclusies Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden geformuleerd Snelheid- en intensiteitsgegevens Vergelijkt men de alternatieve detectortypen met de nu in gebruik zijnde lusdetectie, dan kan over deze detectoren het volgende worden geconcludeerd: Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de Falcondetector waarschijnlijk gebruikt kan worden voor het huidige AID-algoritme binnen de verkeerssignalering. De snelheidsmeting van deze detector vertoont slechts een kleine afwijking ten opzichte van de luspaardetectoren en vrijwel dezelfde voertuigen worden waargenomen. De videosystemen lijken door de grotere afwijking van de snelheids waarnemingen niet bruikbaar voor het AID algoritme. Ook bij het meten van intensiteiten en gemiddelde snelheden presteert de Falcondetector als beste. De Traficondetector meet intensiteiten goed, met uitzondering van fileverkeer bij nacht en tijdens zware regenval. De gemiddelde snelheid wordt, wederom behalve bij nacht, redelijk gemeten. De Autoscopedetector meet intensiteiten slecht. Opvallend is het dat de gemiddelde snelheid, zij het met een grote spreiding, wel goed wordt gemeten Voertuigcategorieën Voor wat betreft de indeling in voertuigcategorieën zijn de conclusies dat de categorie-indeling van de verschillende detectoren niet vergelijkbaar is doordat de Traficon- en Autoscopedetector de voertuigen met een grotere lengte meten. De huidige categoriegrenzen, die gebaseerd zijn op de door luspaardetectoren gemeten elektrische lengte, moeten voor ieder type detector aangepast worden om tot een vergelijkbare categorie-indeling te komen Zelfstandige Filedetectie en overige gegevens De zelfstandige detectie van files en incidenten door de videosystemen bleek tijdens het onderzoek slechts beperkt bruikbaar. Zowel bij de file- als de incidentdetectie werden door beide systemen veel valse meldingen gegenereerd. Ook werden niet alle opgetreden files en incidenten correct gedetecteerd. De indruk is dat het niet betrouwbaar genoeg is om zonder meer in een AID-systeem te verwerken omdat het dan tot veel valse alarmen zal leiden. 6.2 Aanbevelingen Het vergelijken van de individuele registraties heeft wat betreft het gebruik van detetiesystemen tot de volgende aanbevelingen geleid: De Falcondetector komt als een bruikbaar alternatief naar voren. Wel valt de meting van zeer langzaam rijdend verkeer te verbeteren en zou de lengtemeting iets moeten worden opgehoogd om vergelijkbaar te worden met de lusdetectie. De videosystemen reageren nog te onverwacht op bijzondere weer- en meetcondities. Het is aan te bevelen eerst uitgebreid ervaring op te doen - en deze bijzondere condities onder controle te krijgen - alvorens ze te Lusdetectie 18

19 integreren in een volautomatisch werkend systeem als monitoring en verkeerssignalering. Het vergelijken van de individuele registraties heeft wat betreft de beschikbare gegevens tot de volgende aanbevelingen geleid: Het bufferen van meldingen alvorens een passagetijdstip toe te kennen is onwenselijk. De registratie van het passagetijdstip met een nauwkeurigheid van 1 seconde is uit onderzoeksoogpunt onvoldoende. Gewenst is een nauwkeuriger tijdregistratie, bij voorkeur op milliseconde niveau Indien Rijkswaterstaat in de toekomst meer van dit soort testen wil doen wordt aanbevolen het volgende beschikbaar te krijgen: Objectieve functionele eisen aan detectoren. Deze functionele eisen hebben onder andere betrekking op: o De te meten gegevens (type, nauwkeurigheid, inwinfrequentie, beschikbaarheid, etc.) o De te meten verkeerssituatie (bijvoorbeeld: file, incident, etc.). Ook de objectieve definitie en wijze van detectie van de verkeerssituatie moet worden gedefinieerd. Een algemeen toepasbare meetopstelling en meetmethode. Hiervoor kan worden gedacht aan een (semi-) permanente meetopstelling, maar ook aan een aantal referentie video-opnamen voor het testen van op videobeelden gebaseerde detectiesystemen. Lusdetectie 19

20 7. Referenties Ellenberger, S.L., Technische evaluatie van twee video incident detectie systemen, TNO-TPD rapport DIS-RPT , Delft, 2001 Folles, E., van der Burgt, G., Bokma, J.R., van Kaam A.C.A.M., Ogen op de weg, covernota pilot Video Incident Detectie A67, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Rotterdam, 2001 van Nieuwenhuize, C., Analyse gegevens vier typen detectoren, Transpute, Gouda, 2001 Schoenmakers, M., Stemerding, M., van der Vlist, M., Voertuigdetectie: wensen en mogelijkheden, Goudappel Coffeng, Deventer, 2002 Kenniscentrum Sensoren en Actuatoren, Sensoren en Actuatoren voor verkeerstoepassingen, State-off-the-Art-rapport, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Rotterdam, 2001 Lusdetectie 20

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 De nieuwe databron: Modelled Car Data Bas van der Bijl (Sweco Nederland B.V.) Niels Henkens (Sweco Nederland B.V.) Samenvatting Verkeersinformatie wordt steeds belangrijker,

Nadere informatie

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Datum 12 december 2011 Bijlage(n) - Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Achtergrond Het kabinet is voornemens de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen naar 130

Nadere informatie

WHITE PAPER DOOR: BAS VAN DER BIJL, FUNCTIE NIELS HENKENS, FUNCTIE MODELLED CAR DATA: DE NIEUWE DATABRON

WHITE PAPER DOOR: BAS VAN DER BIJL, FUNCTIE NIELS HENKENS, FUNCTIE MODELLED CAR DATA: DE NIEUWE DATABRON WHITE PAPER DOOR: BAS VAN DER BIJL, FUNCTIE NIELS HENKENS, FUNCTIE MODELLED CAR DATA: DE NIEUWE DATABRON SAMENVATTING Verkeersinformatie wordt steeds belangrijker, zowel voor evaluatiestudies als voor

Nadere informatie

Floating Car Data voor filestaartbeveiliging Marco Schreuder (RWS) NDW-NM 7 december 2016

Floating Car Data voor filestaartbeveiliging Marco Schreuder (RWS) NDW-NM 7 december 2016 Floating Car Data voor filestaartbeveiliging Marco Schreuder (RWS) NDW-NM 7 december 2016 Inhoud Aanleiding Aanpak Resultaat Vervolg Praktijkproef Amsterdam Verkeersinfo Toepassingen FCD voor RWS Verkeersmanagement

Nadere informatie

Bureau voor onderzoek en systeemontwikkeling op het gebied van verkeer, vervoer en informatica

Bureau voor onderzoek en systeemontwikkeling op het gebied van verkeer, vervoer en informatica Transpute BV Joh. Van Oldenbarneveltlaan 44 3818 HB Amersfoort Tel.: 033-461 81 00 Fax.: 033-461 97 04 info@transpute.nl Bureau voor onderzoek en systeemontwikkeling op het gebied van verkeer, vervoer

Nadere informatie

Automatische Incident Detectie met behulp van Meetlusgegevens

Automatische Incident Detectie met behulp van Meetlusgegevens Automatische Incident Detectie met behulp van Meetlusgegevens ~ Onderzoek naar incidentdetectie op rijstrookniveau ~ ~ Vergelijkingsstudie ~ mei 2007 Incident: A random event that may disrupt the orderly

Nadere informatie

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem (Bijdragenr. 54) N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem ir. Mark Snoek IT&T Samenvatting Het MBO Systeem van IT&T geeft tijdens de uitgebreide werkzaamheden aan de A28 de Provincie Utrecht inzicht in de realtime

Nadere informatie

Geluidsmetingen en telgegevens N241. 1 Aanleiding. 2 Meetomstandigheden

Geluidsmetingen en telgegevens N241. 1 Aanleiding. 2 Meetomstandigheden Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuw arden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Water. Wegen. Werken.. Workshop "Privacy en geo-informatie: een onmogelijke combinatie!? Gebruik van Geo-informatie bij in Verkeersmanagement ir Jose A. Hernandez Procesmanager Verkeerscentrum Nederland

Nadere informatie

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1. Deliverable H: V-log

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1. Deliverable H: V-log Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1 Deliverable H: V-log Beschrijving, inventarisatie en implementatieadvies van de te gebruiken en te ontwikkelen standaarden. E.e.a. in samenwerking

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp. 1/8 Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.nl Samenvatting Door M+P Raadgevende Ingenieurs is een onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

AIO- SVT Zuiddijk INTECH DYKE SECURITY SYSTEMS. Rapportage InTech-IDS AIO-SVT Zuiddijk 2012 V02

AIO- SVT Zuiddijk INTECH DYKE SECURITY SYSTEMS. Rapportage InTech-IDS AIO-SVT Zuiddijk 2012 V02 AIO- SVT Zuiddijk INTECH DYKE SECURITY SYSTEMS Eindrapport meetverslag piping Zuiddijk V02 IDS 12006 30 november 2012 1 van 10 Inhoudsopgave DEEL A FACTUAL REPORT... 3 1. ALGEMEEN:... 3 2. INSTRUMENTATIE

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Verkeersmanagement o.b.v. RT modellen : wat vergt dit van huidige systemen? Bas van der Bijl (Grontmij Smart Mobility) Guus Tamminga (Grontmij Smart Mobility) Gerbrand

Nadere informatie

Quick Scan Monitoring Vervoer Gevaarlijke Stoffen WIM-NL

Quick Scan Monitoring Vervoer Gevaarlijke Stoffen WIM-NL Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Dienst Weg- en Waterbouwkunde Quick Scan Monitoring Vervoer Gevaarlijke Stoffen WIM-NL 12 februari 2004 Een quick scan naar de mogelijkheid voor het monitoren

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling weefvak A4 Nieuw-Vennep/Hoofddorp. April 2002

Verkeersafwikkeling weefvak A4 Nieuw-Vennep/Hoofddorp. April 2002 Verkeersafwikkeling weefvak A4 Nieuw-Vennep/Hoofddorp April 2002 ....................... Colofon Uitgegeven door: Adviesdienst Verkeer en Vervoer Informatie: ir. H. Schuurman Telefoon: 010 282 5889 Fax:

Nadere informatie

Real-time verkeersmodellen Overzicht, structuur en voorbeelden

Real-time verkeersmodellen Overzicht, structuur en voorbeelden Real-time verkeersmodellen Overzicht, structuur en voorbeelden Dr. Hans van Lint, Transport & Planning, Civiele Techniek 3/24/09 Delft University of Technology Challenge the future Overzicht Real-time

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Coöperatief Verkeersmanagement o.b.v. realtime modellen : wat vergt dit van huidige systemen? Bas van der Bijl (Grontmij Smart Mobility) Guus Tamminga (Grontmij Smart

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2014

Nationaal verkeerskundecongres 2014 Nationaal verkeerskundecongres 214 Datafusie voor slimmer gebruik van verkeerssystemen: AID als casestudy Robert de Munter, Data Scientist werkzaam bij MAP Traffic Management Anton Wijbenga, Data Scientist

Nadere informatie

A270Demo Schokgolfdemping

A270Demo Schokgolfdemping B43 A270Demo Schokgolfdemping Bart Netten (TNO) Thijs van den Broek (TNO) Gert Blom (BeterBereikbaarZuidoost-Brabant BBZOB) Samenvatting In februari 2010 zijn een aantal grootschalige experimenten uitgevoerd

Nadere informatie

Verkeerssignalering en microsimulatie. William Meijer, Grontmij Nederland B.V., william.meijer@grontmij.nl

Verkeerssignalering en microsimulatie. William Meijer, Grontmij Nederland B.V., william.meijer@grontmij.nl Verkeerssignalering en microsimulatie William Meijer, Grontmij Nederland B.V., william.meijer@grontmij.nl Peter Krootjes, Grontmij Nederland B.V., peter.krootjes@grontmij.nl Bijdrage aan het Colloquium

Nadere informatie

Bevindingen praktijkproef. gebruik Ultima. in de gemeente Rotterdam

Bevindingen praktijkproef. gebruik Ultima. in de gemeente Rotterdam Bevindingen praktijkproef gebruik Ultima in de gemeente Rotterdam Peter van Welsem Gebruik Ultima op verhardingen november 2013 2013 Deventer, Peter van Welsem Advies en Begeleiding Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Meetpoort voor detecteren Radioactiviteit in voertuigen

Meetpoort voor detecteren Radioactiviteit in voertuigen Meetpoort voor detecteren Radioactiviteit in voertuigen Overzicht Vooraanzicht van een voorbeeld installatie VASTE DETECTOREN OP FRAMES MAXIMAAL GEADVISEERDE LENGTE 4500 mm BVS 300 MECHANISCHE BESCHERMING

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Wensenlijst V-Log laatste update wensenlijst: 08-05-12

Wensenlijst V-Log laatste update wensenlijst: 08-05-12 Wensenlijst V-Log laatste update wensenlijst: 08-05-12 In dit document worden de eisen en wensen voor V-Log bijgehouden. Van iedere eis of wens worden diverse items vastgelegd, zoals een omschrijving,

Nadere informatie

Met VRI-data real time inzicht in verkeersstromen

Met VRI-data real time inzicht in verkeersstromen Met VRI-data real time inzicht in verkeersstromen Luc Wismans DAT.Mobility/Utwente lwismans@dat.nl Jakob Henckel DAT.Mobility jhenckel@dat.nl Wierd Janse Gemeente Apeldoorn w.janse@apeldoorn.nl Bijdrage

Nadere informatie

Managementrapport AUV-project Invoering Rode Rand op signaalgevers

Managementrapport AUV-project Invoering Rode Rand op signaalgevers ass Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Managementrapport AUV-project Invoering Rode Rand op signaalgevers Invoeringsmogelijkheden

Nadere informatie

Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst

Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst CVS 2014 Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst Martie van der Vlist Goudappel mvdvlist@dat.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2014 20 en 21 november 1

Nadere informatie

Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging.

Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging. Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging. P.M. Kuijper, D. van Vliet, J.L.M. Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting Door een aantal

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek Nr.WE1410-131/VII ON PI : ig NOTA betr. Aannames m.b.t. de ontwikkeling van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Aanvullende richtlijnen voor de uitvoering van band-wegdekgeluidmetingen met een CPX (Close Proximity)-meetaanhanger

Aanvullende richtlijnen voor de uitvoering van band-wegdekgeluidmetingen met een CPX (Close Proximity)-meetaanhanger technology platform for infrastructure, traffic, transport and public space Aanvullende richtlijnen voor de uitvoering van band-wegdekgeluidmetingen met een CPX (Close Proximity)-meetaanhanger versie 2012

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 S. js.io Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 Ri jkswater s t aat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart. Dordrecht, 2 juni 1975. NOTITIE

Nadere informatie

De wijde wereld in wandelen

De wijde wereld in wandelen 127 De wijde wereld in wandelen Valrisico schatten door het meten van lopen in het dagelijks leven Om een stap verder te komen in het schatten van valrisico heb ik het lopen in het dagelijks leven bestudeerd.

Nadere informatie

Detectie van (het begin van) een calamiteit

Detectie van (het begin van) een calamiteit Detectie van (het begin van) een calamiteit Raak MKB Wireless Sensortechnologie bij Calamiteiten Enschede, 20 januari 2011 Auteur Ir. P. S. Griffioen lectoraat Ambient Intelligence Samenvatting In het

Nadere informatie

Vluchtstrook als rijstrook ter betere benutting van autosnelwegen

Vluchtstrook als rijstrook ter betere benutting van autosnelwegen Vluchtstrook als rijstrook ter betere benutting van autosnelwegen Implicaties voor de verkeersveiligheid D-95-21 Ir. F.C.M. Wegman Leidschendam, 1995 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS Discussiepaper Henk Taale (Rijkswaterstaat, TrafficQuest en TU Delft) Isabel Wilmink (TNO en TrafficQuest) Aroen Soekroella

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

Verkeerstelling en kentekenonderzoek

Verkeerstelling en kentekenonderzoek BIJLAGEN Bijlage 1: Verkeerstelling en kentekenonderzoek Verkeersonderzoek Zijtaart november 2011 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: mevr. L. van Oort Rapporttype: Auteur(s): conceptrapport Jan Hagens

Nadere informatie

Regionale ScenarioBouwer

Regionale ScenarioBouwer Agenda Regionale ScenarioBouwer Het concept, en eisen aan het instrumentarium RAND Europe en TNO in opdracht van AVV PLATOS colloquium Presentatie: Rik van Grol (Significance) 14 maart 2007 Inleiding Het

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Wet and dry point cloud acquisition and applications within RWS D.J. ten Napel

Wet and dry point cloud acquisition and applications within RWS D.J. ten Napel Wet and dry point cloud acquisition and applications within RWS D.J. ten Napel Inhoud Wat doet Voorbeelden van gebruik van point clouds Dieptemetingen Echoscope Kwaliteit asfaltverhardingen Toegevoegde

Nadere informatie

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Werkzaamheden A1/A6 A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Rijkswaterstaat zorgt voor betere doorstroming en betrouwbaardere reistijd De A1 en in het verlengde

Nadere informatie

Nedap RealTime Tochtdetectie Halslabel

Nedap RealTime Tochtdetectie Halslabel Nedap Tochtdetectie Nedap Tochtdetectie Visuele tochtdetectie op grote bedrijven is lastig Het is niet efficiënt en onvoldoende betrouwbaar. Met Nedap Tochtdetectie is het mogelijk om grote melkveestapels

Nadere informatie

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan'

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Een onderzoek naar letselongevallen met bromfietsers een jaar

Nadere informatie

C.V.I. 5.3 Het meten van relatieve vochtigheid 5.3 HET METEN VAN RELATIEVE VOCHTIGHEID

C.V.I. 5.3 Het meten van relatieve vochtigheid 5.3 HET METEN VAN RELATIEVE VOCHTIGHEID 5 METHODEN VAN ONDERZOEK 5.3 HET METEN VAN RELATIEVE VOCHTIGHEID Auteur: T. van Daal 1987 Bij de conversie naar een elektronisch beschikbaar document zijn er kleine tekstuele en inhoudelijke wijzigingen

Nadere informatie

Nachtmetingen geluid ERIA proefvak Den Haag

Nachtmetingen geluid ERIA proefvak Den Haag Nachtmetingen geluid ERIA proefvak Den Haag M.F.C. van de Ven (TU Delft) F. van Dishoeck (CHW Zwolle) J. Moraal (TU Delft) Samenvatting In het kader van het ERIA (Embedded Rail In Asfalt) project zijn

Nadere informatie

3M Traffic Safety Systems. Diamond Grade Contourmarkering. Zichtbaar beter. zichtbaar veiliger

3M Traffic Safety Systems. Diamond Grade Contourmarkering. Zichtbaar beter. zichtbaar veiliger 3M Traffic Safety Systems Diamond Grade Contourmarkering Zichtbaar beter zichtbaar veiliger Alles over de invoering van ECE Reglement 48 vanaf 10 juli 2011 Retroreflecterende contourmarkering Minder ongevallen

Nadere informatie

Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen

Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen Notitienummer Datum 3 juni 206 Onderwerp Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen. Inleiding Buro Blauw voert in opdracht van de gemeente Wageningen luchtkwaliteitsmetingen

Nadere informatie

SSS Vluchthaven Aanwezigheid Detectie (VAD)

SSS Vluchthaven Aanwezigheid Detectie (VAD) Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer SSS Vluchthaven Aanwezigheid Detectie (VAD) MSS Camera Bediening en Alarm afhandeling Systeem Specificatie VAD (Systeem/Subsysteem

Nadere informatie

Departement industriële wetenschappen en technologie

Departement industriële wetenschappen en technologie Departement industriële wetenschappen en technologie Universitaire Campus, gebouw B B-3590 DIEPENBEEK Tel.: 011-23 07 90 Fax: 011-23 07 99 Aansturen en testen van een hybride infrarood beeldopnemer Abstract

Nadere informatie

Buzziburglaan. Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 21 april 2008

Buzziburglaan. Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 21 april 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Buzziburglaan Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 21 april 2008 ........................................................................................

Nadere informatie

Vergelijkend akoestisch onderzoek bermverharding type M (Meander) Ing. Z.A.J. Lok A.G.M. Wolbert Dr. Ir. Y.H. Wijnant 18-12-2012

Vergelijkend akoestisch onderzoek bermverharding type M (Meander) Ing. Z.A.J. Lok A.G.M. Wolbert Dr. Ir. Y.H. Wijnant 18-12-2012 Vergelijkend akoestisch onderzoek bermverharding type M (Meander) Ing. Z.A.J. Lok A.G.M. Wolbert Dr. Ir. Y.H. Wijnant 18-12-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Meetmethode 3 Gebruikte apparatuur 4 Meetopstelling

Nadere informatie

Een nieuwe manier van verkeerswaarneming? Bluetooth

Een nieuwe manier van verkeerswaarneming? Bluetooth Een nieuwe manier van verkeerswaarneming? Bluetooth Anton Wijbenga (MAP Traffic Management) Jacob Bac (Havenbedrijf Rotterdam NV) Steven Boerma (MAP Traffic Management) Samenvatting Sinds kort wordt in

Nadere informatie

HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER

HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER Inhoud INTRODUCTIE... 2 INSTALLATIE... 3 INSTELLINGEN... 4 SCHAKELAAR SW1... 5 SCHAKELAAR SW2... 5 JUMPER SCHAKELAAR JP1... 5 TESTEN... 6 LOOPTEST... 6 RADIO LINK TEST...

Nadere informatie

TERREINBEVEILIGING. INDEX Inleiding. Leacky coax

TERREINBEVEILIGING. INDEX Inleiding. Leacky coax TERREINBEVEILIGING INDEX Inleiding Terreinafscheiding Verlichting Passief Infrarood Radar detectie Optische detectie Druksystemen Leacky coax Groenvoorziening Perimeterdetectie Actief Infrarood Microgolf

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK AOC RAAD Door: Marcel Verberkt Stoas Learning Systems Uitgevoerd : 04 mei 2010 INHOUD AOC Raad... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inleiding... 3 Doelstelling... 4 Opzet

Nadere informatie

Geluidsbelasting door windturbine Slikkerdijk

Geluidsbelasting door windturbine Slikkerdijk Samenvatting en conclusies In de maand december zijn gedurende vijftien dagen in het begin van de nacht metingen verricht naar het geluidsbelasting van de woonboerderij aan de Walingsweg 20 Wieringerwaard

Nadere informatie

Streetmapper 360 tot zo n 50% goedkoper dan traditionele inwinmethoden snel inzetbaar: binnen 1 à 2 werkdagen zonder verkeersmaatregelen

Streetmapper 360 tot zo n 50% goedkoper dan traditionele inwinmethoden snel inzetbaar: binnen 1 à 2 werkdagen zonder verkeersmaatregelen STREETMAPPER 360 DE STREETMAPPER 360 + tot zo n 50% goedkoper dan traditionele inwinmethoden + snel inzetbaar: binnen 1 à 2 werkdagen + zonder verkeersmaatregelen + alles tot 300 meter rondom in 3D +

Nadere informatie

Modelleren van de effecten van verkeersflucaties voor DVM

Modelleren van de effecten van verkeersflucaties voor DVM Modelleren van de effecten van verkeersflucaties voor DVM Ir. S.C. Calvert PLATOS 2016 Bron: NTR Bron: TU Delft Verkeersfluctuaties Dynamisch VerkeersManagement (DVM) Model aanpak Case-study Meerwaarde

Nadere informatie

Anton Wijbenga. MAPtm. v 1.0

Anton Wijbenga. MAPtm. v 1.0 Anton Wijbenga MAPtm v 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Methode... 2 2.1. DE METING... 2 2.2. GEGEVENSVERWERKING... 2 Bluetooth... 2 Bluetooth vs. Kentekenonderzoek... 3 Bluetooth vs. Mechanische

Nadere informatie

Rapportage Transumo ATMA Data inwinsysteem en stedelijk verkeersmanagementsysteem Almelo (TINA)

Rapportage Transumo ATMA Data inwinsysteem en stedelijk verkeersmanagementsysteem Almelo (TINA) Vialis Traffic bv Loodsboot 15 3991 CJ Houten E info@vialis.nl I www.vialis.nl Data inwinsysteem en stedelijk verkeersmanagementsysteem Almelo (TINA) Status Definitief Datum 07-03-2007 Documentbeheer Versie

Nadere informatie

PROJECTGROEP A4: Capaciteitsuitbreiding van de Rijksweg A4 RAPPORT 3: Dwarsprofielen en bewegwijzering NAAM: Reyndert van Vliet. Inhoudsopgave...

PROJECTGROEP A4: Capaciteitsuitbreiding van de Rijksweg A4 RAPPORT 3: Dwarsprofielen en bewegwijzering NAAM: Reyndert van Vliet. Inhoudsopgave... December 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

Ongevallen op snelwegen

Ongevallen op snelwegen Ongevallen op snelwegen 09-11 Ongevalsmeldingen bij de Stichting IMN per wegvak van vijf kilometer op de belangrijkste snelwegen van Nederland in 09, en 11 Ongevallen op snelwegen 09-11 121127/IWW/iww

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 2008

TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 2008 TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 200 Als gevolg van een wettelijke maatregel is de Europese Construction Products Directive CPD (Richtlijn Bouwproducten) van kracht in Nederland.

Nadere informatie

1 Ontwikkeling hoofdwegennet

1 Ontwikkeling hoofdwegennet Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 ()57 666 222 F +31 ()57 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning instructie Transportmanagementondersteuning 3 (CLO10.3/CREBO:50197) pi.clo10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

O10. Innovatieve opsporingstechnieken ondergrondse infrastructuur

O10. Innovatieve opsporingstechnieken ondergrondse infrastructuur tussenrapport O10-08-01 O10 Innovatieve opsporingstechnieken ondergrondse infrastructuur Fase 1: Inventariseren en analyseren van technieken en het opstellen van een programma van eisen COB-137 omslag_tussenrapporto10_wt.indd

Nadere informatie

woensdag 21 november 2012 Referentie tel camera s: oktoberfeest Sittard en winkelstraat Roermond 1. Inleiding 2. Nauwkeurigheid

woensdag 21 november 2012 Referentie tel camera s: oktoberfeest Sittard en winkelstraat Roermond 1. Inleiding 2. Nauwkeurigheid woensdag 21 november 2012 Referentie tel camera s: oktoberfeest Sittard en winkelstraat Roermond 1. Inleiding 2. Nauwkeurigheid 3. Voorbeeld: Oktoberfeest Sittard 4. Combinatie met Herkomst-bestemming

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 A50 A50 Inhoud Samenvatting kruispunt 1, 2 en 3 5 1 Kruispunt 1, 2 en 3 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Observaties 1.3 Analyse 8 9 1.4 Maatregelen 11 1.5 Kosten 11 Bijlage

Nadere informatie

Monitoring ten behoeve van reistijdinformatie

Monitoring ten behoeve van reistijdinformatie RWS Adviesdienst Verkeer en Vervoer Monitoring ten behoeve van reistijdinformatie Catalogus van monitoringsystemen gericht op reistijdinformatie RWS Adviesdienst Verkeer en Vervoer Monitoring ten behoeve

Nadere informatie

VERZEKERAARSVOORSCHRIFTEN VOOR DE INSTALLATIE VAN AUTOMATISCHE BRANDDETECTIESYSTEMEN

VERZEKERAARSVOORSCHRIFTEN VOOR DE INSTALLATIE VAN AUTOMATISCHE BRANDDETECTIESYSTEMEN Afdeling Brand en Zaakschadeverzekeringen van Assuralia de Meeûssquare 29-1000 BRUSSEL VERZEKERAARSVOORSCHRIFTEN VOOR DE INSTALLATIE VAN AUTOMATISCHE BRANDDETECTIESYSTEMEN 1 januari 2005 Technische studie

Nadere informatie

Filevorming en Ventilatie

Filevorming en Ventilatie KPT december 2014 Kennissessie Files in Tunnels Filevorming en Ventilatie ir. J.W.Huijben ing. E. Thesing Vraagstelling Veel tunnels in Nederland zijn of worden voorzien van langsventilatie In tunnels

Nadere informatie

RIJSTROOKSIGNALISATIESYSTEEM ANTWERPEN: AUTOMATISCHE SNELHEIDSBEPERKINGEN OP BASIS VAN AID-METINGEN

RIJSTROOKSIGNALISATIESYSTEEM ANTWERPEN: AUTOMATISCHE SNELHEIDSBEPERKINGEN OP BASIS VAN AID-METINGEN 1 RIJSTROOKSIGNALISATIESYSTEEM ANTWERPEN: AUTOMATISCHE SNELHEIDSBEPERKINGEN OP BASIS VAN AID-METINGEN PATRICK DEKNUDT Departement Mobiliteit en Openbare Werken afdeling Verkeerscentrum JOS DECHAMPS Departement

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten infosecurity.nl

Onderzoeksresultaten infosecurity.nl Onderzoeksresultaten infosecurity.nl Pagina 1 Introductie Tijdens de beurs infosecurity.nl, die gehouden werd op 11 en 12 oktober 2006, heeft Northwave een onderzoek uitgevoerd onder bezoekers en exposanten.

Nadere informatie

Dynamisch verkeersmanagement voor het verbeteren van de luchtkwaliteit

Dynamisch verkeersmanagement voor het verbeteren van de luchtkwaliteit Delft University of Technology Delft Center for Systems and Control Technical report 05-023 Dynamisch verkeersmanagement voor het verbeteren van de luchtkwaliteit A. Hegyi and B. De Schutter If you want

Nadere informatie

Betreft : Nulmeting doorgaand vrachtverkeer Haren - Glimmen

Betreft : Nulmeting doorgaand vrachtverkeer Haren - Glimmen Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. INFRASTRUCTURE Aan : Gemeente Haren Van : Sjoerd Hoekstra en Rifai Sahebali Datum : 26 maart 2015 Kopie : Archief, dossier Onze referentie : BD4388-INFRA-TRNL-N001-F1.0

Nadere informatie

Inhoudsopgave. File: Project_01.doc 20 maart 2015

Inhoudsopgave. File: Project_01.doc 20 maart 2015 Inhoudsopgave File: Project_01.doc 20 maart 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 HUIDIGE SITUATIE... 2 1.2 GEWENSTE APPARATUUR... 2 1.3 GEWENSTE TOEPASSINGEN... 2 1.4 GEWENSTE SNELHEDEN... 2 2 PLANNEN... 3 2.1 PLAN

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC)

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) notitie Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Johan Visser April 2011 Pagina 1 van 9 scenario s en gevoeligheidsanalyse

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

Monitoring en evaluatie Monicabrug. Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Monitoring en evaluatie Monicabrug. Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Monitoring en evaluatie Monicabrug Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst Verkeer doseren bij de Monicabrug Knijp Monicabrug De knijp Monicaburg is op 8 juni in werking getreden. Vanaf dan is de

Nadere informatie

Samenwoonschool Nigtevecht

Samenwoonschool Nigtevecht Gemeente Loenen Samenwoonschool Nigtevecht samenvatting resultaten verkeerstellingen Datum 11 november 2009 Kenmerk LNE009/Gtv/0040 Eerste versie 22 september 2009 1 Inleiding Begin september 2009 zijn

Nadere informatie

Gladheidsmeldsystemen

Gladheidsmeldsystemen Gladheidsmeldsystemen Het kan vriezen. het kan dooien Meten. is weten NVRD De Reehorst Ede Agenda: -Introductie Schuitemaker -Innovaties -Contactloze gladheidsmelding Maar hoe en wat meten we eigenlijk?

Nadere informatie

Notitie. Centrale Gelderland laagfrequent geluid. GvL/ EB/ / FF 4845-1-NO. d a t u m : 20 december 2013

Notitie. Centrale Gelderland laagfrequent geluid. GvL/ EB/ / FF 4845-1-NO. d a t u m : 20 december 2013 Notitie b e t r e f t : Centrale Gelderland laagfrequent geluid d a t u m : 20 december 2013 r e f e r e n t i e : GvL/ EB/ / FF 4845-1-NO 1 I n l e i d i n g In opdracht van GDF SUEZ Energie Nederland

Nadere informatie

ImFlow: BELEIDSMATIG VERKEERS MANAGEMENT

ImFlow: BELEIDSMATIG VERKEERS MANAGEMENT ImFlow: BELEIDSMATIG VERKEERS MANAGEMENT Uw doelstellingen onder controle De slimme, duurzame stad Imflow zal de huidige manier van verkeersmanagement rigoureus veranderen. Effectief en duurzaam vervoer

Nadere informatie

TRAJECT CONTROLE. Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland

TRAJECT CONTROLE. Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland TRAJECT CONTROLE Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland MEER VERKEER MINDER LAWAAI & VERVUILING De belangrijkste verkeersader tussen het noorden en het zuiden van Nederland is de A2 tussen Amsterdam

Nadere informatie

Honingerdijk. Stroeheidsmetingen. Concept. Projectcode YL8E30. Datum 9 maart Versie concept. werf Kralingen. ing. G.

Honingerdijk. Stroeheidsmetingen. Concept. Projectcode YL8E30. Datum 9 maart Versie concept. werf Kralingen. ing. G. Ingenieursbureau Honingerdijk Stroeheidsmetingen Projectcode YL8E30 Datum 9 maart 2009 Versie concept Opdrachtgever werf Kralingen Paraaf Opdrachtgever: Opsteller ing. G. Brinkman Paraaf Opsteller: Projectleider

Nadere informatie

ALS HET WEER PLOTSELING OMSLAAT

ALS HET WEER PLOTSELING OMSLAAT ALS HET WEER PLOTSELING OMSLAAT Begrjjpen hoe plotselinge weersveranderingen de rijervaring beïnvloeden. EEN RAPPORT VAN HET MICHELIN ROAD USAGE LAB 2 SAMENVATTING 4 Als mooi weer omslaat en slecht weer

Nadere informatie

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets ing. E.H.L. van Wissen Grontmij Nederland B.V. R. Gravesteijn Grontmij Nederland B.V. ir. L. van Hoogevest Grontmij Nederland B.V. Samenvatting

Nadere informatie

Fysieke Vaardigheid Toets DJI

Fysieke Vaardigheid Toets DJI Fysieke Vaardigheid Toets DJI Naar normering van toetstijden dr. R.H. Bakker dr. G.J. Dijkstra TGO, februari 2013 TGO Fysieke Vaardigheid Toets DJI: naar normering van toetstijden 1 TGO Fysieke Vaardigheid

Nadere informatie

Koppeling op de Middenveldweg

Koppeling op de Middenveldweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Koppeling op de Middenveldweg Notitie n.a.v. de doorstroming op de kruispunten: Bedrijventerrein Toldijk-Middenveldweg en Toldijk-Middenveldweg te Hoogeveen 25 juni

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Rapportage. Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte. Juni Eindrapportage. Opdrachtnemer

Rapportage. Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte. Juni Eindrapportage. Opdrachtnemer Rapportage Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte Eindrapportage Opdrachtgever Opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam Projectorganisatie Maasvlakte 2 Mw. N. van der Velden Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt

Nadere informatie