gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;"

Transcriptie

1 De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen de: zeventiende wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges en de daarbij behorende tarieventabel, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 1995, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij besluit van 31 januari 1996, nummer , sedertdien gewijzigd. I De bijbehorende tarieventabel wordt in zijn geheel vervangen door de navolgende nieuwe tarieventabel: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 1.1. Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt tot het verstrekken van: Gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 4, Afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tarievenlijst of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 0, Een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 12, Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 1, Een grootformaatkopie van het grootformaatkopieerapparaat 7,00 1

2 HOOFDSTUK 2 BESTUURSSTUKKEN 2.1. Het tarief bedraagt voor de afgifte van: Voor een volledig exemplaar van de beheersbegroting met bijlagen van de gemeente 22, Voor een volledig exemplaar van de beleidsbegroting van de gemeente 5, Een volledig exemplaar van een bedrijfsbegroting met toelichting 2, Voor een beheersrekening van de gemeente 11, Voor een beleidsrekening van de gemeente 11, Voor een bedrijfsrekening 5, voor de agenda met bijlagen, uitgezonderd de onder 1 tot en met 6 van dit lid genoemde stukken, van een openbare raadsvergadering a. bij abonnement, geldende voor een kalenderjaar, toegezonden aan belanghebbende 51,30 2. voor de notulen van een openbare raadsvergadering: a. bij abonnement, geldende voor een kalenderjaar, afgehaald ter gemeente-secretarie 21,35 b. bij abonnement, geldende voor een kalenderjaar, toegezonden aan belanghebbende 51,35 3. a. Het verstrekken van een enkel exemplaar van de agenda en voorstellen van een openbare raadsvergadering 4,20 b. Het toezenden van een enkel exemplaar van de agenda en voorstellen van een openbare raadsvergadering 6,75 4. a. Het verstrekken van een enkel exemplaar van de notulen van een openbare raadsvergadering 4,20 b. Het toezenden van een enkel exemplaar van de notulen van een openbare raadsvergadering 6, Voor de algemene politieverordening 50, Voor de bouwverordening 50, Voor de toelichting op de bouwverordening 50, Voor nadere regelen, behorende bij de bouwverordening per regeling 4, Voor de Brandbeveiligingsverordening 50, Een exemplaar van de meerjarenraming annex investeringsprogramma s 5,60 2

3 Een exemplaar van de notulen van een openbare vergadering van een raadscommissie 3, Een exemplaar van een exploitatieverordening bedoeld in hoofdstuk IV van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, inclusief de tot de datum van verstrekking verschenen aanvullingen en wijzigingen 4, Een exemplaar van een bestemmingsplan met de daarbij behorende voorschriften en toelichting op basis van de werkelijke kosten zoals voorafgaande aan de aanvrager is medegedeeld. - voor elke bladzijde of gedeelte daarvan 0,45 - voor elke tekening op basis van de werkelijke kosten Een afschrift van een besluit houdende een algemeen verbindend voorschrift (anders dan de hiervoor vermelde verordeningen): - voor 1 t/m 10 blz. of gedeelte daarvan, per blz 0,25 - en voor elke volgende blz. of gedeelte daarvan, per bladzijde 0,25 HOOFDSTUK 3 BURGERLIJKE STAND 3.1. Het tarief bedraagt: a. Voor een trouwboekje of partnerschapsboekje af te geven bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap of duplicaat daarvan in normale uitvoering 9,80 b. Voor een trouwboekje of partnerschapsboekje of een duplicaat daarvan in luxe uitvoering 31, Voor het verrichten van een nasporing in de registers van de burgerlijke stand per kwartier of gedeelte daarvan 6, Het ten behoeve van belanghebbende aanvragen van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand in een andere gemeente in Nederland, alsmede van afschriften of uittreksels uit de akten van die registers, per aanvrage aan één instantie 6, Het ten behoeve van de belanghebbende aanvragen van inlichtingen en bescheiden betreffende de burgerlijke stand in gemeenten en plaatsen buiten Nederland gelegen 12, a. Voor elk volledig afschrift van een akte van de burgerlijke stand of voor elk uittreksel als 3

4 bedoeld in artikel 28, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 8,70 b. Voor elk beredeneerd uittreksel als bedoeld in artikel 28, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 8, Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 16, Voor elk uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand, afgegeven ingevolge een verdrag 8, Huwelijksvoltrekkingen of samenlevingsbevestigingen: Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie plaatsvindt op: a. zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen alsmede buiten het huis der gemeenten 536,55 b. maandag tot en met donderdag tussen en uur, alsmede op donderdagen tussen en uur, in het huis der gemeente, en welk tijdstip niet is aangewezen voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen of samenlevingsbevestigingen (maandag- en dinsdagmorgen tussen en uur) 186,05 c. vrijdag tussen en uur, in het huis der gemeente 228,95 d. vorengenoemde dagen, behoudens ingeval van kosteloze huwelijksvoltrekking, en het bruidspaar of samenlevingspartners zijn niet ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente Sint Anthonis wordt boven het tarief verschuldigd ingevolge a. of b. of c. een bedrag geheven van 71,55 HOOFDSTUK 4 VERSTREKKINGEN UIT DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 4.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van onderdelen 4.3. en 4.4., wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd. 4

5 4.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking 5, tot het verstrekken van een afschrift van een persoonslijst 5, voor het verkrijgen van een bewijs van opneming in de Gemeentelijke Basisadministratie 5, tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar: voor 100 verstrekkingen 187, voor 500 verstrekkingen 832, Voor de toepassing van onderdeel 4.4. wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens: 4.4. Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier 16, In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2,35 De in dit hoofdstuk vermelde tarieven zijn exclusief eventuele perceptiekosten, welke eveneens in rekening worden gebracht. HOOFDSTUK 5 BOUWVERGUNNINGEN Bouwkosten 5.1. Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Bouwvergunningen 5.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: 5

6 tot het verkrijgen van een reguliere dan wel lichte bouwvergunning, als bedoeld in de Woningwet, indien de bouwkosten exclusief omzetbelasting: - minder bedragen dan 500,00 een bedrag van 58,50; - 500,00 bedragen of meer, doch minder dan 2.500,00, 58,50 vermeerderd met 1,9% van het bedrag waarmede die bouwkosten 500,00 te boven gaan; ,00 bedragen of meer, doch minder dan 4.750,00, 119,55 vermeerderd met 1,7% van het bedrag waarmee die bouwkosten 2.500,00 te bovengaan; ,00 dragen of meer, doch minder dan 9.500,00, 198,90 vermeerderd met 1,5% van het bedrag waarmede die bouwkosten 4.750,00 te boven gaan; ,00 bedragen of meer, doch minder dan ,00, 332,70 vermeerderd met 1,3% van het bedrag waarmede die bouwkosten 9.500,00 te boven gaan; ,00 bedragen of meer, doch minder dan , 563,45 vermeerderd met 1,1% van het bedrag waarmede die bouwkosten ,00 te boven gaan; ,00 bedragen of meer, doch minder dan ,00, 733,70 vermeerderd met 1% van het bedrag waarmede die bouwkosten ,00 te boven gaan; ,00 bedragen of meer, doch minder dan ,00, 937,85 vermeerderd met 1% van het bedrag waarmede die bouwkosten ,00 te boven gaan; ,00 bedragen of meer 1.116,25 vermeerderd met 4,45 per 500,00 boven ,00, bij een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, tweede lid van de Woningwet, bedraagt het tarief 45% van de in lid opgenomen tarieven; bij een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, achtste lid van de Woningwet, bedraagt het tarief 64,25 vermeerderd met het over de hogere bouwkosten te berekenen tarief, waarbij de in lid gehanteerde berekeningswijze wordt gehanteerd; bij een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, derde lid van de Woningwet, bedraagt het tarief 55% van de in lid opgenomen tarieven; 6

7 Ter bepaling van het verschuldigde bedrag moet door de aanvrager der vergunning op aanvraag een begroting van kosten van de bouw, het vernieuwen, veranderen of uitbreiden, de gehele afwerking inbegrepen, worden overgelegd. Welstand Indien bij een ingediend bouwplan ten aanzien van de welstandsaspecten alleen een advies van de afdeling Bouw en Woningtoezicht noodzakelijk is, bedragen de legeskosten 7, De legeskosten bedragen voor het inwinnen van een advies bij de Welstandsadviescommissie over een ingediend bouwplan, indien de bouwkosten een bedrag belopen: a. van 0,50 tot en met ,00, 9,90 per advies b. van meer dan ,00 tot en met ,00, 0,19% van de bouwkosten per bouwplan c. van meer dan ,00 tot en met ,00, 990,90 per bouwplan d. van meer dan ,00 tot en met , ,65 per bouwplan e. van meer dan ,00 tot en met ,00, 1.487,55 per bouwplan f. van meer dan tot en met ,00, 1.735,50 per bouwplan g. van meer dan ,00, 1.982,75 per bouwplan Teruggaaf Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 5.2.1, met dien verstande dat zij niet minder dan 64,25 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en deze vergunning wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 40 % van de geheven leges verleend. Teruggaaf wordt alleen verleend indien de verleende vergunning binnen twee jaren na de verlening schriftelijk wordt ingetrokken Indien binnen één maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning doch voor het verlenen 7

8 van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 60 % van de geheven leges verleend Indien op een later tijdstip dan in bedoeld na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 50 % van de geheven leges verleend Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 40 % van de geheven leges verleend. Overschrijving bouwvergunning 5.4. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het overschrijven van een verleende bouwvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de bouwverordening 64,25 Verhogingen Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van: - artikel 15, 16,17 en 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, vierde lid, van de Woningwet wordt het overeenkomstig berekende bedrag verhoogd met 64,25 - artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 19 lid 1 en 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt het overeenkomstig berekende bedrag verhoogd met 1.050, Onverminderd het bepaalde in wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een verklaring van geen bezwaar benodigd is in combinatie met het verzoek om ontheffing hogere geluidswaarden op basis van de Wet Geluidshinder, het legesbedrag verhoogd met het bedrag aan leges ingevolge de provinciale legesverordening, zoals dat voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld en blijkt uit een begroting die terzake door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als de dag van het in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van het bedrag aan leges ingevolge de provinciale legesverordening aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Aanlegvergunningen Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 11, 14 of 21, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning) 64,25 8

9 Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 16, 19 of 46, achtste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig berekende bedrag verhoogd met 64, Onverminderd het bepaalde in wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 16, 19 of 46, achtste lid, van de Wet op de Ruimtelijk Ordening, het overeenkomstig berekende bedrag verhoogd met het bedrag aan leges ingevolge de provinciale legesverordening zoals dat voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld en blijkt uit een begroting die terzake door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van het bedrag aan leges ingevolge de provinciale legesverordening, aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Bestemmingswijzigingen Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 11 (binnenplanse anticipatie), 15, 17 of 19 lid 1 en 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist als bedoeld in en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is als bedoeld in , Indien de aanvraag betrekking heeft op het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning vereist is als bedoeld in en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is als bedoeld in 5.7.1, welke vrijstelling moet worden verleend met toepassing van artikel 11, 15 of 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig artikel berekende bedrag verhoogd met het bedrag aan leges ingevolge de provinciale legesverordening zoals dat voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld en blijkt uit een begroting die terzake door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de 9

10 dag waarop de begroting van het bedrag aan leges ingevolge de provinciale legesverordening, aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Bodemgesteldheid en akoestisch onderzoek Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel van de bouwverordening 128, Het tarief ter zake van het beoordelen van een akoestisch onderzoeksrapport, dat in het kader van een bouwvergunningsprocedure moet worden overlegd, bedraagt 128,55 Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid Het tarief bedraagt terzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk, als bedoeld in artikel van de bouwverordening 237,75 vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven. Voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte: Categorie Aantal m² Toeslag 1 0 t/m , t/m ,75 + 1,12 per m² t/m ,75 + 0,42 per m² t/m ,75 + 0,12 per m² t/m ,75 + 0,03 per m² 6 meer dan ,75 + 0,014 per m² Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief indien het betreft: 1. uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat: het legestarief vermeld onder , met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding. 2. herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld onder , met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding. 10

11 Sloopvergunning 5.11 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de bouwverordening 64,25 Overig 5.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen 64,25 Externe advieskosten 5.13 De in dit hoofdstuk genoemde bedragen worden verhoogd met kosten voor extern advies zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijkt uit een begroting die terzake door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van het bedrag aan externe advieskosten, aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend. Voor wat betreft de doorrekening van de advieskosten van de Agrarische Adviescommissie Bouwaanvragen zal aan de aanvrager een bedrag van 265,00 worden doorberekend. Publicatiekosten 5.14 De in dit hoofdstuk genoemde bedragen worden, voor zover sprake is van wettelijk verplichte openbare kennisgevingen op grond van de W.R.O., verhoogd met een bedrag van 64,25 Indien ten behoeve van het verlenen van medewerking aan een artikel 19 WRO-procedure de vaststelling van een voorbereidingsbesluit noodzakelijk is, worden de kosten van de wettelijke verplichte publicaties in de staatscourant aan de aanvrager doorberekend, eerst nadat de aanvrager hiervan vooraf in kennis is gesteld. Bij een artikel 11 WRO-procedure worden de kosten van de wettelijke verplichte publicaties in de staatscourant aan de aanvrager doorberekend, eerst nadat de aanvrager hiervan vooraf in kennis is gesteld. 11

12 HOOFDSTUK 7 KADASTER Voor het verlenen van inzage in kadastrale gegevens is verschuldigd: a. indien het objectgegevens betreft: per perceel of appartementsrecht 11,10 b. indien het subjectgegevens betreft: per rechthebbende, ongeacht het aantal percelen of appartementsrechten of per negatieve mededeling 11, Voor het mondeling verstrekken van inlichtingen is het recht van inzage verschuldigd, met dien verstande dat, ingeval deze inlichtingen telefonisch worden verstrekt, bovendien per gesprek is verschuldigd (i.v.m. verzending nota etc.) 11, Voor het per telefax verstrekken van inlichtingen is het recht voor inzage verschuldigd vermeerderd per bericht met 11, Voor de afgifte van een afdruk is het recht van inzage verschuldigd vermeerderd met: - op formaat A4 1, Voor het samenstellen van tekeningen of het verrichten van tekenwerkzaamheden is het recht van inzage verschuldigd, vermeerderd met voor elk daaraan besteed kwartier 15,80 waarbij gedeelten van een kwartier voor een vol kwartier worden gerekend. HOOFDSTUK 8 OVERIGE STUKKEN 8.1. Paspoorten en Europese identiteitskaart. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: a. tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 34,40 b. tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in a. (zakenpaspoort) 38,40 12

13 c. tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 35,40 d. tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld onder a, b en c 7,05 e. het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in a, b en c 7,05 f. tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart 27,70 g. indien de aanvrager van een reisdocument reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag door de aanvrager niet compleet kan worden overgelegd, wordt boven het tarief verschuldigd ingevolge 8.1.a., 8.1.b., 8.1.c. en 8.1.f. een bedrag geheven van 23,65 h. tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in a, b en c 16,35 i. De tarieven als genoemd in de onderdelen a, b en c alsmede f worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 34,40 j. Het tarief als genoemd in i wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw document als bedoeld in a, b en c en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in d slechts één keer per reisdocument berekend. k Het tarief als genoemd in onderdeel h wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van 16, Verklaringen omtrent personen Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: a. tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap 5,15 b. tot het verkrijgen van een verklaring op grond van de Wet Justitiële Documentatie 8,40 c. tot het verkrijgen van een attestatie de vita 5,15 d. tot het verkrijgen van elke niet elders genoemde verklaring omtrent een persoon 4,20 e. tot het verkrijgen van een landelijk paspoort voor bejaarden (Pas 65) 7,25 13

14 8.3. Legalisatie van handtekeningen Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: Tot het verkrijgen van een legalisatie van handtekeningen, per handtekening 8, Rijbewijzen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs (inclusief buitenlands rijbewijs) 26, Het opnemen van een medische verklaring bij een rijbewijs (deze verklaringen worden namelijk door de gemeente tegen de geldende kostprijs vastgesteld door het CBR- doorberekend) 18, Indien de aanvrager van een rijbewijs reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag door de aanvrager niet compleet kan worden overlegd, wordt boven het tarief verschuldigd ingevolge een bedrag geheven van 23, Monumentenwet Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 8.6. Brandbeveiliging Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor afgifte van een gebruikstoestemming ingevolge de Brandbeveiligingsverordening 11, Verkoopregister Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verkoopregister als bedoeld in artikel van de APV 28, Honden- en Kattenbesluit Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een of meerdere exemplaren van het Honden- en Kattenbesluit per exemplaar 25, Gemeentegarantie Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een gemeentegarantie 85,65 14

15 tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening 85, Geluidhinder Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: Voor een ontheffing tot het maken van reclame door middel van luidsprekers in auto's of speciaal ingerichte geluidswagens per dag of gedeelte daarvan 4, Voor een vergunning tot het maken van muziek door middel van muziekinstrumenten of langs mechanische weg in hotels, restaurants en andere voor het publiek toegankelijke lokaliteiten en samenkomsten, met een geldigheidsduur van: a. één of twee dagen, per dag 4,20 b. langer dan twee dagen, doch niet langer dan één maand 21,40 c. langer dan één maand doch niet langer dan zes maanden 64,25 d. langer dan zes maanden doch niet langer dan één jaar 111, Publicatiekosten De in onderdeel genoemde bedragen worden verhoogd met een bedrag van 62,60 voor kosten per wettelijk verplichte openbare kennisgeving Nachtverblijfregister Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om afgifte van een nachtverblijfregister 33, Loterijvergunning Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Wet op de Kansspelen 6, Onderwijs 15

16 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een opgaaf van de adressen van de in de gemeente gevestigde onderwijsinstellingen en hun besturen 6, Reklame-aanduidingen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: Tot het afgeven van een vergunning/ontheffing tot het aanbrengen van lichtreclames, borden, tekens, aanduidingen enz. met een commercieel doel 44, Automaten Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen, aanbrengen of hebben van een automaat, etalagekast e.d. aan, op of boven de openbare weg 17, Wet op de openluchtrecreatie Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 14, lid 1 van de Wet op de openluchtrecreatie 17, Tot het verkrijgen van een vrijstelling als bedoeld in artikel 21, lid 1 (voor ten hoogste de periode van 15 maart tot 31 oktober in elk kalenderjaar) of artikel 22 van de Wet op de openluchtrecreatie 94, Tot het verlengen van een vrijstelling als bedoeld onder , Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 27, lid 4 van de Wet op de openluchtrecreatie 47, Invalidenparkeerkaart/gehandicaptenparkeerkaart Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een invalidenparkeerkaart of gehandicaptenparkeerkaart onder andere als bedoeld in artikel 49 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake Wegverkeer(BABW) 5, Speelautomaten 16

17 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge art. 30C Wet op de Kansspelen: Voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat 58, Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat 58,45 en voor iedere volgende speelautomaat 35, Ventvergunningen Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: Voor een vergunning om in de gemeente te mogen venten, geldig: a. voor één dag 5,05 b. voor één week 8,50 c. voor één kalendermaand of een gedeelte daarvan, doch langer dan zeven dagen 25, Voor een vergunning tot het in de gemeente innemen van een stand plaats: a. voor de duur van één dag of een gedeelte daarvan 47,80 b. langer dan één dag, doch niet langer dan een week 95,75 c. langer dan één week, doch niet langer dan een maand 208,15 d. voor de duur van één dag of een gedeelte daarvan, per week geldend voor een volledig kalenderjaar 471,65 Voor één of meer dagen extra per week, een volledig kalenderjaar geldend, wordt het onder d. genoemde tarief verhoogd met 87,20 per dag extra Ontheffing algemeen sluitingsuur Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning tot na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés en dergelijke inrichtingen: a. met één uur of minder per dag 6,35 b. met twee uur of minder, doch meer dan één uur per dag 8,50 c. met meer dan twee uur per dag 12, Aanwijzing als nachtbar 17

18 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een aanwijzing van een lokaliteit als nachtbar: geldig voor een half jaar 140,60 geldig voor een jaar 234, Terrasvergunningen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het houden van een terras tijdens evenementen als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening: - voor één dag of gedeelte daarvan 117,05 - voor twee tot maximaal 7 dagen 216,45 - voor meer dan 7 dagen; 216,45 per dag bovenop het bedrag van 216, Verkeer en vervoer Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten 41, tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel , tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1. van het Voertuigenreglement (Stb.1994,450) 41, tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer (Stb. 1987, 175) 22, Aanvraag vergunning Drank- en Horecawet Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet 83, een ontheffing ingevolge artikel 38, lid 2 van de Drank- en Horecawet 4, Brandpreventie Indien een adviesaanvraag inzake brandpreventie wordt aangevraagd bij de regionale brandweer, wordt, ten behoeve van degene voor wie de aanvraag is ingediend, een bedrag van 208,15 in rekening gebracht 18

19 voor (bouw)projecten met een bouwsom lager dan een bedrag van ,00;. Bij grotere bouwprojecten worden leges geheven op basis van declaratie van uren, met een uurtarief van 60,60 waarbij de begroting van het bedrag aan advieskosten vooraf aan de aanvrager of ten behoeve van degene voor wie de aanvraag is ingediend, ter kennis wordt gebracht Inschakeling externe deskundigen De in dit hoofdstuk genoemde bedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkende uit een begroting die terzake door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar is opgesteld. De verhoging gaat overigens een bedrag van 4.675,00 niet te boven. Voor de toepassing van deze rubriek wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend Telecommunicatiewet Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet 142, Het in artikel genoemde bedrag wordt indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoog tot 213, indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld Indien een begroting als bedoeld in artikel is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde dag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Restitutie 19

20 Indien de ingevolge dit hoofdstuk gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op verzoek vermindering van 50% van de in dit hoofdstuk genoemde leges verleend met uitzondering van de leges genoemd onder Indien van een ingevolge dit hoofdstuk verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt, wordt op verzoek vermindering van 40% van de in dit hoofdstuk genoemde leges verleend met uitzondering van de leges genoemd onder De terzake verleende vergunning dient te worden ingeleverd. De in punt genoemde vermindering wordt bovendien alleen verleend indien: - het bovenbedoelde verzoek binnen 3 maanden na verlening van de vergunning is ingediend en bovendien het bedrag van de vermindering minimaal 7,25 is. II Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking met dien verstande dat het tijdstip van ingang van heffing krachtens deze verordening 1 januari Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 16 december De Raad voornoemd, de griffier / plv. secretaris, de voorzitter, mr. A.P.J.L. Keijzers J.M.J. Verbeeten 20

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2006;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2006; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2006; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet:

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

T A R I E V E N T A B E L

T A R I E V E N T A B E L T A R I E V E N T A B E L 2 0 0 4. Hoofdstuk 1 Algemeen. 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken,

Nadere informatie

Tarieventabel. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008.

Tarieventabel. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008. Tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008. Indeling tarieventabel Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit

Nadere informatie

" # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0!

 # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! ! " # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * 0 1 ( * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! 0 1 $ 2 3 *)3 * * 4, 5 *. 62 * 7" 1 2 *. *)/*

Nadere informatie

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo.

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Hoofdstuk 8 Bouwen en wonen 8.1 Begripsbepaling en vaststelling Bouwkosten 8.1.1 Onder bouwkosten wordt in dit

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093; Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015;

Nadere informatie

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT:

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT: De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr. 2010-07- 12b2; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117; Raadsbesluit Steenwijk, 18 december 2007 Nummer: 2007/117d De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117; gelet op artikel

Nadere informatie

RIS121988_13-DEC-2004

RIS121988_13-DEC-2004 Gemeente Den Haag rv 229 Gemeentelijke Belastingdienst GBD/2004.24467 RIS 121988_ 041210 RIS121988_13-DEC-2004 Den Haag, 16 november 2004 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening 1998. In het raadsvoorstel

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Burgerzaken 1. Leges huwelijken/partnerschap 2. Leges diverse uittreksels 3. Leges rijbewijzen 4. Leges reisdocumenten

Burgerzaken 1. Leges huwelijken/partnerschap 2. Leges diverse uittreksels 3. Leges rijbewijzen 4. Leges reisdocumenten TARIEVENTABEL Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2009 Indeling tarieventabel in hoofdstukken I. Bestuurzaken 1. Leges algemeen 2. Leges bestuursstukken 3. Leges gemeentearchief 4. Leges Drank-

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2009 nr. 9

GEMEENTEBLAD 2009 nr. 9 GEMEENTEBLAD 2009 nr. 9 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april 2009 gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a

Nadere informatie

2.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

2.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2006 (2e wijziging) gemeentestukken: 2006-28 Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

# $ % &' () "! *+, -. / / 0 " ( - (. / / 1 (2 (3 - (! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( "

# $ % &' () ! *+, -. / / 0  ( - (. / / 1 (2 (3 - (! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( ! " # $ % &' () "! *+, -. / / 0 " ( - (. / / 1 (2 (3 - ( 2 4 *! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( " # - (. / / 1 4 3 ) 7/ *8"# 5. / / 9 *. / /. / + / 2 () (5, ) (:(78+ *8780 *87; *8" # ) - ( :(5)

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2006;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2006; Nummer B-5.19.2006 De raad van de gemeente Eemsmond; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2006; Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van

Nadere informatie

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30 Bijlage B: Aanpassingen legesverordening voor 2008 in vergelijking met 2007 Prijs Prijs Nieuwe omschrijving/tijden Huwelijk Prijs 2007 2008 (+4%) 2008 1 Algemeen bestuur 1.1 Algemeen 1.1.1 Een gunstige

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2008 nr. 18

GEMEENTEBLAD 2008 nr. 18 GEMEENTEBLAD 2008 nr. 18 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2008 gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD. Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037;

GEMEENTE VAL KENSWAARD. Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037; V GEMEENTE VAL KENSWAARD De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037; Gelet op artikelen gelet op de

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 2 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6

Nadere informatie

Titel 2 Fysieke omgeving

Titel 2 Fysieke omgeving Titel 2 Fysieke omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2 bouwkosten: 2.1.1.3 sloopkosten: de aannemingssom

Nadere informatie

De onderstaande wijzigingen worden aangebracht aan de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014.

De onderstaande wijzigingen worden aangebracht aan de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 27 mei 2014, gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229,eerste lid, aanhef en onderdeel b,

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010 Verordening op de heffing en invordering van leges 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Bergen Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2008 nr.3

GEMEENTEBLAD 2008 nr.3 GEMEENTEBLAD 2008 nr.3 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2008 gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

Wijziging tarieventabel leges

Wijziging tarieventabel leges Wijziging tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Eerste Wijziging Legesverordening 2010 (Aan de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel wordt onderstaande titel 2 toegevoegd)

Nadere informatie

Tarieventabel Strijen 2009, Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 1998.

Tarieventabel Strijen 2009, Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 1998. Tarieventabel Strijen 2009, Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 1998. Indeling tarieventabel Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Hoofdstuk 4 Verstrekkingen

Nadere informatie

Algemene dienstverlening

Algemene dienstverlening Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Voor het sluiten van een huwelijk en voor de registratie van een partnerschap op een andere tijd en wijze dan op grond van het regelement

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. rv 137 Dienst Publiekszaken PBS/2014.208 RIS 278527_141209 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Tarieven Voor het college is het uitgangspunt,

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 *Z003D29FCD9* De raad van de gemeente Cuijk gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op de artikelen 156, tweede lid,

Nadere informatie

Tarieventabel. Behorende bij de gewijzigde verordening op de heffing en invordering van leges 2009 RVS 08 43. van de gemeente Oostzaan

Tarieventabel. Behorende bij de gewijzigde verordening op de heffing en invordering van leges 2009 RVS 08 43. van de gemeente Oostzaan Tarieventabel Behorende bij de gewijzigde verordening op de heffing en invordering van leges 2009 RVS 08 43 van de gemeente Oostzaan INHOUD 1 ALGEMEEN BESTUUR... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 BESTUURSSTUKKEN...

Nadere informatie

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013, met kenmerk AP 020; 13GR2913P;

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES STEIN 2003

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES STEIN 2003 2002, no. 111 De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake legestarieven Stein 2003 (Gem. blad Afd. A 2002, no. 111); gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Indeling tarieventabel Tarieventabel 2013 Behorend bij de Legesverordening Halderberge 2013 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2011. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften van of uittreksels uit stukken, die volgens de gemeentewet of

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. rv 143 Dienst Publiekszaken PBS/2013.199 RIS 265775_131029 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening...2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand...2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten...3 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen...3

Nadere informatie

Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. 1 Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel op grond van het bepaalde in artikel 12, lid 3b van de Legesverordening 2010, vastgesteld in de raadsvergadering van 15

Nadere informatie

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 2008 Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk

Nadere informatie

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Legesverordening met de bijbehorende tarieventabel vast te stellen

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Legesverordening met de bijbehorende tarieventabel vast te stellen Raadsvoorstel Nummer: 159479 Behandeld door: A. van de Kamp Agendapunt: 14 22 november 2016 Onderwerp: Vaststellen legesverordening 2017 met bijbehorende legestabel. Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2015

Tarieventabel Leges 2015 Tarieventabel Leges 2015 Titel 2 Bouwen en omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting,

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Brummen Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges Citeertitel

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. Gemeente Den Haag rv 126 Dienst Publiekszaken PBS/2015.184 RIS 286867_151027 Voorstel van het college inzake wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012 Indeling tarieventabel Titel I Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012

Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012 Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 Sector : I/II/III Nr. : 11/64j.13 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 gelet op de artikelen 156, eerste en

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 18

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 18 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2015 Titel 1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand 1.1.1 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand Tarieven in 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 110339 24 november 2015 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht (raadsbesluit van 12 november 2015) Verordening van Utrecht

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of

Nadere informatie

Aan. Onderwerp: voorstel tot het vaststellen van de legesverordening 2009

Aan. Onderwerp: voorstel tot het vaststellen van de legesverordening 2009 Raadsvoorstel agenda nummer Volgnummer rv2008/114 Aan datum 18 november 2008 portefeuillehouder wethouder F.C.M. de Vries De raad van de gemeente Hulst Onderwerp: voorstel tot het vaststellen van de legesverordening

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad

Elektronisch. Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 10 7 maart 2014 extra editie In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad

Elektronisch. Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Gemeenteblad Week 42 16 oktober 2013 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 10 7 maart 2014 extra uitgave In voorliggend

Nadere informatie

Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006. Aan de gemeenteraad.

Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006. Aan de gemeenteraad. RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006 Aan de gemeenteraad. Gevraagd raadsbesluit De 1

Nadere informatie

Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010.

Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010. TARIEVENTABEL 2011 Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010 Verordening op de heffing en invordering van leges Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Deurne Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de "Legesverordening Stadskanaal 2012", vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011, nr. R 6867

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Stadskanaal 2012, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011, nr. R 6867 Titel 1 Algemene dienstverlening HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: FOTOKOPIEEN EN LICHTDRUKKEN 1.1.1 een fotokopie van

Nadere informatie

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2015

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 76462 17 december 2014 Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2011. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften van of uittreksels uit stukken, die volgens de gemeentewet of

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 24 juni 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 3 juli 2008 Nummer raadsnota: Onderwerp: aanpassing tarieventabel bij de legesverordening 2008 i.v.m.

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 21

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 21 2009-09-10470 - Bijlage F Taríeventabel 2010 Behorende bij de "Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010" Indelina tarieventabel : Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke

Nadere informatie

Tarieventabel 2007 van de Legesverordening 2007 gemeente Westland jaar 2006 jaar 2007 jaar 2007

Tarieventabel 2007 van de Legesverordening 2007 gemeente Westland jaar 2006 jaar 2007 jaar 2007 Tarieventabel 2007 van de Legesverordening 2007 gemeente Westland jaar 2006 jaar 2007 jaar 2007 Indeling tarieventabel Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Hoofdstuk

Nadere informatie

financiën en economie Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

financiën en economie Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Tarieventabel 2012 Versie geldig vanaf 01-01-2012 tot 01-01-2013. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling gemeente Vlagtwedde Tarieventabel

Nadere informatie

5.1 Algemeen. 5.2 Bouwvergunningen

5.1 Algemeen. 5.2 Bouwvergunningen Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden waar mogelijk geheven in overeenstemming met het zogenaamde Model transparantie bouwgerelateerde leges. Het model heeft

Nadere informatie

Legesverordening 2013, vanaf 1 januari 2013

Legesverordening 2013, vanaf 1 januari 2013 Pag. 1 van 19 Legesverordening 2013, vanaf 1 januari 2013 Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2013 Titel 1 Algemene Dienstverlening Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2008 BEHORENDE BIJ LEGESVERORDENING 2000

TARIEVENTABEL 2008 BEHORENDE BIJ LEGESVERORDENING 2000 TARIEVENTABEL 2008 BEHORENDE BIJ LEGESVERORDENING 2000 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de afgifte van: a. (gewaarmerkte) afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister LEGESTABEL 2014 GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229,

Nadere informatie

Tarieventabel 2016, behorende bij de Legesverordening 2016 met ingang van 1 januari 2016

Tarieventabel 2016, behorende bij de Legesverordening 2016 met ingang van 1 januari 2016 Tarieventabel 2016, behorende bij de Legesverordening 2016 met ingang van 1 januari 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; LEGESVERORDENING 2017 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november ; Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede

Nadere informatie

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2008 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2008 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2008 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.1.1 gewaarmerkte afschriften

Nadere informatie

Bijlage ; Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2016 vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2015

Bijlage ; Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2016 vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2015 Bijlage ; Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2016 vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Titel 2 Algemene dienstverlening Hoofdstuk

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel 366i (titel: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017)

Behoort bij raadsvoorstel 366i (titel: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017) INTEGRALE VERORDENING Behoort bij raadsvoorstel 366i (titel: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017) De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012 Nr. 10A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2011, nr. 11.12.10 ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening Verordening tot wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 Artikel 1 1. De tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 wordt als volgt gewijzigd: Titel 1 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Legesverordening 2014, vanaf 9 maart 2014

Legesverordening 2014, vanaf 9 maart 2014 Pag. 1 van 20 Legesverordening, eerste wijziging Tarieventabel, behorende bij de 1e wijziging legesverordening Titel 1 Algemene Dienstverlening Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 Indeling Tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 Indeling Tarieventabel Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 Indeling Tarieventabel Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 2 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Tarief 2013

Tarieventabel Leges Tarief 2013 Tarieventabel Leges Tarief 2013 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7

Nadere informatie

TABEL VAN TARIEVEN Inhoud A Algemeen Bestuur B. Burgerlijke stand, bevolking c.a. C. Markt

TABEL VAN TARIEVEN Inhoud A Algemeen Bestuur B. Burgerlijke stand, bevolking c.a. C. Markt TABEL VAN TARIEVEN behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2011". Inhoud A Algemeen Bestuur blz. 1. Fotokopieën van getypte, gedrukte stukken, kaarten, tekeningen e.d. 2 2. Kadaster 2 3. Archief-

Nadere informatie

Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1

Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 BURGERLIJKE STAND Huwelijk/geregistreerd partnerschap 1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een huwelijksvoltrekking,

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. g e m e e n t e Nr. 2010/ 534_B Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011; De raad van de gemeente Loppersum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b. van de Gemeentewet; b e s l u i

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk

Nadere informatie