1. Financiële bijdrage 2015 en volgende jaren (Wettelijke) taken die door de GGD worden uitgevoerd 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Financiële bijdrage 2015 en volgende jaren 5. 2.1 (Wettelijke) taken die door de GGD worden uitgevoerd 6"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Financiële bijdrage 2015 en volgende jaren 5 2. Invulling van de bezuinigingsopdracht per programma (Wettelijke) taken die door de GGD worden uitgevoerd Invulling van de bezuiniging 6 Programma 1: Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering 6 Programma 2: Algemene gezondheidszorg 8 Programma 3: Maatschappelijke gezondheidszorg 10 Programma 4: Jeugdgezondheidszorg 10 Programma 5: Geneeskundige organisatie in de regio 12 Paragraaf: Bedrijfsvoering Financiële effecten bezuinigingen Uitgangspunten begroting Ontwikkelingen per programma 18 Programma 1: Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering 18 Programma 2: Algemene gezondheidszorg 18 Programma 3: Maatschappelijke gezondheidszorg 19 Programma 4: Jeugdgezondheidszorg 21 Programma 5: Geneeskundige organisatie in de regio 21 Paragraaf: Bedrijfsvoering Bijdrage per gemeente Bijlage Document Taken in de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland 2

3 Inleiding Hierbij bieden wij u de kadernota aan. De kadernota vormt de opmaat voor de programmabegroting In de kadernota wordt op hoofdlijnen de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen gemeld binnen de gemeenschappelijke regeling in het jaar 2015 en geeft een doorkijk naar de jaren die daarop volgen (t/m 2018). Centraal in de kadernota 2015 staat de bezuinigingsopdracht voor De financiële armslag voor gemeenten verslechtert de komende jaren opnieuw. Dit vertaalt zich door naar de gemeenschappelijke regeling. Het bestuur heeft bij de vaststelling van de begroting 2014 de opdracht neergelegd om ingaande 2015 met nieuwe bezuinigingsvoorstellen te komen. Op 6 maart 2014 heeft het algemeen bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland besloten tot een bezuiniging van , dit is ongeveer 4,25 % van de gemeentelijke bijdrage (over 2014). In deze nota treft u de invulling van de bestuursopdracht aan. Verder bezuinigen is geen eenvoudige opgave gezien de eerdere bezuinigingen die door de GGD zijn doorgevoerd (met ingang van begrotingsjaar % en met ingang van begrotingsjaar 2014 nog eens 4,5%). De maatregelen die worden voorgesteld grijpen in op het niveau en de wijze van dienstverlening van de GGD. Bij de voorbereiding van de opties tot bezuiniging is door het management van de GGD uiteraard zorgvuldig de afweging gemaakt om de dienstverlening op een acceptabel niveau te kunnen waarborgen. Van belang is daarnaast om als organisatie flexibel te zijn en te blijven om mee te kunnen gaan in de veranderde omgeving (transities in het sociaal domein). Waar mogelijk is verder de strategische agenda betrokken om aan te sluiten bij de keuzes en accenten die in het bestuur zijn gemaakt danwel gelegd. Naast ingrepen in de dienstverlening is ook wederom kritisch gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden op de interne kosten (de overhead). Ondanks dat het management van de GGD begrip heeft voor de noodzaak tot bezuinigen kan niet onvermeld blijven dat de opties die worden voorgesteld personele consequenties hebben. Dit betreuren wij gezien het goede werk dat onze professionals voor onze burgers van de regio doen en de inzet waarmee ze hun werkzaamheden uitvoeren. De bezuinigingen, opgenomen in hoofdstuk 2 van deze nota, vormt het zwaartepunt van de kadernota. Daarnaast zijn in deze kadernota de uitgangspunten voor de begroting 2015 vermeld. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat er geen rekening is gehouden met een eventuele indexatie van de lonen op grond van de nieuwe CAO. De uitkomsten zijn bij het opstellen van deze kadernota nog niet duidelijk. Er is alleen rekening gehouden met een index van 0,5 % in verband met bijstelling van sociale premies. Verder wordt globaal inzicht gegeven in ontwikkelingen voor De opbouw van de kadernota is als volgt. In hoofdstuk 1 is een samenvatting opgenomen van de geprognosticeerde financiële bijdrage over 2015 t/m 2018 inclusief de bezuinigingen. In hoofdstuk 2 worden de opties tot bezuinigen nader toegelicht. Ook worden in dit hoofdstuk de effecten en de risico's die de bezuinigingen met zich meebrengen benoemd. Bij de bezuinigingen op de formatie is het uitgangspunt dat er geen sprake is van gedwongen ontslagen. De bezuiniging op de formatie worden gerealiseerd door, waar mogelijk, beëindiging van inhuur via een bureau, natuurlijk verloop (ontslag op basis van leeftijd of eigen verzoek) en herplaatsing. In hoofdstuk 3 zijn de algemene uitgangspunten voor de begroting 2015 en volgende jaren weergegeven. In hoofdstuk 4 zijn per programma belangrijke ontwikkelingen gemeld. Naast de vijf programma's zijn uiteraard ook de ontwikkelingen met betrekking tot de interne organisatie (paragraaf bedrijfsvoering) weergegeven. In hoofdstuk 5 treft u, indicatief, de bijdrage voor 2015 en volgende jaren per gemeente aan. Aanvullend op deze kadernota is een afzonderlijke nota opgesteld waarin inzicht wordt gegeven in de taken die de GGD Zaanstreek-Waterland in de gemeenschappelijke regeling uitvoert en op welke (wettelijke) basis de GGD deze uitvoert. 3

4 Vanuit het bestuur is nadrukkelijk gevraagd om dit in beeld te brengen. Wij hebben gemeend naast dit inzicht er goed aan te doen om algemene informatie over de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland op te nemen. Dit boekwerkje kan tevens benut worden voor nieuwe bestuursleden en raadsleden die na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart as worden benoemd. Dagelijks Bestuur GGD Zaanstreek-Waterland 6 maart

5 1 De financiële bijdrage voor 2015 en volgende jaren Samengevat ziet de totale gemeentelijke bijdrage voor 2015 en volgende jaren er als volgt uit. Daarbij is rekening gehouden met een bezuiniging van 4,25% en een -bedrag van Financieel meerjarenperspectief Begrotingsaldo zie blz Autonome ontwikkelingen Loonindex 0,5 % ivm werkgeverspremies zie blz Bedrag prijsindex zie blz Opties tot bezuiniging Programma 1 EBG Verminderen formatie 0,4 fte epidemeologie zie blz Verminderen formatie 0,1 fte afdelingshoofd zie blz Beëindiging activiteiten VETC, 0,5 fte zie blz Programma 2 AGZ Onderzoek naar verminderen fte medisch milieukunde zie blz 8 pm pm pm pm Programma 3 MGZ Verlagen aantal meldingen Meldpunt, 0,5 fte zie blz Programma 4 JGZ Werkwijze 1e contactmoment VO, vermindering fte zie blz Terugdringen indicatief moment, vermindering fte zie blz Afname van het aantal kinderen, vermindering fte zie blz Aanpassen contract beveiligde koelkasten zie blz Ondersteuning overleg jeugd, verminderen 0,1 fte zie blz Paragraaf bedrijfsvoering (overhead) Verminderen formatie 0,1 fte personeelsadministratie zie blz Verlaging budget wervingskosten zie blz Afstoten nevenlocatie Purmerend zie blz Representatiekosten personeel zie blz Beeindiging software tijdregistratie zie blz Verlaging budget drukwerk en porto zie blz Onderzoek inkomsten uit verhuur ruimte Vurehout zie blz 14 pm pm pm pm Geen mogelijkheid verkoop verlofuren zie blz 14 pm pm pm pm Totaal bezuinigingen Totaal bijdrage gemeenschappelijke regeling In bovenstaande tabel wordt samengevat de financiële consequenties weergegeven die in deze kadernota worden uitgewerkt. U treft per onderwerp een (in de 2 e kolom) een verwijzing naar de bladzijde waar u een nadere toelichting op de cijfers vindt. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de totale bijdrage indicatief is en op totaalniveau van de GGD. Bij het opstellen van de programmabegroting zullen tussen de programma s verschillen ontstaan, bv door aanpassing inwonerscijfers (naar 1 januari 2014) en de uiteindelijke toerekening van overhead naar de programma s. 5

6 2 Bezuinigingsopdracht Inleiding Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 10 oktober 2013, bij de vaststelling van de programmabegroting 2014, besloten om met ingang van 2015 verder te bezuinigen. Het bestuur heeft gevraagd om: in beeld te brengen welke taken wettelijk en door de GGD moeten worden uitgevoerd en op welke wijze de GGD de taken uitvoert. voorstellen tot bezuinigingen te doen voor een bedrag tot 5% van de gemeentelijke bijdrage bij de opties tot bezuiniging de consequenties aan te geven. bij de bestuurlijke behandeling van de kadernota 2015 wordt de keuze gemaakt hoeveel uiteindelijk bezuinigd zal worden. Dit is afhankelijk is van de consequenties die het heeft voor het niveau en de kwaliteit van de dienstverlening. Het algemeen bestuur heeft op 6 maart 2014 de opties besproken en besloten om uiteindelijk een bedrag van te bezuinigen (4,25%). Bij het invullen van de bezuinigingsopdracht zijn de volgende opmerkingen van belang: - Er wordt 4,25 % bezuinigd. Dit percentage is gerelateerd aan de gemeentelijke bijdrage De totale gemeentelijke bijdrage voor 2014 is vastgesteld op Het is een bezuiniging op totaalniveau van de GGD. Het betekent niet dat de gemeentelijke bijdrage op individueel niveau met 4,25 % daalt. De hoogte van het percentage per gemeente is afhankelijk van de ontwikkeling van inwonersaantallen op basis waarvan de bijdrage wordt berekend en het programma waarop bezuinigd wordt. Voor het programma jeugdgezondheidszorg geldt een andere verdeelsleutel dan voor de overige programma s. 2.1 Wettelijk uit te voeren taken Zoals gevraagd is de basis waarop de taken die de GGD in de gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd in beeld gebracht. Daarbij is aangegeven welke taken wettelijk zijn en daarnaast of de taken door de GGD moeten worden uitgevoerd. Aanvullend op deze kadernota is een afzonderlijk document opgesteld Taken in de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland waarin dit in beeld gebracht is. Het document bevat daarnaast algemene informatie. Bijvoorbeeld informatie over een gemeenschappelijke regeling en hoe e.e.a. bekostigd is. 2.2 Invulling van de bezuiniging Programma 1 Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering Tot de volgende bezuinigingen is besloten: Bezuiningen programma 1 EBG Bedrag Frictiekosten Verminderen formatie 0,4 fte epidemiologie Nee Verminderen formatie 0,1 fte afdelingshoofd Nee Beëindiging activiteiten VETC, 0,5 fte Ja

7 2 Bezuinigingsopdracht Daar waar het vermindering van formatie betreft omvat het bedrag loonkosten verhoogd met overige personele kosten van 8% (arbo, reiskosten, opleidingskosten ed). Verder is angegeven of er frictiekosten zijn in verband met de afbouw van de formatie. In paragraaf 2.3 wordt dit nader toegelicht en gekwantificeerd. De toelichting is als volgt: Verminderen formatie 0,4 fte epidemiologie Epidemiologen verrichten de volgende taken: 1. uitvoering gezondheidsenquêtes; 2. epidemiologische ondersteuning gemeenten e.a. externen (inwoners, zorg- en hulpverlenende instellingen en huisartsen); 3. epidemiologische ondersteuning GGD intern; 4. deelname onderzoek en AWP. De formatie epidemiologen bedraagt 2,52 fte. Bezuiniging van 0,4 fte epidemiologie heeft tot gevolg dat: - De invoering van Emovo bij voortgezet speciaal onderwijs (VSO en SVO) niet in het volgend schooljaar wordt ingevoerd. De invoering wordt verschoven naar Het RIVM zal in 2014 de landelijke Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) uitbrengen. De landelijke VTV geeft een overzicht van de omvang van ziekte en gezondheid, gezondheidsbeïnvloedende factoren, de gezondheidszorg en beleid. De GGD Zaanstreek- Waterland zal in 2015 de regionale VTV uitbrengen. Het voornemen was in de regionale VTV gemeentelijke profielen op te nemen. Dit is echter zeer arbeidsintensief en zal met de vermindering van formatie komen te vervallen. Verminderen formatie 0,1 fte afdelingshoofd De formatie bedraagt 0,6 fte, waarop een vermindering van 0,1 fte wordt voorgesteld. Deze optie wordt voorgesteld omdat er taken van het afdelingshoofd zijn overgeheveld naar een andere afdeling. Het gaat om taken op het gebied van het GGD rampenopvangplan. Deze taken zijn belegd bij het afdelingshoofd AGZ, tevens adjunct-directeur Ghor. Beëindiging VETC (Voorlichter In Eigen Taal en Cultuur); 0,5 fte De voorlichter in Eigen Taal en Cultuur (VETC) geeft in eigen taal en cultuur voorlichting en advies aan inwoners van de regio. Dit betreft vooral de Turkse inwoners, maar ook wel anderstaligen, bijvoorbeeld Marokkanen, Somaliërs, Afghanen en (Turkssprekende) Bulgaren. De taken van de VETC zijn: - Bij de doelgroep ouders met nederlandse taalproblemen: Het geven van voorlichting aan ouders over opvoeding en andere gezondheidsonderwerpen in buurthuizen, ouderkamers op scholen en CJG s/cj s. - Bij de doelgroep volwassenen met nederlandse taalproblemen: het geven van voorlichting over gezondheidsonderwerpen, zoals voeding, bewegen, diabetes, dementie, autisme en psychische problemen (o.a. depressie) in buurthuizen e.d. - Samenwerking bij het geven van voorlichting met andere organisaties zoals Odion, SMD, Welsaen, GGZ, ZMC en minderheidsorganisaties - Is een schakel tussen de inwoners met NL taalproblemen en de werkzaamheden van de GGD, bijvoorbeeld bij de werving voor projecten, het voorlichting geven aan deelnemers zwangerschapscursussen, ondersteuning JGZ medewerkers bij gesprekken met ouders met taalproblemen. 7

8 2 Bezuinigingsopdracht VETC neemt een belangrijke plaats in bij het verkleinen van de gezondheidsachterstanden bij groepen met nederlandse taalproblemen. Door gezondheidsvoorlichting in eigen taal of door gezondheidsvoorlichting die vooral visueel ondersteund wordt, neemt de kennis over zowel gezondheid en ziekten, als over gezondheidszorgsystemen toe. Ook heeft de GGD via de Voorlichter in eigen taal en cultuur toegang tot moeilijk bereikbare groepen. Dit heeft een positief effect bij de werving voor projecten, vooral bij het project Bewegen Op recept. Elders in Nederland is het effect van VETC-interventies gemeten en er zijn enige effecten op het gebied van kennisvermeerdering. Hoewel het hier gaat om een moeilijk bereikbare doelgroep en er op deze wijze kennisoverdracht plaatsvindt, is de afweging gemaakt om dit toch als optie voor bezuinigingen voor te leggen. Het betreft geen wettelijke taak. Programma 2 Algemene gezondheidszorg Bezuinigingen programma 2 AGZ Bedrag Frictiekosten Onderzoek naar vermindering fte medisch mileukunde pm Nvt Voor dit programma wordt geen bezuiniging voorgesteld. De reden is dat de formatie ruim onder de geldende normen ligt. Het algemeen bestuur heeft op 6 maart wel besloten om de mogelijkheid te onderzoeken om de formatie voor medische milieukunde, na al onder het waakvlamniveau, verder terug te brengen. Een afzonderlijke notitie met de voor- en nadelen en risico s zal aan het bestuur worden voorgelegd. De toelichting op de formatie in relatie tot de norm is als volgt. In 2004 werd in het kader van het project Versterking Infrastructuur Infectieziektebestrijding en Technische Hygiënezorg (VISI) door de regio Zeeland-Brabant (Zeebra) een normering uitgewerkt voor de werkzaamheden op het terrein van de algemene infectieziektebestrijding en soa/sense. Grondslag van het normeringadvies was de opdracht in de toen geldende Wet collectieve preventie volksgezondheid (thans Wet publieke gezondheid) en de operationalisering daarvan in negen deeltaken voor de Algemene Infectieziektebestrijding en soa/sense. Dit project, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het RIVM en GGD Nederland, leverde een rekenmethode op voor het bepalen van de benodigde formatie arts, verpleegkundige en administratief medewerker van het team infectieziektebestrijding en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) van een GGD. Periodiek wordt de rekenmethode geactualiseerd. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de grootte van het werkgebied van een GGD (inwoneraantal) en het gemiddeld aantal bij een GGD gemelde meldingsplichtige infectieziekten, het aantal artikel-26 meldingen en outbreaks. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toetst in het kader van het thematisch toezicht de uitvoering van de werkzaamheden van de GGD op het terrein van de infectieziektebestrijding en soa/sense aan deze norm. Voor TBC geldt de norm waarover een werkgroep van GGD en/kncv/vv&n onlangs een advies heeft uitgebracht over de kwantitatieve en kwalitatieve tuberculosebestrijding in Nederland. Dit advies wordt besproken met VNG en andere ketenpartners als uitwerking van Nationaal Plan TBC Voor medisch milieukunde is in 2004 het modeltakenpakket door GGD Nederland en de commissie milieu van de VNG vastgesteld. Daarbij behoort ook een kwantitatieve richtlijn voor formatie. Het modeltakenpakket en deze formatierichtlijn samen moeten het voor gemeenten en GGD en mogelijk maken om elkaar aan te spreken op het functioneren van de medisch milieukundige zorg. Voor de korte termijn is het waakvlamniveau bepaald; als aan dat niveau niet wordt voldaan is een verantwoorde uitvoering van de medisch milieukundige zorg niet mogelijk. In het kader van het 8

9 2 Bezuinigingsopdracht thematisch toezicht toetst de IGZ ook hier de uitvoering van de werkzaamheden van de GGD aan een veldnorm te weten het waakvlamniveau. De normen zijn, in vergelijk met de huidige formatie als volgt: Norm fte GGD fte Infectieziektebestrijding, arts 2,02 1,39 Infectieziektebestrijding, sociaal verpleegkundige 3,39 1,99 Infectieziektebestrijding, administratie 0,56 0,22 Soa, arts en sociaal verpleegkundige 4,08 1,78 Soa, doktersassistent 0,82 1,5 TBC, arts 0,4 0,2 TBC, verpleegkundige 0,66 0,55 TBC, doktersassistente 1,38 1,5 Medisch milieukunde 1,8 1,4 Op basis van de geldende normen zit de GGD met de aanwezige formatie artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten onder de norm. Aan de deeltaken beleidsadvisering, voorlichting groepen/preventieprojecten, outbreakmanagement en onderzoek wordt minder tijd besteed dan de norm aangeeft. Met de aanwezige personeelsbezetting worden de basistaken infectieziekten uitgevoerd. Voor het garanderen van de 24 uurs bereikbaarheid van de GGD is een samenwerking met GGD Kennemerland aangegaan. Verder is met de GGD en Hollands Noorden en Kennemerland een onderzoek gestart naar mogelijkheden tot functionele samenwerking op het terrein van de algemene infectieziektebestrijding. Verwacht wordt dat dit onderzoek in kwalitatieve zin een voordeel kan opleveren voor GGD Zaanstreek-Waterland, maar niet tot een bezuiniging zal leiden. De uitvoering van de taak soa/sense vindt in samenwerking plaats met de andere GGD en in Noord- Holland en Flevoland, waarbij de GGD Amsterdam als de coördinerende GGD optreedt ter uitvoering van de Regeling Algemene Seksuele Gezondheid. Voor continuering van de spreekuren wordt nauw samengewerkt met de GGD Hollands Noorden Voor TBC geldt dat in Noord-Holland/Flevoland intensief wordt samengewerkt op het gebied van tuberculosebestrijding. Daarbij is de taakverdeling dat de GGD Amsterdam de rol vervult van backoffice en de andere GGD en de functie van frontoffice. In dit kader wordt de artsenformatie door de GGD Amsterdam beschikbaar gesteld (0,2 fte) en is onder andere ook voorzien in een waarneemregeling voor de verpleegkundige TBC bij ziekte of calamiteiten. Voor medisch milieukunde is vergeleken met de formatie op waakvlamniveau bij de GGD Zaanstreek- Waterland sprake van een onderbezetting. In de praktijk levert dit (nog) geen problemen op omdat ingeval van afwezigheid of calamiteiten teruggevallen kan worden op de medisch milieukundigen van GGD Amsterdam, die ook de functie vervullen van 2 e lijn medisch milieukundige zorg. Samenwerking tussen de GGD en vindt plaats op de schaal van Noord-Holland/Flevoland/Utrecht. 9

10 2 Bezuinigingsopdracht Programma 3 Maatschappelijke gezondheidszorg Tot de volgende bezuiniging is besloten: Bezuiniging programma 3 MGZ Bedrag Frictiekosten Verlagen aantal meldingen Meldpunt, 0,5 fte Nee Daar waar het vermindering van formatie betreft omvat het bedrag loonkosten verhoogd met overige personele kosten van 8% (arbo, reiskosten, opleidingskosten ed). Verder is aangegeven of er frictiekosten zijn in verband met de afbouw van de formatie. In paragraaf 2.3 wordt dit nader toegelicht en gekwantificeerd. De toelichting is als volgt: Verlagen aantal meldingen meldpunt bemoeizorg van 640 naar 604, 0,5 fte Vanuit het MOB is 0,5 fte overgeheveld naar het meldpunt Bijzondere zorg. Dit betekent dat het aantal meldingen van het MOB wordt verlaagd naar 604. Door het meldpunt vindt doorverwijzing plaats naar reguliere zorg. Echter bij complexere hulpvragen vindt behandeling plaats in het meldpunt bijzondere zorg. Hierin werken partijen vanuit verschillende disciplines samen. Financiering van het meldpunt bijzondere zorg vindt plaats vanuit de centrumgemeenten. Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Tot de volgende bezuiniging is besloten: Bezuinigingen programma 4 JGZ Bedrag Frictiekosten Aanpassing werkwijze 1e contactmoment VO, vermindering fte Ja, deels Terugdringen indicatief moment, vermindering fte Ja, deels Afname van het aantal kinderen en teambureus, vermindering fte Ja, deels Aanpassen contract beveiligde koelkasten Nee Ondersteuning overleg jeugd, verminderen 0,1 fte Ja, deels Daar waar het vermindering van formatie betreft omvat het bedrag loonkosten verhoogd met overige personele kosten van 8% (arbo, reiskosten, opleidingskosten ed). Verder is aangegeven of er frictiekosten zijn in verband met de afbouw van de formatie. In paragraaf 2.3 wordt dit nader toegelicht en gekwantificeerd. De toelichting is als volgt: Aanpassing werkwijze 1 e contactmoment voorgezet onderwijs, verminderen fte Bij de invoering van het 2e contactmoment is de keuze gemaakt om ook het 1e contactmoment in het voortgezet onderwijs anders vorm te geven. De wijziging van het 1e contactmoment houdt in dat er een andere verdeling van professionals is over de contactmomenten. Voorheen werd het 1e contactmoment VO als volgt vorm gegeven: De verpleegkundigen zagen in de oude stijl 100% van de leerlingen Havo/Vwo (aantal ruim 1500) De artsen zagen in de oude stijl 100% van Vmbo leerlingen (aantal ruim 2000). 10

11 2 Bezuinigingsopdracht Met de wijziging van het 1e contactmoment in 2013 is dit als volgt: 2 de klas 4 de klas Dokterass 100% emovo+l/g+triage 100% emovo+l/g+triage Jeugdverplk 55% Havo/Vwo en 40% Vmbo 38% Havo/Vwo en 32,5% Vmbo Jeugdarts 40% Vmbo 25,5% Vmbo De wijziging van de invulling van het 1e contactmoment betekent een andere de personele inzet namelijk: benodigde formatie Oud Nieuw Dokters assistent 0,085 1,41 Jeugdverpleegkundige 0,90 0,75 Jeugdarts 1,93 0,53 De kosten voor het 1e contactmoment kunnen met naar beneden kunnen worden gebracht. De bezuiniging wordt afbouwend ingezetn met een verloop van 25% per jaar. Als nadeel van deze structureel bezuiniging op de formatie moet wel worden genoemd dat de ontwikkeling vertraagt. Door krapte in de formatie zal vooral worden gefocust op de uitvoering. Ontwikkelen en onderzoek zal dan minder mogelijk zijn. Door krapte in formatie is er weinig tot geen flexibiliteit zijn. Terugdringen indicatief moment, vermindering fte Het indicatief moment is een extra tijd waarop de jeugdverpleegkundige of arts het kind kan terugzien bij twijfel of als er nog zaken aan de orde moeten komen. In 2013 bedraagt het aantal indicatieve momenten 400 meer dan begroot. In de begroting wordt rekening gehouden met totaal indicatieve momenten. In 2013 zijn er geweest. Op zich is het terugdringen binnen de begroting al een bezuiniging maar zou het maximaal aantal indicatieve contactmomenten terugbrengen naar nog bijdragen aan een grotere bezuiniging. Dit is zeker realistisch. Wel zal daarbij een leercurve nodig zijn in wat wel en niet gedaan wordt. De inhoud van het indicatief moment zal daarom moeten worden geprotocolleerd. Uiteraard op basis van inhoudelijke input. Medewerkers zullen zo meer aan de reguliere contacten kunnen toekomen. Dit zou een reductie in benodigde formatie kunnen opleveren van jeugdverpleegkundige en Arts van 0,13 voor beide disciplines. De consequentie is dat medewerkers doeltreffender moeten gaan werken. Daarvoor is wellicht training nodig waarvoor incidentele individuele kosten mogelijk zijn in Afname van het aantal kinderen en teambureaus, vermindering fte Het aantal kinderen neemt af. Rekening wordt gehouden met een afname van 100 kinderen. Daarnaast is een nieuwe werkwijze toegepast, de zogenaamde teambureaus. Normaal is een contactmoment op 7 en 9 maanden, 2 maal 20 minuten. Het teambureau is een samenwerking van jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Zij doen samen 1 contactmoment tussen de 7 en 9 maanden en werken hierin nauw samen. Dit betekent dus dat er een samengesteld contactmoment is voor verpleegkundige en arts, die een kind elk 10 minuten zien. Dit vereist nauw samenwerken en teamwork (vandaar teambureau). Het levert productieverhoging op vraagt minder personele inzet. Het teambureau kan alleen worden toegepast voor bepaalde leeftijdscategorieën, namelijk 7 tot 9 maanden. Met de afname en het instellen van teambureaus wordt de formatie voor artsen teruggebracht met 0,53 fte, de verpleegkundige voor 0,51 fte en de formatie consultatiebureauassistent met 0,49 fte. Dit levert een besparing op van

12 2 Bezuinigingsopdracht Bezien wordt of de daling van het aantal kinderen trendmatig is en er voorzichtig kan worden geconcludeerd dat dit structureel is. In 2015 zal JGZ de slag naar flexibilisering doorzetten, eventuele verschuivingen in inzet van personeel zal dan tevens duidelijk worden. Gevolgen van bovenstaande structurele daling kunnen dan worden opgevangen. Flexibilisering zal verder worden uitgewerkt, dit kan inhouden dat meer maatwerk voor de contacten met kinderen wordt gemaakt, inzet van verpleegkundige en arts zal daarop worden afgestemd. Nodig hiervoor is een omslag in denkrichting. Wellicht zal dit nog investering in tijd en opleiding vereisen en dus gemoeid gaan met incidentele kosten in Een waarschuwing bij deze maatregel is wel dat de afname van formatie gebaseerd is op een totaalberekening. In de praktijk zie je verschillen per gemeente qua geboortes van kinderen en dus qua afname van het aantal kinderen. Op het totaal kan dus een bezuiniging van formatie worden gerealiseerd doch dat maakt echter de locale situatie ingewikkelder. Immers voor een bureau zullen toch het aantal kinderen gezien moeten worden, een marginaal aantal minder kinderen maakt niet dat dat bureau kan vervallen en er dus formatie vrijkomt. De bezuinigingen in macro zullen in micro dus moeilijker realiseerbaar kunnen zijn. Aanpassen contract beveiligde koelkasten Voor de vaccinkoelkasten op de 16 locaties geldt dat deze zijn aangesloten op een alarmcentrale. Door de alarmcentrale wordt bewaakt of de temperatuur juist is en bij stroomstoring of andere temperatuurstoring wordt er actie ondernomen. Binnen kantoortijden door personeel GGD en buiten kantoortijden door het alarmeringsbedrijf. De koelkasten worden ook via dit bedrijf gehuurd. Het contract is destijds overgenomen van Evean. Aanschaf van eigen koelkasten en een ander contract voor temperatuurbewaking zal een financieel voordeel opleveren. In 2015 kan worden overwogen om hierop over te gaan. Waarbij wel een risico wordt genomen dat vaccins buiten kantoortijd verloren kunnen gaan. Het risico is echter zeer beperkt en hiervoor is een verzekering afgesloten, weliswaar met een eigen risico van Ondersteuning jeugdoverleggen, vermindering formatie met 0,1 fte Vanuit de formatie van de GGD wordt het portefeuillehouderoverleg jeugd en het ambtelijk overleg jeugd ondersteund. Aangezien dit geen taak is van de GGD wordt u voorgesteld om de ondersteuning met ingang van 2015 te beëindigen en de formatie met 0,1 fte terug te brengen. Programma 5 Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen De lasten van dit programma worden volledig gedekt door de ontvangen baten van de Veiligheidsregio. De bijdrage van de Veiligheidsregio aan de GGD voor de beleidsmatige ondersteuning Directeur Publieke Gezondheid is gebaseerd op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding van het ministerie van V&J aan de Veiligheidsregio. Voor dit programma zijn er dan ook geen bezuinigingen Paragraaf Bedrijfsvoering Tot de volgende bezuinigingen is besloten: 12

13 2 Bezuinigingsopdracht Bezuinigingen paragraaf bedrijfsvoering Bedrag Frictiekosten Verminderen formatie 0,1 fte personeelsadministratie Nee Verlaging budget wervingskosten Nee Afstoten nevenlocatie Purmerend Ja, 2015 Verlagen budget representatiekosten personeel Nee Beeindiging software tijdregistratie Nee Verlaging budget drukwerk en porto Nee Onderzoek inkomsten uit verhuur ruimte Vurehout pm Nvt Geen mogelijkheid verkoop verlofuren pm Nvt De toelichting is als volgt: Verminderen formatie 0,1 fte personeelsadministratie Met ingang van 2014 zijn een aantal processen binnen P&O gedigitaliseerd en is er een portal operationeel waarmee medewerkers digitaal zaken op het gebied van de personeelsadministratie kunnen afwikkelen. Met ingang van begin 2014 is er een digitale strook beschikbaar en kan verlof digitaal worden afgehandeld. Het systeem wordt in de loop van 2014 en 2015 verder uitgebouwd dat ook declaraties (reiskosten ed) digitaal kunnen worden afgedaan. Bij het team P&O geeft dit een efficiencyvoordeel waardoor de formatie met 0,1 fte (van de 1,89 fte) kan worden verminderd. Verlaging budget wervingskosten Voorgesteld wordt om het budget voor werving en selectie van personeel te verlagen met (dit is een verlaging van 35 % van het budget). Omdat meer digitaal gaat zijn de kosten behoorlijk lager dan werving door middel van advertenties. Afstoten nevenlocatie Purmerend Naast de hoofdlocatie in Zaandam heeft de GGD een nevenlocatie in Purmerend. In 2013 is hierop een bezuiniging gerealiseerd door een verhuizing naar een andere locatie (Purmersteenweg). U wordt voorgesteld de locatie uiteindelijk volledig af te stoten. Dit betekent dat medewerkers die nu vanuit de nevenlocatie hun werkzaamheden verrichten dit gaan doen vanuit de hoofdlocatie in Zaandam of een andere locaties van de GGD (de Centra Jong/Centrum Jeugd en Gezin) of vanuit huis. Het nadeel hiervan is dat de medewerkers van de JGZ elkaar minder zullen treffen op de werkplek, natuurlijke samenwerking en afstemming zal daardoor minder goed kunnen plaatsvinden. Daarnaast kan er sprake zijn van meer reistijd en reiskosten. De huur en overige huisvestingslasten (energie en schoonmaak ed) bedragen op jaarbasis. Hierbij moet worden opgemerkt dat het contract met ingang van 1 juli 2015 kan worden beëindigd. In 2015 zal er sprake zijn van frictiekosten van Verlagen budget representatie personeel Voorgesteld wordt om het budget voor personeelsactiviteiten met te verlagen. Dit is een verlaging van het budget met 8 %. Met ingang van 2015 zal een heroverweging worden gemaakt op welke wijze activiteiten worden uitgevoerd om deze kostenreductie te realiseren. Beëindiging software tijdregistratie De GGD maakt gebruik van software, Bigben, ten behoeve van verantwoording voor welk product/dienst welke tijd gewerkt is. Aangezien de managementinformatie die hieruit wordt gehaald zeer beperkt is, danwel zeer beperkt bruikbaar is maken wij de keuze geen tijd meer te registreren. Dit voorstel wordt vooral ook gedaan omdat de tijdsinvestering voor medewerkers organisatiebreed fors is (uitgaande van 5 minuten per week, 300 medewerker is dit op jaarbasis uur). 13

14 2 Bezuinigingsopdracht Verlagen budget drukwerk en porto Door te zoeken naar mogelijkheden klanten van JGZ digitaal uit te nodigen of via online mogelijkheden afspraken te maken kan een bezuiniging op drukwerk en porto worden gerealiseerd. Het budget kan met worden verlaagd (40% van het budget). Er worden jaarlijks uitnodigingen en informatiemateriaal ed per post verzonden. De online uitnodiging is klantvriendelijker dan nu. Daarnaast zal door online uitnodigen de kans om in een keer een passende afspraak te maken tientallen procenten groter zijn dan nu, daardoor zal de administratie minder belast worden, waardoor uiteindelijk efficiëntie wordt geboekt. Uiteraard is er wel sprake van aanloopkosten. Er is software nodig en de omslag moet worden voorbereid. De hoogte van de kosten wordt nader in beeld gebracht. Wel moet worden opgemerkt dat het probleem kan zijn of alle klanten een adres hebben of de mogelijkheid hebben om een computer te gebruiken met internet mogelijkheden. Als dat niet zo is gaan we kinderen missen. Daardoor kan de preventieve zorg in gevaar komen. Onderzoek naar inkomsten uit verhuur ruimte Vurehout Besloten is om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om inkomsten te genereren uit de verhuur van ruimte in de hoofdlocatie van de GGD. In eerste instantie zullen de voor- en nadelen in beeld worden gebracht en aan het bestuur worden voorgelegd. Geen mogelijkheid verkoop verlofuren Op grond van de cao is het toegestaan om maximaal 72 uur na rato van het dienstverband verlofuren in een jaar bij te kopen of verlofuren te verkopen. U wordt voorgesteld op grond van zwaarwegend bedrijfsbelang (financieel van aard) de verkoop van verlofuren met ingang van 2015 niet meer toe te staan. Verkoop van uren betekent feitelijk verhoging van de formatie en daarbij behorende kosten. Kopen van verlof blijft wel toegestaan. Deze post is p.m. opgenomen omdat er op begrotingsbasis geen rekening wordt gehouden met de verkoop van verlofuren. 2.3 Financiële effecten bezuinigingen Frictiekosten De opties tot structurele bezuiniging gaan voor een belangrijk deel over het verminderen van formatie. De afbouw leidt echter niet in alle gevallen direct tot een bezuiniging per In de bezuiniging is van de voorgestelde maatregelen verlaging van de loonkosten meegenomen (totale loonsom van de GGD is in de begroting , een daling van 3%). Dit betreft ongeveer 4 fte. Of de bezuiniging direct gerealiseerd kan worden is afhankelijk of de betreffende medewerker in dienst is van de GGD of op een andere wijze wordt ingezet (inhuur via een bureau). Ook de mogelijkheid van natuurlijk verloop (bijvoorbeeld in verband met leeftijd) en de mogelijkheid tot herplaatsing binnen de organisatie is van belang. Bij de structurele bezuinigingen zoals nu voorgesteld is het uitgangspunt dat er geen sprake is van gedwongen ontslagen. De bezuiniging op de formatie wordt gerealiseerd door, waar mogelijk, beëindiging inhuur via een bureau, natuurlijk verloop (ontslag op basis van leeftijd of eigen verzoek) en herplaatsing intern of extern. Herplaatsing, intern of reintegratiekosten extern, leidt tot frictiekosten. Bij de bezuinigingen is per programma het risico op frictiekosten aangegeven. Verder is bij een aantal andere voorstellen ook aangegeven dat er sprake kan zijn van frictiekosten. Training medewerkers afdeling jeugdgezondheidszorg in verband met een andere manier van werken, afstoten van de nevenlocatie in Purmerend, aanloopkosten inzake digitaal uitnodigen De exacte omvang van deze kosten moeten nader in beeld worden gebracht. 14

15 2 Bezuinigingsopdracht Wijziging verdeling overhead De overhead wordt aan het programma toegerekend naar rato van de loonkosten. Bij daling van de loonkosten stijgt de doorbelasting van de overhead per programma. Door de daling van de loonkosten met kan er minder overhead (doorrekeningspercentage 29% van de loonkosten) worden doorberekend, namelijk Echter door een bezuiniging op de overhead van zal de doorbelasting van de overhead aan de programma's niet verhogen. Wel zal de verdeling van de overhead tussen de programma's veranderen. De daling van de loonkosten in verband met de voorgestelde bezuinigingen bij programma 1 (EBG) en programma 3 (JGZ) leidt tot een lagere doorbelasting van de overhead op deze programma's. Het betekent dat de doorbelasting aan de andere programma's zullen stijgen. Er ontstaat een herverdeling van de overhead. Aangezien de verdeelsleutel voor de programma's verschillend is kan dit ook leiden tot een herverdeling van de gemeentelijke bijdrage tussen gemeenten. Risico projecten De gepresenteerde bezuinigingen hebben betrekking op de gemeenschappelijke regeling en niet op de projectmatige werkzaamheden die de GGD in opdracht van de individuele gemeenten uitvoert. Wel is het van belang de financiële relatie tussen de projecten en de gemeenschappelijke regeling te benoemen. Vanuit de projecten wordt een deel van de overhead in de gemeenschappelijke bekostigd, deze bedraagt (begroting 2014). In deze kadernota is geen rekening gehouden met een eventuele korting op de projecten. Hierover is geen duidelijkheid voor Mocht de projectenportefeuille worden verkleind dan komt de bijdrage vanuit de projecten in de overhead van de gemeenschappelijke regeling in gevaar. 15

16 3 Uitgangspunten begroting In de kadernota worden de uitgangspunten voor de op te stellen programma opgenomen en vastgesteld. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: Gemeenschappelijke regeling De uitgangspunten gelden voor de gemeenschappelijke regeling. Voor de projectmatige werkzaamheden (plusproducten) worden de tarieven 2015 door het dagelijks bestuur, in april 2014, vastgesteld. Meerjarenperspectief vastgestelde begroting De basis voor 2014 vormt het meerjarenperspectief zoals opgenomen in de programmabegroting Het gepresenteerde meerjarenbeeld in de begroting 2014 is als volgt: Totale bijdrage gemeenschappelijke regeling Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 10 oktober 2013 uitsluitend de jaarschijf 2014 vastgesteld en het meerjarenperspectief niet. In het meerjarenperspectief wordt daarom gerekend vanuit het bedrag uit jaarschijf 2014 ( ). Meerjarige begroting De begroting 2015 wordt meerjarig opgesteld, te weten over de jaren Loonkosten De salarissen worden geraamd op maximale schaal en periodiek. Loonindex De Cao voor gemeenteambtenaren liep op 31 december 2012 af. De VNG onderhandelt sinds begin 2013 met de vakbonden over een nieuwe CAO. Dit verloopt uiterst moeizaam en een nieuwe CAO is vooralsnog niet in zicht. Duidelijk is dat de VNG met betrekking tot loonsverhoging inzet op een bescheiden koopkrachtverbetering die uit de ruimte van verlaging van andere premies moet komen. De vakbond zet daarentegen in op een structurele loonsverhoging. Gezien deze onduidelijkheid wordt voorzichtigheidshalve een (loon)index voor 2014 van 0,5 % ten opzichte van het voorgaande jaar aangehouden. Deze index is bedoeld voor stijging van werkgeverspremies. Omdat het nog volledig onduidelijk is wordt er geen rekening gehouden met een loonstijging op grond van een nieuwe CAO. Mocht dit nodig zijn, dan zal er een afzonderlijke begrotingswijziging worden voorgelegd. Prijsindex Voor 2015 is met een prijsindex van 1 % ten opzichte van 2014 rekening gehouden voor de lasten en de baten. De index wordt alleen toegepast op de budgetten waarvoor dit strikt noodzakelijk is. Rekenrente Voor de berekening van de kapitaallasten wordt een rentepercentage van 4% gehanteerd. Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage voor programma 1, 2, 3 (met uitzondering van de kosten voor het meldpunt) en programma 4 (Jeugdgezondheidszorg) wordt berekend op basis van de laatst bekende definitieve inwonersaantal 1 januari 2014 (t-1). 16

17 3 Uitgangspunten begroting De kosten voor het meldpunt worden berekend naar rato van de afname in 2012 en totaal 604 meldingen. De gemeentelijke bijdrage voor programma 4 wordt berekend op basis van de laatst bekende definitieve inwonersaantal 0-19 jaar op 1 januari 2014 (t-1). Ontwikkeling inwonersaantallen Bij de verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor 2015 en volgende wordt bij de kadernota uitgegaan van de definitieve inwonersaantallen op 1 januari 2013 op basis van de cijfers van het CBS. Bij de begroting worden de definitieve inwonersaantal op 1 januari 2014 gebruikt. Bij het opstellen van deze kadernota zijn alleen de voorlopige inwonersaantallen op 1 januari 2014 bekend. De defnitieve aantallen zijn medio april 2014 beschikbaar. De laatst bekende cijfers zijn als volgt (bron CBS): Inwonersaantal Proc Proc per gemeente Defintief Voorlopig stijging/ Defintief Voorlopig stijging/ Totaal Totaal daling 0-19 jaar 0-19 jaar daling Beemster ,5% ,9% Edam V'dam ,3% ,4% Landsmeer ,4% ,1% Oostzaan ,0% ,7% Purmerend ,1% ,7% Waterland ,7% ,5% Wormerland ,1% ,9% Zaanstad ,8% ,9% Zeevang ,3% ,6%

18 4 Ontwikkelingen per programma In dit hoofdstuk wordt per programma inzicht gegeven in belangrijke ontwikkelingen die de komende jaren worden verwacht en bij het opstellen van deze kadernota (januari 2014) bekend zijn. De financiële consequenties zijn nog niet bekend. Indien er financiële consequenties zijn zullen deze afzonderlijk worden voorgelegd bij de behandeling van de begroting 2015 en met het bestuur bezien worden op welke wijze daar invulling en financiële dekking aan kan worden gegeven. De ontwikkelingen per programma zijn: Programma 1 Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering Belangrijk is de ontwikkeling in het kader van centraal naar decentraal werken, d.w.z. van regionaal beleid naar wijkbeleid: het wijkbestuur bepaalt. Dit zal aanpassingen in de organisatie van het werk vragen. Dit betekent voor EBG bijvoorbeeld dat: Epidemiologie levert voor op wijkniveau cijfers en profielen aan Beleid blijft centraal Gezondheidsbevordering is op wijkniveau actief. Elke wijk of kleinere gemeente krijgt ½ dag per week een gezondheidsbevorderaar ter beschikking. Dit betekent een enorme omslag in de huidige taken. We voeren nu het beleid beschreven in de lokale nota s gezondheidsbeleid uit. Daarover zijn regionaal afspraken gemaakt. Programma 2 Algemene gezondheidszorg Voor het programma AGZ kunnen de volgende ontwikkelingen worden gemeld: De laatste jaren neemt de dreiging van grootschalige infectieziekte uitbraken toe. Bioterrorisme met pokken, aviaire influenza, SARS, Mexicaanse griep en zoönosen hebben het belang van een goede voorbereiding op en een goede uitvoering van infectieziektebestrijding hoger op de politieke agenda geplaatst. De recente uitbraak van Q- koorts heeft het belang van humaan-veterinaire samenwerking benadrukt. Een andere dreiging is de toename van multiresistentie van antibiotica. De voorzitter van de Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van bestrijding van infectieziekten behorend tot de zogeheten A categorie (bijvoorbeeld influenza). Deze verantwoordelijkheid wordt nader uitgewerkt in het crisisbestrijdingsplan infectieziekten in Zaanstreek-Waterland. Het 3 e spreekuur SOA/Sense wordt voortgezet om te (blijven) voldoen aan het kwaliteitsprofiel hulpverlening seksuele gezondheid. Uitvoering van de SOA diagnostiek door het streeklaboratorium van GGD Amsterdam maakt het aantrekkelijk ook het bijbehorende SOA EPD te gaan gebruiken. Dit wordt onderzocht. In de loop van 2014 wordt het elektronisch declareren bij zorgverzekeraars en het elektronisch voorschrijven van recepten voor infectieziektebestrijding (IZB) en TBC ingevoerd. De huidige registratiesystemen voor TBC en IZB worden aangepast en op korte termijn wordt een gespecialiseerd declaratieservicebureau geselecteerd. Voor het elektronisch declareren zijn naast aanpassingen van de inhoudelijke werkprocessen ook aanpassingen van ict en financiële processen noodzakelijk. De implementatie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid (voorheen GGD Nederland). Voor het bevorderen van technische hygiënezorg conform de Wet Publieke Gezondheid wordt een minimale variant uitgewerkt, waarbij ook de taken worden meegenomen die voortvloeien uit de Wet Regulering Prostitutie zodra deze van kracht wordt. 18

19 4 Ontwikkelingen per programma De medische milieukunde zal zich verder naar buiten toe profileren, met name richting de gemeenten. Programma 3 Maatschappelijke gezondheidszorg Voor het programma MGZ kunnen de volgende ontwikkelingen worden gemeld: Meldpunt Overlast en bemoeizorg (MOB), Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) en Wijkteams Uit onderzoek blijkt dat de meeste huishoudens zich goed zelfstandig kunnen redden, een beperkt deel van de huishoudens heeft te maken met lichte problematiek en heeft ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen blijven. Een klein deel van de huishoudens heeft dermate gecompliceerde brede of specifieke problematiek dat er behoefte bestaat aan meer en/of zwaardere ondersteuning en zorg Grofweg wordt de volgende verdeling aangehouden: - 80%: zelfstandig en zelfredzaam - 15%: behoefte aan basisondersteuning - 5%: complexe huishoudens: ingewikkeld, multiproblematiek, zeldzaam of onverwachts verloop. Het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg in samenwerking met het meldpunt Bijzondere Zorg richt zich op deze 5% complexe huishoudens die gekenmerkt worden door: aanwezigheid van een psychische handicap, waaronder verslavinsgproblemen, lichte verstandelijke beperking,en/of ernstige psychosiciale problemen (psychische handicap hoeft niet gediagnosticeerd te zijn) en tegelijkertijd aanwezigheid van meerdere problemen op andere leefgebieden zoals huisvesting, inkomen en dagbesteding; en leidend tot het niet voldoende in staat zijn om in zijn eigen bestaansvoorwaarden te voorzien (huisvesting, sociale contacten, zelfverzorging); en gebrek aan mogelijkheden om zelf problemen op te lossen; en afwezigheid van een adequate hulpvraag; en mogelijk een beperkt sociaal netwerk. De groep bestaat uit een gevarieerd verzameling van personen die een huishouden vormen, maar die om verschillende redenen niet mee kunnen-willen komen in de vaart der volkeren. Iedere maatschappij kent deze 'drop- outs'. Drop- outs met wie bestaande instituties weinig tot geen raad weten en door hun gedrag overlast veroorzaken en onveiligheidgevoelens bij burgers veroorzaken. In Zaanstad en Purmerend zijn/worden sociale wijkteam ingericht. Het is van belang dat het meldpunt overlast en bemoeizorg en Meldpunt Bijzondere zorg nauw samenwerken met de sociale wijkteams. In signalering, monitoring en vinger aan de pols zorg zal het wijkteam een rol vervullen. In eerste instantie zal het aantal meldingen bij het MOB toenemen; op termijn zou hierdoor het aantal meldingen iets kunnen afnemen. Per juli 2013 is het Meldpunt Bijzondere Zorg van start gegaan. Het Meldpunt Bijzondere Zorg is een samenwerking tussen GGD (meldpunt Overlaste en bemoeizorg), GGZ, Brijder verslavingszorg, Odion, Ribw, Leger des Heils en Algemeen Opvangcentrum Purmerend. het meldpunt Bijzondere Zorg bestaat uit een ' Veldtafel' waarin alle meldingen worden besproken en zo spoedig moegelijk worden doorgeleid naar de meeste geschikte instelling. Naast de Veldtafel bestaat het MBZ uit een motivatie- 19

20 4 Ontwikkelingen per programma cq toeleidingsteam om cliënten te motiveren om zorg te accepteren. Het MBZ wordt gefinancierd door de twee centrumgemeenten Purmerend en Zaanstad. Alle meldingen voor het MBZ worden gemeld bij het meldpunt Overlast en Bemoeizorg. Het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg (MOB) wordt gefinancierd via de gemeenschappelijke regeling gefinancierd door alle regiogemeenten. Bij de vorming van het MBZ is voorgesteld om het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg van naam te vernaderen in Meldpunt Bijzondere Zorg. In verband met de verschillende financieringsbronnen ( MBZ door de centrum gemeenten en het MOB door de 9 regiogemeenten) geniet dat niet onze voorkeur. Vanaf juli 2013 wordt bij het MOB de Zelfredzaamheidmatrix geïmplementeerd. Aan de hand van de Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) kan de mate van zelfredzaamheid van cliënten in kaart worden gebracht. Op basis van de ZRM kan op termijn bepaald worden of de cliënt een cliënt wordt van het MOB of MBZ of begeleid kan worden via een wijkteam. In verband met de financiering van het MBZ is 0,5 fte van het MOB overgeheveld van het MOB naar MBZ. Het MOB is structureel vertegenwoordigd in het Veiligheidshuis bij het wekelijks screeningsoverleg en het overleg veelplegers en nazorg ex-gedetineerden. Deze overleggen vragen steeds meer tijd van het MOB. Wet verplichte GGZ In 2015 gaat waarschijnlijk de wet Verplichte GGZ van kracht. Deze nu nog concept wet bepaalt dat. indien het college van B&W een meldpunt voor openbare geestelijke gezondheidszorg hebben ingesteld ter uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en daar een melding is ingediend betreffende een persoon voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht, draagt het college van B&W binnen een redelijke termijn zorg voor een verkennend onderzoek (art 5.3). Dit leidt tot extra taken van het Meldpunt. Op dit moment zijn de consequenties nog niet te overzien. Wanneer er meer duidelijkheid is over deze wet zal een nader voorstel worden gedaan. Steunpunt Huiselijk geweld In de concept wet Jeugdzorg wordt bepaald dat per 2015 de Steunpunt Huiselijk geweld en Advies en meldpunten Kindermishandeling samen gaan in een AMHK. Momenteel bereiden de gemeenten deze vorming van een AMHK in de regio Zaanstreek-Waterland voor. Op welke wijze het AMHK vorm krijgt is nog niet bekend. Het aantal vragen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) neemt toe. Het kengetal in de productenraming is 150 contacten per jaar. Met de toename van het aantal meldingen kan niet voldaan worden aan alle functies die de SHG s, op basis van het VWS rapport, geacht worden te doen. In augustus 2011 is door het ministerie van VWS een rapport uitgebracht dat de functies van de SHG s beschrijft. Een heldere definitie van de functies zorgt er voor dat burgers er van op aan kunnen dat in elke gemeente minimaal deze functies belegd zijn bij het SHG. Dit zorgt ervoor dat een slachtoffer of betrokkene bij huiselijk geweld exact weet wat hij van het SHG kan verwachten. Deze functies zijn: advies& ondersteuning voorlichting Meldpunt Organiseren van hulp Bewaken ketenafspraken Registratie Monitoring & prevalentieonderzoek Deskundigheidsbevordering 20

21 4 Ontwikkelingen per programma Op dit moment ligt het zwaartepunt van het SHG op de functie advies& ondersteuning door 40 uur per week bereikbaar te zijn. In de avonduren en weekend wordt de bereikbaarheid verzorgt door de GGZ crisisdienst. Met name de functies van voorlichting, organiseren van hulp, bewaken van ketenafspraken en monitoren van deze hulp op casusniveau raakt onder belicht. Formeel heeft het Steunpunt 0,99 fte ter beschikking. Het Steunpunt is echter 40 uur per week, gedurende 52 weken, bemenst. Dit is niet mogelijk in de huidige situatie. De GGD legt prioriteit bij de bereikbaarheid van het SHG. Gezien de toename van het aantal meldingen, de bereikbaarheid van 40 uur per week en de functies van het Steunpunt Huiselijk geweld is een uitbreiding naar 1,5 fte noodzakelijk. Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Voor het programma JGZ kunnen de volgende ontwikkelingen worden gemeld: 2015 is het jaar waarin de gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg middels de nieuwe Jeugdwet. In elke gemeente wordt gewerkt aan nieuwe manieren om deze zorg vorm te geven in wijk- en/of jeugdteams, dorpszorg of gezamenlijke loketten. Centraal staat dat de inzet op de eigen kracht van burgers, het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen en het zo laagdrempelig mogelijk aanpakken daarvan, zal moeten voorkomen dat zwaardere hulpverlening ingezet dient te worden. De JGZ is binnen de CJ(G)'s een zeer belangrijke signaleerder van knelpunten en heeft een grote mate van kennis inzake de normale ontwikkeling van kinderen en de mogelijke afwijkingen hierin. Juist de versterking van de doorgaande lijn tussen het voorveld, zoals de JGZ, en de zorg- en hulpverlening zal maken dat de doelstellingen rond de nieuwe vormgeving gemakkelijker gerealiseerd zullen worden. Binnen de JGZ zal sprake zijn van verdergaande flexibilisering, klantgerichtheid en optimalisering. Invloeden zoals beschreven in het rapport van prof de Winter zullen merkbaar worden. De JGZ zal zich vol naar buiten moeten richten, alhoewel er bij preventieve hulp altijd sprake blijft van proportionele drang die nodig kan zijn in sommige gevallen. Het Nederlandse kind is het gelukkigste van de wereld, ook blijkt dat 80 % van de populatie van Nederland eigenlijk geen problemen kent. De JGZ zal zich daarop moeten gaan richten. Onderzoeken in het VO zoals ingezet in 2013 zal uitgekristalliseerd moeten worden doorgezet. Uit metingen van resultaten zullen belangrijke gegevens komen, die toegepast kunnen worden in 2015 om de onderzoeken te verfijnen. Programma 5 Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen Voor dit programma kunnen de volgende ontwikkelingen worden gemeld: De rol van de GHOR is gericht op regievoering en advisering. De met de ketenpartners in de witte kolom afgesloten convenanten, waarin wordt vastgelegd op welke wijze deze ketenpartners verantwoorde zorg onder opgeschaalde omstandigheden (rampen en crises) blijven leveren, worden periodiek geëvalueerd. Het convenant publieke gezondheid dat de GHOR/Veiligheidsregio ZW met de GGD heeft afgesloten vormt de basis voor uitvoering van de processen waarvoor de GGD in dit verband verantwoordelijk te weten grootschalige infectieziekte-uitbraak, psychosociale hulpverlening, medische milieukunde en gezondheidsonderzoek na rampen. Dit convenant wordt ook periodiek geëvalueerd. De GGD heeft een jaarplan OTO, waarin het GGD rampenopvangplan (GROP) met eerdergenoemde processen, wordt beoefend. Tot en met 2015 ontvangt de GGD voor de uitvoering van het jaarplan OTO een subsidie van het Traumacentrum VU/AMC. 21

22 4 Ontwikkelingen per programma Tussen Veiligheidsregio ZW en GGD zijn afspraken gemaakt over de GHOR bijdrage vanuit de GGD (beleidsmatige ondersteuning DPG). Deze afspraken worden periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Paragraaf Bedrijfsvoering Op het gebied van de interne organisatie zijn een aantal ontwikkelingen voor 2015 te melden. Flexibele inzet personeel Veranderingen volgen elkaar in snel tempo op. De samenleving wordt complexer. Het Rijk hevelt taken over naar gemeenten, tegen een lager budget. Een deel van de taken wordt door de gemeente bij de GGD belegd. Complexiteit, integrale benadering, krappe budgetten zet de dienstverlening onder druk. Verder is er sprake van voortschrijdende digitalisering en de vergrijzing, het vooruitzicht van een krapper wordende arbeidsmarkt. Ontwikkelingen waarop ook de GGD tijdig moet inspelen, De GGD wil een slagvaardige en flexibele organisatie zijn, die goed om kan gaan met veranderingen, met de focus op het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten en producten. Het streven is medewerkers, binnen grenzen, flexibel te kunnen inzetten. Ook in 2015 zal hier verder aan gewerkt worden. Generieke functiebeschrijvingen De GGD kent nog geen generieke functiebeschrijvingen. Dit betekent dat het onderhoud van het functies arbeidsintensief is. Het voornemen is om over te gaan op generieke functieomschrijvingen. In 2015 wordt dit opgepakt. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met eenmalige kosten voor ondersteuning bij dit traject. Een voorstel wordt t.z.t. aan het bestuur voorgelegd. Medewerkerstevredenheidonderzoek Eind 2014 of begin 2015 zal er opnieuw een medewerkerstevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek vindt eenmaal in de 2 tot 3 jaar plaats. Invoering budgethouderschap Door aanpassingen in de organisatie en de wens om budgetverantwoordelijkheid lager in de organisatie te brengen zijn aanpassingen in het financiële systeem noodzakelijk. De gebruikte financiële software biedt onvoldoende mogelijkheden om budgethouders te faciliteren. Automatiseringsplan In 2013 en 2014 is het automatiseringplan tot uitvoering gebracht. In 2013 en 2014 zijn met name de investeringen in de modernisering van de serverruimte tot uitvoering gebracht. In 2015 staat uitvoering van de herinrichting van de werkplekken gepland. Over de wijze waarop de (flexibele) inrichting plaatsvindt wordt in 2014 bepaald. 22

23 5 Bijdrage per gemeente voor 2015 Onderstaand wordt inzicht gegeven in de geprognosticeerde bijdrage voor Bij de gemeentelijke bijdrage 2015 is het inwonersaantal op 1 januari 2014 bepalend. Vanuit het CBS zijn deze aantallen medio april 2014 beschikbaar. De voorlopige cijfers 2014 ten opzichte van de definitieve aantallen op 1 januari 2013 ziet er als volgt uit: Inwonersaantal Proc Proc per gemeente Defintief Voorlopig stijging/ Defintief Voorlopig stijging/ Totaal Totaal daling 0-19 jaar 0-19 jaar daling Beemster ,5% ,9% Edam V'dam ,3% ,4% Landsmeer ,4% ,1% Oostzaan ,0% ,7% Purmerend ,1% ,7% Waterland ,7% ,5% Wormerland ,1% ,9% Zaanstad ,8% ,9% Zeevang ,3% ,6% De mate waarin de bezuiniging per gemeente wordt gerealiseerd is afhankelijk van de ontwikkeling van de inwonersaantallen en de mate van bezuiniging per programma (voor JGZ geldt een andere verdeelsleutel). In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de geprognosticeerde ontwikkeling van gemeentelijke bijdrage per gemeente. In de tabel worden twee bijdragen gepresenteerd. Een kolom op basis van het definitieve inwonersaantal 1 januari 2013 en een kolom op basis van het voorlopige inwonersaantal op 1 januari De bedragen zijn indicatief. Bij het opstellen van de programmabegroting zullen verschillen ontstaan door bijvoorbeeld de uiteindelijke toerekening van overhead, definitieve inwonersaantallen 2014 en de gerealiseerde bezuiniging binnen het programma JGZ en de andere programma's. Totale bijdrage stijg (+) 2015 stijg (+) per gemeente obv definitieve daling (-) obv voorlopige daling (-) inw inw Beemster ,3% ,5% Edam V'dam ,9% ,9% Landsmeer ,0% ,6% Oostzaan ,9% ,0% Purmerend ,4% ,5% Waterland ,1% ,1% Wormerland ,6% ,2% Zaanstad ,3% ,8% Zeevang ,2% ,8% Totaal

24 24

Gemeente Waterland 1 3 MRT 20U GESCAND

Gemeente Waterland 1 3 MRT 20U GESCAND Å CM Zaanstreek-Waterland Gemeente Waterland 1 3 MRT 20U GESCAND Gemeente Waterland 1 3 MRĨ 2014 INGEKOMEN Aan de gemeenteraden van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek Waterland Uw brief d.d.:

Nadere informatie

Kadernota 2013. Kadernota 2013 2012.1.1

Kadernota 2013. Kadernota 2013 2012.1.1 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieel kader 2013 4 3. Uitgangspunten begroting 2013-2016 6 4. Ontwikkelingen per programma 7 Bijlage Gemeentelijke bijdrage 2013-2016 11 2 1. Inleiding Met deze kadernota

Nadere informatie

Gemeente Waterland 13 FEB 2015 INGEKOMEN. begrotingswijziging 2015 van de GGD Zaanstreek- Waterland voor zienswijze aan uw Raad voor te leggen.

Gemeente Waterland 13 FEB 2015 INGEKOMEN. begrotingswijziging 2015 van de GGD Zaanstreek- Waterland voor zienswijze aan uw Raad voor te leggen. Ĺ 7 Zaanstreek-Waterland Gemeente Waterland 1 3 FEB 2015 Gemeente Waterland 13 FEB 2015 INGEKOMEN GESCAND College van B&W gemeente Waterland t.a.v. wethouder J. Kes Postbus 1000 1141 GV MONNICKENDAM Uw

Nadere informatie

Taken in de gemeenschappelijk regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Taken in de gemeenschappelijk regeling GGD Zaanstreek-Waterland Taken in de gemeenschappelijk regeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De 3 3. Een gemeenschappelijke regeling 3 4. Bekostiging van de 4 5. 4 6. De GGD in cijfers 9 2 De gemeenschappelijke regeling 1.

Nadere informatie

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 Inhoud Kerngegevens RDOG Hollands Midden Wettelijk kader GGD Hollands Midden Korte bespreking producten (basistaken en overige taken) Enkele

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

1. Financiële bijdrage 2014 en volgende jaren 4

1. Financiële bijdrage 2014 en volgende jaren 4 Inhoudsopgave Inleiding 1. Financiële bijdrage 2014 en volgende jaren 4 2. Uitgangspunten begroting 2014-2017 5 3. Belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen per programma Programma 1: Epidemiologie, beleid

Nadere informatie

2013.1.0 Planning en Control Cyclus Begroting 2014-2017

2013.1.0 Planning en Control Cyclus Begroting 2014-2017 Begroting 2014-2017 Voorwoord... 3 1 Begrotingssaldo en meerjarenperspectief... 5 1.1 Samenvatting meerjarenperspectief... 5 1.2 Bijdrage gemeenschappelijke regeling 2014-2017... 6 2 Uitgangspunten begroting

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

begrotingswijziging 2012 vastgesteld door het dagelijks bestuur.

begrotingswijziging 2012 vastgesteld door het dagelijks bestuur. i CCD, f Zaanstreek-Waterland V-de Aan de gemeenteraden van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland Uw bnef

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

r Gemeente Waterland Gemeente Waterland

r Gemeente Waterland Gemeente Waterland r Gemeente Waterland Gemeente Waterland Á 2 2 MEI 2013 Zaanstreek-Waterland 2 2 MEI 2013 GESCAND INGEKOMEN Aan de gemeenteraden van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland Uw brief d.d.:

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

7,4 (op basis van 7 GGD en) 0% 58% Er is in Fryslân één provinciale stuurgroep, daar zijn wij geen lid van. 7,2 (op basis van 5 GGD en)

7,4 (op basis van 7 GGD en) 0% 58% Er is in Fryslân één provinciale stuurgroep, daar zijn wij geen lid van. 7,2 (op basis van 5 GGD en) Uitkomsten benchmark GGD en 2013 Indicator GGD Fryslân GGD gemiddeld (n=25) Referentiegroep/opmerkingen Strategische indicatoren: Cijfer dat gemeenten geven voor de GGD-informatie en/of adviezen m.b.t.

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid M/V. Standplaats Zaandam 32-36 uur per week voor de duur van 2 jaar

Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid M/V. Standplaats Zaandam 32-36 uur per week voor de duur van 2 jaar Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid M/V Standplaats Zaandam 32-36 uur per week voor de duur van 2 jaar GGD Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland is een gemeenschappelijke gezondheidsdienst

Nadere informatie

J. Olthof mw. drs. J. Riensema

J. Olthof mw. drs. J. Riensema Planning en Control Cyclus INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 VOORWOORD... 4 1 BEGROTING EN MEERJARENPERSPECTIEF... 6 1.1 Samenvatting meerjarenperspectief... 7 1.2 Bijdrage gemeenschappelijke regeling...10

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S6 Inboeknummer 99NOOOO22 Beslisdatum B&W a3 februari tggg Dossiernummer go8.203 Raadsbijlage Voorstel tot het uitwerken van het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht Augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2

Nadere informatie

Functieprofiel Sectormanager Strategie & Ontwikkeling

Functieprofiel Sectormanager Strategie & Ontwikkeling Functieprofiel Sectormanager Strategie & Ontwikkeling Maart 2015 GGD Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland is een gemeenschappelijke gezondheidsdienst die werkt voor 9 gemeenten in de regio Zaantreek-Waterland.

Nadere informatie

categorie-indeling aanvullende diensten en maatwerk

categorie-indeling aanvullende diensten en maatwerk Voorstel Vergadering Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden Datum 19 februari 2014 Agendapunt 6 Onderwerp Voorstel Frictie- en desintegratiekosten Bijlage categorie-indeling aanvullende diensten en maatwerk

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Concept Beleidsbegroting september 2008 Gemeente Hoogeveen

Concept Beleidsbegroting september 2008 Gemeente Hoogeveen Concept Beleidsbegroting 2009-2012 18 september 2008 Gemeente Hoogeveen Inhoud Nieuwe uitgangspunten begroting GGD; Besluit activiteitenset GGD en betekenis voor gemeenten; Begrotingsoverzicht in meerjarenperspectief;

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Bezoekdatum: 7 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam onderwerp Opmerking aanbieder(s) Reactie gemeente Wij zouden graag zien dat de start bij Begeleiding Individueel 2,01 uur per 4 weken is en als eerste vorm van hulpverlening geldt en dus niet de waakvlam.

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Bezoekdatum: 1 juni 2016 Utrecht juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 1 juli 2014

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 1 juli 2014 De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 1 juli 2014 Inhoud Kerngegevens RDOG Hollands Midden Wettelijk kader GGD Hollands Midden Korte bespreking producten (basistaken en overige taken) Eerdere

Nadere informatie

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting:

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting: Stadsbank Oost Nederland Voorstel Aan: Van: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november 2016 Betreft: Primaire begroting 2017 Te besluiten: 1. Kennis te nemen van de Primaire begroting 2017.

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden Bezoekdatum: 8 juni 2016 Utrecht juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2015-2016

BEDRIJFSPLAN 2015-2016 BEDRIJFSPLAN 2015-2016 MELDPUNT DISCRIMINATIEVOORZIENING DRENTHE gemeenschappelijke anti discriminatievoorziening (ADV) in Drenthe. Assen, 3 september 2014 MELDPUNT DISCRIMINATIEVOORZIENING DRENTHE Het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis)

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000437 Dronten, 7 april 2015 Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spon Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Bezoekdatum:

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: 2016.02807 Onderwerp : GGD: Kadernota 2017 'Gezondheid gaat verder' Programma : 2. Welzijn, zorg en onderwijs

Nadere informatie

Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college.

Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college. Bijlage: Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college. Bestuurlijke besluiten A. Vanaf het begrotingsjaar 2011 wordt voor aanvullende taken aan

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/691480 Documentnummer: 1894/2015/693843 Besluitnummer: 47 9.1 Onderwerp: Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

Bijdrage VKP raadsvergadering 3 juli 14:

Bijdrage VKP raadsvergadering 3 juli 14: Bijdrage VKP raadsvergadering 3 juli 14: Raadsagendapunt 10: Begroting CGM 2015: Pagina 2. Voorstel: besluit punt 2: De extra lasten, 237.633,- structureel, worden in de kadernota 2015 opgenomen. Om welk

Nadere informatie

Voorstel 1. een positieve zienswijze geven op de concept begroting 2016 van de GGD Hart voor Brabant;

Voorstel 1. een positieve zienswijze geven op de concept begroting 2016 van de GGD Hart voor Brabant; Registratiekenmerk: 740147 Datum vergadering: 9 juli 2015 Agendapunt: 17 Onderwerp Conceptbegroting 2016 en concept jaarstukken 2014 GGD Hart voor Brabant Portefeuillehouder: de heer J.H. Glastra van Loon

Nadere informatie

11 Vijfde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland en positionering Jeugdgezondheidszorg.

11 Vijfde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland en positionering Jeugdgezondheidszorg. Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 27 juni 2016 LO/ MO A van Haren a.vanharen@heerde.nl Commissie Samenleving Portefeuille 14-06-2016 H.J. Berkhoff Programma 4 Samenleving Opnemen in

Nadere informatie

33S Gelderland-Zuid. 1 S mi 7015. la. IN1S.01436 HHIIIIIMIII

33S Gelderland-Zuid. 1 S mi 7015. la. IN1S.01436 HHIIIIIMIII 33S Gelderland-Zuid IN1S.01436 HHIIIIIMIII la. 1 S mi 7015 Aan de gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen in de GR GGD Gelderland-Zuid en gemeente Mook en Middelaar afdeling: Directie datum: 16 maart

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden, uw gemeentelijke gezondheidsdienst! September 2009 Nico Plug, directeur GGD Hollands Noorden

GGD Hollands Noorden, uw gemeentelijke gezondheidsdienst! September 2009 Nico Plug, directeur GGD Hollands Noorden GGD Hollands Noorden, uw gemeentelijke gezondheidsdienst! September 2009 Nico Plug, directeur GGD Hollands Noorden De kern: - De komende jaren zal (preventieve)gezondheidszorg een belangrijk politiek thema

Nadere informatie

De opdracht van de RDOG Hollands Midden in grote lijnen Sjaak de Gouw 12 oktober 2011 Leiderdorp

De opdracht van de RDOG Hollands Midden in grote lijnen Sjaak de Gouw 12 oktober 2011 Leiderdorp De opdracht van de RDOG Hollands Midden in grote lijnen Sjaak de Gouw 12 oktober 2011 Leiderdorp Inhoud Kernboodschap Deel 1. Wettelijke opdracht De GGD Relatie met gemeenteraden Producten GGD Deel 2.

Nadere informatie

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Een product van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG 14 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Huidige

Nadere informatie

ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016

ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016 Aan het college van B&W van de gemeenten aangesloten bij de GGD Brabant-Zuidoost. ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016 uw kenmerk doorkiesnummer: 088 0031 201 onderwerp: GGD

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014

Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014 Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014 Opdrachtgever De stuurgroep Sociaal Domein in MH en het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda ZHN. 1. Inleiding

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

Naam en telefoon. Cathy van Doorn, tel. 685783 Afdeling. Portefeuillehouder René Peters

Naam en telefoon. Cathy van Doorn, tel. 685783 Afdeling. Portefeuillehouder René Peters Onderwerp Jaarrekening 2014 en begroting 2016 GGD Hart voor Brabant. CONCEPT Datum 30 april 2015 Naam en telefoon Cathy van Doorn, tel. 685783 Afdeling SMO Portefeuillehouder René Peters Wat adviseer je

Nadere informatie

Kaderbrief Programmabegroting 2018 GGD IJsselland

Kaderbrief Programmabegroting 2018 GGD IJsselland Kaderbrief Programmabegroting 2018 GGD IJsselland Inleiding Deze kaderbrief voor de begroting 2018 is de eerste stap in de voorbereiding van de Programmabegroting 2018. In deze kaderbrief worden de uitgangspunten

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ

Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ Regiogemeenten Amsterdam Digitale Contractering 2015 2 Jeugdhulp Vanaf 1 januari 2015 is elke gemeente

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 19 maart 2015

Datum raadsvergadering 19 maart 2015 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 24 februari 2015 Datum raadsvergadering 19 maart 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-126 Bijbehorend veld van de programmabegroting Welzijn (incl.

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk 9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk GGD = Gemeentelijke GezondheidsDienst Publieke Gezondheid & veiligheid is wettelijke taak. Alle 400 gemeenten hebben eigen GGD. GGD is van jullie:

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid Datum 9 april 2014 Onderwerp Bijlage ten behoeve van agendapunt 4 Voorstel invulling nieuwe Basispakket

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG)

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG) Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG) Onderwerp: Toelichting op Beleidsbegroting 2012 Bijlage: V&GR Beleidsbegroting 2012 Datum: 26 mei 2011 Hierna treft u

Nadere informatie

21 mei 2013 RV/13/ mei 2013 RV/13/

21 mei 2013 RV/13/ mei 2013 RV/13/ Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt 21 mei 2013 RV/13/00298 Datum vergadering Voorbereidende Voorstelnummer Agendapunt gemeenteraad 7 mei 2013 RV/13/00298 7 Voorstel ingebracht door

Nadere informatie

GGD DPG, en kwetsbare ouderen

GGD DPG, en kwetsbare ouderen GGD, DPG en kwetsbare ouderen Waar wil ik het over hebben? Wat is een GGD? Wat is een directeur Publieke Gezondheid: DPG? Wat hebben wij met elkaar van doen? GGD en ouderen Relatie GGD - Inspectie Kwartaalontmoeting

Nadere informatie

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein Thema 3 D s Zaanstreek Waterland De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein PGB hoogte Maar eerst: Wat delen we met elkaar? Uitgangspunten van de decentralisaties Versterken eigen kracht samenleving

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin?

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Paul van der Velpen, directeur Public Health & GGD Amsterdam Calixte Veerman, arts M&G, jeugdarts

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Vastgesteld in Wmo-raadsvergadering d.d. 14-08-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Adviesaanvraag... 2 2. Onderwerp van advies (adviesvragen)... 2 3. Samenvatting... 2 4. Advies... 2

Nadere informatie

Tabel 1. Onopgemerkte overledenen in Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, en totaal van alle randgemeenten van Amsterdam.

Tabel 1. Onopgemerkte overledenen in Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, en totaal van alle randgemeenten van Amsterdam. Onopgemerkte overledenen in de regio Zaanstreek-Waterland Inleiding Deze korte notie is gebaseerd op een rapportage 1 van GGD Amsterdam welke is uitgevoerd naar aanleiding van een vraag van gemeenteraadslid

Nadere informatie