VAN ENCKEVORT GROOTHANDEL B.V. 2. De Leiding: De direktie of degene die namens de werkgever optreedt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN ENCKEVORT GROOTHANDEL B.V. 2. De Leiding: De direktie of degene die namens de werkgever optreedt."

Transcriptie

1 BEDRIJFSREGLEMENT VAN ENCKEVORT GROOTHANDEL B.V. Horsterweg NB Venlo-Blerick 1. De Werkgever: Van Enckevort Groothandel B.V. 2. De Leiding: De direktie of degene die namens de werkgever optreedt. 3. De Werknemer: Iedere natuurlijke persoon met een arbeidsovereenkomst met Van Enckevort Groothandel B.V. en werkzaam op de hoofdvestiging of een van de nevenvestigingenvan "Van Enckevort Groothandel B.V.". 4. De C.A.O.: De meest recente Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de technische groothandel is leidend. 5. Inzichtelijk: Dit reglement wordt inzichtelijk via Iedereen wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud bedrijfsreglement van enckevort

2 Index Art. Onderwerp bladzijde Voorblad 1 Index 2 01 Werktijden/vakantie/bijzonder verlof/vergaderen 3,4,5 02 Veiligheid/Gezondheid/Ziekte/ Bezoek (tand)arts 6 t/m Goederen van werkgever, werknemer, lockers 16,17 04 Gedragsregels, personeelsaankopen 18,19 05 Diefstal Overtreding bedrijfsregels Gedragsregels telefoon, internet en 22 t/m Persoonsgegevens Personeelsvereniging/mededelingen/klachten/ toezicht/geldigheid Aanvullend reglement afdeling logistiek bedrijfsreglement van enckevort

3 1. Werktijden/vakantie/bijzonder verlof/vergaderingen 1.1 Onderbreking van de werktijd: Wanneer de werknemer gedurende werktijd het bedrijf wil verlaten, is toestemming vereist van de afdelingschef of diens plaatsvervanger. 1.2 Komen en gaan De werknemer dient zich te houden aan de overeengekomen werktijden en moet 5 minuten voor aanvang van de werktijd op de werkplek aanwezig zijn. De werknemer laat aan het einde van de werktijd geen belangrijke werkzaamheden onafgemaakt. Bij het verlaten van het bedrijf kan een uitgangscontrole gelden. De werknemer moet bereid zijn de inhoud van jas, tas/koffer, bagage, auto e.d. te laten zien en draagt er zorg voor dat in zijn bezit zijnde artikelen vergezeld gaan van geldige documenten/geleidebonnen. De werknemer mag uitsluitend gebruik maken van de door de leiding vastgestelde in- of uitgangen. 1.3 Tijdregistratie (hoofdvestiging) Om de gewerkte uren en genoten snipper- en adv-uren goed te kunnen registreren wordt in de hoofdvestiging gewerkt met een tijdregistratie-systeem. Elke nieuwe werknemer bij "Van Enckevort Groothandel B.V." die werkt in de vestiging te Blerick (m.u.v. management en adviseurs verkoop buitendienst) krijgt een token welke toegang verschaft tot de personeelsingang en lockerruimte en tevens de gewerkte uren registreert. Indien deze token zoek raakt of bij uit diensttreding niet wordt ingeleverd wordt 5,00 in rekening gebracht. Bij het binnenkomen en verlaten van het bedrijf dient de medewerker te klokken. Hierdoor wordt geregistreerd hoelang de werknemer gewerkt heeft en of hij/zij eventueel overgewerkt heeft. * Als er afwijkingen zijn (b.v. snipperuren, verlof-niet-zijnde-vakantie-uren, tandarts of doktersbezoek) dan dient dit van tevoren aan de leidinggevende doorgegeven te worden. Deze geeft dit middels een verlofbrief door aan de administratie. * Indien niet op de normale tijd geklokt kan worden (later komen/eerder weggaan) of als de werknemer tussentijds weggaat betekend dit een afwijking, hiervoor moet altijd in/uit geklokt. * Als een werknemer vergeet te klokken of er wordt verkeerd geklokt, dient dit direkt doorgegeven te worden aan de administratie. * Er mag nooit voor iemand anders geklokt worden, ook niet als een medewerker ziet dat iemand vergeten is te klokken. Indien de direktie merkt dat er voor anderen "geklokt" wordt, kan dit ontslag op staande voet tot gevolg hebben bedrijfsreglement van enckevort

4 1.4 Vakantie en verlof (zie cao) Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 1.5 Ziekte en opbouw vakantiedagen (zie cao) 1.6 Verlof-niet zijnde-vakantiedagen: Buiten de CAO om geldt voor ons bedrijf momenteel de volgende regeling: Daar er in de praktijk bij en fulltime dienstverband 40 uur per week wordt gewerkt (en 38 uur wordt uitbetaald) bouwt de werknemer per kalenderjaar 12 verlof niet-zijnde-vakantiedagen op. Men dient aan het begin van elk jaar, in overleg met de afdelingschef, de data vast te leggen waarop de verlof-niet-zijnde-vakantiedag opgenomen worden. Voor sommige afdelingen/functies worden enkele dagen vastgelegd. Betreffend afdelingshoofd zal de werknemers hiervan tijdig op de hoogte brengen. Deeltijd medewerk(st)ers hebben de keuzemogelijkheid om wel/geen verlof-niet-zijndevakantiedagen in het contract op te nemen. Bij iedere cumulatief volle maand (30 kalenderdagen) van ziekte vindt geen opbouw van verlof-niet-zijnde vakantiedagen plaats. Ook vervallen deze dagen indien zij tijdens de ziekte zijn vastgesteld door de werkgever. De leiding is gerechtigd één of meer collectieve verlof-niet-zijnde-vakantiedagen per jaar vast te stellen dit na overleg met de OR. Verlof-niet-zijnde-vakantiedagen mogen niet in halve dagen of in uren opgenomen worden. Mocht men op een geplande verlof-niet-zijnde-vakantiedag ziek zijn dan vervalt het recht op deze dag. 1.7 Bijzonder Verlof (zie cao) bedrijfsreglement van enckevort

5 1.8 Vergaderingen Elke afdeling heeft volgens schema enkele malen per jaar werkoverleg. Dit overleg (maximaal 3) vindt plaats na werktijd (zonder overuren) Ter compensatie mag de afdeling 1 x per jaar, op kosten van de zaak, uit eten gaan. Hiervoor is een vast bedrag per persoon beschikbaar. LET OP!! Werknemers die in functiegroep 5 geplaatst zijn mag men vaker dan drie maal voor een bijeenkomst uitnodigen na werktijd zonder dat hier een vergoeding tegenover staat. Vergoedingen bij vergadering van ander karakter in overleg met direktie bedrijfsreglement van enckevort

6 2. Veiligheid/Gezondheid/Ziekte/Bezoek (tand)arts/bedrijfskleding/welzijn 2.1 Veiligheid Voorschriften De werknemer is gehouden stipt de voorschriften en raadgevingen op te volgen, welke hem in verband met de veiligheid, gezondheid of goede orde, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, worden gegeven. Niemand mag zijn werk zodanig verrichten dat daaruit gevaar kan voortvloeien, hetzij voor zichzelf, hetzij voor anderen Eerste Hulp Elke vestiging heeft minimaal een opgeleide BHV er. Bij de inpaktafel in het magazijn (hoofdvestiging) bevindt zich een EHBO-kastje. Wees zuinig op de inhoud en meldt wanneer er iets op dreigt te raken. Een ander kan dringend iets nodig hebben. Als er een ongeluk gebeurt, waarschuw dan onmiddellijk een de BHV ers. Zij kunnen snel goede hulp verlenen: In de hoofdvestiging (op de bovenverdieping) is een AED aanwezig. De vestigingen kunnen gebruik maken van de AED op het bedrijventerrein. Waar deze zich bevind is te traceren via internet. BHV ers zijn hiervan op de hoogte Brand Elke werknemer moet attent zijn op brandgevaar. Waarschuw bij brand of onraad onmiddellijk een van bovengenoemde bedrijfshulpverleners. Deze zijn getraind in blus- en reddingswerkzaamheden. Volg bij calamiteiten altijd de aanwijzingen van de bedrijfshulpverlener op Alcohol en verdovende middelen In het bedrijf, zowel binnen als buiten op het aangrenzende terrein of op de parkeerplaatsen, is het streng verboden alcohol of verdovende middelen in bezit te hebben dan wel onder invloed daarvan werkzaamheden te verrichten. Uitzondering op het gebruik van alcohol kan worden gegeven in geval van door het bedrijf georganiseerde feestelijkheden of bijeenkomsten, echter altijd buiten de geldende bedrijfsopenstellingstijd Pago Werknemers hebben de mogelijkheid om eenmaal per 4 jaar een preventief medisch onderzoek te ondergaan. In dit onderzoek dienen de mogelijke aan het werk verbonden gezondheidrisico s aan bod te komen bedrijfsreglement van enckevort

7 WAT TE DOEN BIJ EEN CALAMITEIT BIJ BRAND/ONGEVAL/ONTRUIMING IN EIGEN OMGEVING: Bel Vermeld Het alarmnummer 1503 Wie u bent Wat het is Waar het is Bij brand Sluit deuren (niet met sleutel), vensters en kasten Schakel eigen apparatuur uit Blus begin van brand met aanwezige blusmiddelen Bij brand/ongeval op een andere afdeling: Blijf op uw plaats en volg de instructies op die u via de bedrijfshulpverleners (BHV) worden gegeven Gebouw verlaten: Verlaat het gebouw volgens de gegeven instructies Maak in geen geval gebruik van liften Verzamelt u buiten de poort bij bushalte (ga niet naar huis) Volg de instructies op die u via de BHV-ers worden gegeven bedrijfsreglement van enckevort

8 2.2 Ziekte Van Enckevort Groothandel B.V. is aangesloten bij PreAct te Venlo. Bij ziekte dient onderstaand verzuimprotocol gevolgd te worden. Wij verzoeken jullie vriendelijk, doch dringend, om hier goede nota van te nemen. Voorts is er een preventiemedewerker in het bedrijf. Hij is belast met alle zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf. Verzuimprotocol Wanneer sprake is van arbeidongeschiktheid hebben Van Enckevort Groothandel B.V. en de medewerkers van Van Enckevort Groothandel B.V. te maken met diverse soorten wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving die bovendien met enige regelmaat verandert. Bovendien is goed verzuimmanagement en reïntegratiebeleid een samenspel tussen werknemer, werkgever en de medewerkers van PreAct. In sommige gevallen komt ook nog eens het UWV in beeld. Door heldere afspraken vooraf te maken (afspraken als: wie is waarvoor wanneer verantwoordelijk) kunnen problemen achteraf voorkomen worden. Dit schept duidelijkheid voor alle betrokkenen. De voor Van Enckevort Groothandel B.V. geldende afspraken zijn vastgelegd in dit verzuimprotocol. In het verzuimprotocol zijn de taken en verplichtingen van de werkgever (c.q. leidinggevende) en de werknemer vastgelegd. Ze bieden een leidraad om alle belangrijke zaken rond het verzuim en de reïntegratie goed te regelen en geen belangrijke dingen te vergeten. De verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter zijn hierin uiteraard meegenomen. 2.2 Melden verzuim Procedure melden verzuim U meldt het verzuim persoonlijk aan afdeling administratie-p&o te Blerick tel en uw direct leidinggevende. Als deze niet bereikbaar is vraagt u naar diens plaatsvervanger. Werknemers van de vestigingen dienen zich te melden bij hun bedrijfsleider, deze neemt contact op met de afdeling administratie-p&o in Blerick. Niet persoonlijke verzuimmeldingen (bijvoorbeeld melden door een partner of huisgenoot) worden niet geaccepteerd, tenzij hiervoor zeer goede redenen bestaan. Wat goede redenen zijn is aan uw leidinggevende om te beoordelen. De verzuimmelding dient zo spoedig mogelijk aan het bedrijf doorgegeven te worden doch uiterlijk voor uur. Als u tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken meldt u dit persoonlijk bij de afdeling administratie-p&o en uw direct leidinggevende of diens plaatsvervanger bedrijfsreglement van enckevort

9 2.2.2 Onderwerpen die aan bod kunnen komen Bij de verzuimmelding kan door uw leidinggevende aandacht worden besteed aan de volgende zaken: Wat de aard van uw klachten is*. Wat de oorzaak van uw klachten is* (bijvoorbeeld gelegen in het werk of een bedrijfsongeval). Waarom u niet kunt werken. Welke taken u niet kunt uitvoeren maar vooral welke werkzaamheden u wel kunt uitvoeren. Hoe lang u denkt dat het verzuim zal gaan duren. Op welk (verpleeg)adres en telefoonnummer u bereikbaar bent (wijzigingen altijd doorgeven). Welke activiteiten u gaat ondernemen om weer gezond te worden en te hervatten*. Welke ondersteuning u van uw direct leidinggevende verwacht. Wie er met wie wanneer nader contact zoekt voor tussentijdse evaluatie. Andere relevante zaken. * Vragen over de aard en oorzaak van uw klachten mag de werkgever stellen, zeker als het vermoeden bestaat dat de klachten te maken hebben met het werk of de arbeidsomstandigheden. U hoeft hierop geen antwoord te geven. Op grond van de privacywetgeving hoeft u namelijk geen medische informatie te verstrekken aan de werkgever. Als de bedrijfsarts deze vragen stelt, bent u wel verplicht hierop te antwoorden. De bedrijfsarts heeft deze informatie nodig om een oordeel te vormen over de mate van arbeidgeschiktheid, de duur van uw reïntegratie en de maatregelen die nodig zijn om te komen tot een succesvolle werkhervatting. De bedrijfsarts mag deze medische gegevens zonder uw toestemming echter niet doorgeven aan de werkgever Vangnet: bijzondere vormen van verzuim In sommige gevallen is niet de werkgever verplicht tot loondoorbetaling, maar komt de Ziektewet tot uitkering. In de wet- en regelgeving wordt dit ook wel de vangnetsituatie genoemd. Er is sprake van vangnet wanneer: Uw verzuim te maken heeft met zwangerschap en/of klachten als gevolg van de bevalling. Uw verzuim een direct gevolg is van orgaandonatie. U arbeidsgehandicapt bent bedrijfsreglement van enckevort

10 Meldt een mogelijke vangnetsituatie zo spoedig mogelijk aan uw direct leidinggevende. Van Enckevort Groothandel B.V. is verplicht een vangnetsituatie uiterlijk binnen 4 werkdagen te melden bij het UWV om voor een uitkering in aanmerking te komen. Houdt er rekening mee dat naast de begeleiding door PreAct het voor kan komen dat u een oproep krijgt om u te melden bij het UWV. Geef aan deze oproep altijd gehoor Bijzondere vormen van verzuim: verzuim met regresmogelijkheid Het kan voorkomen dat uw verzuim is veroorzaakt door toedoen van derden. Bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval, molest etc. In dit geval kan de werkgever de directe kosten van het verzuim op de veroorzaker verhalen. Men noemt dit ook wel eens regres of verhaal ziektekosten. Meld uw direct leidinggevende wanneer u denkt dat er sprake is van mogelijk regres. Een versnelde oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts zal volgen Inschakelen PreAct De verzuimmelding wordt door Van Enckevort Groothandel B.V. doorgegeven aan PreAct. Conform de gemaakte contractafspraken zal de begeleiding en reïntegratie door PreAct worden opgestart. 2.3 Verblijf in het buitenland / vakantie Verblijf in het buitenland Indien u in het buitenland verblijft (bijvoorbeeld tijdens vakantie) en ziek wordt, dient u dezelfde regels te volgen als genoemd onder 1. Ook schakelt u spoedig een lokale arts in voor medische begeleiding. Het is nodig om een medische verklaring te krijgen met daarop de volgende gegevens: Aard en ernst van de ziekte. Datum 1e ziektedag. Verloop van de ziekte. De verstrekte medicijnen en geadviseerde therapie. Overig medisch advies van de arts. Let op: voor Marokko is een verklaring van de Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNSS vereist. Let op: voor Turkije is een verklaring van de Sosyal Sigortalar Kurumu SSK vereist bedrijfsreglement van enckevort

11 Na terugkomst neemt u zo spoedig mogelijk contact op met uw direct leidinggevende en wordt een afspraak gemaakt met de bedrijfsarts van PreAct. Deze ontvangt van de werknemer alle medische informatie en aanverwante stukken. Op basis hiervan zal de bedrijfsarts een advies geven aan van enckevort groothandel b.v. en de werknemer betreffende loondoorbetaling op basis van arbeidsongeschiktheid. Indien na terugkeer van verblijf in het buitenland nog steeds sprake is van arbeidongeschiktheid zullen uw leidinggevende en PreAct de begeleiding en reïntegratie met u verder oppakken. 2.4 Vakantie en arbeidongeschiktheid Wanneer u tijdens een arbeidsongeschiktheidperiode vakantieplannen heeft, dient u deze vooraf aan uw leidinggevende kenbaar te maken. Uiteraard mag het reizen en het eventueel tijdelijk stopzetten van behandeling niet herstelvertragend werken. De bedrijfsarts kan hierover adviseren. Uw leidinggevende zal afspraken met u maken betreffende het opnemen van verlofdagen Thuisblijven en contact U dient tijdens de eerste dagen van verzuim thuis te blijven op het opgegeven (verpleeg)adres om contact en bezoek mogelijk te maken. Indien dit adres wijzigt, bijvoorbeeld door opname in een ziekenhuis, dan dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan uw direct leidinggevende. Uw leidinggevende kan dan contact met u opnemen en verdere afspraken maken om te komen tot een werkhervatting. Ook de medewerkers van PreAct zullen contact met u opnemen om inzicht te krijgen in de aard van uw verzuim en vervolgafspraken maken. Op verzoek van de werkgever dient u thuis te blijven tot het eerste bezoek van de verzuimrapporteur of tot het eerste spreekuurconsult bij de bedrijfsarts van PreAct. Slechts in overleg met uw direct leidinggevende kunt u de eerste dagen van verzuim toestemming krijgen om op bepaalde uren het (verpleeg)adres te verlaten. U mag natuurlijk altijd van huis gaan voor een bezoek aan de behandelend arts, therapeut of apotheek. Vanzelfsprekend mag u ook voor een bezoek aan de bedrijfsarts en (gedeeltelijke) werkhervatting van huis gaan. Na het eerste contact met PreAct mag u (als de behandelend arts daartegen geen bezwaar heeft) buitenshuis gaan maar u dient de eerste drie weken wel thuis te zijn op de volgende tijdstippen: - s morgens tot uur. - s middags van uur tot uur bedrijfsreglement van enckevort

12 2.6 Activiteiten gericht op werkhervatting U zorgt ervoor dat u slechts die dingen doet die uw gezondheid en spoedige hervatting bevorderen. Bij langer durend verzuim stelt u zich altijd onder behandeling van een arts of andere behandelaar. U dient de adviezen van de arts of behandelaar om te komen tot herstel (en werkhervatting) altijd op te volgen. Ook werkzaamheden in ander of tijdelijk aangepast werk, gedeeltelijke werkhervatting in het eigen werk, meewerken aan werkaanpassingen en scholing (omscholing/bijscholing) zijn activiteiten gericht op werkhervatting. Zowel uzelf als uw direct leidinggevende kunnen hiertoe initiatieven nemen. De bedrijfsarts kan op verzoek adviseren. Uw overige activiteiten dienen uw genezing niet te belemmeren. Daarom verricht u geen andere werkzaamheden (ook niet in de avonduren of weekend) behalve als daarover afspraken met u zijn gemaakt. Mogelijk wordt via bemiddeling, in onderling overleg, gezocht naar alternatief (tijdelijk) werk. Wanneer er geen mogelijkheden zijn voor passend of passend te maken werk binnen het eigen bedrijf kunt u tijdelijk geplaatst worden bij een andere werkgever. 2.7 Samenwerking met PreAct en de bedrijfsarts tijdens verzuim Wanneer sprake is van verzuim krijgt u vroeg of laat te maken met de medewerkers van PreAct. U dient uiteraard altijd gehoor te geven aan een oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Als u daartoe absoluut niet in staat bent of als u weer aan het werk bent dan geeft u dit direct en persoonlijk door aan PreAct (met toelichting) en u informeert hierover uw direct leidinggevende. De bedrijfsarts zal u aan het einde van ieder spreekuurconsult informeren over zijn/haar bevindingen, vervolgafspraken maken en adviezen geven om te komen tot een succesvolle werkhervatting. PreAct medewerkers koppelen na ieder contactmoment in het kader van verzuim en reïntegratie bevindingen terug aan de werkgever. Medische gegevens worden zonder uw toestemming uiteraard niet verstrekt maar blijven bij PreAct. 2.8 Afspraak met PreAct buiten een verzuimperiode om U mag ook rechtstreeks zelf een afspraak maken met de bedrijfsarts van PreAct. Niet alleen tijdens een verzuimperiode, maar ook buiten een verzuimperiode om. Tijdens het consult (ook wel eens het open spreekuur consult genoemd) kunt u met vragen terecht die te maken hebben met uw werk of de arbeidsomstandigheden. U kunt ook een afspraak maken wanneer u denkt op termijn uit te vallen bedrijfsreglement van enckevort

13 Zaken die niet met het dreigend verzuim, werk of de arbeidsomstandigheden te maken hebben dient u te bespreken met uw huisarts. Aan het bezoek van het open spreekuur zijn voor u geen kosten verbonden. Uw aanvraag zal door PreAct vertrouwelijk worden behandeld. Terugkoppeling van bevindingen naar de werkgever zal slechts na uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvinden. 2.9 Herstel en werkhervatting U dient zo spoedig (wanneer het mogelijk is althans) uw werk te hervatten. Dat kan op iedere werkdag van de week, maar ook in weekend. Het is ook mogelijk dat u gedeeltelijk, bijvoorbeeld een aantal uren per dag, uw werk hervat. Voor de andere uren blijven dan de regels van dit verzuimprotocol van toepassing. U hebt een belangrijke eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft werkhervatting. Het is daarbij niet nodig dat u wacht op de beslissing van bijvoorbeeld de bedrijfsarts. De bedrijfsarts geeft de werkgever en de werknemer bij langer durend verzuim doorgaans wel adviezen betreffende werkhervatting. Bij (gedeeltelijke) werkhervatting informeert u zo spoedig mogelijk en liefst vooraf afd. administratie-p&o te Blerick en uw leidinggevende. Het alleen aanmelden via de tijdregistratie is dus niet voldoende De Wet Verbetering Poortwachter In de Wet Verbetering Poortwachter staan de minimaal door werkgever én werknemer te nemen processtappen omschreven om te komen tot een goed reïntegratieresultaat. Bij een eventuele WIA aanvraag (de opvolger van de WAO) of bij een deskundigenoordeel zal het UWV achteraf toetsen of de werkgever én de werknemer voldoende hebben gedaan om te komen tot succesvolle reïntegratie. Bij onvoldoende inspanning kan het UWV boetes opleggen aan zowel de werkgever als de werknemer. Het is dan ook zaak dat u tijdig kennis neemt van uw Poortwachter verplichtingen (en rechten). De UWV brochure Ik ben ziek, wat nu? kunt u gratis krijgen bij uw regionale UWV kantoor. Deze brochure is ook te downloaden via de website van PreAct. Ook de bedrijfsarts zal u bij langer durend verzuim bekend maken met uw Poortwachter rechten en verplichtingen Deskundigenoordeel Het kan in principe voorkomen dat Van Enckevort Groothandel B.V. en u het niet eens zijn over het gevoerde of te voeren reïntegratiebeleid. Of een van de partijen vindt de inspanning van de ander om te komen tot een succesvolle reïntegratie onvoldoende. Als samen praten niet voor een bedrijfsreglement van enckevort

14 oplossing zorgt, kan zowel u als Van Enckevort Groothandel B.V. een deskundigenoordeel (vroeger ook wel second opinion genoemd) bij het UWV aanvragen. Dit dient schriftelijk te gebeuren en hieraan zijn voor de partij die de aanvraag doet kosten verbonden. Op deze website van PreAct kunt u de UWV folder downloaden Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij reïntegratie, met algemene informatie over het deskundigenoordeel. Hier kunt u ook het UWV aanvraagformulier downloaden Sancties Wanneer sprake is van arbeidsongeschiktheid is Van Enckevort Groothandel B.V. gehouden tot loondoorbetaling gedurende een periode van twee jaren. Dit is vastgelegd in de Wet Voortzetting Loondoorbetaling bij Ziekte. In enkele uitzonderingsgevallen kan van enckevort groothandel b.v. tijdens deze periode de loondoorbetaling opschorten. Hierbij moet u denken aan situaties waarin: de arbeidongeschiktheid opzettelijk is veroorzaakt, de genezing en reïntegratie door uw persoonlijke toedoen worden belemmerd of vertraagd, passende arbeid ongegrond wordt geweigerd, u aan de andere kant niet meewerkt aan reïntegratie. Staken van de loondoorbetaling is een besluit van de werkgever. De bedrijfsarts of medewerkers van het UWV (deskundigenoordeel) hebben slechts een adviserende rol. Dit verzuimprotocol en de Poortwachter regels kunnen houvast bieden bij het nemen van deze zware beslissing. Dit besluit zal u gemotiveerd en schriftelijk worden meegedeeld. U kunt de rechtmatigheid van deze beslissing aanvechten via de rechter Tot slot Indien u vragen heeft over dit verzuimprotocol, neem dan contact op met uw leidinggevende en vraag een toelichting. Werken aan een goed en effectief verzuim- en reïntegratiebeleid is een zaak van ons samen. Contactgegevens PreAct PreAct hoofdvestiging T Molierelaan 176 E 5925 AN Venlo-Blerick Postbus AA Venlo Bezoek aan arts, tandarts, specialist. Als goed werkgever wordt je geacht de werknemer in de gelegenheid te stellen een arts e.d bedrijfsreglement van enckevort

15 te kunnen bezoeken tijdens werktijd. Als goed werknemer wordt je geacht artsenbezoek e.d. zoveel mogelijk buiten werktijd dan wel aan het begin of aan het einde van de werkdag te plannen. Huisartsen, tandartsen, enz. houden daar ook rekening mee. Zo liggen bezoekuren van een huisarts in het algemeen tussen uur en uur. Uiteraard kan het voorkomen dat een specialist, zoals een kaakchirurg, voor een ingreep moet worden bezocht en dat valt meestal midden in een dagdeel. Blijft het bij één keer dan zal een goed werkgever daarvoor vrij geven. Indien er sprake is van meerdere bezoeken dan zal de werknemer vervolgens zelf vrij moeten nemen. Bij langdurig en-of chronisch bezoek aan een specialist zal (van tevoren) overleg plaatsvinden tussen werkgever en werknemer. Parttimers worden geacht om bovengenoemde bezoeken in eigen tijd te plannen. Mocht de ziekte verband houden met een bedrijfsongeval dan zal met bovenstaande veel soepeler om gegaan worden. 3. Goederen van de werkgever/werknemer en persoonlijke eigendommen 3.1 Goederen van de werkgever bedrijfsreglement van enckevort

16 De werknemer is aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade aan of verlies van aan de werkgever behorende zaken, mits er sprake is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de werknemer. Het lenen van goederen en/of gereedschappen kan alleen met toestemming van de leiding. Voordat er gereedschappen e.d. geleend worden dient er eerst een bon (in 2-voud) gemaakt te worden waarop de naam van de lener, de datum en het artikel vermeld staan. De originele bon moet bij de balie afgegeven worden, de kopie dient als begeleidende bon meegenomen te worden. De werknemer is verplicht de aan hem in bruikleen gegeven goederen zorgvuldig te behandelen. Bij uitdiensttreding is hij verplicht de goederen terug te geven. Bij verlies of beschadiging van in bruikleen ontvangen goederen kan de werkgever een door de werknemer te betalen schadevergoeding bepalen en in mindering brengen op het salaris. 3.2 Goederen van de werknemer De werkgever is niet aansprakelijk voor diefstal van of beschadiging van eigendommen van de werknemer, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de werkgever. Opgelopen schade aan kleding en schoeisel, indien en voor zover niet verstrekt door het bedrijf en behorend tot de persoonlijke uitrusting wordt van geval tot geval beoordeeld door de leiding. Als tot schadevergoeding wordt overgegaan, wordt de werkelijke waarde en niet de nieuwwaarde van het beschadigde uitbetaald. Het niet dragen van ter beschikking gestelde bedrijfs- of werkkleding maakt een claim van schade aan eigen kleding niet ontvankelijk. Personenauto's, motoren en fietsen moeten worden geparkeerd op het parkeerterrein c.q. in de fietsenstalling. De werkgever is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen, welke ontstaan is op het terrein van de onderneming. Bovengenoemde schades dienen direkt bij de leiding te worden gemeld. Als een schade door een verzekering gedekt is, dan gaat de verzekering voor bij het vergoeden van de schade. 3.3 Bedrijfskleding In wenselijke situaties verstrekt de werkgever bedrijfskleding en/of werkschoenen. Indien werknemer bedrijfskleding heeft ontvangen is dragen ervan verplicht bedrijfsreglement van enckevort

17 Bij beschadiging of verlies van de bedoelde kleding kunnen de kosten van vervanging/reparatie in mindering gebracht worden op het salaris van de betreffende werknemer, als het verlies/de beschadiging ontstaan is als gevolg van opzet, grove schuld, of grove nalatigheid van de werknemer. Bedrijfskleding blijft eigendom van werkgever en dient bij uit dienst treden ingeleverd te worden. Een uitgebreide regeling wordt aan betreffende werknemers verstrekt. Periodiek, bijvoorbeeld om de 5 jaar, zal een bedrag vastgesteld worden waarbinnen een werknemer de bedrijfskleding kan uitzoeken. 3.4 Lockers (hoofdvestiging) Bij de personeelsingang in de lockerruimte zijn 60 lockers geplaatst. Elke locker kan afgesloten worden zodat jullie eigendommen veilig opgeborgen kunnen worden. Elke medewerk(st)er krijgt een eigen locker toegewezen. Het is de bedoeling dat iedereen zijn/haar jas in deze ruimte ophangt en zijn/haar tas in de locker opbergt. Wellicht ten overvloede: er mogen geen etenswaren in de locker bewaard worden! Bij in dienst treden ontvangt de werknemer een sleutel van de locker. Deze dient men zorgvuldig te bewaren en altijd zich te hebben. Als de sleutel kwijt raakt of bij einde dienstverband niet inlevert wordt zijn we genoodzaakt 10,00 in rekening te brengen. 4. Gedragsregels 4.1 Collega's Een goede werksfeer is belangrijk, net als het besef dat alle medewerkers samen een team moeten vormen. Onderlinge spanningen hebben een negatief effect op de sfeer in het bedrijf en op de kwaliteit van de samenwerking. Mochten er spanningen of irritaties optreden, dan is het raadzaam dit te bespreken met de afdelingschef, het hoofd personeelszaken of de direktie. De medewerker dient zich ten opzichte van collega's voorkomend, vriendelijk en correct te gedragen. 4.2 Representatie Wij presenteren het bedrijf graag als een goed georganiseerde en goed verzorgde onderneming. De medewerker dient daarom aan zijn uiterlijke verzorging voldoende aandacht te besteden. 4.3 Ongebruikelijke incidenten In het geval zich ongebruikelijke of verdachte incidenten (b.v. ongewenste intimiteiten of discriminerend gedrag) voordoen, dient de werknemer onmiddellijk bedrijfsreglement van enckevort

18 de leidinggevende of diens plaatsvervanger te waarschuwen. In voorkomende gevallen kan ook in contact worden getreden met het hoofd personeelszaken of, indien noodzakelijk een vertrouwenspersoon, afhankelijk van de ernst en de vertrouwelijkheid van het incident of de gedraging. 4.4 Gevonden voorwerpen Een werknemer die voorwerpen of geld vindt in het bedrijf of op het bedrijfsterrein dient deze in te leveren bij de leiding. 4.5 Relatiegeschenken Het is niet toegestaan om ontvangen materiële of immateriële relatiegeschenken zelf te houden. Deze dienen te worden ingeleverd bij de direktie. 4.6 De kantine De werknemer dient zich te houden aan de gedragsregels welke hierna genoemd worden: - in de kantine dient men zich (evenals in de rest van het gebouw) netjes en correct te gedragen; - indien er met etenswaren gemorst wordt, dient men dit zelf op te ruimen; - lege drinkbekers deponeren in de daarvoor bestemde bakken of houders. - soepkommen en overig serviesgoed in afwasmachine plaatsen bedrijfsreglement van enckevort

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Sint-Maartenscollege - Maastricht

Sint-Maartenscollege - Maastricht Aanvulling Begrensd gedrag, naar gedragsregels op school Gedragscode voor internet en e-mail Schooltype Doelgroep Terrein Detaillering Formulering Handhaving Voortgezet onderwijs. Gebruikers van internet

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5 datum besluit College van Bestuur: 16-10-2006 datum positief advies managementoverleg: 12-10-2006 datum inwerkingtreding: 17-10-2006 geldigheidsduur: onbepaalde tijd Doel protocol Het protocol bevat regels

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Ingevolge de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) behoudt de werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70%

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

PROTOCOL PC-gebruik van IRIS

PROTOCOL PC-gebruik van IRIS PROTOCOL PC-gebruik van IRIS Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en leerlingen van IRIS, een en ander mede in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda

Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda Doel protocol Het protocol bevat regels en afspraken omtrent computergebruik door medewerkers en leerlingen van het Coornhert gymnasium en omtrent de wijze

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam.

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam. Algemene & Bestuurlijke Zaken Protocol pc-gebruik van de Hogeschool Rotterdam Protocol Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en studenten van de Hogeschool Rotterdam,

Nadere informatie

de digitale gedragscode

de digitale gedragscode de digitale gedragscode Schooljaar 2005 2006 1 Inleiding Leerlingen en medewerkers kunnen uiteenlopende communicatiemiddelen in beeld, tekst en geluid (internet, email, SMS, GSM en digitale camera) gebruiken

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

I:\Administratie\SWP\SWP 0-1699\0815_A_Willibrord_protocol_PC-gebruik.doc 1 van 5

I:\Administratie\SWP\SWP 0-1699\0815_A_Willibrord_protocol_PC-gebruik.doc 1 van 5 datum besluit College van Bestuur: 16-10-2006 datum positief advies managementoverleg: 12-10-2006 datum inwerkingtreding: 17-10-2006 geldigheidsduur: onbepaalde tijd Doel protocol Het protocol bevat regels

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Verzuimprotocol Afdeling P&O 1. Verzuimmelding Picasso Lyceum Bij verzuim meldt de medewerker zich op de eerste verzuimdag (maandag t/m vrijdag) voor

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van Spieringshoek, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam.

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet,  , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. PROTOCOL ICT Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, e-mail, telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. 1 Inleiding De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Goedgekeurd door de MR, 1 oktober 2009 Preambule Sg. Panta Rhei biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik

Nadere informatie

Surfen op de werkplek

Surfen op de werkplek Praktijk Handreiking voor ondernemingen Surfen op de werkplek Een modelgedragscode voor internet- en e-mailgebruik Praktijk Surfen op de werkplek Een modelgedragscode voor internet en e-mailgebruik Surfen

Nadere informatie

Ziekmelding en Verzuimprotocol.

Ziekmelding en Verzuimprotocol. Ziekmelding en Verzuimprotocol. Het verzuimbeleid van VDVI is er op gericht om medewerkers zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren, waarbij met bijvoorbeeld aangepast werk gestreefd

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het Farelcollege, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Werkingssfeer Deze gedragscode geldt voor alle gebruikers van de ICT-faciliteiten die door de Lelie worden geboden.

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET Het CBP krijgt regelmatig verzoeken van bedrijven en organisaties voor het toetsen van een e-mail en internetregeling. Dit rapport geeft een aantal

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Reglement Netwerk-, - en Internetgebruik Winkler Prins 2017

Reglement Netwerk-,  - en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Reglement Netwerk-, e-mail- en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Inhoud Artikel 1. Begripsbepaling... 3 Artikel 2. Algemene uitgangspunten... 3 Artikel 3. Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 Artikel 4.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN Deze notitie vervangt de voorgaande notitie Gedragscode internet- en e-mailgebruik. Artikel 1 Internetgebruik algemeen a. De werkgever behoudt zich het recht voor om de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels Geuzencollege GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels NHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Vaststelling 4 Werkingssfeer 4 Algemeen 4 Gebruik 4 Controle 5 Sancties 6 Aanhangsel 1: oudertekst

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij CSU aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

ICT regelement NNCZ. 1.1 Werken met computerfaciliteiten

ICT regelement NNCZ. 1.1 Werken met computerfaciliteiten ICT regelement NNCZ In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen de NNCZ gelden voor het gebruik van Residentweb, SDB software, email en internet evenals andere applicaties, computers en netwerken.

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de Ondernemingsraden: De ondernemer

Nadere informatie

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld.

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld. BIJLAGE V Internet-, email- en telefoongebruik Artikel 1 De regeling bevat afspraken over de wijze van gebruik van internet, e-mail en telefoon welke door Oasen aan haar werknemers ter beschikking zijn

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL Handboek Dit handboek omvat instructies omtrent verzuim. Lees het aandachtig door zodat je op de hoogte bent van de regels. WWW.WORXX.NL verzuimreglement ii Inhoud verzuimreglement 2 Ziekmelding..............................

Nadere informatie

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS Versie: januari 2007 Toelichting Het voorbeeld verzuimprotocol voor architectenbureaus is ontwikkeld in opdracht van de partijen betrokken bij het Arboconvenant

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol:

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: Het protocol bevat regels en afspraken over het computergebruik door werknemers en gasten, hierna te noemen gebruikers, op alle vestigingen van SPOOR en omtrent de

Nadere informatie

Verzuimreglement WorkingStyle 2014

Verzuimreglement WorkingStyle 2014 Verzuimreglement WorkingStyle 2014 Inhoudsopgave Pagina Inleiding. 2 1. De aanvraag voor verzuimverlof. 3 2. Informatieverplichting.. 3 3. Thuis blijven... 4 4. Afspraak bedrijfsarts of VerzuimCoördinator...

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BSD/2016.558 RIS294761 VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel 7:9 lid 4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Protocol netwerkgebruik

Protocol netwerkgebruik Protocol netwerkgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het St. Michaël College, één en ander mede in het kader van de Wet Bescherming

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Goedgekeurd in MR 28 november 2011 Versie definitief december 2011 Waalwijk J. van Pelt algemeen directeur Pagina 1 van 5 Gedragscode

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

Reglement - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden

Reglement  - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Reglement e-mail- en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Hoofdstuk 1 definities, reikwijdte en doeleinden Artikel 1 definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1.Stichting VO Haaglanden: bevoegd

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement. Novon - Pre Intens.

Ziekteverzuimreglement. Novon - Pre Intens. Ziekteverzuimreglement Novon - Pre Intens. Inhoud Inleiding 1. De ziekmelding 2. Informatieverplichting 3. Thuis blijven 4. Afspraak bedrijfsarts of verzuimbegeleider 5. Aangepast werk 6. Herstelbevordering

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen GEDRAGS- CODE Gebruik van elektronische communicatiemiddelen 2 3 Gedragscode voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen Inhoud 1. Doel van de regeling 2. Werkingssfeer 3. Algemene gedragsregels

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement)

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) ICT reglement werknemers Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) Deze modelregeling is gebaseerd op de modelregeling die door besturenkoepels, waaronder de Besturenraad

Nadere informatie

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig?

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig? Verzuimprotocol Ons uitgangspunt is dat we ziekteverzuim zoveel mogelijk willen voorkomen. Goede arbeidsomstandigheden en een prettige werksfeer staan bij ons voorop. Desondanks kan het gebeuren dat je

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie