VAN ENCKEVORT GROOTHANDEL B.V. 2. De Leiding: De direktie of degene die namens de werkgever optreedt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN ENCKEVORT GROOTHANDEL B.V. 2. De Leiding: De direktie of degene die namens de werkgever optreedt."

Transcriptie

1 BEDRIJFSREGLEMENT VAN ENCKEVORT GROOTHANDEL B.V. Horsterweg NB Venlo-Blerick 1. De Werkgever: Van Enckevort Groothandel B.V. 2. De Leiding: De direktie of degene die namens de werkgever optreedt. 3. De Werknemer: Iedere natuurlijke persoon met een arbeidsovereenkomst met Van Enckevort Groothandel B.V. en werkzaam op de hoofdvestiging of een van de nevenvestigingenvan "Van Enckevort Groothandel B.V.". 4. De C.A.O.: De meest recente Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de technische groothandel is leidend. 5. Inzichtelijk: Dit reglement wordt inzichtelijk via Iedereen wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud bedrijfsreglement van enckevort

2 Index Art. Onderwerp bladzijde Voorblad 1 Index 2 01 Werktijden/vakantie/bijzonder verlof/vergaderen 3,4,5 02 Veiligheid/Gezondheid/Ziekte/ Bezoek (tand)arts 6 t/m Goederen van werkgever, werknemer, lockers 16,17 04 Gedragsregels, personeelsaankopen 18,19 05 Diefstal Overtreding bedrijfsregels Gedragsregels telefoon, internet en 22 t/m Persoonsgegevens Personeelsvereniging/mededelingen/klachten/ toezicht/geldigheid Aanvullend reglement afdeling logistiek bedrijfsreglement van enckevort

3 1. Werktijden/vakantie/bijzonder verlof/vergaderingen 1.1 Onderbreking van de werktijd: Wanneer de werknemer gedurende werktijd het bedrijf wil verlaten, is toestemming vereist van de afdelingschef of diens plaatsvervanger. 1.2 Komen en gaan De werknemer dient zich te houden aan de overeengekomen werktijden en moet 5 minuten voor aanvang van de werktijd op de werkplek aanwezig zijn. De werknemer laat aan het einde van de werktijd geen belangrijke werkzaamheden onafgemaakt. Bij het verlaten van het bedrijf kan een uitgangscontrole gelden. De werknemer moet bereid zijn de inhoud van jas, tas/koffer, bagage, auto e.d. te laten zien en draagt er zorg voor dat in zijn bezit zijnde artikelen vergezeld gaan van geldige documenten/geleidebonnen. De werknemer mag uitsluitend gebruik maken van de door de leiding vastgestelde in- of uitgangen. 1.3 Tijdregistratie (hoofdvestiging) Om de gewerkte uren en genoten snipper- en adv-uren goed te kunnen registreren wordt in de hoofdvestiging gewerkt met een tijdregistratie-systeem. Elke nieuwe werknemer bij "Van Enckevort Groothandel B.V." die werkt in de vestiging te Blerick (m.u.v. management en adviseurs verkoop buitendienst) krijgt een token welke toegang verschaft tot de personeelsingang en lockerruimte en tevens de gewerkte uren registreert. Indien deze token zoek raakt of bij uit diensttreding niet wordt ingeleverd wordt 5,00 in rekening gebracht. Bij het binnenkomen en verlaten van het bedrijf dient de medewerker te klokken. Hierdoor wordt geregistreerd hoelang de werknemer gewerkt heeft en of hij/zij eventueel overgewerkt heeft. * Als er afwijkingen zijn (b.v. snipperuren, verlof-niet-zijnde-vakantie-uren, tandarts of doktersbezoek) dan dient dit van tevoren aan de leidinggevende doorgegeven te worden. Deze geeft dit middels een verlofbrief door aan de administratie. * Indien niet op de normale tijd geklokt kan worden (later komen/eerder weggaan) of als de werknemer tussentijds weggaat betekend dit een afwijking, hiervoor moet altijd in/uit geklokt. * Als een werknemer vergeet te klokken of er wordt verkeerd geklokt, dient dit direkt doorgegeven te worden aan de administratie. * Er mag nooit voor iemand anders geklokt worden, ook niet als een medewerker ziet dat iemand vergeten is te klokken. Indien de direktie merkt dat er voor anderen "geklokt" wordt, kan dit ontslag op staande voet tot gevolg hebben bedrijfsreglement van enckevort

4 1.4 Vakantie en verlof (zie cao) Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 1.5 Ziekte en opbouw vakantiedagen (zie cao) 1.6 Verlof-niet zijnde-vakantiedagen: Buiten de CAO om geldt voor ons bedrijf momenteel de volgende regeling: Daar er in de praktijk bij en fulltime dienstverband 40 uur per week wordt gewerkt (en 38 uur wordt uitbetaald) bouwt de werknemer per kalenderjaar 12 verlof niet-zijnde-vakantiedagen op. Men dient aan het begin van elk jaar, in overleg met de afdelingschef, de data vast te leggen waarop de verlof-niet-zijnde-vakantiedag opgenomen worden. Voor sommige afdelingen/functies worden enkele dagen vastgelegd. Betreffend afdelingshoofd zal de werknemers hiervan tijdig op de hoogte brengen. Deeltijd medewerk(st)ers hebben de keuzemogelijkheid om wel/geen verlof-niet-zijndevakantiedagen in het contract op te nemen. Bij iedere cumulatief volle maand (30 kalenderdagen) van ziekte vindt geen opbouw van verlof-niet-zijnde vakantiedagen plaats. Ook vervallen deze dagen indien zij tijdens de ziekte zijn vastgesteld door de werkgever. De leiding is gerechtigd één of meer collectieve verlof-niet-zijnde-vakantiedagen per jaar vast te stellen dit na overleg met de OR. Verlof-niet-zijnde-vakantiedagen mogen niet in halve dagen of in uren opgenomen worden. Mocht men op een geplande verlof-niet-zijnde-vakantiedag ziek zijn dan vervalt het recht op deze dag. 1.7 Bijzonder Verlof (zie cao) bedrijfsreglement van enckevort

5 1.8 Vergaderingen Elke afdeling heeft volgens schema enkele malen per jaar werkoverleg. Dit overleg (maximaal 3) vindt plaats na werktijd (zonder overuren) Ter compensatie mag de afdeling 1 x per jaar, op kosten van de zaak, uit eten gaan. Hiervoor is een vast bedrag per persoon beschikbaar. LET OP!! Werknemers die in functiegroep 5 geplaatst zijn mag men vaker dan drie maal voor een bijeenkomst uitnodigen na werktijd zonder dat hier een vergoeding tegenover staat. Vergoedingen bij vergadering van ander karakter in overleg met direktie bedrijfsreglement van enckevort

6 2. Veiligheid/Gezondheid/Ziekte/Bezoek (tand)arts/bedrijfskleding/welzijn 2.1 Veiligheid Voorschriften De werknemer is gehouden stipt de voorschriften en raadgevingen op te volgen, welke hem in verband met de veiligheid, gezondheid of goede orde, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, worden gegeven. Niemand mag zijn werk zodanig verrichten dat daaruit gevaar kan voortvloeien, hetzij voor zichzelf, hetzij voor anderen Eerste Hulp Elke vestiging heeft minimaal een opgeleide BHV er. Bij de inpaktafel in het magazijn (hoofdvestiging) bevindt zich een EHBO-kastje. Wees zuinig op de inhoud en meldt wanneer er iets op dreigt te raken. Een ander kan dringend iets nodig hebben. Als er een ongeluk gebeurt, waarschuw dan onmiddellijk een de BHV ers. Zij kunnen snel goede hulp verlenen: In de hoofdvestiging (op de bovenverdieping) is een AED aanwezig. De vestigingen kunnen gebruik maken van de AED op het bedrijventerrein. Waar deze zich bevind is te traceren via internet. BHV ers zijn hiervan op de hoogte Brand Elke werknemer moet attent zijn op brandgevaar. Waarschuw bij brand of onraad onmiddellijk een van bovengenoemde bedrijfshulpverleners. Deze zijn getraind in blus- en reddingswerkzaamheden. Volg bij calamiteiten altijd de aanwijzingen van de bedrijfshulpverlener op Alcohol en verdovende middelen In het bedrijf, zowel binnen als buiten op het aangrenzende terrein of op de parkeerplaatsen, is het streng verboden alcohol of verdovende middelen in bezit te hebben dan wel onder invloed daarvan werkzaamheden te verrichten. Uitzondering op het gebruik van alcohol kan worden gegeven in geval van door het bedrijf georganiseerde feestelijkheden of bijeenkomsten, echter altijd buiten de geldende bedrijfsopenstellingstijd Pago Werknemers hebben de mogelijkheid om eenmaal per 4 jaar een preventief medisch onderzoek te ondergaan. In dit onderzoek dienen de mogelijke aan het werk verbonden gezondheidrisico s aan bod te komen bedrijfsreglement van enckevort

7 WAT TE DOEN BIJ EEN CALAMITEIT BIJ BRAND/ONGEVAL/ONTRUIMING IN EIGEN OMGEVING: Bel Vermeld Het alarmnummer 1503 Wie u bent Wat het is Waar het is Bij brand Sluit deuren (niet met sleutel), vensters en kasten Schakel eigen apparatuur uit Blus begin van brand met aanwezige blusmiddelen Bij brand/ongeval op een andere afdeling: Blijf op uw plaats en volg de instructies op die u via de bedrijfshulpverleners (BHV) worden gegeven Gebouw verlaten: Verlaat het gebouw volgens de gegeven instructies Maak in geen geval gebruik van liften Verzamelt u buiten de poort bij bushalte (ga niet naar huis) Volg de instructies op die u via de BHV-ers worden gegeven bedrijfsreglement van enckevort

8 2.2 Ziekte Van Enckevort Groothandel B.V. is aangesloten bij PreAct te Venlo. Bij ziekte dient onderstaand verzuimprotocol gevolgd te worden. Wij verzoeken jullie vriendelijk, doch dringend, om hier goede nota van te nemen. Voorts is er een preventiemedewerker in het bedrijf. Hij is belast met alle zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf. Verzuimprotocol Wanneer sprake is van arbeidongeschiktheid hebben Van Enckevort Groothandel B.V. en de medewerkers van Van Enckevort Groothandel B.V. te maken met diverse soorten wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving die bovendien met enige regelmaat verandert. Bovendien is goed verzuimmanagement en reïntegratiebeleid een samenspel tussen werknemer, werkgever en de medewerkers van PreAct. In sommige gevallen komt ook nog eens het UWV in beeld. Door heldere afspraken vooraf te maken (afspraken als: wie is waarvoor wanneer verantwoordelijk) kunnen problemen achteraf voorkomen worden. Dit schept duidelijkheid voor alle betrokkenen. De voor Van Enckevort Groothandel B.V. geldende afspraken zijn vastgelegd in dit verzuimprotocol. In het verzuimprotocol zijn de taken en verplichtingen van de werkgever (c.q. leidinggevende) en de werknemer vastgelegd. Ze bieden een leidraad om alle belangrijke zaken rond het verzuim en de reïntegratie goed te regelen en geen belangrijke dingen te vergeten. De verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter zijn hierin uiteraard meegenomen. 2.2 Melden verzuim Procedure melden verzuim U meldt het verzuim persoonlijk aan afdeling administratie-p&o te Blerick tel en uw direct leidinggevende. Als deze niet bereikbaar is vraagt u naar diens plaatsvervanger. Werknemers van de vestigingen dienen zich te melden bij hun bedrijfsleider, deze neemt contact op met de afdeling administratie-p&o in Blerick. Niet persoonlijke verzuimmeldingen (bijvoorbeeld melden door een partner of huisgenoot) worden niet geaccepteerd, tenzij hiervoor zeer goede redenen bestaan. Wat goede redenen zijn is aan uw leidinggevende om te beoordelen. De verzuimmelding dient zo spoedig mogelijk aan het bedrijf doorgegeven te worden doch uiterlijk voor uur. Als u tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken meldt u dit persoonlijk bij de afdeling administratie-p&o en uw direct leidinggevende of diens plaatsvervanger bedrijfsreglement van enckevort

9 2.2.2 Onderwerpen die aan bod kunnen komen Bij de verzuimmelding kan door uw leidinggevende aandacht worden besteed aan de volgende zaken: Wat de aard van uw klachten is*. Wat de oorzaak van uw klachten is* (bijvoorbeeld gelegen in het werk of een bedrijfsongeval). Waarom u niet kunt werken. Welke taken u niet kunt uitvoeren maar vooral welke werkzaamheden u wel kunt uitvoeren. Hoe lang u denkt dat het verzuim zal gaan duren. Op welk (verpleeg)adres en telefoonnummer u bereikbaar bent (wijzigingen altijd doorgeven). Welke activiteiten u gaat ondernemen om weer gezond te worden en te hervatten*. Welke ondersteuning u van uw direct leidinggevende verwacht. Wie er met wie wanneer nader contact zoekt voor tussentijdse evaluatie. Andere relevante zaken. * Vragen over de aard en oorzaak van uw klachten mag de werkgever stellen, zeker als het vermoeden bestaat dat de klachten te maken hebben met het werk of de arbeidsomstandigheden. U hoeft hierop geen antwoord te geven. Op grond van de privacywetgeving hoeft u namelijk geen medische informatie te verstrekken aan de werkgever. Als de bedrijfsarts deze vragen stelt, bent u wel verplicht hierop te antwoorden. De bedrijfsarts heeft deze informatie nodig om een oordeel te vormen over de mate van arbeidgeschiktheid, de duur van uw reïntegratie en de maatregelen die nodig zijn om te komen tot een succesvolle werkhervatting. De bedrijfsarts mag deze medische gegevens zonder uw toestemming echter niet doorgeven aan de werkgever Vangnet: bijzondere vormen van verzuim In sommige gevallen is niet de werkgever verplicht tot loondoorbetaling, maar komt de Ziektewet tot uitkering. In de wet- en regelgeving wordt dit ook wel de vangnetsituatie genoemd. Er is sprake van vangnet wanneer: Uw verzuim te maken heeft met zwangerschap en/of klachten als gevolg van de bevalling. Uw verzuim een direct gevolg is van orgaandonatie. U arbeidsgehandicapt bent bedrijfsreglement van enckevort

10 Meldt een mogelijke vangnetsituatie zo spoedig mogelijk aan uw direct leidinggevende. Van Enckevort Groothandel B.V. is verplicht een vangnetsituatie uiterlijk binnen 4 werkdagen te melden bij het UWV om voor een uitkering in aanmerking te komen. Houdt er rekening mee dat naast de begeleiding door PreAct het voor kan komen dat u een oproep krijgt om u te melden bij het UWV. Geef aan deze oproep altijd gehoor Bijzondere vormen van verzuim: verzuim met regresmogelijkheid Het kan voorkomen dat uw verzuim is veroorzaakt door toedoen van derden. Bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval, molest etc. In dit geval kan de werkgever de directe kosten van het verzuim op de veroorzaker verhalen. Men noemt dit ook wel eens regres of verhaal ziektekosten. Meld uw direct leidinggevende wanneer u denkt dat er sprake is van mogelijk regres. Een versnelde oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts zal volgen Inschakelen PreAct De verzuimmelding wordt door Van Enckevort Groothandel B.V. doorgegeven aan PreAct. Conform de gemaakte contractafspraken zal de begeleiding en reïntegratie door PreAct worden opgestart. 2.3 Verblijf in het buitenland / vakantie Verblijf in het buitenland Indien u in het buitenland verblijft (bijvoorbeeld tijdens vakantie) en ziek wordt, dient u dezelfde regels te volgen als genoemd onder 1. Ook schakelt u spoedig een lokale arts in voor medische begeleiding. Het is nodig om een medische verklaring te krijgen met daarop de volgende gegevens: Aard en ernst van de ziekte. Datum 1e ziektedag. Verloop van de ziekte. De verstrekte medicijnen en geadviseerde therapie. Overig medisch advies van de arts. Let op: voor Marokko is een verklaring van de Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNSS vereist. Let op: voor Turkije is een verklaring van de Sosyal Sigortalar Kurumu SSK vereist bedrijfsreglement van enckevort

11 Na terugkomst neemt u zo spoedig mogelijk contact op met uw direct leidinggevende en wordt een afspraak gemaakt met de bedrijfsarts van PreAct. Deze ontvangt van de werknemer alle medische informatie en aanverwante stukken. Op basis hiervan zal de bedrijfsarts een advies geven aan van enckevort groothandel b.v. en de werknemer betreffende loondoorbetaling op basis van arbeidsongeschiktheid. Indien na terugkeer van verblijf in het buitenland nog steeds sprake is van arbeidongeschiktheid zullen uw leidinggevende en PreAct de begeleiding en reïntegratie met u verder oppakken. 2.4 Vakantie en arbeidongeschiktheid Wanneer u tijdens een arbeidsongeschiktheidperiode vakantieplannen heeft, dient u deze vooraf aan uw leidinggevende kenbaar te maken. Uiteraard mag het reizen en het eventueel tijdelijk stopzetten van behandeling niet herstelvertragend werken. De bedrijfsarts kan hierover adviseren. Uw leidinggevende zal afspraken met u maken betreffende het opnemen van verlofdagen Thuisblijven en contact U dient tijdens de eerste dagen van verzuim thuis te blijven op het opgegeven (verpleeg)adres om contact en bezoek mogelijk te maken. Indien dit adres wijzigt, bijvoorbeeld door opname in een ziekenhuis, dan dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan uw direct leidinggevende. Uw leidinggevende kan dan contact met u opnemen en verdere afspraken maken om te komen tot een werkhervatting. Ook de medewerkers van PreAct zullen contact met u opnemen om inzicht te krijgen in de aard van uw verzuim en vervolgafspraken maken. Op verzoek van de werkgever dient u thuis te blijven tot het eerste bezoek van de verzuimrapporteur of tot het eerste spreekuurconsult bij de bedrijfsarts van PreAct. Slechts in overleg met uw direct leidinggevende kunt u de eerste dagen van verzuim toestemming krijgen om op bepaalde uren het (verpleeg)adres te verlaten. U mag natuurlijk altijd van huis gaan voor een bezoek aan de behandelend arts, therapeut of apotheek. Vanzelfsprekend mag u ook voor een bezoek aan de bedrijfsarts en (gedeeltelijke) werkhervatting van huis gaan. Na het eerste contact met PreAct mag u (als de behandelend arts daartegen geen bezwaar heeft) buitenshuis gaan maar u dient de eerste drie weken wel thuis te zijn op de volgende tijdstippen: - s morgens tot uur. - s middags van uur tot uur bedrijfsreglement van enckevort

12 2.6 Activiteiten gericht op werkhervatting U zorgt ervoor dat u slechts die dingen doet die uw gezondheid en spoedige hervatting bevorderen. Bij langer durend verzuim stelt u zich altijd onder behandeling van een arts of andere behandelaar. U dient de adviezen van de arts of behandelaar om te komen tot herstel (en werkhervatting) altijd op te volgen. Ook werkzaamheden in ander of tijdelijk aangepast werk, gedeeltelijke werkhervatting in het eigen werk, meewerken aan werkaanpassingen en scholing (omscholing/bijscholing) zijn activiteiten gericht op werkhervatting. Zowel uzelf als uw direct leidinggevende kunnen hiertoe initiatieven nemen. De bedrijfsarts kan op verzoek adviseren. Uw overige activiteiten dienen uw genezing niet te belemmeren. Daarom verricht u geen andere werkzaamheden (ook niet in de avonduren of weekend) behalve als daarover afspraken met u zijn gemaakt. Mogelijk wordt via bemiddeling, in onderling overleg, gezocht naar alternatief (tijdelijk) werk. Wanneer er geen mogelijkheden zijn voor passend of passend te maken werk binnen het eigen bedrijf kunt u tijdelijk geplaatst worden bij een andere werkgever. 2.7 Samenwerking met PreAct en de bedrijfsarts tijdens verzuim Wanneer sprake is van verzuim krijgt u vroeg of laat te maken met de medewerkers van PreAct. U dient uiteraard altijd gehoor te geven aan een oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Als u daartoe absoluut niet in staat bent of als u weer aan het werk bent dan geeft u dit direct en persoonlijk door aan PreAct (met toelichting) en u informeert hierover uw direct leidinggevende. De bedrijfsarts zal u aan het einde van ieder spreekuurconsult informeren over zijn/haar bevindingen, vervolgafspraken maken en adviezen geven om te komen tot een succesvolle werkhervatting. PreAct medewerkers koppelen na ieder contactmoment in het kader van verzuim en reïntegratie bevindingen terug aan de werkgever. Medische gegevens worden zonder uw toestemming uiteraard niet verstrekt maar blijven bij PreAct. 2.8 Afspraak met PreAct buiten een verzuimperiode om U mag ook rechtstreeks zelf een afspraak maken met de bedrijfsarts van PreAct. Niet alleen tijdens een verzuimperiode, maar ook buiten een verzuimperiode om. Tijdens het consult (ook wel eens het open spreekuur consult genoemd) kunt u met vragen terecht die te maken hebben met uw werk of de arbeidsomstandigheden. U kunt ook een afspraak maken wanneer u denkt op termijn uit te vallen bedrijfsreglement van enckevort

13 Zaken die niet met het dreigend verzuim, werk of de arbeidsomstandigheden te maken hebben dient u te bespreken met uw huisarts. Aan het bezoek van het open spreekuur zijn voor u geen kosten verbonden. Uw aanvraag zal door PreAct vertrouwelijk worden behandeld. Terugkoppeling van bevindingen naar de werkgever zal slechts na uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvinden. 2.9 Herstel en werkhervatting U dient zo spoedig (wanneer het mogelijk is althans) uw werk te hervatten. Dat kan op iedere werkdag van de week, maar ook in weekend. Het is ook mogelijk dat u gedeeltelijk, bijvoorbeeld een aantal uren per dag, uw werk hervat. Voor de andere uren blijven dan de regels van dit verzuimprotocol van toepassing. U hebt een belangrijke eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft werkhervatting. Het is daarbij niet nodig dat u wacht op de beslissing van bijvoorbeeld de bedrijfsarts. De bedrijfsarts geeft de werkgever en de werknemer bij langer durend verzuim doorgaans wel adviezen betreffende werkhervatting. Bij (gedeeltelijke) werkhervatting informeert u zo spoedig mogelijk en liefst vooraf afd. administratie-p&o te Blerick en uw leidinggevende. Het alleen aanmelden via de tijdregistratie is dus niet voldoende De Wet Verbetering Poortwachter In de Wet Verbetering Poortwachter staan de minimaal door werkgever én werknemer te nemen processtappen omschreven om te komen tot een goed reïntegratieresultaat. Bij een eventuele WIA aanvraag (de opvolger van de WAO) of bij een deskundigenoordeel zal het UWV achteraf toetsen of de werkgever én de werknemer voldoende hebben gedaan om te komen tot succesvolle reïntegratie. Bij onvoldoende inspanning kan het UWV boetes opleggen aan zowel de werkgever als de werknemer. Het is dan ook zaak dat u tijdig kennis neemt van uw Poortwachter verplichtingen (en rechten). De UWV brochure Ik ben ziek, wat nu? kunt u gratis krijgen bij uw regionale UWV kantoor. Deze brochure is ook te downloaden via de website van PreAct. Ook de bedrijfsarts zal u bij langer durend verzuim bekend maken met uw Poortwachter rechten en verplichtingen Deskundigenoordeel Het kan in principe voorkomen dat Van Enckevort Groothandel B.V. en u het niet eens zijn over het gevoerde of te voeren reïntegratiebeleid. Of een van de partijen vindt de inspanning van de ander om te komen tot een succesvolle reïntegratie onvoldoende. Als samen praten niet voor een bedrijfsreglement van enckevort

14 oplossing zorgt, kan zowel u als Van Enckevort Groothandel B.V. een deskundigenoordeel (vroeger ook wel second opinion genoemd) bij het UWV aanvragen. Dit dient schriftelijk te gebeuren en hieraan zijn voor de partij die de aanvraag doet kosten verbonden. Op deze website van PreAct kunt u de UWV folder downloaden Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij reïntegratie, met algemene informatie over het deskundigenoordeel. Hier kunt u ook het UWV aanvraagformulier downloaden Sancties Wanneer sprake is van arbeidsongeschiktheid is Van Enckevort Groothandel B.V. gehouden tot loondoorbetaling gedurende een periode van twee jaren. Dit is vastgelegd in de Wet Voortzetting Loondoorbetaling bij Ziekte. In enkele uitzonderingsgevallen kan van enckevort groothandel b.v. tijdens deze periode de loondoorbetaling opschorten. Hierbij moet u denken aan situaties waarin: de arbeidongeschiktheid opzettelijk is veroorzaakt, de genezing en reïntegratie door uw persoonlijke toedoen worden belemmerd of vertraagd, passende arbeid ongegrond wordt geweigerd, u aan de andere kant niet meewerkt aan reïntegratie. Staken van de loondoorbetaling is een besluit van de werkgever. De bedrijfsarts of medewerkers van het UWV (deskundigenoordeel) hebben slechts een adviserende rol. Dit verzuimprotocol en de Poortwachter regels kunnen houvast bieden bij het nemen van deze zware beslissing. Dit besluit zal u gemotiveerd en schriftelijk worden meegedeeld. U kunt de rechtmatigheid van deze beslissing aanvechten via de rechter Tot slot Indien u vragen heeft over dit verzuimprotocol, neem dan contact op met uw leidinggevende en vraag een toelichting. Werken aan een goed en effectief verzuim- en reïntegratiebeleid is een zaak van ons samen. Contactgegevens PreAct PreAct hoofdvestiging T Molierelaan 176 E 5925 AN Venlo-Blerick Postbus AA Venlo Bezoek aan arts, tandarts, specialist. Als goed werkgever wordt je geacht de werknemer in de gelegenheid te stellen een arts e.d bedrijfsreglement van enckevort

15 te kunnen bezoeken tijdens werktijd. Als goed werknemer wordt je geacht artsenbezoek e.d. zoveel mogelijk buiten werktijd dan wel aan het begin of aan het einde van de werkdag te plannen. Huisartsen, tandartsen, enz. houden daar ook rekening mee. Zo liggen bezoekuren van een huisarts in het algemeen tussen uur en uur. Uiteraard kan het voorkomen dat een specialist, zoals een kaakchirurg, voor een ingreep moet worden bezocht en dat valt meestal midden in een dagdeel. Blijft het bij één keer dan zal een goed werkgever daarvoor vrij geven. Indien er sprake is van meerdere bezoeken dan zal de werknemer vervolgens zelf vrij moeten nemen. Bij langdurig en-of chronisch bezoek aan een specialist zal (van tevoren) overleg plaatsvinden tussen werkgever en werknemer. Parttimers worden geacht om bovengenoemde bezoeken in eigen tijd te plannen. Mocht de ziekte verband houden met een bedrijfsongeval dan zal met bovenstaande veel soepeler om gegaan worden. 3. Goederen van de werkgever/werknemer en persoonlijke eigendommen 3.1 Goederen van de werkgever bedrijfsreglement van enckevort

16 De werknemer is aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade aan of verlies van aan de werkgever behorende zaken, mits er sprake is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de werknemer. Het lenen van goederen en/of gereedschappen kan alleen met toestemming van de leiding. Voordat er gereedschappen e.d. geleend worden dient er eerst een bon (in 2-voud) gemaakt te worden waarop de naam van de lener, de datum en het artikel vermeld staan. De originele bon moet bij de balie afgegeven worden, de kopie dient als begeleidende bon meegenomen te worden. De werknemer is verplicht de aan hem in bruikleen gegeven goederen zorgvuldig te behandelen. Bij uitdiensttreding is hij verplicht de goederen terug te geven. Bij verlies of beschadiging van in bruikleen ontvangen goederen kan de werkgever een door de werknemer te betalen schadevergoeding bepalen en in mindering brengen op het salaris. 3.2 Goederen van de werknemer De werkgever is niet aansprakelijk voor diefstal van of beschadiging van eigendommen van de werknemer, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de werkgever. Opgelopen schade aan kleding en schoeisel, indien en voor zover niet verstrekt door het bedrijf en behorend tot de persoonlijke uitrusting wordt van geval tot geval beoordeeld door de leiding. Als tot schadevergoeding wordt overgegaan, wordt de werkelijke waarde en niet de nieuwwaarde van het beschadigde uitbetaald. Het niet dragen van ter beschikking gestelde bedrijfs- of werkkleding maakt een claim van schade aan eigen kleding niet ontvankelijk. Personenauto's, motoren en fietsen moeten worden geparkeerd op het parkeerterrein c.q. in de fietsenstalling. De werkgever is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen, welke ontstaan is op het terrein van de onderneming. Bovengenoemde schades dienen direkt bij de leiding te worden gemeld. Als een schade door een verzekering gedekt is, dan gaat de verzekering voor bij het vergoeden van de schade. 3.3 Bedrijfskleding In wenselijke situaties verstrekt de werkgever bedrijfskleding en/of werkschoenen. Indien werknemer bedrijfskleding heeft ontvangen is dragen ervan verplicht bedrijfsreglement van enckevort

17 Bij beschadiging of verlies van de bedoelde kleding kunnen de kosten van vervanging/reparatie in mindering gebracht worden op het salaris van de betreffende werknemer, als het verlies/de beschadiging ontstaan is als gevolg van opzet, grove schuld, of grove nalatigheid van de werknemer. Bedrijfskleding blijft eigendom van werkgever en dient bij uit dienst treden ingeleverd te worden. Een uitgebreide regeling wordt aan betreffende werknemers verstrekt. Periodiek, bijvoorbeeld om de 5 jaar, zal een bedrag vastgesteld worden waarbinnen een werknemer de bedrijfskleding kan uitzoeken. 3.4 Lockers (hoofdvestiging) Bij de personeelsingang in de lockerruimte zijn 60 lockers geplaatst. Elke locker kan afgesloten worden zodat jullie eigendommen veilig opgeborgen kunnen worden. Elke medewerk(st)er krijgt een eigen locker toegewezen. Het is de bedoeling dat iedereen zijn/haar jas in deze ruimte ophangt en zijn/haar tas in de locker opbergt. Wellicht ten overvloede: er mogen geen etenswaren in de locker bewaard worden! Bij in dienst treden ontvangt de werknemer een sleutel van de locker. Deze dient men zorgvuldig te bewaren en altijd zich te hebben. Als de sleutel kwijt raakt of bij einde dienstverband niet inlevert wordt zijn we genoodzaakt 10,00 in rekening te brengen. 4. Gedragsregels 4.1 Collega's Een goede werksfeer is belangrijk, net als het besef dat alle medewerkers samen een team moeten vormen. Onderlinge spanningen hebben een negatief effect op de sfeer in het bedrijf en op de kwaliteit van de samenwerking. Mochten er spanningen of irritaties optreden, dan is het raadzaam dit te bespreken met de afdelingschef, het hoofd personeelszaken of de direktie. De medewerker dient zich ten opzichte van collega's voorkomend, vriendelijk en correct te gedragen. 4.2 Representatie Wij presenteren het bedrijf graag als een goed georganiseerde en goed verzorgde onderneming. De medewerker dient daarom aan zijn uiterlijke verzorging voldoende aandacht te besteden. 4.3 Ongebruikelijke incidenten In het geval zich ongebruikelijke of verdachte incidenten (b.v. ongewenste intimiteiten of discriminerend gedrag) voordoen, dient de werknemer onmiddellijk bedrijfsreglement van enckevort

18 de leidinggevende of diens plaatsvervanger te waarschuwen. In voorkomende gevallen kan ook in contact worden getreden met het hoofd personeelszaken of, indien noodzakelijk een vertrouwenspersoon, afhankelijk van de ernst en de vertrouwelijkheid van het incident of de gedraging. 4.4 Gevonden voorwerpen Een werknemer die voorwerpen of geld vindt in het bedrijf of op het bedrijfsterrein dient deze in te leveren bij de leiding. 4.5 Relatiegeschenken Het is niet toegestaan om ontvangen materiële of immateriële relatiegeschenken zelf te houden. Deze dienen te worden ingeleverd bij de direktie. 4.6 De kantine De werknemer dient zich te houden aan de gedragsregels welke hierna genoemd worden: - in de kantine dient men zich (evenals in de rest van het gebouw) netjes en correct te gedragen; - indien er met etenswaren gemorst wordt, dient men dit zelf op te ruimen; - lege drinkbekers deponeren in de daarvoor bestemde bakken of houders. - soepkommen en overig serviesgoed in afwasmachine plaatsen bedrijfsreglement van enckevort

flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen

flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen Versie 1.0 Oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Toepasselijkheid en bekendmaking van de personeelsgids...

Nadere informatie

Leerling-statuut Utrechtse School

Leerling-statuut Utrechtse School Leerling-statuut Utrechtse School Cursusjaar 2013-2014 1. Algemeen 1. 1. Leerling-statuut 1. 1. 1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen. 1. 1. 2. Het leerlingenstatuut

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN Deze notitie vervangt de voorgaande notitie Gedragscode internet- en e-mailgebruik. Artikel 1 Internetgebruik algemeen a. De werkgever behoudt zich het recht voor om de

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie-

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen is de grootste centrale ondernemingsorganisatie

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK EN REGLEMENT CLC- VECTA BEDRIJVEN

PERSONEELSHANDBOEK EN REGLEMENT CLC- VECTA BEDRIJVEN PERSONEELSHANDBOEK EN REGLEMENT CLC- VECTA BEDRIJVEN HOOFDSTUK I. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 DEFINITIES... 5 1.1 Arbeidsovereenkomst... 5 1.2 Werkgever... 5 1.3 Werknemer... 5 1.4 Salaris...

Nadere informatie

De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl

De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl Huishoudelijk k Reglement De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl November 2013 Ten behoeve van gebruik in tatanka Lifestyleshops in Amsterdam

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het Farelcollege, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

3. Gedrag op de werkplek

3. Gedrag op de werkplek Gedragscode SOR De SOR heeft er voor gekozen om spelregels op te stellen. Deze spelregels vormen een leidraad voor handelen naar elkaar, naar klanten en naar bedrijven en instanties buiten de SOR. Zij

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V.

BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V. BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _060418 blad 1/19 INHOUDSOPGAVE 1. Salarisbetaling 5 2. Overwerk 5 3. Reiskostenvergoeding 5 A. Woon-werkverkeer B. Zakelijk verkeer

Nadere informatie

Wie leeft, leert Privacyreglement

Wie leeft, leert Privacyreglement Wie leeft, leert Privacyreglement Stichting Praktijk Onderwijs Regio Nijmegen Definitieve versie Vastgesteld te Nijmegen 1 september 2014 E.F.A. Bouwens Bestuurder INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Deel I Omgang

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement. Novon - Pre Intens.

Ziekteverzuimreglement. Novon - Pre Intens. Ziekteverzuimreglement Novon - Pre Intens. Inhoud Inleiding 1. De ziekmelding 2. Informatieverplichting 3. Thuis blijven 4. Afspraak bedrijfsarts of verzuimbegeleider 5. Aangepast werk 6. Herstelbevordering

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Verzuimprotocol 2013 DOEL: Besluiten Oplegvel Collegebesluit Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. MH Weits Telefoon 0235115188 E-mail: mhweits@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. BBV 2013/135644

Nadere informatie

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Informatieboekje Medewerkers A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Versie: 003 Datum: 02-01-2014 Directie: Sirin Daymaz 1 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Algemene werkinstructies

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5.

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5. VERZUIMPROTOCOL Inhoud 1. De ziekmelding 2. Informatieverplichting 3. Bereikbaarheid 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager 5. Aangepast werk 6. Herstelbevordering 7. Andere arbeid tijdens ziekte 8. Herstelmelding

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement)

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) ICT reglement werknemers Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) Deze modelregeling is gebaseerd op de modelregeling die door besturenkoepels, waaronder de Besturenraad

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Het betere werk vind je bij

Het betere werk vind je bij Het betere werk vind je bij INHOUDSOPgAvE HOOFDSTUK 1 Wat maakt werken in de supermarkt leuk? HOOFDSTUK 2 Waarom werken bij Coop? HOOFDSTUK 3 Jouw besluit: je gaat werken bij Coop! HOOFDSTUK 4 Welkom in

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode V8 Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)- regeling (Gedragsregels ICT) voor medewerkers van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen,

Nadere informatie