ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN ARGENTA SPAARBANK nv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN ARGENTA SPAARBANK nv"

Transcriptie

1 ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN ARGENTA SPAARBANK nv Versie d.d Vervangt alle vorige versies Maatschappelijke zetel: RPR Antwerpen Belgiëlei rek Antwerpen IBAN BE Tel.: 03/ BIC : ARSPBE22 B.T.W. - BE Argenta Spaarbank nv staat als spaarbank, vergund als kredietinstelling, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Zij is onderworpen aan de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Argenta Spaarbank nv is tevens ingeschreven als verzekeringstussenpersoon onder het FSMA inschrijvingsnummer De Spaarbank heeft de Gedragscode van de Belgische Verenigingen van Banken onderschreven. De Gedragscode kan op aanvraag bij de Spaarbank ofwel op de website van Febelfin (www.febelfin.be) geraadpleegd worden. Eventuele klachten kunnen, na mogelijke bespreking op het Argenta-kantoor, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk (per fax, per of per gewone brief) gericht worden aan Argenta Spaarbank nv, Klachtenbeheer, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, telefoon: 03/ , fax: 03/ , Telefonische klachten dienen steeds schriftelijk (per fax, per of per gewone brief) te worden bevestigd. Indien de cliënt van oordeel is dat zijn klacht niet of onvoldoende werd beantwoord door het Klachtenbeheer van de Spaarbank, dan kan hij zich steeds richten tot Ombudsfin, de Ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat bus 8, 1040 Brussel, telefoon: 02/ , fax: 02/ , of

2 ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN Het Algemeen Reglement der Verrichtingen (hierna het Algemeen Reglement genoemd) vormt het algemene kader van de conventionele relatie tussen Argenta Spaarbank nv (hierna de Spaarbank genoemd) en haar cliënten en/of andere contractanten. In volgorde van prioriteit worden de relatie tussen de Spaarbank en haar cliënten en/of andere contractanten beheerst door de bepalingen van eventuele bijzondere overeenkomsten, dit Algemeen Reglement en de algemeen aanvaarde bankgebruiken. De specifieke bepalingen zoals vermeld in deel II tot en met IV maken integraal deel uit van dit Algemeen Reglement. Wanneer de specifieke bepalingen zouden afwijken van de algemene bepalingen van deel I van het Algemeen Reglement, hebben deze specifieke bepalingen voorrang. In alle andere gevallen vullen ze elkaar aan. Dit Algemeen Reglement is van toepassing op alle cliënten van de Spaarbank, zowel natuurlijke personen (particulieren, handelaars of beoefenaars van een vrij beroep) als rechtspersonen. Indien enige bepaling ervan in strijd is met een wettelijke of reglementaire bepaling ter bescherming van een bepaalde categorie van personen (zoals bijvoorbeeld de bepalingen opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht) moet die bepaling beschouwd worden als niet toepasselijk op die personen. Waar dit uitdrukkelijk is bepaald, is dit Algemeen Reglement tevens van toepassing op de relatie die cliënten en andere contractanten hebben met de overige vennootschappen die behoren tot de Argenta Groep (d.i. Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv, alsmede de door deze laatste gecontroleerde vennootschappen, hierna de Argenta Groep genoemd). Het Algemeen Reglement is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. Iedere cliënt kan in elk kantoor van de Spaarbank het Algemeen Reglement gratis ontvangen. Het Algemeen Reglement kan ook worden geraadpleegd en gedownload op Voorgaande versies van dit Algemeen Reglement zijn steeds gratis opvraagbaar, via de kantoren van de Spaarbank of op haar maatschappelijke zetel. Versie d.d. 15/03/2015

3 INHOUDSOPGAVE TERMINOLOGIE 1 DEEL I : ALGEMEEN 8 1. Identificatie- en informatieplicht Algemeen De cliënt Algemeen Aanvaarding van cliënten Compliance en witwassen Verplichte identificatie Wijzigingen Identificatiedocumenten Natuurlijke personen Onverdeeldheden en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Feitelijke verenigingen Rechtspersonen Specimen van handtekening Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Bescherming van Persoonsgegevens Centrale voor de Kredieten aan Particulieren Centraal Aanspreekpunt Foreign Account Tax Compliancy Act (FATCA) Discretieplicht Cliëntrelatie Minderjarigen en onbekwame cliënten Gehuwden Onverdeeldheden en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Feitelijke verenigingen Blote eigendom en vruchtgebruik Volmachten Algemeen Beëindiging Overlijden Kennisgeving Tegoeden Inlichtingen Briefwisseling Kosten Briefwisseling Algemeen Verzending per fax of elektronische post Specifieke verzendinstructie Tarieven, kosten, belastingen, rentevoeten en wisselkoersen Mededeling aan de cliënt Tarieven, kosten en belastingen ten laste van de cliënt Algemeen Inhouding van roerende voorheffing Wijziging van tarieven en kosten 23

4 13.4. Wijziging van rentevoeten en wisselkoersen Beëindiging van de cliëntenrelatie en beëindiging van diensten Beëindiging van de cliëntenrelatie Beëindiging van diensten Aan de Spaarbank overgemaakte documenten Wijziging van het Algemeen Reglement Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Klachten 26 DEEL II : REKENINGEN, BETAALDOCUMENTEN EN BEPALINGEN INZAKE BETALINGSDIENSTEN 28 A. ALGEMENE BEPALINGEN Openen van rekeningen Rekeningen in vreemde valuta Meerhoofdige rekeningen Tarieven, kosten, belastingen, rentevoeten en wisselkoersen Debetstand Zekerheden van de Spaarbank Eenheid van rekening en compensatie Eenheid van rekening Compensatie Andere waarborgen ten voordele van de Spaarbank Pand Aanzuivering van debetsaldi Rekeninguittreksels Algemeen Verzendinstructie Niet-ontvangst, fouten en onregelmatigheden Gebruik van formulieren en verwerking der verrichtingen Overdracht van rekeningen Afsluiten van rekeningen Afsluiten door de cliënt Afsluiten door de Spaarbank 35 B. REKENINGEN Betaalrekeningen De Giro+ rekening De Individuele Cliëntenrekening Spaarrekeningen De Spaarrekening De Maxirekening De Groeirekening De e-spaar De Plusrekening Het termijndeposito Termijndeposito - Thematische volkslening Step-up Termijndeposito Specifieke rekeningen 45

5 C. BETAALDOCUMENTEN Cheques Uitreiken van cheques Inning van cheques Wisselbrieven 46 D. BETALINGSDIENSTEN Toestaan van Betalingstransacties Instemming met de uitvoering van Betalingsopdrachten Instemming Intrekking van de instemming Kennisgeving en betwisting i.g.v. niet-toegestane of niet correct uitgevoerde Betalingstransacties Kennisgeving van niet-toegestane of niet correct uitgevoerde Betalingstransacties Bewijs inzake authentificatie en uitvoering van Betalingstransacties en betwistingen omtrent niet-toegestane of niet uitgevoerde Betalingstransacties Aansprakelijkheid i.g.v. niet-toegestane Betalingstransacties Algemeen Verloren of gestolen Betaalinstrument of onrechtmatig gebruik Terugbetalingen van door of via een Begunstigde geïnitieerde Betalingstransacties Voorwaarden voor terugbetaling Verzoek om terugbetaling Uitsluiting van het recht op terugbetaling Uitvoeren van Betalingstransacties Betalingsopdrachten, provisies en overgemaakte bedragen Tijdstip van ontvangst 48 a) Algemeen 48 b) Uitvoering van Betalingstransactie op een overeengekomen datum Weigering van uitvoering Herroeping van Betalingsopdrachten 49 a) Algemeen 49 b) Betalingstransactie geïnitieerd door of via de Begunstigde 49 c) Uitvoering van Betalingstransactie op een overeengekomen datum Overgemaakte bedragen Uitvoeringstermijn en Valutadatum Uitvoeringstermijn 50 a) Betalingstransacties geïnitieerd door de Betaler 50 b) Betalingstransacties geïnitieerd door of via de Begunstigde 50 c) Storting in contanten 50 d) Compliance en witwassen Valutadatum 51 a) Creditering 51 b) Debitering Aansprakelijkheid in geval van onjuiste Unieke Identificator, niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering Onjuiste Unieke Identificator Niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering 51 a) Betalingsopdracht geïnitieerd door de Betaler 51 b) Betalingsopdracht geïnitieerd door of via de Begunstigde 52 c) Alle Betalingsopdrachten Informatie met betrekking tot afzonderlijke Betalingstransacties Informatie vóór de uitvoering van de Betalingstransactie 53

6 3.2. Informatie na de uitvoering van de Betalingstransactie Informatie bij debitering Informatie bij creditering Soorten Betalingstransacties Overschrijvingen Kenmerken Unieke Identificator Instemming en herroeping 55 a) Instemming 55 b) Herroeping Tijdstip van ontvangst en uitvoeringstermijn 56 a) Tijdstip van ontvangst 56 b) Uitvoering en uitvoeringstermijn Informatie Kosten Bestendige opdrachten Kenmerken Slotbepaling Domiciliëringen Kenmerken Unieke Identificator Instemming en herroeping 58 a) Instemming 58 b) Herroeping Tijdstip van ontvangst en uitvoeringstermijn 59 a) Tijdstip van ontvangst 59 b) Uitvoering en uitvoeringstermijn Kosten Afhalingen en stortingen in contanten Kenmerken 59 a) Afhaling in contanten 59 b) Storting in contanten Unieke Identificator 60 a) Afhaling in contanten 60 b) Storting in contanten Instemming en herroeping 60 a) Instemming 60 b) Herroeping Tijdstip van ontvangst en uitvoeringstermijn 61 a) Tijdstip van ontvangst 61 b) Uitvoering en uitvoeringstermijn Kosten Kaartbetalingen Kenmerken Unieke Identificator 61 a) Kaartbetalingen met de debetkaart 61 b) Kaartbetalingen met de kredietkaart Instemming en herroeping 62 a) Instemming 62 b) Herroeping Tijdstip van ontvangst en uitvoeringstermijn 63 a) Tijdstip van ontvangst 63 b) Uitvoering en uitvoeringstermijn Kosten Betalingen via de Betaal App 63

7 Kenmerken Unieke Identificator Instemming en herroeping 64 a) Instemming 64 b) Herroeping Tijdstip van ontvangst en uitvoeringstermijn 64 a) Tijdstip van ontvangst 64 b) Uitvoering en uitvoeringstermijn Kosten 64 DEEL III : BETAALINSTRUMENTEN Bepalingen van toepassing op alle Betaalinstrumenten Beperkingen van gebruik van Betaalinstrumenten Toekenning Uitgavenlimieten Geheime code 65 a) Debet-of kredietkaart 65 b) Betaal App 66 c) App Argenta Bankieren Blokkering van Betaalinstrumenten Verplichtingen m.b.t. Betaalinstrumenten Verplichtingen van de cliënt Verplichtingen van de Spaarbank Aansprakelijkheid i.g.v. niet-toegestane Betalingstransacties met verloren of gestolen Betaalinstrument en i.g.v. onrechtmatig gebruik Aansprakelijkheid vóór de kennisgeving Aansprakelijkheid na de kennisgeving Reglement voor de debetkaart De kaart Diensten verbonden aan de debetkaart Diensten aangeboden via de automatische loketten 69 a) Afhaling in contanten 69 b) Raadpleging van het saldo van de Gekoppelde Rekening(en) 70 c) Overdracht van informatie Diensten aangeboden via de betaalterminals Diensten aangeboden in het buitenland Kaartbetalingen via het internet of via de Betaal App Uitgavenlimieten Bewijs van Betalingstransacties Verplichtingen van de kaarthouder Aansprakelijkheid van de rekeninghouder Algemeen Aansprakelijkheid wegens niet-toegestane Betalingstransacties Tarieven, kosten, belastingen, interestvoeten en wisselkoersen Teruggave en blokkering van de debetkaart Teruggave van de debetkaart Blokkering van de debetkaart Beëindiging van de dienstverlening door de Spaarbank Wijziging van de voorwaarden Wijzigingen aan de systemen Reglement voor de kredietkaart De kaart Diensten verbonden aan de kredietkaart 72 a) Kaartbetalingen 72

8 b) Afhalingen in contanten 72 c) Diensten aangeboden via de betaalterminals 73 d) Diensten aangeboden in het buitenland 73 e) Kaartbetalingen via het internet 73 f) Verzekeringen Uitgavenlimieten Uitgavenstaat Betaling Geldigheid en vernieuwing van de kredietkaart Het bewijs van Betalingstransacties Verplichtingen van de kaarthouder Aansprakelijkheid van de kaarthouder en de rekeninghouder Algemeen Aansprakelijkheid wegens niet-toegestane Betalingstransacties Tarieven, kosten, belastingen, rentevoeten en wisselkoersen Teruggave en blokkering van de kredietkaart Teruggave van de kredietkaart Blokkering van de kredietkaart Conflicten met handelaars Beëindiging van de dienstverlening door de Spaarbank Wijziging van de voorwaarden Wijzigingen aan de systemen Reglement Argenta Internetbankieren Gebruiksvoorwaarden Aanvragen van het abonnement Computervereisten Toegang Toegang via Argenta-digipass Wijziging van de toegangsprocedure Gebruik Functionaliteiten Taal en toepasselijke wetgeving Gebruik Beperkingen Uitgavenlimieten Bewijs van Betalingstransacties Verplichtingen en aansprakelijkheid van de cliënt Verplichtingen Aansprakelijkheid wegens niet-toegestane Betalingstransacties Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Spaarbank Continuïteit Veiligheid Tarieven, kosten, belastingen, rentevoeten en wisselkoersen Beëindiging van de dienstverlening door de Spaarbank Wijziging van de voorwaarden Wijziging aan de systemen 79 Specifieke bepalingen inzake Transacties in Financiële Instrumenten via Argenta Internetbankieren Algemeen Beschrijving van de dienst Bijkomende voorwaarden voor het gebruik van de dienst Specifieke informatieverstrekking aan de cliënt Bijkomende bepalingen inzake de uitvoering van de transacties Informatie via Argenta Internetbankieren Reglement Betaal App 81

9 5.1. Gebruiksbepalingen van de Betaal App Toegang tot en gebruik van de Betaal App Registratie van de Betaal App Wijziging van de registratieprocedure Diensten verbonden aan de Betaal App Functionaliteiten Taal en toepasselijke wetgeving Uitvoering van Betalingstransacties Beperkingen Uitgavenlimieten Bewijs van Betalingstransacties Verplichtingen en aansprakelijkheid van de cliënt Verplichtingen Aansprakelijkheid wegens niet-toegestane Betalingstransacties Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Spaarbank Continuïteit Veiligheid Beperking van aansprakelijkheid Tarieven, kosten, belastingen, rentevoeten en wisselkoersen Blokkering van de Betaal App Beëindiging van de dienstverlening door de Spaarbank Wijziging van de voorwaarden Wijziging aan de systemen Reglement App Argenta Bankieren Gebruiksbepalingen van de App Argenta Bankieren Toegang tot en gebruik van de App Argenta Bankieren Registratie van de App Argenta Bankieren Wijziging van de registratieprocedure Diensten verbonden aan de App Argenta Bankieren Functionaliteiten Taal en toepasselijke wetgeving Uitvoering van Overschrijvingen Beperkingen Uitgavenlimieten Bewijs van Overschrijvingen Verplichtingen en aansprakelijkheid van de cliënt Verplichtingen Aansprakelijkheid wegens niet-toegestane Overschrijvingen Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Spaarbank Continuïteit Veiligheid Beperking van aansprakelijkheid Tarieven, kosten, belastingen, rentevoeten en wisselkoersen Blokkering van de App Argenta Bankieren Beëindiging van de dienstverlening door de Spaarbank Wijziging van de voorwaarden Wijziging aan de systemen Intellectuele eigendom 92 Deel IV: Transacties in Financiële Instrumenten Toepassingsgebied Gedragsregels Draagwijdte beleggingsadviesrelatie Profielbepaling: algemeen Geschiktheidsprofiel 95

10 Passendheidsprofiel voor aankoop Complexe Financiële Instrumenten via Argenta Internetbankieren Productprofielen en risicoklasses Toetsing Transacties in Financiële Instrumenten aan beleggersprofiel A priori controle Algemeen In een kantoor van de Spaarbank: toetsing aan Geschiktheidsprofiel Via Argenta Internetbankieren Samenstelling Beleggingsportefeuille Risico s met betrekking tot Financiële Instrumenten Geldigheidsduur beleggersprofiel Aansprakelijkheid Beëndiging van de beleggingsadviesrelaties Overige bepalingen Kosten Orderuitvoeringsbeleid: beleid van optimale uitvoering ( best execution ) Informatieverstrekking aangaande de risico s verbonden aan Transacties in Financiële Instrumenten Algemene informatieverstrekking Specifieke informatieverstrekking Bewaargeving van Financiële Instrumenten Algemeen Open bewaargeving Algemeen Afgifte van de Gedeponeerde Effecten en onregelmatigheden Fungibiliteit Tussenkomst van derden Beroep op onderbewaarnemers Toepasselijk recht Aansprakelijkheid van de Spaarbank Rechten van de onderbewaarder Omnibusrekening Mededelingen Geen fysieke aflevering van de Gedeponeerde Effecten Verrichtingen die worden uitgevoerd door de Spaarbank Stemrecht met m.b.t. Gedeponeerde Effecten Bewaarloon Verzending van effecten of waardepapieren Pand van de Spaarbank Algemene bepalingen inzake de uitvoering van Transacties in Financiële Instrumenten Algemeen Uitvoeringsmodaliteiten Geven, wijzigen en annuleren van opdrachten tot uitvoering van Transacties in Financiële Instrumenten Minimumvermeldingen op het uitvoeringsformulier Provisie Uiterste datum voor het plaatsen van een order Uitvoering van verkoop- en aankooporders Geldigheidsduur en limietenorders Aanvaarde en geweigerde orders Annulatie van orders Bevestiging van orders Schade Verzet op Financiële Instrumenten 115

11 4.14. Bewaring van Financiële Instrumenten Vervroegde terugbetaling van kasbons Transacties m.b.t. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging Algemeen Uitvoeringsmodaliteiten Geven, wijzigen en annuleren van opdrachten tot uitvoering van transacties m.b.t. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging Uiterste datum voor het plaatsen van een order Informatieverstrekking Geldigheidsduur en limietenorders Retrocessies m.b.t. rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging Nominee dienst Belangenconflicten 119 BIJLAGE 1 : ORDERUITVOERING: BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING (BEST EXECUTION) Inleiding Toepassingsveld van het beleid van optimale uitvoering De uitvoeringsverplichting Verkrijgen van het optimale resultaat Uitvoeringscriteria Plaatsen van uitvoering Uitzonderingen op de verplichting om het optimale resultaat te behalen Orders uitgevoerd buiten een gereglementeerde markt of een MTF 124 BIJLAGE 2 : ALGEMENE MiFID-INFORMATIENOTA Algemene situering Enkele aandachtspunten vervat in de MiFID-Richtlijn De zorgplicht De indeling van cliënten Ken-uw-cliënt beginsel Transparantie en optimale uitvoering van orders Informatie en documentatie verplichtingen 126 BIJLAGE 3 : BETAAL APP GEBRUIKSVOORWAARDEN Intellectuele eigendomsrechten en licenties Systeemvereisten Blokkering van de toegang tot Betaal App Beschikbaarheid van de diensten Gebruikersvoorwaarden Uitvoeren en ontvangen van betalingen via de Betaal App Betalingen uitvoeren Betalingen ontvangen Externe links Beperking van aansprakelijkheid Opslaan van en toegang nemen tot informatie op het mobiel toestel van de cliënt Gegevensbescherming 131

12 TERMINOLOGIE Voor de toepassing van het Algemeen Reglement moet men verstaan onder: App Argenta Bankieren: de mobiele applicatie van de Spaarbank die toegang biedt tot de diensten van mobiel bankieren via een mobiel toestel van de cliënt. Argenta Internetbankieren / Het Abonnement Argenta Internetbankieren / De Dienst Argenta Internetbankieren: Het geheel van diensten waarmee de cliënt via het internet informatie kan bekomen over en Betalingstransacties kan uitvoeren op de aan het Betaalinstrument bij de Spaarbank Gekoppelde Rekeningen waarvan hij houder, medehouder of volmachthebber is. Arpe: Argenta Pensioenspaarfonds. Bankwerkdag: Een kalenderdag, met uitzondering van zaterdagen, zondagen, feestdagen en andere dagen waarop de hoofdzetel van de Spaarbank gesloten is. BBAN nummer: De afkorting BBAN staat voor Basic Bank Account Number, oftewel basisbankrekeningnummer. Het BBAN nummer is een unieke identificatiecode voor een binnenlandse bankrekening en vormt een onderdeel van het IBAN nummer. Begunstigde: De natuurlijke- of rechtspersoon die de beoogde uiteindelijke ontvanger is van de geldmiddelen waarop een Betalingstransactie betrekking heeft. Beleggingsadvies: Het doen van gepersonaliseerde aanbevelingen aan een cliënt met betrekking tot één of meer verrichtingen die betrekking hebben op Financiële Instrumenten. Beleggingsdiensten en -activiteiten: Iedere dienst of activiteit die betrekking heeft op Financiële Instrumenten zoals opgesomd in artikel 46 van de Wet Beleggingsdiensten, daarin onder meer begrepen het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer Financiële Instrumenten, het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten, het handelen voor eigen rekening, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies, het overnemen van Financiële Instrumenten en/of plaatsen van Financiële Instrumenten met plaatsingsgarantie. Beleggingsportefeuille: De beleggingsportefeuille van een cliënt, die is samengesteld uit Beleggingsproducten. Beleggingsproducten: Financiële Instrumenten, IPR rekeningen en tegoeden op rekeningen aangehouden door de cliënt bij de Spaarbank en tak 21-, tak 23- en tak 26 verzekeringen gesloten tussen de cliënt en Argenta Assuranties nv. Betaal App: de mobiele betalingsapplicatie, ontwikkeld door Bancontact/Mistercash nv waarmee de cliënt via zijn mobiel toestel Betalingstransacties kan uitvoeren op de aan zijn Bancontact/Mistercash Betaalinstrument Gekoppelde Rekening. Betaal App Gebruiksvoorwaarden: de gebruiksvoorwaarden opgenomen in bijlage 3 die het gebruik van en de toegang tot de Betaal App beheersen. Betaaldocumenten: Met betaaldocumenten worden cheques en wisselbrieven bedoeld. Betaalinstrumenten: Betaalinstrumenten zijn gepersonaliseerde instrumenten en/of geheel van procedures die tussen de Betalingsdienstgebruiker en de Betalingsdienstaanbieder worden overeengekomen en waarvan de Betalingsdienstgebruiker gebruikmaakt om de 1

13 Betalingsdienstaanbieder in staat te stellen een Betalingsopdracht te initiëren. De debetkaart (al dan niet met gebruik van de Bancontact/MisterCash, ofmaestro--functie), de kredietkaart, Argenta Internetbankieren en een mobiel toestel waarop de Betaal App is geïnstalleerd, zijn Betaalinstrumenten. Betaalrekening: Een rekening, op naam van één of meerdere Betalingsdienstgebruikers, die in hoofddoel voor de uitvoering van Betalingstransacties worden gebruikt. De Giro+ rekening en de Individuele Cliëntenrekening zijn Betaalrekeningen. Betaler: De Betaler is de natuurlijke- of rechtspersoon die houder is van een Betaalrekening en een Betalingstransactie vanaf die Betaalrekening toestaat, of die bij het ontbreken van een Betaalrekening, een persoon die een Betalingsopdracht geeft. Betalingsdienstaanbieder: Een Betalingsdienstaanbieder is een financiële instelling die Betalingsdiensten aanbiedt, in overeenstemming met Boek VII van het Wetboek van Economisch Recht. De Spaarbank is een Betalingsdienstaanbieder. Betalingsdiensten: Betalingsdiensten zijn diensten zoals gedefinieerd in Boek VII van het Wetboek van Economisch Recht. De Spaarbank biedt onder meer de hiernavolgende Betalingsdiensten aan: - het storten van contanten op en het afhalen van contanten van een Betaalrekening; - het uitvoeren van verrichtingen met het oog op het beheren van een Betaalrekening, waaronder het consulteren van het rekeningsaldo en het ontvangen van rekeninguittreksels; - het uitvoeren van Overschrijvingen, bestendige opdrachten en Domiciliëringen; - het uitvoeren van Betalingstransacties via debetkaart, kredietkaart en Argenta Internetbankieren; - het verbinden van debetkaarten, kredietkaarten en Argenta Internetbankieren via of aan Betaalrekeningen. Betalingsopdracht: Een Betalingsopdracht is een door een Betaler of Begunstigde aan zijn Betalingsdienstaanbieder gegeven instructie om een Betalingstransactie uit te voeren. Betalingstransacties: Betalingstransacties zijn door de Betaler of Begunstigde geïnitieerde handelingen waarbij geldmiddelen worden gedeponeerd, overgemaakt of opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen volgende Betalingstransacties, al naargelang de wijze van initiëring: o Door de Betaler geïnitieerde Betalingstransacties: Overschrijvingen, bestendige opdrachten en afhalingen in contanten zijn voorbeelden van door de Betaler geïnitieerde Betalingstransacties. o Door de Begunstigde geïnitieerde Betalingstransacties: Domiciliëringen zijn voorbeelden van door de Begunstigde geïnitieerde Betalingstransacties. o o Door de Betaler via de Begunstigde geïnitieerde Betalingstransacties: Kaartbetalingen waarbij de kaarthouder de kaartbetaling initieert en de Betalingstransactie toestaat via de betaalterminal die de handelaar (de Begunstigde) verbindt met de Betalingsdienstaanbieder, zijn een voorbeeld van door de Betaler via de Begunstigde geïnitieerde Betalingstransacties. Betalingstransacties die op papier worden geïnitieerd / op papier geïnitieerde Betalingstransacties: Betalingstransacties waarvoor de Betalingsopdracht wordt gegeven door middel van een papieren formulier. 2

14 BIC code: De afkorting BIC staat voor Bank Identifier Code, oftewel bankidentificatiecode. De BIC code is een unieke identificatiecode, die samen met het IBAN nummer gebruikt wordt, en de bank aanduidt waar de betrokken rekening geopend is. Centrale voor Kredieten aan Particulieren: Een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast. Ze registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privédoeleinden worden afgesloten alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. Kredietgevers dienen haar verplicht te raadplegen voordat ze een krediet toekennen. Cookies: De Spaarbank maakt gebruik van Cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van de Argenta-website en die worden bewaard op de harde schijf van de pc van de cliënt. Deze Cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van Argenta Internetbankieren. De cliënt aanvaardt het gebruik van deze Cookies door ondertekening van de overeenkomst Argenta Internetbankieren. Domiciliëring: Een door de Begunstigde geïnitieerde Betalingstransactie waarbij gelden op automatische wijze worden gedebiteerd van de Betaalrekening van de Betaler in het voordeel van de rekening van de Begunstigde. o Europese Domiciliëring: Een Europese Domiciliëring is een Domiciliëring waarbij voor de verwerking gebruik wordt gemaakt van het IBAN nummer en - voor de grensoverschrijdende Europese Domiciliëring - de BIC code van de Betaler en de Begunstigde. De Europese Domiciliëring kan zowel uitgevoerd worden tussen rekeningen binnen hetzelfde land van de SEPA-zone (binnenlandse Europese Domiciliëring) als tussen rekeningen in verschillende landen van de SEPA-zone (grensoverschrijdende Europese Domiciliëring). Een in Aanmerking Komende Tegenpartij: Cliënten die voldoen aan de criteria opgesomd in artikel 3 van het MiFID KB, i.e. beleggingsondernemingen, kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, instellingen voor collectieve belegging en de beheermaatschappijen daarvan, etc. De classificatie van een cliënt als in Aanmerking Komende Tegenpartij laat het recht van deze cliënt onverlet om te verzoeken dat hij, in het algemeen dan wel per transactie, wordt behandeld als een cliënt waarvan de zakelijke betrekkingen met de Spaarbank onderworpen zijn aan de voorschriften bepaald door en krachtens de artikelen 27 en 28 van de Wet Financieel Toezicht. Behoudens zulk verzoek, is de Spaarbank niet verplicht om ten aanzien van in Aanmerking Komende Tegenpartijen de gedragsregels als omschreven in artikel 2 van deel IV na te leven, aangezien ze verondersteld worden de werking van de financiële markten voldoende te kennen. Eigen Financiële Instrumenten: Financiële Instrumenten uitgegeven door vennootschappen behorend tot de Argenta Groep zoals, doch niet limitatief, kasbons uitgegeven door de Spaarbank, achtergestelde certificaten uitgegeven door de Spaarbank, obligaties uitgegeven door Argenta Assuranties nv en de rechten van deelneming van Arpe. Elektronisch Betaalsysteem: Het netwerk van automatische loketten en betaalterminals in binnen- en/of buitenland, die door de kaarthouders worden benut. Execution-Only Diensten: Het louter uitvoeren door de Spaarbank van orders van de cliënt in Niet-Complexe Financiële Instrumenten via Argenta Internetbankieren zoals bedoeld in artikel 27 6 van de Wet Financieel Toezicht. Financiële Instrumenten: Elk instrument dat tot één van de categorieën behoort zoals omschreven in artikel 2,1 van de Wet Financieel Toezicht, daarin onder meer begrepen: effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die 3

15 betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, financiële indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten, etc; o o Complexe Financiële Instrumenten: Financiële Instrumenten andere dan Nietcomplexe Financiële Instrumenten; Niet-Complexe Financiële Instrumenten: Financiële Instrumenten die worden opgesomd onder artikel 27 6 van de Wet Financieel Toezicht, daarin onder meer begrepen: aandelen die tot de handel op een gereglementeerde markt of op een gelijkwaardige markt van een derde land zijn toegelaten, geldmarktinstrumenten, obligaties of andere schuldinstrumenten (met uitzondering van obligaties of andere schuldinstrumenten die een afgeleid instrument behelzen), rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging, evenals alle andere Financiële Instrumenten voor zover zij voldoen aan de criteria van artikel 18 van het MiFID KB. Gedeponeerde Effecten: Financiële Instrumenten die in bewaargeving worden gegeven aan de Spaarbank. Gekoppelde Debetkaart: De debetkaart waarmee de cliënt i) in combinatie met zijn abonnementsnummer, toegang verkrijgt tot Argenta Internetbankieren, respectievelijk ii) toegang krijgt tot de Betaal App en de App Argenta Bankieren. De houder van deze debetkaart dient dezelfde cliënt te zijn als de cliënt die de contractant is van de overeenkomst Argenta Internetbankieren en de App Argenta Bankieren, respectievelijk de cliënt die zichzelf heeft geregistreerd in de Betaal App. Gekoppelde Rekeningen: De rekeningen die verbonden zijn met het Betaalinstrument, en waarop alle debiteringen en crediteringen verricht met het betrokken Betaalinstrument worden geboekt. Wat betreft Argenta Internetbankieren geldt in het bijzonder het volgende m.b.t. de Gekoppelde Rekeningen: - Rekeningen waarvan de cliënt reeds houder, volmachthouder of wettelijke vertegenwoordiger is op het ogenblik dat hij een overeenkomst Argenta Internetbankieren afsluit, worden enkel aan het Abonnement Argenta Internetbankieren gekoppeld op expliciete vraag van de cliënt. Rekeningen die op dat ogenblik niet werden gekoppeld, kunnen steeds op elk later ogenblik in de uitvoering van de overeenkomst aan het Abonnement Argenta Internetbankieren gekoppeld worden, wanneer de cliënt hierom expliciet verzoekt. Wanneer de cliënt reeds over een Abonnement Argenta Internetbankieren beschikt en een nieuwe rekening opent, wordt deze nieuwe rekening automatisch aan Argenta Internetbankieren gekoppeld, tenzij de cliënt expliciet vraagt om deze rekening van koppeling te willen uitsluiten. De cliënt kan ook steeds op elk later ogenblik in de uitvoering van de overeenkomst expliciet verzoeken bepaalde rekeningen te ontkoppelen. De Spaarbank behoudt zich tevens het recht voor om bepaalde rekeningen uit te sluiten van koppeling. - De rekeningen waarop de cliënt een volmacht bezit en waarop geen Volmachtbeperking is geregistreerd, worden automatisch gekoppeld aan het Abonnement Argenta Internetbankieren van de cliënt-volmachthouder, tenzij deze de Spaarbank expliciet verzoekt de rekening van de koppeling uit te sluiten. Telkens de volmachtgever echter een wijziging aan de volmacht aanbrengt, wordt de betrokken rekening automatisch opnieuw gekoppeld aan het Abonnement Argenta Internetbankieren van de volmachthouders. De volmachthouder kan de Spaarbank steeds verzoeken de betrokken rekening opnieuw te ontkoppelen. - De volgende Gekoppelde Rekeningen zijn enkel raadpleegbaar via Argenta Internetbankieren: (i) rekeningen waarop een Rekeningbeperking is geregistreerd, (ii) rekeningen waarop slechts verrichtingen kunnen uitgevoerd worden met de 4

16 toestemming van twee of meerdere personen, en (iii) spaarrekeningen, rekeningen bewaargeving, alsook termijndeposito s op naam van een minderjarige cliënt door middel van het Abonnement Argenta Internetbankieren op naam van deze minderjarige cliënt. Het uitvoeren van verrichtingen door middel van Argenta Internetbankieren is niet mogelijk. Geschiktheidsprofiel: Het door de Spaarbank vastgelegd beleggersprofiel van de cliënt op basis van alle vragen en antwoorden in de door de cliënt ingevulde suitability -vragenlijst (met inbegrip van de vragen en antwoorden betreffende beleggingsdoelstellingen en financiële draagkracht). IBAN nummer: De afkorting IBAN staat voor International Bank Account Number, oftewel internationaal bankrekeningnummer. Het IBAN nummer is een unieke identificatiecode voor een internationale bankrekening. Maestro(-functie): De dienst verbonden aan de debetkaart, waardoor de mogelijkheid geboden wordt om in het buitenland (wereldwijd) gebruik te maken van een net van automatische loketten en betaalterminals die de benaming Maestro dragen. Deze dienst zal tevens, afhankelijk van de keuze van de betrokken handelaar en/of betaalterminal, in het binnenland gebruikt kunnen worden. MiFID KB: Het Koninklijk Besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor Financiële Instrumenten. Niet-Professionele Cliënten: Voor de toepassing van artikel 5 van deel III en voor de toepassing van deel IV moet men onder Niet-Professionele Cliënten cliënten verstaan die niet voldoen aan de criteria die worden opgesomd in bijlage A bij het MiFID KB. Overschrijving: Een door de Betaler geïnitieerde Betalingstransactie waarbij gelden worden overgemaakt op de rekening van de Begunstigde. o o Europese Overschrijving: Een Europese Overschrijving is een Overschrijving, in euro waarbij gebruik wordt gemaakt van het IBAN nummer van de Betaler en de Begunstigde en - voor de grensoverschrijdende Europese Overschrijving - de BIC code van de Betaler en de Begunstigde. De begunstigde rekening van de Europese Overschrijving kan zowel een Belgische rekening zijn (in dat geval spreekt men van de binnenlandse Europese Overschrijving) als een buitenlandse rekening gelegen binnen de SEPA-zone (in dat geval spreekt men van de grensoverschrijdende Europese Overschrijving). Internationale Overschrijving: Een Overschrijving, in euro of in vreemde valuta, die geen Europese Overschrijving is, waarbij gebruik wordt gemaakt van het IBAN nummer en de BIC code van de Betaler en het IBAN-nummer - of rekeningnummer, al naargelang het land - en de BIC-code van de Begunstigde. De Internationale Overschrijving wordt gebruikt voor het uitvoeren van betalingen naar buitenlandse begunstigde rekeningen of betalingen in vreemde munt (ongeacht het land van de begunstigde rekening). Passendheidsprofiel: (i) het door de Spaarbank vastgelegd beleggersprofiel van de cliënt op basis van de vragen en antwoorden betreffende kennis en ervaring in de door de cliënt ingevulde suitability - vragenlijst (met uitsluiting van de vragen en antwoorden betreffende beleggingsdoelstellingen en financiële draagkracht), indien de cliënt de Spaarbank heeft verzocht om Beleggingsadvies te verstrekken, ofwel (ii) het door de Spaarbank vastgelegd beleggersprofiel van de cliënt op basis van alle vragen en antwoorden in de door de cliënt ingevulde appropriateness -vragenlijst, indien de cliënt de Spaarbank enkel heeft verzocht om Transacties in Financiële Instrumenten uit te voeren. 5

17 Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Professionele cliënten: Voor de toepassing van artikel 5 van deel III en voor de toepassing van deel IV moet men onder Professionele Cliënten cliënten verstaan die de nodige ervaring, kennis en deskundigheid bezitten om zelf beleggingsbeslissingen te nemen en door hen gelopen risico s adequaat in te schatten. Om als professionele cliënt te worden aangemerkt, moet de cliënt voldoen aan de criteria die worden opgesomd in bijlage A bij het MiFID KB. Rekeningbeperking / Beperking op Rekening: Een beperking van de verrichtingen die kunnen worden uitgevoerd op de rekening en die wordt geregistreerd op expliciete vraag van de cliënt, bij opening of wijziging van de rekening. Een Rekeningbeperking dient te worden aangevraagd in het Argenta-kantoor van de cliënt. SEPA-zone: De 28 lidstaten van de Europese Unie, alsmede Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen, Monaco en Zwitserland. Transacties in een Financieel Instrument: Alle verrichtingen m.b.t. een Financieel Instrument (Vermogensbeheer en Beleggingsadvies uitgezonderd), i.e. de intekening, de inschrijving, de aankoop, de verkoop, de terugkoop, de omruiling, de omzetting, het innen van de coupon, de terugbetaling, de uitoefening van de aan een Financieel Instrument verbonden rechten. Toegangsmiddelen / Middelen van Toegang tot het systeem: De systemen die door de cliënt worden gebruikt om gebruik te kunnen maken van een Betaalinstrument en er op een beveiligde manier Betalingstransacties mee te kunnen uitvoeren (vb. de geheime code verbonden aan de debetkaart, aan de Betaal App of aan de App Argenta Bankieren). De Spaarbank behoudt zich het recht voor de Toegangsmiddelen aan te passen of te wijzigen. De eventuele nieuwe of gewijzigde Toegangsmiddelen dienen dan ook als Toegangsmiddelen in de zin van deze definitie te worden beschouwd. Unieke Identificator: De door de Betalingsdienstaanbieder opgegeven combinatie van letters, nummers of symbolen die de Betalingsdienstgebruiker moet verstrekken om voor een Betalingstransactie de andere betrokken Betalingsdienstgebruiker en/of zijn Betaalrekening ondubbelzinnig te identificeren. Valutadatum: Het referentietijdstip dat door de Betalingsdienstaanbieder wordt gebruikt voor de berekening van de interesten op de geldmiddelen waarmee een Betaalrekening wordt gedebiteerd of gecrediteerd. Vermogensbeheer: Het per cliënt op discretionaire basis beheren van portefeuilles op grond van een door de cliënten gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles één of meer Financiële Instrumenten bevatten. Volmachtbeperking / Beperking op Volmacht: Een beperking van de verrichtingen die door de volmachthebber kunnen worden uitgevoerd op de rekening, waarop hij volmacht heeft en die op het volmachtformulier wordt geregistreerd op expliciete vraag van de cliëntrekeninghouder bij het toekennen of wijzigen van de volmacht. Een Volmachtbeperking dient te worden aangevraagd in het kantoor van de cliënt. Wet Beleggingsdiensten: De wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs. 6

18 Wet Financieel Toezicht: De wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. 7

19 DEEL I : ALGEMEEN 1. Identificatie- en informatieplicht 1.1. Algemeen De cliënt Algemeen Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering/entiteit die een beroep doet op diensten van de Spaarbank wordt als cliënt beschouwd, ook al heeft het beroep op deze dienstverlening slechts een eenmalig of sporadisch karakter. De cliënt aanvaardt zich te onderwerpen aan de regels inzake de identificatie van cliënten overeenkomstig: - de Wet van 11 januari 1993, gewijzigd door de wet van 18 januari 2010, tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; - de toepasselijke circulaires en het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (voorheen de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen); - alle andere toepasselijke rechtsbronnen Aanvaarding van cliënten De Spaarbank kan er voor kiezen om cliënten niet te aanvaarden of te behouden die: - staatsburgers van de Verenigde Staten van Amerika zijn ( US citizen ); - in de Verenigde Staten van Amerika verblijven ( US resident ); - in de Verenigde Staten van Amerika geboren zijn; - een domicilie- of correspondentieadres in de Verenigde Staten van Amerika hebben; - een volmacht of handtekeningbevoegdheid verlenen aan een persoon met een domicilie- of correspondentieadres in de Verenigde Staten van Amerika; - als enig adres een adres ten behoeve van ( in care of address ) of postadres opgeven, dan wel vragen om briefwisseling steeds te domiciliëren in het Argentakantoor ( hold mail address ); of - via een bestendige opdracht of anderszins instructie geven om op regelmatige wijze gelden over te dragen naar een rekening die in de Verenigde Staten van Amerika wordt aangehouden, dan wel instructies geven vanuit een adres in de Verenigde Staten van Amerika Compliance en witwassen De Spaarbank kan weigeren cliënten te aanvaarden of te behouden indien de compliance en /of witwasprocedures van de Spaarbank in uitvoering van de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving dit vereisen Verplichte identificatie De cliënt, alsook alle personen die voor zijn rekening handelen, zoals bewindvoerders, (wettelijke) vertegenwoordigers en volmachthebbers, alsook in voorkomend geval de 8

20 (uiteindelijke) begunstigden van de cliënt, zijn verplicht zich te identificeren aan de hand van geldige, door officiële instanties uitgereikte identificatiedocumenten. (Wettelijke) vertegenwoordigers, volmachthebbers en begunstigden, evenals lasthebbers en bewindvoerders (van onbekwame cliënten) dienen de Spaarbank officiële documenten, die hun aanstelling en vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, voor te leggen op eerste verzoek. De cliënt aanvaardt dat de Spaarbank hiervan een kopie maakt, hetzij op papier, hetzij op een elektronische drager, en deze kopieën bewaart. De registratie van de identificatiegegevens gebeurt steeds conform de identificatiedocumenten. De Spaarbank kan altijd eisen dat vreemde identificatiedocumenten worden vertaald op kosten van de cliënt, indien nodig door een beëdigde vertaler. De cliënt machtigt de Spaarbank er tevens toe om de authenticiteit van zijn documenten en de juistheid van de identificatiegegevens na te gaan bij publiek- of privaatrechtelijke instanties. De identificatie van de cliënt moet plaatsvinden in aanwezigheid van een aangestelde van de Spaarbank. Zolang deze identificatie niet heeft plaatsgevonden, mogen geen diensten worden aangeboden, overeenkomsten worden gesloten of verrichtingen worden uitgevoerd. De Spaarbank heeft tevens het recht om bij onvoldoende geïdentificeerde cliënten en bij cliënten waarvan de officiële documenten die de aanstelling en vertegenwoordigingsbevoegdheid van (wettelijke) vertegenwoordigers, volmachthebbers en begunstigden, evenals lasthebbers en bewindvoerders (van onbekwame cliënten) niet bewijzen: - het aangaan van de cliëntenrelatie te weigeren of niet langer in stand te houden; - de rekeningen, tegoeden en verrichtingen te blokkeren; - de handelingsbevoegdheid te ontnemen; De cliënt draagt zelf de verantwoordelijkheid met betrekking tot de echtheid, geldigheid of eventueel verkeerde interpretatie van de voorgelegde documenten, en in het algemeen voor de inhoud van de verstrekte gegevens Wijzigingen De cliënt moet onmiddellijk en schriftelijk alle wijzigingen van de meegedeelde gegevens aan de Spaarbank melden en deze wijzigingen staven aan de hand van officiële documenten. De Spaarbank is slechts gehouden met wijzigingen, rekening te houden vanaf de ontvangst van de mededeling ervan en het bewijs met officiële stavingstukken, zelfs indien de wijzigingen al eerder publiek werden gemaakt. De cliënt is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit de niet-mededeling of de niet-tijdige mededeling van wijzigingen Identificatiedocumenten De cliënt is verplicht zich te identificeren aan de hand van de identificatiedocumenten die hieronder worden vermeld. De Spaarbank kan evenwel steeds de voorlegging eisen van andere stavingstukken ter bevestiging van de voorgelegde identificatiedocumenten. De Spaarbank kan aan de cliënt daarenboven ook alle bijkomende inlichtingen, gegevens en documenten opvragen 9

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 -

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen, versie d.d. 01/01/2015 vervangt alle voorgaande algemene reglementen. De nieuwe versie van dit reglement is vanaf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2 Versie 15/11/2013 De inhoud van deze voorwaarden is aan verandering onderhevig. De meest recente versie van de voorwaarden kunt u vinden op onze website. Een vorige versie kan altijd gratis worden opgevraagd

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV - Havenlaan 2-1080 Brussel - België BTW BE 0462.920.226 - RPR Brussel - CBFA 026256 A Een onderneming van de KBC-groep Tel. KBC

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN April 2015 Algemeen reglement van de verrichtingen Drukwerk 1593 April 2015 Pagina 1 Inhoud ALGEMENE BEPALINGEN... 3 I. ALGEMENE PRINCIPES... 3 II. STAAT, RECHTSBEKWAAMHEID

Nadere informatie

Algemeen Reglement. der Verrichtingen

Algemeen Reglement. der Verrichtingen Algemeen Reglement der Verrichtingen Geregistreerd te Brussel, op 02/09/2013 Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 BRUSSEL HOOFDSTUK I: ALGEMEEN DEEL 1 REGLEMENT EN AANPASSINGEN 1. Doel van dit reglement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 Art. 1. Terminologie... 3 Art. 2. De Algemene Voorwaarden... 5 Art. 3. Wijziging van

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Handelsregister: Brussel 623 074 BTW: BE 462 920 226 Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Algemeen reglement van de verrichtingen

Algemeen reglement van de verrichtingen Algemeen reglement van de verrichtingen Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen vervangt het Algemeen Reglement 8002/V02/04/2013 van Record Bank nv en is van toepassing vanaf 1 juli 2013. 1. INLEIDING...4

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV - Havenlaan 2-1080 Brussel - België BTW BE 0462.920.226 - RPR Brussel Een onderneming van de KBC-groep Tel. KBC-Telecenter: 078

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking 1 Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden ABN AMRO Bank nv I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepassingsgebied a. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV Zetel van de vennootschap: Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel BTW BE 0404.140.107 RPR Brussel Bankrekening: 635-0020000-69 Geregistreerd te Brussel, zesde

Nadere informatie

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN KBC SECURITIES NV BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Linklaters LLP Rue Brederode 13 B - 1000 Brussels Telephone (+32) 2 501 94 11 Facsimile (+32) 2 501 94 94 Versie 18 mei 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 15 januari 2010. Zij telt 16 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

Inhoud ******************************************************************************************************** Definities

Inhoud ******************************************************************************************************** Definities Pagina 1/28 Inhoud A. Algemene bepalingen... 2 A.1. Het openen van een rekening... 2 De Klant bevestigt uitdrukkelijk dat de Bank alle informatie over het fiscale statuut van de Klant en/of zijn fiscale

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

TITEL I. - Algemene bepalingen

TITEL I. - Algemene bepalingen einde Publicatie : 2010-01-15 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 10 DECEMBER 2009. - Wet betreffende de betalingsdiensten ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie