Handboek Geïntegreerde criminaliteitspreventie in ziekenhuizen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Geïntegreerde criminaliteitspreventie in ziekenhuizen"

Transcriptie

1 uw politie altijd nabij Politiezone Gent Maatschappelijke cel Preventiecel Dienst Lokale Preventie en Veiligheid Vast Secretariaat voor Preventiebeleid Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Handboek Geïntegreerde criminaliteitspreventie in ziekenhuizen Streven naar een efficiënt preventiebeleid in het kader van klantgerichte zorgverlening

2 V.U.: Frank Beke Auteur: Veerle Dejonghe, Preventiecel Politiezone Gent Gent, april

3 Deze publicatie werd mogelijk gemaakt met de steun van het Vast Sekretariaat voor Preventiebeleid - Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid FOD. 3

4 INLEIDING... 8 HOOFDSTUK 1 HET FENOMEEN ZIEKENHUISCRIMINALITEIT NADER TOEGELICHT BEGRIPSOMSCHRIJVING VORMEN VAN VEELVOORKOMENDE CRIMINALITEIT IN ZIEKENHUIZEN Diefstal Vandalisme Agressie en geweld Het oneigenlijk gebruik van ziekenhuisgoederen PROFIEL VAN DE SLACHTOFFERS PROFIEL VAN DE DADERS OORZAKEN VAN ZIEKENHUISCRIMINALITEIT HOOFDSTUK 2 INVOEREN VAN EEN EFFICIËNT PREVENTIEBELEID IN EEN ZIEKENHUIS ALGEMEEN BELEID HET PREVENTIEWIEL De vier hoofdaspecten van het preventiewiel Vragenlijst Preventiewiel HOOFDSTUK 3 EEN GECOÖRDINEERD BEVEILIGINGSBELEID ALS ONDERDEEL VAN HET PREVENTIEBELEID RISICOANALYSE Begripsomschrijving Kleurmethode BEVEILIGINGSONDERZOEK Personeelsenquête Procedure Begeleidende tekst Vragenlijst Registratie van incidenten De dubbele betekenis van de registratie van incidenten Invoeren van een registratieprocedure Vorm en inhoud van het registratieformulier Verwerking van de gegevens Het medisch geheim en de aangifte van misdrijven BEVEILIGINGSPLAN EVALUATIE EN BIJSTURING HOOFDSTUK 4 TECHNOPREVENTIEVE MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN ZIEKENHUISCRIMINALITEIT ATTITUDEVORMING STRUCTURELE MAATREGELEN Organisatorische maatregelen Begripsomschrijving Merken en fotograferen van waardevolle voorwerpen Sleutelbeheer Doktersbriefjes en -stempels Bewegwijzering Herkenbaarheid van de medewerkers Huishoudelijk reglement Versterken van de informele sociale controle Waardeberging Toegangscontrole Bijkomende organisatorische maatregelen Fysische en bouwkundige maatregelen

5 Deuren Ramen Lichtkoepels Keldergaten Verankering van elektronische apparaten Berging van goederen Compartimentering Plaatsen van sensoren Beveiligen van rolstoelen Elektronische maatregelen Alarmsystemen Camerabewaking of CCTV Meldingsmaatregelen HOOFDSTUK 5 VEILIGE PARKEERTERREINEN UITBOUWEN VAN EEN EFFICIËNT PARKEERBELEID Parkeerproblemen: verschillende probleemtypen Capaciteitproblemen Niet-capaciteitsproblemen Welke maatregelen kunnen genomen worden om parkeerproblemen op te lossen? Beeldvorming Parkeermaatregelen Concrete probleemstelling: Zijn organisaties als ziekenhuizen gemachtigd om wielklemmen te plaatsen bij foutief geparkeerde voertuigen? BEVEILIGINGSMAATREGELEN HOOFDSTUK 6 FIETSDIEFSTAL TIPS VOOR EEN DIEFSTALVEILIGE FIETSPARKEERVOORZIENING Aan te raden fietsparkeersysteem: een aanbindsysteem Gebruiksvriendelijkheid Antidiefstalbeveiliging Overkapping Sociale controle Duurzaamheid Bord met preventietips voor de gebruikers ANDERE ACTIES TER PREVENTIE VAN FIETSDIEFSTALLEN Fietsgraveeractie Wedstrijd HOOFDSTUK 7 AGRESSIE INLEIDING BEGRIPSOMSCHRIJVING POLITIONEEL OPTREDEN BIJ AGRESSIE PROCEDURES IN GEVAL VAN SLACHTOFFERSCHAP Strafrechterlijke Procedure Burgerlijke partijstelling OMGAAN MET AGRESSIE BINNEN HET ZIEKENHUIS De rechten en plichten van ziekenhuismedewerkers in geval van agressie Is het wettelijk toegelaten om tussen te komen bij een geval van agressie? Burgerarrest Hoe reageren op agressieve personen? De eigen houding De aanpak van frustratieagressie Hoe reageren op de aanwezigheid van wapens? Organiseren van trainingen HOOFDSTUK 8 BEWAKING HOOFDSTUK 9 WERKNEMERSCRIMINALITEIT

6 9.1 BEGRIPSOMSCHRIJVING Definitie Kenmerken Voorbeelden van werknemerscriminaliteit Signalen van werknemerscriminaliteit DE OORZAKEN VAN WERKNEMERSCRIMINALITEIT DE AANPAK VAN WERKNEMERSCRIMINALITEIT Preventiemogelijkheden Repressief optreden Straf(proces)recht Interne private conflictbeslechting...92 BIJLAGE I: VRAGENLIJST PREVENTIEWIEL BIJLAGE II: PERSONEELSENQUÊTE BIJLAGE III: REGISTRATIEFORMULIER BIJLAGE IV: JURIDISCHE WEGWIJZER VOOR SLACHTOFFERS VAN MISDRIJVEN INLEIDING VAN KLACHT TOT VONNIS Klacht indienen of aangifte doen Bij de politie Rechtstreeks bij de Procureur des Konings * Het proces-verbaal Het onderzoek kan op verschillende manieren worden afgesloten: Door middel van sepot Door buitengerechtelijke afhandeling van de zaak Door vervolging Door een vordering tot onderzoek INZAGE IN HET DOSSIER Opsporingsonderzoek* Wanneer? Hoe? Gerechtelijk onderzoek* Wanneer? Hoe? ENKELE ONDERZOEKSDADEN Autopsie* Onderzoek aan het lichaam HOE BEKOM IK SCHADEVERGOEDING? De dader vergoedt vrijwillig de schade Via de verzekering Langs gerechtelijke weg Uw klacht werd geseponeerd De verdachte wordt vervolgd Ik heb een vonnis. Wat nu? Schadefonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden Het gemeenschappelijk motorwaarborgfonds RECHTSHULP Bureau voor consultatie en verdediging (het pro-deo bureau) Justitiehuis Slachtofferonthaal bij het parket Huurdersbond Jongerenadviescentrum (JAC) Kinderrechtswinkel SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE STRAFRECHTSPLEGING WOORDENLIJST

7 BIBLIOGRAFIE

8 Inleiding Criminaliteit oefent een grote druk uit op de samenleving. Ook ziekenhuizen blijven er door hun open organisatiestructuur zeker niet van gespaard. Ze worden dagelijks geconfronteerd met allerhande vormen van criminaliteit. Daarom heerst er in de meeste ziekenhuizen een algemeen onveiligheidsgevoel, in het bijzonder bij het personeel. Een ziekenhuis is vooral een plaats waar mensen naartoe komen om te herstellen van hun ziekte. Het is een plaats waar iedereen zich veilig moet voelen. Om een veilige en rustige omgeving voor de patiënten, het personeel en de bezoekers te creëren, vereist kwalitatieve en klantgerichte zorgverlening een veiligheidscomponent. De veiligheid in het ziekenhuis is daarbij niet alleen een zaak van de directie maar vooral ook van iedere ziekenhuismedewerker, van hoofdarts tot onderhoudspersoneel. Om op een geïntegreerde wijze de onveiligheidsgevoelens en de risico s of kwetsbare elementen, eigen aan de ziekenhuizen te verminderen, is het noodzakelijk om na te denken over de invoering van een efficiënt preventiebeleid. Het boek is een handleiding voor alle verantwoordelijken, die beslissingen moeten nemen op het vlak van ziekenhuisveiligheid en een preventiebeleid moeten uitbouwen. Er wordt vooreerst een beeld geschetst van de problematiek. Daarnaast wordt op een eenvoudige manier beschreven hoe het ziekenhuis een efficiënt preventie- en beveiligingsbeleid kan invoeren. De waarde van het handboek zit vooral in de richtlijnen, mogelijke technieken en maatregelen, die worden aangereikt om de beveiliging in ziekenhuizen op een hoger niveau te brengen om zo de ziekenhuiscriminaliteit beter het hoofd te kunnen bieden. Wij hopen dat mede op basis van dit handboek de ziekenhuizen de noodzaak tot het ontwikkelen van een adequaat preventiebeleid inzien en met de beschikbare middelen meer effectieve maatregelen treffen. Het eerste hoofdstuk geeft een duidelijk en overzichtelijk beeld weer van het fenomeen ziekenhuiscriminaliteit. Dit hoofdstuk blijft vrij beschrijvend en theoretisch, maar een zekere basiskennis is noodzakelijk om het fenomeen te kunnen bestrijden. Zo worden er de oorzaken, de daders, de slachtoffers en de meest voorkomende vormen van deze criminaliteit nader toegelicht. Het tweede hoofdstuk behandelt de invoering van een effectief preventiebeleid in het ziekenhuis. Ieder ziekenhuis is anders daarom is het aangewezen per ziekenhuis een preventiebeleid op maat in te voeren. Aan de hand van het preventiewiel worden de verschillende stappen aangetoond die daartoe moeten worden doorlopen. Een gecoördineerd beveiligingsbeleid als onderdeel van het preventiebeleid is het onderwerp van het derde hoofstuk. Om te komen tot een gecoördineerd beveiligingsbeleid is het vooreerst van fundamenteel belang om de potentiële en actuele problemen in kaart te brengen aan de hand van een risicoanalyse. Daarnaast kan een beveiligingsonderzoek worden gevoerd met behulp van een personeelsenquête en een analyse van de registratie van de incidenten. 8

9 In het vierde hoofdstuk wordt een zo volledig mogelijk overzicht gegeven van alle technopreventieve maatregelen die genomen kunnen worden ter voorkoming van ziekenhuiscriminaliteit. De groep van maatregelen heeft enerzijds betrekking op het ontwikkelen van een veiligheidsattitude bij de ziekenhuismedewerkers, de patiënten en de bezoekers. Anderzijds worden structurele maatregelen voorgesteld volgens de OFEMtheorie. Hoofdstuk vijf handelt over veilige parkeerterreinen. De veiligheidsproblematiek op de parkeerterreinen van de ziekenhuizen is geen specifieke vorm van ziekenhuiscriminaliteit maar is er onrechtstreeks mee verbonden. Parkeerproblemen brengen vrijwel altijd overlast mee en uit slachtofferbevragingen blijkt dat ziekenhuismedewerkers de parking dikwijls als een onveilige plaats ervaren. Er wordt een antwoord geformuleerd op de vragen: Hoe een efficiënt parkeerbeleid uitbouwen en welke concrete beveiligingsmaatregelen kunnen worden genomen? Zijn organisaties als ziekenhuizen gemachtigd om wielklemmen te plaatsen bij foutief geparkeerde voertuigen? Fietsdiefstal in de omgeving van ziekenhuizen is helaas een veel voorkomend feit. Omdat het ontbreken van degelijke, diefstalveilige fietsparkeervoorzieningen en de nonchalance van de eigenaars van de fietsen de kans op fietsdiefstallen enorm vergroten, geven wij hieromtrent in hoofdstuk zes een aantal tips. Ziekenhuismedewerkers worden veel geconfronteerd met, voornamelijk, verbale agressie. Om de arbeidstevredenheid van de medewerkers te bevorderen is het belangrijk ook deze problematiek grondig door te lichten en aan te pakken. Hoofdstuk zeven biedt daarom een duidelijke kijk op de volgende onderwerpen: Hoe omgaan met agressie binnen het ziekenhuis? Wat zijn de rechten en plichten van ziekenhuismedewerkers in geval van agressie? Hoe reageren op agressieve personen? In hoofstuk acht worden de spelregels bondig beschreven die het ziekenhuis in acht moet nemen indien er beroep wordt gedaan op bewakingsagenten om, vb. de veiligheid op de parkings te garanderen of om in te staan voor het goede verloop van de toegangsprocedures. Werknemerscriminaliteit is een onderschatte vorm van criminaliteit, waarbij het ziekenhuis veel schade oploopt. In het laatste hoofdstuk leek het ons dan ook aangewezen iets dieper in te gaan op de aanpak van criminaliteit gepleegd door werknemers. In dit hoofstuk worden de kenmerken, signalen en oorzaken van deze criminaliteitsvorm beschreven. Tevens wordt besproken hoe ziekenhuizen werknemerscriminaliteit preventief en repressief kunnen aanpakken. 9

10 Hoofdstuk 1 Het fenomeen ziekenhuiscriminaliteit nader toegelicht 1.1 Begripsomschrijving Ziekenhuiscriminaliteit is een alomvattend begrip. Het slaat op alle vormen van criminaliteit die zich op het domein of binnen de morele verantwoordelijkheid van het ziekenhuis bevinden. 1 Het begrip heeft geen juridische betekenis maar enkel een territoriale betekenis en is uit de praktijk gegroeid. 1.2 Vormen van veelvoorkomende criminaliteit in ziekenhuizen In de praktijk worden Belgische ziekenhuizen vooral geconfronteerd met kleine criminaliteit. Toch kan in uitzonderlijke gevallen zware criminaliteit voorkomen. We vermelden drie gevallen: Het kan gebeuren dat een ruzie uit het milieu van de opgenomen patiënt binnen de ziekenhuismuren verder wordt uitgevochten. Het kan gaan om ernstig fysiek geweld en zelfs doodslag. Vooral het personeel van de dienst spoedgevallen kan hierbij in de brokken delen. Een tweede geval is de drugsproblematiek en de eventuele agressie die hiermee gepaard kan gaan. Vooreerst zijn in een ziekenhuis tal van verdovende en kalmerende middelen aanwezig die een grote aantrekkingskracht uitoefenen op verslaafden en waarvoor ze tot veel in staat zijn om ze in hun bezit te krijgen. Daarnaast is er de agressie die voortvloeit uit de afkickproblematiek. Ten derde is er de agressie die verbonden is met het ziektebeeld van sommige psychiatrische patiënten. De veel voorkomende criminaliteitsvormen kunnen we in vier groepen onderverdelen: Diefstal Vandalisme Agressie en geweld Oneigenlijk gebruik van ziekenhuiseigendommen Diefstal Ieder ziekenhuis wordt regelmatig geconfronteerd met diefstal. 2 Door de directe waarde en de het niet-persoonsgebonden karakter is vooral geld het voorwerp van diefstal. Handtassen worden meegenomen en ergens anders in of rond het gebouw achtergelaten. Portefeuilles worden dikwijls teruggevonden in de toiletten nadat het geld er is uitgehaald. Ook allerlei andere zaken, zoals juwelen, worden gestolen. Buiten de muren is 1 J. DEKLERCK, Ziekenhuiscriminaliteit: een integrale en positieve aanpak. In: Handboek Criminaliteitspreventie, Diegem, 1995, p Elektronische kopie, URL: 10

11 diefstal van fietsen en uit auto s een regelmatig terugkerend probleem. De kans op diefstal hangt nauw samen met de graad van anonimiteit in en rond het ziekenhuis, het aantal bezoekers en patiënten en hun verloop, en de invloed van de omgeving. De slachtoffers van diefstal zijn hoofdzakelijk de patiënten en de ziekenhuismedewerkers, bezoekers in veel mindere mate. Patiënten worden het meest bestolen in hun kamer. Personeelsleden vooral in de vestiaires of kleedkamers, waar goederen vaak onbewaakt en onbeveiligd worden achtergelaten. Nochtans gebeurt het ook op andere plaatsen: gangen, kleedkamers, koffieruimtes, cafetaria en dokterskabinetten. Het gaat altijd om plaatsen waar men spullen makkelijk eventjes onbewaakt achterlaat. Daarnaast is het ziekenhuis als organisatie ook vaak het slachtoffer van diefstal. Er zijn in een ziekenhuis zeer veel goederen die ten dienste staan van een ruimer publiek. Het is onmogelijk om alles in de gaten te houden. Zeer uiteenlopende ziekenhuiseigendommen worden gestolen. Het kan gaan om geld uit automaten, linnen, leeggoed, zeep, melk, boter, bestek, wc-papier, spiegels, planten, kerstversiering, revalidatiemateriaal, medicatie,... alles wat bruikbaar, draagbaar of makkelijk te verstoppen is, komt in aanmerking om het doelwit van dieven te zijn. 3 De daders van diefstal moeten we eerst en vooral onder de bezoekers en het personeel zoeken. Vermits ze vooral bezig zijn met hun ziekte komen patiënten bijna nooit naar voren als dader. Een uitzondering hierop is de diefstal van medicatie door opgenomen verslaafden. Daarnaast kiezen soms ook buitenstaanders ziekenhuizen als hun actieterrein. Ze hebben geen andere band met het ziekenhuis dan dat dit hun werkterrein is. Het gaat om een kleine groep die nochtans een zeer nefaste invloed kan hebben. Binnen de categorie diefstal hebben we ook de problematiek van de diefstal van doktersbriefjes en -stempel. Dit heeft vooral te maken met de drugsproblematiek, i.c. de verslaving aan verdovende of kalmerende middelen. Hiermee is veel geld gemoeid, en de diefstallen gebeuren vooral door verslaafden enerzijds en (semi-)professionelen anderzijds. De doktersbriefjes en -stempels worden vooral gestolen uit consultatieruimtes van dokters, die zelfstandig in het ziekenhuis functioneren Vandalisme Vandalisme is het met opzet beschadigen van goederen die tot iemand anders of tot de gemeenschap behoren. Deze vorm van ziekenhuiscriminaliteit is veel zichtbaarder dan diefstal maar vormt een veel kleiner probleem. Beschadigingen en graffiti springen in het oog van de bezoekers, de patiënten en de personeelsleden en kan een negatieve beeldvorming betekenen voor het ziekenhuis. Het verwijderen of herstellen is meestal niet eenvoudig en neemt veel tijd in beslag. 3 J. DEKLERCK, Ziekenhuiscriminaliteit: een integrale en positieve aanpak. In: Handboek Criminaliteitspreventie, Diegem, 1995, p

12 Alles kan doelwit worden van vandalisme. Toch zijn bepaalde plaatsen veel kwetsbaarder dan andere. In het ziekenhuis krijgen vooral de liften het zwaar te verduren. Toiletten worden met opzet vervuild en besmeurd. Ook signalisatieletters en pictogrammen zijn gemakkelijke doelwitten. 4 Daarnaast kan zowat alles in het ziekenhuis beschadigd worden: het meubilair, de automaten, de brandblussers. Buitensmuurs is de beschadiging van auto s, fietsen en de beplanting het meest voor de hand liggend. Daderschap bij vandalisme hangt nauw samen met de houding van niet-betrokkenheid of onachtzaamheid in het algemeen, of een tekort aan respect voor gemeenschappelijke eigendommen. De anonimiteit van de ziekenhuisomgeving verhoogt de kans op opzettelijke beschadigingen Agressie en geweld 5 De notie agressie en geweld beslaat een ruim spectrum aan daden. Het kan gaan van verbaal geweld, schelden of verwijten, fysieke bedreiging tot daadwerkelijk fysiek geweld al dan niet met wapens. Concreet hebben ziekenhuizen vooral te kampen met verbale agressie en licht-fysiek geweld. Daders kunnen gezocht worden bij patiënten, bezoekers en buitenstaanders. De meeste problemen blijken zich te situeren in de eerstehulpafdelingen en psychiatrische afdelingen. Het gaat meestal om opnames van agressieve patiënten of van patiënten in agressief gezelschap. Soms komt agressie ook voor bij bezoekers. Zo kan het weigeren van de bezoek na het sluitingsuur ook aanleiding geven tot verbale agressie. Een aparte categorie zijn de diverse vormen van seksueel geweld. Het gaat hier vooral om ongewenste intimiteiten, bijvoorbeeld tussen personeelsleden onderling of tussen een personeelslid en een patiënt of een bezoeker. Daarnaast kiezen buitenstaanders soms de ziekenhuizen als doelwit voor bepaalde vormen van seksuele agressie (vb. exhibitionisme) of wordt de onmiddellijke ziekenhuisomgeving door de medewerkers in avond- of nachtdienst vaak als bedreigend ervaren, ook als er nog nooit noemenswaardige problemen geweest zijn Het oneigenlijk gebruik van ziekenhuisgoederen Goederen in en om het ziekenhuis kunnen worden gebruikt voor doelen waarvoor ze niet bedoeld zijn. Ze worden echter niet gestolen of ontvreemd. Meestal gaat het om gebruik voor persoonlijke doeleinden van burotica, vb. kopieermachines en telefoontoestellen, of het versturen van persoonlijke briefwisseling. 4 Elektronische kopie, URL://www.medietheek.thinkquest.nl 5 Elektronische kopie, URL: 6 J. DEKLERCK, Ziekenhuiscriminaliteit: een integrale en positieve aanpak. In: Handboek Criminaliteitspreventie, Diegem, 1995, p

13 Bij vele instellingen houdt men hier een zekere vorm van tolerantie aan. Men laat het oogluikend toe, zolang het maar binnen de grenzen blijft. Deze grenzen worden bepaald door de intentionaliteit en de systematiek waarmee iemand handelt. Toch is het moeilijk te controleren en een doorgedreven controle kan het sociale klimaat ernstig verstoren. Deze vormen van criminaliteit komen het meest voor in ziekenhuizen. Het zijn deze vormen waar iedereen dader of slachtoffer kan van zijn. Het zijn ook deze criminaliteitsvormen die met relatief weinig extra middelen kunnen bestreden worden, en waarbij het voeren van een intern preventiebeleid heel wat vruchten kan opleveren Profiel van de slachtoffers Het is zeer moeilijk om een éénduidig slachtofferprofiel op te stellen: iedereen die het ziekenhuis betreedt, zowel personeelsleden, als patiënten of bezoekers, kan het slachtoffer worden van één of ander criminaliteitsvorm. Ieders portefeuille of fiets kan worden gestolen. Waar of wanneer is onvoorspelbaar. Het kan overal en altijd gebeuren. Toch zijn bepaalde groepen meer kwetsbaar dan andere. Enerzijds zijn de patiënten de grootste slachtoffergroep van diefstallen. Zij komen naar het ziekenhuis om geholpen te worden en nemen vanuit deze gemoedsgesteldheid onvoldoende voorzorgen voor de veiligheid van hun goederen. Anderzijds zijn vooral het verplegend personeel van de spoedafdeling en de onthaalmedewerkers het slachtoffer van agressie. 1.4 Profiel van de daders De dadergroep is zeer ruim en kunnen we in vier groepen onderverdelen. Ieder van ons kan wel eens als dader betrokken zijn bij vormen van kleine criminaliteit als de omstandigheden dat in de hand werken. De verleiding kan bijvoorbeeld zeer groot zijn om naamloos rondslingerend geld in de gang mee te nemen. Of iemand die het gevoel heeft dat hij te hard moet werken en te weinig betaald wordt, zal vlugger de neiging hebben om zich extralegale voordelen te verschaffen (vb. het meenemen van thuis bruikbaar klein materiaal, telefoneren en kopiëren op het werk). Deze eerste groep van daders hangt nauw samen met erg drempelverlagende omstandigheden. De tweede groep van daders zijn de gelegenheidsdieven. Gelegenheidsdieven schrikken niet terug van een criminele daad als de gelegenheid zich voordoet, zonder er echt naar op zoek te gaan. Denk bijvoorbeeld aan iemand die per toeval een kamer binnenstapt, waar niemand aanwezig is en er een polshorloge meeneemt. Een verdere stap is wanneer iemand meer systematisch te werk gaat. De systematische gelegenheidsdief zoekt doelbewust gelegenheden op waar iets te stelen valt. Hij houdt kamers en vestiaires in de gaten en slaat zijn slag wanneer die even verlaten zijn. Ten slotte hebben we te maken met personen die erg professioneel te werk gaan. Ze gaan goed voorbereid, systematisch en heel doelgericht te werk en hebben meestal goed voor ogen wat ze buit willen maken. Tot deze groep van daders behoren diegenen die zich als werkmannen verkleden om medische apparatuur of computers te bemachtigen. 8 7 J. DEKLERCK, Ziekenhuiscriminaliteit: een integrale en positieve aanpak. In: Handboek Criminaliteitspreventie, Diegem, 1995, p J. DEKLERCK, Ziekenhuiscriminaliteit: een integrale en positieve aanpak. In: Handboek Criminaliteitspreventie, Diegem, 1995, p

14 Vermits het onmogelijk is om een eenduidig daderprofiel op te stellen, kunnen we stellen dat elke persoon die de instelling betreedt, kan worden gezien als een potentiële dader van misdrijven: patiënten, bezoekers, 9 ziekenhuismedewerkers, leveranciers,.... Omtrent het daderprofiel bestaan tal van misvattingen. Vaak denkt men dat patiënten en bezoekers verantwoordelijk zijn voor de meeste ziekenhuiscriminaliteit. Dit klopt voor sommige criminaliteitsvormen (vb. vandalisme), doch uit onderzoek blijkt dat het personeel verantwoordelijk is voor het merendeel van de criminaliteit gepleegd in ziekenhuizen Oorzaken van ziekenhuiscriminaliteit Het is niet gemakkelijk om een precieze oorzaak aan te geven voor het plegen van ziekenhuiscriminaliteit. Over het algemeen wordt aangenomen dat de criminaliteit in ziekenhuizen, zoals in alle openbare instellingen, beïnvloed worden door de algemene criminaliteitstendensen. Het criminaliteitsbeeld in verzorgingsinstellingen vormt met andere woorden een afspiegeling van het criminaliteitsbeeld binnen de maatschappij. Toch neemt men aan dat er een aantal factoren zijn, specifiek voor ziekenhuizen, die het criminaliteitsrisico beïnvloeden. 11 De meeste ziekenhuizen zijn zeer groot en hebben een open structuur te wijten aan de grote en steeds wisselende bezoekersstromen. Elke persoon kan op om het even welk ogenblik binnen en buiten lopen zonder dat hem naar de intenties van z n bezoek gevraagd wordt. Dit komt onder andere door het feit dat het personeel veelal in een ploegensysteem tewerkgesteld is, wat de anonimiteit van de instelling verhoogt er ervoor zorgt dat bezoekers steeds minder worden geconfronteerd met een of andere vorm van sociale controle. Naast de open structuur van de instelling speelt ook de kwetsbaarheid van het slachtoffer een rol bij het tot stand komen van criminaliteit in het ziekenhuis. Patiënten komen naar het ziekenhuis om geholpen te worden en zijn vooral met hun ziekte bezig zodat ze onvoldoende oog hebben voor de veiligheid van hun goederen. Ten derde vormt de aard van het ziekenhuis een oorzaak van het plegen van criminaliteit. Het spreekt voor zich dat een klein plattelandsziekenhuis gemakkelijker te beveiligen is dan een grootstedelijk ziekenhuis. Immers: hoe groter het ziekenhuis, hoe groter de anonimiteit. Ook de bouwkundige situatie kan per instelling sterk verschillen, wat eveneens implicaties heeft voor de omvang van de criminaliteit. Zo is een ziekenhuis met veel in- en uitgangen moeilijk te controleren. 9 Elektronische kopie, URL:http://www.veilig.nl 10 J. CLAEYS, Ziekenhuiscriminaliteit en de geïntegreerde preventie ervan. Universiteit Gent, academiejaar , p J. CLAEYS, Ziekenhuiscriminaliteit en de geïntegreerde preventie ervan. Universiteit Gent, academiejaar , p

15 Ten slotte kan men stellen dat de ligging van het ziekenhuis een rol speelt. Zo blijkt uit onderzoek dat ziekenhuizen die in het stadscentrum gelegen zijn meer met criminaliteit geconfronteerd worden dan instellingen aan de stadsrand J. CLAEYS, Ziekenhuiscriminaliteit en de geïntegreerde preventie ervan. Universiteit Gent, academiejaar , p

16 Hoofdstuk 2 Invoeren van een efficiënt preventiebeleid in een ziekenhuis In de meeste ziekenhuizen is er weinig of geen sprake van een systematisch preventiebeleid: criminele feiten worden niet, onvoldoende of onnauwkeurig geregistreerd; er worden geen, onvoldoende of willekeurige preventiemaatregelen getroffen; meestal worden er geen preventiebudgetten voorzien; er worden geen voltijdse securitymanagers aangenomen; preventie komt niet of nauwelijks ter sprake op bestuursvergaderingen; er is een gebrek aan samenwerking met de plaatselijke politiediensten. 13 We definiëren criminaliteitspreventie in ziekenhuizen als het geheel van houdingen en gedragingen, die samen de objectieve criminaliteit doen dalen en het subjectieve veiligheidsgevoel doen stijgen, zodat de persoonlijke levenskwaliteit verhoogt en de criminaliteit in de ziekenhuisomgeving minder kans krijgt. 14 Deze houdingen en gedragingen moeten vorm krijgen door de invoering van een preventiebeleid. Een integraal preventiebeleid integreert onder meer het basisklimaat van de instelling, en verbindt de kwaliteit van het leefklimaat binnen het ziekenhuis met mogelijke problemen op het vlak van kleine criminaliteit. Preventie heeft alles te maken met een gezonde leefsfeer, en kan niet los worden gezien van de totale kwaliteit van de instelling. Het is belangrijk dat de medewerkers daadwerkelijk zien dat het management bezorgd is en investeert, niet noodzakelijk in termen van geld, in een veilige werkomgeving. Waarom kiezen voor preventie om de criminaliteit in het ziekenhuis aan te pakken? Preventie wil de oorzaken weg, en wil niet alleen de straf van de dader! Preventie houdt rekening met de periode vóór het misdrijf. Preventie gaat uit van een veelheid aan actoren, rekent op de medewerking van alle ziekenhuismedewerkers bij de aanpak van de criminaliteit en steunt niet enkel op het strafrecht en de politiediensten. Preventie kijkt naar het slachtoffer, de situatie en de dader. 15 Ieder ziekenhuis is anders daarom is het aangewezen per ziekenhuis een preventiebeleid op maat in te voeren. Het zijn uiterst complexe organisaties en verschillen onderling enorm naar grootte, bouwkundige indeling, toegankelijkheid, heersende onveiligheidsgevoelens, zelfwaakzaamheid van de medewerkers. De openheid van de instellingen als gevolg van de klantgerichte werkwijze en het dikwijls veranderende personeelsbestand, de onbetrokkenheid van de ziekenhuismedewerkers en de lage aangiftebereidheid zijn een serieuze rem op het ontwikkelen van een preventiegeest. 13 J. DEKLERCK, Ziekenhuiscriminaliteit: een integrale en positieve aanpak. In: Handboek Criminaliteitspreventie, Diegem, 1995, p G. CARRETTE, Fundamenten van preventie. Gent, onuitgegeven, 2002, p G. CARRETTE, Fundamenten van preventie. Gent, onuitgegeven, 2002, p

17 2.1 Algemeen beleid Het preventiebeleid moet vervat zijn in het algemene beleid van het ziekenhuis. 16 Het algemeen beleid van een organisatie kan uitgesplitst worden in verschillende vormen van beleidsplanning (personeelsbeleid, financieel en economisch beleid,...) die vaak rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met het item veiligheid en preventie. Zo kan er in het personeelsbeleid via het voeren van functioneringsgesprekken gepeild worden naar het zich al dan niet veilig voelen van het personeel. Het personeelsbeleid dient vanzelfsprekend alle aspecten van sociale veiligheid te bevatten. Maatregelen op vlak van preventie en veiligheid brengen dikwijls een kost met zich mee en kunnen daarom niet los worden gezien van het financieel beleid van de instelling. Via een beveiligingsbeleid kan worden gesteld dat er op een systematische en doeltreffende manier aandacht moet worden besteed aan sociale veiligheid, vormgegeven door een beveiligingsbeleidsplan. Een beveiligingsbeleid kan worden uitgewerkt aan de hand van een aantal criteria: de aanwezigheid van onveiligheidsgevoelens, het daadwerkelijke slachtofferschap, de wensen van het personeel. Zo dient men een duidelijk en samenhangend geheel van maatregelen met lange termijndoelstelling te formuleren en inzicht te krijgen in de risico s en de problemen die zich in het ziekenhuis voordoen. Deze gegevens kan men verzamelen door middel van een risicoanalyse (o.a. kleurmethode) of het uitvoeren van een beveiligingsonderzoek (door participerende observatie, een personeelsenquête,...). 2.2 Het preventiewiel Het preventiewiel is de basis voor de invoering van een preventiebeleid in de instelling. Het is een hulpmiddel waarmee die factoren in beeld worden gebracht, welke noodzakelijk zijn om objectieve en subjectieve veiligheid van mensen en middelen binnen een instelling te realiseren. 16 I. MATTHYS, Ziekenhuiscriminaliteit. Sint-Niklaas, mei 2002, p

18 2.2.1 De vier hoofdaspecten van het preventiewiel Het preventiewiel bestaat uit vier hoofdaspecten die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: het beveiligingsbeleid, de beveiligingsorganisatie, de technopreventieve maatregelen en de beveiligingscultuur. Elk aspect vormt een onmisbaar onderdeel in het preventiebeleid en veranderingen in een aspect heeft gevolgen voor de andere aspecten. 1. Beveiligingsbeleid: de noodzaak van een visie en een plan Zonder een duidelijk samenhangend geheel van maatregelen en een expliciete langetermijndoelstelling blijven beveiligingsmaatregelen gemakkelijk incidentele lapmiddelen waarvan het rendement twijfelachtig is. De grondslag voor een beveiligingsbeleid is een goed inzicht in de risico s die de organisatie loopt en een inzicht in de actuele problemen. De invoering van een beveiligingsbeleid gebeurt in verschillende fasen: 1. Inventariseren van potentiële en actuele problemen met behulp van een risicoanalyse. Daarin worden systematisch de risico s in kaart gebracht. In hoofdstuk 3 wordt de risicoanalyse nader toegelicht. 18

19 2. Een beveiligingsonderzoek door middel van participerende observatie, personeelsenquête of analyse van de incidentmeldingen (registratieformulier). In hoofdstuk 3 worden de personeelsenquête en de registratieprocedure nader toegelicht. 3. Analyseren van de verzamelde feiten en meningen. 4. Keuze bepalen: maatregelen en middelen bepalen. 5. Ontwikkelen van een plan. Een instelling dient een beveiligingsbeleidsplan op te stellen, waarin een visie op beveiliging en de te nemen maatregelen en de beschikbare middelen zijn vastgelegd. 6. Uitvoeren van de besluiten. 7. Evaluatie en bijsturing van de besluiten. 2. Beveiligingsorganisatie De beveiligingsorganisatie bevat twee deelaspecten: de beveiligingsstructuur en het beveiligingsproces. 2.1 Beveiligingsstructuur Securitymanagement zou een onderdeel van het riskmanagement moeten zijn. Alle verpleeginstellingen hebben reeds een safetyverantwoordelijke, waarom dan geen securityverantwoordelijke? Het aanduiden van een beveiligingsverantwoordelijke is een onderdeel van een goed preventiebeleid. Voor iedereen moeten de taken, de verantwoordelijkheden en de positie binnen de organisatie van deze functionaris duidelijk zijn. Het is ook noodzakelijk om een positief klimaat van samenwerking met de politiediensten uit te bouwen. In veel gevallen worden de politiediensten voor het eerst gecontacteerd nadat er zich bepaalde onregelmatigheden hebben voorgedaan. Nochtans is het aangewezen om de politiediensten reeds in een veel vroeger stadium bij de ziekenhuisbeveiliging te betrekken. Zo kunnen op voorhand concrete afspraken worden gemaakt. In de eerste plaats is het aangewezen om dat er bij de betreffende diensten vaste contactpersonen worden aangesteld. De contactpersoon bij de politie kan, als deskundige, de vergaderingen met betrekking tot veiligheid in het ziekenhuis bijwonen. Tevens kan hij/zij een belangrijke inbreng hebben in technische aangelegenheden in verband met criminaliteitsbestrijding, opleiding en sensibilisering van de ziekenhuismedewerkers en bij de invoering van een vast registratieformulier. Tevens kunnen er afspraken gemaakt worden over het al dan niet dragen van een uniform tijdens een criminaliteitsonderzoek in het ziekenhuis om te vermijden dat geüniformeerde agenten onveiligheidsgevoelens zouden teweegbrengen Beveiligingsproces Elke organisatie heeft behoefte aan vaste regels, procedures en voorschriften. Dergelijke vaste routines voorkomen dat er voortdurend moet worden overlegd en geïmproviseerd in situaties waarin snel en efficiënt optreden gewenst is. Ze bevorderen tevens de bewustwording bij de medewerkers inzake de problematiek rond beveiliging. Voorbeelden van afspraken en procedures zijn: 17 J. CLAEYS, Ziekenhuiscriminaliteit en de geïntegreerde preventie ervan. Universiteit Gent, academiejaar , p

20 procedure bij alarmering procedure met betrekking tot patiënten die weglopen uit het ziekenhuis duidelijke afspraken over toegangs- en sleutelbeheer vastgelegde taken en bevoegdheden voor het beveiligingspersoneel procedure over het plaatsen van wielklemmen procedure voor het beveiligen van patiëntengegevens registratieprocedure 18 Procedures dienen enerzijds duidelijk, bekend en controleerbaar te zijn en anderzijds de nodige flexibiliteit te laten. De procedures moeten voor de ziekenhuismedewerkers werkbaar en eenvoudig uit te voeren zijn. Regels om de regels stuit op weerstand en zal tot nog meer chaos leiden. Er moet met ander woorden een evenwicht zijn tussen de beveiliging en de leefbaarheid in het ziekenhuis. 3. Technopreventieve maatregelen De vier deelaspecten van de technopreventieve maatregelen: organisatorische, fysische, elektronische en meldingsmaatregelen, komen in hoofdstuk 4 uitvoerig aan bod. 4. Beveiligingscultuur De beveiligingscultuur is opgebouwd uit de deskundigenbevordering en de preventiehouding. 4.1 Deskundigenbevordering: opleiding, instructie, voorlichting Een beveiligingssysteem is afhankelijk van de mate waarin iedereen weet wat er gedaan moet worden. Medewerkers dienen vanaf hun binnenkomst goed geïnstrueerd te zijn over de maatregelen en de daarbij vereiste attitude. Regelmatige informatiebijeenkomsten over risico s, voorvallen en gedragsregels dient het informatieniveau en de alertheid bij het personeel op peil te houden. 4.2 Preventiehouding: naleving, signalering, controle De attitude van de directie en de medewerkers vormt zowel het sluitstuk als het begin van een goed beveiligingssysteem. Het gaat hier om de cultuurkant van het preventiesysteem: de waarden en normen, de ingesleten gedragingen en het voorbeeldgedrag van de kernfiguren in de organisatie. Zo n preventiecultuur kan blijken uit: de discipline waarmee voorschriften worden nageleefd de signalering van fouten van medewerkers, bezoekers en patiënten (sociale controle) de alertheid waarmee men op incidenten reageert regelmatige controle op de naleving van de procedures Attitudes zijn soms zeer hardnekkig en moeilijk te veranderen omdat ze deel uitmaken van het werkklimaat. Door herhaaldelijke sensibiliseringsacties kunnen ze langzaam maar zeker worden aangepakt. 18 I. MATTHYS, Ziekenhuiscriminaliteit. Sint-Niklaas, mei 2002, p

Preventie ziekenhuiscriminaliteit

Preventie ziekenhuiscriminaliteit Preventie ziekenhuiscriminaliteit Een ziekenhuis is een instelling die in de eerste plaats instaat voor een kwalitatieve zorgverlening. Mensen die ziek of behoeftig zijn, vinden hier een rustige omgeving

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Format Agressie en Geweld, Arbocatalogus UMC s. Februari 2010

Format Agressie en Geweld, Arbocatalogus UMC s. Februari 2010 Format Agressie en Geweld, Arbocatalogus UMC s NFU 10.1672 1 2 Format Agressie en Geweld, Arbocatalogus UMC s 1. Het risico...4 2. Doelgroepen...4 3. Wettelijk kader...4 4. Ambitieniveau UMC s...6 5. Maatregelen

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL. gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL. gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL gemeente Rotterdam 2 Geweldsprotocol gemeente Rotterdam Inhoudsopgave INLEIDING EN LEESWIJZER 5 1. HANDELEN NA HET INCIDENT 7 1.1 HANDELEN IN DE EERSTE 48 UUR 7 1.2 HANDELEN

Nadere informatie

Een veilige school voor iedereen!

Een veilige school voor iedereen! Een veilige school voor iedereen! Inhoudsopgave 1. Woord vooraf...3 2. Visie, doelen en uitgangspunten...4 3. Wettelijk kader...5 4. Planmatige aanpak...6 5. De huidige situatie...9 6. Coördinatie veiligheid...

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle Woord vooraf Voor u ligt het format fysieke en sociale veiligheid. Elke school van Stichting Allure kan dit veiligheidsplan

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies

Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies f Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies in het verpleeg- en verzorgingshuis Universitair Medisch Centrum Utrecht Disciplinegroep Verplegingswetenschap J. Zweers-de Groot

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Programma Veilige Publieke Taak

Handreiking Agressie en Geweld. Programma Veilige Publieke Taak Handreiking Agressie en Geweld Programma Veilige Publieke Taak Handreiking agressie en geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Deel I Algemeen Eenduidigheid van aanpak. Wat is agressie

Nadere informatie

Gemeentelijke administratieve sancties. Gas-bemiddeling: leidraad

Gemeentelijke administratieve sancties. Gas-bemiddeling: leidraad Gemeentelijke administratieve sancties Gas-bemiddeling: leidraad Vademecum uitgevoerd in opdracht van POD Maatschappelijke Integratie, Dienst Grootstedenbeleid Anspachlaan 1 (14de verdieping), 1000 Brussel

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Gebruik, bereik en draagvlak C.J. Maas-de Waal Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, april 2006 Het Sociaal

Nadere informatie

Beleid Omgaan met Agressie en Geweld

Beleid Omgaan met Agressie en Geweld Beleid Omgaan met Agressie en Geweld Gemeente Arnhem Versie - Oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en Doel 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 2. Uitgangspunten beleid agressie en geweld 4 2.1 Definitie

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Preventief werken aan verkeersveiligheid

Preventief werken aan verkeersveiligheid Preventief werken aan verkeersveiligheid Een leidraad voor steden en gemeenten Helmut Paris Stephan Van den Broucke KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Onderzoeksgroep voor Gezondheidspsychologie 2006 Inhoudsoverzicht

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Hanneke van Ballegooij Erasmus Universiteit Rotterdam Masterscriptie Criminologie Scriptiebegeleiders: Hans van der Veen en Clarissa Meerts 8-12-2010

Hanneke van Ballegooij Erasmus Universiteit Rotterdam Masterscriptie Criminologie Scriptiebegeleiders: Hans van der Veen en Clarissa Meerts 8-12-2010 2010 The Stakes are High (Tech) Een onderzoek naar de verdeling van risico s en verantwoordelijkheden van high-tech criminaliteit gericht op financiële instellingen Hanneke van Ballegooij Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Handreiking Security Management. www.vrom.nl

Handreiking Security Management. www.vrom.nl Handreiking Security Management www.vrom.nl Handreiking Security Management Den Haag, juni 2008 02 03 Inhoudsopgave Voorwoord 05 Leeswijzer 07 Stappenplan 07 1. Inleiding Security Managementsysteem 09

Nadere informatie

Presentie als preventie!

Presentie als preventie! Scriptie Presentie als preventie! KORT Ruth De Meersseman is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Maatschappelijk werk. Tijdens haar stage in een beschutte werkplaats merkte Meersseman

Nadere informatie

FACULTEIT. de politie: politiezone Gent. tens Nele. door Mert (00707617) Promotor:

FACULTEIT. de politie: politiezone Gent. tens Nele. door Mert (00707617) Promotor: FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID de Agressiee tegen politie: perceptie van politieambtenarenn binnen politiezone Gent. Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master in de criminologische wetenschappen

Nadere informatie

De Camera de Baas. Aanbevelingen voor de gebruiker van camerasystemen voor overvalbestrijding

De Camera de Baas. Aanbevelingen voor de gebruiker van camerasystemen voor overvalbestrijding De Camera de Baas De Camera de Baas Aanbevelingen voor de gebruiker van camerasystemen voor overvalbestrijding Dit is een uitgave van de Stuurgroep Overvalcriminaliteit van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie