T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna"

Transcriptie

1 T GIBOKE D R I E M A A N D E L I J K S E N I E U W S B R I E F U I T G E G E V E N D O O R D E O U D E R V E R E N I G I N G VA N G I B O M A R I A B U R G april 09 INHOUD Opzij opzij opzij... Voorwoord van onz dircti: D plann van onz niuwbouw zijn onlangs voorgstld op d informativrgadring van d gmt. Er staat ons mooi, niuw school t wacht. Omdat d gmt rking wil houd mt kl trcht opmrking voortvloid uit di vrgadring, zijn nu d allrlaatst ondrhandling mt d bouwhr aan d gang. Daarna kunn w hoplijk, als alls god gaat, vrhuiz tijds d grot vakanti. Dz priod zal nit altijd v makklijk zijn, maar z is wl tijdlijk. Andrhalf jaar na d vrhuizing kunn w mt zijn all git van d niuw school. Ht schooltam d dircti ws idr vrolijk Pas! Ht zsd lrjaar kwam dit schooljaar al vrog in paasstmming: d jongs misjs van mstr Luc hbb in d klas aantal ir uitgbrod dag na dag ht uitkom van d kuiks gobsrvrd. All klaskipp, waarvan Carli Maurann r op d foto tj vasthoud, zull zorgzam god thuis krijg, bij d gzinn van onz kindr. Niuw jong lv in d school, dat sam mt ons uitkijkt naar aangaam voorjaar zonnig zomr. Vrolijk Pas idr! N I E U W S B R I E F PA G I N A 1 D sopmama s Koffistop KLAS KIPPEN!

2 KOFFIE STOP Wat hbb w wr vl glrd ht voorbij trimstr. Maar school draait pas écht op voll tor als w ook grgld naar lkaar luistr, mt lkaar spl, onz oudrs uitnodig én... fst vir! Op dz tw pagina s gv w ovrzicht van al wat r d voorbij dri maand in rond d school t blv was. KOFFIE STOP Kaat (4b), Fi (2b) Laura (3b) ton hun slën. W zijn ht misschi al btj vrgt, maar in januari was ht zo stkoud dat d snuw hl wk aangvror blf, zodat all kindr mt d sl naar school kond kom. Ht wrd stmmig gglij gjol op d splplaats. In dzlfd ijswk vond voor ht rst ook onz krstboomvrbranding plaats: ontmoting tuss oudrs, lrling schooltam. Kindr zong lidjs musicrd, aan d toog vrorbrd papa s, mama s, oma s opa s borrl of chocomlk. Dit initiatif bracht zo maar vtjs 750 uro in ht laatj voor Ninafri, initiatif dat d inwonrs van Nigr wil hlp mt zuivr watr andr basisvoorziing niuws Kindr lrkracht ztt op d national Koffistopdag vrijdag 6 maart potj koffi doosj kokjs klaar. Mama s papa s di hun spruit af kwam hal, kond zo op d splplaats koffitj slurp of kokj krak. D opbrgst gaat naar Brodrlijk Dl. Lifst 940 van dz Koffistops vond di dag in hl Vlaandr plaats. Knap dat w aan dit mooi initiatif kond bijdrag. En wi wt gaan di kindr nu thuis voor mama papa ook s d koffi ztt. Opbrgst van d GIBO-koffistop: 207 uro! mr info ovr Koffistop: (www.ninafri.b) Tlxxxxxxxxxx ********* Chck grgld d wbsit J vindt r stds niuw ding ovr wat r in d school rilt zilt. Zo zi j r al pak foto s ovr d carnavalstot van dit jaar, én laadt lk klas grgld foto s vrslagjs op ovr wat r in d lss gburt. Zo zi j ondr klasgbur bij 2kb zlfs grappig filmpj van dansd klutrs, tijds ht grootoudrfst. N I E U W S B R I E F P A G I N A 2

3 Jok, Annick, Cathrin, Magda, Kristi Els zijn d zs mama s di ons d voorbij jar hrsgymnastik bzorgd op d jaarlijks quiz van d oudrvriging. Z dd dit onlangs voor d laatst kr zok natuurlijk opvolgrs. Trouws: d quiz vrlip op rolltjs want ht thma dat d dams dit jaar koz, luidd: alls op wiltjs. Motormrk zok, lidjs ovr carwash hrkn, ht was nit altijd makklijk r wrd bst wl wat gfotrd. Nit bij d plog Laatkomrs, want dz quizzrs slaagd r mt 96 punt in all andr tams achtr zich t lat. Twd wrd d Brinbrkrs, drd plog was Joancha. Proficiat aan idr. Na d quiz wrd mt aartsmoilijk limbo-opdracht d sfr aangzwgld, want r kon nog gfuifd word. Di fuif duurd tot in d vrog uurtjs. Ht tam van sopmama s draait op voll tor. Ht voorbij trimstr wrd maandlijks op vrijdag grot ktls sop in d rftr uitgschpt, om onz kindr tijds d middagpauz mt warm gvol d splplaats op t stur. D mama s ( papa s!) brid tlks ht sopmomt god voor, zodat d smaakjs op topnivau blijv. All kindr bracht tlks zélf hun sopkom m. Volgd wintr wr? Wij van 1b ging aan d slag mt pot lpl maakt fantasisop. Hirondr voorbldj. SOEP: sop in d rftr. z dat Sinds dcmbr is r l m. Maar wat als sopkom lp dan k mo nm ool dr sch kin d All will, krijg z van p so h ns toc rg dan mo s z z vrgt? Als. Daar bginn kom di sop mak rs oud mig. Som aar l. lp ool rn ijd is, ruikt d hl sch nsop, brocaan. Als ht dan tst pan. Er is al tomat rot rg sup in t aak gm dt t van. wor ch p r so D git gwst. En d kindr coli- pomposop Mrl Byr - Yoni Dochz Stinkkoksop door Mtt-Mar Sldrayrs, 1B 5A N I E U W S B R I E F PA G I N A 3

4 I T D E K L A S S E N niuws U Rara, wi zit r achtr dz gkk maskrs? Ht zijn d jongs misjs van 2b. Zij hbb voor d carnavalpriod maskrs in lkaar gknutsld op basis van grot. Zo wt z nu prfct ho sla, radijs, vkl, sldr zuurkool ruit zi. Nooit gdacht dat grot zo lachwkkd kond zijn! In ht zsd lrjaar krg onz kindr ls ovr strss : onbkd lrkracht stapt d klas binn, sommrd d lrling blaadj papir t pakk want r zou moilijk blangrijk tots ovr Frans grammatica volg. Grozmos zuw in d klas... tot blk dat ht allmaal np was. Wat julli nt hbb gvold, dàt is strss, zo luidd d samvatting van dz spannd minut. D strssls was maar één van d ti xtra uurtjs in ht kadr van ht MEGA-projct: Mijn Eig God Antwoord (MEGA) lrt kindr omgaan mt d valkuil van d maatschappij van vandaag: nit all strss, maar ook rok drugs, cybrpst andr mindr luk ding in d wrld. Voor d ls ovr drugs kwam bijvoorbld politiagt andr vrtll in d klas. Bdoling is nit d aankomd jongr all op ht ngativ t wijz, maar z vooral t lr ho z op di sluimrd risico s mot ragr: ho z dus hun ig god antwoord kunn formulr in snl vrandrd wrld. Tlxxxxxx ********* J kan nit vrog gog bginn mt ht ontdkk van kunst cultuur. Onz lrling van ht rst lrjaar trokk in januari naar ht Koninklijk Musum voor Schon Kunst in Antwrp. Z at hun botrhammtjs op d trapp (dat mag natuurlijk nit in di prachtig zal) trokk op vrkning langs zovl uw schildr- andr kunst, bglid door dskundig gids. In d do-ruimt mocht z ook zélf mt vrf papir aan d slag. Toff foto s van d uitstap staan op d klaspagina van d GIBO-wbsit. *** GIBO zorgt ook voor propr buurt. Vrijdag 20 maart trokk onz kindr fluo kldij wrkhandscho aan om kl strat t vrloss van zwrfvuil. D afvalpatrouill vond vl papirtjs, plasticjs... dod vogl! *** Datums om nu al t notr in j agda: d laatst vrijdag voor d paasvakanti, vrijdag 3 april, schuiv onz kindr aan voor lkkr paasontbijt op school. Op 30 april is ht wr sportdag voor d lagr school, op 15 mi voor onz klutrs. Zatrdag 13 juni houd w opdur schoolfst.

5 ! j d n k j ht lli rookj rond ht sp l3b wrkt sam vo rd v 3a l as kl ng n ni va k t r d kind jmpjs én dj. Ri ht llijk. op t aa gd rsult In ht drd lrjaar krg onz bgls d opdracht: wat als j latr bromd zou zijn? W publicr hir tw luk inzding. N I E U W S B R I E F PA G I N A 4-5

6 ij! Opzij, opzij, opz niuws U I T D E K L A S S E N j, opzij, Opzij, opzi voorbij! t komt hir to -s bo Gi D Opzij, opzij opzij, d Gibo-stot komt hir voorbij... D hl school trok r nt voor d krokusvakanti op uit om prachtig vrkld door d Mariaburgs strat t trkk. Opvalld: idr van ht schooltam had d opdracht gkrg om partnr uit t kiz zo d stot m aan t vor. Gslaagd duo s: onz dirctur di sam mt juf Ingrid als Janss Janss rondparadrd. Ook Bassi Adriaan, Susk Wisk - mt Schanullk - Bumba Bumbalu zag w als vrkld koppl passr. Vrdr war natuurlijk wr d Mga Mindy s rg talrijk, maar hir daar zag w ook suprschattig mini-bumba, luk gschminkt panda of vrvaarlijk uitzid ninja! Na d stot door d wijk krg all kindr pannkok, brid door vrijwilligrs van d oudrvriging. Mt onz school houd w d carnavaltraditi in r. Eén kr op ht jaar lkkr gk do, dat mot toch kunn? N I E U W S B R I E F PA G I N A 6

7 Onz klas had bslot om dit jaar kipp uit t brod. W war rg biuwd. Op 14 januari lgd w 24 ir in d brodkast. Tmpratuur vochtighid wrd god in ht oog ghoud. Ht kr van d ir gburd glukkig automatisch. Op 20 januari kwam d rst kuiktjs uit. Uitindlijk hadd w 20 kuiks. W vrzorgd onz kipptjs hl god zodat z na ongvr zstal wk naar d plggzinn kond vrhuiz. Ht was hl luk rvaring! (Carli Lqusn, zsd lrjaar) D lkkd kraan Drup Drop Drap, alls is nat Zlfs d kat, ho komt dat? Ik kk naar d kraan, wi hft dat gdaan? D kraan op lat staan Zkr nit Hdrik Haan? Nu is z kapot, Ik bld naar d loodgitr... En di stuurd Pitr Di rparrd d kraan En ht vrhaaltj is gdaan (Gmaakt door d lrling van 3B, thma Miliu op School: watr) NOG UITSTAPJES Ht vijfd lrjaar trok dagj op lrrijk uitstap naar Hidrodo... schaatst daarna paar rondjs in ht Bloso-sportctrum. N I E U W S B R I E F P A G I N A 7

8 ... (zondr al di auto s aan d schoolpoort!) niuws U I T D E K L A S S E N D ochtdstrsspik daald spctaculair, wosdag 18 maart. Onz mst rct autoluw dag dd golf van rust nrdal ovr d schoolomgving. Mt brif was d oudrs aangrad om ind van d school t parkr d laatst mtrs t vot af t lgg. Ook ht vrzok om d fluo hsjs uit d kast t hal, di god gwoont wr aan t schrp, wrd god opgvolgd. Kijk maar naar onz vijfdklassrs (foto links ondr). Ht vrkrstam dld aan idr di ht god voorbld gaf, dikk duim stmpl uit. Wi door vrgtlhid toch mt d auto kwam aanztt, krg kaartj mt daarop d god raad van BABS (Bwust Autorijd Bij Schol): parkr nooit op ht zbrapad, vrmijd rustig strat, gf fitsrs ruimt brg j kindr zo vaak moglijk t vot naar school. D vrkrsquêt van vorig jaar wrd tijds d grot vakanti vrwrkt. Mt d ggvs di daaruit blijk, wrd vrkrsstudi uitgvord door ht burau Vctris. D oudrs di op d infovrgadring aanwzig war, wrd op d hoogt gbracht van dz studi. Ondrtuss is gropj van oudrs, onz vrkrsoudrs, volop bzig niuw idën t zok om op luk manir acti t vor tijds d autoluw wosdag (zi stukj bovaan op dz pagina). Zij bkijk ook d mobilitit rondom onz school tijds d tijdlijk niuw school. Ook mog w wr lading gmachtigd opzichtrs vrwacht. Di volg momtl sssi bij d politi van Brasschaat. Vrkr staat mr dan ooit hoog op onz GIBO-agda! Prt vrzt Op ht ingvogd blad vind julli klurplaat, sudoku spl zok d vijf vrschill. Vor d opdracht uit (ovrkomstig mt jouw lrjaar) gf d oplossing af in d klas. Wi wt win j r wl luk prijs m! In ht volgd Gibok vrmld w d winnaars.

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken 3 Krkblad va d Protstats Gmt t Jrgag 26, r. 3 20 mrt 2015 Mary Hartkamp 60 jr diacos Niuw sri: Op zok r God i Samg Vrlossrkrk Wilhlmiakrk bsprok pagia 5 pagia 8 pagia 11 Pas: lifd, gad vrgvig zull altijd

Nadere informatie

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te Zobril lvrt iuw fits op Mt muzik vrtl j j ig vrhaal P4 Votbal bgit mt bkrtorooi P 11 P7 Wstr krat 36 Sids 19 Disdag - jaargag 78 - wk 35 - ummr 30 - oplag 14.100 - laatst iuws op www.wstrkrat.t volg os

Nadere informatie

zo mooi is onze achtertuin

zo mooi is onze achtertuin zo mooi is onz achtrtuin Nm gratis m! Mt natuuragnda 2012. Vrrassing in Hollands duin Duinn als natuurlijk filtr Op avontuur in Wassrgst Kraamkamr Niuwkoop d n Va rdacti BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST

Nadere informatie

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven jaarvrslag 2012 www.prsikhaaf.org Twittr.com/PrsikhaafBdr Commuicati Prsikhaaf Bdrijv Bruigwg 10 6827 BM Arhm Postbus 9038 6800 EX Arhm Tlfoo: 026-368 51 11 E-mail: ifo@prsikhaaf.org Itrt: www.prsikhaaf.org

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg! Gmnt @ Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

Wie zorgt er in Zuid?

Wie zorgt er in Zuid? voor Butvldrt & Prnss Irbuurt utgav van ht Wjkontmotngsctrum Butvldrt jaargang 27 nr. 2 maart 2013 W zorgt r n Zud? Column Marann Bronkhorst In d nota Zorg voor Zud zt stadsdl Zud ut, ho ht d zorg voor

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten Gitt Livn Bram & Mari n n Livn Ht landbouwblid hft vl gzichtn D famili Ptrs Maak knnis mt www.dfamiliptrs.b 4 Als ik its do, wil ik ht god don. Ik hb n hkl aan half wrk, dat wtn mijn lrlingn maar al

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

Anders veranderen volgens Thijs Homan

Anders veranderen volgens Thijs Homan Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt

Nadere informatie

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot Oldnzaals Auto Dalr Club H't prsntrt AUTOWEEKEND VOLOP KEUZE EN REUZE VOORDEEL BIJ DRIEDAAGSE AUTOSHOW FRANS OP DEN BULT Vrijdag 1 mi Zatrdag 2 mi Zondag 3 mi 18.00 tot 21.00 uur 10.00 tot 17.00 uur 10.00

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN 2015-2016

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN 2015-2016 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN 2015-2016 LEREN VAN PROFESSIONALS WWW.SYNTRA-AB.BE PROFESSIONEEL, PRAKTIJKGERICHT, SYNTRA 2 IN SPURT NAAR EEN LOOPBAAN MET EEN VOLTIJDSE DAGOPLEIDING

Nadere informatie

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt Mdia Magazi Q4 2012 & 2013 smart pho 5 IAL SPEC va jkhid COM twoorli vra E TELE ctiol r rda ONAL it o NATI valt 1 raaf D Tlg iël bijlag Dz commrc Cum ssqui rria doluptas tur? Sd mos dolupita voluptassi

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie